Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (1)Україна у відгуках зарубіжної преси (311)
Пошуковий запит: <.>DP=201702$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Крючков, Георгий Корнеевич.
Тревожный зов. Политико-социальные очерки 2014-2016 годов [Текст] / Георгий Крючков. - Киев : Бізнесполіграф, 2016. - 503 с. - 1 200 экз. - ISBN 978-966-139-063-7
2.

Матяш, Ірина Борисівна.
Українська консульська служба 1917-1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії [Текст] : [монографія] / Ірина Матяш ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 480 с. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 441-457. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-7918-6
До 100-річчя поч. Укр. революції 1917-1921 рр.
3.

Мінгазутдінова, Галина Ігорівна.
Політика США щодо Центральної Азії (1993 - 2015 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мінгазутдінова Галина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
4.

Муссоліні, Беніто (1883-1945).
Моє життя [Текст] : [автобіографія] / Беніто Муссоліні ; [пер. з італ. та передм. В. Б. Чайковського]. - Харків : Фоліо, 2017. - 249, [2] с. - 1500 экз. - ISBN 978-966-03-7684-7
5.


Казахстан и политика ядерного нераспространения [Текст] : сб. ст. / [С. Акимбеков и др.] ; Ин-т мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Респ. Казахстан - Лидера Нации. - Астана ; Алматы : [б. и.], 2016. - 154, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. - 500 экз. - ISBN 978-601-7079-42-0
6.

Тайбекулы, Айдос.
Казахстан и евразийская интеграция: ожидания и реальность [Текст] : докл., нояб. 2016 / Айдос Тайбекулы ; Ин-т мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Респ. Казахстан - Лидера Нации. - Астана ; Алматы : [б. и.], 2016. - 68, [1] с. : рис., табл. - Рез. англ.
7.

Степаненко, Микола Іванович.
Центральноазійський барс [Текст] : [історія розвитку казахстан. державності] / Микола Степаненко. - Київ : Аверс, 2016. - 325, [25] с. : фото. кольор. - Бібліогр.: с. 320-324. - 500 экз. - ISBN 978-966-7844-83-6
Присвяч. 25-річчю незалежності Респ. Казахстан.
8.

Черпак, Тетяна Валеріївна.
Законодавча функція Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-парламентської та парламентсько-президентської республіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Черпак Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2017. - 18 с.
9.

Митрофаненко, Юрій Станіславович.
Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст] : [дослідження] / Юрій Митрофаненко. - Вид. 3-є, випр. і допов. - Кропивницький : Імекс, 2016. - 239 с. : фото. - Бібліогр.: с. 210-238. - 3 300 экз. - ISBN 978-966-189-398-5
10.


Парламентаризм [Текст] = Parliamentarism : підручник / В. А. Гошовська [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 670, [1] с. - Рез. англ. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-619-364-6
На тит. арк. зазнач. 1-й авт.
11.

Яневський, Данило Борисович.
Проект "Україна". Загублена історія втраченої держави [Текст] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2017. - 251, [1] с. : іл. - Бібліогр. в прим. - 1000 экз. - ISBN 978-966-03-7670-0
12.


25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави [Текст] / [Г. В. Боряк (керівник авт. кол.) та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 795 с. : мал., табл. - ISBN 978-966-521-686-5
13.

Фімін, Геннадій Анатолійович.
Доброволець "Сумрака" [Текст] : правда про війну / Геннадій Фімін. - Київ : Фімін Г., 2016. - 63, [72] с. : фот. кольор. - 5000 экз. - ISBN 978-966-97582-0-0
14.

Макар , Ю.
Сучасні виклики перед Україною:допомога з боку Польщі у їх подоланні [Текст] / Ю. Макар , В. ‎Макар // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. - 2016. - № 1. - С. 113-119
15.

Чернишевич, О. В.
Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект [Текст] / О. В. Чернишевич // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. - 2015. вип. 32. - с. 329 - 342
16.

Пижик, А.
Розвиток конституційної думки в добу директорії УНР: сучасна історіографія [Текст] / А. Пижик // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. - 2016. - № 1. - С. 68-76
17.

Луцький , М. І.
Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства [Текст] / М. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. - 2016. - Вип. 1 (13). - С. 10-14
18.

Паска, О.
Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі [Текст] / О. Паска // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 3 (30). - С. 27-33
19.

Завадська, О. Р.
Аналіз зовнішньої політики України в період Президентства Л. М. Кравчука [Текст] / О. Р. Завадська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2016. - Вип. 19: збірник наукових праць. - С. 32-38
20.

Шуліма, А. О.
Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти [Текст] / А. О. Шуліма // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 50-53
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського