Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (8)Журнали та продовжувані видання (7)Автореферати дисертацій (2)
Пошуковий запит: (<.>U=Ш5(4ПОЛ)-334<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Харлан О. Д. 
Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918 - 1939) : монографія / О. Д. Харлан. - К. : Освіта України, 2008. - 305 c. - укp.

Проаналізовано українську та польську прозу міжвоєнного періоду в аспекті функціонування катастрофізму. Узагальнено та систематизовано філософські засади формування катастрофічного світогляду, обгрунтовано виділення основних філософсько-естетичних моделей катастрофізму, зокрема, історіософську, антропологічну та технократичну, визначено особливості та закономірності їх прояву в художніх творах. Описано жанрові моделі катастрофізму та висвітлено тенденції контамінації жанрових структур на основі катастрофічних тенденцій.

Проанализированы украинская и польская проза межвоенного периода в аспекте функционирования катастрофизма. Обобщены и систематизированы философские основы формирования катастрофического мировоззрения, обосновано выделение основных философско-эстетических моделей катастрофизма, в частности, историософская, антропологическая и технократическая, определены особенности и закономерности их проявления в художественных произведениях. Описаны жанровые модели катастрофизма и освещены тенденции контаминации жанровых структур на основе катастрофических тенденций.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)6-334 + Ш5(4ПОЛ)-334

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА698510 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Харлан О. Д. 
Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.05 / О. Д. Харлан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 35 c. - укp.

Проведено компаративне дослідження розвитку української та польської прози міжвоєнного двадцятиліття у аспекті функціонування катастрофізму. Узагальнено та систематизовано філософські засади формування катастрофічного світогляду. Запропоновано й обгрунтовано виділення основних філософсько-естетичних моделей катастрофізму (історіософської, антропологічної, технократичної) та їх різновидів. Комплексно та системно проаналізовано дискурс катастрофізму та тенденції його художнього втілення. Виявлено та вивчено домінантно-репрезентативні моделі катастрофізму, семантико-структурні трансформації та модифікації в українській і польській прозі розглянутого періоду. У катастрофічному ракурсі досліджено твори В. Винниченка, М. Хвильового, В. Підмогильного, М. Йогансена, О. Турянського, М. Івченка, І. Вільде, К. Гриневичевої, Н. Королеви, С.-І. Віткевича, Я. Парандовського, З. Налковської, Ю. Віттліна, В. Гомбровича, М. Домбровської, П. Гоявічинської. Вивчено катастрофічну парадигму у співвідношені з жанровими особливостями тогочасної прози й авторськими ідейно-естетичними інтенціями.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)6-334 + Ш5(4ПОЛ)-334

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА361390 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Довжок Т. В. 
Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. В. Довжок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 20 c. - укp.

Досліджено світоглядну та художньо-естетичну своєрідність повоєнної польської літератури пограниччя на матеріалі прозових творів В.Одоєвського, А.Кусьнєвича, Л.Бучковського та З.Гаупта. Проведено системний аналіз часопросторової та гетерологічної складових художніх текстів із застосуванням прийомів герменевтичної, філософсько-антропологічної, структурної, імагологічної, постколонільної методологій. Виявлено ідейно-тематичну багаторівневість художніх творів, що пов'язана у першу чергу, з формуванням аксіологічного контексту Іншого - центральної категорії прози пограниччя. Розглянуто морально-етичні й епістемологічні аспекти досліджуваної проблеми. Охарактеризовано форми адаптації автобіографічного матеріалу, розкрито специфіку хронотопа, простежено жанрову та стильову еволюцію повоєнної прози, обумовлену пограничною поліфонічністю та катастрофічним світовідчуттям.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4ПОЛ)-334

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА357834 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Громенко С. В. 
Польська література подорожей як джерело з історії та етнографії Криму (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / С. В. Громенко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2012. - 20 c. - укp.

Вперше в історіографії комплексно вивчено окремі джерела з історії й етнографії Кримського півострова - польську літературу подорожей. Вперше складено й обгрунтовано типологізацію польської літератури подорожей за домінуючою суспільно-літературною течією: Просвітництва, Романтизму та реалізму. Упорядковано хронологію візитів польських подорожніх до Криму. Вперше складено просопографічні портрети груп польських мандрівників дорадянської доби. Введено до наукового обігу ряд невідомих спогадів і листів польських мандрівників.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4ПОЛ)-334 + Т3(4УКР-6КРМ)4/6 + Т211(4УКР-6КРМ)4/6

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА387877 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського