Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Інститут рукопису<.>
Загальна кількість знайдених документів : 98
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Інститут рукопису

Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) : підготовка вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського; Інститут української мови. – Київ: 2015, НБУВ. – 200 с. ; 5 іл. – (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури).

  Переглянути текст видання

Анотація:

Уперше публікується текст Псалтиря в перекладі українською літературною мовою П. С. Морачевського2.

НБУВ. Інститут рукопису

Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін; Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: 2015, НБУВ. – 304 с. : іл.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину видатних українських філологів-елліністів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У виданні представлені археографічні описання документів, що відображають життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їхній науковий доробок, листування тощо. Подано також описання документів, що стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове, культурне та літературне тло епохи. Документи фонду можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в галузі лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії мови та літератури, зокрема греків південно-східної України.

Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.3.

НБУВ. Інститут рукопису

Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія / С. В. Сохань; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: 2015, НБУВ. – 412 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У монографії комплексно досліджено наукову діяльність філолога, істори- ка, археографа, книгознавця, професора Київськoї духовної академії, завідувача Церковно-археологічного музею, академіка М.І. Петрова. Творча спадщина вченого розглядається в контексті вивчення історії писемної та книжкової культури України. На широкій джерельній базі розглянуто внесок М.І. Петрова в розвиток польової, камеральної та едиційної археографії, у формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань Церковно-археологічного музею, бібліотеки КДА, в організацію власного бібліотечного зібрання та архіву, що нині зберігаються в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Актуалізовано відомості про інтелектуальне оточення вченого, його наукові контакти.

Досліджено науково-організаційну роботу М.І. Петрова в Церковно-археологічному товаристві, його участь в наукових товариствах, архівно-археографічних комісіях, археологічних з’їздах.4.

НБУВ. Інститут рукопису

Рукописное собрание библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине. Пріобретенія 1904-1905 г.г.. Том 4 / Описание составлено М. Сперанским. – Нежин: Типо-Лит. насл. В. К. Меленевскаго, Б.г.

  Текст в фотматі PDF 10.8 Мб5.

НБУВ. Інститут рукопису

Рукописное собрание библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине. Пріобретенія 1901-1903 г.г.. Том 3 / Составлено М. Сперанским. – Нежин: Типо-Литография М. В. Глезера, Б.г.

  Текст в фотматі PDF 7.3 Мб6.

НБУВ. Інститут рукопису

Список рукописей, принадлежащих Церковно-Археологическому музею при Киевской Духовной Академии – Б.м., Б.г. – 136 c.

  Текст в фотматі PDF 52.1 Мб7.

НБУВ. Інститут рукопису

Щеглова , С. А.

Описаніе рукописей Кіевскаго Художественно-промышленнаго и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича / С. А. Щеглова . – 112 с. // Отдельный оттиск из Известий Отделенія русского языка и словесности Императорской Академіи Наук, Т. ХХІ, 1916 г., Кн. 1. – Петроград.

  Текст в фотматі PDF 25.1 Мб8.

НБУВ. Інститут рукопису

Описание рукописей библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине (окончание). Том 2 / Составлено М. Сперанским. – Нежин: Типо-Литография М. В. Глезера, Б.г.

  Текст в фотматі PDF 11.4 Мб9.

НБУВ. Інститут рукопису

Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Випуск 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів інституту рукопису (1615-1817) / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – Б.м., Б.г.

  Текст в фотматі PDF 60.1 Мб10.

НБУВ. Інститут рукопису

Описание рукописей библіотеки Историко-филологическаго института князя Безбородько в г. Нежине. Том 1 / Составлено под редакціею М. Сперанского. – Москва: Товарищество типографий А. И. Мамонтова, Б.г.

  Текст в фотматі PDF 37.3 Мб11.

НБУВ. Інститут рукопису

Горбач, Т. С.

Inter pacem et bellum : Польща і Німецький орден у ХІІІ – на початку ХV ст. / Тимур Горбач ; відп. ред. М.О. Рудь; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2017. – 216 с.

  Текст в фотматі PDF 

Анотація:

Пропонована книга є першим україномовним синтезом з історії військово-дипломатичних відносин Польщі і Німецького ордену в ХІІІ – на початку ХV ст. У монографії, на основі широкого комплексу наративних та актових джерел, послідовно розкриті причини та передумови, що призвели до польсько-орденського політичного та збройного протистояння в ХІV – першому десятилітті ХV ст., з’ясовані його наслідки для подальшого розвитку обох держав. Особливу увагу приділено дослідженню характеру та форм співпраці польських князів з Орденом на початковому етапі його перебування в Пруссії, а також участі польського рицарства у прусських походах європейської знаті. Встановлено, в який спосіб відбувалося розв’язання двосторонніх конфліктів Польського королівства з державою Німецького ордену в Пруссії. Спростовано поширене твердження про винятково антагоністичну модель польсько-орденського співіснування. Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією європейського середньовіччя. ISBN 978-966-02-8163-9 (друковане видання) ISBN 978-966-02-8164-6 (електронне видання)12.

НБУВ. Інститут рукопису

Іванова, О. А.

Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней / О.А. Іванова; відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К., 2016. – 256 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Запропонована книга є узагальнюючим дослідженням корпусу кириличних рукописних книг XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В монографії розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням місця виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тійчи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, надаються характеристики записів та висвітлюється їх роль як історичного джерела. Розглядаються етапи створення бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги», призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та методика її використання в кодикологічних дослідженнях. У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ. Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів та студентів гуманітарних факультетів. ISBN 978-966-02-8150-9 (друковане видання) ISBN 978-966-02-8151-6 (електронне видання)13.

НБУВ. Інститут рукопису

Чернухін, Є.

Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Kриму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інстутуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Чернухін Є. – К.: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. – 320 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У науковому дослідженні представлені археографічні описання та тексти рукописних матеріалів, що належали протоієреєві Трифілію Карацоглу, одному з духовних керманичів греків, які були переселені з Криму до Надазов’я в 1778–1780 рр. Документи, складені новогрецькою, російською та тюркськими мовами, розкривають особливості духовно-релігійного життя кримських греків ХVIII ст., а також церковної організації та побуту мешканців Маріупольської округи в перші десятиліття після переселення. Видання стане в нагоді історикам і філологам, елліністам і тюркологам, ет- нологам, релігієзнавцям, а також усім, хто досліджує історію цивілізацій Причорномор’я і грецької діаспори.14.

НБУВ. Інститут рукопису

Корчемна , Ірина Степанівна.

Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу / І. С. Корчемна ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2016. – 220 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У монографії вперше на основі дослідження історії формування комплексу науково-методичної та облікової документації архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з’ясована специфіка сучасного правового та нормативного забезпечення комплектування та державного обліку рукописних фондів, охарактеризовані основні облікові документи, що створюються в процесі їх опрацювання та комплектування, а також репрезентовано інформаційний інтегрований ресурс – базу даних “Електронна справа “Рукописний фонд”, досвід підготовки якої синтезує діяльність рукописного підрозділу НБУВ щодо організації фондів та оперативного контролю за їхнім станом. Видання орієнтоване на широке коло архівознавців, документознавців, бібліотечних працівників, істориків, фахівців у галузі соціальних комунікацій, викладачів та студентів культурологічних вишів.15.

НБУВ. Інститут рукопису

Гнатенко, Людмила.

Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, Інститут рукопису. – К., 2016. – 476 с.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У монографії вперше системно репрезентовано методологічні засади палеографічно-орфографічного напряму дослідження української, загалом східнослов’янської, кириличної рукописної книги. Палеографічно-орфографічна атрибуція визначається як новий міждисциплінарний напрям палеографії, кодикології та кодикографії. Простежено використання букв в орфограмах на фонетико-орфографічному та позафонетичному рівнях за уставними та півуставними кодексами кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. в еволюції та «революції» розвитку середньовічної української книжної писемності; виділені атрибуційні орфограми на рівні графічного буквеного узгодження в дублетних опозиціях у хронології їхнього функціонування в книжній графіко-орфографічній системі та представлені в палеографічно-орфографічних формулах; подано комплексні дослідження кодексів. Видання орієнтоване на науковців гуманітарних галузей знань, викладачів та студентів. ISВN 978-966-02-7489-1 (друк.) ISВN 978-966-02-7490-7 (електрон.)16.

НБУВ. Інститут рукопису

Горєва, В. В.

Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986). Монографія / В. В. Горєва, С. Г. Кулешов. – К.: НБУВ, 2015. – 160 c.

  Переглянути текст видання

Анотація:

У монографії комплексно висвітлено діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві в сфері економічних та інформологічних напрямів документознавчих досліджень, здійснених на прикладі державних, наукових установ, підприємств, організацій УРСР у 1964–1986-х роках. На основі проведеного історіографічного аналізу наукової продукції цієї інституції репрезентуються розвідки фахівців філії з організації діловодства та його механізації, дослідження питань уніфікації та стандартизації управлінської документації, розроблення та удосконалення ними класифікаторів з питань діяльності апаратів управління та документування управлінської інформації. Інформологічні підходи документознавчих досліджень полягали в аналізі потоків інформації в контексті побудови структури керування виробництвом та створення автоматизованих систем управління, у вивченні інформаційної системи діловодства та потоків галузевої документації з виробництва. Як наслідок, була створена та удосконалена система первинної і планової документації Держплану УРСР і республіканських міністерств УРСР. Визначений внесок учених Української філії у сферу організації діловодства та створення і розвитку управлінської документації. Видання розраховане на документознавців, істориків, працівників архівів та служб діловодства, а також усіх, хто цікавиться історією документознавства в Україні.17.

НБУВ. Інститут рукопису

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп.; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ: Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. – 325, [1] c. – ISBN 978-966-02-7805-9. – 89.94.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Путівник продовжує серію науково-довідкових видань, що розкривають склад та зміст багатопрофільних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Дане видання репрезентує колекційні фонди світських та релігійних установ, організацій, навчальних закладів, установ культури, просвітницьких товариств, документи яких з тих чи інших причин були передані на зберігання до НБУВ. Описові статті надають інформацію про власне фондоутворювачів, історію надходження колекцій до Бібліотеки, склад та зміст документів колекційних фондів, літературу про фонди.

Розрахований на всіх, хто цікавиться вітчизняною та світовою історією, наукою та культурою.18.

НБУВ. Інститут рукопису

Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформаційний фонд ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2015. – 209 c.

  Переглянути текст видання

  Текст в фотматі PDF 

Анотація:

Збірник містить тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку» (до Дня слов'янської писемності і культури). Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та фольклористики, історії cлавістики та історичного пам'яткознавства. Окремий підрозділ складають наукові розвідки про життєвий та творчий шлях видатних учених-славістів. У збірнику також представлені тези доповідей круглого столу «Перший переклад Нового Завіту та Псалтиря українською літературною мовою Пилипа Морачевського: до 150-річчя завершення праці». Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов'янознавства19.

НБУВ. Інститут рукопису

Клименко, І. В.

Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко, С. В. Сохань. – К.: НБУВ, 2015. – 464 c.

  Переглянути текст видання

Анотація:

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтво-знавця Б.С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б.С. Бутника-Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т.Г. Шевченка, художньої критики тощо. Видання розраховане на широке коло дослідників і всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.20.

НБУВ. Інститут рукопису

Степченко, Ольга Петрівна.

Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог / О. П. Степченко ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – 464 c.

  Електронна версія видання 

Анотація:

Запропоноване видання вперше реконструює всю архівну спадщину видатного громадського, політичного та культурного діяча України П. Я. Стебницького, що зберігається в фондах ІР НБУВ. Залучені до каталогу документи особового фонду П. Я. Стебницького, а також ті, що розпорошені по різних архівах Інституту, є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті цього визначного українця та його багатогранної діяльності. Людини, яка віддала багато сил для набуття Україною державності, була палким пропагандистом українського слова на теренах Російської імперії, створивши в Санкт-Петербурзі «Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг», стала одним із фундаторів Національної академії наук та Національної (Всенародної) бібліотеки України, заклавши основи створення та функціонування провідного відділу НБУ – відділу «Україніка».

Наукове видання є наразі актуальним для всіх, хто займається вивченням історії українського національного руху і розраховане на широке коло дослідників, зокрема на істориків, політологів, культурологів, архівістів.

Видання має ґрунтовний іменний покажчик, що полегшує роботу дослідників з великим документальним масивом....
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського