Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Наукова електронна бібліотека (1)Юристам - Реферативна інформація (32)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>U=Х819(4УКР)072.892$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 65
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
РА391821

Захарчук, Олена Зіновіївна.
Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Захарчук Олена Зіновіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
РА391847

Скочиляс-Павлів, Ольга Василівна.
Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням у сфері освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скочиляс-Павлів Ольга Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ВА757368


Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" [Текст] : наук.-практ. комент. / [Бандурка О. М. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; наук. ред. д-ра юрид. наук, ст. наук. сп. В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. - Х. : НікаНова, 2012. - 224 с. - Бібліогр.: с. 223-224. - 300 прим. - ISBN 978-966-2526-51-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


4.
ВА759249

Шевченко, Анатолій Євгенійович.
Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) [Текст] : монографія / А. Є. Шевченко, В. В. Чамлай, О. Л. Стрельник ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Донец. юрид. ін-т МВС України. - К. : Леся, 2012. - 171 с. - Бібліогр.: с. 143-171. - 300 прим. - ISBN 978-966-8126-89-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд


5.
РА397550

Гвоздецький, Віктор Демидович.
Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гвоздецький Віктор Демидович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2013. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
ВА764247

Скочиляс-Павлів, Ольга Василівна.
Протидія корупції у сфері освіти України: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / Скочиляс-Павлів Ольга Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : ЗУКЦ, 2013. - 203 с. - Бібліогр.: с. 168-191. - 100 прим. - ISBN 978-617-655-061-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
ДС130219

Захарчук, Олена Зіновіївна.
Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Захарчук Олена Зіновіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 218, [5] арк. - Бібліогр.: арк. 193-218.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


8.
РА400415

Соловйов, Віктор Миколайович.
Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: теоретичний аспект [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Соловйов Віктор Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 35 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
РА401685

Панфілов, Олег Євгенович.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панфілов Олег Євгенович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2013. - 22 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ДС135680

Скочиляс-Павлів, Ольга Василівна.
Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням у сфері освіти [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скочиляс-Павлів Ольга Василівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 218, [4] арк. - Бібліогр.: арк. 184-209.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


11.
Р125176

Україна. Закони.

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст] : Закон України : станом на 1 верес. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. - Х. : Право, 2013. - 40 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-537-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


12.
РА405694

Кісіль, Роман-Володимир В'ячеславович.
Філософсько-правова інтерпретація корупції як форми девіантної поведінки людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Кісіль Роман-Володимир В'ячеславович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2014. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ВА777459


Антикорупційні засади діяльності органів влади [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. К. Вишневська [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. В. Роздайбіди. - Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 382 с. - Бібліогр.: с. 327-359. - 150 прим. - ISBN 978-917-7050-42-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ВА778067

Трепак, Віктор Миколайович.
Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії [Текст] : навч. посіб. / В. М. Трепак. - Київ : Атіка-Н, 2014. - 335 с. - Бібліогр. в кінці розд., с. 162-167. - 300 прим. - ISBN 978-966-326-474-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


15.
РА407489

Ніжинський, Сергій Сергійович.
Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ніжинський Сергій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


16.
ВА779944


Корупція: теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії [Текст] : навч.-метод. матеріали для слухачів дистанц. курсу "Запобігання та протидія корупції" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. суспіл. розвитком ; [уклад.] А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко. - Київ : НАДУ, 2011. - 55 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 48-54. - 50 прим.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


17.
ВА780199


Моніторинг корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України: теоретико-методологічний підхід [Текст] : наук.-метод. матеріали / [Ю. П. Сурмін та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. - Київ : НАДУ, 2011. - 55 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічна політика і управління). - Бібліогр.: с. 52-54. - 50 прим.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ВА781430

Усаченко, Лариса Михайлівна.
Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проблеми [Текст] : навч. посіб. / Усаченко Л. М., Гурієвська В. М. ; Кабінет Міністрів України. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 143 с. : рис. - Бібліогр.: с. 142-143. - 300 прим. - ISBN 978-617-7123-73-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ВА782082

Україна. Закони.

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст]. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : закони України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 13 черв. 2014 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 82 с. - (Закони України). - 300 прим. - ISBN 978-966-437-247-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
ВА782703

Заброда, Дмитро Григорович.
Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Текст] : монографія / Заброда Д. Г. ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Крим. ф-т. - Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2014. - 388 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 329-388. - 300 прим. - ISBN 978-966-354-598-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського