Літценберг Л. В. - Процес соціокультурної ідентифікації в умовах сучасного суспільства (2011)
Машталер А. А. - "Я" і "ми" в контексті постмодерністської індивідуації: соціофілософський вимір (2011)
Мельниченко А. А. - Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства , Лазарєва С. В. (2011)
Мечкало Ж. М. - Сучасне місто в умовах глобалізації (2011)
Нерсесян Г. - Пошук контурів соціальної ідентичності в епоху маргіналізації соціального життя суспільства споживацтва (2011)
Рябінчук М. В. - Дослідження марксової категорії "verkehr" (спілкування) у спорідненості з теорією соціального капіталу (2011)
Смольц С. П. - Інформаційна війна як чинник формування суспільного буття (2011)
Чорна А. М. - Концепція А. Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій (2011)
Федорова І. І. - Філософська рефлексія технологій медіаосвіти у вищій школі, Жеребко І. С. (2011)
Апишева А. Ш. - Представления будущих инженеров о творчестве и социальной ответственности (2011)
Блохіна І. О. - До проблеми морального становлення особистості майбутнього фахівця з управління навчальними закладами (2011)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Герои сопротивления на кушетке Прокруста (2011)
Винославська О. В. - Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу (2011)
Гуцол С. Ю. - Мифологические аспекты психотерапевтического пространства в современной культуре , Залесская Р. А. (2011)
Кононець М. О. - Психологічний аналіз основних підходів до дослідження проблеми реалізації професійної етики підприємцями (2011)
Конюшенко Ю. В. - Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек (2011)
Чукавіна Т. Е. - Маси та масова свідомість. Людина в масі (2011)
Мальцева И. - Синтез профессиональной и языковой подготовки в формировании личности студента-социолога (2011)
Новикова В. В. - Особенности реализации процесса обучения иностранному языку у студентов высших учебных технических заведений , Гордиенко Н. Н. (2011)
Сингаївська А. М. - Розмежування понять "навчання" та "учіння" (2011)
Сусь Б. А. - Організація самостійної роботи студентів під час лекційних занять , Міночкін А. І., Кравченко О. Б. (2011)
Tyschenko M. A. - The implementation of interactive-learning theory by means of multimedia presentations in the foreign language teaching process (2011)
Васильєва І. В. - Міфологічне мислення: етнографічні розвідки і психоаналіз (2010)
Герчанівська П. Е. - Традиції: стабільність і варіативність (2010)
Держко І. З. - Метафізика людини в концепції "переоцінки всіх цінностей" Ф. Ніцше (2010)
Довгань А. О. - М. Мальбранш про гносеологічний зміст категорії "відношення" (2010)
Кармадонова Т. М. - Когнітивні чинники подолання невизначеності поведінки людини, Рубанець О. М. (2010)
Лісовський П. М. - Комунікативна опосередкованість духовного капіталу: риторичні контексти (2010)
Пінчук Є. А. - Філософський аналіз педагогічної діяльності як суспільно-історичної категорії (2010)
Покулита І. К. - Започаткування і вкорінення наукової рефлексії соціальної природи жанру в філософсько-естетичній думці (2010)
Семенов В. Г. - И. Кант "идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане" (2010)
Шаповал А. П. - Старые законы "нового мира" (2010)
Блохіна І. О. - Основні шляхи вдосконалення етичної компоненти управлінської діяльності керівників ВНЗ (2010)
Божок О. О. - Емпіричне дослідження соціальних та психологічних детермінант виникнення фрустрації у період дорослішання (2010)
Большакова А. М. - Рівень самоактуалізації та характеристики потенційності/реалізованості життєвого шляху (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Событийный контекст геополитического мифа, оправдывавшего "миротворческий" образвоенной операции НАТО по расчленению Югос (2010)
Гуцол С.Ю. - Политической культуры постинформационного общества (2010)
Жирун О. А. - Педагогічна комунікація в аспекті професійної ідентичності (2010)
Зливков В. Л. - Атракція як чинник єдності процесів виховання, розвитку й навчання у гармонізації спільно розподільної діяльності, Агачева Ю. А. (2010)
Ковальчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова вищої інженерної освіти (2010)
Кочубейник О. М. - Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності (2010)
Краєва О. А. - Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності (2010)
Москаленко О. В. - До історії дослідження проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості (2010)
Павлык Н. В. - Нравственное становление как процесс и результат конструктивного развития личности в юношеском возрасте (2010)
Семенів Н. М. - Психологічні параметри міжособистісної взаємодії у структурі розвитку особистості (етнопсихологічний аспект) (2010)
Ярослав Л. О. - Психологічний аналіз структури конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя (2010)
Власова В. П. - Модульно-рейтингові технології формування професійно-комунікативної компетентності в процесі навчання іноземній мові (2010)
Воронова О. В. - Социально-педагогические технологии переподготовки безработных в высших учебных заведениях (2010)
Добровська Л. М. - Інваріантна складова професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх інженерів (2010)
Дяк Т. П. - Феномен педагогічної свідомості у стратегіях сучасного мислення (2010)
Зайчук Г. - Педагогічні технології як засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців туристичної галузі (2010)
Зіньковський Ю. Ф. - Соціальні та психологічні елементи сучасної освітньої парадигми, Мірських Г. О. (2010)
Карпюк І. Ю. - Вивчення проблеми формування професійної компетенції майбутніх спеціалістів у сучасній освіті (2010)
Квас О. - Проблеми дитинства через призму європейських дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст., Кемінь В. (2010)
Ковалинська І. - Створення умов для формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху (2010)
Кофанова О. В. - Комплексне застосування інформаційних технологій та хімічних знань у дипломному проектуванні студентів-екологів (2010)
Kuzmina I. P. - Computer-based testing: advantages and disadvantages (2010)
Мирошниченко А. В. - Влияние состояния образования на положение национальных меньшинств в российской империи на рубеже ХIХ-ХХ вв. (2010)
Несин Ю. М. - Особливості перекладу висловлювань-незадоволень мовців різних соціокультурних рівнів (2010)
Нікітіна І. В. - Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування, Мартич В. В. (2010)
Новикова В. В. - Оптимизация процесса обучения иностранному языку с помощью использования принципов нейролингвистического программирования, Гордиенко Н. Н. (2010)
Панов C. Ф. - Аналіз системи показників якості при оцінюванні фахової підготовки технічних перекладачів (2010)
Романова Г. М. - Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ (2010)
Самойленко Н. Б. - Формирование проектных умений будущего учителя в процессе творческой проектной деятельности (2010)
Сичов С. О. - Сутність та смислові характеристики цінностей фізичної культури у творені нової якості людського життя (2010)
Тарнавська Т. В. - Формування навичок безпомилкового іншомовного спілкування (на матеріалі коротких гумористичних оповідань) (2010)
Богачев Р. М. - Розвиток або звиття? (2010)
Давидов П. Г. - Державна політика в сфері освіти: аксіологічний вимір (2010)
Іщенко О. - Інтернаціоналізація студентського освітнього середовища: особливості протікання процесу в Україні (2010)
Коваль О. А. - Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства, Макарчук І. О. (2010)
Ковальова С. Б. - Інновація в суспільній перспективі (2010)
Кудря І. Г. - Новітні підходи до феномену виробництва (2010)
Мельниченко С. В. - Соціально-філософська рефлексія діалектики бідності та багатства (2010)
Муратова І. А. - Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти (2010)
Полулях Ю. Ю. - Семіологія інформації: онтологічний аспект (2010)
Рубанець О. М. - Сучасна наука в пошуках нового образу (2010)
Сторіжко Л. В. - Вирішення проблеми несвідомого в німецькій класичній філософії (2010)
Щербань О. О. - Символічна функція художнього образу (2010)
Большакова А. М. - Опитувальник життєтворчих здібностей (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Сочинение легенды по опорным словам (2010)
Винославська О. В. - Вплив етичної стратегії організації на етичну поведінку менеджерів (2010)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості феномену футболу як неоміфологічного наративу (2010)
Кононець М. А. - Анализ основных этико-психологических проблем профессиональной деятельности предпринимателей (2010)
Костіна Т. О. - Вивчення формування життєвого сценарію у психології розвитку (2010)
Кузікова С. Б. - Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості, Кузіков Б. О. (2010)
Москаленко О. В. - Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості (2010)
Павлык Н. В. - Характерологические факторы невротического развития личности (2010)
Пішко І. О. - Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів (2010)
Ашеров А. Т. - Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури, Шеховцова В. І., Полякова Ю. М. (2010)
Бондар Л. В. - Особливості формування компетенції у французькому професійно орієнтованому монологічному мовленні за допомогою стратегій у студентів технічних вузів просунутого ступеня (2010)
Данилевська Л. М. - Відбір змісту навчання усного аргументування англійською мовою магістрів немовних спеціальностей (2010)
Добровська Л. М. - Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю (2010)
Квас О. - Дитинство у психолого-педагогічних дослідженнях Степана Балея (2010)
Kovalska N. - Using video in the classroom: authentic and student-centered activity, Prisyazhnyuk N. (2010)
Ковш Т. О. - Формування лінгвістичного досвіду на різних етапах вивчення іноземної мови (2010)
Мелешко М. А. - Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчального середовища і особи, що навчається, Жирун О. А., Денисенко С. М. (2010)
Метьолкіна О. М. - Етапи формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні студентів-митників (2010)
Погорєлова Т. Ф. - Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури (2010)
Полюк І. С. - Особливості формування професійної франкомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів (2010)
Пузырев Е. В. - Формирование творческой личности преподавателя технического высшего учебного заведения (2010)
Руда О. Ю. - Толерантність у роботі викладача з підлітками (2010)
Сичов С. О. - Сучасні підходи прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури (2010)
Тарнавська Т. - Аналіз мовних помилок у процесі навчання англійської мові майбутніх фахівців економічного профілю (2010)
Більовський О. А. - Суб’єкт-історіо-творчий потенціал класу найманих працівників та деякі особливості його реалізації на різних етапах історії (2010)
Божок О. І. - Риторика державного службовця як інструмент адміністративної субкультури: історично-філософський аспект (2010)
Бойченко М. І. - Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду (2010)
Зуєв В. М. - Поняття технології в сучасній філософії (2010)
Коваль О. А. - Генеза досліджень ризику в сфері культури за умов глобалізації, Шерф Ю. Е. (2010)
Колотило М. - Дослідницький університет як інноваційна модель розвитку вищої освіти (2010)
Косенко В. Д. - Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення (2010)
Майданюк І. З. - Природні засади права у спадщині львівського братства (2010)
Нерсесян Г. А. - Глобалізм і нація: пошуки контурів соціального (2010)
Пархоменко Т. С. - Поп-освіта як елемент мас-культури (2010)
Пиголенко Л. В. - Актуальні аспекти гуманізації вищої освіти (2010)
Писаренко О. Л. - Окремі виміри інформаційної складової філософії освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства (2010)
Руденко Т. П. - Особистість у художній творчості романтизму. Взаємозв’язок філософії і літератури (2010)
Рябінчук М. В. - Особливості структури та функціонування соціального капіталу в умовах модерності (2010)
Ставрояні С. С. - Аналіз релігійної ситуації в сучасній Україні (2010)
Стецюра К. О. - Проблеми трансформацій естетичної культури людини у техногенній цивілізації (2010)
Шаповал О. П. - Погляди постіндустріалізму та постмодернізму на сучасний стан суспільства (2010)
Апішева А. Ш. - Особливості маніпулятивної поведінки батьків та підлітків у конфліктних ситуаціях, Карманова М. М. (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - К социально-психологической реабилитации военнослужащего в связи с экстремальными ситуациями миротворческой миссии (2010)
Винославська О. В. - Етико-психологічні проблеми менеджменту організаційних змін в умовах економічної кризи (2010)
Гуцол С. Ю. - Механизмы функционирования мифологической информации в культуре (2010)
Живанова В. А. - Дослідження страху як психологічного феномену в історичній ретроспективі (2010)
Конюшенко Ю. В. - Вплив організаційної культури вищого навчального закладу на соціально-психологічну адаптацію молодого викладача (2010)
Лазорко О. В. - Професійно-психологічний тренінг менеджерів як метод корекції та розвитку професійно важливих якостей (2010)
Мейтарчан С. Ю. - Розвиток комунікативної компетентності у ході професійної соціалізації майбутніх менеджерів (2010)
Слезенко А. О. - Суттєві особливості професійного спілкування викладача економіки (2010)
Стрілковська Н. П. - Дослідження внутрішньої інноваційної політики кафедри технічного університету (2010)
Бондар Л. В. - Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2010)
Гарєєва Ф. М. - Використання НІТ під час проведення лекції з фізики, Бондар О. В. (2010)
Гнатовская Л. Ю. - Теоретические основы дистанционного обучения иностранному языку (2010)
Назарова Д. В. - Психолого-педагогічне вирішення конфліктних ситуацій серед молодших школярів (2010)
Павленко О. О. - Формування готовності майбутніх педагогів до використання національних традицій у виховній роботі на прикладі творчості М. В. Гоголя (2010)
Полюк І. С. - Організація самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у процесі формуваннякомпетенції у французькому писемному мовленні (2010)
Саєнко Н. С. - Реалізація функцій іншомовної освіти студентів немовних спеціальностей у навчальному процесі (2010)
Сингаївська А. М. - Розвиток вищої економічної освіти: тенденції, періодизація, пріоритети (2010)
Сімкова І. О. - Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей (2010)
Сусь Б. А. - Виховання патріотизму у студентів вищої технічної школи (2010)
Шеховцова В. И. - Проектное мышление как компонент проектной культуры специалиста (2010)
Абакумова О. О. - Феномен дистанційної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін (2011)
Акімова О. А. - Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіт (2011)
Архипова Є. О. - Творчість як засіб відродження суспільної свідомості (2011)
Балакірова С. Ю. - Вплив медіакультури на комунікативну компетентність управлінця, Павленко В. В. (2011)
Більовський О. А. - Революція як форма історичної творчості та спосіб зміни суб’єкта історії (2011)
Богачев Р. М. - Неопалимая купина жизни понимающей (2011)
Божок О. І. - Творчий потенціал адміністративної субкультури у становленні української державності (2011)
Босенко А. В. - Немузыкальное приношение (2011)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Основные направления творчества в области психологии личности: рефлексия с опорой на учение Л. П. Карсавина (2011)
Вайнілович Н. А. - Професіоналізація волонтерської діяльності як умова формування нового статусу волонтерів у суспільстві (2011)
Іващенко І. А. - Діалектика творчості: від "нездійсненного ідеалу" до "трагічної втрати" (2011)
Іщенко А. М. - Творчість як подолання відчуження (2011)
Колотило М. О. - Творчість як засадничий ресурс навчання студентів у сучасному університеті (2011)
Косенко В. Д. - Творчість як спосіб буття інтелігенції та інтелігентності (2011)
Макарчук І. О. - Рефлексивний потенціал освітньої парадигми (2011)
Мельниченко А. А. - Управління у вимірах гуманізму (2011)
Мельниченко С. В. - Суспільство споживацтва як хронотоп антитворчості (2011)
Муратова И. А. - Переживание творчества в восприятии его произведения (2011)
Нерсесян Г. А. - Постнекласичні теорії суспільного відтворення: криза економічної думки крізь призму механізмів і модусів перетворених форм (2011)
Новиков Г. Б. - Феномен постгосударственности как предмет философской рефлексии (2011)
Новіков Б. В. - Філософія як теорія і методологія творчості (2011)
Пашов Р. І. - Роль соціальної творчості в подоланні феномену бюрократії (2011)
Писаренко О. Л. - Освіта у вимірах соціо-інформаційного простору та часу (2011)
Пихорович В. Д. - Интеллигенция и контрреволюция (2011)
Пінчук Є. А. - Ідеал особистості у християнській антропології (2011)
Покулита І. - Розкриття соціально-креативної специфіки жанру в естетичних теоріях ХVІІІ – ХІХ століть (2011)
Препотенська М. П. - Логосфера: бар’єри креативності (2011)
Радчич С. О. - Індивідуальна творчість як чинник відродження України (2011)
Синяков С. В. - Украинская история как пространство современного творчества (2011)
Сторіжко Л. В. - Творчість як самотворення людини (2011)
Сторожик М. І. - Проблема акультурації і наступництва культурних традицій у мультикультурному суспільстві (2011)
Федорова І. І. - Творчий потенціал освіти в умовах аксіологічного релятивізму сучасного суспільства, Гончар Д. А. (2011)
Цимбал Т. В. - Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра (2011)
Шаповал О. П. - Феномен транзитивності в історії суспільно-економічної думки (2011)
Балакірова С. Ю. - Інформаційна компетентність управлінця в контексті "культури реальної віртуальності", Павленко В. В. (2012)
Буяк Б. Б. - Світоглядна складова розвитку студентства в контексті формування молодіжного середовища (2012)
Зуєв В. М. - Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства (2012)
Іщенко О. А. - Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання (2012)
Кавалеров В. А. - Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень (2012)
Карівець І. В. - (Cамо)визначення та повсякденний буддизм (2012)
Кармадонова Т. М. - Методологічні засади постнекласичного дискурсу в дослідженнях соціальної адаптації (2012)
Каталзен А. І. - Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії (2012)
Кравченко А. А. - Формування інституту вчительства у соціокультурних детермінаціях епохи Нового часу (2012)
Москаленко К. А. - Колективність як фундаментальний організаційний принцип у педагогічній концепції А. С. Макаренка (2012)
Роєнко В. О. - Усвідомлення соціальних стереотипів як умова гармонійного розвитку особистості (2012)
Столяренко Д. А. - Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) (2012)
Тоічкіна С. А. - Герменевтичні та структуралістські параметри естетичного досвіду (2012)
Тургенєва О. Ю. - Проблема аномії у сучасному суспільстві: соціально-філософський аспект, Дудкова Я. (2012)
Фабрикантова Ю. Б. - Дослідження феномену політехнізму як необхідного елементу формування особистості у творчості В. О. Босенка (2012)
Блохіна І. О. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління навчальними закладами (2012)
Гущина Т. Ю. - Смислові індикатори системи самоставлення в студентському віці (2012)
Дубініна О. С. - Використання гумору у педагогічній діяльності (2012)
Живанова В. А. - Прийоми стимулювання пізнавального інтересу студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Жирун О. А. - Рефлексія як дефініція професійного становлення особистості (2012)
Кузьміна І. П. - Професійна ідентичність майбутніх фахівців (2012)
Мелащенко О. М. - Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету (2012)
Обіщенко С. О. - Цинічність у системі ціннісних орієнтацій особистості (2012)
Потоцька І. С. - Психологічні детермінанти розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя (2012)
Рисинець Т. П. - Етимологія категорій "механізми психологічного захисту" та "копінг-стратегії" (2012)
Глушко В. В. - Идеи модернизации технического образования в наследии Николая Андреевича Бунге (1842-1915), Мирошниченко А. В. (2012)
Пузирьов Є. В. - Формування соціально-психологічної компетентності викладача, Жавко О. А. (2012)
Свирепчук И. А. - Особенности обучения иностранным языкам студентов технических вузов (2012)
Селезньова Н. П. - Кореляційний аналіз навчального процесу на прикладі підсумкових оцінок учнів, Селезньова Н. В., Селезньов С. В. (2012)
Терентьєв О. М. - Розробка системи виявлення рівня незасвоєння навчальної дисципліни, Радченко А. В., Клещов А. Й. (2012)
Цареградська К. В. - Використання навчально-рольових ігор для розвитку іншомовної комунікативної компетенціїстудентів-магістрів економічних спеціальностей (2012)
Абакумова О. О. - Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти (2012)
Архипова Є. О. - Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів (2012)
Василенко М. С. - Баланс категорій "душа" і "тіло" у людській свідомості як каталізатор суспільних трансформацій (у контексті філософських теорій античності), Тургенєва О. Ю. (2012)
Гончар Д. А. - Філософська рефлексія проблеми гуманізації освіти в ХХІ столітті (2012)
Дмитренко М. Й. - Інституціалізація соціальних відносин як умова буття корпоративної культури (2012)
Кітов М. Г. - Критичний характер філософського доробку В. І. Леніна (2012)
Мельниченко А. А. - Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект, Тютюннікова М. М. (2012)
Препотенська М. П. - Філософсько-антропологічні та екзистенціальні аспекти буття людини у вимірі мегаполісу (2012)
Рябінчук М. В. - Соціальний капітал: структура та зміст (2012)
Щириця Т. В. - Освітні практики в панорамі картини людини (2012)
Якубіна В. Л. - Креативні віртуальні спільності за умов нестабільності сучасного світу: мас-медійний та соціальний контексти проекту "multitude" (2012)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Метафизические теории личности: право на прописку в психологической науке (2012)
Винославська О. В. - Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті, Ковальчук О. С. (2012)
Подольська Т. А. - Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів (2012)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу у підлітковому віці (2012)
Юрченко О. В. - Взаємозв’язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ (2012)
Апишева А. Ш. - Проблема конфліктних стосунків сучасних підлітків та юнаків з батьками (2012)
Пузырев Е. В. - Основные направления совершенствования воспитательной работы в высшем техническом учебном заведении (2012)
Сингаївська А. М. - Вища економічна освіта: праксеологічний аспект (2012)
Aldona A. - Development of argumentation skills in IBT/L context: a complex case study of teacher professional development programme, Nijole C. (2012)
Виселко І. В. - Адміністративна субкультура в інтердисциплінарному векторі осмислення (2012)
Дранник В. А. - Лідерство як засіб вдосконалення процесу управління в трудовому колективі (2012)
Жовновата В. О. - Соціальна справедливість як концепт (2012)
Захарчук Н. В. - Філософсько-соціологічний аспект категорії "толерантність" та її роль у міжкультурній комунікації (2012)
Зуєв В. М. - Поняття технології у новітньому філософському дискурсі (2012)
Мелащенко О. М. - Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студенства технічного університету (2012)
Ніколаєнко Н. В. - Аксіологічний вимір новітніх біотехнологічних практик (2012)
Потіщук О. О. - Методологічні стратегії соціальної історії науки (2012)
Стецюра К. О. - Природа та специфіка буття медіатекстів у культурній картині світу сучасного суспільства (2012)
Цюпак І. Г. - Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору (2012)
Винославська О. В. - Теоретичний аналіз методичних підходів до дослідження психологічної культури викладачів технічного університету (2012)
Кононець М. О. - Взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця (2012)
Цимбал І. В. - Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних наукових текстів та шляхи їх подолання (2012)
Kalinina O. - The developmental level of the international student‘s psychological culture as a key point of succesful learning of the foreign language (2012)
Буцька Л. В. - Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів (2012)
Вихляєв Ю. М. - Інноваційна методика навчання технічного прийому підрізка зліва у студентів-початківців, Чечиньова О. М. (2012)
Доценко О. В. - Оптимізація процесу навчання підлітків, що займаються спортивним орієнтуванням (2012)
Дудорова Л. Ю. - Особливості застосування педагогічних технологій у викладанні туризму (2012)
Зенина И. В. - Оценка функционального состояния вестибулярной системыв поддержании статического равновесия у студентов (2012)
Хіміч І. Ю. - Особливості проведення навчального заняття оздоровчого плавання зі студентами технічних ВНЗ (2012)
Харитонов Е. О. - Концепция гражданского законодательства, регулирующего, Некит Е. Г. (2013)
Babich I. - Cancellation of contract and principle of justice in civil law of Ukraine (2013)
Згама А. О. - Правове регулювання цiноутворення у сферi сiльського господарства, Захарова А. В. (2013)
Кваснiцька О. О. - Теоретичнi аспекти та практичнi проблеми правового регулювання об'єктiв будiвництва (2013)
Сафончик О. І. - Деякi питання реалiзацiї права спільної часткової власностi за законодавством України (2013)
Черногор Н. В. - Вiдповiдальнiсть спадкоємцiв за борги спадкодавця: проблема потребує законодавчого вирiшення (2013)
Адаховська Н. С. - Опiка над майном неповнолiтнiх і управлiння спадщиною: досвiд законодавчого вирiшення у Нiмеччинi (2013)
Харитонова О. І. - Особливостi акту управлiння як пiдстави виникнення цивiльних правовiдносин (2013)
Akimenko Y. - Legal personality in Ukrainian private law (2013)
Воронина Н. В. - Находка в гражданском праве: понятие и основная характеристика (2013)
Голубєва Н. Ю. - Поняття боргу як складової змiсту зобов'язальних правовiдносин (2013)
Давыдова И. В. - Заблуждение как основание признания сделки недействительной в гражданском праве и законодательстве (2013)
Деревнiн В. С. - Проблемнi питання системи органiв товарної бiржi (2013)
Колянковская Т. А. - К вопросу о сущности гражданско-правового договора (2013)
Костова Н. І. - Правове регулювання статуту акцiонерного товариства (2013)
Денисяк Н. М. - Розвиток нотарiату як запорука глобальної перебудови української цивiльно-правової системи (2013)
Адамова Е. С. - Страхование ответственности судовладельцев в клубах взаимного страхования и в коммерческих страховых компаниях (2013)
Глиняна К. М. - Договiрне регулювання майнових правовiдносин подружжя (2013)
Дiденко Л. В. - Договiрне представництво у цивiльному процесуальному правi (2013)
Калiтенко О.М. - До питання про правопорушення в сферi особистих немайнових сiмейних відносин (2013)
Кужко О. С. - Сторони у договорi перевезення вантажу (2013)
Маковiй В. П. - Лiквiдацiя об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку як спосiб припинення юридичної особи (2013)
Смилянець И. П. - Фактические брачные отношения: правовые последствия (2013)
Tokareva V. - Making a claim under home insurance police (2013)
Shemonaev V. - The enforcement of execution of the obligations arising out of general average (2013)
Iльїна Ю. П. - Деякi правовi аспекти оскарження дiй нотарiусiв у цивiльному процесi (2013)
Mykhailiuk G. - The essence of forfaiting under the UK law (2013)
Ulyanova G. - Legal adjusting of relations of co-authorship under the laws of Ukraine and of The Russian Federation, Kirilyuk A. (2013)
Эннан Р. Е. - Правовая охрана авторских и смежных прав в Германии (2013)
Posova D. - То the problem of bootlegging (2013)
Симонян Ю. Ю. - Авторськi права, якi порушуються внаслiдок плагiату (2013)
Slyadneva A. - Legal foundations of plagiarism: common knowledge (2013)
Кривенко М. О. - До питання виникнення "плагiату" (2013)
Кулiбаба В. С. - Арбiтражний керуючий за новою редакцiєю закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (2013)
Цибульська О. Ю. - Мiжнародна наукова конференцiя "Римське право i сучаснiсть" (2013)
Адаховська Н. С. - Круглий стiл "Методологiчнi засади вдосконалення цивiльного законодавства україни на сучасному етапi", Абрамов М. В. (2013)
Адаховська Н. С. - Цивiлiстичнi читання, присвяченi пам'ятi I. В. Шерешевського "Пiдгрунтя формування сучасного цивiльного законодавства" (2013)
Скакун О. - До питання про політичні та державно-правові погляди Т. Г. Шевченка (відгук на статтю К. В. Харабета), Крестовська Н. (2010)
Скрипнюк О. - Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі (2010)
Бик Т. - Поняття і правові засади захисту соціальних прав людини в Україні (2010)
Бистрик Г. - Установча діяльність у системі правових форм діяльності держави: проблеми теорії (2010)
Гайдамака І. - Юридична конструкція правового режиму (2010)
Дроботова Т. - Правові ознаки демократичного державно-правового режиму: актуальні питання систематизації (2010)
Макаренков О. - Сучасна інтерпретація попперівської концепції демократії (теоретико-правовий аспект) (2010)
Кравчук О. - Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об’єктів управлінського впливу (2010)
Мацелик Т. - Статус адміністративних судів (2010)
Пасічник А. - Сутність та особливості адміністративної дієздатності (2010)
Чубенко А. - Організаційно-правові проблеми підвищення ефективності матеріально-технічної та фінансової підсистеми цивільного захисту в Україні, Удовик М., Павлов Д. (2010)
Луць В. - Проблемні питання становлення ринку земель в Україні, Лапечук П., Попович Т. (2010)
Тупицька Є. - Проценти за новаційним договором позики (2010)
Когут Н. - Сучасний стан правового регулювання приватизації земельних часток (паїв) (2010)
Пеліванова Н. - Археологічний фактор у правовому забезпеченні планування територій: зарубіжний досвід та висновки для України (2010)
Батрин С. - Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання (2010)
Воловик О. - Межі відповідальності акціонерів: проблеми і перспективи правового регулювання (2010)
Митрофанов І. - Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості покарання (2010)
Міловідов Р. - Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Плугатир М. - Особа, що має право доступу до комп’ютерної інформації, як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 362 КК України (2010)
Шаблистий В. - Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав (2010)
Форостяний А. - Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції (2010)
Чича Р. - Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого (2010)
Король В. - Правові засади розвитку двосторонніх економічних відносин Європейського Союзу та Росії в умовах глобальних трансформацій (2010)
Копиленко О. - Перше вітчизняне комплексне наукове дослідження проблем кодифікації законодавства про працю (2010)
Реклама (2010)
Сторінка вихідних даних (2010)
Харитонов Є. О. - Проблемнi питання визначення спiввiдношення понять "приватне право", "цивiльне право" та "цивiльне законодавство" (2013)
Голубєва Н. Ю. - Методологiчнi засади визначення категорiї "зобов'язання iз нематерiальним змiстом" (2013)
Кривенко Ю. В. - Законодавчi гарантiї здiйснення релiгiйних прав та свобод (2013)
Адаховська Н. С. - До питання про правовий статус опiкуна майна за цивiльним законодавством України (2013)
Гребенщікова Т. А. - До питання про особливостi вiдшкодування майнової шкоди в залежностi вiд зовнiшнiх факторiв (2013)
Степанович Д. Г. - Договiр обслуговування авiацiйної технiки в державнiй прикордоннiй службi україни як державний договiр (2013)
Кизлова Е. С. - Ипотека движимого имущества как особый вид залога (2013)
Adamova O. S. - Forming of the institute of shipowners' liability insurance (2013)
Дрішлюк А. І. - Методологiя дослiдження джерел цивiльного права України (2013)
Крисань Т. Є. - Теоретико-правова характеристика категорiї "юридична гарантiя": загальнотеоретичний аналiз (2013)
Форманюк В. І. - Вiк як умова правосуб'єктностІ особи (2013)
Sukha Yu. S. - Transfer contracts in professional sports: problematic issues of legal regulation (2013)
Kіvalova T. S. - Subsidiary application of damages compensation obligations (2013)
Резніченко С. В. - Права та обов'язки сторiн за договором комерцiйної концесiї (франчайзингу) (2013)
Сафончик О. І. - Деякi питання розiрвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України (2013)
Сєрих О. В. - Сторони договору зберiгання, який укладається у державнiй митнiй справі (2013)
Токарева В. О. - Виконання та змiна договору страхування творiв мистецтва (2013)
Цибульська О. Ю. - Щодо питання про спадкування за заповiтом осiб, що перебувають у плаваннi на морському або рiчному суднi (2013)
Денисюк В. В. - Оферта як стадiя укладення цивiльно-правового договору (2013)
Сірко Р. Б. - Загальна характеристика договору перевезення пасажира залiзничним транспортом за законодавством України (2013)
Басай О. В. - Право пІслякористування у сферІ патентного права за законодавством росІйської федерацІї (2013)
Omelchuk O. S. - Some aspects of israel housing law and governmental housing policy (2013)
Харитонова О. І. - Деякi проблеми визначення спiввiдношення цивiльного законодавства i законодавства про iнтелектуальну власнiсть, Ульянова Г. О. (2013)
Bіgnyak O. V. - The defence of corporate rights (2013)
Kіrіlyuk A. V. - The criteria for legal protection of the objects of copyright (2013)
Петренко В. С. - Поняття та види плагiату (2013)
Позова Д. Д. - Контрафакцiя чи пiратство? (2013)
Симонян Ю. Ю. - Аудiовiзуальнi твори як об'єкти пiратської дiяльностi (2013)
Кетрарь А. А. - Правовi проблеми захисту авторських та сумiжних прав вiд пiратства в мережi Iнтернет (2013)
Берназ-Лукавецька О.М. - Особливостi правового регулювання обмiну житла за проектом Житлового кодексу України (2013)
Черногор Н. В. - Международная научно-практическая конференция "Частно-правовое регулирование общественных отношений: традиции, современность, перспектива" (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Федоренко В. Л. - Столиця України – місто-герой Київ: поняття, адміністративно-територіальний устрій і функції (частина 2) (2013)
Маріно І. - Рада Федерації: Шахрайська модель (частина 1) (2013)
Мендик Б. - Медіація в судових спорах, пов’язаних з лікарськими помилками, як доповнення конституційного права на судовий захист (2013)
Подорожна Т. С. - Конституційно-правові проблеми удосконалення механізму державної влади: світовий досвід (2013)
Берназюк Я. О. - Особливості видання Президентом України актів, які не передбачені Конституцією України (2013)
Процюк І. В. - Законодавча влада в президентській республіці (на прикладі США) (2013)
Приймаченко Д. В. - Правова природа актів планування: сучасний аналіз (2013)
Діхтієвський П. В. - Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз, Бучинська А. Й. (2013)
Перепелюк В. Г. - Уніфікація процесуального права: погляд через призму адміністративного судочинства (частина 1) (2013)
Щавінський В. Р. - Публічно-правовий спір як категорія адміністративно-правової науки (2013)
Гошовський В. С. - Роль міністерств у системі органів виконавчої влади (2013)
Журавльов Д. В. - Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кіріка Д. В. - Удосконалення інституту адміністративно-правового примусу у сфері страхової діяльності в Україні (2013)
Овчарук С. С. - Місце адміністративних процедур у системі процесуального права (2013)
Чумак О. О. - Адміністративно-правовий статус державного виконавця (2013)
Романова А. А. - Фінансування галузі охорони здоров’я як окремий елемент системи забезпечення права людини на здоров’я (2013)
Канцір В. С. - Втягнення у вчинення терористичного акту: об’єктивна оцінка складу злочину, Серкевич І. Р. (2013)
Загурський О. Б. - До питання про необхідність дослідження проблем кримінально-правової політики України (2013)
Зубрицький М. І. - Поняття, особливості та значення організації роботи у здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2013)
Євтушенко В. В. - Європейський підхід до нормування та стандартизації у будівництві (2013)
Головкін Б. М. - Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері України (2013)
Ільченко О. В. - Актуальні питання, щодо визначення поняття та загальної структури органів внутрішніх справ (2013)
Васечко Л. О. - Роль органів прокуратури у забезпеченні законності у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Юсупов В. А. - Удосконалення системи професійної підготовки персоналу правоохоронних органів (2013)
Лисенко О. М. - Правоохоронна діяльність митних органів (2013)
Іншин М. І. - Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України (2013)
Ярошенко О. М. - Основні ознаки відсторонення працівника від роботи: на прикладі відмінностей від суміжних правових явищ (2013)
Старчук О. В. - Щодо ознак принципів трудового права України (2013)
Величко Л. Ю. - Становлення правового регулювання розірвання договору найму з ініціативи роботодавця (2013)
Кисельова О. І. - Правова природа та зміст поняття "відсутність працівника" (2013)
Щотова Ю. М. - Проблема правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (2013)
Сіроха Д. І. - Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин (2013)
Клемпарський М. - Щодо сутності та особливостей службово-трудових відносин (2013)
Тищенко О. В. - Соціально-правове становище бездомних громадян України (2013)
Юрченко А. А. - Основні засади регулювання найманої праці: проблеми правового визначення (2013)
Васильєв А. С. - Чи може бути корисним для України досвід функціонування недержавних (третейських) трибуналів за кордоном?, Балух В. С. (2013)
Завальна Ж. В. - Використання логіко-лінгвістичного методу щодо визначення сутності поняття "зобов’язання" (2013)
Бариська Я. О. - Генезис демократичної держави: основні етапи, Попович Т. П. (2013)
Щербак Н. М. - Діяльність цензури по формуванню образу Верховної влади Російської імперії у ХVІІІ – першій пол. ХІХ ст. (2013)
Манько Д. Г. - Легалізаційна діяльність як вид юридичної діяльності (2013)
Жаровська І. М. - Авторитетний ресурс у механізмі державно-владних відносин (2013)
Севрюков Д. Г. - Соціальна функція держави (2013)
Захарченко А. М. - Щодо визначення і застосування поняття "державне акціонерне товариство" (2013)
Фесюра М. В. - Ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства, установи, організації в сучасний період: поняття та юридична сутність (2013)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормативної діяльності голови виконавчої влади в США (2013)
Арсірій М. В. - Поняття та зміст повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (2013)
Василишен В. В. - Організація праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ України (2013)
Маліков В. В. - Організація охорони громадського порядку підрозділами міліції (2013)
Пришляк М. І. - Пріоритетні напрями адміністративно-правового забезпечення медичного обстеження наречених (2013)
Гробова А. А. - Трудові спори про поновлення на роботі: поняття та ознаки (2013)
Савенко Д. Л. - Реформування інституту прокуратури як прояв загального процесу гуманізації в правовій системі України (2013)
Чеботарьов С. С. - Гуманістичні засади права: до історії питання (2013)
Наливайко Є. О. - Проблемні питання повідомлення особі про підозру та зупинення досудового розслідування (2013)
Мацюк А. А. - Досвід конституційного розвитку України в перспективі проведення конституційної реформи (2013)
Якусик Д. В. - "Квазізакони" як результат делегованої законотворчості (2013)
Кабаченко М. О. - Методи забезпечення дисципліни праці: підходи до їх визначення (2013)
Орлова В. О. - Управлінські процедури в системі інформаційного забезпечення оперативного управління виробництвом (2013)
Муравенко О. Ю. - Вдосконалення окремих положень Закону України "Про прокуратуру" (2013)
Шукліна Н. В. - Сучасний підручник з конституційного права України (Рецензія на підручник В. Ф. Погорілка, В. Л. Федоренка "Конституційне право України"), Совгиря О. В. (2013)
Дмитрієв А. І. - Роль міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації (Рецензія на монографію О.М. Шпакович "Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика") (2013)
Бернацький Г. Г. - Творча спадщина професора М.В. Вітрука. Наукова конференція в Російській академії правосуддя (8 листопада 2012 р.), Нудненко Л. О. (2013)
Короєд С. О. - До 55-річчя В.І. Олефіра (2013)
Бродянский В. М. - Столетие ожижения самого "неподдающегося" газа — гелия, Лавренченко Г. К. (2008)
Пятничко А. И. - Основные направления совершенствования газотранспортной системы Украины, Крушневич Т. К. (2008)
Притула В. В. - Повышение эффективности работы парогазовых установок, Кологривов М. М. (2008)
Эрсмамбетов В. Ш. - Установки переработки углеводородных газов с волновым детандером-компрессором (2008)
Лавренченко Г. К. - Особенности проектирования центробежной компрессорной ступени, работающей в составе детандер-компрессорного агрегата, Швец С. Г. (2008)
Кузьменко И. Ф. - Тенденции развития СПГ-установок средней производительности для организации газоснабжения (2008)
Кузнецов М. А. - Криогенный комплекс для накопления, хранения и технологического использования СПГ, Ластовский Ю. В., Машканцев М. А., Поляков В. А. (2008)
Черемных О. Я. - Особенности мультимодальных перевозок на экспорт СУГ и СПГ в контейнерах-цистернах (2008)
Вассерман А. А. - Об эффективности смесей R125/R290 и R134a/R290 как рабочих тел холодильных машин, Мальчевский В. П. (2008)
Лавренченко Г. К. - Пути повышения эффективности крупных аммиачных холодильных машин, Копытин А. В., Швец С. Г. (2008)
Безруков К. В. - Блочная установка ожижения природного газа производительностью 1,5 т/ч, Довбиш А. Л., Передельский В. А. (2008)
Дудышева В. Н. - Модернизация транспортных криогенных ёмкостей и холодных газификаторов, Павлов Н. В., Мостовой В. В. (2008)
Скрипнюк О.В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (2013)
Малий А. О. - Про поділ влади у місцевому самоврядуванні Росії (2013)
Маріно І. - Рада Федерації: Шахрайська модель (частина 2) (2013)
Перепелюк В. Г. - Диференціація процесуального права: погляд через призму адміністративного судочинства (2013)
Лотюк О. С. - Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства (2013)
Щербанюк О. В. - Народний суверенітет у формуванні конституційно-правової зовнішньої і внутрішньої політики держави (2013)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративний процес: проблеми визначення сутності та змісту (2013)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні: тези до нормативно-правового забезпечення (2013)
Черних Є. М. - Неприбутковість як визначальна ознака громадських асоціацій (2013)
Борко А. Л. - Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення функціонування судової системи України (2013)
Щавінський В. Р. - Становлення адміністративної юстиції як державно-правового феномену (український історико-правовий досвід) (2013)
Гетьман Є. А. - Система органів виконавчої влади (2013)
Ісаков М. Г. - До визначення адміністративно-правового статусу суб'єктів державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2013)
Петьовка В. В. - Окремі проблеми визначення поняття "адміністративна послуга" та шляхи їх вирішення (2013)
Кравченко І. О. - Місце та призначення Пенсійного фонду України в системі державних органів (2013)
Мурза В. В. - Форми та методи державної контрольно-наглядової діяльності (2013)
Ковальчук А. Т. - Особливості публічно-правового статусу центральних банків в сучасних економічних умовах (2013)
Чернадчук Т. О. - Державне регулювання інформаційної сфери банківської діяльності (2013)
Матіос А. В. - Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу (2013)
Світличний О. О. - Доктринальне визначення об’єкту злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Галаван З. С. - Теоретико-методологічні засади визначення завдання системи досудового слідства (2013)
Сметаніна Н. В. - Злочинність та її прояви: питання класифікації (2013)
Терещук С. С. - Деякі сучасні проблеми застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Малишева Ю. В. - Резолюції Ради Безпеки ООН 1970 (2011) та 1973 (2011) проти Лівії: санкції чи гуманітарна інтервенція? (2013)
Копотун І. М. - Запобігання надзвичайним подіям кримінального характеру в пенітенціарних установах Російської імперії (2013)
Теличкін І. О. - Протидія корупції в органах внутрішніх справ України: використання передового зарубіжного досвіду (2013)
Чернота С. В. - Роль стандартів та правил поведінки у професійній діяльності суддів (2013)
Лук’яненко С. В. - Принципи соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Дудченко О. Ю. - Щодо адміністративних повноважень голови суду (2013)
Іншин М. І. - До проблеми співвідношення понять "реалізація" та "забезпечення" права на державну службу (2013)
Середа О. Г. - Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України (2013)
Обушенко О. М. - Співвідношення інституту охорони праці з іншими інститутами трудового права України (2013)
Колєснік Т. В. - Причини порушення дисципліни праці: науково-практичний аспект (2013)
Рунова Н. О. - Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації (2013)
Чечоткін В. В. - Види і класифікація правовідносин, що складають предмет трудового права (2013)
Романовська О. В. - Юридичні особи публічного права (2013)
Лощихін О. М. - Комунікативна функція у системі функцій сучасної держави (2013)
Рєзнікова В. В. - Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність (2013)
Кудін С. В. - Теоретико-методологічні аспекти порівняльного правознавства у працях М.К. Ренненкампфа (2013)
Бедрій М. М. - Народ і право: взаємообумовленість і взаємозв’язки (2013)
Омельчук В. В. - Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії (2013)
Бакаєв Д. С. - Зловживання правом як форма реалізації розсуду в праві (2013)
Дробот В. О. - Відображення сучасних ознак мирової юстиції у Судних грамотах XIV–XV століть (2013)
Лепіш Н. Я. - Структура актів тлумачення норм права (2013)
Фролков М. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів (2013)
Гурик А. Ю. - Гарантії забезпечення права на пенсію державних службовців (2013)
Бучинська А. Й. - Нормативно-правові підстави формування представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз (2013)
Юсупова Д. В. - Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: поняття та ознаки (2013)
Болдіжар С. О. - Удосконалення форми правління Словацької Республіки в 1999 – 2012 роках: основні напрями (2013)
Попович Т. П. - Європейські стандарти демократії: теоретико-правові аспекти (2013)
Смілий І. А. - Форми та методи діяльності Державної міграційної служби України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (2013)
Геня Б. О. - Право і мораль в системі соціонормативного регулювання (2013)
Лук’янова М. Л. - Правове регулювання адміністративного оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби (2013)
Козьмук Б. П. - Правова політика гетьмана П. Скоропадського у вирішенні мовних питань (2013)
Сіньова Л. М. - Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні (2013)
Фазикош О. В. - Роль та компетенція суду у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Третьяченко М. О. - Cхідноєвропейський досвід територіальної організації публічної влади на місцевому рівні (2013)
Бурмака Є. А. - Післядипломна підготовка суддів у контексті верховенства права (2013)
Мацюк А. А. - Проблеми співвідношення понять влади, демократії, народовладдя та самоврядування (2013)
Щербань М.Т. - Не правом єдиним…(Про Поетичний щоденник Анатолія Васильєва) (2013)
Стовба О. В. - Чи реальна юридична реальність? (Рецензія на монографію Г.А. Гаджиєва "Онтологія права (критичне дослідження юридичного концепту реальності)") (2013)
Бернацький Г. Г. - До проблеми конституційно-правової відповідальності (2013)
Пузирьов М. С. - Інститут кримінально-виконавчої служби: пріоритетний напрям розвитку – міжнародна наукова співпраця (2013)
Дука О. А. - "Фестиваль науки" або візит делегації Інституту кримінально-виконавчої служби в Академію права та управління Федеральної служби виконання покарань Росії (2013)
Іншин М. І. - Ювілей Ірини Василівни Арістової (2013)
Стеценко С. Г. - До 55-ліття відомого російського адміністративіста О.С. Дугенця (2013)
Лавренченко Г. К. - Анализ проблем производства и использования КПГ и СПГ (2008)
В непрерывном созидающем творческом поиске (к 60_летию Сергея Васильевича Афанасьева) (2008)
Таран В. Н. - Криогенное сжатие природного газа (2008)
Бухолдин Ю. С. - Совершенствование технологии сжижения природного газа на базе модернизированного стенда реконденсации метана, Зленко А. В., Татаринов В. М., Северин А. С., Шахов С. В. (2008)
Хмельнюк М. Г. - Повышение эффективности установки низкотемпературной конденсации природного газа, Мартынюк М. О., Зозуля А. В. (2008)
Ахмеров М. С. - Комбинированное охлаждение центробежных компрессоров, Швец С. Г. (2008)
Смирнов А. В. - Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции нового поколения, Слатвинский В. С., Игитов А. С. (2008)
Брагин А. В. - Использование СПГ на транспорте, Колгушкин Ю. В., Попов О. М., Удут В. Н. (2008)
Недоступ В. И. - Термодинамическая модель газовых гидратов, Недоступ О. В. (2008)
Черепанов А. П. - О выборе оборудования для строительства АГНКС, Мовчан Е. П. (2008)
Павлов Н. В. - Характеристики гибких криогенных трубопроводов для жидких криопродуктов, Шиппл К. (2008)
Лавренченко Г. К. - Демонстрация оборудования и технологий для сжиженных и сжатых газов (2008)
Памяти Юрия Георгиевича Писарева (2008)
Лавренченко Г. К. - Оптимизация детандер-компрессорных агрегатов воздухоразделительных установок, Швец С. Г. (2008)
Лавренченко Г. К. - О резервах повышения эффективности производства низкотемпературного жидкого диоксида углерода, Швец С. Г., Копытин А. В. (2008)
Краковский Б. Д. - Современные технологии сжижения природного газа в установках малой и средней производительности, Мартынов В. А., Попов О. М., Удут В. Н., Кузнецов П. В., Мишин О. Л. (2008)
Писарев Ю. Г. - Характеристики воздухоразделительной установки нового поколения, введённой в эксплуатацию в ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", Тарасова Е. Ю., Ляпин А. И. (2008)
Бондаренко В. Л. - Извлечение редких газов из побочных продуктов аммиачных производств, Симоненко О. Ю. (2008)
Баранов А. Ю. - Об опыте применения сосудов-газификаторов для снабжения азотом криомедицинской аппаратуры, Балахнин Д. Г., Баранов В. А., Козлова И. А. (2008)
Троценко А. В. - Определение критических параметров чистого вещества из единого уравнения состояния (2008)
Файнштейн В. И. - Результаты мониторинга содержаний углеводородов в технологических потоках жидкого кислорода вру, оснащённых блоками комплексной очистки воздуха (2008)
Гакман О. А. - Новый комплекс для пневматических испытаний предохранительных клапанов давлением до 40 МПа (2008)
Попов Л. В. - Цистерны для перевозки криогенных продуктов, Рогальский Е. И., Левин И. В., Уткин В. Н. (2008)
Karpenko O. S. - Properties of hexagon-shaped carbon nanoclusters, Lobanov V. V., Kartel N. Т.
Бабаев И. А. - Управление программами развития организаций на основе модели "шестеренок", Тиминский А. Г. (2008)
Шарова О. С. - Система моделей та критерій закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування (2008)
Долгова Н. Г. - Построение адаптивной модели объекта девелопмента, Новожилова М. В. (2008)
Гиба М. І. - Управління вартістю в будівельних проектах (2008)
Снитко Е. А. - Влияние количества ресурсов на организационно-технологические схемы и параметры реализации строительного проекта (2008)
Мазуркевич А. И. - Управление портфелями: увязка выполняемых проектов со стратегическими целями организации (2008)
Зачко О. Б. - Підходи до формування портфелю проектів вдосконалення системи безпеки життєдіяльності, Рак Ю. П., Рак Т.Є. (2008)
Россошанская О. В. - Компетентностный подход в управлении проектами: основные принципы (2008)
Рач В. А. - Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров, Бирюков О. В. (2008)
Коляда О. П. - Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения (2008)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд (2008)
Василенко О. В. - Якість продукту освітніх проектів з погляду споживача (2008)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 1. Основні визначення (2008)
Чугуевец С. С. - Разработка инструмента определения исходной информации для описания содержания работ по проекту создания системы управления знаниями организации (2008)
Ярошенко Р. Ф. - Проектное финансирование на потоковой модели проектов (2008)
Ткаленко Н. В. - Визначення відносної цінності складових фінансових потоків проектів ліквідації підприємств-банкрутів (2008)
Пилипенко А. И. - Классификация угроз информационной безопасности в проектах нематериальной сферы (на примере индустрии платежных карт), Пилипенко С. В. (2008)
Тимофієва Є. С. - Вдосконалення методів управління проектами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу за рахунок використання механізмів штучного інтелекту (2008)
Тисунова В. Н. - Роль кластерных систем в повышении эффективности экономики области (2008)
Колосов А. Н. - Метод установления экономического подобия решений при организационном проектировании на предприятии (2008)
Дібніс Г. І. - Чинники, що визначають адаптивні можливості підприємства до змін кон’юнктури ринку, Дем’янова Є. В. (2008)
Саєнко В. Г. - Обґрунтування моделі інформаційного забезпечення стійкого економічного розвитку промислового підприємства, Демидова І. А. (2008)
Бродянский В. М. - От лабораторногоожижения кислорода к началу его промышленного производства, Лавренченко Г. К. (2008)
Криштал В. Н. - Криогенные заправочные системы многоразового космического комплекса "Энергия-Буран", Ленский А. Б. (2008)
Посвятивший себя созданию криогенных систем (к 60_летию Олега Максимовича Попова) (2008)
Криогенная техника — его призвание (к 70-летию Вячеслава Николаевича Уткина) (2008)
Бондаренко В. Л. - Создание криогенного комплекса для реализации безотходной технологии получения неона и гелия, Лосяков Н. П., Графов А. П., Далаков П. И. (2008)
Хисамеев И. Г. - Создание нового ряда кислородных центробежных компрессоров на базе высокоэффективных ступеней сжатия, Сафиуллин А. Г., Гузельбаев Я. З. (2008)
Лавренченко Г. К. - О пуске в эксплуатацию крупнотоннажной ВРУ на ОАО "МК "Азовсталь" (2008)
Гринь Н. П. - Показатели поршневых компрессорных машин нового поколения для ВРУ средней производительности, Наталуха Ю. Б., Смирнов А. В. (2008)
Сафиуллин А. Г. - Мультипликаторные центробежные компрессоры для сжатия воздуха и азота, Коханов С. Г., Гузельбаев Я. З., Зеленов А. В. (2008)
Дабахов С. И. - Опыт реконструкции наполнительного отделения, Завадских Р. М. (2008)
Лавренченко Г. К. - Повышение эффективности охлаждения потоков жидкостей и газов в низкотемпературных системах (2008)
Памяти Владимира Егоровича Курташина (2008)
Чижиченко В. П. - Анализ причин взрыва кислородных баллонов, приведшего к групповому несчастному случаю (2008)
Кардаков С. В. - Оценка взрывобезопасности производств продуктов разделения воздуха, Фёдорова А. В. (2008)
Зырянов Е. Н. - Характеристики новой установки для обезжиривания резервуаров УОР-80-141В, Белошейкин К. Ю., Рубцов Д. В. (2008)
Національна академія наук України: досягнення 2012 року та основні напрями подальшої роботи (Сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2012 році) (2013)
Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи (доповідь Президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року) (2013)
Практичні реформи в Україні повинні спиратися на міцний теоретичний фундамент(виступ Віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка) (2013)
Наукові досягнення радіоастрономії у вирішенні прикладних завдань (виступ академіка НАН України Л.М. Литвиненка) (2013)
Стратегія співпраці НАН і НАМН України (виступ академіка НАМН України А.М. Сердюка) (2013)
Про роботу Малої академії наук України (виступ члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого) (2013)
Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні (виступ академіка НАН України Б.В. Гриньова) (2013)
Щодо діяльності Західного наукового центру НАН України і МОН України (виступ академіка НАН України З.Т. Назарчука) (2013)
Проблеми наукової молоді НАН України (виступ к.х.н. І.Б. Стратійчук) (2013)
Астрофізичні та космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту (виступ академіка НАН України В.М. Шульги) (2013)
Взаємодія науки і промисловості у розробленні ракетно-космічної техніки (виступ Генерального конструктора – Генерального директора КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля О.В. Дегтярева) (2013)
Новітня наукова історіографія та національна пам'ять: проблема гармонізації взаємодії (виступ члена-кореспондента НАН України В.Ф. Солдатенка) (2013)
Про науково-видавничу діяльність Національної академії наук України (виступ академіка НАН України Я.С. Яцківа) (2013)
Українська національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів (виступ академіка НАН України С.П. Павлюка) (2013)
Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери? (виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України А.І. Широкова) (2013)
Нагальні проблеми фізики і не тільки... (за матеріалами виступу на річних Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України В.М. Локтєва) (2013)
Проблеми і реалії української наукової сфери (виступ академіка НАН України І.М. Мриглода) (2013)
Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні (виступ члена-кореспондента НАН України Г.Ю. Івакіна) (2013)
Нові аналітичні методи обґрунтування бюджетно-податкової політики держави (виступ академіка НАН України В.П. Вишневського) (2013)
Чи бути експериментальному комплексу з гідродинаміки? (виступ академіка НАН України В.Т. Грінченка) (2013)
Досягнення і проблеми українського газотурбобудування (виступ академіка НАН України А.А. Халатова) (2013)
Досвід переходу Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України на альтернативні опалювальні системи (виступ д.б.н. Н.В. Заіменко) (2013)
Теоретичні розробки НАН України і їх практичне впровадження в систему охорони здоров'я України та інших країн (виступ члена-кореспондента НАМН України О.М. Пархоменка) (2013)
Постанови загальних зборів НАН України (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (27 березня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (12 квітня 2013 року) (2013)
VІІ Всеукраїнський фестиваль науки (23–25 квітня 2013 року) (2013)
80-річчя академіка НАН України В.Г. Манжелія (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.І. Кутаса (2013)
Гриценко П. Ю. - Сьогодення українського термінознавства (2011)
Шелов С. Д. - Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70−80-х годов ХХ века, Лейчик В. М. (2011)
Гринев-Гриневич С. В. - О терминологических аспектах языковой политики (2011)
Комарова З. И. - Категория как формат знания в когнитивной лингвистике, когнитивном терминоведении и философии наук: история и современность, Дедюхина А. С. (2011)
Іващенко В. Л. - Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку (2011)
Романова О. О. - Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен (2011)
Жайворонок В. В. - Уваги до сучасної гуманітарної термінології (2011)
Шипицына Г. М. - Процессы детерминологизации экономической лексики в русском языке ХХІ века (2011)
Гінзбург М. Д. - Терміни процес, дія, подія, стан у мовознавстві та термінознавстві (2011)
Федуленкова Т. Н. - Что мы понимаем под термином фразеологическая апокопа, Антонова И. В. (2011)
Белоусова Т. П. - О целесообразности введения в научный обиход терминов фразеологическая универбация и фразеологический универб (2011)
Ляшук Н. А. - Причини виникнення концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів (2011)
Мирошніченко І. М. - Обсяг термінопоняття "фразеологія” в кореляції "сукупність мовних одиниць” (2011)
Піхт Г. - Навчання термінології (2011)
Іващенко В. Л. - Організація термінологічної діяльності в галузі стандартизації в країнах Європи та Америки (аналітичний огляд веб-порталів), Казимирова І. А., Туровська Л. В., Яценко Н. О. (2011)
Кочан І. М. - Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення (2011)
Романова О. О. - Словникова кодифікація термінів швацької промисловості (2011)
Василькова Л. М. - Різновиди словникових статей термінів кримінального права в юридичній лексикографії (2011)
Цимбал Н. А. - Мотиваційний аспект вивчення професійної лексики (на матеріалі прозових творів Івана Франка) (2011)
Колган О. В. - Особливості використання гірничих термінів у романі Вадима Собка "Нам спокій тільки сниться” (2011)
Тищенко О. М. - Від ґудзикаря до інсайдера (Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / За ред. Л. В. Туровської. – К.: Наукова думка, 2009. – 176 с.) (2011)
Іващенко В. Л. - Грошове утримання – грошове забезпечення. Професійні об’єднання – фахові об’єднання (2011)
Казимирова І. А. - Круглий стіл – засідання за круглим столом (2011)
Казимирова І. А. - Комунікаційна політика – комунікативна політика (2011)
Туровська Л. В. - Обґрунтування – припущення (2011)
Туровська Л. В. - Опрацювання – оброблення (2011)
Туровська Л. В. - Трибологія – трибосистема – трибоелектричний (2011)
Туровська Л. В. - Шахтна зерносушарка – копальнева зерносушарка (2011)
Тищенко О. М. - Подільність – віддільність – очищувач зерна (2011)
Дрібнодисперсна / крупнодисперсна – дрібнозерниста / великозерниста культура (2011)
Тищенко О. М. - Швидкість витання – швидкість, зависання − парусна швидкість (2011)
Тищенко О. М. - Аспіраційна система – аспіраційна мережа (2011)
Тищенко О. М. - Сушіння – сушка – зневоднення (2011)
Яценко Н. О. - Торговельна марка (2011)
Яценко Н. О. - Фактична вартість виконаних робіт – вартість фактично виконаних робіт (2011)
Яценко Н. О. - Антикорозійний цех – цех захисних покриттів (2011)
Яценко Н. О. - Упущена (втрачена) вигода – виплати страхової суми – виплата страхового відшкодування – виплати компенсаційні (2011)
Тименко Л. О. - Сепарування / подільність / фракціонування – сепарувати / поділяти / фракціонувати (2011)
Тименко Л. О. - Пори – шпарини (2011)
Тименко Л. О. - Капілярно-пористі – капілярно-шпаристі (2011)
Святий і вічний обов’язок живих — пам’ятати (2012)
Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію "Забезпечення єдності судової практики — основне завдання вищих судових органів держави", що відбулася у Верховному Суді України 19 квітня 2012 р. (2012)
Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 9 квітня 2012 року № 5) (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Романюк Я. М. - Єдність судової практики: теоретичні засади забезпечення та вдосконалення законодавчого регулювання , Бейцун І. В. (2012)
Бородін М. М. - Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення (2012)
Новини. Події. Факти (2012)
Рішення у госпо дарських справах (2012)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2011 р. (за даними судової статистики) (2012)
Романюк Я. М. - Складні питання судової практики, пов’язані з порукою , Мельник З. П. (2012)
Артеменко Л. Ф. - Дослідна установка і метод визначення анізотропії текстильних та шкіряних матеріалів, орієнтованих полімерних плівок, Демішонкова С. А., Кострицький В. В. (2013)
Березін Л. М. - Визначення втомної довговічності деталей критеріальних за розмірами (2013)
Березненко М. П. - Роль одягу як фактора оздоровчого характеру, Федоткін І. М., Березненко С. М., Янцаловський О. Й. (2013)
Білик Ю. М. - Кавітаційно-ерозійна зносостійкість КЕП зміцнених частинками Sic в нейтральних середовищах, СТечишин М. С., Мартинюк А. В. (2013)
Білоусова Г. Г. - Розробка радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС, Курганський А. В. (2013)
Бурмістенков О. П. - Аналітичне визначення конструктивних параметрів шнекового пристрою для віджимання соків, Місяць В. П., Стародуб О. А. (2013)
Ващенко Ю. О. - Вологоперенос в пакетах матеріалів для одягу, Супрун Н. П., Мархай М. А. (2013)
Вдовенко А. В. - Антропометричні дослідження стоп дітей 10–11 років південного регіону України, Коновал В. П., Кернеш В. П. (2013)
Гайдашевська О. Б. - Застосування асортиментної колекції у розробці сезонних комплектів одягу для дівчаток молодшого шкільного віку, Славінська А. Л. (2013)
Гордєєв О. А. - Особливості проектування конструкції деталей вібраційного обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок у вузлах тертя, Кармаліта А. К., Гордєєв А. І. (2013)
Горкун В. В. - Використання оптичних перетворювачів для підвищення точності просторового позиціонування об’єктів та механізмів, Скрипник Ю. О., Шевченко К. Л. (2013)
Горобець В. А. - Дослідження впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність, Манойленко О. П., Дворжак В. М. (2013)
Ермаков А. С. - Моделирование процесса предотвращения стягивания материала в швейной машине с дифференциальным двигателем ткани, Писаренко И. В. (2013)
Єліна Т. В. - Розробка алгоритму аналізу даних топологічної моделі нитки в структурі трикотажу, Галавська Л. Є. (2013)
Єрмоленко І. В. - Новий аспект використання основов'язаних сіткополотен (2013)
Захаркевич О. В. - Визначення показників властивостей матеріалів для виробів-трансформерів верхнього одягу, Савчук Н. Г. (2013)
Защепкіна Н. М. - Підвищення стабільності відтяжки полотна на круглов’язальній машині, Піпа Б. Ф. (2013)
Защепкіна Н. М. - Аналіз розвитку виробництва фільтрувальних матеріалів, Дрегуляс Е. П., Конахевич Н. Р. (2013)
Здоренко В. Г. - Дослідження проходження імпульсного ультразвукового сигналу крізь тканину при контролі поверхневої щільност, Барилко С. В. (2013)
Зябліцев Л. В. - Стенд для дослідження моментних характеристик крокових двигунів , Залізецький А. М. (2013)
Капустенський П. Г. - Розрахунок діаграми голкової нитки кривошипно-коромислового механізму ниткопритягувача з використанням програмного середовища, Манзюк Е. А. (2013)
Кармаліта А. К. - Експериментальне дослідження впливу механізму повороту ударника на ефективність роботи електрогідравлічного пресового обладнання, Якимчук Д. М. (2013)
Кизимчук О. П. - Розтяжність трикотажу переплетення "Ластик 1+1", виробленого з армованих еластомерних ниток фірми "Gumex", Мельник Л. М. (2013)
Клапцов Ю. В. - Визначення конструктивних параметрів струменеформуючого пристрою, Панасюк І. В. , Петко І. В. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных измерений: решение метрологических задач избыточных измерений физических величин ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений нелинейной математической моделью. сообщение № 2.3 (2013)
Корнеенко Д. В. - Определение времени восстановления лоскута ткани, загнутого вокруг шаблона, Федосеев Г. Н. (2013)
Корнеенко Д. В. - Учет точности кинематических пар при проектировании прессов для фальцевания деталей одежды, Сункуев Б. С. (2013)
Кошель С. О. - Особливість структурного дослідження механізмів вищих класів, Кошель Г. В. (2013)
Кузьміна Г. І. - Сучасні тенденції забезпечення якості продукції на підприємствах фармацевтичної промисловості, Строкань А. П. (2013)
Кулешова С. Г. - Розробка баз даних графічних образів моди XX–XXI ст. (2013)
Кулік Т. І. - Технологічні параметри лиття суцільно полімерного взуття, Бурмістенков О. П., Злотенко Б. М. (2013)
Майдан П. С. - Розробка універсального пристосування для базування деталей верху взуття, Горященко С. Л. (2013)
Михайловський Ю. Б. - Система Anti-Plagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності, Длугунович Н. А. (2013)
Мокроусова О. Р. - Роль різнофункціональних матеріалів у формуванні якісних показників готових шкір, Качан Р. В. (2013)
Орловський Б. В. - Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин з трьома ступенями вільності зі структурними групами ІІІ класу IV порядку, Дворжак В. М., Савченко І. В. (2013)
Орловський Б. В. - Об’єктно-орієнтований аналіз і синтез циклового програмного керування автоматизованим завантажувальним пристроєм взуттєвих машин, Поповиченко C. А. (2013)
Панасюк І. В. - Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем, Бурмістенков О. П., Залюбовський М. Г. (2013)
Пастух І. М. - Особливості азотування в тліючому розряді з нестаціонарним живленням отворів з відносно малим діаметром , Люховець В. В., Курской В. С. (2013)
Пастух І. М. - Попередні передумови для застосування азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами , Соколова Г. М., Курской В. С. (2013)
Петко І. В. - Підвищення якісних характеристик гідроструменевих установок за рахунок оптимізації параметрів гідромультиплікаторів високого тиску, Павленко В. М. (2013)
Петко І. В. - Визначення впливу конструктивних та технологічних факторів на якість відпирання білизни в автоматичних пральних машинах, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2013)
Петухов Ю. В. - Методика проектирования оснастки к швейным полуавтоматам с микропроцессорным управлением, Сункуев Б. С. (2013)
Поліщук О. С. - Методи і засоби, що визначають використання пресового обладнання в легкій промисловості, Бурмістенков О. П., Кармаліта А. К. (2013)
Поломошных С. П. - Основы механической технологии обработки кожевенно-мехового полуфабриката на жидкостных операциях, Раднаева В. Д., Титов О. П., Калашникова Ю. М. (2013)
Пундик С. І. - Перспективи використання частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості, Поліщук О. С., Литвинов А. О. (2013)
Селезньова А. В. - Дослідження динамічної поведінки деталей корсета під дією тиску на лінії талії, Славінська А. Л. (2013)
Смутко С. В. - Експериментальні динамічні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму з використанням програмного середовища Labview, Неймак В. С. , Парска Г. Б. (2013)
Стаценко Д. В. - Використання умовної в’язкості для визначення дії розчинів ферментних препаратів на субстрат колагену (2013)
Сумзина Л. В. - Анализ распределения энергетических ресурсов предприятия сервиса, Максимов А. В., Литвиненко А. А. (2013)
Терещенко О. П. - Дослідження механізму транспортування матеріалу швейної машини ланцюгового типу, Ліствін К. В. (2013)
Ткачук В. П. - Поведінка рідини в автобалансирі при проходженні ротора через резонанс, Ройзман В. П., Нікітін О. О. (2013)
Трофімова О. В. - Дослідження анізотропії структури волокнистих продуктів електрохвильовими методами, Слізков А. М., Потапов А. О. (2013)
Чабан В. В. - Апроксимація пускового моменту асинхронного електродвигуна приводу основов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2013)
Чумакова С. В. - Математична модель технологічної операції встановлення металевих люверсів у виробах легкої промисловості на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном (2013)
Свідерський В. П. - Удосконалення експериментальної установки для визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення металевих і неметалевих твердих тіл , Яремчук В. С., Захарчук Ю. О. (2013)
Наставник, вчений, педагог (До 100-річчя від народження професора Г.А. Піскорського) (2013)
Іващенко В. Л. - Історіографія термінознавства : метамова і структурні підрозділи (2013)
Ivashchenko V. L. - General slavic terminology: main trends of study, Turovska L. V., Kazymyrova I. A., Yatsenko N. O. (2013)
Стасюк Т. В. - Нові тенденції розвитку термінознавства : здобутки міжнародної наукової групи Р. Теммерман (2013)
Філон М. І. - Наукова картина світу у філософському й лінгвістичному вимірах, Кримець О. М. (2013)
Голованова Е. И. - Фразеологизм как особый тип терминологической номинации (2013)
Нікуліна Н. В. - Номен як об’єкт східнослов’янських термінологічних студій (2013)
Симоненко Л. О. - Українознавчі й термінознавчі студії академіка А. Ю. Кримського (2013)
Теркулов В. И. - Термин для баз овой номинативной единицы языка (2013)
Ляшук Н. А. - Метапростір системотворчого поняття "Лінгвістика / мовознавство” (2013)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавстві (2013)
Продан Ю. П. - Поняття "термін-фразема” у лінгвістиці (2013)
Чернобров Ю. А. - Синтаксичний термін як об’єкт дослідження в українському історичному термінознавстві (2013)
Пименова М. В. - Терминология когнитивной лингвистики: концептуальная система и концептуальная картина мира (2013)
Лозова Н. Г. - "Когнітема – когнітивний простір”, "когнітосема – когнітивно-семас іологічний простір”: диференціація понять (2013)
Коляденко О. О. - Термін фрейм у лінгвістиці (2013)
Бородіна Н. С. - Основні класифікаційні ряди в українській лінгводидактичній термінологІЇ (2013)
Олійник О. Ю. - Термінологія опису мовного ландшафту у вітчизняному та за рубіжному мовознавстві (2013)
Мовчун Л. В. - Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття "рима”) (2013)
Щербин В. К. - Функции научных цитат в терминографии и специальной концептографии (2013)
Радзієвська С. О. - Принципи укладання англо-українського словника-довідника з нанонауки, Чекман І. С. (2013)
Купріянов Є. В. - Полісемічні терміни енергетичного машинобудування в електронному словнику лінгвоенциклопедичного типУ (2013)
Боярова Л. Г. - Терміни-варіанти в українській загальномовній лексикографії: нормативний аспект (2013)
Андрусишин О. М. - Терміни грецького та латинського походження в українській ас трономічній термінології першої третини ХХ століття (2013)
Кочан І. М. - Словотвірні норми і термінологія (2013)
Кислюк Л. П. - Паралелізм лексичної та синтаксичної дерива ції в термінології (2013)
Куньч З. Й. - Проблеми чужомовного впливу на українську науково-технічну термінологію (2013)
Комарова З. И. - Основы системной методологии современной полипарадигмальной лингвистики и терминоведения (2013)
Вакуленко М. О. - Методологічні засади вивчення наукової термінології (2013)
Цимбал Н. А. - Полісемія в українській термінології органічної хімії (2013)
Луковенко Т. О. - Складання як один із способів термінотворення у галузі гомеопатії (2013)
Міняйло Р. В. - Етимони багатозначних і омонімних українських рибальських лексем (2013)
Морозова Г. О. - Вторинна номінація як спосіб творення термінів акушерства і гінекології (2013)
Романова О. О. - Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і професіоналізм (2013)
Колган О. В. - Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи творення термінів гірничої справи (2013)
Сокол І. О. - Основні віхи розвитку української гірничої термінології (2013)
Халіновська Л. А. - Вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил? (2013)
Гаращенко Л. Б. - Багатокомпонентні термінологічні одиниці загальнотехнічної терміносистеми (2013)
Харчук Л. В. - Тематична класифікація українських електроенергетичних термінів (2013)
Микульчик Р. Б. - Антонімія українських фізичних термінів із прізвищевими компонентами (2013)
Закреницька Л. А. - Семантичні моделі поліморфемних термінів (на матеріалі англомовної термінології християнського богослов’я) (2013)
Снісаренко Я. С. - Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на розвиток суспільно-політичної лексики та суспільно-політичної термінології (2013)
Монастирська Р. І. - Вербалізація правових понять у термінах на позначення непідприємницьких товариств (2013)
Яцишин Н. П. - Юридична термінологія як спеціалізована система правових понять (2013)
Вереш М. Т. - Загальна лінгвістична характеристика християнсько-богословської терміносистеми (2013)
Фецко І. М. - Особливості використання термінів музейної сфери (2013)
Василяйко І. Ю. - Лексико-семантичні відношення в українській термінології кіномистецтва (2013)
Василькова Л. М. - Законодавче та філологічне тлумачення термінопонять кримінального права (2013)
Процик І. Р. - Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів (2013)
Поліщук Н. О. - Медична лексика в газетному тексті (2013)
Таран А. А. - Термінологізація лексики в суспільно-політичному дискурсі (2013)
Романюк Ю. В. - Детермінологізація дієслів у сучасній українській мові (2013)
Середюк І. В. - Типологія детермінологізації англомовних філософських термінів (2013)
Півньова Л. В. - Адаптація в українській термінології іншомовних лексем на позначення засобів розміщення туристів (2013)
Гуреева А. М. - Вариативность терминологии Международного Бакалавриата, Мишланова С. Л., Мишланов В. Ю. (2013)
Жара Г. І. - Проблеми використання української анатомічної термінології (2013)
Харченко І. І. - Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовно-професійної культури майбутніх юристів (2013)
Потоцький М. К. - Словник української біологічної термінології – неординарна подія в українській лексикографії (2013)
Іващенко В. Л. - Слідство – слідчі дії – розслідування (2013)
Іващенко В. Л. - Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України, Василькова Л. М. (2013)
Симоненко Л. О. - Грецький алфавіт – грецька абетка (2013)
Симоненко Л. О. - Пожежний – протипожежний (2013)
Симоненко Л. О. - Імунно-мікробні фактори – імунодефіцит (2013)
Симоненко Л. О. - Російсько-українські відповідники з пожежної справи, Туровська Л. В. (2013)
Туровська Л. В. - Капітальні інвестиції – капітальні вкладення (2013)
Туровська Л. В. - Жесткая вода – тверда вода // тяжелая вода – важка вода (2013)
Туровська Л. В. - Казначейство – скарбниця (2013)
Казимирова І. А. - Харчовий продукт – дієтична добавка (2013)
Яценко Н. О. - Преддобруджский прогиб – Переддобруджинський прогин (2013)
Яценко Н. О. - Оборот – обіг (2013)
Lauren C. - 18 Steps of LSP Symposium to the East, Picht H., Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. (2013)
Яценко Н. О. - Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність” (2013)
Дисертаційні теми з термінології (2013)
Матковський О. І. - 40 років Українському мінералогічному товариству (2011)
Беспояско Т. В. - Особливості нагромадження і мінеральний склад відходів збагачення гематитових руд шахти "Північна” ім. В.А. Валявка (Криворізький басейн) (2011)
Білоніжка П. М. - Деякі аспекти термінології і кристалохімії тонкодисперсних шаруватих силікатів (2011)
Бурбан К. А. - Графіт–сульфідний парагенезис Заваллівського родовища графіту, Скакун Л. З. (2011)
Вальтер А. А. - Два доповнення до ядерної мінералогії (2011)
Вишневський О. А. - Мінеральні включення в піропах із осадових комплексів західної частини Українського щита (2011)
Гаевский Ю. Д. - Инструментальная диагностика аметистов с использованием метода инфракрасной спектроскопии, Грущинская Е. В., Беличенко Е. П. (2011)
Галецький Л. С. - Мінералого-геохімічні дослідження габроїдів анортозит-рапаківігранітної формації у зв’язку з розширенням мінерально-сировинної бази титану України, Ремезова О. О. (2011)
Галецький Л. С. - Геолого-геохімічні умови формування Пержанського родовища гентгельвіну, Романюк Л. С. (2011)
Горовенко Т. М. - Морфологічні особливості нікелистого заліза в паласиті Омолон, Семененко В. П. (2011)
Гречановская Е. Е. - Структурное состояние и генезис адуляра из туфо-игнимбритов Сокирницкого месторождения цеолитов (Закарпатье, Украина), Мельников В. С. (2011)
Грущинська О. В. - Герциніт ксенолітів із гранітоїдів Коростенського плутону, Митрохин О. В., Зінченко О. В. (2011)
Євтєхов В. Д. - Прикладна мінералогія багатих гематитових руд "втрачених” покладів Інгулецького родовища (Криворізький басейн), Беспояско Е. О., Ковальчук Л. М., Філенко В. В., Мельникова М. М. (2011)
Євтєхов В. Д. - Сучасний етап розвитку мінерально-сировинної бази залізорудних родовищ Криворізького басейну, Євтєхов Є. В. (2011)
Євтєхова А. В. - Мінералогічна зональність покладів гематитових кварцитів Інгулецького родовища, Беспояско Е. О., Злобіна А. В. (2011)
Ємельянов І. О. - Сучасна діагностика природних і штучних алмазів із застосуванням приладу "Diamondview™”, Грущинська О. В., Бєлєвцев О. Р. (2011)
Заріцький П. В. - Конкреції як чутливі мінеральні індикатори літогенезу (2011)
Заріцький П. В. - Мінералогічний музей Харківського національного університету та його роль у підготовці кадрів геологів, Андрєєв В. В. (2011)
Зима С. М. - Мінералогічний виробничий музей НДПІ "Механобрчормет”, Воробйов Н. К., Дмоховська С. В., Беспояско Т. В., Семеніхіна Є. В., Семеніхіна К. В., Артюхова А. В. (2011)
Зима С. М. - Сучасний стан мінералогічних досліджень руд у зв’язку з вивченням їх збагачуваності, Воробйова Л. С., Семеніхіна Є. В. (2011)
Зима С. М. - Мінералогічні дослідження залізорудних окатишів у НДПІ "Механобрчормет”, Дворніченко І. Ф. (2011)
Зінченко О. В. - Кадастр мінералів Волинського та Інгульського мегаблоків Українського щита (порівняльний аналіз) (2011)
Зінченко О. В. - Мінерали України: база даних, Павлишин В. І., Васинюк А. В. (2011)
Іванченко В. В. - Мінералогія донних відкладів р. Інгулець, Журавель Н. Р. (2011)
Іванченко В. В. - Деякі особливості морфології кристалів залізовмісних мінералів і їх вплив на технологічні властивості металургійного шлаку, Зигхмі К. (2011)
Іванченко В. В. - Мінеральні парагенезиси і геохімія шламів Криворізького металургійного комбінату, Нестеренко Т. П. (2011)
Карпенко С. В. - Технологічна мінералогія бідних магнетитових руд північного залізорудного району Криворізького басейну (2011)
Квасниця В. М. - Плоскі грані куба та їх спіральний ріст на мікрокристалах алмаза із кімберлітів (2011)
Квасниця І. В. - Ортопіроксен з неогенових туфів Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття), Шемякіна Т. І. (2011)
Кичань Н. В. - Структури ударного метаморфізму в метеориті Грузьке (2011)
Ковальчук М. С. - Мінералогія розсипного золота України (2011)
Ковальчук М. С. - Мінералогія розсипного золота з нижньокрейдового алювію центральної частини Українського щита, Крошко Ю. В. (2011)
Крапівка В. А. - Умови утворення гемологічної і колекційної сировини Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2011)
Литвиненко Ю. О. - Фазова неоднорідність ільменіту з кімберлітів трубки "Південна” (Східне Приазов’я), Вишневський О. А. (2011)
Матковський О. І. - Мінерали і найважливіші мінеральні об’єкти Українських Карпат (2011)
Нестеровський В. А. - Мінералогічні музеї України, Волконська Л. О. (2011)
Нестеровський В. А. - Сучасний водно-хемогенний мінералогенез Керченського півострова, Деяк М. А. (2011)
Палкин И. Е. - Труднообогатимые золотосодержащие руды и разработка технологии их переработки (на примере Китая и Украины), Сидякина Г. Г., Палкина Е. Ю. (2011)
Пирогов Б. И. - Будущее технологической минералогии (2011)
Прокопець В. В. - Музей каменю – що він може? (2011)
Ремезова О. О. - Мінерали-індикатори петрорудогенезу розшарованих титаноносних інтрузій габро Коростенського плутону (2011)
Рилькова А. С. - Фазовий аналіз залізних руд, Сазонова А. В., Варакута І. М., Мірошниченко З. С. (2011)
Рузіна М. В. - До питання мінералоутворення під впливом електротермічних полів, Білан Н. В., Соболєв В. В. (2011)
Рузіна М. В. - Флюїдизатно-експлозивні утворення Інгульського мегаблока Українського щита, Терешкова О. А., Білан Н. В. (2011)
Семененко В. П. - Мінералогія пилової компоненти протопланетної туманності (2011)
Семеніхіна К. В. - Склад та структура залізистих кварцитів Васинівського родовища (Запорізька обл.), Зима С. М., Воробйов О. М. (2011)
Скакун Л. З. - Мінералогічна зональність та особливості формування смуг гранат-біотитових порід у гранулітових комплексах Середнього Побужжя, Скакун О. Л., Білик Н. Т., Бурбан К. А. (2011)
Словотенко Н. О. - Фізико-хімічні умови формування алуніт-баритового парагенезису Мужієвського золото-поліметалевого родовища, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2011)
Смірнов О. Я. - Мінералогічна спрямованість процесу утворення багатих гематитових руд родовища шахти "Ювілейна” (Криворізький басейн), Євтєхов В. Д. (2011)
Сокур Т. М. - Особенности петрогенеза аргиллитов в калюсских слоях венда на юго-западной окраине Восточно-Европейской платформы (2011)
Степанюк Л. М. - Циркон Українського щита: мінералогія та радіогеохронологія, Пономаренко О. М. (2011)
Taran M. - Spectroscopy studies of natural andalusite from Brazil, Koch-Müller M. (2011)
Тищенко О. І. - Мінерали Криму – знахідки 2006–2010 рр. (2011)
Филенко В. В. - Повышение качества магнетитового концентрата. Минералогический аспект (2011)
Харитонов В. М. - Мінералогічні дослідження фосфор-титанових руд у сферичних препаратах (2011)
Цільмак О. В. - Типоморфізм та умови формування бляклих руд Бобриківського золоторудного родовища, Скакун Л. З., Литвинович О. Р., Серкіз Р. Я. (2011)
Чепіжко О. В. - Мінералогенія рідкісноземельних елементів на стадії ультраметаморфізму і метаморфізму Інгульського мегаблока Українського щита, Кадурін В. М. (2011)
Шуліка Ю. М. - Варіативність мінерального складу залізистих порід у природних і техногенних відслоненнях як експозиціях Криворізького мінералогічного музею під відкритим небом, Євтєхов В. Д. (2011)
Шушков Д. А. - Свойства и применение клиноптилолитовых туфов Закарпатья и анальцимсодержащих пород Тимана, Котова О. Б., Наумко И. М. (2011)
Яковлєва В. В. - Музей коштовного і декоративного каміння Міністерства фінансів України, Власюк Л. Л. (2011)
Яценко Г. М. - Мінеральні особливості та рудоносність флюїдизатно-експлозивних структур (на прикладі Кіровоградського блока УЩ), Бекеша С. М., Гайовський О. В., Яценко І. Г. (2011)
Яцина Д. В. - Послідовність утворення серпентинів в ультрабазитах Олися-Мусюрського масиву (Приполярний Урал) (2011)
Черниш Д. С. - Другий блок марок "Мінерали України” (2011)
Ювілей Н. М. Гаєвої (2011)
Ювілеї К. Лангера, А.М. Таращана, І.М. Наумка (2011)
До 110-річчя від дня народження академіка АН СРСР М.В. Бєлова, почесного члена УМТ (2011)
До 105-річчя від дня народження члена-кореспондента АН УРСР І. С. Усенка, почесного члена УМТ (2011)
До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ю.П. Мельника, почесного члена УМТ (2011)
Лауреат премії імені академіка Є.К. Лазаренка за 2010 р. (2011)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2011)
Проект "Розвиток агрострахування в Україні" (2012)
Степанов Н. - Агрострахование: быть или не быть? (2012)
Чепур Е. - "Державна підтримка агробізнесу" (2012)
Назаренко В. - Теперь государство на законном основании будет финансово помогать развитию отечественного агрострахования (2012)
Хорошая техника – уже треть успеха (2012)
Габидулин И. - Будет ли у нас в почете агрострахование?, Прищепа А. (2012)
Перспективы для всех! (2012)
Залетов А. - Проблемы и перспективы развития аграрного страхования в Украине (2012)
Русанов В. - Агрострахование в Украине: будет ли плодотворным сотрудничество (2012)
Шилов М. - Использование инструментов спутникового мониторинга в страховании сельскохозяйственных культур (2012)
Биждов К. Д. - Агрострахование: реальные шаги к повышению эффективности (2012)
Голованов Л. - Внедрение новой системы агрострахования в 2012 году (2012)
"Нове в зерноочищенні" (2012)
Аптекарь М. Д. - Григорий Ильич Дибнис ушёл и остался (2012)
Ватулин В. М. - Григорий Ильич Дибнис – Исследователь и практик, прививший интерес к вопросу экономической безопасности банков в условиях финансовой нестабильности (2012)
Воронкова А. Э. - Памяти друга (2012)
Гончаров В. Н. - Памяти ученика, ученого, человека и друга! (2012)
Данич В. Н. - Григорий Ильич Дибнис в моей жизни (2012)
Колосов А. Н. - Г. И. Дибнис – ученый, банкир, финансист, организатор (2012)
Кривуля П. В. - Дибнисовская школа научных школ (2012)
Рамазанов С. К. - Григорий Ильич был настоящий профессор! (2012)
Ромахова О. А. - Учитель, коллега, друг (2012)
Рыбников С. Р. - Некоторые потенциально перспективные направления применения положений теории биологической адаптации к управлению предприятием (2012)
Рыбникова Н. А. - К вопросу о влиянии упругости, гибкости и пластичности на адаптивность предприятия (2012)
Сосновская Ю. В. - Взгляд в прошлое: мысли вслух (2012)
Степанова Ю. Л. - Роль адаптивних можливостей підприємства у забезпеченні результативності адаптації (2012)
Шарипова О. С. - В памяти навсегда… (2012)
Антонюк А. В. - Проверка правил запуска в групповое производство на основе статистического эксперимента (2012)
Дорошко В. В. - Організація виробництва за допомогою імітаційного моделювання операцій (2012)
Дьоміна В. В. - Співвідношення класифікатора форм поєднання елементів процесу створення продукту та морфологічного ящика форм поєднань диверсифікації і комбінування виробництва (2012)
Колосов А. М. - Актуалізація організаційних інструментів управління виробничими процесами в мінливих умовах діяльності підприємств (2012)
Моисеева Н. К. - Вопросы организации промышленно-сбытовых структур при переходе к "открытым инновациям" (2012)
Родионова В. Н. - Основные тенденции развития организации производства , Коваленко Ю. С. (2012)
Пономарьова Г. О. - Вплив факторів внутрішнього середовища підприємства на рівень організації виробництва, Балакін Б. Г. (2012)
Шурхно И. В. - Отличение производственных факторов риска и рисков в производственной сфере в классификации угроз экономической безопасности (2012)
Ганзий Е. А. - Вопросы разработки показателей анализа и планирования оборотных средств коммерческого предприятия, Кривуля П. В. (2012)
Лохматов С. О. - Організація оперативного планування на підприємствах малого бізнесу (2012)
Стрижиченко Н. О. - Планування грошових потоків підприємств вугільної галузі, Харківський Р. Г. (2012)
Худякова Г. О. - Особливості кругообігу оборотних активів у сільському господарстві (2012)
Шарко О. Р. - Календарно-планові нормативи операційного управління розробкою управлінських продуктів агрегатного планування (2012)
Jaiyeola E. O. - Operational project management (2012)
Васильківська Т. В. - Аутсорсинг як метод оптимізації організаційної структури (2012)
Ватулин В. М. - Организация процесса принятия решений при проектировании службы экономической безопасности финансовых учреждений (2012)
Дорошко М. В. - Щодо поняття системи економічної безпеки (2012)
Кайдаш А. Д. - Актуальність запровадження аутсорсингу у діяльність сучасних підприємств (2012)
Чернявская Е. И. - Реструктуризация предприятия: условия эффективности (2012)
Штапаук С. С. - Классифікація та типологія підприємств неспеціалізованої роздрібної торгівлі (2012)
Вовк Д. М. - Необхідність удосконалення стратегічного управління на промислових підприємствах в сучасних умовах, Кандиба О. Л. (2012)
Галюза І. С. - Встановлення окупності професійних спортивних клубів як наукова проблема науки менеджменту (2012)
Гончаров В. М. - Адаптаційний потенціал кластерів АПК, Мартинова Л. В. (2012)
Даніч В. М. - Валютний ажіотаж та його вплив на діяльність підприємств, Шеховцова К. В. (2012)
Дєєва К. А. - Ресурси стратегії розвитку підприємства: управління фінансами – банківський аспект, Лейко О. С. (2012)
Кокура К. В. - Чинники конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2012)
Колосова К. А. - Діагностика стану стійкості підприємства (2012)
Коренєв Е. Н. - Корпоративне управління та культура соціальної відповідальності корпорації (2012)
Трошин А. С. - Влияние механизмов корпоративной социальной ответственности на рыночную стоимостью предприятия, Коренев Э. Н. (2012)
Свірідова О. В. - Статична та діяльнісна характеристики привабливості підприємства (2012)
Тарасюк Н. В. - Состав и характеристики методов обеспечения устойчивого развития предприятия (2012)
Федорова О. В. - Соціальна політика – основа управління соціальними процесами та відносинами на підприємстві (2012)
Штапаук Г. П. - Планування товарообігу комерційних підприємств з урахуванням соціально-економічної структури споживчого попиту (2012)
Щербакова К. В. - Ділова репутація промислового підприємства як об’єкт рефлексивного управління (2012)
Гостєва І. С. - Шкода як головна категорія небезпеки у предметній області безпекознавства (2012)
Дібніс Г. І. - Вплив моніторингу на ефективність адміністрування роботи виконавців, Ромахова О. О. (2012)
Дібніс Г. І. - Забезпечувальні процеси адміністративного управління на підприємствах, Шаріпова О. С., Алєксєєв А. С. (2012)
Калюжна Н. Г. - Визначення поняття "Управлінський персонал" на основі встановлення ключових характеристик управлінської праці (2012)
Кривуля Л. В. - Организационные компульсии и обсессии организационного поведения как продукт междисциплинарной аналогии (2012)
Кузнецова О. М. - Шляхи вдосконалення управління лояльністю персоналу підприємства (2012)
Лохматов А. С. - Відмінності контролю в системі управління туристичним підприємством (2012)
Надьон Г. О. - Три напрямки у моніторингу розвитку ситуації та виявлення кризових явищ на основі оцінки використання потенційних можливостей підприємства (2012)
Щербань А. А. - Запровадження інноваційних методів в управління нафтосервісних підприємств (2012)
Анисимов А. А. - Ключевые цели функционирования организационно-управленческого механизма интегрированных комплексов (2012)
Бабенко М. К. - Термінологічна невизначеність в контексті характеристики економіки постіндустріального суспільства як економіки знань (2012)
Бандилко О. С. - Корпоративна стійкість та стійкий розвиток як прояв сучасної соціалізації підприємства (2012)
Головкова К. Ю. - Алгоритм розроблення інформаційної системи управління зед підприємства: стисла характеристика (2012)
Дашков С. І. - Соціальні інвестиції як формареалізації корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Жидков А. Б. - Система контрольних показників для оцінки персональних продаж (2012)
Зеленкіна К. І. - Кластерна стратегія транскордонного розвитку промислових підприємств регіону (2012)
Кривуля П. В. - О соотношении противоречия, проблемы и цели исследования ситуационной диагностики управленческих систем показателей (2012)
Мозговий Р. О. - Актуальні завдання інформаційно-аналітічного забезпечення функціонування інституціональних агентів управління (2012)
Овчаренко Є. І. - Підґрунтя використання цілі як системотворчого чинника у системі економічної безпеки підприємства (2012)
Семененко І. М. - Цілі діяльності підприємств з урахуванням концепції сталого розвитку (2012)
Сіканевич Ю. В. - Використання внутрішньої вартості підприємства як загального критерію управління підприємством (2012)
Туровец О. Г. - Выявление перспективных направлений развития наукоемких предприятий, Курбатова С. П. (2012)
Чурсин Н. Н. - Обобщение роли тезауруса в представлении информационной картины мира (2012)
Слово редактора (2012)
Черняховский В. - Второстепенные брокеры (2012)
Гришан Ю. - Качество страховых продуктов и услуг как основной фактор конкурентоспособности (2012)
Селивончик В. - "Должна быть конкуренция – только тогда страхование будет эффективным" (2012)
Стецюк В. М. - Страховая наука: уроки финансового кризиса (2012)
Осадец С. С. - Повышение роли науки в модернизации страхового дела (2012)
Клепикова Т. - Страхование имущества физических лиц (2012)
Ганчак В. - Негосударственное страхование – экономический инструмент влияния на общество (2012)
Коновченко А. - Как выполнить требования украинского законодательства по МСФО? (2012)
Кравчук А. - Методологические подходы определения рейтинга страховых компаний (2012)
Ширинян Л. - Конкуренция на рынке страховых услуг Германии (2012)
Алфеева Е. - Страховой рынок Прибалтики (2012)
Верезубова Т. - Финансовое регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь (2012)
Пукала Р. - Нуждаются ли страховщики в Solvency II? (2012)
Тимощук В. І. - Гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянці шламонакопичувача в балці Ясинова Дніпропетровської області, Шерстюк Є. А., Тішков В. В. (2013)
Tymoshchuk V. I. - Hydrodynamic substantiation of water control measures at the site of sludge collector in Yasinovaya valley, Dnipropetrovsk oblast, Sherstiuk Ye. A., Tishkov V. V. (2013)
Калашник Г. А. - Геолого-структурные особенности экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в Ингуло-Ингулецком рудном районе Украинского щита (2013)
Kalashnyk A. A. - Geological and structural features of exogenous-infi ltration uranium deposits in the Ingulo-Inguletsky uranium ore region of the Ukrainian shield (2013)
Харитонов В. М. - Сучасний стан методів мінералогічного аналізу корінних фосфор-титанових руд родовищ України, Олійник Т. А. (2013)
Kharytonov V. M. - Current state of methods of mineralogical analysis of phosphorus-titanium ledge ore deposits of Ukraine, Olііnyk T. A. (2013)
Литвинський Г. Г. - Исследование предельных состояний рамной крепи, Фесенко Е. В. (2013)
Litvinsky G. G. - Analysis of limit states of mining frame support, Fesenko E. V. (2013)
Филимонов П. Є. - Испытания способа контроля бурения и оценки эффективности опережающих скважин по параметрам акустического сигнала (2013)
Filimonov P. Ye. - Testing of the method of monitoring and evaluation of the advance bores drilling effectiveness by acoustic signal parameters (2013)
Жулай Ю. О. - Энергетический подход к исследованию импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловський О. А. (2013)
Zhulay Yu. A. - Energy approach to analysys of the fl uid pulse injection into a coal bed, Angelovskiy A. A. (2013)
Лапшин Є. С. - Пути совершенствования вибрационного разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья, Шевченко О. І. (2013)
Lapshin E. S. - Ways of improvement of vibrational segregation and dehydration of mineral raw materials, Shevchenko A. I. (2013)
Сапегин В. М. - Расчет фильтрационных параметров газоносного углепородного массива, Зберовский В. В., Арестов В. В., Ангеловский А. А. (2013)
Sapegin V. N. - Calculation of fi ltration parameters of the gasbearing coal rock massif, Zberovskiy V. V., Arestov V. V. , Angelovskiy A. A. (2013)
Проців В. В. - Використання бандажно-колодкового гальма на шахтному локомотиві (2013)
Protsiv V. V. - Usage of tire-shoe brake on mine locomotive (2013)
Шпашенко А. Н. - Анализ структуры угольного пласта методом акустической геолокации, Журавлев В. Н., Масленников Е. В., Дубицкая М. С. (2013)
Shashenko A. N. - Analysis of coal beds structure by the method of acoustic geolocation, Zhuravlev V. N., Maslennikov Ye. V., Dubitskaya M. S. (2013)
Кузьо І. В. - Обгрунтування технологічної ефективності двочастотних резонансних вібраційних машин з імпульсним електромагнітним збуренням, Ланець О. С., Гурський В. М. (2013)
Kuzo I. V. - Substantiation of technological effi ciency of two-frequency resonant vibration machines with pulse electromagnetic disturbance, Lanets О. S., Gurskyi V. М. (2013)
Ковшов Г. М. - До питання підвищення точності визначення положення бурового снаряда при дослідженні впливу температури на результати первинних перетворювачів, Рижков І. В., Ужеловський А. В. (2013)
Kovshov G. M. - On the issue of the increase of the drill string position determination accuracy during the study of temperature infl uence on primary transducer performance, Ryzhkov I. V., Uzhelovskyi A. V. (2013)
Пукач П. Я. - Нелінійні поперечні коливання напівнеобмеженого каната з урахуванням опору, Кузьо І. В. (2013)
Pukach P. Ya. - Nonlinear transverse vibrations of semiinfi nite cable with consideration paid to resistance, Kuzio I. V. (2013)
Иванова А. П. - Исследование долговечности центрально сжатых стержней с изменяющимися геометрическими характеристиками (2013)
Ivanova A. P. - Research of longevity of the centrally compressed bars with changing geometrical characteristics (2013)
Вернигора Р. В. - Математична модель перевезення сировини та готової продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу за залізничними напрямками з паралельними ходами, Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. (2013)
Vernigora R. V. - Mathematical model of transportation of rawmaterial and finished products of mining and metallurgical enterprises by railway directions with parallel motion, Papakhov O. Yu., Logvinova N. O. (2013)
Ковров О. С. - Порівняльна характеристика методик розрахунку технологічних параметрів роботи циклонів для пиловловлювання (2013)
Kovrov O. S. - Comparative analysis of methods of calculation of dedusting cyclone operational parameters (2013)
Лустюк М. Г. - Математична модель оцінки запасів бурштинових розсипів з використанням методу безперервного крайгінгу, Дякон В. М., Рачковський В. П. (2013)
Lustyuk M. H. - A mathematical model for estimation of amber placer reserves using the continuous kriging method, Dyakon V. M., Rachkovsky V. P. (2013)
Пилипенко Г. М. - Вплив культури на співвідношення державної та ринкової координації в Україні (2013)
Pilipenko G. M. - Cultural impact on the ratio of public and market coordination in Ukraine (2013)
Бараш Ю. С. - Концептуальный подход к реформированию ремонтной базы для грузовых вагонов в современных рыночных условиях, Булгакова Ю. В. (2013)
Barash Yu. S. - Conceptual approach to freight car repair base reforming under current market conditions, Bulgakova Yu. V. (2013)
Шевчук Е. А. - Экономическая элита как открытая сложная система (2013)
Shevchuk О. A. - Economic elite as an open complex system (2013)
Швець В. Я. - Агрегована методика багатокритеріальної економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів, Роздобудько Е. В., Соломіна Г. В. (2013)
Shvets V. Ya. - Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment projects, Rozdobudko E. V., Solomina G. V. (2013)
Шаров О. І. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю машинобудівних підприємств, Дубєй Ю. В. (2013)
Sharov O. I. - Accounts receivable management problems at machine-building enterprises, Dubiei Yu. V. (2013)
Тургель И. Д. - Долгосрочные последствия реструктуризации градообразующих угледобывающих предприятий (на примере муниципальных районов Пермского края), Курицева Ю. Е. (2013)
Turgel I. D. - The long-term effects of the restructuring of town-forming coal mining enterprises (based on the example of the municipal districts of Perm krai), Kuritseva Yu. Ye. (2013)
Ківалов С. В. - Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти (2013)
Кормич Л. І. - Гендерні відносини: сутність та значення в суспільно-політичному розвитку (2013)
Кузьмин П. В. - Інститути влади та громадянське суспільство: механізми, технології та перспективи взаємодії (2013)
Богданов В. С. - Природа авторитарних проявів в сучасному соціально-політичному просторі (2013)
Долженков О. О. - Політична та соціальна трансформація: взаємозв’язок та особливості (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети та їх атрибути в контексті "зрілого" транзиту конституційного дизайну у Вірменії (1998-2012 рр.) (2013)
Білоусов О. С. - Розвиток концепцій інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності (2013)
Бондар О. М. - Забезпечення безпеки громадян за межами держави в умовах політичної нестабільності та терористичних дій (2013)
Милосердна І. М. - Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень (2013)
Олійник М. О. - Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні (2013)
Оверчук О. В. - Вплив стереотипів на виникнення рухів протесту в Україні (2013)
Головченко А. В. - Основні теоретико-методологічні підходи до аналізу політики країн Центрально-Східної Європи на шляху демократизації (2013)
Пальшков К. Є. - Проблеми становлення багатопартійності в Україні (2013)
Хлівнюк Т. П. - Сучасна система мас-медіа як умова досягнення соціального консенсусу (2013)
Блінцова В. О. - Процес медіатизації політики та функції мас-медіа у сучасному суспільстві (2013)
Харечко І. З. - Політико-правові аспекти доступу до публічної інформації в Україні через мережу Інтернет (2013)
Драшкович А. І. - Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу (2013)
Карпець Ю. В. - Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах (2013)
Лазарев С. С. - Концептуальні підходи до розуміння політичних ресурсів (2013)
Полухіна А. В. - Дослідження ненасильницьких дій у сучасній вітчизняній політичній думці (2013)
Сурвілайтє Д. В. - Правові основи процесу формування молодіжної політики (2013)
Демчук Д. В. - Стадії та фактори політичного ризику: актуальні аспекти дослідження та аналізу (2013)
Гаджиєва Д. В. - Поняття, ознаки та функції інституту політичного транзиту (2013)
Малінін В. В. - Процес формування політичної ідентичності в умовах глобалізації: особливості та складові (2013)
Туляков В. О. - Кримінальна політика України: концептуальні основи, Пімонов Г. П., Балобанова Д. О., Полянський Є. Ю., Дмитрук М. М. (2013)
Козаченко О. В. - Спеціальні кримінально-правові заходи (2013)
Ягунов Д. В. - Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз) (2013)
Годованюк А. Й. - Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми (2013)
Івченко К. А. - Шляхи вдосконалення банківського законодавства України (2013)
Розман Ю. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів (2013)
Дарморіс О. М. - Європейська стратегія зайнятості молоді (2013)
Андронова В. А. - Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством України (2013)
Бакаянова Н. М. - Практичні та теоретичні питання визначення повноважень органів адвокатського самоврядування (2013)
Панфілова О. Є. - Розслідування фактів зростання імпорту в системі адміністративних проваджень (2013)
Хаялі Р. І. - Політико-правовий статус Криму в програмних документах Тимчасового кримського мусульманського виконавчого комітету і татарської партії (березень – жовтень 1917 року) (2013)
Резнік О. І. - Православне духовенство як соціальний стан українського суспільства другої половини XVII – XVIII cт. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського