Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (3)Україна у відгуках зарубіжної преси (519)
Пошуковий запит: <.>DP=2017$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 527
Представлено документи з 1 до 20
...
1.


Аналітична доповідь до Щорічного послання президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" [Текст]. - Київ : НІСД, 2017. - 928 с. - ISBN 978-966-554-279-7
2.

Годлевський, Максим Сергійович.
Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
3.

Bernstein, Carl.
Hillary Clinton. Die Macht einer Frau [Text] / Carl Bernstein ; aus dem amer. von Stephan Gebauer. - München : Droemer, 2007. - 959 S. : Fot. - Бібліогр.: с. 915-930. - ISBN 978-3-426-27435-4
4.


Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років [Текст] / [Д. Архірейський та ін. ; під заг. ред. В. Лободаєва]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 399, [1] с. : фот. - Бібліогр. в знесках. - 4000 экз. - ISBN 978-617-12-3181-8
5.


Історія європейської цивілізації. Рим [Текст] / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ. Л. Д. Ципоренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2017. - 1030, [65] с. : іл. - Пер. изд. : L`Antichtá-Roma / a cura di Umberto Eco. - Milano, 2012. - 1500 экз. - ISBN 978-966-03-7130-9
6.

Комарова, Катерина Володимирівна.
Лідерство [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Комарова, С. П. Коляда ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : [б. и.], 2017. - 430 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 427-430. - 99 экз. - ISBN 978-966-328-126-1
7.


Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України [Текст] : монографія / [І. Горобець та ін.; за заг. ред. проф. С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко] ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ : Дипломат. акад. України при МЗС України, 2017. - 436, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 150 экз. - ISBN 978-617-7037-14-8
8.

Баев, Валерий Григорьевич.
Германский конституционализм (конец XVIII - первая треть XX вв.) историко-правовое исследование [Текст] : монография / В. Г. Баев. - изд. 2-е, доп. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 350, [1] с. - Назва обкл. : Германский конституционализм (конец XVIII - первая треть XX вв.). - Бібліогр.: с. 338-[349]. - 300 (1-й завод 1000) экз. - ISBN 978-5-93295-669-4
9.

"Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", наукова конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (2017 ; Львів).
Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", Львів, 11-12 травня 2017 року [Текст] : [збірник] / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз. - ISBN 978-617-602-197-1
10.

Салата, Галина Володимирівна.
Асиметрія історіографії аграрної політики Центральної ради УНР (1917-1918 рр.) [Текст] : монографія / Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Медінформ, 2016. - 187 с. : іл. - Бібліогр.: с. 129-186. - 300 экз. - ISBN 978-966-409-189-0
11.

Трохимчук, Степан Васильович.
Вічна українська революція [Текст] : [збірник] / Степан Трохимчук ; Львів. обл. та міськ. від-ня всеукр. об-ня ветеранів. - Львів : Простір-М, 2017. - 77 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 370 экз. - ISBN 978-617-7501-16-8
До 100-ліття Укр. нац. революції.
12.


Державна економічна політика регіонального розвитку [Текст] : навч. посіб. / [Латинін М. А. та ін.] ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 418 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 экз. - ISBN 978-966-285-352-0
13.

Басанцов, Ігор Володимирович.
Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії [Текст] : монографія / І. В. Басанцов, О. О. Зубарева ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. - 179 с. : рис. - Бібліогр.: с. 135-138 . - 300 экз. - ISBN 978-966-657-668-5
14.


Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв'язки України [Текст] : монографія / [В. М. Фомішина та ін. ; за ред. В. М. Фомішиної]. - Херсон : СТАР, 2017. - 338 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 311-337. - 300 экз. - ISBN 978-966-1596-60-2
15.


Соціально-економічні перспективи України у XXI столітті [Текст] : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 279 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз. - ISBN 978-966-926-026-0
16.


Боротьба з корупцією у сфері державних послуг [Текст] : хроніка реформ у Грузії / вступ. слово: Філіп Ле Уеру ; Міжнарод. банк реконструкції та розвітку ; Міжнарод. асоц. розвітку Світовий банк. - Вашингтон, округ Колумбія : Світовий банк, 2012. - XII, 116 с. : рис. - Бібліогр.: с. 115-116
17.

Ландау, Александр.
Де Голль. История Франции, 1940 - 1969 [Текст] / Александр Ландау. - Харьков : Фолио ; М. : Энциклопедия-ру, 2017. - 558, [1] с. : ил., фот. - 1200 экз. - ISBN 978-966-03-7800-1 (Фолио)
18.

Реєнт, Олександр Петрович.
Усі гетьмани України [Текст] : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Харків : Фоліо, 2017. - 414, [1] с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. - 1000 экз. - ISBN 978-966-03-4485-3. - ISBN 978-966-03-5180-6 (Історичне досьє)
19.


Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір [Текст] : [кол. монографія] / [О. Гарань та ін. ; наук. ред. О. Гарань]. - Київ : Стилос, 2017. - 234, [6] с. : табл., карти. - Бібліогр. в прим. - 500 экз. - ISBN 978-966-2399-45-5
20.


Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк-Світязь, 26-27 черв. 2017 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки [та ін.] ; [за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 135 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ., пол. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-940-089-5
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського