Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (3)Реферативна база даних (92)Книжкові видання та компакт-диски (100)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=ОЛЬГ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11

      
1.

Дьоміна К.Г. 
Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / К.Г. Дьоміна ; Ін-т чорн. металургії ім. З.І.Некрасова НАН України. — Д., 2006. — 21 с.: рис. — укp.

Побудовано просторову фазово-концентраційну діаграму, яка дозволяє визначити межу до- і заперитектичної фазових областей кристалізації конструкційних сталей залежно від вмісту вуглецю, кремнію й марганцю. Показано, що у сталях, які містять 0,25 - 0,33 % вуглецю, легованих кремнієм і марганцем (близько 1,0 % кожного елемента), структура аустеніту характеризується найменшими розмірами дендритних вісей (I, II, III порядків), зерен, а також рівномірним розподілом ділянок концентраційної мікронеоднорідності. Виявлено спадкоємний взаємозв'язок концентраційних і морфологічних особливостей дендритної структури з параметрами кінцевої структури прокату. Установлено, що у конструкційному прокаті з низьколегованих сталей, що містять кремній і марганець, концентраційна мікронеоднорідність утворюється переважно внаслідок розвитку лікваційних процесів кремнію. Кількість і рівномірність чергування зон, збагачених і збіднених легувальними елементами, впливає на комплекс механічних властивостей та експлуатаційних характеристик конструкційного прокату.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: К222.235.204.3 + К621.4-1 +
Шифр НБУВ: РА343441

Рубрики:

      
2.

Дьоміна Т.М. 
Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / Т.М. Дьоміна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 1999. — 36 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням рішення важливої медико-соціальної проблеми: вагітності і пологів. В роботу включено клініко-теоретичні аспекти виникнення, розвитку антифосфоліпідного синдрому та його впливу на репродуктивну та дітородну функцію жінок, а також на стан здоров'я їхніх дітей. Проведено соціологічне та клініко-статистичне скринінгове обстеження 1127 пацієнток, що проживають в розвинутих промислових регіонах Донецької області. Визначені закономірності та виявлені причинно-наслідкові зв'язки між рівнем психоемоційного стресу та наявністю в крові вовчакового антикоагулянту, рівнем психоемоційного стресу і розвитком у вагітних фетоплацентарної недостатності, що виникає на тлі маточно-плацентарно-плодового кровообігу та супроводжується ускладненнями перебігу вагітності і пологів. Запропоновано новий напрямок у встановленні причин ідіопатичного невиношування вагітності - діагностика антифосфоліпідного синдрому. Розроблено комплекс профілактичних, реабілітаційних та лікувальних заходів у разі імуноконфліктної вагітності, який дозволяє знизити питому вагу ускладнень вагітності, перинатальної захворюваності та смертності.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р716.219-3

Рубрики:

      
3.

Дьоміна К.Ю. 
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / К.Ю. Дьоміна ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2007. — 17 с. — укp.

Досліджено питання діагностичних заходів, які дозволяють шляхом зіставлення клініко-лабораторних характеристик виявити взаємозв'язок між морфологічними й імуногістохімічними особливостями будови стінок бічних кіст шиї залежно від їх різновидів. Розроблено алгоритм діагностичних заходів і лікуваня хворих на такі кісти. Обгрунтовано можливість прогнозування їх несприятливого клінічного перебігу та виникнення рецидивів після лікування залежно від нозологічної форми. За методом імуногістохімічного дослідження з використанням моноклональних антитіл визначено стан локального адаптивного імунітету стінки кіст бічної ділянки шиї. На підставі даних, одержаних внаслідок обстеження хворих з цими патологіями доведено залежність морфологічних та імуногістохімічних особливостей будови стінки від їх клініко-лабораторних характеристик. Відзначено, що вивчення стану адаптивного імунітету доцільно використовувати для диференціальної діагностики з використанням діагностично-лікувального алгоритму до комплексної терапії цієї категорії хворих і встановлення остаточного діагнозу за складних і сумнівних випадків.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.102 +
Шифр НБУВ: РА350593

Рубрики:

      
Категорія:    
4.

Дьоміна В.М. 
Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.М. Дьоміна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Запропоновано підхід до побудови математичного забезпечення автоматизованої системи тестування, до основи якого покладено логіко-алгебричні методи та моделі оцінювання знань, що моделюють логіку викладача під час виставлення оцінки. Наведені методи дозволяють оцінювати знання респондента, коригувати оцінку в помежовій області між близькими балами, а також запобігати угадуванню респондентом відповідей на запитання тесту. Це дозволяє підвищити точність виміру знань і покращити якість підготовки фахівців, особливо у разі дистанційної освіти. Розроблено метод оцінки впливу суб'єктивних факторів на якість вимірювання знань. Доведено гіпотезу про невелику розбіжність результатів оцінювання у викладачів-експертів та автоматизованої системи тестування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: з970.826 + В122,022
Шифр НБУВ: РА319004 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
5.

Дьоміна Ж.Г. 
Методика навчання вправ координаційної спрямованості майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ж.Г. Дьоміна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — укp.

Розглянуто проблему фізичного виховання студентської молоді ВНЗ з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності. Вивчено основні вимоги до психофізіологічних характеристик розвитку організму майбутніх учителів музики, які беруть участь у формуванні професійно значущих умінь і навичок. Побудовано модель педагогічної системи управління професійною готовністю майбутніх учителів музики. Визначено структуру комплексної координаційної підготовленості студентів музично-педагогічних спеціальностей відповідно до статі та музичної спеціалізації. Досліджено методику навчання вправ координаційної спрямованості майбутніх вчителів музики. Визначено педагогічні умови підвищення ефективності процесу психофізичної підготовки студентів. Розроблено критерії оцінювання її рівня. Створено структуру модульно-рейтингового контролю індивідуальних навчальних досягнень з дисципліни "Фізичне виховання".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч511.7
Шифр НБУВ: РА373693 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
6.

Дьоміна Е.А. 
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / Е.А. Дьоміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.

Розроблено метод апроксимації залежності "доза - ефект" на підставі показників ураження хромосом у культурі лімфоцитів людини та використання моделі сплайнової регресії. Доведено, що запропонований метод відрізняється від традиційно використовуваних у біологічній дозиметрії лінійної та лінійно-квадратичної моделей, більшою точністю апроксимації та можливістю прогнозувати ефект виходу калібрувальної кривої на плато. Встановлено, що реконструкцію поглиненої дози та верифікацію ступеня гострої променевої хвороби у постраждалих осіб у процесі інтенсивної дезінтоксикаційної терапії доцільно проводити на базі розробленого оптимального комплексу цитогенетичних показників (частоти аберантних лімфоцитів, хромосомних фрагментів та аномальних моноцентриків) і моделей множинної лінійної регресії. Визначено тенденцію щодо зростання частоти злоякісних новоутворень у ліквідаторів на ділянці малих доз радіації, а також дозову залежність частоти променевих маркерів (дицентричних хромосом) у лімфоцитах переферичної крові лише у групі ліквідаторів на ЧАЕС зі злоякісними новоутвореннями у подальші постпроменеві строки. Дане утвердження може бути пов'язано з недостатнім включенням антиканцерогенного захисту організму людини у діапазоні низьких доз. Виявлено цитогенетичні критерії для формування груп підвищенного онкологічного ризику.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р361 +
Шифр НБУВ: РА322245

Рубрики:

      
7.

Дьоміна Г.А. 
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А. Дьоміна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Розглянуто проблему розвитку особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя у процесі навчально-виховної роботи школи. Проаналізовано сучасні теоретичні дослідження з проблем особистісної зрілості. Розглянуто особливості прояву особистісної зрілості щодо подружнього життя у ранньому юнацькому віці. Визначено структуру, критерії, показники, рівні й особливості прояву структурних елементів й компонентів особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя. Експериментально доведено можливість розвитку особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя у процесі навчально-виховної роботи школи інтерактивними методами навчання. Розроблено, науково обгрунтовано й апробовано навчально-розвивальну програму "Особистість майбутнього сім'янина", спрямовану на розширення когнітивного компонента, поглиблення мотиваційно-ціннісних орієнтацій щодо шлюбу, розвиток комунікабельності, волі, відповідальності, самостійності, емпатійності, емоційної стійкості, довіри, позитивного ставлення до себе та майбутнього шлюбу, гуманістичної спрямованості й особистісне зростання.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю983.402.3 + Ч421.358 +
Шифр НБУВ: РА355389

Рубрики:

      
8.

Дьоміна О.О. 
Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.О. Дьоміна ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше на основі системного підходу щодо оцінки результатів комплексних клініко-психопатологічних, біохімічних та експериментально-психологічних досліджень суїцидальної поведінки встановлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних та клініко-психологічних факторів, що впливають на формування суїцидальної поведінки як гострої реакції на стрес у осіб молодого віку. Виділено істинний, афективний та демонстративний варіанти суїцидальної поведіки, систематизовано патогенетично значущі психотравмуючі фактори її розвитку. Виявлено, що у пацієнтів з суїцидальною поведінкою спостерігається у крові підвищення концентрації серотоніну, зниження рівня мелатоніну та швидкості екскреції адреналіну та норадреналіу у нічний та денний періоди. Запропоновано нові підходи щодо розробки індивідуальних патогенетично обгрунтованих програм корекції, первинної та вторинної профілактики суїцидальної поведінки.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р64-324 +
Шифр НБУВ: РА331751

Рубрики:

      
9.

Дьоміна Н. А. 
Удосконалення методів розрахунку елементів штампового оснащення на основі аналізу їх напружено-деформованого стану: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Н. А. Дьоміна ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. — укp.

Встановлено залежності компонент НДС елементів штампів від конструктивних і технологічних параметрів, що може служити основою для науково обгрунтованих рекомендацій під час проектування розділових штампів. Удосконалено математичну модель напружено-деформованого стану елементів штампового оснащення з урахуванням контактної взаємодії з заготовкою, що відрізняється тим, що процес штампування моделюється з використанням не однієї, а комплексу взаємозв'язаних моделей різного ступеня складності. Удосконалено розрахунково-експериментальний підхід, що полягає в порівнянні не одиничних, а множини результатів числових досліджень відповідно з множиною результатів експериментальних досліджень. Одержав подальший розвиток метод параметричного опису складних механічних систем, що полягає в тому, що створювані числові моделі штампів визначаються набором параметрів, які містять не лише традиційні параметри, але і форму і розміри взаємодіючих тіл, конструктивні та технологічні параметри, властивості матеріалів, а також властивості їх скінченно-елементних моделей.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: К623.300.122-56-02
Шифр НБУВ: РА279229 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
10.

Дьоміна М.О. 
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М.О. Дьоміна ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Комплексно досліджено становлення та еволюцію українсько-грецьких відносин, виділено їх етапи та вивчено історичні передумови, обумовлені довготривалими українськогрецькими конфесійними, економічними та культурними взаємозв'язками. Висвітлено еволюцію двосторонніх відносин у політичній, економічній та гуманітарній сферах, а також їх місце у системі європейських і світових міжнародних відносин 1990-х рр.- початку XXI ст. Розглянуто вплив світових, європейських та регіональних чинників, зокрема, російського, турецького, македонського. Визначено роль, форми та сфери співробітництва центральних і регіональних органів державної влади, грецької діаспори в розбудові українсько-грецьких відносин. Досліджено співпрацю цих держав у зовнішньополітичній сфері, у формуванні договірно-правової бази двосторонніх відносин, розглянуто фактори розбудови зовнішньоекономічних зв'язків. З'ясовано особливості українсько-грецьких відносин у гуманітарній сфері.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)64-6 + Т3(4ГРЕ)64-6 +
Шифр НБУВ: РА330046

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
11.

Дьоміна О.С. 
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.С. Дьоміна ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Базуючись на теоретико-методологічних засадах теорії та філософії права, досліджено суть, зміст, поняття, структуру, функції правової культури. Висвітлено співвідношення права та культури. На підставі аналізу тенденцій розвитку типів розуміння права доведено, що для інтегративного праворозуміння характерне сприйняття норми права як соціальної цінності, інтегрованої в правову культуру суспільства. За результатами дослідження співвідношення права та культури доведено, що право - явище культури, яке відображає існуючі моральні та культурні цінності. Правову культуру студентства розглянуто в різних аспектах, а саме: як елемент правового життя, відображення його якості; як спосіб (засіб) і критерій правової соціалізації; як ступінь правової орієнтованості суб'єктів права, правила їх правової поведінки та діяльності, надання виміру дійсності діалогу між владою та суспільством. Розкрито суть правовиховного процесу студенства, якою є єдність правової соціалізації, правового навчання, правового виховання, правового розвитку. Значну увагу приділено комплексному аналізу суті, принципів, завдань, системи правовиховного процесу, напрямів розвитку правової духовності, підвищення його ефективності. Доведено, що правовий прогрес в Україні можливий за умови одночасного формування правової культури громадян, зокрема студенства, і розбудови громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави у процесі здійснення політичної та правової реформи.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х002.03 + Х8(4УКР)ф + Ч481.352.26 +
Шифр НБУВ: РА354181

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського