Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Наукова електронна бібліотека (2)Юристам - Реферативна інформація (14)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>U=Х883.9(4УКР)711.274$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 91
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС90558

Заброда, Дмитро Григорович.
Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Заброда Дмитро Григорович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - 240 арк.: табл. - арк. 192-218

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
РА367915

Бездольний, Максим Юрійович.
Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії корупції [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бездольний Максим Юрійович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2009. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
Р100337


Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа [Текст] : виступ Президента України Л. Д. Кучми на Всеукр. нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини 29 січня 2004р. - К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2004. - 34 с. - ISBN 966-669-095-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
Р111379

Юрчишин, Василь Миколайович.
Проблеми протидії корупції в Україні [Текст] : програма спецкурсу / В. М. Юрчишин ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 37 с. - Бібліогр.: в кінці тем

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ВА722091

Україна. Закони.

"Про засади запобігання та протидії корупції"; "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень"; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" [Текст] : закони України: станом на 11 червня 2009р.: відповідає офіц. тексту / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - К. : [б.в.], 2009. - 64 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Фонд Президентів України
Національна юридична бібліотека
Відділ обмінно-резервних фондів


6.
ВА701755

Стеценко, Семен Григорович.
Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії [Текст] : монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. - К. : Алерта : КНТ ; К. : Центр учбової літератури2008. - 166 с. - Бібліогр.: с. 145-159 (198 назв). - ISBN 978-966-2183-10-8 (Алерта). - ISBN 978-966-373-471-2 (КНТ). - ISBN 978-966-364-755-5 (Центр учбової літератури)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


7.
ВА715515

Заброда, Дмитро Григорович.
Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією [Текст] : монографія / Д. Г. Заброда, В. К. Колпаков ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : [б.в.], 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 154-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ВА718851

Бритюк, Олексій Олексійович.
Археологи проти корупції [Текст] : протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини / О. О. Бритюк [и др.] ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив, Луганська археологічна спілка. - Луганськ : Янтар, 2007. - 132 с. - Бібліогр.: с. 124-126. - ISBN 978-966-678-250-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ВА726070


Посібник для проведення профілактично-роз'яснювальної роботи серед працівників органів державної податкової служби щодо попередження корупційних діянь [Текст] : метод. рек. / Держ. податк. адмін. України [та ін.] ; за ред. : Рябека О. Г. [та ін.]. - К. : [б. в.], 2009. - 56 с. - 50000 прим.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ВА727164

Баришніков, Володимир Миколайович.
Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості [Текст] : навч.- метод. посіб. для держ. службовців, які навч. за проф. програмою підвищ. кваліфікації керів. працівників та спеціалістів держ. служби зайнятості / В. М. Баришніков ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 124 с. - 100 прим. - ISBN 978-966-8640-72-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
Р115768

Україна. Закони.

Про боротьбу з корупцією [Текст] : закон України : нормат. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 28.01.2010. - Суми : ФОП Соколик Б. В., 2010. - 20 с. - (Законодавство України) (Основні нормативні документи). - 500 прим. - ISBN 978-966-454-055-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ВА729707


Корупційні ризики надання адміністратативних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні [Текст] / Ігор Коліушко [та ін.] ; Центр політико-правов. реформ, Фонд "Демократичні ініціативи". - К. : Москаленко О. М., 2009. - 196 с. - ISBN 978-966-2214-09-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ВА731674


Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики [Текст] / Дрьомов С. В. [та ін.]. - К. : Пріоритети, 2010. - 86, [2] с. - Бібліогр.: с. 85-87. - 300 прим. - ISBN 978-966-8809-35-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ВА735438


Протидія корупційній злочинності в Україні [Текст] : навч. посіб. / [Ю. І. Дмитрик та ін. ; за заг. ред. І. В. Красницького] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [Львів. держ. ун-т внутр. справ], 2010. - 307 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 прим. - ISBN 978-611-511-049-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


15.
ВА741586


Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності [Текст] : зб. матеріалів конф. / [за ред. В. В. Галунька] ; Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ, Асоц. працівників проф. охорон. структур в Терноп. обл. - Херсон ; Т. : ХЮІ ХНУВС : Херсон. міськ. друк., 2011. - 230 с. - Окр. ст. рос., англ., нім. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим. - ISBN 978-966-1510-52-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
РА383301

Алфьоров, Сергій Миколайович.
Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Алфьоров Сергій Миколайович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 38 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


17.
Р118877

Україна. Закони.

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст] : закон України : за станом на 7 лип. 2011 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламент. вид-во, 2011. - 32 с. - (Серія "Закони України"). - 520 прим. - ISBN 978-966-611-793-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


18.
Р119161

Україна. Закони.

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст]. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби із злочинністю та корупцією : закони України: станом на 27 липня 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). - К. : Правова єдність, 2011. - 48 с. - 2000 прим. - ISBN 978-617-566-076-8 (Алерта). - ISBN 978-611-01-0260-5 (ЦУЛ)
Вид-ва "Алерта", "КНТ", "Центр учбової літервтури" є учасн. Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність".

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
Р119360

Україна. Закони.

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст] : закон України : станом на 5 верес. 2011 р. : відповідає офіц. тексту. - Х. : Право, 2011. - 24 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-278-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


20.
ВА749063

Хавронюк, Николай Иванович.
Научно-практический комментарий к Закону Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" [Текст] / Н. И. Хавронюк. - Х. : Фактор, 2012. - 647 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-180-296-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського