Mazko A. G. - Робастна стабілізація і зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування, Kotov T. O. (2019)
Noor K. I. - A class of meromorphic Bazilevič-type functions defined by a differential operator, Ahmad Q. Z., Orhan H., Khan N., Arif M. (2019)
Янченко С. Я. - Апроксимативні характеристики класів функцій Нікольського–Бєсова S(ϒ 1,θ) B (ℝd), Радченко О. Я. (2019)
Belkhelfa M. - Second order parallel tensors on S-manifolds and semi-parallel hypersurfaces of S-space forms, Mahi F. (2019)
Nguyen Huy Hoang - Ruin probabilities for risk models with constant interest (2019)
Раєвська І. Ю. - Локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Шмідта, Раєвська М. Ю. (2019)
Білоус Н. М. - Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя, Пелешанко А. В. (2018)
Бондарєва Т. Г. - Обліково-аналітичний аспект управління біологічними активами в сільськогосподарських підприємствах, Немкович О. Б. (2018)
Валіулліна З. В. - Інформатизація у забезпеченні результативності корпоративного управління (2018)
Вовк В. М. - Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва, Кирдей Ю. О. (2018)
Нladchenko А. Y. - Potential of Implementation of the European Experience to Achieve Macroeconomic Equality in the Context of Sustainable Development Policy (2018)
Довгалець Ю. В. - Принципи управлінського обліку в історичному аспекті (2018)
Залужний А. Л. - Сутність та класифікація потреб у міждисциплінарному вимірі (2018)
Зубілевич С. Я. - Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" (2018)
Ковшун Н. Е. - Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві (2018)
Кондрацька Н. М. - Управління прибутком підприємства, Горбатюк А. Л. (2018)
Мальчик М. В. - Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери, Гонтаренко Н. А., Хоменчук Д. В. (2018)
Мельник Л. В. - Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери (2018)
Мельник Л. М. - Механізм фінансування вищої освіти в Україні, Яковчук О. (2018)
Онокало В. Г. - Теоретичні аспекти та оцінка ефективністі інвестицій у розвиток персоналу підприємства (2018)
Петрук В. А. - Вибір стратегічних альтернатив бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва, Петрук І. Р. (2018)
Позняковська Н. М. - Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами (2018)
Попко О. В. - Вітчизняний законодавчий базис адаптації до європейської моделі контролю якості та безпечності харчової продукції (2018)
Криворучко О. П. - Модель інвестиційного забезпечення у галузь транспорту в Україні (2018)
Сазонець І. Л. - Сутність та трансформація основних форм підприємницької діяльності, Саленко А. С. (2018)
Стець Н. В. - Управління персоналом як складова система аграрного менеджменту, Стець С. Є. (2018)
Юрчик Г. М. - Тенденції розвитку та соціальноекономічна значимість малого бізнесу в Україні, Коваль А. (2018)
Юрчик Г. М. - Тенденції та напрями подолання безробіття в Україні, Човпило М. М. (2018)
Федина К. М. - Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні, Колеснікова М. М. (2018)
Zalyubovskyi M. G. - Analytical determination of the time of handling process of polymeric details in a machine with a complex movement of working container, Panasyuk I. V., Smirnov Y. I., Kuznetsova O. O., Malyshev V. V. (2019)
Воляник О. Ю. - Аналіз коливальних процесів у відцентровій барабанній пральній машин, Гладчук О. З. (2019)
Дворжак В. М. - Силовий аналіз механізму коливального руху вушкових голок основов’язальної машини (2019)
Нода О. М. - Розробка принципу систематизації методів проектування дизайну тканин технологічними засобами, Закора О. В., Рязанова О. Ю., Федорченко О. В. (2019)
Кизимчук О. П. - Текстиль для захисту від електромагнітного випромінювання, Арабулі С. І., Власенко В. І. (2019)
Первая Н. В. - Оцінювання формостійкості шкіряних матеріалів для верху взуття (2019)
Сірко З. С. - Розроблення модифікованого намету УСБ-56, Запталов Б. Й., Стариш Є. А., Торчилевський Д. П., Котлярова І. І. (2019)
Баула О. П. - Розробка підходів до формування стратегії контролю трансдермальних терапевтичних систем, Іщенко О. В., Черкас С. С., Бессарабов В. І., Ресницький І. В. (2019)
Кислова О. В. - Інгібування амідами заміщених бензойних кислот цитоплазматичної алкогольдегідрогенази нечінки щурів (2019)
Кучеренко Є. В. - Аналіз теплофізичних властивостей волокнистих нетканих матеріалів різного складу, Плаван В. П., Будаш Ю. О., Романюк О. О. (2019)
Бондарєва Т. Г. - Прямі інвестиції за кордон: стан та перспективи розвитку, Немкович О. Б. (2018)
Бондарєва Т. Г. - Сучасний стан правового забезпечення здійснення валютних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, Немкович О. Б. (2018)
Безтелесна Л. І. - Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів (2018)
Галасюк В. В. - Актуальні проблеми виходу України на позитивну траєкторію економічного зростання (2018)
Гладченко А. Ю. - Регіонально-інтеграційні пріоритети макроекономічної рівноваги в Україні (2018)
Зінкевич О. В. - Облік основних засобів на етапі завершення життєвого циклу інвестицій в них (2018)
Зима І. Я. - Формування основ державного управління охороною здоров’я європейської цивілізації: еволюційний аспект (2018)
Ковшун Н. Е. - Моделювання показників фінансовоекономічної безпеки, Гураль Н. В., Клюха О. О. (2018)
Конарівська О. Б. - Роль та особливості маркетингу у сфері туристичних послуг, Коротун О. П. (2018)
Мазур Н. О. - Гармонізація інтересів суб’єктів соціальнотрудових відносин на основі запровадження гнучких режимів робочого часу (2018)
Мельник Л. В. - Оцінка стану іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників та факторів, що на нього впливають (2018)
Оплачко І. О. - Проблеми та перспективи управління діяльністю підприємств цементної промисловості в сучасних умовах (2018)
Подлевський А. А. - Перспективи розвитку блокчейну у Fintech, Яркевич Г. В. (2018)
Позняковська Н. М. - Реформування бухгалтерського обліку установ державного сектору як невід’ємна складова євроінтеграційних процесів, Підгрушний В. А. (2018)
Попко О. В. - Експортний потенціал харчової промисловості України (2018)
П'ятка Н. С. - Світова практика екологічного оподаткування як засіб стимулювання інвестиційної діяльності (2018)
Радько А. О. - Вплив технологічного розвитку на здійснення електронної комерції, Мельник І. Б. (2018)
Рощик І. А. - Трансформування економічних механізмів підвищення ефективності використання водних ресурсів (2018)
Сиротинська А. П. - Практичні аспекти використання інформаційних систем суб'єктами державного сектору, Сиротинський О. А., Смалько М. М. (2018)
Стрільчук В. М. - Облігації, як форма здійснення екологічних інвестицій в регіоні (2018)
Хаджинов І. В. - Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів, Усик І. О. (2018)
Ковшун Н. Е. - Оптимізація функціонування і розвитку локальних і національних транспортних підсистем в умовах інтеграції, Шевченко І. В. (2018)
Яворська М. К. - Критеріальний аналіз результатів вітчизняної науки (2018)
Галушкіна Т. П. - Екологічна політика України в контексті глобальних кліматичних викликів, Жемба А. Й., Серницька К. В. (2018)
Коваль С. І. - Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій в умовах конкурентного середовища (2018)
Осадча О. О. - Система внтурішнього аудиту суб’єкта господарювання в сучасних соціальноекономічних умовах (2018)
Савіна Н. Б. - Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки, Дорощук Н. І. (2018)
Мельник Р. - Вступне слово (2019)
Бойко І. В. - Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права (2019)
Стеценко С. Г. - Предмет адміністративного права як "вічнозелений” сюжет адміністративно-правової науки (2019)
Мельник Р. С. - Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції (2019)
Вдовічен В. А. - Ціннісні виклики адміністративно-процедурного законодавства, Подорожна Т. С. (2019)
Коломоєць Т. О. - Правова природа патронатної служби, Колпаков В. К. (2019)
Кузніченко С. О. - Межі надзвичайного правового регулювання: доктринальні визначення (2019)
Мосьондз С. О. - Концептуалізація освітнього права як підгалузі адміністративного права України (2019)
Мельник Р. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана Бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина адміністративного права” (2019)
Тітов М. І. - Про деякі аспекти моделювання нового адміністративно-територіального устрою держави (укрупнення районів) (2019)
Софінська І. Д. - Світоглядне ядро громадянства: від традиційних до емансипативних цінностей (2019)
Задирака Н. Ю. - Природа відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна (2019)
Fedorenko V. - Advisory Message on the Results of Expert Research: Concept, Content, Scope, Sobin O., Zazimko S. (2019)
Cтановлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття (за підсумками презентації однойменної монографії Кресіна О. В., Київ, 13 травня 2019 року) (2019)
Посикалюк О. О. - Науковий коментар постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17 (щодо прямої дії положень Угоди про асоціацію) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 14 грудня 2017 року у справі "Дакус проти України” (2019)
Заподіяння істотної шкоди не є обов’язковою умовою для кваліфікації дій особи за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України (2019)
Вихідні дані (2019)
Акімова Л. М. - Загальна характеристика податкових систем країн Північної Європи: переваги та недоліки, Яркевич Г. В. (2019)
Безтелесна Л. І. - Якість життя працівників легкої промисловості України: оцінка та умови забезпечення, Давидчук Б. Б. (2019)
Бондарєва Т. Г. - Особливості обліку витрат основної діяльності сільськогосподарських підприємств, Немкович О. Б. (2019)
Савіна Н. Б. - Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки, Баланюк М. В. (2019)
Vashaі Y. V. - Analysis of the Investment Security of Ukraine: Factors, Threats, Prospects, Doroshenko O. O. (2019)
Zinkevych O. - Ujecie Wyniku Finansowego w Polskim Prawie Podatkowym, Rzeszutek K. (2019)
Бочко О. Ю. - Аналіз експорту молочної продукції в контексті розширення умов євроінтеграції, Малецька О. І., Савіна Н. Б. (2019)
Зима І. Я. - Історичний контекст формування основ державного управління охороною здоров’я європейської цивілізації (2019)
Клімова А. В. - Функції ліцензування як інструменту державного регулювання у сфері вищої освіти України (2019)
Костриченко В. М. - Практичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства (2019)
Костюкевич А. М. - Науково-методичні підходи до розроблення механізму підтримки молодіжного підприємництва в Україні, Костюкевич Р. М. (2019)
Котик О. В. - Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні, Любовська М. М. (2019)
Мельник Л. В. - Аналіз законодавчої бази щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників (2019)
Олійник О. О. - Міграційні орієнтири населення транскордонних регіонів України: гендерний аспект, Пожарський Д. С., Торяник Т. В. (2019)
Pavelko О. V. - Evaluation, Calculation, Documentation: Influence of Accounting Method Elements on Financial Results Accounting of Building Companies (2019)
Vovk V. - Rachunek Kosztow we Wspolczesnej Rachunkowosci, Koniecpolska P. (2019)
Cкрипчук П. М. - Вигоди та витрати використання нематеріальних інструментів економіки природокористування, Біда П. І. (2019)
Солодкий В. О. - Тенденції та стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства (2019)
Швець Ф. Д. - Формування ринку землі в Україні: забаганка чи необхідність, Пахаренко О. В. (2019)
Шило Ж. С. - Основні напрями стабілізації банківської системи в умовах ризикової економіки (2019)
Юрчик Г. М. - Тіньова зайнятість та заробітна плата в Україні: тенденції та загрози, Комар С. О. (2019)
Галасюк В. В. - Спеціалізація національної економіки як засадничий фактор економічного зростання і добробуту (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Hiriak V. - Comparison of the measured values of total electron content (TEC) with the corresponding TEC values, obtained according to global ionopheric maps (GIM) data, Savchuk S. (2019)
Dvulit P. - Determination of plumb lines with using trigonometric levelling and GNSS measurements, Dvulit Z., Sidorov I. (2019)
Paziak M. - Determination of precipitable water vapour, from the data of aerological and GNSS measurements at european and tropical stations (2019)
Коlb І. - Methods of creation and practical application of mask-maps of high-level terrain objects at orthotransformation of digital aerial photographs (2019)
Chetverikov B. - Estimation aссuracy of orthotransformation of space images applying satellite Pleiades-1 by GNSS surveying, Lompas O., Protsyk M., Teteruk D. (2019)
Vashaі Y. V. - Macroeconomic Analysis of Ukraine's Financial Security and Its Information Support, Doroshenko O. O. (2019)
Vovk V. - Charakterystyka Wyniku Finansowego, Przygodzka A. (2019)
Заячківська О. В. - Особливості організації фінансово-економічної безпеки на підприємствах: світовий та вітчизняний досвід (2019)
Zinkevych O. - Systemy Rachunkow Kosztow w Rachunkowosci Finansowej i Zarzadczej, Baczyńska A. (2019)
Міклуха О. Л. - Сучасні трансформації в освіті: новітні тренди і виклики для спеціальності "Облік і оподаткування", Позняковська Н. М. (2019)
Олійник О. О. - Аналітика реалізації соціальної відповідальності в сфері праці України (2019)
Павелко О. В. - Інвентаризація, рахунки та подвійний запис як важелі впливу на облік фінансових результатів будівельних підприємств (2019)
Петрук І. Р. - Особливості стратегій бізнесу торговельних підприємств та їх ефективність, Петрук В. А. (2019)
Савіна Н. Б. - Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки, Дорощук Н. І. (2019)
Cкрипчук П. М. - Теоретико-методичні засади формування кластерів з органічного агровиробництва, Трохлюк Т. М. (2019)
Солодкий В. О. - Стійкий розвиток у контексті ефективного зростання економіки держави (2019)
Іванченко А. М. - Державне регулювання фінансових механізмів реалізації обєктів нерухомості (2019)
Саленко А. С. - Напрями розвитку високотехнологічного корпоративного підприємництва в Україні (2019)
Джинджоян В. В. - Стратегічне управління підприємством на основі використання інформаційного потенціалу (2019)
Смирнова К. - Вступне слово (2019)
Смирнова К. В. - Розвиток доктрини прямої дії міжнародних угод у праві Європейського Союзу, Березовська І. А. (2019)
Лазовскі А. - Верховенство права Європейського Союзу: юридична авантюра, що окупилася (2019)
Petrov R. А. - The Impact of the Court of Justice of the European Union on the Legal System of Ukraine (2019)
Комарова Т. В. - Роль Суду справедливості Європейського Союзу у формуванні доктрини конституціоналізації права ЄС (2019)
Костюченко Я. М. - Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України (2019)
Христова Г. О. - Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння (2019)
Шпакович О. М. - Розвиток доктрини права Ради Європи та взаємодії міжнародних і національних правопорядків (2019)
Karvatska S. - The European Court of Human Rights Interptetation of Migrants Cases: Basic Doctrinal Approaches (2019)
Смирнова К. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Бібліографія з актуальної теми - "Доктрини європейського права” (2019)
Кіндюк Б. В. - Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького, Стечишин А. В. (2019)
Рабінович П. М. - Явища права: потребова інтерпретація (2019)
Малюга Л. Ю. - Національні особливості соціального законодавства Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України (2019)
Горбатенко В. П. - Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження), Усенко І. Б. (2019)
Щодо обов’язку повідомляти особисті дані для забезпечення ефективного захисту авторських прав у межах цивільного провадження (2019)
Про питання наявності між сторонами деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду, завдану неможливістю повернути арештований товар після зняття арешту (2019)
Вихідні дані (2019)
Турченюк В. О. - Комплекс заходів з підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М., Волк П. П., Приходько Н. В., Ричко Д. М. (2018)
Макарова Т. К. - Економічна ефективність хімічної меліорації фосфогіпсом на іригаційно солонцюватих чорноземах (2018)
Клімов С. В. - Математичне моделювання процесу фільтрації в дренажно-екранному модулі при глибокому заляганні водоупору і розміщенні екрану безпосередньо біля дрени (2018)
Яковлева-Гаврилюк О. М. - Застосування аналітичних методів при визначенні оптимальних діаметрів напірних тунелів ГЕС (2018)
Клименко М. О. - Дослідження температурних режимів в генерованих вихрових повітряних потоках, Кухнюк О. М. (2018)
Калініченко О. В. - Дослідження напружено-деформованого стану масиву при відпрацюванні і закладці очисних камер першої черги твердіючою закладкою (2018)
Колосов В. О. - Відпрацювання складноструктурних крутоспадних покладів залізних руд з нестійкими породами висячого боку, Маланчук З. Р., Письмений С. В. (2018)
Янчук О. Є. - Використання інформаційної моделі будівлі для вирішення прикладних задач її експлуатації, Янчук Р. М., Трохимець С. М., Рудик Н. О. (2018)
Бичковська Л. С. - Проблема гендерної рівності в сучасній архітектурі, Косюк К. С. (2018)
Турченюк В. О. - Використання дренажно-скидних вод – складова екологічно-безпечної технології вирощування рису, Кропивко С. М., Козішкурт С. М. (2018)
Гопчак І. В. - Оцінка впливу Хмельницької АЕС на екологічний стан басейну р. Горинь (2018)
Білоконь С. О. - Вплив забруднення поливної води на пропускну здатність дощувальної техніки та величину поливної норми при зрошенні, Турбал Ю. В., Токар Л. О., Токар О. І., Приходько Н. В. (2018)
Волк П. П. - Проблеми раціонального природокористування на територіях агромеліоративних ландшафтів зони Полісся України (2018)
Литвиненко Л. Л. - Інтенсифікація процесу пом’якшення води з використанням магнітодисперсних матеріалів, Вижевська Т. В. (2018)
Косінов В. П. - Обґрунтування оптимальної конструктивності вузлів водопровідної мережі при її проектуванні і реконструкції, Трач Ю. П., Трач Р. В., Лаврєнтьєва Т. М. (2018)
Хлапук М. М. - Математична модель визначення мінімальної глибини води у поплавку-затворі гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Ніколайчук О. М. (2018)
Клімов С. В. - Ревіталізація річки Устя в межах міста Рівне, Ольховик О. І., Клімова А. В. (2018)
Кравченко Н. В. - До питання влаштування поквартирного підігрівання води в існуючих багатоквартирних будинках із централізованим гарячим водопостачанням, Кравченко В. С. (2018)
Клименко М. О. - Експериментальне дослідження вихрових повітряних потоків, Кухнюк О. М. (2018)
Мобіло Л. В. - Дослідження і обгрунтування параметрів робочого обладнання автомобільного крана (2018)
Пахаренко В. Л. - Моделювання управління транспортними потоками з використанням інтелектуальних транспортних систем, Голотюк М. В., Дорощук В. О., Кучерук М. О. (2018)
Нестеренко В. П. - Дослідження робочого процесу землерийно-транспортної машини безперервної дії, Черех Р. В. (2018)
Маланчук Є. З. - Особливості передавання голосу в мережі LTE, Христюк А. О., Загоровський В. Н. (2018)
Христюк А. О. - Розробка автоматичного мікропроцесорного пристрою для вимірювання відстані, Жабчик В. В., Салівоник Н. О. (2018)
Новак А. І. - Технологія видобутку вугілля широкозахватними вугільними комбайнами з індивідуальним кріпленням очисного вибою, Заєць В. В., Карпюк М. А. (2018)
Калініченко О. В. - Методика та порядок виконання експериментальних досліджень сумішей на моделях з еквівалентних матеріалів (2018)
Маланчук З. Р. - Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького басейну, Ступнік М. І., Федько М. Б., Письменний С. В., Колосов В. О., Курносов С. А. (2018)
Корнієнко В. Я. - Особливості формування творчої особистості фахівця в гірничій галузі (2018)
Сорока В. С. - Технологія системного підходу впровадження якості освіти в НУВГП на основі ESG 2015, Корбутяк В. І., Малиновська М. Ф. (2018)
Бичковська Л. С. - Чикаго – батьківщина хмарочосів, Котович І. Р. (2018)
Титул, зміст (2003)
Кучеревський В. В. - Збереження рідкісних, ендемічних та реліктових видів регіональної флори у Криворізькому ботанічному саду (2003)
Мельник В. І. - Ценопопуляції Paeonia tenuifolia L. (Paeoniaceae) в степових культурфітоценозах, Гриценко В. В., Перегрим М. М. (2003)
Ісайкіна О. П. - Водні макрофіти у Канівському водосховищі (2003)
Клименко C. B. - Кизил (Cornus mas L.) в природе и культуре в Украине, Харчишин В. Т., Кустовский А. П. (2003)
Гнатюк А. М. - Еколого-ценотичні особливості Colchicum umbrosum Stev. (Colchicaceae) в умовах Гірського Криму (2003)
Собко В. Г. - Суходільні і гідрофільні екобіоморфи флори Тернопільського плато, Яворівський Р. Л. (2003)
Шлапак В. П. - Підсумки інтродукції у лісовому господарстві України (2003)
Булах П. Е. - Значение информационно-энергетической теории и основные перспективы ее использования в интродукции растений (2003)
Криклива С. Д. - Інтродукція Trifolium apertum Bobr. в Правобережному Лісостепу України (2003)
Смілянець Н. М. - Інтродукція Cyperus esculentus L. в Лісостепу України (2003)
Демидась Г. І. - Зміцнення кормової бази за рахунок підсівних культур (2003)
Галушко P. B. - Морфобиологические особенности Davidia involucrata Baill. var. vilmoriniana (Dode) Wagner и Camptotheca acuminata Decne, Шевченко C. B. (2003)
Лаврентьєва А. М. - Насіннєве та клональне розмноження сортів Camellia japonica L. в культурі in vitro, Харченко I. I. (2003)
Сикура А. И. - Морфологические особенности плодов и семян семейства зонтичных (Umbelliferae Moris. = Apiaceae), Сикура И. И. (2003)
Паламарчук Е. П. - К анатомии плода видов рода Pastinaca L., Вакуленко Т. Б. (2003)
Колдар Л. А. - Особливості формування декоративного посадкового матеріалу церцисів шляхом пікірування (2003)
Свиденко Л. В. - Изучение биохимии гибридов полыни и их исходных видов в условиях Херсонской области, Работягов В. Д. (2003)
Біляновська Т. М. - Вплив використання вуглеамонійних солей на наявність алелопатично активних сполук у лучно-чорноземному ґрунті при вирощуванні гороху за ґрунтозахисною технологією, Сторчак М. М., Іутинська Г. О., Кирильчук О. Г. (2003)
Кузнецов С. І. - Паркознавство як біоекологічна основа паркобудівництва, Клименко Ю. О. (2003)
Косенко І. С. - "Софіївка" як прообраз французьких пейзажних парків другої половини XVIII століття (2003)
Головко Э. А. - Аплелопатия и дизайн ландшафтных композиций, Пузик В. К. (2003)
Рубцова О. Л. - П'ятдесят років з півниками (2003)
Черевченко Т. М. - Вірі Вікторівні Протопоповій – 70 років, Мельник В. І., Клименко С. В., Ільїнська А. П., Шевера М. В. (2003)
Черевченко Т. М. - Роль Данила Федоровича Лихваря у становленні Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (до 100-річчя від дня народження), Чувікіна Н. В. (2003)
Рахметов Д. Б. - Вклад професора Д. Ф. Лихваря у створення колекцій рослин та розгортання наукової діяльності Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР, Мороз П. А. (2003)
Бараш Є. - Вступне слово (2019)
Бараш Є. Ю. - Концептуальні засади реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації (2019)
Литвинов О. М. - Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України, Орлов Ю. В. (2019)
Степанюк A. Ф. - До питання про реформи у сфері виконання покарань (2019)
Колб О. Г. - Про правові засади застосування в Україні заходів вгамування до засуджених, позбавлених волі, Колб І. О. (2019)
Крикушенко О. Г. - Багатофакторний аналіз процесу виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (2019)
Ковальчик М. - Напрями ресоціалізаційних і терапевтичних впливів в умовах ізоляції (2019)
Денисова Т. А. - Визначення ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі. (2019)
Батиргареєва В. С. - Замісна підтримувальна терапія у місцях позбавлення волі: pro et contra (2019)
Стеблинська О. С. - Досвід застосування замісної підтримуючої терапії в пенітенціарних установах, Куценок І. Б. (2019)
Яковець І. С. - Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні, Автухов К. А. (2019)
Рудницьких М. І. - Проблемні аспекти реалізації заходів пенітенціарної пробації в Україні (2019)
Бараш Є. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина кримінально-виконавчого права: правові засади реформування кримінально-виконавчої політики України" (2019)
Ліщина І. Ю. - Порушення права власності шляхом скасування остаточних судових рішень: практика Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українській судовій системі (2019)
Бакумов О. С. - Відповідальність Парламенту України в системі юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз (2019)
Пухтецька А. А. - Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці (2019)
Гартман М. Т. - Правові способи впровадження емансипації євреїв Європи в XVIII – XIX століттях (2019)
Антоненко А. В. - Про причини відсутності адміністративно-правових досліджень проблематики з відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2019)
Гріненко О. О. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: теорія і практика застосування та імплементації у національному правопорядку України (рецензія на монографію Ярослава Костюченка "Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом") (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини 1 березня 2006 року у справі "Сейдович проти Італії" (2019)
Щодо пред’явлення цивільного позову до Моторного (транспортного) страхового бюро України у межах кримінального провадження (2019)
Окрема думка суддів Великої Палати Верховного Суду В. Британчука, М. Гриціва, О. Прокопенка, О. Ситнік (Витяг) (2019)
Вихідні дані (2019)
Предборський В. А. - "Автономне" тіньове двоєвладдя: ґенеза та фактори розвитку (2019)
Дорош Ю. М. - Корупційні загрози економічній безпеці України (2019)
Шостак Л. Б. - Парадигмальний дискурс про майбутнє інновацій в Україні, Дікарєв О. І. (2019)
Гавриленко А. С. - Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України (2019)
Грьогер Л. - Історичний ринок нерухомості Польщі – проблеми оцінки (2019)
Пузирьова П. В. - Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно–ресторанної сфери (2019)
Кудренко Н. В. - Технології аудиту та їх взаємозв'язок з сучасним розвитком інформаційних систем, Дзингар М. В. (2019)
Васильєва Н. Б. - Основні функції контролінгу в бізнесі інтегрованих систем (2019)
Левицька І. В. - Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством, Климчук А. О. (2019)
Рябуха Г. І. - Оцінка перспектив розвитку галузі тваринництва на основі удосконалення механізму пільгового кредитування (2019)
Важинський Ф. А. - Антикографічний туризм на Півдні України: стан, передумови й специфіка, Колодійчук А. В. (2019)
Русіна Ю. О. - Механізм управління системою фінансової стійкості на підприємстві, Норець В. Г. (2019)
Чобаль Л. Ю. - Використання інтернет–технологій в практиці маркетингових комунікацій туристичних підприємств в Україні, Сімех К. Ю. (2019)
Манцуров І. Г. - Еволюція парадигми розвитку регіонів у контексті світових глобалізаційних трансформацій, Храпунова Я. В., Манцурова А. М. (2019)
Габрель М. М. - Цінність об'єкта культурної спадщини у визначенні його ринкової вартості (приклади з практики Львова), Лисяк Н. М., Шиленко В. А. Герич О. (2019)
Касич А. О. - Продуктивність праці як індикатор ефективної економічної політики держави (2019)
Батажок С. Г. - Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництва в Україні (2019)
Богадьорова Л. М. - Сучасний розвиток сільськогосподарського виробництва України: проблеми, тенденції та перспективи (2018)
Бухта І. О. - Проблеми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові (2018)
Гаврилюк О. К. - Аналіз підходів оцінки рівня урбанізації: кейс Північно-Східного макрорегіону України (2018)
Гаврюшин О. В. - Просторово-часовий аналіз полісонімів дніпропетровщини засобами гіс, Турчинська А. Р. (2018)
Гринюк Д. Ю. - Економічний потенціал та його вплив на конкурентоспроможність київської області (2018)
Грицку В. С. - Перспективи підвищення ефективності туристичної діяльності у транскордонних регіонах на основі інформаційно-рекламного забезпечення (2018)
Гукалова І. В. - Соціально-географічні аспекти інтегрованого міського розвитку: українські реалії (2018)
Кисельов Ю. О. - Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини, Сонько С. П. (2018)
Клапчук В. А. - Просторовий розвиток торговельних мереж Львова (2018)
Кобилін П. О. - Фактори формування і розвитку сфери торгівлі в Україні (2018)
Костащук І. І. - Чинники формування релігійного простору України: суспільно-географічний контент (2018)
Логвинова М. О. - Рентабельність сільського господарства Харківської області як показник його економічної ефективності (2018)
Мальчикова Д. С. - Вимушена зміна зайнятості та основні потреби внутрішньо переміщених осіб внаслідок воєнного конфлікту на Сході України та анексії Криму, Ковальова К .І., Лозова Л. В. (2018)
Машкова О. В. - Раціональне використання природних ресурсів у закладах розміщення сезонного типу на прикладі ФОП "Корал" (м. Гола Пристань) (2018)
Петровська М. А. - Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств міста Львова, Петровський С. В. (2018)
Романченко Т. Т. - Умови життя населення Черкаської області: регіональне дослідження (2018)
Сливка Р. Р. - Просторові трансформації міського середовища Донбасу під впливом воєнного урбіциду, Закутинська І. І., Глуханюк Б. В. (2018)
Степанець І. О. - Регіональний вимір взаємозв’язків молоді та місцевого самоврядування: суспільно-географічне дослідження (2018)
Суптело О. С. - Міста України в контексті концепції глобальних міст (демографічні аспекти) (2018)
Філоненко І. М. - Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму, Ріпа В. М. (2018)
Хоцевич Н. Д. - Сучасний стан та розвиток агропромислового виробництва Волинської області, Коцан Н. Н. (2018)
Шулевський С. О. - Використання правила "ранг – розмір" у дослідженні міських систем розселення для формування нового адміністративно-територіального устрою України (2018)
Бургаз О. А. - Оцінка надходження забруднюючих речовин у Чорне море зі стоком головних річок, Верлан В. А., Тітяпкин А. С. (2018)
Давидов О. В. - Аналіз морфогенетичних особливостей коси-острова Джарилгач, Котовський І. М., Ціомашко О. В., Герасимчук А. М. (2018)
Ігнатишин В. В. - Дослідження зв’язку варіацій аеродинамічних параметрів та сейсмотектонічних процесів на геологічних структурах, Іжак Т. Й. (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна модель басейнової системи озера Кримне для формування кадастрового паспорта, Зубкович І. В. (2018)
Мельничук А. Л. - Просторові трансформації міських територій: методичні підходи до збору та обробки даних з використанням геінформаційних технологій (2018)
Молочко А. М. - Картосеміотичні положення картографічного моделювання елементів змісту об’єктів досліджень, Молочко М. А. (2018)
Охременко І. В. - Сучасні морфокліматичні фактори розвитку нижньодніпровських пісків, Чернишова К. В. (2018)
Сопов Д. С. - Структура землекористування в Луганській області: формування, сучасний стан, динаміка (2018)
Тамбовцев Г. В. - Роль экологической оценки территории в районной планировке, Хрущ Ю. Н., Смолинская М. А., Здоренко А. В., Ордян Л. Л. (2018)
Чебанова Ю. В. - Результати еколого-ландшафтознавчого аналізу ключових ділянок Запорізької області (2018)
Бєлоусова Н. В. - Теоретичні аспекти походження та використання поняття "реабілітаційна географія" (2018)
Велиева Гюнель - Климат в развитии туристической индустрии Азербайджана (2018)
Гурова Д. Д. - Сучасна географія туристських прибуттів та світові тенденції розвитку туризму (2018)
Зюзін С. Ю. - Організація рекреаційного природокористування на полонинах масиву Чивчин Українських Карпат, Андрейчук Ю. М., Рожко І. М., Матвіїв В. П. (2018)
Ільїна О. В. - Мобільний додаток "Lutsk city guide": обґрунтування та перспективи використання в туристичній діяльності, Бояр Л. П. (2018)
Король О. Д. - Економічний чинник розподілу іноземних (в’їзних) туристичних потоків (2018)
Машкіна В. В. - Кінотуризм – інноваційний напрямок розвитку культурно-пізнавального туризму, Салімон С. С. (2018)
Нестерчук І. К. - Відбитки харчування поліщуків на тлі фізико-географічної області Волинського Полісся (2018)
Пандяк І. Г. - Сталий розвиток готельної індустрії (2018)
Смирнов І. Г. - Українсько-польський досвід геомаркетингу туризму в історичних містах: продуктовий та регіональний аспекти (2018)
Тищенко С. В. - Сільський зелений туризм у контексті розвитку нетрадиційної форми господарювання (2018)
Гуров О. І. - "Листи з чужини" Я. Окуневського: географія і геополітика, Ткаченко Р. П. (2018)
Ведерніков М. Д. - Науково-теоретичні і методичні підходи виміру здібностей робітників до праці на прикладі потоково-конвеєрного виробництва, Баксалова О. М. (2019)
Дороніна О. А. - Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти, Рязанов М. Р. (2019)
Волянська-Савчук Л. В. - Теоретичні засади ринку праці в економічній системі, Красовський В. О. (2019)
Волянська-Савчук Л. В. - Використання інноваційних персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах, Мацишина М. В. (2019)
Дутова Н. В. - Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн, Лесік Є. С. (2019)
Захарова О. В. - Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України, Барбанова І. С. (2019)
Захарова О. В. - Особливості підбору ІТ-фахівців: новітні підходи, Калашник О. В. (2019)
Наумова М. А. - Таксономічний аналіз стану ринку праці регіонів України, Любінчак К. Р. (2019)
Руденко О. А. - Особливості регулювання інвестиційних процесів та дослідження інвестиційного потенціалу в постсоціалістичних країнах (2019)
Таранич А. В. - Особливості брендингової політики споживчих товарів, Шаповал А. С. (2019)
Таранич О. В. - Ефективність управління об’єктами державного сектору України, Ярошенко О. П. (2019)
Клочковська В. О. - Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Вінницькій області, Клочковський О. В. (2019)
Безпалько О. М. - Роль територіальних громад у забезпеченні місцевого економічного розвитку: теоретичні засади дослідження (2019)
Губарев В. Ф. - Методы нахождения регуляризированного решения при идентификации линейных многомерных многосвязных дискретных систем, Романенко В. Д., Милявский Ю. Л. (2019)
Романова Т. Є. - Технології паралельних обчислень для розвя’зання оптимізаційних задач геометричного проєктування, Стецюк П. І., Чугай А. М., Шеховцов С. Б. (2019)
Сергиенко И. В. - Двухуровневая задача оптимизации распределения межбюджетных трансфертов при заданных ограничениях, Семенова Н. В., Семенов В. В. (2019)
Стойкова Л. С. - Точные оценки некоторых линейных функционалов от унимодальных функций распределения при неполной информации, Ковальчук Л. В. (2019)
Коба Е. В. - Системы обслуживания с циклическим временем возвращения заявок и диспетчеризацией (2019)
Мащенко С. О. - Максимизирующие альтернативы в задаче принятия решений с целевым нечетким множеством типа-2 (2019)
Козин И. В. - Фрагментарные структуры в задаче двумерной упаковки в полуограниченную полосу, Батовский С. Е. (2019)
Emelichev V. - On a quasistability radius for multicriteria integer linear programming problem of finding extremum solutions, Nikulin Yu. (2019)
Ротштейн А. П. - Нечетко-когнитивный подход к ранжированию факторов, влияющих на надежность человеко-машинных систем, Кательников Д. И., Кашканов А. А. (2019)
Потьомкін М. М. - Підхід до розроблення, вдосконалення та модифікації багатокритерійних методів прийняття рішень, Дублян О. В., Хомчак Р. Б. (2019)
Гуляницький Л. Ф. - Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком у задачі оптимізації авіаперельотів, Павленко А. І. (2019)
Гладкий А. В. - Об одной схеме расщепления в задачах диффузии и теплопроводности, Гладкая Ю. А. (2019)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация (2019)
Зражевский Г. М. - Математические методы поиска оптимального управления колебаниями шарнирно закрепленной балки (детерминированный случай), Голодников А. Н., Урясьев С. П. (2019)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики. II (2019)
Рачковский Д. А. - Быстрый поиск сходных графов по расстоянию редактирования (2019)
Семенов В. Ю. - Метод глобальної мінімізації функцій з використанням оператора Кравчика, Семенова Є. В. (2019)
Каменська О. О. - Визначення категорії "Людський капітал" в системі нематеріальних активів сучасної економіки (2018)
Беззубко Б. І. - Проблема якості води у Донецькій області, Беззубко Ю. І. (2018)
Гевлич І. Г. - Компетентнісний підхід при підготовці сучасного будівельника, Гевлич Т. І. (2018)
Беззубко Л. В. - Напрями створення ефективного мотиваційного механізму праці персоналу підприємства, Романченко Ю. К. (2018)
Пашков В. Ф. - О влиянии начальных параметров теплообменивающихся сред на коэффициенты тепломассообмена, Ковтун С. В. (2018)
Кравець В. А. - Дослідження властивостей металургійного графіту з метою подальшої утилізації (2018)
Попов А. Л. - Причины образования выбросов в атмосферу при производстве и хранении альтернативных коксохимических топлив, Падалко С. И., Кондакова Н. Ю., Щербаков Д. С. (2018)
Падалко С. И. - Сравнительная оценка экологических характеристик эксплуатации транспортных средств, использующих электро- либо бензиновые двигатели, Новак Д. А. (2018)
Падалко С. И. - Оценка потенциальных объемов биогаза при переработке органических отходов города Краматорска, Дерюга В. Л. (2018)
Міхєєнко В. М. - Пошук екологічно безпечних та нешкідливих миючих засобів для шкіри голови, Дерюга В. Л. (2018)
Іватіна О. Ю. - Розвиток громадянського суспільства у місті, Беззубко Л. В. (2018)
Назарова О. Ю. - Підходи щодо виміру рівня життя населення на регіональному рівні, Беззубко Ю. І. (2018)
Дудкевич Н. С. - Специфіка управління сталим розвитком Донецького регіону, Долгальова О. В. (2018)
Степанів Н. О. - Напрями соціально-економічного розвитку постконфліктних території, Єфременко В. В. (2018)
Біличенко С. А. - Порівняльний аналіз ефективності застосування комплектних систем КНАУФ для улаштування внутрішніх огороджувальних конструкцій, Хохрякова Д. О. (2018)
Карпов В. С. - Вибір методів улаштування збірних основ підлоги у будівлях невиробничого призначення, Хохрякова Д. О. (2018)
Хохрякова Д. О. - Нормування улаштування зовнішніх каркасно-обшивних стін із застосуванням цементних плит Aquapanel® Outdoor, Скубко Ю. В. (2018)
Скубко Ю. В. - Проведення експеременту по визначенню нормативного значення опору теплопередачі комплектних систем малої масивності, розроблених з використанням цементної плити Aquapanel® Outdoor, Ситніченко М. В. (2018)
Шамріна Г. В. - Характеристики звукоізоляції гіпсокартонних перегородок за технологією КНАУФ з нетиповим рішенням обшивки, Василенко О. В. (2018)
Паращенко А. О. - Ефективність застосування універсального кріплення Kremmer для установки маячкових штукатурних профілів, Коноваленко С. М. (2018)
Паращенко А. О. - Аналіз конструктивно-технологічних рішень улаштування плоских покрівель з використанням плит КНАУФ Aquapanel® Cement Board Roof, Шестаков М. В. (2018)
Черних І. Ю. - Порівняння будівельних норм України з зарубіжними нормами при розрахунку похилих перерізів залізобетонних конструкцій, Полянський К. В., Сухолад О. В. (2018)
Губанов А. В. - Композиционно-художественные возможности применения системы фасадной отделки KNAUF Aquapanel в архитектуре (2018)
Токарева Л. М. - Проблеми складання локальних кошторисів на нову технологію улаштування каркасно-обшивних стін з легких стальних тонкостінних конструкцій, Олійник Г. А. (2018)
Алиева Л. - Проблемы демографического развития и регулирования сельского расселения в Кура-Араксинской низменности (2018)
Байназаров А. М. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "приміська зона", Логвинова М. О., Редін В. І., Сегіда К. Ю. (2018)
Бурла М. П. - Особенности рынка труда Приднестровья в условиях демографического кризиса и нелинейной экономической динамики, Бурла О. Н. (2018)
Ващенко О. В. - Просторовий розподіл показника сальдо міграцій у столичному обласному регіоні (2018)
Гаврюшенко Г. В. - Інноваційні підходи до викладання дисципліни "основи економіки" студентам, які навчаються за спеціальністю "Середня освіта (Географія)" (2018)
Заваріка Г. М. - Суспільно-географічне дослідження безпеки туризму в умовах глобалізації і конфліктів (2018)
Кисельов Ю. О. - Українсько-турецьке стратегічне партнерство: геополітичні аспекти, Сонько С. П. (2018)
Кононенко С. І. - Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій, Шемякін М. В., Удовенко І. О. (2018)
Маслова Н. М. - Динаміка електоральних симпатій населення Кіровоградської області в контексті політико-географічних процесів в Україні, Мирза-Сіденко В. М. (2018)
Мезенцев К. В. - Пострадянські трансформації системи розселення індустріального регіону – кейс Запорізької області, Неліпа К. Г. (2018)
Редін В. І. - Інфраструктура як фактор розвитку міст україни в контексті концепції глобальних міст, Суптело О. С., Байназаров А. М., Нємець Л. М. (2018)
Сліпчук А. О. - Ретроспективний аналіз формування трудового потенціалу Волинської області (2018)
Бончковський О. С. - Оцінка геоморфологічної безпеки басейну Хрінницького водосховища (р. Стир) (2018)
Бузіна І. М. - Дослідження ризиків поширення забруднення ландшафтної екосистеми важкими металами в умовах змін клімату, Хайнус Д. Д. (2018)
Давидов О. В. - Особливості еволюції вздовжберегової літодинамічної системи "Тендра-Джарилгач" в умовах антропогенного перетворення, Котовський І. М., Роскос Н. А., Зінченко М. О. (2018)
Ігнатишин В. В. - Зв’язок електромагнітної емісії низькочастотного діапазону з геодинамічним та сейсмічним станами Закарпаття у 2017 році, Іжак Т. Й., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б. (2018)
Кузнєцова Ю. О. - Фотосинтез хвої шпилькових під час підвищення температури в умовах півдня України (2018)
Липка Л. О. - Екологічна оцінка території національного природного парку "Кременецькі гори", можливі екологічні проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся), Зубкович І. В., Андрійчук С. В. (2018)
Мирза-Сіденко В. М. - Географічний аналіз лісоустрою та лісокористування на території Кіровоградської області, Маслова Н. М. (2018)
Mustafayeva F. - Role of alternative and renewable energy sources in the improvement of the ecology of Shirvan city (2018)
Онойко Ю. Ю. - Сутність, особливості діяльності та просторової організації національних природних парків України (2018)
Охременко І. В. - Еколого-аудиторський аналіз об’єктів молочної промисловості Херсонської області (на прикладі ТОВ "Данон-Дніпро"), Новгородська Г. В. (2018)
Пасічник М. П. - Озерний сапропель Рівненської області: особливості поширення та ресурси (2018)
Прохорова Л. А. - Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря, Непша А. В., Завьялова Т. В., Сапун Т. А. (2018)
Прохорова Л. А. - Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья, Непша А. В., Иванова В. М. (2018)
Шакірзанова Ж. Р. - Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Півдня України, Докус А. О., Романова Є. О., Ємельянова К. Б. (2018)
Щеглов О. A. - Зимові синоптичні процеси, що формують значні за площею осередки з аномально високою температурою повітря в Східній Європі (2018)
Юрасов С. М. - Часова мінливість і розподіл показників якості вод на прикладі р. Дністер – м. Біляївка, Кур’янова С. О., Алексєєнко О. А. (2018)
Арсененко І. А. - Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі, Донченко Л. М., Левада О. М., Донець І. А. (2018)
Бернадська Г. О. - Тенденції розвитку фестивального туризму на території Рівненської області (2018)
Гурова Д. Д. - Крафтовий пивний туризм, Зайцева В. М., Яценко Д. Я. (2018)
Косенко Ю. Ю. - Застосування сучасних геоінформаційних технологій у розвитку екологічного туризму (2018)
Мельнійчук М. М. - Проблеми та перспективи найпопулярніших автобусних туристичних маршрутів школярів та молоді Волині, Зейко В. О. (2018)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний образ території правобережного Полісся в туристичному проектуванні (2018)
Ткачук Л. М. - Переосмислення з позицій політико-географічного дослідження окремих моделей систем туризму (2018)
Браславська О. В. - Випереджувальне навчання – необхідна умова для формування предметних географічних компетентностей учнів, Герасименко О. В. (2018)
Мельник І. Г. - Формування в учнів понятійно-термінологічного апарату географії населення, Деканенко О. І. (2018)
Богадьорова В. С. - Теоретико-методологічні аспекти суспільно-географічного дослідження фермерських господарств регіону (2019)
Ващенко О. В. - Вікова структура населення Київської області: досвід просторової типізації (2019)
Гукалова І. В. - До питання соціально-географічної концептуалізації інклюзивного розвитку (2019)
Логвинова М. О. - До питання про чинники розміщення внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України (2019)
Мальчикова Д. С. - Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення, Омельченко Н. В. (2019)
Міщенко О. В. - Історико-географічні аспекти формування та функціонування тафальних ландшафтів (2019)
Нападовська Г. Ю. - Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області) (2019)
Поручинська І. В. - Регіональні особливості злочинності у Волинській області, Камець Ю. Л. (2019)
Сільченко Ю. Ю. - Тенденції розвитку та територіальні особливості ринку праці Кіровоградської області, Семенюк Л. Л. (2019)
Сливка Р. Р. - Вплив змін довкілля на ґенезу територіально-політичних суперечностей (2019)
Смаль В. В. - Суспільно-географічні особливості розвитку жіночого підприємництва в Україні, Алєшугіна Н. О., Зеленська О. О. (2019)
Смирнов І. Г. - Геологістичні стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах овертуризму (2019)
Суптело О. С. - Передумови постіндустріального розвитку міст (на прикладі міста Харкова) (2019)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природокористування в контексті втрати екосистемних послуг (2019)
Гелевера О. Ф. - Багаторічна динаміка кліматичних показників за даними метеостанції Кропивницький (2019)
Гопченко Є. Д. - Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України, Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є., Мартинюк М. О. (2019)
Давидов О. В. - Визначення поняття "Крилатий мис": історичний аналіз та загальна характеристика (2019)
Denysyk H. I. - Accumulation of heavy metals in road landscape engineering systems, Didura R. V. (2019)
Ігнатишин В. В. - Метеорологічний аспект геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину, Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2019)
Кисельова О. О. - Проблеми екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування в Луганській області, Кисельов Ю. О., Сопов Д. С., Сопова Н. В. (2019)
Онойко Ю. Ю. - Закономірності поширення та загальні морфологічні особливості солонців межиріччя Дніпро-Молочна, Мовчан С. В. (2019)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови формування продуктивності лучної та степової рослинності Північного степу України, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2019)
Бєлоусова Н. В. - Природні ресурси як складник географічних досліджень для розвитку інклюзивного туризму в Україні (2019)
Добровольська Н. В. - Просторово-часові особливості розвитку туризму в Україні, Кандиба Ю. І. (2019)
Кузишин А. В. - Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області, Галицька І. Б. (2019)
Семенко Б. В. - Інфраструктурне забезпечення міжнародного туризму України (2019)
Гаврюшенко Г. В. - Методичні підходи до формування економічних компетентностей учнів під час викладання шкільного курсу географії "Україна і світове господарство" (на прикладі розділу "вторинний сектор господарства") (2019)
Підкова О. М. - Навчальна географічна професійно-орієнтована практика: теоретико-методологічні аспекти та досвід проведення, Лаврук Т. М. (2019)
Бугера Ю. Ю. - Педагогічна технологія формування уваги в процесі навчання молодших школярів із порушеннями розумового розвитку (2017)
Вержиховська О. М. - Роль і головне призначення методики переконання у роботі вихователя спеціальної школи (2017)
Голова Н. І. - Теоретичні засади вивчення принципів соціально-педагогічного захисту дітей та молоді в практичній діяльності соціальних працівників (2017)
Іванюк Т. С. - Статево-рольова свідомість як складова частина загальної статевої культури особистості (2017)
Кобилянська Л. І. - Розвиток наставництва як форми соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні (2017)
Марчук М. В. - Розвиток суспільної опіки дітей на Буковині у міжвоєнний період (1918–1940 рр.) (2017)
Мельничук А. Ю. - Профілактика негативних соціально-правових, економічних, наслідків цивільного шлюбу в сучасній Україні (2017)
Опалюк О. М. - Впровадження традиційних технік образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в прикладні методики соціальної роботи (2017)
Палилюлько О. М. - Історія князівської благодійності в Київській Русі (2017)
Поліщук І. Р. - Соціальні стереотипи сучасної молоді як суспільний феномен (2017)
Попов О. А. - Німецькі підходи до класифікації методів і концептів соціальної роботи (2017)
Романовська Л. І. - Дитячі громадські об’єднання як чинник протидії залученню підлітків у неформальні угрупування асоціальної спрямованості (2017)
Сербалюк Ю. В. - Історичний досвід соціального служіння римо-католицькими громадами Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Соловйова Т. Г. - Міжособистісні конфлікти серед молоді з обмеженими можливостями та шляхи їх профілактики (2017)
Співак В. І. - Особливості адаптації прийомних дітей до нового соціального середовища (2017)
Шинкарук О. В. - Консультативна допомога у професійному самовизначенні непрацюючих громадян в умовах Центру зайнятості населення (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Гевчук Н. С. - Технологія розробки соціального проекту (2017)
Голованюк Ю. М. - Засоби масової інформації як механізм впливу на формуваннясоціальної спрямованості особистості (2017)
Грабчак О. В. - Формування в студентської молоді культури здорового способу життя (2017)
Данилюк О. І. - Формування економічної компетентності у майбутніх фахівців соціальної сфери з використанням інтерактивнихметодів навчання (2017)
Дідик Н. М. - Інноваційні соціально-педагогічні форми і методи протидії торгівлі людьми (2017)
Капська А. Й. - Роль дизайнерської діяльності у структурі соціального виховання, Лю Сінь (2017)
Ковбас Б. І. - Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, постраждалих у ході АТО, Протас О. Л. (2017)
Мельник Л. П. - Характеристики програми формування просоціальної поведінки в умовах позашкільного закладу, Чайковська О. М. (2017)
Михайленко О. В. - Соціально-педагогічна підтримка дітей та підлітків, що опинилися у складних життєвих обставинах: теоретичні аспекти (2017)
Опалюк Т. Л. - Розуміння сутності соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя: методологічний аспект (2017)
Платаш Л. Б. - Інклюзивне середовище загальноосвітньої школи: категоріальна специфіка поняття (2017)
Раєвська Я. М. - Етапи професійного становлення сучасного фахівця соціальної сфери, Мельник Ж. В. (2017)
Сабат Н. І. - Діти мігрантів: сучасні дефініції та типології (2017)
Синюк Н. В. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Симон В. В. - Повышение адгезионных свойств волокон модификацией их поверхностей, Омельченко Н. П., Коваленко Л. И. (2018)
Бойко В. Ю. - Аналіз використання ферм з трубчастими елементами, Колесніченко С. В. (2018)
Алексєєва А. Д. - Підвищення ефективності роботи будівельно-монтажного підрозділу крупної корпорації у контексті розвитку територіального ринку будівельної продукції, Новікова О. В. (2018)
Савіна К. О. - Міжнародна практика управління витратами будівельного виробництва та її застосування у будівельно-монтажному підрозділі корпорації, Новікова О. В. (2018)
Кравец В. А. - Влияние числа Рейнольдса на движение, свободнопадающей струи воды, Новак Д. А. (2018)
Міхєєнко В. М. - Хімічні джерела струму та їх переробка, Паніна Д. Д. (2018)
Постнікова Г. Є. - Проведення антикризового дослідження на селидівському виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства, Беззубко Л. В. (2018)
Попова Г. Ю. - Подолання інституційної недостатності в процесі модернізації локальних ринків Донецького регіону, Новікова О. В. (2018)
Ремесник Т. С. - Реформа децентралізації влади в Україні, Долгальова О. В. (2018)
Орлова Д. В. - Процес стратегічного планування на підприємстві, Долгальова О. В. (2018)
Росла Ю. С. - Економічна оцінка діяльності будівельно-монтажного управління ПАТ "НКМЗ", Єфременко В. В. (2018)
Кулік Ю. Є. - Розробка пропозицій з поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради, Гордієнко В. В. (2018)
Каменська О. О. - Проблеми планування та фінансування видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Чубар Т. C. - Розробка та впровадження нової системи стимулювання та мотивації праці в краматорському УГГ ПАТ "Донецькоблгаз", Точонов І. В. (2018)
Козловська А. С. - Удосконалення збутової діяльності торгівельного підприємства на регіональному ринку будівельних матеріалів, Попова Г. Ю. (2018)
Шмакова Н. П. - Удосконалення розвитку територіальної організації господарства України на регіональному рівні, Єщенко М. Г. (2018)
Штихан Н. В. - Обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці ПП "Проком", м. Краматорськ, Гордієнко В. В. (2018)
Фролова Я. С. - Економічний аналіз професорсько-викладацького складу та персоналу ДонНАБА, Єфременко В. В. (2018)
Дудкевич Н. С. - Етична компетентність менеджерів та її значення у професійній діяльності, Єщенк М. Г. (2018)
Мінаєва А. О. - Самоменеджмент як технологія саморозвитку особистості, Долгальова О. В. (2018)
Івасечко Т. В. - Міжнародний досвід фінансово-кредитної підтримки розвитку малих підприємств, Новікова О. В. (2018)
Мірошниченко В. Ю. - Удосконалення діяльності підприємства на підставі економічного аналізу, Гордієнко В. В. (2018)
Гордіченко К. Д. - Фінансово-економічні аспекти покращення результатів інвестиційної діяльності підприємства будівельної галузі, Попова Г. Ю. (2018)
Кулік Ю. Є. - Як вплинули ринкові умови господарювання на ціноутворення будівництва в Україні, Токарева Л. М. (2018)
Бегас Л. Д. - Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога (2019)
Бікус О. О. - Історико-соціальні контексти формування системи соціальної роботи у Німеччині (2019)
Вержиховська О. М. - Емоційне стимулювання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2019)
Гаврилюк Л. П. - Виховання толерантності особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у суспільстві, Куб’як Н. І. (2019)
Гевчук Н. С. - Соціальна профілактика булінгу в закладах освіти, Дідик Н. М. (2019)
Голова Н. І. - Соціальний захист та обслуговування осіб з особливими потребами на прикладі розвинутих країн світу (2019)
Гудзь Т. О. - Соціально-психологічна реабілітація українських ветеранів (2019)
Дідик Н. М. - Зміст соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в закладах різного типу, Троцковець М. Р. (2019)
Дубич К. В. - Сучасний стан реформування системи соціальних послуг в Україні, Данилюк К. В. (2019)
Медіна Т. В. - Поінформованість та поведінкові настанови населення Чернівецької області щодо пенсійної реформи (на матеріалах емпіричного дослідження), Яремчук С. С. (2019)
Миронова С. П. - Особистість підлітка з інтелектуальним порушенням як суб’єкта соціальнопсихологічного супроводу інклюзивного навчання, Матвєєва М. П. (2019)
Опалюк О. М. - Особливості соціальнопрофілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми, Ковальчук Я. Л. (2019)
Сербалюк Ю. В. - Соціальний захист з боку владних структур у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні (2019)
Співак Я. O. - Змістовні компоненти соціально-правової компетентності фахівців із соціального захисту прав молоді (2019)
Тимчук Л. І. - Роль освіти дорослих у подоланні неписьменності населення: досвід 20-30-х років ХХ століття (2019)
Ярошенко А. А. - Розпізнати нерівність: гендерний аналіз навчальних матеріалів у соціальній роботі, Семигіна Т. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Tarika K. Patel - Heat Transport in One-dimensional Dimer Chain, Gajjar P. N. (2019)
Klochko N. P. - Effect of Glow-discharge Hydrogen Plasma Treatment on Zinc Oxide Layers Prepared through Pulsed Electro-chemical Deposition and via SILAR Method, Klepikova K. S., Petrushenko S. I., Nikitin A. V., Kopach V. R., Khrypunova I. V., Zhadan D. O., Dukarov S. V., Lyubov V. M., Khrypunova A. L. (2019)
Benseba G. - Basic Study of Mono-like Silicon Material Properties under Chemical Treatments: Comparison with Single and mc-Silicon, Moussi A., Meziani S., Hocine D., Belkaid M. S. (2019)
Daoud Salah - Structural and Piezoelectric Properties of BSb under High Pressure: a DFT Study (2019)
Galat A. B. - Analytical Estimation of Recombination Current of Sharp Asymmetric p-n Junction, Donchenko A.L. (2019)
Yanuar H. - Growth of Palladium Thin Film Deposited on Stainless Steel Current Electrodes by Wet Chemical Method for Actived Carbon Supercapacitor and Their Electrochemical Properties, Asmi S., Farma R., Awitdrus A., Taer E., Mardhiansyah M. (2019)
Oksanich A. P. - Effect of Porous GaAs Layer Morphology on Pd/porous GaAs Schottky Contact, Pritchin S. E., Kogdas M. G., Kholod A. G., Shevchenko I. V. (2019)
Benabdelkrim B. - Evaluation and Extraction of Electrical Parameters of Different Photovoltaic Models Using Iterative Methods, Benatillah A., Ghaitaoui T. (2019)
Sebaa N. - Effect of Increasing Concentrations on Sprayed Cu2ZnSnS4 Thin Films, Adnane M., Djelloul A., Abderrahmane A., Sahraoui T. (2019)
Loboda V. В. - High-vacuum Pump of Orbitron Type: Electrophysical Principles of Work and Design Features, Ren J. Q., Dovzhyk M. Ya., Khursenko S. M., Liang M. C. (2019)
Vella Durai S. C. - Structural, Optical, Morphological and Thermal Properties of CuO Nanoparticles Prepared by Sol-gel Technique, Ganapathi Raman R., Kumar E., Muthuraj D. (2019)
Filali W. - The Efficiency of Best-so-far ABC Algorithm versus Analytical Methods for Schottky Diode Parameters Extraction, Garoudja E., Oussalah S., Sengouga N., Henini M., Taylor D. (2019)
Marchuk V. Ye. - Physical Interpretations of Internal Magnetic Field Influence on Processes in Tribocontact of Textured Dimple Surfaces, Kindrachuk M. V., Mirnenko V. I., Mnatsakanov R. G., Kornіenko A. O., Bashta O. V., Fedorchuk S. V. (2019)
Fedulov I. N. - Density of Surface States in 3D Topological Insulators in the Presence of Magnetic Field with Hexagonal Warping Effect (2019)
Sally K. Abbas - Functionalized Carbon Nanotubes on Porous Silicon for Sensing Application, Asama N. Naje (2019)
Olenych I. - Electrical Properties of Porous Silicon Nanocrystals in a Dielectric Matrix, Girnyk I., Orovcík L. (2019)
Choudapur V. H. - Synthesis and Characterization of Cu Doped ZnS Thin Films Deposited by Spin Coating, Kapatkar S. B., Raju A. B. (2019)
Reva V. I. - Simulation of Spherical Metal Nanoclusters Containing Monovacancy, Vasylenko O. V., Pogosov V. V. (2019)
Nebesniuk O. Y. - Impact of Defects on Quality Contact Systems for Photoelectric Converters, Nikonova Z. A., Nikonova A. A., Khrypko S. L. (2019)
Ryabtsev S. I. - Structure, Electrical and Corrosion Properties of Quasicrystalline Al–Cu–Fe–Sc Thin Films, Polonskyy V. A., Sukhova O. V., Berun M. V. (2019)
Lyutyy T. V. - Forced Precession of a Ferro-magnetic Nanoparticle with a Finite Anisotropy Suspended in a Liquid: Nonlinear Aspects, Reva V. V., Petrenko N. S., Pavlyuk M. O. (2019)
Lysenko A. V. - Space Charge Wave with Broad Frequency Spectrum Formation in Transit Section of Klystron-type Two-stream FEL with Helical Electron Beam, Volk I. I., Oleksiienko G. A., Shmat’ko A. A. (2019)
Vadets D. I. - The Grüneisen Parameter and the Apparent Part of the General Measure of Anharmonicity of Solid Solutions of the Fe-Ni System, Garashchenko V. I., Garashchenko O. V., Romaniv O. Y. (2019)
Ptashchenko F. - DFT-modeling of Ammonia Molecules Protonation on a p-type Silicon Surface (2019)
Sulaiman A. A. - Optical and Electrical Properties of n-type Porous Silicon Produced by Electrochemical Etching and Study of the Influence of γ-irradiation, Muhammed A. A. K., Ivashchenko M. M. (2019)
Ajay Kumar Sharma - Enhanced Optical and Dielectric Properties of PANI/rGO Nanocomposites for Supercapacitor Application, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain (2019)
Rogacheva E. I. - Effect of Deviation from Stoichiometry on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Polycrystals and Thin Films in the Temperature Range 77-300 K, Novak K. V., Doroshenko A. N., Nashchekina O.N., Budnik A.V. (2019)
Mar’yan M. I. - Formation and Modeling of Nanosized Levels of the Self-organized Structures in the Non-crystalline Thin Films of Ge-As-Te(S, Se) Systems, Yurkovych N. V., Seben V. (2019)
Venger Ye. - Physics and Technology of Heterosystems with Films of Germanium and Germanium with Gallium, Kolyadina O., Holevchuk V., Matveeva L., Matiyuk I., Mitin V. (2019)
Kramar O. I. - Effective Masses of Carriers in the Degenerate Conduction Band: Interplay of Density of Electronic States Peculiarities and Magnetization, Skorenkyy Yu. L., Dovhopyaty Yu. M. (2019)
Smyntyna V. A. - Influence of Technology on the Formation of Luminescence Centers in CdS Quantum Dots, Skobeeva V. M., Verheles K. A., Malushin N. V. (2019)
Shved V. M. - Electronic and Magnetic properties of RMO3 (M = Co, Fe) Perovskites: A First Principle Study, Hreb V. M., Vasylechko L. O. (2019)
Balabai R. M. - Use of the Adsorbed Organic Molecules as Dopants for Creation of the Built-in Lateral p-n Junctions in a Sheet of Black Phosphorene, Solomenko A. G. (2019)
Kovalenko О. V. - Modification of Surface of ZnO:Mn Nanocrystals Synthesized by the Cryochemical Method, Vorovsky V. Yu., Bulanyi M. F., Khmelenko О. V. (2019)
Bilozeretseva V. - Modeling of Photon Crystals of Microwave Range Using Interference Matrixes, Diakonenko N., Ovcharenko O. (2019)
Samila A. P. - Actual Problems of Computer Parametric Identification of the NMR and NQR Spectra: a Review, Lastivka G. I., Tanasyuk Yu. V. (2019)
Beresnev V. M. - Tribotechnical Properties of (TiZr)N/(TiSi)N Multilayer Coatings with Nanometer Thickness, Lytovchenko S. V., Horokh D. V., Mazilin B. O., Stolbovoy V. A., Kolodiy I. N., Kolesnikov D. A., Grudnitsky V. V., Srebniuk P. A., Glukhov О. V. (2019)
Shanmugapriya T. - Electrochemical Investigation of Nitrogen Doped Graphene Oxide / Yttrium Oxide Nanocomposites, Balavijayalakshmi J. (2019)
Phuong M. T. - Effect of Graphene Nanoplatelet Concentration on the Thermal Conductivity of Silicone Thermal Grease, Trinh P. V., Tuyen N. V., Dinh N. N., Minh P.N., Dung N. D., Thang B. H. (2019)
Tripathy S. K. - Effect of Grain Size on Strain in a Copper Oxide Nanofilm for Gas Sensing Applications, Kumar S., Narava D. A. (2019)
Kaykan L. S. - Effect of Nickel Ions Substitution on the Structural and Electrical Properties of a Nanosized Lithium-iron Ferrite Obtained by the Sol-gel Auto-combustion Method, Mazurenko J. S., Yaremiy I. P., Bandura Kh. V., Ostapovych N. V. (2019)
Ajay Kumar Sharma - Effect of rGO Concentration on the Thermal Stability of PANI/rGO Nano-composites, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain (2019)
Bardashevska S. D. - Optical Properties of ZnSe Quantum Dots in Carbon Matrices, Budzulyak I. M., Budzulyak S. I., Rachiy B.I., Yablon L. S., Morushko O. V. (2019)
Вихідні дані (2019)
Гомонюк О. М. - Втілення зарубіжного досвіду формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної сфери у практику роботи вітчизняних закладів вищої освіти, Мельник Л. П. (2019)
Гуляєва М. М. - Професія "андрагог": міжнародні та національні кваліфікаційні системи і стандарти підготовки (2019)
Данилюк О. І. - Міждисциплінарні зв’язки як інструмент професійної підготовки майбутніх менеджерів у соціальній сфері (2019)
Ковальчук В. І. - Підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності засобами інноваційних технологій (2019)
Мельник Ж. В. - Оволодіння комунікативними професійними якостями фахівця соціальної сфери як умова його успішної діяльності (2019)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в арт-терапевтичні методики соціальної роботи, Мартинюк Л. П. (2019)
Опалюк Т. Л. - Методичні рекомендації щодо підвищення результативності процесів формування адаптивної та соціальнорефлексійної компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери (2019)
Попов Р. А. - Сукупність організаційно-дидактичних умов реалізації моделі системи розвитку автономності студентів (2019)
Потапкіна Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології, що використовуються для інноваційної організації економічних процесів (2019)
Протас О. Л. - Соціально-педагогічний супровід розвитку креативно обдарованих дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2019)
Раєвська Я. М. - Особливості здійснення міждисциплінарного підходу в процесі підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії (2019)
Романовська Л. І. - Профілактика насилля над підлітками в сім’ї: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Синюк Н. В. - Моніторинг соціальних проектів як технологія комплексного наукового супроводу (2019)
Співак В. І. - Оcобливості прояву та корекції агресивності у молодших школярів (2019)
Тернавська Т. А. - Ефективний стиль роботи менеджера в сучасній соціально-педагогічній сфері, Кошолап В. В. (2019)
Череп А. Д. - Особливості підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до морально-етичного виховання старшокласників (2019)
Хрипун Д. М. - Внесок Наталії Федорівни Засенко у розбудову вітчизняної системи підготовки сурдопедагогів (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuryliuk A. N. - Molecular Dynamics Modeling of Mechanical Properties of Nanocrystalline SiC, Maliutiak K. V., Kuryliuk V. V. (2019)
Suyundykova G. S. - X-ray Investigation of SiC Nano-structure on Cu Films, Mansurov B. Z., Partizan G., Kenzhegulov А. K., Medyanova B. S., Aliev B. A., Nakysbekov Zh. T., Zhumadilov B. E. (2019)
Najim S. A. - Effect of Au Dopant on the Structural and Optical Properties of ZnO Thin Films Prepared by CVD, Jamil N. Y., Muhammed K. M. (2019)
Ourahmoun O. - Performance Dependence of Organic Solar Cells as a Function of Active Layer Thickness, Luminous Intensity and Temperature of Thermal Annealing (2019)
Tsaregradskaya T. L. - Initiation of the Explosive Crystallization Process in Amorphous Alloys of the Fe-Zr System by Pulse Laser Treatment, Kunitskyi Yu. A., Kаlenyk О. О., Plyushchay I. V., Turkov O. V. (2019)
Kang Byung-Sub - Chalcopyrite Al(Ga, Mn)As2 and AlGa(As, P) Quaternary Semiconductor: A First-principle Study, Song Kie-Moon (2019)
Maistruk E. V. - Electrical Properties of the Cu2O/Cd1–xZnxTe Heterostructure, Koziarskyi I. P., Koziarskyi D. P., Maryanchuk P. D. (2019)
Rahmouni M. - Defect Pool Numerical Model in Amorphous Semiconductor Device Modeling Program, Belarbi S. (2019)
Botsula O. V. - Generation of Electromagnetic Oscillations of Submillimeter Range by GazIn1-zAs Diodes Using Impact Ionization, Prykhodko K. H. (2019)
Boussoum O. - Effect of the Annealing Gas and RF Power Sputtering in the Electrical, Structural and Optical Properties of ITO Thin Films, Belkaid M. S., Renard C., Halais G., Farhati F. (2019)
Lagraf Fairouz - Channel Length Effect on Subthreshold Characteristics of Junctionless Trial Material Cylindrical Surrounding-Gate MOSFETs with High-k Gate Dielectrics, Rechem Djamil, Guergouri Kamel, Zaabat Mourad (2019)
Kumar Sharma A. - Optical Properties of In-situ Chemically Synthesized PANI-TiO2 Nanocomposites, Vyas R., Kumar Jain P., Chand U., Kumar Jain V. (2019)
Mygal V. P. - Visualization of Signal Structure Showing Element Functioning in Complex Dynamic Systems – Cognitive Aspects, Mygal G. V., Balabanova L. M. (2019)
Yatsenko I. V. - Regularities of Influence of Electron-beam Technology Modes on the Performance Characteristics of Optical Elements, Antonyuk V. S., Vashchenko V. A, Kyrychenko O. V., Tishchenko O. M. (2019)
Khot S. S. - DC, AC, and Transient Simulation Study of MEMS Cantilever, Patil A. A., Mokashi V. N., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Ptashchenko F. - Effect of Long-range Passivation of Impurity Atoms by Surface Dangling Bonds on the Conductivity of Porous Silicon (2019)
Matveev D. Yu. - The Concentration Measurements of Tellurium Donor Impurity in Lamellar Bismuth Samples by the Time-of-flight Mass Spectrometry Method, Starov D. V. (2019)
Patel Hiral - Lattice Mechanical Properties of Alkaline Earth Metals Calcium and Strontium, Kumar Priyank, Bhatt N. K., Vyas P. R., Gohel V. B. (2019)
Druzhinin A. - Spin-orbit Splitting of Valence Band in Silicon Whiskers under Strain, Ostrovskii I., Khoverko Y., Liakh-Kaguy N. (2019)
Fedosov S. N. - Interrelation between Pyroelectricity and Residual Polarization in Thin Films of a Ferroelectric Polymer with Nanoscale Structure, Sergeeva A. E. (2019)
Dahraoui N. - New Deconvolution Technique to Improve the Depth Resolution in Secondary Ion Mass Spectrometry, Boulakroune M., Benatia D. (2019)
Lebedynskyi S. O. - Relativistic Correction of the Field Emission Current in the Fowler-Nordheim Formalism, Pasko O. O., Kholodov R. I. (2019)
Luniov S. V. - Calculation of Electron Mobility for the Strained Germanium Nanofilm (2019)
Petrushenko I. K. - A DFT Study of Hydrogen Adsorption onto h-BN: Boron Doping Effects (2019)
Belfar A. - The Simultaneous Impacts of the p nc-SiOx:H Window Layer Band Gap and the Back Reflection on the Performances of a-Si:H Based Solar Cells, Belmekki M., Hammour F, Aït-Kaci H. (2019)
Bereznyak Yu. S. - Crystalline Structure and Physical Properties of High-Entropy Film Alloys, Opielak M., Odnodvorets L. V., Poduremne D. V., Protsenko I. Yu., Shabelnyk Yu. M. (2019)
Novikov V. Yu. - Structure and Physicomechanical Properties of Superhard Multicomponent Multilayer Coatings (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) with Double Modulation Period of the Structure, Beresnev V. М., Kolesnikov D. A., Ivanov О. N., Lytovchenko S. V., Glukhov О. V., Gorokh D. V., Kozachenko A. O., Krytsyna E. V., Sirota V. V. (2019)
Syrotyuk S. V. - Excitonic Properties of Perylene Diimide Based Dyes, Klysko Yu. V. (2019)
Yanuar H. - Formation and UV-Vis Studies of Lead Sulfide Nanoparticles, Iwantono B., Nabok A.V. (2019)
Zaidi B. - Role of TCO Films in Improving the Efficiency of CdS/MoS2 Heterojunction Solar Cells, Ullah M. S., Houaidji N., Gagui S., Hadjoudja B., Chouial B. (2019)
Muminov R. A. - Physical Features of Double Sided Diffusion of Lithium into Silicon for Large Size Detectors, Saymbetov A. K., Japashov N. M., Toshmurodov Yo. K., Radzhapov S. A., Kuttybay N. B., Nurgaliyev M. K. (2019)
Yakovenko O. S. - Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets, Matzui L. Yu., Perets Yu. S., Vovchenko L. L., Klepko V. V., Lobko Ye. V. (2019)
Malinkovich M. D. - Modelling of Vibration Sensor Based on Bimorph Structure, Kubasov I. V., Kislyuk A. M., Turutin A. V., Bykov A. S., Kiselev D. A., Temirov A. A., Zhukov R. N., Sobolev N. A., Teixeira B. M. S. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ananina O. - Quantum-chemical Simulation of Divacancy Defects on C(100)-(2×1) Diamond Surface, Yanovsky O. (2019)
Diha A. - The Crystalline Structure, Optical and Conductivity Properties of Fluorine doped ZnO Nanoparticles, Benramache S., Fellah L. (2019)
Vasiljev A. G. - Hydrogen Treatment of Gold Contact on Silicon, Kozonushchenko О. I., Vasyliev T. A., Zhuravel V. V., Doroshenko T. P. (2019)
Pavliuchenko A. M. - The Wall Temperature Measurement and Effects on the Missile Complex Surface Based on the Semiconductor Diode and Electronic System, Shyiko O. M., Klochkova T. I. (2019)
Shevchenko V. B. - Effect of Nucleic Acids on Oxidation and Photoluminescence of Porous Silicon, Datsenko O. I., Kravchenko V. M., Makara V. A., Prorok V. V. (2019)
Prasanna D. - Effects of High Magnetic Field on the Energy Spectra of Two Donors in a Strained Zinc Blende Quantum Dot, Elangovan P. (2019)
Vovchenko L. L. - Electrical and Thermal Conductivity of Ternary Composites Graphite Nanoplatelets/TiO2/Epoxy, Len T. A., Matzui L. Yu., Turkov O. V., Perets Yu. S. (2019)
Lukavenko I. M. - Effect of Ultrasound Radiation on Biological Tissues: Physical Bases and Technological Principles, Andryushchenko V. V., Yazykov O. V. (2019)
Malykhin S. V. - Structure and Phase Formation Features of Ti-Zr-Ni Quasicrystalline Films under Heating, Kondratenko V. V., Kopylets I. А., Surovitskiy S. V., Baturin А. А., Mikhailov I. F., Reshetnyak M. V., Borisova S. S., Bogdanov Yu. S. (2019)
Gaidar G. P. - Modification of the Defective Structure of Silicon under the Influence of Radiation, Pinkovska M. B., Starchyk M. I. (2019)
Kemerchou I. - Processing Temperature Effect on Optical and Morphological Parameters of Organic Perovskite CH3NH3PbI3 Prepared Using Spray Pyrolysis Method, Rogti F., Benhaoua B., Lakhdar N., Hima A., Benhaoua O., Khechekhouche A. (2019)
Vashchynskyi V. M. - Structural Properties of Porous Carbon Material Formation Activated with Potassium Hydroxide, Boychuk A. M., Vashchynska Ya. B. (2019)
Sobol' O. V. - Structural Engineering and Mechanical Properties of (Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta)N Coatings Obtained at Different Pressures, Andreev A. A., Postelnyk H. O., Meylekhov A. A., Sagaidashnikov Yu. Ye., Stolbovoy V. A., Yevtushenko N. S., Syrenko T. O., Kraievska Zh. V., Zvyagolskiy A. V. (2019)
Kindrachuk M. V. - Polymeric Materials Modified by Semiconductor Substances in Friction Units of Breaking Devices, Volchenko O. I., Volchenko D. O, Volchenko N. O., Polyakov P. A., Kornienko A. O., Yurchuk A. O. (2019)
Musiienko I. I. - Influence of Vacancies and Pores that Appear during Irradiation in the Surface Metal Layer on Field Emission Current, Kholodov R. I. (2019)
Ghelani L. - Electrodeposition and Mechanical Characterization of Ni/SiC Composite Coatings, Naoun M., Aissani L., Abbassi A., Boulahrouz S. (2019)
Kondratenko S. - Determination of Optical Characteristics of Nanocoatings by Lorentz Transformation Approach, Poperenko L., Prorok V., Rozouvan S. (2019)
Пелещак Р. М. - Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення, Кузик О. В., Даньків О. О. (2019)
Prykhodko A. V. - Planar Defects Impact on Non-fundamental Efficiency Losses in mc-Si Solar Cells (2019)
Petrus R. - Surface-barrier Structures Au/n-CdS: Fabrication and Electrophysical Properties, Ilchuk H., Kashuba A., Semkiv I., Zmiiovska E., Honchar F., Lys R. (2019)
Bushkova V. S. - Sol-Gel Synthesis, Structure and Optical Properties of Nickel-Manganese Ferrites, Yaremiy I. P., Ostafiychuk B. K., Riznychuk N. I., Solovei R. S. (2019)
Hignjak V. G. - Diffusion Saturation of U8A Steel in a Mixture of Metal Powders with the Chloride Ammonia, Loskutova T. V., Calashnicov G. Y., Pohrebova I. S., Nikitina N. S., Kharchenko N. A., Hоvоrun Т. P., Smokovych I. Y. (2019)
Piven O. B. - Peculiarities of Crystallization of Amorphous Silver at 77 K in Conditions of Laser Herschel Effect, Piven O. B., Lopatkin Yu. M. (2019)
Diachenko O. V. - Efficiency Modeling of Solar Cells Based on the n-Zn1-xMgxO / p-SnS Heterojunction, Dobrozhan O. A., Opanasyuk A. S., Kurbatov D. I., Grynenko V. V., Plotnikov S. V. (2019)
Subbotina V. V. - Use of the Method of Micro-arc Plasma Oxidation to Increase the Antifriction Properties of the Titanium Alloy Surface, Sobol' O. V., Belozerov V. V., Makhatilova A. I., Shnayder V. V. (2019)
Konobeeva N. N. - Three-dimensional Extremely Short Optical Pulses in Graphene with Inhomogeneities, Belonenko M. B. (2019)
AlAriqi H. T. - Temperature Characteristics of Silicon Nanowire Transistor Depending on Oxide Thickness, Jabbar W. A, Manap H. B, Hashim Y. (2019)
Marasanov V. V. - Energy Spectrum of Acoustic Emission Signals in Coupled Continuous Media, Sharko A. V., Sharko A. A. (2019)
Neyezhmakov P. І. - Increasing the Measurement Accuracy of Wide-aperture Photometer Based on Digital Camera, Lyashenko О. М., Tymofeiev E. P., Kupko О. D., Litvinenko А. S. (2019)
Pazukha I. M. - Electrophysical Properties of Multilayer Film Systems Based on Permalloy and Silver, Shuliarenko D. O. (2019)
Tsaregradskaya T. L. - Effect of Ultrasonic Treatment on Phase Formation Processes in Amorphous Alloy Fe76Ni4Si14B6, Kozachenko V. V., Kuryliuk A. M., Turkov O. V., Saenko G. V. (2019)
Poperenko L. V. - Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment, Stukalenko V. V., Yurgelevych I. V. (2019)
Artyukhov A. E. - Evaluation of the Impact Made by the Hydrodynamic Regime of the Granulation Equipment Operation on the Nanoporous Structure of N4HNO3 Granules, Krmela J., Gavrylenko O. M. (2019)
Dadgar Z. - An Efficient Design for Coplanar Ripple Carry Adder in Quantum-dot Cellular Automata Technology, Rezai A. (2019)
Luchechko A. - Thermally Stimulated Luminescence and Conductivity of β-Ga2O3 Crystals, Vasyltsiv V., Kostyk L., Tsvetkova O., Pavlyk B. (2019)
Ostafiychuk B. K. - Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials, Lisovskiy R. P., Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Rachiy B. I., Kotsyubynsky V. O., Kolkovsky P. I., Merena R. I., Hrubiak A. B. (2019)
Bezdidko O. V. - Formation of Ordered Magnetic Nanoparticles Arrays Using Various Obtaining Techniques, Cheshko O. V., Kostiuk D. M., Protsenko S. I. (2019)
Vodopyanov V. M. - Formation of Graphite Nanostructures on the Surface of Layered n-InSe Crystal, Tkachuk I. G., Ivanov V. I., Kudrynskyi Z. R., Kovalyuk Z. D. (2019)
Mukherji R. - Review on Available Theoretical Models for Room Temperature Ferromagnetism in Dilute Magnetic Semiconductors, Mathur V. (2019)
Вихідні дані (2019)
Губанов А. В. - Архитектурные решения технопарков в современных условиях, Вязовский В. Е., Гончарова И. В. (2018)
Губанов А. В. - Замок шабельского в с. Черкасское, Гончарова И. В. (2018)
Губанов О. В. - Природно-інтеграційний принцип проектування об’єктів короткочасного туризму, В’язовский В. Є., Гончарова Ю. В. (2018)
Рожнова В. Д. - Сучасна спрямованість в реновації промислових територій, В’язовський В. Є., Губанов О. В. (2018)
Губанов О. В. - Приклади вирішення реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями, В’язовский В. Є., Зеленська І. А. (2018)
Жмихова В. Р. - Розрахунок металевих конструкцій каркасу громадських будівель з урахуванням сейсмічних навантажень різної бальності на території України, Колесніченко С. В. (2018)
Шаров А. И. - Тепловизионный контроль. Методы и возможности использования, Колесниченко С. В. (2018)
Черних І. Ю. - Застосування звукопоглинаючих стель при організації інтер`єру, Левичев Е. С. (2018)
Ткаченко В. М. - Про деякі питання до нових "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", Кравець В. А. (2018)
Беззубко Л. В. - Визначення особливостей розвитку малого міста у процесі стратегічного планування (на прикладі м. Южного, Одеська область), Булгакова К. В. (2018)
Виходцева А. О. - Перспективи розвитку управління персоналом на підприємстві, Єщенко М. Г. (2018)
Бабій В. В. - Проблеми розвитку трудового потенціалу Донеччини, Боброва Т. А. (2018)
Пархоменко А. В. - Удосконалення використання економічного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства, Попова Г. Ю. (2018)
Дудкевич Н. С. - Особливостi удосконaлення системи упрaвлiння персонaлом у соцiaльнiй сферi в сучaсних економiчних умовaх, Єщенко М. Г. (2018)
Беззубко Л. В. - Аналіз стратегії розвитку будівельного підприємства, Кулік Д. О. (2018)
Каменська О. О. - Формування бюджетів промислового підприємства на основі нефінансових показників, Козичев А. В., Козичева Т. О., Козичева А. В. (2018)
Беззубко Л. В. - Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення, Кулик О. А. (2018)
Беззубко Л. В. - Проблеми підвищення фінансової стійкості підприємтства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради, Карташова Ю. С. (2018)
Долгальова О. В. - Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України, Лукащова К. М. (2018)
Беззубко Б. І. - Напрями покращення організації управління збутом, Мінаєва А. О. (2018)
Беззубко Б. І. - Економічні аспекти медичної реформи, Карасьова М. О. (2018)
Беззубко Б. І. - Економічний ефект децентралізації, Ремесник Т. С. (2018)
Долгальова О. В. - Функціонування системи адміністративного менеджменту в сучасних умовах, Мінаєва А. О. (2018)
Ільченко С. І. - Клініко-функціональний портрет дітей раннього віку з синдромом регургітації, Можейко Т. В., Крамаренко Н. М., Дупленко Н. В. (2019)
Коренюк Е. С. - Особенности течения болезни Кавасаки у детей раннего возраста, Крамаренко Н. Н., Иванусь С. Г. (2019)
Няньковський С. Л. - Оцінка ефективності застосування пробіотиків при атопічному дерматиті на фоні харчової алергії в дітей, Няньковська О. С., Городиловська М. І., Томків Я. В., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Горайська О. М., Заставна Л. В., Возняк А. В., Троцький Г. М. (2019)
Страшок Л. А. - Критерії прогресування стеатогепатозу у підлітків з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому, Бузницька О. В. (2019)
Заславская А. А. - Особенности состояния функции желчевыводящей системы при гельминто-паразитарных заболеваниях (2019)
Завгородня Н. Ю. - Пробіотична терапія антибіотик-асоційованої діареї в дітей, Петренко Л. Л. (2019)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное влияние на диспергирование биопленки. Производные представителей семейства диффундирующего сигнального фактора, Крючко Т. А. (2019)
Няньковський С. Л. - Гостре отруєння амлодипіном у підлітковому віці. Клінічний випадок, Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Бережна І. Ю., Микитчин О. М., Романів О. І. (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Виктор Ильич Курдиновский (2018)
Капустин А. Б. - Судебная реформа в Украине 2018: правовой коллапс и его причины (2018)
Плавич В. П. - Духовна основа природного самоконтролю суб’єкта (2018)
Левенець А. В. - Нормативно-правові гарантії муніципальних прав людини в Україні (2018)
Прієшкіна О. В. - Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини у компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту прав дитини: проблеми та перспективи розвитку, Кривошликова А. С. (2018)
Гаркуша В. В. - Напрямки вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Національної поліції (2018)
Коптєв А. М. - Передовий досвід використання автоматизованих систем в діяльності сервісних центрів МВС (2018)
Миколенко О. І. - Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні (2018)
Миколенко О. М. - Дискусійні питання щодо визначення предмету адміністративно-деліктного права та його функціональне призначення в системі права України (2018)
Палько В. И. - Анализ нормативно-правового определения термина "незаконный ввоз мигрантов" (2018)
Апаров А. М. - Особливості спадкування корпоративних прав, Коваленко Я. Г. (2018)
Апаров А. М. - До питання про становлення господарського права в радянський період, Котул В. О. (2018)
Смітюх А. В. - Щодо правової природи права на дивіденд (2018)
Борисова Ю. Є. - Особливості та умови деліктної відповідальності неповнолітніх осіб (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів, Кисель А. С. (2018)
Феденко А. Е. - К вопросу о правовом статусе юридического лица как субъекта производного авторского права (2018)
Грицюк І. В. - Гласність та відкритість судового провадження як передумови законного та справедливого кримінального судочинства України, Лабадзе М. В. (2018)
Орловський Б. М. - Категорії кримінально-правового захисту у законодавстві англо-американських країн: їх систематизація (2018)
Гайденко Д. В. - Законність як категорія міжнародного права (2018)
Комарова Т. В. - Практика Суду справедливості ЄС та конституціоналізація права Європейського Союзу (2018)
Левандовскі К. М. - Економічні санкції в міжнародному публічному праві. Частина І: історико-правовий огляд, Левандовскі А. В. (2018)
Каташинський Є. О. - Концепція "Responsibility to Protect" як підстава для втручання у внутрішні справи держави (2018)
Соколова В. А. - Європейський напрямок у зовнішній політиці Великої Британії через аналіз діяльності її лідерів у XXI столітті (2018)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Петр Николаевич Шеймин (2018)
Бойчук А. Ю. - Аксіологічний зміст функцій юридичної відповідальності за екологічні правопорушення (2018)
Дудник Р. М. - Міграційне право як цілісність (2018)
Миневич О. І. - Юридичні помилки: теоретико-правове дослідження (2018)
Плавич В. П. - Становлення і розвиток сучасного права в умовах глобалізації (2018)
Попсуєнко Л. О. - Суд присяжних в Стародавній Греції та сучасній Україні, Ругало Ю. І. (2018)
Божко В. М. - Правовий механізм впливу органів самоорганізації населення на якість житлово-комунальних послуг, Стрілець М. В. (2018)
Бориславська О. М. - Парламентаризм в умовах європейської моделі конституціоналізму: доктринальні основи та сучасні виклики (2018)
Ільєва Н. В. - Правове регулювання дотримання нотаріальної таємниці в Україні, Крістєва Е. А. (2018)
Кармазіна К. Ю. - Страхування адвокатської діяльності в Україні: бути чи не бути?, Фурсова М. Ю. (2018)
Ковбан А. В. - Витоки сучасної конституційної інженерії (2018)
Новиков О. В. - Застосування джеррімендерингу у виборчому процесі в Україні та США, Білоус І. В. (2018)
Баламуш М. А. - Державна міграційна політика, державне управління і публічне адміністрування у сфері міграції: співвідношення та суб’єкти реалізації (2018)
Веселов М. Ю. - Спірні питання відповідальності власників транспортних засобів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, Маммедова А. А. (2018)
Іщенко І. В. - Адміністративна відповідальність як засіб ювенальної превенції (2018)
Миколенко О. І. - Поняття "державне управління" і "публічне адміністрування" в категоріальному апараті адміністративного права (2018)
Пєров А. П. - Адміністративно-правове регулювання державної служби України: історико-правовий аспект (2018)
Плачкова Т. М. - Проблеми правового регулювання безпеки автономного судноплавства (2018)
Стукаленко В. А. - Актуальні питання розуміння виборчих спорів (2018)
Терещук Г. А. - Транспарентність в діяльності органів публічної адміністрації як один із ключових принципів (2018)
Петруненко Я. В. - Місце обмежень та лімітів у системі господарсько-правових засобів державного регулювання економіки (2018)
Смітюх А. В. - Право засновника корпоративного підприємства на внесення вкладу (2018)
Богустов А. О. - Правовая природа указания происхождения товара по законодательству постсоветских стран (2018)
Возняковська К. А. - Про принципи права неплатоспроможності банківських установ (2018)
Турлова Ю. А. - Дотримання прокурором принципу змагальності у цивільному судочинстві (2018)
Нарожна О. В. - Проблеми зберігання речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини (на прикладі слідства щодо картини Караваджо "Взяття під варту") (2018)
Павлова Т. О. - Класифікація суб’єктів охоронних кримінально-правових відносин (2018)
Павлова Т. О. - Деякі проблеми кримінально-правової характеристики гіпнозу, Каташинський Є. О. (2018)
Форос Г. В. - Правові основи захисту інформації в кіберпросторі (2018)
Левандовски Е. Н. - Экономические санкции в международном публичном праве. Часть II: основы и границы, Левандовски А. В. (2018)
Мак А. О. - Розвиток євроінтергаційних процесів в Україні: від початку незалежності до сучасності (2018)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Владимир Викторович Сокольский (2018)
Ровинська К. І. - Законодавче закріплення прозорості та відкритості владних інституцій місцевого рівня: міжнародний досвід (2018)
Стрільчук В. А. - Муніципалізація концепту стійкого (збалансованого) розвитку (2018)
Завгородня Л. О. - Особливості кваліфікації правопорушень, передбачених статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2018)
Іщенко І. В. - Удосконалення взаємодії поліції з іншими органами публічного адміністрування та громадськістю у сфері ювенальної превенції (2018)
Миколенко О. І. - Проблеми оскарження результатів кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді (2018)
Ровинський Ю. О. - Модернізація системи правового забезпечення державного фінансового контролю України в контексті європейського досвіду (2018)
Берестова І. Е. - Значення публічного інтересу при застосуванні принципу пропорційності у цивільному процесуальному праві (2018)
Булат Н. М. - Поняття кіберсквотингу та його види (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - До питання становлення та розвитку державно-приватного партнерства (2018)
Пилипенко Ю. О. - Усиновлення дітей особами, що проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою (2018)
Козаченко В. І. - Засада законності в кримінальному провадженні України та ФРН, її структурні складові (2018)
Назаров В. В. - Практична неоднозначність застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності (2018)
Філіппов С. О. - Протидія транснаціональній злочинності: кластерна модель (2018)
Коч О. В. - Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: тенденції судової практики (2018)
Левандовски Е. Н. - Экономические санкции. Часть III: Европейское союзное право, Левандовски А. В. (2018)
Нігреєва О. О. - "М’яке право" у міжнародній системі: до питання про зміст та функції (2018)
Кисель А. С. - Особливості оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2018)
Мартинюк Л. П. - Дистриб’юторський договір та його місце в системі цивільно-правових договорів (2018)
Котенко Н. О. - Дослідження основних тенденцій сучасної розробки веб-сайтів, Жирова С. В., Чубаєвський В. І., Десятко А. М. (2019)
Соколов В. О. - Порівняльний аналіз пропускної здатностімалопотужних безпроводових iot-комутаторів, Вовкотруб Б. В., Зоткін Є. О. (2019)
Шевченко С. М. - Математичні методив кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці, Жданова Ю. Д., Спасітєлєва С. О., Негоденко О. В., Мазур Н. П., Кравчук К. В. (2019)
Havrylova А. А. - Mathematical model of authentication of a transmittedmessage based on a mceliece scheme on shorted and extendedmodified elliptic codes using UMAC modified algorithm, Korol О. H., Milevskyi S. V., Bakirova L. (2019)
Бржевська З. М. - Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі, Довженко Н. М., ГайдурГ. І., Аносов А. О. (2019)
Борсуковський Ю. В. - Визначення вимог щодо побудови концепції інформаційної безпеки в умовах гібридних загроз.частина 1 (2019)
Абрамов В. О. - Захищені кабельні інтерфейси сенсорних мереж інтернету речей (2019)
Ільницький А. І. - Статистичні критерії оцінювання інформативності ознак джерел радіовипромінювання телекомунікаційних мереж і систем при їх розпізнаванні, Бурба О. І. (2019)
Мелешко Є. В. - Дослідження робастності рекомендаційних систем з колаборативною фільтрацією до інформаційних атак, Хох В. Д., Улічев О. С. (2019)
Муляр Г. В. - Форма державного Устрою Київської Русі в період язичництва: кочова імперія, Настюк А. А., Ховпуч О. С. (2019)
Чеховська І. В. - Правове регулювання евтаназії: міжнародний досвід, Білоусюк В. В. (2019)
Лаговська Н. В. - Правовий статус суб'єкта спадкового права (2019)
Мацелик Т. О. - Функції національних служб у сфері надання адміністративних послуг, Стріяшко Г. М. (2019)
Біла В. Р. - Правові форми публічного адміністрування: питання класифікації (2019)
Островський С. О. - Актуальні проблеми законодавчого регулювання питань взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України (2019)
Попова Л. М. - Адміністративно-правові засади контролю у сфері соціального підприємництва (2019)
Сластьоненко О. О. - Проблеми правового забезпечення бюджетного фінансування освіти в Україні та шляхи їхнього вирішення, Шумінська М. І. (2019)
Чорна В. Г. - Детермінанта обмежень в адміністративному праві (2019)
Антипов В. І. - Щодо повноти імплементації міжнародних договорів у Кримінальному кодексі України (2019)
Богатирьов А. І. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи (2019)
Журавська З. В. - Міжнародні стандарти реалізації права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їхньої людської гідності (2019)
Михайлик О. Г. - Катування як специфічний вид насильства в установах виконання покарань України (2019)
Супрун Т. М. - Поняття та види корупції та її характеристика: теоретико-правовий аспект (2019)
Лихошерст Л. М. - До питання про кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків (2019)
Галаган В. І. - Процесуальна діяльність захисника з дотримання прав та законних інтересів учасників проведення обшуку, Дульський О. Л. (2019)
Цимбал П. В. - Роль криміналістичної одорології в методиці розслідування втечі засуджених з місць позбавлення волі, Влад В. Ф. (2019)
Антонюк А. Б. - Особливості здійснення прокурором процесуального керівництва, Мациборук К. А., Рудакова В. В. (2019)
Завидняк В. І. - Проблеми впровадження прецедентних рішень ЄСПЛ у кримінальне судочинство України (2019)
Лазебний А. М. - Криміналістичне забезпечення розслідування організованої злочинності, Левицький Б. С. (2019)
Мілевський О. П. - Розслідування терористичних проявів (тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій), Милевська А. В. (2019)
Сіренко О. В. - Електронні докази у кримінальному провадженні (2019)
Фрідман-Козаченко М. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (аналіз нормативно-правового регулювання) (2019)
Косаняк С. С. - Особа потерпілого від зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (2019)
Priymachenko D. V. - The questions of legal ensuring and development of european security, Morozov O. V., Pasichnyk A. V. (2019)
Омельчук Л. В. - Потреба реформування прокуратури України як засіб розбудови правової держави, Колосов О. О. (2019)
Рецензія на монографію О. В. Токарчук "Розвиток державно-правових учень представниками української еміграції (1920-1930-і рр.)" (2019)
Пуряєва Н. - Словник літургійної мови: концепція і загальні принципи укладання (2019)
Ніка О. - Історична дискурсологія в сучасній проекції (2019)
Царалунга І. - "Ку вѣчнои хвалε Богу всεмогущому...": вербалізація релігійності у Вижвівській міській книзі XVII ст. (2019)
Брус М. - Найменування Божої Матері в давньоукраїнському релігійному книгописанні (2019)
Венжинович Н. - Українська біблійна фразеологія на тлі інших слов’янських і неслов’янських мов (на матеріалі словника "Лепта библейской мудрости" вісімнадцятьма мовами) (2019)
Кузь Г. - Світ духовних вірувань буковинців у фразеології (2019)
Вергалюк М. - Функції біблійних фразеологізмів у художніх текстах (2019)
Скаб М. - Традиційне й нове у стилістиці використання біблійного матеріалу українськими авторами (на матеріалі концептів АДАМ та ЄВА), Скаб М. (2019)
Піддубна Н. - Мовна гра в системі біблїізмів (2019)
Пена Л. - "Слова" Софрона Мудрого: риси мовостилю (2019)
Вітрук Н. - Односкладні речення апеляції у текстах релігійного стилю: функційно-стилістичний аспект (2019)
Колесник Н. - Фольклорна онімія як свідчення неперервності української сакральної традиції (2019)
Галаур С. - Бібліїзми-регулятеми в сучасній українській художній прозі (2019)
Браїлко Ю. - Сакральні конотації хороніма Україна (на матеріалі української поезії) (2019)
Редьква М. - Особливості сприйняття та розрізнення говорів української мови з погляду перцептивної діалектології (на основі анкетування, проведеного у м. Чернівцях), Стаховський К. (2019)
Шуляк С. - Семантика хроматичних кольороназв у текстах українських замовлянь (2019)
Czapla А. - Imiona zachodniochrześcijańskie i schodniochrześcijańskie w toponimii Ziemi Lwówskiej i Halickiej (2019)
Котович В. - Астіоніми України, мотивовані християнськими іменами: лінгвокультурологічний портрет (2019)
Попович Н. - Функційно-семантичне поле означеної кількості у поезії Михайла Івасюка (2019)
Міхєєва Т. - Символічні значення біблійних зооморфізмів лев, левчук, вівця, пес, орел (2019)
Majewska-Wójcik A. - Values and valuing in the letters of Stanisław Witkiewicz written to his son (2019)
Majewska-Wójcik A. - Значення репресованого "Словника ділової мови" сьогодні. Рецензія на: Дорошенко М., Станіславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. XVI, 248 с. Репринт з видання 1930 р. (Серія "Словникова спадщина України") (2019)
Горальський Л. П. - Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Радюк Ю. Г., Сокольський В. П. (2019)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова серця, органів кровотворення та імунногенезу собак за експериментального відтворення парвовірозу, Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. (2019)
Подібовський С. С. - Личинки ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах тернопілля, Федонюк Л. Я. (2019)
Мягка К. С. - Фізико-хімічні показники меду залежно від термінів зберігання після обробки бжолосімей хлорамфеніколом, Ткачук С. А. (2019)
Усатенко Н. Ф. - Передумови пдвищення безпечності копчених харчових продуктів, Калашник М. Г., Доброскок С. С., Вербицький С. Б. (2019)
Кучерук М. Д. - Дослідження хімічного складу м’яса органічних курчат (2019)
Корейба Л. В. - Особености белкового обмена в высокопродуктивных глубокостельных коров в разные года, Дуда Ю. В. (2019)
Еверт В. В. - Патоморфологічні зміни лімфовузлів свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої цирковірусної інфекції ІІ типа (2019)
Сачук Р. М. - Діагностика метаболічних порушень в організмі корів у період отелу та розробка превентивних заходів, Жигалюк В. С., Стравський Я. С., Кацараба О. А., Магрело Н. В., Нікітінський П. А. (2019)
Колечко А. В. - Корекція рубцевого травлення у телят (2019)
Довгій Ю. Ю. - Ефективність застосування цифлуру при ентомозах кіз, Прус П. М. (2019)
Постой Р. В. - Динаміка вмісту сечовини у крові свиноматок залежно від особливостей діяльності нервової системи, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Бондаренко С. М. - Мінералізація стануму в літієвих родовищах Шполяно-Ташлицького рудного району Українського щита, Сьомка В. О., Курило С. І., Степанюк Л. М., Донський М. О. (2019)
Артеменко Г. В. - Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Самборская И. А., Кануникова Л. И., Бутырин В. К. (2019)
Бобров О. Б. - Перша знахідка силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра Леоне, Західна Африка), Степанюк Л. М., Курило С. І., Бондаренко С. М., Какаранза С. Д., Яськевич Т. Б. (2019)
Сьомка В. О. - Нові дані про речовинний склад і вік рудоносних скарнів Волинського мегаблоку Українського щита, Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б., Бондаренко С. М., Сьомка Л. В. (2019)
Кривдік С. Г. - Специфіка парагенезисів мінералів у карбонатитах Чернігівського масиву (Західне Приазов'я) (2019)
Осьмачко Л. С. - Етапи становлення структури Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита (2019)
Карли З. В. - Миколаївський рудопрояв REE-U-Тh мінералізації в Побузькому урановорудному районі Українського щита, Бондаренко С. М., Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Сьомка Л. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 3. Предполагаемый исходный состав и условия формирования комплекса, Богданова М. И., Савина Е. И. (2019)
Сукач В. В. - Наукова конференція "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Кривдік С. Г., Донський М. О. (2019)
Рішення наукової конференції "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні" (2019)
Пам'яті Георгія Наумова відомого геохіміка і термобарогеохіміка (2019)
Valmiki A. - Is decolonization or revitalization of education necessary in post-colonial India? A philosophical introspection (2019)
Puradkar Pitale R. A. - Sri Aurobindo’s education policy in pre­and post-colonial India (2019)
Yatsenko O. - The transgression of strategies of colonialism contemporary (2019)
Svyrydenko D. - Higher education as a tool of peacebuilding and decolonization: Ukrainian case and global perspective, Zou C., Gao W. (2019)
Мулярчук Є. І. - Етос покликання в освіті: учительство і учнівство (2019)
Терещенко О. В. - Проблеми соціокультурної трансформації світогляду мігрантів на прикладі українсько-грецьких зв'язків (2019)
Співак В. В. - Політично-філософська складова повчань Антонія Радивилівського (2019)
Горохолінська І. В. - Церква у віртуальному просторі: місія та форми проповіді в умовах постмодерну (на прикладі УПЦ КП) (2019)
Моргун А. С. - Вивчення перерозподілу зусиль в стрічкових пальових фундаментах методом граничних елементів, Мойсеєнко Е. О. (2019)
Бурбело М. Й. - Аналіз чутливості виявлення споживачів, які спотворюють якість електроенергії, методом умовних потужностей, Степура О. В. (2019)
Мокін Б. І. - Системний підхід до аналізу процесів переміщення вантажів підйомним краном, Мокін О. Б., Кривоніс О. М. (2019)
Мокін Б. І. - До питання оптимізації руху електромобіля з асинхронним електроприводом, Мокін О. Б., Горенюк В. В. (2019)
Півошенко В. В. - Аналіз та експериментальне дослідження методу безмодельного навчання з підкріпленням, Кулик М. С., Іванов Ю. Ю., Васюра А. С. (2019)
Мокін В. Б. - Аналіз експериментальних даних, необхідних для синтезу математичної моделі прогнозування розповсюдження алергенних спор грибів Alternaria, Родінкова В. В., Дратований М. В. (2019)
Варчук І. В. - Розробка програмного модуля автоматизації обробки даних для поставок медичних товарів, Мельник О. Л. (2019)
Варчук І. В. - Розробка програмного модуля веб-додатка для розподілення робочих процесів "Менеджер завдань", Лишак О. М. (2019)
Мокін В. Б. - Системний аналіз розмірів фрагмента зображень аерофотозйомки сільськогосподарських угідь для пошуку аномалій у них методами машинного навчання, Грузман Д. М., Довгополюк С. О., Лотоцький А. О. (2019)
Онищенко С. П. - Сутність, специфіка і формування систем доставки вантажів, Коскіна Ю. О. (2019)
Дерібо О. В. - Вплив технологічних факторів на максимальні припуски для механічної обробки плоских поверхонь заготовок деталей типу "Фланець", Дусанюк Ж. П. (2019)
Грушко О. В. - Деформовність маловуглецевого дроту в процесі його багатоступінчастого холодного волочіння, Огородніков В. А., Слободянюк Ю. О. (2019)
Гречановська О. В. - Діагностика сформованості психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Яценко О. Д. - Конститутивні функції символічних форм культури Е. Кассірера (2019)
Ревін Ф. Г. - Конститутивні аспекти колективної діяльності: умови та протиріччя реалізації кооперативних відносин (2019)
Хоменко Г. В. - Освіта в конфліктному суспільстві: розвиток ідей толерантності (2019)
Мізюк В. А. - Аналіз готовності закладів загальної середньої освіти до впровадження цифрової освіти (2019)
Чумак М. Є. - Внесок українських педагогів-фізиків у розвиток вітчизняної освіти та науки (перше двадцятиріччя XX століття) (2019)
Slabko V. - "Formal" and "non-formal" education in the differentiation of intrinsic properties, Marusynets M., Strelnik O. (2019)
Доценко Н. А. - Дослідження стану використання навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів в умовах інформаційно-освітнього середовища при підготовці бакалаврів з агроінженерії (2019)
Трунова В. А. - Вивчення української мови молодшими школярами в умовах багатомовності (2019)
Куцепал С. В. - Орієнтація на особистість – маркер інновацій в освітній сфері (2019)
Кивлюк О. П. - Екстерналізація освітніх послуг як шлях до реалізації дуальної освіти, Жукова Г. В. (2019)
Сакун А. В. - Комунікативна парадигма в рефлексіях навчально-освітнього процесу (2019)
Яценко О. Д. - Онтологія культури в цивілізаційних концепціях світової історії (2019)
Сальнікова Н. М. - Прагматичні інтерпетації мета-фізичних проблем (Вільям Джеймс) (2019)
Магера С. І. - Ідеологізація культури як основа її деформації в тоталітарних суспільствах (2019)
Цибулько О. С. - Світоглядні засади трактування терміну "духовність” українськими педагогами другої половини ХІХ століття (2019)
Гальченко М. С. - Модус інформаційного мислення в континуумі техногенної цивілізації (2019)
Григоров О. В. - Бічні сили, що діють на колеса мостових кранів, і деякі методи їх зниження, Турчин О. В., Аніщенко Г. О., Петренко Н. О., Стрижак В. В., Радченко В. С. (2019)
Семенюк В. Ф. - Вплив жорсткості пружини на ефективність пружинно-гідравлічного гальма, Вудвуд О. М. (2019)
Проценко В. О. - Основи конструювання пальців затискних мехнізмів для закріплення канатів (2019)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2019)
Ловейкін В. С. - Система оптимального керування рухом мостового крана, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2019)
Малащенко В. О. - Аналіз силових залежностей кулькових обгінних муфт з урахуванням тертя, Семенюк В. Ф., Стрілець О. Р. (2019)
Човнюк Ю. В. - Аналіз поздовжніх коливань у пружній стрічці конвеєра, яка переміщується по нерухомих котках: двохвильова форма розв’язку задачі, Кравчук В. Т., Комоцька С. Ю., Марченко О. А., Кадикало І. О. (2019)
Ткачук К. В. - Визначення вітрових навантажень, діючих на механізм зміни вильоту стріли, Суглобов В. В. (2019)
Григоров О. В. - Поліпшення роботи кранових металевих конструкцій шляхом застосування гідроприводу та деяких інших рішень в механізмах пересування та повороту, Аніщенко Г. О., Петренко Н. О., Стрижак В. В., Турчин О. В., Радченко В. С., Окунь А. О., Глушкова М. Ю. (2019)
Семенюк В. Ф. - Вплив гідравлічного опору на ефективність пружинно-гідравлічного гальма, Вудвуд О. М. (2019)
Малащенко В. О. - Будова, принцип роботи та розрахунки муфти фланцево-пальцевої пружної, Стрілець В. М., Андрушков В. І., Стрілець О. Р., Шаран А. С. (2019)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування крайових умов руху в задачі оптимізації режиму повороту стрілового крана, Ромасевич Ю. О., Кадикало І. О. (2019)
Михайлов Є. П. - Стенд для дослідження мехатронних пристроїв логістичних систем, Кнюх О. Б., Козеровська В. О. (2019)
Чаюн И. М. - Трение нити расположившейся по винтовой линии при растяжении на цилиндрической поверхности, Вовк П. Е. (2019)
Ловейкін В. С. - Математична модель динаміки зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. (2019)
Ковалевський С. Г. - Дослідження напружень в металоконструкції тягової рами напівпричіпного скрепера, Ярижко О. В., Краснокутський В. М. (2019)
Герасименко С. Ю. - Оцінка рівня фізичної працездатності учнів 8-х класів, Жигульова Е. О. (2019)
Деркаченко И. В. - Сравнительный анализ техники бега с препятствиями, на примере висококвалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в стипль-чез, Мыцыков Н. В., Деркаченко С. С. (2019)
Касьян А. В. - Диференційований підхід до фізичної підготовки баскетболістів у підготовчому періоді в умовах закладів вищої освіти (2019)
Кириченко Т. Г. - Здоров'я в системі ціннісних пріоритетів студентів педагогічного закладу вищої освіти (2019)
Ковальчук А. А. - Динаміка змін у морфофункціональному стані та здоров'ї волейболісток за період формувального педагогічного експерименту, Ковальчук О. В. (2019)
Кравцова Г. Л. - Особенности развития взрывной силы детей 11–13 лет, специализирующихся в кикбоксинге, Коростиленко Е. П. (2019)
Куценко О. В. - Методика розвитку швидкості та гнучкості у молодших школярів на заняттях з футболу (2019)
Ляска О. П. - Особливість навчальної дисципліни "Реабілітація та рекреація у санаторно-курортних закладах" у підготовці бакалавра з фізичної терапії (2019)
Отравенко О. В. - Рухова культура як компонент якісної професійної підготовки здобувача вищої освіти (2019)
Поливач В. М. - Методика та роль визначення суб'єктивної оцінки якості фізичного виховання студентів факультету підготовки лікарів для Збройних сил України як фактор покращення системи освіти військових лікарів (2019)
Прищепа Т. В. - Деякі особливості оволодіння іноземними мовами студентами ЗВО спортивної спрямованості в рамках процесу їх професійної соціалізації та здоров'ї волейболісток за період формувального педагогічного експерименту, Коваленко Н. Л. (2019)
Радионов С. В. - Критерии оценки уровня сформированности культуры здоровья студентов специальных медицинских групп высших учебных заведений, Димитренко Е. В. (2019)
Самолюк О. И. - Условия формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля "Начальное образование" в рамках элективного курса по физической культуре (2019)
Самусь А. І. - Фізична підготовка у студентських командах футболістів із різним ігровим амплуа (2019)
Тищенко В. А. - Инновации в совершенствовании специальной физической подготовки в спортивных единоборствах (современный аспект), Лисенчук Г. А. (2019)
Цибанюк О. О. - Організаційно-правові засади визнання фізичного виховання і спорту Румунії пріоритетним напрямком розвитку держави (1948-1989 рр.) (2019)
Чистякова М. А. - Проблемы и противоречия в вопросах гендерного равенства в спорте, Шишкин А. П. (2019)
Шинкарьова О. Д. - Підвищення ефективності фізичного вдосконалення здобувачів вищої освіти засобами кросфіту (2019)
Ячнюк М. Ю. - Легкоатлетичний біг як засіб оздоровлення різних верств населення, Ячнюк І. О., Ячнюк Ю. Б. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
Онищенко А. - Библиотеки в цифровой среде: курс на индивидуальный интегированный сервис (Вступление (2019)
Горева В. - Национальная библиотека Украины имеи В. И. Вернадского как научно-исследовательский институт: итоги пятилетней деятельности, перспективы инновационного развития, Кулаковская Т. (2019)
Костенко Л. - Национальный библиометрический проект: пять лет на службе науки Украины, Симоненко Т., Жабин А. (2019)
Лобузина Е. - Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки, Перенесиенко И., Лощинская Н. (2019)
Панасина О. - Социально-культурные проекты с "научным акцетом" (2019)
Гранчак Т. - Перспективы развития библиотек в русле трансформационных процессов современности (2019)
Березкина Н. - Оценка эффективности деятельности библиотек в республике Беларусь (2019)
Попик В. - Новые гуманитарные технологии поддержки историко-биографических исследований, издательской и информационной работы библиотек в области пропаганды биографических знаний, Марченко Н., Стамбол И. (2019)
Бондаренко Е. - Информационно-библиографическая деятельность Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в информационной среде (2019)
Клименко О. - Специализированные научные периодические издания как составляющая часть библиотечно-информационной деятельности научной библиотеки, Сокур Е. (2019)
Астапович Л. - Унификация поискового образа документов в электронном каталоге Центальной научной библиотеки НАН Беларуси в условиях корпоративной каталоизации, Зенькевич Ж. (2019)
Курганова Е. - Историография проблемы влияния стиля барокко на украинскую книжную культуру XVII - XVIII вв.в современных книговедческих исследованиях (2019)
Алиева-Кенгерли А. - Отражение военно-политической истории в Сефевидской рукописной книге, Эфендиев А. (2019)
Лис М. - Французские старопечатные издания в книжном собрании П. Н. Беркова (2019)
Захарова Н. - Социокультурная деятельность академической библиотеки в условиях информатизации общества (2019)
Исходные данные (2019)
Романчук Л. Д. - Еколого-біологічні властивості збудника хвороби шютте на сосні звичайній (Pinus sylvestris L.) в умовах лісів Полісся Житомирщини, Діденко П. В. (2019)
Карпенко В. П. - Вміст сирої клейковини і білка у зерні пшениці полби звичайної за використання біологічно активних речовин, Павлишин С. В., Гнатюк М. Г. (2019)
Грабовський М. Б. - Продуктивність кукурудзи на силос та вихід біогазу залежно від густоти стояння рослин (2019)
Кравченко Н. В. - Продуктивність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов випробування, Бондус Р. О., Скляр В. Г., Подгаєцький А. А., Дегтярьова М. С. (2019)
Рижук С. М. - Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах, Сухораба В. П., Надточій П. П., Проценко Л. В., Цибульський В. О., Ратошнюк Т. М. (2019)
Карпенко В. П. - Вміст пігментів у листках сочевиці за дії біологічних препаратів, Новікова Т. П., Притуляк Р. М., Гнатюк М. Г. (2019)
Манушкіна Т. М. - Ріст, розвиток та формування продуктивності лаванди вузьколистої в умовах Південного Степу України (2019)
Господаренко Г. М. - Зміна фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого в сівозміні залежно від різного удобрення, Прокопчук І. В., Черно О. Д., Бойко В. П. (2019)
Глупак З. І. - Стандартизаці та сертифікація зерна в Україні та країнах Європейського Союзу (2019)
Василишина О. В. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору кращого сорту заморожених плодів вишні (2019)
Устименко В. І. - Видове різноманіття вищих судинних рослин свіжих борів природного заповідника "Древлянський" (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Гуральська С. В. - Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозо-нефритної та репродуктивної форм інфекційного бронхіту, Кот Т. Ф., Заїка С. С., Сокульський І. М., Хоменко З. В. (2019)
Камбур М. Д. - Вплив зниженого рівня протеїну на рубцеву ферментацію, обмін речовин та продуктивність корів (2019)
Замазій А. А. - Амінокислотний склад крові новонароджених функціонально активних телят та телят з ознаками гіпоксії (2019)
Ємець О. М. - Аляріоз мʼясоїдних тварин і його емерджентної форми у людини, Ємець М. О. (2019)
Дуда Ю. В. - Показники клітинного імунітету кролів за впливу цистицеркозної інвазії, Шевчик Р. С., Кунєва Л. В. (2019)
Насонов И. В. - Сравнительная эффективность сорбентов при выведении антибиотиков из организма цыплят-бройлеров для получения экологически чистой продукции (2019)
Котелевич В. А. - Вплив мінеральних речовин та "нутріселу" на якість молока і молочну продуктивність корів, Довгій Ю. Ю., Сеніченко В. Ю., Довгій Х. О. (2019)
Постой В. В. - Неспецифічні та антигенспецифічні властивості трансфер-фактора, отриманого з молозива сенсибілізованих до збудника сальмонельозу корів (2019)
Каркач П. М. - Яєчна продуктивність батьківського стада перепелів залежно від термінів їх фотостимуляції, Машкін Ю. О., Бількевич В. В., Фесенко В. Ф. (2019)
Ятусевич А. И. - Биологические свойства противопаразитарных препаратов на основе вахты трехлистной, Горлова О. С. (2019)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки метаболічної функції печінки у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. (2019)
Мерзлов С. В. - Дія екстрагентів на показники елімінації сичужних ензимів, Білий В. Ю., Риндін А. В. (2019)
Романчук Л. Д. - Оцінка вмісту радіонукліду 137cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лопатюк О. В., Ковальова С. П. (2019)
Никитюк Ю. А. - Компенсаційні інструменти управління та організаційно-економічні особливості формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві, Коморна О. М., Никитюк І. Ю. (2019)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Саух С. Е. - Метод прогнозирования помесячной динамики объемов выработки электроэнергии энергоблоками АЭС Украины, Борисенко А. В. (2019)
Красильников А. И. - Семейство распределений Субботина и его классификация (2019)
Іванюк В. А. - Адаптивний метод ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем інтегральними рядами Вольтерри, Федорчук В. А. (2019)
Tkachuk V. M. - Function Optimization Based on Higher-Order Quantum Genetic Algorithm, Kozlenko M. I., Kuz M. V., Lazarovych I. M., Dutchak M. C. (2019)
Гільгурт С. Я. - Побудова асоціативної пам’яті на цифрових компараторах реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки (2019)
Куцан Ю. Г. - Аналіз чутливості порівняльної оцінки варіантів ядерно-паливних циклів Україниіантів ядерно-паливних циклів України, Годун О. В., Кир'янчук В. М. (2019)
Фархадзаде Э. М. - Компьютерная технология оценки взаимосвязи технико-экономических показателей энергоблоков, Мурадалиев А. З., Рафиева Т. К., Рустамова А. А. (2019)
Круковський П. Г. - Моделювання тепловологого стану тунелів Київського метрополітену, Тадля О. Ю., Дейнеко А. І., Скляренко Д. І., Олійник В. С. (2019)
Bezgrebelnaya E. - Features of changes in individual states of the nervous system of students of special medical groups in the process of physical education, Koryahin V., Blavt O. (2019)
Jałowiecka-Frania A. - Zjawiska językowe w schizofazji dziecięcej (2019)
Zavydivska N. - Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of student, Zavydivska O., Khanikiants O. (2019)
Zubal M. - Statistical interconnections between the increment of 7–8-year-old boys' physical qualities of different somatotypes, Raitarovska I. (2019)
Бойчук Ю. - Дослідження інтересу студенток до розвитку фізичних якостей педагогічними засобами і методами, Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронський О. (2019)
Імас Є. - Діагностика сформованості праксеологічного компонента професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти, Василенко М. (2019)
Ленарт Д. - Оптимізація навчально-тренувального процесу військових п'ятиборців в умовах недостатнього навчально-матеріального забезпечення, Романчук С., Андрес А., Лесько О., Романів І. (2019)
Пронтенко К. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичний розвиток курсантів військових закладів вищої освіти, Андрейчук В., Безпалий С. (2019)
Слюсарчук В. - Сформованість у дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників рефлексії до фізичного самовдосконалення (2019)
Фурман Ю. - Вплив спеціальних фізичних вправ на швидкісні показники зовнішнього дихання юнаків, хворих на бронхіальну астму, Онищук В., Гаврилова Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Калиновский Я. А. - Методика выбора гиперкомплексных числовых систем для моделирования цифровых реверсивных фильтров третьего и четвертого порядков, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2019)
Клипков С. И. - Некоторые особенности матричных представлений октонионов (2019)
Огір О. О. - Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень (2019)
Ефанов Д. В. - Коды с с уммированием единичных и одного взвешенного разрядов с произвольными модулями счета, Сапожников В. В., Сапожников Вл. В. (2019)
Мохор В. В. - Дослідження правомірності подання ризиків векторами у евклідовому просторі, Гончар С. Ф. (2019)
Яцишин А. В. - Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря, Куцан Ю. Г., Артемчук В. О., Каменева І. П., Попов О. О., Ковач В. О. (2019)
Годун О. В. - Розрахункова модель визначення раціональних конфігурацій інноваційних ядерно-паливних циклів (2019)
Contents (2019)
Mizernaya M. A. - The main geologi-cal-industrial types of gold deposits in East Kazakhstan, Miroshnikova A. P., Pyatkova A. P., Akilbaeva A. T. (2019)
Prykhodchenko V. F. - Influence of local orogeny and ­reservoir characteristics of enclosing rocks on the location of gas traps within the coal bearing deposits, Khomenko N. V., Zhykalyak M. V., Prykhodchenko D. V., Tokar L. O. (2019)
Diomin V. F. - Studying coal seam bedding tectonic breach impact on supporting parameters of mine workings with roof bolting, Khalikova E. R., Diomina T. V., Zhurov V.V. (2019)
Dychkovskyi R. O. - Technological, lithological and economic aspects of data geometrization in coal mining, Lozynskyi V. H., Saik P. B., Dubei Yu. V., Cceres Cabana E., Shavarskyi Ia. T. (2019)
S?adkowski A. - Energy ad-vantages of container transport technology in deep careers, Utegenova A., Kuzmin S., Rakishev B., Stolpovskikh I. (2019)
Kalchenko V. V. - Determination of instan-taneous temperature in the cutting zone during abrasive processing, Yeroshenko А. М., Boyko S. V., Ignatenko P. L. (2019)
Boudjellal D. E. - Study on the interaction of the rock massive and support setting of tunnels, Hafsaoui A., Aissi A. (2019)
Paliichuk I. I. - Deformation of the long casing string on cen-tralizers in the process of its installation in a horizontal well, Nezamay B. S., Malyk H. D. (2019)
Matsyuk I. M. - Substantiation of rational drive parameters for reliable operation of heavy-loaded mechanisms, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2019)
Kagadiy T. - Mathematical modeling in the calculation of reinforcing elements, Shporta A. (2019)
Maksymovych O. V. - Determination of stress in composite plates with cracks on the basis of the method of integral equations and solutions by Green, Dzyubyk A. R., Barvinska Kh. A., Dzyubyk L. V. (2019)
Nesterenko M. P. - Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products, Molchanov P. О., Savyk V. М., Nesterenko M. M. (2019)
Strutynsky V. - Determination of static equilibrium conditions of a mobile terrestrial robotic complex, Hurzhii A., Kozlov L. (2019)
Samorodov V. B. - Comparative analysis of transmissions of mine diesel ­locomotives with different component schemes, Taran I. O., Bondarenko A. I., Klymenko I. Yu. (2019)
Plakhtii O. A. - Active single-phase four-quadrant rectifier with improved hysteresis modulation algorithm, Nerubatskyi V. P., Kavun V. Ye., Hordiienko D. A. (2019)
Romaniuk Yu. F. - Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices, Solomchak O. V., Nykolyn P. M., Nykolyn U. M. (2019)
Loveikin V. S. - Energy optimization of a hoisting engine acceleration, Romasevych Yu. О., Kurka V. P. (2019)
Koriashkina L. S. - On determining productive capacity of EV traction battery repair area, Deryugin O. V., Fedoriachenko S. O., Cheberiachko S. I., Vesela M. A. (2019)
Popovych V. V. - Study of physical and chemical properties of edaphotopes of the waste dumps at coal mines in the Novovolynsk mining area, Henyk Ya. V., Voloshchyshyn А. І., Sysa L. V. (2019)
Yesilevskyi V. - LSTM networks for anaerobic digester control, Dyadun S., Kuznetsov V. (2019)
Sidletskyi V. M. - Integrated control system of the thermal power complex us-ing the tensor analysis methods, Elperin I. V. (2019)
Horban H. - Development of the Ukrainian coal basins as a so-cio-economic system, Hornyk V., Kravchenko S. (2019)
Terepyshchyi S. - Evaluation of Donbas universities’ economic potential: problems of personnel training and unemployment, Svyrydenko D., Zakharenko K., Bezgin K., Kulga O. (2019)
Prokhorova V. - Safety of industrial enterprises development: evaluation of innovative and investment component, Protsenko V., Abuselidze G., Mushnykova S., Us Yu. (2019)
Petryshyn H. Р. - Territorial planning of Lviv-Volyn coal-field: history and prospects, Rusanova I. V., Skliarova I. V. (2019)
Vagonova O. G. - Conceptual approach to financial support of regional territory infrastructure development, Prokopenko V. I., Vvedenska T. Yu., Yaremchuk I. O. (2019)
Марусенкова Т. А. - Імітаційні моделі синтезу шумів MEMS гіроскопів (2019)
Сафоник А. П. - Моделювання та автоматизація процесу отримання коагулянту для освітлення та знебарвлення промислових стічних вод, Таргоній І. М. (2019)
Кравцов Г. А. - Сильный искусственный интеллект: предпосылки, Левитин В. В., Кошель В. И., Никитченко В. В., Примушко А. Н. (2019)
Зубок В. Ю. - Особливості моделі порушника при аналізі атак на глобальну маршрутизацію в Інтернеті (2019)
Пількевич І. А. - Метод синтезу бездротової інформаційно-комунікаційної мережі на основі багатокритерійної кластеризації, Бойченко О. С., Гуменюк І. В. (2019)
Яцишин А. В. - Засоби інтелектуального аналізу та візуалізації геопросторових даних моніторингу стану атмосферного повітря, Куцан Ю. Г., Артемчук В. О., Каменева І. П., Попов О. О., Ковач В. О. (2019)
Konashevych O. I. - Data Insertion in Blockchain for Legal Purposes. How to Sign Contracts Using Blockchain (2019)
Щербина В. - Вступне слово, Рєзнікова В. (2019)
Коваль І. Ф. - Охоронна функція господарського права, Павлюченко Ю. М. (2019)
Устименко В. А. - Міграція, монетарна політика та сталий розвиток: господарсько-правовий вимір, Гудіма Т. С. (2019)
Джабраілов Р. А. - Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку, Малолітнева В. К. (2019)
Бобкова А. Г. - Види організаційно-господарських відносин., Захарченко А. М. (2019)
Щербина В. С. - Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення (2019)
Шаповалова О. В. - Принципи інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання (2019)
Радзивілюк В. В. - Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство (2019)
Смітюх А. В. - Корпоративний пай (частка), неоформлений як цінний папір, як об’єкт речових прав і правовідносин (2019)
Поєдинок В. В. - "Корпоративна соціальна відповідальність” та "бізнес і права людини”: співвідношення концепцій (2019)
Лукач І. В. - Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського