Литвин Т. С. - Соціокультурний проект глобалізації: універсалізм чи партикуляризм? (2012)
Малинка Ю. Г. - Толерантність як результат міжкультурної комунікації в умовах глобалізації (2012)
Біла О. - Деякі аспекти підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до оргпроектування добровільних дитячих і молодіжних об’єднань (2012)
Брижак Н. - Творча педагогічна діяльність, як одна з педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до краєзнавчо-туристичної роботи (2012)
Веремчук А. - Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ (2012)
Гордуз Н. - Інтерактивні технології у перепідготовці вчителів початкової школи (2012)
Гуменникова Т. - Педагогічний супровід підготовки менеджера освітньої сфери до управління дитячим рухом (2012)
Лозенко А. - Формування у майбутніх учителів початкової школи інтелектуальних умінь в процесі вивчення курсу "Дидактика" (2012)
Мелешко В. - Функціонування освітнього округу як механізм оновлення шкільної мережі у сільській місцевості (2012)
Роєнко Л. - Підготовка студентів до удосконалення графічних навичок письма молодших школярів (2012)
Степанюк К. - Дослідницькі уміння в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Торчинська Т. - Підготовка студентів до роботи над фразеологізмами з метою формування культури спілкування молодших школярів (2012)
Комар О. - Дидактичні принципи підготовки майбутніх учителів до запровадження інтерактивної технології (2012)
Коханко О. - Використання матрично-модульної технології проектування уроку в ході педагогічної практики студентів спеціальності "Початкова освіта" (2012)
Перець О. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Радзівіл Т. - Дидактичні принципи організації навчального процесу майбутніх вчителів початкової школи до викладання музики молодшим школярам (2012)
Шевчук І. - Активізація мислення учнів початкових класів на уроках математики (2012)
Воробйова Т. - Диференціація компонентів креативної компетентності молодших школярів (2012)
Гусак Л. - Психологічні передумови асоціативного навчання іноземної мови учнів першого класу (2012)
Лопухівська А. - Особливості формування комунікативної компетентності учнів сільської школи (2012)
Оліяр М. - Наукові підходи до проблеми формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Пріма Д. - Правова культура особистості в контексті аксіології (2012)
Ху Д. - Критерії та показники формування полікультурності в процесі навчання студентів іноземців (2012)
Безлюдний О. - Методи сімейного виховання дітей у контексті сучасного стану суспільства (2012)
Коробова Л. - Місце дитини в системі соціального виховання України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Кузьма-Качур М. - Місце краєзнавства в системі навчально-виховного процесу початкової школи (2012)
Спіцин В. - Шляхи організації фізичного виховання підростаючого покоління у дитячих громадських об’єднаннях України (20–30 роки ХХ століття) (2012)
Буракова Н. - Становлення та розвиток шкільної гігієни у дискурсі радянської педагогіки 20-х років ХХ століття (2012)
Венгловська О. - Розвиток ідей суспільного дошкільного виховання в теоретико-практичній спадщині О. Дорошенко (20-ті роки ХХ-го століття) (2012)
Войтова Л. - Поняття "громадські організації": змістовий аспект (2012)
Гайдученко Ю. - Роль культурно-просвітницького руху українських письменників у процесі становлення нових пріоритетів національної системи освіти 20-х років ХХ ст. (2012)
Гіптерс З. - Проблеми економічної освіти та хліборобського шкільництва на західноукраїнських землях у педагогічній спадщині Євгена Храпливого (2012)
Гончар І. - Розвиток теорії вільного виховання у зарубіжній та вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2012)
Гончарук В. - Історія підготовки майбутнього вчителя до пошуково-експедиційної роботи в 20-х роках ХХ століття (2012)
Горецька О. - Формування громадянських поглядів у студентів на матеріалі літературних творів жінок-педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Дука Т. - Зміст історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації України у 60-ті роки ХХ ст. (2012)
Йовенко Л. - Питання мовно-літературної освіти вчителів у контексті українізації (2012)
Карпич І. - Проблеми піонерської роботи серед жовтенят на сторінках журналу "Дитячий рух" (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Коляда Н. - Зародження концепції вітчизняного дитячого руху в контексті суспільно-політичних змін початку 20-х років ХХ ст. (2012)
Кочубей Т. - Роль друкарень і бібліотек у становленні та розвитку української педагогічної думки у другій половині XVII – кінця XVIII ст. (2012)
Кравченко О. - Пролеткульт у системі державного управління культурно-просвітницькою діяльністю (20–30 рр. ХХ ст.) (2012)
Леонтьєва І. - До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Матрос О. - Громадська та культурно-освітня діяльність І. В. Лучицького у контексті просвітницького руху в Україні (кінець XIX – початок XX століття) (2012)
Пальшкова І. - Народні початкові школи України в II половині XIX – на початку XX століття (2012)
Пата Л. - Будинок юннатів київського зоологічного парку: довоєнний період (2012)
Педан Н. - Семінар як форма підготовки організаторів дитячого руху в Україні (кінець 20-х років ХХ століття) (2012)
Підвальна Ю. - Історіографія дослідження просвітницько педагогічної діяльності О. Андрієвського (2012)
Резніченко І. - Формування світоглядних переконань і життєвих цінностей О. Русова (2012)
Селуянова М. - Наукова організація праці школярів у дослідженнях учених-педагогів першої третини ХХ століття (2012)
Січкар А. - Організаційно-педагогічна діяльність К. О. Толмачевської (2012)
Смирнов В. - Навчання протягом життя: від 1920-х до сьогодення (2012)
Соловей Л. - Історичний досвід дитячого туристично-краєзнавчого руху в Україні (70–80 рр. ХХ ст.) (2012)
Терешко І. - Проблеми національного виховання в педагогічній спадщині 1920-х років (2012)
Терлецька У. - Зміст освіти воздвиженської сільськогосподарської професійної школи Чернігівської губернії у 1920-х рр. (2012)
Шоробура І. - Внесок Софії Русової у розвиток шкільної географічної освіти (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Козюк В. - Теоретичні проблеми взаємозв’язку між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю, Чирак І. (2013)
Кайт Г. - Роль ІТ-аутсортингу в продуктивності, виробництві та технічній ефективності: на прикладі індійських фірм (2013)
Нваубані Дж. - Ринок мобільного зв’язку Африки: Нігерія, Кaпулас Н. (2013)
Анастасіос А. - Ефективність експорту та внутрішньогалузевої торгівлі в економіках країн Чорноморського регіону, Іоаніс А. (2013)
Бессана А. - Реклама та нематеріальні активи італійського образотворчого мистецтва та пейзажного живопису (2013)
Кулішов В. - Тенденції та проблеми інноваційної економіки (2013)
Осідач О. - Інноваційна здатність підприємства: бачення керівництва (2013)
Козин Л. - Соціально-відповідальний маркетинг підприємств – виробників алкогольних напоїв: європейський досвід (2013)
Хі К. - Моральний ризик контракту та нормування кредитів на непрозорих кредитних ринках (2013)
Наші автори (2013)
Шаров О. - Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси (2013)
Зварич І. - Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки, Зварич Р. (2013)
Українець Л. - Визначення основних чинників прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки (2013)
Яцкевич І. - До питання про зміст поняття інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності (2013)
Очеретна М. - Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів (2013)
Мельник Н. - Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку (2013)
Мельник О. - Методичні та прикладні аспекти впровадження стратегічно-орієнтованого управління нематеріальними активами промислових підприємств (2013)
"Журнал європейської економіки" в 2013 році (2013)
Наші автори (2013)
Дротянко Л. Г. - Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації (2013)
Дуцяк І. З. - Аналіз меж застосовності родо-видових дефініцій (2013)
Конотоп Л. Г. - Методологія дослідження суб’єктивності в німецькій традиції філософування, Васильєва І. В. (2013)
Синяков С. В. - О модернизации истории:(уроки дискуссии 60-70 гг. ХХ ст. в западной философии и методологии истории), Сластенко Е. Ф. (2013)
Чорноморденко І. В. - Особливості взаємодії особистості та суспільства в епоху глобалізації: український контекст, Карпінський Ю. В. (2013)
Іщук Н. В. - Антропологічні аспекти Інтернет-комунікацій (2013)
Кошетар У. П. - Суїцид та евтаназія як проблеми сучасної етики (2013)
Кравченко А. П. - Правовий процес регулювання суспільного буття в сучасному українському суспільстві (2013)
Крохмаль Н. В. - Соціальний метаболізм: загальні основи формування (2013)
Литовченко І. В. - Формування електронної культури в умовах інституалізації інформаційної сфери суспільства (2013)
Онопрієнко М. В. - Технічні знання і науки в контексті промислової революції: методологічний аспект (2013)
Пода Т. А. - Віртуальний простір політики і особливості комунікації в ХХ столітті: соціально-філософський аналіз (2013)
Сабадуха В. О. - Концепція чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини як методолого-теоретична основа сучасної філософської антропології (2013)
Сідоркіна О. М. - Соціально-філософський аналіз релігійної свідомості в сучасному суспільстві (2013)
Сухова Н. М. - Проблема вибору людини у добу глобалізації (2013)
Черноног Р. А. - Соціально-етичний потенціал егоїзму та індивідуалізму (2013)
Шоріна Т. Г. - Логічні та методологічні виміри природи ідеального (2013)
Ченбай Н. А. - Технічний університет в інформаційну епоху:проблема автономії (соціально-філософський аналіз) (2013)
Ягодзінський С. М. - Інформаційний простір глобальних мереж: соціально-філософський аспект (2013)
Сабадуха О. В. - Соціально-філософський аналіз відповідальності в умовах глобалізованого світу (2013)
Угляр Я. Ю. - Скотизм, томізм та їх рецепція у філософії І. Гізеля (2013)
Шарко О. В. - Чи є неясність вищого порядку псевдопроблемою? (2013)
Голозубов А. В. - Взаимодействие родоплеменной и христианской парадигм в интерпретации эпических героев (2013)
Оноприенко В. И. - Трансформация идеи университета в современном обществе (2013)
Загрійчук І. Д. - Особистісне буття на межі національних культур (2013)
Антіпова О. П. - Людиновимірність штучної мови в умовах культури інформаційної ери (2013)
Годованець Н. І. - Ашаритська школа каламу (2013)
Іщук С. М. - Інформаційна "архітектура" Інтернет-комунікацій (2013)
Кадникова Л. В. - Философские науки в системе образования культуры постмодерна, Мокляк Л. И. (2013)
Матюхіна О. А. - Львів – центр ренесансної культури України (2013)
Ороховська Л. А. - Роль медіакультури в процесі формування толерантності у глобалізованому світі (2013)
Петрушкевич М. С. - Різновиди релігійної комунікації: культурологічний аналіз (2013)
Скиба О. П. - Соціокультурний аспект сучасних наукових комунікацій (2013)
Азнакаєва Е. М. - Філософські концепції інституціоналізації бібліотек (2013)
Живага О. В. - Вища освіта в процесах глобалізації (філософський аналіз) (2013)
Кононенко О. В. - Масова культура в дискурсі постмодерну (2013)
Бутенко О. - Технологія підготовки майбутніх вихователів до виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до матері (2013)
Довбенко С. - Вивчення й аналіз підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури (2013)
Кропотова Г. - Профессиональная подготовка будущих педагогов к организации и управлению здоровьесберегающей образовательной средой (2013)
Підлипняк І. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Русавська С. - Формування художнього мислення студентів педагогічного коледжу на заняттях з мистецьких дисциплін (2013)
Тамбовська К. - Порівняльний аналіз рівнів сформованості інтелектуальної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Харченко І. - Використання інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії, Данішевська О. (2013)
Чуносов М. - Складові готовності соціального педагога до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2013)
Щepбань І. - Фopмування кoмунiкативнoї кoмпeтeнтнoстi у майбутнiх учителів у пpoцeсi викладання iнoзeмнoї мови (2013)
Баландина Е. - Технология модульного обучения математике как основа проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся (2013)
Барбашова І. - Ґенеза проблеми сенсорного розвитку молодших школярів на межі ХХ–ХХІ століть (2013)
Гончар Н. - Критеріальні характеристики готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій (2013)
Єнгаличева І. - Технологія проведення лекційного курсу "Теорія та технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями" (2013)
Захарова Н. - Розвивальний аспект міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів (2013)
Іщенко Л. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання дисципліни "дошкільна лінгводидактика" (2013)
Нетьосов С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі виховної роботи вчителя історії, Нетьосова С. (2013)
Образцова О. - Методичні напрямки впливу на дитину з проблемами у розвитку при формуванні трудових навичок та професійної орієнтації (2013)
Савінова Н. - Основні форми логопедичного впливу (2013)
Смагін І. - Підходи до визначення дидактичної відповідності підручника з історії для старшокласників у процесі оцінювання навчальної літератури (2013)
Таран І. - Вплив гідрокінезотерапії на розвиток психологічного стану дітей 3–5 років з церебральним паралічем спастичної форми (2013)
Абрамович Г. - Психолого-педагогічне спілкування як компонент педагогічної майстерності вихователя, Софіян Л. (2013)
Андрющенко Т. - Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект (2013)
Анфисова С. - Педагогические условия формирования ключевых компетентностей детей старшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности (2013)
Колосова Н. - Педагогічна підтримка як засіб гуманізації освітнього простору дошкільного навчального закладу (2013)
Литвиненко І. - Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Марущак В. - Формування духовної особистості майбутнього учителя (2013)
Медведєв О. - Розвиток емоційної сфери особистості дитини як психолого-педагогічна проблема (2013)
Прибора Т. - Індивідуальний підхід до дітей дошкільного віку з різними видами адаптації у ДНЗ (2013)
Рогальська-Яблонська І. - Дитинство в сучасних українських реаліях: проблема захисту прав (2013)
Сидорчук Л. - Професійне зростання особистості соціального педагога в умовах сільської школи (2013)
Ворник М. - Практика соціально-педагогічної роботи вчителя початкових класів з молодшими школярами із асоціальних сімей (2013)
Дыбина О. - Вопросы воспитания в наследии Януша Корчака (2013)
Іншакова І. - Вплив сім’ї на всебічний розвиток особистості дитини (2013)
Козяровська Л. - Естетичне виховання і розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів дошкільного закладу засобами музичного мистецтва (2013)
Кочубей Т. - Психолого-педагогічні засади виховання активності як особистісної лідерської якості молодшого школяра, Семенов А. (2013)
Кравчук Н. - Рекреаційні процеси у фізичному вихованні дошкільників (2013)
Нестайко І. - Християнське виховання – шлях формування духовного світу школяра (2013)
Рехтета Л. - Використання ідей гуманізму В. О. Сухомлинського у моральному вихованні молодших школярів (2013)
Рогальська Н. - Система правового виховання Януша Корчака та реалізація його ідей в сучасних освітніх закладах, Кривда В. (2013)
Шрамко О. - Соціокультурне виховання учнів початкових класів засобами регіонального дитячого пісенного фольклорного матеріалу (2013)
Яковлева Л. - Проблема екологічного виховання у спадщині В. О. Сухомлинського та реалізація його ідей в сучасній практиці загальноосвітньої школи (2013)
Веремюк Л. - Теорія В. А. Лая в світлі досліджень вітчизняних вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Дука Т. - Джерела історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації 60-х років ХХ століття (2013)
Кушнір В. - Погляди Михайла Никифоровича Каткова на класичну та реальну середню освіту ХІХ століття (2013)
Лупаренко С. - Сутність поняття "дитинство" в науковій літературі (2013)
Попиченко С. - Сутність гуманістичних педагогічних концепцій Я. Корчака та українського педагога і діяча освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття Т. Лубенця (2013)
Устименко-Косоріч О. - Розвиток сербської баянно-акордеонної школи: національний аспект (2013)
Гаврилюк С. - Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку сучасної дошкільної освіти (2013)
Ташкина Е. - Повышение квалификации преподавателей английского языка в рамках европейской системы постдипломного образования (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Бевз С. В. - Автоматизація процесу формування розкладу сесії, Войтко В. В., Бурбело С. М., Куба Т. О., Сухоносов О. О. (2009)
Кухарчук В. В. - Аналіз та класифікація відомих методів неруйнівного контролю вологості порошкоподібних матеріалів, Богачук В. В., Граняк В. Ф. (2009)
Квєтний Р. Н. - Високошвидкісний метод класифікації зображень, Ремінний О. А. (2009)
Заболотна Н. І. - Моделювання паралельного блочного методу множення матриць у формі з плаваючою комою в оптоелектронному спецобчислювачі, Дроненко О. В. (2009)
Romanuke V. V. - Equidistantly discrete on the argument axis functions and their representation in the walsh series and some other orthonormal bases series (2009)
Медиковський М. О. - Формалізація операцій над джерелами даних у просторі даних, Шаховська Н. Б. (2009)
Осинский В. И. - Особенности оптоэлектронной реализации сортирующей нейросети, Мартынюк Т. Б., Козлов А. А., Мохамед Салем Нассер Мохамед (2009)
Івасюк І. Д. - Методи і засоби паралельно-ієрархічного перетворення для високопродуктивного оброблення зображень (2009)
Петрук В. Г. - Моделювання методом Монте-Карло спектрополяризаційних зображень оптично м’яких частинок полідисперсних біологічних середовищ, Кватернюк С. М., Іванов А. П., Барун В. В. (2009)
Кожем’яко В. П. - Модель "быстрого" нейрона с обработкой данных по принципу разностных срезов, Мартынюк Т. Б., Куперштейн Л. М. (2009)
Азаров О. Д. - Кориговані і некориговані похибки багаторозрядних ПФІ, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю, Кадук О. В., Дудник О. В. (2009)
Алиев Т. Ч. - Мера расстояния, обеспечивающая инвариантность распознавания объектов к масштабным изменениям их изображений в системах технического зрения (2009)
Кичак В. М. - Використання принципів нечіткої логіки для синтезу елементів багатозначної логіки, Семенова О. О., Войцеховська О. О. (2009)
Яровий А. А. - Прикладні аспекти і перспективи побудови кластерів на основі GPU для реалізації паралельної та паралельно-ієрархічної обробки інформації (2009)
Дорощенков Г. Д. - Застосування KVP – перетворень для відтворення півтонових зображень на основі регістрових структур, Дусанюк С. В., Ігнатенко О. Г., Бондарчук Я. М. (2009)
Микитюк З. М. - Рідкокристалічні матеріали з наночастинками як активне середовище дисплеїв, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Коцун В. І., Вараниця А. В. (2009)
Yavorskyy B. - Numerical simulation of the quantum states of squeezed light (2009)
Ткачук Р. А. - Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини (2009)
Кожемя’яко В. П. - Оптичні томографи : проблеми та перспективи застосування в мамології, Заболотна Н. І., Олійниченко Б. П. (2009)
Павлов С. В. - Інформаційні технології оброблення фотоплетизмографічних сигналів на основі Фур’є-перетворень, Прокопова М. О., Козловська Т. І., Мерелін Мазен (2009)
Осадчук В. С. - Волоконно-оптичні перетворювачі газу, Осадчук О. В., Яремчук В. Ф., Кравчук Н. С., Смішний С. М. (2009)
Готра З. Ю. - Лазери з розподіленим зворотним зв’язком на основі холестеричних рідких кристалів як первинні перетворювачі сенсорів пари органічних речовин, Микитюк З. М., Фечан А. В., Ясиновська О. Й., Вараниця А. В. (2009)
Ліщинська Л. Б. - Генераторні сенсори на базі негатронів, Мірошникова С. В., Філинюк М. А. (2009)
Натрошвили О. Г. - Застосування методів часового мультиплексування оптичних сигналів в системах волоконно-оптичного зв'язку комп'ютерних мереж, Кожемяко В. П., Прангишвили А. И. (2009)
Осадчук В. С. - Вимірювальні перетворювачі з частотним виходом на основі волоконно-оптичних ліній зв’язку, Осадчук О. В., Яремчук В. Ф., Смішний С. М. (2009)
Тимченко Л. І. - Паралельно-ієрархічні структури розподіленої нейронної мережі, Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А. (2009)
Дротянко Л. Г. - Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації (2013)
Купш Т. - Первое издание лекций Иммануила Канта о морали и религии в польском переводе Кшиштофа Целестина Мронговиуша (2013)
Мочалов И. И. - Базисная аксиома науки В.И. Вернадского (2013)
Оноприенко Ю. И. - Анализ концепции этногенеза Л.Н. Гумилева с позиций системно-информационной методологии (2013)
Синяков С. В. - Социально-историческое познание:ценностно-мировоззренческие проблемы, Сластенко Е.Ф. (2013)
Абисова М. А. - Еволюція соціально-філософських поглядів на проблему соціальної нерівності: античність та середньовіччя (2013)
Іщук Н. В. - Етатизм як релігійне вчення та політична ідеологія (2013)
Кондратюк Л. С. - Роль непрямих мовленнєвих актів у комунікативному дискурсі (2013)
Литовченко І. В. - Соціальний інститут як об’єкт соціально-філософського аналізу (2013)
Матюхіна О. А. - Життя як найвища цінність буття – провідна ідея філософії Альберта Швейцера (2013)
Ороховська Л. А. - Роль ідей космізму для сучасної медіакультури (2013)
Пахолік-Журомська А. - Проблеми самопізнання: інактивізм як нова версія екстерналізму (2013)
Пода Т. А. - Інформаційно-комунікаційні технології в контексті сучасних міжнародних відносин:соціально-філософський аналіз (2013)
Сабадуха В. О. - Ідеї персоналізму в українській філософській та соціально-політичній думці (2013)
Стеценко В. І. - "Людиномірність" української традиції філософії релігії, Галуйко Р. М. (2013)
Ченбай Н. А. - Високі технології в епоху науково-технологічної революції(соціально-філософський аналіз) (2013)
Шоріна Т. Г. - Теорія раціонального вибору в сучасному релігієзнавстві:приклад позитивістського та міждисциплінарного підходів (2013)
Ягодзінський С. М. - Гуманітарні інновації у просторово-часовому вимірі інформаційного суспільства (2013)
Кузьменко О. М. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету (2013)
Скотна Н. В. - Вища освіта в епоху глобалізації, Ашиток Н. І. (2013)
Акмалдінова О. М. - Проблеми відбору країнознавчо значимої лексики при навчанні іноземної мови, Письменна О.О. (2013)
Вороновська Л. Г. - Вплив техніки на інтелектуально-духовний світ людини (2013)
Іщук С. М. - Поняття культури Інтернету в системі споріднених понять (2013)
Кохановська М. Г. - Моральна досконалість як відповідь на кризовість сучасного гуманізму (у філософсько-богословській спадщині Кароля Войтили) (2013)
Петрушкевич М. С. - Основні аспекти функціонування невербальної релігійної комунікації (2013)
Ременець О. В. - Витоки цінностей української культури (2013)
Сідоркіна О. М. - Сучасне урбанізоване середовище: інтеграційні тенденції в духовному просторі (2013)
Скиба О. П. - Морально-етичний вимір екологічного пізнання (2013)
Сухова Н. М. - Філософія освіти у пошуках мови: український контекст (2013)
Мокляк Л. І. - Естетичний потенціал сакрального мистецтва в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2013)
Новак Т. В. - Місце інтеракції у контркультурних групах у глобалізованому світі (2013)
Григорьева С. - Инновационная культура учителя как педагогический феномен (2013)
Міщенко Н. - Умови формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи (2013)
Онищенко І. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2013)
Глухов В - Поиск, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей – новая парадигма образования ХХІ века в России, Дикая І., Дикой А., Галустов Р. (2013)
Груздова І. - Концептуальные подходы к формированию основ музыкально-эстетической культуры у дошкольников (2013)
Демченко І. - Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2013)
Добридень А. - Методологічні аспекти навчання рухових дій учнів середнього шкільного віку (2013)
Ковальчук Ю. - Сучасні вимоги до формування економічних знань в учнів сільської школи у процесі технологічної підготовки (2013)
Козій О. - Роль мотивації у формуванні образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів (2013)
Кучеренко І. - Риторизація сучасного уроку української мови: зміст і шляхи реалізації (2013)
Люшин М. - Підходи до реалізації релігієзнавчої складової змісту історії середніх віків у радянській школі (2013)
Малишевська І. - Роль педагогічних технологіїй в системі корекційної освіти (2013)
Нестеренко І. - Особливості стандарту підготовки вчителя початкових класів у Польщі (2013)
Авраменко О. - Різновікова взаємодія дошкільників – як важливий фактор їх успішної соціалізації (2013)
Білан В. - Естетичні вияви корекційно-педагогічної праці дефектолога (2013)
Горбулінська С. - Самостійна робота як засіб формування знань з генетики у школярів загальноосвітньої профільної школи (2013)
Лемещук М. - Сутність соціалізації дітей дошкільного віку у контексті сучасних науково-педагогічних ідей (2013)
Любченко І. - Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення (2013)
П’ясецька Н. - Здоров’я людини як соціально-педагогічна проблема, Шпильова М. (2013)
Пшеничних М. - Організація творчої діяльності майбутнього вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Пшеничних Т. (2013)
Тесленко В. - Регіональна педагогічна система розвитку обдарованих учнів (2013)
Бабій І. - Технологія морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки (2013)
Гаращенко Л. - Здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: досвід історико-педагогічного дослідження (2013)
Кулінка Ю. - Використання ідей Я. А. Коменського в організації процесу превентивного виховання учнів (2013)
Рогальська Н. - Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу (2013)
Семенчук В. - Поетика українського музичного фольклору як засіб виховання національно-мовної особистості (2013)
Бабак Ю. - Внесок Б. Мітюрова у вивчення спадщини Я. А. Коменського (2013)
Баранова А. - Формування інтересу школярів до навчання у вітчизняній педагогічній науці початку XX століття (2013)
Бойко О. - Організаційний етап ліквідації неписьменності (1919–1922 роки ХХ ст.) (2013)
Драновська С. - Історія України у змісті шкільних програм з історії (кінець 50–70-х рр. ХХ ст.) (2013)
Коваль В. - Історія становлення та розвитку мовної освіти і науки (2013)
Кочерга О. - Проблема відповідальності вчителя у педагогічній спадщині Я. А. Коменського (2013)
Мазур К. - Порівняльний аналіз педагогічних ідей Яна Амоса Коменського та Василя Сухомлинського (2013)
Олексін Ю. - Психолого-педагогічні засади диференціації навчання старшокласників у радянській педагогіці 70-х рр. (2013)
Остапйовська І. - Використання педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у виховній діяльності Пласту (2013)
Павлюк О. - Підходи до організації шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Савшак Т. - До питання методики викладання історії в українських гімназіях Галичини в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Саяпіна С. - "Материнська школа" Я. Коменського як програма цілей навчання й виховання дітей дошкільного віку (2013)
Семенова Ю. - Особливості організації соціального виховання дітей в Україні в 50–80-х роках ХХ століття (2013)
Стельмашук Ж. - Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А. Коменського (2013)
Андрощук І. - Проблеми здійснення моніторингу в навчальних закладах (2013)
Зимульдінова А. - Внесок Яна Амоса Коменського у розвиток сучасних освітніх закладів України, Кутняк І., Філь Г. (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Ажнакін С. Г. - Проблеми енергозбереження та енергоефективності діяльності електроенергетичних підприємств (2013)
Антонюк П. О. - Виробництво біоетанолу як шлях до відродження спиртової та цукрової галузей, Дейнеко А. М. (2013)
Балан А. С. - Реновация территорий – особенности принятия инвестиционных решений, Шерепера И. А. (2013)
Дюков В. П. - Некоторые аспекты маркетинга нематериальных активов как коммерческих продуктов, Дюкова Н. В. (2013)
Ільченко С. В. - Основні принципи та завдання побудови системи внутрішньогосподарських відносин в морських портах України, Мінаков В. М. (2013)
Кір’язова Т. О. - Проблеми розвитку промислового малого підприємництва в україні (2013)
Коваль В. В. - Посилення мережевим ефектом синергії консолідації суб’єктів ринку інфокомунікацій (2013)
Криницька О. О. - Формування ринку земель в україні на основі трансформації земельно-майнових відносин (2013)
Кузнецова М. А. - Глокализационная направленнсть развития современного бизнеса (2013)
Лайко О. І. - Методологія дослідження і регулювання інвестиційних процесів в регіональних сегментах товарних ринків (2013)
Лисюк В. М. - До теорії еластичності товарних ринків у контексті їх зовнішнього регулювання (2013)
Нікішина О. В. - Український ринок круп’яної продукції: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2013)
Обушна Н. І. - Особливості формування зернопродуктового кластера в Україні в рамках реалізації міжнародного інвестиційного проекту, Тарасова Н. С. (2013)
Сааджан В. А. - К проблеме обоснования технико-экономических мероприятий технического перевооружения предприятия (2013)
Світлична В. Л. - Кадровий потенціал в системі складових економічного потенціалу підприємства, Бутенко І. А. (2013)
Тараканов Н. Л. - Логистика материальных потоков в системе товарных рынков (2013)
Тепляшин А. Ю. - Оцінка ефективності національних підприємств через фінансові інструменти фондового ринку (2013)
Філіппова С. В. - Інформаційно-пошукова довідкова система як інструмент взаємодії потенційних партнерів інноваційної діяльності, Ковтуненко К. В. (2013)
Чмут А. В. - Відтворювальні мотиви інтеграції підприємств в сфері виробництва молока і молочної продукції (2013)
Ярмоленко О. Б. - Створення мережі орсп в регіонах України, як шлях активізації відтворювальних процесів в агросекторі (2013)
Андреєва Н. М. - Життєвий цикл ресурсозберігаючих проектів з врахуванням ефекту дифузі, Барун М. В. (2013)
Вартанян Г. В. - Поліфункціональні територіальні екосистеми: сутність, ознаки, функції (2013)
Гладченко Л. І. - Особливості проблем ефективності функціонування підприємств рекреаційної сфери (на прикладі ТОВ "Пансіонат Совіньйон", Букаєва А. М. (2013)
Горячук В. Ф. - Порівняльний аналіз Оцінок природних ресурсів України (2013)
Дубас Р. Г. - Проблемы капитализации лесных ресурсов регионов Украины (2013)
Купінець Л. Є. - Генезіс екологічної безпеки в контексті трансформації земельних відносин, Жавнерчик О. В. (2013)
Мартієнко А. І. - Відносини власності в природокористуванні як основа сталого розвитку економіки України (2013)
Сааджан И. А. - Экологизация земли: сущность, проблемы и пути реализации (2013)
Садченко Е. В. - Методические рекомендации по созданию и ведению паспортизации субъекта природопользования (2013)
Біляковська О. - Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів, Мищишин І. (2013)
Довбенко С. - Полікультурні основи підготовки майбутнього педагога до роботи в сільській школі Карпатського регіону (2013)
Задорожна О. - Актуальність проблеми природоохоронної діяльності в економічних та педагогічних дослідженнях (2013)
Кайкова М. - До питання формування навичок самостійної роботи студентів у процесі фортепіанної підготовки (2013)
Мозговий В. - Методологічний аналіз процесу підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2013)
Ночовка О. - Особливості диригентсько-хорової підготовки студентів двопрофільних спеціальностей: "початкова освіта" та "музика", Дермельова Н. (2013)
Роєнко Л. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку критичного мислення при опрацюванні художнього твору (2013)
Хомишак О. - Проблема підгоtовки педагогів-філологів до взаємодії з баtьками в середній ЗОШ (2013)
Шевчук І. - Підготовка майбутнього вчителя до розвитку міркувань в учнів початкових класів на уроках математики (2013)
Безлюдна В. - Характеристика структурних компонентів системи навчання іноземної мови (2013)
Безлюдний Р. - До проблеми навчання читанню й перекладу професійно-орієнтованого тексту на заняттях англійської мови у ВНЗ (2013)
Возна З. - Ціннісний потенціал проектної діяльності в системі навчання шкільного суспільствознавства (2013)
Волошина Г. - Технологічні прийоми розвивального навчання, Волошин П. (2013)
Даннік Л. - Застосування активних методів навчання у профільній та професійній підготовці старшокласників (2013)
Дицьо С. - Сучасні технології музичного навчання школярів у контексті гуманістичної парадигми освіти (2013)
Коберник Г. - Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих навчальних завдань (2013)
Куценко Т. - Особливості нетрадиційних форм уроку англійської мови (2013)
Кучай А. - Впровадження інноваційних технологій навчання в освітню діяльність (2013)
Малецька Т. - Показники та критерії сформованості історичних знань, що засвоюються учнями 5–7 класів в процесі навчання (2013)
Михаськова М. - Модель розвитку вокально-інтонаційних навичок на уроках музики в початковій школі в процесі розспівки (2013)
Олексін Ю. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності диференціації навчання школярів (2013)
Рогальська Н. - Програмно-методичне забезпечення – запорука реалізації ігрової компетенції дітей дошкільного віку (2013)
Романюк С. - Педагогічні інновації в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи (2013)
Трохимчук І. - Застосування дослідницької технології навчання екології в сучасних умовах (2013)
Фаньцзюань М. - Сутність та структура інтонаційно-образного мислення молодших школярів у контексті вокально-хорового навчання (2013)
Цибулько Г. - Використання комп’ютера у проектній діяльності учнів як компонента професійної освіти, Бутиріна М. (2013)
Цись В. - Особливості використання казкотерапії на уроках у початковій школі (2013)
Вернидуб Ж. - Взаємодія загальноосвітнього навчального закладу і сім’ї в організації ранньої профілізації учнів (2013)
Дробінська З. - Професійна адаптація та психолого-педагогічний супровід молодих фахівців (2013)
Дудник Н. - Формування комунікативної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу засобами соціально-психологічного тренінгу (2013)
Єрмак Ю. - Психолого-педагогічна підтримка професійного самопізнання майбутніх учителів у фаховій підготовці (2013)
Косенко Ю. - Взаємодія вихователів і батьків у забезпеченні соціально-особистісного розвитку дитини дошкільного віку (2013)
Крупенко І. - Психолого-педагогічні особливості впливу батьків на розвиток обдарованої дитини (2013)
Ніскородов В. - Система діагностування особистісних професійнозначущих якостей старшокласників з метою професійної орієнтації, Бондаренко О. (2013)
Радієвська А. - Особливості розвитку творчих здібностей учнів молодших класів ліцеїв мистецтв (2013)
Безлюдна Н. - Психолого-педагогічні основи екологічного виховання учнів початкової школи (2013)
Білавич Г. - Читацька культура в контексті духовного розвитку молодшого школяра сільської школи, Близнюк Т. (2013)
Єрьоменко Е. - Виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять хортингом через педагогічні умови (2013)
Мамчур Н. - Майстер-клас "Народний декоративний розпис" у системі естетичного виховання майбутніх учителів (2013)
Михалевська В. - Психолого-педагогічні умови виховання наполегливості і впевненості в молодших школярів (2013)
Ромко С. - До проблеми формування творчої діяльності як засобу музичного виховання молодших школярів (2013)
Шишкіна Ю. - Професійна підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів (2013)
Гусаченко Л. - Із зарубіжного досвіду роботи з хореографічно обдарованими дітьми (на матеріалі початкової школи) (2013)
Шарошкіна Т. - К. М. Вентцель як засновник "Будинку вільної дитини" (2013)
Пузіков Д. - Модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: структура та функції (2013)
Совгіра С. - Культурологічний підхід у екологічній освіті (2013)
Шелепко Г. - Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Абрамчук В. С. - Дослідження швидкості збіжності класичних ітераційних методів розв’язування систем Ax = b великих порядків, Абрамчук І. В. (2013)
Верлань Д. А. - Алгоритм розв’язування інтегрального рівняння Вольтерри І роду при апроксимації ядер сплайнами (2013)
Готинчан Г. І. - Гібридне інтегральне перетворення (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур’є-Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі, Готинчан І. З. (2013)
Гудима У. В. - Критерії екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім'ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором, Гнатюк В. О. (2013)
Данилюк І. М. - Усереднення початкової задачі для багаточастотних систем вищого наближення зі сталими запізненнями (2013)
Калинюк А. М. - Стійкість у середньому квадратич-ному стохастичних динамічних систем випадкової структури Іто-Скорохода із зовнішніми марковськими перемиканнями, Лукашів Т. О. (2013)
Капустян О. В. - Якісна поведінка розв'язків модифікованої 3D системи Бенарда в необмеженій області, Паньков А. В. (2013)
Конет І. М. - Гіперболічні крайові задачі в обмежених багатошарових просторових областях (2013)
Ленюк М. П. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є-Лежандра-Бесселя на кусково-однорідному сегменті, Шинкарик М. І. (2013)
Літовченко В. А. - Деякі властивості розв’язків параболічних систем типу Шилова з невід’ємним родом, Довжицька І. М. (2013)
Малик І. В. - Одне узагальнення моделі Кокса-Росса-Рубінштейна та відповідний неперервний аналог, Дорошенко І. В., Антонюк С. В. (2013)
Мартинюк О. В. - Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІV (2013)
Мотайло А. П. - Кусочно-линейная интерполяция на решетках тетраэдрально-октаэдральной структуры, Хомченко А. Н. (2013)
Нестеренко Б. Б. - Математичне моделювання руху рідини при перистальтичних коливаннях, Новотарський М. А., Нестеренко О. Б. (2013)
Нікітіна О. М. - Інтегральне перетворення типу Ейлера-Фур’є-Ейлера на полярній осі (2013)
Пилипюк Т. М. - Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу, змодельованих методом гібридного диференціального оператора Фур'є-Фур'є-Лежандра на кусково-однорідній полярній осі з м'якими межами (2013)
Покутный А. А. - Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием, Семенов В. В. (2013)
Рум’янцева К. Є. - Нечітка математична модель оцінки фінансової стійкості комерційних банків (2013)
Семчишин Л. М. - Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ, Поселюжна В. Б. (2013)
Ясинський В. К. - Асимптотика в середньому квадратичному дифузійних динамічних систем з післядією із врахуванням зовнішнього випадкового збурення, Донець Н. П. (2013)
Nikitin А. V. - Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андрейчук Т. В. - Щодо поняття і значення юридичних гарантій в трудовому праві (2013)
Аягут Н. Г. - Закон України "Про морські порти України" як один із етапів реформування портової галузі (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист (2013)
Борко А. Л. - Правові гарантії професійної діяльності суддів в Україні (2013)
Бригадир І. В. - Правовідносини в сфері екологічного управління як частина предмету правового регулювання екологічного права (2013)
Брижак А. В. - Характеристика культурно-психологічних факторів крадіжок, поєднаних з проникненням в житло (2013)
Бубир Ю. В. - Система гарантій прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів (2013)
Гавриленко О. А. - З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, ІІ ст. до н.е.): історико-правове дослідження (2013)
Герасименко О. В. - Природа та суть адміністративно-правових відносин у інформаційній сфері (2013)
Головащенко О. С. - Розвиток соціальної держави на сучасному етапі (2013)
Головко Б. Г. - Формування скандинавської державності у VIII–XI століттях (2013)
Горова К. П. - Складові елементи конституційно-правового статусу членів Кабінету Міністрів України (2013)
Даньшин М. В. - Взаємозв’язок криміналістики зі спеціальними прикладними галузями знань (2013)
Дмитрик О. О. - Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування (2013)
Довбій С. П. - Відшкодування збитків та договірні санкції як форми відповідальності (компенсації) за порушення договірного зобов’язання з надання послуг охорони (2013)
Дорошенко Л. М. - Деякі аспекті укладання шлюбного договору, Бистра А. О. (2013)
Живицька Л. І. - Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями в Україні та ефективності такого розгляду (2013)
Житний О. О. - До проблеми охорони міжнародного правопорядку кримінально-правовими засобами (на прикладі правової оцінки знищення або пошкодження майна дипломатичних агентів) (2013)
Журавльов А. В. - Особливості повноважень і прав Управління державної охорони України (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо визначення правових засад євроінтеграційної діяльності центральних органів виконавчої влади (2013)
Заброда Д. Г. - Основні моделі державних інституцій, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, Кашкаров О. О. (2013)
Зеньков Д. О. - Правові проблеми визначення обов’язків профспілок у змісті їх правового статусу (2013)
Змерзлая Е. П. - Правовое регулирование религиозных прав крымских татар в конце XVIII – первой половине XIX вв. (2013)
Кагановська Т. Є. - Правові аспекти регулювання службової кар’єри (2013)
Кисельова О. І. - До питання правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти (2013)
Кобернюк С. В. - Щодо особливостей системи джерел права соціального забезпечення (2013)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері (2013)
Колодяжний М. Г. - Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі (2013)
Кочанова П. В. - Особливості змісту окремих видів трудових правовідносин при ліквідації та банкрутстві підприємств (2013)
Кравченко І. М. - Невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі як необхідна підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2013)
Кравченко І. О. - Поняття взаємодії органів Пенсійного фонду України з населенням та державними органами (2013)
Криворучко А. В. - Набор и обучение служащих Индийской Гражданской Службы во второй половине ХІХ века (2013)
Кронда О. Ю. - Правові проблеми будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні (2013)
Кулешов О. О. - Питання оптимізації діалогу рівноправних та автономних суб’єктів та його вплив на демократичні процеси у сучасному суспільстві (2013)
Кулик Д. О. - Характеристика організаційно-штатної структури сучасного інституту державної служби (2013)
Кулинич Л. С. - Поняття та сутність адміністративно-правового механізму контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури за дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян у сфері державного управління (2013)
Кулініч О. О. - Юридична природа освітніх правовідносин як елемента конституційно-правового механізму реалізації права людини і громадянина на освіту (2013)
Куненко І. С. - Конституційний процес як вид законодавчого процесу (2013)
Максимов В. І. - Визначення доказів у кримінальному провадженні (2013)
Маханьков Д. Г. - Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочин, передбачений статтею 306 Кримінального кодексу України (2013)
Мироненко Є. О. - Принципи верховенства права та законності в адміністративному судочинстві України (2013)
Мусієнко О. Л. - Особливості огляду місця події при розслідуванні шахрайства (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища (2013)
Ниметуллаева С. С. - Становление системы органов опеки в Таврической губернии (2013)
Олійник В. М. - Адміністративно-правова концепція забезпечення громадської безпеки в Україні (2013)
Орлеан А. М. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації (2013)
Остапенко О. М. - Роль, місце та повноваження Вищої ради юстиції в управлінні господарськими судами України (2013)
Перепелиця Д. І. - Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури факторів призонізації (2013)
Пихтін М. П. - Правове регулювання та організація діяльності внутрішніх військ та ОВС України з припинення групових порушень громадського порядку (2013)
Подобний О. О. - Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження про корисливо-насильницьку організовану злочинну діяльність (2013)
Поїзд В. П. - Високі інформаційні технології як складова сучасної економічної злочинності (2013)
Полякова Ю. О. - Органи забезпечення діяльності Президента України та їх місце в механізмі управління державою (2013)
Пряников В. С. - Правовий статус прокурора як учасника службово-трудових правовідносин: загальнотеоретичний аспект (2013)
Пушняк О. В. - Дія в часі норм міжнародних договорів (2013)
Салманова О. Ю. - Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах (2013)
Семенюк А. О. - Роль і значення представництва у трудовому праві (2013)
Серегин В. А. - Фонетическое (звуковое) прайвеси (2013)
Сибилева А. Ю. - Организация обучения грамоте заключенных Таврической губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. (2013)
Симов’ян В. С. - Принципи діяльності акціонерно-комерційного банку (2013)
Синельникова Г. В. - Заходи адміністративного припинення правопорушень у галузі житлово-комунального господарства (2013)
Синєгубов О. В. - Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю (2013)
Сіваш О. М. - Еволюція змісту суверенітету: причини і фактори (2013)
Сідей О. В. - Господарський договір промислового підприємства (2013)
Скоробогач В. І. - Критерій класифікації та його значення для створення категорії місцевих податків та зборів (2013)
Солошкіна І. В. - Фінансові послуги як правова категорія: поняття, суттєві сторони та інші ознаки (2013)
Sopilnyk R. L. - Enforcement in Ukraine (2013)
Тихоненков Д. А. - Прокурорский надзор за органами досудебного (предварительного) расследования в Украине в период проведения НЭПа (1922 – начало 1929 гг.) (2013)
Ткачова О. В. - Сучасні тенденції впливу відомчих нормативних актів на процес удосконалення кримінально-виконавчого законодавства (2013)
Третьяков Д. А. - Деякі питання щодо доцільності криміналізації пропозиції неправомірної вигоди (2013)
Фролов Ю. М. - Класифікація принципів адміністративних процедур (2013)
Хаустова М. Г. - Феномен глобалізації та плюралізм її інтерпретації (2013)
Холостенко А. В. - Шляхи оптимізації порядку розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2013)
Швець В. Д. - Поняття адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2013)
Шевчик О. С. - Особливості валютного контролю за режиму валютної політики валютного регулювання та валютного контролю (2013)
Шиндель Ю. І. - До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) (2013)
Шуба Б. В. - К вопросу об определении субстрата юридического лица (на примере хозяйственных обществ) (2013)
Яроцький В. Л. - Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій (2013)
Ярош В. В. - Актуальні питання ґенези санкцій за злочини у сфері службової діяльності (2013)
Яцишин Н. Г. - Становлення та розвиток міжнародного захисту прав національних меншин (2013)
Ященко А. М. - Застосування примусового лікування: теоретико-прикладний аспект (2013)
Паска М. З. - Показники крові щурів та активність ензимів за дії кормової добавки мікроліповіт, Гуфій Д. Ф. (2014)
Костенко С. О. - Поліморфізм цитогенетичних показників соматичного мутагенезу Bos Taurus (2014)
Красовський В. В. - Регулярний стиль як ландшафтне рішення колекції субтропічних плодових культур у Хорольському ботанічному саду (2014)
Холодченко Р. М. - Вплив удобрення та норм висіву насіння на динаміку вмісту хлорофілу А та В у росли вівса голозерного (2014)
Кучер Л. І. - Уміст необмінного калію в лучно чорноземному ґрунті за різних способів обробітку та удобрення (2014)
Демидов О. А. - Удосконалення класифікації рекультивованих ґрунтів (2014)
Пелих В. Г. - Технологія переробки молока з використанням натуральних рослинних замінників цукру, Ушакова С. В. (2014)
Томчук В. А. - Механізми лікувальної дії ентеросорбентів і способи їх застосування (2014)
Ловейкін В. С. - Аналіз зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи при русі стріли, Шевчук О. Г. (2014)
Іванюк Т. М. - Дубові насадження Центрального Полісся України (2014)
Білоус В. М. - Епіфітна та ендофітна аутомікобіота жолудів QUERCUS ROBUR L. Київського Полісся у період онтогенезу (2014)
Костирко І. - Моделювання сільського розвитку, Гром’як Т. (2013)
Черевко І. - Вступ до теорії зрівноваженого розвитку (2013)
Kusto B. - Differentiation of socio-economic development of municipalities in Swietokrzyskie Province (2013)
Глубіш Л. - Особливості продовольчого забезпечення населення України (2013)
Колодійчук І. - Механізм цільової фінансової підтримки виробників молока гірських районів Львівської області, Колодійчук В. (2013)
Березівський П. - Кооперація у розвитку сільських територій (2013)
Кудла Н. - Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) (2013)
Мазуренко О. - Реструктуризація ланцюгів поставок на ринку м’яса та продуктів його переробки (2013)
Богаєнко В. О. - Мультиагентний генетичний алгоритм оптимізації розміщення витяжок у промислових приміщеннях (2013)
Павленчик Н. - Нормативно-правове забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Бомба А. Я. - Про один числовий метод комплексного аналізу розв’язання задач багатофазної фільтрації в нафтогазових пластах, Ярощак С. В. (2013)
Черевко Д. - Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ, Дроздяк І. (2013)
Верлань А. А. - Об одном способе построения системы контроля источников электропитания (2013)
Василенька Н. - Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК (2013)
Власюк А. П. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву за наявності рівня ґрунтових вод та впливу тепло-масоперенесення в одновимірному випадку, Федорчук Н. А. (2013)
Тофан І. - Особливості податкової політики та напрями її вдосконалення у Львівській області (2013)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі, Конет І. М. (2013)
Ткачук В. - Формування регіонального кластера в галузі хмелярства (2013)
Єрьоменко В. О. - Застосування регресійного аналізу для побудови моделі дрейфу функції перетворення термопар, Кочан О. В. (2013)
Липчук В. - Розвиток льонарства в Україні, Домінська О. (2013)
Иванюк В. А. - Способы формирования передаточных функций приемника теплового потока, Костьян Н. Л., Махович А. И. (2013)
Гавука І. - Оцінка тенденцій динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Ключка К. М. - Комплекс комп’ютерних програм для моделювання динаміки електричних кіл на основі інтегральних моделей (2013)
Черевко Г. - Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти, Крупич Ю., Крупич О. (2013)
Мосенцова Л. В. - Некоторые особенности задачи обработки результатов наблюдений в интегральной постановке, Наконечная О. А. (2013)
Губені Ю. - Особливості формування тарифів на аграрні послуги для особистих селянських господарств (2013)
Нікорюк М. С. - Алгоритм формування перехідного процесу пуску двигуна постійного струму незалежного збудження до кутової швидкості вище основної, Карпенко В. М. (2013)
Березівський П. - Оцінка стійкості особистих селянських господарств як складної соціоекономічної системи, Войнича Л. (2013)
Ситник О. О. - Інтегральні макромоделі динамічних об’єктів, Протасов С. Ю., Федорчук В. А. (2013)
Струк Н. - Забезпечення логістико-орієнтованого управління потоковими процесами на підприємствах АПК (2013)
Sopel М. F. - The method of domain model creation using frames in the development of monitoring systems, Velev D. D., Furtat Yu. O. (2013)
Попівняк Р. - Обґрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарстві, Кіц О. (2013)
Фуртат Ю. О. - Функціональні основи засобів адаптації користувацьких інтерфейсів до когнітивних особливостей користувачів в автоматизованих системах (2013)
Щербата І. - Економіко-математичне моделювання раціонального землекористування регіону, Щербатий В. (2013)
Хомченко А. Н. - "Парадокс Зенкевича" на треугольном конечном элементе, Рым Е. В. (2013)
Чеверда Н. - Удосконалення механізму відтворення земель дрібними власниками й користувачами АПК (2013)
Відомості про авторів (2013)
Грещук Г. - Удосконалення організації і раціонального використання земель середніх і малих міст, Ковалишин О. (2013)
Петришин Л. - Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит” ОКР "Спеціаліст”, "Магістр”, Сиротюк Г. (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій” (2013)
Титул, зміст (2013)
Панкова О. В. - Використання гамма-випромінювання при віддаленій гібридизації пшениці твердої ярої з житом ярим (2013)
Рудой С. А. - Значення передпосадкової обробки маточників у насінництві капусти червоноголової (2013)
Москалець В. В. - Стан та управління епіфітопаразитизмом в агроценозах тритикале озимого, Москалець Т. З., Москалець В. І., Ключевич М. М., Полінкевич В. А. (2013)
Любич В. В. - Технологічні властивості зерна спельтоподібних гібридів F3–5, одержаних від схрещування TRITICUM AESTIVUM L. ? TRITICUM SPELTA L. (2013)
Башта О. В. - Формування мікоценозу колосу пшениціозимої в період органогенезу рослин (2013)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність використання вологи, поживних речовин та світла посівами кукурудзи залежно від хімічних та механічних засобів знищення бур'янів, Бокун О. І. (2013)
Давидова О. Є. - Колоїдний розчин і цитратохелат міді як перспективні складові нових композиційних мікродобрив для пшениці, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Каплуненко В. Г., Косінов М. В. (2013)
Танчик С. П. - Вплив строків сівби на особливості формування зимостійкості та продуктивності рослин пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Мокрієнко В. А., Моторний В. А. (2013)
Мельник О. В. - Ефективність генетичного контролю достовірності походження коней різних порід в Україні, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2013)
Хижняк М. І. - Продуктивність вирощувальних ставів за дії традиційних і нетрадиційних органічних добрив, Цьонь Н. І., Кононенко Р. В. (2013)
Якубчак О. М. - Патоморфологічна характеристика яловичини за саркоцистозу, Таран Т. В., Бережняк В. В. (2013)
Грищук А. В. - Використання препарату Біо-Мос для поросят після відлучення (2013)
Зібцева О. В. - Характеристика системи озеленення міста Українка, Захаров А. Д. (2013)
Білоус А. М. - Запас сухостою і захаращеності м’яколистяних лісів українського Полісся (2013)
Гаврилюк С. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної творчості (2013)
Загородня Л. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у майбутніх вихователів дошкільного закладу як складової їх позитивного професійного іміджу, Барсуковська Г. (2013)
Іншаков А. - Компетентнісний підхід у підготовці фахівців дошкільної освіти (формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій), Іншакова І. (2013)
Княжева І. - Педагогічні умови розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2013)
Онищенко І. - Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктних відносин (2013)
Опалко Г. - Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної компетентності вихователів (2013)
Токарєва С. - Значення корекційно-оздоровчої роботи і готовність майбутніх учителів фізичної культури до її проведення (2013)
Андрющенко Т. - Методи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2013)
Бадер С. - Соціалізація дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку: практичний аспект (2013)
Баруліна Ю. - Зміст проблеми ціннісно-смислових орієнтацій учнів у науковій літературі (2013)
Гаврило О. - Ігрові прийоми у процесі формування валеологічної компетентності дітей дошкільного віку (2013)
Єжова Т. - Можливості школи щодо забезпечення прав дітей (2013)
Ковшар О. - Синергетичний підхід як методологія передшкільної освіти (2013)
Кужільна . - Освіта проти таланту, Кужільна М. (2013)
Мельник Н. - Теоретичні підходи до формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку, Куценко К., Петлицька Д. (2013)
Полєвікова О. - Синергетична сутність мови П. Флоренського як лінгвофілософське підґрунтя словоцентричного підходу до мовної освіти дітей (2013)
Rix J. - Exploring education systems: towards a typology for future learning, Twining P. (2013)
Бурсова С. - Теоретико-прикладні аспекти впровадження педагогічної підтримки у навчально-виховний процес дошкільного закладу (2013)
Дворкова А. - Негативні фактори мікросередовища як детермінанта злочинності неповнолітніх студентів навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації (2013)
Іщенко Л. - Формування індивідуальних якостей особистості дитини старшого дошкільного віку у спільній діяльності з однолітками (2013)
Кравченко Т. - Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку (2013)
Лисогор Л. - Життєва компетентність як умова самореалізації особистості (2013)
Лоюк О. - Творче мислення як чинник розумового розвитку школярів (2013)
Лякішева А. - Взаємодія студентів як узгоджена діяльність по досягненню спільної мети (аналіз зарубіжного досвіду) (2013)
Новик І. - Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Олійник О. - Особливості емоційного розвитку та умови формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор (2013)
Павлик О. - Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів на уроках української мови засобами ІКТ (2013)
Рогальська-Яблонська І. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві (2013)
Степанова Т. - Шляхи підготовки дітей до школи в практиці роботи В. О. Сухомлинського (2013)
Суятинова К. - Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку (2013)
Бегас Л. - Соціалізація дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах паралельно-роздільного виховання і навчання (2013)
Дудник Н. - Економічна соціалізація старших дошкільників (2013)
Дяченко О. - Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей як важливий аспект соціалізації (2013)
Карнаух Л. - Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в реаліях сьогодення (2013)
Кондратенко Р. - Організація експериментального дослідження виховання відповідальності та креативності старших дошкільників (2013)
Кузь В. - Виховання дітей дошкільного і шкільного віку в комплексі "школа – дитячий садок" (2013)
Олейник С. - Модель виховання інтересу учнів початкової школи до професії батьків (2013)
Поліщук О. - Формування у дітей старшого дошкільного віку компетентності про здоровий спосіб життя (2013)
Рогальська Н. - Становлення світу дитинства як проблема минулого та сучасності (2013)
Савченко І. - Проблема дослідження довірливого ставлення дітей 5–6 років до дорослих (2013)
Склярук А. - Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності (2013)
Cкрипник Н. - Особливості виховання співчуття серед дошкільників у процесі комплексних занять з використанням різних видів мистецтва (2013)
Стаднік Н. - Оптимізація морального виховання підлітків як організованої складової їх соціалізації (2013)
Стаєнна О. - Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Кудла М. - Система управління початковою школою в Україні у другій половині XIX – початку XX століття (2013)
Швець Т. - Становлення системи підготовки майбутніх вихователів XІX – поч. ХХ століття (2013)
Нестайко І. - Концептуальні основи інклюзивного навчання (2013)
Цюпак І. - Впровадження досвіду роботи дошкільних закладів Херсонської області другої половини ХХ століття в практику сучасних ДНЗ (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Пам’яті вченого (2013)
Черевко Г. - Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села, Войтович П. (2013)
Cherevko G. - The main features of Ukraine’s contemporary agriculture on the way to eurointegration, Shyman’ska E., Drozdiak I. (2013)
Липчук В. - Розвиток органічного сільського господарства в Польщі, Шувар Б. (2013)
Черевко Г. - Диверсифікація шляхів і форм кредитування сільськогосподарських виробників України у формуванні ними матеріально-технічної бази, Іванов А., Крупич С. (2013)
Онисько C. - Страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі погодних індексів, Томашевський Ю. (2013)
Клевець В. - Облікова політика підприємства: фінансовий, управлінський та податковий аспекти (2013)
Желєзняк А. - Інформаційне забезпечення розвитку сільського господарства України в умовах євроінтеграційних процесів, Гладиш М. (2013)
Зеліско Н. - Чинники формування конкурентних переваг АПК України в контексті інтеграції у світовий економічний простір, Крупа В. (2013)
Черевко Д. - Управління якістю продукції в системі чинників формування її конкурентоспроможності (2013)
Корчинський І. - Формування інформаційної служби локального ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Кохана Т. - Стратегічний підхід до сегментації ринку (2013)
Березівський П. - Методика оцінки ресурсного потенціалу особистих селянських господарств з позиції системного підходу, Войнича Л. (2013)
Янишин Я. - Теоретичні основи ефективності виробництва продукції птахівництва, Булик О., Тимофіїв Т. (2013)
Науменко І. - Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва (2013)
Черевко І. - Екологічність і зрівноваженість сільського господарства (2013)
Лиса О. - Аудит якості продукції як складова екологічного аудиту, Прокопишин О. (2013)
Найщиріші вітання з нагоди ювілею (2013)
Сиротюк Г. - Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій (2013)
Титул, зміст (2013)
Мусієнко М. М. - Вплив цитокініну на продуктивність озимої пшениці в умовах природної посухи, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2013)
Філімоніхіна О. Г. - Активність ферментів антиоксидантної системи в листках деревних видів рослин за умов підтоплення, Лихолат Ю. В., Григорюк І. П., Серга О.І. (2013)
Аветисян Ю. Ф. - Індукція утворення калюсних клітин культурою помідора (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) в умовах IN VITRO, Коломієць Ю. В. (2013)
Бабич А. Г. - Концептуальні основи контролю чисельності цистоутворюючих нематод основних сільськогосподарських культур, Бабич О. А., Комарівська Н. І., Сухарева Р. Д. (2013)
Кравченко В. А. - Оцінка вихідних форм перцю солодкого для гетерозисної селекції, Степаненко Т. А. (2013)
Паламарчук І. І. - Ефективність застосування водоутримувальних гранул аквод при вирощуванні кабачка за мальчування грунту в Правобережному Лісостепу України (2013)
Москалець В. В. - Консортивна роль ентомокомплексу в функціонуванні тритикалевого поля (2013)
Чумак П. Я. - Біоритми імаго трипса FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS PERGANDE в умовах оранжерей і теплиць м. Києва, Сикало О. О. (2013)
Стародуб Л. Ф. - Цитогенетичний контроль великої рогатої худоби червоної польської породи (2013)
Томчук В. А. - Співвідношення жирних кислот ліпідів крові та її компонентів у здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів (2013)
Арнаута О. В. - Особливості нормативно-правової бази України, країн ЄС та США щодо присвоєння продуктам харчування статусу функціональних, Гуцал Г. М. (2013)
Пузир Р. В. - Лабораторні дослідження м’яса ураженої личинками анізакід, Ткачук С. А. (2013)
Сидоренко І. О. - Відновлення території садиби-музею Катерини Білокур у селі Богданівка Київської області, Бойко Ю. Ю. (2013)
Авраменко В. В. - Оперативный контроль параметров нелинейных колебательных систем, Слепушко Н. Ю. (2012)
Арбузов В. В. - "Метрологический наблюдатель" как инструмент повышения метрологической надежности автоматизированной системы, Бережная О. В. (2012)
Бабий М. С. - Распознавание изображений на основе двумерного вейвлет-анализа, Чекалов А. П. (2012)
Довбиш А. С. - Система підтримки прийняття рішень для визначення схеми лікування гострої кишкової інфекції, Стадник Г. А., Полов’ян К. С. (2012)
Скаковська А. М. - Кластеризація зображень для їх компресії на основі компонентного аналізу, Радивоненко О. С., Шалда К. В. (2012)
Авраменко В. В. - Система поточного контролю стану технічного об’єкта за спектральною щільністю випадкового процесу, Акользіна М. О. (2012)
Белецкий А. Я. - Двоичные квазиэквидистантные и отраженные коды в смешанных системах счисления, Белецкий Е. А., Кандыба Р. Ю., Навроцкий Д. А. (2012)
Борисенко А. А. - Нумерация композиций на основе многозначных биномиальных чисел, Протасова Т. А., Протасова Е. А., Кобяков А. Н. (2012)
Андреев Л. П. - Метод построения двумерного числового пространства с магической структурой (2012)
Дзюба О. О. - Застосування навчальної матриці з ретроспективним зсувом при класифікаційному керуванні, Котенко С. М. (2012)
Кулик А. Я. - Декодування та реалізація алгоритму BCJR для турбокоду, стандартизованого в DVB-RCS, Кривогубченко Д. С., Іванов Ю. Ю. (2012)
Костель С. В. - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти (2012)
Кулик И. А. - Ошибкообнаруживающая способность квазиравновесного кода, Скордина Е. М., Посный С. Н. (2012)
Кузьміна Н. Ф. - Огляд методів обчислення Байєсових мереж, Пєтух А. М. (2012)
Різун Н. О. - Вдосконалення рейтингової контрольно-оціночної системи вищого навчального закладу, Тараненко Ю. К. (2012)
Пашко С. П. - Онлайн - сервіс для скорочення посилань на сторонні ресурси з розміщенням інформаційних матеріалів, Ободяк В. К. (2012)
Лукашенко В. М. - Удосконалення спеціалізованого гібридного багатофункціонального співпроцесора, Уткіна Т. Ю., Лукашенко А. Г., Міценко С. А., Вербицький О. С. (2012)
Борисенко А. А. - Оценка параметров биномиальных счетчиков, Маценко С. М., Солярова Е. Н. (2012)
Бачинський М. В. - Комп’ютерна імітаційна модель вокалізованих фрикативних звуків, Дедів Л. Є., Дозорський В. Г. (2012)
Бублейник Л. В. - Лексико-ассоциативное поле как средство организации текста (на материале рассказа М. Горького "Пожар") (2012)
Рудяков А. Н. - Лингвистическая инструментология: функциональное описание текста (2012)
Стеценко Н. М. - Речевоздействующий потенциал новостной коммуникации (2012)
Дорофеев Ю. В. - Текст: структура vs функция (2012)
Коч Н. В. - Когнитивная метафора как форма дискурсивного и интуитивного мышления (2012)
Быкова И. В. - Изобразительно-выразительные средства в светских повестях Надежды Дуровой (2012)
Попов С. Л. - Тенденции склоняемости географических названий, собственных и нарицательных имен, аббревиатур и составных слов в современном русском языке (2012)
Бувалец Е. В. - Многочленные субстантивные сочетания в поэтическом тексте (2012)
Перепелица М. С. - Графические и лексические трансформации газетно-журнальных заголовков (2012)
Гинкевич О. В. - Анализ и синтез художественного текста в антропоцентрической парадигме (2012)
Голикова О. Н. - Ряд отглагольных номинативов как "диффузная зона” между номинативным и инфинитивным рядом (2012)
Звегинцова М. Э. - "Множественно-единичность" как одна из концептообразующих категорий мифопоэтической космологии О. Седаковой (2012)
Скоробогатова Е. А. - Грамматическое представление мотива предметно-пространственной полноты в языке русской поэзии (2012)
Савицкая Л. В. - Лексикографическое представление концепта "Хитрость” в русском и украинском языках (2012)
Гамали О. И. - Специфические черты поэтики А. Грина: ономастическое пространство и интертекстуальность, Каневская О. Б. (2012)
Лукьянова А. В. - Доминирующие мотивы в романе Ф. М. Достоевского "Униженные и оскорбленные” (2012)
Пащенко О. Л. - Категории текста как предмет лингвистики (2012)
Пехарева М. В. - Глубина как дифференциальный признак поэтических текстов (на материале произведений И. Кормильцева) (2012)
Карнаушенко Г. Н. - Элементы "текста пути / дороги" в русских говорах и традиционной народной культуре Слобожанщины (2012)
Буркова Е. С. - Интерпретационная практика Л. Шестова ("Киркегард и экзистенциальная философия") (2012)
Шеховцова Т. А. - Параллельные миры в повести А. Гаврилова "Вопль впередсмотрящего (2012)
Мартыненко А. О. - Языковые средства создания комического эффекта в пьесе Е. И. Замятина "Блоха" (2012)
Ушакова Н. И. - Коммуникативно-когнитивный аспект учебника по русскому языку для иностранных студентов (2012)
Жулий Т. Б. - Жизнь в сказке: лингвистическая миниатюра и ее премудрости (2012)
Марцинковский В. А. - Анализ свободных радиально-угловых колебаний ротора центробежного насоса в щелевых уплотнениях, Гудков С. Н., Жулёв А. А. (2012)
Косторной С. Д. - Выбор модели течения жидкости при проектировании лопастной гидравлической машины, Мартынова Н. С. (2012)
Склабинский В. И. - Влияние гидродинамических параметров газового потока на интенсивность внутренних циркуляционных токов в каплях жидкости в массообменной камере распыливающего противоточного аппарата, Кочергин Н. А., Аль Хайят Мохаммед Н. К. (2012)
Антоненко С. С. - К вопросу об учете влияния вязкости перекачиваемой среды на характеристику динамического насоса, Евтушенко А. А., Халаджзадех Сэед Мохаммад (2012)
Белецкий Э. В. - Расчет теплообмена при течении неньютоновских материалов, Толчинский Ю. А. (2012)
Беда О. І. - Аналіз гідростатичної сили у шпаринному ущільненні довільної довжини (2012)
Мандрыка А. С. - Разработка и исследование свободновихревого насоса для гидравлического транспорта сахарной свеклы, Сапожников С. В., Котенко А. И. (2012)
Смирнов А. В. - Аэродинамический стенд для исследований модельных ступеней центробежных компрессоров, Бороденко А. М., Обухов А. А., Удод М. Н. (2012)
Юрко И. В. - Статистический анализ эксплуатационной нагрузки на центробежный компрессор (2012)
Шепеленко О. О. - Особливості робочого процесу насосного ступеня шнекового типу з розрізними лопатями (2012)
Равлюк Л. Ю. - Разработка нелинейной математической модели ротора турбокомпрессора, вращающегося в сегментных підшипниках, Симоновский В. И. (2012)
Папченко А. А. - Удосконалення лінії виробництва згущеного молока за рахунок роторно-динамічного агрегату-гомогенізатора, Овчаренко М. С., Ковальов С. Ф. (2012)
Стороженко В. Я. - К вопросу механического расчета полых валов самовсасывающих мешалок, Барвин В. И., Шабрацкий В. И. (2012)
Залога В. А. - Расчёт индикаторов разрушения режущего инструмента, Нагорный В. В. (2012)
Савчук В. И. - Технологические особенности обработки цилиндрических поверхностей штоков хонингованием, Бакус Е. Н. (2012)
Фесенко А. В. - Повышение эффективности шлифования за счет использования новых технологий приготовления и применения смазочно-охлаждающей жидкости, Степанов М. С., Любимый Ю. Н. (2012)
Залога В. А. - Диагностика процессов механической обработки с применением искусственных нейронных сетей: состояние вопроса, Гонщик А. В., Зинченко Р. Н. (2012)
Христенко В. В. - Перспективні методи покращання характеристик оброблюваності зносостійких хромистих чавунів, Ушкалова О. В., Будник А. Ф. (2012)
Скачков В. О. - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Іващенко А. Л. (2012)
Лукашев В. К. - Кинетика процесса поверхностного насыщения пластификатором гранулированных нитратов целлюлозы, Онда В. И., Веренич А. А. (2012)
Павленко А. А. - Переробка композицій відходів поліаміду та поліетилентерефталату, Миронович Л. М., Никозять Ю. Б. (2012)
Сапожніков С. В. - Аналіз споживання теплової енергії закладами управління освіти м. Суми, Приходько К. А. (2012)
Раджаб Заде Мортеза - Сертификация систем менеджмента социальной ответственности – результаты и преимущества, Залога В. А., Ивченко А. В. (2012)
75-річчю від дня народження В. І. Симоновського присвячується (2012)
Авраменко В. В. - Оперативное распознавание периодического сигнала при неполной информации об аддитивной помехе, Прохненко Ю. И. (2012)
Довбиш А. С. - Оптимізація параметрів навчання системи підтримки прийняття рішень для керування виробництвом композитних матеріалів, Боровик В. О., Андрієнко Н. І. (2012)
Дозорський В. Г. - Синфазний метод статистичного опрацювання вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату (2012)
Кошевой Н. Д. - Оптимизация технологических процессов с использованием симплекс-метода, Сухобрус Е. А. (2012)
Михайленко В. С. - Синтез адаптивного нечеткого регулятора с прогнозирующей нейро-нечеткой сетью, Харченко Р. Ю. (2012)
Довбиш А. С. - Оцінка функціональної ефективності навчання автоматизованої системи керування технологічним процесом, Берест Д. Б. (2012)
Шелехов І. В. - Інформаційно-екстремальна оптимізація словника ознак розпізнавання, Бірюкова М. М. (2012)
Лавров Е. А. - Подход к формализованному описанию дискретной деятельности в системах "человек-техника-среда", Пасько Н. Б. (2012)
Толбатов В. А. - Техніко-економічне обгрунтування побудови систем управління підвищеної надійності, Толбатов А. В., Толбатов С. В. (2012)
Заїка В. І. - Прогнозування роботи станції дефекосатурації із застосуванням теорії детермінованого хаосу, Кишенько В. Д. (2012)
Литвин В. П. - Оценка массогабаритных показателей защиты ИИИ прибора автоматизированного досмотрового контроля (2012)
Горячев А. Е. - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива, Дегтяр С. А. (2012)
Костель С. В. - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти (2012)
Кулик И. А. - К вопросу о сложении биномиальных чисел (2012)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальне навчання системи підтримки прийняття рішень з адаптивною кластеризацією даних (2012)
Востоцький В. О. - Інформаційно-екстремальний алгоритм агломеративного кластер-аналізу, Занченко С. А. (2012)
Андреев Л. П. - Зеркальные координаты числовых векторов в зеркальном пространстве (2012)
Джулгам С. А. С. М. - Информационно-экстремальная классификация диагностических данных (2012)
Дедів І. Ю. - Комп’ютерна імітаційна модель сигналу дихального шуму (2012)
Борисенко А. А. - Об одном способе построения счетчиков Фибоначчи, Стахов А. П., Маценко С. М., Сиряченко В. В. (2012)
Иванчук А. В. - Счётные алгоритмы преобразования биномиальных чисел в двоичные и обратно (2012)
Матвієнко М. П. - Проектування комп’ютерних схем з використанням програмових логічних матриць та графічного методу структурного синтезу автоматів, Шаповалов С. П. (2012)
Никитюк В. В. - Метод комп’ютерного оцінювання міцності стоматологічного матеріалу за фотоелектричним сигналом, Дедів Л. Є., Хвостівський М. О. (2012)
Наумко І. М. - Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву, Сава Н. Г., Сахно Б. Е., Телепко Л. Ф., Шашорін Ю. М. (2011)
Покалюк В. В. - Мегасферолиты в гипсах Приднестровья (происхождение и влияние на спелеогенез), Дорошенко А. Н., Терещенко С. И. (2011)
Зінченко О. В. - Сильвін у пержанських гранітах Коростенського плутону, Андреєв О. В., Возняк Д. К., Грущинська О. В. (2011)
Мицюк Б. М. - Влияние природы органических реагентов на синтез магнетита, Гузь Н. В., Куц В. А. (2011)
Дудченко Н. О. - Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40-90 ºC (2011)
Калиниченко Е. А. - Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента (2011)
Гаценко В. О. - Петрогенетичні аспекти спектроскопічних особливостей циркону із амфіболітів Чемерпільської структури Середнього Побужжя, Лупашко Т. М., Ільченко К. О. (2011)
Цымбал С. Н. - Возраст щелочно-ультраосновных пород Болярковской интрузии (северо-западная часть Украинского щита), Степанюк Л. М., Цымбал Ю. С., Гейко Ю. В. (2011)
Шумлянський Л. В. - Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині, Кузьменкова О. Ф., Цимбал С. М., Мельничук В. Г., Тараско І. В. (2011)
Костенко О. М. - Геохронологія плагіогранітів "шереметівського" комплексу (Волинський мегаблок Українського щита), Довбуш Т. І., Степанюк Л. М. (2011)
Шестопалов В. М. - Селен у природних мінеральних водах західних регіонів України, Пономаренко О. М., Моісеєв А. Ю., Самчук А. І., Моісеєва Н. П. (2011)
Яковенко О. В. - Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії, Самчук А. І., Кураєва І. В., Манічев В. Й. (2011)
Schuiling R. D. - Olivine to Combat Climate Change (2011)
Академику РАН Н. П. Юшкину - 75 (2011)
Наші автори (2011)
Онисько С. - Реалізація адаптивних можливостей сільськогосподарських підприємств, Шолудько О. (2012)
Березівський П. - Ефективність відтворення поголів'я курей-бройлерів та шляхи її підвищення, Марків Г. (2012)
Вишиванюк М. - Реформування аграрного сектору економіки регіону (2012)
Гавука І. - Оцінка тенденцій динаміки цін на зерно в Україні (2012)
Гнатишин Л. - Фермерські господарства в організаційній системі сільськогосподарського виробництва (2012)
Тимофіїв Т. - Молочне скотарство Львівщини: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (2012)
Черевко Г. - Агрохолдинги як нові організаційні форми крупнотоварного господарювання в агробізнесі України (2012)
Hyz A. - THE SME SECTOR IN GREECE. FINANCIAL GAP DURING THE CRISIS, Gikas G. (2012)
Березівський З. - Механізм державної підтримки приватного підприємництва в аграрній сфері, Колодій М. (2012)
Гой Н. - Особливості оперативного управління у підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції (2012)
Баланюк І. - Забезпечення аграрних підприємств персоналом, Сас Л. (2012)
Матковський П. - Основи інституціональної модернізації аграрного сектору економіки (2012)
Сиротюк Г. - Аудит аграрних підприємств : організаційний і методичний аспекти (2012)
Василенька Н. - Особливості розвитку та специфіка використання персоналу в аграрній сфері (2012)
Струк Н. - Особливості формування організаційної системи товароруху сільськогосподарської продукції (2012)
Тофан І. - Проблематика оподаткування в країнах Євросоюзу (2012)
Ковалів І. - Проблеми вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Щурик М. - Зменшення антропогенного навантаження на природні ресурси як найважливіша передумова їх збереження та охорони (2012)
Боярчук В. - Економічна та енергетична ефективність виробництва ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи, цукрового буряку та біопалива на їх основі, Фтома О, Боярчук О. (2012)
Магійович І. - Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Дубневич Ю. - Потенціал біомаси у формуванні енергетичної безпеки України (2012)
Савченко Є. - Застосування сонячної енергії у сільському господарстві України: можливості і проблеми їх збереження та охорони (2012)
Черевко Г. - Основні напрями і умови удосконалення державного регулювання земельних відносин, Дудич Г. (2012)
Хомка В. - Оцінка та облік земель сільськогосподарського призначення (2012)
Czerewko I. - Zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich w kontekdcie realizacji wspolnej Polityki Rolnej UE: doswiadzczenie Polski, Slowik D. (2012)
Кудла Н. - Вплив елементів інфраструктури на вибір місця сільського відпочинку (2012)
Тимофіїв С. - Методологічні аспекти оцінки впливу трансакційних витрат на функціонування аграрних підприємств (2012)
Гавука І. - День кафедри економіки підприємства (2012)
Шолудько О. - День кафедри фінансів і кредиту - інтеграція науки і виробництва (2012)
Титул, зміст (2009)
Редакційна колегія (2009)
Гайдук С. А. - Алгоритм оцінки ефективності функціонування системи ПРЗ ВМС ЗС України в мирний час та особливий період, Сєряков І. І. (2009)
Герасимов Б. М. - Методи оценки обоснованности решений в интеллектуальных системах, Самохвалов Ю. Я. (2009)
Лєнков С. В. - Підвищення ефективності структурно-логічних кодуючих та декодуючих перетворень ІДНФ БФ при використанні мікроконтролерівя, Іванов Ю. Д., Пампуха I. В., Паярелі Д. В. (2009)
Можаровський В. М. - Удосконалення методики оцінки ступеня розвитку спеціального математичного і програмного забезпечення роботи органів військового управління, Крисанова С. В. (2009)
Мусієнко І. І. - Метод вибору раціональних маршрутів пересування рухомих об'єктів у небезпечних зонах, Литвиненко Н. І. (2009)
Половинкин І. М. - Кількісні оцінки якості моделей у кадровому менеджменті, Лаптев О. А. (2009)
Хорошко B. А. - Синтез адаптивного регулятора системи планування, Дахно Н. Б., Тискина Е. О. (2009)
Хатян О. А. - Технологічні засади побудови моделі аналізу потоків інформаційних повідомлень (2009)
Frank Kopriver III - Freedom, Forums, and Friendship: the CDT Model (2009)
Geiss T. - NATO School’s Advanced Distributed Learning Program (ADL) — A Integrated Tool to Enhance Training and Education, Roman G. (2009)
Доляновський Д. Д. - Проблемні питання формування викладацького складу для системи дистанційного навчання у військовій галузі (2009)
Ільницький C. В. - Оперативна обстановка на Євразійському просторі на рубежі 2010 року: тенденції розвитку та їх вплив на перспективи міжнародних відносин у сфері безпеки (2009)
Поляков Л. І. - Щодо ефективної системи професійної підготовки цивільних (2009)
Рябцев В. В. - Шляхи впровадження дистанційного навчання в Національному університеті оборони України (2009)
Цвєткова О. Є - Використання системи імітаційного моделю-вання Battle Command та її засобів аналізу проведених дій для вдосконалення рівня підготовки військовослужбовців Збройних Сил України під час командно-штабних навчань (2009)
Ляшенко І. О. - Мережоцентризм у військовій справі (2009)
Шедяков В. Є. - Стимулювання бажаних трансформацій у системі соціальних технологій здійснення інформаційних впливів (2009)
Петрик В. М. - Еволюція нейролінгвістичного програмування, Прокоф'єва К. О. (2009)
Kompantseva L. - Ukrainian cultural environment (2009)
Відомості про авторів (2009)
Вимоги оформлення статтей (2009)
Баранов Э. И. - Обоснование и расчет гидродинамического парадокса, возникающего при истечении жидкости из отверстий перфорированной вращающейся оболочки, Якушко С. И. (2012)
Ванеев С. М. - Исследование реверсивной струйно-реактивной турбины с помощью программного комплекса FlowVision, Бережной А. С., Ховяков Е. Ю., Гетало В. В., Фроленко Н. Н., Королев С. К. (2012)
Артюхов А. Є. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів з особливими властивостями, Демченко А. М. (2012)
Ткачук Ю. Я. - Использование принципов LCC при выборе насоса для перекачки абразивных суспензий, Лобан С. А., Шатрюк Е. В. (2012)
Ковалёв И. А. - Ступень низкой удельной быстроходности: особенности рабочего процесса, нетрадиционные способы повышения напорности, Ратушный А. В. (2012)
Мандрыка А. С. - Результаты промышленных испытаний свободновихревого насоса для свекловодяной смеси (2012)
Симоновский В. И. - Оценивание параметров трёхмассовой модели ротора по данным расчёта его динамики с помощью КЭ-модели, Квашкo В. В. (2012)
Папченко А. А. - Експериментальне дослідження впливу кількості каналів ротора та статора роторно-динамічного агрегата-гомогенізатора на його енергетичні характеристики, Овчаренко М. С., Ковальов С. Ф. (2012)
Ковалев В. А. - Численное моделирование осесимметричных течений вязкой несжимаемой жидкости в сферическом сосуде (2012)
Павленко І. В. - Експериментальні дослідження автоматичної системи осьового урівноваження ротора відцентрового насоса (2012)
Верещaкa С. М. - Напряженно деформированное состояние анизотропного криволинейного бруса при изгибе с учетом идеального и неидеального контактов между слоями, Дейнека А. В., Орел О. Н., Хализева А. Г. (2012)
Рудяк Ю. А. - Метод визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень за даними вимірювання поглинання інтенсивності світла (2012)
Емельяненко С. С. - Исследование кинематической точности станков, основанных на механизмах с параллельной кинематикой, Овчарова Ю. В. (2012)
Залога В. О. - Дослідження можливості застосування систем нечіткої логіки у системах діагностики стану різальних інструментів, Зінченко Р. М. (2012)
Запорожченко В. С. - Повышение точности штамповки кривошипного пресса открытого типа, Запорожченко А. В. (2012)
Коротун М. М. - Підвищення жорсткості супорта зубофрезерного верстата, Черевко Д. П. (2012)
Пчелінцев В. О. - Термоциклічна обробка вала зі сталі 40Х відцентрового насоса типу НКВ, Говорун Т. П., Раб В. М., Берладір Х. В. (2012)
Рутковский М. А. - Разработка механической модели барабана шахтной подъемной машины (2012)
Залога В. А. - К вопросу о перспективах повышения работоспособности канавочных и отрезных резцов, Чертихин О. В. (2012)
Тарасюк А. П. - Выбор рациональных условий резания полимерных композитов, обеспечивающих максимальные показатели качества поверхности (2012)
Швець С. В. - Характеристика та вихідна інструментальна поверхня у процесі формоутворення (2012)
Черныш Е. Ю. - Исследование эффективности биосульфидной обработки осадков городских сточных вод, Пляцук Л. Д. (2012)
Козій І. С. - Дослідження пилових викидів виробництва двоокису титану, Гурець Л. Л. (2012)
Амосов О. - Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма), Гавкалова Н. (2013)
Боровицька О. - Архетип як чинник стратегіальної регуляції державного управління. (2013)
Бутирська Т. - Категорії неоплатонізму як архетипи сучасної держави (2013)
Власенко О. - Вплив архетипів національної ментальності на формування механізмів державного управління національною інноваційною системою (2013)
Дорошенко С. - Державно-приватне партнерство як наслідок архетипіки у державному управлінні (2013)
Євдокімова В. - Світовий досвід моделей державного управління як архе-типна складова для вдосконалення механізмів державного управління в Україні (2013)
Новаченко Т. - Архетипна природа наставництва як чинника становлення та розвитку авторитету молодих керівників (2013)
Омельяненко В. - Управління процесами створення регіональної екосистеми інновацій з урахуванням особливостей інституційних архетипів (2013)
Шибанова-Роєнко О. - Проблемні домінанти публічного управління в аспектах антикризового знання, Котов-Дарті С. (2013)
Шипунова О. - Сакралізація в контексті публічної політики: архетип соціального устрою, Сафонова А. (2013)
Березовська І. - Специфіка художнього медіа-образу політика: досвід феноменологічного аналізу (2013)
Бєльська Т. - Публічна політика і система владно-суспільних відносин: архетипний підхід (2013)
Валевський О. - Культурна політика як творення архетипів модернізації українського суспільства (2013)
Васільєв В. - Комунізм як спокушання (2013)
Кадлубович Т. - Архетипні основи політичної поведінки (2013)
Куницький В. - Громадська експертиза як архетип публічної політики органів влади (2013)
Меркотан К. - "Архетипи трансформації" як засіб маніпулювання свідомістю виборців (2013)
Пірен М. - Архетипові засади становлення та розвитку української національної ідеї (2013)
Плахтій Т. - Стратегії взаємодії українських політичних еліт (архетипний підхід) (2013)
Приходченко Л. - Архетипні засади еліти та лідерства в політико-адміністративному реформуванні системи державного управління, Іжа М. (2013)
Сальніков В. - Міжнародні відносини, світова і регіональна політика в архетипній парадигмі (2013)
Трофімова В. - Жіночі архетипи в публічній сфері: архетипні основи європейської салонної культури (2013)
Юшин С. - Архетип владної цефалізації у системі координат державного устрою (2013)
Авраменко Т. - Державне управління охороною здоров’я в умовах медико-демографічних змін (архетипова складова) (2013)
Афонін Е. - Архетип і соцієтальне: взаємодія і взаємовпливи, Мартинов А. (2013)
Донченко О. - Індивідуальна інтерсуб’єктивність як архетип дому. Типи інтерсуб’єктивності (2013)
Корчак І. - Архетипова складова сталого розвитку суспільства (2013)
Крупкін П. - Архетип сакральності (2013)
Крюков О. - Архетипні підстави типологізації постра-дянських політичних режимів в умовах демократичного транзиту, Радченко О. (2013)
Кузьмін М. - Кордон як архетип соціального простору взаємодії етнокультурних груп: кримські реалії (2013)
Лашкіна М. - Інформаційний простір як чинник трансформації архетипу національної держави в умовах глобалізації (2013)
Ребкало В. - Архетип як ключовий елемент становлення та розвитку національної свідомості державного службовця, Козаков В. (2013)
Суший О. - Соціальний діалог у фокусі архетипної парадигми (2013)
Шедяков В. - Специфіка формування та використання міфу в системі соціальної регуляції (2013)
Онищенко В. О. - Тенденції та проблеми розвитку науково-виробничої сфери регіонів України, Кривошей В. М. (2012)
Пашкевич М. С. - Новітні механізми регулювання регіонального розвитку в Україні (2012)
Балуєва О. В. - Екологзація міста як основа його стійкого розвитку (2012)
Попадюк О. І. - Сучасні проблеми відновлення основних засобів підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Хворостяна Н. В. - Аналіз основних чинників, які забезпечують якість освіти, Вєлікжаніна М. В. (2012)
Хворостяна Н. В. - Проблеми організаційно-економічного механізму управління вищими навчальними закладами, Васільєва А. Г. (2012)
Железняк В. В. - Проблема формування заощаджень домогосподарств в розрізі інвестиційних витрат, Наумова Ю. А., Гнеушева В. О. (2012)
Лопатинський Ю. М. - Генезис інституційного механізму розвитку аграрних підприємств, Кифяк В. І. (2012)
Пономаренко П. І. - Обгрунтування доцільності застосування штучного композиційного палива, Аскарова Ю. О. (2012)
Лозинський І. Є. - Конкурентоспроможність та конкурентна перевага: економічний зміст і характер взаємозв’язку, Доцяк Ю. В. (2012)
Красноштан О. М. - Інноваційні технології транспортного обслуговування міжнародних масових заходів, Западнюк О. Б., Сало М. М. (2012)
Христенко Г. М. - Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності в аграрній сфері, Гурська І. С. (2012)
Рибалко С. В. - Організаційно-економічні засади підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного сектора (2012)
Гуржий Н. В. - Проблема підрахунку макроекономічних показників України в період нарощування кризових явищ, Ячмєнєв А. Б. (2012)
Вишинська Т. Л. - Протидія "сірим" схемам в здійсненні зовнішньоторговельних операцій як фактор поповнення державного бюджету України (2012)
Кузьменко С. С. - Україна на міжнародному вугільному ринку в умовах глобалізації, Чумаченко Т. Є. (2012)
Кривоніс А. О. - Перспективні ніші кондитерського ринку України (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Економічна безпека сільськогосподарських кооперативів: теоретичні аспекти, Петлюченко В. В. (2012)
Швець В. Я. - Управління конкурентостійкістю підприємства чорної металургії через інноваційно-інвестиційний механізм, Варяниченко О. В., Єсаулова О. Г. (2012)
Солодовник Л. М. - Дослідження питання підвищення ефективності використання фондів підприємства, Басова А. В., Шаповал О. І. (2012)
Мельников А. М. - Синергетичні ефекти некомерційних проектів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, Єременко К. О. (2012)
Барабан О. А - Удосконалення роботи шинного підприємства завдяки стратегії диверсифікації, Черняєва А. О. (2012)
Баранець Г. В. - Логістичний підхід в управлінні матеріальними ресурсами металургійного підприємства, Журнаковська К. І. (2012)
Бойко В. В. - Основа підвищення економічної ефективності використання енергоресурсів підприємства – індивідуальна компенсація реактивної потужності, Чугунов О. К. (2012)
Нестеренко Ж. К. - Фактори впливу на комп’ютеризацію робіт з оплати праці в бюджетних установах, Савченко І. П. (2012)
Баранець Г. В. - Удосконалення процесу розробки інвестиціної стратегії підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності, Швець К. О., Левченко В. В. (2012)
Загорудько В. Л. - Аналіз перспективи впровадження системи контролінгу на вітчизняних підприємствах, Трофимова К. С. (2012)
Вагонова О. Г. - Економіко-математична модель протяжної виробки з урахуванням витрат, що змінюються регулярно у часі, Солодянкін О. В., Єрохондіна Т. О., Шашенко О. О. (2012)
Судакова О. І. - Обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику (2012)
Дорофієнко В. В. - Про деякі аспекти реформування системи охорони здоров’я і соціального захисту, Костровець Л. Б. (2012)
Кухленко О. В. - Державна політика зайнятості щодо працевлаштування незахищених верств населення, Шабатин Н. Ю., Сацункевич Ю. С. (2012)
Михальченко Г. Г. - Шляхи удосконалення соціального забезпечення населення (2012)
Лозинський І. Є. - Теоретичні основи системи управління персоналом підприємства, Єлісєєва Л. О. (2012)
Луцик Т. Р. - Управління персоналом в системі операційного менеджменту, Ігнатенко С. П. (2012)
Белікова Т. Ю. - Методологічні основи людського капіталу підприємства, Зайцева Н. В. (2012)
Трифонова О.В. - Використання соціально-психологічних методів в сфері нематеріальної мотивації на підприємствах України, Щасливець Є.А. (2012)
Солодовник Л. М. - Вибір методів нарахування амортизації та амортизаційної політики підприємства, Колесник Ю. В. (2012)
Гpицeнкo О. І. - Пpoблeмнi питaння щoдo oблiку тa нapaxувaння aмopтизaцiї ocнoвниx зacoбiв у cучacниx умoвax євpoiнтeгpaцiйниx пpoцeciв, Мaтюшeнкo А. В. (2012)
Якимова А. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на прибуток підприємств, Прищепа А. М. (2012)
Чорновіл О. В. - Амортизація, її сутність та методи нарахування на залізничних підприємcтвах, Потрапелюк К. Г. (2012)
Хомутенко О. В. - Аналіз інформаційного забезпечення організаційної технології проведення судово-економічної експертизи. (2012)
Гарасюк О. А. - Удосконалення поняття управління фінансовою стійкістю, Богачевська К. В. (2012)
Кравцова І. В. - Переваги та проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, Удовік А. С. (2012)
Переднє слово (2012)
Великочий В. С. - Столичний статус Станиславова у часи ЗУНР: до проблеми історичного досвіду (2012)
Жерноклеєв О. С. - Формування партійної структури польського політикуму в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Монолатій І. С. - Західноукраїнський реґіон як мультиетнічний ландшафт (спроба висновків десятирічного дослідження) (2012)
Реєнт О. П. - Українське XIX століття: сучасні проблеми дослідження (2012)
Клапчук В. М. - Рекреаційне господарство Галичини другої половини XIX – першої третини XX ст. (2012)
Клапчук М. В. - Соляний карст у гірській частині басейну ріки Прут – об’єкт наукового туризму, Клапчук Т. В. (2012)
Калуцький І. Ф. - Рекреаційні й оздоровчі функції лісів Івано-Франківщини, проблеми їх розширення та вплив на розвиток туризму, Запоточний М. М. (2012)
Лозинський Р. М. - Історія розвитку та територіальна організація туристичної освіти в Україні (2012)
Польова Л. В. - Фактори формування туристичних реґіонів в’їзного туризму України (2012)
Савчук Б. П. - Формування організаційної структури самодіяльного туризму на Прикарпатті у 70-80-х роках ХХ ст., Котенко Р. М. (2012)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" як туристичне диво України: логістичний вимір (2012)
Шаблій О. І. - Географічне і геополітичне положення Українських Карпат (2012)
Шикеринець В. В. - Використання історико-культурних ресурсів Національного заповідника "Давній Галич" у розвитку туризму на Прикарпатті, Гуменюк Г. М. (2012)
Ковальська Л. В. - Спелеологічні ресурси Придністер’я (2012)
Круль П. Ф. - Історичні та етнофольклорні джерела національного стилю української класичної музики (2012)
Гошовський Р. М. - Ікона на звороті шкла в інтер’єрі оселі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Клапчук В. М. - Адміністративно-територіальний поділ території сучасної Івано-Франківської області: від короля Казимира III Великого до незалежної України (2012)
Великочий В. С. - Українське січове стрілецтво у воєнно-революційну добу 1914-1919 рр. як об’єкт досліджень національної історіографії : штрихи до загальної характеристики (2012)
Маланюк Т. З. - Сакральна архітектура давнього Галича: стан та перспективи використання (2012)
Куровський Б. К. - Досвід організації управління тилом в умовах Чернігівсько-Полтавської і Карпатсько-Ужгородської наступальних операцій радянських військ (2012)
Лисенко О. Є. - Дебреценсько-Ужгородська (Східно-Карпатська) стратегічна наступальна операція 1944 року, Грицюк В. М. (2012)
Сухий П. О. - Сучасний стан використання земель рекреаційного призизначення в межах Івано-Франківсько-Чернівецького Придністер’я, Березка І. С., Дарчук К. В. (2012)
Калуцький І. Ф. - Рекреаційне лісокористування на Прикарпатті, резерви його розвитку і використання (2012)
Клапчук О. О. - Оцінка пам’яток архітектури та містобудування міста Львова для потреб туризму, Клапчук М. В. (2012)
Польова Л. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України (2012)
Брусак В. П. - Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання, Сенчина Б. В., Кричевська Д. А. (2012)
Мендела І. Я. - Особливості стратегічного розвитку підприємств санаторно-курортної справи (2012)
Філюк С. М. - Проблеми використання рекреаційно-туристських ресурсів Івано-Франківської області (2012)
Лабій Ю. М. - Геопатогенні зони, способи виявлення й їх поширення на території м. Івано-Франківська, Мердух І. І., Крупчук Т. Ю. (2012)
Лисенко О. М. - Принцип інтеркультурності у системі професійної туристичної освіти (2012)
Білецька І. М. - Маркетинг у туризмі (2012)
Дутчак О. І. - Теоретико-методологічні проблеми етнотуризму (2012)
Голубкова І. А. - Формування інвестиційної політики в круїзному бізнесі (2012)
Шикеринець В. В. - Особливості розвитку апітуризму (2012)
Гуменюк Г. М. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі туристичної діяльності (2012)
Орлова В. В. - Система логістичного управління готельним підприємством, Оришко С. П. (2012)
Карась Г. В. - Музичне краєзнавство Прикарпаття як спеціальний навчальний курс: до постановки проблеми (2012)
Палійчук У. В. - Скульптурна франкіана Прикарпаття за радянської доби : між ідеологічною кон’юнктурою та національним ідеалом (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бобкова А. Г. - Економіко-правовий факультет: сьогодення і майбутнє (2013)
Гринюк Р. Ф. - Місце та роль економіко-правового факультету в структурі Донецького національного університету (2013)
Волков В. Д. - Економіко-правовий факультет: становлення і визнання (2013)
Гринюк Р. Ф. - Кафедра конституційного і міжнародного права, Щебетун І. С. (2013)
Волков В. Д. - Правовий статус мера міста: європейський досвід (2013)
Захарченко М. А. - Правове забезпечення участі політичних партій у формуванні виборчих комісій, Тимофєєва Т. М. (2013)
Кулакова Є. В. - Регіон у системі місцевого самоврядування України (2013)
Нікольська О. В. - Правова природа та юридичні властивості актів Конституційного Суду України (2013)
Турченко О. Г. - Щодо ідентифікації категорій "інтерес" та "національний інтерес" як об’єктів забезпечення безпеки (2013)
Щебетун І. С. - Модель місцевого самоврядування: поняття, взаємозв’язок з концепцією та системою місцевого самоврядування (2013)
Бобкова А. Г. - Кафедра господарського права, Захарченко А. М. (2013)
Бобкова А. Г. - Щодо гарантійного платежу як способу забезпечення виконання договорів оренди, Серебрякова Ю. О. (2013)
Моісєєв Ю. О. - Щодо питання про мету та завдання юридичної клініки як бази для практичного навчання студентів старших курсів, Удод М. В. (2013)
Титова О. В. - До питання про банкрутство державних підприємств та підприємств з державної часткою власності (2013)
Трофуненко Н. В. - Сертифікація відповідальних виконавців у будівництві (2013)
Черкаська Н. В. - Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності об’єктів електроенергетики як санкції за порушення природоохоронного законодавства, Трегуб О. А. (2013)
Малига В. А. - Кафедра теорії та історії держави і права (2013)
Хахуліна К. С. - Теорія держави та права як основа буття юриспруденції (2013)
Щербініна О. В. - Артілі на українських землях Російської імперії: еволюція правового статусу (2013)
Славова Н. О. - Антропоцентризм як принцип правотворчості (2013)
Янкова О. С. - Кафедра цивільного права і процесу (2013)
Коваль І. Ф. - Досвід викладання права інтелектуальної власності у Донецькому національному університеті, Будянський В. А. (2013)
Антонюк О. І. - Умови відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному процесі (2013)
Красицька Л. В. - Встановлення факту материнства та визнання материнства як способи захисту сімейних прав матері та дитини (2013)
Моїсєєв О. М. - Кафедра кримінального права і процесу (2013)
Панько Н. А. - Досвід проведення студентської наукової конференції з використанням відеоконференцзв’язку (2013)
Моїсєєв О. М. - Експериментальне вивчення дистанційної форми допиту судового експерта, Лєгостаєв О. А. (2013)
Самойленко О. А. - Передумови розроблення криміналістичної методики розслідування злочинів, учинених у мережі Інтернет (2013)
Седнєв В. В. - Генезис розуміння спеціальних знань (2013)
Семикін М. В. - Суб’єкт терористичних злочинів (2013)
Валітов С. С. - Кафедра адміністративного і фінансового права (2013)
Валитов С. С. - Адвокатирование конкуренции антимонопольными органами в Украине (2013)
Косач Н. Є. - Досвід викладання адміністративного права на економіко-правовому факультеті (2013)
Костенко Ю. О. - Щодо порядку проведення камеральної перевірки (2013)
Синкова О. М. - Організаційно-правове забезпечення стратегічного аудиту в органах виконавчої влади (2013)
Трегубець Н. О. - Щодо правового регулювання організації перевірок антимонопольними органами (2013)
Наукова діяльність професорсько-викладацького складу і студентів (2013)
Відділ практики і працевлаштування студентів (2013)
Центр практичного навчання (2013)
Центр міжнародного та європейського права (2013)
Центр дослідження проблем законодавства і конституційної юстиції (2013)
Центр довузівської підготовки (2013)
Молодіжний центр правничих досліджень (2013)
Студентське самоврядування (2013)
Кеєр Ю. В. - Щодо співвідношення понять комерційного найменування, фірмового найменування, найменування юридичної особи (2013)
Правдиченко А. А. - Щодо питання про договір доручення між управителем фонду фінансування будівництва та забудовником (2013)
Терованесов А. М. - Історико-правові передумови впровадження системи медичного страхування в Україні (2013)
Чубарова О. О. - Щодо поняття конституційно-правової відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Наші автори (2013)
Запрошуємо до співробітництва (2013)
Онищенко В. О. - Про доцільність запровадження інвестиційного податкового кредиту, Носенко М. С. (2012)
Онишко С. В. - Сучасні тенденції формування вартості іпотечних кредитів юридичним особам та пріоритетні напрями зниження процентних ставок (2012)
Витвицький Я. С. - Визначення ставки дисконту для оцінювання природоохоронних інвестицій у нафтогазовій сфері, Гавадзин Н. О. (2012)
Чалапко Л. Д. - Методичні основи формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі, Баранов.А. І. (2012)
Ставнича М. М. - Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості бюджету Полтавської області, Свистун Т. М. (2012)
Валентієва О. В. - Кредитна політика як інструмент управління кредитним ризиком, Гноєвий В. Г. (2012)
Лозінська К. В. - Аналіз тенденцій розвитку лізингових відносин сільськогосподарських підприємств (2012)
Ряховська А. Ю. - Інвестиції в основний капітал промислових підприємств в умовах кризи (2012)
Комеліна О. В. - Методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні інноваційним розвитком, Фурсова Н. А. (2012)
Прутська О. О. - Земельна реформа в Україні: проблеми і суперечності, Непиталюк А. В. (2012)
Ґудзь П. В. - Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства, Борисенко О. Є. (2012)
Кузняк Б. Я. - Проблеми участі України у зовнішній торгівлі (2012)
Малютін О. К. - Структурний розподіл інвестицій у національну економіку в контексті прогнозного макро-економічного розвитку України (2012)
Балабанова О. І. - Систематизація чинників соціально-економічного та організаційного розвитку санаторно-курортних підприємств в Україні (2012)
Бігус М. М. - Теоретико-прикладні засади оцінювання конкурентоспроможності туристичного бізнесу (2012)
Кулік А. В. - Оцінка ключових факторів успіху підприємств сільського зеленого туризму (2012)
Цеслів А. С. - Комерційна концесія– форма інтеграції підприємств (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств Полтавського регіону (2012)
Бойко Л.М. - Сутність та значення бюджетування у системі управління підприємством (2012)
Бобровников В. А. - Концептуальні підходи до формування і розвитку структури управління корпорації, Бобровникова Р. Г. (2012)
Кушлик О. Ю. - Особливості трансформації інтелекту в економічні результати в управлінні стратегічним потенціалом підприємств, Петрина М. Ю. (2012)
Ржепішевська В. В. - Умови ефективної інтеграції науки і виробництва в Україні (2012)
Ніконов А. В. - Концептуальні засади формування ресурсоефективної стратегії розвитку нафтогазового комплексу регіону (2012)
Бойко О. О. - Оцінка факторного впливу на валовий збір сої в Україні (2012)
Величко В. В. - Особливості функціонування євро-регіонів в Україні (2012)
Сологуб О. П. - Сільське розселення України: проблеми розвитку та програмного забезпечення (2012)
Птащенко Л. О. - Актуальні питання реформування пенсійної системи в Україні, Птащенко А. О. (2012)
Ватченко О. Б. - Дослідження структури доходів населення в умовах трансформаційних змін в Україні, Коржовська К. О. (2012)
Чепурний О. В. - Соціально-економічна оцінка розвитку Полтавської області та його вплив на формування безпеки у соціальній сфері регіону (2012)
Іваницька С. Б. - Соціальне партнерство основа ефективної діяльності підприємства, Коротка І. А. (2012)
Самойлик Ю. В. - Розвиток сільських територій як пріоритет соціально-економічної стратегії держави (2012)
Краєвська Г. О. - Проблеми збереження економічного та адміністративно-територіального потенціалу сільського розселення України (2012)
Малинська Л. В. - Оптимізація розподілу інвестиційного капіталу за енергоефективними компонентами, Малинський С. М. (2012)
Пуліна Т. В. - Методичні підходи до прогнозування ефективності діяльності підприємств кластера харчової промисловості (2012)
Сирочук Н. А. - Вимірювання ймовірності ризику постачання машинобудівного підприємства на основі теорії нечіткої логіки (2012)
Онищенко І. М. - Еколого-економічна стратегія в рамках реалізації концепції сталого розвитку (2012)
Діденко С. В. - Облік розрахунків підприємства з бюджетом з податку на додану вартість, Жушман Я. В. (2012)
Ільченко В. М. - Взаємозв’язок методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, Гагаріна Я. Ю. (2012)
Гаврилюк В. Т. - Системний характер науково-технічного прогресу (2012)
Соломянюк Н. М. - Еволюція теорії маркетингу (2012)
Піньковська Г. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання розвитку культурного середовища регіону в ринкових умовах (2012)
Орловська Б.-А. - Асиміляція чи адаптація лемків на західних землях Польщі (2013)
Клапчук В. М. - Видобування нафти та газу у Західній Галичині (2013)
Великочий В. С. - Українсько-польські відносини в Східній Галичині як регіоні пограниччя у воєнно-революційну добу: українська історіографія (2013)
Маланюк Т. З. - Оборонно-сакральна архітектура Прикарпаття ХІІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Дутчак О. І. - Неоінституційний підхід до вивчення краєзнавчої туристики Галичини 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського