Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (58)Наукова електронна бібліотека (6)Книжкові видання та компакт-диски (1819)Журнали та продовжувані видання (1157)
Пошуковий запит: <.>DP=201702$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 3361
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія:    
1.

Дудар І. О. 
Лікування артеріальної гіпертензії при хворобах нирок / І. О. Дудар // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 13-20. - Бібліогр.: 40 назв. - укp.

Висвітлено питання лікування артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів з гострими ураженнями нирок та хронічною хворобою нирок (ХХН) з протеїнурією та без неї. Підкреслено, що лікування АГ у пацієнтів із хворобами нирок призначається після уточнення типу ураження нирок, наявності протеїнурії, набрякового синдрому, швидкості клубочкової фільтрації. АГ у разі гострого захворювання клубочків з набряками потребує видалення рідини сечогінними засобами або, за необхідності, діалізом. У хворих із ХХН та протеїнурією як терапія першої лінії для лікування АГ використовуються інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту або блокатори рецепторів ангіотензину. Доведено, що олмесартану медоксоміл має найбільш виражені ренопротекторні властивості серед усіх препаратів - блокаторів рецепторів ангіотензину.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-5 + Р414

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Дегтярь Н. И. 
Эндотелий и системное воспаление: роль ядерных транскрипционных факторов и терапевтические возможности (обзор литературы) / Н. И. Дегтярь, Н. Д. Герасименко, М. С. Расин // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 21-25. - Библиогр.: 21 назв. - рус.

Эндотелий играет исключительно важную роль в физиологии и патологии человека. Эндотелиальная дисфункция: формирование провоспалительного и протромботического фенотипа эндотелиальных клеток, избыточная продукция цитокинов воспаления, снижение продукции вазодилататоров и увеличение вазоконстрикторов и протромботических медиаторов - основа патогенеза системного воспаления (СВ) и ассоциированных с ним болезней: артериальной гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, ожирения, сахарного диабета 2-го типа. Ядерный транскрипционный фактор каппа В (NFkB) является главным индуктором СВ в эндотелиальных клетках, а рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом (PPAR-alpha, -beta/-delta и -gamma), - антагонисты NFkB - регуляторами интенсивности СВ. Изучение молекулярных механизмов действия NFkB и PPAR позволяет использовать антагонист NFkB - метформин и агонист PPAR-gamma - пиоглитазон в лечении заболеваний, связанных с СВ, а также надеяться на создание новых препаратов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р252.61 + Р410-1 + Р415-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Сіренко Ю. М. 
Досвід лікування ноліпрелом пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу в Україні (огляд досліджень) / Ю. М. Сіренко, О. Л. Рековець // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 27-34. - Бібліогр.: 50 назв. - укp.

Оцінено результати 7-ми досліджень з ноліпрелом у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) й цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу, проведених в Україні: ПРАКТИК, ВЕКТОР ЖИЗНИ, СКИФ, СКИФ-2, ДИАГНОЗ, СТАТУС, UNIA. Усього в дослідження було включено 17 265 пацієнтів. У 94 % пацієнтів із ЦД було виявлено АГ. Середнє зниження офісного артеріального тиску (АТ) за всіма дослідженнями становило 36,7/17,6 мм рт.ст. Досягнення цільового рівня АТ відзначено в 77 % пацієнтів. Альбумінурія у пацієнтів із ЦД 2-го типу й АГ визначалася в 3-х із 7-ми досліджень: СТАТУС (88,8 %), ПРАКТИК (30,8 %) і СКИФ (71 %). У середньому частота виявлення альбумінурії в дослідженнях становила 63,53 %. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) менше від 60 мл/хв визначалася в дослідженнях ПРАКТИК (31,3 % пацієнтів), СКИФ-2 (18,4 % пацієнтів). У середньому частота зниження ШКФ менше від 60 мл/хв у пацієнтів із ЦД 2-го типу й АГ становила 24,7 %. Гіпертрофію лівого шлуночка виявлено у 87,1 % пацієнтів. В Україні серед хворих на ЦД 2-го типу спостерігається поганий контроль АТ у пацієнтів з високим ризиком серцево-судинних ускладнень. Основні причини поганого контролю АТ: лікарська інерція з недостатнім призначенням раціональних фіксованих комбінацій і адекватних доз препаратів. Усього в 7-ми дослідженнях у 25-ти пацієнтів з 17 265, включених в дослідження, спостерігалися побічні реакції, їх частота становила 0,13 %. Відміна препарату була в 0,02 % випадків.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52 + Р415.160.23

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
4.

Влияние на эндотелиальную дисфункцию - новая стратегия превентивной кардионеврологии // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 37-41. - рус.

Представлены материалы научной конференций "Карпатские чтения 2016". Доклад С. М. Кузнецовой был посвящен возможностям коррекции энергетического обмена и эндотелиальной дисфункции у больных церебральным атеросклерозом. Представлены функции и значение эндотелия в организме. А также обоснованы показания и преимущества применения препарата капикор у больных дисциркуляторной энцефалопатией. В докладе Воронкова Л. Г. отражена важность своевременной коррекции функции эндотелия как ключевого звена превентивной сосудистой медицины. Соломенчук Т. Н. рассказала о возможностях метаболической терапии при разных формах ишемической болезни сердца.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410 я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Некоторые вопросы контроля артериального давления. По материалам научно-практической конференции "Медико-социальные проблемы артериальной гипертензии в Украине" (25 - 27 мая 2016 г., г. Днепр, Украина) // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 42-45. - рус.

Представлен обзор некоторых докладов, которые звучали на научно-практической конференции "Медико-социальные проблемы артериальной гипертензии в Украине" 25 - 27 мая в г. Днепр (Украина). В них сделан акцент на применении многокомпонентных схем лечения артериальной гипертензии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030 я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Рековець О. Л. 
Антигіпертензивна ефективність препарату Хітен (периндоприл) у хворих із м'якою та помірною артеріальною гіпертензією / О. Л. Рековець // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 49-56. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
7.

Чистик Т. В. 
Омоложение инфарктов миокарда и инсультов: современные методы профилактики / Т. В. Чистик // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 57-62. - Библиогр.: 13 назв. - рус.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти и инвалидности населения в большинстве стран мира. Также отмечается опасная тенденция омоложения инфарктов миокарда и инсультов. Ожидается, что до 2030 г. смертность от ССЗ составит более 23 млн чел. и ССЗ удержат первенство среди причин смерти населения планеты. Однако, если в развитых странах мира количество смертей от ССЗ снижается, то в других стремительно растет. Украина - в числе последних. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной федерации сердца и Всемирной организации по борьбе с инсультом, 30 % случаев смерти от ССЗ в мире преждевременны и 2/3 таких случаев можно избежать благодаря профилактике, основные направления которой на основе доказательной медицины рассмотрены в данном обзоре.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4/8)023.8 + Р410.140.45 + Р627.703.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
8.

Савустьяненко А. В. 
Телмисартан проявляет органопротекцию и уменьшает частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в дополнение к антигипертензивному действию / А. В. Савустьяненко // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 65-72. - Библиогр.: 70 назв. - рус.

В ранее опубликованном обзоре были описаны уникальные антигипертензивные и метаболические свойства телмисартана. Данный препарат хорошо снижает артериальное давление в ночное время суток и в утренние часы. Для него характерна высокая гомогенность снижения давления в течение суток, а случайный пропуск приема дозы не приводит к серьезным последствиям. Было отмечено высокое соотношение эффективности/безопасности, в том числе по сравнению с другими антигипертензивными средствами. Кроме того, телмисартан снижал выраженность нарушений углеводного (инсулинорезистентность) и липидного обменов, уменьшал системный воспалительный ответ и склонность к тромбозу. В настоящем обзоре клинических исследований подтверждены органопротективные (сосуды, сердце, почки) эффекты телмисартана и его способность предотвращать развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Телмисартан улучшал сосудистую функцию за счет уменьшения эндотелиальной дисфункции, жесткости артерий и толщины интимы-медии, увеличения количества эндотелиальных клеток-предшественников, снижения частоты рестеноза после стентирования и стабилизации атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах; улучшал функцию сердца благодаря уменьшению гипертрофии левого желудочка, улучшению функции левого желудочка, снижению частоты рецидивов фибрилляции предсердий, улучшал функцию почек за счет уменьшения выраженности нефропатии; снижал риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых последствий, таких как смерть от сердечно-сосудистых причин, частоту нефатального инфаркта миокарда и нефатального инсульта, госпитализации по поводу сердечной недостаточности, общую смертность. Телмисартан является единственным представителем блокаторов ангитензиновых рецепторов, рекомендованным для широкого круга пациентов с высоким серцечно-сосудистым риском.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
9.

Доброход А. С. 
Дозозалежний вплив азилсартану медоксомілу на офісний, добовий і центральний аортальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу першого та другого ступеня / А. С. Доброход, Ю. М. Сіренко // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 77-83. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
10.

Купновицька І. Г. 
Ефективність і безпечність фіксованих комбінацій блокаторів повільних кальцієвих каналів, блокаторів рецепторів ангіотензину та тіазидних діуретиків у лікуванні артеріальної гіпертензії / І. Г. Купновицька, І. П. Кутинська, В. І. Клименко, О. І. Данилюк // Артер. гипертензия. - 2016. - № 4. - С. 86-90. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Наведено аналіз результатів дослідження ефективності й безпечності фіксованих комбінацій блокатора повільних кальцієвих каналів (БКК) амлодипіну та блокатора рецепторів ангіотензину (БРА) валсартану (комбісарт) та амлодипіну, валсартану й тіазидного діуретика гідрохлортіазиду (комбісарт Н) компанії ПАТ "Київський вітамінний завод" у порівнянні з препаратами ексфорж й ексфорж Н (Novartis Pharma, Швейцарія) у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію II - III стадії. Установлено терапевтичну еквівалентність комбісарту і комбісарту Н референтним - ексфоржу й ексфоржу Н. Продемонстровано ефективність досліджуваних препаратів щодо зниження артеріального тиску, покращання його контролю протягом доби за комбінації БРА і БКК із тіазидним діуретиком, добру переносимість комбісарту і комбісарту Н, що підвищує комплайєнтність пацієнтів до лікування артеріальної гіпертензії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100050 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
11.

Моргун В. В. 
Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС / В. В. Моргун, Р. А. Якимчук // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 279-297. - Бібліогр.: 74 назв. - укp.

Узагальнено та проаналізовано результати досліджень генетичних наслідків аварії на ЧАЕС, які надають уявлення про початкові мутаційні процеси, спричинені радіацією в окремих організмах і в природних екосистемах. Незважаючи на 30-річний поставарійний період і зниження дозових навантажень у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, мутаційна мінливість живих організмів продовжує залишатися на високому рівні. Підкреслено необхідність подальшого тестування на всіх рівнях організації генетичних наслідків забруднення довкілля радіонуклідами з урахуванням їх для прийдешніх поколінь.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*441.226-638

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
12.

Швартау В. В. 
Фізіологічні основи живлення високопродуктивних посівів зернових злаків / В. В. Швартау, Л. М. Михальська // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 298-309. - Бібліогр.: 35 назв. - укp.

Огляд присвячено основам живлення рослин, що зумовлюють розкриття генетичного потенціалу продуктивності пшениці. Розглянуто розвиток цього напряму у відділі фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, роль живлення у формуванні сталих високих урожаїв, а також у подальшому нарощуванні продуктивності зернових злаків.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.2-434

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
13.

Прядкина Г. А. 
Пигменты фотосинтетического аппарата и продуктивность озимой пшеницы / Г. А. Прядкина, В. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 310-323. - Библиогр.: 53 назв. - рус.

Обсуждены вопросы роли фотосинтетических пигментов в листьях пшеницы в повышении продуктивности этой важной продовольственной культуры. На основании собственных и литературных данных проанализировано современное состояние исследований взаимосвязи пигментов фотосинтетического аппарата с зерновой продуктивностью. В результате сравнения содержания хлорофилла в листьях сорта озимой пшеницы более ранней селекции и современных высокоинтенсивных сортов селекции Института физиологии растений и генетики установлено, что рост урожайности последних сопровождался повышением содержания фотосинтетических пигментов в их листьях. Кроме того, высокоинтенсивные сорта отличались лучшей адаптацией фотосинтетического аппарата к изменяющимся условиям среды вследствие более быстрой регуляции переключения потоков поглощенной световой энергии между фотохимическим и нефотохимическим каналами и более эффективному ее использованию в фотохимических реакциях. Показаны возможности применения молекулярных маркеров для выяснения генетических механизмов наследования пигментного аппарата и их использования для улучшения продуктивности растений.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.103-47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
14.

Моргун Б. В. 
Стан та перспективи використання пшенично-житніх транслокацій у селекції озимої м'якої пшениці / Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 324-343. - Бібліогр.: 84 назв. - укp.

Наведено огляд літератури стосовно генетичного вивчення та селекційного використання пшенично-житніх транслокацій з метою генетичного покращання озимої пшениці Triticum aestivum L. Розглянуто основні методи ідентифікації та особливості успадкування транслокацій. Проаналізовано генетичні джерела стійкості до біотичних та абіотичних чинників від диких видів злакових. Показано можливість зниження негативного впливу транслокацій на якість борошна, їх важливе значення в селекції озимої пшениці на продуктивність і стійкість до стресових чинників довкілля. Описано досвід створення транслокаційних сортів озимої пшениці, якими у виробництві засівають значні площі.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.103-31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
15.

Січкар С. М. 
Успадкування морфологічних ознак у гібридів Fsub1/sub- Fsub2/sub Triticum spelta х T. aestivum / С. М. Січкар, В. В. Моргун, О. В. Дубровна // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 344-355. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.1-31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
16.

Моргун В. В. 
Анализ связи фотосинтетических показателей флагового листа с компонентами зерновой продуктивности колоса у сортов озимой пшеницы разных периодов селекции / В. В. Моргун, О. О. Стасик, В. В. Франтийчук, Д. А. Киризий, С. К. Сытник // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 356-365. - Библиогр.: 15 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: П212.103-47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
17.

Косаківська І. В. 
Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від дня народження) / І. В. Косаківська // Физиология растений и генетика. - 2016. - 48, № 4. - С. 366-368. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е5 д(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61831 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
18.

Макаренко М. В. 
Оценка финансовой устойчивости железнодорожной отрасли в условиях замедления темпов экономического роста / М. В. Макаренко // Залізн. трансп. України. - 2016. - № 3/4. - С. 4-7. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Приведены результаты финансово-хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта в период замедления темпов экономического роста в стране, обусловленых внешними и внутренними факторами. На основании приведенного анализа выполнения показателей эффективности перевозок сделан вывод о необходимости разработки комплекса мер по повышению финансовой устойчивости функционирования железнодорожной отрасли и недопущении роста темпов отрицательной динамики в соотношении собственного и заемного капитала, в целях ликвидации недопустимо высокого уровня физического и морального износа основных фондов.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)372.0-93

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15098 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
19.

Альошинський Є. С. 
Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластеризація та підготовка фахівців / Є. С. Альошинський, Є. І. Балака, М. Є. Резуненко // Залізн. трансп. України. - 2016. - № 3/4. - С. 8-13. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

В теперішній час діалектичний перехід процесу оптимізацїї матеріальних потоків в новий якісний стан проявляється в кластеризації логістичних систем. Для забезпечення конкурентних переваг на світовому ринку необхідно використовувати закордонний досвіт щодо формування транспортно-виробничих кластерів. Виникає потреба в організації підготовки власних фахівців у галузі логістичної кластеризації. Розглянуто досвід УкрДУЗТ в розробці поетапної програми створення регіональних транспортно-логістичних кластерів.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)372.0-813 р3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15098 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
20.

Листровой С. В. 
Подход к организации планирования распределением ресурсов в системах управления железнодорожным транспортом / С. В. Листровой, М. С. Курцев // Залізн. трансп. України. - 2016. - № 3/4. - С. 14-22. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Подробно описана процедура распределения ресурсов на основе принципа раздельного распределения задач и на основе метода групповой выборки. Также предложена процедура взаимодействия всех ресурсов, которая позволяет организовывать процесс планирования выполнения заданий в распределенных вычислительных системах. Также подробно описана процедура распределения ресурсов на основе принципа раздельного распределения заданий и на основе метода групповой выборки.


Індекс рубрикатора НБУВ: О280.32 + У9(4УКР)372.0-23

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15098 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського