Бази даних

Юристам - Реферативна інформація - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Електронний каталог НБУВ (8)Юристам - Автореферати дисертацій (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=СЛІДЕНКО$<.>+<.>A=ІГОР$<.>+<.>A=ДМИТРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10

1.
Сліденко І. Д. 
Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду : моногр. / І. Д. Сліденко. - О. : Фенікс, 2003. - 234 c. - Бібліогр.: с. 207-232. - укp.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти тлумачення Конституції України у контексті світового досвіду. Здійснено системний компаративно-правовий аналіз існуючих моделей тлумачення конституції, акцентовано увагу на особливостях європейської моделі. Розкрито роль доктринального та компетентного тлумачення в ефективній діяльності органу-інтерпретатора конституції, проаналізовано вплив політичних процесів на діяльність цього органу. Систематизовано та узагальнено досвід діяльності Конституційного Суду України протягом 1996 - 2000 рр.

Освещены теоретические и практические аспекты толкования Конституции Украины в контексте мирового опыта. Осуществлен системный компаративно-правовой анализ существующих моделей толкования конституции, акцентировано внимание на особенностях европейской модели. Раскрыта роль доктринального и компетентного толкования в эффективной деятельности органа-интерпретатора конституции, проанализировано влияние политических процессов на деятельность этого органа. Систематизирован и обобщен опыт деятельности Конституционного Суда Украины на протяжении 1996 - 2000 гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)102.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА688327 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


2.
Сліденко І. Д. 
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. Д. Сліденко; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2001. - 20 c. - укp.

На підставі системного аналізу основних моделей тлумачення Конституції розвинуто новий підхід до тлумачення конституцій, як невід'ємного інструменту функціонування правової демократичної держави в історико-правових і компаративних аспектах. Визначено зміст поняття "тлумачення конституції", співвідношення видів і способів тлумачення, вплив політизаційних та політологізаційних процесів. Проведено детальний історико-правовий аналіз функціонування системи тлумачення Конституцій в Україні, розглянуто її сучасний стан, динаміку в ході державотворчого процесу, тенденції розвитку та перспективи функціонування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4Укр)104 + Х999.801-383

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА316329 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


3.
Сліденко І. Д. 
Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / І. Д. Сліденко; Ін-т законодавства ВР України. - К., 2010. - 40 c. - укp.

Здійснено комплексний аналіз інституту конституційного контролю (КК). Досліджено особливості генези, природи, позиціонування КК. Проведено класифікацію існуючих різновидів і підходів до реалізації КК. Проаналізовано кількісні та якісні параметри функціональної сторони КК, проблеми, вади та загрози цього інституту. Досліджено особливості КК у пострадянських країнах. Запропоновано нові підходи, удосконалення та новації з метою створення несуперечливої теорії та оптимізації і підвищення ефективності функціонування КК в національній правовій системі.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)11

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА377873 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


4.
Сліденко І. Д. 
Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, синергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. - К. : Істина, 2010. - 624 c. - укp.

Здійснено комплексний аналіз інституту конституційного контролю. Досліджено особливості генези, природи, позиціонування конституційного контролю. Проведено класифікацію існуючих різновидів і підходів щодо реалізації конституційного контролю. Проаналізовано кількісні й якісні ознаки функціональної сторони конституційного контролю, проблеми, недоліки та загрози даного інституту. Розглянуто особливості конституційного контролю в пострадянських країнах. Запропоновано нові підходи, шляхи вдосконалення й інші новації з метою створення несуперечливої теорії, оптимізації та підвищення ефективності функціонування конституційного контролю в національній правовій системі.

Осуществлен комплексный анализ института конституционного контроля. Исследованы особенности генезиса, природы, позиционирования конституционного контроля. Проведена классификация существующих разновидностей и подходов относительно реализации конституционного контроля. Проанализированы количественные и качественные признаки функциональной стороны конституционного контроля, проблемы, недостатки и угрозы данного института. Исследованы особенности конституционного контроля в постсоветских странах. Предложены новые подходы, пути совершенствования и другие новации, с целью создания непротиворечивой теории, оптимизации и повышения эффективности функционирования конституционного контроля в национальной правовой системе.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)11 в

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА729931 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


5.
Сліденко І. Д. 
До проблеми номінального та реального конституціоналізму, теорії "Reine Rechtslehre" й онтології конституційного контролю / І. Д. Сліденко // Пробл. філософії права. - 2008/2009. - Т. 6/7. - С. 135-146. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Розглянуто онтологічні проблеми європейського різновиду конституційного контролю в контексті доктрини "Reine Rechtslehre" і співвідношенні з сучасною концепцією конституціоналізму. Досліджено проблему адекватного розуміння конституціоналізму. Здійснено критичний аналіз доктрини Кельзена у зв'язку з практикою її реалізації. Розглянуто підходи до вивчення вказаних категорій.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х801 + Ф1(7СПО)509

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж72665 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


6.
Сліденко І. Д. 
"Неоране поле" українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції / І. Д. Сліденко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 215-220. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 


7.
Сліденко І. Д. 
Природа та позиціонування спеціального органу конституційної юстиції: проблемно-концептуальні засади / І. Д. Сліденко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 146-154. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х801.11

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 


8.
Сліденко І. Д. 
Щодо стратегії реформування механізму державної влади та інституту конституційної юстиції в Україні (проблемний аналіз) / І. Д. Сліденко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 167-178. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)601.0 + Х809(4УКР)110.10

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 


9.
Баймуратов М. О. 
Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 44. - С. 167-173. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)526.2-30

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 


10.
Сліденко А. В. 
Актуальні питання судового оскарження рішень митниці про коригування митної вартості товарів / А. В. Сліденко // Держава та регіони. Сер. Право. - 2015. - Вип. 4. - С. 35-41. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

На прикладі судової практики визначено певні проблеми, що виникають під час розгляду спорів про повернення платежів, сплачених у зв'язку з виконанням рішень митниці про коригування митної вартості товарів. Встановлено, що у разі реалізації платником податків наміру оскаржити у судовому порядку законність рішень митниці про коригування митної вартості товарів з одночасним заявленням вимоги про стягнення коштів з Державного бюджету України постає одразу декілька проблемних питань. Враховуючи правові позиції Верховного Суду України, надано відповіді на ці питання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х892.19(4УКР)189.492

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23244/пр. Пошук видання у каталогах НБУВ 
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського