Літвінова І. Ф. - Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння (2009)
Оніщик Ю. В. - До питання про момент виникнення, зміни та припинення податкової правосуб’єктності організації – платника податку (2009)
Білоскурська О. В. - Форми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (2009)
Дрозд О. Ю. - Земля як об’єкт земельних відносин (2009)
Мендеграл Т. І. - Система конституційно-правових гарантій забезпечення правового статусу осіб без громадянства в Україні (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів: науково-практичний коментар ст. 171 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Гаркуша О. О. - Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади (2009)
Пристінський І. О. - Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні (2009)
Бевзенко В. М. - Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів владних повноважень (2009)
Кузьменко Є. І. - Міжнародно-правові основи нормативного забезпечення відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток–об’єктів культурної спадщини (2009)
Вовк В. М. - Приватно-правова технологія стародавніх римлян як конструювання правової реальності (2009)
Расюк А. О. - Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення (2009)
Вдовичен О. О. - Законодавче закріплення категорії зловживання правом (2009)
Кодекс адміністративного судочинства України. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій (2009)
Яворський Б. І. - Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту (2009)
Онищенко Ю. М. - Проблеми правової ідентифікації відносин з випуску та обігу державних цінних паперів (2009)
Долгополова Л. М. - Правова природа відносин у сфері інновацій (2009)
Кузьменко Є. І. - Предмет злочинного посягання на пам’ятки – об’єкти культурної спадщини (2009)
Тарнавська А. Н. - До питання про юридичний статус особи (2009)
Молдован А. В. - Докази у кримінальному процесі федеративної республіки Німеччини (2009)
Момот М. О. - Концепції справедливості в античній філософії права та їх сучасна інтерпретація (2009)
Вовк В. М. - Промовляння і мовчання як конститутивні елементи римського права (2009)
Гончаренко В. Г. - Судово-психологічна експертиза в системі засобів захисту (2009)
Огнев’юк Г. З. - Порівняльна характеристика правового статусу адвоката і патентного повіреного як суб’єктів надання юридичних послуг (2009)
Ботнаренко О. М. - Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві (2009)
Казміренко В. О. - Психолого-юридична характеристика фізичного і психічного насильства в межах ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) (2009)
Калюжний Р. А. - Фундаментальне дослідження правопорядку в Україні, Гусарєв С. Д. (2009)
Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців Науково-практичний коментар ст. 173 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Кучинська О. П. - Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України (2009)
Мількова К. В. - Поняття та зміст правової дійсності України (2009)
Клевцов А. В. - Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры (2009)
Микитчик О. В. - Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці України, Бабаніна В. В. (2009)
Чайка О. В. - Поняття злочину ненадання допомоги та його об’єктивна сторона (2009)
Антонюк П. Є. - Формування переліку інформації суб’єкта господарювання, яка становить комерційну таємницю (2009)
Сербінов О. С. - Окремі види інформації про абонента, яка знаходиться у користуванні операторів мобільного зв’язку та може бути отримана у ході проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум Науково-практичний коментар ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України (2009)
Бєлкін М. Л. - Актуальні питання оскарження постанов про порушення кримінальної справи в контексті рішень Європейського суду з прав людини (2009)
Бевзенко В. М. - Правові засади участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві (2009)
Мармаш В. Я. - Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції (2009)
Назимко Є. С. - Щодо статусу спеціальної конфіскації майна (2009)
Клевцов А. В. - Изменения в правовом статусе российской адвокатуры в 1962 году (2009)
Вовк В. М. - Юридична рівність у римському приватному праві (2009)
Малярчук Н. В. - Скарга потерпілого та її значення в кримінальних справах приватного обвинувачення (2009)
Ярошенко С. В. - Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності (2009)
Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу. Науково-практичний коментар ст. 175 Кодексу адміністратив­но­го судочинства України (2009)
Гончаренко С. В. - Безоплатна правова допомога стає реальністю? (Дослідження думки адвокатів щодо системи безоплатної правової допомоги в Україні), Бова Є. Ю. (2009)
Геворгиз А. А. - Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: сравнительный анализ (2009)
Бєлкін М. Л. - Захист майнових прав суб’єктів приватного права в публічно-правових спорах в контексті рішень Європейського суду з прав людини (2009)
Полянек К. М. - Нерухомість як особливий об’єкт права власності (2009)
Пристінський І. О. - Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус (2009)
Буртовой М. О. - Кваліфікація злочинів, предметом або засобом яких є офіційний документ (2009)
Денисюк О. П. - Проблеми та перспективи розвитку охорони інтелектуальної власності в Україні (2009)
Павленко Д. Г. - Реалізація принципу добросовісності в договірних правовідносинах в контексті судової практики (2009)
Мацюк Г. Р. - Незавершене будівництво як об’єкт цивільних правовідносин (2009)
Гора І. В. - Сучасні криміналістичні дослідження допомагають встановленню істини не лише в судочинстві, Колесник В. А. (2009)
Копейченко А. В. - Обмеження права на приватність інформації персонального характеру в цілях боротьби зі злочинністю: міжнародно–правовий аспект (2009)
Білозьоров Є. В. - Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми (2009)
Молдован В. В. - Поняття та зміст права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України та ФРН, Мельник С. М. (2009)
Варданян А. Г. - Проблеми вдосконалення кримінально-правової відповідальності за вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (2009)
Грек Б. М. - Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору (2009)
Кравченко С. С. - Сутність корпоративних прав (2009)
Герасимов Р. Р. - Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств (2009)
Мкртчян Р. С. - Відділ Державної автоінспекції як сторона в адміністративних справах щодо оскарження постанов місцевих органів виконавчої влади (2009)
Лютий В. В. - Розвиток законодавства щодо потерпілих від злочинів як умова захисту майнових прав людини (2009)
Михайлів С. В. - Обов’язкова участь адвоката – представника потерпілого у кримінальному процесі (2009)
Юношев О. В. - Особливості системи покарань за кримінальними кодексами європейських країн (на прикладі Швейцарії, Литви та Італії) (2009)
Гагаловська А. П. - Плани та схеми як додатки до протоколів слідчих дій: правила складання та процесуальне значення (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно- правових договорів (2009)
Кравченко С. С. - Право участі в управлінні господарським товариством (2009)
Бєлкіна Ю. Л. - Судовий захист культурної спадщини (2009)
Коновалова Г. В. - Проблеми участі адвоката в обранні заходів безпеки (2009)
Борисов Д. О. - Правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги у законодавстві Великої Британії (2009)
Гутник В. В. - Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2009)
Буртовой М. О. - Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності (2009)
Захарова О. С. - Завдання цивільного судочинства. Деякі теоретичні проблеми (2009)
Вавженчук С. Я. - Деякі проблеми виокремлення договорів на користь контрагента та договорів на користь третіх осіб (2009)
Кравченко С. С. - Поняття права участі в товаристві, його юридична природа та види (2009)
Бєлкіна Ю. Л. - Право на сприятливий інформаційний простір як культурне право громадян, його адміністративно-правове забезпечення та зв’язок із свободою творчості (2009)
Ховпун О. С. - Деякі особливості представництва адвокатом інтересів потерпілого у справах про ДТП, ускладнених зникненням підозрюваного з місця події (2009)
Волощук Т. В. - Поняття та класифікація методів у криміналістиці та портретній експертизі (2009)
Гетьманцева Н. Д. - Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав, Козуб І. Г. (2009)
Мацюк Г. Р. - Визнання права власності на самочинне будівництво (2010)
Самбор М. А. - Специфіка набуття фізичними особами – громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації (2010)
Оніщик Ю. В. - Момент виконання податкового обов’язку: проблеми теорії та практики (2010)
Гутник В. В. - Право на захист у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Письменський Є. О. - Про міжгалузеву взаємодію норм кримінального та адміністративного права (деякі теоретико-прикладні аспекти) (2010)
Савченко А. В. - Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор (2010)
Ковтун О. М. - Формування національної екологічної мережі – важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні (2010)
Мацюк Г. Р. - Проблеми прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів нерухомості (2010)
Вавженчук С. Я. - Форма зміни або розірвання договору як елементи охорони цивільних та трудових прав (2010)
Панчук О. В. - Порядок надання правової допомоги свідку (2010)
Спасибо В. В. - Перспективи реформування інституту пені у податковому праві України (2010)
Оніщик Ю. В. - Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність (2010)
Дзюрбель А. Д. - Однобічність і неповнота дослідження обставин кримінальної справи (2010)
Сьоміна Н. А. - Генезис криміналістичного вчення про механізм вчинення злочину (2010)
Бєлкіна Ю. Л. - Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян (2010)
Вавженчук С. Я. - Логічні межі понять сторін та предмета договору як елементів договору купівлі-продажу (2010)
Кобилянський К. М. - Право особи на захист в адміністративному суді (2010)
Грицак О. В. - Моральні засади суспільства як оціночна категорія українського цивільного права (2010)
Миронець І. М. - До питання кодифікації будівельного законодавства (2010)
Москалюк В. М. - Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика, Москалюк О. В. (2010)
Бєлкін Л. М. - Проблеми забезпечення безпеки бізнесу в світлі прийняття неправосудних судових рішень щодо припинення акціонерних товариств (2010)
Присяжненко А. М. - Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії (2010)
Кобилянський К. М. - Роль Конституційного Суду України і Верховного Суду України у становленні права на судовий захист в адміністратив­них судах України (2010)
Замудрякова О. В. - Проблеми визначення кримінально-правової юрисдикції України щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за її межами (2010)
Тищенко О. І. - Оптимізація строків затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2010)
Вовк І. В. - Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України (2010)
Міловідов Р. М. - Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності (2010)
Москалюк Н. Б. - Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт (2010)
Грек Т. Б. - Загальна характеристика поняття "кредитор". Права кредитора в процесі банкрутства (2010)
Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України (2010)
Захаров О. В. - Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини (2010)
Дмитришин В. С. - Правова природа та класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності (2010)
Дроздов О. М. - До питання про процесуальне становище захисника свідка (2010)
Міловідов Р. М. - Аналіз ефективності кримінально-правового забезпечення на прикладі окремих положень ст. 209 Кримінального кодексу України (2010)
Миронець І. М. - Штрафна відповідальність за адміністративні правопорушення у будівельній діяльності (2010)
Гутник В. В. - Право на публічний розгляд справи у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду освітньому рівню дитини (2010)
Майданник О. О. - Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні (2010)
Кучинська О. П. - Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві (2010)
Гутник П. М. - Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката (2010)
Бартащук Л. П. - Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві (2010)
Рожик Ю. С. - Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах (2010)
Михайлів С. В. - Участь адвоката — представника потерпілого у кримінальному процесі за проектом КПК України (2010)
Бояров В. І. - Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів, Кучинська О. П. (2010)
Попелюшко В. О. - Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії (2010)
Гупаловська О. Б. - Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності (2010)
Слома В. М. - Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин (2010)
Сидор В. Д. - Правовий режим земель в земельному законодавстві України (2010)
Виговський О. І. - Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання (2010)
Алексєєв О. Г. - Аналіз та співвідношення термінів "фармацевтична галузь" та "фармацевтична сфера" як об’єктів адміністративно- правової охорони (2010)
Герасимов Р. Р. - Моделювання – ефективний метод забезпечення гарантій прав обвинуваченого під час допиту (2010)
Немеш П. Ф. - Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні (2010)
Ковтун О. М. - Проблеми правового регулювання планування використання та охорони земель у межах населених пунктів (2010)
Обловацька Н. О. - Страхування професійної відповідальності адвокатів України (2010)
Грек Б. М. - Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні, Грек Т. Б. (2010)
Онищук О. О. - Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні (2010)
Кофанова О. С. - Правові підстави та особливості призначення судових експертиз для дослідження культурних цінностей (2010)
Ігонін Р. В. - Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи (2010)
Немеш П. Ф. - Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі (2010)
Ігонін Р. В. - Органи суддівського самоврядування як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції (2010)
Гутник В. В. - Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду (2010)
Алексєєв О. Г. - Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері (2010)
Ментух Н. Ф. - Особливості управління діяльністю лізингових компаній (2010)
Ящищак О. Р. - Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги (2010)
Грек Т. Б. - Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види (2010)
Фігель Ю. О. - Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці (2010)
Немеш П. Ф. - Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії (історико-правовий аспект) (2010)
Корженівський Я. В. - Адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу (2010)
Герасимчук О. П. - Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження (2010)
Сапєльнікова Ю. О. - Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю (2010)
Дановська І. І. - Актуальні питання тактико-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів (2010)
Оприско М. В. - Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав (2010)
Грек Б. М. - Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин, Грек Т. Б. (2010)
Попелюшко В. О. - Нова, заснована на системо­мисле­діяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі (2010)
Кацавець Р. С. - Судова промова: мовний аспект (2010)
Козуб І. Г. - До питання судового захисту трудових прав (2010)
Вітковський В. С. - Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя (2010)
Алексєєв О. Г. - Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства (2010)
Форитор Т. М. - Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Попелюшко В. О. - Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції (2011)
Мірошниченко А. М. - Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки (2011)
Дрозд О. Ю. - Визначення об’єкта земельних правовідносин (2011)
Ігонін Р. В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції (2011)
Андрушко П. П. - Щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за посягання на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі (2011)
Кучевська С. П. - Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis, Яворський Б. І. (2011)
Дроздов О. М. - Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи (2011)
Коваль К. П. - Об’єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права (2011)
Ігонін Р. В. - Адміністративно-правова природа Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2011)
Ментух Н. Ф. - Поняття господарської правосуб’єктності (2011)
Котова А. А. - Понятий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності (2011)
Андрушко П. П. - Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння (2011)
Герасимчук О. П. - Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (2011)
Мельничук О. Ф. - Захист права на освіту Конституційним Судом України (2011)
Ящищак О. Р. - Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг (2011)
Європіна І. В. - Особливості порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини (2011)
Топорецька З. М. - Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері грального бізнесу (2011)
Бараннік Р. В. - Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві, Назаренко П. Г. (2011)
Омельченко А. В. - Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні (2011)
Мельничук О. Ф. - Правові засоби та способи захисту суб’єктивного права на освіту (2011)
Цікало У. В. - Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення (2011)
Семенець О. С. - Туристи як суб’єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус (2011)
Грек Т. Б. - Відповідальність за корупцію в світлі міжнародно-правових актів, Грек Г. Б. (2011)
Лазебний Л. Л. - Адвокати всіх країн, єднайтеся! Третє зібрання Міжнародної науково-експертної ради адвокатури (2011)
Сарнавський О. М. - Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили військові злочини (2011)
Омельченко А. В. - Система та правовий статус суб’єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні (2011)
Хоменко М. М. - Особливості правового статусу держави як суб’єкта цивільно-правової відповідальності у деліктних зобов’язаннях (2011)
Рибалка О. В. - Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування (2011)
Семенець О. С. - Правовий статус та загальна характеристика управомочених суб’єктів правовідносин використання природних ресурсів для туризму в Україні (2011)
Рішення № VI/5-142 (2011)
Рішення № VI/5-145 (2011)
Рішення № VI/5-146 (2011)
Немеш П. Ф. - Розмежування законного представництва та інших видів представництва у цивільному процесі, що не пов’язані з видачею довіреності (2011)
Омельченко А. В. - Система та правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Гутник В. В. - Адвокатські об’єднання у Міжнародному кримінальному суді (2011)
Рибалка О. В. - Захисник як суб’єкт доказування в кримінальній справі (2011)
Фортуна Т. Я. - Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2011)
Якібчук Н. П. - Об’єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (2011)
Коваленко В. В. - Адвокатура – один із суб’єктів профілактики злочинів, Колб О. Г. (2011)
Самсін І. Л. - Зміна податкового зобов’язання: підстави та наслідки за Податковим кодексом України (2011)
Рибалка О. В. - Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі (2011)
Штелик С. П. - Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України (2011)
Харенко О. О. - Доручення: стара-нова форма вираження владної волі (2011)
Головкін О. В. - Державний контроль і нагляд у галузі охорони та використання земель в Україні як різновид державного контролю і нагляду у сфері охорони довкілля (2011)
Мельничук О. Ф. - Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту (2011)
Омельченко А. В. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України (організаційно-правові засади) (2011)
Пристінський І. О. - Правове забезпечення таємниці сповіді в чинному законодавстві України та канонах Православної Церкви (2011)
Захаров О. В. - Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві (2011)
Ринкова О. В. - Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення (2011)
Петрик В. В. - Поняття та сутність інституту відводу в цивільному процесі (2011)
Топорецька З. М. - Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу (2011)
Малишев Б. В. - Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти (2011)
Рибалка О. В. - Значення кримінально-процесуального доказування (2011)
Петрик В. В. - Принципи інституту відводу в цивільному процесі (2011)
Щербань В. А. - Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод (2011)
Хмелевська Н. В. - Актуальні проблеми захисту та представництва під час надання правової допомоги (2011)
Обловацька Н. О. - Адвокатура України – інститут громадянського суспільства (2011)
Мичак М. С. - Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку (2011)
Яросевич Т. І. - Забезпечення безпеки свідків та потерпілих у кримінальному судочинстві України за міжнародними договорами (2011)
Гончаренко С. В. - Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій (2011)
Немеш П. Ф. - Усиновлювачі як законні представники у цивільному процесі (2011)
Кучинська О. П. - Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи (2011)
Москалюк О. В. - Застосування правила пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій (2011)
Маляренко А. В. - Деякі аспекти дисциплінарної відповідальності суддів (2011)
Бабич В. А. - Принципи функціонування Державної виконавчої служби (2011)
Макаренко О. Ю. - Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель (2011)
Шульга Є. В. - Поняття інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування (2011)
Обловацька Н. О. - Поняття адвокатської діяльності в Україні та Росії (2011)
Дроздов О. М. - До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини оон порушення Україною міжнародних зобов’язань (2011)
Грек Б. М. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні? (2011)
Рибалка О. В. - Суд як суб’єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства (2011)
Іванцова А. В. - Міжнародно-правовий захист прав адвокатів (2011)
Гора І. В. - Встановлення "соціально-демографічного та психологічного портрета" особи за ознаками писемного мовлення і почерку (2011)
Чеберяк П. П. - Наукова розробленість проблемних питань розслідування справ про банкрутство (2011)
Тарасенко Л. Л. - Особливості договору найму залізничних транспортних засобів (2011)
Кравченко А. В. - Проблемні питання участі експерта в цивільному судочинстві, Зеленкова І. І. (2011)
Нестерова І. А. - Вчинення злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією неповнолітніх у туристичному бізнесі: причини, шляхи подолання (2011)
Кучинська О. П. - Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні відносини (2012)
Головань І. В. - До питання про поняття адвокатської діяльності (2012)
Бірюкова А. М. - Нормативне регулювання правового статусу дисциплінарних органів адвокатури у законопроекті "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Косенко М. С. (2012)
Москалюк О. В. - Використання принципів права при подоланні темпоральних колізій (2012)
Бабич В. А. - Державна виконавча служба: правова природа та перспективи реформування (2012)
Мойсак С. М. - Роль адвоката при складанні адміністративного позову (2012)
Кравченко А. В. - Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України, Зеленкова І. І. (2012)
Закропивний О. В. - Деякі питання територіальної побудови системи судів загальної юрисдикції (2012)
Задоя К. П. - Спеціальні правила кваліфікації трансформації злочинної поведінки (2012)
Грек Т. Б. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб, Грек Г. Б. (2012)
Мірошниченко А. М. - Чи є в Україні землі комунальної власності?, Ріпенко А. І. (2012)
Дроздов О. М. - Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України (2012)
Городовенко В. В. - Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти (2012)
Задоя К. П. - Рішення конституційного суду україни в справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі в контексті прецедентної практики європейського суду з прав людини (2012)
Котляр О. І. - Правове врегулювання захисту прав національних меншин Німеччини на федеральному рівні (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Відповідальність замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2012)
Кацавець Р. С. - Репліка захисника в судових дебатах (2012)
Русанова О. Г. - Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого (2012)
Панчук О. В. - Захист прав свідка у кримінальному процесі України (2012)
Гревцова Р. Ю. - Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень, Черненко З. С. (2012)
Булеца С. Б. - Місце джерела підвищеної небезпеки при здійсненні медичної діяльності (2012)
Синиця В. В. - Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти (2012)
Флоря В. Н. - Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми: законодательство и судебная практика, Оставчук Д. И. (2012)
Іванчулинець Д. В. - Контрольно-процесуальний механізм обмеження повноважень законного представника в цивільному процесі (2012)
Ринкова О. В. - Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення судово-екологічної експертизи (2012)
Макаренко Н. А. - Проблеми формування законодавства про нафту і газ та його місце в системі екологічного законодавства України (2012)
Машковська Л. В. - Щодо правової природи порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання (2012)
Варфоломеєва Т. В. - Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні (2009)
Захарова О. С. - Теоретичні та практичні питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів (2009)
Буруковська Н. В. - Теорія суспільства крізь призму комунікативної етики (Ю. Габермас, К. -О. Апель) (2009)
Мількова К. В. - Особливості змісту охоронних правовідносин (2009)
Хван Л. Б. - Адвокатура Узбекистана: QUO VADIS (2009)
Кудін С. В. - Дослідження історії вітчизняного кримінального права ХІ–ХVІІІ ст. працях А. І. Яковліва (2009)
Бірюков О. М. - Транскордонні банкрутства в системі міжнародних економічних відносин: транснаціональні корпорації і банкрутство (2009)
Клименко О. М. - Застосування завдатку як способу забезпечення виконання зобов’язань сторін за попереднім договором (2009)
Ковальчук І. В. - Становлення інституту усиновлення на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття за часів Австрійської імперії (2009)
Морозовська Т. В. - Еколого-правовий аналіз сучасної класифікації та характеристики екологічних прав громадян в Україні (2009)
Сафін О. Д. - Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики (2009)
Хряпінський П. В. - Гуманізація звільнення неповнолітніх від призначеного покарання та його відбування (2009)
Книш О. М. - Зарубіжний досвід віктимологічної профілактики насильницької злочинності неповнолітніх (2009)
Українець В. В. - Створення злочинної організації: особливості зовнішнього прояву (2009)
Бояров В. І. - Деякі проблемні питання представництва інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві, Коновалова Г. В. (2009)
Назаров В. В. - Право особи на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та його обмеження у кримінальному провадженні (2009)
Марченко А. Б. - Особливості викладання криміналістики з метою запобігання слідчим помилкам (2009)
Булейко О. Л. - Забезпечення прав учасників кримінально-процесуального судочинства (2009)
Блудиліна М. Є. - Участь захисника у стадії порушення кримінальної справи в кримінальному процесі України (2009)
Кацавець Р. С. - Ораторське мистецтво як складник професійних якостей юриста (2009)
Гуріна Д. П. - Експертна профілактика: форми реалізації та способи фіксації (2009)
Богословська М. О. - Деякі аспекти судово-лінгвістичної експертизи (2009)
Гаркуша О. О. - Поділ юрисдикцій: окремі проблеми понятійного апарату процесуальних кодексів (2009)
Бурак О. В. - Конституційні основи організації судової влади у зарубіжних країнах (2009)
Копетюк М. І. - Деякі особливості прокурорського нагляду за законністю закінчення досудового слідства у справах неповнолітніх (2009)
Цакадзе Н. Ч. - Підтримання державного обвинувачення в суді – пріоритетна функція прокуратури України (2009)
Іванцова А. В. - Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю (2009)
Коротун О. М. - Функції суддівського самоврядування за законодавством України (2009)
Фалалєєва Л. Г. - Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування, Мараховський В. В. (2009)
Кметик Х. В. - Особливості правового регулювання створення та діяльності нових організаційно-правових форм юридичних осіб згідно з правом Європейського Союзу (2009)
Ботвина Н. В. - Роль кінетичних невербальних засобів спілкування у міжнародній діловій комунікації (2009)
Конончук Т. І. - Етико-естетичний дискурс в епістолярії Василя Стуса (2009)
Антонюк Н. М. - Міжнародні технології навчання правничої термінології у змісті іноземномовного перекладу (2009)
Антонюк Н. М. - Вивчення іноземних мов в контексті гуманістичної освіти, Титаренко О. Ю., Горохова І. В. (2009)
Фесенко Є. В. - Проблеми структури об’єкта як елемента складу злочину (2009)
Навроцький В. О. - Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? (2009)
Шапченко С. Д. - Склад злочину як кримінально-правовий феномен: сутність та основні форми існування (2009)
Тихий В. П. - Підстава кримінальної відповідальності (2009)
Хавронюк М. І. - Відсутність складу злочину: кримінально-правовий аспект (2009)
Стрельцов Є. Л. - Склад злочину: традиційне та нове (2009)
Борисов В. І. - Склад злочину як правова модель (2009)
Дудоров О. О. - Про місце бланкетної диспозиції кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину (2009)
Савченко А. В. - Склад злочину: проблеми визначення конструктивних елементів та ознак (2009)
Рябчинська О. П. - Значення складу злочину для кримінально-правової кваліфікації (2009)
Брич Л. П. - Роль складу злочину у розмежуванні в кримінальному праві (2009)
Єфремов С. О. - Склад злочину та співучасть у злочині (2009)
Дзюба Ю. П. - Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження (2009)
Берзін П. С. - Механізм утворення змін в об’єкті кримінально-правової охорони: загальна характеристика (2009)
Вереша Р. В. - Помилка в кримінальному законодавстві зарубіжних держав (2009)
Українець В. В. - Особливості об’єкта складу злочину створення злочинної організації (2009)
Виговська Л. В. - Проблемні питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 304 Кримінального кодексу України (2009)
Зосім Н. П. - Конструктивні особливості складів злочинів проти прав споживачів (2009)
Карпова Н. Ю. - Особливості складу злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2009)
Кузнецов В. В. - Правові передумови встановлення кримінально-правого захисту документів Національного архівного фонду (2009)
Пастушенко С. С. - Особливості складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (2009)
Чистякова А. - Проблеми визначення суб’єкта примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) (2009)
Студентська творчість (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2009)
Ромовська З. В. - Проблеми захисту права власності фізичної особи (2009)
Тарнопольська О. М. - Удосконалення правотворчого процесу як засіб запобігання прогалин у законодавстві (2009)
Котюк І. - Слідчі дії як засіб розв’язання пізнавальних завдань у сфері судочинства (2009)
Третяк С. М. - Концептуальні засади реформування українського громадянського суспільства (2009)
Захарова О. С. - До питання про цивільну процесуальну форму (2009)
Маляренко А. О. - "Публічність" та "гласність" цивільного судочинства в світлі норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2009)
Зискінд І. О. - Сутність державного регулювання та нагляду за страховиками (2009)
Ковтун О. М. - Система природно-заповідного законодавства України (2009)
Радзівон С. М. - Проблеми захисту прав людини при застосуванні міліцією адміністративного огляду (2009)
Дьяченко А. В. - Особливості функцій державних органів у сфері валютного регулювання в Україні (2009)
Попович В. М. - Методологічне значення кримінології для розвитку запобіжного потенціалу кримінально-правового циклу наук (2009)
Кудін С. В. - Кримінальне право Київської Русі та українських земель, що входили до складу Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої: дослідження у працях М.Д. Іванишева (2009)
Вереша Р. В. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (коментар до ст. 171 КК України) (2009)
Назимко Є. С. - Фактори, що обумовлюють застосування депеналізації (2009)
Гришко О. М. - Латентність корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку (2009)
Расюк А. О. - Судимість та правові наслідки її реалізації (2009)
Дердюк Б. М. - Мета та підстави судового провадження у справах неосудних та обмежено осудних осіб (2009)
Бондар В. С. - Формування сучасних концепцій предмета криміналістики як теоретична перспектива створення інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у судочинстві (2009)
Гончаренко В. Г. - Природничо-наукові засади та процесуальні форми використання ольфакторного методу в доказуванні (2009)
Бордюгов Л. Г. - Проблеми визначення об’єкта судово-екологічної експертизи (2009)
Гонгало С. Й. - Матеріали технічного запису судового засідання як об’єкти криміналістичних експертиз (2009)
Титов А. М. - Окремі питання участі представника потерпілого у кримінальному процесі (2009)
Янчук О. Ю. - Судова експертиза в адміністративному судочинстві (2009)
Москвич Л. М. - Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні (2009)
Воробйова (Тихомирова) Г. Є. - Процес гармонізації національного права до права Європейського Союзу: досвід Республіки Греція (2009)
Козачук К. О. - Антисоціальний персонаж у ліриці Т. Шевченка: структурні та еволюційні компоненти (2009)
Юрченко Є. О. - Американські виборчі технології на світовій арені (2009)
Антонюк Н. М. - Творчі здобутки студентів – перекладачів Академії адвокатури України (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2009)
Ромовська З. - Народна конституція, або Обговорюємо проект Конституції України Президента України Віктора Ющенка (2009)
Сарай Р. Д. - Правові проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні (досвід Чехії та Словаччини) (2009)
Захарова О. С. - Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин (2009)
Іванченко О. П. - Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду (2009)
Моторна В. Ю. - Становлення інституту випробування автомобіля у цивільному праві (2009)
Вереша Р. В. - Вина (коментар до ст. 23 КК України) (2009)
Кончаковська В. В. - Особа злочинця у злочинах, що містять ознаки катування (2009)
Севрюкова Г. С. - Деякі питання кримінального законодавства України про відповідальність за хабарництво (історичний підхід) (2009)
Толокольніков С. В. - Кримінально-процесуальна правосуб’єктність юридичних осіб (2009)
Палій М. В. - Підстави як група факторів криміналізації порушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, Назимко Є. С. (2009)
Басай В. Д. - Специфіка захисту неосудних та обмежено осудних осіб в суді першої інстанції, Дердюк Б. М. (2009)
Крушинський С. А. - Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування (2009)
Бурак О. В. - Організація системи спеціалізованих судів України в контексті конституційних приписів (2009)
Глущенко С. В. - Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах (2009)
Довганчук С. М. - Про останні законодавчі зміни щодо підвідомчості справ третейським судам (2009)
Чубарєв В. Л. - Статус юридичної особи у міжнародному приватному праві (2009)
Бабін Б. В. - Програмні міжнародні правові норми у контексті проблеми програмних форм міжнародного права (2009)
Соловйов О. В. - До питання про співвідношення та взаємодію національного і міжнародного права (2009)
Бойко І. І. - Роль Ватикану у мирному розв’язанні міжнародних спорів (2009)
Макаруха З. М. - Правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності та порядку роботи Євроюсту (2009)
Кметик Х. В. - Практика міжнародного права у становленні правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (2009)
Таланти твої, Академіє! (2009)
Ковтун О. М. - Правові засади планування використання та охорони земель в Україні (2010)
Юрченко Є. О. - Політичне консультування у виборчому процесі: світовий досвід та українська практика (2010)
Малента В. С. - Історичні аспекти становлення тлумачення норм права (2010)
Мазур М. Р. - Особи, які підлягають реабілітації в кримінальному процесі (2010)
Снігур І. Й. - Обмеження наукової та викладацької діяльності державних службовців: аналіз антикорупційних новел, Мельник О. В. (2010)
Гречанюк С. К. - Організація взаємодії установ державної кримінально-виконавчої служби України з засобами масової інформації (2010)
Довганчук С. М. - Принцип самоврядування третейських суддів в Україні (2010)
Маляренко А. О. - Поняття і сутність прилюдного проголошення судового рішення в світлі практики Європейського суду з прав людини (2010)
Зискінд І. О. - Аналіз загальних принципів здійснення нагляду за бізнесом страховика (conduct of business supervision) як інструменту забезпечення прав страхувальника (2010)
Ковалишин О. Р. - Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин (2010)
Гребеньков Г. - Пенальний вимір правової політики держави у сфері протидії злочинності, Назимко Є., Палій М. (2010)
Толокольніков С. В. - Проблеми представництва юридичних осіб в кримінальному процесі України (2010)
Бєляєва К. В. - Етапи зародження та розвитку юридичної психології (2010)
Ховпун О. С. - Допит свідків у справах про ДТП (2010)
Макаруха З. М. - Правові основи заснування простору цивільного правосуддя в рамках ЄС (2010)
Стахєєва Г. О. - Умовне схвалення концентрації за новим Повідомленням Комісії ЄС: основні зміни та нововведення (2010)
Гончаренко В. Г. - Пізнавальна функція юридичної кваліфікації (2010)
Навроцький В. О. - Функціїї кримінально-правової кваліфікації та сучасність (2010)
Фесенко Є. В. - Кримінально-правова кваліфікація: функциональна роль та призначення (2010)
Тихий В. П. - Проблеми кваліфікації злочинного порушення безпеки людини (2010)
Баулін Ю. В. - Питання юридичної кваліфікації в діяльності Конституційного Суду України (2010)
Ковтун О. М. - Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України): проблеми предмета злочину (2010)
Євтєєва Д. П. - Кримінальна відповідальність за зловживання опікунськими правами: питання складу злочину (2010)
Грищук В. К. - Кримінально-правова кваліфікація еутаназії (2010)
Стрельцов Є. Л. - Об’єкт і кваліфікація злочинів (2010)
Шапченко С. Д. - Юридична кваліфікація як соціально-правове явище та деякі її загальнотеоретичні аспекти (2010)
Кучинська О. П. - Перекладач в кримінальному процесі України (2010)
Гарагонич О. В. - Ухилення від сплати податків з використанням цінних паперів: проблеми правозастосовної практики (2010)
Андрушко П. П. - Об’єкти кримінально-правової кваліфікації: поняття, види (2010)
Антонюк Н. М. - Інтерпретація юридичної термінології в контексті іноземномовного перекладу (2010)
Музика А. А. - Категорія "кваліфікація злочину" та інші, суміжні категорії, в аспекті формулювання тем дисертаційних досліджень (2010)
Вереша Р. В. - Кваліфікаційні помилки (2010)
Захарова О. С. - Строки в процесуальному законі: окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання провадження у зв‘язку з винятковими обставинами (2010)
Блудиліна М. Є. - Юридичний аналіз об’єктивної сторони складу злочину на стадії порушення кримінальної справи (2010)
Савченко А. В. - Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на кваліфікацію злочинів (2010)
Бойко І. І. - Визначення агресії в міжнародному праві (2010)
Попелюшко В. О. - Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування — запорука їх правильної кваліфікації (2010)
Ковальський В. С. - Кваліфікація діянь і реалізація охоронної функції права (2010)
Сарнавський О. М. - Проблеми кримінально-правової оцінки суспільно-небезпечних діянь, вчинених у військовій сфері (2010)
Дзюба В. Т. - Значення юридичних ознак потерпілого (жертви, постраждалого) при кримінально-правовій кваліфікації (2010)
Грудзур О. М. - Окремі питання кваліфікації давання та одержання хабара, які вчинені за умов провокації (2010)
Юрчишин В. М. - Юридична кваліфікація злочину — складова частина судової промови прокурора (2010)
Курдюков В. В. - Пізнання і доказування у кримінальних справах (2010)
Хуторянський О. В. - Характеристика суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 136 КК України (2010)
Бартман Ю. Д. - Щодо об’єкта злочину, передбаченого ст. 203 Кримінального кодексу України (2010)
Єфремов С. О. - Проблеми кваліфікації участі в організованому злочинному угрупованні певного виду (2010)
Карпова Н. Ю. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Буруковська Н. В. - Особливості розвитку філософської культури доби глобалізації (2010)
Коваль Т. Ф. - Формування і розвиток системи покарань у кримінальному праві Московської держави ХІV—ХV ст. (2010)
Ковтун О. М. - Форми планування використання та охорони земель за законодавством України (2010)
Костюк В. Л. - Шляхи реформування патрульної служби міліції (2010)
Радзівон С. М. - Місце адміністративного огляду в системі заходів адміністративного примусу (2010)
Гончаренко В. Г. - Правові питання порушення кримінальної справи, Блудиліна М. Є. (2010)
Вереша Р. В. - Мета покарання: теорії (концепції), історія, та сучасний стан, Лоєнко К. Ю. (2010)
Копотун І. М. - Особливості притягнення до кримінальної відповідальності в зарубіжному законодавстві за злочини проти громадського порядку та моральності (2010)
Титов А. М. - Деякі тактичні особливості діяльності представника потерпілого на досудовому слідстві (2010)
Неня О. В. - Питання правового регулювання використання науково-технічних засобів і методів криміналістики (2010)
Бєляєва К. В. - Психологічний експеримент як метод пізнання (2010)
Лунін С. В. - Докази — ключ до змагальності сторін у судовому процесі (2010)
Соловйов О. В. - Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) (2010)
Колісніченко К. С. - Питання заборони агресії в умовах універсального правопорядку часів Ліги Націй (2010)
Антонюк Н. М. - Мікросистема англійської синонімічної лексики, її основні особливості функціонування у наукових текстах юридичної тематики, Титаренко О. Ю., Котовська О. В. (2010)
Вайноренє І. П. - Ділова гра як метод формування іншомовної комунікативної компетенції студентів юридичних спеціальностей (2010)
Єделєв Р. С. - Поняття та способи закріплення процедури здійснення делегованого консульського захисту (2010)
Слатвицька О. С - Актуальні питання мови міжнародного договору (2010)
Варфоломеєва Т. В. - Доступність та ефективність судової системи (2010)
Тихий В. П. - Актуальні проблеми повноважень Конституційного Суду України (2010)
Захарова О. С. - Проблеми процесуального примусу у цивільному у процесі України (2010)
Гончаренко В. Г. - Проблемні питання судово-правової реформи в Україні (2010)
Сердюк В. В. - Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції (2010)
Прилуцький С. В. - Перспективи впровадження мирового суду в умовах реформування судочинства України (2010)
Тарануха В. П. - Здійснення адміністративного судочинства в Україні: проблемні аспекти (2010)
Юрчишин В. М. - Фактори, що обумовлюють необхідність участі прокурора в кримінальному процесі (2010)
Ковтун О. М. - Розмежування цивільної, господарської та адміністративної судових юрисдикцій у вирішенні земельних спорів і перспективи запровадження спеціальної земельної юрисдикції в Україні (2010)
Ковальський В. С. - Проблема реалізації охоронної функції права судами України (2010)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Пояснення сторін як докази в цивільному процесі (2010)
Кондрат’єва Л. А. - Право неповнолітніх на судовий захист у цивільному судочинстві (2010)
Гусейнова-Чекурда Р. З. - Реалізація конституційного права на свободу слова шляхом присутності ЗМІ у судовому процесі (2010)
Гуртієва Л. М. - Морально-правові аспекти попередження конфліктних ситуацій у правовідносинах слідчого з учасниками досудового слідства (2010)
Гордєєв В. В. - Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як юридичні факти (2010)
Татулич І. Ю. - Особливості застосування цивільної процесуальної форми в наказному провадженні (2010)
Синюк О. М. - Адаптація норм національного кримінально-процесуального законодавства до права Європейського Союзу: постановка та дослідження проблеми в Україні (2010)
Храпачевська А. В. - Проблема внесення змін до Кримінального кодексу України в контексті реформування судоустрою України (2010)
Кушнір Н. М. - Види судових помилок в провадженні суду першої інстанції при розгляді та вирішенні цивільних справ (2010)
Гавалешко П. С. - Апеляційний перегляд справ про порушення правил дорожнього руху (2010)
Курдюков В. В. - Обов’язкове призначення судово-психологічної експертизи як складова реформування кримінального судочинства України (2010)
Косаренко О. І. - Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства (2010)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Перспективи впровадження інституту примирення в цивільному судочинстві України (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Гончаренко С. В. - 60 річниця Європейської конвенції з прав людини: підсумки та сподівання (2010)
Варфоломеєва Т. В. - Реформа адвокатури — запорука належного захисту прав і свобод людини (2010)
Сердюк В. В. - Функціонування апарату вищих судових органів у контексті судової реформи (2010)
Скрипнюк О. В. - Конституційне право України: до питання про систему та структурну будову галузі (2010)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Франції (2010)
Федоришин О. О. - Порука як спосіб додаткового забезпечення зобов’язань емітента облігацій підприємств (2010)
Гончаренко В. Г. - Правовий статус і процесуальні аспекти інституту помилування (2010)
Грудницька С. М. - Сутність і поняття установчого договору (2010)
Бірюкова А. М. - Теоретичні та практичні питання забезпечення адвокатом права обвинуваченого на захист (2010)
Виговський О. І. - Правові аспекти випуску та обігу депозитарних розписок (2010)
Вереша Р. В. - Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) (2010)
Вигівська Л. В. - Стан законодавства та проблеми регулювання обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2010)
Орловський Б. М. - Уявна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння (2010)
Рощина І. О. - Поняття і складові елементи ефективності норми кримінального права у запобіганні злочинам (2010)
Кучинська О. П. - Проблеми розгляду заяв про відводи в кримінальному процесі України (2010)
Гончаренко В. Г. - Критерії допустимості психологічного впливу на досудовому слідстві, Гончаренко С. В. (2010)
Канюка І. М. - Наказне провадження та принцип презумпції невинуватості у кримінальному судочинстві України: проблеми та перспективи правового регулювання (2010)
Ларкін М. О. - Тактико-криміналістичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі (2010)
Європіна І. В. - Види протиправних діянь у сфері новітніх інформаційних технологій (2010)
Кучинська О. П. - Чи доцільне обмеження права на оскарження рішень суду?, Глущенко С. В. (2010)
Бєляєва К. В. - Нетрадиційні методи розслідування злочинів. Гіпноз (2010)
Свобода Є. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реєстрації (2010)
Старченко О. В. - Теоретичні та практичні проблеми міжнародної взаємодії слідчого овс (2010)
Колісніченко К. С. - Досвід міжнародного співробітництва та міжнародно-правового регулювання економічних питань в рамках Ліги Націй (2010)
Макаруха З. М. - Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (2010)
Антонюк Н. М. - Мікросистема англійської синонімічної лексики, особливості її функціонування у наукових текстах юридичної тематики, Титаренко О. Ю., Котовська О. В. (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Буруковська Н. В. - Цивілізаційні суперечності доби глобалізації: аксіологічний аспект (2011)
Тімуш І. С. - Проблема єдності природного та позитивного підходів до джерел правової нормативності (2011)
Кулешов О. О. - Питання організації та діяльності виконавчих органів місцевих рад в системі державного управління (2011)
Ігонін Р. В. - Принципи судової влади (2011)
Ткач І. В. - Етапи розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої у сфері публічно-правових відносин (2011)
Ковалишин О. Р. - Докази в корпоративних спорах (2011)
Моторна В. Ю. - Укладення договору тест-драйву автомобіля (2011)
Шкляр С. В. - Окремі проблеми конкуренційного процесу (2011)
Ковтун О. М. - Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель (2011)
Сидор В. Д. - Поняття і види принципів земельного законодавства України (2011)
Чернеженко О. М. - Особливості організації місцевого управління у Швейцарії в аспекті федералізму (2011)
Демидова Л. М. - Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової шкоди: ознаки та критерії оцінки (2011)
Самокиш В. П. - Злочини проти довкілля: проблеми визначення родового об’єкта (2011)
Одайник Б. М. - Об’єктивна сторона знищення, руйнування або пошкодження пам’яток — об’єктів культурної спадщини (2011)
Попелюшко В. О. - Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (2011)
Хмелевська Н. В. - Поняття гарантій забезпечення правової допомоги громадян в Україні (2011)
Кучинська О. А. - Справедливість кримінально-процесуального законодавства в світлі міжнародно-правових актів (2011)
Майгур М. О. - Обвинувальний висновок: теоретичні та практичні питання (2011)
Гончаренко В. Г. - Предмет доказування в кримінальному судочинстві (2011)
Бартащук Л. П. - Процесуальні гарантії забезпечення права людини на повагу до гідності під час отримання вербальної інформації у кримінальному судочинстві України (2011)
Блудиліна М. Є. - Аналіз приводів до порушення кримінальної справи у судочинстві України (2011)
Смагіна Д. В. - Класифікація клопотань у кримінальному процесі України (2011)
Мудрак І. В. - Судова промова в кримінальному судочинстві: поняття і процесуальне значення (2011)
Бєляєва К. В. - Механізм прийняття рішення на основі перцепції, яка є наслідком психологічного експерименту (2011)
Сукач І. В. - Правові аспекти і криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування (2011)
Булгаков В. Г. - Требования предъявляемые к системам видеонаблюдения для использования полученных ими изображений человека в решении криминалистических задач (2011)
Сокиран М. Ф. - Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів огляду місця події (2011)
Купчик О. Р. - Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922–1924 рр. ) (2011)
Макаруха З. М. - Удосконалення організаційно-правових форм боротьби з торгівлею людьми в Україні: імплементація положень міжнародних договорів (2011)
Кофанова О. С. - Кримінально-правові аспекти обігу культурних цінностей на теренах України та за її межами (2011)
Бігун В. С. - Право і правосуддя в юридичних фільмах: художня парадигма в популярній культурі (2011)
Козачук К. О. - Договір Фауста з Мефістофелем: право, література, фольклор (2011)
Ботвина Н. В. - Особливості мовно-інформаційного етикету міжнародної ділової бесіди (2011)
Олійник Ю. - Старі фотографії (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Гончаренко В. Г. - Моральність як метапринцип правосуддя (2011)
Галицький І. В. - Формування толерантності у правосвідомості та правовій культурі громадян України (2011)
Ул’яновська О. В. - Науковий підхід у доктрині права щодо розмежування правової фікції та правового символу (2011)
Кулешов О. О. - Вдосконалення партнерських відносин між суб’єктами влади та громадськістю (2011)
Великорода О. М. - Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в країнах СНД (2011)
Нєкрасова О. В. - Деякі аспекти застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин (2011)
Гніздовська Г. М. - Роль цивільно-правових норм у регулюванні суспільних відносин в сфері професійного футболу (2011)
Пахомова А. О. - Загальна характеристика законодавства у сфері проведення науково-дослідних робіт (2011)
Єрошенко О. Б. - Проблеми розгляду вимог щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати, в порядку наказного провадження (2011)
Ковальчук І. В. - Правове регулювання оподаткування населення українських земель у складі Російської імперії (2011)
Юденко Т. М. - Вдосконалення паспортної системи України як захід попередження торгівлі людьми (2011)
Маляр Г. В. - Створення дієвих механізмів боротьби з корупцією як одна з цілей реформування митної служби України (2011)
Гребеньков Г. В. - Призначення аксіології у кримінальному праві: постановка проблеми, Палій М. В. (2011)
Вереша Р. В. - Необережність та її види (коментар до ст. 25 КК України) (2011)
Ворона О. А. - Процесуальна форма застосування ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (2011)
Косаренко О. І. - Об’єкт і об’єктивна сторона правопорушень, пов’язаних з поширенням недобросовісної інформації (2011)
Орловський Б. М. - Проблеми кримінально-правового регулювання перевищення меж необхідної оборони (2011)
Семчук Н. О. - Суб’єкт та суб’єктивна сторона залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2011)
Чупринський Б. О. - Кримінально-правова характеристика шахрайства з нерухомістю (2011)
Остапенко О. Є. - Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у кримінальному процесі (2011)
Демидюк О. Б. - Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права (2011)
Неня О. В. - Криміналістичне значення мікрооб'єктів при розслідуванні злочинів (2011)
Середа Ю. М. - Проблемні аспекти дотримання прав і свобод людини і громадянина у сучасному змагальному процесі кримінального судочинства (2011)
Косенко М. С. - Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад діяльності дисциплінарних органів адвокатури (2011)
Європіна І. В. - Слідча ситуація та її роль у розслідуванні злочинів, які вчинюються з використанням комп'ютерів (2011)
Ліхолєтова Ю. А. - Актуальні проблеми судового захисту прав неповнолітніх: міжнародний досвід (2011)
Цірат Г. А. - Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі конвенції (2011)
Зозуля Є. В. - Генезис співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя (2011)
Бєляєва К. В. - Проблеми використання невербальної інформації суб’єктом досудового слідства (2011)
Білоус І. М. - Небеса не помогают людям, которые бездействуют (2011)
Сокиран Ф. М. - Психологічний вплив як елемент тактики розслідування (2011)
Сокиран М. Ф. - Передумови теорії взаємодії суб'єктів криміналістичної діяльності (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна обвинувачення у проекті нового КПК України: більше запитань, ніж відповідей (2011)
Косаренко О. І. - Мовні норми та закономірності в системі права (2011)
Александренко О. В. - Кримінально-процесуальні засоби боротьби з протидією розслідуванню (2011)
Білик Л. Д. - Правові питання строків у цивільному судочинстві (2011)
Грабовець Н. О. - Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів (2011)
Горохов С. В. - Переселення в Російській імперії: історико-правовий аспект (2011)
Іщенко В. В. - Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування: сучасні доктринальні підходи (2011)
Ковтун О. М. - Правове регулювання програмування використання та охорони земель в Україні: 20-річний досвід реформування та перспективи розвитку земельних правовідносин (2011)
Косаренко О. І. - Питання гармонізації українського законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу в електро- та газопостачанні (2011)
Коваленко Т. О. - Юридичні дефекти у правовому регулюванні земельних відносин: поняття та види (2011)
Масюк В. В. - Актуальні питання виконавчого провадження (2011)
Нецька Л. С. - Проблемні питання процесуальної участі прокурора у справах про банкрутство (2011)
Петлюк Ю. С. - Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні (2011)
Прилуцький Р. Б. - Особливості формування господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку Людства (2011)
Ткач І. В. - Відшкодування державою шкоди, завданої злочином (2011)
Шилова Н. П. - К вопросу о реализации кооперативных принципов в создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в России и Украине (2011)
Шаповал К. В. - Цивільна, господарська, адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування у вирішенні земельних спорів (2011)
Студентській круглий стіл на тему: "Реформування фінансової системи України" (2011)
Новини Академії адвокатури України (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Андріюк В. В. - Принципи юридичного прогнозування: деякі методологічні проблеми (2008)
Мартинюк Т. М. - Деякі особливості розвитку понять правосвідомості, правової культури і праворозуміння в українському суспільстві (2008)
Наум М. Ю. - Критика як засіб осмислення сутності права (2008)
Присташ Л. Т. - Порядок формування органів міського самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939рр.) (2008)
Саветчук Н. М. - Філософсько-правові погляди І.Франка (2008)
Гіренко О. Т. - Застосування примусових заходів до іноземної держави у практиці національних судів країн Європи (2008)
Дроздова І. В. - Окремі аспекти досліджень владної правосуб’єктності МВС України в системі адміністративних правовідносин (2008)
Луцький Р. П. - Проблемні аспекти соціальних гарантій посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Магновський І. Й. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як один із основних складових забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2008)
Степаненко К. В. - Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном (2008)
Апопій І. В. - Проблеми визнання шлюбу недійсним в судовому порядку (2008)
Банасевич І. І. - Правове регулювання укладення та виконання державних контрактів (2008)
Барчук І. В. - Стосовно окремих особливостей цивільно-правової відповідальності у сфері правопорушень щодо використання малих річок в Україні (2008)
Кузьмич О. Я. - Відмова третьої особи від права, наданого їй на підставі договору, укладеного на її користь (2008)
Логвінова М. В. - Про характер субсидіарної відповідальності батьків за шкоду, завдану неповнолітніми дітьми (2008)
Мироненко І. В. - Види обмежень права власності на землю (2008)
Олійник О. С. - Правовий аналіз інституту шлюбного договору за законодавством Франції (2008)
Піцик Х. З. - Права спадкоємців при спадкуванні за законом (2008)
Пунда О. - Перспективи правового регулювання приватної охоронної діяльності (2008)
Федюк Л. В. - Структура особистих немайнових прав (2008)
Фріс І. П. - До питання про функції нотаріату (2008)
Багай Н. О. - Законодавство України про охорону земель: проблеми розвитку (2008)
Вівчаренко О. А. - Земля України потребує правової охорони (2008)
Мендик Л. В. - Зміст та особливості юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства України (2008)
Мороз Г. В. - Громадське обговорення як форма участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень (2008)
Романко С. М. - Поняття та ознаки екологічної безпеки сільськогосподарської продукції (2008)
Романюк М. З. - Поняття та структура правового режиму земель (2008)
Гоголь Ю. В. - До питання про поняття трудової функції (2008)
Онищук С. В. - До питання правового статусу звільненого працівника міліції (2008)
Колб О. Г. - Кримінально-виконавча політика як історичний продукт внутрішньої політики держави, Кондратішина В. В. (2008)
Король І. Б. - Забезпечення конфіденційності сповіді громадян кримінально-правовими засобами: пропозиції до законодавства (2008)
Круль C. М. - Злочини у сфері інформаційних технологій: національний та міжнародний аспекти (2008)
Медицький І. Б. - Особистість патологічного гравця: соціо-кримінологічний аналіз (2008)
Дердюк Б. М. - Призначення судово-психіатричної експертизи у справах неосудних та обмежено осудних осіб (2008)
Загурський О. Б. - Участь адвоката у судових дебатах в суді присяжних (2008)
Когутич І. І. - Окремі аспекти методології використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних знань (2008)
Комарницька О. Б. - Запровадження "пам’ятки" у справах приватного обвинувачення (2008)
Король В. В. - Проблеми забезпечення міжнародно-правових стандартів права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному судочинстві України (затримання за підозрою у вчиненні злочину) (2008)
Луцький А. І. - Застосування психологічних знань на досудовій стадії кримінального процесу (2008)
Луцький І. М. - Психологічна консультація в кримінальному процесі (2008)
Луцький М. І. - Судово-психологічна експертиза (2008)
Микитин Ю. І. - Досвід правого регулювання відновного правосуддя у Польщі (2008)
Олейняш Е. М. - Правові та фактичні підстави проведення обшуку в кримінальному процесі (2008)
Попелюшко В. О. - Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази (2008)
Із зали засідань Президії НАН України (20 червня 2012 року) (2012)
Кухар В. П. - Надбання, проблеми та перспективи грантової підтримки науки : за матеріалами доповіді на спільному засіданні Президії НАН України, Колегії Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Ради ДФФД 30 травня 2012 року, Кияк Б. Р., Онопрієнко В. І. (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Що було на початку (2012)
Лопухін О. С. - Виникнення живої речовини на первісних планетах сонячної системи (ретроспективний погляд), Єремєєв В. М. (2012)
Степанчук В. М. - Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеогеографічних даних, Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. (2012)
Войтенко Н. В. - Всесвітній тиждень мозку 2012, Любанова О. П. (2012)
Гольцев А. М. - Розвиток досліджень з проблем кріобіології та кріомедицини в Національній академії наук України, Дембновецький О. Ф., Бойко В. І., Дудченко Т. М., Пацюк Ф. Н. (2012)
Гриценко В. І. - Персоніфіковані засоби цифрової медицини — крок до здоров’я, Файнзільберг Л. С. (2012)
Сорокін О. В. - Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування : за матеріалами наукового повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 30 березня 2011 року (2012)
Чекман І. С. - Вода — це саме життя! Рецензія на книгу В. В. Турова і В. М. Гунька "Кластеризованная вода и пути ее использования". - Київ: Наукова думка, 2011. (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Пехньо (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. І. Лева (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мамченка (2012)
Нещерет М. - Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке (2012)
Соловяненко Д. - Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus (2012)
Войцеховська М. - Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек (2012)
Кунанець Н. - Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX – початку XX ст. (2012)
Попик В. - Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження (2012)
Васильев В. - Биографика деятелей книжной культуры России (проект Научного центра исследований истории книжной культуры РАН), Ермолаева М. (2012)
Коваленко І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної науки, освіти і практики, Кропочева Н. (2012)
Смаглова Н. - Система ІРБІС у бібліотеках НДУ НАН України (2012)
Сербін О. - Систематичність та систематизаційність організації інформації – основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки (2012)
Лобузіна К. - Роль бібліотечних класифікацій в організації знань (2012)
Вакуленко М. - Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних (2012)
Галицька С. - "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки, Лобузіна К., Якушко В. (2012)
Медвідь Т. П. - Систематизація бібліотечно-інформаційних баз даних з питань сільського господарства як можливість відображення нових знань галузі (2012)
Орєшина Н. В. - Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти, Медвідь Т. С. (2012)
Перенесієнко І. - Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань (2012)
Ванеев А. - Весомый вклад в историю отечественного библиотековедения (2012)
Супронюк О. - Відділ зарубіжної україніки НБУВ (1991–2011): історія, здобутки, завдання (2012)
Шемаєва Г. - Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек (2012)
Вінічук І. - Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства (2012)
Петрова М. - Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки (2012)
Попик В. - Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності (2012)
Симоненко Т. - Репозитарій "Наукова періодика України": шлях оброблення електронних версій (2012)
Костенко М. - Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні (2012)
Шатрова М. - Нові бібліографічні видання Національної парламентської бібліотеки України (2012)
Сербін О. - Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого (2012)
Добровська С. - "Інформаційні технології" у реферативній базі даних "Україніка наукова", Кириленко С., Балагура І. (2012)
Селиванова Ю. - Международные стандарты метаданных для описания библиотечных, архивных материалов и музейных объектов, Масхулия Т. (2012)
Копанєва Є. - Національні індекси наукового цитування (2012)
Березкина Н. - Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по основным библиометрическим параметрам, Мохначева Ю., Хабырина Т., Хренова Г. (2012)
Лямець А. - Законодавчі засади забезпечення бібліотек Єгипту обов’язковим примірником видань (2012)
Бодак О. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в пресі: аналітичний огляд публікацій за 2011 р. (2012)
Половинчак Ю. - Синтезоване знання як відображення суспільних процесів (2012)
Сербін О. - Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи, Удовик В. (2012)
Циценене Р. - 100-летний юбилей Библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук (2012)
Володимиру Юхимовичу Омельчуку – 80 (2012)
Онищенко А. С. - Международная ассоциация академий наук: стратегия информационно-библиотечного сотрудничества (2003)
Онищенко А. С. - Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского как многопрофильный научно-исследовательский центр, Попроцкая В. Г. (2003)
Попик В. И. - На пути к многотомному Украинскому биографическому словарю, Бугаева Е. В. (2003)
Зайченко Н. Я. - Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа научных публикаций, прореферированных в УРЖ "Джерело" в 1999 - 2002 гг. (2003)
Пивоваров Ю. С. - Роль ИНИОН в информационном обеспечении социальных и гуманитарных наук в России (2003)
Березкина Н. Ю. - Научная библиотека в условиях информатизации общества (2003)
Захаров А. Г. - Проблемы информационного обслуживания ученых в централизованной библиотечной системе БЕН РАН, Козлова Е. И. (2003)
Петров В. В. - Использование современных технологий для обеспечения научно-технической информацией научных работников и специалистов Украины, Крючин А. А., Шанойло С. М., Крючина Л. И., Петров И. В. (2003)
Танатар Н. В. - Информационно-аналитическое обслуживание высших органов государственной власти с использованием автоматизированных систем ключевых фрагментов публикаций (2003)
Кулаковская Т. Л. - Роль библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины в информационной поддержке научных исследований (2003)
Свобода А. А. - Проблемы развития информационной сферы общества в ХХІ ст. и их влияние на организацию информационного обслуживания читателей универсальной научной библиотеки (2003)
Авотиня М. - Новые тенденции в обслуживании пользователей Латвийской академической библиотеки (2003)
Новикова Н. В. - Современные направления библиотечно-информационного обслуживания потребителей деловой информации (2003)
Леонов В. П. - Сохранение знаний в библиотеках: опыт БАН (2003)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Документно-информационные ресурсы национальной библиотеки: реалии и перспективы формирования (2003)
Гулбе Д. - Бесплатный обязательный экземпляр полиграфических и других изданий как один из источников комплектования Латвийской академической библиотеки (2003)
Муйжниеце Э. - Из опыта создания базы данных серой литературы в Латвийской академической библиотеке (2003)
Стефанович А. В. - Роль хранения редких и рукописных фондов: (по фондам Центральной научной библиотеки Национальной Академии наук Беларуси) (2003)
Калиберда Н. Ю. - Электронный каталог Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: мониторинг эффективности использования (2003)
Цинковская И. И. - Проблемы создания электронного каталога листовых изобразительных документов из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. вернадского, Юхимец Г. Н. (2003)
Баркова О. В. - Путь онлайнового документа в библиотечном технологическом процессе (2003)
Красильникова И. Ю. - Развитие МБА в современных условиях (Региональный аспект), Цукерблат Д. М. (2003)
Паршукова Г. Б. - Компьютерная подготовка библиотекарей-профессионалов (2003)
Соболева Е. Б. - Интенсивное обучение новым технологиям на базе Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования, Артемьева Е. Б. (2003)
Ситник С. М. - Модель современного библиографа (практический взгляд на актуальную тему) (2003)
Пименов Е. Н. - Англо-русский тезаурус по сохранности документов и некоторые особенности его составления (2003)
Абугалиева К. К. - Из истории становления и развития Центральной научной библиотеки Республики Казахстан (к 70-летию со дня образования) (2003)
Алиева-Кенгерли А. И. - Центральная научная библиотека Национальной академии наук Азербайджана: история и перспективы развития (2003)
Заалишвили М. М. - Центральная научная библиотека академии наук Грузии (2003)
Кудратова Д. К. - Развитие библиотек Узбекистана и их роль в жизни Республики (2003)
Минасян К. О. - Фундаментальная научная библиотека Национальной академии наук Республики Армения (2003)
Ивбуле Д. - Библиографическая работа в эпоху электронных ресурсов (2003)
Яцкевич А. Н. - Библиография - в помощь науке (2003)
Семеко Н. С. - Библиографирование литературы по науке и научно-исследовательской работе в Беларуси: история, состояние, перспективы (2003)
Абенова Л. Д. - Истоки краеведческой библиографии Казахстана (2003)
Бегманова М. М. - Ученый-библиограф Сабитов Нигмет Сабитович (2003)
Про створення спеціалізованої вченої ради (2008)
Слободяник М. С. - До підсумків 2007 року (2008)
Бездрабко В. В. - К.Г.Мітяєв і становлення документознавства (2008)
Загорецька О. М. - Інформаційні потреби працівників служб діловодства (за результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) (2008)
Плешкевич Е .А. - О блистательной эрудиции и кислых яблочках (2008)
Боряк Т. Г. - Переміщення "Празького архіву" української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) (2008)
Муха Л. В. - Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення (2008)
Чжао Л. - Національні бібліотеки в стратегіях розвитку інформаційної інфраструктури суспільства (2008)
Загуменна В. В. - Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря (2008)
Тимошик М. С. - Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм (2008)
Матвієнко О. В. - Спеціальність "Консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України (2008)
Прокопенко Л. С. - Національна бібліографія Нідерландів (2008)
Низовий М. А. - "Бібліотечне краєзнавство" – підручник чи наслідок надмірних амбіцій? (2008)
Пирожков Г. П. - Рецензия на учебное пособие по культурологии (2008)
Ярощук В. П. - Крок професійної спільноти на допомогу сільській бібліотеці (2008)
Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області (2008)
Бездрабко В. В. - Поль Отле і наука про документ (2008)
Загорецька О. М. - Неосфрагістичні знання в документознавстві (сучасні вимоги до виготовлення та застосування печаток для документів) (2008)
Шатрова М.Б. - Образотворчі документи в обласній бібліотеці (на прикладі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) (2008)
Ісаєнко О. О. - Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки (2008)
Афанасьєва К. О. - Правові аспекти функціонування електронних бібліотек (2008)
Пам’яті Ольги Марківни Серьогіної (2008)
Новоженова Т. А. - Методологический статус синергетики в науке о библиографии (2008)
Міщук С. М. - Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Бурківська Л. Ю. - Про деякі аспекти дослідження сучасної періодики (на матеріалі газети "Західний кур'єр") (2008)
Папакін Г. В. - Історія державних установ України: предмет, об'єкт та специфіка наукової і навчальної дисципліни (2008)
Низовой Н. А. - Кого защищает и за что и как борется "главный документолог"?(к завершению "одной дискуссии") (2008)
Столяров Ю. Н. - Почему документологическая дискуссия не состоялась (2008)
Слободяник М. С. - Дискуссия должна стать конструктивной (2008)
Онищенко А. С. - Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН: развитие информационного сотрудничества, Кулаковская Т. Л. (2007)
Артемьева Е. Б. - Региональные библиотековедческие исследования в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук: состояние и перспективы развития, Кожевникова Л. А., Паршукова Г. Б. (2007)
Карпова И. Л. - Возможности мониторинговых исследований периодических и продолжающихся изданий в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси (2007)
Дубровина Л. А. - Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (2007)
Гальченко Е. М. - Переплет украинских рукописных и первопечатных книг: современное состояние изучения и дальнейшие перспективы (2007)
Черкасова И. Ю. - Анализ использования печатных и электронных журналов в Пущинском научном центре РАН, Захарова С. С., Довбня Е. В. (2007)
Городко И. П. - Развитие системы научно-вспомогательных ресурсов по природоведению в ЦНБ НАН Беларуси, Басинюк Т. К. (2007)
Гринберга Сандра. - Информационный центр ООН и Всемирного банка в Латвийской Академической библиотеке (2007)
Каленов Н. Е. - Современные подходы и технология сбора и обработки информации для управления ЦБС БЕН РАН, Варакин В. П. (2007)
Колпакова Н. В. - Электронный фонд БАН: вопросы организации, Орлов И. В. (2007)
Горовой В. Н. - Эволюция информационного производства в процессе глобальных общественных трансформаций (2007)
Федорчук А. Г. - Автоматизированные технологии формирования информационно-аналитических систем на основе исследования информационных потоков СМИ, Танатар Н. В. (2007)
Ахремчик Р. В. - Электронная доставка документов в системе библиотечно-информационного обслуживания пользователей ЦНБ НАН Беларуси, Титович С. М. (2007)
Астапович Л. Л. - Создание библиографических записей в электронном каталоге Центральной, Ловейкина Л. В., Прудникова Л. И. (2007)
Иванова О. А. - База данных рукописных кириллических книг "Кодекс" в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2007)
Каленов Н. Е. - Политика комплектования единого фонда ЦБС БЕН РАН и роль новых информационных технологий в комплектовании фондов, Левнер М. В. (2007)
Березкина Н. Ю. - Изменение стратегии формирования фондов научных библиотек (на примере ЦНБ НАН Беларуси), Авгуль Л. А., Сикорская О. Н. (2007)
Муха Л. В. - Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: достижения, задачи, перспективы (к 15-летию создания), Затока Л. П. (2007)
Алиева-Кенгерли А. И. - К вопросу сохранности фондов в Центральной научной библиотеке НАН Азербайджана, Халафова Г. А. (2007)
Ибраимова Ш. Ж. - Изучение и сохранение редких изданий Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Кыргызской республики: проблемы и перспективы (2007)
Стришенец Н. В. - Национальные особенности и интернационализация библиотечно-информационной терминологической лексики (на материалах англоязычных исследований) (2007)
Леонов В. П. - Книга как космический субъект (2007)
Пайчадзе С. А. - О некоторых книговедческих исследованиях за Уралом (2007)
Ковальчук Г. И. - "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг, Заболотная Н. В. (2007)
Печюлявичюте Бируте. - Выставочная деятельность в Национальной библиотеке Литвы (2007)
Сергеева И. А. - Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ: история и современность (2007)
Стефанович А. В. - Книжный фонд отдела редких книг и рукописей ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси через призму частных библиотек (2007)
Шовкопляс Т. И. - Из истории становления и формирования картографического фонда Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Герус А. Л. (2007)
Огородник Т. Н. - Картографические коллекции кабинета картографии Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника Национальной академии наук Украины (2007)
Колпакова Н. В. - Национальная академическая библиография военного времени, Баженова Н. М. (2007)
Рекомендації науково-практичної конференції "Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань" (2008)
Давидова І. О. - Сутність та системна організація інноваційної політики бібліотек України (2008)
Ярошенко Т. О. - Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці (2008)
Макеєва І. І. - Мотиви навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів (2008)
Швецова-Водка Г. М. - Чи потрібний документознавству оновлений термінологічний апарат? (2008)
Бездрабко В. В. - С. Г. Кулешов і вітчизняне документознавство: до історіографії науки на рубежі століть (2008)
Силков С. В. - О документно-коммуникационных аспектах менеджмента знаний (2008)
Юхименко Ю. П. - Проблеми інформатизації документообігу у вищих навчальних закладах України (2008)
Маркова В. А. - Соціально-комунікативна природа книги у перспективі міждисциплінарного дослідження (2008)
Тявкін І. В. - Оценка эффективности поисковой системы виртуального музея нобелистики (2008)
Товт І. С. - Ціна інформації в умовах ринкової економіки (2008)
Бездрабко В. В. - Документознавчі термінологічні семінари та збірки наукових праць: нові здобутки українських документознавців (2008)
Вихрева Г. М. - Формирование ценностных ориентиров российской библиотеки в контексте реалий современного общества (2008)
Алиева-Кенгерли А. И. - Библиотека как элемент инфраструктуры информационного общества (из практики информатизации в Азербайджанской Республике), Гусейнова Ф. И. (2008)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Технологии, инновации, управление как базовые направления современных библиотековедческих (2008)
Березкина Н. Ю. - Оценка исследовательской деятельности ученых Беларуси с использованием баз данных "Web of Science", Хренова Г. С. (2008)
Петров В. В. - Проблемы сохранения мирового культурного наследия в цифровом видев, Крючин А. А., Шанойло С. М., Косяк И. В. (2008)
Ивбуле Дагния. - Книжное дело и библиография в Латвии и изгнании, ХХ–ХХІ век: достижения и перспективы (2008)
Горовой В. Н. - Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере "СІАЗа" НБУВ) (2008)
Удовик В. Н. - Информационно-аналитическая деятельность Фонда Президентов Украины НБУВ (2008)
Новикова Н. В. - Информационно-библиотечный фактор исследования рынков товаров и услуг (2008)
Кириллова О. В. - Научная периодика Болгарии во входном потоке информационного центра-генератора: подходы к отбору изданий, Павловска Е., Тимофеева Е. В. (2008)
Дрозд О. М. - Комплексные решения для создания системы информационного обеспечения научных исследований и разработок, Молчан Ж. М. (2008)
Коротенко Е. В. - Электронные ресурсы в информационном обеспечении научных исследований (из опыта ЦНБ АН Молдовы) (2008)
Жердева В. А. - Ретроспективные научно-вспомогательные указатели ЦНБ НАН Кыргызской Республики в помощь науке Кыргызстана (2008)
Копанева В. А. - Архивирование сетевых ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (2008)
Васильчиков В. В. - Подход БЕН РАН к решению проблемы ретроковерсии карточных каталогов, Власова С. А., Соловьева Т. Н. (2008)
Танатар Н. В. - Интеллектуальные поисково-аналитические системы мониторинга СМИ, Федорчук А. Г. (2008)
Ибраимова Ш. Ж. - Изучение читательского спроса как основа управления формированием фонда (из опыта ЦНБ НАН Кыргызской Республики) (2008)
Федотова О. П. - Перераспределение изданий как один из факторов обеспечения сохранности фонда библиотеки-депозитария (на примере системы фондов ГПНТБ СО РАН) (2008)
Слащева Н. А. - Изучение информационных потребностей пользователей Пущинского научного центра РАН в Центральной библиотеке Центра (отдел БЕН РАН), Мохначева Ю. В., Харыбина Т. Н. (2008)
Исаенко А. А. - Пользователи электронных научно-информационных ресурсов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (по результатам анкетирования) (2008)
Сантарович А. В. - Система информационно-библиотечного обслуживания пользователей ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Красильникова И. Ю. - Комплексность в услугах МБА и ДД крупных библиотек (2008)
Цукерблат Д. М. - Обслуживание пользователей в библиотеках с учетом норм авторского права (2008)
Колпакова Н. В. - Библиотеки в поисках спонсоров, Орлов И. В. (2008)
Смык О. П. - Маркетинговая деятельность ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Дергилева Т. В. - Научно-методическая работа ГПНТБ СО РАН: исторические и организационные аспекты (2008)
Леонов В. П. - О мастерстве библиографа (2008)
Колосовская О. М. - Библиотека Антония Петрушевича – универсальное славистическое собрание второй половины ХІХ – начала ХХ в. (2008)
Юхимец Г. Н. - Отдел изобразительных искусств: история, задачи и перспективы развития (к 90-летию НБУВ) (2008)
Циборовская-Римарович И. О. - Книги из библиотек иезуитских коллегий в фондах НБУВ: происхождение, исторические судьбы, пути поступления (2008)
Дениско Л. М. - Книжные автографы в коллекции редких изданий Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского как важный информационный ресурс для исследователей (2008)
Стефанович А. В. - Пропаганда рукописного и печатного наследия в современных условиях (на примере отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси (2008)
Хренова Г. С. - Международный книгообмен ЦНБ НАН Беларуси: история, опыт, современное состояние (2008)
Вихрева Г. М. - Теория библиотечного отбора: эволюция взглядов (2009)
Горовой В. Н. - Социальные информационные коммуникации: современный этап развития (2009)
Авгуль Л. А. - Отражение результатов научно-исследовательской работы ЦНБ НАН Беларуси на страницах печати (2009)
Березкина Н. Ю. - Оценка исследовательской активности ученых России и Беларуси (по данным Scopus), Сикорская О. Н. (2009)
Цукерблат Д. М. - Удовлетворение информационных потребностей и приверженность потребителей (2009)
Кулицкий С. П. - Возможности информационно-аналитической поддержки развития украинской экономики с использованием ресурсов научной библиотеки (2009)
Гранчак Т. Ю. - Исследование этносоциальных процессов как направление информационно-аналитической деятельности (2009)
Городко И. П. - Научно-вспомогательные ресурсы ЦНБ НАН Беларуси: развитие системы и интеграционные тенденции (2009)
Курбангалеева И. В. - Сибирская наука на сайте Центральной научной библиотеки Новосибирского Академгородка (Отделение Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН) (2009)
Леонтьев А. А. - Веб-сайт Отделения ГПНТБ СО РАН в Новосибирском Академгородке и его английские страницы (2009)
Соловьева Т. Н. - Развитие Интернет-каталога журналов ЦБС БЕН РАН в современных условиях (2009)
Березкина Н. Ю. - Создание и использование электронных информационных ресурсов в ЦНБ НАН Беларуси, Дрозд О. М. (2009)
Басинюк Т. К. - Реферативная база данных "Экология и охрана окружающей среды Беларуси" - электронный информационный ресурс Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси (2009)
Чокушева З. А. - Электронная коллекция научных трудов ученых Кыргызстана в Центральной научной библиотеке Национальной Кыргызской республики академии наук (2009)
Федотова О. П. - Организационно-управленческие аспекты взаимодействия библиотек в формировании и использовании библиотечных ресурсов территории (2009)
Дергилева Т. В. - Особенности формирования и использования информационных ресурсов библиотек сети ГПНТБ СО РАН (2009)
Власова С. А. - Интернет-система обслуживания читателей из фондов Библиотеки по естественным наукам (2009)
Мохначева Ю. В. - Изучение потребностей ученых и специалистов Пущинского научного центра РАН в различных видах библиометрической информации, Харыбина Т. Н. (2009)
Кунанец Н. Э. - Автоматизация обслуживания читателей: преимущества и недостатки (2009)
Павлова Л. П. - Становление и развитие централизованной системы обслуживания по МБА в Новосибирском научном центре, Лисовская Н. С., Паршиков Р. М. (2009)
Мудроха В. А. - Кадровая политика в библиотеке: основные тенденции и направления развития (2009)
Леонов В П. - Об изучении связи печатной книги и электронной (2009)
Алиева-Кенгерли А. И. - Книжное дело в средневековом Азербайджане, Мамедова Л. Г. (2009)
Гудайтис В. А. - Национальная библиотека Литвы им. Мартинаса Мажвидаса: на пороге 90-летия (2009)
Свобода А. А. - "Работа над будущим человечества: организация знаний" (2009)
Шовкопляс Т. И. - В. А. Кордт: факты биографии, Герус А. Л. (2009)
Дегтяренко Л. А. - Отдел зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Супронюк О. К. (2009)
Малолетова Н. И. - Международные книгообменные связи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (1918 – 2008 гг.), Красий Р. Л. (2009)
Ковальчук Г. И. - Украинские публикации в сборнике "Книга. Исследования и материалы": к 50-летию издания (2009)
Циборовская-Римарович И. О. - Сотрудничество Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского с польскими научными учреждениями в области книговедения и библиотековедения (1993–2008 гг.) (2009)
Мохначева Ю. В. - Библиометрический анализ публикационной активности организаций Московской области по проблемам нанотехнологий и наносистем, Харыбина Т. Н. (2010)
Хренова Г. С. - Исследование информационной ценности зарубежных научных журналов с использованием базы данных "Journal Citation Reports", Чикун О. Н. (2010)
Березкина Н. Ю. - Анализ публикационной активности ученых Национальной академии наук Беларуси, Хренова Г. С. (2010)
Литвинова Л. А. - Массив украинских диссертаций по книговедению, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998 - 2007) (2010)
Перегоедова Н. В. - Вопросы модернизации организационно-управленческой деятельности в сфере науки: информационные аспекты (2010)
Горовая С. В. - Аналитическая деятельность библиотек как важный элемент информационно-аналитического обеспечения общества (2010)
Власова С. А. - Экспертная система ЦБС БЕН РАН, Кочукова Е. В. (2010)
Докторов Я. Я. - Программный комплекс регистрации периодических изданий для библиотек ЦБС БЕН РАН, Соловьева Т. Н. (2010)
Цукерблат Д. М. - Место патентно-информационных подразделений в реализации инновационных проектов (2010)
Петров В. В. - Формирование баз данных реферативной информации - путь к оперативному обмену результатами научных исследований, Крючин А. А., Костенко Л. И., Минина Н. Н., Зайченко Н. Я. (2010)
Алиева-Кенгерли А. И. - Подход к организации научных электронных библиотек, Кондратьев С. В. (2010)
Лобузина Е. В. - Возможности системы автоматизации "Ирбис64" для организации работы специализированных фондов научных библиотек, Лобузин И. В. (2010)
Бусыгина Т. В. - База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований", Лаврик О. Л., Мандринина Л. А., Балуткина Н. А. (2010)
Редькина Н. С. - Мониторинг в библиотечной науке и практике (2010)
Горовой В. Н. - Современная библиотечкная система как элемент информатизации (2010)
Чупрына Л. А. - О возрастании роли оперативной информации в системе социальных коммуникаций (2010)
Гранчак Т. Ю. - Информационно-аналитические структуры библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, продукты (2010)
Босина Л. В. - Актуализация стратегии развития фондов системы академических библиотек, Подкорытова Н. И. (2010)
Свирюкова В. Г. - Формирование и использование справочно-библиографического фонда научной библиотеки (на примере ГПНТБ СО РАН) (2010)
Авгуль Л. А. - Современное состояние структуры потока пользователей научной библиотеки и информационные потребности: некоторые аспекты, Пирогова О. В., Гончарова И. В. (2010)
Федотова О. П. - Специфика правоотношений, возникающих в бытовании библиотечного фонда литературы ограниченного распространения (на примере ГПНТБ СО РАН) (2010)
Солоиденко Г. И. - Терминологическая деятельность украинской эмиграции (2010)
Стришенец Н. В. - Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия (2010)
Ловейкина Л. В. - Новые компьютерные технологии в практике каталогизации Центральной научной библиотеки имени Я. Коласа НАН Беларуси, Лаужель Г. О. (2010)
Астапович Л. Л. - Смысловая обработка документов в Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа НАН Беларуси при создании электронных информационных ресурсов, Ерема Т. С. (2010)
Леонов В. П. - Кириллическая книга в истории Санкт-Петербурга (XVIII век), Гордеева М. Ю. (2010)
Лис М. М. - "Коллекция материалов по истории, науке, культуре" из рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси как важный источник документов белорусоведческой тематики (2010)
Малолетова Н. И. - Деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в 1941-1943 гг. и политика нацистской оккупационной администрации в отношении библиотек (2010)
Кунанец Н. Э. - Реорганизационные изменения в структуре научных библиотек Львова во время Второй мировой войны (2010)
Михаленок Д. К. - Библиотека Т. И. Вяземского во время Великой Отечественной войны (1941 - 1945), Лапченко В. Ю. (2010)
Ластикова Л. М. - Из истории библиотеки Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, Марченко Т. Н., Константинова В. А. (2010)
Комарова Н. Г. - Новая серия электронных биобиблиографических указателей "Истории НАН Беларуси в лицах". Традиционный взгляд и новый подход (2010)
Сушко Г. С. - База данных "Беларуская навука у асобах" как вариант персональной библиографии (2010)
Устиновский Д. В. - Развитие историко-библиографических исследований в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (1990-2010) (2010)
Витяг з Указу Президента України № 1121/2008. Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки (2008)
Розпорядження Кабінету Міністрів України. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення Електронного архіву національної пам'яті України (2008)
Концепція Державної цільової національно-культурної програми створення Електронного архіву національної пам'яті України (2008)
Слободяник М. С. - Деякі підсумки 2008 року (2008)
Степченко О. П. - В. Ф. Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ (2008)
Люди, що ведуть за собою. До ювілею директора Хмельницької ОУНБ Н. М. Синиці (2008)
Бездрабко В. В. - Документознавчі ідеї М. С. Слободяника і розвиток сучасного вітчизняного документознавства (2008)
Прокопенко Л. С. - Основні напрями діяльності Міжнародної федерації кіноархівів, Крюкова Л. І. (2008)
Плешкевич Е. А. - Рецензия на учебное пособие Г. Н. Швецовой-Водки "Общая теория документа и книги” (2008)
Філіпова Л. Я. - Олійник О. В. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання (2008)
Бейліс Л. І. - Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації (2008)
Артамонова Н. О. - Засоби наукових комунікацій у медичній галузі (2008)
Олійник О. С. - Права інтелектуальної власності в суспільстві знань (2008)
Слободяник М. С. - До підсумків п'ятого міжнародного форуму в Академії (2008)
Промська О. - Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань (про Рівненську конференцію) (2008)
Покажчик змісту за 2008 рік (2008)

Давидова І. О. - Моніторинг бібліотекознавчих публікацій у журналі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Швецова-Водка Г. М. - Проблеми документознавства на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2004-2008 роки) (2009)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Шановні колеги! (2009)
Пашкова В. С. - Президія УБА вітає ювіляра, Загуменна В. В. (2009)
Матяш І. Б. - Вітання з нагоди п'ятиріччя з часу започаткування журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Іванченко І. - Привітання журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" від Асоціації секретарів та офіс-менеджерів України (2009)
Ставицька В. В. - Часопису – п'ять! (2009)
Плешкевич Є. О. - Юбилей журнала "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Ашаренкова Н. Г. - Мережа публічних бібліотек України: проблеми оптимізації (2009)
Новоженова Т. А. - Использование идей синергетики в информационно-библиотечных науках (2009)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного реструктурування бібліотек України (2009)
Бездрабко В. В. - Концепція доументознавства Г. М. Швецової-Водки: генеза і зміст (2009)
Шемаєва Г. В. - Система науково-галузевих комунікацій: теоретико-методологічне обгрунтування (2009)
Манфред Хауер - Представлення бібліотечного фонду в режимі онлайн: створення європейської мережі бібліотек (2009)
Дубова С. В. - Комунікативний простір наукової та професійної спільноти в мережі Інтернет: проблеми та перспективи (2009)
Силков С. В. - Об имплементациях менеджмента знаний в современные библиотечные, архивные и музейные окружения (2009)

Слободяник М. С. - Оновлений склад редакційної колегії та редакційної ради журналу (2009)
Плешкевич Е. А. - Соотношение понятий "тип документа” и "форма представления документа” на примере электронного документа (2009)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Описання музичних та інших документів на основі інтегрованого формату описування (2009)
Шатрова М. Б. - Аналіз документного потоку статей з образотворчого мистецтва в періодичних та продовжуваних виданнях України 1996-2005 років (2009)
Головацька І. М. - Архівні та музейні заклади Івано-Франківщини як складова інформаційного ресурсу регіону (2009)
Ісаєнко О. О. - Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних бібліотеках України (2009)
Стрішенець Н. В. - Координація комплектування в американському бібліотекознавстві (2009)
Ярощук В. П. - Організація діяльності сільського бібліотекаря (2009)
Вахнован В. Ю. - Історія формування організаційної структури соціологічної служби з вивчення читання в бібліотеках України (2009)
Копанєва В. О. - Закони Ранганатана та Інтернет (2009)
Висоцька О. Є. - Комунікативні технології постмодерну (2009)
Вергунов В. А. - П'ята конференція молодих учених та спеціалістів зі спеціальності – історія науки і техніки (2009)
Бездрабко В. В. - Перші українські навчальні видання з документознавства: форма і зміст (2009)
Плешкевич Е. А. - Проблемы развития теории в дисциплинах документально-информационного цикла: взгляд со стороны (2009)
Вергунов В. А. - Національний пріоритет на шляху до Європейської інтеграції (до 10-річчя РЖ "Агропромисловий комплекс України") (2009)
Висоцький О. Ю. - До питання про інформаційні технології легітимаційної політики (2009)
Меньківська Н. С. - Інформаційна діяльність державних архівів: сутність та визначення (2009)
Артамонова Н. О. - Інформаційне забезпечення трансферу медичних технологій як сучасний комунікаційний механізм інноваційної діяльності (2009)
Стрішенець Н. В. - Наукова комунікація як елемент управління фондом (2009)
Маркова В. А. - Електронна книга: наукове поняття чи метафора? (2009)
Кухтина А. В. - Библиография библиографии в условиях электронных коммуникаций: состояние проблемы (2009)
Слободяник М.С. - Шостий міжнародний форум в Академії (2009)
Баркова О. В. - Організація і технологія формування електронної бібліотеки (2009)
Горовий В. - Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету (2011)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки (2011)
Сербін О. - Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань (2011)
Швецова-Водка Г. - Складові системи документальних комунікацій (2011)
Шелестова А. - Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України (2011)
Боряк Т. - Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті "Празького архіву" (2011)
Березкіна В. - Міжнародний бібліографічний конгрес. Бібліотеки світу очима українців, Савченко І. (2011)
Малигон Г. - 17-й Міжнародний форум видавців у Львові (2011)
Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг (2011)
Дьяченко Е. Д. - Информационно-библиотечный совет Российской академии наук – 100 лет на службе науке, Каленов Н. Е. (2011)
Леонов В. П. - История Информационно-библиотечного совета как зеркало деятельности Академии наук (2011)
Онищенко А. С. - Роль информационно-библиотечных советов в развитии взаимосвязей РАН и НАН Украины (2011)
Попик В. И. - Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры (2011)
Березкина Н. Ю. - Использование баз данных Web of Science и Scopus для оценки результатов научной деятельности в Национальной академии наук Беларуси, Сикорская О. Н., Хренова Г. С. (2011)
Чекмарёв А. А. - Электронные расчеты за платные услуги библиотечного сайта в контексте маркетинговой стратегии, Чупрына Л. А. (2011)
Литвинова Л. А. - Фонды НБУВ по истории НАН Украины периода УАН-ВУАН (1918–1934) как источниковая база диссертационных исследований в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения (2011)
Каленов Н. Е. - Становление и развитие компьютерных технологий в библиотеке по естественным наукам РАН (2011)
Власова С. А. - Развитие автоматизированной системы приёма и обработки заказов по межбиблиотечному абонементу в Библиотеке по естественным наукам РАН, Колерова Т. С. (2011)
Свирюкова В. Г. - Использование веб-сервисов библиотеки для обслуживания удаленных пользователей (на примере ГПНТБ СО РАН) (2011)
Перегоедова Н. В. - Использование БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН по проблемам социальной экологии в просветительской и образовательной деятельности в области формирования духовной культуры общества (2011)
Дрозд О. М. - Использование информационно-инновационных систем в деятельности библиотеки на современном этапе, Молчан Ж. М. (2011)
Ловейкина Л. В. - Использование корпоративных библиотечных технологий при каталогизации документов (на примере ЦНБ НАН Беларуси), Бадылевич М. М., Грядовкина М. Ю. (2011)
Кулицкий С. П. - Информационный потенциал научной библиотеки в сфере аналитической поддержки развития экономики (2011)
Горовой В. Н. - Содержательные представления об информационном суверенитете в контексте актуальных задач библиотековедения (2011)
Гранчак Т. Ю. - Библиотека как компонент системы политической коммуникации (2011)
Удовик В. Н. - Мультимедийные ресурсы в электронной библиотеке Фонда президентов Украины (2011)
Цукерблат Д. М. - Правовые конфликты в библиотечной сфере (2011)
Блюджювене Ниёле. - Стандартизационная интеграция в области информации и документации в Литве, Буцкене Любовь. (2011)
Авгуль Л. А. - Исследования в области книжной культуры и международное научное сотрудничество (2011)
Алиева-Кенгерли Айбениз. - Книжный диптих-фронтиспис как отражение реальной истории Средневекового Востока, Эфендиев Агасалим. (2011)
Федотова О. П. - Интердисциплинарные стратегии исследования проблем сохранности и доступности книжных памятников (на примере коллекции академика М. Н. Тихомирова), Андреева Е. Ю. (2011)
Лис М. М. - Библиотека П. Н. Беркова в фонде ЦНБ НАН Беларуси как часть книжной культуры Беларуси и России, Стефанович А. В. (2011)
Затока Л. П. - Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов (2011)
Вихрева Г. М. - Реализация просветительской функции в деятельности академической библиотеки (2011)
Захарова Н. Б. - Академические библиотеки в новом социокультурном измерении: роль рекламы в создании позитивного имиджа библиотеки (2011)
Берёзкина Н. Ю. - Информационно-выставочная работа в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2011)
Кунанец Н. Э. - Библиографический указатель "Библиотечное дело на западноукраинских землях": консолидированный информационный продукт (2011)
Дворкина М. Я. - Библиотека как научное учреждение (2012)
Осипова И. П. - Некоторые современные проблемы организации и методики научных исследований по библиотечному делу (2012)
Гриханов Ю. А. - Библиотечные фонды России в цифровую эпоху (2012)
Карпова И. Л. - Опыт количественного анализа базы данных "Русские книги 1801–1825 гг." (2012)
Гусева Е. Н. - Инновационный менеджмент для управления библиотекой: возможности и ограничения (2012)
Левин Г. Л. - Универсальный библиографический учёт в Российской Федерации: вопросы теории и организации (2012)
Теплицкая А. В. - Библиографическая составляющая Российской государственной библиотеки (2012)
Восканян Э. А. - Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) и Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (2012)
Каленов Н. Е. - М. В. Ломоносов в электронной библиотеке "Научное наследие России" (2012)
Леонов В. П. - Некоторые выводы, возникшие в процессе изучения помет М. В. Ломоносова на книгах Библиотеки академии наук, Савельева Е. А. (2012)
Губко А. С. - Киев в жизни М. В. Ломоносова и киевские экземпляры изданий его трудов XVIII в. (2012)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Модернизационные модели развития библиотек (2012)
Василенко О. Н. - Вопросы социальной эффективности библиотечно-информационной деятельности: проблемы формирования сбалансированной системы показателей библиотечной статистики (2012)
Авгуль Л. А. - Исследовательская работа в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси в области книжной культуры (2012)
Хренова Г. С. - Международный документообмен ЦНБ НАН Беларуси: мониторинг использования и научная характеристика иностранных документов, Чикун О. Н. (2012)
Федотова О. П. - К разработке современной модели фонда периодических изданий фонда основного хранения ГПНТБ СО РАН (2012)
Махотина Н. В. - Специальные хранилища (фонды) библиотек как историко-библиотековедческая проблема (2012)
Свирюкова В. Г. - Информационная среда региона: подходы к организации (2012)
Власова С. А. - Современные технологии в развитии электронного каталога книг и продолжающихся изданий БЕН РАН (2012)
Харыбина Т. Н. - Роль Центральной библиотеки Пущинского научного центра РАН в обеспечении научных исследований патентной информацией, Мохначева Ю. В. (2012)
Берёзкина Н. Ю. - Новые возможности информационно-библиотечного обслуживания ученых (на примере ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Кулицкий С. П. - Современный библиотечный ресурс в исследовании финансов (2012)
Сербин О. О. - Некоторые аспекты развития дескрипторных информационно-поисковых языков в Украине (на примере информационно-поискового тезауруса Национальной парламентской библиотеки Украины) (2012)
Акимова О. А. - Опыт создания электронного репозитария Института биологии южных морей , Слипецкий Д. Я., Веселовская Л. В. (2012)
Лобузина Е. В. - Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию (2012)
Цукерблат Д. М. - Обслуживать читателей, не нарушая авторских прав (2012)
Юрик И. В. - Продвижение интеллектуальной продукции и услуг научной библиотеки в Интернете (на примере ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Лазерко М. П. - Система менеджмента качества Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (2012)
Мудроха В. А. - Трансформация профессии библиотекаря в условиях внедрения современных информационных технологий (2012)
Стефанович А. В. - Л. И. Збралевич и ее вклад в формирование книжного фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського