Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (26)Наукова електронна бібліотека (1)Книжкові видання та компакт-диски (2336)Журнали та продовжувані видання (1482)
Пошуковий запит: <.>DP=201705$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 2621
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія:    
1.

Волкославская В. Н. 
История государственного учреждения "Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины" / В. Н. Волкославская // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 5-14. - рус.

Зазначено, що у 2014 р. виповнилося 90 років з моменту організації Державної установи "Інститут дерматології і венерології НАМН України", заснованого відповідно до наказу Наркомздраву України №48 від 09.08.1924 р.

Отмечено, что в 2014 г. исполнилось 90 лет с момента организации Государственного учреждения "Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины", основанного в соответствии с приказом Наркомздрава Украины №48 от 09.08.1924 г.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р59/60 е(4УКР)л2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Мавров Г. І. 
Сифіліс у споживачів психоактивних речовин: сист. огляд літ. / Г. І. Мавров, В. І. Миронюк // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 15-30. - укp.

Мета роботи - вивчення літературних джерел з розповсюдження сифілісу серед наркологічних хворих, впливу вживання наркотиків на ступінь ризику зараження сифілісом. Відсоток хворих на сифіліс, хоча сильно варіює, однак є вищим серед наркоманів, ніж серед загального населення в усіх регіонах. Кореляція між наркотиками та сифілісом існує, але прямий причинний зв'язок між вживанням наркотиків і сифілісом статистично підтверджується не завжди. Спостерігається висока захворюваність на сифіліс серед споживачів психоактивних речовин. Наголошено, що для запобігання сифілісу треба покращити діагностику, лікування наркозалежних, розробити соціально-оздоровчі програми.

Цель работы - изучение литературных источников по распространению сифилиса среди наркологических больных, влиянию употребления наркотиков на степень риска заражения сифилисом. Процент больных сифилисом, хотя и сильно варьируется, однако существенно выше среди наркоманов, чем среди общего населения во всех регионах. Корреляция между наркотиками и сифилисом существует, но прямая причинная связь между употреблением наркотиков и сифилисом статистически подтверждается не всегда. Наблюдается высокая заболеваемость сифилисом среди потребителей психоактивных веществ. Подчеркнуто, что для предупреждения сифилиса надо улучшить диагностику, лечение наркозависимых, разработать социально-оздоровительные программы.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)285.8 + Р11(4УКР)286.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Никитенко И. Н. 
Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза / И. Н. Никитенко // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 31-42. - рус.

Описано сучасні погляди на проблему бактерійного вагінозу. Опрацювання різних літературних даних вказує, що бактерійний вагіноз є досить поширеним захворюванням екосистеми піхви, що вимагає своєчасної діагностики, комплексної й адекватної терапії, а також проведення профілактичних заходів.

Описаны современные взгляды на проблему бактериального вагиноза. Обработка различных литературных данных указывает, что бактериальный вагиноз является достаточно распространенным заболеванием экосистемы влагалища, требующим своевременной диагностики, комплексной и адекватной терапии, а также проведения профилактических мер.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р715.3 + Р264.869

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
4.

Применение ПЦР для выявления ДНК грибов в образцах ногтей у больных онихомикозом / Я. Ф. Кутасевич, А. П. Белозоров, А. С. Чеховская, И. А. Олейник, Т. В. Частий // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 43-50. - рус.

Наведено результати застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики оніхомікозів. Показано, що цей метод має більшу чутливість у порівнянні з мікроскопічним або культуральним дослідженням і надає можливість ідентифікувати видову належність збудників. Одержані результати вказують на необхідність впровадження розробленого методу діагностики в клінічну практику.

Приведены результаты применения полимеразной цепной реакции для диагностики онихомикозов. Показано, что этот метод обладает большей чувствительностью по сравнению с микроскопическим или культуральным исследованием и дает возможность идентифицировать видовую принадлежность возбудителей. Полученные результаты указывают на необходимость внедрения разработанного метода диагностики в клиническую практику.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р608.61-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Баркалова Э. Л. 
Сифилис как причина смерти / Э. Л. Баркалова // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 51-56. - рус.

Проаналізований випадок смерті хворого з нейросифілісом. Клінічна картина захворювання імітувала епілепсію, гостре порушення мозкового кровообігу за відсутності підвищення рівня лейкоцитів і білку в лікворі, за негативного комплексу серологічних реакцій.

Проанализирован случай летального исхода больного с нейросифилисом. Клиническая картина заболевания имитировала эпилепсию, острое нарушение мозгового кровообращения при отсутствии повышения уровня лейкоцитов и белка в ликворе, отрицательном комплексе серологических реакций.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р591.962

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Бодня Е. И. 
Два случая кожного лейшманиоза в Харькове / Е. И. Бодня, В. А. Савоськина, Т. А. Велиева // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 57-63. - рус.

Зазначено, що лейшманіоз є клінічно гетерогенним синдромом, викликаним внутрішньоклітинними простими паразитами роду Leishmania. Клінічно лейшманіоз може виявлятися у вигляді субклінічних (з незначними проявами), локалізованих (шкірних уражень) і дисимінованих (шкірних, шкірно-слизових і вісцелярних) форм захворювання. Цей спектр проявів залежить від імунного статусу хазяїна й імунозапальної відповіді на паразита. Описано два цікаві випадки шкірного лейшманіозу. У першому випадку представлений 18-річний чоловік з Туркменістану з важкими виразковими ураженнями на шкірі лівого передпліччя тастопи, які існують впродовж 3-х місяців. У другому випадку - 54-річний чоловік з В'єтнаму з важким виразковим ураженням на лівому передпліччі (впродовж одного року).

Отмечено, что лейшманиоз является клинически гетерогенным синдромом, вызванным внутриклеточными простейшими паразитами рода Leishmania. Клинически лейшманиоз может проявляться в виде субклиничеких (с незначительными проявлениями), локализованных (кожных поражений) и диссиминированных (кожных, кожно-слизистых и висцеральных) форм заболевания. Этот спектр проявлений зависит от иммунного статуса хозяина и иммуновоспалительного ответа на паразита. Представлены два интересных случая кожного лейшманиоза. В первом случае представлен 18-летний мужчина из Туркменистана с тяжелыми язвенными поражениями на коже левого предплечья и стопы, существующими в течение 3-х месяцев. Во втором случае - 54-летний мужчина из Вьетнама с тяжелым язвенным поражением на левом предплечье (в течение одного года).


Індекс рубрикатора НБУВ: Р517.51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
7.

Маштакова И. А. 
Случай генерализованного пустулезного псориаза / И. А. Маштакова // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 64-66. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.74

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
8.

Материалы научно-практической конференции с международным участием "Международная интеграция и научные достижения Украинской дерматовенерологии" (г. Харьков) // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 67-123. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р59/60 я431(0)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
9.

Болотная Л. А. 
Коррекция дисбиоза у больных атопическим дерматитом / Л. А. Болотная, Т. С. Осипенко // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 67-68. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.3 + Р264.86

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
10.

Бондар С. А. 
Досвід лікування вогнищевої алопеції / С. А. Бондар, А. А. Наліжитий // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 68-69. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р608.51-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
11.

Брібеш Мохамед Рідха 
Особливості клінічних проявів і перебігу розацеа, поєднаної з маласезіозом і демодекозом / Мохамед Рідха Брібеш // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 69-70. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р60-3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
12.

Бронова І. М. 
Особливості застосування системних ретиноідів у чоловіків молодого віку, хворих на акне / І. М. Бронова // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 70. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р608.1-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
13.

Василенко А. В. 
Вивчення змін імунологічного стану у хворих на різні форми розацеа та диференційований підхід до лікування / А. В. Василенко // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 70-72. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р608.1-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
14.

Веретельник К. А. 
Методы современной терапии псориатической болезни, осложненной малассезиозом кожи / К. А. Веретельник // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 72. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.74-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
15.

Вірстюк Н. Г. 
Спадкові особливості псоріазу на Прикарпатті / Н. Г. Вірстюк, У. І. Данчук, І. Г. Цідило // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 73. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.74

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
16.

Вірстюк Н. Г. 
Діагностичне значення лептину у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому / Н. Г. Вірстюк, М. М. Никифорук // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 73-74. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.74 + Р415.2-37

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
17.

Головкин А. В. 
Возможности применения метода диатермокоагуляции при доброкачественных новообразованиях кожи / А. В. Головкин // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 74-75. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.60-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
18.

Особливості чутливості MRSA штамів, виділених від хворих на тяжкі поширені дерматози, до антибіотиків різних груп / С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко, О. С. Васильєва, О. К. Іванцова, О. В. Щоголєва, А. І. Ковалик // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 75-76. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р60-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
19.

Заблоцкая А. Г. 
Оценка показателей коморбидности у больных псориазом / А. Г. Заблоцкая // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 76. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р601.74

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
20.

Іванова Н. М. 
Інгібування дії змішаних інфекцій гриби+бактерії ліпосомальними антимікотиками і антибіотиками / Н. М. Іванова // Дерматологія та венерологія. - 2014. - № 3. - С. 76-77. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р60-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15288 Пошук видання у каталогах НБУВ 


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського