70-річчя академіка НАН України С. В. Волкова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Кулика (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова (2005)
Колодезєва С. П. - Біобібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000)
Гнатенко Л. А. - Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) (2000)
Савченко І. В. - Українські нотні видання 1917–1923 рр. (особливості відбору та датування) (2000)
Вакульчук О. А. - Музично-фольклористична спадщина Порфирія Демуцького (2000)
Клименко І. В. - В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Сохань С. В. - Внесок Г. П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Донець О. М. - До проблеми вивчення графічного лубка 20–40-х років ХХ ст. (за матеріалами колекції лубкових картинок Сектору естампів та репродукцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Булатова С. О. - Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина), Біленький Є. А. (2000)
Шаріпова Л. В. - Внутрішній устрій та функціонування бібліотеки Києво-Могилянської академії до пожежі 1780 р.: спроба реконструкції (2000)
Папакін Г. В. - Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського (2000)
Мяскова Т. Є. - Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України (2000)
Яременко Л. М. - Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України (2000)
Непомнящий А. А. - Церковное краеведение в Крыму и краеведческая библиография (2000)
Петрикова В. Т. - Краєзнавча бібліографія як одна із засад розвитку наукового краєзнавства України (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Мицик Ю. А. - Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького (2000)
Старовойт С. В. - А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук (2000)
Варава Т. В. - Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України), Портнова Л. Ю. (2000)
Тупчиенко-Кадырова Л. Г. - Гипертекстовые технологии в библиотеке: некоторые аспекты использования (2000)
Микола Петрович Візир – археограф і організатор української архівної й рукописної справи (до 40-річчя професійної та громадської діяльності) (2000)
Булатова С. О. - До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських (2002)
Сохань С. В. - Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Клименко І. В. - Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Миронець Н. Р. - Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело його життя та діяльності (2002)
Бондар Н. П. - З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства (2002)
Кисельов Р. Є. - Видання Спиридона Соболя у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Бобришева І. Ф. - Рукописи музично-сценічних творів сучасних українських композиторів з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Іщенко Я. О. - Використання військової символіки у гербах українських міст 60–80-х років ХХ ст. (2002)
Міцан Т. В. - Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян (2002)
Росовецька Т. М. - Примірник видання "Ключа разумЂнія" 1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до реконструкції образу українського читача другої половини XVII – першої половини XVIII ст.) (2002)
Савченко І. В. - Бєляєвське видання "Шехерезади" М. А. Римського-Корсакова (2002)
Міщук С. М. - Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) (2002)
Паславський Т. Б. - Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України (2002)
Непомнящий А. А. - Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века (2002)
Ковальчук Г. І. - Про роботу С. І. Маслова над темою "П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души" (2002)
Мицик Ю. А. - З документації козацької старшини другої половини XVII – першої третини XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іванова О. А. - До питання датування рукописних книг (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іваннікова М. К. - Філігранознавчий аналіз у кодикології рукописних книг XVII ст. (на прикладі Руського Хронографа редакції 1620 р.) (2002)
Маслакова Н. М. - Рукописна та книжкова спадщина на сторінках видання "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (1998-2002 рр.): анотований бібліографічний огляд (2002)
Вступительное слово редакции (2012)
Спасибо-Фатєєва І. - Суб’єкти та особливості захисту авторських прав (2012)
Кібенко О. - Характеристика регіонального ринку юридичних послуг (2012)
Коптилец В. - Перспективы защиты авторских прав на программное обеспечение, Доменте М. (2012)
Вовк Д. О. - Людина у біблійній правовій реальності (2012)
Мандрікова К. О. - Розумність у філософсько-правовій думці нового та новітнього часу (2012)
Никонова Л. И. - Истоки и традиции представительного правления в России: исторический аспект (2012)
Косінов С. А. - Контроль в системі органів виконавчої влади в умовах демократії (2012)
Ваксман Р. В. - Проблеми вдосконалення законодавства України про рекламну діяльність (2012)
Ковальова О. - Концептуальні положення розробки проекту Закону України "Про житлово-будівельні кооперативи" (2012)
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (2005)
Взаємодія науки й освіти — ключовий чинник сучасного цивілізаційного процесу (2005)
Про основні результати діяльності Міжнародної асоціації академій наук у 2005 р. і подальший розвиток міжнародного наукового співробітництва : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона (2005)
Ємельянов В. - Спільна перспектива на шляху до Європейського Союзу : дні науки України в Республіці Македонія, Шевченко Л. (2005)
Погорілко В. - Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави (2005)
Гриценко В. - Інформаційні технології цифрової обробки сигналів: нові підходи і перспективи впровадження, Скурихін В., Цепков Г. (2005)
Онопрієнко В. - Інноваційна економіка: методологія, прогнози, реалії : десята міжнародна науково-практична конференція (Алушта, 12-16 вересня 2005 р.), Соловйов В. (2005)
Ковтун Г. - Альтернатива нафтопродуктам (2005)
Куликова Л. - Історичні уроки Є. В. Тарле (2005)
Рудяков П. - Від "Нації-держави" до "Нації-цивілізації"? : Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України. - К.: 2005. - 629 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2005)
70-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2005)
70-річчя академіка НАН України В. В. Скопенка (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2005)
Зміст журналу за 2005 рік (2005)
Бовгиря А. М. - Рукописні збірники Василя Ломиковського "Припасы для Малороссийской истории" (2003)
Папакін Г. В. - Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських (2003)
Винокурова Ф. А. - Особові архівні фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1944 рр. (2003)
Іванова О. А. - Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Дубровіна Л. А. (2003)
Чернухін Є. К. - Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) (2003)
Іванова О. А. - Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2003)
Михальський І. С. - Публіцистичні твори українських есерів початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії українських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка) (2003)
Булатова С. О. - Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2003)
Белічко Н. Ю. - Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. (2003)
Ковальчук К. В. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна (2003)
Девільє М. А. - Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого (2003)
Міщук Г. А. - Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича (2003)
Міщук С. М. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд), Стоян Т. А. (2003)
Миронець Н. Р. - Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії (2003)
Дениско Л. М. - Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попельницького (2003)
Бугаєва О. В. - Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича (2003)
Лисенко Л. В. - Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять (2003)
Гнатюк М. М. - Шляхами пам’яті (листування Івана Сенченка та Олени Компан із Василем Півторадні) (2003)
Старовойтенко І. М. - Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.) (2003)
Дубровіна Л. А. - Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького, Степченко О. П. (2003)
Яременко Л. М. - Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) (2004)
Міцан Т. В. - Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2004)
Ткаченко І. В. - Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912) (2004)
Клименко І. В. - Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2004)
Сохань С. В. - Бібліотечна діяльність М. І. Петрова (2004)
Росовецька Т. М. - Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості (2004)
Солонська Н. Г. - Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) (2004)
Діденко Л. М. - Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею (2004)
Січова О. В. - З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) (2004)
Бабару (Семесько) Т. М. - Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) (2004)
Скрипка Л. В. - Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. (2004)
Ясіновський Ю. П. - Друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської Лаври (2004)
Булатова С. О. - До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна (2004)
Іванова О. А. - Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та динаміка використання (2004)
Гнатенко Л. А. - Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) (2004)
Клименко Е. С. - Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Сукало А. М. - Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища (2004)
Зінченко С. В. - До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів (2004)
Новальська Т. В. - Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ) (2004)
Кисельова А. А. - Українські архівні ресурси в Інтернеті (2004)
Мицик Ю. А. - З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) (2004)
Старовойтенко І. М. - Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка (2004)
Даневич С. Г. - Публікації співробітників Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2004). Аналітичний огляд (2004)
Бодак О. П. - Про нові надходження архівних матеріалів М. Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд (2004)
Міцан Т. В. - Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії: до проблеми реконструкції (2005)
Сохань С. В. - До історії формування фонду "Київська духовна академія” Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Горобець В. Й. - Мова староукраїнських календарів і календарна поезія XVII–XVIII ст (2005)
Бодак О. П. - Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Чернухін Є. К. - Митрополит Готії та Кафи Гедеон (2005)
Лось В. Е. - Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) (2005)
Ткаченко І. В. - "Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета (2005)
Клименко І. В. - Видавниче товариство "Друкарь” (1916–1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Варава Т. В. - Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Дениско Л. М. - Документи Державної Ради Росії ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького (2005)
Сергєєва І. А. - Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) (2005)
Купчинський О. А. - Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ –першої половини ХІV ст. (2005)
Булатова С. О. - Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Ціборовська-Римарович І. О. - Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні (2005)
Цинковська І. І. - Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII–XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Юхимець Г. М. (2005)
Черниш Н. І. - Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX – першої третини XX ст. (2005)
Бондар Н. П. - До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст. (2005)
Коваль Т. В. - Книжкові видання колекції Д. Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Афанасьєва З. Б. (2005)
Гнатенко Л. А. - Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) (2005)
Кольбух М. М. - Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (2005)
Симчич М. В. - До питання атрибуції філософських курсів Інокентія Ґізеля (2005)
Клименко Е. С. - Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Кулешов С. Г. - Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади (2005)
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. - Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) (2005)
Антоненко І. Є. - Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією (2005)
Кульчицька Л. Я. - Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми (2005)
Паславський Т. Б. - Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел (2005)
Мицик Ю. А. - З листування козацької старшини середини XVIII ст. (2005)
Старовойтенко І. М. - Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів (2005)
Вовченко В. Б. - Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. (2005)
Березкіна В. В. - Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки (2005)
Кондратенко О. Ю. - Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944–1959) (2005)
Корчемна І. С. - Архівна спадщина Ф. П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки (2005)
Мацібора Н .Г. - Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини (2005)
Стельмашева М. А. - Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Рабчун О. С. - Праці Юзефа-Ігнаци Крашевського у складі родової книгозбірні Урбановських-Стажинських як джерело вивчення історії польського народу (2005)
Іваннікова М. К. - Наукове дослідження історичних книжкових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи (2005)
Яроцька М. В. - Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: питання наукового опису (2005)
Солонська Н. Г. - Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі (2005)
Купчинський О. А. - З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу (2005)
Чекмарьова Л. А. - Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998–2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення (2005)
Юхновський І. - Базові принципи вдосконалення українського суспільства : закономірності буття у контексті законів стаціонарної термодинаміки (2006)
Неперевершений організатор науки : з нагоди 75-річчя від дня народження академіка В. І. Трефілова (2006)
Указ Президента України : про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2005 року (2006)
Розпорядження Президента України : про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006)
Глазко В. - Прогрес у різних іпостасях : чому ми відстаємо і не лідирує Європа (2006)
Наумовець А. - Підґрунтя високих технологій : Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" (2-6 жовтня 2005 р., Одеса), Литовченко В., Локтєв В., Сминтина В., Стронський О. (2006)
Новак І. - Демографічна стратегія на тлі депопуляції : Міжнародна науково-практична конференція "Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики" (20-21 жовтня 2005 р., Київ) (2006)
Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє : доповідь академіка НАН України С. І. Пирожкова (2006)
Загородній А. - Флагман фізичної науки в Україні : інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України — 40 років (2006)
Непокупний А. - Ризька адреса Лесі Українки : до 135-річчя від дня народження великої української поетеси (2006)
Бандальєр Г. - Феномен міфу : прадавні символи у сучасному інтер’єрі (2006)
Ковтун Г. - Козацьке чорнило (2006)
70-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця (2006)
70-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Перестюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Керчі (2006)
Проблеми розвитку енергетики України : інформаційне повідомлення (2006)
Геєць В. М. - Питання взаємопов’язаного розвитку економіки та енергетики України (2006)
Неклюдов І. М. - Сьогодення і шляхи розвитку ядерної енергетики в Україні (2006)
Мацевитий Ю. М. - Напрями розвитку електроенергетики та машинобудування, Шидловський А. К. (2006)
Долінський А. А. - Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики (2006)
Карп І. М. - Нафтогазовий комплекс України (2006)
Кучук-Яценко С. І. - Інноваційні технології зварювання та діагностики транспортних енергетичних систем, Лобанов Л. М. (2006)
Корчевой Ю. П. - Нові технології використання вугілля в енергетиці, Півняк Г. Г. (2006)
Гожик П. Ф. - Резерви видобутку нафти і газу, Крижанівський Є. Г. (2006)
80-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Королюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Волкова (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Мусатенко (2006)
Дорогунцов С. - Реалії цивілізаційного розвитку — проблема ідентифікації, Ральчук О. (2006)
Блюм Я. - Нова хвиля хвиля "зеленої революції" : перспективи застосування в Україні досягень молекулярної біотехнології та геноміки, Сиволап Ю., Рудий Р., Созінов О. (2006)
Сибірний А. - Біопаливний етанол з лігноцелюльози (рослинної біомаси): досягнення, проблеми, перспективи (2006)
Веклич О. - Потрібен "євроремонт" економічного механізму екологічного регулювання, Бугас В. (2006)
Харченко О. - Токсична дія етанолу та його продуктів на організм, Гавриш Л., Остапченко Л. (2006)
Онопрієнко В. - Інноваційним шляхом до суспільства знань : Міжнародна конференція "Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці і вченим" (Київ, 23-37 листопада 2005 р.) (2006)
Бандальєр Г. - Як звучить українське слово? : круглий стіл "Мова та культура" (21 лютого 2006 р., м. Київ) (2006)
Ковтун Г. - Паливний елемент — основа водневої енергетики, Полункін Є. (2006)
Голобородько Я. - Українська проза: від художнього фактажу до образного моделювання : колізії та аспекти новітніх тенденцій (2006)
Щербань Т. - Теорії, затребувані практикою : до 100-річчя від дня народження академіка О. Н. Щербаня (2006)
70-річчя академіка НАН України Я. Д. Ісаєвича (2006)
70-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Д. Зербіно (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Г. Таранова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Б. Патон (2006)
100 стипендій імені Михайла Грушевського (2006)
У центрі уваги — проблеми енергозбереження (2006)
Від дискусії до співпраці (2006)
Пам’яті О. М. Онищенка (2006)
Патон Б. - Майбутнє атомної енергетики, Бар’яхтар В., Бакай О., Неклюдов І. (2006)
Серкіз Я. - Радіобіологічні ефекти у ссавців: погляд через 20 років після аварії на ЧАЕС, Липська А., Дрозд І., Родіонова Н. (2006)
Дряпаченко І. - Перспективи модульних малих АЕС, Трофимова Н. (2006)
Глазко Т. - Чорнобиль: новий фактор еволюції : нез'ясовані популяційно-генетичні наслідки, Глазко В. (2006)
Багнюк В. - Умовно патогенні інфекції: як їм протидіяти (2006)
Творець нової еволюційно-генетичної концепції у біології : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка С. М. Гершензона (2006)
Засновник наукової школи молекулярної біології та генетики : доповідь академіка НАН України Г. В. Єльської (2006)
Дуцяк І. - Муніципальний менеджмент: ставка на інновації (2006)
Ніколайчук І. - Наукова молодь у боротьбі з "чумою" ХХ століття : VII Міжнародна конференція молодих онкологів "Проблеми експериментальної та клінічної онкології" (2-3 лютого 2006 р., Київ) (2006)
Ковтун Г. - Будьте першовідкривачами! (2006)
80-річчя академіка НАН України В. І. Скуріхіна (2006)
50-річчя академіка НАН України В. М. Литвина (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Ушкалова (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Гриньова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Б. Блюма (2006)
Чернухін Є. К. - Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел (2007)
Міщук С. М. - Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (2007)
Бондар Н. П. - Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Швець Н. П. - До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка (2007)
Вовченко В. Б. - Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) (2007)
Ковальчук Г. І. - Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.” (2007)
Зубкова Н. М. - Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956) (2007)
Степченко О. П. - П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан (2007)
Шекера І. С. - Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лось В. Е. - Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку XIX століття: історіографія проблеми (2007)
Бодак О. П. - Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського (2007)
Старовойтенко І. М. - Леонід Жебуньов: джерела до біографії (2007)
Клименко Е. С. - Музичні знаменні рукописи поморської традиції в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару (2007)
Затока Л. П. - Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (2007)
Даневич С. Г. - Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (1993–2005. – Вип. 1–10) (2007)
Сохань С. В. - Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі (2007)
Міцан Т. В. - Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Клименко І. В. - Документ з історії літературного об’єднання "Плуг” (1922–1932 рр.) (2007)
Чекмарьова Л. О. - Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень (2007)
Вербіцька О. І. - Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід (2007)
Олексів І. - Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) (2007)
Ковальчук Г. І. - Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань (2007)
Бодак О. П. - Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського (2007)
Лось В. Е. - "Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел (2007)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень (2007)
Заболотна Н. В. - Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2007)
Сергеева И. А. - Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития (2007)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Старовойт С. В. - Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад, Шипко Л. В. (2007)
Корчемна І. С. - Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан (2007)
Січова О. В. - Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. (2007)
Ващенко В. В. - Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість” як рушій політичних проектів М. Грушевського (2007)
Гнатенко Л. А. - Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України), Котенко Т. І. (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан (2007)
Кириченко Р. С. - Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Рабчун О. С. - Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження (2007)
Сохань С. В. - "Книга-архів” як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти (2007)
Гнатенко Л. А. - Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років (2007)
Тупчієнко М. П. - До питання про міфо-ритуальну символіку крові в контексті її впливу на формування символіки руди й заліза в уявленнях східних слов’ян (2007)
Кольбух М. М. - Кириличні рукописні Служебники ХVІ ст. у збірках Львова (2007)
Мицик Ю. А. - Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Міщук С. М. - П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині (2007)
Зубкова Н. М. - Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст, Степченко О. П. (2007)
Ткаченко І. В. - Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело (2007)
Лосієвський І. Я. - Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф (2007)
Фоменко И. Ю. - Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки (2007)
Боброва М. І. - До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна, Кононенко І. І. (2007)
Подкупко Т. Л. - Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета (2007)
Трегуб Л. М. - Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) (2007)
Рукавіцина Є. В. - Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Прообраз Бояна – Янь (літописний життєпис) (2007)
Батанова Т. О. - Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с. (2007)
Феномен Сігура Оттовича Шмідта (до 85-річчя від дня народження) (2007)
Бондар Н. П. - Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця (2009)
Бочковська В. Г. - Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст. (2009)
Ковальчук Г. І. - Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
Заболотна Н. В. - Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів (2009)
Суторіус К. В. - Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки (2009)
Сохань С. В. - Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі (2009)
Мицик Ю. А. - Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. (2009)
Цинковська І. І. - Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ, Юхимець Г. М. (2009)
Боряк Т. Г. - Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ) (2009)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду (2009)
Кривенко М. О. - Книгозбірня "Студіону” (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Афанасьєва З. Б. - Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2009)
Булатова С. О. - Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ (2009)
Сергеева И. А. - "…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…”. Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года (2009)
Лось В. Е. - "Acta monasterii lubarensis”: джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2009)
Буряк Л. І. - Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського (2009)
Міцан Т. В. - Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності (2009)
Гнатенко Л. А. - Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) (2009)
Старовойт С. В. - Іван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ) (2009)
Деменко Л. М. - Наукова періодика Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: перші знахідки з історіографії періоду до 1919 р. (2009)
Шипко Л. В. - Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки) (2009)
Клименко Е. С. - Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Ковальчук В. М. - Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників (2009)
Яковлєв О. В. - Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. (2009)
Іващук Л. А. - Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд (2009)
Якобчук С. О. - Листування Ф. П. Матушевського з М. С. Грушевським (1896–1911 рр.) як історичне джерело (2009)
Клименко І. В. - Архів часопису "Рідний край” як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні (2009)
Магурчак А. М. - Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Зубкова Н. М. - Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст., Степченко О. П. (2009)
Затока Л. П. - Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали (2009)
Бодак О. П. - Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку (2009)
Бугаєва О. В. - В. С. Чишко — учений-історик, біографіст,організатор науки (2005)
Попик В. І. - Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів (2005)
Ляшко С. М. - Структура дефініції у біографістиці (2005)
Яценко О. М. - Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності (2005)
Константинов В. О. - Абрагамсон А. А. (2005)
Зінченко Ю. І. - Алданов М. О. (2005)
Білорус М. А. - Бензя П. А. (2005)
Долинна Л. Б. - Дудченко І. С. (2005)
Даниленко В. М. - Дурдуківський В. Ф. (2005)
Ляшко С. М. - Зубрицький Д. І. (2005)
Савіцький С. С. - Зубрицький М. І., Ляшко С. М. (2005)
Мосієнко С. В. - Кавецький Р. Є. (2005)
Ляшко С. М. - Камінський Ф. Т. (2005)
Готра О. Б. - Кащенко М. Ф. (2005)
Береза І. Ю. - Лагута М. Д. (2005)
Шкурко М. Т. - Лазаренко О. М. (2005)
Рева Л. Г. - Мельник О. П. (2005)
Береза І. Ю. - Миронець І. Д. (2005)
Ляшко С. М. - Міяковський В. В. (2005)
Лук'янчук О. С. - Осьмак (Осьмаков) К. І. (2005)
Мельник Н. І. - Потій Іпатій (Адам Львович) (2005)
Стрельський Г. В. - Рудичів І. О. (2005)
Бугаєва О. В. - Скорульський М. А. (2005)
Малій О. В. - Тарле Є. В. (2005)
Галь Б. О. - Шафонський О. Ф. (2005)
Долинна Л. Б. - Яцковська Н. Л. (2005)
Філіпченко Б. М. - Історія роду Філіпченків (2005)
Ковальчук В. М. - Микола Баллін — фундатор кооперативного руху в Україні (2005)
Миронець Н. Р. - Барон Ф. Р. Штейнгель — представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів (2005)
Костриця М. Ю. - Священики — краєзнавці і дослідники Волині (2005)
Галькевич Т. А. - Нові сторінки до творчої біографії В. О. Котарбінського (2005)
Ляхоцький В. П. - З роду української шляхти (сторінки з життєпису Миколи Василька) (2005)
Лобода Т. М. - Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського (2005)
Стрельський Г. В. - Творче життя і трагічна смерть М. А. Славінського (2005)
Чабан М. П. - Книгар Дмитро Лисиченко (2005)
Білорус М. А. - С. І. Березняк та його діяльність у 1917-1918 рр (2005)
Тріпутіна Н. П. - Історія щасливої людини (Б. П. Остащенко-Кудрявцев), Рябченко О. К., Білостоцький М. О. (2005)
Дручек О. В. - Українознавець з Поділля (К. О. Копержинський), Савенок Л. А. (2005)
Марусик Т. В. - Актор і громадський діяч Хризант Кудринський: штрихи до портрета (2005)
Івченко І. С. - З історії дендрологічних династій (2005)
Рева Л. Г. - Українське коріння творчості Сергія Бондарчука (2005)
Ляшко С. М. - Легенда футболу — Віктор Колотов (2005)
Ходоровський М. Д. - Українці в масонському русі Російcької імперії XVIII ст (2005)
Черкасова К. Т. - О. Паліцин і художня культура Слобожанщини кінця XVIII-початку XIX ст (2005)
Папанова В. А. - Академік П. І. Кеппен — дослідник стародавньої Ольвії (2005)
Михальський І. С. - М. Залізняк — публіцист: джерело знавчі аспекти історії українських політичних партій початку XX ст (2005)
Бугаєва О. В. - Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Леонтовича (2005)
Устиновський Д. В. - Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персоно логічної інформації (2005)
Дяченко Н. В. - В. Завітневич в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Скорульська Н. - Уривки спогадів про найдорожче (публікація Р. Андрієнко) (2005)
Бугаєва О. В. - "Український музичний архів" як біографічне джерело (2005)
Водотика С. Г. - Персоналінійний вимір української історіографії 1920-х років: підсумки та перспективи дослідження (2005)
Яценко О. М. - Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії) (2005)
Мельник Н. І. - Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів" (2005)
Попик В. І. - Круглий стіл "Українська біографістика", Мельник Н. І. (2005)
Умовні скорочення (2005)
Наумовець А. - Проблеми сучасності і мораль науковця, Находкін М. (2006)
Буркинський Б. - Екологічно чисте виробництво : наукові засади впровадження та розвитку (2006)
Лопухін А. - Феномен мікробіальної експансії в археозої як прецедент пошуку та інтерпретації інопланетних аналогів, Шидловський М. (2006)
Денисюк В. - Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи (2006)
Ситник К. - Сторінки мого академічного життєпису (2006)
Бандальєр Г. - Епоха академіка Вавилова : В. И. Глазко. Николай Иванович Вавилов и его время. Хроника текущих событий. — К.: РА NOVA, 2005. — 448 с. (2006)
70-річчя академіка НАН України М. І. Долішнього (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Є. Заїки (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка (2006)
Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття : з нагоди 20-річчя аварії на ЧАЕС (2006)
Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє : доповідь академіка НАН України В. М. Шестопалова (2006)
"Служив народу України усім своїм життям" : з нагоди 140-річчя від дня народження академіка М. П. Василенка (2006)
Онищенко О. С. - Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави (2006)
Шемшученко Ю. С. - Сторінки життя і творчості (2006)
Усенко І. Б. - Основоположник української історико-правової науки (2006)
Матвєєва Л. В. - М. П. Василенко та його роль в утворенні Української академії наук (2006)
Верестюк В. Ф. - Громадсько-політична діяльність М. П. Василенка (2006)
Заїка В. В. - Глухівський період у житті М. П. Василенка (2006)
Гриценко В. - Здоров’я людини як багатоаспектна проблема, Бєлов Б., Котова А., Пустовойт О. (2006)
Онопрієнко В. - Довгожителі у науці: дисбаланс поколінь чи збереження традицій? (2006)
80-річчя академіка НАН України К. М. Ситника (2006)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Гулої (2006)
Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (2006)
Жулинський М. Г. (2006)
Найдек В. Л. (2006)
Пирожков С. І. (2006)
Толочко П. П. (2006)
Лялько В. І. (2006)
Нові грані співробітництва (2006)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Шевченка (2006)
80-річчя академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2006)
70-річчя академіка НАН України В. М. Шестопалова (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича (2006)
Ільїнська А. - Берегиня "ботанічного дива" : з нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої, Протопопова В., Шевера М. (2006)
Пирожков С. - Соціально-економічна стратегія у регіональному вимірі : М. І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Нові пріоритети. — Київ: Наук. думка, 2006. — 511 с., Злупко С. (2006)
Пам’яті Д. Я. Петрини (2006)
Попик В. І. - Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття (2008)
Ляшко С. М. - Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України" (2008)
Старовойтенко І. В. - Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень (2008)
Степенькіна П. Я. - Захарія Копистенський (2008)
Бондар Н. П. - Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн (2008)
Путова Г. В. - Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: "Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже" (2008)
Колесник В. - Станіслав Стемповський (1870–1952): сторінки життя видатного подолянина (2008)
Семенко Л. І. - Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького — першого дослідника творчості Миколи Леонтовича (2008)
Ківшар Т. І. - Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографіі (2008)
Тріпутіна Н. П. - Будівничий зеленого світу — Олександр Іванович Колесников (2008)
Ятищук О. В. - Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття (2008)
Пилипенко О. Є. - Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ–на початку ХХ ст.: біографічні нариси (2008)
Древніцький Ю. Р. - Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського (2008)
Бугаєва О. В. - Київська філія музичного товариства імені М.Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження (2008)
Рижева Н. О. - Визначні кораблебудівники України (2008)
Пасько І. В. - Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів (2008)
Ціборовська-Римарович І. О. - Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба "Корибут", у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика (2008)
Москалець О. В. - Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів (2008)
Шихненко І. М. - Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф (2008)
Любовець Н. І. - Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції (2008)
Шліхта І. В. - Постать Дмитра Донцова у працях українських учених (2008)
Тимченко В. М. - Порівняльна характеристика польської та австрійської біографічної довідкової літератури (2008)
Корпусова В. М. - Документи (2008)
Корпусова В. М. - З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" (2008)
Махно Є. В. - Подвижник науки. Із спогадів про Віктора Платоновича Петрова (2008)
Сміленко А. Т. - Із спогадів про В.П. Петрова (2008)
Максимов Є. - Спогади про В.П. Петрова 50–60-х років (2008)
Брайчевський М. - В.П. Петров (В. Домонтович) (2008)
Рутківська Л. М. - Незабутні зустрічі (2008)
Корнієнко К. С. - Особлива Людина (Віктор Платонович Петров) (2008)
Непріна В. І. - Мої зустрічі з В.П. Петровим (2008)
Кравченко Н. М. - Збагнення (2008)
Винокур І. С. - Спогади про Віктора Платоновича Петрова (2008)
Калинович Л. Р. - Пам’яті В.П. Петрова — записи, уривки, спогади (2008)
Шудря М. А. - На два фронти (2008)
Непокупний А. П. - Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович (2008)
Корогодський Р. М. - Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору (2008)
Томашевський А. П. - Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов’яно-руської доби (2008)
Дениско Г. - "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" (Переднє слово) (2008)
Ротач П. - Перебіг літ і подій (Автобіографічне) (2008)
Любовець Н. І. - Артемонович А.Ф. (2008)
Корпусова В. М. - Вязьмітіна М. І. (2008)
Любовець Н. І. - Княгиницький Йов (Іван) (2008)
Шовкопляс Т. І. - Кордт В. О., Герус А. Л. (2008)
Корпусова В. М. - Коцюбинська Н. А. (2008)
Бугаєва О. В. - Крушельницька С.А. (2008)
Корпусова В. М. - Кульженко П. А. (2008)
Ротач О. П. - Міхновський Г.І. (2008)
Студенець Н. В. - Новицька М.О. (2008)
Калібовець С. М. - Ряппо Я.П. (2008)
Студенець Н. В. - Спаська Є.Ю. (2008)
Шовкопляс Т. І. - Шовкопляс Г. М. (2008)
Шовкопляс Т. І. - Шовкопляс І.Г. (2008)
Заморіна Т. М. - Книгознавство та бібліотечна справа в постатях (2008)
Бугаєва О. В. - Імена, які надихають до життя... (по сторінках "Українського музичного архіву") (2008)
Попик В. І. - Перші Чишківські читання з історичної біографістики, Любовець Н. І. (2008)
Любовець Н. І. - Круглий стіл з історичної біографістики (2008)
Любовець Н. І. - Другі Чишківські читання з історичної біографістики, Попик В. І. (2008)
Гродзинський Д. - Дослідження з генетичної інженерії в установах НАН України, Дембновецький О., Левчук О., Рудий Р. (2006)
Особливості біологічних властивостей збудника туберкульозу (2006)
Готовський М. - Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині, Перов Ю. (2006)
Ковтун Г. - Від метану — до гелію (2006)
Голобородько Я. - Мегазірка української меритократії : до 150-річчя від дня народження Івана Франка (2006)
Злупко С. - Наука і наукознавство у творчості Івана Франка (2006)
Гуров Є. - Імпактні структури та еволюція планет : перша міжнародна конференція "Імпактне кратероутворення у Сонячній системі" (8–12 травня 2006 р., м. Нордвік, Нідерланди) (2006)
Джуран В. - Синантропізація рослинного покриву України : Перша Всеукраїнська наукова конференція (27–28 квітня 2006 р., м. Переяслав-Хмельницький), Крецул Н., Протопопова В., Шевера М., та ін. (2006)
Петренюк А. - Комбінаторні конфігурації та їх застосування : перший міжвузівський науково-практичний семінар (19–20 квітня 2006 р., м. Кіровоград), Бондар О. (2006)
Вовканич С. - Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія (2006)
70-річчя академіка НАН України І. С. Сергієнка (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. Ф. Сизова (2006)
Ситник К. - Біосфера і клімат: минуле, сьогодення і майбутнє, Багнюк В. (2006)
Гвоздяк П. - Біохімія води як перспективний науковий напрям (2006)
Глазко В. - Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма (2006)
Голобородько Я. - Речник української національної ідеї : до 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського (2006)
Мацелюх Б. - Корифей мікробіології : до 150-річчя від дня народження С. М. Виноградського (2006)
Блюм Я. - Трансгенні рослинні організми: економічний ефект і ризики для біоти : Міжнародний симпозіум "Проблеми біологічної безпеки при впровадженні генетично змінених організмів: нові наукові підходи, регуляція та громадське сприйняття" (10—14 травня 2006 р., м. Ялта), Новожилов О. (2006)
Юревич А. - Тіньова наука.ru (2006)
Лялько В. - Що передаємо майбутньому : погляд шістдесятника з виднокола ХХІ століття (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Шапара (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Великого (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Іванова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Майстренка (2006)
Амоша О. - Підгрунтя інноваційного розвитку : проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти, Землянкін А., Моісеєв Г. (2006)
Микитенко В. - Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти (2006)
Петраков М. - Нафта: благо чи прокляття Росії? (2006)
Костенко О. - Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього (2006)
Ковтун Г. - Нобелівські лауреати — 2006 (2006)
Чекман І. - "Україно, обітована земле мого серця!" : Нобелівські лауреати — вихідці з України (2006)
Біотестування як метод оцінки якості питних вод (2006)
Маліцький Б. - Шлях до економіки знань : В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. Інноваційні перспективи України. - Харків: Константа, 2006. — 272 с., Онопрієнко В., Денисюк В. (2006)
Мірошниченко М. - Радикали кисню та оксиду азоту при канцерогенезі : А. П. Бурлака, Є. П. Сидорик. Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі. - Київ: Наук. думка, 2006. — 228 с. (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Лакомського (2006)
70-річчя академіка НАН України Ю. П. Корчевого (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чекмана (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Даниленка (2006)
Курсом реформування і розвитку сфери науки (2006)
Про основні підсумки діяльності МААН у 2001–2005 рр. і шляхи підвищення її ефективності : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона на засіданні ради МААН (12 жовтня 2006 р., м. Алмати) (2006)
Гороховатська М. - Європа на порозі нової Рамкової програми наукових досліджень (2007–2013 рр.), Левіна Д., Патрах Т., Смертенко П., Чернишев Л. (2006)
Шевченко В. - Ефект спільних проектів (2006)
Крейн І. - Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід (2006)
Козирський В. - Духовний подвиг українського просвітника : до 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806—1879), Шендеровський В. (2006)
Блюм О. - Її стежина у царині Флори : до 100-річчя від дня народження М. Ф. Макаревич (1906—1989), Вассер С., Дудка І., Кондратюк С., та ін. (2006)
Вакуленко М. - Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину (2006)
Пащенко В. - Про неточності природничої наукової термінології (2006)
Багнюк В. - Ніщо не байдуже йому, Глоба Л., Павленко М. (2006)
Наулко В. - Мадзінізм й ідеали європейської демократії : Микола Варварцев. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. - Київ: Пульсари, 2005. - 304 с. (2006)
70-річчя академіка НАН України Ю. М. Єрмольєва (2006)
60-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. С. Соханя (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Сугакова (2006)
50-річчя академіка НАН України В. Ф. Чехуна (2006)
Забезпечити наукову та інноваційну конкурентоспроможність держави : спільне засідання Президії НАН України та Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти за участю членів міжфракційного депутатського об’єднання "За науку України" (2006)
Самойлик К. С. (2006)
Ніколаєнко С. М. (2006)
Онищенко О. С. (2006)
Єхануров Ю. І. (2006)
Семиноженко В. П. (2006)
Возіанов О. Ф. (2006)
Дорогунцов С. - Ідентифікація цивілізаційного розвитку: проблеми моделювання й аналізу, Ральчук О. (2006)
Костерін С. - Нові обрії вітчизняної біохімії : ІХ Український біохімічний з’їзд (24–27 жовтня 2006 р., м. Харків) (2006)
Ємельянов В. - Мости єднання : Міжнародна конференція "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності" (29 травня — 4 червня 2006 р., м. Сімферополь), Шевченко Л. (2006)
Гродзинська Г. - Подвижник ботанічної науки : до 80-річчя від дня народження академіка А. М. Гродзинського (1926–1988) (2006)
Булавін Л. - Літопис розвою світової фізичної науки : Ю. А. Храмов. История физики. — К.: Фенікс, 2006. — 1176 с., Вергунов В., Новиков М. (2006)
Боган І. - Інноваційні напрями новітньої доби України : С. Злупко. Економічна наука і наукознавство. — Львів: Тріада плюс, 2006. — 776 с., Голубка С. (2006)
80-річчя академіка НАН України А. А. Чухна (2006)
70-річчя академіка НАН України О. М. Шарковського (2006)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Братуся (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Толока (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Мікловди (2006)
Зміст журналу за 2006 рік (2006)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року" (2007)
Указ Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих учених 2006 року" (2007)
На меті — сталий розвиток України. Концепція переходу України до сталого розвитку (2007)
Мачулін В. - Фундаментальна наука і суспільний поступ, Баранський П. (2007)
Поплавська Ж. - Інтелектуальний капітал економіки знань, Поплавський В. (2007)
Дячук І. - Світові тенденції розвитку космічної галузі (2007)
Ніколайчук І. - Академік НАН України Василь Чехун: "Лише тоді суспільство відчує віддачу від науки, коли користуватиметься нею з перших рук" (2007)
Дроботько Н. - Через терни — до зірок : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка С. П. Корольова (1907–1966) (2007)
Фундатор вітчизняної ендокринології : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка НАН України В. П. Комісаренка (1907–1993) (2007)
Злупко С. - Принципи дослідження міждисциплінарних проблем : Згуровский М., Панкратова Н. Системный анализ: Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — 743 с. (2007)
70-річчя академіка НАН України В. С. Підгорського (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України К. І. Чурюмова (2007)
Попик В. І. - Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків (2009)
Ляшко С. М. - Російський історик І. Є. Забєлін і Україна (2009)
Старовойтенко І. В. - Степан Ерастов — організатор українського національного руху на Кубані поч. ХХ ст.: штрихи до біографії (2009)
Путова Г. В. - Декілька сторінок із київського періоду біографії генерала М. А. Милорадовича (2009)
Москалець О. В. - Ксенія Держинська: від київських коренів до московських тріумфів (2009)
Менжулін В. І. - Freud в Україні: транслітерація у світлі біографії (2009)
Ківшар Т. І. - Особисте книжкове зібрання Т. Г. Шевченка (2009)
Куриленко Т. В. - Євген Євгенович Слуцький: життя, присвячене науці, Фещенко В. М. (2009)
Любовець Н. І. - Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії (2009)
Корпусова В. М. - Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна — київські друзі М. Волошина (2009)
Ротач О. П. - "Все життя я вірила в красу...”: Ганна Вікторівна Совачова — видатна українська актриса та громадський діяч (2009)
Совачева Г. - Крізь пориви життя. Фрагмент спогадів (2009)
Даниленко В. М. - Бертьє-Делагард Олександр Львович, Ляшко С. М. (2009)
Ходоровський М. Д. - Боровиковський Володимир Лукич (2009)
Ляшко С. М. - Веретенніков Василь Іванович (2009)
Ляшко С. М. - Волобуєв Михайло Симонович, Даниленко В. М. (2009)
Ляшко С. М. - Генінг Володимир Федорович (2009)
Ходоровський М. Д. - Гудзій Микола Каленикович (2009)
Бугаєва О. В. - Дунаєвський Ісаак Йосипович (2009)
Любовець Н. І. - Котляревський Олександр Олександрович (2009)
Акилина М. И. - Справочные издания о персоналиях в библиотечном деле, Ратникова Е. И. (2009)
Круглий стіл "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку” (2009)
Треті Чишківські читання з історичної біографістики (2009)
Секція "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку” міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках” (2009)
Четверті Чишківські читання з історичної біографістики (2009)
Вовканич С. - Територіальний поділ України: чинники інноваційного розвитку та євроінтеграції, Цапок С. (2007)
Данилишин М. - Освіта, наука і виробництво в контексті вимог Болонської декларації, Куценко В. (2007)
Тертишник В. - Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності (2007)
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" (2007)
Радченко А. - Перший ювілей "Академперіодики" (2007)
Гуржій О. - Річка його життя : до 110-річчя від дня народження академіка О. В. Топачевського (2007)
Бандальєр Г. - Книга versus Інтернет (2007)
Білорус О. - Фундаментальне дослідження з аграрної історії України : М. В. Зубець та ін. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення. В 4-х томах. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2006. (2007)
70-річчя академіка НАН України А. Ф. Попова (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Ф. Тяпкіна (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Тарасевича (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Анісімова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. Л. Гнатченка (2007)
Дідух Я. - Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України (2007)
Ковтун Г. - Перспективи водневої енергетики, Полункін Є. (2007)
Семенов В. - Біодизельне паливо для України (2007)
Уроки Чорнобиля : висновки і рекомендації Міжнародної конференції "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє" (2007)
Академік НАН України Валерій Кухар: "Україна має поспішати з освоєнням альтернативних палив" (2007)
Єремєєв В. - Нові струминні газові виділення із дна моря в акваторії Севастополя, Єгоров В., Полікарпов Г., Артемов Ю., та ін. (2007)
Вакаренко О. - Проект "Наукові переклади" — вдалий дебют (2007)
Шевченко Г. - Демократизація суспільства крізь призму синергетики : Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с. (2007)
80-річчя академіка НАН України О. О. Бакаєва (2007)
70-річчя академіка НАН України С. М. Конюхова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. П. Хорошуна (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ф. Снєжкіна (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Рєзцова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Ф. Венгера (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Сулими (2007)
Курило А. - Творець селекційних шедеврів : до 100-річчя від дня народження С. Х. Дуки (1907—1960) (2007)
Пам’яті М. А. Плате (2007)
Попик В. І. - Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів (2010)
Менжулін В. І. - Біографія філософа після "смерті автора": випадок Фуко (2010)
Любовець Н. І. - Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії (2010)
Марченко Н. П. - Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки (2010)
Ківшар Т. І. - Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця (2010)
Кузьменко Л. І. - Віктор Доманицький — український учений, педагог, громадський діяч (2010)
Ляшко С. М. - Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження (2010)
Шалак О. І. - Сергій Венгрженовський — маловідомий фольклорист із Поділля (2010)
Горбатюк М. В. - Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті (2010)
Ківшар Т. І. - Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.), Новальська. Т. В. (2010)
Путова Г. В. - Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича (2010)
Ємець Т. М. - Постать Володимира Вернадського в роботах українських дослідників (2010)
Заліток Л. М. - Біобібліографія В. О. Сухомлинського — джерельна база вітчизняної біографістики (2010)
Лобко Н. В. - Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації (2010)
Кірієнко О. В. - Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) (2010)
Вернік Ю. В. - Оцінка значущості персоналії при включенні до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій (2010)
Марченко Н. П. - "...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…" (2010)
Секція "Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство" міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" (2010)
П'яті Чишківські читання з історичної біографістики (2010)
"Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі" Секція міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань" (2010)
Мачулін В. - Акустойонні та акустоелектронні технології, Лепіх Я., Оліх Я., Романюк Б. (2007)
Бєлєнький П. - Дослідження проблем конкурентоспроможності (2007)
Ольховський В. - Про академічну свободу і моральний вибір (2007)
Білокриницький В. - Мікрохвильова патологія мозку, що виникає за дії НВЧ-поля (2007)
Василенко Є. - Інсульт: сучасні погляди на проблему, Ярош О., Остапенко Л. (2007)
Ситник К. - Слава і гордість вітчизняної науки (2007)
Сєвко О. - Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : VIIІ конференція молодих онкологів з міжнародною участю (26–27 квітня 2007 р., м. Київ) (2007)
Березанський Ю. - Спадщина українського математика у світовому вимірі : Міжнародна конференція "Modern Analysis and Applications" (MAA—2007) (9–14 квітня 2007 р., м. Одеса), Горбачук В. (2007)
Вакуленко М. - Про українські будівлі та родовий відмінок (2007)
Адамець Ф. - Аграрна наука України: віхи і постаті, Панасик Б., Новиков М. (2007)
Іваненко Л. - Імітаційні ігри — ракурси й перспективи (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Донченка (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Сидоренка (2007)
Талант мислити, жити та працювати: до 60-річчя від дня народження В. С. Чишка (2010)
Попик В. І. - Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації (2010)
Ляшко С. М. - Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи (2010)
Любовець Н. І. - Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми (2010)
Марченко Н. П. - Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики (2010)
Михайлова Р. Д. - Гертруда-Олислава: постать в давньоруській політиці та культурі, Михайлов Д. О. (2010)
Короленко Б. А. - Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії (2010)
Прокопчук В. С. - Никандр Васильович Молчановський — історик, краєзнавець (2010)
Іващук Л. А. - Петро Іванович Рулін — перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (2010)
Ківшар Т. І. - Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках (2010)
Полтавець С. В. - Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття (2010)
Старовойтенко І. В. - Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України (2010)
Іваницька С. Г. - "Колективний портрет" керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.) (2010)
Гончаренко М. Е. - В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу (2010)
Галькевич Т. А. - Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії, Цинковська І. І., Юхимець Г. М. (2010)
Рева Л. Г. - Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття (2010)
Черновол І. В. - Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження (2010)
Гончаренко М. І. - Біографічні словники художників України: досягнення та можливості (2010)
Рабчун О. С. - Дослідження і введення до наукового обігу книжкових зібрань (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ) (2010)
Марченко Н. П. - Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) (2010)
Доркену А. М. - Нове українське біобібліографічне видання про А. С. Макаренка (2010)
"Історія та генеалогія славетних родин України" : Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (2010)
Попик В. І. - Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики (2011)
Ляшко С. М. - Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе (2011)
Любовець Н. І. - Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова (2011)
Ківшар Т. І. - Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку (2011)
Марченко Н. П. - Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей (2011)
Гнатенко Л. А. - Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець, Котенко Т. І. (2011)
Горбатюк М. В. - Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.) (2011)
Кобута Л. П. - Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії (2011)
Марценюк Р. О. - Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча (2011)
Генералюк Л. С. - Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка (2011)
Кучеренко С. В. - Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) (2011)
Валявко І. В. - Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження (2011)
Галярник Н. Р. - Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) (2011)
Гаврилюк Н. О. - Довідкова біографістика як новий крок у становленні вітчизняної історичної науки : Ляшко, С. М. "Українські біографічні довідкові видання : ХІХ–ХХ ст. : історичні та теоретико-методичні засади”. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с. (2011)
Ківшар Т. І. - Нове видання з історії освіти в Уукраїні : Борисенко, В. Й. Боотьба демок­ратичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст. / вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с., Візер С. О. (2011)
Любовець Н. І. - Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій", Попик В. І. (2011)
Любовець Н. І. - Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003), Попик В. І. (2011)
Погорецький М. А. - Обґрунтування рішень про застосування примусових заходів у кримінальних справах про організовану злочинність (2007)
Назаренко С. П. - Визначення змістовних ознак та основних складових явища організованої злочинності, Нонік В. В. (2007)
Бантишев О. Ф. - Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалівлюдини – сумна реалія сьогодення, Гуменюк М. М. (2007)
Смирнова І. В. - Деякі аспекти удосконалення та оптимізації національної системи протидії організованому наркобізнесу і наркоманіям (2007)
Кальман О. Г. - Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні (2007)
Калюжний Р. А. - Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України, Гавловський В. Д., Андрущенко І. Г. (2007)
Скулиш Є. Д. - Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки (2007)
Мірошник Ю. П. - Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею (2007)
Пивовар Ю. І. - Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель (2007)
Зеленецький В. С. - Правила формування кримінальної справи (2007)
Ємельянов В. П. - Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення (2007)
Карпов Н. С. - Проблеми оцінки та ставлення до процесуальної діяльності слідчого, Останін О. В. (2007)
Костін М. І. - Вдосконалення нормативно-правової регламентації слідчих дій – перспективний напрям у захисті особистих і публічних інтересів в ході протидії організованій злочинній діяльності (2007)
Сапальов В. П. - Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу, Дорошенко П. Т. (2007)
Чувирін Д. Е. - Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації (2007)
Цимбалюк В. С. - Кримінологічний аспект стратегії формування та розвитку електронного банкінгу (2007)
Гуцалюк М. В. - Створення Єдиного державного демографічного реєстру – необхідна передумова боротьби з корупцією та організованою злочинністю (2007)
Татаров О. Ю. - Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину (2007)
Андрущенко Л. В. - Окремі прояви організованої злочинності у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності (2007)
Шевчук Ю. І. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, поєднане з вбивством (2007)
Дунаєва Т. Є. - Службова недбалість як передумова корупції та організованої злочинності (2007)
Тищенко О. І. - Актуальні питання процесуального порядку продовження строків тримання під вартою (2007)
Карпов О. Н. - Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії нелегальному автомобільному бізнесу (2007)
Миронюк Т. В. - Об’єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності (2007)
Миронова В. О. - Вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (2007)
Панасюк Т. І. - Законодавство про захист свідків та потерпілих від організованих злочинних посягань (порівняльний аналіз) (2007)
Майоров В. В. - Визначення поняття "жертва-посередник” при вчиненні актів тероризму (2007)
Романюк Б. В. - Щодо встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932–1933 роківв Україні та Голокосту єврейського народу (до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України”), Погорецький М. А. (2007)
Погорецький М. А. - Навчальний посібник "Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Інтернет-середовищі (2007)
Життя для науки і людей. Володимиру Серафимовичу Зеленецькому – 70 (2007)
Про діяльність Національної академії наук України в 2006 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (2007)
Геєць В. М. (2007)
Скрипник Г. А. (2007)
Руденко Л. Г. (2007)
Указ Президента України "Про присвоєння П. КОСТЮКУ звання Герой України" (2007)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня науки" (2007)
Перший Всеукраїнський фестиваль науки (2007)
Наука як рушійна сила прогрему людства : промова президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона на урочистому відкритті Всеукраїнського фестивалю науки (2007)
Наука як частина культури : доповідь академіка НАН України, директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України М. В. ПОПОВИЧА (2007)
Стратегія підтримки інновацій : Державному фонду фундаментальних досліджень 15 років (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Ф. Пріснякова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Георгієвського (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Лисиченка (2007)
У центрі уваги — наукова молодь (2007)
Про діяльність НАН України щодо залучення і закріплення наукової молоді у 2001–2006 рр. : доповідь академіка НАН України, віце-президента НАН України, голови Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України В. Д. ПОХОДЕНКА на засіданні Президії НАН України (2007)
Андронаті С. А. (2007)
Комісаренко С. В. (2007)
Довгий С. О. (2007)
Долінський А. - Концепція (проект) Державної науково-технічної програми "Комплексна модернізація комунальної теплоенергетики України", Басок Б., Чайка О., Базєєв Є. (2007)
Багнюк В. - Після "великої меліорації" : критичні думки щодо проекту "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року", Дідух Я., Цивінський Г. (2007)
Для розвитку атомної галузі : нарада з питання будівництва нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора (2007)
Голобородько Я. - Версифікаційні знаки драматичної доби : життя і творчість українського поета Євгена Фоміна (2007)
Американський учений із Золочева (2007)
Онопрієнко В. - Космологія біосфери : Аксёнов Г. П. В. И. Вернадский о природе времени и пространства. — М.: Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, 2006. — 392 с. (2007)
Іщенко Ю. - Нове слово в структурному вивченні казки : Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд. Видання друге, доповнене та виправлене. – Одеса: Автограф / ЦГО НАН України. – 2005. – 372 с. (2007)
80-річчя академіка НАН України Ю. С. Ліпатова (2007)
70-річчя академіка НАН України Л. І. Анатичука (2007)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Кременя (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Меня (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Я. Бєлєвцева (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Жадкевича (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника (2007)
60-річчя члена-кореспондента О. М. Омельянчука (2007)
Голубець М. - Середовищезнавство – перспективний розділ науки (2007)
Романенко В. - Конкуренція і конкурентоспроможність (2007)
Полисаєв О. - Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми, Шедяков В. (2007)
Куликова Л. - Міфологія і класична література у школах античної доби (2007)
Халатов А. - Нові обрії атомної енергетики (2007)
Фортов В. - Глобальна енергетична безпека: проблеми і шляхи розв’язання, Макаров А., Митрова Т. (2007)
На шляху до наукового простору об’єднаної Європи : круглий стіл "Наука України: проблеми розвитку та входження у європейський науковий простір" (16 травня 2007 р., м. Київ) (2007)
Добровольський В. - Теорія, випробувана століттями : Міжнародна наукова конференція "Леонард Ейлер і сучасна наука" (14–17 травня, 2007 р., м. Санкт-Петербург) (2007)
Гоженко А. - Дослідник біологічної дії НВЧ-поля : до 80-річчя В. С. Білокриницького (2007)
70-річчя академіка НАН України О. І. Амоши (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Л. Найдека (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Барана (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Пилюшенка (2007)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Пастура (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Антонова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Пузікова (2007)
Шемшученко Ю. - Екологічна Конституція Землі: від ідеї до практичного втілення (2007)
Поплавська Ж. - Як дорости Україні до сталого розвитку?, Поплавський В. (2007)
Адамень Ф. - Нанотехнології в аграрній сфері (2007)
Рудий Р. - Щоб мати великий зиск від мікроорганізмів : засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН з проблем агропромислового комплексу, Кучер М. (2007)
Селігей П. - Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт? (2007)
Як соціум обирає свій шлях : роздуми після прочитання "подієвої" книги. (С. И. Дорогунцов, А. Н. Ральчук. Хозяйствование - синергетический инвариант. - К.: Оріяни, 2006. - 228 с.) (2007)
Голобородько Я. - Іван Григурко - реставратор сучасності (2007)
70-річчя академіка НАН України В. В. Стрелка (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Шульги (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Дмитрієва (2007)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Т. О. Пріхни (2007)
Вищий адміністративний суд України з гаранта законності перетворюється на загрозу демократичним виборам Президента України (2010)
Звернення Голови Верховного Суду України до Президента України з приводу ситуації, що склалася з організаційним керівництвом діяльністю Вищого адміністративного суду України (2010)
Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 (2010)
Луспеник Д. Д. - Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення — основні чинники авторитету судової влади (коментар) (2010)
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 "Про судову практику в справах про злочини : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 16 (2010)
Судді мають опиратися на одну основу — закон (2010)
Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) (2010)
Константий О. В. - Суддівський імунітет як гарантія об’єктивного і неупередженого правосуддя в державі (2010)
Романюк Б. В. - Застосування системного методу пізнання при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями (2007)
Батиргареєва В. С. - Кримінологічна характеристика особи рецидивіста – учасника організованої злочинної групи (2007)
Висковатова Т. П. - Особенности проведения судебно-психологической экспертизы членов преступных групп и написания заключительного акта (2007)
Грібов М. Л. - Психологічні особливості спілкування негласного штатного працівника з громадянами при виконанні завдань по боротьбі з організованою злочинністю (2007)
Зимовець В. В. - Запобігання віртуальному наркобізнесу в Internet: перспективи для України, Смирнова І. В., Чувирін Д. Е. (2007)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічна характеристика вимагань, поєднаних з насильством (2007)
Копан О. В. - Організаційно-правовий аспект забезпечення внутрішньої безпеки спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, Рябий С. М. (2007)
Левковський В. Ф. - Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України (2007)
Погорецький М. А. - Організована злочинність в Україні: тенденції розвитку та заходи протидії (2007)
Семикіна Л. О. - Відмежування вимагання як злочину з ознаками тероризування від тероризму (2007)
Усенко О. В. - Світові тенденції контрабандних операцій об’єктів культурної спадщини (2007)
Камлик М. І. - Стан боротьби зі злочинністю і корупцією у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість, Ложкін В. Ю. (2007)
Мірошник Ю. П. - Організаційно-правові заходи протидії корупції в органах державної влади та управління (2007)
Нонік В. В. - Підстави для висування версії про участь в організованій злочинній діяльності корумпованих працівників правоохоронних органів (2007)
Скулиш Є. Д. - Корупція в Україні: основні напрями протидії в сучасних умовах (2007)
Дячкін О. П. - Відповідальність за посягання на електричні мережі та кабельні лінії зв’язку згідно з Кримінальним кодексом України та питання вдосконалення кримінального законодавства (2007)
Ємєльянов В. П. - Дискусійні питання щодо визначення об'єкту злочину у кримінально-правовій науці (2007)
Зеленецький В. С. - Загальнотеоретичні основи забезпечення діяльності суб'єктів боротьби зі злочинністю (2007)
Кальман О. Г. - Проблеми вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності (2007)
Козьяков І. М. - Проблеми протидії злочинам у сфері охорони та раціонального використання надр (2007)
Скалозуб Л. П. - Деякі проблеми законодавчого забезпечення при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, Василинчук В. І. (2007)
Шостко О. Ю. - Конфіскація майна як ефективна стратегія протидії найбільш небезпечним злочинам (2007)
Бєляков К. І. - Інформаційно-телекомунікаційні системи правоохоронних органів України: організаційні та правові проблеми створення і функціонування (2007)
Бутузов В. С. - Несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж як явище і правова категорія: умови існування та організація протидії, Гавловський В. Д., Корягін А. В. (2007)
Андрущенко Л. В. - Страхове шахрайство при здійсненні експортно-імпортних операцій (2007)
Довженко Є. В. - Систематизація транспортного законодавства як чинник зміцнення законності на транспорті (2007)
Константінова О. О. - Надання завідомо неправдивої інформації як спосіб здійснення шахрайства з фінансовими ресурсами (2007)
Погорецький М. А. - Актуальні проблеми кримінального процесу (2007)
Олександру Григоровичу Кальману – 55 (2007)
Романюк Б. В. - Безпека держави – вимагає ефективніших заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2007)
Бондаренко І. В. - Про стан протидії організованій злочинності та корупції органами внутрішніх справ України, Гега П. Т., Науменко О. В. (2007)
Бояров В. І. - Деякі особливості розслідування вбивств на замовлення, Калюжная Л. Є. (2007)
Кальман О. Г. - Злочинність в Україні: основні тенденції, Христич І. О. (2007)
Калюжний Р. А. - Окремі питання протидії шахрайству у сфері страхування, Гавловський В. Д., Андрущенко І. Г. (2007)
Камлик М. І. - Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії, Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. (2007)
Користін О. Є. - Розширення зони превентивного законодавства у сфері протидії "відмиванню” коштів (2007)
Левковський В. Ф. - Вбивства на замовлення як прояв організованої злочинності, Усенко О. В., Азаров М. Ю. (2007)
Серватюк Л. В. - Проблеми застосування органами Державної прикордонної служби України адміністративно-правових механізмів у протидії нелегальній міграції (2007)
Скалозуб Л. П. - Деякі проблеми і шляхи їх вирішення у сфері адміністрування податку на додану вартість, Василинчук В. І. (2007)
Смирнова І. В. - Протидія наркобізнесу як один з чинників забезпечення національної безпеки України (2007)
Шостко О. Ю. - Деякі питання забезпечення протидії організованій злочинності у проекті КПК України (2007)
Бусол О. Ю. - Прозорість інформації як чинник запобігання корупції в державному секторі України (2007)
Захаров О. В. - Фікція добровільності визнання вини обвинуваченим як соціальна умова корупції в середовищі органів досудового провадження (2007)
Камлик М. І. - Корупція та службова злочинність – тенденції розвитку (2007)
Коненко С. Я. - Шляхи вдосконалення боротьби з корупцією в ОВС України (2007)
Чувирін Д. Е. - Прояви корупційної діяльності в системі наркобізнесу (2007)
Батиргареєва В. С. - Роль кримінальної субкультури у генезисі рецидивної злочинності (2007)
Долгий О. О. - Визначення пріоритетів у процесі реалізації державної стратегії забезпечення паливно-енергетичних потреб України: економіко-правові аспекти, Долгий О. А. (2007)
Ємєльянов В. П. - Щодо визначення предмету злочину та класифікації об’єктів злочинів: дискусійні питання (2007)
Зеленський С. М. - Забезпечення правової допомоги на досудовому слідстві у справах про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності (2007)
Зозуля І. В. - Організаційно-правові засади контролю діяльності та реформування силових і правоохоронних структур України (2007)
Карпов Н. С. - Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві, за законодавством України, Габро О. І. (2007)
Кислий А. М. - Правове регулювання відомчого контролю за роботою з особами, які співробітничають з оперативними підрозділами (2007)
Мірошниченко С. С. - Проблеми законодавчого (нормативного) регулювання попередження організованої злочинності: міжнародно-правовий аспект (2007)
Раєцька Л. В. - Детермінанти поширення наркоманії в Україні (2007)
Татаров О. Ю. - Розвиток інституту кримінальної відповідальності за злочини в сфері земельних відносин (2007)
Тищенко О. І. - Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2007)
Булавін А. Г. - Повноваження Служби безпеки України як правоохоронного органу спеціального призначення у інформаційній сфері, Кулєшов М. В., Марущак А. І. (2007)
Бутузов В. М. - Сучасні загрози: комп’ютерний тероризм, Тітуніна К. В. (2007)
Дунаєва Т. Є. - Службова недбалість: проблеми запобігання (2007)
Шевчук Ю. І. - Відмежування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило смерть потерпілої особи, від зґвалтування і суміжних злочинів (2007)
Погорецький М. А. - Боротьба з організованою злочинністю у сучасних умовах розвитку України потребує вдосконалення (2007)
Гавриш С. Б. - Стан та проблеми антикорупційної експертизи законодавства в Україні (2008)
Романюк Б. В. - Анонімні свідки у справах про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями (2008)
Берест Г. С. - Організована злочинність і тероризм (2008)
Біленчук П. Д. - Концептуальні засади класифікації і профілактики міжнародного тероризму, Гавловський В. Д., Сав’юк О. В. (2008)
Бусол О. Ю. - Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні, Ложкін В. Ю. (2008)
Волков Д. В. - Тенденції поширення злочинності у студентському та курсантському середовищі (2008)
Калюжний Р. А. - Загальні засади протидії організованій злочинності на ринку страхових послуг, Андрущенко І. Г. (2008)
Раєцька Л. В. - Тенденції поширення наркоманії в Україні (2008)
Руденко М. М. - Удосконалення засобів боротьби з організованою злочинністю: співвідношення оперативного опитування і допиту в кримінальному процесі (2008)
Смирнова І. В. - Тенденції трансграничної контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин (2008)
Чувирін Д. Е. - Протидія незаконному переміщенню наркотичних засобів через державний кордон України вимагає нових підходів (2008)
Шостко О. Ю. - Адміністративний підхід як один із напрямів запобігання організованій злочинності у Нідерландах (2008)
Дерев’янко С. М. - Про використання в антикорупційному законодавстві України норм модельного закону СНД щодо референдних правовідносин (2008)
Кальман О. Г. - Деякі питання методики оцінки ефективності антикорупційної діяльності (2008)
Костенко О. М. - Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії (2008)
Маркєєва О. Д. - Подолання корупції в Україні: проблемні питання (2008)
Бєляков К. І. - Знання про безпеку: проблеми визначення та методології (2008)
Венедіктов А. А. - Характеристика особи наркозлочинця як об’єкта візуального спостереження (2008)
Доля Л. М. - Класифікація об’єктів злочину легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом (2008)
Зазимко О. І. - Особливості запобігання подружнім убивствам на індивідуальному рівні (2008)
Зеленський С. М. - Проблеми профілактичної діяльності суду у справах про суспільно небезпечні діяння дітей (2008)
Зозуля І. В. - Щодо доцільності особливого виділення пріоритетних напрямів у діяльності правоохоронних органів України (2008)
Костін М. І. - Реформування стадії порушення кримінальної справи в контексті захисту особистих й публічних інтересів у кримінальному судочинстві (2008)
Поліщук Г. С. - Щодо кримінологічної характеристики організованої екологічної злочинності (2008)
Татаров О. Ю. - Злочини у сфері земельних відносин: теоретичні та правові проблеми розслідування, Дякін Я. О. (2008)
Ткачук О. С. - Строки розгляду військовими судами України кримінальних справ, пов’язаних з організованою злочинністю (2008)
Усенко О. В. - Удосконалення системи державного управління культурною спадщиною – основна складова протидії організованій злочинності (2008)
Фільштейн В. Л. - Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами поліції (міліції) (на досвіді Національної поліції Держави Ізраїль) (2008)
Бутузов В. М. - До питання специфіки протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Гуцалюк М. В. - Впровадження ID-web як необхідна умова безпеки в Інтернет (2008)
Марущак А. І. - Теоретико-правові основи забезпечення доступу до державної інформації (2008)
Безрутченко В. С. - Історичний шлях виникнення корупції, різноманітність поглядів на проблему визначення дефініції цього явища (2008)
Комісарчук Р. В. - Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні незаконних фактів приватизації державного та комунального майна, вчинюваних організованими злочинними групами/формуваннями (2008)
Паламар Д. С. - Предмет доказування в стадії порушення кримінальних справ про шахрайство з фінансовими ресурсами (2008)
Погорецький М. А. - Проект Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність” потребує подальшого удосконалення (2008)
Бахін В. П. - Актуальне наукове дослідження проблем функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі, Карпов Н. С. (2008)
Класичний приклад відданого професійного життя – для людей і науки: академіку Михайлу Костицькому – 60 (2008)
Напрацьовуємо концепцію судово-правової реформи. Суди Івано-Франківщини діляться досвідом добору кадрів. Реконструкція та реставрація споруд Верховного Суду триває (2010)
Про судову практику в справах про банкрутство. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 15 (2010)
Рiшення у цивiльних справах (2010)
Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2010)
Романюк Я. М. - Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними (2010)
Мармаш В. Я. - Межі здійснення права на апеляцію в кримінальному судочинстві України (2010)
Венедіктов А. А. - Оперативна служба як суб’єкт боротьби із злочинами у сфері наркообігу (2008)
Єрошенко Б. В. - Вплив корумпованих зв’язків організованих груп та злочинних організацій на регуляторну політику у сфері страхування (2008)
Кислий А. М. - Окремі аспекти оганізації відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю (2008)
Коваленко Є. О. - Протидія незаконному відшкодуванню податку на додану вартість (2008)
Копан О. В. - Регіональна (поліцейська) операція як форма реалізації стратегії боротьби з організованою злочинністю, Азаров М. Ю. (2008)
Кузьмін С. А. - Фільтраційна робота як особлива форма спеціальної правоохоронної діяльності, Борисова О. В. (2008)
Левковський В. Ф. - Протидія організованій злочинності на каналі міжнародного студентського обміну, Погорецький М. А., Черняк А. М. (2008)
Погорецький М. А. - Опитування в оперативно-розшуковій діяльності, Руденко М. М. (2008)
Сухачов О. О. - Банківське кредитування як об’єкт посягань злочинних угрупувань (2008)
Тупчієнко Д. Л. - Протидія організованій злочинності у сфері інвестиційної діяльності на страховому ринку (2008)
Шамара О. В. - Протидія фінансуванню терористичної діяльності як ключовий елемент боротьби з тероризмом (2008)
Маркеєва О. Д. - Основні шляхи здійснення антикорупційної політики в Україні (2008)
Бантишев О. Ф. - Провокація хабара як спеціальний вид співучасті у злочині, Кузьмін С. А. (2008)
Волков Д. В. - Заходи протидії корупції у навчальних закладах МВС України (2008)
Карпов Н. С. - Боротьба з корупцією як умова протидії злочинності (2008)
Машковська І. Л. - Антикорупційні ініціативи та шляхи їх реалізації в Україні (2008)
Шморгун О. С. - Контроль і нагляд як важливі складові діяльності органів публічного управління (2008)
Бобрицький Л. В. - Цивільно-правові аспекти правомірного завдання шкоди у сфері боротьби з організованою злочинністю, Лов’як О. О., Чеботарьов Е. В. (2008)
Грібов М. Л. - Характеристика комунікативної складової легендованого спілкування оперативного працівника, впровадженого в організовану злочинну групу, Бернак Т. В. (2008)
Зазимко О. І. - Деякі суб’єктивні ознаки винного у вчиненні подружнього вбивства (2008)
Зозуля І. В. - Європейська модель поліції (міліції) як мета сягання у реформуванні ОВС України: доктринальний підхід (2008)
Калюжний Р. А. - Формування організаційно-правових основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів України, Марущак А. І., Петров О. Г. (2008)
Кобець М. В. - Засоби запобігання спрацювання радіокерованих вибухових пристроїв у боротьбі з тероризмом (2008)
Марчак В. Я. - Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності (2008)
Пліщук Л. І. - Деякі проблемні питання правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією у сфері господарської діяльності (2008)
Яцишин М. М. - Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини) (2008)
Антонюк П. Є. - Класифікація ймовірних способів вчинення атак на інформацію як напрям протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Бутузов В. М. - Міжнародний досвід: ініціатива правоохоронних органів Франції з протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Гавловський В. Д. - Деякі сучасні проблеми протидії комп’ютерній злочинності та комп’ютерному тероризму, Тітуніна К. В. (2008)
Рогозін С. М. - Проблеми кадрового забезпечення оперативних підрозділів ДСБЕЗ, які протидіють комп’ютерним злочинам (2008)
Драган О. В. - Роль фінансових посередників на ринку цінних паперів у протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом організованими злочинними угрупованнями (2008)
Кришталь Д. О. - Основи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України в контексті боротьби з організованою злочинністю (2008)
Патик Л. Л. - Особливості огляду паспорта громадянина України під час розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями (2008)
Семенюк О. О. - Член комісії з референдуму як спеціальний суб’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (2008)
Скрипа Є. В. - Подія злочину як елемент предмету доказування у кримінальних справах про незаконну легалізацію автотранспорту (2008)
Шевчук О. Ю. - Реалізація принципу законності ОРД в умовах сучасної правової держави (2008)
Погорецький М. А. - Проблеми національної безпеки України потребують адміністративно правового врегулювання (2008)
Гавриш С. Б. - Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії (2009)
Гега П. Т. - Окремі аспекти сучасного стану криміногенної ситуації в Україні (2009)
Грібов М. Л. - Розвідувальні заходи органів внутрішніх справ: сутність та питання застосування в боротьбі з організованою злочинністю (2009)
Коваленко Є. В. - Особливості організації оперативно-розшукових заходів при виявленні та фіксації фактичних даних про злочини у сфері податку на додану вартість (2009)
Копан О. В. - Організаційно-правові аспекти участі розвідувальних органів України у боротьбі з проявами організованої злочинності (2009)
Руденко М. М. - Завдання оперативного опитування (2009)
Черняк А. М. - Незаконне переправлення злочинними угрупу-ваннями іноземців до країн ЄС з використанням між-народного студентського обміну України (2009)
Чувирін Д. Е. - Сучасний стан та перспективи міжрегіональної протидії організованому наркобізнесу (досвід деяких країн світу) (2009)
Шаповалов Б. Б. - Психологічні особливості та специфіка роботи снайперів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, Чеботарьов Е. В., Азаров М. Ю. (2009)
Бобрицький Л. В. - Рада національної безпеки і оборони України як орган координації і контролю у боротьбі з корупцією (2009)
Грянка Г. В. - Поняття та класифікація адміністративно-правових заходів протидії корупції (2009)
Кислий А. М. - Деякі організаційно-правові аспекти викриття хабарництва (2009)
Комірчий П. О. - Окремі аспекти боротьби з корупцією та організованою злочинністю в умовах економічної кризи (2009)
Погорецький М. А. - Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм, Волков Д. В. (2009)
Поліщук Г. С. - Корупція в структурі детермінації екологічної злочинності (2009)
Розвадовський О. Б. - Щодо корупційних діянь, пов’язаних із обмеженням доступу до інформації (2009)
Черновський О. К. - Психологічна особливість суддівської діяльності (2009)
Шморгун О. С. - Правова детермінація законності та дисципліни (2009)
Бондаренко І. В. - Окремі теоретичні аспекти вдосконалення державного устрою України, Машковська І. Л. (2009)
Борисова О. В. - До питання про історичні аспекти виникнення тероризму, Кузьмін С. А., Карпенко Д. М. (2009)
Головкін Б. М. - Особливості просторового поширення корисли-вої насильницької злочинності в Україні (2009)
Гуцалюк М. В. - Впровадження сучасних ідентифікаційних документів як необхідний елемент протидії міжнародній організованій злочинності (2009)
Кельман М. С. - Методологічні труднощі правознавства у перехідних соціальних процесах (як один із факторів дієвої боротьби з організованою злочинністю та корупцією) (2009)
Кузьменко О. А. - Державна контрольно-ревізійна служба України як суб’єкт ініціативи взаємодії з правоохоронними органами у протидії злочинності та корупції, Пивовар Ю. І. (2009)
Кузьмін С. А. - До питання про наукове визначення організованої групи, як структурної складової організованої злочинності (2009)
Марчак В. Я. - Зарубіжний досвід вирішення проблеми обмеженої осудності (2009)
Смирнова І. В. - Перспективи кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері наркобізнесу (2009)
Бутузов В. М. - Організована та комп’ютерна злочинність: тенденції, проблеми, шляхи вирішення (2009)
Самойленко О. А. - Сутність викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій (2009)
Соснін О. В. - Проблеми життєдіяльності інформаційної сфери, Корнейко О. В., Олійник О. В. (2009)
Шеломенцев В. П. - Високі інформаційні технології та загрози їх кримінального використання (2009)
Драган О. В. - Вплив організованої злочинності на інформаційне забезпечення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2009)
Карпов О. Н. - Правові основи екстрадиційного арешту (2009)
Комаринська Ю. Б. - Алгоритм отримання криміналістично значимої інформації за допомогою спеціальних знань (2009)
Кудлай П. О. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими групами (2009)
Лизогубенко Є. В. - Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів (2009)
Оперук В. І. - Інформаційна взаємодія між учасниками слідчо-оперативної групи як один із елементів, що впливає на успішність розкриття розбійних нападів на банківські установи (2009)
Скрипа Є. В. - Предмет доказування і його роль в оперативно-розшуковому забезпеченні кримінального судочинства (2009)
Строкова І. І. - Проблеми кваліфікації геноциду, вчиненого у співучасті, за Кримінальним кодексом України (2009)
Ткаченко О. Є. - Деякі аспекти вдосконалення діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (2009)
Жовнір О. З. - Участь громадськості в протидії корупції (2009)
Миколі Павловичу Цімоху – 70 (2009)
З нагоди 15-ої річниці створення Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України (2009)
Азаров М. Ю. - До питання зв’язку піратства та організованої злочинності, Кучеренко М. С. (2009)
Бердюк В. І. - Міжнародне співробітництво у сфері протидії тероризму, Погорецький М. А. (2009)
Берест Г. С. - Надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності слідчому в ході оперативного супроводу досудового розслідування терористичного акту (2009)
Бузинарський М. Ю. - Дослідження елементів криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження майна, вчинених шляхом підпалу організованими злочинними групами (2009)
Буткевич С. А. - Актуальні питання боротьби з тероризмом (2009)
Буханченко О. А. - Моделювання події спеціалістом вибухотехніком на підставі огляду місця вибуху за оточуючою обстановкою (2009)
Венедіктов А. А. - Поняття та види наркозлочинів (2009)
Грібов М. Л. - Характеристика інтерактивної та перцептивної складових спілкування оперативного працівника, впровадженого в організовану злочинну групу (2009)
Дульський О. О. - Рейдерство – нова загроза державній та економічній безпеці України (2009)
Журба О. Л. - Порушення кримінальних справ про торгівлю людьми за матеріалами оперативно-розшукової діяльності (2009)
Копан О. В. - Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю як напрям діяльності Служби зовнішньої розвідки України, Бутузов В. М. (2009)
Руденко М. М. - Тактика оперативного опитування у справах про організовану злочинність (2009)
Смаль І. В. - Організована економічна злочинність: криміналістичний аспект (2009)
Сухачова І. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у справах про організовану злочинність (2009)
Шершньова В. О. - Типові слідчі ситуації і програма дій слідчого на початковому етапі розслідування податкових злочинів (2009)
Волков Д. В. - Застосування нового антикорупційного законодавства в Україні (2009)
Гега П. Т. - Про деякі недоліки нового антикорупційного законодавства в Україні, Пліщук Л. І. (2009)
Бантишев О. Ф. - Проблеми визначення форми вини у злочинах зі змішаною протиправністю, пов’язаних з порушенням нормативно встановлених правил, Кузьмін С. А. (2009)
Бондаренко І. В. - Виборчі системи та повноваження глав держав, парламентів, урядів окремих країн світу, Машковська І. Л. (2009)
Бусол О. Ю. - Особливості державної політики правового регулювання виробництва і збуту підакцизних товарів та ефективність протидії злочинам y цій сфері (2009)
Головкін Б. М. - Ціннісно-нормативний аспект спрямованості особистості корисливого насильницького злочинця (2009)
Григорчук М. В. - Організація нормативно-правового регулювання діяльності ОВС України щодо протидії злочинності у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2009)
Заросило В. О. - Створення правової бази для участі працівників міліції України у міжнародних миротворчих операціях з питань національної безпеки, Бобрицький Л. В., Чеботарьов Е. В. (2009)
Кислий А. М. - Організаційно-правові засади здійснення відомчого контролю за фінансовим забезпеченням оперативно-розшукової діяльності, Перепелиця М. М. (2009)
Кузьмін С. А. - До питання визначення об’єктивних ознак організованої групи корисливо-насильницької спрямованості (2009)
Марчак В. Я. - Емоційні стани і процеси як підстава обмеженої осудності (2009)
Мельник А. О. - Нетрадиційні релігійні та містичні культи як реальні та потенційні загрози національній безпеці України, Карпенко Д. М. (2009)
Огерук І. С. - Класифікація розкрадань видобутої сировини нафтогазовидобувних підприємств (2009)
Охріменко І. М. - Категорія суб’єкта в контексті оперативно-розшукової психології (2009)
Пустовіт В. А. - Окремі аспекти реформування внутрішніх військ МВС України (2009)
Смирнова І. В. - Науково-теоретична основа профілактики злочинів у сфері наркобізнесу в Україні (2009)
Цімох М. П. - Реформування судової системи України (2009)
Черняк А. М. - Організація оперативно-розшукової діяльності з протидії нелегальній міграції у міжнародному студентському обміні України (2009)
Чувирін Д. Е. - Деякі зовнішні чинники формування криміногенної ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (2009)
Карпов О. Н. - Можливості використання баз даних Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол у протидії тероризму (2009)
Тітуніна К. В. - Характеристика комп’ютерних злочинів, учинених із використанням мережі Інтернет (аналіз матеріалів анкетування) (2009)
Шеломенцев В. П. - Організована кіберзлочинність: до визначення поняття (2009)
Жовнір О. З. - Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції в сучасному суспільстві (2009)
Скрипа Є. В. - Використання міжнародної правової допомоги в доказуванні у кримінальних справах про незаконну легалізацію автотранспорту (2009)
Тарасенко О. С. - Особливості виявлення злочинів, що вчиняються в сфері земельних відносин (2009)
Черниш Р. Ф. - Використання протоколів, складених за результатами оперативно-розшукових заходів, як доказів у кримінальному процесі (2009)
Копан О. В. - Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2009)
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб (2010)
Лужанський А. В. - Доступ до правосуддя: окремі проблеми (2010)
Томкіна О. О. - Про потребу наукового обґрунтування концепції (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського