Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (29)Реферативна база даних (13)
Пошуковий запит: (<.>U=Ш5(4РОС)51-334<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Мусій В.Б. 
Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20 - 40-х років XIX століття: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.02 / В.Б. Мусій ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 40 с. — укp.

Проаналізовано зумовленість місця та ролі міфу у прозі письменників-преромантиків і романтиків перших десятиліть XIX ст. особливостями їх художнього мислення, сформованого у перехідну для російської літератури епоху. Уперше запропоновано модель літературного процесу в Росії на початку XIX ст., яка грунтується на зіставному аналізі преромантизму, що поєднав ознаки риторичного й естетичного типів словесності та романтизму як одного з провідних літературних напрямків у літературі початку XIX ст. Систематизовано фактори, які зумовили звернення письменників до міфу, а саме: формування народності як художнього пізнання специфіки національного характеру, поширення ідей агностизму й ірраціоналізму, художнє пізнання позасвідомого, розвиток жанрової системи літератури. Міф розглянуто як компонент мислення преромантиків і романтиків, а також як форму організації художнього матеріалу в їх творах. Висвітлено головні стратегії та напрямки міфотворчості російських письменників.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4РОС)51-334 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

2.

Чечуй Е. П. 
Петровські перетворення в російській історичній прозі першої половини ХІХ ст.: історичний матеріал і романтична інтрига: автореф. дис. ... канд. філол. наук / Е. П. Чечуй ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. — укp.

Проаналізовано особливості художньої реалізації теми петровських перетворень в російській історичній прозі першої половини ХІХ ст. Встановлено витоки ідеологічної моделі петровської доби в російській літературі. Визначено специфіку індивідуального творчого сприйняття образу Петра І та його епохи в історичній прозі О. Корніловича, І. Лажечнікова, М. Загоскіна, Ф. Булгаріна, Р. Зотова, Н. Кукольника та інших прозаїків. Розглянуто варіанти художньої інтерпретації теми Петра І та його реформ як естетичне підгрунття національно-державної самоіндетифікації доби. Проаналізовано витоки історіософських сюжетів петровського дискурсу та складові культувого портрета імператора. Досліджено принципи формозмістової організації петровської історичної прози, зокрема, шляхи індивідуалізації психологічної характеристики в контексті образотворчої традиції, своєрідність сюжетно-композиційного конструювання, способи вирішення проблеми індивідуальної типізації на рівні мовної будови творів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4РОС)51-334
Шифр НБУВ: РА369243 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

3.

Братченко О. В. 
Творчість Я. П. де Бальмена та російська романтична проза першої половини XIX ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / О. В. Братченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2011. — 17 с. — укp.

Вперше досліджено літературну спадщину Я.П. де Бальмена в контексті російської романтичної прози першої половини XIX ст. та розкрито її ідейно-естетичне значення. Вперше здійснений аналіз повістей, які дійшли до нас у рукописній збірці, засвідчив, що Я.П. де Бальмен був обдарованим письменником-романтиком. Незважаючи на учнівський характер деяких творів, його збірка має історико-літературне значення. В ній досить рельєфно відобразилися час і людина часу; вона розширює наше уявлення про російську романтичну прозу. У контексті наявної в науці типології російського романтизму творчість Я. П. де Бальмена можна віднести до найбільш поширеного типу психологічного романтизму. У ній відсутні громадянські мотиви, політичні ідеї, проте утверджуються високі моральні ідеали добра, людяності, чистоти почуттів. Крізь усі твори письменника проходить тема кохання, що належить до числа вічних тем світової літератури, яку особливо часто культивували романтики. У меланхолійній тональності творів автора, у гіпертрофованій чутливості й екзальтованості його ліричного героя вгадуються мотиви "Страждань молодого Вертера" Й.В. Гете. Ефектний драматизм сюжетних ситуацій, емоційна напруга авторської оповіді, пишномовність і патетика, пов'язані з намаганням відтворити постать відчайдушного романтика, зближують повісті Бальмена з творами О.О. Бестужева-Марлінського й його послідовників. Разом із тим, їм бракує ідейної широти та національної орієнтації, властивих, наприклад, ранньому М.В. Гоголю.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4РОС)51-334 + Ш5(4РОС)5-4 Бальмен Я. П. 417
Шифр НБУВ: РА380205 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

4.

Шередека Г.В. 
Форми вираження авторської свідомості в російській літературній казці 30 - 50-х років ХІХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Г.В. Шередека ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 24 с. — укp.

На підставі аналізу прозових казок В.Даля, О.Сомова, С.Аксакова, В.Одоєвського, А.Погорєльського, М.Вагнера у аспекті організації у них оповіді виокремлено основні типи організації оповіді у творах даного жанру та запропоновано ствердження, що саме автор є значущим центром, втіленням активної енергії. На підставі результатів дослідження показано, що авторська свідомість - багатогранне поняття, яке відображається на різних рівнях художнього твору. За цього основними є наративні стратегії, які дозволяють зрозуміти читачеві авторські інтенції, авторську точку зору.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4РОС)51-334 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського