Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (47)Реферативна база даних (1192)Книжкові видання та компакт-диски (1920)Журнали та продовжувані видання (1701)
Пошуковий запит: <.>DP=201802$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14

   Тип видання:   дисертація   
1.

Москвич, Лідія Миколаївна.
Проблеми підвищення ефективності судової системи [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Л. М. Москвич ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - Харків : [б. в.], 2011. - 485 с.

  Текст у форматі PDF 3.39 Мб


Метою цієї дисертаційної роботи є створення концепції ефективності судової системи й розроблення науково обґрунтованих пропозицій підвищення ефективності національної судової системи, зокрема. Постановлена мета зумовила доцільність вирішення наступних завдань: – визначити природу судової системи: її ґенезу, властивості, принципи й функції в сучасному суспільстві; – вивчити різноманітні підходи до розуміння терміна «ефективність», оцінити можливість його застосування при формулюванні понятійного апарату теорії ефективності судової системи; – сформулювати зміст теоретичної конструкції «ефективність судової системи»; – обґрунтувати потребу в опрацюванні стандартів ефективності судової системи як концептуальної ідеї її досконалої організації й функціонування; – визначити зміст Стандартів ефективності судової системи України; – опрацювати систему умов, критеріїв, індикаторів і показників, що можуть бути використані для виміру рівня відповідності судової системи України її ідеальній моделі; – проаналізувати існуючі європейські моделі оцінювання ефективності судової системи, з’ясувати, чи є можливість запозичення позитивного досвіду й рекомендувати відповідну методологію виміру, що може бути застосована в Україні; – на підставі системного аналізу визначити рівень ефективності судової системи України й запропонувати шляхи його підвищення; – висвітлити й аргументувати концептуальні засади подальшої судової реформи й окреслити напрямки оптимізації національної судової системи.Кл.слова:
судоустрій -- стандарти ефективності -- неупередженість судового розгляду

   Тип видання:   монографія   
2.

Москвич, Лідія Миколаївна.
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Москвич ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - Харків : ФІНН, 2011. - 384 с.

  Текст у форматі PDF 16.10 Мб


Монографію присвячено науковому аналізу ефективності судової системи як цілісного суспільно-правового інституту. З’ясована сутність ефективності судової системи, визначені її стандарти та критерії, проаналізована методологія оцінки. В результаті дослідження запропоновано концепціїо ефективності судової системи. На підставі узагальнення проведеного системного аналізу визначені шляхи та способи оптимізації судової системи України задля підвищення її ефективності. Для науковців, викладачів, аспірантів, пошукувачів, студентів юридичних навчальних закладів і практичних працівників.Кл.слова:
судові процедури -- кадрове забезпечення -- соціальна відповідальність

   Тип видання:   монографія   
3.


Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Криволапчук [та ін.] ; Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України. - Київ : Нілан-ЛТД, 2017. - 572 с.

  Текст у форматі PDF 1.63 Мб


У монографії досліджено організація управління в системі МВС України в умовах реформування. На основі аналізу доктринальних та нормативних джерел розглянуто поняття державного управління, організації взаємодії в системі МВС, проблемні питання у сфері організаційно правового забезпечення управління МВС в умовах реформування тощо. Проаналізовано стан наукової розробки організації управління в системі МВС, правове регулювання управлінської діяльності МВС в умовах реформування та узагальнено зарубіжний досвід діяльності міністерстві внутрішніх справ. Визначено правовий статус і повноваження суб'єктів системи МВС. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів та студентів идичних вищих навчальних закладів, а також для працівників системи МВС.Кл.слова:
управління -- реформування -- Міністерство внутрішніх справ

      
4.

Циганенко, В. О.
Контент-аналіз енергії руху по темах: теорії, дослідження, відкриття сучасних вчених [Електронний ресурс] / В. О. Циганенко. - Кн. 1. - Київ : Видавничий дім "Кий", 2018. - 350 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 9.99 Мб


«Книжка Володимира Циганенка складається зі статей, написаних у різні роки й надрукованих у періодиці. Читач для себе відкриє широке поле знань, які автор дохідливо викладає у статтях, використовує та упорядковує сучасний контент-аналіз енергії руху по темах: теорії, дослідження, відкриття сучасних вчених та прогнози на майбутнє світової науки і техніки у галузі пізнання самої людини, навколишнього середовища і Всесвіту. Розмірковує над тим, що потрібно творчо використовувати у майбутньому. Розрахована на широкий загал читачів, які цікавляться пізнанням світової науки на багатьох напрямках розвитку штучного інтелекту, існуванням Всесвіту. Може бути корисною для енергетиків, фахівців - астрофізиків, хіміків, планетологів, астрономів, генетиків, викладачів освітніх закладів, музейних працівників»Кл.слова:
Всесвіт -- наука -- інформація -- використання

      
5.


Programming controllers in the integrated development environment [Electronic resource] : training manual practice / S. I. Gorb [и др.]. ; National university "Odessa maritime academy". - Odessa : National University "Odessa Maritime Academy", 2017. - 164 p.

  Текст у форматі PDF 4.93 Мб


Programming of controllers was considered using laboratory benches developed by a group of universities within the framework of the project TEMPUS 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – "Trainings in Automation Technologies for Ukraine" (TATU). These benches are distinguished by a full set of advanced technologies that are used in automation systems and modular construction, minimal set of technical means for organizing comprehensive training in the use of controllers, adaptation of equipment for the organization of learning process. The PC Worx development environment was chosen as the programming environment. Examples of solving the problems of technological processes automation of different complexity are given. The tutorial is intended for bachelors, specialists and masters of disciplines "information technology", "mechanical engineering", "electrical engineering", "automation and instrument engineering", "transport", as well as postgraduate education of engineers providing design and operation of automation systems (including marine systems).Кл.слова:
training laboratory facilities -- development environment -- control system -- automation

      
6.


Программирование контроллеров в инструментальной среде [Електронний ресурс] : учебное пособие / С. И. Горб [и др.]. ; Национальный университет «Одесская морская академия». - Одесса : НУ «ОМА», 2017. - 172 с.

  Текст у форматі PDF 6.11 Мб


Программирование контроллеров рассмотрено с использованием лабораторных стендов, которые разработаны группой университетов в рамках проекта TEMPUS 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUSJPHES – «Trainings in Automation Technologies for Ukraine» (TATU). Эти стенды отличаются полным набором перспективных технологий, которые используются в системах автоматизации, модульностью построения, минимальным набором технических средств для организации комплексного обучения применению контроллеров, адаптацией оборудования для организации учебного процесса. В качестве инструментальной среды выбрана среда разработки проектов PC Worx. Приведены примеры решения задач автоматизации технологических процессов разной сложности. Предназначено для подготовки бакалавров, специалистов и магистров отраслей знаний «информационные технологии», «механическая инженерия», «электрическая инженерия», «автоматизация и приборостроение», «транспорт », а также последипломного образования инженеров, обеспечивающих проектирование и эксплуатацию систем автоматизации (в том числе судовых).Кл.слова:
учебный лабораторный комплекс -- среда разработки -- система управления -- автоматизация

      
7.


Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості [Електронний ресурс] : колективна монографія / О. І. Амоша [и др.]. ; НАН України, Інститут економіки промисловості. - Київ : Інститут економіки промисловості, 2017. - 196 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У монографії розглянуто проблемні питання застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості, його інституціонального та правового забезпечення. Надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства, запропоновано механізми їх економічного стимулювання, обґрунтовано доцільність застосування акціонерного краудінвестингу як найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Використання викладених пропозицій щодо інноваційної політики розвитку вугільної промисловості сприятиме створенню високопродуктивних, рентабельних, екологічних і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку територій, на яких розташовані вугледобувні підприємства. Для науковців, фахівців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.Кл.слова:
аналіз -- інновації розвитку -- удосконалення -- застосування

      
Категорія: Науки про Землю   
8.


Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ТзОВ "Простір-М", 2017. - 284 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 11.13 Мб


Висвітлено концептуальні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Здійснено аналіз умов і чинників формуванн геоекологічної ситуації у басейні верхнього Дністра. Охарактеризовано результати багаторічних досліджень розвитку, функціонування і змін стану річково-басейнових систем верхнього Дністра під впливом природних та антропогенних чинників. За зультатами власних польович, каротометричнич і лабораторнич досліджень оцінено вплив діяльності людини на геоекологічну ситуацію модельних басейнових систем. Із застосуванням ГІС-технологій створено нові комп'ютерно-картграфічні моделі досліджуваних басейнів, сформовано інформаційну базу даних, яка відображає стан басейнових систем, масштаби впливу на них природних та антропогенних чинників і геоекологічні наслідки природокористування. Обґрунтовано комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію геоекологічного стану річково-басейнових систем та підвищення фактивності використання природних ресурсів. Для географів, геоекологів, землевпорядників, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників сфери моніторингу навколишнього серидовища і державного управління природокористуванням та охороною природи.Кл.слова:
річково-басейнова система -- вплив -- геоекологічний аналіз

      
9.

Скиба, М. Є.
Дескрипторна модель формування та моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Є. Скиба ; Хмельницький національний університет. - Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2016. - 234 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.42 Мб


Висвітлено процес формування і моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти. Охарактеризовано складові якості навчального процесу різного рівня структурування, представлені у формі дескрипторної моделі. Посібник може використовуватися у підготовці здобувачів вищої освіти магістерського рівня та слухачів курсів підвищення кваліфікації у сфері вищої освіти.Кл.слова:
моніторинг -- навчальний процес -- зміст підготовки

      
Категорія: Науки про Землю   
10.


Північно-західне приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Даценко [и др.]. ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. - 308 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 4.43 Мб


У монографії подано результати багаторічних геолого-геоморфологічних досліджень Північно-Західного Приазов’я взагалі та північно-західного узбережжя Азовського моря, зокрема. Розглянуто геологічну будову та геологічний розвиток унікальних акумулятивних утворень північно-західного узбережжя Азовського моря – кіс та пересипів. Значна увага приділена геолого-геоморфологічним процесам, які характерні для регіону – їх характеристиці, динаміці, наслідкам. Призначена для геологів, геоморфологів, географів, аспірантів, магістрантів та студентів природничих спеціальностей вишів України, а також для всіх небайдужих до майбутнього Приазовського регіону.Кл.слова:
кліматичні особливості -- ґрунти -- геологія -- Азовське море

      
Категорія: Науки про Землю   
11.


Фізична географія Запорізької області [Електронний ресурс] : хрестоматія / Л. М. Даценко [и др.]. ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. - 200 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.04 Мб


У хрестоматії подано наукову та навчально-методичну інформацію щодо фізико-географічних складників Запорізької області. Кожен розділ написаний фахівцями з відповідних проблем і має питання для самоконтролю, тестові завдання та перелік використаної і рекомендованої літератури. Хрестоматія розрахована на студентів природничих спеціальностей вишів Запорізької області, вчителів географії і учнів ЗОШ, а також на широке коло читачів, які цікавляться природою Запорізької області.Кл.слова:
геологія -- Придніпровська височина -- ґрунт

      
12.


Олімпійський та професійний спорт [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. Абдуллаєв, В. Ушаков, І. Ребар ; Мелітопольський державний педагогічний університет Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : МДПУ імені Б.Хмельницького, 2017. - 76 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 2.72 Мб


В цьому посібнику розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес студентів; визначено вплив олімпійської освіти на комплекс основних показників ефективності навчально-виховного процесу школярів: рівень навчальних досягнень, охоплення заняттями фізичною культурою і спортом, заняттями художньо-естетичного циклу, прояви антисоціальної поведінки, рівень захворюваності; розроблено та теоретично обґрунтовано систему організації підготовки різних категорій педагогічних працівників до діяльності з інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес студентів, розроблено програму та навчально-методичні матеріали для студентів та педагогічних працівників.Кл.слова:
спорт -- Олімпійські ігри -- змагання

      
13.


Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання» [Електронний ресурс] ; Київський національний університет будівництва і архітектури / Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2017. - 148 с.

  Текст у форматі PDF 2.73 Мб


У тезах доповідей розглянуто шляхи розвитку контексту сучасної архітектури в його теоретичній та практичній площинах. Висвітлено аспекти втручання в існуюче архітектурне середовище та наслідки, до яких подібне втручання, вірогідно, призведе. На основі актуальних проблем формування та розвитку архітектури, фокусується увага на аспектах забудови, збереження та відновлення історичного міського середовища. Призначено для дослідників проблем сучасної архітектури, викладачів вищих навчальних закладів, архітекторів, студентів архітектурних та містобудівних факультетів.Кл.слова:
архітектура -- концепціЇ розвитку -- реконструкція

      
14.

Турчик, І. Х.
Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. Х. Турчик ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка. - Дрогобич : ТзОВ "Трек-ЛТД", 2017. - 138 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.21 Мб


У монографії подана інформація про освітню політику державних та громадських організацій щодо фізичного виховання та спорту молоді у зарубіжних країнах, розкрито особливості шкільних систем фізичного виховання і спорту деяких європейських країн, розкрито теоретико-методичні основи формування цінностей учнів засобами фізичного виховання та спорту. Видання пропонується науковцям, аспірантам, студентам вищих фізкультурного профілю навчальних закладів, викладачам, вчителям.Кл.слова:
фізичне виховання -- спорт -- шкільна освіта
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського