Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Збірник наукових статей магістрів Інституту економіки, управління та інформаційних технологій. Ч. 1. - 2018В357655/1
Збірник наукових статей магістрів Інституту економіки, управління та інформаційних технологій. Ч. 2. - 2018В357655/2
Аналіз фінансового стану будівельної організації : [колект.] монографія / С. С. Савенко [та ін.] ; під заг. ред. Лівінського О. М. [та ін.]. - 2017ВА830769
Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу : [колект.] монографія / Савенко В. І. [та ін.] ; під заг. ред. Савенка В. І. [та ін.]. - 2018ВА830776
ЄСВ та виплати за рахунок коштів ФСС : практ. керівництво. - 2019ВС65491
Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави : монографія за міжнар. участю / [А. Ю. Якимчук та ін.]. - 2018ВА830866
Конкурентоспроможність будівельної організації – основа виживання економіки : [колект.] монографія / В. І. Савенко [та ін.]. - 2017ВА830770
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення", 17-19 травня 2018 р., м. Львів / [упоряд. А. М. Штангрет ; редкол.: О. І. Захаров та ін.]. - 2018ВА831062
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання економічних наук" (28-29 вересня 2018 року) : [збірник]. - 2018ВА831066
Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку", Львів, 19-20 квітня 2018 року : [зб. тез доп.] / Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. - 2018ВА831063
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки", 01-28 лютого 2018 р. / [редкол.: Л. М. Шутенко, П. Т. Бубенко, С. Ю. Юр'єва]. - 2018ВА831051
Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту / [О. В. Співаковський та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко ; наук. ред. А. М. Соколовська. - 2018ВА830949
Мікроекономіка : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 "Економіка підприємства", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" / [В. М. Лич та ін.]. - 2018ВА830962
Офшорний бізнес: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. для студентів спец. 051 "Економіка" усіх форм навчання / Кузьмін О. Є. [та ін.]. - 2018ВА831003
Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Т. 1. - 2018В357649/1
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 08 листоп. 2018 р. / [редкол.: В. О. Онищенко та ін.]. - 2018ВА831052
Соціально-економічні засади формування економічної системи України : колект. монографія / за ред. Непочатенко О. О.. - 2019ВА830996
Фінансовий ринок. Т. 2 / [Ю. М. Коваленко та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. д-р екон. наук, проф. Ю. М. Коваленко. - 2018В357641/2
Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 25- 26 жовт. 2018 р. / [редкол.: О. І. Черевко та ін.]. - 2018ВА830731
Азаден А. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Асває Азаден. - 2019РА439585
Атаманюк М.-Т. М. Економіко-географічна діагностика використання земельних ресурсів Українського Передкарпаття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна. - 2019РА439552
Ашмарина Т. И. Экономика машиноиспользования в сельском хозяйстве : [учеб. пособие] / Т. И. Ашмарина. - 2018ВА830971
Воронка О. З. Формування механізму забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Воронка Ольга Зіновіївна. - 2019РА439573
Гапонова Е. О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гапонова Еліна Олександрівна. - 2019РА439605
Гетманцев Д. О. Прямі реальні податки. Правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, О. О. Семчик, О. А. Шишканов. - 2018ВА831006
Гнатенко Є. Ю. Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гнатенко Євгеній Юрійович. - 2019РА439565
Грищенко О. Ф. Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / О. Ф. Грищенко. - 2018ВА830886
Гулак Д. В. Розвиток електроенергетичного ринку України на засадах регіональної кластеризації : монографія / Гулак Даніїл Вікторович ; [наук. ред.: О. В. Фінагіна]. - 2018ВА830888
Дідик А. М. Бюджетні установи: облік та оподаткування, кадри та зарплата, звітність : навч. посіб. / Дідик Андрій, Лемішовський Василь. - 2018АпріоріВС65488
Захарченко П. В. Методи та моделі фінансового прогнозування : посібник / П. В. Захарченко, Г. П. Костенко. - 2018ВА830976
Зельдіна О. Р. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку: проблеми та напрями модернізації : монографія / Зельдіна О. Р.. - 2018ВА830873
Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти) : монографія / Зубчик Олег Анатолійович. - 2019ВА830961
Іжевський П. Г. Управління мережевою взаємодією підприємств: теорія, методологія, практика : [монографія] / [П. Г. Іжевський]. - 2018ВА831007
Коваленко Ю. О. Проблеми та особливості розвитку регіонального інформаційного менеджменту : монографія / Ю. О. Коваленко ; [наук. ред.: О. В. Фінагіна]. - 2018ВА830881
Кристиняк М. Б. Формування механізму управління економічною безпекою малих промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Кристиняк Мирослава Богданівна. - 2019РА439575
Кундєєва Г. О. Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-економічною моделлю суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Кундєєва Галина Олексіївна. - 2019РА439598
Кушнір В. О. Облік і контроль в управлінні виробництвом продукції на м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кушнір Володимир Олександрович. - 2019РА439568
Овчар П. А. Економічний розвиток автотранспортної галузі України в умовах глобальних викликів : монографія / Овчар Петро Андрійович. - 2018ВА830889
Овчарук В. В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Овчарук Вадим Володимирович. - 2019РА439558
Оласюк Г. П. Інструменти зовнішньої торгівлі : курс лекцій / Г. П. Оласюк. - 2018ВА830746
Омельчук Л. В. Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Омельчук Леся Володимирівна. - 2019РА439581
Попело О. В. Особливості модернізації продуктивних сил в умовах переформатування владних повноважень : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Попело Ольга Володимирівна. - 2019РА439563
Примачев Н. Т. Стратегические аспекты формирования экономического потенциала морской транспортной индустрии : монография / Н. Т. Примачев, Н. Н. Примачева. - 2019ВА830942
Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика / Джон Лоуренс Рейнольдс ; [пер. з англ. М. Сороки]. - 2018ВА830947
Рогатіна Л. П. Стратегічне управління економічним розвитком регіону в умовах забезпечення продовольчої безпеки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Рогатіна Ліда Петрівна. - 2018РА439554
Січевлюк Л. В. Нарис історії економічної думки України кінця XIX - початку XX ст. в особистостях : навч. посіб. / Л. В. Січевлюк, М. О. Гофман ; [наук. ред. І. Ф. Радіонова]. - 2018ВА830744
Сотніков Д. А. Управління вартістю проекту підприємств будівельної сфери: аналітичний інструментарій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сотніков Дмитро Анатолійович. - 2019РА439624
Ступень О. І. Капіталізація земельно-господарських систем : монографія / Ступень Оксана Іванівна. - 2015ВА830937
Ступень Р. М. Землеустрій: історія земельних відносин в Україні : навч. посіб. / Р. М. Ступень, Л. В. Ткачук, В. І. Ярмолюк. - 2016ВА830938
Ступень Р. М. Земля в системі інвестиційних відносин: інституціоналізація та механізми управління : монографія / Ступень Роман Михайлович. - 2014ВА830939
Теслюк Т. В. Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Теслюк Тарас Васильович. - 2019РА439572
Трачова Д. М. Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Трачова Дар'я Миколаївна. - 2019РА439544
Уголькова О. З. Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Уголькова Олена Зіновіївна. - 2019РА439550
Шупрудько Н. В. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Шупрудько Наталія Володимирівна. - 2019РА439582
Юрчишин В. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / Василь Юрчишин. - 2018ВА830733

  Періодичні видання:

Вісник Одеського національного університету Серія:  : Економіка - 2018 т. 23, № 5Ж69659:Екон./2018/23/5
Вісник Одеського національного університету Серія:  : Економіка - 2018 т. 23, № 6Ж69659:Екон./2018/23/6
Дайджест цін товарів на світових ринках - 2019, № 122Ж74387/2019/122
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Економіка і менеджмент - 2018, № 33Ж74042:Екон.менедж./2018/33
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Економічні науки - 2018, № 32Ж73149:Екон.н./2018/32
Проблеми системного підходу в економіці - 2018, № 5Ж72664/2018/5
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського