Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (44)Реферативна база даних (2230)Книжкові видання та компакт-диски (2008)Журнали та продовжувані видання (1560)
Пошуковий запит: <.>DP=201801$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7

   Тип видання:   зб. статей   
1.


Антикризове управління економікою та фінансами [Електронний ресурс] : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2017 року) / Київський інститут банківської справи ; за ред. В. М. Фурмана. - Київ : [б. в.], 2017. - 195 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.34 Мб


Головними напрямами роботи конференції є: пошук шляхів подолання кризових явищ в економіці та фінансах України; стратегічні аспекти розвитку фінансової системи України в умовах наростання негативних наслідків напруження міжнародних і економічних відносин; фінансово-бюджетна політика держави та її вплив на кредитну активність банківської системи в умовах стагнації фінансового ринку; надання можливості молодим вченим та студентам донести свої думки науковому співтовариству.



Кл.слова:
фінансові регулятори -- банківське кредитування -- венчурне інвестування -- страхові ризики

   Тип видання:   навчальний посібник   
2.

Радзієвська, С. О.
Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / С. О. Радзієвська ; Державний економіко-технологічний університет транспорту. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2017. - 368 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.95 Мб


Посібник написаний згідно з навчальною програмою дисципліни “Глобальна економіка” за вимогами кредитно-модульної системи та охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, який є необхідним для самостійного вивчення даного курсу. Складовими цього посібника є навчальна програма, тематичний план дисципліни, курс лекцій, методичні рекомендації до практичних занять, завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, тематика контрольних робіт, порядок оцінювання знань. Призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” економічних напрямів підготовки. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами глобальної економіки.



Кл.слова:
транснаціональна інтеграція -- економічні процеси -- нетто-потоки -- дисоціації -- альтерглобалізм

   Тип видання:   монографія   
3.

Адамчук, Леонора.
Бджолине обніжжя [Електронний ресурс] : монографія / Л. Адамчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Видавничий дім "Вініченко", 2017. - 138 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 10.00 Мб


У монографії викладено наукову інформацію за результатами досліджень щодо видового походження білкового корму, етології бджіл при заготівлі і формуванні бджолиного обніжжя, наведено експериментальні дані провідних вчених та автора. Розглянуто морфологічні особливості пилкових зерен рослин, як ресурсу для бджолиного обніжжя, та їх видові відмінності. Подано дані з пилкозбиральної роботи бджіл, їх поведінки під час збирання квіткового пилку та формування обніжки. В окремому розділі висвітлено методи оцінки якості бджолиного обніжжя, подано технологічну, біологічну і біохімічну характеристику цього продукту. Видання розраховане на працівників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і на спеціалістів, які займаються виробництвом бджолиного обніжжя.



Кл.слова:
бджільництво -- квітковий пилок -- білкові корми

   Тип видання:   монографія   
4.


Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін [Електронний ресурс] : монографія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. - Київ : Фенікс, 2017. - 438 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 10.07 Мб


Монографія продовжує серію наукових праць ”Суспільна географія ХХІ століття“, започатковану Київським відділом Українського географічного товариства. У монографії представлені теоретичні та прикладні результати сучасних досліджень українських вчених у галузі урбаністичної географії. В роботі проаналізовано розвиток урбаністичних досліджень в Україні, охарактеризовано динаміку мережі міст України та окремі регіональні паттерни, висвітлено трансформації міського простору столиці, розкрито сучасні особливості субурбанізації в Україні, піднято питання пріоритетів та шляхів майбутнього розвитку українських міст.



Кл.слова:
урбогенез -- просторовий розвиток -- депресивні території -- креативні міста -- індустріальний туризм -- джентрифікація

   Тип видання:   монографія   
5.

Худолій, Л. М.
Перспективи банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві України [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Худолій, О. В. Файчук, О. М. Файчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 267 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 7.53 Мб


Монографія присвячена дослідженню теоретичних і розробленню практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві. З’ясовано та узагальнено сутність, специфіку та умови банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві на основі зіставлення внутрішньої норми доходності проекту та процентної ставки за кредит. Проаналізовано та систематизовано причини низької інноваційної активності підприємств харчової промисловості. Оцінено стан та тенденції розвитку банківського кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі. Удосконалено методичний інструментарій щодо визначення об’єктивного розміру ставки за кредит, зважаючи на рівень інноваційності та ризикованості проектів. Розроблено дескриптивні моделі участі банку у процесі кредитування інноваційних проектів за різного співвідношення їх рентабельності та процентної ставки, а також за різних умов наявності у позичальника капіталу та об’єкта майнової застави. Обґрунтовано пропозиції щодо вибору пріоритетності та варіанту кредитування банком інноваційних проектів на підставі обчислених показників його ефективності. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців агропромислового виробництва та банківської сфери, працівників органів державної влади та усіх, хто цікавиться проблемами банківського кредитування.



Кл.слова:
проектний аналіз -- фінансовий менеджмент -- ризик-менеджмент

   Тип видання:   монографія   
6.

Забарна, Ю. В.
Продовольча безпека України: якісний вимір [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Забарна, О. М. Файчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2017. - 266 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 10.44 Мб


Монографія присвячена дослідженню теоретичних та розробленню практичних рекомендацій щодо гарантування державою продовольчої безпеки. Узагальнено і систематизовано теоретико-методичні основи здійснення якісного виміру забезпечення населення України продуктами харчування. Проведено діагностику сучасного стану продовольчої безпеки нашої держави та її основних компонентів. Запропоновано та обґрунтовано головні шляхи вдосконалення організаційно-економічних засад підвищення якості харчових продуктів у системі продовольчої безпеки України. Для науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, студентів вищих навчальних закладів освіти, працівників органів державної влади та усіх тих, хто цікавиться проблемою забезпечення населення якісними і безпечними продуктами харчування на макрорівні.



Кл.слова:
агропродовольчі ринки -- стандарти харчової продукції -- забезпечення продовольством

   Тип видання:   зб. статей   
7.


Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу [Електронний ресурс] : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 р.) : у 3 т. / Київський інститут банківської справи ; за ред. В. М. Фурмана. - Київ : [б. в.], 2017

Рубрики:

Географічні рубрики:

Т. 1. - 288 с.  Текст у форматі PDF 2.27 Мб

Т. 2. - 236 с.  Текст у форматі PDF 1.65 Мб

Т. 3. - 243 с.  Текст у форматі PDF 1.51 Мб


Головними напрямами роботи конференції є: пошук шляхів реагування на глобальні процеси, що відбуваються в світі й недопущення негативного впливу глобалізації на економіку та фінансову сферу України; стратегічні аспекти розвитку економіки України в умовах напруження міжнародних відносин. Конференція проведена з метою надання можливості молодим вченим та студентам донести свої думки науковому співтовариству.



Кл.слова:
інвестиційний клімат -- інноваційна діяльність -- трансфертне ціноутворення -- кредиторська заборгованість
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського