Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки. Кн. 2, ч. 1: 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018В357366/2.1
Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки. Кн. 2, ч. 2: 1971 – 1991 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018В357366/2.2
Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки. Кн. 3: 1992 – 2018 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018В357366/3
Topical issues of education : collective monogr. : the monogr. is included scienometric database RSCI. - 2018ІВ225779
Travelbook. Ukraine / [Iryna Taranenko et al.]. - 2018Д3394
Ukraine - Canada: modern scientific studies. Bk. 3. - 2018В277690/3
Ukraine travel guide : [guide book] / [ed.-in-chief Yuliia Savostina ; contrib. by Yuliia Savostina, Chekhnii ; transl. by Anton Svynarenko, Olga Shepel]. - 2018ІА24686/з дод.
Азбука професій. [1-4 класи] : [посіб. для вчителів] / [О. М. Коваленко та ін.]. - 2018ВА828899
Альпінізм. Правила сходжень / [М. В. Загірняк та ін. ; під заг. ред. М. В. Загірняка]. - 2018Р134880
Видавництво "Навчальна книга - Богдан". Каталог видань 2018 для дошкільнят. - 2018Р134885
Віктор Петрович Андрущенко : біогр. нарис / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2018ВА828712
Внесок С. Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчя від Дня народж. С. Х. Чавдарова, 22 верес. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. - 2018ВА828813
Год культуры ў Беларусі 2016 / [уклад. І. В. Немава]. - 2017СО36260
Екологія спорту : [монографія] / [Є. В. Імас та ін.]. - 2018ВА828725
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку науки" (27-28 липня 2018 року). - 2018ВА828817
Мультимодусні засади післядипломої освіти для сталого розвитку : колект. монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2018ВА828897
Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2018). Науково- практична конференція, (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) : тези доп. / Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. - 2018ВА828830
Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і спорт" : [навч. посіб.] / В. М. Костюкевич [та ін.]. - 2018ВС65140
Оссолінеум. Львівські збірки. [Вист. 1]: Національний заклад ім. Оссолінських у Львові: документи відділу рукописів / [куратор вист. зав. від. рукописів, канд. іст. наук Мирослава Дядюк]. - 2017С11703/1
Оссолінеум. Львівські збірки. [Вист. 2]: Періодика Оссолінеуму у фондах періодичних видань ім. Мар'яна та Іванни Коців / [куратор вист. зав. від. період. вид. ім. Мар'яна та Івана Коців, канд. іст. наук, доц. Юрій Романишин]. - 2017С11703/2
Оссолінеум. Львівські збірки. [Вист. 3]: Оссолініана у стародрукованому фонді відділу рідкісної книги / [куратор вист. наук. працівник від. рідкіс. кн., канд. іст. наук Ірина Качур]. - 2017С11703/3
Оссолінеум. Львівські збірки. [Вист. 4]: Україніка у графічній колекції колишнього музею Любомирських / [куратор вист. в. о. дир. Ін-ту дослідж. бібл. мистец. ресурсів, канд. мистецтвознавства Ольга Осадця]. - 2017С11703/4
Первістки юнацьких досліджень. Вип. 4 / [упоряд. І. Петрусь ; редкол.: Г. Цмоль, О. Задворняк, Д. Шпаргалюк]. - 2018В355320/4
Планування й розвиток професійної кар'єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти : навч. посіб. / [С. В. Алєксєєва та ін. ; за ред. Д. О. Закатнова]. - 2018ВА828649
Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс : навч. посіб. / [В. М. Аніщенко та ін. ; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої]. - 2018ВА828650
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти" для здобувачів вищої освіти ступінь "Доктор філософії" : галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка", спец. 011 "Освітні, педагогічні науки" / Київ. нац. ун-т ім. Бориса грінченка, Н.-д. лаб. освітології. - 2018Р134860
Список репресованої літератури : [Заборон. вид. 1920 - 30-х років] : док. і матеріали / [Укр. культур. фонд]. - 2018ВС65152
Стандартизація професійної освіти: теорія і практика : монографія / [А. А. Каленський та ін. ; за наук. ред. А. А. Каленського]. - 2018ВА828647
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч. посіб. / [А. В. Гета та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. - 2018ВА828936
Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід : монографія / [В. В. Артемчук та ін. ; за заг. ред. В. О. Радкевич]. - 2018ВА828646
Теорія і методика фізичного виховання. Т. 1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / [Т. Ю. Круцевич та ін.]. - 2018В357554/1
Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : [колект.] монографія / [М. В. Артюшина та ін. ; керівник авт. кол. Н. В. Гузій]. - 2018ВА828896
Технології дистанційного професійного навчання : метод. посіб. / [О. М. Спірін та ін.]. - 2018ВА828648
Kamilewicz-Rucińska D. Być nauczycielem Polakiem na Litwie. Kształcenie w języku polskim nauczycieli wczesnej edukacji (1945-2000) / Danuta Kamilewicz-Rucińska. - 2018ІВ225676
Андрущенко В. Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв'ю (2017-2018 рр.) / Віктор Андрущенко. - 2018ВА828887
Безрук К. О. Метод проектів у позашкіллі. Створення сайту : [посібник] / Катерина Безрук, Катерина Марченко ; [упоряд. О. Власенко]. - 2018ВА828888
Веремійчик І. М. Трудове навчання. Конспекти уроків. 3 клас : навч.-метод. посіб. / І. М. Веремійчик. - 2017СО36276
Гемпель М. Якісне тьюторство : посіб. для викладачів та керівників / Міхаель Гемпель, Штефані Вімер та Аніта Зекира (вид.) ; [пер. з нім. Ярослави Іваненко]. - 2017ВА828715
Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : монографія / Андрій Герцик. - 2018ВА828787
Грищук Ю. В. Тезаурус порівняльного дослідження розвитку педагогічної освіти: Україна та Республіка Польща : метод. рек. / [Ю. В. Грищук]. - 2018Р134861
Гуменюк В. В. Кадрова політика закладу освіти в умовах автономії : навч.-метод. посіб. / Віра Гуменюк, Тетяна Бенеда ; [за заг. ред. В. В. Гуменюк]. - 2018ВА828608
Дроган О. С. Дитячий будинок "Перлинка": школа особистісно орієнтованої педагогіки (кроки пошуку, становлення, розвитку) : наук.-метод. посіб. / Дроган О. С., Петрова С. М. ; [за наук. ред. С. В. Кириленко]. - 2017ВС65091
Земцова І. І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Земцова. - 2018ВА828727
Козловський Ю. М. Методика науково-педагогічного дослідження : навч. посіб. / Ю. М. Козловський. - 2018ВА828895
Корець М. С. Методологія наукового дослідження : [навч. посіб.] / Микола Корець. - 2018ВА828893
Котелянець Н. В. У країні майстрів. Робочий зошит. 3 клас : [навч. посіб. для 3 кл. : за новою програмою] / Наталка Котелянець, Олена Агєєва, Юлія Котелянець. - 2018ВС65149
Кравчук Н. П. Здоров'язбережувальна компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: теорія та практика : монографія / Кравчук Неля Павлівна. - 2018ВА829014
Крапивний Я. М. Педагогічна майстерність у духовних освітніх закладах Чернігівщини (XVIII-XIX ст.) : іст.-пед. нарис / Крапивний Ярослав Миколайович. - 2017Р134863
Любімова А. В. Впровадження інклюзивної освіти. Управлінський аспект / Алла Любімова ; [упоряд. Ж. Сташко]. - 2018ВА828898
Мандюк А. Б. Зарубіжні системи фізичного виховання : курс лекцій / Андрій Мандюк, Наталія Сороколіт. - 2018ВА828788
Матяш І. Б. Архівознавство: теоретичні засади : навч. посіб. / Ірина Матяш. - 2018ВА828707
Нахлік Є. К. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах : [моногр. дослідж.] / Євген Нахлік. - 2018ВА828695
Олешко В. Г. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці : [підручник] / В. Г. Олешко. - 2018ВС65143
Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів : монографія / Надія Павлик ; [наук. ред. Н. А. Сейко]. - 2018ВА828885
Партико, Зіновій Васильович Основи редагування. Кн. 1: Підручник. - 2016В357556/1
Пащенко О. В. Проекти для управлінців. Від ідеї до реалізованого проекту : [посіб. для вчителів] / Олена Пащенко ; [упоряд. Н. Харченко]. - 2018СО36289
Петровська Т. В. Педагогіка. Дидактичні матеріали : [навч. посіб.] / Т. В. Петровська. - 2018ВА828729
Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; [наук. ред. В. Горовий]. - 2017ВА828665
Присяжнюк С. І. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, В. П. Краснов. - 2018ВА828940
Прокопчук В. С. Освіта на Дунаєвеччині: від перших шкіл - до суспільства знань : монографія / В. С. Прокопчук. - 2018ВА828609
Романовська, Олександра Олександрівна Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття. Кн. 3: Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ-початку ХХІ століття / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр.-америк. ун-т Конкордія. - 2018В352751/3
Савчук, Віктор Олексійович "Червона газета" й українізація в Північному Кавказі (1926–1932 рр.). Т. 1: Україномовна "Червона газета" як активний фактор реалізації політики українізації в Північно-Кавказькому регіоні (1926–1932 рр.). - 2018В357557/1
Терещенко-Кайдан Л. В. Грецький та слов'янський рукописний світ у паралелях та особливостях розвитку духовної культури XVII-XVIII ст. : моногр. / Лілія Володимирівна Терещенко-Кайдан. - 2016ІВ225781
Федій О. А. Професійна підготовка педагогів початкової школи до використання естетотерапії: теорія і практика : [монографія] / О. А. Федій, Т. В. Мірошніченко, Ю. Г. Кулімова. - 2018ВА828655
Хабінець І. Б. Таємниці шахівниці : [посібник] / Іван Хабінець. - 2018СО36271

  Періодичні видання:

Acta Historica Leopoldina. № 72: Europäische Wissenschaftsakademien im "Krieg der Geister". Reden und Dokumente 1914 bis 1920 / Hrsg. von M. Berg, J. Thiel. - 2018Ж37272/2018/72
Advanced education - 2018, № 10Ж74419/2018/10
Annual report of the National Central Library - 2008, № 2008Ж43417/2008/2008
Annual report of the National Central Library - 2011, № 2010Ж43417/2011/2010
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen - 2018, № 2017Ж36505/2018/2017
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження - 2018, № 35Ж70328/2018/35
Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія:  : Педагогіка та психологія - 2018, № 29Ж69789:Пед.,Псих./2018/29
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка - 2018, № 5 (Введено зміст)Ж69372/2018/5
Інформаційно-цифрова компетентність педагогв: теорія і практика - 2019, № 2Ж74765/2019/2
Каталог [Видавництва "Центр навчальної літератури"] - 2019, № 2019; Зима-веснаЖ74314/2019/2019; Зима-весна
МАНУскрипт - 2017 т. 3, № 1-2Ж74569/2017/3/1-2
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія:  : Педагогіка - 2018, № 2Ж68937:Пед./2018/2
Покажчик обмінного фонду - 2018, № 56Ж69099/2018/56
Проблеми підготовки сучасного вчителя - 2018, № 18Ж73319/2018/18
Проблеми сучасного підручника - 2018, № 21Ж70829/2018/21
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері - 2018, № 2Ж74805/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського