Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2007/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2007/12 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-книгознавчої проблематики, зокрема, стосовно досліджень сербських видань ХІХ ст. – періоду зародження славістики як науки про спільні корені фольклору, мови, історії слов’янських народів; стародруків ХVІІІ ст. Почаївської друкарні, що є частиною спільного українсько-російського проекту про кириличні видання ХVIII –першої половини ХІХ ст.; на архівних документах ІР НБУВ розкривається діяльність Ф. П. Максименка як дослідника стародруків і знавця рідкісних видань та ін. Об’єктом наукового дослідження стали історія бібліотеки Київського комерційного інституту, французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., студії зі спеціальних історичних дисциплін. Окремий розділ присвячений 80-річчю від заснування Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2007 Вип. 12
Содержание:
Олексів, І. Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) / І. Олексів. - С.3–17
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Ковальчук, Г. І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань / Г. І. Ковальчук. - С.18–28
Бодак, О. П. Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського / О. П. Бодак. - С.29–39
Лось, В. Е. "Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел / В. Е. Лось. - С.40–51
Ціборовська-Римарович, І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.52–69
Заболотна, Н. В. Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. В. Заболотна. - С.70–79
Сергеева, И. А. Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития / И. А. Сергеева. - С.80–92
Матвійчук, Л. О. Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Л. О. Матвійчук. - С.93–101
Старовойт, С. В. Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Старовойт. - С.102–112
Кондратенко, О. Ю. Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад / О. Ю. Кондратенко, Л. В. Шипко. - С.113–117
Корчемна, І. С. Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан / І. С. Корчемна. - С.118–123
Січова, О. В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії / О. В. Січова. - С.124–134
Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - С.135-141
Ващенко, В. В. Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість” як рушій політичних проектів М. Грушевського / В. В. Ващенко. - С.142–153
Гнатенко, Л. А. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) / Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко. - С.154–177
Мяскова, Т. Є. Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан / Т. Є. Мяскова. - С.178–190
Кириченко, Р. С. Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Р. С. Кириченко. - С.191–202
Рабчун, О. С. Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження / О. С. Рабчун. - С.203–209
Сохань, С. В. "Книга-архів” як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти / С. В. Сохань. - С.210–220
Кл.слова: Спеціальні історичні дисципліни
Гнатенко, Л. А. Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років / Л. А. Гнатенко. - С.221–227
Тупчієнко, М. П. До питання про міфо-ритуальну символіку крові в контексті її впливу на формування символіки руди й заліза в уявленнях східних слов’ян / М. П. Тупчієнко. - С.228–240
Кольбух, М. М. Кириличні рукописні Служебники ХVІ ст. у збірках Львова / М. М. Кольбух. - С.241–264
Мицик, Ю. А. Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Ю. А. Мицик. - С.265–276
Кл.слова: Публікація документів
Міщук, С. М. П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині / С. М. Міщук. - С.277–309
Зубкова, Н. М. Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко. - С.310–322
Ткаченко, І. В. Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело / І. В. Ткаченко. - С.323–346
Лосієвський, І. Я. Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф / І. Я. Лосієвський. - С.347–358
Кл.слова: До 80-річчя відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1927–2007)
Фоменко, И. Ю. Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки / И. Ю. Фоменко. - С.359–363
Боброва, М. І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна / М. І. Боброва, І. І. Кононенко. - С.364–370
Подкупко, Т. Л. Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького / Т. Л. Подкупко. - С.371–375
Полевщикова, Е. В. О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета / Е. В. Полевщикова. - С.376–390
Трегуб, Л. М. Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) / Л. М. Трегуб. - С.391–399
Рукавіцина, Є. В. Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є. В. Рукавіцина. - С.400–405
Настенко-Капалєт, Л. Д. Прообраз Бояна – Янь (літописний життєпис) / Л. Д. Настенко-Капалєт. - С.405–424
Кл.слова: Повідомлення
Батанова, Т. О. Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с. / Т. О. Батанова. - С.425–428
Кл.слова: Рецензія
Феномен Сігура Оттовича Шмідта (до 85-річчя від дня народження). - С.429–432
Кл.слова: Personalia

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського