Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (25)Наукова електронна бібліотека (32)Книжкові видання та компакт-диски (1834)Журнали та продовжувані видання (864)
Пошуковий запит: <.>DP=201708$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 3305
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія:    
1.

Бабов К. Д. 
Диагностические подходы к экзогенно-конституциональному ожирению у пациентов разных возрастных групп / К. Д. Бабов, Е. В. Футрук, Т. В. Старчевская, Е. А. Усенко, Ю. Г. Циунчик // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 3-6. - рус.

Встановлено прогностично значущі комплекси факторів ризику розвитку екзогенно конституційного ожиріння у дітей: спадковий (обтяжена сімейна спадковість з ожиріння, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету ІІ типу, патології репродуктивної системи) та медичний (поєднаний гестоз 1 і 2 половини вагітності, слабкість пологової діяльності, низька маса тіла під час народження - менш за 2 800 г., штучне вигодовування на першому році життя). Для виявлення осіб з підвищеним ризиком формування ожиріння інформативними є аналіз родоводів та уточнення перинатального анамнезу дитини. У дорослих за допомогою методики антропометричного скринінгу біоелектричного імпедансу виявлені типи ожиріння як предикторів серцево-судинних катастроф (гіноїдний, андроїдний, змішаний) з встановленням ступеня кардіоваскулярного ризику.

Установлены прогностически значимые комплексы факторов развития экзогенно-конституционального ожирения у детей: наследственный (отягощенная семейная наследственность по ожирению, гипертонической болезни, сахарному диабету ІІ типа, патологии репродуктивной системы) и медицинский (сочетанный гестоз 1 и 2 половины беременности, слабость родовой деятельности, низкая масса тела при рождении - менее 2 800 г., искусственное вскармливание в первый год жизни). Для выявления лиц с повышенным риском формирования ожирения информативными являются анализ родословной и уточнение пренатального анамнеза ребенка. У взрослых с помощью методики антропометрического скрининга биоэлектрического импеданса выявлены типы ожирения как предикторов сердечно-сосудистых катастроф (гиноидный, андроидный, смешанный) с установлением степени кардиоваскулярного риска.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р415.202.1-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Гузій О. В. 
Параметри фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів ігрових видів у прогнозуванні реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження / О. В. Гузій, О. П. Романчук // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 7-12. - укp.

Проведено порівняльний аналіз показників фізичного розвитку і функціональних параметрів серцево-судинної системи (ССС) 207 кваліфікованих спортсменів чоловічої статі, які займаються ігровими видами спорту (баскетбол, водне поло, волейбол, гандбол, футбол). Проведено кореляційний аналіз між параметрами фізичного розвитку та показниками приросту ЧСС і АД у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Показано, що в різних ігрових видах спорту приріст ЧСС і АД відразу після навантаження і через 3 хв. постнавантажувального періоду прогнозують різноманітні параметри фізичного розвитку. Ігровим видом спорту, у якому відзначається найменша залежність реакції ССС на дозоване фізичне навантаження від параметрів фізичного розвитку є волейбол. Також незначні зв'язки досліджуваних параметрів у футболі. Найбільш зв'язаними з параметрами фізичного розвитку є реакції ЧСС, АДС і АДД на дозоване фізичне навантаження у спортсменів, які займаються баскетболом і водним поло.

Проведен сравнительный анализ показателей физического развития и функциональных параметров сердечно-сосудистой системы (ССС) 207 квалифицированных спортсменов мужского пола, занимающихся игровыми видами спорта (баскетбол, водное поло, волейбол, гандбол, футбол). Проведен корреляционный анализ между параметрами физического развития и показателями прироста ЧСС и АД в ответ на дозированную физическую нагрузку. Показано, что в различных игровых видах спорта прирост ЧСС и АД сразу после нагрузки и через 3 мин. постнагрузочного периода прогнозируют различные параметры физического развития. Игровым видом спорта, в котором отмечается наименьшая зависимость реакции ССС на дозированную физическую нагрузку от параметров физического развития является волейбол. Также незначительны связи изучаемых параметров в футболе. Наиболее связанными с параметрами физического развития являются реакции ЧСС, АДС и АДД на дозированную физическую нагрузку у спортсменов, занимающихся баскетболом и водным поло.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.5 + Ч510.911.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Балашова І. В. 
Можливості застосування диференційованих методів кінезотерапії у відновлювальному лікуванні хворих з нестабільністю шийного відділу хребта / І. В. Балашова, І. М. Кудряшова // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 12-15. - укp.

Надані результати використання кінезотерапії в комплексному відновлювальному лікуванні у 60-ти пацієнтів з диспластичною нестабільністю шийного відділу хребта. Показано, що застосування диференційованих методик кінезотерапії з врахуванням супутньої патології віку пацієнта та ступеня важкості патологічного процесу підвищує ефективність реабілітації зазначеного контингенту хворих на 14,7 %.

Приведены результаты использования кинезотерапии в комплексном восстановительном лечении у 60-ти пациентов с диспластической нестабильностью шейного отдела позвоночника. Показано, что применение дифференцированных методик кинезотерапии с учетом сопутствующей патологии, возраста пациента и степени тяжести патологического процесса повышает эффективность реабилитации данного контингента больных на 14,7 %.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.22-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
4.

Бабова І. К. 
Клінічні дослідження щодо ефективності використання імпульсної магнітної стимуляції при лікуванні остеохондрозу хребта, ускладненого больовим синдромом / І. К. Бабова, В. В. Лобойко, В. О. Колоденко // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 16-19. - укp.

Проведено вивчення особливостей перебігу остеохондрозу, який супроводжується больовим синдромом, і патогенетичне обгрунтування можливості використання імпульсної магнітної стимуляції в комплексі санаторно-курортного лікування цієї патології. За умов клінічного дослідження підтверджена висока ефективність імпульсної магнітної стимуляції під час лікування больового синдрому за остеохондрозу поперекової області. Достовірні позитивні зміни гемодинаміки та нейром'язової провідності уражених ділянок свідчать про патогенетичну адекватність використаного методу лікування.

Проведено изучение особенности течения остеохондроза, сопровождающееся болевым синдромом, и патогенетическое обоснование возможности использование импульсной магнитной стимуляции в комплексе санаторно-курортного лечения этой патологии. В условиях клинического исследования подтверждена высокая эффективность импульсной магнитной стимуляции при лечении болевого синдрома при остеохондрозе поясничной области. Достоверные положительные изменения гемодинамики и нейромышечной проводимости пораженных участков свидетельствуют о патогенетической адекватности использованного метода лечения.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.250.401-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Бакалюк Т. Г. 
Оптимізація застосування в санаторних умовах фізіофармакотерапевтичних методів у хворих на остеоартроз колінних суглобів із супутнім синовітом / Т. Г. Бакалюк // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 20-22. - укp.

Зіставлено ефективність санаторно-курортного лікування з включенням методу фізіофармакопунктури та традиційного комплексу реабілітації за санаторних умов у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів із супутнім синовітом. Акупунктурне введення препарату алфлутоп із застосуванням магнітолазерної терапії супроводжувалось вираженим протизапальним і знеболювальним ефектами порівняно із традиційною терапією.

Сопоставлена эффективность санаторно-курортного лечения с включением метода физиофармакопунктуры и традиционного комплекса реабилитации в санаторных условиях у пациентов с остеоартрозом коленных суставов с сопутствующим синовитом. Акупунктурное введение препарата алфлутоп с применением магнитолазерной терапии сопровождалось выраженным противовоспалительным и обезболивающим эффектами в сравнении с традиционной терапией.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р418.12-5 + Р458.285.4-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Бабова І. К. 
Поліпшення якості життя як провідний критерій ефективності пелоїдотерапії хворих на гонартроз на етапі амбулаторно-поліклінічної реабілітації / І. К. Бабова, С. Н. Бучинський // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 23-25. - укp.

Досліджено вплив пелоїдотерапії на больовий синдром, ранкову скутість, функціональні можливості ушкодженого колінного суглобу і якість життя у хворих на гонартроз на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування. Виявлено більш виражений позитивний ефект під час застосування одноразових аплікаційних форм Сакських грязей з термопакетом. Зазначена технологія грязелікування рекомендується як курортозамісна в амбулаторно-поліклінічних установах.

Исследовано влияние пелоидотерапии на болевой синдром, утреннюю скованность, функциональные возможности пораженного коленного сустава и качество жизни у больных гонартрозом на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения. Выявлен более выраженный позитивный эффект при применении одноразовых аппликационных форм Сакских грязей с термопакетом. Данная технология грязелечения рекомендуется как курортозамещающая в амбулаторно-поликлинических учреждениях.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.404.0-54

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
7.

Юсупалієва М. М. 
Деякі аспекти фізіотерапевтичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М. М. Юсупалієва // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 26-28. - укp.

Вивчено деякі аспекти впливу основних фізіотерапевтичних факторів на клінічний статус, локальний і системний компоненти запалення, а також функцію зовнішнього дихання хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на санаторно-курортному етапі реабілітації. Уточнено практичні рекомендації за окремим призначенням того чи іншого методу фізіотерапії і в комбінації з гіпоксично-гіперкапнічними тренуваннями в залежності від активності запального процесу та виразності функціональних порушень.

Изучены некоторые аспекты влияния основных физиотерапевтических факторов на клинический статус, локальный и системный компоненты воспаления, а также функцию внешнего дыхания больных хроническим обструктивным заболеванием легких на санаторно-курортном этапе реабилитации. Уточнены практические рекомендации по отдельному назначению того или иного метода физиотерапии и в комбинации с гипоксически-гиперкапническими тренировками в зависимости от активности воспалительного процесса и выраженности функциональных нарушений.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р412.3-54 + Р412.3-356

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
8.

Мацегора Н. А. 
Вплив лазеротерапії на динаміку клініко-біохімічних показників у відновлювальному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Н. А. Мацегора, А. В. Місюна // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 29-32. - укp.

Вивчено ефективність відновлювального лікування хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) під впливом верапамілу та сиднофарму (ЛК-1), а також верапамілу, сиднофарму та лазеротерапії (ЛК-2). Показано, що у хворих на АГ у сполученні з ХОЗЛ спостерігаються порушення метаболічних процесів, які супроводжуються активацією перекісного окиснення ліпідів на фоні зниження антиоксидантного захисту. Застосування у відновлювальному лікуванні лазеротерапії привело до покращення ліпідного обміну, окиснювально-відновлювальних процесів, активізації факторів антиоксидантного захисту, відновленню редокс-стану у тканинах. Комплексна терапія з використанням ЛК-2 сприяла більш високому клінічному ефекту відносно клінічних показників порівняно з хворими, які одержували тільки медикаментозну гіпотензивну терапію (ЛК-1). Виявлені зміни є одними із провідних факторів, які забезпечують саногенетичний ефект світлолікування і обгрунтовують доцільність включення низькоінтенсивного лазерного опромінення до комплексного лікування хворих на АГ у сполученні з ХОЗЛ.

Изучена эффективность восстановительного лечения больных артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) под влиянием верапамила и сиднофарма (ЛК-1), а также верапамила, сиднофарма и лазеротерапии (ЛК-2). Показано, что у больных АГ в сочетании с ХОЗЛ наблюдаются нарушения метаболических процессов, которые сопровождаются активацией перекисного окисления липидов на фоне снижения антиоксидантной защиты. Применение в восстановительном лечении лазеротерапии привело к улучшению липидного обмена, окислительно-восстановительных процессов, активизации факторов антиоксидантной защиты, восстановлению редокс-состояния в тканях. Комплексная терапия с использованием ЛК-2 способствовала более высокому клиническому эффекту относительно клинических показателей в сравнении с больными, которые получали только медикаментозную гипотензивную терапию (ЛК-1). Выявленные изменения являются одними из ведущих факторов, обеспечивающих саногенетический эффект светолечения и обосновывают целесообразность включения низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексное лечение больных АГ в сочетании с ХОЗЛ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-5 + Р412.3-356

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
9.

Поберская В. А. 
Комплексное применение минеральных вод и суховоздушных ванн на разных этапах реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания / В. А. Поберская, А. В. Макаренко, С. Л. Евсеева // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 33-37. - рус.

Визначено порушення нейрогуморального стану та метаболічних процесів у дітей в різні періоди ремісії онкогематологічних захворювань та окремих солідних пухлин, які знаходились на санаторно-курортному лікуванні. На цій основі у різні етапи їх реабілітації обгрунтовано дві програми за призначенням питних курсів мінеральних природних лікувально-столових фасованих вод: "Царичанської" або "Березівської" - у комплексі із сухоповітряними вуглекислими ваннами. Показано, що комплексні програми сприяють зменшенню клініко-функціональних порушень тіреоїдної та гепатобіліарної систем, відновленню вегетативного балансу.

Определено нарушение нейрогуморального состояния и метаболических процессов у детей в разные периоды ремиссии онкогематологических заболеваний и отдельных солидных опухолей, которые находились на санаторно-курортном лечении. На этой основе в разные этапы их реабилитации обосновано две программы по назначению питьевых курсов минеральных природных лечебно-столовых фасованных вод: "Царичанской" или "Березовской" - в комплексе с суховоздушными углекислыми ваннами. Показано, что комплексные программы способствуют уменьшению клинико-функциональных нарушений в тиреоидной и гепатобилиарной системах, восстановлению вегетативного баланса.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р733.56-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
10.

Волошина О. Б. 
Ефективність застосування мінеральної води "Поляна Квасова" у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом / О. Б. Волошина, О. В. Найдьонова, О. Р. Дукова, О. С. Приступа // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 37-39. - укp.

Наведено результати застосування відновлювального лікувального комплексу (дієта, дозовані фізичні навантаження, медикаментозне лікування і мінеральна вода "Поляна Квасова") у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом. Доведено позитивний вплив вказаного комплексу на інсулінорезистентність (за даними індексу НОМА) і покращання показників ліпідного та вуглеводного обмінів (зниження рівнів глюкози, загального холестерину, тригліцеридів).

Представлены результаты применения восстановительного лечебного комплекса (диета, дозированные физические нагрузки, медикаментозное лечение и минеральная вода "Поляна Квасова") больным гипертонической болезнью с метаболическим синдромом. Доказано положительное влияние указанного комплекса на инсулинорезистентность (по данным индекса НОМА) и улучшение показателей липидного и углеводного обменов (снижение уровней глюкозы, общего холестерина, триглицеридов).


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-54 + Р415.2-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
11.

Якименко Д. О. 
Застосування УФО ротової порожнини при протезних стоматитах у хворих з метаболічним синдромом / Д. О. Якименко // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 40-42. - укp.

Вивчено вплив ультрафіолетового опромінення (УФО) ротової порожнини на клінічну картину та стан місцевої резистентності у 64-х хворих з протезними стоматитами на фоні метаболічного синдрому. Виявлено, що у хворих цієї категорії після лікування підвищилась швидкість салівації і pH слини, а також активність нейтрофілів, що сприяло покращанню місцевого протимікробного захисту в результаті сприятливого впливу УФО на аеробний метаболізм клітин слизової оболонки ротової порожнини.

Изучено влияние ультрафиолетового облучения (УФО) ротовой полости на клиническую картину и состояние местной резистентности у 64-х больных протезными стоматитами на фоне метаболического синдрома. Выявлено, что у больных данной категории после лечения увеличилась скорость саливации и pH слюны, а также активность нейтрофилов, что способствовало улучшению местной противомикробной защиты в результате благоприятного влияния УФО на аэробный метаболизм клеток слизистой оболочки ротовой полости.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р661.220.111-5 + Р415.2-37

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
12.

Влияние антиацидотического препарата "Намацит" на показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / Т. В. Трегуб, Е. О. Пахомова, М. С. Протункевич, В. А. Пахомова // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 43-46. - рус.

Застосування препарату намацит, який має антиацидотичну, антигіпоксичну й анаболічну дії, в комплексному медикаментозному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки призводить до вираженої ефективності лікування, стабільної і тривалої ремісії захворювання, нормалізації явищ метаболічного ацидозу, окиснювально-відновних властивостей, а також гуморального (вміст імуноглобулінів А і М, патологічних циркулюючих імунних комплексів) та клітинного (Т-лімфоцити, Т-хелпери) імунітету.

Применение препарата намацит, имеющего антиацидотическое, антигипоксическое и анаболическое действие, в комплексном медикаментозном лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки приводит к выраженной эффективности лечения, стабильной и длительной ремиссии заболевания, нормализации явлений метаболического ацидоза, окислительно-восстановительных свойств, а так же гуморального (содержание иммуноглобулинов А и М, патологических циркулирующих иммунных комплексов) и клеточного (Т-лимфоциты, Т-хелперы) иммунитета.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р413.204.6-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
13.

Коструб О. О. 
Артрофіброз / О. О. Коструб, І. В. Рой, В. В. Котюк, О. І. Баяндіна, І. К. Бабова, Д. О. Смірнов, І. А. Засаднюк // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 46-50. - укp.

Проаналізовано причини розвитку артрофіброзу. Наведено сучасні дані про етіологію первинного та вторинного артрофіброзу. Серед причин розвитку артрофіброзу розглянуто лікувальні процедури (артроскопічні оперативні втручання, остеотомії, ендопротезування), післяопераційні ускладнення, а також неадекватно проведене реабілітаційне лікування. Розглянуто класифікацію артрофіброзу.

Проанализированы причины развития артрофиброза. Представлены современные данные об этиологии первичного и вторичного артрофиброза. Среди причин развития артрофиброза рассмотрены лечебные процедуры (артроскопические оперативные вмешательства, остеотомии, эндопротезирование), послеоперационные осложнения, а также неадекватно проведенное реабилитационное лечение. Представлена классификация артрофиброза.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.198-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
14.

Драгомирецька Н. В. 
Клініко-патогенетичні особливості стеатозу печінки у хворих на хронічну HCV-інфекцію / Н. В. Драгомирецька, Г. М. Іжа, О. В. Футрук, І. Б. Заболотна, М. В. Калініченко // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 51-54. - укp.

В теперішній час доведено, що жирова трансформація гепатоцитів у разі хронічного гепатиту С (ХГС) розвивається внаслідок цитопатичної дії вірусу та впливу незалежних етіопатогенетичних факторів. Важливо, що стеатоз печінки сприяє прогресуванню ХГС і погіршує результати противірусного лікування. У зв'язку з цим лікування стеатозу печінки є однією із важливіших умов профілактики прогресування ХГС і підвищення ефективності противірусної терапії.

В настоящее время доказано, что жировая трансформация гепатоцитов при хроническом гепатите C (XГС) развивается вследствие цитопатического действия вируса и влияния независимых этиопатогенетических факторов. Важно, что стеатоз печени способствует прогрессированию ХГС и ухудшает результаты противовирусного лечения. В связи с этим лечение стеатоза печени представляется одним из важнейших условий профилактики прогрессирования ХГС и повышения эффективности противовирусной терапии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р413.510.116 + Р514.16

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
15.

Мельник І. В. 
Програма відновлювального лікування при переломах латерального виростка великогомілкової кістки після металоостеосинтезу / І. В. Мельник, І. А. Лазарєв, А. Т. Бруско, А. В. Самохін // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 54-59. - укp.

На основі імітаційного комп’ютерного моделювання визначено суглобові сили залежно від кута згинання в колінному суглобі та від показників напружено деформованого стану в зоні перелому. Визначено допустимі рівні навантаження на кінцівку у ранньому післяопераційному періоді. Встановлений ступінь дозованого навантаження на кінцівку залежно від варіанту фіксації і термінів консолідації кісткових відламків. Розроблено програму реабілітаційних заходів після металоостеосинтезу переломів, латерального виростка великогомілкової кістки типу Schatzker I, яка включає комплекс вправ лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичні заходи й апаратну механотерапію, що сприяє прискоренню відновлювальних процесів в колінному суглобі після різних варіантів остеосинтезу виростків великогомілкової кістки, дозволяє своєчасно почати дозоване навантаження і запобігти розвитку ускладнень, які пов'язані з контрактурами й атрофією м'язів оперованої кінцівки.

На основе имитационного компьютерного моделирования определены суставные силы в зависимости от угла сгибания в коленном суставе и от показателей напряженно деформированного состояния в зоне перелома. Определены допустимые уровни нагрузки на конечность в раннем послеоперационном периоде. Установлена степень дозированной нагрузки на конечность в зависимости от варианта фиксации и сроков консолидации костных отломков. Разработана программа реабилитационных мероприятий после металоостеосинтеза переломов латерального мыщелка большеберцовой кости типа Schatzker I, включающая комплекс упражнений лечебной физкультуры, физиотерапевтические мероприятия и аппаратную механотерапию, что способствует ускорению восстановительных процессов в коленном суставе после различных вариантов остеосинтеза мыщелков большеберцовой кости, позволяет своевременно начать дозированные нагрузки и предотвратить развитие осложнений, связанных с контрактурами и атрофией мышц оперированной конечности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.198.55-588.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
16.

Драгомирецька Н. В. 
Медико-біологічна оцінка якості та цінності розведеного розчину природного мінералу бішофіт свердловини № 1 Затуринського родовища Полтавської області / Н. В. Драгомирецька, І. Б. Заболотна, Т. І. Малихіна, Н. О. Алексєєнко, С. Г. Гуща // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 59-62. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р354.48

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
17.

Константінова І. М. 
Щодо процедури отримання національного патенту / І. М. Константінова // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 63-64. - укp.

Зазначено, що кожна країна має власне патентне законодавство і, відповідно, процедуру одержання патенту. Дія патенту має територіальне обмеження. Для видачі патенту на технічне рішення в будь-якій країні необхідно одержати правову охорону у відповідності з її законодавством.

Отмечено, что каждая страна имеет свое патентное законодательство и, соответственно, процедуру получения патента. Действие патента территориально ограничено. Для выдачи патента на техническое решение в любой стране необходимо получить правовую охрану в соответствии с ее законодательством.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х833.406 + Х993.406

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
18.

Доктор медицинских наук, профессор Пономаренко Владислав Иванович // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 68. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р. д(4УКР)

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
19.

Доктор медичних наук, професор Торохтін Олександр Михайлович // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 69-71. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р. д(4УКР)

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
20.

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Прус Валентин Петрович // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2014. - № 3. - С. 72-73. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р. д(4УКР)

Шифр НБУВ: Ж14741 Пошук видання у каталогах НБУВ 


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського