Івах С. - Компоненти організаційної культури керівників закладів дошкільної освіти (2019)
Булавенко С. - Особливості управління навчальним закладом в умовах формування соціальної активності учнів (2019)
Бабенко О. - Ідеї культурно-історичного підходу Л. С. Виготського в процесі інтеріоризації гуманітарно-фахових знань студентами-філологами (2019)
Задільська Г. - Когнітивно-комунікативний підхід до навчання монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО (2019)
Сливка Л. - Використання досвіду польських науковців у моніторинговому дослідженні готовності майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності у школі (2019)
Гера Т. - Організація побуту сім’ї: соціальний, безпекознавчий і педагогічний аспекти, Гущак Ж., Фартушок І. (2019)
Городиська В. - Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до впровадження сучасних естетотерапевтичних технологій (2019)
Стеблюк С. - Підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у контексті ступеневої освіти (2019)
Якубовська М. - Аксіологічні засади у системі творення культурологічної компетентності: модель формування особистості студента (2019)
Бондаренко Н. - Формування культурної компетентності як ключової на уроках української мови (2019)
Бобечко О. - Українські народні думи в супроводі кобзи-бандури як джерело музично-естетичного виховання підростаючого покоління, Бонис Л. (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Педагогічна творчість – як пошукова діяльність викладача (2019)
Агалець І. - Інформаційний супровід професійної мобільності фахівця засобами анотування й реферування (2019)
Савлук І. - Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів закладів вищої освіти (2019)
Василик Дз. - Інтонаційні особливості прочитання поезій Лесі Українки в хорових творах Миколи Ластовецького (2019)
Погорєлов М. - Розвиток інформаційної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у процесі фахової підготовки з автосправи (2019)
Баніт Ю. - Формування підприємницької компетентності у процесі практико-орієнтованої підготовки студентів: особистісно-діяльнісний аспект (2019)
Кузьменко Д. - Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому процесі закладів вищої освіти (2019)
Блашкова О. - Діагностика сформованості гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей (2019)
Морозова О. - Визначення поняття "компетентність”: зарубіжний та вітчизняний підхід (2019)
Шевченко А. - Наукові підходи та дидактичні принципи формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу (2019)
Бінь Ляо - Фортепіанна музика для дітей як засіб формування музично-естетичної компетентності підлітків (2019)
Янь Лінь - Методика формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності (2019)
Копилов С. А. - Вступне слово (2018)
Копилов С. А. - Кам’янець-Подільський державний український університет: перший комплексний досвід національної вищої школи у 1918-1920 рр., Завальнюк О. М. (2018)
Кобильник В. В. - Основні тенденції модернізації системи підготовки фахівців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Горчак Л. В. (2018)
Завальнюк О. М. - Основні результати наукової діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008-2018 рр.), Копилов С. А., Конет І. М. (2018)
Копилов С. А. - Інформаційний ресурс навчальної, навчально-методичної і науково-дослідної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Климчук Л. В. (2018)
Копилов С. А. - Виховання українського патріотизму у студентів – пріоритетний напрям діяльності науковопедагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Горчак Л. В. (2018)
Копилов С. А. - Студентське самоврядування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: досвід і перспективи, Горчак Л. В. (2018)
Копилов С. А. - Спортивні досягнення Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка - вагомий внесок в розвиток українського спорту, Стасюк І. І. (2018)
Копилов С. А. - Музей історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: виховання любові до ALMA MATER, Паур І. В. (2018)
Kopylov S. A. - The Museum of history of KamianetsPodilskyi Ivan Ohienko national University: loving education to ALMA MATER, Paur І. V. (2018)
Завальнюк О. М. - Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в працях українських дослідників, Комарніцький О. Б. (2018)
Копилов С. А. - Професор Іван Огієнко – перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.), Завальнюк О. М. (2018)
Філінюк А. Г. - Ректорська діяльність І. С. Зеленюка у Кам’янці-Подільському: післявоєнні зрушення і осучаснення державного педагогічного інституту (1946-1966 рр.) (2018)
Комарніцький О. Б. - Доцент І. В. Івах на чолі Кам’янець-Подільського педінституту: зростання авторитету вишу (1966-1977 рр.) (2018)
Степанков В. С. - Ректор, професор А. О. Копилов: стратегічний прорив у рейтингу Кам’янець-Подільського педагогічного інституту / університету (1977-2001 рр.) (2018)
Степанков В. С. - Ректор, професор О. М. Завальнюк і реалізація курсу на підвищення ролі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в регіональних процесах (2002-2012 рр.), Комарніцький О. Б. (2018)
Степанков В. С. - Ректор, професор С. А. Копилов і європейська модернізація Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012-2018 рр.) (2018)
Дубінський В. А. - Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2008-2018 рр.: поступ, проблеми та перспективи, Боровець І. І. (2018)
Боровець І. І - Кафедра всесвітньої історії: найстарший базовий структурний підрозділ історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Опря І. А. (2018)
Хоптяр Ю. А. - Історія кафедри "Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін" історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Філінюк А. Г. - Кафедра історії України – провідний базовий підрозділ історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Олійник С. В., Сидорук С. А. (2018)
Вонсович С. Г. - Кафедра політології і соціології – дітище нової державної політики в добу незалежної України, Нечитайло В. В., Вонсович Г. Б. (2018)
Найчук А. В. - Кафедра філософських дисциплін в системі гуманітарної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ганаба С. О., Сулятицька Т. В., Рокачук В. Н. (2018)
Баженов Л. В. - Центр дослідження історії Поділля: наукова та організаційна діяльність на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Баженов Л. В. - Спеціалізована вчена рада історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2009-2018 рр., Завальнюк О. М. (2018)
Гуцал А. Ф. - Археологічна експедиція та лабораторія археології історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Гуцал В. А. (2018)
Дубінський В. А. - Відділ рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та його діяльність у забезпеченні наукового зростання користувачів, Климчук Л. В., Крючкова Н. Д. (2018)
Dubinskiy V. A. - The Departament of rare editions of the library of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University and its activities to ensure the scientific growth of users, Klymchuk L. V., Kryuchkova N. D. (2018)
Білецька Т. В. - Співпраця колективу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з органами освіти, культурними закладами і громадськими організаціями Хмельниччини: форми, зміст і результативність, Дубінський В. А. (2018)
Степанков В. С. - Декан А. О. Копилов: становлення і зростання історичного факультету (2018)
Філінюк А. Г. - Декан Л. В. Баженов: здобутки і об’єктивні проблеми в розвитку історичного факультету, Опря І. А. (2018)
Степанков В. С. - Декан О. М. Завальнюк: нові якості історичного факультету в 1993-2001 рр., Комарніцький О. Б. (2018)
Степанков В. С. - Декан С. А. Копилов: зростання історичного факультету в нових умовах національної освітньої політики (2002-2012 рр.), Дубінський В. А. (2018)
Газін В. В. - Декан В. А. Дубінський: нарощення потенціалу та нові горизонти історичного факультету (2012-2018 рр.), Сулятицька Т. В. (2018)
Наші автори (2018)
Усенко Л. В. - Особенности общения врача с особыми группами больных и в конфликтных ситуациях, Криштафор А. А., Тютюнник А. Г., Петрашенок Е. В., Оленюк Д. В., Мачужак А. А., Скулинец О. В. (2019)
Носівець Д. С. - Біофармацевтичний аналіз взаємодії L-тироксину, диклофенаку натрію та хондроїтину сульфату як компонентів фармакотерапії проявів остеоартрозу внаслідок гіпотиреозуa (2019)
Kuryata O. - Cardiovascular and nephrological risk in patients with chronic kidney disease in ambulatory care, Semenov V. (2019)
Kolesnyk T. V. - Influence of age and body mass index on arterial stiffness and left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension II stage, Nadiuk A. V., Kosova H. A. (2019)
Халімончик В. В. - Вплив компонентів анестезії на динаміку маркерів стресу при лапароскопічних операціях у гінекології, Клигуненко О. М. (2019)
Кравец О. В. - Оценка жидкостного баланса при разных режимах инфузионной терапии у больных высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Філіппова О. Ю. - Можливості корекції ліпідно-фосфоліпідних порушень у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом на тлі ожиріння і патології біліарного тракту (2019)
Bashkirova N. S. - Sensitivity of bronchial receptors under the effect of tobacco smoke in the conditions of various activity of the thyroid gland in children, Vysochina I. L. (2019)
Sirko A. G. - Prognostic factors of intracranial purulent-septic complications of combat-related gunshot penetrating skull and brain wounds, Dzyak L. A., Pylypenko G. S., Yovenko I. O., Skrypnik A. A. (2019)
Dytiatkovsky V. O. - Associations of genotype variants of single nucleotide polymorphism of gene Orosomucoid-1-like-protein 3 and atopic diseases in children, Abaturov O. E., Naumenko N. V., Pinayeva N. L., Alifirenko O. O. (2019)
Ільченко С. І. - Особливості клінічного перебігу та молекулярно-генетичні фактори ризику розвитку хронічного бронхіту в підлітків, які палять, Фіалковська А. О. (2019)
Kalbus O. I. - The evaluation of approaches to the treatment of myasthenia gravis, Shastun N. P., Makarov S. O., Bukreyeva Yu. V., Somilo O. V. (2019)
Nikolenko O. - Relapses in multiple sclerosis, Shulga O., Kozliuk V., Zheshko O., Yurko O., Dubinets M. (2019)
Zakharov S. V. - The content of cytokines in the blood serum of patients with early latent syphilis in process of treatment, Zakharov V. K., Gorbuntsov V. V. (2019)
Raznatovska O. M. - Clinical features of pregnancy in multidrug-resistant tuberculosis and type 1 diabetes mellitus comorbidities (a case report), Fedorec A. V. , Shalmina M. O., Grekova T. A. (2019)
Antonenko A. M. - Hygienic substantiation of calculating models for predicting toxicity of different classes insecticides (first part), Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Shpak B. I. (2019)
Лехан В. М. - Система заходів поліпшення здоров’я населення України на основі аналізу глобального тягаря хвороб та факторів його ризику, Крячкова Л. В. (2019)
Чопчик В. Д. - Проблеми та шляхи удосконалення організації роботи університетського стоматологічного центру за матеріалами соціологічного опитування лікарів (2019)
Професор Едуард Анатолійович Деркачов (80-річчя від дня народження) (2019)
Посохов І. М. - Місце інноваційного потенціалу у міжнародних економічних відносинах, Новік І. О., Синіговець О. М. (2019)
Пармаклі Д. М. - Графоаналітичний метод прогнозування економічних показників розвитку галузей національної економіки, Деркач Т. В. (2019)
Коваленко Н. В. - Ефективне управління розвитком промислових підприємств: концептуальні засади (2019)
Разумова Г. В. - Дослідження феномену розвитку та його властивостей (2019)
Збарський В. К. - Методологічні підходи до поєднання різних за розміром аграрних підприємств, Остапчук А. Д. (2019)
Давиденко Н. М. - Середньострокове планування у поліпшенні бюджетної політики в Україні, Горобчук М. В. (2019)
Конєва Т. А. - Джерела фінансування підприємств переробної галузі, Семененко Г. М. (2019)
Бодрецький М. В. - Ефективність роботи колегіальних органів управління банку в кризових умовах (2019)
Романчукевич В. В. - Діалектична концептуалізація державної фінансової політики сталого розвитку (2019)
Сталінська О. В. - Система економічної безпеки підприємства в умовах розвитку цифрової економіки (2019)
Тютюник І. В. - Теоретичні аспекти аналізу ефективності політики детінізації економіки (2019)
Кирій В. В. - Розроблення механізмів у системі управління інтернет-маркетингом підприємства, Колісник М. М. (2019)
Гриник Г.Г. - Дослідження впливу фосфітів як стимуляторів відпірності дерев дуба звичайного (Quercus robur L.) до збудників з роду Phytophthora на території Кротошинське плато (Польща), Ошако Т., Ткачик М. (2019)
Лавров В. В. - Стан зелених насаджень міста Умань, Слободенюк О. І., Савчук Л. А. (2019)
Андреєва О. Ю. - Динаміка популяцій короїдів у соснових лісах Житомирської області, Вишневський А. В., Болюх С. В. (2019)
Гаврись А. П. - Метод просторового розміщення пожежонебезпечних ділянок на підставі даних дистанційного зондування Землі, Моренюк Р. Я., Гарасимюк І. М. (2019)
Кратюк О. Л. - Особливості впливу напіввільного утримання мисливських тварин на діелектричні показники сосни звичайної (2019)
Панцирева Г. В. - Сучасний стан колекції півоній на базі Ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету, Миколюк О. О., Семчук В. В. (2019)
Бойко Т. О. - Таксономічна структура і стан вуличних насаджень міста Херсон (2019)
Панцирева Г. В. - Перспективність використання Asteracea L. в озелененні зони Поділля (2019)
Сидоренко С. В. - Вплив лінійних дубових полезахисних насаджень на біогенність чорнозему типового агрогенного використання, Старченко О. І., Гладун Г. Б., Сидоренко С. Г. (2019)
Матусяк М. В. - Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (Viscum album) в умовах міста Вінниця (2019)
Башуцька У. Б. - Рекультивація озера методом пульверизаційної аерації води в умовах розташування метеорологічної станції Рава-Руська (2019)
Radomska М. М. - The assessment of the Kyiv urban ecotopes comfort as a birds' habitat, Horobtsov I. V., Mushta M. A. (2019)
Клепанчук О. Ю. - Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки (2019)
Муравйов Ю. В. - Методологічні основи підготовки нормативів плати за спеціальне використання ресурсів мисливських угідь державних підприємств лісового господарства, Гринь Х. Ю. (2019)
Сидорчук О. Г. - Мотиваційні новації як інструмент капіталізації торговельного підприємства, Підлипний Ю. В. (2019)
Дідик А. З. - Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України (2019)
Жежкун І. М. - Подвійне оподаткування лісових земель в Україні та його наслідки для лісогосподарської та деревообробної галузей (2019)
Байзова Л. Р. - Ефективність виробництва і застосування легких стружкових плит із вмістом пінополістиролу (2019)
Нємий С. В. - Проблеми оптимізації напруги у бортовій мережі електрообладнання автотранспортних засобів, Бритковський В. М. (2019)
Гасій О. Б. - Вплив хімічного складу розчинників на ступінь очищення поверхні перед напиленням йонно-плазмових покриттів, Федина М. Ф., Салапак Л. В. (2019)
Фіалко Н. М. - Зменшення вологовмісту димових газів у конденсаційних теплоутилізаторах котельних установок, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Гнєдаш Г. О., Глушак О. Ю. (2019)
Вітинський П. Б. - Ансамбль мереж GRNN для розв'язання задач регресії з підвищеною точністю, Ткаченко Р. О., Ізонін І. В. (2019)
Федевич О. Ю. - Застосування методу Ateb-прогнозування для дослідження зразків високороздільного відеотрафіку (2019)
Havrysh V. I. - Thermal 3D model for non-homogeneous elements in mobile devices, Korol O. S., Shkrab R. R., Kviatkovskyi B. O. (2019)
Івануса А. І. - Управлінські та інформаційні особливості проекту безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд, Яковчук Р. С., Ємельяненко С. О., Івануса З. З. (2019)
Міщук О. C. - Багатокрокове прогнозування тренду показників забруднення атмосферного повітря (2019)
Вергун В. Р. - Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів (2019)
Hrytsiuk Yu. I. - Reflection of expert-based evaluation of software quality, Ferneza O. R. (2019)
Тітул (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Определение показателей гражданского строительства в Одессе при вариантном организационно-технологическом проектировании, Менейлюк И. А. (2019)
Бондар В. О. - Замінення арматурних сталей при виготовленні згинальних залізобетонних елементів прямокутного перерізу за невизначених статистичних характеристиках вихідних матеріалів, Бондар Л. В., Попович Н. М., Василенко Л. В. (2019)
Більченко А. В - Вплив технології виготовлення залізобетонних конструкцій мостових споруд на їх довговічність, Кіслов О. Г., Змійова А. Г. (2019)
Джалалов М. Н. - Технологічні особливості визначення енергоефективності зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі на прикладі загальноосвітної школи, Бутнік С. В, Коломієць Ю. В., Говоруха І. В. (2019)
Каржинерова Т. І. - Енергозберігаючі технології в Україні (2019)
Кожушко В. П. - Влияние количества продольных полос на распределительную способность пластин с различным опиранием их сторон, Лысяков И. Н. (2019)
Кожушко В. П. - Работа полосы на упругом основании, нагруженной по всей её длине равномерно распределенной нагрузкой, Краснов С. М. (2019)
Краснов С. М. - Ефективність реконструкції прогонових будов автодорожніх мостів за допомогою накладної плити, Бережна К. В. (2019)
Малявин А. Н. - Разработка методики определения обобщенных показателей потребности в материальных ресурсах при строительстве инженерных сетей (2019)
Мірошніков В. Ю. - Змішана задача теорії пружності для шару з циліндричним включенням (2019)
Солодовник Ю. Ю. - Экспериментальное и численное исследование работы стоек паллетных стеллажей, Рюмина Е. А., Рюмин В. В., Яровий Ю. Н. (2019)
Фоменко Г. Р. - Методи побудови планових опорних геодезичних мереж, Арсеньєва Н. О.; Урдзік С. М., Синовець О. С., Саркісян Г. С. (2019)
Яровий С. М. - Фізико - статистичний метод оцінки надійності елементів металевих димових і вентиляцій- них труб та їх несучих веж, Слободянюк С. О., Титюк А. О. (2019)
Ушеров-Маршак А. В. - Принципы бетоноведения – как основа развития технологии бетона, Кабусь А. В., Латорец Е. В. (2019)
Сопов В. П. - Деформативність бетонів з використанням золошлаків котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. М., Ахмеднабієв Р. Р. (2019)
Кривенко П. В. - Управління декоративними властивостями лужних цементів, Ковальчук О. Ю. (2019)
Кабусь О. В. - Дослідження складів самоущільнюючих бетонів для виготовлення мостових балок, Буцька Л. М., Латорець К. В., Гуркаленко В. А. (2019)
Казимагомедов И. Е. - Повышение коррозийной стойкости стекловолокна в среде гидратирующего цемента, Наливайко Т. Т. (2019)
Шульгін В. В. - Важкі бетони з використанням золошлаків теплоелектростанцій, Бондар В. О., Демченко О. В., Супрунюк С. Ю., Білобров В. Ю. (2019)
Демідов Д. В. - Визначення паропроникності та водопоглинання теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових покриттів, Саєнко Л. В., Буцька Л. М., Тесленко М. Г. (2019)
Маркіна Н. К. - Особливості та екологічне обґрунтування відведення шахтних вод на етапі проходження стволів в період будівництва вуглевидобувної шахти, Доценко О. О. (2019)
Проскурнин О. А. - Нормирование состава сточных вод с использованием непараметрических статистических методов, Захарченко Н. И., Комаристая Б. Н., Бендюг В. И (2019)
Рязанцев О. І. - Розрахунок низьконапірної водопровідної мережі (2019)
Болотских Н. Н. - Индуктивно-резистивные системы кабельного обогрева трубопроводов большой протяженности, Болотских Н. С. (2019)
Болотских Н. С. - Проектирование систем антиобледенения кровель и водостоков зданий, Болотских Н. Н. (2019)
Цитлишвили Е. А. - Обеспечение экологической безопасности сброса сточных вод предприятий пищевой промышленности, Проскурнин О. А. (2019)
Бородін Д. Ю. - Використання рослинних олій у якості біопалива для дизельних двигунів, Семенов В. Г., Семенова- Куліш В. В., Герасименко В. В. (2019)
Захарова Е. В. - Потрібні зміни до бази даних ГІС-автомобільна дорога з урахуванням змін клімату України у ХХІ столітті, Ряпухін В. М., Саркісян Г. С., Синовець О. С., Фоменко Г. Р. (2019)
Мeneylyuk А. - Analysis of the change of sound insulation index from the range of frequency, density and thickness of the panel with the use of rubber crumb, Popov О., Hostryk A., Crnoja A. (2019)
Саркісян Г. С. - Аналіз поздовжніх профілів покриття дорожнього одягу, отриманих на основі геодезичних вимірювань, Ряпухін В. М., Фоменко Г. Р., Мусієнко І. В., Синовець О. С. (2019)
Сизова Н. Д. - Численно-аналитические решения температурных задач в областях сложной формы (2019)
Смірнова Н. В. - Нові вимоги до визначення рівності та зчіпних якостей покриттів в сучасних умовах руху автомобілів, Арінушкіна Н. С., Грищенко Т. М. (2019)
Коваль О. А. - Шляхи вдосконалення алгоритму попереднього радіометричного контролю при відборі проб харчових продуктів дозиметром-радіометром МКС-05 "ТЕРРА", Мінка С. В., Коваль А. О. (2019)
Кундо Ю. А. - Результаты исследования вибрации частотно-регулируемых электродвигателей насосных агрегатов, Корсун В. Е., Федоренко А. А. (2019)
Майстренко А. А. - Пакування виробів з ніздрюватого бетону, Амеліна Н. О., Бердник О. Ю. (2019)
Нестеренко О. В. - Профілактика травматизму та профзахворювань робітників підприємств в Україні, Онищенко Н. Г., Самохвалова А. І. (2019)
Оразбаев А. Р. - Экспериментальное определение появления источников зажигания легковоспламеняющихся жидкостей при их загрузке в резервуары (2019)
Рибалова О. В. - Визначення небезпеки впливу лісових пожеж на якісний стан ґрунтів, Бригада О. В., Коробкіна К. М., Крайнюков О. М., Мірошниченко І. М. (2019)
Солодовник Г. В. - Інформаційні технології у прийнятті багатоетапних рішень, Дейнега А. О. (2019)
Title, contents (2018)
Tishchenkova S. - Counter-terrorism strategies at the interstate level: economic, legal and sociocultural dimensions, Harkusha A., Cherniak N. (2018)
Lentner Cs. - Comparative analysis of the process for compliance with the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic, Hungary and Slovakia - with special emphasis on economic conditions and Hungarian atypical features, Nagy L., Vasa L., Hegedűs Sz. (2018)
Melnyk M. - Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions, Korcelli-Olejniczak E., Chorna N., Popadynets N. (2018)
Ivanova M. - Assessment of the competitiveness of enterprises, Varyanichenko O., Sannikova S., Faizova S. (2018)
Barabanova M. - Use of system dynamics tools in value-oriented approach in management, Lebedeva L., Rastova Yu., Uvarov S. (2018)
Mazur I. - Impact of dual listing of companies’ shares on their liquidity, Sazonov R., Smolarek B. (2018)
Roldugin V. - Multiple linear regression of stock quotes of the Lithuanian enterprises, Roldugin A. (2018)
Stratan A. - Costs: key element of financial control, Manole T. (2018)
Vallišová L. - Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard, Černá M., Hinke J. (2018)
Grigoras-Ichim C. E. - Shaping the perception and vision of economic operators from the Romania-Ukraine-Moldova border area on interim financial reporting, Cosmulese C. G., Savchuk D., Zhavoronok A. (2018)
Маринов В. Д. - Помехи и типовые ошибки конструкторского происхождения в дискретно-непрерывных каналах преобразования данных, Тыныныка А. Н. (2018)
Шишкин А. В. - Цифровые водяные знаки для радиотелефонных каналов с межсимвольной интерференцией, Кошевой В. М. (2018)
Pochernyaev V. N. - Broadband Traveling Wave Tube for Mobile Combined Digital Troposcatter-Radiorelay Station, Povhleb V. S. (2018)
Капштик С. В. - Перспективні середньоорбітальні та низькоорбітальні системи супутникового зв’язку, Наритник Т. М., Сайко В. Г. (2018)
Орєшков В. І. - Забезпечення електромагнітної сумісності сучасних систем передачі мереж широкосмугового доступу (2018)
Berezovsky S. A. - 3D Multiservice Commutation Structure on the Elements by Berezovsky (2018)
Koltsova A. S. - The Investigation of the Influence of Audio Signals Transmission Chain Characteristics on the Spatial Properties of Reproduced Sound, Borisov V. V. (2018)
Baliar V. B. - Baseband Transmission Quality Estimation for DVB-T2 Broadcasting System (Part 1), Petrik Yu., Voytko K., Stupak V. (2018)
Iacob M. I. - Practical Experience in the Configuration and Implementation of SFN DVB-T2 Clusters in the Republic of Moldova, Demciuc I. I., Avram I. A. (2018)
Koshevyy V. M. - Antenna Array with Super Directivity Properties and Possible UWB Application, Shevchenko A. A. (2018)
Korban D. V. - Implementing the Coherence Matrix of the Partially Polarized Wave to Enhance Efficiency of Radar Observation of the Objects, Volkov O. M., Korban V. Ch., Degtjarjeva L. M. (2018)
Вступне слово (2019)
Аленін Ю. П. - Методологія кримінально-процесуальної науки: сучасний стан і перспективи розвитку, Мурзановська А. В. (2019)
Гмирко В. П. - Діяльнісний концепт доведення в суді у реструктуризованому кримінальному процесі (методологічні тези-рефлексії на тему частин 1–2 статті 17 Кримінального процесуального кодексу України) (2019)
Кучинська О. П. - Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України, Циганюк Ю. В. (2019)
Капліна О. В. - Критерії правомірності обмеження права власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики Європейського суду з прав людини, Котова О. С. (2019)
Гловюк І. В. - Арешт майна з метою збереження речових доказів: проблеми застосування у сучасному кримінальному провадженні, Зіньковський І. П. (2019)
Шумило М. Є. - Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у кримінальному процесі: система нормативних лабіринтів та пошук концепції, Андрушко О. В. (2019)
Нор В. Т. - Мотивованість судових рішень з питань передачі кримінального провадження на розгляд об’єднаної та Великої палат Верховного Суду та за наслідками касаційного розгляду, Бобечко Н. Р. (2019)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина кримінального процесуального права” (2019)
Бадида А. Ю. - Соціальні права у практиці Європейського суду з прав людини (2019)
Пацурківський П. С. - Фіскально-правова природа української держави, Рарицька В. Б. (2019)
Maksimentseva N. - Public Administration in the Field of Subsoil Use and Protection in Ukraine (2019)
Панов М. І. - Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів наук кримінального циклу (2019)
Антонюк Н. О. - Поняття диференціації кримінальної відповідальності (2019)
Ескрідж К. - Розвиток кримінології як науки: міждисциплінарний підхід, Бутирський А. А. (2019)
Кононенко В. І. - Підкорись, а потім оскаржуй, Чирва А. М. (2019)
Тимченко Л. Д. - Реформування Європейського Союзу та перспектива України (Рецензія на монографію Šišková Naděžda (ed), The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union), Мушак Н. Б. (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 12 січня 2012 року у справі "Горовенки та Бугара проти України” (2019)
Щодо недопустимості доказів, отриманих із показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні (2019)
Вихідні дані (2019)
Skachkov V. V. - Influence of Intrasystem Perturbations on the Spatial Frequencies Resolution in the Capon and Maximum Entropy Algorithms, Chepkyi V. V., Efymchykov A. N., Dudush A. S. (2018)
Нарытник Т. Н. - Исследование передачи модулированных IR-UWB сигналов системой радиосвязи терагерцового диапазона, Авдеенко Г. Л., Сайко В. Г., Корсун В. И. (2018)
Pochernyaev V. N. - Analysis of the Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Method for Struggle Against Intersymbol Interferencein Multipath Fading Channels, Zaychenko V. V. (2018)
Бойко Ю. М. - Можливості адаптивного багатопорогового декодування самоортогональних кодів (2018)
Oreshkov V. I. - Efficiency of "Vectoring" System Crosstalk Suppression in the Parallel Operation of VDSL2 Systems Over TPP100x2x0,4 Telephone Cable (2018)
Berezovsky S. A. - Intellectual Heuristic Models of Reprogrammable Switching Structures on the Elements by Berezovsky (2018)
Baliar V. B. - Baseband Transmission Quality Estimation for DVB-T2 Broadcasting System (Part 2), Petrik Yu., Voytko K., Stupak V. (2018)
Кольцова А. С. - Анализ возможности применения современных методов кодирования пространственного звука в системах цифрового радиовещания, Боцеля Д. И., Скубий В. В. (2018)
Tregubova I. A. - Fractal Graphics as the Modern Technology of Science, Sobko K. O., Gokhman R. O. (2018)
Korban D. V. - Improving the Efficiency of Remote radar Observation of the Objects, Volkov O. M., Korban V. Ch., Degtjarjeva L. M. (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Медведєв В. В. - Фізична деградація (знеструктурення і переущільнення) – чинник сучасного землеробства, що погіршує екологічне і продукційне функціонування ґрунту, Тітенко Г. В., Пліско І. В., Крилач С. І., Бородін А. Л., Клисак Г. О. (2017)
Смага І. С. - Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистого оглеєного ґрунту Передкарпаття за різних режимів зволоження, Kазімір I. I. (2017)
Чорна В. І. - Еколого-біологічне обґрунтування ролі кремнієвих сполук у системі "ґрунт – рослина", Вагнер І. В., Ворошилова Н. В. (2017)
Горбань В. А. - Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів, Гуслистий А. О., Мандригеля М. В., Погрібняк В. О. (2017)
Скрильник Є. В. - Вплив систем обробітку ґрунту на розподіл та якість гумусових речовин чорнозему типового, Шевченко М. В., Попірний М. А. (2017)
Узбек І. Х. - Внутрішньотканинна транслокація речовин і енергії як механізм самозахисту рослин (2017)
Цапко Ю. Л. - Протеазна активність урбаноземів Харківської області за умов вирощування міскантусу гігантського, Холодна А. С. (2017)
Приседський Ю. Г. - Використання деревних рослин для біологічної рекультивації відвалів фосфогіпсу (2017)
Черлінка В. Р. - Вплив роздільної здатності цифрових моделей рельєфу на якість предикативної симуляції ґрунтового покриву (2017)
Канівець В. І. - "Ґрунтознавство в Україні: ч. 1 – Історія та сучасність" / Д. Г. Тихоненко, В. А. Вергунов, М. О. Горін, Н. М. Новосад. – Харків: "Майдан", 2016. – 408 с. (2017)
To authors’ attention! (2017)
Тітул (2019)
Черкасова Е. Т. - Методология исследования по сохранению и реставрации архитектурно-археологического наследия палестины на примере г. Газа, Алдохдар Хаммоуда Нагед (2019)
Булах І. В. - Містобудівна система дитячих лікувальних комплексів (2019)
Заворіна А. А. - Історико-культурна ідентифікація на прикладі земських шкіл Вовчанського району Харківської області (2019)
Качемцева Л. В. - Процес формування об'ємно-просторової та фунціональної структури привокзальної площі в Харкові. (Основні етапи), Хороян Н. П. (2019)
Качемцева Л. В. - Временная архитектура, малые архитектурные формы в творческой практике В. Ермилова 1920-х – начало 1930-х гг, Мамон А. С. (2019)
Акмен І. Р. - Використання народного досвіду й розробка житла українського колгоспника: дискусія в періодиці 30–40-х рр. ХХ ст. (2019)
Климов И. О. - Проблема дихотомии традиционализма и новаторства в практике современной архитектуры православных храмов (2019)
Кушнарьова К. О. - Ідентичність і соціально-культурне значення історичного середовища міста (2019)
Ладигіна І. В. - Особливості сучасного розвитку ландшафтної архітектури в Україні, Дубіна Н. Г. (2019)
Мещеряков В. М. - Збереження, відтворення, формування традиційного характеру історичного середовища з відтворенням цінних втрачених об'єктів культурної спадщини в Одесі, Україна (2019)
Поліванова М. В. - Аналіз устрою закордонних технопарків. Порівняльна характеристика (2019)
Сопов Д. В. - Концептуальная модель экополиса будущого, Мироненко В. П. (2019)
Шарлай О. В. - Реалізація концепції інклюзивного міста в сфері міських комунікацій (2019)
Шкодовський Ю. М. - Мікрорайонна забудова з точки зору категорій "хаос" та "порядок", Вигдорович О. В. (2019)
Шкодовський Ю. М. - Реалізація містобудівних концепцій у мікрорайонній забудові (на прикладі міста Харкова), Вигдорович О. В. (2019)
Саєнко Д. М. - Проектування та будівництво дитячих дошкільних закладів Великобританії, США та Чорногорії (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование и выбор состава раствора для устройства сводовой части восстанавливаемого канализационного колектора, Казимагомедов И. Э., Алейникова А. И., Гудилин Р. И. (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Вторичный полимерный композитный материал для восстановления канализационных тонне лей, Убийвовк А. В., Казимагомедов И. Э., Коринько В. И. (2019)
Більченко А. В. - До питання довговічності залізобетонних прольотних будов мостових споруд, Кіслов О. Г., Синьковська О. В., Ігнатенко А. В. (2019)
Бойко Т. К. - Дослідження несучої здатності конструктивних елементів будівлі Київської ГАЕС (2019)
Городжа А. Д. - Методичні рекомендації по використанню неруйнівного методу акустичного каротажу при обстеженні бурових паль, Трощинський Б. О. (2019)
Каржинерова Т. І. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні (2019)
Пальченко О. Л. - Греблі і водосховища – як фактор техногенного впливу на навколишнє середовище (2019)
Рюмин В. В. - Анализ причин разрушения конструкций торгового павильона в г. Харькове, Солодовник Ю. Ю. (2019)
Рюміна К. О. - Дослідження роботи стовбуру оглядової шахти колектору з урахуванням прогресуючого руйнування, Рюмін В. В., Яровий Ю. М. (2019)
Чаплянко С. В. - Применение полиэтилентерефталата в технологии изготовления бетона, Никичанов В. В. (2019)
Першина Л. О. - Оцінка функціональності та економічності при виборі бітумної черепиці, Макаренко О. В. (2019)
Іванов А. М. - Шляхи вирішення проблеми підвищення якості цементів, Балера М. Д. (2019)
Епоян С. М. - Підвищення ефективності осаждення зависі за рахунок використання змішувача удосконаленої конструкції при підготовці питної води, Яркін В. А., Сухоруков Г. І., Сізова Н. Д. (2019)
Карагяур А. С. - Комбінована схема статичної адсорбції, Сироватський О. А., Ісакієва О. Г. (2019)
Назаренко О. М. - Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією, Назаренко І. А., Кравцов В. В., Бахтін В. І., Кузьменко А. А., Жолуденко М. В. (2019)
Олійник О. Я. - Рекомендації щодо визначення параметрів для розрахунку кисневого режиму в аеротенках з закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2019)
Ткачук О. А. - Очищення дощового стоку при його регулюванні за допомогою інфільтраційних басейнів, Ярута Я. В. (2019)
Болотских Н. Н. - Керамические инфракрасные электрические панельные обогреватели помещений (2019)
Болотских Н. Н. - Энергосберегающие технологии кабельного обогрева в системах антиобледенения кровли, Болотских Н. С. (2019)
Біляєв М. М. - Моделювання затікання токсичного газу у приміщення, Берлов О. В., Калашніков І. В., Біляєва В. В. (2019)
Біляєв М. М. - Прогнозування параметрів мікроклімату в робочих зонах методом обчислювального експерименту, Русакова T. I. (2019)
Нестеренко О. В. - Вплив степових та лісових пожеж на навколишнє середовище в Україні, Клевцова Л. Г., Чернишенко Г. О. (2019)
Пономарьова С. Д. - Інтенсифікація очищення викидів дрібнодисперсного пилу какао з допомогою попередньої іонізаційної обробки, Юрченко В. О., Пономарьов К. С. (2019)
Юрченко В. О. - Особливості насичення киснем стічних вод виробництва паперових товарів з макулатурної маси, Іванін П. С., Смирнов О. В. (2019)
Новобранов В. М. - Основні складові засобів просування продукції підприємств будівельної індустрії на європейський ринок, Давиденко О. А. (2019)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Самохвалова В. Л. - Прогнозування родючості ґрунтів за їх макроелементним станом, Христенко А. О., Шедєй Л. О., Самохвалова П. А., Карацюба О. В. (2017)
Савосько В. Н. - Генезис идеи и дефиниция педогеохимических барьеров миграции тяжелых металлов (2017)
Скрильник Є. В. - Оптичні властивості гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його основі, Товстий Ю. М., Попірний М. А. (2017)
Барановський Б. О. - Аналіз трофічної структури флори лісів долини р. Орілі, Іванько І. А., Котович О. В., Кармизова Л. О., Рощина Н. О. (2017)
Symochko L. Yu. - Authentic soil microbial communities in primeval forest ecosystems of Uzhanskyi National Nature Park, Fizer A. I. (2017)
Масюк О. М. - Особливості гумусонакопичення в техноземах під тополевими насадженнями в умовах Західного Донбасу, Горбань В. А. (2017)
Соловей В. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних пристроїв у польових умовах для великомасштабного картографування ґрунтового покриву, Залавський Ю. В. (2017)
To authors’ attention! (2017)
Засєкіна Т. - Учений-педагог і реформатор освітянської галузі в Україні, Кизенко В. (2019)
Годованюк T. - Підготовка майбутніх учителів математики у країнах далекого зарубіжжя (2019)
Локшина О. - Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року (2019)
Mezentseva O. - Centenary of waldorf education:the phases of school movement development (2019)
Шпарик О. - Поняття "освітній розвиток" та "реформування освіти" у учасному науковому дискурсі України та Китаю (2019)
Пометун O. - Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії, Гупан Н. (2019)
Папушина В. - Концепція формування естетичної культури майбутніх чителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки (2019)
Савченко О. - Інноваційний потенціал підручника з читання (2019)
Кизенко В. - Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів у контексті дослідно-експериментальної роботи, Савченко М. (2019)
Мізюк В. - Використання мобільних технологій на уроках інформатики в умовах змішаного навчання, Дмитрієва М. (2019)
Калінська О. - Модель формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти, Івасик І. (2019)
Ковальчук Г. - Роль викладача у становленні глобальної підприємливості студентів, Баніт Ю. (2019)
Малієнко Ю. - Компетентнісно орієнтовані завдання у змісті курсів історії в ліцеї: суть, структура, класифікація, значення (2019)
Попович А. - Формування стилістичних умінь майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти (2019)
Dzhus O. - Actualization factors of young people’s vocational training in the Ukrainian diaspora on the american continent in the 1900s - 1930s (2019)
Попружна О. - Світлий геній Олександра Петровича Довженка (до 125-річчя від дня народження), Ющенко В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Hui Nee A. Y. - Preparing for youth employment in Malaysia: the influence of education and training policy (2019)
Kalchenko T. - Geopolitical propensity towards conflict in conditions of the world economic crisis, Oliinyk V. (2019)
Molchanova E. - Methodological approaches to the definition of a country’s public welfare, Kovtoniuk K., Savych O. (2019)
Lutsyshyn Z. - Modern offshoring of business in the construct of national fiscal security, Frolova T., Yuzhanina N., Mazur M., Perebyinis D. (2019)
Tokar V. - Conceptualisation of the gender component of a country’s economic security, Wasilewska N. (2019)
Velychko V. - On China culture industries’ spatial structure: challenges and solutions (2019)
Тітул (2019)
Благовестова О. О. - Техногенні принципи проектування екологічних поселень (2019)
Булах І. В. - Формування первинного медичного рівня дитячих лікувальних комплексів в містобудівній системі охорони здоров'я (2019)
Качемцева Л. В. - Архітектурна та містобудівна спадщина Захара Корнеєва в м. Харкові, Гелла О. І. (2019)
Кушнарьова К. О. - Архітектурні домінанти історичного середовища малих міст Поділля (2019)
Полищук А. А. - Формирование центров творчества в ХХ веке (2019)
Проценко О. М. - Вибір оптимальних архітектурно-конструктивних рішень при параметричному моделюванні, Мироненко В. П., Сопов Д. В. (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Оцінка доцільності впровадження нового методу відновлення каналізаційного колектору, Алейнікова А. І., Гуділін Р. І., Дегтяр Є. Г. (2019)
Безушко Д. І. - Визначення загальних видів руйнувань та критеріїв безвідмовної роботи причалу типу "больверк" під час землетрусу, Єгупов К. В., Іллічов В. Г. (2019)
Більченко А. В. - Технологічний процес влаштування монолітних залізобетонних плит при реконструкції мостових споруд, Лозицький А. С., Кіслов О. Г., Ігнатенко А. В. (2019)
Самородов О. В. - Розробка методик розрахунку грунтової основи стрічкового фундаменту з вирізом по підошві, Кротов О. В., Храпатова І. В. (2019)
Мирошников В. Ю. - Определение напряженного состояния композита в виде слоя и полупространства с цилиндрической полостью, при заданных на граничных поверхностях перемещениях (2019)
Фірсов П. М. - Математична модель сталеклейового з’єднання з бетоном, Золотов С. М., Кічаєва О. В., Хамзе Мохамад (2019)
Taraday O. - Reconstruction of heating systems of existing residential buildings by means of equipping apartment heating systems with heat meters, Sigal O., Bugai V., Pavliuk N., Shakhnenko Y. (2019)
Болотских Н. Н. - Кабельные электрические системы защиты открытых площадей от снега и льда (2019)
Болотских Н. Н. - Промышленные керамические инфракрасные электрические патронные нагреватели жидкости и газов (2019)
Кривенко П. В. - Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування, Руденко І. І., Петропавловський О. М., Констатиновський О. П., Ковальчук А. В. (2019)
Цапко Ю. В. - Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів, Бондаренко О. П., Цапко О. Ю., Горячев В. О. (2019)
Епоян С. М. - Визначення техніко-економічної ефективності застосування перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції на очисних спорудах водопостачання, Яркін В. А., Сухоруков Г. І. (2019)
Козачина В. А. - Математичне моделювання в задачах очистки стічних вод, Шинкаренко В. І., Габрінець В. О., Горячкін В. М. (2019)
Назаренко О. М. - Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності системи водопостачання міста, Назаренко І. А., Бахтін В. І., Шеремет'єв Е. О., Серебряков Ю. В. (2019)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки очистки стічних вод в аеротенках - змішувачах завислим і закріпленим біоценозом з використанням нелінійної кінетики моно, Айрапетян Т. С., Калугін Ю. І. (2019)
Рязанцев О. І. - Використання водозливів з широким порогом у водних об’єктах ландшафтної архітектури (2019)
Ткачук О. А. - Визначення показників функціональної надійності споруд водопостачання, Шевчук А. Ю. (2019)
Шаповал М. В. - Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом, Вірченко В. В., Скорик М. О., Криворот А. І. (2019)
Коваль О. А. - Підвищення екологічної безпеки організації технологічних процесів перевезення вантажів та пасажирів шляхом розробки методики попереднього радіометричного контролю продуктів харчування дозиметром-радіометром РКС–01 "СТОРА–ТУ", Мінка С. В., Коваль А. О. (2019)
Гольтерова Т. А. - Особливості технічного регулювання будівельної діяльності в умовах європейської інтеграції, Обухова Н. В., Масс О. М. (2019)
Нестеренко О. В. - Ризики в будівельній галузі, Онищенко Н. Г., Самохвалова А. І. (2019)
Слово редактора (2019)
Maronkova B. - NATO at 70 – History, Present and Future (2019)
Leszczuk S. - Cyberkonflikt w świetle artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (2019)
Wawryniuk А. - Działania polityczne i militarne wybranych państw w walce o przynależność Bukowiny po I wojnie światowej (2019)
Бутирська І. - Функціонування владних інституцій та розвиток процесів у політичному просторі Європейського Союзу (2019)
Головко І. - Культурна парадипломатія як складник "м’якої сили" субнаціональних ак-торів (2019)
Ґотовєцький П. - Герой війни чи солдат Гітлера? Генерал Павло Шандрук в очах поля-ків (2019)
Aso Araz Qadir - Iraqi Kurdistan Oil and Gas Sector: Iraqi and International Dimensions (2019)
Коцан Р. - Порушення режиму радянсько-польського кордону та боротьба з ним у між-воєнний період (1921-1939 роки) (2019)
Олійник Ю. - Гібридні війни та досвід врегулювання конфліктів на прикладі Демокра-тичної Республіки Конго (2019)
Парфіненко А. - Туризм між політично розколотими націями: роль туристичних контак-тів у трансформації китайсько-тайванських відносин (2019)
Трофименко М. - Діаспора як об’єкт та суб’єкт публічної дипломатії (2019)
Бурдяк В. - Нова риторика болгарських політиків та її вплив на результати останніх пре-зидентських і парламентських виборів (2019)
Ватаманюк А. - Нормативно-правове регулювання у наданні соціальних послуг біжен-цям в Іспанії (2019)
Івасюк Г. - Ціннісні орієнтації німців у порівнянні з іншими народами як передумова зовнішньої політики Німеччини (2019)
Kozachuk О. - National Question in the U.S. and Canada’s Domestic Politics: Conclusions from the Comparative Analysis (2019)
Конет А. - Аналіз досліджень сучасної електоральної поведінки в інформаційному полі-тичному просторі (2019)
Ротар Н. - Неоінституціоналізм в системі теоретико-методологічних засад політичної науки (2019)
Семенко В. - Проєвропейський обранець на президентських виборах в Австрії (2016) (2019)
Трофименко А. - Основні тенденції становлення та функціонування лобію-вання в США, Лубінець Д. (2019)
Федорчак Т. - Діяльність сучасних праворадикальних партій у Чехії (2019)
Демиденко О. - Інтелектуальна міграція українців на рубежі ХХ-ХХІ століть: масштаби та основні характеристики явища (2019)
Зайцева З. - Інституціональні аспекти розвитку української культури в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Репецька А. - Співпраця законодавчої та виконавчої гілок державної влади в контексті сучасної політичної системи України (2019)
Макар В. - Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення, Макар Ю., Семенко В., Стецюк А. (2019)
Козачук О. - Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція, Мельничук Л. (2019)
Landmann T. - Zbliženie niemiecko-sowieckie w latah 1921–9130, a bezpieczeństwo państwa polskiego w ocenie oddziału II sztabu generalnego Wojska polskiego (2019)
Комар В. - Козацькі військові формування в політиці іноземних держав 1918–1945 рр., Шиманович А. (2019)
Ладний Ю. - Національне питання в ідеології та практиці "білого руху" Півдня Росії (1919–1920 рр.) (2019)
Мудрак М. - Сучасна сербістика в Україні: проблематика та наукові центри (2019)
П’янкова Є. - Хто з родини Ходецьких представляв руські воєводства на сеймах Корони Польської у 1493–1533 роках (2019)
Гражевська Я. - Сеймові конституції 1611–1632 рр. про стан земських та ґродських книг в українських воєводствах (2019)
Курильчук Н. - Колективізація сільського господарства на Житомирщині (на прикладі сіл Голиші та Майдан Олевського району) (2019)
Уткін О. - Український технічно-господарський інститут 1932–1952 рр. (2019)
Виноградов С. - Інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН(Б) і УПА cеред населення окупованої території України (2019)
Толочко С. - Святкування 1500-річчя Києва 1982 року: ідеологічний аспект (2019)
Мицик Ю. - З універсалів гетьманів і полковників ХVІІ ст. (2019)
Будзар М. - Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану (2019)
Шаповал А. - Співпраця Д. І. Абрамовича з Всеукраїнською академією наук через призму епістолярних документів (2019)
Гедьо А. - Випробування містом: Київ сторінками мемуарної спадщини науковців (20–30-ті рр. XX ст.), Калужина А. (2019)
Кригіна О. - Використання та забезпечення збереженості інформації метричних книг (2019)
Ковальов Є. - Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Черний В. И. - Современная концепция интенсивной терапии коагулопатии, осложняющей политравму и шок (2019)
Ошивалова О. О. - Клініко-організаційний підхід до вдосконалення профілактики епідермальних дисплазій шкіри, Зюков О. Л. (2019)
Гандзюк В. А. - Вивчення ставлення до власного здоров’я пацієнтів багатопрофільного закладу: інструментарій та основні результати (2019)
Заболотна І. Е. - Ожиріння та надмірна маса тіла в дітей, критерії діагностики та статистика поширеності, Ященко Л. В. (2019)
Фелештинський Я. П. - Лапароскопічна алопластика троакарних гриж параумбілікальної ділянки, Дадаян В. А. (2019)
Pasko V. S. - Ambulatory blood pressure monitoring changes in hypertensive patients (2019)
Лисенко Б. М. - Гормональний статус хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом у поєднанні з гіпотиреозом, Хабрат Б. В., Литвак О. О., Гирявенко О. Я., Гордийчук О. А., Струк Т. А., Хабрат А. Б. (2019)
Парамонов В. В. - Кумулятивна захворюваність на гематологічні неоплазії та її динаміка в різних регіонах Черкаської області, Дягіль І. С. (2019)
Серга Т. В. - Поширеність стравоходу Барретта, його зв’язок із хронічним helicobacter pylory aсоційованим гастритом, атрофією та метаплазією слизової оболонки шлунка, Курик O. Г., Яковенко В. О., Соловйова Г. А., Ткаченко Р. П. (2019)
Пилипенко Н. Г. - Психологічні аспекти якості медичного обслуговування: сучасні проблеми та перспективи дослідження (2019)
Мишуніна Т. М. - Тиреотропний гормон і рак щитоподібної залози (аналіз літератури та результати власних досліджень), Гуда Б. Б., Болгов М. Ю., Калініченко О. В. (2019)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічні дослідження використання побічних продуктів тваринного походження, Свалявчук Л. І., Шевцова О. Л. (2019)
Грановська Л. М. - Інституціональне забезпечення раціонального природокористування в аграрному секторі економіки Півдня України (2019)
Скрипчук П. М. - Еволюція використання нематеріальних інструментів економіки природокористування (2019)
Шпак Г. М. - Прикладні аспекти геоуправління в органічному землеробстві (2019)
Чудовська В. А. - Інвестиційна привабливість відновлюваної енергетики в Україні (2019)
Бохан А. В. - Дипломатія Європейського союзу та еко-брендинг країн (2019)
Дем’янюк О. С. - Агроекологічна та економічна оцінка застосування ґрунтових і страхових гербіцидів при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Лівобережного Лісостепу України, Шацман Д. О. (2019)
Коноваленко Л. І. - Вплив буферної здатності ґрунтів на біоакумуляцію важких металів пшеницею озимою в зоні впливу ТЕС, Бондарева О. Б., Вінюков О. О. (2019)
Гуцуляк Г. Д. - Принципи оцінки екологічних ситуацій, Гуцуляк Ю. Г. (2019)
Паляничко Н. І. - Сучасний стан виробництва лікарської рослинної сировини в Україні, Ольхович С. Я., Крохтяк О. В. (2019)
Дорожкіна К. В. - Сучасний стан органічного ринку в Україні: переваги та недоліки (2019)
Ступень Н. М. - Формування моделі збалансованого розвитку рекреаційних територій, Мазур Г. Ф. (2019)
Яремко Ю. І. - Геомоделювання ерозійної небезпеки регіонів зони Степу України за морфологічними характеристиками, Дудяк Н. В. (2019)
Василенко О. В. - Агроекологічні основи вирощування екологічно безпечної товарної продукції м’яти перцевої, Балабак А. В. (2019)
Шевченко Т. Л. - Біоекологічна характеристика лікарських рослин-інтродуцентів в умовах ex situ, Тимошенко Л. М., Глущенко Л. А. (2019)
Гадзало А. Я. - Концептуальні засади інституціонального забезпечення еколого-економічного стану Карпатського регіону (2019)
Дребот О. І. - Інституціональне забезпечення трансформаційних форм аграрного господарювання в Україні, Височанська М. Я., Сахарнацька Л. І. (2019)
Яремко О. П. - Концептуальна модель еколого-економічного механізму лісогосподарської політики (2019)
Ковалів О. І. - Особливі передумови подальшого розвитку ринкових земельних відносин в агроландшафтах України (2019)
Музика Н. М. - Особливості функціонування системи адміністрування земельних ресурсів міста, Маланчук М. С. (2019)
Опенько І. А. - Економічна ефективність використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади, Степчук Я. А., Цвях О. М. (2019)
Капінос Н. О. - Становлення і розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення (на прикладі Сумської області), Гончаров В. В., Канівець О. М. (2019)
Хомюк Н. Л. - Динаміка справляння та надходження земельних платежів у традиційному та органічному сільськогосподарському землекористуванні в Україні (2019)
Романюк Л. В. - Феноменологічно-синергетична методологія конструювання умов становлення цінностей особистості студента-спортсмена, Деспоташвілі М., Коробейніков Г. В. (2017)
Kovalenko V. Ye. - Programme of Correction of Emotional Development Disorders in Mentally Retarded Primary School Students Taking One-On-One Training (2017)
Tsybuliak N. Yu. - Types of Professional Observation Skills of Future Preschool Teachers (2017)
Chebykin O. Ya. - Deceitfulness According To The Indicators of Emotional Maturity Methodology and Polygraph Examination, Kosianova O. Yu. (2017)
Ільницька Л. А. - Особливості локусу контролю особистості, схильної до інтернет-адиктивної поведінки (2017)
Slabouz V. V. - Examination of Foreign Language University Teachers’ Reflexive and Perceptive Characteristics Manifestation (2017)
Bielai S. V. - Theoretical, Methodological and Practical Bases for Creating Job Description of Crisis Assessment Experts in Terms of State Security of Ukraine, Medvid M. M., Parkhomenko O. O. (2017)
Пирог Г. В. - Психологічний аналіз форм відображення процесу мислення в соціальних мережах, Пірог О. В. (2017)
Oral T. - Investigation of Forgiveness Levels in Vocational School Students (2017)
Homolska L. P. - Types of Consumers According to Their Perceptions of Brands’ Environmental Friendliness in Brand Communications (2017)
Bilous T. M. - Risk Assessment of the Development and Signs of Emotional Burnout Syndrome in Lecturers of Theoretical and Practical Departments of Medical University, Dikal M. V., Kaniovska L. M. (2017)
Каргіна Н. В. - Самодостатність як ресурс психологічного благополуччя особистості (2017)
Сизонов Д. Ю. - Психолінгвістичні основи медіаграмотності: до проблеми інтерпретації медіатекстів (2017)
Shamne A. V. - Variable-Typology Mapping of Psychosocial Development in Adolescence (2017)
Dmitrenko N. Ye. - Perception of Humorous Content Under Normal and Psychopathological Conditions, Krupelnytska L. F., Shportun O. M. (2017)
Tsymbal S. V. - Overcoming Language Anxiety Among the English Language Learners: Psycho-Pedagogical Aspect (2017)
Ільїна О. В. - Метод моделюючого навчання в комплексній психологічній підготовці ортопедагогів-реабілітологів (2017)
Spivak L. M. - Transformations of Personality’s National Self-Consciousness in Youth (2017)
Davydova O. V. - Psychological Peculiarities of Teaching Profession (2017)
Donii N. Ye. - Identity Crisis and Its Role in Amplification of Social Devitalization of Personality (2017)
Melenchuk N. I. - Individual Psychological Peculiarities of Adventurousness According to Emotional Type (2017)
Завацький Є. Ю. - Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації, Завацька Н. Є., Спицька Л. В. (2017)
Kazanzhy M. I. - The Importance of Facilitation in Successful Adaptation (2017)
Криницький Ю. - Чотири-імпульс та момент чотири-імпульсу електромагнітного поля системи релятивістських заряджених частинок у наближенні слабкої взаємодії (2018)
Bulavin L. A. - Melting thermodynamics of nanocrystals, Alekseev O. M., Zabashta Yu. F., Lazarenko M. M. (2018)
Kashuba A. I. - Lattice vibration spectra of a4bx6 group crystals, Solovyov M. V., Maliy T. S., Franiv I. A., Gomonnai O. O., Bovgyra O. V., Futey O. V., Franiv A. V., Stakhura V. B. (2018)
Zachek I. R. - Influence of uniaxial pressures on dynamic properties of NH3CH2COOH•H2po3 ferroelectric, Levitskii R. R., Vdovych A. S. (2018)
Лобода Н. А. - Особливості доменної структури і процесу формування нано- і мікрокристалів на поверхні монокристалівINH2(CH3)2IAl0.8Cr0.2(SO4)2×6h2O, Капустяник В. Б., Еліяшевський Ю. І., Кулик Б. Я., Серкіз Р. Я., Чапля З., Біляк Р. В. (2018)
Головач Ю. - Статистична фізика складних систем у світі та у Львові, Дудка М., Блавацька В., Пальчиков В., Красницька М., Мриглод О. (2018)
Дойков Д. М. - Емісія газу і пилу в холодних середовищах із підвищеним умістом радіоактивного ізотопу титану 2244Ti, Андрієвський С. М., Ющенко О. В. (2018)
Ковальчук М. - Чи реальні зміни параметрів фраунгоферових ліній на шкалі 11-літнього циклу сонячної активності?, Гірняк М., Стоділка М., Лаушник І. (2018)
Содержание (2019)
Сиволап В. Д. - Короткотривалий і віддалений прогноз у хворих на Q-інфаркт міокарда, що ускладнений гострою серцевою недостатністю на тлі гіперглікемії, Капшитар Н. І. (2019)
Чернюк С. В. - Динамічні зміни структурно-функціонального стану серця у хворих на гострий міокардит (2019)
Сиволап В. В. - Електричні властивості міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію, що поєднана з субклінічним гіпотиреозом, Новіков Є. В. (2019)
Reznichenko N. Yu. - Comparative study of the effectiveness of antihistamine preparations in the treatment of patients with atopic dermatitis (2019)
Koziolkin O. A. - Complex treatment of patients with vertebral thoracalgia using manual therapy and physical rehabilitation, Miedviedkova S. O., Liakhova І. М., Malakhovа S. M., Lisova O. O., Cherepok О. О. (2019)
Кутовой А. Б. - Субтотальные адреналэктомии в лечении доброкачественных образований надпочечников, Жмуренко Э. В., Шкура М. Н., Крячкова Л. В. (2019)
Сірко А. Г. - Вплив декомпресивної краніектомії на внутрішньочерепний тиск у потерпілих із тяжкою черепно-мозковою травмою, Сук В. М., Сердюк В. М., Скріпнік О. Ф. (2019)
Швець А. В. - Особливості відновлення постконтузійної симптоматики після черепно-мозкової травми у військовослужбовців, Кіх А. Ю., Лук’янчук І. А. (2019)
Пітько В. А. - Культивування ембріонів в одноступеневих і послідовних середовищах: вплив на морфологію та імплантаційний потенціал бластоцист, Щербаков А. Ю., Логінова О. О., Сініло Н. М., Кучков В. М., Черкашина Я. О., Павлов І. В. (2019)
Остафійчук С. О. - Вивчення асоціації Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ з ризиком розвитку акушерських ускладнень (2019)
Абатуров О. Є. - Взаємозв’язок між рівнем експресії мікро-РНК та особливостями клінічного перебігу функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей, Бабич В. Л. (2019)
Гайструк Н. А. - Патогенетична роль дефіциту вітаміну D та імунозапальних порушень у розвитку дистресу плода у вагітних із хронічним багатоводдям, Гайструк А. Н., Мельник А. В., Дубас Л. Г., Льовкіна О. Л. (2019)
Боярська Л. М. - Мікробна контамінація носоглотки у дітей із хронічним тонзилітом і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гребенюк Л. В., Іванова К. О., Ахтирський В. В. (2019)
Хоміцький М. Є. - Клініко-психопатологічна характеристика ремісій шизоафективного розладу в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (клініко-етологічний аспект) (2019)
Дорофєєва О. Є. - Особливості функціонального стану спортсменів Masters в умовах тренувальної та змагальної діяльності, Яримбаш К. С. (2019)
Михалюк Є. Л. - Особливості електрокардіограми осіб, які займаються спортом. Повідомлення ІІ (огляд літератури), Сиволап В. В. (2019)
Лизогуб В. Г. - Роль змін мікробіоти кишківника в патогенезі серцево-судинних захворювань (огляд літератури), Крамарьова В. Н., Мельничук І. О. (2019)
Філімонов Р. В. - Питання анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань у хворих із синдромом діабетичної стопи, Філімонова І. В., Кобеляцький Ю. Ю. (2019)
Romanenko Ye. H. - Nitric oxide formation in the metabolism of nitrates in the oral cavity, Hryhorenko L. V., Komskyi M. P., Sribnyk P. L., Sinkovska O. O. (2019)
Raznatovska O. M. - Features of pregnancy course in women with chemoresistant tuberculosis (a literature review), Shalmin O. S. (2019)
Riabokon Yu. Yu. - Current course of measles in adults (a literature review), Bilokobyla S. O., Riabokon O. V. (2019)
Title (2019)
Волошин Ю. О. - Омбудсмен із питань охорони здоров’я як фактор гарантування прав людини в умовах медичної реформи в Україні, Марцеляк О. В., Янчук А. О. (2019)
Contents (2019)
Prokopenko I. G. - Synthesis and Effectivity Analysis of Robust Algorithms for Random Signal Detection in Non-Gaussian Interferences, Omelchuk I. P., Prokopenko K. I., Osipchuk A. A. (2019)
Pyanylo Ya. D. - Orthogonal Multiples in Digital Processing Problems (2019)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination using Distances Measurements (2019)
Tovkach S. S. - Organization of Distributed Information Systems the Aviation Gas Turbine Engine (2019)
Melnyk O. S. - Synthesis of Majority Single-Electron Nanodevices with Memory, Poliakov Y. V. (2019)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design of Hybrid Power Systems of Ukraine, Kot A. T. (2019)
Goncharenko A. V. - Hybrid Relative Combined Pseudo-Entropy Function as a Tool for a Transport System Management (2019)
Hryshchenko Y. V. - Piloting Quality Assessment Systems, Romanenko V. G., Pipa D. M., Amelina A. I. (2019)
Predachenko K. O. - The Elevator Parameters Study of Joined Wing Configuration in Term of Lift-to-Drag Ratio Losses Due to Trimming, Lemko O. L. (2019)
Shutko V. N. - Theoretical Bases for the Development of Chemosensitive Detecting Surface in Technical Devices for Environment Protection, Zakhmatov V. D., Kolganova O. O., Mykolushko A. N. (2019)
Sibruk L. V. - Microstrip Antennas for Unmanned Aerial Vehicles Application, Chovgun A. I., Bondarenko D. P. (2019)
Sushchenko O. A. - Mathematical Modeling of Electronic Devices of Servo System for Inertially Stabilized Platforms, Yehorov S. H. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Output Data (2019)
Привітання ректора Ужгородського національного університету учасникамІ науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії", присвяченої 20-й річниці з дня заснування факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ "УжНУ" (2019)
Михайлович С. О. - Факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ 20 років – сторінки історії створення, Миронюк І. С., Федорішко А. А., Товт В. А. (2019)
Августинович Я. І. - Сучасні особливості захворюваності дорослого населення (2019)
Бондарчук Н. Я. - Нагальні проблеми та структурно-функціональна модель організації рекреаційної діяльності населення України за місцем проживання, Чернов В. Д., Щерба М. Ю. (2019)
Гладуш В. - Формування діагностико-прогностичної компетентності магістра спеціальної освіти, Кляйн В., Шилонова В. (2019)
Гур’єв С. О. - Аналіз світового досвіду застосування методики визначення Індексу безпеки лікарень, Шевчук Г. А., Сацик С. П., Гуселетова Н. В. (2019)
Дудник С. В. - Характеристика системи попередження дитячої смертності (2019)
Дуткевич-Іванська Ю. В. - Показники кислотно-лужної рівноваги сечі у студентів ФЗФВ під час Великого посту, Мелега К. П., Русин Л. П., Сабадош М. В., Шанта І. Ф. (2019)
Жданова О. В. - Рівень інтернет-залежності студентської молоді (за даними соціологічного дослідження), Слабкий Г. О. (2019)
Кашуба В. О. - Аксіологічний компонент у змісті здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку, Гончарова Н. М. (2019)
Керецман А. О. - Профілактика онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота: сучасні реалії та перспективи, Пішковці А.-М. М. (2019)
Костроба В. І. - Розрахунок потреби в забезпеченні дорослого населення з ментальними порушеннями в соціально-реабілітаційних послугах, Миронюк В. І. (2019)
Крапівіна А. А. - Гендерні підходи у питаннях репродуктивного здоров’я (2019)
Малешко Г. В. - Функціонально-організаційні моделі реабілітаційної допомоги особам, що перенесли мозковий інсульт на регіональному рівні, Миронюк І. С., Слабкий Г. О., Брич В. В. (2019)
Марченко Я. Ф. - Обгрунтування деяких механізмів виникнення ерозивно-виразкових уражень шлунку у хворих з хронічною хворобою нирок II-III стадії, Піддубна А. А. (2019)
Пишка О. П. - Формування професійних компетентностей фізкультурно-спортивних кадрів, Сущенко І. В., Жоффак Є. С. (2019)
Подпрядова А. А. - Якість життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2019)
Співак А. П. - Аналіз існуючих підходів до фізичної реабілітації пацієнтів при хірургічному лікуванні захворювань органів грудної клітки (аналітичний огляд наукової літератури) (2019)
Філак Я. Ф. - Фізична терапія дітей шкільного віку з вираженим грудним кіфозом, Філак Ф. Г. (2019)
Чебан В. І. - Формування професйних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії на засадах біоетики, Чебан Л. Г. (2019)
Шилонова В. - Шкільний спеціальний педагог в середовищі дитячого садку Словацької Республіки, Кляйн В., Гладуш В. (2019)
Баркасі Д. - Важливість ерготерапії в соціальній праці (2019)
Ґраф-де Руітер Г. - Передумови успішної інклюзії (2019)
Поповичева М. - Компетенции сестер в области реабилитации в Словакии (2019)
Vansač P. - Social intervention through ergotherapy in retirement home (2019)
Belovičová M. - Physiotherapy as a part of a complex non-pharmacological treatment of obesity in medical SPA environment (2019)
Guľašová M. - Self-development and psychohygiene in education of nurses and social workers (we learn them to care not only about the client?) (2019)
Klein V. - Школьный специальный педагог в условиях дошкольных учреждений в Словацкой Республике, Šilonová V. (2019)
Murgová A. - Physical activity and health perception of school-age children (2019)
Кодоні С. - "Побудова мовлення у дітей з депривацією з ментальними порушеннями". Стратегії комунікації у осіб із важкою формою інвалідності (2019)
Андрійчук О. Я. - Базові знання у професійній підготовців фізичних терапевтів, ерготерапевтів, Цюпак Т. Є., Грейда Н. Б. (2019)
Аравіцька М. Г. - Ефективність кінезіолоічного тейпування в програмі фізичної терапії хворих після тотального ендопротезуваня колінного суглоба (2019)
Бражанюк А. О. - Підготовка студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" до реалізації функцій професійної діяльності (2019)
Брич В. В. - Доросле населення з інвалідністю як споживач медико-соціальних реабілітаційних послуг в Закарпатській області, Грушовська О. М. (2019)
Брич В. В. - Підходи до оцінки потреби дітей з хворобами органів дихання в реабілітаційних послугах на регіональному рівні, Дуб М. М., Бородачов М. В. (2019)
Виноградов О. О. - Терапія "дія–спостереження" у реабілітаційній практиці, Гужва О. І., Володіна В. С. (2019)
Гакман А. В. - Психофізіологічні особливості рухової активності людей похилого віку (2019)
Гаяш О. В. - Взаємодія спеціалістів з батьками дітей з особливими освітніми потребами у процесі включення їх в інклюзивну освіту (2019)
Гойдош К. Ю. - Ерготерапія, як метод соціально-психологічної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Романів О. П. (2019)
Гусак В. В. - Порівняльний аналіз різних видів магнітотерапії як засобу реабілітації хворих з варикозною хворобою ускладненою трофічними виразками нижніх кінцівок (2019)
Гузак О. Ю. - Особливості фізичної терапії у диференційованій реабілітації хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з симптомами психоемоційних розладів (2019)
Гузак О. Ю. - Здоровя юних спортсменів – запорука ефективної багаторічної спорттивної підготовки (2019)
Дуб М. М. - Інформаційні технології як елемент технології фізичної реабілітації студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому (2019)
Дуб М. М. - Професійні компетентності фізичного терапевта та його асистента як елемент забезпечення реабілітації, Брич В. В., Грига М. М. (2019)
Дуб М. М. - Здоровий спосіб життя студентів – складова професійної компетенції, Мальцева О. Б. (2019)
Дорошенко Е. Ю. - Напрями формування професійно-прикладної фізчної підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, Гурєєва А. М., Сазанова І. О. (2019)
Жиденко А. О. - Формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури та спорту засобами медико-біологічних дисциплін, Міщенко Т. В. (2019)
Івасик Н. - Доцільність застосування авторської моделі планування індивідуальної програми та технології фізичної терапії дитини з бронхолегеневими патологіями при підготовці фізичних терапевтів (2019)
Йовбак М. І. - Європейські підходи до формування компетенцій працівників в сфері громадського здоров’я, Дудаш Г. В., Служинська М. Б. (2019)
Клапчук В. В. - Від лікувальної фізичної культури і фізичної реабілітації до фізичної терапії та ерготерапії, Зайцева В. М., Пущина І. В., Фетісова В. В. (2019)
Кляп М. І. - Формування особистісної готовності спеціального педагога до роботи з аутичними дітьми (2019)
Ковач Ш. А. - Особливості педагогічного експерименту, Ковач О. Ш. (2019)
Козік Н. М. - Деякі аспекти підготовки фахівців фізичної терапії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Стратійчук Н. А. (2019)
Левенець Н. Г. - Терміни-метафори як частина професійної мови клінічної медицини (2019)
Ляховець Л. О. - Обґрунтування використання елементів плавання та аквааеробіки в системі оздоровчої рекреації (2019)
Мадяр-Фазекаш Е. О. - Навчально-тренувальний процес в групі спортивного вдосконалення УЖНУ, Степчук Н. В. (2019)
Маріонда І. І. - Модель професійної діяльності науково-педагогічних працівників у підготовці фахівців фізичної культури і спорту, Тріфан О. М., Мельник В. М. (2019)
Маркович В. П. - Розрахунок потенціалу реабілітаційної та госпісної мережі в Україні (2019)
Мартинюк І. К. - Розвиток пізнавальних можливостей дошкільників з функціональними порушеннями зору (2019)
Матрошилін О. Г. - Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО, Рогаля Ю. Л. (2019)
Мелега К. П. - Здоров’язміцнювальна діяльність майбутніх фізичних терапевтів у процесі навчання як важливий компонент їх професійної підготовки і чинник професіоналізму, Русин Л. П., Дуткевич-Іванська Ю. В. (2019)
Миронюк В. І. - Динаміка захворюваності на невротичні, повязані зі стресом розлади серед населення Закарпатської області в умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні, Романів О. П., Надь Б. Я. (2019)
Островський М. В. - Фактори направленого формування особистості у процесі занять спортом, Ковач Ш. А., Ковач О. Ш. (2019)
Петрушко М. І. - Ефективність застосування ігрового методу при навчанні плаванню студентів ДВНЗ "УжНУ", Мордвінцев Г. О., Шелехова Т. В. (2019)
Пишка О. П. - Оздоровче та розвиваюче значення художньої гімнастики (2019)
Русин Л. П. - Аналіз особливостей формування культури репродуктивного здоров’я студентів ВНЗ, Мелега К. П., Дуткевич-Іванська Ю. В., Шанта І. Ф., Сабадош М. В. (2019)
Семаль Н. В. - Рівень тривожності особистості та його місце у структурі підготовки спортсменів до змагань, Співак А. П. (2019)
Сидорко О. Ю. - Роль спадковості, середовища й діяльності у розвитку особистості, Ковач Ш. А., Ковач О. Ш. (2019)
Слабкий Г. О. - Європейські підходи до подолання у населення інтернет-залежності, Жданова О. В. (2019)
Слабкий Г. О. - Характеристика проявів стигми та дискримінації людей, що живуть з ВІЛ, Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й. (2019)
Стратійчук Н. А. - Особливості методики викладання фармакології з використанням інноваційних технологій студентам спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія", Козік Н. М. (2019)
Сущенко І. В. - Рухова активність як засіб формування здорового способу життя студентської молоді, Жоффчак Є. С. (2019)
Темерівська Т. Г. - PNF в сучасній реабілітації дітей з ДЦП (2019)
Тимочко О. І. - Сучасний потенціал оздоровчого впливу занять атлетичними видами спорту на школярів (2019)
Товт В. А. - Корекція силової підготовленості студентів жіночої статі засобами гімнастики і фітнесу, Звонар В. В., Мельник В. М., Сусла В. Я. (2019)
Тулайдан В. Г. - Актуальні проблеми фізичного виховання студенток ДВНЗ УжНУ (2019)
Утьосов Я. А. - Особливості психолого-педагогічного впливу на формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2019)
Федорішко А. А. - Статеві відмінності спортивних результатів призерів міжнародних змагань з класичного пауерліфтингу серед студентів ВНЗ (2019)
Філак Ф. Г. - Фізична терапія хворих на постгастрорезекційний синдром в умовах поліклініки, Філак Я. Ф. (2019)
Філак Я. Ф. - Лікувальна фізична культура в оздоровлені дітей із вадами інтелектуального розвитку (2019)
Хома Т. В. - Сучасні підходи до формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Чернявский В. В. - Распространенность заболеваний зубов и дёсен среди военнослужащих ВСУ в зоне ООС (2019)
Шевченко К. А. - Пляжний волейбол як один із видів активного відпочинку, Кевпанич В. В., Шкірта М. І. (2019)
Шелехова Т. В. - Фізкультурно-оздоровчі технології на сучасних уроках фізичного виховання, Степчук Н. В., Петрушко М. І. (2019)
Янович О. - Реалізація принципів фізичного виховання в основній школі, Хома Т. В. (2019)
Содержание (2018)
Гладкий А. В. - Об устойчивости одной разностной схемы с усреднением, Гладкая Ю. А. (2018)
Васин П. А. - Моделирование трехмерной вихревой структуры, Черний Д. И. (2018)
Горбачук В. М. - Моделювання розширення енергопотужностей за невідомого попиту, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2018)
Гром Н. В. - Моделювання пасивної взаємодії двох двопродуктових еволюційних систем при зовнішньому впливі, Семенова Н. В. (2018)
Дунаєвський М. С. - Надійна модель контролю забруднення агровиробництвом за невизначених погодних умов (2018)
Белецкий Б. А. - Распределенные байесовские процедуры распознавания текстовой информации, Гупал Н. А. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Дослідження ефективності адаптивних методів прогнозування, Бондар Т. Г. (2018)
Корольов В. Ю. - Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобів, Ходзінський О. М. (2018)
Феліндаш В. В. - Огляд аспектів обробки аналітичних даних щодо державних закупівель України, Гречко А. В., Мелащенко А. О. (2018)
Гречко А. В. - Застосування грід-технологій та графічних прискорювачів для дослідження процесів в мінералах, Мелащенко А. О. (2018)
Писаренко В. Г. - Розпізнавання нечітких підводних образів, Корнеєв С. В., Писаренко Ю. В., Варава І. А. (2018)
Петрухин В. А. - Мобильная технология интерактивной визуализации трехмерных моделей, Джус А. С., Шайхлисламов С. Х., Нечепуренко Е. В. (2018)
Сидорук В. А. - Паралельний алгоритм розв’язування лінійних систем з розрідженими матрицями поперемінно трикутним методом (2018)
Чорножук С. А. - Новий алгоритм імітаційного відпалу для передбачення структури білків (2018)
Семенов В. Ю. - Метод глобальної мінімізації функцій, заснований на розв’язанні систем нелінійних рівнянь (2018)
Стецюк П. І. - Опуклі квадратичні ЕD-задачі: властивості та субградієнтні алгоритми розв'язання, Фесюк О. В., Буткевич О. Ф. (2018)
Содержание (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності районів Києва у 2017–2018 рр., Неботов П. Г., Шпига С. П. (2018)
Загуменный Я. В. - Численное моделирование обтекания нестационарно движущихся тел, Воропаев Г. А. (2018)
Лукьянов И. О. - Особенности реализации параллельной версии многопопуляционного генетического алгоритма, Литвиненко Ф. А., Криковлюк Е. А. (2018)
Чистяков О. В. - Про математичне моделювання задач стійкості конструкцій на сучасних комп’ютерах, Ніколайчук О. О., Єршов П. С. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Проблема маршрутизації груп БПЛА в задачах пошуку і моніторингу, Корольов В. Ю., Огурцов М. І., Ходзінський О. М. (2018)
Давидов О. П. - Комплексна система обробки зображень на основі алгоритмів тріангуляції (2018)
Колесник Ю. С. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності районів Харківщини у 2017–2018 рр., Новодережкін В. І., Сирку А. А. (2018)
Рясная И. И. - Об адекватности нечеткой шкалы в задачах нечеткого кластерного анализа (2018)
Тупало Я. О. - Методы обработки больших данных (2018)
Брила А. Ю. - Про одну задачу паретівської оптимізації з інтервальними оцінками (2018)
Нестеренко А. Н. - Проблеми ефективного розв’язування систем нелінійних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeоn Phi другого покоління, Полянко В. В., Герасимова Т. О. (2018)
Семенов В. Ю. - Метод классификации пола диктора, основанный на аппроксимации параметров голоса моделью гауссовых смесей (2018)
Стецюк П. І. - Двоетапна транспортна задача з обмеженням на кількість проміжних пунктів, Бисага О. П., Трегубенко С. С. (2018)
Березовський О. А. - Алгоритм знаходження двоїстої оцінки для квадратичної екстремальної задачі (2018)
Масол В. І. - Алгоритм оцінювання розв’язків деяких погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь, Шевченко Є. О. (2018)
Михайлюк В. О. - Реоптимізація 2-критеріальної задачі про узагальнену виконуваність, Чепрасова Т. І., Дрейчан Н. А. (2018)
Вступне слово головного редактора (2013)
Кремень В. Г. - Інноваційні аспекти освітньої діяльності (2013)
Товажнянський Л. Л. - Потенціал науковця, педагога, громадянина (до 60-річчя Олександра Георгійовича Романовського) (2013)
Зязюн І. - Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовського (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Кудин В. А. - Эмоционально-эстетические факторы преподавания и образования (2013)
Васянович Г. - Добро- й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка (2013)
Голозубов А. В. - Герой и героическое в социокультурном пространстве ХХ века: опыт тоталитаризма и общества потребления (2013)
Прокопенко І. Ф. - Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. (2013)
Олійник В. В. - Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства (2013)
Шестопалюк О. В. - Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті (2013)
Гуревич Р. С. - Педагогический профессионализм преподавателя как актуальная проблема профессионального образования, Кадемия М. Е. (2013)
Биков В. Ю. - Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів (2013)
Коваленко О. Е. - Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм – якою їй бути? (2013)
Бабаєв В. М. - Науково-освітні шляхи розвитку світлотехнічної галузі (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців, Куриця Д. І. (2013)
Рыбалка В. В. - Ретроспектива научных определений личности отечественных психологов, педагогов и социологов второй половины ХІХ – конца ХХ века (2013)
Крутій О. М. - Соціально-психологічний механізм формування діалогових компонентів особистості як суб’єкта управління соціальними системами (2013)
Титул, зміст (2019)
Безмилов М. - Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності (2019)
Соронович І. - Підвищення ефективності фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях шляхом поєднання класичних підходів та інноваційних тенденцій тренування, Хомяченко О., Веселкіна С. (2019)
Павленко Ю. - Фізична підготовка спортсменів у сучас1ному п’ятиборстві на етапі попередньої базової підготовки: проблеми та шляхи вирішення, Чувашев О. (2019)
Тищенко В. - Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (на прикладі плавання), Коваленко Ю., Лісенчук Г. (2019)
Аравіцька М. - Ефективність корекції ліпідного та метаболічного дисбалансу у пацієнтів із морбідним ожирінням засобами фізичної терапії, Лазарєва О. (2019)
Бісмак О. - Роль мануального м’язового тестування під час оцінювання функціональних порушень при периферичних невропатіях верхньої кінцівки (2019)
Кашуба В. - Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу на основі диференційованого підходу, Чухловіна В., Долбишева Н. (2019)
Когут І. - Стан та перспективи застосування протезних систем у адаптивній фізичній культурі, Маринич В., Бекар С. (2019)
Круцевич Т. - Стан захворюваності школярів у регіонах України протягом навчання в школі, Червотока М. (2019)
Лісенчук Г. - Особливості залучення школярів до оздоровчо-рекреаційної діяльності з використанням засобів футболу, Жигадло Г., Литвиненко О., Борецька Н., Лісенчук С. (2019)
Матвієнко І. - Аналіз ринку фітнес-послуг (на прикладі м. Івано-Франківськ) (2019)
Усенко Д. - Наукові підходи до стандартизації професійної діяльності фітнесконсультанта (2019)
Федоренко С. - Кооперація держави та приватного сектору як шлях до розбудови сучасної системи фізичної терапії в Україні, Балаж М., Вітомський Вітомський, В. В., Лазарєва О., Вітомська М. (2019)
Чеверда А. - Передумови залучення дітей старшого дошкільного віку до занять дитячим фітнесом з елементами спортивних танців (2019)
Ван В. - Контроль функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих веслувальників з урахуванням спеціалізації у веслуванні на байдарках і каное, Русанова О., Дяченко А. (2019)
Muzyka S. - The spatiotemporal parameters of movements of the top tennis ­players, Polishchuk L., Nagorna V. (2019)
Арнаутова Л. - Копінг-стратегії подолання стресу спортсменами, Петровська Т. (2019)
Мельник М. І. - Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку, Щеглюк С. Д. (2019)
Борщевський В. В. - Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху глобальних змін (2019)
Шульц С. Л. - Нормативно-правові засади розбудови прикордонної інфраструктури, Луцків О. М. (2019)
Семів Л. К. - Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону (2019)
Васильців Т. Г. - Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України, Лупак Р. Л. (2019)
Синюра-Ростун Н. Р. - Особливості формування локальної освітньої політики в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону (2019)
Хомюк Н. Л. - Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Павліха Н. В. (2019)
Колодійчук І. А. - Ідентифікація факторів системи управління відходами (2019)
Сторонянська І. З. - Особливості та тенденції бюджетного забезпечення розвитку Запорізької області в умовах бюджетної децентралізації, Беновська Л. Я. (2019)
Алєксєєв І. В. - Суб’єкти та ефективність податкового контролю, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2019)
Тимчишин Ю. В. - Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління (2019)
Загорський В. С. - Децентралізація як інституціальний механізм забезпечення інвестиційних процесів (2019)
Бандура Т. І. - Дослідження інвестиційного потенціалу Карпатського регіону (в інституційному секторі домогосподарств) (2019)
Лещух І. В. - Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси у Центральному регіоні України (2019)
Іщук С. О. - Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння, Созанський Л. Й. (2019)
Білоконь В. П. - Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки (2019)
Березовський В. А. - Особливості змагальної діяльності у спортивному орієнтуванні на лижах (2019)
Вареник О. Н. - Структура организационных связей между субъектами массового спорта в Курдистане, Абдулрахман Раман Нури (2019)
Гулбани Р. Ш. - Коррекция гибкости суставов у женщин зрелого возраста методами физической реабилитации и виброакустическим массажем, Чурсина Н. А. (2019)
Иванюта Н. В. - Формирование личного опыта управления психофизическим состоянием в профессионально-личностном развитии студенток (2019)
Кашуба В. О. - Підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на основі використання мультимедійних технологій, Асаулюк І. О., Дяченко А. А. (2019)
Квасниця І. М. - Особливості сутності конкурентоспроможності майбутнього тренера-викладача з виду спорту, Квасниця О. М. (2019)
Керестей В. В. - Ефективність застосування методу функціонального тренування у програмі фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді, Баннікова Р. О. (2019)
Кравчук Л. Д. - Відновлення функції ходи у хворих з розривами ахіллового сухожилля, Зінченко В. В., Коваль О. А., Ходирев Д. Є. (2019)
Лихолай А. С. - Дефініція поняття "олімпійська спадщина" як елемент олімпійської освіти (2019)
Несен О. О. - Зміна показників спеціальної підготовленості баскетболістів під впливом занять із застосуванням спеціальної тренувальної маски, Харченко Є. С. (2019)
Новицкая Н. А. - Проблемы организации физического воспитания в высших учебных заведениях на современном этапе его реформирования (2019)
Пальнікова М. Є. - Особливості побудови занять з пілатесу для жінок у другому триместрі вагітності, Яковенко О. О. (2019)
Панін І. М. - Інноваційна діяльність Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (2019)
Панкратов Н. С. - Двигательная активность в системе подготовки студентов к трудовой деятельности (2019)
Пасічник В. М. - Індивідуально-типологічні особливості дітей дошкільного віку, Пітин М. П., Романчук І. В. (2019)
Подгурський С. Е. - "Гиря Подгурского" как эффективное средство повышения физической подготовленности спортсменов (2019)
Пронтенко К. В. - Класифікація помилок спортсменів-гирьовиків у техніці виконання ривка гирі, Грибан Г. П., Романчук В. М., Пронтенко В. В., Андрейчук В. Я., Романів І. В. (2019)
Розторгуй М. С. - Адаптивний спорт як засіб підвищення якості життя осіб з вадами зору, Гладкий В. Я., Гангур О. В., Нос А. Б., Посенко О. О. (2019)
Саннікова М. В. - Формування галузі спортивного права у структурі державної влади (2019)
Терещенко В. І. - Загальна характеристика керування у спортивно-педагогічних систем, Штанько Л. О. (2019)
Толмачева С. Е. - Психолого – педагогические основы физического воспитания студентов в высших учебных заведениях (2019)
Томчук И. С. - Признаки нарушения терморегуляции, возникающие у спортсменов при посещении бани/сауны, Томчук Л. А. (2019)
Фотинюк В. Г. - Аналіз результатів державного тестування студентської молоді з фізичної підготовленості (2019)
Хомяк І. І. - Характеристика техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальній діяльності, Задорожна О. Р. (2019)
Чередниченко І. А. - Зміни показників фізичної підготовленості студентів-юнаків 18-18 років у процесі секційних занять з волейболу (2019)
Меркотан К. К. - Багаточастинкові поля і механізм Гіґґса, Зеленцова Т. М., Чудак Н. О., Пташинський Д. А., Урбаневич В. В., Потієнко О. С., Войтенко В. В., Березовський О. Д., Шарф І. В., Русов В. Д. (2018)
Nilesh B. - Statistical analysis of nobel prizes in physics: from its inception till date, Pranav B. (2018)
Куньо І. М. - Зонно-енерґетична структура (N(CH3)4)2ZnCl4, Кашуба А. І., Карпа І. В., Стахура В. Б., Свелеба С. А., Катеринчук І. М., Голинський І. С., Возняк Т. І., Коваленко М. В. (2018)
Сеті Ю. О. - Електронний спектр у відкритій двобар'єрній наносистемі з плавною просторовою залежністю потенціалу та ефективної маси, Ткач М. В. (2018)
Лисов В. І. - Кероване наноструктурування з аморфного стану в багатокомпонентних сплавах на основі кобальту, Цареградська Т. Л., Курилюк А. М., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2018)
Васильєв О. М. - Модель розповсюдження чуток у спільноті з опортуністичною поведінкою (2018)
Workshop on Current Problems in Physics (Lviv, 03–04 July 2018) (2018)
Мриглод I. М. - До 80-лiтнього ювiлею Iгоря Васильовича Стасюка, Iванкiв О. Л., Швайка А. М. (2018)
Knyazev M. A. - Two-kink solution for the Hirota–Ramani equation for degenerated parameters (2018)
Rovenchak A. - Department for Experimental Physics, University of Lviv, in 1872-1939: Contributions to biobibliography (2018)
Головач Ю. - Фізика і фізики в НТШ у Львові, Гончар Ю., Красницька М. (2018)
Демків Т. М. - Особливості люмінесценції полістирольного композита з вкрапленими наночастинками YVO4:Eu, Галяткін О. О., Чилій М. О., Малий Т., Вістовський В. В., Булик Л. І., Демків Л. С., Волошиновський А. С. (2018)
Гайдар Г. П. - Вплив різних режимів термообробки на голлівські параметри та час життя носіїв заряду трансмутаційно леґованих кристалів кремнію (2018)
Гамерник Р. В. - Оптичні властивості тонких кристалічних плівок ICuIn0.5Ga0.5Se2, отриманих лазерним осадженням, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Вірт І. С., Кулик Ю. О. (2018)
Hrebnov O. - Dielectric properties of aqueous cellulose nanocrystals and nanofibers suspensions, Matzui L., Bulavin L. (2018)
Vidybida A. K. - Fast Cl-type inhibitory neuron with delayed feedback has non-markov output statistics (2018)
Авторський покажчик тому 22 (2018)
Бабаян Ю. - Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта" (2019)
Загородня Л. - Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці (2019)
Меняйленко О. - Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання, Шевчук О. (2019)
Нагрибельний Я. - Роль Мирослава Стельмаховича в становленні й розвитку історії педагогіки в незалежній Україні (2019)
Дашковська А. - Підвищення рівня фахової компетентності педагогів у використанні народної іграшки в корекційно-освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором (2019)
Кеда Н. - Актуальні питання, мета і завдання корекційно-реабілітаційних служб України для дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами (2019)
Курчатова А. - Теоретичні аспекти формування поведінкового компонента готовності старшого дошкільника до навчання в школі (2019)
Мога Н. - Методические особенности коррекции тугоподвижности в суставах в физическом воспитании детей раннего возраста со спастическими формами двигательных нарушений (2019)
Омеляненко А. - Розвиток діалогічної стадії формування умінь дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум (2019)
Валюк В. - Проблема прикладної спрямованості навчання хімії в системі шкільної освіти (2019)
Кушнірюк С. - Сенсовизначальні принципи фізичної культури в Новій українській школі, Кравченко Л., Коновальська Л. (2019)
Цапенко М. - Модель методики формування енергозбережувальної компетентності на уроках фізики в учнів закладу загальної середньої освіти (2019)
Глазкова І. - Класифікація бар'єрів оволодіння учнями профільної школи іншомовновною діяльністю (2019)
Греб М. - Есе в початковій школі: композиційні особливості, методика написання, Грона Н. (2019)
Безкопильний О. - Реалізація контекстного підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров`язбережувальної діяльності в основній школі, Матусевич А., Кандиба П. (2019)
Вакалюк Т. - Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Морозов А., Єфіменко А., Антонюк Д. (2019)
Валько Н. - Аналіз та перспективи підготовки майбутніх учителів інтегрованого курсу "Природничі науки" (2019)
Волошинов С. - Проблема професійної підготовки фахівців морської галузі у науково-педагогічній теорії (2019)
Дичківська І. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2019)
Завражна О. - Викладання теми "Рівняння Лагранжа на основі диференціального варіаційного принципу Д'Аламбера-Лагранжа" (2019)
Іванова О. - Особистісно-рефлексивний компонент активної професійної позиції фахівців сфери послуг (2019)
Козьменко О. - Використання інструменту оцінки ефективності навчання й успішності студентів вищих навчальних закладів (2019)
Мороз-Рекотова Л. - Модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Осіпов В. - Особливості підготовки майбутніх фізичних терапевтів до професійної діяльності в умовах реформування системи медичної реабілітації в Україні (2019)
Павленко Л. - Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента, Павленко М. (2019)
Панова Н. - Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю (2019)
Пасічник Т. - Структура і зміст професійної компетентності усного перекладача як основа розробки моделі його методичної компетентності (2019)
Слуцький Я. - Компетентнісний підхід як елемент адаптації особистості іноземного студента (2019)
Тернавська Л. - Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів (2019)
Трифонова О. - Компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Тютюма Т. - Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту (2019)
Khalabuzar O. - Forming of the Logical Skills with the Help of the Samples of Fantasy Fiction (2019)
Хатунцева С. - Проблема формування готовності до самовдосконалення у майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів під час клінічної практики, Кара С. (2019)
Юдіна О. - Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Білик Н. - Талановитий науковець України (з нагоди 80-річного ювілею Н. Г. Ничкало) (2019)
Чубрей О. - Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України (2019)
Водолазська Т. - Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи (2019)
Журавська Н. - Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва, Ящук С., Олещенко О. (2019)
Підгорний К. - Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Ващенко Л. - Проблема професійної підготовки фахівців для роботи у сфері неформальної освіти (2019)
Тринус О. - Методологічні підходи до самовиховання вчителя (2019)
Романюк О. - Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2019)
Слухенська Р. - Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід), Іванушко Я., Мурадханян І. (2019)
Житєньова Н. - Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності (2019)
Гришко В. - Методичні засади навчання в університетах третього віку: польський досвід (2019)
Maslova T. - Wymiana międzynarodowa nauczycieli polskich w ramach programów europejskich (2019)
Говорун І. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина (2019)
Винничук Р. - Поліпарадигмальність проблеми цінностей особистості в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація, Кравченко Л. (2019)
Цуркан М. - Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти (2019)
Власова С. - Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці (2019)
Каблаш В. - Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування (2019)
Дяченко А. - Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення (2019)
Іванець Н. - Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи (2019)
Сінельнікова В. - Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі, Сінельніков І. (2019)
Гобдич М. - Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання (2019)
Гетьман А. П. - Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики, Анісімова Г. В. (2018)
Дмитрик О. О. - Деякі дискусійні аспекти проведення фактичних перевірок (2018)
Внукова Н. М. - Перспективи використання спеціальних видів кредитування для розвитку інноваційного підприємництва (2018)
Батигіна О. М. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції (2018)
Токарєва К. О. - Відстрочення або розстрочення податкових платежів як форма державної допомоги суб’єктам господарювання (2018)
Борисов І. В. - Організаційні форми інноваційної діяльності (2018)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення державного регулювання господарської діяльності (2018)
Kurashova I. M. - Control as a Self-Regulatory Tool of the Construction Industry (2018)
Шаптала Є. Ю. - Податкові пільги як різновид податково-правових стимулів (2018)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій (2018)
Сарибекян М. С. - Сучасний стан конкурентоспроможності вітчизняного ринку сільськогосподарського машинобудування на міжнародній арені (2018)
Клімова Г. П. - Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс (2018)
Черкас М. Є. - Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та розвитку в Україні (2018)
Чепкаленко Д. О. - Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929–1938 рр (2018)
Мороз М. В. - Міри цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання з договору найму (оренди) (2018)
Маліновська І. М. - Сучасні тенденції правової охорони інтелектуальної власності (2018)
Ярошенко О. М. - Актуальні питання практики припинення трудового договору з підстави закінчення строку (2018)
Вапнярчук Н. М. - Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах (2018)
Кохан В. П. - Здійснення фундаментальних наукових досліджень в умовах цифрової економіки (2018)
Любчич А. М. - Інноваціна політика: індонезійський досвід і рекомендації для України (2018)
Калмикова О. С. - Імплементація норм міжнародного права, що забороняють дискримінацію, в національне законодавство України (2018)
Старинець Н. Г. - Алекситимія при розсіяному склерозі, Старинець Г. О. (2019)
Сайко О. В. - Клінічний аналіз цереброваскулярної патології у військовослужбовців, евакуйованих у військово-медичний клінічний центр Західного регіону із зони ведення бойових дій на сході України (2019)
Гончарук О. О. - Походження запаморочень, Трінус К. Ф. (2019)
Марута Н. О. - Особливості емоційного вигорання в працівників сфери охорони неврологічного й психічного здоров'я, Чабан О. С., Каленська Г. Ю. (2019)
Кононець О. М. - Проблема хронічної церебральної венозної конгестії в структурі соматоневрології: діагностичні та лікувальні аспекти (2019)
Герцев В. Н. - Новые патогенетические аспекты взаимосвязи некоторых факторов риска цереброваскулярных заболеваний и болезни Паркинсона, Стоянов А. Н., Мащенко С. С., Антоненко С. А. (2019)
Демченко А. В. - Тривожно-депресивні розлади при хворобі Паркінсона (2019)
Сорокин Ю. Н. - Транзиторная ишемическая атака и ишемический инсульт в Международной классификации болезней 11-го пересмотра (2019)
Загорський В. С. - Особливості державного регулювання економіки перехідного періоду (2016)
Ковшун Н. Е. - Фінансування капітальних витрат у водогосподарського комплексу України: стан та перспективи, Мельник О. М. (2016)
Щеглюк С. Д. - Особливості регулювання електронної торгівлі в Україні, Яремчук Р. Є. (2016)
Попадинець Н. М. - Оцінка якості проведених масових заходів (2016)
Борщевський В. В. - Децентралізація влади як засіб стимулювання конвергенції в українсько-польському транскордонному регіоні, Куцаб-Бонк К. (2016)
Пастернак О. І. - Використання механізмів маркетингу територій для розвитку кластерів в прикордонних регіонах (2016)
Колодійчук І. А. - Оцінка системи управління розвитком гірських територій в Україні (2016)
Музика І. С. - Децентралізація в галузі охорони здоров’я: проблеми та перспективи реформи для об’єднаних територіальних громад (2016)
Огієнко А. В. - Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Огієнко М. М. (2016)
Лазановський П. П. - Аналіз регіонального видавничого підприємництва: методичний та практичний аспекти, Обертан Д. В. (2016)
Дишкантюк О. В. - Наукові засади формування стратегії розвитку індустрії гостинності як вектору об’єднання її інфраструктурних секторів (2016)
Домище-Медяник А. М. - Особливості впровадження інновацій в індустрію гостинності: пріоритети для України (2016)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація як ключовий фактор формування нового технологічного укладу в економічному розвитку (2016)
Коломієць О. Г. - Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні (2016)
Біль М. М. - Інституційна довіра в системі управління фінансовим забезпеченням регіону (2016)
Козоріз Г. Г. - Вплив страхування на розвиток економіки країн (2016)
Стащук О. В. - Управління структурою капіталу в системі фінансової безпеки акціонерного товариства (2016)
Журавель Ю. В. - Напрями та функції стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості (2016)
Кіт Л. З. - Технології та критерії розвитку мережевих фармацевтичних бізнес-структур (2016)
Ткачук І. Г. - Механізм майнового оподаткування в Україні та необхідність його реформування, Мигович Т. М., Юган О. І. (2016)
Раделицький Ю. О. - Формування місцевих бюджетів на території сучасної України: умови становлення та особливості формування (2016)
Галамай Р. Я. - Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи (2016)
Прокіпчук Л. І. - Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку (2016)
Гуйне О. - Вплив освітньої політики Малайзії на готовність молоді до працевлаштування (2019)
Кальченко Т. - Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості, Олійник В. (2019)
Молчанова Е. - Методологічні підходи до визначення суспільного добробуту країни, Ковтонюк К., Савич О. (2019)
Луцишин З. - Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки, Южаніна Н., Фролова Т., Мазур М., Перебийніс Д. (2019)
Токар В. - Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни, Васілєвска Н. (2019)
Величко В. - Просторова структура індустрії культури Китаю: виклики і рішення (2019)
Ткач В. О. - Формування інструментарію регуляторної політики в туристичній галузі, Камушков О. С. (2016)
Ярема І. І. - Теоретико-методологічні підходи до екологічного планування у контексті сталого лісокористування (2016)
Буднікевич І. М. - Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту, Черданцева І. Г. (2016)
Іщук С. О. - Виробнича активність в Україні: міжрегіональні порівняння (2016)
Жидяк О. Р. - Роль регіональних інноваційних центрів із технологічного обслуговування виробництва в аграрній сфері, Васильчак С. В., Гринів Ю. О. (2016)
Західна О. Р. - Аналіз стану децентралізації в Україні та ризики, що виникають в процесі її впровадження, Мидлик Ю. І., Шукатка Ю. П. (2016)
Жук П. В. - Оцінка потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України та його використання, Башинська Ю. І. (2016)
Білик Р. Р. - Емпіричне оцінювання взаємозв’язків конкурентоспроможності регіону та економічної безпеки держави (2016)
Яскал І. В. - Асиметрія внутрішньорегіонального соціально-економічного розвитку в сучасному науковому дискурсі (2016)
Фітель О. І. - Чинники конкурентоспроможності територіальних громад (2016)
Жежерун С. Ю. - Аналіз соціально-економічного розвитку міської місцевості українських регіонів: на прикладі міст обласного значення (2016)
Созанський Л. Й. - Інтегральна оцінка економічної активності промисловості регіонів України (2016)
Галаченко О. О. - Регіональна політика розвитку санаторно-курортних послуг: теоретичний аспект (2016)
Казьмір Л. П. - Кластерний підхід до активізації розвитку агробізнесу в регіоні (2016)
Семів Л. К. - Неадитивні характеристики працересурсної системи та їх врахування у побудові сценаріїв регіонального розвитку (2016)
Демидова М. М. - Особливості мотивації праці персоналу в аграрних підприємствах (2016)
Mulska O. - Forecasting and modeling of social economy: challenges in crisis conditions (2016)
Калинець К. С. - Оцінка ефективності HR-менеджменту сучасної організації, Коркуна І. І. (2016)
Пинда Ю. В. - Сучасний стан і тенденції міграційних процесів працівників будівельної сфери (2016)
Борщевський В. В. - Інвестиційно-інноваційні процеси у розвитку транспортної інфраструктури прикордонних з ЄС регіонів України як чинник європейської інтеграції держави, Бабій Г. Я. (2016)
Шиба О. А. - Еволюція наукових поглядів щодо взаємозв'язку розвитку транспортної інфраструктури та економічного зростання (2016)
Раделицький Ю. О. - Концептуальні складові фінансової децентралізації: проблеми та перспективи, Піхоцька О. М. (2016)
Павлюк Л. І. - Сучасний стан та передумови розвитку підприємництва в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку (2016)
Вахович І. М. - Теоретичні засади капіталізації підприємств в умовах структурної модернізації економіки регіону, Пушкарчук І. М., Мишко О. А. (2016)
Васильчак С. В. - Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р., Жидяк О. Р. (2016)
Лаврів І. М. - Аналіз факторів впливу на формування та використання експортного потенціалу аграрних підприємств (2016)
Kudrya Ya. - The simulation of control the turnover of industrial corporations working capital (2016)
Реверчук Н. Й. - Управління діловою репутацією підприємста: необхідність, особливості та чинники розвитку, Дзямулич О. С. (2016)
Корсун А. С. - Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів (2016)
Бирка М. І. - Концептуальна модель розвитку системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство (2016)
Попадинець Н. М. - Розвиток державного підприємництва у ринковій економіці (2016)
Волчанська Л. В. - Напрямки покращення інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2016)
Пелехатий А. О. - Грошовий обіг та грошові потоки сільськогосподарських підприємств (2016)
Сенищ П. М. - Вплив банківських інвестицій на економічне зростання: сучасні тенденції та проблемні аспекти (2016)
Демченко М. В. - Стан та тенденції розвитку добровільного накопичувального та пенсійного страхування в сучасних соціально-економічних умовах (2016)
Ткач В. О. - Фінансова складова роздрібної торгівлі в регіональному вимірі, Пелехатий А. О. (2016)
Горняк О. В. - Міжорганізаційні мережі в структурі сучасної національної економіки, Доленко Л. Х., Примаченко І. Ф. (2019)
Колоша В. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження мультиринкової конкуренції (2019)
Дячек В. В. - Шляхи виходу українських підприємств на міжнародний ринок в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Кочергіна О. Ю. - Угода про асоціацію з ЄС як чинник стимулювання розвитку підприємництва в Україні (2019)
Кравченко С. И. - Профилирование национальной инновационной системы Украины (2019)
Петрук І. П. - Оцінка антикризового управління національною економікою на основі кореляційно-регресійного методу (2019)
Булик О. Б. - Особливості функціонування оптових ринків в Україні (2019)
Єпіфанова І. Ю. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств, Гладка Д. О. (2019)
Іщенко І. С. - Особливості розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2019)
Каличева Н. Є. - Вплив маркетингу на функціонування підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання, Глущенко І. В. (2019)
Коноваленко А. С. - Політико-правові чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку (2019)
Палагута С. С. - Вдосконалення інституційного забезпечення національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (2019)
Писаренко С. В. - Зарубіжні моделі мотивації персоналу та можливість їх застосування в Україні, Ващенко С. С., Мороз М. В. (2019)
Пряхіна К. А. - Український ринок кави: маркетинговий аналіз (2019)
Сахно І. В. - Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємств ресторанного господарства, Часник М. О. (2019)
Ситник Й. С. - Потенціал інтегрування складників систем управління підприємствами на основі інтелектуалізації (2019)
Кальченко С. В. - Рекреаційні аспекти організації анімаційної діяльності в сільському туризмі, Грибова Д. В., Демко В. С. (2019)
Переверзєва А. В. - Управління трудовими ресурсами об’єднаних територіальних громад: світовий досвід (2019)
Гулик Т. В. - Планування та розроблення системи екологічного менеджменту на підприємстві, Гулик В. А., Сандул О. В. (2019)
Благун І. І. - Вплив фінтех на розвиток фінансового ринку України (2019)
Дибко Н. М. - Особливості фінансової політики в умовах трансформації економіки (2019)
Журибіда Н. Р. - Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної безпеки банків (2019)
Кушнір А. І. - Методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів (2019)
Лаврук В. В. - Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку тваринництва (2019)
Мельничук Н. Ю. - Реалії бюджетного планування в Україні в останні роки (2019)
Пугачова В. І. - Розвиток аналітичного інструментарію регулювання ліквідності банків, Погореленко Н. П., Христофорова О. М. (2019)
Романчукевич В. В. - Роль державної фінансової політики сталого розвитку в умовах глобалізації (2019)
Савіцька О. П. - Обґрунтування вибору джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, Новоставська О. І. (2019)
Чмерук Г. Г. - Цифрова трансформація як нова форма трансформації фінансових відносин суб’єктів господарювання, Стороженко О. О. (2019)
Шевчук Ю. В. - Особливості управління фінансовою безпекою банківського сектору України, Білорус А. І. (2019)
Побережець О. В. - Судово-бухгалтерська експертиза в Україні: поточний стан і перспективи розвитку, Гусєв А. О. (2019)
Наші автори (2019)
Для нотаток (2019)
Вихідні дані (2019)
Іщук С. О. - Оцінка експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною в Україні і Львівській області (2017)
Горбенко О. В. - Вантажні автомобільні транспортні біржі в Україні: поточний стан і тенденції розвитку (2017)
Гринкевич С. С. - Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи, Федів Р. Д., Байдецький Ю. Ю. (2017)
Поздняков Ю. В. - Методологічне підґрунтя підвищення достовірності ставки капіталізації при оцінюванні нерухомості, Лапішко М. Л. (2017)
Шульц С. Л. - Економічне зростання регіонів: кількісні та якісні складові, Луцків О. М., Сімків Л. Є. (2017)
Максимчук М. В. - Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини (2017)
Павлов К. В. - Регіональні особливості формування конкурентних відносин між суб’єктами ринку житлової нерухомості в Україні (2017)
Созанський Л. Й. - Промисловий сектор економіки Кіровоградської області: конкурентні переваги та перспективи розвитку (2017)
Бутусов О. Д. - Вітчизняні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону, Андришин В. П. (2017)
Григорців М. В. - Процес формування стратегічного планування на підприємстві, Журавель Ю. В. (2017)
Kudria Ya. - Economy methods of improving the financial reliability of industrial corporate capitals (2017)
Тороній Л. І. - Удосконалення сучасної моделі компетенцій менеджера, Бондаренко В. М. (2017)
Бабець І. Г. - Економічна безпека сільських територій в умовах інтеррегіонального співробітництва України (2017)
Лазановський П. П. - Дослідження функціонування книговидавничої діяльності Львівської області методом кореляційно-регресійного аналізу, Єременко А. О. (2017)
Попадинець Н. М. - Зарубіжний досвід децентралізації сфери культури та можливості його використання в Україні (2017)
Cемену Ароновичу Ваксману – 80! (2019)
Банах А. В. - Аналіз взаємного впливу параметрів природної та антропогенної містобудівних систем, Полтавець М. О. (2019)
Безлюбченко О. С. - Тенденції та напрямки підвищення якості об'ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища, Апатенко Т. М. (2019)
Булах І. В. - Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України (2019)
Войко Н. Ю. - Типологія міських відкритих громадських просторів, Добровольська О. Ю. (2019)
Войко Н. Ю. - Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини, Каранда А. О. (2019)
Габрель М. М. - Урбаністична діяльність та управління містом як системою-процесом (2019)
Горда О. В. - Класифікація зображень об’єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина", Пузько О. О. (2019)
Гордієнко С. М. - Можливі наслідки обмеження швидкості руху в містах і населених пунктах (2019)
Денисенко Н. О. - Можливості маркетингового аудиту в урбан-аналізі, Тригуб О. О. (2019)
Дмитренко А. Ю. - Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку, Кузьменко Т. Ю. (2019)
Дьомін М. М. - Урбаністично-комунікаційні взаємозв'язки у вирішенні транспортних проблем великих міст, Габрель М. М. (2019)
Єгоров Ю. П. - Проблемні аспекти масштабу пропорцій зорового сприйняття забудов берегової території Азовського моря, Фостащенко О. М., Архіпова К. К., Сілогаєва В. В., Чачарський М. А. (2019)
Жовква О. І. - Архітектурна спадщина. Окремі питання охорони культурної спадщини (2019)
Зоря О. В. - Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів, Терновцев О. В. (2019)
Ідак Ю. В. - Підходи до визначення понять "морфологія" та "морфологія міста" в контексті теорії містобудування (2019)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 у 2015 – 2018 роках, Чередніченко П. П. (2019)
Кузьміна Г. В. - Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування, Хакбаз З. С. (2019)
Левківський Д. В. - Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл, Сович Ю. В. (2019)
Левченко Л. О. - Графо-аналітичний метод оптимізації геометричних параметрів електромагнітних екранів, Колумбет В. П., Багрій М. М. (2019)
Лещенко Н. А. - Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва, Гулей Д. В. (2019)
Мельник Т. Д. - Особливості архітектурного формоутворення вертикальних агро–ферм, Самойлович В. В., Юнаков С. Ф. (2019)
Мерилова І. О. - Світовий досвід ренатуралізації промислових територій, Калюжний Є. С. (2019)
Мещеряков В. М. - Відтворений Одеський кафедральний Спасо-Преображенський собор – пам'ятка історії України (2019)
Микитась М. В. - Розробка концепції впровадження BIM-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів (2019)
Мостовенко А. В. - Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения (2019)
Мыза А. С. - Расчет комбинированных балок с учетом кручения, Азизов Т. Н. (2019)
Ніжник В. В. - Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією, Балло Я. В., Поздєєв С. В., Некора В. С. (2019)
Осєтрін М. М. - Особливості організації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі міст, Лебідь М. І. (2019)
Осипенко К. В. - Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів (2019)
Осипова А. О. - Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва (2019)
Панова О. В. - Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення, Ходаковський О. В. (2019)
Панчишин О. Є. - Особливості проектування спеціальних об'єктів для соціально-незахищених груп населення (2019)
Патракеєв І. М. - Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища, Зіборов В. В. (2019)
Рочняк Ю. А. - Моделі простору архітектури залізничних вокзалів (2019)
Руденко М. О. - Аналіз досліджень впливу колористичних рішень закладів громадського харчування на фізичний стан відвідувачів, Руденко Т. В. (2019)
Саєнко Д. М. - Досвід Японії та Китаю у проектуванні дитячих дошкільних закладів (2019)
Скрипин Т. В. - Функціонально-просторове переосвоєння постпромислових територій гірських районів Івано-Франківської області, Скрипин Д-Т. В. (2019)
Соколенко В. М. - До питання визначення функцій та статусу адміністративного (обласного) центру Луганської області, Подлєвський О. Е. (2019)
Соловій Л. С. - Інтеграція житлових одиниць в громадські та виробничі споруди, Баб'як В. І., Лук'янченко С. О. (2019)
Старовєров В. С. - Розрахунок параметрів тепловізорной аерофотозйомки при визначенні просторового положення труби магістрального газопроводу, Нікітенко К. О. (2019)
Тихенко О. М. - Дослідження електромагнітних полів міського електричного транспорту та обгрунтування засобів їх нормалізації (2019)
Топилко С. І. - Основні чинники та впливи процесу формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст., Іваночко У. І., Лисенко О. Ю. (2019)
Трегуб М. В. - Систематизація видів відходів на землях промисловості, Чайка Т. М. (2019)
Філонов Ю. П. - Стохастична модель роботи витратного резервуару, Наголкіна З. І. (2019)
Човнюк Ю. В. - Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу, Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2019)
Давимука С. А. - Дискурс щодо сучасної ролі культури та формування культурних індустрій, Федулова Л. І. (2017)
Попадинець Н. М. - Особливості споживчої поведінки населення України та країн-членів Європейського Союзу (2017)
Яремчук Р. Є. - Оцінка основних чинників та передумов локалізації підприємницької активності в ІТ-секторі України (2017)
Семів Л. К. - Нові тенденції впливу факторів макросередовища на вітчизняний ринок праці, Здрок О. В. (2017)
Ткач В. О. - Шляхи забезпечення ґендерної рівності на регіональних ринках праці, Камушков О. С., Поліщук Н. О. (2017)
Тріпак М. М. - Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного ВУЗу у національному освітньому просторі (2017)
Кушнірецька О. В. - Розвиток освітньо-виробничої інтеграції як інструменту налагодження ділової активності індустріальних форм просторової організації бізнесу (2017)
Карп І. М. - Суперечності людино-центристської та еколого-центристської концепцій глобального економічного розвитку (2017)
Синюра-Ростун Н. Р. - Просторові освітні системи: передумови виникнення та функціонування (2017)
Басюк Д. І. - Стратегічні орієнтири розвитку туристичного потенціалу малих міст України, Каплун І. В. (2017)
Святогор В. В. - Інноваційний потенціал України в дзеркалі міжнародних економічних рейтингів (2017)
Бандура Т. І. - Інвестиційний потенціал регіону: сутність та основні підходи до його визначення (2017)
Войцещук А. Д. - Фіскальні та нефіскальні ризики митного простору України в умовах лібералізації торгівлі й спрощення митних процедур (2017)
Заблоцький М. Б. - Балансова регулятивна система: фінансово-виробничі аспекти взаємозв’язку (2017)
Жмайлов В. М. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого розвитку сільських територій, Рижикова Н. І. (2017)
Boryshkevych I. - Strategic management at agricultural enterprises as an essential tool on the way to European integration (2017)
Борщевський В. В. - Розвиток прикордонних сільських територій як чинник активізації інвестиційно-інноваційних процесів у межах українсько-польського транскордонного регіону, Бабій Г. Я. (2017)
Пастернак О. І. - Особливості маркетингу прикордонних регіонів в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Калат Я. Я. - Перспективи розвитку інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва в Україні, Демедюк О. П. (2017)
Ksenzhuk О. - Global precious stones market and modern tendencies of diamonds market development (2017)
Притула Х. М. - Особливості стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних територій: європейська практика та українські реалії, Винар Н. В. (2017)
Колодійчук І. А. - Механізми стимулювання розвитку гірських та проблемних територій (зарубіжний досвід) (2017)
Карбовська К. А. - Окремі питання правового забезпечення функціонування стартапів (2018)
Любчич А. М. - Оцінка технологічних парків: правовий аспект та їх роль в національній інноваційній системі (2018)
Черкасов О. В. - Формування ефективної моделі корпоративного управління в інноваційному суспільстві (2018)
Кудрявцева В. В. - Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики (2018)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення державного санкційного регулювання господарської діяльності (2018)
Матвєєва А. В. - Спеціальний правовий режим господарювання: поняття і види (2018)
Врублевська-Місюна К. М. - Правове регулювання діяльності інтернет-магазину (2018)
Черняєва Д. А. - Методи державного регулювання господарської діяльності: теоретичний аспект (2018)
Чубенко В. А. - Державне замовлення як засіб державного регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції (2018)
Гришина Н. В. - Значення та роль принципів адміністративного права (2018)
Солнцева Х. В. - Щодо адміністративно-правового статусу органів поліції Латвійської республіки, Сливна В. А. (2018)
Походзіло Ю. М. - Основні етапи розвиту наукових поглядів про фінанси в Російській імперії у ХІХ столітті (2018)
Рожнов О. В. - Штраф в системі заходів процесуального примусу (2018)
Калмикова О. С. - Захист права людини на недискримінацію у практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Трунова Г. А. - Окремі проблеми правового регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні (2018)
Тищенко М. В. - Вплив системи удобрення цукрових буряків на продуктивність короткоротаційної плодозмінної сівозміни, Філоненко С. В. (2019)
Панфілова А. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від попередника та біодеструктора стерні, Гамаюнова В. В., Дробітько А. В. (2019)
Маренич М. М. - Ефективність способів застосування гумінових стимуляторів в технології вирощування пшениці озимої (2019)
Пісковий М. Б. - Особливості розвитку біоти ґрунту в посівах конопель за технологіями органічного землеробства та її вплив на продуктивність, Пилипченко А. В. (2019)
Гангур В. В. - Вплив природних і антропогенних факторів на динаміку гумусу та продуктивність пшениці озимої в умовах беззмінного вирощування, Кохан А. В., Глущенко Л. Д., Олепір Р. В., Лень О. І. (2019)
Єремко Л. С. - Мінеральне живлення як фактор підвищення фотосинтетичної продуктивності і урожайності посівів гороху, Гангур В. В., Киричок О. О., Сокирко Д. П. (2019)
Грицюк Н. В. - Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої, Дереча О. А., Бакалова А. В., Складановська Я. М., Попелянська Т. В. (2019)
Бакалова А. В. - Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України, Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Дереча О. А., Щепанівський Д. С. (2019)
Дереча О. А. - Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської області, Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. (2019)
Шепілова Т. П. - Вплив регуляторів росту на продуктивність сої в умовах Північного Степу України (2019)
Писаренко В. М. - Формування родючості ґрунту в умовах органічного землеробства, Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. (2019)
Чайка Т. О. - Екологізація систем обробітку ґрунту задля відновлення та підвищення родючості ґрунтів, Яснолоб І. О., Горб О. О., Лотиш І. І., Березницький Є. В. (2019)
Писаренко П. В. - Прогнозування процесів евтрофікації водойм на прикладі річки Ворскла, Корчагін О. П. (2019)
Чернявська Т. О. - Якісний склад молока корів української червоно-рябої молочної породи, Ізмайлова Н. О. (2019)
Вовкогон А. Г. - Порівняльна характеристика нативної і іммобілізованої на модифікованому пектині закваски для йогурту за різного часу і умов зберігання (2019)
Усенко С. О. - Циклічна лабільність гомеостазу у свинок (2019)
Батуревич О. О. - Ефективність використання мінералів природного походження в раціоні самиць коропа (2019)
Шевченко Т. С. - Гематологічні показники крові хворої на трихуроз великої рогатої худоби відповідно до різних схем лікування (2019)
Сорокова С. С. - Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець (2019)
Міластная А. Г. - Імпульсно-хвильове допплерівське дослідження підшлункової залози собак за гострого панкреатиту, Духницький В. Б. (2019)
Заїка С. С. - Гістохімічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території, Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Хоменко З. В. (2019)
Мельничук В. В. - Особливості терапевтичної дії сучасних лікарських засобів за трихурозу овець (2019)
Фірсова Є. С. - Обґрунтування доцільності різних методів лікування уролітіазу в котів, Канівець Н. С., Бездєльна А. С., Хоменко А. М. (2019)
Євстаф’єва В. О. - Особливості поширення токсаскарозу собак у місті Полтава, Голофаєв Б. Ю. (2019)
Щербакова Н. С. - Узагальнення інформації щодо лігулідозної інвазії риб, Крупа К. П. (2019)
Стець О. В. - Удосконалення класичного копроовоскопічного способу флотації шляхом використання знезолених фільтрів (2019)
Бородай Є. О. - Поширення та особливості перебігу трихурозу собак на території міста Полтава, Година В. П. (2019)
Гончаров С. Л. - Вікова динаміка зараження риб родини Gobiidae трематодами Cryptokotyle Luhe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) в лиманних водах та акваторії Чорного моря півдня України (2019)
Євстаф’єва В. О. - Вплив ектопаразитів роду Ctenocephalides на гематологічні показники інвазованих собак, Горб К. О. (2019)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічні та морфометричні показники у свійських кота і собаки за наявності ожиріння, що зумовлено цукровим діабетом, Цвіліховський М. І. (2019)
Журенко О. В. - Вплив типу вищої нервової діяльності на вміст фосфору в крові корі, Карповський В. І., Данчук О. В., Трокоз В. О. (2019)
Назаренко О. С. - Вплив вароозної інвазії на тривалість життя медоносної бджоли Apis mellifera L., 1758 (2019)
Кручиненко О. В. - Терапевтична ефективність клозафену й клозіверону за дикроцеліозно-стронгілятозної інвазії корів, Михайлютенко С. М., Клименко О. С. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського