Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (10287)Книжкові видання та компакт-диски (30737)Журнали та продовжувані видання (19694)
Пошуковий запит: (<.>GRR=0$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 683
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.

Ємельянова Т.В. 
Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Т.В. Ємельянова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 14 с. — укp.

Проведено естетико-мистецтвознавчий аналіз абстракціонізму як непересічного явища культури ХХ ст. Досліджено, що абстрактне мистецтво було відповіддю на принципово нові культуротворчі процеси на межі ХІХ - ХХ ст., серед яких виокремлено низку нетрадиційних філософських ідей - неопозитивізм, психоаналіз, інтуїтивізм, антропософія, - трансформацію науково-технічних досягнень у сферу мистецтва. Проаналізовано художню та теоретичну спадщину В.Кандинського. Описано процес формування творчої індивідуальності митця і виокремлено ті ідеї, які мають вагоме теоретичне значення в розвитку сучасного мистецтва (специфіка творчого процесу, колір як "емоційний тонус" твору, іконографія в мистецтві ХХ ст., синтез мистецтв та синестезія). Висвітлено вплив творчості та теоретичних ідей Кандинського на розвиток українського мистецтва ХХ ст.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю812.283.38 + Щ103(0)6-238
Шифр НБУВ: РА319459 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
2.

Цяпа А.Г. 
Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / А.Г. Цяпа ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено поетику жанру автобіографії та розкрито поетикальні особливості автобіографій Еліса Канетті та книг спогадів Уласа Самчука у типологічному зіставленні. Порівняння базується на подібності творчих засад, головну увагу приділено механізмам проектування автора та національної літературно-культурної традиції в автобіографічних творах обраних письменників. Жанр автобіографії висвітлено у теоретичному аспекті (щодо її авторитету, взаємин з біографією, термінологічної парадигми, естетичних категорій, об'єктивації у компаративних студіях, впливу на створення та сприйняття образу письменника) у виконанні обраними авторами. Механізми самопроектування окреслено у вимірах зв'язків соціальних, ментальних і текстових структур, авторської специфіки дотримання жанрового канону та наповнення автобіографічного методу та рушія. У рецептивно-естетичному аспекті здійснено пошук авторської міри введення інстанції читача до твору, досліджено особливості руху автора до читача, а також у аспекті поетики відкритого твору автобіографії Е.Канетті та У.Самчука.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш401.444.32 + Ш5(0)-31 +
Шифр НБУВ: РА346066

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
3.

Малиновський Б.В. 
Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Б.В. Малиновський ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Розглянуто аграрну політику Австро-Угорщини та Німеччини в Україні у 1918 р. в контексті східної політики зазначених держав періоду Першої світової війни. Висвітлено політичні та економічні фактори, які обумовили зацікавленість Центральних держав у вирішенні аграрного питання в Україні. Охарактеризовано взаємовідносини між представниками Німеччини й Австро-Угорщини з одного боку й урядами Української Народної Республіки та української держави - з іншого, які склалися з приводу та в процесі вирішення аграрного питання в Україні. Проаналізовано діяльність австро-угорських і німецьких військ, пов'язану з реалізацією політичних рішень керівництв Центральних держав у галузі земельних відносин в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр)61-2 + Т3(0)61-6
Шифр НБУВ: РА317113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
4.

Храпунов М.І. 
Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV - XI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М.І. Храпунов ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Досліджено адміністративний устрій і принципи управління візантійським провінційним містом Херсоном у кінці IV - XI ст. З'ясовано, що протягом досліджуваного періоду адміністрація Херсона залежала від Візантії, ступінь залежності не був постійним. Виявлено, що централізація посилилась у VI ст. зі створенням адміністрації дуки й у IX - XI ст. після заснування військово-адміністративного округу - феми. Встановлено, що у Херсоні перманентно зберігалися окремі посади, пов'язані з міською громадою, управління містом здійснювалось на підставі взаємодії двох принципів ("центрального" та "місцевого"). Зафіксовано існування континуїтету - спадкоємності між адміністраціями ранньовізантійського часу та IX - X ст. Зроблено висновок, що адміністративний устрій Херсона відзначався певною специфікою, але мав багато спільних рис з іншими візантійськими провінційними містами. Доведено, що напрямок евоюції адміністративного устрою Херсона ідентичний з візантійськими Балканами.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0)449.44-5 + Т3(45УКР)3-5 +
Шифр НБУВ: РА362917

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
5.

Яценко 
Актуалізація аксіологічного змісту концептів маскулінність та фемінінність у сучасному англомовному художньому дискурсі: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Марина Олексіївна Яценко ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143.21-310 + Ш5(0)943.21-357
Шифр НБУВ: РА361739

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
6.

Лозко Г.С. 
Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.12 / Г.С. Лозко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — укp.

Досліджено нову філософську проблему, пов'язану з актуалізацією етнічної релігії (рідної віри) в Україні та аналогічні процеси у країнах Європи. Українське язичництво розглянуто як духовно-культурний феномен, що проявляється у світогляді, моральних нормах поведінки, звичаєвості й обрядовості у процесті функціонування етносу. Встановлено, що феноменальність рідної віри полягає в її здатності фіксувати, а за сприятливих умов - самовітворювати власні етнічні цінності. Показано, що дана актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної культури як своєрідне підсвідоме "пригадування" окремими представниками етносу колективного досвіду своїх предків. Зроблено висновок, що етнорелігія (язичництво) - це природний генератор духовного життя етносів та упорядник їх життєвого простору та морально-звичаєвих відносин, в яких гарантом цілісності етнічної спільноти виступає сама етнічна група з її усталеними етнічними звичаями та цінностями Роду. Доведено, якщо розвитку етнічної релігії не перешкоджають зовнішні чинники - війни, поневолення, окупація, асимілятивні процеси, - то рідна віра може бути самодостатньою духовною системою на будь-якому етапі розвитку свого етносу, навіть на самому модерному. Зроблено висновок, що багатотисячолітні духовні традиції, що склалися природним шляхом, мають переваги перед штучними глобальними релігійними доктринами. Встановлено, що етнічні релігії виявляють більшу життєздатність і зберігають властивість періодично відроджуватись, і виступають засобом самозбереження етносу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т597.6/9 + Т3(0)6-7 +
Шифр НБУВ: РА349951

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
7.

Ситник П.К. 
Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / П.К. Ситник ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Аналізуються вихідні принципи і ключові категоріальні визначення соціально-політичного вчення марксизму в контексті основних здобутків духовного і практичного досвіду новітньої історії. З'ясовуються внутрішні вади комуністичного вчення, причини поразки реального соціалізму. Обгрунтовується принципова неспроможність марксистського гуманістичного ідеалу і розвивається альтернативне розуміння призначення людини, сенсу її життя і відповідних принципів організації суспільства. Теоретичний матеріал підпорядкований насущним проблемам сьогодення, пошуку шляхів духовного і практичного розвитку сучасного суспільства, насамперед, України. З метою досягнення максимальної об'єктивності й конкретності наукового пошуку значна увага приділена викладу методологічних засад теоретичного аналізу, а також логіці зародження та історичного генезису найбільш суттєвих зв'язків предмета дослідження.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю6*32 + Ю3(0)6-60-02 + Ф055

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  

      
8.

Девдюк І.В. 
Англійська література у творчій діяльності Пантелеймона Куліша (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / І.В. Девдюк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена аналізові особливостей творчої рецепції П. Кулішем набутків англійського письменства як цілісного процесу. Увага зосереджена на таких формах засвоєння іншомовної літератури, як переклад, критична інтерпретація, мистецьке використання образів, тем, мотивів. Встановлено художнє, пізнавальне та історичне значення діяльності Куліша як критика та популяризатора англійської літератури в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(0)-318.37

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
9.

Ласкавий Д.В. 
Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Д.В. Ласкавий ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено вплив нафтового фактора на англо-російське суперництво в Персії у 1901 - 1917 рр. Доведено, що протягом даного історичного періоду між Великобританією та Росією тривала жорстка боротьба за перський нафтовий ринок. З'ясовано, що концесія Дарсі є однією з основних причин загострення англо-російських протиріч у 1901 - 1902 рр., продовження суперництва після конвенції 1907 р. та ускладнення двосторонніх відносин напередодні та під час першої світової війни. Виявлено, що Росія, на відміну від Великобританії, не виробила чіткого зовнішньополітичного курсу, спрямованого на захист інтересів вітчизняних нафтопромисловців у Персії, що обумовило її подальшу поразку в боротьбі за перську нафту та сфери впливу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(5ИРН)51-6 + Т3(0)53-6 +
Шифр НБУВ: РА353562

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
10.

Логвиненко С. В. 
Антицивілізаційний зміст і антистабілізаційний сенс явища тероризму: теоретико-порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / С. В. Логвиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 16 с. — укp.

Досліджено сучасний тероризм, його антицивілізаційний зміст та антистабілізаційну суть, деструктивний вплив на життя людини, народів, країн, світової спільноти в цілому. Визначено проблеми, шляхи, форми та методи формування відповідних політико-правових, організаційних та інших засад у боротьбі з тероризмом, проти політики терору, за забезпечення національної та міжнародної безпеки. Висвітлено питання посилення антитерористичної діяльності в Україні, створення нової парадигми безпеки за умов формування державності в сучасній Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф4(4УКР),304 + Ф4(0),304
Шифр НБУВ: РА385792 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
11.

Узбек К.М. 
Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.09 / К.М. Узбек ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2005. — 39 с. — укp.

На підставі порівняльного аналізу математичних і філософських знань античності проведено науково-філософський епістемологічний аналіз становлення системних підвалин філософського раціоналізму. Проаналізовано історію розвитку раціональності, починаючи від її зародження в античній математиці та філософії до занепаду класичних форм даного вчення у еліно-римський період. У процесі дослідження виявлено такі принципові положення в історії розвитку раціоналізму як перехід від емпірико-факультативної до доказової та дедуктивно-діалектичної побудови наукового знання, від дискретної математики до континуальної, а потім від класичної до математики неперервних величин. Відзначено, що перші теоретико-філософські системи наукового пізнання елеатів, Геракліта, Левкіппа - Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля, Епікура здійснено на підставі синтезу методів доказу та діалектики. Акцентовано увагу, що криза, по суті, виявляє факти, які не вкладаються у раніше сформовану систему принципів раціональності та потребує її перегляду й переходу на новий рівень, результатом якого є побудова нового теоретичного знання та його філософського обгрунтування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю220.02 + Ю3(0)32 + В1 г(0)3 +
Шифр НБУВ: РА339985

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
12.

Шевчук Т. С. 
Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Т. С. Шевчук ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2010. — 40 с. — укp.

Розглянуто характер рецепції та функції античного дискурсу в художньому доробку Г. Сковороди на матеріалі його діалогів, байок, лірики й епістолярію та широкого пласту греко-римської літератури. Визначено, що вивчення особливостей художнього сприйняття Г. Сковородою образів і мотивів класичної спадщини пов'язано з встановленням типології їх використання, з'ясуванням характеру творчої рецепції, специфіки розуміння "вічних образів" античного походження, виявленням спільних з першоджерелом мотивів і своєрідності їх інтерпретацій українським письменником. Висвітлено ставлення мислителя до сфери мистецтва й основ потрактування ним категорії прекрасного, допомогло глибше зрозуміти його культурософські погляди, які орієнтовані на розуміння єдності язичницької та християнської духовної культури, та причини утворення того надзвичайного синтезу естетико-філософських і художніх практик, яке становить головну особливість естетичної платформи митця.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(0)32/35-318.3 + Ш5(4УКР)4-4 Сковорода Г. С. 418.3
Шифр НБУВ: РА379749 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
13.

Степанов В.В. 
Антропологічні виміри німецького містицизму: Мехтільда Магдебурзька та Майстер Екхарт: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / В.В. Степанов ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 19 с. — укp.

З'ясовано, що середньовічна німецька містика є напрямком західно-європейського християнства, що долучається до традиції містичного осмислення трансцендентного досвіду в неоплатонізмі та ранньохристиянської релігійної філософії. Визначено, що фундаментальною ідеєю містичної антропології Мехтільди Магдебурзької та Майстра Екхарта є ствердження можливосі єднання людини з вищим началом, яке досягається апофатичним шляхом відсторонення людини від власної "людськості". Зазначено, що з огляду на певний екзистенціалізм антропологія німецьких містиків розглядає людину в цілісності її існування, розгортаючи дискурс, який за структурно-семантичними ознаками є своєрідним видом некласичного мислення, що дозволяє дослідити середньовічний німецький містицизм у контексті філософії Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, Ж. Дерріда. Дослідження історико-філософського контексту становлення німецького середньовічного містицизму дозволило виявити характер того діалогу зі вченнями Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Бернара Клервоського, в якому здійснювалося формування концепції Мехтільди Магдебурзької та Майстра Екхарта. Встановлено, що унікальність німецького містицизму полягає в тому, що його концептуальна система базується на принципі апофазису, який послідовно реалізується на гносеологічному, онтологічному й антропологічному рівнях. Зміст створеної таким чином "апофатичної антропології" полягає в актуалізації думки щодо відкритості людини до буття та до самої себе, в якій вона віднаходить можливість заперечення самої себе та відмови від себе.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(0)414-377 +
Шифр НБУВ: РА368599

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
14.

Чорноморець Ю.П. 
Антропологія східної патристики: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Ю.П. Чорноморець ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Проаналізовано системи антропологічних поглядів мислителів східної патристики. Показано, що антропологія східної патристики розроблена на основі єдиної системи філософських категорій і є вченням про людську природу та два способи її існування. Людина осмислюється представниками східної патристики як створена Богом нерозривна єдність розумної, вольової, афективно-чуттєвої душі та живого тіла. Довершеність людини тлумачиться ними як богоподібність доброчесної та мудрої особистості. Відхилення від шляху духовного самовдосконалення спричиняє дезінтеграцію душі в пристрастях. Процес реінтеграції включає доброчесний праксис, природне споглядання Бога і створеного світу та містичне єднання з Абсолютом.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(0)414
Шифр НБУВ: РА317836 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
15.

Єрмаков С. Г. 
Арабо-єврейський конфлікт в Палестині (1947 - 2003): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / С. Г. Єрмаков ; НАН України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. — К., 2011. — 16 с. — укp.

Пояснено причини виникнення арабо-ізраїльських війн та їх наслідки, проаналізовано процес збройного протистояння на території Палестини. Увагу приділено питанням, присвяченим виникненню, розвитку та бойовим акціям організацій палестинського руху опору, з'ясовано еволюцію поглядів та ставлення до Ізраїлю всередині палестинського руху опору. Виявлено причини кризи всередині руху опору в 1970-х Ч 1980-х рр. Проаналізовано феномен інтифади 1987 року, причини, перебіг і наслідки. Розглянуто переговорний процес між сторонами конфлікту. Проаналізовано хід палестино-ізраїльських переговорів у 1990-х рр., політична ситуація при уряді Ехуда Барака в Ізраїлі до і після початку інтифади аль-Акса, а також новий виток конфронтації після приходу до влади в Ізраїлі уряду Арісля Шарона.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0)63-611.61
Шифр НБУВ: РА383999 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
16.

Карпова С. Г. 
Археологія знання М. Фуко в контексті постструктуралістської філософії: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / С. Г. Карпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2011. — 20 с. — укp.

Досліджено археологію знання М. Фуко в контексті постструктуралістської філософії (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз). Проаналізовано дослідження фукольдіанської та "постфілософії" в працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Показано специфіку методології М. Фуко, сформовану "на межі" структуралізму та постструктуралізму. Розкрито фукольдіанську археологію знання, археологічний метод і топологічно-картографічне осмислення простору в контексті постструктуралістських дискурсів Р. Барта та Ж. Дерріда (крізь концепти "гетеротопія", "годологія", "слід", "текст", "мова"), Ж. Дельоза та Ж. Бодрійяра ("зовнішнє", "згин-складка", "складка", "відмінність і повторення", "симулякр").

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(0)6-664
Шифр НБУВ: РА382373 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
17.

Шубович С.О. 
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики: Автореф. дис... д-ра архіт: 18.00.01 / С.О. Шубович ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

Архітектурну композицію розглянуто крізь призму архетипів людини, найбільш ясно відбитих у міфології та міфопоетиці. Відповідно, розкрито їхню роль в художній творчості і в творчості архетектурній як синтезуючі різні види мистецтва. Просторова основа архітектурної композиції співвіднесена з просторовою моделлю світу, з міфологічним універсумом, що дозволило розкрити нові грані в естетичній цілісності архітектури.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ110.5 + Щ110.17 + Щ113(0) + Ю812.451.1 + Ш200.045

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  

      
18.

Шубович 
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики: Автореф. дис... д-ра архітектури: 18.00.01 / Світлана Олександрівна Шубович ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ110.5 + Щ110.17 + Щ113(0) + Ю812.451.1 + Ш200.045
Шифр НБУВ: РА306508

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  

      
19.

Матюша В.І. 
Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / В.І. Матюша ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

На матеріалі британської та американської драми XX ст. розглянуто закономірності виникнення, функціонування різних типів асиметрії в українських перекладах дослідженої драми. Запропоновано поняття "рамка адекватності" для визначення відповідності перекладу драматичного твору авторському задуму оригіналу. Поглиблено класифікацію типів асиметрії та виділено додатну, нейтральну відповідність і невідповідність. Проаналізовано співвідношення перекладацьких трансформацій і типів асиметрії у перекладі на різних мовних рівнях. Обгрунтовано доцільність об'єднання, а не штучного поділу у перекладі драматичних творів певних параметрів, зокрема, "читабельність" і "сценічність".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(0)943.21-336 + Ш5(4УКР)6-318.3 +
Шифр НБУВ: РА361575

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
20.

Гелетій М.М. 
Балканська криза (1990 - 2005) в контексті геополітичних трансформацій в Європі: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / М.М. Гелетій ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Визначено сутність явища "Балканська криза" у контексті трансформаційних процесів у сучасних міжнародних відносинах, висвітлено основні концептуальні підходи до розуміння даної проблеми. Досліджено зовнішньополітичний контекст кризи (глобалізацію, розпад СРСР, європейську інтеграцію). Розкрито роль зовнішнього чинника на Балканах, зроблено політологічне узагальнення геополітичної ситуації в Європі та світі. На підставі порівняльного та факторного аналізу встановлено пряму взаємозалежність зовнішнього фактора та субрегіональних процесів на Балканах. Розкрито роль міжнародного чинника у розвитку Балканської кризи, досліджено її вплив на перебіг процесів у Європі та світі. Доведено правомірність запропонованої гіпотези про домінантне значення у Балканській кризі зовнішнього чинника. Проаналізовано різні аспекти впливу кризи на сучасні геополітичні проеси. Доведено ефективність запропонованих концептуального та методичного підходів до осмислення сутності Балканської кризи.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(476)64-68 + Ф4(0)64 +
Шифр НБУВ: РА361315

Рубрики:

Географічні рубрики:
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського