Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління - 2018 / ВНЗ "Нац. акад. упр.". - 2018ВА828824
III Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів", 19 січня 2018 р. : [зб. матеріалів] / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [та ін.]. - 2018ВА828656
XII міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита", 25-26 жовтня 2018 р., Дніпро : тези доп. / НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. - 2018ВА829008
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2017 рік : [наук.-аналіт. зб.] / [І. М. Демчак та ін.]. - 2018ВА828598
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. IV Міжнародна науково-практична конференція, (м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.) : тези доп. / Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ [та ін.]. - 2018ВА828826
Економіка, менеджмент і право у XXI столітті: стратегічні пріоритети розвитку : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 27 листоп. 2018 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. екон. теорії. - 2018ВА828617
Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством : монографія / [Б. С. Гусєв та ін.]. - 2018ВА828772
Контролінг. Ситуаційні завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи, тести : для здобувачів вищ. освіти ступеня "магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Центр спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2018Р134868
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності : кол. монографія / [за ред. Е. М. Лібанової]. - 2017ВА828653
Маркетинг і цифрові технології : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2018 / Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.]. - 2018ВА828680
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Молодь у світі сучасних технологій" за тематикою: "Інформаційні технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами", 1-2 червня 2018 року : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т, [Каф. екон. кібернетики та упр. проектами], Громад. орг. "Росток". - 2018ВА828658
Матеріали доповідей III-го Міжнародного науково-практичного семінару "Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві", 9-10 лютого 2018 р., [м. Київ] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НДІ економіки і менеджменту. - 2018ВА828823
Методичні підходи оцінки діяльності особистих селянських господарств : [дослідження] / [І. М. Демчак та ін.]. - 2018ВА828597
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи модернізації економіки та фінансової системи України", 7 вересня 2018 року : [зб. матеріалів доп.] / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). - 2018ВА828821
Міжнародний менеджмент: сучасні теорії та практики : навч. посіб. / [Н. П. Мешко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. П. Мешко. - 2018ВА828509
Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу : монографія / Ільчук М. М. [та ін.] ; (за ред. д-ра екон. наук, проф. Ільчука М. М.). - 2018ВА828496
Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів, 27 квітня 2018 року, м. Харків : [тези доп.] / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - 2018CDR2181 дод. ВА822371
Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів, 27 квітня 2018 року : [тези доп.] / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. - 2018ВА822371 з дод. CDR2181
Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ : реформа сфери охорони здоров'я, освіта, стан розвитку науки, міграція, соціальна політика, людський та соціальний капітал, Україна між Європою та Азією : [аналіт. доп.] / [кол. авт. аналіт. доп.: Ольга Пищуліна та ін.]. - 2018ВА828799
Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст : [колект.] монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2018ВА828900
Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди : колект. монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2018ВА829025
Стратегія сталого розвитку : навч. посіб. / І. М. Петрушка [та ін.]. - 2018ВА828748
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., (19-20 жовт. 2018 р., м. Львів) / [редкол.: І. М. Волошин та ін.]. - 2018ВА828827
Теорія та практика менеджменту міжнародного туристичного бізнесу : навч. посіб. / [Н. П. Мешко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. П. Мешко. - 2018ВА828497
Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2018 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банк. справи [та ін.]. - 2018ВА828825
Управління знаннями та інноваціями : навч. посіб. / [А. В. Лобза та ін.]. - 2018ВА828599
Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Т. 2: Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи. - 2017В357560/2
Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах : монографія / [Г. О. Андрощук]. - 2018ВА828938
Барановський М. О. Економічна та соціальна географія України: реальний сектор економіки : навч. посіб. / Барановський М. О.. - 2018ВА828764
Бившева Л. О. Менеджмент : практикум / Л. О. Бившева, О. О. Кондратенко, Є. В. Мироненко. - 2018ВА828713
Борейко Н. М. Оподаткування електронної комерції в Україні : монографія / Борейко Наталія Миколаївна, Коваленко Юлія Михайлівна, Краснова Тетяна Давидівна. - 2017ВА828495
Васюренко Л. В. Державне регулювання організацією оплати праці : монографія / Л. В. Васюренко. - 2018ВА828603
Горбунова А. В. Методологічні засади реструктуризації промислових підприємств : монографія / А. В. Горбунова. - 2018ВА828754
Гуржій О. І. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII - початок XX ст.) / О. Гуржій, О. Реєнт, Н. Шапошнікова. - 2018ВС65181
Гуріна Г. С. Експортний потенціал авіаційного комплексу України: теорія, методологія, розвиток : монографія / Г. С. Гуріна . - 2018ВА828731
Давиденко Н. М. Проектне фінансування : навч. посіб. / Давиденко Надія Миколаївна, Скрипник Галина Олексіївна. - 2018ВА828786
Дікань Л. В. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. - 2016ВА828793
Дрозденко В. О. Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків : навч.-метод. посіб. з актуар. математики / Дрозденко В. О. ; за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. Працьовитого М. В.. - 2017ВА828892
Іванько А. В. Удосконалення управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств в контексті формування рівноваги на ринку агропродовольчої продукції : монографія / А. В. Іванько. - 2018ВА828716
Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова. - 2019ВА828871
Калетнік Г. М. Організація і економіка використання біоресурсів : підручник / Г. М. Калетнік, О. П. Скорук, Д. М. Токарчук. - 2018ВА829026
Козловський В. О. Виробниче та комерційне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. - 2018ВА828872
Корчинський І. О. Архітектоніка аграрної сфери і організаційно-економічні трансформації господарюючих суб'єктів: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Корчинський. - 2017ВА828746
Краус К. М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном : монографія / Краус Катерина Миколаївна, Краус Наталія Миколаївна. - 2019ВА828759
Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : монографія / Т. О. Меліхова. - 2018ВА828663
Михайлов С. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. І. Михайлов, Л. М. Степасюк, С. В. Городенко. - 2018ВА828691
Новаковська І. О. Економіка землекористування : навч. посіб. / І. О. Новаковська. - 2018ВА828934
Отенко І. П. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. / І. П. Отенко, Н. О. Москаленко. - 2016ВА828790
Пантелєєв В. П. Банківський нагляд : навч. посіб. / В. П. Пантелєєв. - 2017ВА828664
Парсяк В. Н. Економіка моря : підручник / В. Н. Парсяк. - 2018ВА828798
Попело О. В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / О. В. Попело. - 2018ВА828782
Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ / Олександр Рогач. - 2018ВС65161
Романенко О. О. Стратегічна платформа розвитку підприємства : монографія / О. О. Романенко. - 2018ВА828794
Сиволап Л. А. Трансформація ролі підприємництва у сучасному світі: глобалізаційний вимір : монографія / Л. А. Сиволап. - 2017ВА828771
Сіваковська О. М. До проблем координування конфігурацій продуктів та їх проектів : монографія / Сіваковська Олена Миколаївна. - 2018ВА828493
Ставицький А. В. Моделювання мікроекономічних процесів : навч. посіб. / Ставицький А. В., Харламова Г. О.. - 2018ВА828777
Федосєєва Г. С. Теоретико-методологічні та прикладні засади формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку : монографія / Г. С. Федосєєва. - 2018ВА828868
Харламова Г. О. Інвестиційна безпека України: рейтингова оцінка : монографія / Харламова Г. О.. - 2017ВА828762
Шпиталь М. І. Академік М. В. Птуха (1884-1961). Життєпис: вершини та обриви : [монографія] / М. І. Шпиталь, Н. І. Коцур. - 2018ВА828633
Ярошенко А. О. Історія та теорія соціальної політики України : курс лекцій : навч. посіб. [для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму знань 23 "Соц. забезпечення"] / А. О. Ярошенко, Т. В. Семигіна, Н. В. Сухицька ; за ред. д-ра філос. наук, проф. А. О. Ярошенко. - 2018ВА828901

  Періодичні видання:

Вісник Запорізького національного університету : Економічні науки - 2018, № 4Ж69658:екон.н./2018/4
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" - 2018, № 894 (Введено зміст)Ж29409:А/2018/894
Вісник Черкаського університету Серія:  : Економічні науки - 2017, № 3; Ч.2Ж69408:Екон.н./2017/3; Ч.2
Вісник Черкаського університету Серія:  : Економічні науки - 2018, № 3Ж69408:Екон.н./2018/3
Вісник Черкаського університету Серія:  : Економічні науки - 2018, № 4Ж69408:Екон.н./2018/4
Економічні науки Серія:  : "Регіональна економіка" - 2018, № 15Ж72841:Рег.ек./2018/15
Економічні науки Серія:  : "Економіка та менеджмент" - 2018, № 15Ж72841:Ек.менедж./2018/15
Економічні науки Серія: : "Економічна теорія та економічна історія" - 2018, № 15Ж72841:Ек.теор./2018/15
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Економічні науки - 2018 т. 20, № 91Ж70535:Екон.н./2018/20/91
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Серія:  : Економічні науки - 2018, № 2Ж70791:Екон.н./2018/2
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія:  : Економіка - 2018, № 11Ж69992:Екон./2018/11
Проблеми охорони праці в Україні - 2018, № 34Ж70736/2018/34
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління - 2018 т. 17, № 2Ж71950/2018/17/2
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління - 2018 т. 17, № 3Ж71950/2018/17/3
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України - 2018, № 2Ж69299/2018/2
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України - 2018, № 3Ж69299/2018/3
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку - 2017, № 2017Ж74119/2017/2017
Часопис соціально-економічної географії - 2018, № 24Ж73238/2018/24
Васильєв С. Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 1 (529): Охорона праці на підприємстві: що варто знати роботодавцю / Станіслав Васильєв Ч.1. - 2019Ж70709/2019/1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського