Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ф3(4УКР)16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 136
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ІВ214333 Press and authorities: history of confrontation 2001 [Текст] / Inst. of mass information, Intern. renaissance foundation ; ed. staff: Alla Lazareva [et al.]. - Kyiv : Inst. of mass infotmation, 2002. - 70, 56 p.
2.РА412571 Гатрич В. Р. Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні (порівняльні аспекти) [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гатрич Вікторія Русланівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
3.ДС128055 Джердж С. Ф. Інституціоналізація інформаційної політики України в сфері євроатлантичного співробітництва [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Джердж Сергій Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 218 арк.
4.РА382506 Джердж С. Ф. Інституціоналізація інформаційної політики України в сфері євроатлантичного співробітництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Джердж Сергій Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 20 с.
5.РА390903 Василенко К. М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2012. - 20 с.
6.РА321260 Коляденко В. А. Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Коляденко Володимир Адольфович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2002. - 16 с.
7.РА410809 Руднєва А. О. Інформаційні війни як фактор впливу на політичну культуру в сучасній Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Руднєва Анна Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
8.ВС65191 Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: Л. Дубровіна (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 70 с.
9.РА412359 Перов Д. О. Інформаційні правовідносини в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Перов Дмитро Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 18 с.
10.Р132146 Інформаційна відкритість української влади [Текст] : аналіт. доп. / Литвиненко О. В. [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : [б. в.], 2002. - 30 с.
11.РА398313 Марунченко О. П. Інформаційна війна у сучасному політичному просторі [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Марунченко Олександр Петрович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - О., 2013. - 17 с.
12.ВА736995 Ковалевський В. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста [Текст] : [монографія] / Владислав Ковалевський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. - 220 с. : діагр., табл.
13.РА410067 Васютіна В. В. Інформаційна політика України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Васютіна Владлена Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 16 с.
14.ДС129393 Шатун В. Т. Інформаційна політика України як детермінанта формування громадської думки у сфері євроатлантичного співробітництва [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шатун Володимир Тимофійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2012. - 314 арк. : рис., табл.
15.РА391475 Шатун В. Т. Інформаційна політика України як детермінанта формування громадської думки у сфері євроатлантичного співробітництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шатун Володимир Тимофійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2012. - 20 с.
16.ВА791509 Інформаційна складова державної політики та управління [Текст] : монографія / [Соловйов С. Г. та ін. ; заг. ред. Грицяк Н. В.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. - Київ : К. І. С., 2015. - 318 с. : рис.
17.РА412360 Климентьєв О. П. Інформаційна функція Української держави [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Климентьєв Олександр Павлович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 21 с.
18.РА373961 Таіров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Таіров Анар Іслам огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 20 с.
19.ВА794950 Білоусов О. С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку [Текст] : монографія / О. С. Білоусов ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Гельветика, 2015. - 359 с.
20.ВА738081 Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості [Текст] : аналіт. доп. / [Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : [НІСД], 2010. - 63 с. : рис., табл.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського