Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (176)Книжкові видання та компакт-диски (225)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15

      
1.

Корнійчук О.П. 
Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О.П. Корнійчук ; Рада по вивченню продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Розвинуто теоретико-методичні засади розвитку фондового ринку та вдосконалено економічний механізм його розвитку в національному господарстві України. У теоретичному аспекті висвітлено методику вдосконалення організаційно-економічних відносин і відносин власності на фондовому ринку. Визначено суть механізму регулювання фондових ринків та вплив їх регіоналізації на стан управління національним господарством. У методичному аспекті визначено конкурентоспроможність зазначеного ринку та його роль у капіталізації даного господарства. Охарактеризовано розвиток фондового ринку у національному господарстві, зокрема, його інформаційної складової. Визначено особливості функціонування економічного механізму окремих регіональних і національних фондових ринків. Розроблено концепцію розвитку даного ринку у системі національного господарства. Обгрунтовано стратегічні напрями та пріоритетні шляхи вдосконалення механізму розвитку фондового ринку й особливості їх інституційного забезпечення у національній економіці.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.295 +
Шифр НБУВ: РА362717

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
Категорія: Біологічні науки   
2.

Корнійчук Г.М. 
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів Вv4D та Сv4D на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Г.М. Корнійчук ; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 18 с. — укp.

посилення апоптичних процесів може бути підвищення функціональної активності мітохондрій, а посилення некротичного шляху загибелі клітин - пригнічення їх функцій.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Е623.362.3Cae*694.6*669.13с8
Шифр НБУВ: РА319956 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
3.

Корнійчук 
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Сергій Володимирович Корнійчук ; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)128 + Х819(4УКР)011.2-94
Шифр НБУВ: РА347275

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
4.

Корнійчук О. В. 
Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей): автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. В. Корнійчук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2011. — 20 с. — укp.

Проаналізовано теоретико-методологічні засади, організаційно-правові та функціональні особливості регіональної інформаційної політики. Проведено системний аналіз управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення інформатизації регіону. Охарактеризовано основні форми, методи, напрями реалізації інформаційної політики та шляхи підвищення її ефективності. Досліджено інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади, проаналізовано роботу державних органів управління щодо інформаційного забезпечення зв'язків із громадськістю й основні напрями та форми їх інформаційно-пропагандистської діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у роботі місцевих органів виконавчої влади.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.208 ф
Шифр НБУВ: РА380589 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
5.

Корнійчук О. Е. 
Комп'ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. Е. Корнійчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Запропоновано модифікацію структури методичної системи навчання, центральною компонентою якої є мотивація вивчення студентами певної дисципліни. Визначено доцільність використання окремих елементів математичної економіки та теорії й практики фінансових розрахунків у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів. Розроблено компоненти комп'ютерно орієнтованої методичної системи навчання вищої математики, які сприяють підвищенню рівня математичної підготовки та формуванню професійних компетентностей майбутніх економістів, забезпечують інтенсифікацію навчального процесу та спрямовані на зростання ролі самостійної й індивідуальної роботи.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: В11 р3-353
Шифр НБУВ: РА372395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
6.

Корнійчук В.П. 
Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / В.П. Корнійчук ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методику середньострокового прогнозування показників валового внутрішнього продукту (ВВП) за фазами відтворення і секторами економіки на основі використання економіко-математичних методів. Визначено фактори впливу на розвиток секторів економіки, досліджено взаємоузгодженість прогнозних значень показників економічного обігу в секторному вимірі з ВВП - основним показником економіки. Обгрунтовано доцільність використання мультимодельного та структурного методів для середньострокового прогнозування ВВП за фазами відтворення та секторами економіки на середньострокову перспективу, проведено його розрахунки на поточний 2007 та 2008 - 2011 рр., визначено структуру ВВП, частки кожного сектора у складі ВВП, наведено оцінку ризиків прогнозу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-961-230.38 +
Шифр НБУВ: РА353850

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
7.

Корнійчук О.П. 
Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / О.П. Корнійчук ; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 35 с. — укp.

Проведено дослідження мікробіоценозу кишечнику в осіб з пухлинами товстої кишки. Встановлено, що за хронічних захворювань проксимальної частини травного тракту має місце активація грампозитивної аеробної (стафілококів, ентерококів) та анаеробної (клостидії) мікрофлори, а за ураження його дистального відділу відбувається проліферація грамнегативної аеробної (ентеробактерії, неферментуючі види мікроорганізмів) мікрофлори та бактероїдів. Здійснено порівняльну оцінку змін мікроекологічного статусу кишечнику у осіб з хронічними захворюваннями травного тракту та онкохворих. Показано, що зміни мікробіоценозу кишечнику за наявності пухлинного процесу супроводжуються підвищенням мітотичного індексу епітеліальних клітин і зростанням відношення лінолевої кислоти до арахідонової в сироватці крові хворих. Вивчено біологічні властивості мікроорганізмів, виділених від онкологічних хворих. Досліджено їх плазмідний спектр, фаготипи та серотипи, адгезивні властивості. Результати вивчення клінічного матеріалу апробовано в експериментах на мишах - носіях пухлини Ерліха. Встановлено, що найбільший ризик розвитку пухлин товстого кишечнику мають особи з гепатитами та хронічними колітами з констипаційним синдромом. Досліджено спектр вищих жирних кислот в метаболітах бактерій, ізольованих від онкологічних хворих. Показано етапність мікроекологічних змін у кишечнику у процесі розвитку пухлини. Показано, що у вказаній суміші має місце зростання відношення лінолевої кислоти до арахідонової у сироватці крові онкологічних хворих і тварин-пухлиноносіїв. Запропоновано комплексне використання показників мікробіоценозу кишечнику, вмісту жирних кислот і мітотичного індексу для моніторингу хронічних запальних процесів товстої кишки з метою визначення груп ризику.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р413-2 + Р569.433-2 +
Шифр НБУВ: РА340452

Рубрики:

      
Категорія: Будівництво   
8.

Корнійчук О.І. 
Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / О.І. Корнійчук ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. — укp.

Вивчено вплив малоциклових знакозмінних навантажень різного рівня на міцність і тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів залежно від класу бетону дослідних зразків, характеру поперечного армування та прольоту зрізу. Експериментально та теоретично досліджено роботу таких елементів за дії знакозмінних навантажень. Запропоновано вдосконалені методики розрахунку міцності похилих перерізів, утворення та ширини розриття похилих тріщин за дії малоциклових знакозмінних навантажень.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-028.4 + Н53-028.013 +
Шифр НБУВ: РА364060

Рубрики:

      
9.

Семенович Т.А. 
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.А. Семенович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання стабілізації фінансового стану транспортних підприємств. Визначено та досліджено основні умови та фактори впливу на механізм стабілізації фінансового стану та розглянуто питання методичного забезпечення оцінки його стабільності. Здійснено аналітичну оцінку даного стану транспортних підприємств, виявлено тенденції формування показників їх фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та ділової активності. Визначено й обгрунтовано методи стабілізації фінансового стану підприємства. Запропоновано механізм їх поетапної реалізації. Розроблено метод якісної оцінки зазначеного стану підприємства, що дозволяє визначити лінгвістичні характеристики показників фінансового стану. Обгрунтовано методи обмеження ризику зниження фінансової стійкості залежно від визначених зон фінансової стійкості.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)371-93 +
Шифр НБУВ: РА340971

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
10.

Корнійчук В.С. 
Поетика лірики Івана Франка: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.С. Корнійчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 36 с. — укp.

Проведено дослідження поетики лірики І.Франка в еволюційно-естетичному, генологічному, ейдологічному, ритміко-інтонаційних аспектах. Визначено головні періоди еволюції естетичної свідомості митця, охарактеризовано основні типи ліричних структур, з'ясовано жанрову природу конкретних віршів, окремих циклів і поетичних збірок. У контексті літературознавчої герменевтики розглянуто ліричний універсум поета, встановлено стрижневі параметри його образного світу, розкрито особливості художнього мислення. Визначено естетичні функції віршового ритму, виявлено діалектичний взаємозв'язок ритмомелодики зі змістом ліричних творів. Осмислено високий рівень поетичного новаторства І.Франка.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 Франко,І.Я. 535 +
Шифр НБУВ: РА343372

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
Категорія: Будівництво   
11.

Корнійчук Б. В. 
Розробка та аналіз віброустановки із вертикально розташованими збудниками коливань для виробництва залізобетонних кілець: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.02 / Б. В. Корнійчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011 — укp.

Встановлено, що найбільш ефективним напрямом в створенні машин є використання форми для кільця як робочого органу, а збудники коливань мають бути розташованими вертикально із зсувом фаз між собою. Обгрунтовано та вибрано фізичну та математичну модель даної системи, визначено закономірності руху таких машин за умов взаємодії із бетонною сумішшю та зсувом фаз між положеннями дебалансів. Виявлено раціональні параметри коливань, запропоновано принципи створення нових високоефективних віброустановок, розроблено алгоритм і методику інженерного розрахунку основних параметрів робочого процесу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.205.567-57 + Н626.27
Шифр НБУВ: РА380066 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
Категорія: Релігія   
12.

Корнійчук Ю. Ю. 
Соціальний вимір екуменічної діяльності православних церков: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ю. Ю. Корнійчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 18 с. — укp.

Розроблено класифікацію підходів до екуменізму, розкрито особливості православного екуменізму, окреслено соціальний зміст екуменічного руху та специфіку розвитку соціальної екуменічної діяльності православних церков. Особливості участі даних церков у екуменічному русі обумовлені православною еклезіологією, відповідно до якої лише Православна Церква повною мірою зберігає християнську істину, а отже, її екуменічна діяльність участі не може розглядатися поза свідченням істини. Значною мірою ситуацію ускладнює суттєва політична детермінованість екуменічних позицій помісних церков. Характерною особливістю сучасного екуменічного руху стало розгортання нового витка його соціальної зацікавленості, що оцінюється православними церквами як процес внутрішньої секуляризації екуменічних інституцій. Під впливом православних церков відбувається переосмислення соціальної складової екуменічного руху в контексті відновлення нерозривності зв'язку літургійної та соціальної діяльності - соціальне служіння як "літургія після Літургії".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Э372-36-019.2
Шифр НБУВ: РА382685 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
13.

Корнійчук Ю. Г. 
Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. Г. Корнійчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — укp.

Охарактеризовано головні наукові підходи до проблеми розробки теорії та практики виховного процесу у військових інститутах та інших військових навчальних закладах. Визначено рівні методологічного аналізу виховного процесу у ВВНЗ. Відображено результати історико-педагогічного аналізу проблеми виховання військовослужбовців. Розроблено структуру готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців строкової служби, окреслено систему критеріїв і показників готовності курсантів ВВНЗ і визначено чотири рівні готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності. Проведено експериментальне дослідження рівня готовності майбутніх офіцерів до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. Обгрунтовано та впроваджено авторську технологію формування даної готовності.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц4(4УКР)390.1-5 + Ц4(4УКР)243.13
Шифр НБУВ: РА382366 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
14.

Корнійчук А.В. 
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / А.В. Корнійчук ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Розроблено прийоми формування оптимальної густоти безвисадкових насінників упродовж онтогенезу. Встановлено оптимальні межі вихідної (восени) густоти безвисадкових насінників: нижня 10 - 12, верхня - 20 - 24 рослини на 1 м рядка. Визначено оптимальну густоту безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні), яка становить 9 - 10 рослин на 1 м рядка, допустимі 5 - 6 (нижня), 13 - 15 (верхня). Вперше доведено можливість сівби на кінцеву (задану) густоту (перед збиранням) безвисадкових насінників, що регулюється нормою висіву насіння. Удосконалено процеси формування густоти безвисадкових насінників після перезімівлі (навесні).

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: П215.2-408(4КРИ)
Шифр НБУВ: РА319233 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

      
15.

Корнійчук Є.В. 
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Є.В. Корнійчук ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Досліджено правову природу інституту юрисдикційних імунітетів держав та їх власності, а також його закріплення в основних правових системах світу та міжнародному публічному праві. Проведено порівняльно-правове дослідження законодавства та судової практики стосовно юрисдикційного імунітету держави у країнах континентальної правової системи та країнах прецензентного права з метою визначення їх ставлення до відповідних звичаєвих норм міжнародного права. Висвітлено проблеми щодо дослідженого юрисдикційного імунітету з метою визначення їх ставлення до відповідних звичаєвих норм міжнародного права. Досліджено проблеми правового регулювання інституту імунітету держав та їх власності у законодавстві України. Запропоновано шляхи його вдосконалення на підставі вивчення практики інших країн і кодифікації відповідних норм міжнародного права. З'ясовано особливості договірних відносин держав і доктринальних кодифікацій у сфері юрисдикційних імунітетів держав і Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 р. у контексті чинного міжнародного права та практики держав. Визначено можливість приєднання України до цього багатостороннього міжнародного договору.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х931.1 + Х939.2 +
Шифр НБУВ: РА361650

Рубрики:
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського