Рожко В. А. - Гедоністична складова мережі Інтернет та соціальних мереж (2019)
Рубський В. М. - Проблематизація онтології особистості в постметафізичному світогляді (2019)
Савонова Г. І. - Рефлексія дихотомій та теодицея в екзистенціальній філософії Г. Марселя (2019)
Кадієвська І. А. - Філософія кайдзен та організація управління компанією будівельного комплексу, Сазонов В. В. (2019)
Семко Я. С. - Homo glamuricus як теоретична модель (2019)
Симоненко С. П. - Інформаційні технології як головний виклик сучасності (2019)
Сислюк Я. Г. - Філософсько–релігійні погляди професорів Києво–Могилянської академії, Тімченко О. П., Пігош М. А. (2019)
Слотюк П. В. - Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера (2019)
Соколова О. М. - Соціально–філософські рецепції ідей "антропологічної школи" Григорія Сковороди (2019)
Стрельцова С. В. - Вплив української етнічної символіки на творчість сучасних митців (2019)
Фещенко І. В. - Особливості розвитку внутрішніх збройно–політичних конфліктів (2019)
Фуркало В. С. - Проблеми розвитку сучасної релігійної освіти в Україні (2019)
Царенок А. В. - Аскетико–естетичне вчення про належне використання чуттів (2019)
Шавріна І. В. - Трансформація релігійної свідомості в сучасній Україні (2019)
Шевченко З. В. - Теорія статево–рольової соціалізації особистості (філософська оцінка) (2019)
Шкіль С. О. - Творчість Феофана Прокоповича Київського періоду (2019)
Шмиголь М. Ф. - Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект, Юшкевич Ю. С. (2019)
Мельник Л. М. - Вселенські собори в канонічному становленні християнської доктрини, Харьковщенко Ю. Є. (2019)
Григорак А. К. - Новітні історіографічні дослідження українського іконопису Страшного Суду (2019)
Катаєв С. Л. - Релігійність в системі ціннісних орієнтацій школярів (2019)
Сало Г. В. - Антропологічні виміри у релігійно-філософських поглядах українських мислителів західної діаспори (2019)
Петренко О. С. - Моделі використання джерел інформації населенням вільної частини Луганської області (2019)
Чайковський М. Є. - Центро-периферійні процеси в Україні, Ковтун О.С. (2019)
Орлов О. І. - Арт-хаус – експонування країни в елітарних колах (2019)
Шафраньош О. І. - Підходи до трактування феномену контркультури: спроба типологізації (2019)
Плаксина О. - Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля (2019)
Приймак О. М. - Корекція об’єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна, Приймак Ю.О. (2019)
Svyatnenko I. - Gender xenophobia: candidate gender behavior in a love and preliminary period (2019)
Fadyeyeva V. - Corporate social responsibility: Polish experience and Ukrainian perspectives (2019)
Бевз Н. В. - Герменевтична проблематика у контексті трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля (2019)
Ворона П. В. - Всесвітній форум українців (1992 р.) про шляхи розвитку України – втрачені перспективи (2018)
Мартиненко В. М. - Про діалектику формування "публічного управління” як наукової категорії і дотичних до неї наукових понять (2018)
Степаненко С. В. - Організація і здійснення влади в країні як об’єкт державної політики (2018)
Білосорочка С. І. - Передумови виникнення суспільно-політичних рухів за гендерну рівність у середовищі українців в умовах самодержавства (2018)
Нікітін В. В. - "Ефект Кілінга” у вітчизняній науці державного управління (2018)
Ревенко Т. В. - Сутність та основні складники освітнього процесу у закладах вищої освіти України (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові аспекти розвитку публічного управління водним господарством України за часів Російської імперії (друга половина XVIІІ ст. – до 1917 р.) (2018)
Угоднікова О. І. - Державне управління розвитком галузі туризму: теорія та практика (2018)
Знаткова О. М. - Аналіз форм залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: правовий аспект (2018)
Лаврентій Д. С. - Державно-приватне партнерство: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2018)
Лелюк Р. В. - Інституалізація владно-громадських ініціатив як складова становлення публічного управління в Україні (2018)
Міхальов О. М. - Публічна політика, державне управління, еліта та система цінностей – співвідношення понять (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Науковий аспект системи стратегічного управління в Україні: реалії та перспективи (2018)
Соломко Ю. І. - Стан упровадження електронних послуг: результати реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні (2018)
Сокіл В. В. - Аналіз бюджетного фінансування регіонального розвитку в Україні у 2014–2018 рр. (2018)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2017)
Бірюков В. В. - Сутність соціальної відповідальності держави і суспільства щодо охорони довкілля (2018)
Бокотькo Р. Р. - Зміни біохімічних показників сироватки крові щурів при експериментальному гіпотиреозі (2017)
Литвиненко М. В. - Механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні: визначення і складники (2018)
Данчук О. В. - Індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2017)
Садовська Л. М. - Державна політика у сфері громадянської освіти: етапи розвитку, структура, орієнтири (2018)
Дяченко О. Б. - Трансформація кормових есенціальних жирних кислот родини ω-6 в організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах, Рівіс Й. Ф. (2017)
Ясиневич С. Л. - Місце і роль мас-медіа у процесі формування соціально-комунікаційної сфери громадянського суспільства (2018)
Зінов’єв С. Г. - Біохімічний профіль м’яса свиней за використання ГМ-сої у їх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, Рогуля А. О. (2018)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні процеси організму та продуктивність кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Голинська О. В. - Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах (2018)
Кладницька Л. В. - Експресія цитоплазматичних білків стовбуровими клітинами із жирової тканини собаки на різних пасажах культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В. , Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Серенок А. О. - Методологія проведення аудиту даних міських рад (2018)
Клим О. Я. - Вміст жирних кислот і важких металів у пилку з кульбаби лікарської у різних природно-екологічних зонах Карпатського регіону (2017)
Євдокимов В. О. - Менеджмент майбутнього в органах публічної влади (2018)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на стан антиоксидантної системи кролів, Цехмістренко С. І. (2017)
Магась Г. А. - Методика формування стилю управління керівника залежно від умов виконання оперативно-службових завдань органом (підрозділом) охорони державного кордону (2018)
Савчук Т. Л. - Зміна біохімічних показників крові кролів після експериментального ушкодження кісткової тканини (2017)
Недобор І. В. - Чинники впливу на формування та реалізацію кадрової політики в системі публічного управління (2018)
Саулко В. В. - Еритрограма крові тільних корів та телят різних біогеохімічних провінцій за мікроелементозів, Довга Л. В., Мазуркевич А. Й. (2017)
Непомнящий О. М. - Зарубіжний досвід регулювання будівельної діяльності, Медведчук О. В., Лагунова І. А. (2018)
Трач В. В. - Жирнокислотний склад печінки 14-добових ембріонів та однодобових перепелів, Данчук В. В. (2017)
Білуха Л. А. - Децентралізація та реформа адміністративно-територіального устрою франції: досвід для України (2018)
Кушнір Г. В. - Аналіз результатів досліджень рослинної сировини та кормів для тварин за 2016 рік на наявність генетично модифікованих рослин (2017)
Карлов Т. В. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні (2018)
Левицький Т. Р. - Перспективність застосування нового білкового концентрату (квпо) у раціонах молодняку свиней, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Бойко Г. Й., Соловйов В. В. (2017)
Черноіваненко А. В. - Сучасні практики взаємодії політичних партій з органами державного управління в Україні (2018)
Микитин М. С. - Макуха з редьки олійної в раціоні курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2017)
Ривак Г. П. - Дослідження катіонного складу вод питних і природних методом капілярного електрофорезу (2017)
Ривак Р. О. - Вплив різних доз йоду в поживному середовищі на нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor (2017)
Симон М. Ю. - Вплив пекарських дріжджів на інтенсивність окисних процесів у м’язах молоді російського осетра (acipenser guldenstaedtii) (2017)
Федак Н. М. - Балансуюча кормова добавка для високопродуктивних корів у зоні західного лісостепу, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2017)
Бучек К. - Ендоскопічна діагностика рецидивуючої обструкції дихальних шляхів у коней, Максимович І., Станєц М., Мільчак А. (2017)
Канівець Н. С. - Характер рубцевого травлення корів за виразкового глоситу, Кравченко С. О. (2017)
Кушнір В. Ю. - Сучасний підхід до фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2017)
Музика В. П. - Ефективність та безпечність нового антимікробного препарату для лікування бактеріальних інфекцій овець і кіз, Паливода К. О., Жила М. І., Лісова Н. Е., Стецько Т. І., Михалусь Г. М., Падовський В. Н. (2017)
Приступа О. І. - Стан мінерального обміну та його регуляція за лікування щурів, хворих на токсичну гепатодистрофію, Петрух І. М., Сімонов М. Р., Слівінська Л. Г., Влізло В. В. (2017)
Слюсар Н. В. - Антибіотикотерапія, у порівняльному аспекті, за бронхолегеневої патології у телят (2017)
Тесарівська У. І. - Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят F2 за дії на організм матерів різних доз цитрату наногерманію (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "глудіформ–888", Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Хирівський О. В., Данко М. М.. (2017)
Авдосьєва І. К. - Ефективність вакцини cevac ibird проти інфекційного бронхіту бройлерів при застосуванні в інкубаторі, Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2017)
Авдосьєва І. К. - Вплив пробіотичного препарату "мультибактерин bs+lа" на ефективність вакцинації проти ньюкаслської хвороби бройлерів, Фляк Л. І., Григорашева І. Н. (2017)
Гордієнко О. І. - Особливості та оптимізація процесу культивування виробничого штаму e. coli 055 при впорядкуванні етапів загального технологічного ланцюга зберігання в колекціях (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми і розробка нового препарату для лікування корів, хворих на мастит, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір І. М. - Вивчення підгострої токсичності дезінфікуючого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину, Колодій Г. В. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка гострої токсичності технологічної кормової добавки (2017)
Патерега І. П. - Визначення токсичності кормової добавки вітастар (2017)
Нагорна Л. В. - Визначення акарицидної ефективності препарату "цифлур" на кліщів dermanyssus gallinae (2017)
Федорович О. В. - Гематогологічні показники однорічок товстолобика, уражених ектопаразитами, до та після застосування препаратів "бровермектин-грануляттм" і "авесстимтм" (2017)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники гуморального імунітету лошат верхових порід (2017)
Бабік Н. П. - Вплив відтворювальної здатності корів голштинської породи на тривалість та ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І. (2017)
Вечеря Ю. О. - Продуктивність курчат-бройлерів за сортування інкубаційних яєць за масою (2017)
Корнієнко М. В. - Визначення поліморфних варіантів фрагментів днк збудників хламідійних інфекцій птахів, Ксьонз І. М. (2017)
Олійниченко Є. К. - Поліморфізм гену лептину в популяціях свиней полтавської м’ясної та миргородської порід, Саєнко А. М., Балацький В. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Вплив віку першого отелення корів на тривалість і ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Пундик В. П. - Сучасні технологічні підходи до удосконалення елементів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Каплінський В. В., Пйонтик Ю. Л., Тесак Г. В. (2017)
Стадницька О. І. - Генетичний потенціал не вичерпаний (2017)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від показників відтворювальної здатності (2017)
Янович Д. В. - Результати скринінгових досліджень вмісту пилку генетично модифікованих рослин у зразках меду, Засадна З. Я., П’ятничко О. М., Щебентовська О. М., Кіслова С. М. (2017)
Янович Д. В. - Використання імуноафінних колонок у підготовці зразків продуктів харчування для скринінг-визначення хлорамфеніколу, Засадна З. С., Ридчук М. В., Кіслова С. М., Паздерська О. М., Майба Н. А., Шимко М. В. (2017)
Янович Д. В. - Застосування методу верх-мс/мс для одночасного кількісного визначення метаболітів нітрофуранів у зразках меду, Засадна З. С., Ридчук М. В., Федякова О. І., Кіслова С. М. (2017)
Величко В. О. - До питання залежності продуктивності корів від імунологічного ресурсу їх організму в умовах техногенного навантаження (2017)
Величко В. О. - Методика оцінювання результативності системи управління якістю, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Савка М. І. (2017)
Грига Н. П. - Доцільність та необхідність застосування пробіотиків для тварин, Богдан В. П. (2017)
Гримак А. В. - Економічні та управлінські переваги впровадження системи безпеки продуктів харчування (HАССP) (2017)
Голуб I. А. - Залежність ефективності роботи підприємств від чіткого дотримання стандартів та вимог систем якості, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є., Гарвас Г. Д., Гримак А. В. (2017)
Деркач І. М. - Асортимент м’яких лікарських форм на фармацевтичному ринку ветеринарних препаратів в україні, Прокуда І. П. (2017)
Мазур Т. В. - Дератизація – один із шляхів попередження поширення паразитарних захворювань (2017)
Прискока В. А. - Розвиток епізоотичного процесу при африканській чумі свиней в Україні, Неволько О. М., Новожицька Ю. М., Свідерський В. С., Марущак Л. В. (2017)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу підприємств (2017)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2017)
Радченко Л. П. - Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку (2019)
Якименко М. А. - Організація переселення сільського населення Бессарабії в Сибір та Казахстан у роки столипінської аграрної реформи (1906–1914 рр.), Краснікова О. М., Борисова І. С. (2019)
Busarieva T. - Theoretical-methodological principles of the formation of the category "knowledge management" (2019)
Скороход І. С. - Розвиток "зеленої" економіки в країнах Європейського Союзу, Горбач Л. М. (2019)
Байда Б. Ф. - Системний підхід до розвитку менеджменту туризму (2019)
Горшков М. А. - Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору, Лозовський О. М. (2019)
Гук Н. А. - Оцінка впливу туризму на соціально-економічний розвиток суспільних просторових систем (2019)
Дергалюк Б. В. - Спрямування державної структурної політики в економіці України (2019)
Коробка С. В. - Органічне виробництво: нові можливості для малого підприємництва на сільських територіях (2019)
Крамар І. Ю. - Інституційні та економічні чинники розвитку науково-дослідного потенціалу України в контексті інтернаціоналізації (2019)
Крутько М. А. - Формування методології розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Малюта Л. Я. - Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України, Дерманська Л. В. (2019)
Рожко З. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств молочної промисловості на міжнародному ринку, Струс Л. А., Чеснік Н. М. (2019)
Khmurova V. - Features of self-government functioning in Ukraine, Likarchuk L. (2019)
Артюх Г. І. - Система корпоративного страхування в умовах вітчизняних підприємств, Горлач А. С. (2019)
Бездітко О. Є. - Агрострахування як основний інструмент управління ризиками в сільськогосподарському виробництві (2019)
Бєлова Т. Г. - Застосування концепції соціально відповідального маркетингу в діяльності підприємства, Гулька В. І. (2019)
Волошина С. В. - Теорія мобільності людського капіталу підприємства: базові аспекти, Запорожець Ю. В. (2019)
Даниленко О. В. - Пріоритети розвитку цифрових технологій у ресторанному бізнесі (FoodTech) в Україні, Зоценко Л. М., Братіцел М. Л. (2019)
Данько В. В. - Удосконалення системи управління закладами охорони здоров’я на інноваційних засадах (2019)
Дриженко О. А. - Державна підтримка інноваційних процесів в сільському господарстві (2019)
Кракос Ю. Б. - Забезпечення фінансової стійкості фармацевтичних підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції, Вепренцова К. А. (2019)
Куліш О. А. - Концептуальні засади комплексної системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств (2019)
Леган І. М. - Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теоретико-методологічний аспект (2019)
Леонова С. В. - Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки (2019)
Майорова І. М. - Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового підприємства (2019)
Mohamed A. - Staff development of small food industry enterprises in Ukraine and the European Union: comparative aspect (2019)
Ріщук Л. І. - До питання доцільності ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України, Тараєвська Л. С. (2019)
Савіцький А. В. - Активізація експортної спрямованості підприємства за умов трансформаційних змін інтеграційних процесів та їх впливу на підвищення прибутковості (2019)
Савко О. Я. - Дослідження умов функціонування природних монополій (2019)
Семененко К. Ю. - Маркетингова діяльність в соціальних мережах "Facebook" та "Instagram", Юрченко В. І., Скригун Н. П. (2019)
Сідина Л. П. - Пріоритетні цифрові технології масового харчування (FoodTech) в Україні та шляхи їх ширшого впровадження (2019)
Соколюк С. Ю. - Гармонійно інноваційний розвиток аграрного сектору економі (2019)
Фархшатова О. В. - Антикризове управління сучасними промисловими підприємствами України за рахунок застосування стратегії системно-рефлексивного управління (2019)
Моргачов І. В. - Регіональний зв’язок науково-технічних систем з інноваційною діяльністю підприємств в Україні (2019)
Томашук І. В. - Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону (2019)
Попова М. О. - Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій, Кузін М. Д. (2019)
Karyagin Y. - The integrated economic and political approach to the development of transport in the aspect of the freedoms of citizens and the development of tourism, Bezpalchuk O., Sapun K. (2019)
Серікова О. М. - Накопичувальна пенсійна система як напрям корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2019)
Матвієнко Г. А. - Управління державними фінансами за глобального старіння населення (2019)
Ситник І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи електронних платежів національного банку України, Микитенко Я. В. (2019)
Cус Т. Й. - Програмне бюджетування в системі інноваційного розвитку аграрного сектору регіону (2019)
Тимошик Н. С. - Організаційні аспекти формування та оптимізації фінансових ресурсів підприємств, Семчишин Є. В. (2019)
Тютюник І. В. - Принципи державного регулювання податкових розривів в економіці (2019)
Паянок Т. М. - Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства (2019)
Хоча Н. В. - Бюджетування діяльності малих підприємств України (2019)
Шевченко Л. Я. - Комплексна методика аналізу ресурсного потенціалу корпорації (2019)
Курков М. С. - Інтелектуальні системи автоматизації процесу інвестування в управлінні фінансами (2019)
Вихідні дані (2019)
Бабазаде Н. - Развитие науки и просвещения в Иране в период Сельджукского господства (2019)
Балаев А. М. - Выборы в президентский институт в Азербайджане (1995–2006 годы) (2019)
Бобіна О. В. - Витоки американської традиції дослідження революції (2019)
Соловей А. О. - Історія, традиційність та досвід британського парламертаризму, Ботіка Т. С., Кананихіна О. М. (2019)
Братусь І. В. - Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з дня народження), Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Василик Т. І. - Поетична творчість Івана Огієнка (митрополита Іларіона) на шпальтах часопису "Віра й культура" (2019)
Гай–Нижник П. П. - Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця–орденоносця П. Нижника у Другій світовій війні) (2019)
Hetmanchuk M. P. - Military collaborationism of Soviet citizens and peculiarities of its manifestations during the Second World War (1939–1945) (2019)
Годжал С. С. - Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (2019)
Григорак А. К. - Композиція та приховані символи українських ікон Страшного суду ХV–ХVІІІ ст. (2019)
Данилець Ю. В. - Священик і приход. Моделі саморепрезентації в умовах насильного возз’єднання (на прикладі Закарпатської області) (2019)
Демедюк Ю. Г. - Інституалізація православних церков України та регулююча роль органів державної влади 1991–2010 рр. (на матеріалах Херсонської області) (2019)
Запотоцький М. М. - Акт про Британську Північну Америку 1867 р.: ухвалення й основні положення (2019)
Колесник В. Ф. - Українські партії в Австро–Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890–1918 рр.), Могильний Л. П. (2019)
Стасюк О. - Український Голодомор–геноцид 1932–1933 рр. як новий наратив і колективна травма Європи (2019)
Левченко Ю. І. - Зона румунської окупації чи "Трансністрія"?: проблема ідентифікації (2019)
Левчук К. І. - Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90–і роки ХХ ст.) (2019)
Лисенко М. С. - Вільне Економічне Товариство і українські громадські організації (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) (2019)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні основи розвитку племінної справи у птахівництві в Українській РСР у 1951–1964 рр. (2019)
Мельничук І. А. - Німецька колонізація Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд німецькомовних джерел), Суліменко О. Г. (2019)
Муханов В. М. - Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. (2019)
Онищук Я. І. - Взаємовідносини населення Українського Прикарпаття і Західної Волині з провінційно–римським світом у першій половині І тис. н.е. (2019)
Пасіцька О. І. - Розвиток нафтового бізнесу в Галичині: від "нафтової столиці Європи" до кризи "Галицької Каліфорнії" (2019)
Перещ В. М. - Rawaketa у контексті крупного землеволодіння та податкової системи Пілоського царства (за даними текстів Er 312 і Un 718) (2019)
Піковська Т. В. - Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848–1900 рр.) (2019)
Полтавець Н. В. - Трансформація дозвілля дівчини–селянки в українському селі у 1920–х роках (2019)
Помазан Д. Ю. - Світоглядна криза суспільства, як передумова активізації езотеричних таємних товариств на території Англії ХІХ ст. (2019)
Радченко Н. М. - Становлення кредитно–банківської системи Наддніпрянської України у мемуарах Є. І. Ламанського (1840–1890 рр.) (2019)
Савченко С. В. - До проблеми бюрократичної раціональності в адміністративно–канцелярських практиках, Ткач Л. М., Давидова Т. А. (2019)
Сініцький А. Ц. - Державотворча роль науково–освітянської еліти доби Української революції 1917–1921 рр. (2019)
Тагизаде Г. - Причины и последствия депортации балкарского народа с территории Кабардино–Балкарской АССР (февраль–март 1944 года) (2019)
Терентьєв М. О. - Мобілізація комуністичним режимом селян на відбудову гірничорудної промисловості України (1943–1945 рр.) (2019)
Томіленко А. Г. - Виробництво та забезпечення пожежною технікою професійних пожежних підрозділів УРСР у 30–ті рр. ХХ ст. (2019)
Ухач В. З. - Протистояння ОУН(б), УПА з карально–силовими органами радянського режиму у період 1946–1949 років: візії сучасних українських істориків (2019)
Федчук О. Б. - Соціально–економічне становище зіммі у Кримському ханстві наприкінці XV – на початку XVII століття (2019)
Харламов М. І. - Архівні документи з питань розвитку системи пожежної безпеки в УСРР 1920–1930–х років (2019)
Чучалін О. П. - Вплив атеїстичної пропаганди радянської преси на релігійну ситуацію в УСРР у 1920–1930–ті рр. (2019)
Чуян І. Л. - Сімейний простір повсякденного життя чехів радянської України (20–30–і рр. ХХ ст.) (2019)
Шишкін І. Г. - Концепції польсько–чеської федерації у польській політичній думці (1939–1943 рр.) (2019)
Романюк І. М. - Основні заходи щодо відновлення та розвитку повоєнної медичної галузі, Школьнікова Т. Ю. (2019)
Юшкевич В. В. - Евіанська конференція – перша міжнародна ініціатива президента Ф. Рузвельта з допомоги політичним біженцям (2019)
Комар В. Л. - Степова terra incognita. Рецензія на монографію: Пилипчук Я. В. "Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХШ ст." Київ–Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ТОВ "Твори", 2018. – 340 с. + 20 іл. (2019)
Кривошея І. І. - Рецензія на наукове видання: Стецик Юрій. Чернецтво святопокровської провінції чсвв (1739–1783 рр.): Просопографічне дослідження: монографія / Юрій Орестович Стецик. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 472 с., Моравєц Н. (2019)
Єрмоленко С. Я. - З історії української стилістики: від стилістики мовних засобів до інтегративної стилістики (2019)
Карпіловська Є. А. - Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова (2019)
Соколова С. О. - Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики (2019)
Степаненко М. І. - Денотат "Революція Гідності" в перифрастичному представленні: формально-граматичний і cемантичний аспекти (2019)
Горголюк Н. Г. - Синтаксис у контексті академічної лінгвоукраїністики (2019)
Рябець Л. В. - Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання (2019)
Козирєва З. Г. - Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії (2019)
Бас-Кононенко О. В. - Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників) (2019)
Аркушин Г. Л. - Хахлацька мова на Підляшші (2019)
Цимбалюк-Скопненко Т.В. - Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки (2019)
Мялковська Л. М. - І. С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф, письменник (2019)
Халіновська Л. А. - Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері (2019)
Ніка О. В. - Публіцистичний дискурс і літературна норма. Рецензія на монографію: Коць Т. А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ, 2018 (2019)
Ренчка І. Є. - Лінгвокультурологічний підход до навчання української мови як іноземної. Рецензія на книжку: Процик І. Р. (укладач.). Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови: назви природно-заповідних об’єктів. Львів, 2016 (2019)
Відомості про авторів (2019)
Голіна В. В. - Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів – напрям мінімізації умов злочинних проявів, Шрамко С. С. (2019)
Гребенюк М. В. - Посилення спроможностей підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з організованою злочинністю, Швець В. К. (2019)
Батиргареєва В. С. - Самогубства дітей і підлітків в Україні: вплив інтернет-мережі (2019)
Колодяжний М. Г. - Ситуаційне запобігання злочинності (2019)
Новіков О. В. - Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні (2019)
Степанюк А. Ф. - Право на особистий простір у кримінально-виконавчих установах (2019)
Карелін В. В. - Щодо проблем перебування засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики та розподілу, Єрмак О. В. (2019)
Шило О. Г. - До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, Верхогляд-Герасименко О. В., Марочкін О. І. (2019)
Білоус К. С. - Досвід деяких країн із підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення волі (2019)
Муха С. О. - Передумова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (2019)
Панова С. В. - Поняття крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (2019)
Сергієвський С. К. - Генеза вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за державну зраду (2019)
Перелік платних послуг (2019)
Артюх С. В. - Структурно-функціональна схема управління навчанням, Літкіна М. О. (2014)
Коган Ю. М. - Формування культурологічної компетенції під час вивчення іноземної мови у ВНЗ МВС України, Леоненко О. С. (2014)
Лазаренко Н. Ю. - Активізація розумової діяльності студентів як найважливіший фактор навчального процесу, Ричак Л. А. (2014)
Переяславська С. О. - Організація самостійної роботи студентів під час викладання курсу "Бази даних та інформаційні системи" (2014)
Родіонова Н. М. - Організаційні передумови розвитку системи ступеневої підготовки кваліфікованих фахівців (2014)
Скібіна О. В. - Особливості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Чесноков О. В. - Розвиток інноваційної творчості у майбутніх вчителів трудового навчання, Бурдун В. В., Мовсесян О. В. (2014)
Добрянський І. А. - Суть і значення системного підходу в побудові моделі професійної підготовки льотного складу (2014)
Асланов Г. А. - Культура здоров'я як засіб формування фахової культури студентів медичного університету (2014)
Букша С. Б. - Формування професійної відповідальності учителів основ здоров'я (2014)
Завгородня Є. Є. - Фізична культура як базис формування майбутнього хореографа (2014)
Чеботарьова І. В. - Професійне здоров'я як складова духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2014)
Кутова Т. В. - Причини підліткових суїцидів (2014)
Петришин Л. Й. - Формування креативності майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вишу (2014)
Сорокін І. І. - Толерантність як одна з домінант педагогічної науки (2014)
Федосова І. В. - Реорганізація вітчизняної вищої технічної освіти в 30-х роках ХХ століття (2014)
Snehyrova D. - Selection of flavoring agents and primary packaging for the combined oral solution named "Maglycimet", Almakaeva L. (2019)
Jazokaite R. - Chromatographic analysis of 6-gingerol and 6-shogaol using TLC and HPLC methods, Marksa M., Zevzikoviene A., Zevzikovas A. (2019)
Iakovlieva L. - Β-lactam antibiotics in Ukraine: market and consumption analysis in 2013–2018, Bahlai T. (2019)
Litvinova E. - Analysis of research on the benefits of clinical and economic effectiveness, safety of innovative drug cetuximab in the treatment of colorectal cancer (2019)
Golubtsova K. - Study of factors affecting on the development of the pharmaceutical sector enterprises, Sahaidak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Drapak I. - Development of method of quantitative determination of cardiazol substance with using highly efficient liquid chromatography, Zimenkovsky B.. Bezruk I., Ivanauskas L., Perekoda L., Harna S. (2019)
Glushchenko A. - Development of the method of simultaneous quantitative determination of loratadine and auxuilary substances in the combined syrup "Loratadin+", Bezruk I., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Abstract and References (2019)
Posilkina O. - Development of methodical approaches to the assortment management of pharmacy networks by principles of categorycal management, Mala Zh., Bondarieva I. (2019)
Glushchenko A. - Development of the procedure of quantitative determination of the biological active substances in the extract of a bupleurum aureum in the composition of a combined dosage form, Bezruk I., Bevz N., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Romanenko Ye. - Standardization parameters of modified extracts from Leonurus cardiaca herb, Koshovyi O., Ilyina T., Borodina N., Melnyk N. (2019)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Study of medical kits from passenger trains, Gretska G., Demchenko N. (2019)
Slipchenko G. - Methodological approaches to the design of solid dosage forms of nootropic action on the basis of plant raw materials, Ruban O., Kutsenko S. (2019)
Bilous S. - Study of the stability of organoleptic and structural-mechanical indicators of semi-solid preparations with metal nanoparticles, Kovalevska I. (2019)
Vyshnevska L. - Pharmacotechnological studies of model samples in the development of a composition of solid gastrosoluble capsules, Bysaha Ye., Soldatov D. (2019)
Abstract and References (2019)
Левчинський Д. Л. - Методологічні положення стратегічного управління ресурсами будівельного підприємства, Щеглова О. Ю., Судакова О. І. (2019)
Комчатних О. В. - Особливості інноваційної діяльності у сфері транспортної логістики (2019)
Крутько М. А. - Обґрунтування механізмів управління інтеграційними процесами в аграрному секторі на прикладі СОК (2019)
Навольська Н. В. - Дослідження та оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Блащак Б. Я. (2019)
Соколюк С. Ю. - Інституційні аспекти розвитку органічного виробництва в аграрних підприємствах (2019)
Чупрін Є. С. - Формування системи забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств (2019)
Зеліско Н. Б. - Теоретичні та практичні засади забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні (2019)
Конохов С. В. - Методологічні витоки продовольчого забезпечення у сучасній системі глобальних суспільних благ (2019)
Сідак В. С. - Технології блокчейн в економіці України як механізм захисту прямих іноземних інвестицій, Москов В. А. (2019)
Бутенко В. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин: вітчизняні реалії та шляхи подолання проблем, Мамуненко М. С. (2019)
Кузьмин В. М. - Формування ціни для побутових споживачів на ринку природного газу України (2019)
Маліновська О. Я. - Особливості формування системи управління якістю в діяльності органів виконавчої влади, Кухар В. І. (2019)
Маслій О. А. - Вплив системних загроз економічній безпеці України на конкурентоспроможність національної економіки (2019)
Маліновська О. Я. - Аналіз сучасного стану державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів України (2019)
Цалан М. І. - Програмний підхід до конкурентоспроможного розвитку лісогосподарської діяльності регіону (2019)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні процеси у формуванні екологічної безпеки світу, Камашева С. А., Камашев А. В. (2019)
Готліб І. Г. - Аналіз доходів та видатків державних фінансів України (2019)
Губа О. І. - Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи, Губа М. О. (2019)
Гуменюк О. Г. - Методологічні аспекти функціонування механізму системи адміністрування митних платежів (2019)
Дорофеєв Д. А. - Регулювання інноваційних процесів в небанківському фінансовому секторі та управління ними (2019)
Калівошко О. М. - Характеристика видів застави за кредитами ломбардів як одного з інститутів інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2019)
Батракова Т. І. - Вплив використання технології блокчейн на фінансову безпеку країни, Оніпко А. Д. (2019)
Височан О. С. - Функціонал підсистеми бухгалтерського обліку в торговельних підприємствах, Сенів Х. А. (2019)
Коба О. В. - Аналіз фонду оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві, Ярова А. В. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту (2019)
Шепель І. В. - Порядок формування облікової політики щодо створення забезпечень відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" (2019)
Харченко Ю. А. - Моделювання фінансової стійкості промислового підприємства (2019)
Квітка С. А. - Інноваційні механізми в публічному управлінні: форсайт (2019)
Батанов О. В. - Доктринальні проблеми муніципальної статутної нормотворчості (аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти), Кравченко В. В. (2019)
Бородін Є. Є. - Організаційно-правові підстави застосування медіації в системі державного управління (2019)
Прокопенко Л. Л. - Процес імплементації європейського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища України, Тішкова Н. Л. (2019)
Сьомич М. І. - Особливості сучасних моделей публічного управління (2019)
Квеліашвілі І. М. - Brexit: ознаки дезінтеграції митного союзу ЄС в умовах глобалізації (2019)
Андрєєв В. О. - Організація складення присяги державного службовця (2018)
Магась Г. А. - Концептуальні положення теорії мистецтва охорони державного кордону України (у контексті діяльності Державної прикордонної служби України) (2018)
Рябець К. А. - Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники (2018)
Серьогіна Т. В. - Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги", Савченко Ю. А. (2018)
Гараканідзе З. - Economic Separatism and its Detection, Гараканідзе Н. (2018)
Бузун О. В. - Кооперація як інструмент розвитку сільських спільнот (2018)
Ворона П. В. - Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід (2018)
Непомнящий О. М. - Будівництво та експлуатація споруд як комплексна сфера управління ризиками на державному рівні (2018)
Олійник Н. І. - Реформування житлового сектору України: алгоритм дій для органів місцевого самоврядування (2018)
Попова В. В. - Застосування важелів державного управління в реалізації делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні (2018)
Репп Г. І. - Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік (2018)
Сокіл В. В. - Фінансовий розвиток України: виявлення тенденцій і чинників глобальної конкурентоспроможності (2018)
Соколовська Н. І. - Зміцнення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів (2018)
Федоренко Т. А. - Питання методології дослідження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Шиян О. І. - Державна кадрова політика в системі вищої освіти: гендерний аспект (на прикладі Львівської області), Худоба О. В., Заяць Д. Д. (2018)
Бабич О. Б. - Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів (2018)
Гонюкова Л. В. - Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві, Кармалюк С. П. (2018)
Горбатюк С. Є. - Моніторинг у системі забезпечення державного управління у сфері соціогуманітарної безпеки (2018)
Іжа М. М. - Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості, Курносенко Л. В. (2018)
Мартиненко Н. В. - Інституціональні засади розвитку пенсійної системи України (2018)
Пашко І. С. - Гендерна політика в системі державної служби України (2018)
Андрейчук В. С. - Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України (2018)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) (2018)
Пірен М. І. - Імплементація електронного урядування в Україні – ціннісна складова управлінської культури, Шманько О. В. (2018)
Авраменко Б. В. - Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мова, Оськіна Н. О. (2018)
Аккурт В. Є. - Перцептевні особливості модальності переконання в мові обвинувача (українська та англійська мова) (2018)
Базік І. І. - Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовами, Корольова Т. М. (2018)
Бакланова М. С. - Засоби відтворення комунікативної семантики при синхронному перекладі англомовних та китайськомовних економіко-політичних текстів українською мовою, Попова О. В. (2018)
Бундукі В. С. - Відтворення лексико-граматичних особливостей китайськомовної наукової літератури англійською та українською мовами, Богуш А. М. (2018)
Босак Н. Ф. - Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія андруховича "рекреації" (2018)
Глущенко В. А. - История русских глагольных форм на -ся в трактовке Е. Ф. Широкорад (2018)
Gruschko S. P. - The Role of Communicative and Functional Approach in the Translation of Scientific and Technical Literature (Ukrainian — German discourse) (2018)
Gruschko S. P. - Übersetzungshermeneutik als Methodologische Grundlage der Adäquaten Übersetzung Wissenschaftlicher und Technischer Texte, Korolowa Т. M., Popowa О. V. (2018)
Derik I. M. - Discourse Translation in Contemporary Linguistic Paradigm (2018)
Дружина T. A. - Загальний огляд фольклорного дискурсу (2018)
Жмаєва Н. С. - Переклад політичного дискурсу: комунікативно- функціональний та лінгвістичний аспекти (на матеріалі перекладів з англійської мови німецькою), Корольова Т. М., Попова О. В. (2018)
Зосімова О. Ю. - Типологічні характеристики перекладу китайськомовної науковотехнічної літератури англійською та українською мовами, Александрова О. В. (2018)
Кисіль В. І. - Типологія перекладознавчих операцій при роботі з діловим дискурсом (англійська, українська, китайська мови), Юхимець С. Ю. (2018)
Коваленко А. А. - Відтворення жанрових особливостей китайськомовних художніх творів англійською та українською мовами, Юхимець С. Ю. (2018)
Колесніченко А. В. - Граматичні труднощі автоматизованого перекладу науково-технічної літератури, Жмаєва Н. С. (2018)
Корольова Т. М. - Модальна семантика в дитячій літературі, Сивокінь Г. В. (2018)
Куцак В. С. - Лінгвістичні особливості перекладу китайськомовного юридичного дискурсу англійською та українською мовами, Велитченко Л. К. (2018)
Оськіна Н. О. - Фонологічна адаптація англомовних запозичень у системах українського та турецького консонантизму, Авраменко Б. В. (2018)
Popova O. V. - Interrogative Communicative Semantics of Non- Interrogative Sentences: The Translation-Related Aspect (On the material of Ukrainian, English and Chinese) (2018)
Savchenko Ye. Yu. - Focalization as Linguistic Phenomenon (2018)
Стоянова Т. В. - Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад (2018)
Федорова А. О. - Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики (2018)
Чевдар Д. М. - Особливості машинного перекладу політичного дискурсу (2018)
Юхимець С. Ю. - Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) (2018)
Федорко Я. А. - Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами), Яблонська Т. М. (2018)
Ворончак І. О. - Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу: особливості, тенденції розвитку та перспективи для України (2019)
Копитова І. В. - Вплив глобалістичної свідомості на процес європеїзації сучасної України, Федоренко В. О. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі ключові аспекти раціонального використання виробничого потенціалу в системі управління гнучким розвитком залізорудного підприємства, Арутюнян А. Р., Куліш О. А. (2019)
Гросул В. А. - Сутність та ключові аспекти адаптації підприємств роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель оптимізації маркетингових кампаній у пошукових системах, Чуріканова О. Ю. (2019)
Димченко О. В. - Стратегія і механізм розвитку підприємств АПК (2019)
Занозовська О. Г. - Основні напрями розвитку підприємств овочівництва (2019)
Іванова Л. О. - Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів, Вовчанська О. М. (2019)
Костишин О. О. - Концептуальні засади розвитку об'єднаних територіальних громад у системі державної політики (2019)
Куцик П. О. - Застосування методики трендового аналізу для прогнозної оцінки сучасного стану відтворення основного капіталу, Васюник Т. І. (2019)
Носань Н. С. - Правові засади забезпечення фінансової безпеки України (2019)
Парсяк В. Н. - Економічна ефективність системи управління якістю освітніх послуг, Жукова О. Ю., Парсяк К. В. (2019)
Семерунь Л. В. - Методичний інструментарій формування політики управління економічним потенціалом торговельного підприємства, Носова Т. І. (2019)
Скидан О. В. - Моделі як механізм управління підприємництвом на сільських територіях, Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2019)
Стрілець В. Ю. - Дослідження релевантності міжнародного співробітництва у забезпеченні розвитку малого бізнесу (2019)
Шемчук М. Ю. - Статистичний аналіз участі найбільших регіонів України в експорті-імпорті товарів у 2018 році (2019)
Волкова Л. О. - Актуальні проблеми розроблення стратегії інноваційної активності персоналу (2019)
Гуткевич С. О. - Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу, Пулій О. В. (2019)
Курков М. С. - Засоби штучного інтелекту в інвестиційній діяльності на фінансових ринках (2019)
Лещук Г. В. - Концепція бенчмаркінгу в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів (2019)
Слободянюк Н. О. - Аналіз фінансової стратегії торговельного підприємства в умовах кризи на основі фінансового аналізу, Юнацький М. О., Сіраш С. С. (2019)
Смагло О. В. - Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект (2019)
Нестерчук Ю. О. - Гармонізація взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Соколюк С. Ю., Жарун О. В. (2019)
Ніколаєвська В. В. - Обґрунтування необхідності розвитку маркетингу інновацій у сільськогосподарських підприємствах України (2019)
Станкевич І. В. - Використання маркетингових заходів у розповсюдженні друкованих видань освітньої організації, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2019)
Машіка Г. В. - Аналіз екологічних проблем туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області (2019)
Інформація (2019)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення головного редактора ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Кириченко В. Є. - Пенітенціарний досвід Японії – історико-правовий дискурс (2018)
Сокальська О. В. - Витоки англійської тюремної реформи (XVI–XVIII століття) (2018)
Колодяжний М. М. - Громадський вплив на пенітенціарну систему (на прикладі діяльності Пенсильванського тюремного товариства) (2018)
Берлінська К. О. - Реформування тюремної системи Франції наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2018)
Яцишин М. М. - Кримінальна справа про пограбування церкви Чесного Хреста в Луцьку (1621 рік) (2018)
Пальченкова В. М. - Олександрівський тюремний замок: дата заснування (2018)
Самойленко О. О. - З історії Київської губернської в’язниці (2018)
Бернадський Б. В. - Місце установ пенітенціарної системи Російської імперії в контррозвідувальній діяльності (2018)
Берзін П. С. - Забутий Михайло Михайлович Абрашкевич. Аналіз нових архівних матеріалів про приват-доцента в Одесі та Києві, що породжують ще більше запитань (2018)
Чисніков В. М. - Віктор Рейнбот – міністр урядів Української Держави у період Гетьманату Павла Скоропадського (2018)
Музика І. В. - Концепція пенітенціарної системи академіка О. О. Малиновського: соціологічний аспект (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичний статус місць утримання заарештованих в органах державної безпеки УРСР (1929–1953 роки): історико-правовий аналіз (2018)
Бараш Є. Ю. - Організаційно-правові аспекти становлення виправно-трудової системи Харківщини в повоєнний період (2018)
Колб О. Г. - Про деякі історичні аспекти реформування сфери виконання покарань, Колб І. О. (2018)
Супрун М. О. - Основні етапи розвитку соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України, Пахомов І. В. (2018)
Скоков С. І. - Реформування кримінально-виконавчої системи України: ретроспективний огляд (2018)
Австро-Угорські Закони від 24 травня 1885 року щодо установ для примусових і виправних робіт (2018)
Ювілей І. В. Штанька (2018)
Волощук І. С. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна в Західному Лісостепу (2018)
Гуменюк О. В. - Новий сорт пшениці м’якої озимої Трудівниця миронівська, Коломієць Л. А., Дергачов О. Л., Замліла Н. П., Близнюк Б. В., Коляденко С. С. (2018)
Дубовик Н. С. - Успадкування елементів продуктивності та їх трансгресивна мінливість у гібридів пшениці м’якої озимої, створених схрещуванням сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій, Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Вологдіна Г. Б. (2018)
Запорожан К. В. - Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої, Новицька Н. В., Бровкін В. В., Мартинов О. М. (2018)
Ільченко Л. І. - Тривалість періоду післязбирального дозрівання насіння сортів пшениці м’якої озимої (2018)
Кузьменко Є. А. - Ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої, Хоменко С. О., Федоренко М. В. (2018)
Литус М. В. - Диференціація сортозразків пшениці м’якої озимої за кількістю колосків у колосі, Стариченко В. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивна здатність селекційних номерів пшениці м’якої озимої за довжиною стебла (2018)
Пірич А. В. - Морозостійкість нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції (2018)
Сабадин В. Я. - Дія мутагенних чинників на господарськи цінні ознаки сортів ячменю ярого у М1 та вихід змінених форм у М2 (2018)
Гадзовський Г. Л. - Формування врожайності сої під впливом інокуляції та підживлення, Новицька Н. В. (2018)
Демидась Г. І. - Ботанічний склад та особливості формування люцерно-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Пророченко С. С. (2018)
Мазуренко Б. О. - Вплив азотного підживлення на формування елементів продуктивності тритикале-дворучки за пізніх осінніх строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Сахарчук О. В. - Оптимізація умов живлення за вирощування соняшнику, Гарбар Л. А. (2018)
Демидов О. А. - Василь Миколайович Ремесло – Людина-епоха, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2018)
Нестуля О. О. - Лідерство в гуманістичній традиції Проторенесансу (А. Данте, Ф. Петрарка, К. Салютаті) (2018)
Педченко Н. С. - Ітераційний кластерний аналіз K-Means як інструмент сегментації підприємств ЖКГ за рівнем потенціалу їх розвитку, Стрілець В. Ю., Кімуржий М. І. (2018)
Жукова Д. А. - Дефініції стратегічного рішення та стратегічного вибору у стратегічному управлінні підприємством (2018)
Гасій О. В. - Муніципальні банки як фінансові інститути системи місцевого самоврядування, Стефанюк О. Д., Шиндер Є. В. (2018)
Лисенко Ю. Г. - Управління життєвим циклом інноваційного університету, Біленко Д. В. (2018)
Мироненко М. Ю. - Джерела формування фінансових ресурсів регіону, Гайдей О. В. (2018)
Гудзь Т. П. - Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Гнидюк І. В. - Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні, Гайдей О. В. (2018)
Біланич Л. В. - Пільгове оподаткування та форми підтримки соціального підприємництва в Україні (2018)
Семенець А. О. - Міжнародний досвід регулювання внутрішнього аудиту (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасні парадигми й тенденції розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві, Криворучко М. Ю. (2018)
Соболь Г. О. - Роль повторної перевірки в оцінюванні якості процедур первинного контролю, Карпенко Є. А. (2018)
Верига Ю. А. - Облік дебіторської заборгованості згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Кривогуз А. О. (2018)
Плотнікова М. Ф. - Історико-культурні та сучасні тенденції розвитку сільського туризму в родових поселеннях, Присяжнюк О. Ф. (2018)
Усик В. І. - Оцінка внеску освіти у формування ознак сучасної економіки (2018)
Бойко І. Й. - Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття (2019)
Кіндюк Б. В. - Нормативно-правовий акт як джерело природоохоронного права (2019)
Семеніхін І. В. - Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини (2019)
Ізарова І. О. - Спрощене позовне провадження цивільного судочинства України: виклики першого року застосування в судовій практиці, Притика Ю. Д. (2019)
Карнаух Б. П. - Причинний зв'язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій (2019)
Яценко С. С. - Націоналізація ПрАТ "КБ Приватбанк": правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (2019)
Шимко А. Р. - Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності (2019)
Ярошенко О. М. - Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень (2019)
Яригіна Є. П. - Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст (2019)
Швець Н. М. - Роль профспілкової організації в реалізації працівниками права на страйк (2019)
Луценко О. Є. - Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа (2019)
Shapoval R. V. - Peculiarities of the civil service in the national defense sector, Solntseva K. V. (2019)
Nesterova I. A. - Mediation as an alternative method of public legal disputes solving, Shelever N. V. (2019)
Пономаренко Ю. А. - Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану (2019)
Данько И. В. - Заочное производство по уголовным делам в контексте правосудия в Республике Беларусь (2019)
Барабаш Т. О. - Актуальні питання адвокатської етики та відповідальності за її порушення (2019)
Розсоха К. О. - Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України (2019)
Saulius Katuoka - Kerch strait incident in the light of UNCLOS, Skirmante Klumbyte. (2019)
Tragniuk O. Y. - Bringing states to justice for aviation terrorism, Holik Y. O. (2019)
Шкурко В. І. - Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2019)
Писаренко Н. Б. - Ювілей видатного науковця, талановитого керівника та педагога Юрія Прокоповича Битяка, Балакарєва І. М. (2019)
Бутко А. О. - Територія задніпрських місць гетьманщини в період із початку ХVІІ – в першій половині ХVІІІ століть (2018)
Гоцуляк В. В. - Локалізація Трахтемирова в ареалі пам’яток Черкащини: історіографія питання (2018)
Мельниченко В. М. - Історико-культурний заповідник "Трахтемирів": історія створення та проблеми організації роботи (2018)
Мельниченко В. М. - Реформування сільської освіти в добу Української революції 1917 – 1921 рр. (на прикладі Черкащини), Коваль М. А. (2018)
Абразумова О. М. - Оцінка голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні на міжнародному рівні (2018)
Грон В. В. - Історичне і геополітичне підґрунтя становлення тоталітарних режимів у ХХ ст. (2018)
Король Р. В. - Історіографія, джерельна база та методологія дослідження репресій тоталітарного режиму щодо шкільної та студентської молоді (2018)
Чабан А. Ю. - Діяльність дипломатичних установ України із визнання голодомору 1932–1933 рр. в Україні геноцидом (2018)
Беспека В. Ю. - Американська історіографія "холодної війни" (1945 – 1991 рр.): ортодоксальна та ревізіоністська школи (2018)
Іваненко А. О. - Нормативна правотворчість органів місцевого управління у кримінальному законодавстві на початковому періоді гітлерівської окупації (на прикладі документації київської міської управи) (2018)
Морозов А. Г. - Зарубіжна історіографія про Україну (від найдавніших часів до XVII ст.), Павлова Н. В. (2018)
Туранський М. О. - Інформаційно-психологічні операції в гібридній війні: історіографічний аспект (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Asotskyi V. - Post-pyrogenic changes in the properties of grey forest podzolic soils of ecogeosystems of pine forests under conditions of anthropogenic loading, Buts Y., Kraynyuk O., Ponomarenko R. (2018)
Bosevska L. P. - Labile technogenic geological system of the flooded Shevchenko salt mine (Ukraine), Chowdhury A. (2018)
Grubinko V. V. - Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir "Ternopil pond".), Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Garmatiy N. M., Voytiuk V. B., Barna M. M. (2018)
Havriushyn O. V. - Mapping the spatial and temporal distribution of changes in the administrative-territorial division (2018)
Kasiyanchuk D. V. - Geo-information modelling of the insolation level within Ivano-Frankivsk region, Kuzmenko E. D., Tymkiv M. M., Vitiuk A. V. (2018)
Khilchevskyi V. К. - Hydrography and hydrochemistry of the transboundary river Western Bug on the territory of Ukraine, Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. (2018)
Khomenko Yu. T. - On the development of geotouristic routes on the objects of the Precambrian Rock Association of the Western Priazоvia, Isakov L. V., Manyuk V. V. (2018)
Krupskyi O. P. - Media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone as a new tourist phenomenon, Temchur K. O. (2018)
Kulikova D. V. - GIS-based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region, Kovrov O. S., Buchavy Yu. V., Fedotov V. V. (2018)
Kuzyshyn A. V. - Analysis of Territorial Differences of the Social Sphere elements in the Areas of the Carpathian-Podillia Region, Poplavska I. V. (2018)
Maksymova E. - Geological and structural prerequisites of gas-bearing capacity and gas hydrate formation in the World Ocean (in terms of the Black Sea), Kostrytska S. (2018)
Messai A. - Mineralogical characterization of limonitic iron ore from the Rouina mine, Ain Defla (Algeria), Idres A., Benselhoub A. (2018)
Narjess Karoui-Yaakoub - Paleoenvironmental reconstruction of the Pleistocene site of Oued Sarrat (Northwestern Tunisia) using mineralogical and geochemical data, Moncef Said Mtimet, Semeh Bejaoui, Bienvenido Martínez- Navarro (2018)
Rusanova I. - Recreational skiing in the formation of local settlement systems of Prykarpattya region, Onufriv Y., Ignatyuk A. (2018)
Sadovenko I. O. - Analyzing the parameters influencing the efficiency of undereground coal gasification, Inkin O. V., Dereviahina N. I., Hriplivec Yu. V. (2018)
Shablii O. I. - The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine, Zastavetska L. B., Dudarchuk K. D., Illiash I. D., Smochko N. M. (2018)
Sonko S. - On the modern conception of environment, Kyselov Yu., Polovka S. (2018)
Sopov D. - Natural-historical and ecological analysis of land resources and land use in Lugansk region, Sopova N., Dankeyeva O., Chuhaiev S. (2018)
Ulytsky О. - Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, Yermakov V. , Lunova О., Buglak O. (2018)
Yavorska V. V. - Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Yukhnovskyi V. Yu. - Dynamics of ecological stability of small towns in Kyiv region, Zibtseva O. V. (2018)
Zhukov O. V. - The dependence of the technosols models functional properties from the primary stratigraphy designs, Maslikova K. P. (2018)
Поляков М. В. - Освітньому лідеру Придніпров’я – 100! (2018)
Іваненко В. В. - Дніпропетровський університет під пресом сталінщини 1930-х років (2018)
Світленко С. І. - Інтелектуальна місія університету. До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2018)
Шляхов О. Б. - Кафедра української історії та етнополітики: на тлі епохи, Дяченко О. В. (2018)
Архірейський Д. В. - Кафедра всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: минуле і сьогодення, Венгер А. Г. (2018)
Юшкевич В. В. - Участь США у роботі міжурядового комітету з питань біженців у 1943 році (2018)
Кривошеїн В. В. - Жорж Ґурвіч – предтеча створення соціологічної школи в Дніпровському університеті (2018)
Городяненко В. Г. - Історіографічний підходи та способи познания соціологічної науки (2018)
Ніколенко В. В. - Наукова спадщина М. С. Грушевського та її значення для становлення соціологічної теорії в Україні (2018)
Гилюн О. В. - Чому в Україні слід розвивати дуальну вищу освіту? Соціологічний погляд, Колісник Л. О. (2018)
Демичева А. В. - Міські практики (спів)участі (кейс м. Дніпро) (2018)
Комих Н. Г. - Соціоекологічні проблеми сучасного міста як штучного середовища існування індивіда (2018)
Токовенко О. С. - Політична епістемність: теоретичний та прагматичний аспекти, Третяк О. А. (2018)
Тупиця О. Л. - Політичний консенсус як чинник сталого розвитку сучасного демократичного суспільства, Хабарєва К. К. (2018)
Висоцький О. Ю. - Постправда: концептуальні та праксеологічні виміри (2018)
Іщенко І. В. - Особливості ситуативного аналізу політичної нестабільності в умовах глобалізації, Дяченко Д. В. (2018)
Лясота А. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні (2018)
Шевцов С. В. - Майстерня як форма існування філософії в університеті (2018)
Окороков В. Б. - Мифо-логическая антропология и дискурсивные игры Богов в потоке времени (2018)
Гнатенко П. І. - Національна ідентичність та історична пам’ять (2018)
Шаталович А. М. - Логико-философские границы понятия образование (2018)
Кривітченко О. О. - Натуралізація самосвідомості: репрезентаціоналістський підхід Ф. Дрецке (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Baranov V. A. - The results of the research of sandstones closed porosity, Antipovich Y. V. (2018)
Kharytonov M. М. - Geospatial assessment of the Mokra Sura river ecological condition using remote sensing and in situ monitoring data, Pugach A. М., Stankevich S. А., Кozlova A. O. (2018)
Kornus O. H. - Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, Kornus A. O., Shyshchuk V. D., Nurein N. M. (2018)
Koshkalda І. V. - Ecologicalandeconomicbasisof anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes, Tyshkovets V. V., Suska A. A. (2018)
Kovalchuk I. P. - Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 data, Mkrtchian O. S., Kovalchuk A. I. (2018)
Kuzmenko E. D. - The depth range of the Earth'snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF) , Bahrii S. M., Dzioba U. O. (2018)
Maksymenko N. V. - Dynamics of the temperature regime of the North Atlantic coastal zone as an indicator of changes in the system of thermohaline circulation, Medvedeva Yu. V., Cherkashyna N. I. (2018)
Rebati N. - Remote sensing and ground based assessment of distribution of land cover parameters in the catchment area of Wadi el K’sob M’sila (Algeria), Bouchenafa N., Oulbachir K., Svideniuk M. (2018)
Repina K. V. - Natural factors forming the quality of carbonate raw materials (2018)
Streltsov V. O. - Geological position of riebeckite-containing magnetite ores of Krivoy Rog basin, Evtekhov V. D., Evtekhova A. V., Smirnova H. Ya. (2018)
Syvyj M. - Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use, Gavrychok B. (2018)
Yavorska V. V. - Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Zastavetska L. B. - Social and geographical aspects of development of urbanizational process in Ukraine, Zastavetskyi T. B., Zablotskyi B. V., Dudarchuk K. D. (2018)
Zhiltsova I. V. - Analysis of the spatial patterns in localization of gold mineralization relative to the system of deep faults in the Chortomlyk greenstone structure of the Ukrainian shield, Ruzina M. V., Malova M. L., Bilan N. V., Tereshkova O. A., Gardysh A. S. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bezugly V. V. - Demographic transformation in the agglomerations of Dnipropetrovsk region, Boyko Z. V., Tsvietaieva О. V. (2019)
Chaabia R. - Mineralogical characterization and comparative study of two processing methods of iron ore from the Anini deposit (NE Algeria), Benselhoub A., Bounouala M., Makhlouf A., Rodrigo Á. G., Montequín V. R. (2019)
Cheremisska O. M. - Lithofacial and paleogeographic analysis of the Burdigallian-Langhian formations of the Ukrainian Carpathian Foredeep, Cheremissky Yu. V. (2019)
Chernega O. B. - Comparative analysis of the regional markets of cultural and cognitive tourism development in Ukraine, Gorina G. O., Romanukha O. M., Bohatyryova G. A., Nikolenko K. V. (2019)
Dluhopolskyi O. V. - Empirical evaluation of preferences by ecological factors of individual welfare of Ukrainians, Kozyuk V. V., Ivashuk Y.P. (2019)
Gerasimenko N. - Vegetation changes in Bukovyna over the last 2000 years (based on pollen data) , Yurchenko T., Rohozin Ye. (2019)
Habchak N. F. - Labour migration of the population of Ukraine to the countries of the European Union: factors and risks of influence, Dubis L. F. (2019)
Hrushka V. V. - Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space) , Horozhankina N. A., Boiko Z. V. (2019)
Khilchevskyi V. K. - The chemical composition of precipitation in Ukraine and its potential impact on the environment and water bodies, Kurylo S. M., Sherstuk N. P., Zabokrytska M. R. (2019)
Kovalchuk G. K. - Economic geographical aspects of development of the regions of Ukraine, Lebedieva V. K., Savchuk L. M., Bandorina L. M. (2019)
Kovalchuk I. P. - Assessment of open source digital elevation models (SRTM-30, ASTER, ALOS) for erosion processes modeling, Lukianchuk K. A., Bogdanets V. A. (2019)
Lazreg Benaichata - Identification of rainfall onset for meteorological use regarding to region in the Algerian highlands, Mahmoud Houari, Mhamed Maatoug, Mohamed Azzaoui, Naceur Khadidja (2019)
Manyuk V. - Geological history of the Dnipro Rapids from Paleogene to Holocene (2019)
Mokritskaya T.P. - Microaggregate composition and other features of the loesses of Kryvyi Rih (2019)
Naceur Khadidja - Spatial Assessment of Seasonal Changes in Pollution of the Air Ground Layer with Aerosol Particles in School Yards of Tiaret city (Algeria) , Maatoug Mhamed, Benaichata Lazreg, Stankevich S. А., Titarenko O. V., Kharytonov M.М. (2019)
Nezdoyminov S. G. - River travels as a direction for the development of tourism in Ukraine, Milashovska O. I. (2019)
Pankiv N. Ye. - Greenways as a model for the development of sustainable tourism in the Lviv region (for example, Yavoriv district), Roik O. R. (2019)
Sadovenko I. A. - Investigation of hydrogeomechanical parameters of loess massifs in conditions of technogenic underflooding and development of technical recommendations for strengthening of bases of foundations, Pugach A. N., Derevyagina N. I. (2019)
Sardak S. E. - Commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects (by the example of exhausted mines) , Krupskyi O. P., Korotun S. I., Reshetniak D. E. (2019)
Suhina O. - Methodology of evaluating economic losses resulting from partial loss of the air ecosystem’s assimilative capacity, Shults S., Tkach B., Popadynets N., Kamushkov O. (2019)
Zmiievska K. - Possibility of application of the method of observing the natural impulse electromagnetic field of the earth for allocation of watered faults on the example of Yeritovo quarry, Tubaltsev A. (2019)
Сорокман Т. В. - Частота функціональних розладів біліарного тракту в дітей з атопічним дерматитом, Макарова О. В. (2019)
Lezhenko G. O. - Indicators of nitrosative and oxidative stress as non-invasive markers of bacterial meningitis in preterm infants, Pashkova O. Ye., Abramov A. V., Volotko L. O. (2019)
Агафонова О. О. - Прогнозування ризику розвитку тривалого перебігу гострого простого бронхіту в дітей, Токарєва Н. М. (2019)
Лембрик І. С. - Клінічний перебіг та поширеність ожиріння в поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді за панкреатичним типом у підлітків, Цицюра О. О., Приймак Р. Ю. (2019)
Пересипкіна Т. В. - Інформаційна значущість медико-соціальних факторів, які впливають на здоров’яорієнтовану поведінку школярів, Редька І. В., Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М. (2019)
Няньковський С. Л. - Харчова алергія на білок коров’ячого молока чи непереносимість лактози? Принципи диференціальної діагностики й дієтотерапії, Няньковська О. С., Троцький Г. М., Камуть Н. В. (2019)
Хайтович М. В. - Безпечність застосування нейроадаптогенів Когівіс і Сілента в педіатричній практиці (2019)
Сурков Д. М. - Порівняння впливу різних режимів штучної вентиляції легень на церебральну перфузію у новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2019)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, ингибирующие кворум-сенсинг бактерий Staphylococcus aureus, Крючко Т. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Синекоп О. С. - Принципи диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Юхименко В. О. - Зміст професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та технологій (2019)
Майєр Н. В. - Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур (2019)
Устименко О. М. - Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми (2019)
Пасічник Т. Д. - Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу (2019)
Федоренко Л. О. - Використання сервісів Web 2.0 і кооперативних проектів у навчанні німецької мови (2019)
Ігнатенко В. Д. - Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів (2019)
Slobozhenko R. - The English lesson plan "Proliferation of weapons of mass destruction” (2019)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології оздоровчих продуктів "NatureSuperFood" – плодоовочевого морозива (сорбетів) із рекордним вмістом БАР для імунопрофілактики, Погарська В. В., Павлюк В. А., Тельонков О. Є., Погарський О. С., Какадій Ю. П., Стуконоженко Т. А. (2018)
Желєва Т. С. - Дослідження біологічної цінності напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених із використанням сумішей "KrioMeat" під час зберігання, Янчева М. О., Гринченко О. О. (2018)
Головко М. П. - Медико-біологічні дослідження добавки дієтичної селен-білкової та соусу з її використанням, Головко Т. М., Применко В. Г. (2018)
Большакова В. А. - Удосконалення рецептурного складу посічених напівфабрикатів із м’яса птиці (нагетсів), Дроменко О. Б., Онищенко В. М., Янчева М. О. (2018)
Рижкова Т. М. - Покращення якості козиного зернистого сиру під впливом закваски, збагаченої препаратом Бетавітон", Дюкарева Г. І. (2018)
Дзюба Н. А. - Розробка рецептури сирного мафіну "Snowball" (2018)
Буняк О. В. - Конкурентоспроможність екструдованих зернових продуктів на основі зерна злакових культур, Валевська Л. О., Соц С. М. (2018)
Біленька І. Р. - Дослідження процесу ферментації бульб топінамбура, Лазаренко Н. А., Золовська О. В. (2018)
Кравченко М. Ф. - Використання шроту олійних культур у технології борошняних кондитерських виробів, Ярошенко Н. Ю., Михайлик В. С. (2018)
Дейниченко Г. В. - Розробка апаратурного оформлення виробництва концентратів знежиреної молочної cировини, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Перекрест В.В., Бургар С.В. (2018)
Торяник Д. А. - Особенности определения влагосодержания пищевых продуктов методом ЯМР, Дьяков А. Г., Павлюк И. Н. (2018)
Potapov V. - Analysis of equipment for producing powdered food products, Borysova A., Pedorych I. (2018)
Dmytrevskyi D. - Development of equipment for implementation of the combined process of Jerusalem artichoke peeling, Horielkov D., Lazurenko R., Procenko O. (2018)
Пазюк В. М. - Обґрунтування режимів сушіння насіння гарбуза насіннєвого призначення з конвективним підведенням теплоти (2018)
Цвиркун Л. А. - Автоматическое сопровождение движущихся на конвейере объектов по видеосигналу в условиях пищевой промышленности, Цвиркун С. Л. (2018)
Постнов Г. М. - Удосконалення способу отримання рибного бульйону зі ставкової риби, Червоний В. М., Максименко М. М., Гулий А. В. (2018)
Михайлов В. М. - Дослідження якісних показників пасти на основі пряних овочів, виготовленої з використанням НВЧ-нагрівання за умов вакуумування, Хареба О. В., Прасол С. В., Шевченко А. О., Мирошник К. В. (2018)
Дейниченко Г. В. - Визначення якісного складу ультрафільтраційного концентрату знежиреного молока, Гузенко В. В., Кіріченко Ю. О., Мельник О. Є., Відміцький В. В. (2018)
Михайлов В. М. - Оцінка фізико-механічних властивостей склеєних кишкових плівок, пластифікованих гліцерином, Онищенко В. М. (2018)
Дейниченко Г. В. - Дослідження вмісту токсичних елементів у ягідних соусах із йодвміщуючими добавками, Листопад Т. С. (2018)
Городиська О. В. - Технологія кондитерської глазурі з використанням виноградних порошків як альтернативи какао-порошку, Гревцева Н. В., Самохвалова О. В., Буштрук І. В. (2018)
Дубініна А. А. - Обґрунтування застосування екстрактів із рослинної сировини під час зберігання плодів перцю, Летута Т. М., Фролова Т. В., Сібірякова К. С., Гриценко О. Ю. (2018)
Gubsky S. - Determination of the content of l-ascorbic acid in fruit jelly, Dobrovolska O., Aksonova O., Evlash V., Zhelezniak Z. (2018)
Захаренко В. О. - Визначення діелектричної проникності вологої шкіри, Сорокіна С. В., Акмен В. О., Смоленський О. В., Колієнко С. О. (2018)
Доманова О. В. - Формування споживчих властивостей гелів для душу, Шуляк І. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Мельник М. В. - Результати cубкапітальної остеотомії за DUNN в лікуванні юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки у випадках значного зміщення, Кабацій М. С., Голюк Є. Л., Філіпчук В. В. (2018)
Бурьянов А. А. - Исследование регенерации кости после заполнения костного дефекта порошковой формой биостекла, Чорний В. С., Дедух Н. В., Дубок В. А., Проценко В. В., Вакулич М. В., Лянскорунский В. Н. (2018)
Кабацій М. С. - Діагностика та лікування наслідків аваскулярного некрозу головки стегнової кістки у дітей на ґрунті дисплазії кульшового суглоба, Герцен I. Г. (2018)
Гур’єв С. О. - Характеристика хребтово-спиномозкових пошкоджень у постраждалих з абдоміно-вертебральною трав­мою в результаті дорожньо-транспортних пригод, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В., Балясевич С. Я. (2018)
Косяков О. М. - Ретроспективний аналіз віддалених результатів лікування хворих після операцій тотального ендопротезування кульшового суглобу з використанням трабекулярно-біонічної ніжки "Physiohip", Філіпенко В. А., Бур'янов О. А., Бондар В. К. (2018)
Поливода А. Н. - Выбор рациональной тактики лечения больных пожилого возраста с вертельными переломами, Игнатьев А. М., Чабаненко Д. С. (2018)
Кабацій М. С. - Варусна деформація гомілки. Етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Марциняк С. М., Немеш М. М. (2018)
Шимон В. М. - Обґрунтування використання трикальцій фосфатного препарату в лікуванні переломів та дефектів довгих кісток, Алфелдій С. П., Шимон В. М., Стойка В. В., Меклеш Ю. Ю. (2018)
Пелипенко О. В. - Роль етапного підходу до профілактики контрактур ліктьового суглобу при переломах дистального відділу плечової кістки, Павленко С. М., Ковальов О. С. (2018)
Піонтковський В. К. - Результати оцінки впливу попереково-тазових взаємовідносин на напружено-деформований стан поперекового відділу хребта, Фіщенко Я. В., Ткачук М. А. (2018)
Проценко В. В. - Випадки скапулектомії – резекції плечового пояса (тип III) при хондросаркомі лопатки, Чорний В. С. (2018)
Бодня А. И. - Реабилитация больных после травм заднего отдела стопы, Сухин Ю. В., Данилов П. В. (2018)
Костюк В. Ю. - Результати реконструкції тазового кільця після геміпелвектомії I типу за Enneking у хворих пухлинами клубової кістки. Експериментально-клінічне дослідження, Лазарев І. А., Дєдков А. Г., Бойчук С. І., Максименко Б. В. (2018)
Шимон В. М. - Вертебропластики при пухлинах тіл хребців, Шимон М. В., Пушкаш І. І., Шерегій А. А. (2018)
Шимон В. М. - Лікування протрузій міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Литвак В. В., Шимон М. В., Фенцик В. Л., Кубаш В. І. (2018)
Шидловський М. С. - Визначення переміщень в переломах із засобами фіксації при сумісній дії стиску, згину та кручення, Димань М. М., Заховайко О. П., Одудько Д. Г. (2018)
Шидловський М. С. - Критерії для визначення допустимих навантажень на кістки з фіксованими переломами, Димань М. М., Заховайко О. П., Омельченко Т. М. (2018)
Бур'янов О. А. - Телемедичні технології в системі надання допомоги хворим з ураженням опорно-рухового апарата. Досягнення та перспективи, Ярмолюк Ю. О., Лось Д. В., Вакулич М.В., Беспаленко А. А. (2018)
Коструб О. О. - Синдром пахвинного болю у спортсменів. Система диференційованого консервативного лікування, Блонський Р. І., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А. (2018)
Бур'янов О. А. - Застосування 3D-моделювання при плануванні індивідуального тотального ендопротезування у пацієнтів з пухлинами кісток (клінічні приклади), Чорний В. С., Проценко В. В., Галузинський О. А., Барбурська С. В. (2018)
Burianov A. - Degenerative dystrophic diseases of joints and spine, Omelchenko T., Sobolevskiy Yu., Zadnichenko M., Kvasha V., Lyhodiy V., Samusenko I., Grek V., Tsigankov M., Chorney V. (2018)
Шимон В. М. - Напрямки та формування дисципліни "Травматологія та ортопедія" в ракурсі болонського процесу в медичних вузах України, Шимон М. В., Стойка В. В., Пушкаш І. І., Литвак В. В. (2018)
Бур'янов О. А. - Вивихи ключиці (для лікарів інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів), Кваша В. П., Марцьоха А. В., Чекушин Д. А., Соболевський Ю. Л. (2018)
Сухин Ю. В. - Некоторые особенности преподавания травматологии и ортопедии студентам медицинских факультетов, Бодня А. И., Топор В. П., Бондарь А. В. (2018)
Куценок Я. Б. - Мультиартроскопия — эффективный метод лечения заболеваний и травм суставов (2018)
Бурьянов А. А. - Профилактика, лечение и реабилитация посттравматических и постоперационных контрактур локтевого сустава, Кваша В. П., Соловьёв И. А., Ковальчук Д. Ю., Чекушин Д. А. (2018)
Герцен Г. І. - Вплив хірургічних доступів на результати ендопротезування кульшового суглоба (огляд літератури), Горбань Д. А. (2018)
Барков О. О. - Вдосконалення техніки оперативних втручань при стійких післятравматичних розгинальних контрактур колінного суглобу, Барков О. В. (2018)
Климовицкий В. Г. - Выбор лечебной тактики у больных с инфицирован­ными несращениями длинных костей, Рушай А. К., Мартынчук А. А. (2018)
Рушай А. К. - Посттравматическая нестабильность голеностопного сустава, Буглак А. И., Мартынчук О. О. (2018)
Рушай А. К. - Ранняя реабилитация у больных с переломом лучевой кости в типичном месте, И. И., Климовицкий В. Г., Соловьев И. А., Богданова Л. В. (2018)
Шимон В. М. - Вертебропластики при пухлинах тіл хребців, Пушкаш І. І., Шимон М. В., Шерегій А. А. (2018)
Шимон В. М. - Погляди на використання біоскла та кальцій фосфатної кераміки в лікуванні переломів довгих кісток, Алфелдій С. П., Шимон М. В., Стойка В. В., Меклеш Ю. Ю. (2018)
Аккурт В. Є. - Модальність думки як іллокутивна модальність (2017)
Гохман К. Є. - До питання кореляції термінів "текст" і "дискурс" (2017)
Gruschko S. P. - Konzeptueller Inhalt des wissenschaftlich technischen Wortschatzes im wissenschaftlichen Diskurs und in der Fachkommunikation (2017)
Gruschko S. P. - Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation, Yurchenko K. V. (2017)
Derik I. M. - The Problem of Rendering Anthroponyms 'Speaking Names' in Literary Translation (2017)
Zhmayeva N. S. - Communicative and Linguistic Features of Educating Radio Discourse (2017)
Іграк К. Ю. - Емоційно забарвлені елементи військової лексики (2017)
Ірхіна Ю. В. - Специфіка перекладу українських топонімів германськими мовами (2017)
Королева Т. М. - Основные проблемы машинного перевода (2017)
Науменко А. М. - Философский, психологический, лингвистический и литературоведческий аспекты перевода и его практические типы (2017)
Стоянова Т. В. - Особливості відтворення англомовних юридичних документів китайською мовою (2017)
Яблонська Т. М. - Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у процесі роботи магістрів-філологів з публіцистичними текстами (2017)
Поплавський А. - Проблеми державного регулювання діяльності міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю (2019)
Крилова І. - Система нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення. Ефективність та реалізація (2019)
Горбик В. - Адаптація маркетингової складової функціонування механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2019)
Угоднікова О. - Перспективи реалізації державної політики у розвитку інклюзивного туризму (2019)
Чикаренко І. - Розширення предметної сфери муніципального менеджменту, Маматова Т. (2019)
Яровой Т. - Становлення законодавчого регулювання лобізму в США як приклад для України (2019)
Мартышин Д. - Социально-философский анализ христианской эсхатологии в диалоге государственного управления и теологии (2019)
Стройны Я. - Направления стратегического развития Подкарпатского воеводства – юго-восточного региона Польши (2019)
Ружевичюс Ю. - Качество жизни на работе: концепция и исследования, Иванова С. (2019)
Бобровська О. - Теоретико-методичне обґрунтування створення нових спеціальностей вищої освіти в контексті сталого розвитку територій (2019)
Магась Г. - Обґрунтування основних підходів щодо формування методичного апарату прогнозування ефективності оперативно-службової діяльності в Державній прикордонній службі України (2019)
Прокопенко Л. - Державне регулювання розвитку приватної освіти на Катеринославщині у першій половині ХІХ ст. (2019)
Письменна І. І. - Імплементація досвіду Німеччини щодо кадрового формування митних органів України (2019)
Биців Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-філософських поглядів Івана Франка в контексті тенденцій розвитку української спільноти (2018)
Бодак В. - Місце релігієзнавчого знання у методології розуміння національно-духовних процесів у минулому і сьогоденні (2018)
Галущак М. - Постсекулярний проект сучасності (2018)
Golubev O. - Symbolic content of the language as the basis of intercultural communication, Tkachenko O. (2018)
Коник М. - Батьківство як фактор формування принципів християнського сімейного виховання (2018)
Піхорович В. - Європейська та антиєвропейська тенденції в сучасній освіті (2018)
Савонова Г. - Зло, Страх, Ніщо, Інший в філософії гуманізму Ж.-П. Сартра (2018)
Фоменко Л. - Джон Лок: на перетині філософських і медичних пошуків (2018)
Янко Ж. - Творча уява та процес художнього пізнання соціокультурної дійсності (2018)
Вимоги (2018)
Bogush A. M. - Emphatic Speech Intonation, Korolova T. M. (2018)
Brovchenko T. O. - Contrastive Analyses of Syllables in English and Ukrainian, Korolova T. M. (2018)
Велитченко Л. К. - Лексичні аспекти перекладу китайськомовного політичного дискурсу українською та англійською мовами, Сумцова Г. В. (2018)
Глущенко В. А. - До проблеми відтворення фразеологічних одиниць (на матеріалі китайської, англійської та української мов), Дерік І. М., Горбачова К. В. (2018)
Гохман К. Є. - Академічний дискурс у системі інституційних дискурсів (2018)
Gruschko S. P. - Kreatives Potenzial des Übersetzers in der Wissenschaftlichen und Technischen Sphäre (2018)
孔子学院对汉语作为多元文化元素的推广作用 (2018)
Дружина Т. А. - Синтаксичні особливості перекладу художньої літератури (на матеріалі романа Джона Фаулза "колекціонер"), Серебрякова І. Ю. (2018)
Зимомря Н. И. - Сказка как языковая модель национальной культуры (2018)
Іграк К. Ю. - Вплив екстралінгвістичних характеристик мовлення на процес двостороннього послідовного перекладу, Коломієць І. В. (2018)
Карпенко О. Ю. - Особливості відтворення китайськомовного військового дискурсу українською мовою, Попова О. В., Безай Д. І. (2018)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу традиційного китайськомовного медичного дискурсу українською та англійською мовами, Алексєєв О. Б. (2018)
Науменко А. М. - Переклад українськомовної наукової літератури англійською мовою: граматичний аспект, жмаєва Н. С., Кіоссе В. П. (2018)
Тищенко О. В. - Особливості перекладу українськомовної науково-технічної літератури галузі комп'ютерних технологій англійською мовою: лексичний аспект, Юхимець С. Ю., Фоміна К. Є. (2018)
Савченко Є. Ю. - Відображення синтаксичних особливостей тексту оригіналу у перекладі, Столяр В. В. (2018)
Стоянова Т. В. - Особливості комунікативно-рівноцінного перекладу художнього тексту (на матеріалі повісті а Чена "король шахів" в перекладі з китайської англійською та українською), Черноп’ятова Г. А. (2018)
Содержание (2018)
Шульга В. А. - Конструкторскому бюро жидкостных ракетных дви-гателей 60 лет, Дибривный А. В. (2018)
Прокопчук А. А. - Жидкостные ракетные двигатели верхних ступеней разработки ГП "КБ "Южное", Шульга В. А., Стрельченко Е. В., Дибривный А. В., Кухта А. С. (2018)
Прокопчук А. А. - Возможные пути модернизации блока маршевого двигателя ступени AVUM ракеты-носителя VEGA, Шульга В. А., Стрельченко Е. В., Конох В. И., Коваленко А. Н., Дибривный А. В., Лапин А. В., Кухта А. С. (2018)
Иванов Я. Н. - Турбонасосные агрегаты ракетных двигателей разработки КБ-4, Бадун О. П., Дешевых С. А., Ивченко Л. Ф. (2018)
Конох В. И. - Электромагнитные клапаны разработки КБ жидкостных ракетных двигателей ГП "КБ "Южное", Бойко В. С., Трояк А. Б., Ивашура А. В. (2018)
Коваленко А. Н. - Внедрение аддитивных технологий для изготовления деталей ЖРД, Ивченко Л. Ф., Блишун Ю. В. (2018)
Конох В. И. - Теоретические модели эффекта увели-чения скорости звука в газовом канале с гофрированной стенкой, Шевченко С. А., Григорьев А. Л. (2018)
Коваленко А. Н. - Разработка новой технологии изготовления сопловых блоков без использования пайки, Кирсанов Д. В., Миросиди Н. А., Шелягин В. Д., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2018)
Назаренко Г. В. - Влияние конструкции шнека на энергетические и антикавитационные свойства шнекоцентробежных насосов, Филиппенко П. П., Стрельченко А. Ю., Дешевых С. А. (2018)
Никитенко К. А. - Расчет течения газов в сопле высотного двигателя и опыт приме-нения соплового водоохлаждаемого насадка при испытаниях (2018)
Паталаха В. А. - Некоторые особенности обеспечения гарантийного срока эксплуатации ЖРД в условиях замещения комплектующих изделий межотраслевого применения, Рыжко А. В. (2018)
Аксененко А. В. - Методическое обеспечение для оптимизации на начальном этапе проектирования проектных параметров, пара-метров траектории и программ управления движением ракетного объекта, Баранов Е. Ю., Гурский А. И., Клочков А. С., Морозов А. С., Алпатов А. П., Сенькин В. С., Сюткина-Доронина С. В. (2018)
Шеховцов В. С. - Об одном подходе к построению экстремалей в задачах поиска оп-тимальных решений (2018)
Псарёв А. И. - Концепция модульного транспортного средства для лунной программы, Ерофеев С. И., Назарец В. С. (2018)
Бигун С. А. - Проблемные вопросы создания узлов стыковки си-стем термостатирования ракет космического назначения, Хорольский М. С. (2018)
Мотылев С. А. - Конструктивные решения по исключению попадания топлива в заманжетное пространство корпуса РДТТ, Малый Л. П., Колос А. М., Фарятьева Н. П., Бадаква Л. Н. (2018)
Усиченко В. И. - Особенности динамики возвращаемой части первой ступени само-летной схемы с турбореактивным двигателем (2018)
Лапко А. Н. - Угловая стабилизация объекта, быстро вращающегося вокруг продольной оси, Мелешко А. А. (2018)
Аксюта О. А. - Контроль достоверности и оценка точности результатов телеметрических измерений при проведении натурных испытаний ракет-носителей, Беляев О. А., Константинов Г. И., Сидорук В. О. (2018)
Феденко Б. Р. - Применение специальных устройств при экспериментальной отработке пускового стола, Онищенко С. М., Ерофеев С. И. (2018)
Лялюк С. Н. - Обеспечение точности наведения корабельной антенной установки приема телеметрической информации для малых судов, Тихонов В. Л. (2018)
Волошина М. А. - Методика расчета неопре-деленности при калибровке средств измерительной техники, Головин А. С., Ерес Л. А., Курако И. М. (2018)
Муляр Ю. М. - О роли пространства в происхождении силового поля инерции, силового поля земного тяготения и невесомости материального тела, Федоров В. М. (2018)
Наши авторы (2018)
Бісовецька Л. А. - Особливості функціонування складних багатокомпонентних речень у конфесійному стилі, Козіцька О. А. (2018)
Семенюк О. А. - Гуцульський говір в оповіданні Люби-Параскевії Стринадюк "Вивчєрики. Полонинська оповідка для дітей та їх батьків" (2018)
Слободинська Т. С. - Мовленнєве спілкування: типологія комунікативних невдач (2018)
Безкоровайная Л. С. - Обучение неподготовленному монологическому высказыванию на основе проблемных ситуаций, Штыленко Е. Л. (2018)
Голі-Оглу Т. В. - Вплив жанрових особливостей детективного роману на вибір мовних засобів, Ткаченко Ю. О. (2018)
Кобець Н. О. - Рецепція словаччини у воєнній прозі О. Гончара та А. Шияна (2018)
Хода Л. Д. - Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі (2018)
Byndas O. M. - Philologists’ international communication as a key component to foreign language proficiency (2018)
Заболотська О. О. - Засоби реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах (2018)
Кивенко И. А. - Просодия искреннего речевого акта благодарности (2018)
Павлова Л. В. - Комунікативні стратегії i тактики в англомовному політичному медіадискурсі, Тарасова Г. С. (2018)
Сапун К. В. - Огляд публіцистичної екологічної лексики німецької мови у перекладацькому аспекті, Селезньова Р. В. (2018)
Микитка М.-Д. Ю. - Синонімічні відношення у латинській релігійній термінології (на матеріалі твору "Паломництво Етерії до святих місць") (2018)
Ювковецька Ю. О. - Маркери ввічливості в готельно-ресторанному дискурсі (2018)
Nanivskyy R. S. - Problem tożsamości bohatera w tworzeniu współczesnej polskiej prozy (2018)
Дубова І. О. - Жанр поеми у творчості Степана Руданського: історична автентика, поетика фольклорних відображень, Поздрань Ю. В. (2018)
Опришко Н. О. - Роман "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича: містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисичної осмози (2018)
Артёмова О. И. - Жанровые разновидности стихотворений в прозе И. А. Бунина, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Эмирамзаева А. С. - Шамиль Алядиннинъ къырымтатар эдебият тарихына къошкъан иссеси (2018)
Греськів О. О. - Роль газетного дискурсу релігійної проблематики в державотворчих процесах сучасної України (на матеріалах публікацій західноукраїнської регіональної преси) (2018)
Кагановська О. М. - Рецензія на монографію Ігіної Зої Олександрівни "Топіка англомовного готичного наративу" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2019)
Шимановський О. В. - Північний міст через р. Дніпро в м. Києві. Особливості технічного стану, Котлубей Д. О., Сташук П. М. (2019)
Шимановський О. В. - Технічний стан автодорожньої частини Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2019)
Шимановський О. В. - Південний міст через р. Дніпро в м. Києві. Нинішній стан та перспективи, Сташук П. М. (2019)
Шимановський О. В. - Парковий пішохідний міст через р. Дніпро в м. Києві. Технічний стан, Котлубей Д. О., Сташук П. М. (2019)
Тарнопольський Д. Й. - Особливості технічного стану та капітального ремонту моста метро через р. Дніпро в м. Києві, Котлубей Д. О. Кот О. В. (2019)
Адріанов В. П. - Особливості та проблеми технічного регулювання у будівництві (2019)
Абрашкевич Ю. Д. - Силовий аналіз параметрів ручних машин під час роботи з відрізними абразивними армованими кругами, Мачишин Г. М., Марченко О. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
К 65-летию предприятия (2019)
Лёвин А. С. - Динамика маневрирования в атмосфере летательного аппарата с весовой асимметрией и элементами терминального управления на участке разворота, Маштак И. В., Шептун А. Д. (2019)
Иванова Г. А. - Анализ вопросов управления космическим аппаратом на ранних этапах проектирования, Хорошилов В. С. (2019)
Акимов Д. В. - Математическое моделирование и исследование напряженно-деформированного состояния отсеков ракет космического назначения, Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Грищак В. З., Гоменюк С. И. (2019)
Гудрамович В. С. - Методология нормативных основ обоснования ресурса конструкций стартовых сооружений ракет-носителей, Сиренко В. Н., Клименко Д. В., Даниев Ю. Ф., Гарт Э. Л. (2019)
Поздеев Г. Л. - Исследование особенностей доставки на космодром компонентов ракетного топлива с заданным газонасыщением, Кучеренко Р. А., Кучеренко Т. В. (2019)
Волошин М. Л. - Опыт разработки и применения генераторных систем наддува РН на высококипящих компонентах топлива АТ и НДМГ, Куда С. А., Логвиненко А. И., Мащенко А. Н., Шевцов Е. И. (2019)
Тонконоженко А. М. - Виртуальные испытания систем крепления бросковых элементов кассетной головной части при наземной эксплуатации, Кожарин В. Ю., Мартыненко Г. Ю., Чернобрывко М. В., Аврамов К. В. (2019)
Сиренко В. Н. - Моделирование акустического излучения струи ракеты "Циклон-4М" объемным источником, Сокол Г. И., Савчук В. Н., Котлов В. Ю., Савчук Т. Л. (2019)
Батутина Т. Я. - Полуэмпирическая оценка внешних акустических нагружений в зоне полезной нагрузки при старте, Бондарь Д. С., Гринченко В. Т., Олийнык В. Н. (2019)
Бигун С. А. - Особенности экспериментальной отработки рукавов узлов стыковки систем термостатирования космических ракет, Хорольский М. С. (2019)
Стеценко В. Я. - Контроль параметров дрейфа стартовой платформы во время предстартовой подготовки ракеты космического назначения "Зенит-3SL", Давыденко С. А. (2019)
Голубек А. В. - Прогноз времени выгорания твердого топлива в двигательной установке ракеты-носителя в полете, Филиппенко И. М., Татаревский К. Э. (2019)
Ушкин Н. П. - Методология определения ресурса работоспособности РДТТ с учетом запасов прочности материалов и элементов (2019)
Лисенко М. Т. - Моделювання коливань РДТП у стапелі, що виникають під час вогневих стендових випробувань, Рогулін В. В., Безкровний І. Б., Кальниш Р. В. (2019)
Безкровний І. Б. - Коливальні процеси у стапелі в момент виходу РДТП на основний режим роботи, Лисенко М. Т., Гергель В. Г. (2019)
Толочьянц Г. Э. - Разработка перспективных малогабаритных вспомогательных РДТТ нового типа, Михайлов Н. С., Магдин Э. К., Оглих В. В. (2019)
Ославский С. Ю. - Проектирование следящего электропривода механизмов дросселя и регулятора расхода горючего маршевого двигателя РКН, Фокин С. А. (2019)
Данильченко Д. А. - Особенности разработки радиопрозрачных обтекателей, Самойленко И. Д., Волошин В. В., Харченко Е. Д., Онофриенко В. И. (2019)
Ярызько А. И. - Возможности повышения действующих нагрузок на фиксатор среднего положения гидропривода, Деменко Н. П. (2019)
Весков Е. В. - Оптимизация геометрической формы проточной части разделительного клапана, Назаренко Е. П., Работилов В. С. (2019)
Бондарь М. А. - Расчет неопределенности воспроизводимых значений линейных ускорений при проведении аттестации центробежных машин, Волошина М. А., Ерес Л. А., Курако И. М., Морозов О. Д. (2019)
Кравченко Н. В. - Расчет теплофизических свойств газообразного ксенона, Солод С. Д. (2019)
Найдён А. А. - Пористые литые материалы (газары). Варианты их применения в РКТ, Иванов А. С. (2019)
Бунчук Ю. П. - Технологические особенности изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления из порошкового металлического материала 316L, Усенко Б. О., Бабенко Р. Г. (2019)
Коваленко А. Н. - Новые технологии и проблемы их внедрения в Украине, Прокопчук А. А., Снегирев И. Л. (2019)
Линник А. К. - Этапы сотрудничества КБ "Южное" и физико-технического факультета Днепровского национального университета в вопросах взаимного кадрового обеспечения: прошлое, настоящее, будущее (2019)
Наши авторы (2019)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи абстрактних іменників на -ств(о) в українській мові ХІ – ХІІІ століття (2018)
Тараненко В. В. - Евангельская притча в контексте обучения чтению на церковнославянском языке (2018)
Бортник С. Б. - Особливості навчання викладачів на курсах іноземних мов як приклад освіти дорослих (2018)
Галянт Г. В. - Фразеологічні одиниці в детективному жанрі (на матеріалі детективних творів А. Крісті) (2018)
Грищенко С. А. - Лексические средства реализации концепта Laziness в англоязычном литературном дискурсе (2018)
Давидович С. С. - Стратегія позиціонування в жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів ВНЗ Великої Британії) (2018)
Єфименко Т. М. - Способи подолання граматичної інтерференції (2018)
Колісниченко Т. В. - Енантіосемія ойконімів у рекламному туристичному дискурсі (2018)
Макарова О. А. - Образ жінки в австралійських художніх текстах як лінгвокультурний типаж (2018)
Панасюк Ю. В. - Особливості функціонування американських і британських лексичних еквівалентів у сучасній англійській мові (2018)
Пікалова А. О. - Принцип емотивного конструювання ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Рудоман О. А. - Парадигматична класифікація синтаксичного експресивного явища повтору (2018)
Тихоніна С. І. - Функціонально-семантичні особливості мовленнєвого акту звертання (2018)
Балабін В. В. - Спеціальні одиниці концептуального апарата теорії військового перекладу (2018)
Гринюк І. Л. - Прагматика синтаксису в оригіналі та перекладі роману "Московіада" Ю. Андруховича (2018)
Содель О. С. - Методика вирішення проблеми крос-культурної інконгруентності під час перекладу англомовних анекдотів українською мовою (2018)
Бобкова Т. В. - Класифікація українських колокацій на матеріалі корпусу текстів (2018)
Вісич О. А. - Жанр ревю в метадраматичній матриці української літератури (на матеріалі п’єс Іларіона Чолгана) (2018)
Васильчук М. М. - Літературне гуцулофільство через призму поезії Миколи Устияновича (2018)
Свириденко О. М. - Жанрові грані листа в теоретичному дискурсі українських романтиків (2018)
Шевченко Т. М. - Есеїстичні техніки у творчості Сергія Жадана (на прикладі циклу "Блок НАТО") (2018)
Юган Н. Л. - Міфологема графа Дракули в сучасній англомовній літературі, Голубнича К. О. (2018)
Альзахрані Д. О. - Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в романі Алая "Цар Гесар" (2018)
Демірезен І. О. - Висвітлення поглядів Фатьми Аліє Ханим щодо питання розлучення в романі "Мухадарат" (2018)
Капустян І. І. - Поетико-контекстуальні особливості роману Г. К. Андерсена "Усього лише скрипаль" (2018)
Terekhovа S. І. - Multy-paradigmal investigation of literary characters (based on the detective novel "Why did not they ask Evans?” by A. Christey), Rudnytskyi G. Т. (2018)
Капелюх Д. П. - Семантичні особливості афішної ремарки в драматургії (2018)
Біловус Г. Г. - Фемінітиви як об’єкт монографічних досліджень сучасної лінгвоукраїністики: аналітико-бібліографічний огляд (2018)
Polyezhayev Y. G. - Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals (2018)
Ільченко О. А. - Роль ЗМІ в системі розбудови стратегічних комунікацій (2018)
Кияниця Є. О. - Контент і таргетинг – основні елементи новітньої медіалогії (2018)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію О. І. П’єцух "Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі" (2018)
Юрчук О. О. - Рецензія на монографію Олександра Солецького "Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну" (2018)
Ахматова А. - Реквієм (переклад Еліни Свенцицької) (2018)
Послесловие переводчика (2018)
Аманова Г. А. - Специфика воссоздания корейской символической образности в переводах Анны Ахматовой (2018)
Головкина А. И. - "…Вспомните… вашу современницу…" Анна Ахматова и Николай Гудзий, Рубинчик О. Е. (2018)
Казарин В. П. - "… Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2018)
Кормилов С. И. - О некоторых неверно понятых стихах А. Ахматовой (2018)
Пахарева Т. А. - Стихотворение "Гость" Анны Ахматовой как палимпсест (2018)
Пахарева Т. А. - О мнемоническом маршруте "Прогулки" Анны Ахматовой (2018)
Позднякова Т. С. - Ахматова читает "Полтаву", Попова Н. И. (2018)
Свенцицкая Э. М. - Своеобразие субъектного неосинкретизма в лирике И. Ф. Анненского (2018)
Анонс Ахматовской конференции в Киеве (2018)
Відомості про авторів (2018)
Автори "Українського Ахматівського збірника" (2018)
Башинський В. Г. - Пристрій управління автономним інвертором напруги з синусоїдальним законом широтно-імпульсної модуляції, інваріантним до помилки системи запуску авіадвигуна, Денисов О. І., Бурсала О. Л., Бурсала О. О., Шаповалов О. Л. (2019)
Ганношина І. М. - Оцінка обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна, Ковальов Ю. Г., Долина М. П. (2019)
Коваленко С. П. - Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ, Куценко В. В., Кравченко С. О. (2019)
Пістряк П. В. - Пропозиції щодо особливостей проведення повного розбирання та обслуговування новітніх зразків стрілецької зброї підрозділів Національної гвардії України, Афанасьєв В. В., Арабаджі О. М. (2019)
Сурков К. Ю. - Модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом, Калачова В. В., Луценко А. С., Касаткін М. В. (2019)
Чепурний Ю. В. - Метод виявлення резонансів у роботі авіаційних силових установок з використанням каскадного спектрального аналізу, Мартинець Б. З. (2019)
Алімпієв А. М. - Результати оцінювання вагомості окремих тактико-технічних показників навчально-бойових літаків методом експертного оцінювання, Єрошенко В. П., Леонтьєв О. Б., Ковтонюк І. Б., Науменко М. В. (2019)
Бабич А. П. - Методичні підходи до вибору автомобільних засобів рухомості для транспортування безпілотних літальних апаратів, Луценко Е. О. (2019)
Величко Л. Д. - Математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду, Войтович М. І., Сорокатий М. І. (2019)
Глухов С. І. - Побудова алгоритму розрахунку часу прогнозування технічного стану цифрових пристроїв радіоелектронної техніки при використанні методів фізичного діагностування (2019)
Греков В. П. - Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактивного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами, Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. (2019)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до кількісного оцінювання достатності спроможностей організаційної одиниці (сукупності сил і засобів) складу військ (сил) (2019)
Кучеренко Ю. Ф. - Деякі аспекти щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України, Демідов Б. О., Шубін Є. В. (2019)
Масік І. П. - Розробка моделі і методу ідентифікації навігаційних ситуацій для підвищення ефективності управління в ергатичних системах (2019)
Овчаренко Ю. Є. - Концепція формування конструкторсько-технологічних рішень створення перспективного комплексу вирішення вогневих задач, Заліван О. В. (2019)
Орєхов С. В. - Математичне моделювання діаграм зворотнього вторинного випромінювання протирадіолокаційних ракет в сантиметровому діапазоні довжин хвиль, Волков А. Ф., Корсунов С. І., Лезік О. В. (2019)
Таврін В. А. - Аналіз призначення та задач легкого вертольоту для початкового навчання, Петренко А. В., Євпак А. А. (2019)
Слюсаренко О. І. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів обґрунтування технічних параметрів колісних машин сил спеціальних операцій Збройних Сил України (2019)
Табуненко В. О. - Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами Національної гвардії України при патрулюванні в умовах воєнного стану, Марценяк О. П. (2019)
Інформація (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Мальська М.П. - Поняття та структура туристичних ресурсів міста, Гаталяк О. М., Ганич Н. М. (2018)
Паньків Н. М. - До питання організації туристичних ресурсів (2018)
Пандяк І. Г. - Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу, Філь М. І. (2018)
Кріль Я. Я. - Проблемні аспекти нарахування та сплати податку на додану вартість суб’єктами туристичної діяльності, Благодир С. Ф. (2018)
Ганич Н. М. - Екологізація готельного та ресторанного бізнесу, Гаталяк О. М. (2018)
Безручко Л. С. - Екологізація готельного господарства карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку, Клапчук М. В., Жук Ю. І. (2018)
Біланюк О. П. - Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах (2018)
Мальська М. П. - Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області, Філь М. І., Пандяк І. Г. (2018)
Каднічанський Д. А. - Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області, Завадовський Т. Б., Каднічанська М. Я. (2018)
Гамкало М. З. - Розвиток гірськолижного туризму в Львівській області, Лукаш Кюріні-Поплавські (2018)
Манько А. М. - Особливості розвитку релігійного туризму римо-католицької церкви на Львівщині, Лесик І. Й. (2018)
Мандюк Н. Л. - Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області (2018)
Романів П. В. - Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області (2018)
Манько А. М. - Туристично-екскурсійна привабливість Львова, Рожак В. П., Ярмолович В. В. (2018)
Красько А. Б. - Ринок туристичних послуг Тернопільської області: динаміка та ретроспективи розвитку, Білоус С. В., Пурська І. С. (2018)
Масюк Ю. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку та організації туристичної діяльності на території анексованого півострова автономної Республіки Крим: проблеми, заходи, наслідки (2018)
Стецький В. В. - Практичні аспекти вивчення міжнародного туризму на матеріалах закордонних навчальних практик у Німеччині (2018)
Зінько Ю. В. - Перспективи розвитку рекреації і туризму в національному природному парку "Дністровський каньйон", Площанський П. М., Іваник М. Б. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Пестушко В. Ю. - Авіаційні пасажирські перевезення і туризм: особливості взаємодії (2018)
Алямкина А. В. - Онлайн-бронирование на сайте сервиса по бронированию отелей в интернете horse21, Кицис В. М., Тесленок С. А., Тесленок К. С. (2018)
Заваріка Г. М. - Досвід розбудови туризму Грузії в постконфліктний період (2018)
Волкова І. І. - Дослідження специфіки в’їздного туризму в Україні, Скоряк І. В. (2018)
Смирнов І. Г. - "Білий слон" в українських Карпатах: рекреаційно-туристичний потенціал, Рикичинська А. Ф. (2018)
Савчин Г. П. - Аналіз та напрями оптимізації розвитку гастрономічного туризму у Карпатському регіоні, Юрас Ю. І. (2018)
Любіцева О. О. - Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі, Войцеховський К., Зінько Ю. В., Кочеткова І. В. (2018)
Мельнійчук М. М. - Рекреаційна привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Рівненської області, Безсмертнюк Т. П. (2018)
Гладкий О. В. - Просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України (2018)
Чичкань А. І. - Регіональний розвиток Японії – важливий об’єкт суспільно-географічних досліджень (2018)
Хільчевський В. К. - Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України, Забокрицька М. Р., Петрик Н. В. (2018)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні перспективи геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові Стовпи", Басюк Т. О., Волненко Н. П. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Колотуха О. В. - Формування тезаурусу географії спортивного туризму (2018)
Козленко Д. М. - Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії, Шидловська О. Б., Іщенко Т. І. (2018)
Соколовський В. А. - Аналіз основних підходів до класифікації рекреаційних ресурсів як основи формування регіонального рекреаційного комплексу (2018)
Бурла О. Н. - Антикризисный потенциал туризма в стратегии развития экономики Приднестровья (2018)
Бровенко Т. В. - Реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму в Україні (2018)
Ганчукова О. В. - Фестивальна діяльності у еногастрономічному туризмі: виклики та перспективи для України, Мотузенко О. О., Петліна Д. В., Кузнєцова О. В. (2018)
Пендерецький О. В. - Аналіз рекреаційно-туристичного ресурсів для потреб розвитку агропромислового туризму в Карпатському регіоні (2018)
Годя І. М. - Гастрономічний туризм закарпаття: сучасний стан і перспективи (2018)
Єрмаков В. В. - Комплексне використання внутрішніх вод Полтавської області як обєктів туризму і рекреації (2018)
Романів О. Я. - Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира, Тарасюк Г. М., Корнійчук І. І. (2018)
Arkadiusz Przybyłka - Employees from Ukraine on the Polish labour market (2018)
Пясецька С. І - Розподіл випадків відкладень ожеледі та небезпечної (ня ) і стихійної (сгя) на території України в умовах сучасного клімату, Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2018)
Пасічник М. П. - Озерні родовища сапропелю Рівненської області та перспективи їх використання (2018)
Інформація про авторів (2018)
Андрєєв С. М. - Застосування даних аерофотозйомки з безпілотних літальних апаратів для побудови 3D-моделей місцевості, Жилін В. А. (2019)
Бутенко О. С. - Оптимізація процесу вибору місця розташування сонячних електростанцій з використанням ГІС-аналізу, Цвященко К. А., Буравченко К. О., Нікітін А. А. (2019)
Кочкарь Д. А. - Информационная технология создания наземных систем мониторинга лесных пожаров с использованием моделей цифровых карт (2019)
Подліпаєв В. О. - Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони, Шумейко В. О., Атрасевич О. В., Хижняк І. А. (2019)
Глива В. А. - Дослідження рівнів фізичних факторів у приміщеннях диспетчерських служб аеропортів цивільної авіації, Ніколаєв К. Д., Тихенко О. М., Тимошенко О. П. (2019)
Гришманов Є. А. - Розробка інформаційної технології автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті, Могілатенко А. С., Данілов Ю. А. (2019)
Сторчак В. С. - Оцінка ефективності тренажерів для підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Руденко В. М. (2019)
Боряк Б. Р. - Порівняльний аналіз якості фільтрації і прогнозування двоконтурного і триконтурного адаптивних експоненціальних фільтрів (2019)
Єрмілова Н. В. - Розроблення автоматизованої системи керування обладнанням овочесховища на базі нечітких нейронних мереж, Кислиця С. Г., Тарасюк Р. М. (2019)
Заполовський М. Й. - Дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда та уточнення її структури, Мезенцев М. В., Скородєлов В. В. (2019)
Карлов В. Д. - Помилка вимірювання радіальної швидкості цілі внаслідок впливу флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів пачки, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М., Карлов А. Д. (2019)
Кононов Б. Т. - Використання часових булевих функцій для побудови удоско- налених пристроїв релейного захисту, автоматичного управління і діагностики обладнання систем електропостачання, Мусаїрова Ю. Д., Матвієнко А. А. (2019)
Коржов І. М. - Оцінка та дослідження чутливості, дискримінуючих та діагностичних властивостей показників автокогерентності, Щапов П. Ф., Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю. (2019)
Кузавков В. В. - Діагностична модель вихідного транслятора напівпровідникової інтегральної схеми, Редзюк Є. В. (2019)
Кулик А. С. - Стабилизация неустойчивых состояний обратного маятника с винтовыми электроприводами, Дергачев К. Ю., Пасичник С. Н., Немшилов Ю. А. (2019)
Левченко Л. О. - Методи попереднього оцінювання електромагнітної обстановки для проектування засобів захисту, Багрій М. М. (2019)
Лісогорський Б. А. - Імітаційне статистичне моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби, Таран І. А., Худов Г. В. (2019)
Трищ Р. М. - Метод определения закона распределения показателей качества изделий, как случайной величины, Денисенко А. Н., Черняк Е. Н. (2019)
Андрашов А. А. - Метрическое оценивание управления выполнением требований к программному обеспечению ИУС АЭС для V-образной модели жизненного цикла, Гордеев А. А., Коваленко А. А., Харченко В. С. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу ідентифікації аномального стану комп’ютерної системи на основі нечіткої логіки (2019)
Демиденко М. І. - Мобільний навчальний комплекс (2019)
Ільїн Д. О. - Аналіз та порівняльне дослідження архітектурних рішень програмних роботів для процесів з великою кількістю транзакцій, Семенов С. Г. (2019)
Краснобаєв В. А. - Аналіз методів реалізації арифметичних операцій у класі лишків, Янко А. С., Філь І. В. (2019)
Нікітіна Т. С. - Порівняльний аналіз продуктивності баз даних SQL та NOSQL, Морозова О. І. (2019)
Nesterenko K. - The application of information technologies during maintenance to ensure the reliability of the operation of aviation equipment, Rahulin S., Syroizhka I., Dmitriev О., Zhivitsky N., Sharabaiko A. (2019)
Тецький А. Г. - Аналіз проблем і можливостей забезпечення безпеки WEB-застосунків, створених за допомогою систем керування вмістом (2019)
Глоба Л. С. - Метод реконфігурації мережі зв'язку з віртуалізованими ресурсами, Романов О. І., Суліма С. В. (2019)
Hordiichuk V. - Analysis of technical characteristics of the radioelectronic intelligence of the Russian Federation, Sergienko V., Mishchenko A., Shyshatskyi A., Pozdniakov P. (2019)
Князєв О. А. - Оцінка результативності впровадження комплексних систем фільтрації контенту (2019)
Сакович Л. М. - Оцінка надійності багаторежимних технічних об’єктів, Криховецький Г. Я., Небесна Я. Е. (2019)
Сальников Д. В. - Модифицированный медианный фильтр с пост фильтрационным принятием решения, Васильченков О. Г. (2019)
Yakhno I. - Foundation of the factors affecting the planning and management of the radioelectronic development, Malyk O., Hatsenko S., Shyshatskyi A. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Krutova A. - The accounting policiy as a tool for businesscredit worthiness managemant (2017)
Ковалевська Н. С. - Готельна індустрія: економічна суть і тенденції розвитку, Янчева І. В., Наумова Т. А., Бойченко Н. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Екологічний аудит: сутність і необхідність, Ковалевська Н. С., Наумова Т. А. (2017)
Акімова Н. С. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Топоркова О. В., Євлаш Т. О. (2017)
Мелушова І. Ю. - Ключові компетенції як категорія стратегічного управління підприємствами (2017)
Дядін А. С. - Дефініція категорії "підприємницька діяльність" (2017)
Ілляшенко О. В. - Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти, Будрик О. І. (2017)
Blуznіuk O. - Forming the policy of managing borrowed / capital in the system of strategic development of trade enterprises, Ivanyuta O. (2017)
Костирко Л. А. - Культура економічного обґрунтування проекту, Розмислов О. М., Мартинов А. А. (2017)
Нестеренко О. М. - Методичні підходи до діагностики банкрутства підприємства, передумови та проблеми їх практичного застосування, Чирва Ю. Є., Бугріменко Р. М. (2017)
Єсінова Н. І. - Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України, Голозубова А. О. (2017)
Погожих М. І. - Математичне моделювання задач оптимізації в економіці, Софронова М. С. (2017)
Пічугіна Т. С. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність підприємства", Забродська Л. Д., Забродська Г. І. (2017)
Чорна М. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентних переваг нової продукції, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2017)
Артьомова А. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі, Ланчинська В. М. (2017)
Артьомова А. В. - Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародних відносин Азербайджану, Ліман В. О. (2017)
Міносян А. С. - Новітні концепції розробки та вдосконалення сучасних методів зберігання харчових продуктів: соціально-гуманітарна та етична складові, Юрченко Л. І., Варипаєв О. М., Лаврук В. В. (2017)
Величко К. Ю. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика, Носач Л. Л., Печенка О. І. (2017)
Помінова І. І. - Альтернативні джерела фінансування системи вищої освіти, Сокол Н. А. (2017)
Білецька Я. О. - Маркетингові дослідження розвитку кулінарного туризму в Україні, Дюкарева Г. І., Радченко Л. О. (2017)
Власенко І. В. - Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України, Іващенко Г. В. (2017)
Олініченко К. С. - Шляхи збільшення реалізації продукції засобами маркетингової логістики (2017)
Olshanskiy O. - Raising the effectiveness of a company's business processes, Selutin V., Ward B. (2017)
Семенюк Л. П. - Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку (2017)
Жегус О. В. - Ринок послуг вищої освіти як основа маркетингової діяльності вищого навчального закладу (2017)
Бубенець І. Г. - Підвищення управлінської культури викладача вищої школи на засадах самоменеджменту, Артеменко В. С., Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2017)
Савицька Н. Л. - Вплив іструментів трейд-маркетингу на споживацький вибір, Прядко О. М., Сіроус М. В. (2017)
Кононенко Т. П. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України, Полстяна Н. В., Федак В. І. (2017)
Буданова І. О. - Самостійна робота під час навчання студентів читання і мовлення іноземною мовою, Буданова О. С., Конькова Т. М. (2017)
Грозян Н. Ф. - Типологія детермінантних членів речення в сучасній лінгвістиці (2018)
Дем’янюк М. П. - Термінологія ремісництва в "Лексиконі латинсько-слов’янському" Івана Максимовича (2018)
Попов С. Л. - О легитимизации русских неканонических сочинительных конструкций с союзным соединением: когнитивно-эволюционная интерпретация (2018)
Скоплєв А. О. - Дієслово чи іменник? (з історії дослідження мовного статусу чеського дієслівного іменника) (2018)
Валуєва Н. М. - Інтегративний підхід як засіб оптимізації навчального процесу (2018)
Герус О. С. - Особливості функціонування евфемізів та сленгізмів у сучасному англомовному дискурсі, Кулик А. В. (2018)
Грабовська І. В. - Теоретичні засади дослідження фатичного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2018)
Заболотська О. О. - Вербальне вираження специфічних рис національної японської культури в романі А. Голдена "Мемуари Гейші" (2018)
Кучеренко І. В. - Поетичний ономастикон німецьких народних та літературних казок (2018)
Матковська М. В. - Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі (2018)
Пільгуй Н. М. - Основні положення синергетики у застосуванні до дискурсу притчі (2018)
Хома В. П. - Лексичне наповнення концепту Self-alienation в англомовній картині світу (2018)
Демчук Н. М. - Методи організації корпусу спеціалізованої лексики маркетингу у французькій мові (2018)
Кузьменко Н. В. - Новітні підходи у викладанні французької мови для студентів філологічних спеціальностей (2018)
Польова О. С. - Тюркська міфологія як джерело метафоризації в політичних промовах (на матеріалі турецької мови) (2018)
Варчук Л. В. - Типи оповідачів у сучасних англомовних романах (Л. Ердріч "Love Medicine” та Л. Хоган "Mean Spirit”) (2018)
Тацакович У. Т. - Інтертекстуальність як аналогове мапування між фреймами (2018)
Малик Г. Д. - Комунікативний потенціал рекламного слогана як інструменту формування професійної компетентності майбутнього перекладача, Королюк У. В. (2018)
Пасенчук Н. В. - Лексико-стилістичні особливості драматичного тексту: проблеми відтворення (на матеріалі перекладів українською та російською мовами п’єси Т. Вайлдера "Ourtown”) (2018)
Полупан М. О. - Особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа (2018)
Романенко Н. B. - Трансформації як ключовий метод перекладу текстів ІТ-сфери, Говера О. М. (2018)
Ткач П. Б. - Специфіка відтворення термінів у навчальних матеріалах із програмування, Литвиненко Д. В. (2018)
Яцків Н. Я. - Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса в романі "Наші розставання", Цюпа Л. В. (2018)
Боговик О. А. - Граматична категорія перехідності / неперехідності в українській, російській, англійській мовах (2018)
Юаньпен Го - Художній світ Ірини Жиленко (на матеріалі ліричних творів, опублікованих у журналі "Дніпро" у 1960-х роках) (2018)
Горболіс Л. М. - Людина і природа в конкордистській доктрині Володимира Винниченка: екологічний вектор (2018)
Зотова В. Г. - Топоси меж і станів у романі Р. Іваничука "Четвертий вимір", Копєйцева Л. П., Пітель Т. О. (2018)
Лахманюк А. М. - Когнітивний дисонанс у наративному тексті ("Що записано в книгу життя" М. Коцюбинського) (2018)
Манько А. М. - Ідейно-смислове навантаження образу козацтва в поетичному доробку Івана Низового (2018)
Свириденко О. М. - "Петербург вам покажется щеголем после Рима": традиції тревелогу в епістолярній творчості М. Гоголя (2018)
Артёмова О. И. - Проблема лирической циклизации в "Вечерних огнях" А. А. Фета, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Скубіда Л. Ю. - Гастрономічний код культури в турецькій народній літературі: особливості та специфіка (2018)
Девдюк І. В. - Екзистенційна самотність творчої особистості в українській та англійській прозі міжвоєнного періоду (2018)
Кабіна Ю. Г. - Функція художнього парадокса в англійському естетизмі (на матеріалі творів О. Вайлда) (2018)
Закальська Я. А. - Мотивема "зрада" в ліриці національно-визвольних змагань першої половини ХХ століття (2018)
Линник Н. М. - Символ "тюльпан" у поезії "Дивану": сакральний та генераційний аспекти (2018)
Саїк А. В. - Ментальність як етнопсихологічна ознака культури нації (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рутинський М. Й. - Суспільно-географічний аналіз сучасних тенденцій, проблем і перспектив відродження палітри брендових дестинацій етнофестивального туризму у Західному регіоні України в кризових реаліях сьогодення, Топорницька М. Я. (2018)
Ковешніков В. С. - Спортивний туризм: стан та перспективи розвитку, Драмарецька К. А. (2018)
Басюк Д. І. - Використання нових інформаційних технологій у персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств, Погуда Н. В., Примак Т. Ю. (2018)
Бєлоусова Н. В. - Аналіз готовності туристичних агенцій України до роботи з інклюзивними туристами (2018)
Нестерчук І. К. - Прикладне гастрономічне досьє правобережного Полісся (2018)
Ковальська Л. В. - Комунікативність, її роль у розвитку туризму на прикладі Івано-франківської області, Ткаченко Т. І., Ковальська А. Р. (2018)
Рябцева Н. О. - Характеристика конфесійного зрізу релігійної мережі Житомирської області (2018)
Михайленко Т. І. - Використання туристсько-рекреаційних ресурсів в умовах децентралізації (на прикладі Побузької об'єднаної територіальної громади) (2018)
Самойленко Н. О. - Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький, Бондар Н. П., Шаран Л. О., Губеня В. О. (2018)
Бурла М. П. - Стратегические направления структурной экономической политики в Приднестровье (2018)
Еникова В. Ф. - Исследование параметров демографической безопасности Слуцкого района Минской области (2018)
Панкратенкова Д. О. - Значення кадастру морських берегів для управління та раціонального природокористування в береговій зоні морів України (2018)
Інформація про авторів (2018)
Анастасова К. А. - Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств (2017)
Ашмарина Т. И. - Воспроизводство сельскохозяйственной техники (2017)
Безверхня Ю. В. - Управління витратами фінансової й інвестиційної діяльності (2017)
Воробйова О. С. - Теоретичні засади визначення сутності інноваційно-інвестиційного розвитку в сільському господарстві (2017)
Вороновська О. В. - Теоретичні підходи до амортизації родючості ґрунту (2017)
Воронянська О. В. - Необхідність при аналізі господарської діяльності поєднувати фінансові і маркетингові показники (2017)
Голуб Н. О. - Основні аспекти та критерії обліково-аналітичного забезпечення при формуванні системи показників в управлінні підприємством (2017)
Демчук О. М. - Основи формування ефективної діяльності аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможного функціонування селянських фермерських господарств (2017)
Загореєва О. Ю. - Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи України (2017)
Ілляшенко К. В. - Інвестиційна діяльність підприємств: обліково-аналітичний аспект (2017)
Кондратенко І. А. - Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства, Трачова Д. М. (2017)
Костякова А. А. - Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління (2017)
Котова С. О. - Теоретико-методичні аспекти проведення аудиту витрат агропромислового виробництва (2017)
Кучеркова С. О. - Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського