Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (193084)Книжкові видання та компакт-диски (272992)Журнали та продовжувані видання (246119)
Пошуковий запит: (<.>GRR=4УКР$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23567
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.

Галузинський С.А. 
Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / С.А. Галузинський ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена обгрунтуванню суті категорії авансованого капіталу і методологічних аспектів його функціонування. У роботі з'ясовано відмінності авансованого капіталу від категорій виробничого потенціалу та капіталу, в його класичному значенні. Обгрунтовано основні критерії формування раціонального співвідношення між власним та позичковим капіталом. Розроблено рекомендації щодо оцінки фінансово-майнового стану аграрних підприємств та аналізу ефективності їх діяльності.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)321

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
2.

Харук А. І. 
Авіаційна промисловість України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті - 1980-ті роки: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / А. І. Харук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2011. — 32 с. — укp.

Вперше цілісно реконструйовано картину тенденцій становлення та розвитку промислового виробництва авіаційної техніки в Україні для військових потреб. Вперше проведено дослідження розвитку авіаційної промисловості на теренах України, що має комплексний, міждисциплінарний характер. Вперше виділено періоди становлення галузі та проаналізовано їх особливості для сфер українського виробництва. Досліджено наслідки впровадження науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у літакобудування, що забезпечувало високі тактико-технічні характеристики авіаційної техніки. Введено до наукового обігу нові факти, призабуті відомості про вчених і виробників, діяльність яких сприяла стрімкій динаміці прогресивних змін у створенні літаків. Висвітлено вплив імперського (союзного) центру на розвиток авіабудування в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)6-24 + Ц651(4УКР)1:6
Шифр НБУВ: РА381408 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
3.

Мазепа Т.Л. 
Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Т.Л. Мазепа ; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 16 с. — укp.

На основі архівних джерел та матеріалів преси розкрито історичні умови та культурний контекст, проаналізовано взаємодію різних тенденцій, під впливом яких формувалися репертуарна політика театру та відбувалися зміни його орієнтації щодо ролі музичної частини репертуару, яка з часом стала провідною. Окремі етапи у межах усього періоду існування львівської австрійскої сцени виділено на підставі змін у його керівництві. Доведено провідну роль постаті антрепренерів, які забезпечували художньо-творчу та фінансову діяльність театру. Виділено три основних періоди, у межах кожного з них проаналізовано загальну спрямованість та функціональне призначення театру у багатоетнічному середовищі Львова, а також зміни у його репертуарі та складі трупи. Проведено порівняння з оперним репертуаром австрійських і німецьких, а також російських театрів. Висвітлено місце австрійського театру в інфраструктурі міста та його позитивний вплив на загальнокультурні процеси.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ335.3(4УКР-2ЛЬВ)4 +
Шифр НБУВ: РА327756

Рубрики:

      
4.

Попадинець Г.О. 
Автологічне слово у ліриці Івана Франка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.О. Попадинець ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Уперше розглянуто проблему автологічного слова в поезії І.Франка. Простежено взаємодію, взаємовідображення авто- і металогії, підкреслено новаторство автора в оновленні жанрів та стилю суто ліричної (оповідальної) та наративної поезії засобами автологізму. Проаналізовано автологічне письмо у збірці "З вершин і низин" в аспекті її різностилля, ліричний автологізм "Зів'ялого листя" та автологічну наповненість збірок "Мій Ізмарагд", "Із днів журби" і "Semper tiro" з їх філософічністю та "делікатним дидактизмом".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 Франко,І.Я. 535 +
Шифр НБУВ: РА326005

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
5.

Козак М.І. 
Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.І. Козак ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено еволюцію існуючих форм і технологій ведення обліку. Удосконалено теоретико-методологічні засади автоматизації даного процесу за умов застосування комп'ютерної техніки. Визначено провідні тенденції в розвитку комп'ютерних технологій ведення обліку й обгрунтовано підходи щодо їх побудови з використанням баз даних. Запропоновано архівно-комп'ютерну форму обліку на основі автоматизації банком поточного архіву електронних документів планового, облікового та нормативно-договірного характеру. Розроблено й апробовано модульну структуру інтегрованої системи автоматизації господарського обліку для підприємств сільського господарства та наведено рекомендації щодо її впровадження з використанням науково обгрунтованої технології консультаційного процесу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У052.9(4УКР)20-211.853 +
Шифр НБУВ: РА336138

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
Категорія: Транспорт   
6.

Григорецький В.О. 
Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.О. Григорецький ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Розроблено науково-методологічні засади й алгоритм процесів автоматизованої діагностики та допуску диспетчерів-стажистів до самостійної роботи, що базуються на індивідуальному підході до процесу професійної підготовки. Визначено основні вимоги до підготовки авіадиспетчерів за умов виробничого підприємства. Розроблено моделі й алгоритми допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи, досліджено питання щодо структури інформаційних моделей авіадиспетчера, створено принципи побудови й алгоритм роботи автоматизованої системи управління даним допуском.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: О5 р(4УКР)3 +
Шифр НБУВ: РА338360

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
7.

Давидов В.О. 
Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.О. Давидов ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Уперше запропоновано критерії якості ідентифікації, за якими можна порівнювати автоматизовані системи ідентифікації автотранспортних засобів і розроблено методику їх розрахунку. Уперше для програмного забезпечення даної системи наведено алгоритми бінаризації зображень за умов апріорної невизначеності та фільтрації зображень з використанням методу простежування злитих груп. Уперше для автоматизованої системи контролю та керування автотранспортним потоком з метою виділення на зображеннях текстової інформації запропоновано застосування двовимірного хвильового перетворення Хаара. Доведено, що значення якості ідентифікації автотранспортних засобів для зазначених систем може досягти 95 - 98 %.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.011.013.1 +
Шифр НБУВ: РА328433

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
8.

Роговий А.І. 
Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.І. Роговий ; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Розроблено основні принципи побудови автоматизованої системи управління розвитком виробничо-економічних систем для використання їх у формуванні раціонального типажу вантажних автомобілів в Україні. Створено модель багатокритеріальної задачі оптимізації типажу продукції та розроблено оригінальний метод її розв'язання. Наведено імітаційну модель функціонування та розвитку промислового підприємства. Створено інформаційну технологію підготовки вихідних даних для оптимізації типажу вантажних автомобілів. Отримано раціональні типажі вантажних автомобілів за даними 1992-го та 1997-го рр., а також зроблено їх порівняльний аналіз. Виконано аналіз стійкості отриманих результатів до зміни вихідних даних.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)305.851.527.31-21
Шифр НБУВ: РА311742 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
9.

Теличко Г.О. 
Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Г.О. Теличко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено автоматизовану систему обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору та розподілу персоналу підприємства. Сформульовано нову математичну постановку задачі пошуку оптимального розподілу завантаження робітників підприємства. Запропоновано модифікацію генетичного алгоритму, яка підвищує ймовірність пошуку глобального екстремуму. Здійснено реалізацію пошуку оптимального розподілу завантаження робітників підприємства на базі модифікованого генетичного алгоритму. Вперше формалізовано апарат генетичного алгоритму за принципами формальної математичної теорії. У межах семіотичної моделі задачі добору та розподілу персоналу підприємства розроблено механізм взаємопов'язаних правил змін елементів формальної моделі. Програмне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору та розподілу персоналу підприємства розроблено за принципами семіотичної моделі, що дозволяє здійснювати управління динамічним об'єктом.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)290-640-210.302 +
Шифр НБУВ: РА352934

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
10.

Глуцький В.І. 
Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.І. Глуцький ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено методичні засади проектування та впровадження автоматизованої системи управління повсякденною діяльностю вищого військового навчального закладу. На базі локальної обчислювальної мережі досліджено алгоритм вирішення основного завдання проектування - розподілу інформації між робочими вузлами мережі. Обгрунтовано технічні вимоги до топології, архітектури й апаратного забезпечення мережі. Запропоновано математичну модель масового обслуговування для оцінки норми керованості, використану для визначення кількості відділів і служб. Висвітлено методику розподілу функцій між посадовими особами на основі розв'язання задачі розрізування графів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц4,8(4УКР)390.1-2с51
Шифр НБУВ: РА312897 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
11.

Коджа Т.І. 
Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.І. Коджа ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Розроблено моделі представлення знань і принципи побудови спеціалізованих баз даних тестових завдань, які дають змогу формувати питання відповідно до рівнів пізнавальної діяльності людини незалежно від семантики предметних галузей. Одержано співвідношення системи нечітких логічних висловлювань для диференціації оцінки результатів комп'ютерного тестування. Установлено залежність мінімальної кількості питань, що забезпечують об'єктивність оцінки результатів тестування у взаємозв'язку з якістю засвоєння навчального матеріалу. Розроблено адаптивну стратегію комп'ютерного тестування, що дає змогу скоротити число питань тесту та зменшити час використання ресурсів мережі для керування та контролю знань.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч481.288 + Ч484(4УКР)764 + З970.826 +
Шифр НБУВ: РА325968

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  

      
12.

Чалий С.Ф. 
Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології): автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / С.Ф. Чалий ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 32 с. — укp.

Розроблено моделі, методи та технології автоматизованого управління бізнес-процесами зі змінною структурою за умов неконтрольованих зовнішніх збурень. Розглянуто клас бізнес-процесів зі змінною структурою, які характеризуються адаптацією послідовності процедур процесу під час його функціонування під впливом зовнішніх збурень. Запропоновано моделі представлення даних процесів підприємства, моделі бізнес-правил, ситуаційно-сценарні моделі та метод управління бізнес-процесами зі змінною структурою. Розроблено інструментальні програмні засоби, що реалізують технологію ситуативно-сценарного управління такими процесами, на базі яких розв'язано прикладні задачі, що доводять правильність запропонованої концепції, методів, алгоритмів. З застосуванням розробленої технології розв'язано задачі, взаємопов'язані з плануванням і моніторингом бізнес-процесів зі змінною структурою у межах системи управління якістю.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)290-210.302 +
Шифр НБУВ: РА353473

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
13.

Лошак Т.В. 
Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Т.В. Лошак ; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Висвітлено питання розробки методів та способів автоматизованого управління технологічним комплексом (ТК) молочного заводу на підставі інтелектуальних підсистем прийняття рішень та забезпечення надійності. Розроблено систему управління для вирішення організаційно-економічних завдань оптимізації та координації роботи підсистем. Проведено параметричну оптимізацію математичних моделей на підставі експериментальних даних. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних підсистем прийняття рішень, розглянуто функціональну структуру комп'ютерно-інтегрованої системи управління ТК молочного заводу. Запропоновану систему управління реалізовано за допомогою розподіленої мікропроцесорної мережі на базі контролерів і ПЕОМ, об'єднаних у мережі для створення комп'ютерно-інтегрованого виробництва.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)306.751.353-210.302 + Л95-6
Шифр НБУВ: РА318397 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
14.

Коваль Л.Г. 
Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Л.Г. Коваль ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сучасні методи та засоби психофізіологічного тестування та відбору персоналу. Запропоновано класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних технологій, систем та методик. Створено математичну модель процесу психофізіологічного тестування персоналу. Визначено критерії оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент. Розроблено теоретичні засади, модель і метод контролю якості процесу та створено інформаційну технологію й автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю941.199 с27 + Х819(4УКР)112.01 п.с27 + З965.91 +
Шифр НБУВ: РА351959

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  

      
15.

Отрішко О.В. 
Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.В. Отрішко ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Розроблено концептуальну модель, яка пов'язує організаційну структуру та правові її засади, інформаційні та управлінські потоки у системі органів регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні. Запропоновано моделі та алгоритми керування розподіленим інформаційно-аналітичним середовищем опису, аналізу та експертного оцінювання об'єктів даної власності. Наведено та проаналізовано комплексну модель інвестиційно-інноваційної та податкової політики, яка висвітлює регуляторні фактори взаємодії даних сфер за умов розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності. У межах даної моделі розв'язано задачу пошуку такого оптимального значення ставки оподаткування, що дозволяє за умов ринкової економіки максимізувати інвестиції для регіону або галузі виробництва на засадах інноваційної діяльності. Запроваджено методологічні засади розробки та впровадження у практичну діяльність банку даних об'єктів інтелектуальної власності у межах інформаційно-аналітичних систем обліку та контролю її використання, який є невід'ємною складовою частиною інфраструктури сучасного ринку інтелектуальної власності в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.41 + Х839(4УКР)3с51 +
Шифр НБУВ: РА324299

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
16.

Корольов Г.О. 
Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г.О. Корольов ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Досліджено генезис автономістсько-федералістських поглядів М. Грушевського в історичному контексті XIX - початку XX ст. Зроблено спробу сформулювати парадигму політичних орієнтацій українських діячів даного періоду та запропоновано нове визначення місця та ролі ідеї федералізму у суспільно-політичному житті України. Показано визначальне значення світоглядних мотивацій, політичних процесів початку XX ст. у Російській імперії та Східній Європі, Української революції 1917 - 1921 рр., продукованих нею форм національної державності й особливостей становлення радянської держави у формуванні концепції федералізму. Проаналізовано становлення історичного та політичного світогляду М. Грушевського, розкрито ідейно-політичний вплив федералізму XIX ст. на формування та розвиток федералістських поглядів ученого. Проаналізовано теоретичні роздуми мислителя щодо "українського питання" та конституційного проекту перебудови Російської імперії як основного шляху його вирішення. Показано вплив М. Грушевського на трансформацію української ідеї у реалістичний проект національного руху. З'ясовано причини переходу від автономізму до ідеї незалежної держави у рецепції політика. Досліджено розвиток дихотомії української ідеї в усвідомленні М. Грушевського, визначено основні риси його конституційного проекту федеративної перебудови Росії. Проаналізовано федералістські погляди ученого (1918 - 1924 рр.) на базі двох головних концептів: розуміння федеративної України поза російським контекстом і трансформації ідеї федерації від європейської до радянської. Зроблено висновок про пріоритетне значення автономістсько-федералістської складової у політичному світогляді М. Грушевського.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-8 Грушевський + Ф1(4УКР)608 Грушевський +
Шифр НБУВ: РА367340

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
17.

Страчкова Н.В. 
Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н.В. Страчкова ; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 22 с. — укp.

З використанням геомаркетингового підходу наведено оцінку конкуреннтних позицій АР Крим на ринку рекреаційних послуг (РРП). На підставі узагальнення результатів геомаркетингових досліджень суспільної географії проаналізовано методичні підходи та прийоми дослідження територіальних ринків, виявлено можливості їх використання для специфічного типу РРП. Проведено порівняльний аналіз конкурентних позицій території за умов РРП з обгрунтуванням програми, системи оціночних показників за групами параметрів та їх модифікацій на різних територіальних рівнях. Створено шкали бальної оцінки показників з метою картографічного представлення результатів у вигляді багатокутників конкурентоспроможності. На підставі узагальнення даних соціологічного опитування серед рекреантів, які проживають за межами Криму, а також організаторів відпочинку в даному регіоні виявлено географію попиту, споживчі переваги та ступінь задоволення відпочинком на півострові. Наведено оцінку конкурентних позицій АР Крим на міжнародному, національному та регіональному рівнях, обгрунтовано стратегічні напрями посилення конкурентоспроможності АР Крим за умов РРП.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У049(4Укр-6Кри)
Шифр НБУВ: РА319222 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
18.

Щербакова 
Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Тетяна Олексіївна Щербакова ; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 21 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)6-4 Дімаров, А.А. 534 + Ш5(О)-334
Шифр НБУВ: РА346966

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

      
19.

Вертипорох О.В. 
Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Вертипорох ; НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості формування та розвитку постмодерністського авторефлексивного тексту Є.Пашковського. На підставі вивчення західноєвропейського досвіду визначено специфіку українського постмодернізму як перехідного етапу між минулою та новою формами українського модернізму на порубіжному зламі епох. У даному контексті проаналізовано художню авторефлексію та її основні форми прояву (нарцистично-карнавальну та міфологічно-шизоїдну) в сучасному літературному процесі. Встановлено причини виникнення та досліджено еволюцію розвитку авторефлексії у прозі Є.Пашковського. Розглянуто засоби вираження традиційного "реалізму" та прихованої авторефлексії в романі "Свято". Встановлено особливості міфологічного самовираження як наслідку критичної авторефлексії в романах "Вовча зоря" та "Безодня". Проведено дослідження есеїстичного "відкритого" авторефлексивного художнього мислення у "Щоденному жезлі" як специфічного явища українського "дилетантського" постмодернізму.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)6-4 Пашковський, Є. 42 +
Шифр НБУВ: РА353684

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
20.

Германова О.Г. 
Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.Г. Германова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Проаналізовано українські та польські нормативно-правові акти у галузі авторського права (АП) і суміжних прав, особливості їх дотримання в різних кінцевих продуктах інформаційної діяльності (друкованих ЗМІ, телерадіоорганізаціях), зокрема в процесі розміщення журналістських матеріалів в Інтернеті. Розкрито методологічні аспекти захисту та дотримання АП на твори засобами масової інформації. Досліджено законодавчу базу функціонування АП в Україні у контексті повноти, досконалості, несуперечливості окремих норм і положень міжнародних угод. Обгрунтовано необхідність дотримання АП і суміжних прав в Інтернеті, описано основні механізми захисту журналістських метеріалів у глобальній інформаційній мережі. Обгрунтовано доцільність передбачення в українському законі про АП відповідних норм, проголошених у польському аналогу, що захищають працівників мас-медіа та інших дописувачів у частині результативності їх творчих зусиль.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)331 + Х839(4ПОЛ)331 + Ч620.4(4УКР) к1 + Ч620.4(4ПОЛ) к1 +
Шифр НБУВ: РА342691

Рубрики:

Географічні рубрики:
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського