Літвінова І. Ф. - Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння (2009)
Оніщик Ю. В. - До питання про момент виникнення, зміни та припинення податкової правосуб’єктності організації – платника податку (2009)
Білоскурська О. В. - Форми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (2009)
Дрозд О. Ю. - Земля як об’єкт земельних відносин (2009)
Мендеграл Т. І. - Система конституційно-правових гарантій забезпечення правового статусу осіб без громадянства в Україні (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів: науково-практичний коментар ст. 171 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Гаркуша О. О. - Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади (2009)
Пристінський І. О. - Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні (2009)
Бевзенко В. М. - Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів владних повноважень (2009)
Кузьменко Є. І. - Міжнародно-правові основи нормативного забезпечення відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток–об’єктів культурної спадщини (2009)
Вовк В. М. - Приватно-правова технологія стародавніх римлян як конструювання правової реальності (2009)
Расюк А. О. - Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення (2009)
Вдовичен О. О. - Законодавче закріплення категорії зловживання правом (2009)
Кодекс адміністративного судочинства України. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій (2009)
Яворський Б. І. - Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту (2009)
Онищенко Ю. М. - Проблеми правової ідентифікації відносин з випуску та обігу державних цінних паперів (2009)
Долгополова Л. М. - Правова природа відносин у сфері інновацій (2009)
Кузьменко Є. І. - Предмет злочинного посягання на пам’ятки – об’єкти культурної спадщини (2009)
Тарнавська А. Н. - До питання про юридичний статус особи (2009)
Молдован А. В. - Докази у кримінальному процесі федеративної республіки Німеччини (2009)
Момот М. О. - Концепції справедливості в античній філософії права та їх сучасна інтерпретація (2009)
Вовк В. М. - Промовляння і мовчання як конститутивні елементи римського права (2009)
Гончаренко В. Г. - Судово-психологічна експертиза в системі засобів захисту (2009)
Огнев’юк Г. З. - Порівняльна характеристика правового статусу адвоката і патентного повіреного як суб’єктів надання юридичних послуг (2009)
Ботнаренко О. М. - Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві (2009)
Казміренко В. О. - Психолого-юридична характеристика фізичного і психічного насильства в межах ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) (2009)
Калюжний Р. А. - Фундаментальне дослідження правопорядку в Україні, Гусарєв С. Д. (2009)
Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців Науково-практичний коментар ст. 173 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Кучинська О. П. - Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України (2009)
Мількова К. В. - Поняття та зміст правової дійсності України (2009)
Клевцов А. В. - Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры (2009)
Микитчик О. В. - Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці України, Бабаніна В. В. (2009)
Чайка О. В. - Поняття злочину ненадання допомоги та його об’єктивна сторона (2009)
Антонюк П. Є. - Формування переліку інформації суб’єкта господарювання, яка становить комерційну таємницю (2009)
Сербінов О. С. - Окремі види інформації про абонента, яка знаходиться у користуванні операторів мобільного зв’язку та може бути отримана у ході проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум Науково-практичний коментар ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України (2009)
Бєлкін М. Л. - Актуальні питання оскарження постанов про порушення кримінальної справи в контексті рішень Європейського суду з прав людини (2009)
Бевзенко В. М. - Правові засади участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві (2009)
Мармаш В. Я. - Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції (2009)
Назимко Є. С. - Щодо статусу спеціальної конфіскації майна (2009)
Клевцов А. В. - Изменения в правовом статусе российской адвокатуры в 1962 году (2009)
Вовк В. М. - Юридична рівність у римському приватному праві (2009)
Малярчук Н. В. - Скарга потерпілого та її значення в кримінальних справах приватного обвинувачення (2009)
Ярошенко С. В. - Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу. Науково-практичний коментар ст. 175 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Гончаренко С. В. - Безоплатна правова допомога стає реальністю? (Дослідження думки адвокатів щодо системи безоплатної правової допомоги в Україні), Бова Є. Ю. (2009)
Геворгиз А. А. - Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: сравнительный анализ (2009)
Бєлкін М. Л. - Захист майнових прав суб’єктів приватного права в публічно-правових спорах в контексті рішень Європейського суду з прав людини (2009)
Полянек К. М. - Нерухомість як особливий об’єкт права власності (2009)
Пристінський І. О. - Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус (2009)
Буртовой М. О. - Кваліфікація злочинів, предметом або засобом яких є офіційний документ (2009)
Денисюк О. П. - Проблеми та перспективи розвитку охорони інтелектуальної власності в Україні (2009)
Павленко Д. Г. - Реалізація принципу добросовісності в договірних правовідносинах в контексті судової практики (2009)
Мацюк Г. Р. - Незавершене будівництво як об’єкт цивільних правовідносин (2009)
Гора І. В. - Сучасні криміналістичні дослідження допомагають встановленню істини не лише в судочинстві, Колесник В. А. (2009)
Копейченко А. В. - Обмеження права на приватність інформації персонального характеру в цілях боротьби зі злочинністю: міжнародно–правовий аспект (2009)
Білозьоров Є. В. - Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми (2009)
Молдован В. В. - Поняття та зміст права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України та ФРН, Мельник С. М. (2009)
Варданян А. Г. - Проблеми вдосконалення кримінально-правової відповідальності за вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (2009)
Грек Б. М. - Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору (2009)
Кравченко С. С. - Сутність корпоративних прав (2009)
Герасимов Р. Р. - Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств (2009)
Мкртчян Р. С. - Відділ Державної автоінспекції як сторона в адміністративних справах щодо оскарження постанов місцевих органів виконавчої влади (2009)
Лютий В. В. - Розвиток законодавства щодо потерпілих від злочинів як умова захисту майнових прав людини (2009)
Михайлів С. В. - Обов’язкова участь адвоката – представника потерпілого у кримінальному процесі (2009)
Юношев О. В. - Особливості системи покарань за кримінальними кодексами європейських країн (на прикладі Швейцарії, Литви та Італії) (2009)
Гагаловська А. П. - Плани та схеми як додатки до протоколів слідчих дій: правила складання та процесуальне значення (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно- правових договорів (2009)
Кравченко С. С. - Право участі в управлінні господарським товариством (2009)
Бєлкіна Ю. Л. - Судовий захист культурної спадщини (2009)
Коновалова Г. В. - Проблеми участі адвоката в обранні заходів безпеки (2009)
Борисов Д. О. - Правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги у законодавстві Великої Британії (2009)
Гутник В. В. - Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2009)
Буртовой М. О. - Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності (2009)
Захарова О. С. - Завдання цивільного судочинства. Деякі теоретичні проблеми (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі проблеми виокремлення договорів на користь контрагента та договорів на користь третіх осіб (2009)
Кравченко С. С. - Поняття права участі в товаристві, його юридична природа та види (2009)
Бєлкіна Ю. Л. - Право на сприятливий інформаційний простір як культурне право громадян, його адміністративно-правове забезпечення та зв’язок із свободою творчості (2009)
Ховпун О. С. - Деякі особливості представництва адвокатом інтересів потерпілого у справах про ДТП, ускладнених зникненням підозрюваного з місця події (2009)
Волощук Т. В. - Поняття та класифікація методів у криміналістиці та портретній експертизі (2009)
Гетьманцева Н. Д. - Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав, Козуб І. Г. (2009)
Мацюк Г. Р. - Визнання права власності на самочинне будівництво (2010)
Самбор М. А. - Специфіка набуття фізичними особами – громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації (2010)
Оніщик Ю. В. - Момент виконання податкового обов’язку: проблеми теорії та практики (2010)
Гутник В. В. - Право на захист у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Письменський Є. О. - Про міжгалузеву взаємодію норм кримінального та адміністративного права (деякі теоретико-прикладні аспекти) (2010)
Савченко А. В. - Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор (2010)
Ковтун О. М. - Формування національної екологічної мережі – важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні (2010)
Мацюк Г. Р. - Проблеми прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів нерухомості (2010)
Вавженчук С. Я. - Форма зміни або розірвання договору як елементи охорони цивільних та трудових прав (2010)
Панчук О. В. - Порядок надання правової допомоги свідку (2010)
Спасибо В. В. - Перспективи реформування інституту пені у податковому праві України (2010)
Оніщик Ю. В. - Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність (2010)
Дзюрбель А. Д. - Однобічність і неповнота дослідження обставин кримінальної справи (2010)
Сьоміна Н. А. - Генезис криміналістичного вчення про механізм вчинення злочину (2010)
Бєлкіна Ю. Л. - Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян (2010)
Вавженчук С. Я. - Логічні межі понять сторін та предмета договору як елементів договору купівлі-продажу (2010)
Кобилянський К. М. - Право особи на захист в адміністративному суді (2010)
Грицак О. В. - Моральні засади суспільства як оціночна категорія українського цивільного права (2010)
Миронець І. М. - До питання кодифікації будівельного законодавства (2010)
Москалюк В. М. - Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика, Москалюк О. В. (2010)
Бєлкін Л. М. - Проблеми забезпечення безпеки бізнесу в світлі прийняття неправосудних судових рішень щодо припинення акціонерних товариств (2010)
Присяжненко А. М. - Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії (2010)
Кобилянський К. М. - Роль Конституційного Суду України і Верховного Суду України у становленні права на судовий захист в адміністратив­них судах України (2010)
Замудрякова О. В. - Проблеми визначення кримінально-правової юрисдикції України щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за її межами (2010)
Тищенко О. І. - Оптимізація строків затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2010)
Вовк І. В. - Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України (2010)
Міловідов Р. М. - Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності (2010)
Москалюк Н. Б. - Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт (2010)
Грек Т. Б. - Загальна характеристика поняття "кредитор". Права кредитора в процесі банкрутства (2010)
Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України (2010)
Захаров О. В. - Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини (2010)
Дмитришин В. С. - Правова природа та класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності (2010)
Дроздов О. М. - До питання про процесуальне становище захисника свідка (2010)
Міловідов Р. М. - Аналіз ефективності кримінально-правового забезпечення на прикладі окремих положень ст. 209 Кримінального кодексу України (2010)
Миронець І. М. - Штрафна відповідальність за адміністративні правопорушення у будівельній діяльності (2010)
Гутник В. В. - Право на публічний розгляд справи у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду освітньому рівню дитини (2010)
Майданник О. О. - Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні (2010)
Кучинська О. П. - Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві (2010)
Гутник П. М. - Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката (2010)
Бартащук Л. П. - Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві (2010)
Рожик Ю. С. - Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах (2010)
Михайлів С. В. - Участь адвоката — представника потерпілого у кримінальному процесі за проектом КПК України (2010)
Бояров В. І. - Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів, Кучинська О. П. (2010)
Попелюшко В. О. - Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії (2010)
Гупаловська О. Б. - Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності (2010)
Слома В. М. - Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин (2010)
Сидор В. Д. - Правовий режим земель в земельному законодавстві України (2010)
Виговський О. І. - Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання (2010)
Алексєєв О. Г. - Аналіз та співвідношення термінів "фармацевтична галузь" та "фармацевтична сфера" як об’єктів адміністративно- правової охорони (2010)
Герасимов Р. Р. - Моделювання – ефективний метод забезпечення гарантій прав обвинуваченого під час допиту (2010)
Немеш П. Ф. - Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні (2010)
Ковтун О. М. - Проблеми правового регулювання планування використання та охорони земель у межах населених пунктів (2010)
Обловацька Н. О. - Страхування професійної відповідальності адвокатів України (2010)
Грек Б. М. - Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні, Грек Т. Б. (2010)
Онищук О. О. - Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні (2010)
Кофанова О. С. - Правові підстави та особливості призначення судових експертиз для дослідження культурних цінностей (2010)
Ігонін Р. В. - Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи (2010)
Немеш П. Ф. - Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі (2010)
Ігонін Р. В. - Органи суддівського самоврядування як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції (2010)
Гутник В. В. - Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду (2010)
Алексєєв О. Г. - Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері (2010)
Ментух Н. Ф. - Особливості управління діяльністю лізингових компаній (2010)
Ящищак О. Р. - Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги (2010)
Грек Т. Б. - Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види (2010)
Фігель Ю. О. - Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці (2010)
Немеш П. Ф. - Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії (історико-правовий аспект) (2010)
Корженівський Я. В. - Адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу (2010)
Герасимчук О. П. - Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження (2010)
Сапєльнікова Ю. О. - Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю (2010)
Дановська І. І. - Актуальні питання тактико-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів (2010)
Оприско М. В. - Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав (2010)
Грек Б. М. - Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин, Грек Т. Б. (2010)
Попелюшко В. О. - Нова, заснована на системо­мисле­діяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі (2010)
Кацавець Р. С. - Судова промова: мовний аспект (2010)
Козуб І. Г. - До питання судового захисту трудових прав (2010)
Вітковський В. С. - Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя (2010)
Алексєєв О. Г. - Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства (2010)
Форитор Т. М. - Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Попелюшко В. О. - Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції (2011)
Мірошниченко А. М. - Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки (2011)
Дрозд О. Ю. - Визначення об’єкта земельних правовідносин (2011)
Ігонін Р. В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції (2011)
Андрушко П. П. - Щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за посягання на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі (2011)
Кучевська С. П. - Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis, Яворський Б. І. (2011)
Дроздов О. М. - Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи (2011)
Коваль К. П. - Об’єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права (2011)
Ігонін Р. В. - Адміністративно-правова природа Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2011)
Ментух Н. Ф. - Поняття господарської правосуб’єктності (2011)
Котова А. А. - Понятий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності (2011)
Андрушко П. П. - Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння (2011)
Герасимчук О. П. - Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (2011)
Мельничук О. Ф. - Захист права на освіту Конституційним Судом України (2011)
Ящищак О. Р. - Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг (2011)
Європіна І. В. - Особливості порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини (2011)
Топорецька З. М. - Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері грального бізнесу (2011)
Бараннік Р. В. - Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві, Назаренко П. Г. (2011)
Омельченко А. В. - Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні (2011)
Мельничук О. Ф. - Правові засоби та способи захисту суб’єктивного права на освіту (2011)
Цікало У. В. - Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення (2011)
Семенець О. С. - Туристи як суб’єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус (2011)
Грек Т. Б. - Відповідальність за корупцію в світлі міжнародно-правових актів, Грек Г. Б. (2011)
Немеш П. Ф. - Розмежування законного представництва та інших видів представництва у цивільному процесі, що не пов’язані з видачею довіреності (2011)
Омельченко А. В. - Система та правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Гутник В. В. - Адвокатські об’єднання у Міжнародному кримінальному суді (2011)
Рибалка О. В. - Захисник як суб’єкт доказування в кримінальній справі (2011)
Фортуна Т. Я. - Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2011)
Якібчук Н. П. - Об’єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (2011)
Коваленко В. В. - Адвокатура – один із суб’єктів профілактики злочинів, Колб О. Г. (2011)
Самсін І. Л. - Зміна податкового зобов’язання: підстави та наслідки за Податковим кодексом України (2011)
Рибалка О. В. - Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі (2011)
Штелик С. П. - Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України (2011)
Харенко О. О. - Доручення: стара-нова форма вираження владної волі (2011)
Головкін О. В. - Державний контроль і нагляд у галузі охорони та використання земель в Україні як різновид державного контролю і нагляду у сфері охорони довкілля (2011)
Мельничук О. Ф. - Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту (2011)
Омельченко А. В. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України (організаційно-правові засади) (2011)
Пристінський І. О. - Правове забезпечення таємниці сповіді в чинному законодавстві України та канонах Православної Церкви (2011)
Захаров О. В. - Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві (2011)
Ринкова О. В. - Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення (2011)
Петрик В. В. - Поняття та сутність інституту відводу в цивільному процесі (2011)
Топорецька З. М. - Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу (2011)
Малишев Б. В. - Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти (2011)
Рибалка О. В. - Значення кримінально-процесуального доказування (2011)
Петрик В. В. - Принципи інституту відводу в цивільному процесі (2011)
Щербань В. А. - Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод (2011)
Хмелевська Н. В. - Актуальні проблеми захисту та представництва під час надання правової допомоги (2011)
Обловацька Н. О. - Адвокатура України – інститут громадянського суспільства (2011)
Мичак М. С. - Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку (2011)
Яросевич Т. І. - Забезпечення безпеки свідків та потерпілих у кримінальному судочинстві України за міжнародними договорами (2011)
Гончаренко С. В. - Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій (2011)
Немеш П. Ф. - Усиновлювачі як законні представники у цивільному процесі (2011)
Кучинська О. П. - Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи (2011)
Москалюк О. В. - Застосування правила пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій (2011)
Маляренко А. В. - Деякі аспекти дисциплінарної відповідальності суддів (2011)
Бабич В. А. - Принципи функціонування Державної виконавчої служби (2011)
Макаренко О. Ю. - Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель (2011)
Шульга Є. В. - Поняття інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування (2011)
Обловацька Н. О. - Поняття адвокатської діяльності в Україні та Росії (2011)
Дроздов О. М. - До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини оон порушення Україною міжнародних зобов’язань (2011)
Грек Б. М. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні? (2011)
Рибалка О. В. - Суд як суб’єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства (2011)
Іванцова А. В. - Міжнародно-правовий захист прав адвокатів (2011)
Гора І. В. - Встановлення "соціально-демографічного та психологічного портрета" особи за ознаками писемного мовлення і почерку (2011)
Чеберяк П. П. - Наукова розробленість проблемних питань розслідування справ про банкрутство (2011)
Тарасенко Л. Л. - Особливості договору найму залізничних транспортних засобів (2011)
Кравченко А. В. - Проблемні питання участі експерта в цивільному судочинстві, Зеленкова І. І. (2011)
Нестерова І. А. - Вчинення злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією неповнолітніх у туристичному бізнесі: причини, шляхи подолання (2011)
Кучинська О. П. - Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні відносини (2012)
Головань І. В. - До питання про поняття адвокатської діяльності (2012)
Бірюкова А. М. - Нормативне регулювання правового статусу дисциплінарних органів адвокатури у законопроекті "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Косенко М. С. (2012)
Москалюк О. В. - Використання принципів права при подоланні темпоральних колізій (2012)
Бабич В. А. - Державна виконавча служба: правова природа та перспективи реформування (2012)
Мойсак С. М. - Роль адвоката при складанні адміністративного позову (2012)
Кравченко А. В. - Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України, Зеленкова І. І. (2012)
Закропивний О. В. - Деякі питання територіальної побудови системи судів загальної юрисдикції (2012)
Задоя К. П. - Спеціальні правила кваліфікації трансформації злочинної поведінки (2012)
Грек Т. Б. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб, Грек Г. Б. (2012)
Мірошниченко А. М. - Чи є в Україні землі комунальної власності?, Ріпенко А. І. (2012)
Дроздов О. М. - Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України (2012)
Городовенко В. В. - Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти (2012)
Задоя К. П. - Рішення конституційного суду україни в справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі в контексті прецедентної практики європейського суду з прав людини (2012)
Котляр О. І. - Правове врегулювання захисту прав національних меншин Німеччини на федеральному рівні (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Відповідальність замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2012)
Кацавець Р. С. - Репліка захисника в судових дебатах (2012)
Русанова О. Г. - Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого (2012)
Панчук О. В. - Захист прав свідка у кримінальному процесі України (2012)
Гревцова Р. Ю. - Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень, Черненко З. С. (2012)
Булеца С. Б. - Місце джерела підвищеної небезпеки при здійсненні медичної діяльності (2012)
Синиця В. В. - Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти (2012)
Флоря В. Н. - Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми: законодательство и судебная практика, Оставчук Д. И. (2012)
Іванчулинець Д. В. - Контрольно-процесуальний механізм обмеження повноважень законного представника в цивільному процесі (2012)
Ринкова О. В. - Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення судово-екологічної експертизи (2012)
Макаренко Н. А. - Проблеми формування законодавства про нафту і газ та його місце в системі екологічного законодавства України (2012)
Машковська Л. В. - Щодо правової природи порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання (2012)
Андріюк В. В. - Принципи юридичного прогнозування: деякі методологічні проблеми (2008)
Мартинюк Т. М. - Деякі особливості розвитку понять правосвідомості, правової культури і праворозуміння в українському суспільстві (2008)
Наум М. Ю. - Критика як засіб осмислення сутності права (2008)
Присташ Л. Т. - Порядок формування органів міського самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939рр.) (2008)
Саветчук Н. М. - Філософсько-правові погляди І.Франка (2008)
Гіренко О. Т. - Застосування примусових заходів до іноземної держави у практиці національних судів країн Європи (2008)
Дроздова І. В. - Окремі аспекти досліджень владної правосуб’єктності МВС України в системі адміністративних правовідносин (2008)
Луцький Р. П. - Проблемні аспекти соціальних гарантій посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Магновський І. Й. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як один із основних складових забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2008)
Степаненко К. В. - Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном (2008)
Апопій І. В. - Проблеми визнання шлюбу недійсним в судовому порядку (2008)
Банасевич І. І. - Правове регулювання укладення та виконання державних контрактів (2008)
Барчук І. В. - Стосовно окремих особливостей цивільно-правової відповідальності у сфері правопорушень щодо використання малих річок в Україні (2008)
Кузьмич О. Я. - Відмова третьої особи від права, наданого їй на підставі договору, укладеного на її користь (2008)
Логвінова М. В. - Про характер субсидіарної відповідальності батьків за шкоду, завдану неповнолітніми дітьми (2008)
Мироненко І. В. - Види обмежень права власності на землю (2008)
Олійник О. С. - Правовий аналіз інституту шлюбного договору за законодавством Франції (2008)
Піцик Х. З. - Права спадкоємців при спадкуванні за законом (2008)
Пунда О. - Перспективи правового регулювання приватної охоронної діяльності (2008)
Федюк Л. В. - Структура особистих немайнових прав (2008)
Фріс І. П. - До питання про функції нотаріату (2008)
Багай Н. О. - Законодавство України про охорону земель: проблеми розвитку (2008)
Вівчаренко О. А. - Земля України потребує правової охорони (2008)
Мендик Л. В. - Зміст та особливості юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства України (2008)
Мороз Г. В. - Громадське обговорення як форма участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень (2008)
Романко С. М. - Поняття та ознаки екологічної безпеки сільськогосподарської продукції (2008)
Романюк М. З. - Поняття та структура правового режиму земель (2008)
Гоголь Ю. В. - До питання про поняття трудової функції (2008)
Онищук С. В. - До питання правового статусу звільненого працівника міліції (2008)
Колб О. Г. - Кримінально-виконавча політика як історичний продукт внутрішньої політики держави, Кондратішина В. В. (2008)
Король І. Б. - Забезпечення конфіденційності сповіді громадян кримінально-правовими засобами: пропозиції до законодавства (2008)
Круль C. М. - Злочини у сфері інформаційних технологій: національний та міжнародний аспекти (2008)
Медицький І. Б. - Особистість патологічного гравця: соціо-кримінологічний аналіз (2008)
Дердюк Б. М. - Призначення судово-психіатричної експертизи у справах неосудних та обмежено осудних осіб (2008)
Загурський О. Б. - Участь адвоката у судових дебатах в суді присяжних (2008)
Когутич І. І. - Окремі аспекти методології використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних знань (2008)
Комарницька О. Б. - Запровадження "пам’ятки" у справах приватного обвинувачення (2008)
Король В. В. - Проблеми забезпечення міжнародно-правових стандартів права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному судочинстві України (затримання за підозрою у вчиненні злочину) (2008)
Луцький А. І. - Застосування психологічних знань на досудовій стадії кримінального процесу (2008)
Луцький І. М. - Психологічна консультація в кримінальному процесі (2008)
Луцький М. І. - Судово-психологічна експертиза (2008)
Микитин Ю. І. - Досвід правого регулювання відновного правосуддя у Польщі (2008)
Олейняш Е. М. - Правові та фактичні підстави проведення обшуку в кримінальному процесі (2008)
Попелюшко В. О. - Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази (2008)
Із зали засідань Президії НАН України (20 червня 2012 року) (2012)
Кухар В. П. - Надбання, проблеми та перспективи грантової підтримки науки : за матеріалами доповіді на спільному засіданні Президії НАН України, Колегії Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Ради ДФФД 30 травня 2012 року, Кияк Б. Р., Онопрієнко В. І. (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Що було на початку (2012)
Лопухін О. С. - Виникнення живої речовини на первісних планетах сонячної системи (ретроспективний погляд), Єремєєв В. М. (2012)
Степанчук В. М. - Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеогеографічних даних, Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. (2012)
Войтенко Н. В. - Всесвітній тиждень мозку 2012, Любанова О. П. (2012)
Гольцев А. М. - Розвиток досліджень з проблем кріобіології та кріомедицини в Національній академії наук України, Дембновецький О. Ф., Бойко В. І., Дудченко Т. М., Пацюк Ф. Н. (2012)
Гриценко В. І. - Персоніфіковані засоби цифрової медицини — крок до здоров’я, Файнзільберг Л. С. (2012)
Сорокін О. В. - Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування : за матеріалами наукового повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 30 березня 2011 року (2012)
Чекман І. С. - Вода — це саме життя! Рецензія на книгу В. В. Турова і В. М. Гунька "Кластеризованная вода и пути ее использования". - Київ: Наукова думка, 2011. (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Пехньо (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. І. Лева (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мамченка (2012)
Нещерет М. - Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке (2012)
Соловяненко Д. - Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus (2012)
Войцеховська М. - Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек (2012)
Кунанець Н. - Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX – початку XX ст. (2012)
Попик В. - Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження (2012)
Васильев В. - Биографика деятелей книжной культуры России (проект Научного центра исследований истории книжной культуры РАН), Ермолаева М. (2012)
Коваленко І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної науки, освіти і практики, Кропочева Н. (2012)
Смаглова Н. - Система ІРБІС у бібліотеках НДУ НАН України (2012)
Сербін О. - Систематичність та систематизаційність організації інформації – основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки (2012)
Лобузіна К. - Роль бібліотечних класифікацій в організації знань (2012)
Вакуленко М. - Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних (2012)
Галицька С. - "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки, Лобузіна К., Якушко В. (2012)
Медвідь Т. П. - Систематизація бібліотечно-інформаційних баз даних з питань сільського господарства як можливість відображення нових знань галузі (2012)
Орєшина Н. В. - Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти, Медвідь Т. С. (2012)
Перенесієнко І. - Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань (2012)
Ванеев А. - Весомый вклад в историю отечественного библиотековедения (2012)
Супронюк О. - Відділ зарубіжної україніки НБУВ (1991–2011): історія, здобутки, завдання (2012)
Шемаєва Г. - Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек (2012)
Вінічук І. - Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства (2012)
Петрова М. - Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки (2012)
Попик В. - Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності (2012)
Симоненко Т. - Репозитарій "Наукова періодика України": шлях оброблення електронних версій (2012)
Костенко М. - Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні (2012)
Шатрова М. - Нові бібліографічні видання Національної парламентської бібліотеки України (2012)
Сербін О. - Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого (2012)
Добровська С. - "Інформаційні технології" у реферативній базі даних "Україніка наукова", Кириленко С., Балагура І. (2012)
Селиванова Ю. - Международные стандарты метаданных для описания библиотечных, архивных материалов и музейных объектов, Масхулия Т. (2012)
Копанєва Є. - Національні індекси наукового цитування (2012)
Березкина Н. - Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по основным библиометрическим параметрам, Мохначева Ю., Хабырина Т., Хренова Г. (2012)
Лямець А. - Законодавчі засади забезпечення бібліотек Єгипту обов’язковим примірником видань (2012)
Бодак О. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в пресі: аналітичний огляд публікацій за 2011 р. (2012)
Половинчак Ю. - Синтезоване знання як відображення суспільних процесів (2012)
Сербін О. - Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи, Удовик В. (2012)
Циценене Р. - 100-летний юбилей Библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук (2012)
Володимиру Юхимовичу Омельчуку – 80 (2012)
Про створення спеціалізованої вченої ради (2008)
Слободяник М. С. - До підсумків 2007 року (2008)
Бездрабко В. В. - К. Г. Мітяєв і становлення документознавства (2008)
Загорецька О. М. - Інформаційні потреби працівників служб діловодства (за результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) (2008)
Плешкевич Е .А. - О блистательной эрудиции и кислых яблочках (2008)
Боряк Т. Г. - Переміщення "Празького архіву" української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) (2008)
Муха Л. В. - Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення (2008)
Чжао Л. - Національні бібліотеки в стратегіях розвитку інформаційної інфраструктури суспільства (2008)
Загуменна В. В. - Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря (2008)
Тимошик М. С. - Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм (2008)
Матвієнко О. В. - Спеціальність "Консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України (2008)
Прокопенко Л. С. - Національна бібліографія Нідерландів (2008)
Низовий М. А. - "Бібліотечне краєзнавство" – підручник чи наслідок надмірних амбіцій? (2008)
Пирожков Г. П. - Рецензия на учебное пособие по культурологии (2008)
Ярощук В. П. - Крок професійної спільноти на допомогу сільській бібліотеці (2008)
Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області (2008)
Бездрабко В. В. - Поль Отле і наука про документ (2008)
Загорецька О. М. - Неосфрагістичні знання в документознавстві (сучасні вимоги до виготовлення та застосування печаток для документів) (2008)
Шатрова М.Б. - Образотворчі документи в обласній бібліотеці (на прикладі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) (2008)
Ісаєнко О. О. - Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки (2008)
Афанасьєва К. О. - Правові аспекти функціонування електронних бібліотек (2008)
Пам’яті Ольги Марківни Серьогіної (2008)
Новоженова Т. А. - Методологический статус синергетики в науке о библиографии (2008)
Міщук С. М. - Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Бурківська Л. Ю. - Про деякі аспекти дослідження сучасної періодики (на матеріалі газети "Західний кур'єр") (2008)
Папакін Г. В. - Історія державних установ України: предмет, об'єкт та специфіка наукової і навчальної дисципліни (2008)
Низовой Н. А. - Кого защищает и за что и как борется "главный документолог"?(к завершению "одной дискуссии") (2008)
Столяров Ю. Н. - Почему документологическая дискуссия не состоялась (2008)
Слободяник М. С. - Дискуссия должна стать конструктивной (2008)
Онищенко А. С. - Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН: развитие информационного сотрудничества, Кулаковская Т. Л. (2007)
Артемьева Е. Б. - Региональные библиотековедческие исследования в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук: состояние и перспективы развития, Кожевникова Л. А., Паршукова Г. Б. (2007)
Карпова И. Л. - Возможности мониторинговых исследований периодических и продолжающихся изданий в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси (2007)
Дубровина Л. А. - Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (2007)
Гальченко Е. М. - Переплет украинских рукописных и первопечатных книг: современное состояние изучения и дальнейшие перспективы (2007)
Черкасова И. Ю. - Анализ использования печатных и электронных журналов в Пущинском научном центре РАН, Захарова С. С., Довбня Е. В. (2007)
Городко И. П. - Развитие системы научно-вспомогательных ресурсов по природоведению в ЦНБ НАН Беларуси, Басинюк Т. К. (2007)
Гринберга С. - Информационный центр ООН и Всемирного банка в Латвийской Академической библиотеке (2007)
Каленов Н. Е. - Современные подходы и технология сбора и обработки информации для управления ЦБС БЕН РАН, Варакин В. П. (2007)
Колпакова Н. В. - Электронный фонд БАН: вопросы организации, Орлов И. В. (2007)
Горовой В. Н. - Эволюция информационного производства в процессе глобальных общественных трансформаций (2007)
Федорчук А. Г. - Автоматизированные технологии формирования информационно-аналитических систем на основе исследования информационных потоков СМИ, Танатар Н. В. (2007)
Ахремчик Р. В. - Электронная доставка документов в системе библиотечно-информационного обслуживания пользователей ЦНБ НАН Беларуси, Титович С. М. (2007)
Астапович Л. Л. - Создание библиографических записей в электронном каталоге Центральной, Ловейкина Л. В., Прудникова Л. И. (2007)
Иванова О. А. - База данных рукописных кириллических книг "Кодекс" в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2007)
Каленов Н. Е. - Политика комплектования единого фонда ЦБС БЕН РАН и роль новых информационных технологий в комплектовании фондов, Левнер М. В. (2007)
Березкина Н. Ю. - Изменение стратегии формирования фондов научных библиотек (на примере ЦНБ НАН Беларуси), Авгуль Л. А., Сикорская О. Н. (2007)
Муха Л. В. - Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: достижения, задачи, перспективы (к 15-летию создания), Затока Л. П. (2007)
Алиева-Кенгерли А. И. - К вопросу сохранности фондов в Центральной научной библиотеке НАН Азербайджана, Халафова Г. А. (2007)
Ибраимова Ш. Ж. - Изучение и сохранение редких изданий Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Кыргызской республики: проблемы и перспективы (2007)
Стришенец Н. В. - Национальные особенности и интернационализация библиотечно-информационной терминологической лексики (на материалах англоязычных исследований) (2007)
Леонов В. П. - Книга как космический субъект (2007)
Пайчадзе С. А. - О некоторых книговедческих исследованиях за Уралом (2007)
Ковальчук Г. И. - "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг, Заболотная Н. В. (2007)
Печюлявичюте Б. - Выставочная деятельность в Национальной библиотеке Литвы (2007)
Сергеева И. А. - Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ: история и современность (2007)
Стефанович А. В. - Книжный фонд отдела редких книг и рукописей ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси через призму частных библиотек (2007)
Шовкопляс Т. И. - Из истории становления и формирования картографического фонда Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Герус А. Л. (2007)
Огородник Т. Н. - Картографические коллекции кабинета картографии Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника Национальной академии наук Украины (2007)
Колпакова Н. В. - Национальная академическая библиография военного времени, Баженова Н. М. (2007)
Рекомендації науково-практичної конференції "Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань" (2008)
Давидова І. О. - Сутність та системна організація інноваційної політики бібліотек України (2008)
Ярошенко Т. О. - Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці (2008)
Макеєва І. І. - Мотиви навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів (2008)
Швецова-Водка Г. М. - Чи потрібний документознавству оновлений термінологічний апарат? (2008)
Бездрабко В. В. - С. Г. Кулешов і вітчизняне документознавство: до історіографії науки на рубежі століть (2008)
Силков С. В. - О документно-коммуникационных аспектах менеджмента знаний (2008)
Юхименко Ю. П. - Проблеми інформатизації документообігу у вищих навчальних закладах України (2008)
Маркова В. А. - Соціально-комунікативна природа книги у перспективі міждисциплінарного дослідження (2008)
Тявкін І. В. - Оценка эффективности поисковой системы виртуального музея нобелистики (2008)
Товт І. С. - Ціна інформації в умовах ринкової економіки (2008)
Бездрабко В. В. - Документознавчі термінологічні семінари та збірки наукових праць: нові здобутки українських документознавців (2008)
Вихрева Г. М. - Формирование ценностных ориентиров российской библиотеки в контексте реалий современного общества (2008)
Алиева-Кенгерли А. И. - Библиотека как элемент инфраструктуры информационного общества (из практики информатизации в Азербайджанской Республике), Гусейнова Ф. И. (2008)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Технологии, инновации, управление как базовые направления современных библиотековедческих (2008)
Березкина Н. Ю. - Оценка исследовательской деятельности ученых Беларуси с использованием баз данных "Web of Science", Хренова Г. С. (2008)
Петров В. В. - Проблемы сохранения мирового культурного наследия в цифровом видев, Крючин А. А., Шанойло С. М., Косяк И. В. (2008)
Ивбуле Д. - Книжное дело и библиография в Латвии и изгнании, ХХ–ХХІ век: достижения и перспективы (2008)
Горовой В. Н. - Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере "СІАЗа" НБУВ) (2008)
Удовик В. Н. - Информационно-аналитическая деятельность Фонда Президентов Украины НБУВ (2008)
Новикова Н. В. - Информационно-библиотечный фактор исследования рынков товаров и услуг (2008)
Кириллова О. В. - Научная периодика Болгарии во входном потоке информационного центра-генератора: подходы к отбору изданий, Павловска Е., Тимофеева Е. В. (2008)
Дрозд О. М. - Комплексные решения для создания системы информационного обеспечения научных исследований и разработок, Молчан Ж. М. (2008)
Коротенко Е. В. - Электронные ресурсы в информационном обеспечении научных исследований (из опыта ЦНБ АН Молдовы) (2008)
Жердева В. А. - Ретроспективные научно-вспомогательные указатели ЦНБ НАН Кыргызской Республики в помощь науке Кыргызстана (2008)
Копанева В. А. - Архивирование сетевых ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (2008)
Васильчиков В. В. - Подход БЕН РАН к решению проблемы ретроковерсии карточных каталогов, Власова С. А., Соловьева Т. Н. (2008)
Ибраимова Ш. Ж. - Изучение читательского спроса как основа управления формированием фонда (из опыта ЦНБ НАН Кыргызской Республики) (2008)
Федотова О. П. - Перераспределение изданий как один из факторов обеспечения сохранности фонда библиотеки-депозитария (на примере системы фондов ГПНТБ СО РАН) (2008)
Слащева Н. А. - Изучение информационных потребностей пользователей Пущинского научного центра РАН в Центральной библиотеке Центра (отдел БЕН РАН), Мохначева Ю. В., Харыбина Т. Н. (2008)
Исаенко А. А. - Пользователи электронных научно-информационных ресурсов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (по результатам анкетирования) (2008)
Сантарович А. В. - Система информационно-библиотечного обслуживания пользователей ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Красильникова И. Ю. - Комплексность в услугах МБА и ДД крупных библиотек (2008)
Цукерблат Д. М. - Обслуживание пользователей в библиотеках с учетом норм авторского права (2008)
Колпакова Н. В. - Библиотеки в поисках спонсоров, Орлов И. В. (2008)
Смык О. П. - Маркетинговая деятельность ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Дергилева Т. В. - Научно-методическая работа ГПНТБ СО РАН: исторические и организационные аспекты (2008)
Леонов В. П. - О мастерстве библиографа (2008)
Колосовская О. М. - Библиотека Антония Петрушевича – универсальное славистическое собрание второй половины ХІХ – начала ХХ в. (2008)
Юхимец Г. Н. - Отдел изобразительных искусств: история, задачи и перспективы развития (к 90-летию НБУВ) (2008)
Циборовская-Римарович И. О. - Книги из библиотек иезуитских коллегий в фондах НБУВ: происхождение, исторические судьбы, пути поступления (2008)
Дениско Л. М. - Книжные автографы в коллекции редких изданий Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского как важный информационный ресурс для исследователей (2008)
Стефанович А. В. - Пропаганда рукописного и печатного наследия в современных условиях (на примере отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Хренова Г. С. - Международный книгообмен ЦНБ НАН Беларуси: история, опыт, современное состояние (2008)
Мохначева Ю. В. - Библиометрический анализ публикационной активности организаций Московской области по проблемам нанотехнологий и наносистем, Харыбина Т. Н. (2010)
Хренова Г. С. - Исследование информационной ценности зарубежных научных журналов с использованием базы данных "Journal Citation Reports", Чикун О. Н. (2010)
Березкина Н. Ю. - Анализ публикационной активности ученых Национальной академии наук Беларуси, Хренова Г. С. (2010)
Литвинова Л. А. - Массив украинских диссертаций по книговедению, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998 - 2007) (2010)
Перегоедова Н. В. - Вопросы модернизации организационно-управленческой деятельности в сфере науки: информационные аспекты (2010)
Горовая С. В. - Аналитическая деятельность библиотек как важный элемент информационно-аналитического обеспечения общества (2010)
Власова С. А. - Экспертная система ЦБС БЕН РАН, Кочукова Е. В. (2010)
Докторов Я. Я. - Программный комплекс регистрации периодических изданий для библиотек ЦБС БЕН РАН, Соловьева Т. Н. (2010)
Цукерблат Д. М. - Место патентно-информационных подразделений в реализации инновационных проектов (2010)
Петров В. В. - Формирование баз данных реферативной информации - путь к оперативному обмену результатами научных исследований, Крючин А. А., Костенко Л. И., Минина Н. Н., Зайченко Н. Я. (2010)
Алиева-Кенгерли А. И. - Подход к организации научных электронных библиотек, Кондратьев С. В. (2010)
Лобузина Е. В. - Возможности системы автоматизации "Ирбис64" для организации работы специализированных фондов научных библиотек, Лобузин И. В. (2010)
Бусыгина Т. В. - База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований", Лаврик О. Л., Мандринина Л. А., Балуткина Н. А. (2010)
Редькина Н. С. - Мониторинг в библиотечной науке и практике (2010)
Горовой В. Н. - Современная библиотечкная система как элемент информатизации (2010)
Чупрына Л. А. - О возрастании роли оперативной информации в системе социальных коммуникаций (2010)
Гранчак Т. Ю. - Информационно-аналитические структуры библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, продукты (2010)
Босина Л. В. - Актуализация стратегии развития фондов системы академических библиотек, Подкорытова Н. И. (2010)
Свирюкова В. Г. - Формирование и использование справочно-библиографического фонда научной библиотеки (на примере ГПНТБ СО РАН) (2010)
Авгуль Л. А. - Современное состояние структуры потока пользователей научной библиотеки и информационные потребности: некоторые аспекты, Пирогова О. В., Гончарова И. В. (2010)
Федотова О. П. - Специфика правоотношений, возникающих в бытовании библиотечного фонда литературы ограниченного распространения (на примере ГПНТБ СО РАН) (2010)
Солоиденко Г. И. - Терминологическая деятельность украинской эмиграции (2010)
Стришенец Н. В. - Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия (2010)
Ловейкина Л. В. - Новые компьютерные технологии в практике каталогизации Центральной научной библиотеки имени Я. Коласа НАН Беларуси, Лаужель Г. О. (2010)
Астапович Л. Л. - Смысловая обработка документов в Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа НАН Беларуси при создании электронных информационных ресурсов, Ерема Т. С. (2010)
Леонов В. П. - Кириллическая книга в истории Санкт-Петербурга (XVIII век), Гордеева М. Ю. (2010)
Лис М. М. - "Коллекция материалов по истории, науке, культуре" из рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси как важный источник документов белорусоведческой тематики (2010)
Малолетова Н. И. - Деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в 1941-1943 гг. и политика нацистской оккупационной администрации в отношении библиотек (2010)
Кунанец Н. Э. - Реорганизационные изменения в структуре научных библиотек Львова во время Второй мировой войны (2010)
Михаленок Д. К. - Библиотека Т. И. Вяземского во время Великой Отечественной войны (1941 - 1945), Лапченко В. Ю. (2010)
Ластикова Л. М. - Из истории библиотеки Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, Марченко Т. Н., Константинова В. А. (2010)
Комарова Н. Г. - Новая серия электронных биобиблиографических указателей "Истории НАН Беларуси в лицах". Традиционный взгляд и новый подход (2010)
Сушко Г. С. - База данных "Беларуская навука у асобах" как вариант персональной библиографии (2010)
Устиновский Д. В. - Развитие историко-библиографических исследований в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (1990-2010) (2010)

Слободяник М. С. - Оновлений склад редакційної колегії та редакційної ради журналу (2009)
Плешкевич Е. А. - Соотношение понятий "тип документа” и "форма представления документа” на примере электронного документа (2009)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Описання музичних та інших документів на основі інтегрованого формату описування (2009)
Шатрова М. Б. - Аналіз документного потоку статей з образотворчого мистецтва в періодичних та продовжуваних виданнях України 1996-2005 років (2009)
Головацька І. М. - Архівні та музейні заклади Івано-Франківщини як складова інформаційного ресурсу регіону (2009)
Ісаєнко О. О. - Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних бібліотеках України (2009)
Стрішенець Н. В. - Координація комплектування в американському бібліотекознавстві (2009)
Ярощук В. П. - Організація діяльності сільського бібліотекаря (2009)
Вахнован В. Ю. - Історія формування організаційної структури соціологічної служби з вивчення читання в бібліотеках України (2009)
Копанєва В. О. - Закони Ранганатана та Інтернет (2009)
Висоцька О. Є. - Комунікативні технології постмодерну (2009)
Вергунов В. А. - П'ята конференція молодих учених та спеціалістів зі спеціальності – історія науки і техніки (2009)
Бездрабко В. В. - Перші українські навчальні видання з документознавства: форма і зміст (2009)
Плешкевич Е. А. - Проблемы развития теории в дисциплинах документально-информационного цикла: взгляд со стороны (2009)
Вергунов В. А. - Національний пріоритет на шляху до Європейської інтеграції (до 10-річчя РЖ "Агропромисловий комплекс України") (2009)
Висоцький О. Ю. - До питання про інформаційні технології легітимаційної політики (2009)
Меньківська Н. С. - Інформаційна діяльність державних архівів: сутність та визначення (2009)
Артамонова Н. О. - Інформаційне забезпечення трансферу медичних технологій як сучасний комунікаційний механізм інноваційної діяльності (2009)
Стрішенець Н. В. - Наукова комунікація як елемент управління фондом (2009)
Маркова В. А. - Електронна книга: наукове поняття чи метафора? (2009)
Кухтина А. В. - Библиография библиографии в условиях электронных коммуникаций: состояние проблемы (2009)
Слободяник М.С. - Шостий міжнародний форум в Академії (2009)
Баркова О. В. - Організація і технологія формування електронної бібліотеки (2009)
Горовий В. - Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету (2011)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки (2011)
Сербін О. - Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань (2011)
Швецова-Водка Г. - Складові системи документальних комунікацій (2011)
Шелестова А. - Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України (2011)
Боряк Т. - Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті "Празького архіву" (2011)
Березкіна В. - Міжнародний бібліографічний конгрес. Бібліотеки світу очима українців, Савченко І. (2011)
Малигон Г. - 17-й Міжнародний форум видавців у Львові (2011)
Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг (2011)
Дьяченко Е. Д. - Информационно-библиотечный совет Российской академии наук – 100 лет на службе науке, Каленов Н. Е. (2011)
Леонов В. П. - История Информационно-библиотечного совета как зеркало деятельности Академии наук (2011)
Онищенко А. С. - Роль информационно-библиотечных советов в развитии взаимосвязей РАН и НАН Украины (2011)
Попик В. И. - Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры (2011)
Березкина Н. Ю. - Использование баз данных Web of Science и Scopus для оценки результатов научной деятельности в Национальной академии наук Беларуси, Сикорская О. Н., Хренова Г. С. (2011)
Чекмарёв А. А. - Электронные расчеты за платные услуги библиотечного сайта в контексте маркетинговой стратегии, Чупрына Л. А. (2011)
Литвинова Л. А. - Фонды НБУВ по истории НАН Украины периода УАН-ВУАН (1918–1934) как источниковая база диссертационных исследований в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения (2011)
Каленов Н. Е. - Становление и развитие компьютерных технологий в библиотеке по естественным наукам РАН (2011)
Власова С. А. - Развитие автоматизированной системы приёма и обработки заказов по межбиблиотечному абонементу в Библиотеке по естественным наукам РАН, Колерова Т. С. (2011)
Свирюкова В. Г. - Использование веб-сервисов библиотеки для обслуживания удаленных пользователей (на примере ГПНТБ СО РАН) (2011)
Перегоедова Н. В. - Использование БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН по проблемам социальной экологии в просветительской и образовательной деятельности в области формирования духовной культуры общества (2011)
Дрозд О. М. - Использование информационно-инновационных систем в деятельности библиотеки на современном этапе, Молчан Ж. М. (2011)
Ловейкина Л. В. - Использование корпоративных библиотечных технологий при каталогизации документов (на примере ЦНБ НАН Беларуси), Бадылевич М. М., Грядовкина М. Ю. (2011)
Кулицкий С. П. - Информационный потенциал научной библиотеки в сфере аналитической поддержки развития экономики (2011)
Горовой В. Н. - Содержательные представления об информационном суверенитете в контексте актуальных задач библиотековедения (2011)
Гранчак Т. Ю. - Библиотека как компонент системы политической коммуникации (2011)
Удовик В. Н. - Мультимедийные ресурсы в электронной библиотеке Фонда президентов Украины (2011)
Цукерблат Д. М. - Правовые конфликты в библиотечной сфере (2011)
Блюджювене Н. - Стандартизационная интеграция в области информации и документации в Литве, Буцкене Л. (2011)
Авгуль Л. А. - Исследования в области книжной культуры и международное научное сотрудничество (2011)
Алиева-Кенгерли А. - Книжный диптих-фронтиспис как отражение реальной истории Средневекового Востока, Эфендиев А. (2011)
Федотова О. П. - Интердисциплинарные стратегии исследования проблем сохранности и доступности книжных памятников (на примере коллекции академика М. Н. Тихомирова), Андреева Е. Ю. (2011)
Лис М. М. - Библиотека П. Н. Беркова в фонде ЦНБ НАН Беларуси как часть книжной культуры Беларуси и России, Стефанович А. В. (2011)
Затока Л. П. - Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов (2011)
Вихрева Г. М. - Реализация просветительской функции в деятельности академической библиотеки (2011)
Захарова Н. Б. - Академические библиотеки в новом социокультурном измерении: роль рекламы в создании позитивного имиджа библиотеки (2011)
Берёзкина Н. Ю. - Информационно-выставочная работа в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2011)
Кунанец Н. Э. - Библиографический указатель "Библиотечное дело на западноукраинских землях": консолидированный информационный продукт (2011)
Дворкина М. Я. - Библиотека как научное учреждение (2012)
Осипова И. П. - Некоторые современные проблемы организации и методики научных исследований по библиотечному делу (2012)
Гриханов Ю. А. - Библиотечные фонды России в цифровую эпоху (2012)
Карпова И. Л. - Опыт количественного анализа базы данных "Русские книги 1801–1825 гг." (2012)
Гусева Е. Н. - Инновационный менеджмент для управления библиотекой: возможности и ограничения (2012)
Левин Г. Л. - Универсальный библиографический учёт в Российской Федерации: вопросы теории и организации (2012)
Теплицкая А. В. - Библиографическая составляющая Российской государственной библиотеки (2012)
Восканян Э. А. - Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) и Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (2012)
Каленов Н. Е. - М. В. Ломоносов в электронной библиотеке "Научное наследие России" (2012)
Леонов В. П. - Некоторые выводы, возникшие в процессе изучения помет М. В. Ломоносова на книгах Библиотеки академии наук, Савельева Е. А. (2012)
Губко А. С. - Киев в жизни М. В. Ломоносова и киевские экземпляры изданий его трудов XVIII в. (2012)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Модернизационные модели развития библиотек (2012)
Василенко О. Н. - Вопросы социальной эффективности библиотечно-информационной деятельности: проблемы формирования сбалансированной системы показателей библиотечной статистики (2012)
Авгуль Л. А. - Исследовательская работа в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси в области книжной культуры (2012)
Хренова Г. С. - Международный документообмен ЦНБ НАН Беларуси: мониторинг использования и научная характеристика иностранных документов, Чикун О. Н. (2012)
Федотова О. П. - К разработке современной модели фонда периодических изданий фонда основного хранения ГПНТБ СО РАН (2012)
Махотина Н. В. - Специальные хранилища (фонды) библиотек как историко-библиотековедческая проблема (2012)
Свирюкова В. Г. - Информационная среда региона: подходы к организации (2012)
Власова С. А. - Современные технологии в развитии электронного каталога книг и продолжающихся изданий БЕН РАН (2012)
Харыбина Т. Н. - Роль Центральной библиотеки Пущинского научного центра РАН в обеспечении научных исследований патентной информацией, Мохначева Ю. В. (2012)
Берёзкина Н. Ю. - Новые возможности информационно-библиотечного обслуживания ученых (на примере ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Кулицкий С. П. - Современный библиотечный ресурс в исследовании финансов (2012)
Сербин О. О. - Некоторые аспекты развития дескрипторных информационно-поисковых языков в Украине (на примере информационно-поискового тезауруса Национальной парламентской библиотеки Украины) (2012)
Акимова О. А. - Опыт создания электронного репозитария Института биологии южных морей , Слипецкий Д. Я., Веселовская Л. В. (2012)
Лобузина Е. В. - Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию (2012)
Цукерблат Д. М. - Обслуживать читателей, не нарушая авторских прав (2012)
Юрик И. В. - Продвижение интеллектуальной продукции и услуг научной библиотеки в Интернете (на примере ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Лазерко М. П. - Система менеджмента качества Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (2012)
Мудроха В. А. - Трансформация профессии библиотекаря в условиях внедрения современных информационных технологий (2012)
Стефанович А. В. - Л. И. Збралевич и ее вклад в формирование книжного фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси (2012)
Татаринова Е. А. - Отдел организации выставочной работы РГБ: тенденции деятельности и некоторые итоги развития (2012)
Ивченко Л. В. - Нотное собрание Разумовских (рукописные партитуры опер) (2012)
Бугаева О. В. - Личные архивы музыкальных деятелей в фондах Института рукописи НБУВ как информационный ресурс украинской национальной биографики (2012)
Берёзкина Н. Ю. - Научная и издательская деятельность Мартина Почобута-Одляницкого (по материалам XIX – начала XX в. из фондов ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Лис М. М. - Штрихи к портрету Е. Э. Пфляумбаум (по материалам фонда ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Ибраимова Ш. Д. - Создание электронной библиотеки книжных памятников Кыргызской Республики (2012)
Алиева-Кенгерли А. И. - Рисунки к муракка как вид творчества художников-миниатюристов, Эфедиев А. Ф. (2012)
Вітаємо колег (2009)
Слободяник М. С. - Базова модель бібліотеки як соціально­комунікаційної інституції (2009)
Папакін Г. В. - Сучасний стан законодавчо­нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста (2009)
Матвієнко О. В. - Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень (2009)
Сокур Л. А. - До питання формування державної політики у сфері діловодства періоду визвольних змагань (2009)
Палеха Ю. І. - Історія впровадження трудових книжок та особової документації (2009)
Юхименко Ю. П. - Сучасні технології документаційного забезпечення управління вищими навчальними закладами (2009)
Швецова-Водка Г. М. - Історіографічне дослідження документознавства (2009)
Ісаєнко О. О. - Розвиток інноваційних технологій документовидачі з фондів провідних бібліотек України (2009)
Колесникова Т. О. - Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації (2009)
Дригайло С. В. - Створення комфортних умов роботи для користувачів і співробітників у бібліотеці (2009)
Ткаченко С. О. - Галузеві бібліографічні посібники для фахівців банківсько­фінансової сфери (2009)
Титова О. В. - Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій (2009)
Покажчик змісту за 2009 рік (2009)
Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної (2010)
Слободяник М. С. - До підсумків ювілейного року (2010)
Цивін М. Н. - Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг” (2010)
Чяпите Ю. А. - Общая теория документа и книги (2010)
Добровольська В. В. - Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні (2010)
Кунанець Н. Е. - Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALEF” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В.Стефаника (2010)
Новальська Т. В. - Олексій Степанович Сокальський – перший ректор Київського державного інституту культури (2010)
Іванова Н. Г. - Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства (2010)
Низовий М. А. - "Бібліотечне краєзнавство” – так що ж це таке? (2010)
Котляров И. Д. - Методы оценки качества научного журнала (2010)
Барабанова Н. Р. - "Теорія комунікації” в комплексі дисциплін для підготовки (2010)
Конференції (2010)
Стрішенець Н. В. - Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття? (2010)
Бейліс Л. І. - Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально­комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу (2010)
Аминева А. Р. - Пути обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых (2010)
Артамонова Н. О. - Значення підрозділів з інтелектуальної власності у розвитку системи патентно­інформаційного забезпечення інноваційної діяльності (2010)
Зубець М. В. - В.А. Вергунову – 50 (2010)
Вилегжаніна М. В. - Функції нормативно­правового акту (2010)
Силков С. В. - Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи” как новый этап развития национального информационного права (2010)
Філіпова Л. Я. - Інформаційно­комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету (2010)
Швецова­-Водка Г. М. - Документальна комунікація як об’єкт загальної теорії документології (2010)
Низовий М. А. - Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича)? (2010)
Ковба Ж. М. - Проблеми випуску та поширення навчальної вузівської книги (2010)
Буряк С. В. - Видавнича діяльність провідних університетів: огляд минулого і сучасний стан (2010)
Зубець М. В. - Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України – скарбниця національного виміру (2010)
Вергунов В. А. - Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення (2010)
Черниш О. О. - Проблеми становлення та розвитку сільськогосподарської науки і освіти в діяльності сектора наукознавства ДНСГБ НААНУ , Кірпаль З. П., Білоцерківська А. С. (2010)
Лазоренко Ю. І. - Науково-методична робота в системі сільськогосподарських бібліотек України: сучасний стан та перспективи, Литвенко М. Є., Шиголь А. С. (2010)
Коваленко С. Д. - Наукова діяльність ДНСГБ НААНУ з підготовки фахівців вищої кваліфікації (2010)
Вергунов В. А. - Стан та перспективи інформаційно-­бібліотечного забезпечення наукових досліджень аграрної галузі України (2010)
Поплавська С. Х. - Реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України” – Національний галузевий ресурс , Каргіна О. В. (2010)
Дерлеменко Т. Ф. - Внесок Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки у створення Національної сільськогосподарської бібліографії та біографістики, Анікіна О. П. (2010)
Татарчук Л. М. - Автоматизація як напрямок бібліотечно-інформаційного супроводження наукового забезпечення АПК (2010)
Головенко В. І. - Упровадження інформаційних технологій у процеси комплектування ДНСГБ НААНУ, Басун Н. Ф. (2010)
Гриценко Н. Ф. - Нові підходи до обліку бібліотечних фондів та використання технологій штрих­кодування в обслуговуванні користувачів ДНСГБ НААНУ, Гудзеватий В. В. (2010)
Забудська Л. Ф. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах ДНСГБ НААНУ, бібліотеках науково­дослідних установ мережі НААНУ: проблеми та перспективи збереження (2010)
Предварительный государственный стандарт республики Беларусь (2010)
Папакін Г. В. - Чи потрібна документознавча герменевтика, або про розширення наукового інструментарію документознавства (2010)
Нестерович Ю. В. - О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059­-2010) (2010)
Новоженова Т. А. - Методология библиографии библиографии: становление, формирование, Кухтина А. В. (2010)
Боряк Т. Г. - Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-­2010 років (2010)
Політова О. А. - Сучасні тенденції у бібліографічному забезпеченні вітчизняної історичної науки (2010)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-­аналітична діяльність: джерела становлення та розвитку в 1970­-1980 роки (2010)
Колесникова Т. О. - Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика (2010)
Теремко В. І. - Унікальність книги як стратегічний феномен ефективної видавничої діяльності (2010)
Масі Н. І. - Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" (2010)
Дригайло С. В. - Бібліотечно-­інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек (2010)
Уваренко А. Р. - Сучасні погляди на систему інформаційного забезпечення медичної науки (2010)
Кириленко О. Г. - Нові обрії наукової біографістики (2010)
Поздоровлення ювілярів (2010)
Покажчик змісту за 2010 рік (2010)
Інформація про конференцію в Донецьку (2010)
Омельчук В. Ю. - Національна бібліографія України – пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Устиновський Д. (2011)
Литвиненко Н. - Основні етапи становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу (2011)
Кіщак Т. - Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ткаченко О. (2011)
Федорчук А. - Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ, Лобузіна К., Танатар Н. (2011)
Дем’янюк Л. - Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2011)
Дяченко О. - Інформаційно-бібліотечна рада Російської Академії наук: 100 років на службі науці, Кальонов М. (2011)
Онищенко О. - Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи, Солоіденко Г., Свобода А. (2011)
Шкаріна В. - Україна – Бельгія: взаємодія літератур (2011)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечна послуга в сучасному суспільстві: визначення пріоритетів для гарантованого державного фінансування (2005)
Указ Президента України (про нагородження) (2005)
Бейліс Л. - Людина щедрої душі (2005)
Богза Н. - Обласна бібліотека і міжнародні організації: співпраця заради користувачів (2005)
Ярощук В. - Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами (2005)
Цуріна І. - Аналіз діяльності бібліотек України через призму державної статистики (2005)
Голуб І. - Краєзнавча робота Дніпропетровської ОУНБ: витоки, напрями діяльності, пріоритети та перспективи розвитку (2005)
Тимошенко І. - Читачезнавчі розвідки у Харківській громадській бібліотеці (Перша чверть ХХ ст.) (2005)
Заморіна Т. - Бібліографічна Чернігівщина (Огляд видань за 1999-2003 рр. ) (2005)
Кусая Н. - Бібліотека та інтелектуальне дозвілля молоді (2005)
Любіть всім серцем Україну! (2005)
Слободяник М. - Новий погляд на історію національної книжкової скарбниці України. (Рецензія) (2005)
Кушнаренко Н. - Важливий внесок у розвиток українського бібліотекознавства. (Рецензія) (2005)
Кириченко Г. - "Крим–2005" (2005)
Галамага Т. - Програма захисту і підтримки читання підлітків (2005)
Радченко І. - Робота бібліотеки с. Нижні Петрівці-Аршиця з обслуговування національних меншин (2005)
Федкевич Н. - Редакції журналів – наші великі друзі! (2005)
Сорухан В. - Об'єднані спільними інтересами (2005)
Канівець Н. - Фандрейзинг у бібліотеках для дітей м. Севастополя (2005)
Литвиненко Л. - Благодійна акція фонду "Сейбр-Світло" (2005)
Александрова О. - "Пластика Петра Капшученка" (2005)
Лой В. - Новий бібліографічний покажчик про українське козацтво (2005)
Онищенко О. - Професор Віктор Вергунов (2005)
Гереліс В. - Ювілей бібліотеки (2005)
Покликання – бібліотека (Про Н. Коротун) (2005)
Вилегжаніна. Т. - На шляху до професіоналізму (2005)
Танатар Н. - Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року – Року культури в Україні (2005)
Пашкова В. - Дванадцять років програмам бібліотечних обмінів із США (2005)
Вилегжаніна Т. - До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи, Одинець Є. (2005)
"Gооglе" стане найбільшою Інтернет-бібліотекою (2005)
Погребна О. - Електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі (2005)
Баркова О. - Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі, Остапова І., Мордвинов Ю. (2005)
Баранюк В. - Біобібліографічний покажчик "Віктор Романюк" (2005)
Бандилко Л. - Вагомий внесок у вітчизняне каталогознавство, Швецова-Водка Г. (2005)
Негрейчук І. - Перша сесія міжнародної бібліотечної філософської школи (2005)
Сергеєва Л. - Досвід створення предметного рубрикатора (2005)
Романченко І. - Роль книги у вихованні екологічної культури у дітей раннього віку (2005)
Кунанець Н. - Мандрівні бібліотеки товариства "Просвіта" Галичини: (Перша половина ХХ ст.) (2005)
Бабич Є. - Цінний внесок у духовну скарбницю України (Про біобібліографічний покажчик, присвячений польському педагогу, лікарю, письменнику Янушу Корчаку) (2005)
Прядко О. - Бібліотека – як центр соціальної підтримки молоді (2005)
Аладжальян С. - Все під силу однодумцям (2005)
Загуменна В. - Професіонал, науковець, громадський діяч (2005)
Кравченко С. - Нові видання бібліотеки (2005)
Яременко Н. - До 80-річчя від дня народження Матвія Матвійовича Дулі (2005)
Пам'яті колег (В. Іщенка і В. Молчанової) (2005)
Вилегжаніна Т. - Сучасна бібліотека має розвиватися у правовому полі (2005)
Бабич В. - До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери (2005)
Тітова Н. - Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: історія, традиції, динаміка змін та чинники розвитку (2005)
Зотова В. - Перший Всеросійський бібліотечний з'їзд: до історії довідково-бібліографічного обслуговування населення (2005)
Шкаріна В. - Нові шляхи до розширення інформативності довідково-бібліографічного фонду (2005)
Дубина Л. - Робота бібліотек Кіровоградської області з еколого-моральної просвіти населення (2005)
Жук В. - Збірник бібліотечного досвіду (2005)
Кириченко Г. - "Вшануймо полеглих і живих" (2005)
Кириченко Г. - Святкуємо День Європи (2005)
Александрова О. - "Україна інформаційна" (2005)
Голубка Л. - Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека в інформаційному просторі (2005)
Коротун Н. - Бібліотека і влада: трансформація співпраці (2005)
Вилегжаніна Т. - Традиційний форум у Москві (2005)
Збанацька О. - "Круглий стіл" з проблем каталогізації (2005)
Цуріна І. - Квітнева школа методистів (2005)
Білоцерковська Л. - Настав час щось змінити! (З досвіду роботи бібліотеки-філії № 1 Нікопольської ЦБС Дніпропетровської області) (2005)
До уваги абітурієнтів! (2005)
Александрова О. - Книжка року’2004 (2005)
Служіння книзі і людям (Про Л. Григаш) (2005)
Рева Н. - Відданість книжковій справі (Про М. Сенченка) (2005)
Кравченко С. - Нові видання для бібліотекарів (2005)
Вилегжаніна Т. - Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності (2005)
Ашаренкова Н. - Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стаютьреальністю для України (2005)
Амельченко Ю. - Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського і реалізація регіональної політики (2005)
Ярошенко Т. - Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньонаукового простору України (2005)
Розколупа Н. - Електронна доставка документів і авторське право (2005)
Важлива зустріч (2005)
Тітова Н. - Клуб "Ріднограй” у Дніпропетровській ОУНБ (2005)
Ільчук Л. - Центр краєзнавчої роботи (2005)
Бабій Л. - Бібліотека – територія толерантності (2005)
Шемаєва Г. - Транспортування знань каналами інформаційного забезпечення науки (2005)
Басенко С. - Інформаційні ресурси: Створення, використання, доступ (2005)
Інформація про дисертації, захищені у 2003-2004 рр. за спеціальністю 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" (2005)
Пашкова В. - Шкільні бібліотеки: нове бачення (2005)
Гамалій Г. - Нове бібліографічне видання (2005)
Бейліс Л. - Свято в Національній парламентській (2005)
Остапенко Т. - Державна наукова медична бібліотека - 75 років діяльності на ниві охорони здоров'я (2005)
Дікалова Л. - Запорізькій обласній науковій медичній бібліотеці – 60!, Кляцька А. (2005)
Вітаємо ювілярів (2005)
Пам'яті Р.Й. Целінського (2005)
Наказ Про створення спеціалізованої вченої ради (2011)
Слободяник М. С. - До підсумків діяльності журналу 2010 року (2011)
Бездрабко В. В. - До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства (2011)
Сокур Л. А. - Нормативне та науково-­методичне забезпечення державної політики України в сфері діловодства (2011)
Кудлай В. О. - Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві (2011)
Вилегжаніна М. В. - Класифікаційний аналіз нормативно-правових актів (2011)
Михайлюк А. В. - Информационная аналитика: семиотический аспект (2011)
Кузьменко В. В. - Онтология формально­логического моделирования семиотических систем электронного документооборота (2011)
Новоженова Т. А. - Синергетическая теория библиографии как выход из лабиринта библиографических концепций (2011)
Устиновський Д. В. - Підготовка рекомендаційних бібліографічних покажчиків Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського в 1948-1964 роках (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование справочно­библиографического аппарата научной статьи (2011)
Січова О. В. - Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України (2011)
Меньківська Н. С. - Правове регулювання інформаційної діяльності державних архівів у сучасній Україні (2011)
Слободяник М. С. - До підсумків Міжнародного професійного форуму в Академії (2011)
Інформація про конференцію в Києві (2011)
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження складу наглядових рад національних закладів (установ) культури (2011)
Проект Концепції "Українська бібліотечна енциклопедія” (2011)
Мельник С. В. - Професійно-кваліфікаційне забезпечення в Україні сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології (2011)
Костирко Т. М. - Місце бібліотеки у формуванні корпоративного середовища ВНЗ (2011)
Лисенко Л. В. - Вплив соціологічних досліджень на формування інноваційної політики бібліотеки вищого навчального закладу (2011)
Олтаржевський Д. О. - Сучасна корпоративна преса у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2011)
Кунанець Н. Е. - Бібліотека Богословського наукового товариства: сторінки історії (2011)
Вінтонів Х. М. - Українська документна спадщина в Канаді: репрезентація в мережі Інтернет (2011)
Зозуля С. М. - Розвиток понятійного апарату архівознавства (2011)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально­комунікаційної сфери суспільства (2011)
Коханова І. О. - Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності (2011)
Балаклицький М. А. - Історіографія протестантської комунікації України (2011)
Лоза Г. І. - Навчальна література викладачів НТУУ "КПІ” перших років його становлення (2011)
Слободяник М. С. - Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні (2011)
Тур О. М. - Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації (2011)
Асєєв Г. Г. - Концепція систем підтримки прийняття рішень (2011)
Лаба О. В. - Основні етапи розвитку електронного діловодства (2011)
Климчук Л. В. - Аналіз стану інформатизації архівів як основа вдосконалення системи документального забезпечення краєзнавчих досліджень Поділля (2011)
Бобришева О. В. - Бібліотека як суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Колесникова Т. О. - Розвиток комунікаційних моделей бібліотек вищих навчальних закладів (2011)
Матвієнко А. Т. - Туристичні WEB-ресурси України: сучасні підходи та критерії інформаційно­комунікаційного забезпечення туристичної галузі (2011)
Масі Н. І. - Формування інформаційно­комунікативного середовища в Україні (2011)
Шевченко Б. Г. - Використання студентами елементів інформаційних комп’ютерних технологій (2011)
Філіпова Л. Я. - Напрями застосування Інтернет­технологій та сервісів у системі навчання за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність” (2011)
Тупчієнко­-Кадирова Л. Г. - Дисципліни документально-­комунікаційного циклу: деякі аспекти семіотичного підходу (2011)
Шатрова М. Б. - Едиціологія – дисципліна книгознавчого циклу (2011)
Фіялка С. Б. - Якість навчальних видань із культурознавства очима студентів (2011)
Вилегжаніна Т. - Кооперація бібліотек: проблеми і переваги (2006)
Ашаренкова Н. - Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стають реальністю для України. (Закінчення) (2006)
Гречко Г. - Для душі, розуму, здоров'я: (Із досвіду роботи ЦБС для дітей м. Миколаєва) (2006)
Куршутов Н. - Бібліотечне обслуговування кримсько-татарського населення Автономної Республіки Крим у місцях його компактного проживання (2006)
Форум видавців у Верховній Раді (2006)
Дибчук Л. - Благодійники українських бібліотек з канадської та латиноамериканської української діаспори, Паславський Т. (2006)
Груніна Л. - Цінний дарунок канадських друзів, Шпір М. (2006)
Ковальчук Л. - Роль публічних бібліотек м. Києва у створенні єдиного інформаційного простору (2006)
Людвік Н. - Проект мережевої інтеграції ЦБС Оболонського району м. Києва: досвід розробки та реалізації (2006)
Лянсберг О. - З історії пам’ятних книжок Херсонської губернії (2006)
Лой В. - Бібліографічні студії "Покажчики змісту часописів – важлива складова національної бібліографії України” (2006)
Кушнерчук М. - Роль маркетингових досліджень в оптимізації обслуговування користувачів Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської області (2006)
Радамовська Л. - Молодіжна академія життя КЕРМІТ: (Досвід роботи бібліотеки філії № 1 для молоді Жовтоводської ЦБС Дніпропетровської області) (2006)
Покотило Н. - Пошук юних талантів (З досвіду роботи Червоноградської ЦБС Львівської області), Лехман Т. (2006)
Кириченко Г. - Творчий семінар у Криму (2006)
Середюк В. - Бібліотека – спеціалістам АПК (2006)
Кравченко С. - На допомогу бібліотечному фахівцю (2006)
Голидьбіна А. - Завжди актуальна тема (2006)
У постійному творчому пошуку (про О. Гаращенко) (2006)
Ільїна Е. - Покликання – бібліотека (про Г. Свінціцьку) (2006)
Небайдужість її професійне кредо (про О. Бородавку) (2006)
Налаштована на творчість (про І. Цуріну) (2006)
Якщо не ви то хто? (2006)
Вилегжаніна Т. - Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку (2006)
Кононенко В. - "Календар знаменних і пам'ятних дат” – цінне джерело інформації, Рожнятовська О. (2006)
Розколупа Н. - До проблеми обліку бібліотечних фондів (2006)
Збанацька О. - Навігаційні "сходинки" до документа (2006)
Цуріна І. - Методична робота в офлайновому режимі, Талалаєвська М. (2006)
Кришевич Т. - Обмінний і резервний фонди Національної парламентської бібліотеки України: сучасний стан і завдання на перспективу, Косова Т. (2006)
Читачі про Національну парламентську (2006)
Пашкова В. - Нові проекти: інформаційна грамотність, електронні бібліотеки, розвиток книжкових колекцій (2006)
Зернецька О. - Бібліотеки як будівничі суспільства знань (2006)
Дубовий В. - Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин, Безмощук А. (2006)
Кривошеєва Л. - Бібліотечна справа в таборах військовополонених українців часів Першої світової війни (2006)
Мельниченко В. - Шевченковий березень у Москві (2006)
Андрійчук Л. - Стаття не залишила байдужими (2006)
Мирош Т. - Нова якість книгозбірні (2006)
Лехцер В. - Робота бібліотек Віноградівщини на допомогу місцевій громаді (2006)
Левицька В. - Маємо надію (2006)
Ракитянська В. - Моделі бібліотечного обслуговування сільського населення Харківської області у нових соціально-економічних умовах (2006)
Кириченко Г. - Безцінні пам'ятки культури повернуто українському народові (2006)
Кириченко Г. - Дні української культури у Словацькій Республіці (2006)
Приходько С. - Конкурс ерудитів, Приходько Ю. (2006)
Панченко О. - Центральній дитячій бібліотеці ім. А. П. Гайдара м. Севастополя – 85 років!, Крапко Н. (2006)
Запитуйте – відповідаємо (2006)
Книжка року'2005 (2006)
УБА підводить підсумки і дивиться у майбутнє (2006)
Відзнаки (2006)
Вилегжаніна Т. - Україна в інформаційно-бібліотечному просторі (2006)
Сєрова О. - Інформаційне обслуговування органів державної влади та управління у Російській державній бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи (2006)
Кірюхіна Л. - Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі країни, Кузьмінич Т. (2006)
Жулинський М. - Роль літературної бібліографії у формуванні духовного потенціалу нації (2006)
Цуріна І. - Інтерактивне середовище: як досягти бібліотеці компромісу між можливостями, доцільністю та необхідністю? (2006)
Лазарєва О. - Паспортизація стародруків, рідкісних і цінних видань як один із шляхів розв’язання проблеми їхнього збереження, Ніколенко Л. (2006)
Лой В. - Вінниччина бібліографічна (Огляд видань за 2003-2005 рр.) (2006)
Александрова О. - До 15-річчя незалежності України (2006)
Афанасьєва Л. - Відділ міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів у структурі НПБ України (2006)
Тітова Н. - Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіону: Виступ на Міжнародній науково"практичній конференції "Бібліотека і книга в контексті часу” (2006)
Лешнівська І. - Центр знань та інформації, Малишева Г. (2006)
Горовий В. - Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку (2006)
Савіцька Г. - Бібліотека та інформаційно-ресурсний центр: плідна співпраця (2006)
Швецова-Водка Г. - Працюємо задля духовності нації (Рецензія) (2006)
Шкира О. - Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості (2006)
Непомящий А. - Сторінки історії кримської бібліографії 20-30-х рр. ХХ століття (2006)
Ковальчук Л. - У Москві відкрито нове приміщення бібліотеки української літератури, Кононенко Ю. (2006)
Циганкова Л. - Робота бібліотек Кіровоградської області на допомогу вихованню духовної культури користувачів (2006)
Кириченко Г. - Невідомий Франко (2006)
Вітаємо ювілярів. Тетяна Альбертівна Діжур, Олена Павлівна Щербініна (2006)
Пам’яті Василя Федоровича Циганюка, Лерія Леонідовича Макаренка (2006)
Вилегжаніна Т. - Публічні бібліотеки України крізь призму міжнародних стандартів ІФЛА (2006)
Розколупа Н. - Правове регулювання діяльності централізованих бібліотечних систем (2006)
Мірошникова В. - Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації (2006)
Горпиняк Л. - Джерелознавчий аспект дослідження історії Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки (2006)
Рудюк В. - Проблеми зберігання і захисту електронних документів: Досвід ФРН (2006)
Шемаєва Г. - Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку (2006)
Цимбалюк П. - Національна парламентська бібліотека України і книгозбірні Вінниччини: грані партнерства на рубежі тисячоліть (2006)
Буняк І. - Працює сільський центр інформації (2006)
Кухар Л. - Черкащина бібліографічна : (Огляд видань Черкаської ОУНБ ім. Т. Шевченка за 2003-2005 рр.) (2006)
Щербанюк Л. - Повернення духовної спадщини буковинського "златоуста" (2006)
Леванда Н. - Гадяцькій центральній районній бібліотеці ім. ЛесіУкраїнки – 145!!! (2006)
Гончарук Т. - Досвід роботи Сімферопольської районної ЦБС, Чернікова Л. (2006)
Кравченко С. - На допомогу фахівцям бібліотек (2006)
Настояща Л. - Активні форми роботи з читачами (2006)
Пашкова В. - Новини, тенденції (2006)
Жирова Н. - Шляхи розвитку європейських бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві, Флегонтова Н. (2006)
Ракитянська В. - Публічні бібліотеки на пульсі часу (2006)
Стасюк Л. - На високому рівні професійної культури (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек "Публічні бібліотеки України: тенденції та перспективи розвитку в ХХІ сторіччі" (5-8 вересня 2006 р., м. Дніпропетровськ) (2006)
Сопова Т. - Зустріч на Луганській землі (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково&практичної конференції "Стратегії розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва” (Витяг) (2006)
Науково-практична конференція у Донецьку (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей "Сучасна бібліотека для дітей – центр інформації, духовного розвитку та організації дозвілля” (2006)
Козлова В. - Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек Кіровоградщини : Виступ на обласному семінарі-практикумі "Сільська бібліотека в соціокультурному просторі” (квітень 2006 р.) (2006)
Бейліс Л. - Благодійна акція (2006)
Бейліс Л. - До 65-річчя трагедії Бабиного Яру (2006)
Вилегжаніна Т. - 2007 рік – Рік української книги (2007)
До підсумків Року села в Україні (Матеріал підготував Л. Бейліс) (2007)
Політова О. - До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2007)
Долинська І. - Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями (2007)
Заморіна Т. - Огляд бібліографічних видань Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка (2003-2005 рр.) (2007)
Марусяк Л. - Про роботу клубу "Золотий вік" Заставнівської центральної районної бібліотеки Чернівецької області (2007)
Танчик В. - Історико-краєзнавча робота в публічній бібліотеці (2007)
Мастіпан О. - Немає минулого – немає культури (2007)
Ярошенко Т. - Електронні ресурси в бібліотеках: новини з конференцій 2006 року (2007)
Калашник Т. - Особисті книжкові колекції у фонді Сумської ОУНБ (2007)
Кириченко Г. - Обмінюємося досвідом (2007)
Пашкова В. - Українська бібліотечна асоціація бере участь у новому міжнародному проекті (2007)
Тарантюк З. - Живе в селі бібліотека (2007)
Остапенко Т. - Щаслива доля (Про Р. Павленко) (2007)
Медалієва О. - Науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – 85!, Силка Н. (2007)
Медалієва О. - Знайомтесь, нове видання (2007)
Життя, присвячене книзі (Про В. Бабича) (2007)
Бібліографія – невід'ємна частина її життя (Про Є. Бабич) (2007)
Горіти і запалювати інших (Про Р. Щербан) (2007)
П'ятдесят? Та невже? (Про Ю. Ворону) (2007)
Загальні рекомендації Міжнародного агентства видавцям, книгорозповсюд-жувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2007 році з 10-значної системи на 13-значну систему ISBN (2007)
Вилегжаніна Т. - Місце публічних бібліотек у соціокультурному просторі регіону (2007)
Підсумки 2006 року: Колегія МКТ України (за матеріалами газети "Культура і життя” від 28 лютого 2007 р.) (2007)
Хіміч Я. - Фондові зібрання церков і релігійних організацій України у культурно-мистецьких вимірах (2007)
Романюк М. - Раритетним виданням – друге життя, Ільчишин М., Льода Л., Макаровський Б. (2007)
Шевченко І. - Проект "Європейська бібліотека" та перспективи для України (2007)
Мастіпан О. - Підсумки наукової діяльності національних, державних бібліотек та ОУНБ України (2007)
Кононенко В. - До 110-річчя від дня народження Ф.П. Максименка (2007)
Бейліс Л. - Фестиваль української книги та читання (2007)
Хемчян І. - Формування системи науково-методичних посібників У Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського (2007)
Гереліс В. - Творчі стосунки бібліотеки (2007)
Станіславчук Г. - Бібліотека – осередок культури, територія спілкування (2007)
Назарьєва С. - Провідний підрозділ університету – бібліотека (2007)
Марченко Т. - Інновації в обслуговуванні користувачів: Здобутки і проблеми (За матеріалами дослідження) (2007)
Коваленко І. - Сприяння реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону (З досвіду роботи відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського) (2007)
Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів (2007)
Цуріна І. - Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним? (2007)
Александрова О. - Книжка року–2006 (2007)
Ґірзбєрг Д. - Німецька Національна бібліотека: Лейпциг – Франкфурт-на-Майні – Берлін; "Бібліотека року-2006" у процесі постійних змін і перетворень (2007)
Біла Т. - Білоцерківська міська ЦБС: у центрі уваги – читач (2007)
Інформація про дисертації, захищені за спеціальністю 07.00.08. "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” у 2005-2006 рр. (2007)
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007J2015 роки (Витяг) (2007)
Вилегжаніна Т. - Моделі бібліотечного обслуговування (2007)
Шевченко І. - Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін (2007)
Зубкова Н. - Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка (2007)
Пашкова В. - Внесок професійних бібліотечних об'єднань у безперервну освіту (2007)
Василишина В. - Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій (2007)
Турбаніст Т. - "Думай про майбутнє – роби сьогодні" (За матеріалами Міжнародної конференції у м. Вісбі, Швеція) (2007)
Кононенко В. - ХIV Міжнародна конференція "Крим-2007” (2007)
Кононенко В. - Національна бібліографія – доку мен тальна пам'ять України (Оприлюднено на ХIV Міжнародній конференції "Крим-2007”) (2007)
Камінська К. - Бібліографічна Чернігівщина (2004-2005 рр.) (2007)
Перехрест Г. - Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету (2007)
Зелена Л. - Головній книгозбірні Херсонщини – 135: Історичний зріз (2007)
Петрик З. - …Імені великого письменника (До 110-ї річниці Ніжинської Центральної міської бібліотеки імені М.В. Гоголя) (2007)
Горват В. - "Люби й твори добро" (Про об'єднання за інтересами у бібліотеках-філіях Виноградівської ЦБС Закарпатської області) (2007)
Астраханцева Л. - Вшанування пам’яті земляка (Про С. Черкасенка) (2007)
Лук'яненко О. - SI FАТА SINANT (До 801літнього ювілею Івана Лозинського) (2007)
Загуменна В. - До ювілею бібліографа та книгознавця С. Петрова (2007)
Валентина Максимівна Дигало (некролог) (2007)
Надія Миколаївна Макуха(некролог) (2007)
Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. ... (2007)
Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (2007)
Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (2007)
Вилегжаніна Т. - Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві (2008)
Бейліс Л. - Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи (2008)
Розколупа Н. - Актуальні питання правового регулювання оплати праці бібліотечних фахівців (2008)
Лесьняк Т. - Діяльність публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади (2008)
Капранов Д. - Рекламним агентам вхід заборонено!, Капранов В. (2008)
Сак О. - Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (2008)
Бородіна Г. - Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури півдня України (ІІ пол. ХІХ ст.) (2008)
Артамонова Н. - Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі (2008)
Хемчян І. - Експеримент, що надто затягнувся (2008)
Краща бібліотека Америки 2007 року (2008)
Бейліс Л. - Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної справи в НПБУ (2008)
Погребна О. - Національна парламентська бібліотека УКРАЇНИ на "Інформаційному ярмарку 2008” (2008)
Гапченко П. - Українські козацькі характерники (2008)
Гамалій Г. - Бібліографічний покажчик "Репресії в УКРАЇНІ" (2008)
Александрова О. - Книжка року'2007 (2008)
Шевченко І. - Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір (2008)
Ніна Олександрівна Гудімова (2008)
Перелік стандартів з довідковоaінформаційної, бібліотечної та видавничої справи (станом на 01.07.2007 р.) (2008)
Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання "Бібліотека року” для бібліотек України (2008)
Вітання Міністра культури і туризму України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (2008)
Вилегжаніна Т. - Свято бібліотечної спільноти (2008)
Всеукраїнський день бібліотек – свято усіх громадян, усього українського суспільства (Вітання УБА з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек) (2008)
Дзюба І. - Перший трудовий ювілей (2008)
Бейліс Л. - Святкуємо перше десятиріччя (2008)
Александрова О. - "Бібліотечна планета" очима читачів (2008)
Тітова Н. - Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання (2008)
Богза Н. - Модель сільської бібліотеки: професійне бачення (2008)
Цуріна І. - Влада інвестує в активного бібліотекаря (2008)
Савіна З. - Повінь відступила: рахуємо збитки (2008)
Розколупа Н. - Рівненський експеримент: правові аспекти реалізації (2008)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору (2008)
Ґірсберг Д. - Шляхи освіти бібліотекарів (2008)
Ворона Ю. - Про роботу з українським населенням у Золото ношківській сільській бібліотеці Стерлітамакського району Республіки Башкортостан (Росія) (за матеріалами Т. Афанасьєвої) (2008)
Погребна О. - Трагічна сторінка в історії України (2008)
Україна на ХV Міжнародній ювілейній конференції "Крим 2008” (Підготувала Н. Розколупа) (2008)
Бурячинська Л. - Бібліотека коледжу – на допомогу навчанню (2008)
Краховська М. - Скарбниця перлин в океані мистецтва (Участь публічних бібліотек в акції "Мистецтво одного села”) (2008)
Щаслива доля на бібліотечній ниві (Про Л. Капкаєву) (2008)
Кононенко В. - Книга про Герб України (2008)
Король В. - На допомогу керівникові (2008)
Ольга Марківна Серьогіна (2008)
Постанова КМ України (2008)
Вилегжаніна Т. - "Книги служать для того, щоб ними користуватися" (2008)
Богуш Т. - Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця: (За наслідками дослідження) (2008)
Збанацька О. - Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в ін формаційно-бібліографічній діяльності (2008)
Загуменна В. - Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів (2008)
Краус-Ляйхерт У. - Бібліотечна освіта за доби перетворень (2008)
Щербан Р. - У відповідь на статтю І. Хемчян "Експеримент, що надто затягнувся" (2008)
Кириченко Г. - Сучасний читач і бібліотека (2008)
Барабаш С. - Практика корпоративних зв’язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенкa Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (2008)
Лазарєва О. - Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, Ніколенко Л. (2008)
Перепелицина Г. - Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості (2008)
Сосова Л. - Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах (2008)
Стадник О. - Бібліотека допомагає повірити в себе (2008)
Лахнова Р. - Артемівська міська бібліотека для дітей: нові форми роботи (2008)
Юридична консультація (підготувала Н. Розколупа) (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського