Татаринова Е. А. - Отдел организации выставочной работы РГБ: тенденции деятельности и некоторые итоги развития (2012)
Ивченко Л. В. - Нотное собрание Разумовских (рукописные партитуры опер) (2012)
Бугаева О. В. - Личные архивы музыкальных деятелей в фондах Института рукописи НБУВ как информационный ресурс украинской национальной биографики (2012)
Берёзкина Н. Ю. - Научная и издательская деятельность Мартина Почобута-Одляницкого (по материалам XIX – начала XX в. из фондов ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Лис М. М. - Штрихи к портрету Е. Э. Пфляумбаум (по материалам фонда ЦНБ НАН Беларуси) (2012)
Ибраимова Ш. Д. - Создание электронной библиотеки книжных памятников Кыргызской Республики (2012)
Алиева-Кенгерли А. И. - Рисунки к муракка как вид творчества художников-миниатюристов, Эфедиев А. Ф. (2012)
Вітаємо колег (2009)
Слободяник М. С. - Базова модель бібліотеки як соціально­комунікаційної інституції (2009)
Папакін Г. В. - Сучасний стан законодавчо­нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста (2009)
Матвієнко О. В. - Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень (2009)
Сокур Л. А. - До питання формування державної політики у сфері діловодства періоду визвольних змагань (2009)
Палеха Ю. І. - Історія впровадження трудових книжок та особової документації (2009)
Юхименко Ю. П. - Сучасні технології документаційного забезпечення управління вищими навчальними закладами (2009)
Швецова-Водка Г. М. - Історіографічне дослідження документознавства (2009)
Ісаєнко О. О. - Розвиток інноваційних технологій документовидачі з фондів провідних бібліотек України (2009)
Колесникова Т. О. - Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації (2009)
Дригайло С. В. - Створення комфортних умов роботи для користувачів і співробітників у бібліотеці (2009)
Ткаченко С. О. - Галузеві бібліографічні посібники для фахівців банківсько­фінансової сфери (2009)
Титова О. В. - Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій (2009)
Покажчик змісту за 2009 рік (2009)
Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної (2010)
Слободяник М. С. - До підсумків ювілейного року (2010)
Цивін М. Н. - Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг” (2010)
Чяпите Ю. А. - Общая теория документа и книги (2010)
Добровольська В. В. - Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні (2010)
Кунанець Н. Е. - Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALEF” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В.Стефаника (2010)
Новальська Т. В. - Олексій Степанович Сокальський – перший ректор Київського державного інституту культури (2010)
Іванова Н. Г. - Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства (2010)
Низовий М. А. - "Бібліотечне краєзнавство” – так що ж це таке? (2010)
Котляров И. Д. - Методы оценки качества научного журнала (2010)
Барабанова Н. Р. - "Теорія комунікації” в комплексі дисциплін для підготовки (2010)
Конференції (2010)
Стрішенець Н. В. - Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття? (2010)
Бейліс Л. І. - Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально­комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу (2010)
Аминева А. Р. - Пути обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых (2010)
Артамонова Н. О. - Значення підрозділів з інтелектуальної власності у розвитку системи патентно­інформаційного забезпечення інноваційної діяльності (2010)
Зубець М. В. - В.А. Вергунову – 50 (2010)
Вилегжаніна М. В. - Функції нормативно­правового акту (2010)
Силков С. В. - Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи” как новый этап развития национального информационного права (2010)
Філіпова Л. Я. - Інформаційно­комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету (2010)
Швецова­-Водка Г. М. - Документальна комунікація як об’єкт загальної теорії документології (2010)
Низовий М. А. - Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича)? (2010)
Ковба Ж. М. - Проблеми випуску та поширення навчальної вузівської книги (2010)
Буряк С. В. - Видавнича діяльність провідних університетів: огляд минулого і сучасний стан (2010)
Зубець М. В. - Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України – скарбниця національного виміру (2010)
Вергунов В. А. - Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення (2010)
Черниш О. О. - Проблеми становлення та розвитку сільськогосподарської науки і освіти в діяльності сектора наукознавства ДНСГБ НААНУ , Кірпаль З. П., Білоцерківська А. С. (2010)
Лазоренко Ю. І. - Науково-методична робота в системі сільськогосподарських бібліотек України: сучасний стан та перспективи, Литвенко М. Є., Шиголь А. С. (2010)
Коваленко С. Д. - Наукова діяльність ДНСГБ НААНУ з підготовки фахівців вищої кваліфікації (2010)
Вергунов В. А. - Стан та перспективи інформаційно-­бібліотечного забезпечення наукових досліджень аграрної галузі України (2010)
Поплавська С. Х. - Реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України” – Національний галузевий ресурс , Каргіна О. В. (2010)
Дерлеменко Т. Ф. - Внесок Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки у створення Національної сільськогосподарської бібліографії та біографістики, Анікіна О. П. (2010)
Татарчук Л. М. - Автоматизація як напрямок бібліотечно-інформаційного супроводження наукового забезпечення АПК (2010)
Головенко В. І. - Упровадження інформаційних технологій у процеси комплектування ДНСГБ НААНУ, Басун Н. Ф. (2010)
Гриценко Н. Ф. - Нові підходи до обліку бібліотечних фондів та використання технологій штрих­кодування в обслуговуванні користувачів ДНСГБ НААНУ, Гудзеватий В. В. (2010)
Забудська Л. Ф. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах ДНСГБ НААНУ, бібліотеках науково­дослідних установ мережі НААНУ: проблеми та перспективи збереження (2010)
Предварительный государственный стандарт республики Беларусь (2010)
Папакін Г. В. - Чи потрібна документознавча герменевтика, або про розширення наукового інструментарію документознавства (2010)
Нестерович Ю. В. - О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059­-2010) (2010)
Новоженова Т. А. - Методология библиографии библиографии: становление, формирование, Кухтина А. В. (2010)
Боряк Т. Г. - Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-­2010 років (2010)
Політова О. А. - Сучасні тенденції у бібліографічному забезпеченні вітчизняної історичної науки (2010)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-­аналітична діяльність: джерела становлення та розвитку в 1970­-1980 роки (2010)
Колесникова Т. О. - Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика (2010)
Теремко В. І. - Унікальність книги як стратегічний феномен ефективної видавничої діяльності (2010)
Масі Н. І. - Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" (2010)
Дригайло С. В. - Бібліотечно-­інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек (2010)
Уваренко А. Р. - Сучасні погляди на систему інформаційного забезпечення медичної науки (2010)
Кириленко О. Г. - Нові обрії наукової біографістики (2010)
Поздоровлення ювілярів (2010)
Покажчик змісту за 2010 рік (2010)
Інформація про конференцію в Донецьку (2010)
Омельчук В. Ю. - Національна бібліографія України – пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Устиновський Д. (2011)
Литвиненко Н. - Основні етапи становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу (2011)
Кіщак Т. - Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ткаченко О. (2011)
Федорчук А. - Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ, Лобузіна К., Танатар Н. (2011)
Дем’янюк Л. - Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2011)
Дяченко О. - Інформаційно-бібліотечна рада Російської Академії наук: 100 років на службі науці, Кальонов М. (2011)
Онищенко О. - Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи, Солоіденко Г., Свобода А. (2011)
Шкаріна В. - Україна – Бельгія: взаємодія літератур (2011)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечна послуга в сучасному суспільстві: визначення пріоритетів для гарантованого державного фінансування (2005)
Указ Президента України (про нагородження) (2005)
Бейліс Л. - Людина щедрої душі (2005)
Богза Н. - Обласна бібліотека і міжнародні організації: співпраця заради користувачів (2005)
Ярощук В. - Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами (2005)
Цуріна І. - Аналіз діяльності бібліотек України через призму державної статистики (2005)
Голуб І. - Краєзнавча робота Дніпропетровської ОУНБ: витоки, напрями діяльності, пріоритети та перспективи розвитку (2005)
Тимошенко І. - Читачезнавчі розвідки у Харківській громадській бібліотеці (Перша чверть ХХ ст.) (2005)
Заморіна Т. - Бібліографічна Чернігівщина (Огляд видань за 1999-2003 рр. ) (2005)
Кусая Н. - Бібліотека та інтелектуальне дозвілля молоді (2005)
Любіть всім серцем Україну! (2005)
Слободяник М. - Новий погляд на історію національної книжкової скарбниці України. (Рецензія) (2005)
Кушнаренко Н. - Важливий внесок у розвиток українського бібліотекознавства. (Рецензія) (2005)
Кириченко Г. - "Крим–2005" (2005)
Галамага Т. - Програма захисту і підтримки читання підлітків (2005)
Радченко І. - Робота бібліотеки с. Нижні Петрівці-Аршиця з обслуговування національних меншин (2005)
Федкевич Н. - Редакції журналів – наші великі друзі! (2005)
Сорухан В. - Об'єднані спільними інтересами (2005)
Канівець Н. - Фандрейзинг у бібліотеках для дітей м. Севастополя (2005)
Литвиненко Л. - Благодійна акція фонду "Сейбр-Світло" (2005)
Александрова О. - "Пластика Петра Капшученка" (2005)
Лой В. - Новий бібліографічний покажчик про українське козацтво (2005)
Онищенко О. - Професор Віктор Вергунов (2005)
Гереліс В. - Ювілей бібліотеки (2005)
Покликання – бібліотека (Про Н. Коротун) (2005)
Вилегжаніна. Т. - На шляху до професіоналізму (2005)
Танатар Н. - Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року – Року культури в Україні (2005)
Пашкова В. - Дванадцять років програмам бібліотечних обмінів із США (2005)
Вилегжаніна Т. - До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи, Одинець Є. (2005)
"Gооglе" стане найбільшою Інтернет-бібліотекою (2005)
Погребна О. - Електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі (2005)
Баркова О. - Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі, Остапова І., Мордвинов Ю. (2005)
Баранюк В. - Біобібліографічний покажчик "Віктор Романюк" (2005)
Бандилко Л. - Вагомий внесок у вітчизняне каталогознавство, Швецова-Водка Г. (2005)
Негрейчук І. - Перша сесія міжнародної бібліотечної філософської школи (2005)
Сергеєва Л. - Досвід створення предметного рубрикатора (2005)
Романченко І. - Роль книги у вихованні екологічної культури у дітей раннього віку (2005)
Кунанець Н. - Мандрівні бібліотеки товариства "Просвіта" Галичини: (Перша половина ХХ ст.) (2005)
Бабич Є. - Цінний внесок у духовну скарбницю України (Про біобібліографічний покажчик, присвячений польському педагогу, лікарю, письменнику Янушу Корчаку) (2005)
Прядко О. - Бібліотека – як центр соціальної підтримки молоді (2005)
Аладжальян С. - Все під силу однодумцям (2005)
Загуменна В. - Професіонал, науковець, громадський діяч (2005)
Кравченко С. - Нові видання бібліотеки (2005)
Яременко Н. - До 80-річчя від дня народження Матвія Матвійовича Дулі (2005)
Пам'яті колег (В. Іщенка і В. Молчанової) (2005)
Вилегжаніна Т. - Сучасна бібліотека має розвиватися у правовому полі (2005)
Бабич В. - До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери (2005)
Тітова Н. - Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: історія, традиції, динаміка змін та чинники розвитку (2005)
Зотова В. - Перший Всеросійський бібліотечний з'їзд: до історії довідково-бібліографічного обслуговування населення (2005)
Шкаріна В. - Нові шляхи до розширення інформативності довідково-бібліографічного фонду (2005)
Дубина Л. - Робота бібліотек Кіровоградської області з еколого-моральної просвіти населення (2005)
Жук В. - Збірник бібліотечного досвіду (2005)
Кириченко Г. - "Вшануймо полеглих і живих" (2005)
Кириченко Г. - Святкуємо День Європи (2005)
Александрова О. - "Україна інформаційна" (2005)
Голубка Л. - Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека в інформаційному просторі (2005)
Коротун Н. - Бібліотека і влада: трансформація співпраці (2005)
Вилегжаніна Т. - Традиційний форум у Москві (2005)
Збанацька О. - "Круглий стіл" з проблем каталогізації (2005)
Цуріна І. - Квітнева школа методистів (2005)
Білоцерковська Л. - Настав час щось змінити! (З досвіду роботи бібліотеки-філії № 1 Нікопольської ЦБС Дніпропетровської області) (2005)
До уваги абітурієнтів! (2005)
Александрова О. - Книжка року’2004 (2005)
Служіння книзі і людям (Про Л. Григаш) (2005)
Рева Н. - Відданість книжковій справі (Про М. Сенченка) (2005)
Кравченко С. - Нові видання для бібліотекарів (2005)
Вилегжаніна Т. - Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності (2005)
Ашаренкова Н. - Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стаютьреальністю для України (2005)
Амельченко Ю. - Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського і реалізація регіональної політики (2005)
Ярошенко Т. - Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньонаукового простору України (2005)
Розколупа Н. - Електронна доставка документів і авторське право (2005)
Важлива зустріч (2005)
Тітова Н. - Клуб "Ріднограй” у Дніпропетровській ОУНБ (2005)
Ільчук Л. - Центр краєзнавчої роботи (2005)
Бабій Л. - Бібліотека – територія толерантності (2005)
Шемаєва Г. - Транспортування знань каналами інформаційного забезпечення науки (2005)
Басенко С. - Інформаційні ресурси: Створення, використання, доступ (2005)
Інформація про дисертації, захищені у 2003-2004 рр. за спеціальністю 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" (2005)
Пашкова В. - Шкільні бібліотеки: нове бачення (2005)
Гамалій Г. - Нове бібліографічне видання (2005)
Бейліс Л. - Свято в Національній парламентській (2005)
Остапенко Т. - Державна наукова медична бібліотека - 75 років діяльності на ниві охорони здоров'я (2005)
Дікалова Л. - Запорізькій обласній науковій медичній бібліотеці – 60!, Кляцька А. (2005)
Вітаємо ювілярів (2005)
Пам'яті Р.Й. Целінського (2005)
Наказ Про створення спеціалізованої вченої ради (2011)
Слободяник М. С. - До підсумків діяльності журналу 2010 року (2011)
Бездрабко В. В. - До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства (2011)
Сокур Л. А. - Нормативне та науково-­методичне забезпечення державної політики України в сфері діловодства (2011)
Кудлай В. О. - Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві (2011)
Вилегжаніна М. В. - Класифікаційний аналіз нормативно-правових актів (2011)
Михайлюк А. В. - Информационная аналитика: семиотический аспект (2011)
Кузьменко В. В. - Онтология формально­логического моделирования семиотических систем электронного документооборота (2011)
Новоженова Т. А. - Синергетическая теория библиографии как выход из лабиринта библиографических концепций (2011)
Устиновський Д. В. - Підготовка рекомендаційних бібліографічних покажчиків Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського в 1948-1964 роках (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование справочно­библиографического аппарата научной статьи (2011)
Січова О. В. - Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України (2011)
Меньківська Н. С. - Правове регулювання інформаційної діяльності державних архівів у сучасній Україні (2011)
Слободяник М. С. - До підсумків Міжнародного професійного форуму в Академії (2011)
Інформація про конференцію в Києві (2011)
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження складу наглядових рад національних закладів (установ) культури (2011)
Проект Концепції "Українська бібліотечна енциклопедія” (2011)
Мельник С. В. - Професійно-кваліфікаційне забезпечення в Україні сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології (2011)
Костирко Т. М. - Місце бібліотеки у формуванні корпоративного середовища ВНЗ (2011)
Лисенко Л. В. - Вплив соціологічних досліджень на формування інноваційної політики бібліотеки вищого навчального закладу (2011)
Олтаржевський Д. О. - Сучасна корпоративна преса у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2011)
Кунанець Н. Е. - Бібліотека Богословського наукового товариства: сторінки історії (2011)
Вінтонів Х. М. - Українська документна спадщина в Канаді: репрезентація в мережі Інтернет (2011)
Зозуля С. М. - Розвиток понятійного апарату архівознавства (2011)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально­комунікаційної сфери суспільства (2011)
Коханова І. О. - Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності (2011)
Балаклицький М. А. - Історіографія протестантської комунікації України (2011)
Лоза Г. І. - Навчальна література викладачів НТУУ "КПІ” перших років його становлення (2011)
Слободяник М. С. - Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні (2011)
Тур О. М. - Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації (2011)
Асєєв Г. Г. - Концепція систем підтримки прийняття рішень (2011)
Лаба О. В. - Основні етапи розвитку електронного діловодства (2011)
Климчук Л. В. - Аналіз стану інформатизації архівів як основа вдосконалення системи документального забезпечення краєзнавчих досліджень Поділля (2011)
Бобришева О. В. - Бібліотека як суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Колесникова Т. О. - Розвиток комунікаційних моделей бібліотек вищих навчальних закладів (2011)
Матвієнко А. Т. - Туристичні WEB-ресурси України: сучасні підходи та критерії інформаційно­комунікаційного забезпечення туристичної галузі (2011)
Масі Н. І. - Формування інформаційно­комунікативного середовища в Україні (2011)
Шевченко Б. Г. - Використання студентами елементів інформаційних комп’ютерних технологій (2011)
Філіпова Л. Я. - Напрями застосування Інтернет­технологій та сервісів у системі навчання за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність” (2011)
Тупчієнко­-Кадирова Л. Г. - Дисципліни документально-­комунікаційного циклу: деякі аспекти семіотичного підходу (2011)
Шатрова М. Б. - Едиціологія – дисципліна книгознавчого циклу (2011)
Фіялка С. Б. - Якість навчальних видань із культурознавства очима студентів (2011)
Вилегжаніна Т. - Кооперація бібліотек: проблеми і переваги (2006)
Ашаренкова Н. - Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стають реальністю для України. (Закінчення) (2006)
Гречко Г. - Для душі, розуму, здоров'я: (Із досвіду роботи ЦБС для дітей м. Миколаєва) (2006)
Куршутов Н. - Бібліотечне обслуговування кримсько-татарського населення Автономної Республіки Крим у місцях його компактного проживання (2006)
Форум видавців у Верховній Раді (2006)
Дибчук Л. - Благодійники українських бібліотек з канадської та латиноамериканської української діаспори, Паславський Т. (2006)
Груніна Л. - Цінний дарунок канадських друзів, Шпір М. (2006)
Ковальчук Л. - Роль публічних бібліотек м. Києва у створенні єдиного інформаційного простору (2006)
Людвік Н. - Проект мережевої інтеграції ЦБС Оболонського району м. Києва: досвід розробки та реалізації (2006)
Лянсберг О. - З історії пам’ятних книжок Херсонської губернії (2006)
Лой В. - Бібліографічні студії "Покажчики змісту часописів – важлива складова національної бібліографії України” (2006)
Кушнерчук М. - Роль маркетингових досліджень в оптимізації обслуговування користувачів Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської області (2006)
Радамовська Л. - Молодіжна академія життя КЕРМІТ: (Досвід роботи бібліотеки філії № 1 для молоді Жовтоводської ЦБС Дніпропетровської області) (2006)
Покотило Н. - Пошук юних талантів (З досвіду роботи Червоноградської ЦБС Львівської області), Лехман Т. (2006)
Кириченко Г. - Творчий семінар у Криму (2006)
Середюк В. - Бібліотека – спеціалістам АПК (2006)
Кравченко С. - На допомогу бібліотечному фахівцю (2006)
Голидьбіна А. - Завжди актуальна тема (2006)
У постійному творчому пошуку (про О. Гаращенко) (2006)
Ільїна Е. - Покликання – бібліотека (про Г. Свінціцьку) (2006)
Небайдужість її професійне кредо (про О. Бородавку) (2006)
Налаштована на творчість (про І. Цуріну) (2006)
Якщо не ви то хто? (2006)
Вилегжаніна Т. - Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку (2006)
Кононенко В. - "Календар знаменних і пам'ятних дат” – цінне джерело інформації, Рожнятовська О. (2006)
Розколупа Н. - До проблеми обліку бібліотечних фондів (2006)
Збанацька О. - Навігаційні "сходинки" до документа (2006)
Цуріна І. - Методична робота в офлайновому режимі, Талалаєвська М. (2006)
Кришевич Т. - Обмінний і резервний фонди Національної парламентської бібліотеки України: сучасний стан і завдання на перспективу, Косова Т. (2006)
Читачі про Національну парламентську (2006)
Пашкова В. - Нові проекти: інформаційна грамотність, електронні бібліотеки, розвиток книжкових колекцій (2006)
Зернецька О. - Бібліотеки як будівничі суспільства знань (2006)
Дубовий В. - Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин, Безмощук А. (2006)
Кривошеєва Л. - Бібліотечна справа в таборах військовополонених українців часів Першої світової війни (2006)
Мельниченко В. - Шевченковий березень у Москві (2006)
Андрійчук Л. - Стаття не залишила байдужими (2006)
Мирош Т. - Нова якість книгозбірні (2006)
Лехцер В. - Робота бібліотек Віноградівщини на допомогу місцевій громаді (2006)
Левицька В. - Маємо надію (2006)
Ракитянська В. - Моделі бібліотечного обслуговування сільського населення Харківської області у нових соціально-економічних умовах (2006)
Кириченко Г. - Безцінні пам'ятки культури повернуто українському народові (2006)
Кириченко Г. - Дні української культури у Словацькій Республіці (2006)
Приходько С. - Конкурс ерудитів, Приходько Ю. (2006)
Панченко О. - Центральній дитячій бібліотеці ім. А. П. Гайдара м. Севастополя – 85 років!, Крапко Н. (2006)
Запитуйте – відповідаємо (2006)
Книжка року'2005 (2006)
УБА підводить підсумки і дивиться у майбутнє (2006)
Відзнаки (2006)
Вилегжаніна Т. - Україна в інформаційно-бібліотечному просторі (2006)
Сєрова О. - Інформаційне обслуговування органів державної влади та управління у Російській державній бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи (2006)
Кірюхіна Л. - Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі країни, Кузьмінич Т. (2006)
Жулинський М. - Роль літературної бібліографії у формуванні духовного потенціалу нації (2006)
Цуріна І. - Інтерактивне середовище: як досягти бібліотеці компромісу між можливостями, доцільністю та необхідністю? (2006)
Лазарєва О. - Паспортизація стародруків, рідкісних і цінних видань як один із шляхів розв’язання проблеми їхнього збереження, Ніколенко Л. (2006)
Лой В. - Вінниччина бібліографічна (Огляд видань за 2003-2005 рр.) (2006)
Александрова О. - До 15-річчя незалежності України (2006)
Афанасьєва Л. - Відділ міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів у структурі НПБ України (2006)
Тітова Н. - Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіону: Виступ на Міжнародній науково"практичній конференції "Бібліотека і книга в контексті часу” (2006)
Лешнівська І. - Центр знань та інформації, Малишева Г. (2006)
Горовий В. - Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку (2006)
Савіцька Г. - Бібліотека та інформаційно-ресурсний центр: плідна співпраця (2006)
Швецова-Водка Г. - Працюємо задля духовності нації (Рецензія) (2006)
Шкира О. - Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості (2006)
Непомящий А. - Сторінки історії кримської бібліографії 20-30-х рр. ХХ століття (2006)
Ковальчук Л. - У Москві відкрито нове приміщення бібліотеки української літератури, Кононенко Ю. (2006)
Циганкова Л. - Робота бібліотек Кіровоградської області на допомогу вихованню духовної культури користувачів (2006)
Кириченко Г. - Невідомий Франко (2006)
Вітаємо ювілярів. Тетяна Альбертівна Діжур, Олена Павлівна Щербініна (2006)
Пам’яті Василя Федоровича Циганюка, Лерія Леонідовича Макаренка (2006)
Вилегжаніна Т. - Публічні бібліотеки України крізь призму міжнародних стандартів ІФЛА (2006)
Розколупа Н. - Правове регулювання діяльності централізованих бібліотечних систем (2006)
Мірошникова В. - Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації (2006)
Горпиняк Л. - Джерелознавчий аспект дослідження історії Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки (2006)
Рудюк В. - Проблеми зберігання і захисту електронних документів: Досвід ФРН (2006)
Шемаєва Г. - Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку (2006)
Цимбалюк П. - Національна парламентська бібліотека України і книгозбірні Вінниччини: грані партнерства на рубежі тисячоліть (2006)
Буняк І. - Працює сільський центр інформації (2006)
Кухар Л. - Черкащина бібліографічна : (Огляд видань Черкаської ОУНБ ім. Т. Шевченка за 2003-2005 рр.) (2006)
Щербанюк Л. - Повернення духовної спадщини буковинського "златоуста" (2006)
Леванда Н. - Гадяцькій центральній районній бібліотеці ім. ЛесіУкраїнки – 145!!! (2006)
Гончарук Т. - Досвід роботи Сімферопольської районної ЦБС, Чернікова Л. (2006)
Кравченко С. - На допомогу фахівцям бібліотек (2006)
Настояща Л. - Активні форми роботи з читачами (2006)
Пашкова В. - Новини, тенденції (2006)
Жирова Н. - Шляхи розвитку європейських бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві, Флегонтова Н. (2006)
Ракитянська В. - Публічні бібліотеки на пульсі часу (2006)
Стасюк Л. - На високому рівні професійної культури (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек "Публічні бібліотеки України: тенденції та перспективи розвитку в ХХІ сторіччі" (5-8 вересня 2006 р., м. Дніпропетровськ) (2006)
Сопова Т. - Зустріч на Луганській землі (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково&практичної конференції "Стратегії розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва” (Витяг) (2006)
Науково-практична конференція у Донецьку (2006)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей "Сучасна бібліотека для дітей – центр інформації, духовного розвитку та організації дозвілля” (2006)
Козлова В. - Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек Кіровоградщини : Виступ на обласному семінарі-практикумі "Сільська бібліотека в соціокультурному просторі” (квітень 2006 р.) (2006)
Бейліс Л. - Благодійна акція (2006)
Бейліс Л. - До 65-річчя трагедії Бабиного Яру (2006)
Вилегжаніна Т. - 2007 рік – Рік української книги (2007)
До підсумків Року села в Україні (Матеріал підготував Л. Бейліс) (2007)
Політова О. - До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2007)
Долинська І. - Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями (2007)
Заморіна Т. - Огляд бібліографічних видань Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка (2003-2005 рр.) (2007)
Марусяк Л. - Про роботу клубу "Золотий вік" Заставнівської центральної районної бібліотеки Чернівецької області (2007)
Танчик В. - Історико-краєзнавча робота в публічній бібліотеці (2007)
Мастіпан О. - Немає минулого – немає культури (2007)
Ярошенко Т. - Електронні ресурси в бібліотеках: новини з конференцій 2006 року (2007)
Калашник Т. - Особисті книжкові колекції у фонді Сумської ОУНБ (2007)
Кириченко Г. - Обмінюємося досвідом (2007)
Пашкова В. - Українська бібліотечна асоціація бере участь у новому міжнародному проекті (2007)
Тарантюк З. - Живе в селі бібліотека (2007)
Остапенко Т. - Щаслива доля (Про Р. Павленко) (2007)
Медалієва О. - Науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – 85!, Силка Н. (2007)
Медалієва О. - Знайомтесь, нове видання (2007)
Життя, присвячене книзі (Про В. Бабича) (2007)
Бібліографія – невід'ємна частина її життя (Про Є. Бабич) (2007)
Горіти і запалювати інших (Про Р. Щербан) (2007)
П'ятдесят? Та невже? (Про Ю. Ворону) (2007)
Загальні рекомендації Міжнародного агентства видавцям, книгорозповсюд-жувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2007 році з 10-значної системи на 13-значну систему ISBN (2007)
Вилегжаніна Т. - Місце публічних бібліотек у соціокультурному просторі регіону (2007)
Підсумки 2006 року: Колегія МКТ України (за матеріалами газети "Культура і життя” від 28 лютого 2007 р.) (2007)
Хіміч Я. - Фондові зібрання церков і релігійних організацій України у культурно-мистецьких вимірах (2007)
Романюк М. - Раритетним виданням – друге життя, Ільчишин М., Льода Л., Макаровський Б. (2007)
Шевченко І. - Проект "Європейська бібліотека" та перспективи для України (2007)
Мастіпан О. - Підсумки наукової діяльності національних, державних бібліотек та ОУНБ України (2007)
Кононенко В. - До 110-річчя від дня народження Ф.П. Максименка (2007)
Бейліс Л. - Фестиваль української книги та читання (2007)
Хемчян І. - Формування системи науково-методичних посібників У Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського (2007)
Гереліс В. - Творчі стосунки бібліотеки (2007)
Станіславчук Г. - Бібліотека – осередок культури, територія спілкування (2007)
Назарьєва С. - Провідний підрозділ університету – бібліотека (2007)
Марченко Т. - Інновації в обслуговуванні користувачів: Здобутки і проблеми (За матеріалами дослідження) (2007)
Коваленко І. - Сприяння реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону (З досвіду роботи відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського) (2007)
Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів (2007)
Цуріна І. - Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним? (2007)
Александрова О. - Книжка року–2006 (2007)
Ґірзбєрг Д. - Німецька Національна бібліотека: Лейпциг – Франкфурт-на-Майні – Берлін; "Бібліотека року-2006" у процесі постійних змін і перетворень (2007)
Біла Т. - Білоцерківська міська ЦБС: у центрі уваги – читач (2007)
Інформація про дисертації, захищені за спеціальністю 07.00.08. "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” у 2005-2006 рр. (2007)
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007J2015 роки (Витяг) (2007)
Вилегжаніна Т. - Моделі бібліотечного обслуговування (2007)
Шевченко І. - Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін (2007)
Зубкова Н. - Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка (2007)
Пашкова В. - Внесок професійних бібліотечних об'єднань у безперервну освіту (2007)
Василишина В. - Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій (2007)
Турбаніст Т. - "Думай про майбутнє – роби сьогодні" (За матеріалами Міжнародної конференції у м. Вісбі, Швеція) (2007)
Кононенко В. - ХIV Міжнародна конференція "Крим-2007” (2007)
Кононенко В. - Національна бібліографія – доку мен тальна пам'ять України (Оприлюднено на ХIV Міжнародній конференції "Крим-2007”) (2007)
Камінська К. - Бібліографічна Чернігівщина (2004-2005 рр.) (2007)
Перехрест Г. - Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету (2007)
Зелена Л. - Головній книгозбірні Херсонщини – 135: Історичний зріз (2007)
Петрик З. - …Імені великого письменника (До 110-ї річниці Ніжинської Центральної міської бібліотеки імені М.В. Гоголя) (2007)
Горват В. - "Люби й твори добро" (Про об'єднання за інтересами у бібліотеках-філіях Виноградівської ЦБС Закарпатської області) (2007)
Астраханцева Л. - Вшанування пам’яті земляка (Про С. Черкасенка) (2007)
Лук'яненко О. - SI FАТА SINANT (До 801літнього ювілею Івана Лозинського) (2007)
Загуменна В. - До ювілею бібліографа та книгознавця С. Петрова (2007)
Валентина Максимівна Дигало (некролог) (2007)
Надія Миколаївна Макуха(некролог) (2007)
Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. ... (2007)
Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (2007)
Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (2007)
Вилегжаніна Т. - Поточне комплектування – один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду (2007)
Пашкова В. - Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями: теорія і практика (2007)
Шевченко І. - Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України (2007)
Антоненко І. - Каталогізація електронних ресурсів: (Методичні рекомендації в таблицях і схемах), Баркова О. (2007)
Мілясевич І. - Бібліотеки Волинського Опікунства про народну тверезість (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Амельченко Ю. - Менеджмент інформаційних електронних ресурсів з питань євроінтеграції в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського (2007)
Богун Н. - Перспективи розвитку бібліотечного фаху в контексті сучасних суспільних викликів та світових інтеграційних процесів: з досвіду Польщі (2007)
Миколенко Р. - Планування бюджету робочого часу бібліотеки (2007)
Біляк Н. - "VIRIBUS UNITUS" (З досвіду краєзнавчої роботи Чернівецької ЦМБ) (2007)
Григаш Л. - Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп Закарпаття (2007)
Калмикова М. - Василь Степанович Попов і його книжкові зібрання в Науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (2007)
Лоєнко В. - Педагогічні часописи на теренах України у 20–30-ті рр. ХХ століття (Загальний огляд) (2007)
Євтушок Є. - Українська книга: погляд бібліотекарів Волині (2007)
Лугова Л. - Інтернет-центр у бібліотеці для дітей (2007)
Кравченко С. - Сільська бібліотека: знайомство зблизька, Цуріна І. (2007)
Ворона Ю. - "Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах"(Школа методистів) (2007)
Вилегжаніна Т. - Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві (2008)
Бейліс Л. - Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи (2008)
Розколупа Н. - Актуальні питання правового регулювання оплати праці бібліотечних фахівців (2008)
Лесьняк Т. - Діяльність публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади (2008)
Капранов Д. - Рекламним агентам вхід заборонено!, Капранов В. (2008)
Сак О. - Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (2008)
Бородіна Г. - Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури півдня України (ІІ пол. ХІХ ст.) (2008)
Артамонова Н. - Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі (2008)
Хемчян І. - Експеримент, що надто затягнувся (2008)
Краща бібліотека Америки 2007 року (2008)
Бейліс Л. - Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної справи в НПБУ (2008)
Погребна О. - Національна парламентська бібліотека УКРАЇНИ на "Інформаційному ярмарку 2008” (2008)
Гапченко П. - Українські козацькі характерники (2008)
Гамалій Г. - Бібліографічний покажчик "Репресії в УКРАЇНІ" (2008)
Александрова О. - Книжка року'2007 (2008)
Шевченко І. - Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір (2008)
Ніна Олександрівна Гудімова (2008)
Перелік стандартів з довідковоaінформаційної, бібліотечної та видавничої справи (станом на 01.07.2007 р.) (2008)
Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання "Бібліотека року” для бібліотек України (2008)
Вітання Міністра культури і туризму України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (2008)
Вилегжаніна Т. - Свято бібліотечної спільноти (2008)
Всеукраїнський день бібліотек – свято усіх громадян, усього українського суспільства (Вітання УБА з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек) (2008)
Дзюба І. - Перший трудовий ювілей (2008)
Бейліс Л. - Святкуємо перше десятиріччя (2008)
Александрова О. - "Бібліотечна планета" очима читачів (2008)
Тітова Н. - Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання (2008)
Богза Н. - Модель сільської бібліотеки: професійне бачення (2008)
Цуріна І. - Влада інвестує в активного бібліотекаря (2008)
Савіна З. - Повінь відступила: рахуємо збитки (2008)
Розколупа Н. - Рівненський експеримент: правові аспекти реалізації (2008)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору (2008)
Ґірсберг Д. - Шляхи освіти бібліотекарів (2008)
Ворона Ю. - Про роботу з українським населенням у Золото ношківській сільській бібліотеці Стерлітамакського району Республіки Башкортостан (Росія) (за матеріалами Т. Афанасьєвої) (2008)
Погребна О. - Трагічна сторінка в історії України (2008)
Україна на ХV Міжнародній ювілейній конференції "Крим 2008” (Підготувала Н. Розколупа) (2008)
Бурячинська Л. - Бібліотека коледжу – на допомогу навчанню (2008)
Краховська М. - Скарбниця перлин в океані мистецтва (Участь публічних бібліотек в акції "Мистецтво одного села”) (2008)
Щаслива доля на бібліотечній ниві (Про Л. Капкаєву) (2008)
Кононенко В. - Книга про Герб України (2008)
Король В. - На допомогу керівникові (2008)
Ольга Марківна Серьогіна (2008)
Постанова КМ України (2008)
Вилегжаніна Т. - "Книги служать для того, щоб ними користуватися" (2008)
Богуш Т. - Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця: (За наслідками дослідження) (2008)
Збанацька О. - Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в ін формаційно-бібліографічній діяльності (2008)
Загуменна В. - Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів (2008)
Краус-Ляйхерт У. - Бібліотечна освіта за доби перетворень (2008)
Щербан Р. - У відповідь на статтю І. Хемчян "Експеримент, що надто затягнувся" (2008)
Кириченко Г. - Сучасний читач і бібліотека (2008)
Барабаш С. - Практика корпоративних зв’язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенкa Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (2008)
Лазарєва О. - Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, Ніколенко Л. (2008)
Перепелицина Г. - Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості (2008)
Сосова Л. - Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах (2008)
Стадник О. - Бібліотека допомагає повірити в себе (2008)
Лахнова Р. - Артемівська міська бібліотека для дітей: нові форми роботи (2008)
Юридична консультація (підготувала Н. Розколупа) (2008)
Біла Т. - Усе життя – служіння справі (про П. Красножона) (2008)
Життя, освячене книгою (про О. Ботушанську) (2008)
Кириченко Г. - "Чорна сповідь моєї Вітчизни...", Соколова А. (2008)
Памяті Ганни Іванівни Погребняк (2008)
Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2008 рік (підготував Ю. Ворона) (2008)
Указ Президента України (2009)
Постанова Верховної Ради України (2009)
Вилегжаніна Т. - Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність (2009)
Баньковська І. - Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської Академії в режимі автоматизованої книговидачі (2009)
Бездрабко В. - Модерний факт документознавчої "часописної науки" (2009)
Книга року Бі-Бі-Сі–2008 (Підготував Ю. Ворона) (2009)
Політова О. - Модель вторинної документальної інформації з історії України (2009)
Ярощук В. - Реабілітація за допомогою інформації, Щербан Р. (2009)
Воскобойнікова-Гузєва О. - "Відкритий Світ" американських бібліотек. Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла (2009)
Чернецька О. - Бібліографічні посібники з краєзнавства – потенціал інформаційно-виховного ресурсу для роботи з користувачами бібліотеки для дітей, Олейнікова А. (2009)
Розколупа Н. - Окремі аспекти управління обласною універсальною науковою бібліотекою та районною централізованою бібліотечною системою (2009)
Кравцова О. - Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу (2009)
Кудря Л. - Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів (2009)
Тарлінська О. - Сучасний бібліотекар: професіонал та особистість (2009)
Європейська цифрова бібліотека (Підготувала Т. Ярошенко) (2009)
Пам’ятаємо (Про Катерину Володимирівну Камінську) (2009)
Вилегжаніна Т. - Українська класична література - значний ресурс невичерпного натхнення (2009)
Стрішенець Н. - Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід (2009)
Васильєв О. - Системи пошуку наукової інформації (Огляд), Чьочь В. (2009)
Москаленко О. - Розвиток нових технологій у Державній науково-технічній бібліотеці України (2009)
Онищенко С. - Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек (2009)
Некипелова О. - Краєзнавчі електронні ресурси: погляд крізь призму сайту Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва (2009)
Любаренко Л. - "Гоголь і Україна" (2009)
Баркова О. - Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України: реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення (2009)
Абдуллаєва Н. - Бібліографічний довідник "Українські бібліографи” (2009)
Гаращенко О. - Від громадської до наукової: 110-річна історія Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського - історія успіху (2009)
Головна бібліотека Дніпропетровщини (2009)
Димарчук З. - Бібліотека-музей у селі: знайомство зблизька (З практики роботи книгозбірні с. Середи Ємільчинського району Житомирської області) (2009)
Книжка року’2008 (Підготувала О. Александрова) (2009)
Дисертації, захищені у 2007-2008 рр. (2009)
Артамонова С. - Покликання – бібліотекар (2009)
Душа твоя не знає віку... (2009)
Електронні бібліотеки світу (підготував Ю. Ворона) (2009)
Андрій Йосипович Лучко (некролог) (2009)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”" (2009)
Вилегжаніна Т. - Інновації – визначальний фактор розвитку бібліотек України (2009)
Нікіфоренко Л. - Координуюча роль Міністерства культури і туризму України у формуванні і реалізації державної політики в бібліотечній сфері (2009)
Розколупа Н. - Шістнадцята Міжнародна конференція "Крим–2009" (2009)
Мотульський Р. - Основні етапи становлення і розвитку бібліотек Білорусі у Х–ХХІ ст. (2009)
Богун Н. - У пошуках шляхів покращання іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) (2009)
Бабій Л. - Наукова бібліотека в сучасному суспільстві (2009)
Розколупа Н. - Окремі питання організації роботи бібліотеки-клубу і бібліотеки-музею (2009)
Заморіна Т. - Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005–2007 роках (2009)
Ботушанська О. - Сприяння ОДНБ ім. М. Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині (2009)
Владова Т. - Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення (З досвіду роботи Вільшанскої ЦБС Кіровоградської області) (2009)
Біланич Г. - З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття (2009)
Казакова Н. - До ювілею антології "Розстріляне відродження" (2009)
Бібліотека – справа її життя (Про Надію Миколаївну Тітову) (2009)
Матвеєва Н. - Робота за покликом душі (Про Олену Федорівну Соколову) (2009)
Бібліографія – її доля (Про Ніну Максимівну Реву) (2009)
Вилегжаніна Т. - Бібліотеки інформаційного суспільства: проблеми, завдання (2009)
Розширене засідання Кабінету Міністрів України. Підготувала О. Мастіпан (2009)
Бейліс Л. - Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек (2009)
Хромець М. - Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (2009)
Розколупа Н. - Бібліотека як юридична особа (2009)
Вилегжаніна М. - Задоволення інформаційних потреб користувачів у правовій інформації (2009)
Ярошенко Т. - Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи (2009)
Ворона Ю. - Публічні бібліотеки Німеччини: погляд зблизька (2009)
Войцехівська Г. - Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні, Войцехівська І., Облап І. (2009)
Новальська Т. - Вчений, організатор, педагог (Про О. Сокальського) (2009)
Капкаєва Л. - Черкаська ОУНБ імені Тараса Шевченка: віхи історії і сьогодення (2009)
Творчий пошук не знає меж: До ювілею М. Слободяника (2009)
Кушнаренко Н. - Вагомий внесок в історію і теорію світового бібліотекознавства, Загуменна В. (2009)
Перший Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства": підсумки роботи (підготували: О. Баркова, О. Пархоменко, В. Матусевич, О. Васильєв) (2009)
Цуріна І. - Всеукраїнська школа методиста–2009 (2009)
Конкурс бібліотек України (2009)
Панчук Н. - Обласний огляд-конкурс "Сільська бібліотека року" (2009)
Пам’яті Юстини (Ольги) Ярославівни Дурдель (2009)
Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2009 рік (2009)
Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (2009)
Вилегжаніна Т. - Бібліотеки у вихорі війни (2010)
Мастіпан О. - Треті соціологічні читання в Національній парламентській бібліотеці України (2010)
Любаренко Л. - Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969–2009): стан і тенденції (2010)
Скокова Л. - Читання у структурі культурно-дозвілевих практик населення України (2010)
Капустіна Н. - Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання, Ходарєва Ю. (2010)
Александрова О. - Повертаються в Україну (2010)
У паперових книг все менше читачів (підготував Ю . Ворона) (2010)
Події в бібліотеках країни (2010)
Погонець О. - Шевченкознавчі студії (2010)
Лупінос М. - Авторитетний контроль (2010)
Вітенко О. - Видавництво "Грані-т": на перехрестях культури (2010)
Мартинова В. - Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і ... зовсім не страшно! (2010)
Максименко З. - Морально-правове виховання користувачів у Зінківській ЦРБ ім. В. Г. Короленка Полтавської області (2010)
Бондаренко З. - Інтернет-центр у дії (2010)
Бахмет Т. - Біобліографічні поеми (2010)
П’ятдесят років служіння бібліотеці (про І. Іоненко) (2010)
Згадуючи про вчителя і колегу (про О. Сокальского) (2010)
Вергунов В. - Знаний вчений і кваліфікований бібліотекар (До 50-річчя доктора с.-г. наук, професора О. Тарабріна) (2010)
Літературні відзнаки 2009 року (2010)
Ільченко А. - Новинки українських видавництв (2010)
Створюємо бібліотечну енциклопедію (2010)
Питання стандартизації (2010)
Вилегжаніна Т. - До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні (Оприлюднено на IV Міжнародній науково-практичній конференції "Бібліотека і книга в контексті часу", квітень 2010 р.) (2010)
Савіна З. - Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини (ІV Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу"), Баркова О. (2010)
Стрішенець Н. - Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві (2010)
Казакова Н. - Книгознавець, публіцист, історик (До 115-річчя від дня народження Л. Биковського) (2010)
Добровольська Л. - Л. Биковський і Звенигородщина (2010)
Ковальчук Л. - Сторінки історії розповідають… Відновлення публічних бібліотек м. Києва у післявоєнні роки, Громовенко І. (2010)
Вірьовка Т. - Трансформація методичної діяльності відповідно до потреб користувачів бібліотек Миколаївського регіону (2010)
Три погляди на роботу бібліотек в умовах кризи (опрацював Ю. Ворона) (2010)
Ковальчук Н. - Сучасність і максимальна географія – нинішні тенденції перекладної української літератури (2010)
Трокай А. - Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі (2010)
Німецький фонд ім. Конрада Аденауера випустив книгу "Україна в світі" (підготував Ю. Ворона) (2010)
Трохименко Г. - Бібліотечний калейдоскоп (Харківська обласна бібліотека для дітей) (2010)
Кушнерчук М. - Публічна бібліотека – осередок духовності та знань (Із досвіду роботи Делятинської селищної бібліотеки Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської області) (2010)
Читання знову стає популярним (2010)
Хронограф подій у Національній парламентській (2010)
Талант керівника – дар рідкісний (Про Л. Григаш) (2010)
Федик Л. - Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка – 70 (2010)
Дерлеменко Т. - Із славним полуднем віку! (До ювілею директора Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України), Дерлеменко В. (2010)
Вилегжаніна Т. - Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? (2010)
Ярошенко Т. - Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство (2010)
Ковальчук Г. - Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації (2010)
Кунанець Н. - Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Богуш Т. - Удосконалення практичної діяльності – основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології (2010)
Петренко О. - Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підґрунтя підготовки Державної цільової програми підтримки та розвитку читання (2010)
Ручка А. - Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації (2010)
Зеленська Н. - Головна бібліотека Кіровоградщини в роки окупації (1941–1943 рр.) (2010)
Романюк О. - Краєзнавча діяльність публічних бібліотек м. Києва (2010)
Сак О. - Книги – взірці поліграфічного мистецтва у фонді Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (2010)
Бабій Л. - Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки (2010)
Федака С. - Головна книгозбірня Закарпаття (2010)
Патока В. - З глибин пам’яті. Неформальний відгук на книгу В. Бабича "Тарасовичі” (2010)
Зворський С. - Покажчик з історії бібліотечної справи і бібліографії (2010)
Політова О. - Покажчик "Бібліотекознавство України (1991–2008)” (2010)
Лехцер В. - Бібліотеки і національне різноманіття Закарпатської області (2010)
Єремко К. - Виставка творів Валерія Франчука в НПБУ (2010)
Вилегжаніна Т. - Бібліотека в контексті реформ (2010)
Гапченко П. - Національна парламентська бібліотека України в роки війни (2010)
Гуцол Г. - Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми (2010)
Микитенко А. - Співпраця з Президентською бібліотекою імені Б. М. Єльцина зі створення електронної колекції "Територія Росії": технологія підготовки документів (2010)
Погонець О. - На скрижалях часу: Рідкісне видання про Київ (2010)
Білик О. - Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті Інтернету (2010)
Миколенко Р. - Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек (2010)
Саприкін Г. - Китай: погляд бібліотекаря (2010)
Бабій Л. - У світі американських бібліотек (2010)
Лешнівська І. - Львівська ОУНБ – репрезентант галицької культури (2010)
Західноукраїнський бібліотечний форум (підготувала О. Погонець) (2010)
Груніна Л. - "Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування" (2010)
Казакова Н. - Бібліографія має майбутнє, Кононенко В. (2010)
Мороз Л. - Популяризація краєзнавчої літератури в Зіньківській районній ЦБС Полтавської області (2010)
Стовба О. - Робота Молодіжного інформаційного центру Нікопольської міської ЦБС із громадськими об’єднаннями міста (2010)
Цуріна І. - На порядку денному – сільська бібліотека (2010)
Бугай Т. - Широкий репертуар послуг бібліотеки на селі (2010)
Зі славним ювілеєм (Про С. Савченко) (2010)
Наша Антонівна (Про Н. Кочмар) (2010)
Вилегжаніна Т. - Закон про культуру: що далі? (2011)
Микитенко А. - Електронна бібліотека "Культура України" (2011)
Погонець О. - Соціокультурна діяльність як візитівка НПБУ (2011)
Круліковська О. - Центр правової інформації НПБУ (2011)
Шалівський М. - Зал довідково-інформаційного обслуговування (2011)
Ковальчук Г. - Чим є для нас "Парламентка" (2011)
Зворський С. - Храм знань на дніпровському пагорбі: з історії будівлі Національної парламентської бібліотеки України (2011)
Кононенко В. - Національна парламентська бібліотека України як центр професійної бібліографії (2011)
Ярошенко Т. - Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу (2011)
Кузьмініч Т. - Фактографічні бази даних Національної бібліотеки Білорусі: новий етап розвитку (2011)
Богун Н. - Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) (2011)
Райкова Г. - Проектна діяльність Бібліотечної Асамблеї Євразії (2011)
Проект Концепції "Української бібліотечної енциклопедії" (2011)
Концепція електронної бібліотеки "Культура України" (2011)
Загуменна В. - Електронний журнал як засіб наукової комунікації та складова інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки (2011)
Александрова О. - Книжка року’2010 (2011)
Ворона Ю. - Книгою року Бі-Бі-Сі–2010 названо роман Сергія Жадана "Ворошиловград" (2011)
У Парижі вийшов друком роман про Голодомор (2011)
Малолітніх злочинців засуджують у Німеччині до … читання (2011)
Німці ходять у бібліотеки частіше, ніж на футбол (2011)
Закон України № 2778–VI "Про культуру" (Витяг) (2011)
Вітаємо Леоніда Ілліча Бейліса (2011)
Вітаємо Любов Олексіївну Кирилюк (2011)
Вилегжаніна Т. - Сільській бібліотеці – увагу суспільства (2011)
Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів (За результатами слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності 18 травня 2011 р.) (2011)
Бойко Е. - Сільська бібліотека сьогодні: досягнення, проблеми, пропозиції щодо їх вирішення (2011)
Афонін О. - Манікюр для українського книговидання (2011)
Бейліс Л. - До сторіччя першого бібліотечного з’їзду (2011)
Зворський С. - Будівля основного книгосховища НПБУ (Сторінки зі 100-літньої історії) (2011)
Амельченко Ю. - Бібліотечний проект "Читаюча Одещина" (2011)
Пескіна Л. - Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний центр єврейської громади м. Києва, Талалаєвська М. (2011)
Димарчук З. - Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області (2011)
Розміровська О. - На підтримку іміджу дитячого читання (2011)
Гуляк М. - Як подружити дітей із бібліотекою (З досвіду роботи ЦМБ ім. Лесі Українки м. Львова) (2011)
Бейліс Л. - Дружба, співробітництво, спільне служіння освіті й культурі, Цуріна І. (2011)
Соломончук В. - Запрошуємо до "Світлиці" (Сімейний клуб за інтересами при Новоград-Волинській ЦМБ), Тищик А. (2011)
Березна Т. - Професійне читання бібліотекаря: бюлетень "ЛібМаркет" (2011)
Розколупа Н. - Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація) (2011)
Павленко Р. - Високопрофесійне фахове видання, Рогова П. (2011)
Сварник І. - Книги в дар (2011)
Добірка матеріалів (2011)
До уваги фахівців інформаційної сфери (2011)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (2011)
Пам’яті Валентини Валентинівни Мирошнікової (2011)
Вилегжаніна Т. - Криза читання як сучасна проблема світового рівня (2011)
Шевченко І. - Бібліотеки нині – більше, ніж бібліотеки (2011)
Савіна З. - Учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек приймає Івано-Франківськ (2011)
Форум сільських бібліотек Дніпропетровщини (2011)
Резолюція Першого регіонального форуму "Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: стратегія поступу в майбутнє" (2011)
Тітова Н. - Роль головної бібліотеки регіону в зміцненні позицій сільської бібліотеки (2011)
Цуріна І. - ІІІ Всеукраїнська школа методиста, Білик О. (2011)
Юхневич Ю. - Інтелектуальний простір публічних бібліотек (2011)
Бабій Л. - Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка – духовна скарбниця Прикарпаття (2011)
Богза Н. - Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади (2011)
Амельченко Ю. - Бібліотека проти самотності (2011)
Розколупа Н. - До питання організації мережі публічних бібліотек в Україні (2011)
Бейліс Л. - До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання (2011)
Білик О. - Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки, Гудімова Н. (2011)
Хамедюк А. - Відкриті захисти дипломних робіт у бібліотеці (2011)
Ракитянська В. - Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років (2011)
Мирош Т. - Мережа Інтернет-центрів у бібліотеках розширюється (2011)
Присудження Нобелівської премії з літератури–2011 (2011)
Серебріян О. - Книги, яким сто років (2011)
Найкраща книга Форуму видавців–2011 (2011)
"Є поети для епох" (2011)
Указ Президента України. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (2011)
Указ Президента України. Про внесення змін до Указу Президента (2011)
Ада Семенівна Чачко (2011)
Покажчик публікацій "Бібліотечної планети" за 2011 рік (2011)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечне обслуговування в сільській місцевості: стан і перспективи (2012)
Книги стануть більш доступними (2012)
Сидоренко Л. - "Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві" (ІІ Форум соціального партнерства) (2012)
Гаращенко О. - У майбутнє – разом із бібліотекою: роль ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі регіону (на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) (2012)
Московець Л. - Відроджуємо смак до читання (2012)
Тарантюк З. - Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС (2012)
Амеліна Є. - Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек, Пiлярчук В. (2012)
Людвік Н. - Вебінар як нова форма професійного спілкування, Шевченко О. (2012)
Семілет Н. - Бібліотекарі "капіталістичної праці", або Гол у порожні ворота (2012)
Розколупа Н. - Платні послуги в бібліотеках (2012)
Черевко Г. - Професія, що має майбутнє (Ужгородському коледжу культури і мистецтв – 65) (2012)
Життя, присвячене служінню книзі (Про Є. та В. Бабичів) (2012)
Вчений, викладач, лідер бібліотечного співтовариства (Про І. Шевченко) (2012)
Книжка року’2011 (2012)
Книжка року Бі-Бі-Сі–2011 (2012)
Результати українського читацького рейтингу в мережі Facebook за 2011 рік (2012)
Шевченківською премією нагороджено двох письменників (2012)
Бібліотеку-лабіринт із стінами з книжок побудували в одному з гуманітарних вишів Японії (2012)
Соціально-культурна акція російських бібліотек (2012)
Американський учений вирішив зібрати по одній копії всіх існуючих книг (2012)
Виставка алфавітів, що зникають, у Нью-Йоркcькій бібліотеці (2012)
Букрідери та "планшетники" сприяють зростанню книжкового піратства? (2012)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів : Закон України від 12.01.2012 № 4319-VІ (2012)
Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості: Постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2012 року № 4356-VI (2012)
Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят : Указ Президента України № 1209/2011 (Витяг) (2012)
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2001 р. № 1271. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (2012)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 29.11.2010 № 447 : наказ Міністерства фінансів України від 14.10. 2011 № 1297 (2012)
Адель Романівна Калашник (2012)
Вилегжаніна Т. - Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування (2012)
Пилипенко І. - Нестаціонарне обслуговування населення Донецької області (2012)
Риб’янцева І. - Комфортний простір – підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування (2012)
Григаш Л. - Бібліотечне краєзнавство – шлях до об’єднання громади (2012)
Пескіна Л. - "Університет третього віку" (2012)
Повідомлення про вихід у світ "Методичних рекомендацій для авторів "Української бібліотечної енциклопедії"" (2012)
Романюк О. - Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій (2012)
Розколупа Н. - Рішення, небезпечне для бібліотек, або Нова інструкція щодо застосування класифікації видатків бюджету (2012)
Рожков А. - Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки (2012)
Соляник А. - Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій (2012)
Комаренко М. - Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх фондів у 2008–2010 роках (Огляд) (2012)
Журнал "Шкільний бібліотечно-інформаційний центр": Інтерв’ю з головним редактором часопису Л. Поперечною (2012)
Проценко Т. - Всеукраїнські бібліотечні форуми (2012)
Лосієвський І. - Московська конференція за участю ЮНЕСКО (2012)
Іванків М. - Лідія Пустовідко: співпричетність часу та долі (2012)
Новинки видавництва "Грані-Т" (2012)
"Киев. Конспект 1970-х" (2012)
Бейліс Л. - Літературно-критичні журнали і бібліотеки (2012)
Бібліотеки світу в цифрах (2012)
У Лондоні протестують проти масового закриття бібліотек (2012)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "20 років незалежності України". (Витяг). Указ Президента України (2012)
Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня. Привітання Української бібліотечної асоціації (2012)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечна професія в сучасній Україні (2012)
Рогальчук Л. - "Дати і події" – нове видання Національної парламентської бібліотеки України (2012)
Пашкова В. - Міжнародний кодекс етики (2012)
Бейліс Л. - Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу (2012)
Плакіда А. - Проектний розвиток кримських бібліотек як інструмент модернізації і фактор формування соціально-культурної сфери регіону (2012)
Зніщенко М. - Судак – столиця міжнародного бібліотечного спілкування (2012)
Новакова Л. - Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки (2012)
Козлова В. - "Бібліотека – острів фантазії і творчості". (Програма літнього відпочинку дітей і дорослих у Кіровоградській ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) (2012)
Шматько О. - Робота Регіонального тренінгового центру Львівської ОУНБ у рамках освітньої програми "Золоті роки" (2012)
Лагута Л. - Експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотеки (2012)
Димарчук З. - Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ (2012)
Тимів І. - Маргіналії в рукописних книгах і стародруках як джерело з історії татарських і турецьких набігів на українські землі в XVІ–XVII ст. (2012)
Стельмах Х. - Львівщина в польській художній літературі (2012)
Переможці "Коронації слова–2012" (2012)
Перший лауреат незалежної премії за україномовну книгу для дітей (2012)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "20 років незалежності України". (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про відзначення державними нагородами України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
З відкритим серцем до людей (2012)
Євгенія Миколаївна Завадська (2012)
Людмила Володимирівна Матвієнко (2012)
Сенченко М. - Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" — 90 років (2009)
Президент України Колективові Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (2009)
Голова Верховної Ради України Колективу Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (2009)
Прем'єр-міністр України Працівникам Книжкової палати України з нагоди 90-річчя від дня її заснування (2009)
На честь ювілею (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" (2009)
Колегія Держкомтелерадіо України підбила підсумки роботи в 2008 році та намітила завдання на наступний рік (2009)
Паливода Ю. - Сутність і способи діяльності редактора щодо формування видавничого портфеля (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Ярошенко Т. - Книжки Зиновія Антонюка: усвідомлення себе як українця (2009)
Політова О. - Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику "Історія України" (2009)
Дурєєва Т. - Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері (2009)
Філіпова Л. - Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект (2009)
Давидова І. - Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур (2009)
Сербін О. - Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) (2009)
Синюк С. - Бібліотека Волинського Князя Володимира Васильковича (2009)
Васьківська О. - Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVІ—ХІХ століттях (2009)
Указ Президента України "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні" (2009)
Андрійчук М. - Висвітлення українсько-єврейських взаємин на сторінках часопису "Рідний Край" (2009)
Кручек В. - Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії (2009)
Сташків М. - Життя і слово письменника (2009)
Рева Л. - Духовність літератури, її ментальність як категорії вічного (2009)
Заславець Г. - Щоб не згасла пам'ять поколінь (2009)
Заславець Г. - Буковинські книги очима українців та росіян (2009)
Добровольський О. - Оптимізація книговидання за критерієм "ціна — якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції (2009)
Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 27 лютого 2008 року до 25 лютого 2009 року. Доповідь Президента УАВК О. Афоніна (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Ковальчук Г. - Друковане слово під радянською цензурою (2009)
Дзюбан Р. - Портрет ученого мовою бібліографії (2009)
Мілясевич І. - Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення (2009)
Мар'їна О. - Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних системах (2009)
Стрішенець Н. - Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології (2009)
Мурашкевич Т. - Дарунки Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету, Заславець Г. (2009)
Асєєв Г. - Концепція електронного сховища даних (2009)
Коханова І. - Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності (2009)
Головацька І. - Бібліотечно-інформаційні ресурси Галичини: питання формування та забезпечення доступу (2009)
Черниш Н. - Енциклопедія "Британіка": складний шлях до світового лідерства (2009)
Бондарчук О. - Українські букварі XIX — початку XX століття у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2009)
Схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009—2015 роки (2009)
Пам’ять, честь, гідність, саме життя нашого народу (2009)
Духовний скарб народу (2009)
Воронцовська Ірина. - Наша професія в особистостях (2009)
Українська книга бажана в Білорусі (2009)
Українська революція — мовою історичних документів та книжкових видань (2009)
Татарчук Л. - Лінгвістичне забезпечення формування єдиного інформаційного простору в мережі сільськогосподарських бібліотек (2011)
Якушко Б. - Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН (2011)
Ковальчук Г. - Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства (2011)
Лиханова І. - Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги" (2011)
Малолєтова Н. - Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії (2011)
Попик В. - Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації (2011)
Заболотна Н. - Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини XIX ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках (2011)
Яременко Л. - Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України (2011)
Ковальчук Г. - Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського (2011)
Бондарчук А. - 125 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967) (2011)
Науменко С. - Видатний вчений, лицар науки, патріот (до 130-річчя від дня народження академіка О. О. Богомольця), Дєгтярьова К. (2011)
Лобузіна К. - Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища, Клочок А. (2011)
Добко Т. - Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне (2011)
Дрыбин В. - Отражение национального документа в системе каталогов Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние и перспективы развития (2011)
Сербін О. - "Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем (2011)
Лазоренко Ю. - Розвиток корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек територіальних об’єднань в Україні (2011)
Клименко О. - Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі, Бачинська Н. (2011)
Попик В. - Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби (2011)
Юхимець Г. - Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство (2011)
Рогов П. - Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан, шляхи розвитку (2011)
Добко Т. - XII Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині" (2011)
Смаглова Н. - Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України (2011)
Андріюк В. В. - Перспективний підхід в юридичному прогнозуванні: деякі методологічні проблеми (2009)
Грицан О. А. - Організаційно-правове забезпечення контролю за раціональним використанням та охороною надр в умовах входження України до складу Російської імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2009)
Дунаєва О. С. - Уточнення напрямків юридичної діяльності та деяких інших актуальних проблем юриспруденції (2009)
Коритко Л. Я. - Характеристика суб’єктів господарювання згідно австрійського Торговельного закону 1862 року (2009)
Легін Л. М. - Правове врегулювання нормотворчого та законодавчого процесів (2009)
Микитин Ю. І. - Історичний розвиток примирення і посередництва в джерелах права, що діяли на українських землях у ХVI-XIX століттях (2009)
Олійник О. С. - Особливості правового регулювання інституту шлюбного договору в Німеччині: порівняльно-правовий аспект (2009)
Присташ Л. Т. - Правове регулювання воєводського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1918-1939 р.р.) (2009)
Процик В. М. - Правові основи розбудови прикордонних військ України у 1994-1999 роках (2009)
Редько А. - Облаштування кордону як комплекс адміністративно-територіальних змін у Західній Україні періоду Другої світової війни (2009)
Дерев’янко С. М. - Акти Кабінету Міністрів України як джерело референдного права (2009)
Темех І. Т. - Суспільно-правова природа правозахисних громадських організацій (2009)
Яцків І. І. - Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект (2009)
Височан В. М. - Місце договору про надання комунальних послуг в системі цивільно-правових договорів (2009)
Гейнц Р. М. - Комунальна послуга як правова категорія (2009)
Калаур І. Р. - Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) (2009)
Ковалишин О. Р. - Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація (2009)
Логвінова М. В. - Згода дитини на усиновлення (2009)
Багай Н. О. - Поняття та ознаки державного комерційного сільськогосподарського підприємства: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Вітовська І. В. - Принцип дотримання екологічних стандартів та нормативів (2009)
Денега В. П. - Становлення інституту зелених насаджень (2009)
Романюк М. З. - Право власності на землі оборони України (2009)
Бомбергер І. Л. - До питання про поняття "Спеціальна пенсія" (2009)
Парамонова О. С. - Належне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником як гарантія права на охорону здоров’я (2009)
Барчук І. В. - Особливості кримінально-правової відповідальності за забруднення водних об'єктів (2009)
Билиця А. Я. - Основні ознаки поняття виправданого ризику (2009)
Габуда А. С. - Потерпілий від опору у кримінально-правовому значенні (2009)
Гуцуляк М. Я. - Гуманізація виконання кримінальних покарань в Україні у контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими (2009)
Кос О. Д. - Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в сфері боротьби зі злочинністю (2009)
Марчак В. Я. - Обмежена осудність: актуальні питання практичного застосування (2009)
Медицький І. Б. - Основні підходи до розуміння міжнародного кримінального права (2009)
Палюх Л. М. - Деякі питання конкуренції кримінально-правових норм при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх (2009)
Погребняк О. О. - Щодо злочинів, вчинених на релігійному грунті (2009)
Розенфельд Н. А. - До питання кримінально-правової політики в сфері охорони медіа-простору України (2009)
Стеблинська О. С. - Основні напрями реалізації державної політики по запобіганню пияцтву і наркотизму серед неповнолітніх (2009)
Федорак Л. М. - Проблеми призначення покарання при наявності у кримінальній справі як пом’якшуючих, так і обтяжуючих покарання обставин (2009)
Шимко Т. В. - Окремі аспекти визначення об’єкта посягання у злочинах проти правосуддя (2009)
Басиста І. В. - Окремі проблемні аспекти прийняття і реалізації тактичних рішень слідчого (2009)
Батюк О. В. - Актуальність питання криміналістичного дослідження слідчих помилок, Чернета С. Ю. (2009)
Бондар О. В. - Поняття і значення застосування аналогії в кримінальному судочинстві (2009)
Бородовська Н. О. - Структура механізму забезпечення кримінально-процесуального статусу засудженого (2009)
Загурський О. Б. - Особливості судової промови захисника в суді апеляційної інстанції (2009)
Кириченко С. А. - Удосконалення класифікації суб’єктів антикримінального судочинства (2009)
Коросташова Т. О. - Подальший розвиток концепції освітянської та наукової юридичної діяльності (2009)
Олейняш Е. М. - Фактичні підстави проведення обшуку в кримінальному процесі (2009)
Ярошенко Т. - Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років (2011)
Копанєва Є. - Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації (2011)
Лобузіна К. - Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, Лобузін І. (2011)
Березкина Н. - Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси, Сикорская О., Хренова Г. (2011)
Дрозд О. - Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса, Мыхлик В. (2011)
Трачук Л. - Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування (2011)
Бодак О. - Електронний інформаційний ресурс "Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики", Федорчук А. (2011)
Лисенко Л. - Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі": сторінки історії (2011)
Шкира О. - Просторова модель бібліотеки вишу (2011)
Моісеєнко Н. - Метабібліографічний посібник з правознавства (2011)
"Я тобою, Україно, живу…" (Пам’яті Петра Тимофійовича Тронька) (2011)
Швецова-Водка Г. - Бібліотека як документальна комунікаційна система (2011)
Кунанець Н. - Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") (2011)
Матвієнко А. - Розроблення метаданих інтернет-навігатора для веб-ресурсу "Туристична Україна" як документальної системи: бібліографічно-археографічний аспект (2011)
Попик В. - Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях (2011)
Марченко Н. - "Біографія дитинства" в науковому полі біографіки та колі дитячого читання (2011)
Каліберда Н. - Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору, Василенко О. (2011)
Костенко Л. - Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології, Соловяненко Д. (2011)
Гранчак Т. - Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками (2011)
Любовець Н. - Біографіка у сучасному інформаційному просторі, Попик В. (2011)
Дубровіна Л. - Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі, Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т. (2011)
Костенко Л. - Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі, Жабін О. (2011)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів, Затока Л. (2011)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" (2011)
Радченко А. - Зібрання знавців академічної видавничої справи (V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук), Болкотун З. (2011)
Губко Г. - "Везде исследуй всечасно, что есть велико и прекрасно" (До 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова) (2011)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2011 рік (2011)
Буруковська Н. В. - Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики (2011)
Бермічева О. В. - Індивідуальність людини і право на індивідуальність особистості (2011)
Добренька Н. В. - Основні концептуальні підходи до праворозуміння (2011)
Ткач Т. П. - Якісні характеристики еліти як умова реалізації елітарної демократії (2011)
Бондаренко Я. С. - Рішення суду, якими тимчасово обмежуються конституційні права особи в досудовому кримінальному процесі (2011)
Духовна О. В. - Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням міцевих запозичень в Україні (2011)
Великорода О. М. - Скасування та оскарження заочного рішення (2011)
Шимон С. І. - Реалізація обов’язку передання "товару" в зобов’язаннях з купівлі-продажу речей та майнових прав (2011)
Ізарова І. О. - Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі (2011)
Таран О. С. - Відмежування багатосторонніх договорів від суміжних понять (2011)
Погорєлов С. І. - Особливості кваліфікації антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю (2011)
Коверзнев В. О. - Правовий режим майна виробничих та інших видів кооперативів (2011)
Бойко Р. Б. - Правовий аспект охорони праці: міжнародний досвід для України (2011)
Головкін О. - Проблеми оптимізації прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері охорони довкілля в Україні (2011)
Яцишин Р. В. - Дослідження європейських джерел права навколишнього природного середовища (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - К вопросу о способах систематизации законодательства об энергосбережении (2011)
Кікалішвілі М. В. - Девіантна поведінка: поняття та ознаки (2011)
Вереша Р. В. - Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення (2011)
Пилипенко Є. О. - Пропозиції стосовно диференціації кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці (2011)
Чомахашвілі О. Ш. - Зарубіжний досвід діяльності системи виконання покарань, Микитась І. М. (2011)
Кирилюк І. В. - Злочинність у сфері психіатрії: особливості, детермінанти та шляхи запобігання (2011)
Загурський О. Б. - Питання кримінально-процесуальної політики України (2011)
Сачук В. В. - Забезпечення права на захист у кримінальних справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами до настання віку кримінальної відповідальності (2011)
Шаповал К. В. - Принцип спеціалізації як концептуальна передумова створення земельних судів в Україні (2011)
Штелик С. П. - Інстанційна організація системи судів загальної юрисдикції України: окремі проблеми теорії і практики (2011)
Вигівська Л. В. - Загальні засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (2011)
Стояновський Є. О. - Прокурорський нагляд за додержанням бюджетного законодавства як форма і напрям правозахисної діяльності органів прокуратури (2011)
Косаренко О. І. - Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин (2011)
Цірат Г. А. - Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу (2011)
Цірат Г. В. - Чи варто Україні приєднуватися до конвенції про незаконне втручання 2009 року? (2011)
Чайка О. І. - Проблема вибору англійського відповідника українським юридичним термінам на позначення спеціалізації юриста (2011)
Савченко Я. А. - Деякі питання визначення статусу біженців та надання їм права притулку (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Закон України "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо книговидавничої справи " (2009)
Афонін О. - Динаміка змін у видавничій сфері в умовах кризи у січні — лютому 2009 року (2009)
Фідельська А. - Аналітичний огляд щодо стану оформлення видавцями вихідних відомостей у книжкових виданнях у 2008 році (2009)
Бужбецька А. - Рекламно-інформаційна діяльність у гуртовій та роздрібній торгівлі книгою в Україні (з використанням даних про практику роботи ДП "Самміт-книга" та ДВАТ "Укркнига") (2009)
Бабич Є. - Шляхи вітчизняної історії на сторінках альманаху, Патока В. (2009)
Устіннікова О. - Відкриваючи нові грані непізнаного (2009)
Литвиненко Н. - Довідкові та бібліографічні джерела про Донбас кінця XIX — початку XX століття (2009)
Осаула Володимир. - Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек (2009)
Дуцяк Ігор. - Термінологічні аспекти Універсальної десяткової класифікації (2009)
Васюк Оксана. - Використання можливості бібліотеки вищої школи у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України) (2009)
Кислюк Любов. - Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України (2009)
Федотова Оксана. - Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття (2009)
Сербін Олег. - Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя (2009)
Скляренко Оксана. - Інформаційне забезпечення реформування державного управління (2009)
Кручек Вікторія. - Умови організації педагогічної взаємодії: за матеріалами наукової літератури (2009)
Кудлач Володимир. - Одесити вшановують Шевченка (2009)
Березюк Ніна. - Василь Якович Джуньковський — перший каталогознавець в Україні, Сєдих Віктор. (2009)
Причинилися чи зачинилися ворота? (2009)
До уваги авторів — здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук. (2009)
Указ Президента України "Про нагородження працівників Державного спеціалізованого видавництва дитячої літератури "Веселка", м. Київ " (2009)
Привітання т.в.о. Голови Держкомтелерадіо України Анатолія Мураховського із Всесвітнім днем книги (2009)
Маркова В. - До питання еволюції авторської діяльності в контексті книжкової комунікації (2009)
Харитоненко К. - Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК (2009)
Вахнован В. - Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, Шкурко О. (2009)
Зніщенко М. - Науково-методичній діяльності обласних бібліотек для дітей України — законодавчу підтримку (2009)
Демчук Н. - Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти (2009)
Макеєва І. - Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів (2009)
Головацька І. - Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини (2009)
Черниш Н. - Традиції та новаторство "Большой Российской энциклопедии" (2009)
Терещенко К. - Російською мовою про Україну на весь світ (2009)
В Америці знайшли оригінал другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (2009)
Добко Т. - Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов, Кончаковський Анатолий. (2009)
Афанасьєва З. - Книгою покликана і мобілізована (2009)
Теслюк Валентина. - Соціальна реабілітація дітей та молоді (2009)
Андрійчук Т. - Принцип прозорості комунікації органів державної влади з населенням: понятійно-концептуальне бачення (2009)
Петренко О. - Весняне Медвіновське свято дитячої книги (2009)
Сенченко М. - Травневі події (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" (2009)
Вітчизняне книгорозповсюдження потребує удосконалення (виступ тимчасово виконуючого обов’язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України А. Л. Мураховського на нараді з питань функціонування вітчизняної мережі книгорозповсюдження; 15 травня, м. Луцьк, Волинська ОДА) (2009)
Буряк С. - Аналіз випуску друкованої продукції в 2008 році (2009)
Велика подія Волині (2009)
Сівашова І. - Журнал "Книголюб" стане читацьким компасом у світ книжки (2009)
Ганжуров Ю. - Дискурс: від милозвучності слова до наукового узагальнення (2009)
Войцехівська Г. - Бібліографічне видання про будівлі бібліотек (2009)
Афонін О. - З професійним святом — Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (2009)
Стрішенець Н. - Розвиток бібліотечного фонду в часи змін (2009)
Про набуття чинності нового національного стандарту (2009)
Васюк О. - Організація контролю навчання студентів, Майданюк Н. (2009)
Асєєв Г. - Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання (2009)
Сенченко Н. - Документальні свідчення про витоки Немирівського монастиря (2009)
Васильченко М. - Український бібліотекознавець і педагог, Сєдих В., Тамм (Янович) Н. (2009)
24 травня — День слов'янської писемності і культури (2009)
Петренко О. - Видавництву "Веселка" — 75 років: здобутки та пріоритети веселчан у незалежній Україні (2009)
Кухарський В. - Роль духовенства у глобальній інформаційно-економічнній війні так званого демократичного світу проти України (2009)
Кудлач В. - Оптимізм і тверезий розрахунок: ювілейна книжкова виставка-форум в Одесі (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Литвиненко О. - Криза дитячого читання в контексті національного книговидання (2009)
Сербенська О. - Постать Теофіля Комаринця: біобібліографічний вимір (2009)
Прокопенко Л. - Принципи рівних можливостей: проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА (2009)
Семінар-практикум "Нове в УДК" (2009)
Женченко М. - Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання (2009)
Білан Л. - Формування системи підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників (2009)
Кузнецова М. - Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи (2009)
Проценко Т. - Електронна бібліотека як складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення сімейних лікарів (2009)
Плитус О. - Роль бібліотек товариства "Рідна школа" у вихованні дітей Галичини в першій третині ХХ століття (2009)
Василишин О. - Публіцистична та редакторська діяльність Дмитра Паліїва на сторінках часопису "Заграва" (2009)
Орлик О. - Журнальні видання 20—30-х років ХХ століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні (2009)
Останні орли уславленого українського роду (2009)
Федотова О. - Методологічні принципи дослідження політичної цензури творів друку: українознавчий ракурс (2009)
Кухарський В. - Роль духовенства у глобальній інформаційно-економічній війні так званого демократичного світу проти України (2009)
Українські книги здобули перемогу на VI Міжнародному конкурсі "Мистецтво книги" (2009)
Погореловська І. - Свято книги на Слобожанщині: зустрічі, презентації, налагодження ділових контактів (2009)
Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень" (2009)
Держкомтелерадіо підбито підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України (2009)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2009 року (2009)
Устіннікова Т. - Аналіз стану функціонування системи обов’язкового примірника неперіодичних видань у 2008 — першому півріччі 2009 року (2009)
Шатрова М. - Дослідження документного потоку авторефератів дисертацій з образотворчого мистецтва, виданих в Україні в 1996—2008 роках (2009)
Швецова-Водка Г. - Студентам про симбіоз науки і бібліографії, Мілясевич І. (2009)
Стельмах Н. - Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень з питань дошкільної освіти (2009)
Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання. Коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків (2009)
Зніщенко М. - Проблеми комплектування бібліотек для дітей та шляхи їхнього вирішення, Омеляненко Т. (2009)
Колесникова Т. - Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження (2009)
Барабанова Н. - "Теорія комунікації" в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців (2009)
Маценко Л. - Теоретико-методичні аспекти застосування кредитно-модульної системи навчання, Павленко Т. (2009)
Заголовок бібліографічного запису (2009)
Литвиненко Н. - Краєзнавчо-бібліографічний контент веб-сайтів бібліотек Донбасу як складова краєзнавчої електронної бібліотеки (2009)
Свістельник І. - Спортивна періодика та книговидання: 20—30-ті роки ХХ століття (2009)
Шейко В. - Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України (2009)
Кушнаренко Н. - Яскрава постать Xарківської бібліотекознавчої школи, Сєдих Віктор. (2009)
Українській асоціації видавців та книгорозповсюджувачів — 15 років (2009)
Бейліс Л. - Гоголь у часі і просторі українських бібліотек (2009)
Указ Президента України "Про присвоєння А. Кобзаренко звання Герой України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників комунального закладу культури "Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека"" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського