Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (3)Україна у відгуках зарубіжної преси (519)
Пошуковий запит: <.>DP=2017$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 641
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Іванов, Олег Володимирович.
Зовнішня політика і дипломатія Мао Цзедуна: історичний аспект (1945-1976 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Іванов Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2017. - 16 с.
2.

Горбулін, Володимир Павлович.
Хроніки передбачень: 2006-2017 [Текст] : [зб. новел] / Володимир Горбулін. - Харків : Фоліо, 2017. - 255 с. - 1200 экз. - ISBN 978-966-03-7938-1
3.


Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин [Текст] : колект. монографія / [О. В. Баула та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 311 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 278-292. - 300 экз. - ISBN 978-966-940-090-1
4.

Голомша, Микола Ярославович.
Майданна Україна [Текст] : [Майдан як явище і процес] : публіцист. роздуми / Микола Голомша. - Київ : Просвіта, 2017. - 207, [4] с. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7201-51-8
5.


100 фотографій Української революції 1917-1921 років [Текст] : [альбом] / авт. концепції та упоряд. Олександр Кучерук. - Львів : Світ, 2017. - 191 с. : фото. - ISBN 978-966-914-055-5
6.

Гриценко, Олександр А..
Президенти і пам'ять. Політика пам'яті президентів України (1994-2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати [Текст] : [дослідження] / Олександр Гриценко ; Ін-т культурології НАМ України. - Київ : К.І.С., 2017. - 1135, [24] с. : фот., табл. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 1083-1105. - ISBN 978-617-684-188-3
7.

Греченко, Володимир Анатолійович.
Історія та культура України [Текст] : підручник / В. А. Греченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. - 319 с. - Бібліогр.: с. 305-306. - 400 экз. - ISBN 978-966-610-210-5
8.

Солдатенко, Валерій Федорович.
Деміурги революції: нарис партійної історії України. 1917-1920 рр. [Текст] : [монографія] / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2017. - 746, [1] с. - Бібліогр. в знесках. - 200 экз. - ISBN 978-966-00-1602-6
До 100-річчя Укр. революції 1917 - 1920 років.
9.

Скляренко, Валентина Марковна.
Загадки истории. Маршалы и сподвижники Наполеона [Текст] / В. М. Скляренко, И. А. Рудычева, В. В. Сядро. - Харьков : Фолио, 2017. - 378, [2] с. - (Загадки истории). - Бібліогр.: с. 377-[379]. - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-7664-9. - ISBN 978-966-03-5147-9 (Загадки истории)
Содержание:
Одиннадцать пуль для маршала Нея.
Последняя авантюра беглого маршала.
Ж. Б. Бернадот: соратник или соперник?
Нелегкий выбор герцога Ратузского.
Опала верного Брюна.
Фатальная ошибка Груши.
10.


Аналітична доповідь до Щорічного послання президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" [Текст]. - Київ : НІСД, 2017. - 928 с. - ISBN 978-966-554-279-7
11.

Годлевський, Максим Сергійович.
Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
12.

Антонов, Володимир Олександрович.
Конституційно-правові засади національної безпеки України [Текст] : монографія / В. О. Антонов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Талком, 2017. - 575 с. - Бібліогр.: с. 541-575. - 300 экз. - ISBN 978-617-7397-45-7
13.

Володькин, Андрей Александрович.
Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991-2014 гг.) [Текст] : [монография] / А. А. Володькин ; НАН Беларуси, Ин-т истории. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 210, [2] с. - Бібліогр.: с. 183-[211]. - 120 экз. - ISBN 978-985-08-1953-6
14.


Промисловість України - 2016: стан та перспективи розвитку [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [О. І. Амоша та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2017. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр. в знесках. - 100 экз. - ISBN 978-966-02-8283-4
15.


Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції [Текст] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [упоряд.: О. Л. Копиленко та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 497 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7530-08-3
16.


Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції [Текст] = Public policy and social changes in Ukraine in the context of European integration : монографія / [С. О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. - Київ : НАДУ, 2017. - 247 с. - Бібліогр.: с. 224-245 . - 300 экз. - ISBN 978-966-619-368-4
17.

Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : кол. монографія / [Trokhymets O.I. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. екон. теорії, нац. та міжнар. економіки. - Запоріжжя : Гельветика, 2017 - .
Т. 1. - 2017. - 323 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-916-305-9
18.

В'ятрович, Володимир Михайлович.
За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна [Текст] / Володимир В'ятрович. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 303 с. : фот. - Дод. наклад 4000 экз. - ISBN 978-617-12-1646-4 (дод. наклад)
19.


Особливості економічних реформ в Україні, пов'язаних з вимогами євроінтеграції [Текст] : монографія / [О. Ф. Андросова та ін.] ; за ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Шарової, д-ра наук з держ. упр., проф. Н. М. Левченко ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Каф. "Фінанси, банк. справа та страхування", Каф. "Облік і оподаткування". - Запоріжжя : Статус, 2017. - 263 с. : рис., табл. - (Наукова книга). - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-617-7353-08-VIII
20.

Шмагало, Ростислав Тарасович
Енциклопедія художнього металу [Текст] = Encyclopedia of art metal : [в 2 т.] / Ростислав Шмагало ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтв. - Львів : Апріорі, 2015.
Т. 1 : Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза = World and ukrainian art metal. Classification, terminology, stylistics, expert opinion. - 2015. - 419 с. : іл., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 330-343. - 1000 экз. - ISBN 978-966-8734-33-5
З дарчим написом від Лобортас Ігоря Юрійовича.
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського