Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (1)Наукова електронна бібліотека (5)Автореферати дисертацій (27)Реферативна база даних (360)Журнали та продовжувані видання (9)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ОЛЕН$<.>+<.>A=ПЕТРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 420
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС48659

Оленцевич, Наталья Владимировна.
Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна ; Донецкий технический ун-т. - Донецк, 1995. - 176 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС47193

Олендарев, Вадим Николаевич.
Отечественный джаз и проблема стиля [Текст] : дис...канд. искусствоведения: 17.00.02 / Олендарев Вадим Николаевич ; Киевская консерватория им. П.И.Чайковского. - К., 1995. - 191 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС53022

Оленицкая, Елена Степановна.
Эффективность тиотриазолина и антраля в комплексной терапии больных хроническими гепатитами [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицкая Елена Степановна ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 1996. - 205 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС89634

Оленович, Ольга Анатоліївна.
Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Оленович Ольга Анатоліївна ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2004. - 228 арк.: рис., табл., фотоіл. - арк. 199-228

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС90420

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 246 арк. - арк. 186-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС92435

Корнійчук, Валерій Семенович.
Поетика лірики Івана Франка [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 436 арк. - арк. 397-436

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС104910

Корнійчук, Віталіна Петрівна.
Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Віталіна Петрівна ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 2007. - 190 арк. - арк. 171-187

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС50673

Оленчик, Андрій Ярославович.
Система управлінського обліку: проблеми методики і організації (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Оленчик Андрій Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 268 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС60930

Оленич, Тамара Станиславовна.
Проблема богочеловечества и смысла жизни в русской религиозной философской антропологии конца 19- нач. 20 вв. [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.13 / Оленич Тамара Станиславовна ; Северо- Кавказский центр высшей школы. - Ростов н/Д, 1998. - 126 л. - л. 122-126

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС63418

Оленина, Елена Юрьевна.
Реклама как явление художественной культуры [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Оленина Елена Юрьевна ; Харьковский авиационный ин-т им. Н.Е.Жуковского. Кафедра философии. - Х., 1998. - 192 л. - л. 181-192

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС69498

Оленіч, Андрій Васильович.
Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.19.06 / Оленіч Андрій Васильович ; Київський держ. ун-т технології та дизайну. - К., 2001. - 180 арк.: іл. - арк. 151-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС74887

Корнійчук, Анатолій Васильович.
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 120 арк. - арк. 100-113

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
13.
ДС75313

Корнійчук, Ганна Миколаївна.
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 122 арк. - арк. 107-122
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС97594

Оленюк, Ірина Василівна.
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі навчання фізики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2005. - 246 арк. - арк. 175-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
15.
ДС98472

Корнійчук, Наталія Миколаївна.
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2007. - 204 арк. - арк. 150-170

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС98877

Оленченко, Тетяна Леонідівна.
Особливості відповідальності посадових осіб системи МВС України (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Оленченко Тетяна Леонідівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 225 арк. - арк. 191-215

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА292797

Оленцевич, Наталія Володимирівна.
Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 22 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
18.
РА281390

Олендский, Олег Збигневич.
Моделирование воздействия внешних электромагнитных полей на элементы наноструктур [Текст] : автореф.дис.канд.физ.-мат.наук:05.13.16 / Олендский Олег Збигневич ; Белорусский ун-т. - Минск, 1993. - 15 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
19.
РА296319

Корнійчук, Любов Михайлівна.
Особливості нейрогуморальних механізмів регуляції компенсаційно- адаптиційних змін моторно- евакуаторної функції шлунка при різних по тривалості функціональних навантаженнях [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.04 / Корнійчук Любов Михайлівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1997. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА295489

Оленицька, Олена Степанівна.
Ефективність тіотриазоліну і антралю в комплексній терапії хворих хронічними гепатитами [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицька Олена Степанівна ; Луганський держ. медичний ун-т. - Луганськ, 1996. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського