Терещенко К. В. - Аналіз взаємозв’язку між компонентами толерантності персоналу традиційних та інноваційних закладів освіти і рівнем розвитку організаційної культури (2015)
Ткалич М. Г. - Емпіричне дослідження взаємозв’язку між окремими складовими гендерної взаємодії персоналу організацій (2015)
Жук Н. Л. - Облік та оподаткування операцій страхування на сільськогосподарських підприємствах (2019)
Здирко Н. Г. - Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування (2019)
Івахненков С. В. - Бухгалтерський облік в Україні до і після революції гідності: приклади кількісного аналізу, Глущенко С. В. (2019)
Малишкін О. І. - Податок на виведений капітал: обліково-звітний аспект, Шкуліпа А. О. (2019)
Микульський В. С. - Галузеві особливості організації автоматизованого обліку на сільськогосподарському підприємстві (2019)
Садовська І. Б. - Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження, Бабіч І. І., Нагірська К. Є. (2019)
Сторожук Т. М. - До питання термінологічного трактування дефініції "фінансова звітність", Блищик Л. В. (2019)
Благун І. І. - Інфраструктура фінансового ринку України: стан та перспективи розвитку (2019)
Виговська Н. Г. - Оцінка втрат фінансового потенціалу України від воєнного конфлікту, Полчанов А. Ю. (2019)
Паянок Т. М. - Аналіз і прогнозування результатів діяльності банку (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк"), Каменчук М. П. (2019)
Тришак Л. С. - Фінансовий механізм управління активами і пасивами банківських установ, Мацук З. А., Шийко В. І. (2019)
Трусова Н. В. - Фінансовий механізм та інструменти забезпечення стійкого розвитку аграрних підприємств, Пристемський О. С., Сакун А. Ж. (2019)
Хоружий С. Г. - Особливості регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ в ЄС (2019)
Лестарі В. - Чи може внутрішній контроль запобігти шахрайству в управлінні сільськими фондами?, Азварді А., Сіддік С. (2019)
Сова О. Ю. - Контролінг як ефективний інструмент управління підприємством (2019)
Бородіна О. М. - Програма продовольчої підтримки населення та її мультиплікативні ефекти: досвід США, Фраєр О. В., Михайленко О. В. (2019)
Гладкова О. В. - Вдосконалення управління інноваційно-інвестиційними процесами сучасної аптечної мережі, Свинаренко Т. І. (2019)
Киризюк С. В. - Продовольчі субсидії: методичні підходи для запровадження в Україні (2019)
Левченко В. П. - Оцінювання ефективності існуючих інструментів детінізації національної економіки, Бойко А. О., Миненко С. В., Ревенко А. В. (2019)
Шкромида Н. Я. - Обліково-аналітичне забезпечення управління структурними компонентами потенціалу підприємства: теоретичний аспект (2019)
Вітання ювіляру: 50-річчя від дня народження доктора економічних наук Петрука Олександра Михайловича (2019)
Українці проти форсованого розпродажу їхньої землі: Відкритий лист Головам Світового Банку, Міжнародного Валютного Фонду та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (2019)
Ткач С. М. - Диабетический гастропарез: эпидемиология, механизмы развития, современные подходы к ведению больных (2017)
Ларин А. С. - Современные тренды оптимизации диагностики рака щитовидной железы, Черенько С. М., Крушинская З. Г., Черненко Е. В., Сулаева О. Н. (2017)
Домбровська Н. С. - Оцінка частоти порушень вуглеводного обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду у вікових підгрупах за даними клініко-епідеміологічного реєстру (2017)
Зябліцев С. В. - Можлива роль поліморфізмів rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 при діабетичній ретинопатії і цукровому діабеті 2 типу, Могілевський С. Ю., Бушуєва О. В., Чернобривцев О. П. (2017)
Паньків В. І. - Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому, Юзвенко Т. Ю. (2017)
Шідловський О. В. - Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування хворих на токсичний зоб, Кравців В. В. (2017)
Пасєчко Н. В. - Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу, Джула М. А., Радецька Л. В., Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2017)
Тарасенко С. О. - Анестезія у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу: виклик для анестезіолога або буденність? (2017)
Marunchyn N. - Evaluation of multiparametric echography in diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes mellitus, Bodnar P., Dynnyk O., Gurianov V. (2017)
Уріна М. О. - Гастроінтестинальна стромальна пухлина шлунку у хворої з первинним гіперальдостеронізмом (2017)
Соколова Л. К. - Активність АМРK у лімфоцитах хворих на цукровий діабет при дії цукрознижувальних препаратів, Пушкарев В. М., Бельчина Ю. Б., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2017)
Хаустова О. О. - Больова форма діабетичної невропатії та її лікування прегабаліном (2017)
Оголошення (2017)
Жибак М. М. - Світовий ринок органічної продукції: сучасний стан та перспективи розвитк, Христенко Г. М. (2019)
Cimpoies L. - Agri-food trade and the E.U. market: opportunities and challenges for Moldova (2019)
Битов В. П. - Місце і роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринку, Горбач Л. М. (2019)
Ліщук В. І. - Реформування ринку електроенергії в Україні: стан, ризики та перспективи, Ліщук М. Є., Московчук А. Т. (2019)
Ліпич Л. Г. - Індикатори інвестиційної безпеки держави, Савчук Л. С. (2019)
Бондарук Х. В. - Вплив соціального підприємництва на розвиток продуктивних сил регіону (2019)
Волощук Н. Ю. - Інноваційність регіонального розвитку сфери туризму (2019)
Дащук Ю. Є. - Методика оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону: теоретичний аспект (2019)
Кондіус І. С. - Моделювання інноваційної модернізації регіональної економіки (2019)
Ковальська Л. Л. - Інноваційне підприємництво регіону: сутність та характеристика, Таран С. Ф. (2019)
Ковальська Л. Л. - Стан та тенденції інноваційного розвитку регіонів держави, Оксенюк К. І. (2019)
Нужна О. А. - Дослідження якісних характеристик економічної діяльності в аграрній сфері в структурі чинних суб’єктів господарювання Волинської області, Тлучкевич Н. В. (2019)
Тищук І. В. - Туристична інфраструктура Волинської області: основні тенденції розвитку, Поліщук Л. М., Колісник Б. І. (2019)
Голячук Н. В. - Аналіз ліквідності та фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Волинської області, Голячук С. Є. (2019)
Рацлав В. В. - Оцінка якості з проблемами екологічного та економічного використання поверхневих вод басейну річки Сіверський Дінець (2019)
Рудь Н. Т. - Якісне споживання та раціональне використання водних ресурсів, Гура О. С. (2019)
Гевко В. Л. - Стратегічні імперативи управління підприємствами мережевих структур: теоретична площина та практичний вимір сучасного бізнес-середовища (2019)
Дейнега О. В. - Специфіка механізму задоволення інформаційних потреб промисловими підприємствами на ринку В2В (2019)
Данилюк Т. І. - Логістичний аутсорсинг як інструмент управління підприємством, Мохнюк А. М. (2019)
Камінська І. М. - Активи підприємства: морфологічний аналіз категорії, склад та класифікація, Дорош В. Ю., Ковальчук А. Ю. (2019)
Мажаренко К. П. - Визначення механізму антикризового управління на вітчизняних підприємствах машинобудівної галузі, Бражнікова Т. М. (2019)
Пиріг С. О. - Використання зведених таблиць EXCEL для аналізу даних у професійній діяльності підприємства (2019)
Павлюк Л. В. - Особливості формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах (2019)
Сакун Л. М. - Підвищення конкурентних переваг на основі аналізу збалансованої системи показників, Лисич В. В. (2019)
Вахновська Н. А. - Реформування податкової системи України в період євроінтеграції, Олексюк О. Л. (2019)
Карлін М. І. - Вплив токсичних активів та кредитів на стан фінансової безпеки країни (2019)
Мажаров Д. В. - Дослідження причинно-наслідкових зв'язків між прибутковістю та ефективністю в банківському секторі України (2019)
Скрипник Г. О. - Трендова модель залежності розміру ВВП від надходжень до бюджету, Цюпа С. В. (2019)
Чиж Н. М. - Оцінка джерел формування ресурсної бази банків в Україні, Мостовенко Н. А., Коробчук Т. І. (2019)
Дзямулич М. І. - Інвестиції в людський капітал, Копера К. П. (2019)
Дзямулич М. І. - Програмно цільовий метод як домінуючий елемент системи управління персоналом в умовах формування глобальної економіки, Урбан О. А., Гура О. С. (2019)
Кічурчак М. В. - Оцінювання cоціального капіталу в контексті розвитку інфраструктури освітніх суспільних благ в економіці України (2019)
Kuchyn S. P. - The formation of priority directions of the strategy of state regulation by the economic mechanism of the sphere of culture in Ukraine (2019)
Купира М. І. - Практичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення (2019)
Ситник О. І. - Теоретичні засади державної соціальної політики в трансформаційній економіці, Сільвестрова О. Ю. (2019)
Дубров С. О. - У пошуках ідеального поєднання: комбінована фармакотерапія больової форми діабетичної невропатії, Тарасенко С. О. (2017)
Ткач С. М. - Диагностика и лечение кислотозависимой патологии у больных сахарным диабетом (2017)
Ларіна О. В. - Вплив дефіциту вітаміну D на стан репродуктивного здоров'я жінки (2017)
Erol V. - Risk of malignancy in the non-dominant thyroid nodule, Makay O., Ertan Ye., Icoz G., Akyildiz M. (2017)
Глоба Є. В. - Моногенний діабет в Україні: гени, фенотип, лікування, Зелінська Н. Б., Шевченко І. Ю. (2017)
Іоффе О. Ю. - Аналіз ефективності модифікації способу життя як консервативних методів лікування. Хворих на морбідне ожиріння, Кривопустов М. С., Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Овдій М. О., Швець О. В. (2017)
Місюра К. В. - Циркуляторний оментин у осіб із різною масою тіла – критерій метаболічного ризику, Кравчун П. П. (2017)
Кирилюк М. Л. - Диабетическая ретинопатия и секс-стероид-связывающий глобулин: гипотеза или реальная взаимосвязь?, Малачкова Н. В., Комаровская И. В. (2017)
Palamarchuk V. A. - Intrathoracic (mediastinal) goiter. A clinical case, Smolyar V. А., Getman V. G., Safonov V. Ye., Kravchenko K. V. (2017)
Свиридов Н. В. - Клинический случай плоскоклеточной карциномы в зоне длительно незаживающей раны стопы у больного сахарным диабетом, Сулаева О. Н., Голодников А. Е., Огрызько Т. В. (2017)
Удовиченко О. В. - Мониторинг процесса лечения раны с использованием "идеальной траектории заживления" для принятия решений в практике кабинета "диабетическая стопа" (клинические примеры) (2017)
Зелінська Н. Б. - Вітамін D (2017)
Сулаева О. Н. - Половые особенности регуляции жировой ткани, Белемец Н. И. (2017)
Юзвенко Т. Ю. - Альфа-ліпоєва кислота в лікуванні ускладнень цукрового діабету, Крушинська З. Г., Тарасенко С. О. (2017)
Нечай О. П. - Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії, Товкай О. А., Черенько С. М. (2017)
Товкай О. А. - Гематоми надниркових залоз: диференційний діагноз та хірургічна тактика, Уріна М. О., Черенько С. М. (2017)
Тодуров І. М. - Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням, Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2017)
Ткач С. М. - Частота синдрома избыточного бактериального роста у больных сахарным диабетом 2 типа, Юзвенко Т. Ю. (2017)
Семенюк Л. М. - Імунний статус у пацієнток із доброякіснимизахворюваннями матки на тлі метаболічного синдрому, Дем'яненко Л. В., Воронкова Н. М., Ларіна О. В. (2017)
Кирилюк М. Л. - Влияние факторов прогрессии диабетичекой ретинопатии на концентрацию фибриногена в крови при сахарном диабете 2 типа как компоненте метаболического синдрома, Сердюк В. Н., Пилипенко Л. Ю. (2017)
Місюра К. В. - Взаємозв'язок дисліпідемії з запаленням та інсулінорезистентністю у осіб із різною масою тіла (2017)
Щербак Ю. О. - 46,ХY-порушення статевого диференціювання, зумовлене мутацією в гені WT1, Зелінська Н. Б., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю. (2017)
Черенько С. М. - Європейська ендокринна хірургія: що нового приніс останній симпозіум Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES-2017) (2017)
Оголошення (2017)
Belikova J. О. - The relationship of the ratio taurine/alanine in serum and indicators of heart rate variability in patients with postinfarction cardiosclerosis and diabetes mellitus type 2 (2019)
Карпенко О. О. - Вплив антитромбоцитарного лікування на агрегаційну здатність тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2019)
Науменко О. М. - Лікування пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи одонтогенного генезу, Криничко Л. Р., Резмак М. П. (2019)
Венцківська І. Б. - Роль співвідношення plgf/sflt-1 у прогнозуванні прееклампсії (огляд літератури), Падченко А. С. (2019)
Тимошенко І. О. - Структурні особливості слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів при опіковій травмі шкіри за умов експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2019)
Батанова Н. М. - Парадигма політичного права: доктринальні та праксеологічні аспекти (2019)
Пухтинський М. О. - Стан та перспективи трансформації конституційно-правового регулювання врядування в Україні (2019)
Батанов О. В. - Унітаризм як політичний та правовий феномен: вітчизняний та зарубіжний досвід (2019)
Кіндратець О. М. - "Політика щастя" в соціальній державі (2019)
Барабаш О. В. - Владно-ресурсні аспекти геополітики і формування ризиків стосовно країн Латинської Америки і Карибського басейну (2019)
Касьянова М. М. - Інститут сім’ї в міграційних процесах громадян України до Німеччини, Шкодич А. І. (2019)
Краснопольська Т. М. - Механізм реалізації молодіжної політики (2019)
Наумкіна С. М. - Технологічний чинник видозміни інституту соціальної держави, Зіскін О. С. (2019)
Бучин М. А. - Технічні кандидати та їхня роль у виборчому процесі, Калинчук Х. В. (2019)
Літвін Л. А. - Функціонування єврорегіонів як складова реалізації національних інтересів (2019)
Бучин М. А. - Особливості формування та реалізації державної політики щодо захисту прав національних меншин (на прикладі України та Республіки Польща), Дутчак Х. І. (2019)
Калашлінська М. В. - Політико-правові проблеми надання паліативної допомоги інкурабельним хворим в Україні (2019)
Вдовичин І. Я. - Вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики, Савойська С. В. (2019)
Стеблина Н. О. - Тексти офіційного політичного дискурсу як індикатор еволюції політичного режиму (2019)
Демичева А. В. - Сучасний політичний гумор як поліфункціональне явище (2019)
Кіндратов О. М. - Рецензія доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології Запорізького національного університету Кіндратець Олени Миколаївни на монографію к. і. н., докторанта кафедри теорії та історії політичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка Савойської Світлани Василівни на тему: "Політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз" (2019)
Вимоги до авторських оригіналів статей (2019)
Паламарчук В. А. - Cовременный подход к паратиреоидному раку: этиология, патогенез, диагностика, лечение, Товкай А. А., Войтенко В. В., Мазур О. В., Нечай А. П. (2019)
Третяк О. Е. - Cкринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з ожирінням і порушенням вуглеводного обміну, Щекатурова Л. В. (2019)
Квітка Д. М. - Доопераційне маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози, для полегшення їх ідентифікації під час операції, Стоцька Л. В., Паламарчук В. О., Товкай О. А., Смоляр В. А. (2019)
Ліщинський П. О. - Консервативні методи лікування метастазів в лімфатичні вузли шиї високодиференційованого раку щитоподібної залози шляхом етанолової склеротерапії. Перші результати, Чирков Ю. Е., Паламарчук В. О., Товкай О. А. (2019)
Тарасенко С. О. - Гемодинаміка у пацієнтів із тиреотоксикозом: інгаляційна VS тотальна внутрішньовенна анестезія, Дубров С. О., Єфімова О. О., Руденко В. Л. (2019)
Pankiv V. I. - Effect of vitamin D on insulin resistance and anthropometric parameters in patients with type 2 diabetes mellitus, Yuzvenko T. Yu., Pashkovska N. V., Pankiv I. V. (2019)
Кирилюк М. Л. - Прогностическая значимость кластеров метаболического синдрома в оценке риска прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа, Ищенко В. А. (2019)
Маслій К. О. - Вплив різних видів цукрознижувальної терапії на показники кальцієвого обміну за цукрового діабету типу 2 (2019)
Зябліцев С. В. - Значення фактору некрозу пухлин альфа в механізмах розвитку нефропатії при цукровому діабеті 2 типу, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С. (2019)
Романенко І. Ю. - Розлади сну в жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності та прогестероновою недостатністю на ранніх термінах вагітності (2019)
Грицишин Б. Р. - Особливості перебігу вагітності і стан фетоплацентарного комплексу в жінок із патологією щитоподібної залози (2019)
Семенюк Л. М. - Недостатність лютеїнової фази менструального циклу — тривожний дзвінок майбутніх репродуктивних втрат (2019)
Спринчук Н. А. - Особливості статевого дозрівання пацієнтів із синдромом біологічно неактивного гормону росту (2019)
Крижановська О. І. - Геніто-апендикулярний синдром у жінок раннього репродуктивного віку як передумова формування тазового больового синдрому в майбутньому (2019)
Пам'яті Олександра Сергійовича Ларіна (2019)
Рыбаков С. И. - Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант (2019)
Нагорняк Т. Л. - Вступне слово головного редактора (2019)
Турченко О. Г. - Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту (2019)
Чайка І. Ю. - Діти-комбатанти у посткофліктному періоді: проблема відповідальності і захисту прав дитини (зарубіжний досвід для України), Цокур Є. Г. (2019)
Польовий М. А. - Проблеми реалізації права на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів (2019)
Чальцева О. М. - Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій (2019)
Щебетун І. С. - Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії, Міхайліна Т. В. (2019)
Поліщук І. О. - Вплив ЗМІ на свідомість дітей в окупованих районах Донецької та Луганської областей (2019)
Ковальов Д. В. - Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі, Пономаренко А. Б. (2019)
Годлевська В. Ю. - Інформаційний стрес у дітей як причина психологічних наслідків військових конфліктів (2019)
Мацієвський Ю. В. - Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі (2019)
Смокова Г. І. - Інститути соціалізації як механізм реалізації державної молодіжної політики в Україні (2019)
Михальська В. В. - Аудит постконфліктної території: пропозиції для України (2019)
Осмоловська А. О. - Економічна, політична та соціальна кризи Європи в XXI столітті (2019)
Резолюція Міжнародного форуму соціальної дії "захист прав дітей під час окупації та збройних конфліктів" 01 червня 2019 року (2019)
Ахмеров О. О. - Теоретичні аспекти децентралізації влади як дієвого механізму демократизації політичної системи: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2019)
Бортнікова А. В. - Особливості політичної суб’єктності міського самоврядування у Волинському воєводстві в міжвоєнний час (2019)
Бусленко В. В. - Конвертаційні стратегії влади та політичної опозиції в Угорщині в 1990-их рр (2019)
Goncharuk-Cholach T. V. - Modern Ukrainian elite: a comparative analysis of political and managerial functioning, Dzhugla N. V. (2019)
Краснопольська Т. М. - Європейські моделі молодіжної політики та перспективи для України (2019)
Милосердна І. М. - Участь громадянського суспільства у протидії корупції: досвід країн Центрально-Східної Європи (2019)
Перепелиця Н. О. - Побудова сильної держави в концепції Френсіса Фукуями (2019)
Чура В. І. - Чисельність комуністичних осередків Закарпаття періоду перебудови (2019)
Чура О. В. - "Демократична альтернатива" як фронда у львівському обкомі КПРС-КПУ (2019)
Гарькавий Є. М. - Кризові комунікації як напрям реалізації стратегічних комунікацій у силах оборони України (2019)
Захаренко К. В. - Особливості формування ефективної державної інформаційної політики (2019)
Котов Е. В. - Методичні засади формального аналізу політичного дискурсу (2019)
Савойська С. В. - Модель мовної політики у контексті пострадянської парадигми (2019)
Станіславенко Л. А. - Автентичні цінності українців у контексті захисту національних інтересів держави-нації (2019)
Steblyna N. O. - Narrative in the field of political communications: the approaches of most cited papers on Web of Science (2019)
Павлюх М. В. - Відображення функціонування польської держави у виданнях "Niedziela" та "Tygodnik powszechny" (1989–2005) (2019)
Котляр О. В. - Регіональна співпраця держав Північної Європи у сфері безпеки та оборони (2019)
Кукалець О. Є. - Вплив економічних чинників на формування образу КНР в Європі (2019)
Кухта В. В. - Регіональні процеси демократизації на африканському континенті з погляду транзитології та теорії "демократичних хвиль" (2019)
Хорішко Л. С. - Перспективи інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи (2019)
Смолянюк В. Ф. - Рецензія на монографію С. В. Савойської "політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз" (2019)
Цокур Є. Г. - Рецензія на монографію Я. Б. Яроша "Трансформація політичних партій в Україні" (2019)
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України (2019)
Паньків В. І. - Інсулін деглудек/інсулін аспарт — перший комбінований препарат базального і прандіального аналогів інсуліну у практиці ендокринологів: огляд літератури та практичні рекомендації (2019)
Нечай О. П. - Визначення рівня зниження паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії (2019)
Уріна М. О. - Вивчення кореляційного зв’язку між розміром аденоми прищитоподібних залоз та рівнем паратгормону, кальцію, фосфору та вітаміну D сироватки крові у хворих із первинним гіперпаратиреозом, Паламарчук В. О., Куц В. В. (2019)
Ткач С. М. - Частота и особеннности кишечного дисбиоза у больных ожирением и сахарным диабетом 2 типа, Юзвенко Т. Ю. (2019)
Риков С. О. - Роль sICAM-1 у розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кирилюк М. Л., Сук С. А. (2019)
Шідловський О. В. - Серцеві наслідки тиреотоксикозу середньої тяжкості та їх зміни після хірургічного лікування токсичного зоба, Кравців В. В., Гаплик Г. П., Шідловський В. О. (2019)
Шептуха С. А. - Досвід використання електрозварювальної технології в тиреоїдній хірургії, Сербул М. М., Євсєєва В. В. (2019)
Романенко І. Ю. - Оцінка якості сну у жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності та прогестероновою недостатністю у ранньому терміні вагітності (2019)
Глоба Є. В. - Синдром персистенції мюллерових каналів: огляд літератури та власні дані, Зелінська Н. Б., Шевченко І. Ю., Сірик Н. Г. (2019)
Завгородний С. Н. - Видеоторакоскопическая паратиреоидэктомия у пациента с третичным гиперпаратиреозом, Телушко Я. В., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Зимняя Е. А., Кубрак М. А. (2019)
Рыбаков С. И. - Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант. Часть 2 (2019)
Мазур О. В. - Дайджест на тему: Радіойодтерапія диференційованого раку щитоподібної залози, Квітка Д. М. (2019)
Інформаційний лист № 4-ф-2019 про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії" 4—5 жовтня 2019 року, м. Київ (2019)
Оголошення (2019)
Паламарчук В. О. - Ризик-орієнтоване лікування папілярного раку щитоподібної залози, Квітка Д. М., Мазур О. В. (2019)
Полонський Р. В. - Емболізація маткових артерій в акушерстві, Макарова І. І. (2019)
Семенюк Л. М. - Сексуальна дисфункція у жінок різного репродуктивного віку, Дем’яненко Л. В., Чернуха Л. С. (2019)
Скумс А. В. - Профілактика порушень гемодинаміки під час лапароскопічної адреналектомії у пацієнтів після рентгенендоваскулярної селективної електрокоагуляційної оклюзії судин наднирників, Мазур А. П., Кондратюк В. А., Симонов О. М., Гурін П. В. (2019)
Могілевський С. Ю. - Зв’язок ендотеліну-1 з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В. (2019)
Vatseba T. S. - Type 2 diabetes mellitus: a marker or a risk factor for pancreatic cancer? (2019)
Майструк С. Б. - Оцінка результатів хірургічного лікування хворих на вторинний і третинний гіперпаратиреоз на тлі хронічної ниркової недостатності, які проживають у Вінницькій області, Шапринський В. О., Притуляк Л. В., Пивоварова Н. І., Паламарчук А. В. (2019)
Рыбаков С. И. - Щитовидная железа и радиоактивный йод: как все начиналось (2019)
Богданова Т. І. - Аналіз гістопатологічних характеристик папілярної тиреоїдної карциноми з онкоцитарними змінами та післяопераційного перебігу захворювання, Зурнаджи Л. Ю., Масюк С. В., Бурко С. В., Дегтярьова Т. Л., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Чернишов С. В., Гулєватий С. В., Тронько М. Д. (2019)
Герасименко Л. В. - Особливості обміну мінеральних речовин у жінок репродуктивного віку та у період менопаузи з дифузним токсичним зобом у поєднанні з остеопатологією, Хазієв В. В., Караченцев Ю. І., Тяжелова О. В. (2019)
Караченцев Ю. І. - Дискусійні питання хірургічного лікування раку щитоподібної залози, Дубовик В. Н., Хазієв В. В., Корчагін Є. П., Герасименко Л. В., Сазонов М. Є., Філоненко Н. Г., Гойденко Н. І., Тяжелова О. В. (2019)
Караченцев Ю. І. - Оцінка рівня експресії імуногістохімічних маркерів для диференційної діагностики фолікулярних новоутворень щитоподібної залози, Сазонов М. Є., Гойденко Н. І., Хазієв В. В., Дубовик В. М., Корчагін Є. П., Філоненко Н. Г. (2019)
Квітка Д. М. - Вдосконалення інтраопераційної візуалізації метастатичних лімфатичних вузлів, Стоцька Л. В. (2019)
Мазур О. В. - Дилема у виборі тактики хірургічного лікування вузлових утворень щитоподібної залози із сумнівними цитологічними характеристиками, Шаповал Н. О., Белемець Н. І. (2019)
Уріна М. О. - Досвід застосування комп’ютерної томографії в діагностиці метастатичного ураження лімфатичних вузлів шиї при раку щитоподібної залози, Товкай О. А. (2019)
Хазієв В. В. - Особливості перебігу поєднаної патології папілярного раку та доброякісного захворювання щитоподібної залози, Дубовик В. М., Корчагін Є. П., Гойденко Н. І., Герасименко Л. В., Сазонов М. Є., Філоненко Н. Г., Тяжелова О. В. (2019)
Шідловський В. О. - Безпечність хірургічних втручань на щитоподібній залозі, Шідловський О. В., Дивак А. М. (2019)
Шідловський О. В. - Визначальні фактори, які впливають на віддалені результати хірургічного лікування хворих на токсичний зоб із тяжкою формою тиреотоксикозу, Кравців В. В., Привроцький В. М., Донченко Л. С. (2019)
Войтенко В. В. - Первинний гіперпаратиреоз. Клінічні випадки: труднощі діагностики та лікування, Паламарчук В. О., Уріна М. О. (2019)
Зєльоний І. І. - Післяопераційний гіпопаратиреоз у пацієнтів, Луганської області прооперованих з приводу захворювань щитоподібної залози, Афонін Д. М., Голій А. А., Семиволос В. А. (2019)
Ліщинський П. О. - Лабораторні та інструментальні методи оцінки персистенції первинного гіперпаратиреозу протягом першої доби після оперативного втручання, Нечай О. П. (2019)
Завгородній С. М. - Оцінка результатів лікування пацієнтів із ендокринною патологією після симультанних та етапних оперативних втручань, Кубрак М. А., Рилов А. І., Данилюк М. Б. (2019)
Зубрик І. В. - Клінічний досвід хірургічного лікування первинного гіперальдостеронізму, Никоненко А. О., Подлужний О. О., Русанов І. В., Макаренков А. Л. (2019)
Караченцев Ю. І. - Досвід виконання задньої ретроперитонеоскопічної тотальної та парціальної адреналектомії, Хазієв В. В., Корчагін Є. П., Дубовик В. Н., Сазонов М. Є., Філоненко Н. Г., Гойденко Н. І. (2019)
Кунатовський М. В. - Особливості показників гемодинаміки у пацієнтів із феохромоцитомою наднирників у периопераційний період (2019)
Нечай О. П. - Рівень кортизолу у пацієнтів після адреналектомії як прогностичний чинник розвитку недостатності кори надниркових залоз, Ліщинський П. О. (2019)
Скумс А. В. - Рентгенендоваскулярна оклюзія судин наднирника як метод профілактики ускладнень при лапароскопічній адреналектомії з приводу феохромоцитоми, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2019)
Товкай О. А. - Кореляційний аналіз даних клініко-лабораторних досліджень та комп’ютерної томографії у діагностиці гормонально активних утворень надниркових залоз, Уріна М. О. (2019)
Кирилюк М. Л. - Акромегалія: аналіз клінічних випадків, Третяк О. Е., Когут Д. Г., Дашук Т. І., Кидалова Г. А. (2019)
Дідушко О. М. - Оцінка серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та порушенням толерантності до глюкози, Кобринська О. Я., Чернявська І. В. (2019)
Крушинська З. Г. - Медичні та соціальні особливості цукрового діабету 2 типу у жителів сіл та міст (2019)
Лівшиць Л. А. - Нові молекулярно-генетичні чинники порушень розвитку статі, Городна О. В., Сіроха Д. А., Козирєва К. О., Вітренко Я. О., Тавокіна Л. В., Лівшиць Г. Б., Микитенко Д. О., Погадаєва Н. Л., Зелінська Н. Б. (2019)
Романенко Ю. І. - Особливості психоемоційного стану та гормонального гомеостазу у вагітних — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності (2019)
Семенюк Л. М. - Вивчення змін рівня оксиду азоту у вагінальних виділеннях пацієнток репродуктивного віку із сексуальною дисфункцією, Яроцька К. М., Крижановська О. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Опанасенко М. С. - Відеоасистовані торакоскопічні лобектомії при туберкульозному, неспецифічному й онкологічному ураженні легенів, Шалагай С. М., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Бичковський В. Б., Шамрай М. Ю., Калениченко М. І., Лисенко В. І. (2019)
Вайда В. В. - Верхня J-подібна міністернотомія в хірургічному лікуванні патології висхідної аорти: особливості хірургічної техніки та аналіз результатів перших 70 операцій, Кравченко В. І., Жеков І. І., Кравченко І. М., Лазоришинець В. В. (2019)
Лупальцов В. И. - Патогенетическое обоснование терапии синдрома диабетической стопы на современном этапе (2019)
Діденко С. М. - Гібридна артеріальна реконструкція в лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та багаторівневим стенотично-оклюзійним ураженням артерій нижньої кінцівки (2019)
Асланян С. А. - Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота на етапах медичної евакуації ІІІ рівня медичного забезпечення під час проведення Антитерористичної операції на сході України (2019)
Мамонтов И. Н. - Факторы риска развития и проявления острого холангита у больных с доброкачественной обструкцией внепеченочных желчных путей, Тамм Т. И., Крамаренко К. А., Белов С. Г., Бардюк А. Я., Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Шакалова Е. А., Решетняк О. М. (2019)
Заруцький Я. Л. - Удосконалена система хірургічного лікування постраждалих з пошкодженнями таза та тазових органів при політравмі, Бурлука В. В., Савицький О. Ф., Асланян С. А., Форостяний П. П. (2019)
Герасименко С. І. - Вивчення факторів розвитку ускладнень після первинного тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих з ревматоїдним артритом, Полулях М. В., Панченко Л. М., Лютко О. Б., Герасименко А. С., Бабко А. М., Автомєєнко Є. М. (2019)
Терехов Г. В. - Дослідження впливу фотостимуляції на загоювання післяопераційних ран в експерименті, Чухраєва О. М., Савицька І. М., Костилєв М. В., Малюта В. І., Гейленко О. А., Чухраєв М. В. (2019)
Тимченко М. Є. - Дослідження впливу тканинних факторів росту та електромагнітного випромінювання світлового діапазону на тонкокишкові анастомози в експерименті, Іванова Ю. В., Клімова О. М., Щур О. І. (2019)
Смоланка І. І. - Прицільні візуально контрольовані мініінвазивні втручання в онкохірургії грудної залози (огляд наукової літератури й аналіз власного досвіду), Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Білоненко Г. А. (2019)
Майбородин И. В. - Некоторые особенности имплантации в условиях применения клеточных технологий, Хоменюк С. В., Михеева Т. В., Ярин Г. Ю., Майбородина В. И., Агзаев М. К., Вильгельми И. А., Шевела А. И. (2019)
Володимир Іванович Лупальцов (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Петро Дмитрович Фомін (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Колесников Е. Б. - Участие украинских ученых в развитии мировой хирургии в 80-х годах прошлого столетия (к 80-летию со дня рождения Земскова Владимира Сергеевича) (2019)
Bazhal I. - Innovations as a Crucial Factor of the Catch-up Economic Growth (2019)
Bazilinska O. - Сredit Risks and Features of Their Safety, Panchenko О. (2019)
Бугрова О. О. - Управління ризиками суспільного проекту: алгоритм і бізнес-кейс (2019)
Bui T. - Feebate System as an Alternative to Taxes in Environmental Regulation of Light Vehicle Transportation, Ploskina K. (2019)
Гуменна О. В. - Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху, Чала Н. Д. (2019)
Івахненков С. В. - Професійна сертифікація аудиторів Шотландії: досвід для України (2019)
Ігнатьєва І. А. - Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя, Сербенівська А. Ю. (2019)
Kaminskyi А. - Consumer Lending in Banks: System Dynamics Modelling, Petrovsky O. (2019)
Кузьменко В. П. - Прогнозування циклів соціально-політичного та еколого-економічного розвитку з оцінкою впливу на них змін сонячної активності (2019)
Кузьменко Л. Г. - Взаємозв’язок між патентним захистом інтелектуальної власності і конкурентною політикою (2019)
Lukianenko I. - Comparative Analysis of Current Trends in Wage Dynamics in Ukraine and in the European Union, Donkohlova T. (2019)
Пинзеник В. В. - Ринок облігацій внутрішньої державної позики: динаміка і тенденції (2019)
Пічик К. В. - Вплив реклами та інших форм комунікації на поведінку споживачів, Будняк А. О. (2019)
Романченко Н. В. - Особливості стимулювання збуту продукції на ринку FMCG у сучасних економічних умовах, Ковранська А. І. (2019)
Сапачук Ю. М. - Криптовалюта як продукт розвитку сучасного інформаційно-економічного середовища (2019)
Відомості про авторів (2019)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічних навантажень у пружних елементах вантажопідйомних кранів при різних способах підйому вантажу, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2019)
Фідровська Н. М. - Визначення міцності трьохшарової циліндричної оболонки, Слєпужніков Є. Д., Перевозник І. А. (2019)
Полянский В. И. - Сравнительный анализ температуры резания при шлифовании и точении и условия ее уменьшения (2019)
Стрельчук Р. М. - Математичне моделювання робочої поверхні круга в умовах електроерозійного алмазного шліфування, Шелковий О. М. (2019)
Ловейкін В. С. - Математична модель динаміки зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора при суміщені рухів рукояті та телескопічної секції, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. (2019)
Фідровська Н. М. - Удосконалення методики визначення довговічності канату, Писарцов О. С., Ломакін А. О. (2019)
Гордєєв А. С. - Управління якістю механічної обробки (2019)
Ізотова К. О. - Розробка електродів для наплавлення робочої частини металорізального інструменту (2019)
Ізотова К. О. - Підвищення продуктивності рутилових електродів (2019)
Калін М. А. - Удосконалення матеріалів для газового зварювання чавуну (2019)
Ламнауер Н. Ю. - Про інтервали якості при оцінці технологій виготовлення виробів за параметром точності лінійного розміру, Пташний О. Д., Бобрицька Г. С. (2019)
Lebed' V. T. - Improving the process of heating the bandages of large composite rolling rolls to be dismantled, Zaliatov A. F. (2019)
Малицкий И. Ф. - Контактные давления в соединениях с гарантированным натягом, Смирнов И. П. (2019)
Ситников Б. В. - Використання інтегрованих технологій при визначенні поперечних деформацій металу в зоні шва при аргонодуговому зварюванні алюмінію марки АД0, Маршуба В. П., Мірошниченко Н. М., Соловей Л. В., Широков С. (2019)
Фролов Е. А. - Определение частоты свободных колебаний жесткого фундамента на упругом основании под действием импульса взрыва, Коробко Б. О., Агарков В. В., Дерябкина Е. С. (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Bazylevska M. S. - Adsorption properties of the fumed individual and mixed Si, Ti and Al oxides as proxies for the Antarctic atmospheric mineral aerosols, Bogillo V. I. (2019)
Усенко В. П. - Суперплюм антарктичного сектора Тихого океану: позиція, генезис, вік, Греку Р. Х. (2019)
Митрохин О. В. - Стратиграфія району Української антарктичної станції "Академік Вернадський", Бахмутов В. Г. (2019)
Chyhareva A. - Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part 1: cold temperature indices, Krakovska S., Pishniak D. (2019)
Paramonov V. V. - First results of oceanographic works on Ukrainian longline vessels in Antarctica (CCAMLR zone) in 2017 / 2018 season (2019)
Коморін В. М. - Дослідження фронтальної структури поверхневих вод Південної Атлантики за даними попутних спостережень в листопаді – грудні 2018 р., Большаков В. М., Диханов Ю. М., Мельник Є. А. (2019)
Maderich V. - Long-term variations of the sea level on the western coast of the Antarctic Peninsula, Terletska К., Brovchenko І., Pishniak D. (2019)
Marusenkov A. - Upgrade of the Argentine Islands INTERMAGNET observatory at Akademik Vernadsky station, Antarctica, Leonov M., Korepanov V., Leonov S., Koloskov A., Nakalov Ye., Otruba Yu. (2019)
Shvets A. V. - Low-frequency (ELF–VLF) radio atmospherics study at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, Nickolaenko A. P., Koloskov A. V., Yampolsky Yu. M., Budanov O. V., Shvets A. A. (2019)
Milinevsky G. - Preliminary comparison of the direct aerosol radiative forcing over Ukraine and Antarctic AERONET sites, Yukhymchuk Yu., Grytsai A., Danylevsky V., Wang Yu., Choliy V. (2019)
Головань В. В. - Морфологія та деякі біологічні характеристики фагів, виділених з грунту та моху Антарктики, Андрійчук О. М., Будзанівська І. Г. (2019)
Miryuta N. - Algorithm for the United Quality Latent Index of the plant adaptability and its application field in monitoring of Deschampsia antarctica È. Desv. populations, Smykla J., Parnikoza I. (2019)
Tistechok S. - Antagonistic and plant growth promoting properties of actinomycetes from rhizosphere Deschampsia antarctica È. Desv. (Galindez Island, Antarctica), Skvortsova M., Luzhetskyy A., Fedorenko V., Parnikoza I., Gromyko O. (2019)
Dykyy І. - Cephalopods in the diet of keystone-species animals in the region of the Argentine Islands Archipelago (West Antarctica), Zahorodnyi I. (2019)
Fedchuk A. - Sixty years of the Antarctic treaty: landmark anniversary on the halfway from 1991 to 2048 milestones (2019)
Талант, натхненний музикою (2019)
Мудрішим стало слово, щедрішою душа (2019)
Многії літа ювілярові! (2019)
Глушко М. - Перша комплексна наукова експедиція українських народознавців (2019)
Бабенко В. - Українці в Башкортостані: історико-культурний досвід малої етнічної групи, Пилипак М., Чернієнко Д. (2019)
Семенова О. - Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект (2019)
Якімова А. - Збереження етнонаціональної ідентичності українців у Болгарії: історичний та сучасний контексти (2019)
Стрижак О. - Щодо питання походження та етнічної історії хорватів (2019)
Волковічер Т. - Наукова конференція Англійського фольклористичного товариства "Фольклор і нація" (2019)
Головко О. - Зустріч етнологів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського з україністом з Молдови Катериною Кожухар (2019)
Костюк Н. - У пошуку можливостей міжрелігійного порозуміння (візії з приводу конференції "Візантійська літургія і євреї") (2019)
Мушкетик Л. - Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с. (2019)
Бондаренко Г. - Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, персоналії. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. 400 с. (2019)
Литвинчук Н. - Шапиро Б. История кружева как культурный текст. Москва: НЛО, 2018. 406 с. (2019)
Ковальчук І. П. - Структура цифрового атласу вартості земель України, Ковальчук А. І. (2019)
Онищенко М. Г. - Туристське картографування: вдалий досвід, успішний результат (2019)
Остроух В. І. - Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод, Остроух О. А. (2019)
Лук’янчук К.А. - Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних процесів в Середньоподільській височинній області (Шумський район Тернопільщини) (2019)
Візерська М. С. - Використання інноваційних продуктів та технологій як елемент управління життєвого циклу туристичного продукту (2019)
Кіптенко Є. М. - Методика короткострокового прогнозу рівнів забруднення атмосферного повітря з урахуванням метеорологічних умов для міста Маріуполь, Козленко Т. В., Надточій Л. М. (2019)
Мірзодаєва Т. В. - Вітчизняна практика розвитку гастрономічного туризму, Батиченко С. П., Батун В. Є. (2019)
Nesterchuk I. - Terminology, nomens, escapism and nomadism of the gastronomic tourism (2019)
Рибченко Л. С. - Сонячна радіація та максимальна температура повітря у періоди інтенсивної засухи 2011 - 2015 рр., Савчук С. В. (2019)
Тищенко С. В. - Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі (2019)
Діброва І.О. - Вивчення географічних дисциплін на основі компетентнісного підходу (на прикладі курсу "Проектування ГІС") (2019)
Орещенко А. В. - Подолання когнітивного бар’єру під час викладання складних дисциплін для курсантів ВІКНУ (2019)
Діброва І.О. - Проведення навчальних ландшафтознавчих практик (2019)
Ващук Д. М. - Дистанційна діагностика стану теплових мереж методом тепловізійної аерозйомки (2019)
Орещенко А. В. - Пам'яті наших вчителів (2019)
Вихідні дані (2019)
Biliaiev M. M. - Numerical modeling of air pollution from dumps, Rusakova T. I., Kalashnikov I. V., Bondarenko I. O., Gunko E. Y. (2019)
Biliaieva V. V. - Computer modeling of air pollution in case of dust cloud movement in open pit mine, Kirichenko P. S., Berlov O. V., Gabrinets V. O., Horiachkin V. M. (2019)
Dolina L. F. - Technology for water purification from residues of drugs and plastic, Mashykhina P. B., Dolina D. A. (2019)
Oleynik A. Y. - Evaluation of the performance of aerotanks due to add-on attached biocenosis, Airapetian T. S., Kurganska S. M. (2019)
Козаченко Д. Н. - Организация контроля технологических процессов железнодорожных станций на основании статистических методов, Германюк Ю. Н., Манафов Э. К. (2019)
Bondarenko I. O. - Investigation of the influence of the rolling stock dynamics on the intensity of using the railway track elements, Nеduzha L. О. (2019)
Gasanov Z. M. - Modeling the optimization process of investments in development of the enterprise taking into account random costs (2019)
Rozandi A. - The analysis of travel characteristics and the school bus provision plan based on students’ transportation mode, Agustien M., Arliansyah J. (2019)
Клочихін В. В. - Особливості формування структури та властивостей сталі 09Х3НМ3ФБч під час хіміко-термічного оброблення, Милосердов О. Б., Подорога О. С., Міщенко В. Г. (2019)
Shatunov O. V. - Research of wheel-rail wear due to non-symmetrical loading of a flat car, Shvets A. O., Kirilchuk O. A., Shvets A. O. (2019)
Антонюк С. В. - Оптимізація портфелю цінних паперів, Малик І. В. (2016)
Бондаренко В. М. - Про (*, 2) -звідні мономіальні матриці над комутативними кільцями, Бортош М. Ю. (2016)
Bondarenko V. M. - On properties of the Hasse diagram of nonserial posets with positive quadratic Tits form, Styopochkina M. V. (2016)
Венгерський П. С. - Числовий аналіз розв’язку варіаційної задачі сумісного потоку поверхневих і грунтових вод, Шинкаренко Г. А. (2016)
Герич М. С. - Про стрибки через нескінчено віддалений рівень для одного класу гратчастих процесів, Гусак Д. В. (2016)
Капустей М. М. - Оцінка близькості розподілів двох сум випадкових величин, Сливка-Тилищак Г. І., Слюсарчук П. В. (2016)
Литвинчук І. В. - Об одном свойстве представлений диедральной группы порядка 8 над полем характеристики 2 (2016)
Лукашів Т. О. - Стабілізація одного виду системи випадкової структури (2016)
Маринець В. В. - Про один конструктивний метод дослідження крайової задачі Дарбу-Гурса (2016)
Мич І. А. - Екстремальна еквівалентність динамічних рядів, Ніколенко В. В. (2016)
Перестюк Ю. М. - Про коливання маятника в середовищі з опором (2016)
Петравчук А. П. - Про локально нільпотентні алгебри Лі диференціювання комутативних кінець, Сисак К. Я. (2016)
Поп М. В. - Черніковсвкі 2-групи, що є розщеплюваними розширеннями прямої суми трьох екземплярів квазіциклічної 2-групи за допомогою четверної групи Клейна, Шапочка І. В. (2016)
Серов М. І. - Конформна інваріантніств нелінійного двовимірного рівняння Д’Аламбера, Серова М. М., Блажко Л. М. (2016)
Синявська О. О. - Оцінювання параметра коваріаційної функції негауссового випадкового процесу у моделі з похибкою (2016)
Щерба А. А. - Магнитное поле подземной кабельной линии 330 кВ и способы его уменьшения, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2019)
Супруновская Н. И. - Стохастические переходные процессы в цепях формирователя разрядных импульсов, работающего на электроискровую нагрузку (2019)
Божко І. В. - Однорідність імпульсного бар’єрного розряду в атмосферному повітрі за присутності води в краплинно-плівковому стані, Берека В. О. (2019)
Ягуп В. Г. - Исследование магнитно-связанных индуктивностей с помощью сигнальных графов, Ягуп Е. В. (2019)
Олещук В. - Синхронное сбалансированное регулирование многофазной системы на базе ШИМ-инверторов с фиксированной нейтральной точкой, Ермуратский В. (2019)
Волков И. В. - Подавление гармонік тока питания мощных однофазних загрузок, Стяжкин В. П., Подейко П. П. (2019)
Спірін В. М. - Визначення коефіцієнтів перетворення струмопараметричного мостового однофазного випрямляча з паралельним активно-ємнісним навантаженням, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В., Гребенюк В. Г. (2019)
Golovan I. V. - The parametrization method of generalized induction motor using the field analysis for design (2019)
Hongbo Qiu - Method for calculation of no-load back EMF of high voltage line-start permanent magnet synchronous motor, Yong Zhang, Cunxiang Yang, Ran Yi (2019)
Кириленко О. В. - Імітаційна модель ринку електричної енергії "на добу наперед" з неявним урахуванням мережевих обмежень енергетичних систем, Блінов І. В., Парус Є. В., Іванов Г. А. (2019)
Wang Hui - An optimization approach based on improved artificial bee colony algorithm for location and capacity of grid-connected photovoltaic systems, Piao Zai-Lin, Meng Xiao-Fang, Guo Dan, Wang Jun (2019)
Вовченко А. И. - Повышение эффективности высоковольтных электроразрядных установок, использующих экзотермические дисперсные среды, Демиденко Л. Ю., Блащенко А. Д., Старков И. Н. (2019)
Мазманян Р. О. - Программно-аппаратный комплекс для мониторинга магнитных полей электроэнергетического оборудования (2019)
Андрушко О. - Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: проблеми системного та елементарного характеру (2019)
Балан М. - Генеза та стан наукових досліджень криміналістичного забезпечення огляду місця події під час розслідування порушень державного кордону, Літвін Ю. (2019)
Басараб О. - Щодо визначення поняття "кібербезпека Державної прикордонної служби України" – теоретико-правовий аспект, Басараб О., Ларіонова І. (2019)
Вичавка В. - Правове регулювання діяльності прикордонного Загону з протидії тероризму, Ляшук Р. (2019)
Ганьба О. - Понятійно-категоріальний апарат як засіб дослідження правових відносин у сфері національної безпеки України (в умовах нових викликів і загроз) (2019)
Дем'янова О. - Процесуальна форма наради як складової врегулювання спору за участю судді, Горобець С. (2019)
Здоровило І. - Стан злочинності у сфері незаконного видобування корисних копалин в Україні (2019)
Капітанець С. - Деякі проблемні питання правового регулювання митного режиму безмитної торгівлі та діяльності магазинів безмитної торгівлі (2019)
Краснов О. - Транснаціональна організована злочинність: риси та напрями протидії (2019)
Лисенко В. - Особливості проведення судово-економічної експертизи у ході розслідування злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, Комишнюк Ю. (2019)
Олійник С. - Правове регулювання реадмісії осіб в Україні (2019)
Половніков В. - Функції Державної прикордонної служби України у сфері оперативної охорони державного кордону України (2019)
Тична Б. - Правовий статус Збройних сил України як суб'єкта інформаційної діяльності (2019)
Курилюк Ю. - Комплексне дослідження кримінально-правової охорони військового правопорядку (2019)
Жданова Л. Л. - Нагромадження капіталу та економічне зростання у відкритій економіці (2019)
Галазюк Н. М. - Оцінка ефективності співпраці України з провідними міжнародними кредитними інститутами (2019)
Зелінська О. М. - Сутність та проблеми розвитку міжнародної економічної інтеграції (2019)
Корольчук Л. В. - Світова економіка на порозі технологічної сингулярності: "глобальні кроки" для уникнення потенційних загроз (2019)
Зайченко В. В. - Аналізування державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2019)
Матвійчук Л. Ю. - Шляхи підвищення якості системи надання послуг call-центрами (2019)
Nehoda Yu. - The specifics and aspects of development of mixed agrarian economy (2019)
Смолич Д. В. - Інноваційні методи управління проектами (2019)
Талах В. І. - Моніторинг фінансової нестабільності національної економіки в умовах економіко-політичних трансформацій, Талах Т. А. (2019)
Вахович І. М. - Теоретичні аспекти факторного впливу структурної модернізації економіки регіону, Салівончик І. М. (2019)
Заблоцька І. Л. - Напрямки покращення використання фінансово-економічних механізмів розвитку житлового будівництва в регіонах України (2019)
Захарченко В. І. - Теоретичне обгрунтування нової регіональної політики (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону, Косінський П. М. (2019)
Милько І. П. - Концептуальні засади розробки стратегії розвитку готельно-ресторанного комплексу України (2019)
Битов В. П. - Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств в ринкових умовах, Кадебська Е. В. (2019)
Буряк А. В. - Управління грошовими потоками: сегмент фінансової політики аграрних підприємств, Дем’яненко І. В. (2019)
Вороніна В. Л. - Аналіз підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства, Спінжар Р. В. (2019)
Дорофєєв О. В. - Концептуальні основи управління економічним розвитком сільськогосподарських підприємств на принципах гармонійності, Шелковський В. Д., Летик А. І. (2019)
Дячков Д. В. - Напрями підвищення ефективності управління інноваціями у сільськогосподарських підприємствах, Простак О. С., Тенянко А. О. (2019)
Ковальська Л. Л. - Підприємницький потенціал підприємства: економічна сутність та методика оцінки (2019)
Кривов’язюк І. В. - Концептуальні засади симптоматичної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємства, Стрільчук Р. М. (2019)
Осташова В. О. - Формування і розвиток правової компетентності керівного складу підприємства, Білецька С. М. (2019)
Павлюк Л. В. - Механізм управління фінансовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання (2019)
Полінкевич О. М. - Діагностика еколого-економічної безпеки підприємств в Україні (2019)
Потапюк І. П. - Онтологія розвитку видів і форм аутсорсингу, Дюкарєв Д. С. (2019)
Савіцький А. В. - Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища в системі організаційно-економічного механізму управління прибутковістю експортоорієнтованого підприємства (2019)
Тітенко З. М. - Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств, Пастушенко А. В. (2019)
Шульженко І. В. - Особливості управління конфліктами в сучасній організації, Лупинос Р. С. (2019)
Морохова В. О. - Особливості формування системи агромаркетингу на сільськогосподарських підприємствах, Бойко О. В., Булавчик М. І. (2019)
Камінська І. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності формування та використання активів підприємства, Дорош В. Ю., Ковальчук А. Ю. (2019)
Кондіус І. С. - Концептуальні засади теорії аналізу та оцінки ефективності банківської системи (2019)
Мігулка О. О. - Сутність та класифікація ризиків фінансового лізингу (2019)
Полторак А. С. - Експрес-аналіз стану фінансової безпеки України (2019)
Polishchuk V. - Management features of bigl in the context of financial engineering, Hryhoruk T., Huzar O. (2019)
Гевчук А. В. - Класифікаційні вимоги і характеристика помилок в обліку розрахунків і звітності (2019)
Романченко Ю. О. - Етичні аспекти професійної діяльності бухгалтера, Єрмолаєва М. В. (2019)
Сидоренко Р. В. - Спрощена система оподаткування: основні напрями зловживань, причини їх виникнення та шляхи ліквідації (2019)
Рудь Н. Т. - Ринок новацій: механізм формування попиту та пропозиції на об’єкти інтелектуальної власності, Копера К. (2019)
Шубала І. В. - Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України, Гордійчук А.І. (2019)
Абрамовский Е. Р. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IIІ. Перспективы дальнейшего развития вертикально-осевых ветроустановок, Костюков И. Ю., Тарасов С. В. (2015)
Панфилов В. А. - Особенности спекулятивно-диалектического понимания природы и предмета математического знания в философии математики Гегеля (2015)
Айтов С. Ш. - Філософсько-історична методологія Ф. Броделя в контексті історичної антропології (2015)
Гріффен Л. О. - До питання про генезис технічних об'єктів (2015)
Замкова Н. Л. - До проблеми типів мовної політики (2015)
Звонкова Г. Л. - Морський гідрофізичний інститут Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (2015)
Кисільова Т. О. - Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України (2015)
Ісаєва О. І. - Інтелектуальне оточення та світогляд відомого вітчизняного вченого-статистика і демографа А. С. Бориневич (2015)
Якимюк О. Л. - Наукова програма гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера: етап становлення (2015)
Бормотова И. М. - Отталкивающая сила Казимира (2015)
Кушлакова В. В. - Діячі педагогічної секції Харківського наукового товариства: діяльність і доля (2015)
Кушлакова Н. М. - Народження вітчизняної авіації: під всевидющим оком поліції (2015)
Никифорова Е. В. - Формирование и развитие стендовой базы в КБ "Южное", Сокол Г. И., Дуплищева О. М. (2015)
Татарчук В. В. - Авіаційне науково-технічне товариство при Київському політехнічному інституті (1923–1926 рр.) (2015)
Чаплиц О. А. - Образовательно-исследовательское звено школы В. М. Ковтуненко в Днепропетровском университете (2015)
Косовець Ю. В. - Ю. В. Ломоносов (1876–1952) – основоположник теорії тяги тепловозів і фундатор наукових засад експлуатації залізниць, Стрелко О. Г. (2015)
Охріменко О. С. - Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії XI–ХIII ст. (2015)
Сукманюк Е. Н. - Тенденции развития содержания крупного рогатого скота (2015)
Огляди, рецензії (2015)
Нові видання з історії і філософії науки і техніки (2015)
Пістоленко І. О. - Леонід Олександрович Гріффен (до 80-річчя від дня народження) (2015)
Герман Ю. О. - Варфоломій Степанович Савчук (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Алла Степанівна Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Черній В. І. - Сучасні можливості та перспективи інтенсивної терапії хворих із гострим ішемічним інсультом в Україні, Черній Т. В., Андронова І. А. (2019)
Кузнецова С. М. - Механизм действия и клиническая эффективность Кавинтона, Козловский В. И. (2019)
Горелик А. Л. - Возможности транскраниальной микрополяризации в лечении ОНМК, Нарышкин А. Г., Сафонова Н. Ю., Ахмерова Л. Р. (2019)
Левин О. С. - Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя (2019)
Головач И. Ю. - Мочевая кислота и деменция: патогенный фактор или маркер когнитивного здоровья?, Егудина Е. Д. (2019)
Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона: современные возможности терапии (2019)
Кузнецов В. В. - Биорегуляционный препарат церебрум композитум в системе реабилитации больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Лукач О. И., Гармаш Ю. Ю. (2019)
Маньковский Б. Н. - Клинические проявления и подходы к терапии диабетической нейропатии (2019)
Kharibegashvili A. - The advantages of telescopic electrodes in needle electromyography (2019)
Медичні події (2019)
Від редакції (2017)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") (2017)
Miszczyński R. - Stanisław Leśniewski's Radical Formalism (2017)
Панфилов В. А. - Метафизика природы Канта как трансцендентальное обоснование математики и естествознания (2017)
Айтов С. Ш. - Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії (2017)
Соколівська З. П. - Філософія державотворення теоретиків українського націоналізму 20-х років ХХ ст. (2017)
Савчук В. С. - Сприйняття теорії відносності в СРСР: науковий і соціальний контекст, Романець О. А. (2017)
Звонкова Г. Л. - Донецький фізико-технічний інститут імені О. С. Галкіна: короткий історичний нарис (1965–1980) (2017)
Кисільова Т. О. - Інформаційні ресурси в галузі медичної рентгенології в Україні в 1896–1936 рр.: підручники, монографії, фахові журнали, Савчук В. С. (2017)
Якимюк О. Л. - Дослідження Є. С. Бурксера за науковою програмою хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів (2017)
Грушицька І. Б. - Міжнародна співпраця Одеської астрономічної обсерваторії в роки "відлиги" (2017)
Дороніна Г. А. - Шляхи розвитку міжнародного права та співробітництва у дослідженні Антарктики (2017)
Бабічук І. В. - Хімічна термінологія у працях І. Горбачевського (2017)
Бороздих Н. В. - Еволюція концептів популяризації наукового знання (2017)
Гриффен Л. А. - Научно-технические основы развития производительных сил общества (к вопросу о методологических основаниях истории науки и техники) (2017)
Задонцев В. А. - Участие Института технической механики АН УССР в работах по созданию ракеты носителя 11К77 ("ЗЕНИТ") (2017)
Сокол Г. И. - О научном сотрудничестве кафедры механотроники с Центром аэрокосмического образования молодежи имени А. М. Макарова: 20 лет совместной научной работы, Никифорова Е. И. (2017)
Кривоконь О. Г. - Нарис історії створення виробництва універсально-просапних тракторів на Південному машинобудівному заводі (2017)
Губка О. А. - Научно-конструкторская школа В. М. Ковтуненко: составляющие, звенья, направления деятельности (2017)
Мініна І. С. - Розробка проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях С. М. Ямпольського (2017)
Бандус В. О. - Наукова діяльність В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ століття (2017)
Савчук В. С. - Одинадцяті наукові читання "Дніпровська орбіта" (2017)
Нові видання з історії і філософії науки і техніки (2017)
Дупленко Ю. К. - Світлана Петрівна Руда (до 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової діяльності) (2017)
Савчук В. С. - Олег Ярославович Пилипчук (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Савчук В. С. - Галина Іванівна Сокол (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Верхоглядова Н. І. - Перспективні напрямки дослідження конкурентостійкості в сучасних умовах (2016)
Бузько І. Р. - Інституційні реформи та забезпечення розвитку персоналу міжнародних компаній у контексті євроінтеграційних процесів, Д’яченко Ю. Ю., Немашкало О. А. (2016)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні виклики у гарантуванні економічної безпеки держави, Нєдова О. М., Сокірке Л. І. (2016)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз поглядів на визначення міжнародного туризму (2016)
Стройко Т. В. - Cтратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС, Гордєєва Т. Ф., Євдоченко О. О. (2016)
Кирилов Ю. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації (2016)
Kuzmynchuk N. V. - Axiological approaches for grounding of strategic benchmarks of region development as a basis for state regulation directing (2016)
Маслак О. І. - Напрями регулювання середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (2016)
Наумова Л. М. - Механізми регулювання розвитку морського портового господарства України: інституційний аспект (2016)
Степочкин А. И. - Устойчивое социально-экономическое развитие: сущность и методика оценки (2016)
Верхоглядова Н. І. - Систематизація підходів до трактування розвитку будівельного підприємства, Кононова І. В. (2016)
Гавкалова Н. Л. - Управління маркетинговим забезпеченням на стадіях життєвого циклу товару (2016)
Глєбова Н. В. - Формування інформації про обліково-аналітичне забезпечення кредитної діяльності банку (2016)
Костирко А. Г. - Агролізинг як джерело формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Орленко О. В. - Система управління безпечністю харчової продукції: запровадження системи ХАССП на підприємствах круп’яної індустрії (2016)
Шмиголь Н. М. - Основні аспекти моніторингу діяльності підприємства (2016)
Барна М. Ю. - Способи забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах (2016)
Стегней М. І. - Децентралізація як передумова сталого розвитку сільських територій (2016)
Князєва О. А. - Сучасні складові людського капіталу, Кривцова О. Б. (2016)
Горлов С. Н. - Некоторые аспекты международного денежного обращения (2016)
Данік Н. В. - Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України (2016)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності формування і використання оборотного капіталу підприємства, Отечко Ю. С. (2016)
Shaposhnykov K. S. - Latest trends of state regulation in telecommunications (2016)
Андрух В. С. - Сучасні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів у сфері охорони здоров’я України, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2019)
Головач І. Ю. - Подагра: стара знайома в рамках сучасних рекомендацій, Єгудіна Є. Д. (2019)
Заремба Є. Х. - Синдром Марфана як прояв дисплазії сполучної тканини, поєднаний з артеріальною гіпертензією (клінічний випадок), Кобецька Л. М., Рак Н. О., Чикеречко М. А., Чех С. Р. (2019)
Деева Е. В. - Хроническая болезнь почек и состояние сердечно-сосудистой системы, Биляс А. П., Очеретяный Г. А. (2019)
Стрільчук Л. М. - Місце магнітно-резонансної томографії серед методів діагностики кардіоваскулярних захворювань (огляд літератури), Шумлянський І. В., Ільницька Л. А. (2019)
Журавльова Л. В. - Досвід застосування препаратів урсодезоксихолевої, альфа-ліпоєвої кислоти та тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, нормальною вагою тіла та ожирінням, Власенко А. В. (2019)
Богомаз В. М. - Клінічні переваги застосування високопольної магнітно-резонансної томографії з напругою поля 3 Т, Карвась Н. В. (2019)
Образцов В. П. - Про фізичне дослідження кишківника (2019)
Камилова Н. М. - Показатели содержания макро- и микроэлементов крови в комплексной оценке состояния здоровья, Гашимова У. Ф., Султанова И. А., Садыхов Н. М., Алиев Ч. С., Курбанова Н. Г. (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 2: Cтановлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста в благодатному етно-історичному візерунку Прикарпаття (роки дитинства та юності) (2019)
X ювілейний Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації": синергія заради розвитку! (2019)
Бенчук В. О. - Суспільно-політичне та силове протистояння в українському місті Маріуполь навесні 2014 року (2019)
Білюга А. А. - Політологічно-історична оцінка сучасного тероризму в працях вчених США (2019)
Пашкова О. О. - Удосконалення військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ в умовах збройної агресії проти України (2019)
Підопригора І. І. - Розвиток нормативно-правової бази інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках (2019)
Фролов С. М. - Створення та розвиток у Військово-Морських Силах Збройних Сил України окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами (2001–2018) (2019)
Автушенко І. Б. - Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей у 1991–2014 роках: історіографія (2019)
Соколюк С. М. - Становлення військово-релігійних відносин в Україні (1991–1994), Ворощук О. М. (2019)
Кобзар А. О. - Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: трансформація термінології (1991-2019) (2019)
Чірікалов О. С. - Евакуаційні заходи німецьких військ (сил) та їх союзників на Середземному морі у 1943 році (2019)
Слюсаренко П. М. - Військове співробітництво Української Народної Республіки та Польської Республіки напередодні російсько-польської війни 1920 року (2019)
Рєзнік В. І. - Формування організаційних засад створення авіації на рубежі ХІХ–ХХ століть (2019)
Від редакції (2016)
Агарков А. В. - Полет в будущее! (к 30-летию первого пуска ракеты-носителя "Зенит") (2016)
Панфилов В. А. - Особенности возникновения спекулятивно-диалектического осмысления и понимания методологии, истины и науки Гегелем (2016)
Айтов С. Ш. - Філософсько-наукові концепції І. Лакатоса та Ст. Тулміна: когнітивна взаємодія з історичною антропологією (2016)
Звонкова Г. Л. - Інститут колоїдної хімії води ім. А. В. Думанського: короткий історичний нарис (1968 – 1980) (2016)
Кисільова Т. О. - Створення кафедр медичної рентгенології в українських вищих медичних закладах (2016)
Гармасар В. Г. - Інтернаціональний характер науки та національні науки (2016)
Якимюк О. Л. - Наукові програми Є. С. Бурксера: наукометричний аналіз (2016)
Донська М. Д. - Основні дослідження методів І технологій очищення води в інститутах НАН України (2016)
Мініна І. С. - С. М. Ямпольский – організатор вищої освіти в Україні (2016)
Кушлакова В. В. - Харківське наукове товариство – Alma mater нових громадсько-наукових об'єднань (2016)
Грушицька І. Б. - Внесок О. К. Кононовича в розвиток астрономії в Новоросійському університеті (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Професійне становлення В. І. Тимофієнка (1941 – 2007) – фундатора вітчизняної історії архітектури і містобудування (2016)
Червоненко О. В. - Становлення природничих знань та перед умови створення природничих колекцій в Україні з найдавніших часів до першої половини XVII століття (2016)
Рижева Н. О. - Роль керівників регіонального управління в розвитку суднобудівних осередків і міст Півдня України (перша половина ХІХ ст.) (2016)
Савчук В. С. - Науково-конструкторська школа: загальні підходи до визначення та її характеристики й особливості у вітчизняній ракетно-космічній галузі (2016)
Никифорова Е. В. - Научно-технические разработки кафедры прикладной механики Днепропетровского государственного университета в 70-х – 80-х гг. ХХ ст. (архивные документы), Сокол Г. И. (2016)
Балышев М. А. - Устные источники в изучении истории развития ракетно-космической техники, Горелова С. А., Ларин А. А. (2016)
Аннєнков І. О. - Започаткування серійного виробництва силових частин автоматизованих систем керування артилерійським вогнем на Харківському електромеханічному заводі (1935 – 1941) (2016)
Губка О. А. - Вклад В. М. Ковтуненко в развитие аэродинамического направления в Институте технической механики (2016)
Лютий О. П. - Пріоритет України у створенні наукових засад й інноваційних технологій металургії титану і його сплавів (2016)
Герман Г. П. - Спогади В. О. Малишева про свого вчителя та наставника О. Н. Шелеста (2016)
Дурбас М. - Дискусії навколо статусу алхімії й реконструкції алхімічного письменства, Срогош Т. (2016)
Федоренко И. В. - Десять лет на "Днепровской орбите" (2016)
Валерий Александрович Панфилов (к 70-летию со дня рождения) (2016)
Атласюк О. М. - Про розв’язність неоднорідних крайових задач у просторах Соболєва, Михайлець В. А. (2019)
Гаврилюк І. П. - Метод фіктивних областей та гомотопія як нова альтернатива для багатовимірних задач із частинними похідними в областях довільної форми, Макаров В. Л. (2019)
Сапунов С. В. - Лингвистическое представление графов с помеченными вершинами, Сенченко А. С. (2019)
Селезов И. Т. - Распространение возмущений в акустической ферромагнитной среде (2019)
Селіванов М. Ф. - Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі, Чорноіван Ю. О. (2019)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень в області прямокутного отвору на бічній поверхні нелінійно-пружної ортотропної конічної оболонки, Максимюк В. А., Чернишенко І. С. (2019)
Кононко І. В. - Особливості іммобілізації наносрібла на активовану вуглецеву волокнисту наноструктурну матрицю для розробки антибактеріальних матеріалів медичного призначення, Кліпов В. Д., Бошицька Н. В., Проценко Л. С., Кононко Н. В. (2019)
Артеменко Г. В. - Геохимия и генезис тонко расслоенных габброидов острова Питерман (Западная Антарктида) (2019)
Глібов Є. К. - Синтез 2-ароїл- та (2-оксо-2Н-4-хроменіл)фуро |3,2-g|неофлавонів, Москвіна В. С., Шокол Т. В., Хиля В. П. (2019)
Прудіус С. В. - Синтез та вивчення нового суперкислотного ZrO2—SiO2—SnO2 оксиду, Гес Н. Л., Трачевський В. В., Брей В. В. (2019)
Островська Г. В. - Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка” на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому, Пазюк Л. М., Крупська Т. В., Рослова Н. М., Ткаченко О. В., Туров В. В., Дзержинський М. Е. (2019)
Kosakivska I. V. - Effect of zinc treatment on growth and phytohormones accumulation in Tri ticum aestivum L. seedlings priming with absci sic acid, Voуtenko L. V., Vasjuk V. A., Shcherbatiuk M. M. (2019)
Попов М. О. - Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників, Альохіна О. В., Русин Б. П., Кошовий В. В., Івантишин О. Л. (2019)
Безперервний професійний розвиток (2019)
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 (2019)
Порядок проведення атестації лікарів (2019)
Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку (2019)
Номенклатура лікарських спеціальностей (2019)
Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів (2019)
Відповіді на поширені питання про атестацію лікарів у 2019 році (2019)
Головач И. Ю. - Основные выводы и уроки рекомендаций Европейской противоревматической лиги (EULAR) 2018 г. по ведению пациентов с остеоартритом кисти, Егудина Е. Д. (2019)
Журавлёва Л. В. - Подагра: трудности и ошибки своевременной диагностики, Фёдоров В. А. (2019)
Колеснікова О. В. - Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно-асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення (2019)
Орос М. М. - Діабетична аміотрофія: діагностика, лікування та прогноз, Орос М. М. (2019)
Карпенко В. М. - Клінічне застосування цитиколіну при захворюваннях центральної нервової системи, Похилько С. Ю. (2019)
Роговий Ю. Є. - Протидія інтоксикації важкими металами: унікальні нефропротекторні ефекти рослинних пептидів, Печінка А. М., Гогітідзе З. Д., Коноваленко С. В. (2019)
Ященко Н. Б. - Лечение больных псориазом с учетом сопутствующей патологии печени, Кулешов И. В., Яручик И. Н., Буток И. Е., Карпова М. А. (2019)
Образцов В. П. - Про фізичне дослідження кишківника (закінчення) (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 3: Історико-етнографічний візерунок міста-перлини підгір’я Карпат – благодатне середовище становлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста (2019)
Медичні події (2019)
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: - Інна Мєтєлєва зустрілась з представниками швейцарсько-української програми щодо співпраці в органічному та молочному секторах України; – Інна Мєтєлєва взяла участь у Міжнародній конференції щодо якості освіти та науки в аграрній сфері; – Тимофій Милованов, Інна Мєтєлєва та Тарас Висоцький з журналістами обговорили питання аграрної політики (2019)
Шустік Л. - Нова стратегія вирощування зернових культур. Результати випробувань сівалки Spirit ST 600C, Погорілий В., Степченко С., Нілова Н., Громадська В, Царану С. (2019)
Петриченко Є. - Розробка удобрювально-посівного агрегата для одночасної сівби і внесення стартової та основної норми добрив, Герук С. (2019)
Васільєв О. - Перспективи тракторобудування в Україні у найближчі роки, Литовченко О. (2019)
Лімонт А. - Передумови навантажувального забезпечення перевезення вантажів тракторними причепами, Лімонт З. (2019)
Кришталь О. - Актуальність використання сучасних теплогенераторів серії ТГУ (2019)
Філоненко Л. - Технічне забезпечення процесів заготівлі грубостеблих та соковитих кормів, Роженко В. (2019)
Муха В. - Вісті з Міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2019, Литовченко О., Куянов В., Миропольський О. (2019)
Будиночок для теляти ТОВ "Крафт Корпорейшн" (2019)
Обладнання станкове для групового утримання свиней ОСГ (2019)
Установка попереднього спалювання ТПГ-1250-2500 (2019)
Коток силосний КС-3000 "Профі" (2019)
Дискова борона ТАУРУС-2,8П (2019)
Культиватор передпосівний типу КПН в агрегаті з причіпним пристроєм типу ПП (2019)
Дисковий агрегат T-allAr-3,0 (2019)
Сівалка пневматична рядкова Spirit ST 600C (2019)
Дискові робочі органи різної конструкції для ґрунтообробних агрегатів (2019)
Поверхневий обробіток ґрунту. Варіанти виконання (2019)
Титул, зміст (2019)
Іван Савович Зозуля (до 80-річчя від дня народження) (2019)
"Кусум Фарм": 10 лет на страже здоровья людей (2019)
Давіденко К. - Медичний "Оскар"–2019: країна дізналась імена найкращих медиків (2019)
Осадчий О. - Остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та псоріаз: нове в лікуванні (2019)
Козловська А. - Міфи та факти про туберкульоз: що повинен знати кожен лікар (2019)
Колесник М. - Фибрилляция предсердий и сопутствующая патология: выбор правильной тактики терапии (2019)
Безопасность НПВП в отношении печени и желудочно-кишечного тракта (2019)
Пацієнт із гастритом/виразкою шлунка та болем у суглобах (2019)
Гормональная терапия в менопаузальный период: актуальные вопросы эффективности и безопасности (2019)
Іванов Д. Д. - Нефрологія "під мікроскопом": міждисциплінарні аспекти. Нирки і артеріальна гіпертензія (2019)
Сповільнення прогресування глаукоми: перспективні напрямки терапії (2019)
Мосійчук Л. М. - Диференційна діагностика та лікування печії у практиці сімейного лікаря, Петішко О. П., Васильєва І. О. (2019)
Осадчий О. І. - Канефрон® Н — доведена ефективність та обґрунтована альтернатива антибіотикам у лікуванні неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів (2019)
Полякова Д. - Сустамар: тривалий ефект — від суглобів респект! (2019)
Полякова Д. - Современный подход к терапии психосоматических заболеваний с помощью препарата Седаристон (2019)
Хаустова О. О. - Психосоматичні маски тривоги (2019)
Сидорова Н. Н. - Результаты многоцентрового наблюдательного неинтервенционного исследования приверженности лечению пролонгированными формами триметазидина пациентов со стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність лікарського засобу Превентор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, референтному лікарському засобу Крестор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, за результатами рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Кузнецов І. Е., Кубеш В., Цапко Г. В., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність генеричного лікарського засобу фіксованої комбінації амлодипіну, гідрохлоротіазиду і валсартану (Тіара Тріо®) референтному лікарському засобу Exforge НСТ®: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Артиш Б. І., Кубеш В., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Жарких В. - Плюралістичне мислення як основа гармонійної кроскультурної взаємодії (2019)
Афанасьєв А. - "Come on!": безальтернативний вибір, Василенко І. (2019)
Безрученко Я. - Проблеми застосування толерантності в галузі науки (2019)
Бородіна Н. - Дискурс самоідентифікації в мемах (2019)
Винокуров Г. - Любов до себе як моральний обов'язок (2019)
Егорова К. - Філософський компонент алхімії (2019)
Каранфілова О. - Творча діяльність в контексті глобальних проблем сучасного суспільства (філософський аспект) (2019)
Кімінчиджи Г. - Актуальні економічні методи управління соціальним часом, Рибка Н. (2019)
Koliada-Berezovska T. - Communicative aspect of semiotics of colors and light in conceptual creativity, Berezovskiy S. (2019)
Райхерт К. - Досвід прочитання кінофільму "Чорна пантера" (2019)
Yanushevych I. - Architecture as an applied philosophy (2019)
Титул, зміст (2019)
Мартишин О. - Як зробити медичний бізнес успішним: секрети успіху лідерів (2019)
Петренко Т. - Медична реформа: перевірка на відповідність Конституції (2019)
Козловська А. - Лихоманка неясного генезу: діагностичний алгоритм від А до Я (2019)
Лебега О. А. - Оцінка медичних технологій в Україні: формальність чи реальний інструмент для прийняття важливих державних рішень з метою покращення доступу до життєво необхідних дороговартісних медичних технологій, Тончев М. Д., Лебединець Д. В. (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека в свете современных физико-биологических знаний, концепций, гипотез, Невойт А. В. (2019)
Пархоменко О. М. - Маркери ризику ускладнень гострого інфаркту міокарда при довготривалому спостереженні залежно від віку пацієнтів, Лутай Я. М., Білий Д. О., Іркін О. І., Степура А. О., Кушнір С. П. (2019)
Кравец О. В. - Периоперационная динамика водных секторов при рестриктивном режиме инфузионной терапии у пациентов высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Маланчук В. О. - Імуногістохімічні показники деяких видів гормонів серед доброякісних пухлин слинних залоз, Бродецький І. С., Кротевіч М. С. (2019)
Кальбус O. I. - Медико-статистичні та епідеміологічні характеристики поширеності міастенії в Україні (2019)
Фищенко Я. В. - Метод трансфораминальной эндоскопической микродискэктомии в лечении пациентов с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела, Пионтковский В. К., Гармиш А. Р. (2019)
Титул, зміст (2019)
Давіденко К. - Зоряна Скалецька: про епідемії, вакцини, зарплати лікарів та інші пріоритети у діяльності МОЗ України (2019)
"Дарниця": легендарний український бренд сьогодні — знаний світовий бренд завтра! (2019)
Давіденко К. - Ювілей наймасштабнішої події у вітчизняній кардіології (2019)
Осадчий О. - Актуальні питання медицини невідкладних станів: Науково-практична конференція з міжнародною участю (2019)
Давіденко К. - Вовчаковий нефрит: діагностика та лікування (2019)
Колесник М. - Захворювання нервової системи у дітей: сучасні підходи до діагностики й терапії (2019)
Козловська А. - Вірусасоційований цироз печінки: визначення, класифікація та лікувальна тактика (2019)
Давіденко К. - Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України: актуальні та дискусійні питання (2019)
Ніколаєнко В. - Здоров’я дитини — старт на все життя! (2019)
Козловська А. - Вторинний гнійний менінгіт у пацієнтів відділень інтенсивної терапії: діагностика та лікування (2019)
XІ Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації" (2019)
Козловська А. - Лімфаденопатія у дітей: причини, алгоритм діагностики та лікувальна тактика (2019)
Колесник М. - Тривога та депресія очима фахівців різних спеціальностей (2019)
Безпека НПЗП: вплив на серцево-судинну систему та функцію нирок (2019)
Захворювання опорно-рухового апарату та супутній цукровий діабет (2019)
Абатуров О. Є. - Вплив пробіотичної терапії на імунну систему людини (2019)
Міроненко А. П. - Противірусний ефект енісаміуму йодиду до вірусу грипу в клітинах А549, Радченко Л. В., Лейбенко Л. В., Голубка О. С., Тетерюк Н. В., Маргітич В. М. (2019)
Нефрологія "під мікроскопом": міждисциплінарні аспекти. Хронічний коронарний синдром і нирки (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність генеричного лікарського засобу Тіара Дуо (фіксована комбінація валсартану та гідрохлоротіазиду) референтному лікарському засобу Ко-Діован®: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Артиш Б. І., Сабко В. Є., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Radomska M. - Environmental Directions of the Tourist Potential Development at Urban Agglomerations (Case Study of the City of Kyiv), Kolotylo O. (2019)
Soloviy K. - Freshwater Ecosystem Macrophytes and Microphytes: Development, Environmental Problems, Usage as Raw Material. Review, Malovanyy M. (2019)
Petruk R. - Environmental Safety Management of Substandard Pesticide Residues and Remediation and Reclamation of Contaminated Soil, Katkov M. (2019)
Iurchenko V. - Influence of Waste Water From Wastepaper Processing Utilities on the Oxygen Mode of Natural and Technical Water Objects, Ivanin P., Radionov M., Melnikova O. (2019)
Chugai A. - Analysis of Technogenic Load on the Air Basin Of Industrial and Urban Aglomerations in Ukraine, Bazyka Y. (2019)
Mitryasova O. - Comparative Analysis of Key Aspects of Environmental Policy in the Field of Water Security Resources in Developing Countries and EU, Bezsonov Y., Smyrnov V., Mats A. (2019)
Ovchynnikova O. - Sustainable Development: Complexity and Multi-Dimensionality (2019)
Barabash O. - Assessment of the Atmospheric Air Pollution Level in Kyiv, Khrutba V. (2019)
Kanda М. - Evaluation of the Degree of Environmental Hazard From Environmental Pollution in the Area of Poultry Farms Impact, Malovanyy M., Tymchuk I., Odnorih Z. (2019)
Кожухова Т. В. - Європейський союз: сучасний стан і тенденції фінансування зовнішньої допомоги сталому розвитку (2016)
Король М. М. - Сучасні тенденції та динаміка прямого іноземного інвестування в міжнародній економіці, Поп М. Ю. (2016)
Кудлак В. Я. - Структура та динаміка зовнішньої торгівлі України в умовах сучасної кризи національної економіки (2016)
Медведкина Е. А. - "Зеленые" финансы как драйвер мировой экономической динамики, Медведкин Т. С. (2016)
Мельникова Д. В. - Стратегічні пріоритети зовнішньоторгівельної політики України на світовому ринку агропромислової продукції, Дугієнко Н. О. (2016)
Хомутенко Л. І. - Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції, Гребенюк А. П. (2016)
Шевченко О. Р. - Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України, Голюк В. Я. (2016)
Гетало А. Ф. - Аналіз тенденцій тінізації економіки України за період 2010-2016 років, Вишняков В. М. (2016)
Глазкова А. С. - Індустріально-логістична інфраструктура як основа інноваційної модернізації економіки (2016)
Дружиніна В. В. - Оцінка практики функціонування національного ринку ресторанних послуг, Залуніна О. М., Углава А. О. (2016)
Завальницька Н. Б. - Управління сталим розвитком туризму, Гнаткович О. Д. (2016)
Кіржецький Ю. І. - Сутнісні характеристики забезпечення економічної безпеки харчової промисловості, Кіржецька М. С. (2016)
Криницька О. О. - Інфраструктурне забезпечення земельних відносин в Україні як підґрунтя залучення інвестицій у виноградарство, Топов А. Г. (2016)
Куреда Н. М. - Взаємозв’язок економічних інтересів суб’єктів на ринку лікувально–оздоровчого туризму України, Юхновська Ю. О. (2016)
Литвин О. В. - Сутнісні характеристики поняття "державна інвестиційна політика" та його елементи (2016)
Орленко О. В. - Значення туризму в розвитку національної та світової економіки (2016)
Плотнікова М. Ф. - Механізм формування підприємництва та зайнятості молоді на сільських територіях, Булуй О. Г., Ващенко А. О. (2016)
Сакун О. С. - Шляхи удосконалення інвестиційного забезпечення розвитку локальних інноваційних центрів (2016)
Салашенко Т. І. - Порівняльний аналіз стратегічних орієнтирів розвитку електроенергетики в Україні та світі (2016)
Алексєєва Т. І. - Інформаційні технології як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в Україні, Сєчина А. С., Устіна М. В. (2016)
Башинская И. А. - Анализ системы обеспечения финансовой безопасности предприятия, Велиева М. А., Йовджанов Р. А. (2016)
Вавдійчик І. М. - Інформаційне забезпечення управління закупівлями підприємств торгівлі (2016)
Вишневська О. А. - Фактори та методи оцінки підприємницького ризику в Україні (2016)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства, Гладченко О. О. (2016)
Голюк В. Я. - Аналіз експорту м’яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку, Голець Н. І. (2016)
Грубяк С. В. - Підприємницькі ризики: поняття, сутність, види (2016)
Голомб В. В. - Планування та економічне обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції, Дзюба Т. О. (2016)
Жарінова А. Г. - Оптимізація гнучкої товарної політики у системі управління маркетингом підприємства, Корчагін І. І. (2016)
Захаркін О. О. - Корпоративна вартість та суспільна цінність у стейкхолдерській концепції вартісно-орієнтованого управління інноваціями підприємств (2016)
Іпполітова І. Я. - Формування системи бюджетування на підприємстві на засадах системного підходу (2016)
Ксьондз С. М. - Історичні аспекти визначення витрат як економічної категорії (2016)
Мазуркевич І. О. - Особливості управління підприємствами ресторанного господарства (2016)
Макаренко Н. О. - Засади формування агрологістичної системи підприємств, Крамаренко Г. О. (2016)
Максимюк Г. М. - Аналіз фінансових результатів діяльності АТП Харківської області (2016)
Могилевская О. Ю. - Ключевые компетенции промышленного предприятия, Могилевский Ю. В., Штанько А. И. (2016)
Никонова М. И. - Управление пространственным взаимодействием коммерческих предприятий с учётом потребительских предпочтений (2016)
Петришин Л. П. - Теоретичні засади економічної поведінки підприємств (2016)
Постернак И. М. - Оценка качества управляемых процессов комплекса градостроительной энергореконструкции "КНТК ГЭРек", Постернак С. А. (2016)
Прокопенко І. В. - Особливості економічного оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2016)
Стеблюк Н. Ф. - Розробка організаційної структури логістичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, Клочко К. С., Волосова Є. Р. (2016)
Трішкіна Н. І. - Шляхи удосконалення торговельно-посередницької діяльності в Україні (2016)
Харун О. А. - Закономірності управління трудовим потенціалом підприємств (2016)
Ширяєва Н. Ю. - Якість маркетингового менеджменту будівельних організацій (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Проблема супутнього використання водного та енергетичного ресурсів в електроенергетиці України, Вишневська А. О. (2016)
Патока І. В. - Формування механізмів державної екологічної політики на рівні місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні з урахуванням євроінтеграційних процесів (2016)
Бабич Л. М. - Аналіз інструментів міжнародних організацій, спрямованих на розв’язання проблеми бідності в Україні та світі (2016)
Блага В. В. - Модель формирования имиджа политической партии, Кобзарева А. Ю., Марченко И. Ю. (2016)
Волкова Н. В. - Напрями вдосконалення системи організації винагороди персоналу, Земляной Д. О. (2016)
Нестерук О. О. - Особливості функціонування сім’ї як об’єкту соціального нормування в сучасних умовах, Літинська В. А. (2016)
Приходько Д. О. - Дослідження демографічних тенденцій та аналіз туристичного бізнесу в України (2016)
Танасієнко Н. П. - Класифікація факторів та резервів продуктивності праці (2016)
Алескерова Ю. В. - Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку, Савков О. Р. (2016)
Гудзовата О. О. - Світовий досвід застосування монетарного інструментарію для впровадження ефективної державної політики функціонування грошово-кредитної сфери (2016)
Дехтяр Н. А. - Особливості функціонування фінансової системи України в умовах нестабільної економіки, Дейнека О. В., Пігуль Н. Г. (2016)
Коніна М. О. - Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства щодо ПДВ в Україні до вимог ЄС, Реха К. Х., Тузова К. О. (2016)
Костюк В. А. - Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні, Сович І. В. (2016)
Онищенко Ю. І. - Аналіз інвестиційної діяльності банків України, Генова О. І. (2016)
Труфен А. О. - Фінансове забезпечення транспортної інфраструктури місцевих громад (2016)
Шмуратко Я. А. - Сучасні тенденції розвитку банківських інновацій, Джосан Д. О. (2016)
Шпильова В. О. - Переваги та недоліки застосування торгових систем на фондовому ринку, Фімяр С. В. (2016)
Григоревська О. О. - Вплив облікової політики щодо необоротних активів на величину амортизаційних відрахувань, Джугля А. Ю. (2016)
Залунін В. Ф. - Аналіз тенденцій та питання удосконалення механізму непрямого оподаткування, виходячи з міжнародного досвіду, Кононова О. Є. (2016)
Тополенко Н. М. - Особливості здійснення обліку публічних закупівель в бюджетних установах, Мартинюк О. М. (2016)
Москалюк Г. О. - Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Чердакоглова М. І. (2016)
Овсюк Н. В. - Суть та значення інформаційного забезпечення бюджетування в діяльності підприємства, Охрименко Ю. Б. (2016)
Пархоменко О. П. - Проблеми та перспективи розвитку аудиту державних фінансів в Україні, Пархоменко В. П. (2016)
Томчук О. Ф. - Аналіз грошового потоку як інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства (2016)
Томчук О. Ф. - Методика нарахування єдиного соціального внеску та військового збору на заробітну плату, Машевська А. А. (2016)
Шинкаренко Д. В. - Особливості організації обліку реалізації необоротних активів, Редзюк Т. Ю. (2016)
Гуцаленко Л. В. - Аудит основних засобів підприємства, Василець М. В. (2016)
Гавриленко О. В. - Особливості системи забезпечення управління маркетингом в компанії, Анісімова А. В. (2016)
Іванченко Г. Ф. - Сучасні перспективи хмарних СППР у банківському секторі, Стецька О. П. (2016)
Іванченко Н. О. - Доменний простір маркетингового потенціалу економічної безпеки підприємства, Тюн І. В. (2016)
Лозовська Л. І. - Застосування імітаційних процедур для формування графіків роботи касової зони, Бандоріна Л. М., Лозовський О. С. (2016)
Амосов О. Ю. - Управління кадровими ризиками як елемент забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Чобіток В. І. - Алгоритм реалізації стратегії контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту (2016)
Прохорова В. В. - Корпоративне управління промисловим підприємством в умовах трансформації державної власності (2016)
Верхоглядова Н. І. - Удосконалення системи безперервної освіти як запорука економічного розвитку країни (2016)
Тараненко О. М. - Стрaтегічні орієнтири інформаційного упрaвління розвитком інновaційного потенціaлу хлібопекaрської промисловості в Укрaїні (2016)
Нікіфорович О. Є. - Сучасні тенденції науково-технічного й інноваційного розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів (2016)
Бєлякова О. В. - Методичні засади визначення синергії взаємодії держави, бізнесу і науки в процесі інноваційного розвитку економіки України (2016)
Аніщенко О. В. - Ноосферний шлях розвитку річкового транспорту України (2016)
Ханін С. Г. - Інноваційне підгрунтя економічної стійкості (2016)
Білоусова С. В. - Сучасна концепція корпоративної культури підприємства, Фокіна-Мезенцева К. В. (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Cherkes B. - Current state of preservation and problematics of restoring polychrome paintings by modest sosenko in the structure of sacred architecture, Radomska V. (2019)
Dyda I. - To the issue of urban space identity: relevance of the distinction (2019)
Kramarchuk K. - Similarity of grammars of architectural space in canonical icons and the architecture of deconstructivism, Chelombitko O. (2019)
Kondratyeva O. - Gesamtkunstwerk as a formula for creating artistic character in architecture by Volodymyr Pokrovsky (2019)
Linda S. - In search of the perfect form: the geometry of the city in the treatises by plato, T. More, T. Campanella, Fedak A. (2019)
Markovskyi A. - Transformation of paradigm in contest for the development of Kyiv city center in the 1930–1940s (2019)
Sleptsov O. - Features of functional-planning solutions in the architecture formation of contemporary iranian shopping and entertainment complexes, Soltani A. (2019)
Cherkes B. - Igor seredyuk – an artist who was ahead of time, Myhal S. (2019)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies" (2019)
Титул, зміст (2019)
Давіденко К. - АНЦА-васкуліти, синдром Гудпасчера: діагностика та лікування (2019)
Колесник М. - Епілепсії, епілептичні енцефалопатії, розлади аутистичного спектра у дітей: проблемні питання (2019)
Гузій О. - Бронхообструктивні захворювання: нові клінічні настанови та позиція МОЗ України (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека как часть природного энергообмена: значение для фундаментальной науки и медицины (часть I), Невойт А. В. (2019)
Реферативна інформація (2019)
Фоменко Л. В. - Методы преодоления резистентности к лечению при артериальной гипертензии, Исаевская Л. А., Красько В. В., Шамборский Н. Н., Самохвалова В. М. (2019)
Гладких Ф. В. - Оцінка факторів ризику відтермінованої радіаційної токсичності при комбінованому хірургічному та променевому лікуванні пацієнток із раком шийки матки, Кулініч Г. В. (2019)
Авдосьєв Ю. В. - Прогнозування тяжкості перебігу гострого аліментарного панкреатиту на основі лабораторних показників, Паньків К. М. (2019)
Кальбус O. I. - Прогнозування тяжкості перебігу міастенії (2019)
Войцеховська К. В. - Прогностичне значення втрати маси тіла та показників антропометрії у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Воронков Л. Г. (2019)
Мороз Л. В. - Адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції, спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами, з урахуванням етіологічного фактора, Шостацька М. О., Гнатюк О. А. (2019)
Кравець О. В. - Лікування та реабілітація пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, Шкатула Ю. В., Щербак Б. І., Кравець В. В. (2019)
Романовський А. В. - Оцінка впливу терапії на стан мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів обох статей із ревматоїдним артритом, Орлик Т. В. (2019)
Скибчик В. А. - Особливості клінічного перебігу та ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом 1-го року після первинного стентування коронарних артерій, Мелень Ю. П. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuzmin O. - Model of development and state regulation of activity of higher educational institution (HEI): using experience in management of leading hei of East Asia, Yastrubskyy М., Tsegelyk H. (2019)
Yaremko I. - Financial management of the enterprise economic potential, Kantsir I., Plekan M. (2019)
Frączkiewicz-Wronka A. - Social enterprises as place of work for people with disabilities – evidence from Poland, Wronka-Pośpiech M., Porc R. (2019)
Krykavskyy Y. - The dependence of China belt and road initiative efficiency to the level of logistics infrastructure development, Fihun N., Nycz-Wojtan S. (2019)
Gemra K. - IPO costs on the Polish capital market (2019)
Lehenchuk S. - Historical aspects of the development of accounting system in the context of hostilities (2019)
Yaremko I. - State regulation and strategic development management of enterprises of state sector: methods and mechanisms improvement (2019)
Shkvir V. - The specifics of designing informational documents of nonauthomated database of the computer accounting system, Borshchuk I. (2019)
Kozak A. - The effectiveness of the public services co-production process – results of a systematic literature review (2019)
Svynous I. - Methodological approaches to evaluation and revaluation of fixed assets in the context of implementing international accounting standards, Shepel T., Lytvynenko N. (2019)
Orlova V. - Decommissioning of fixed assets and land recovery: accounting and assessment, Kafka S., Riabkova O. (2019)
Lemishovska O. - Theoretical-conceptual background, methodical approaches and criteria for establishing business results in accounting and financial and economic thought of Galicia (second half of the XIX – first half of the XX century) 105-114 (2019)
Блінов І. В. - Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлюваних джерел енергії, Мірошник В. О., Шиманюк П. В. (2019)
Анахов П. В. - Підвищення сталості функціонування телекомунікаційної мережі енергетичної системи шляхом впровадження бездротової гібридної топології (2019)
Кузнецов В. Г. - Розробка методів і моделей аналізу анормальних режимів електричних мереж з метою їх оптимізації, Тугай Ю. І., Кошман В. І., Кучанський В. В., Сабарно Л. Р., Тугай І. Ю., Шполянський О. Г., Нікішин Д. А. (2019)
Колесникова Н. Ф. - Програмне забезпечення розрахунку і вибору уставок параметрів спрацьовування модуля фазового селектора з сектором навантаження, Козлова О. І., Литвинова О. А. (2019)
Антонов О. Є. - Електроприводи з компенсованими реактивними моментами (2019)
Акинин К. П. - Исследование электромеханических характеристик бесконтактных магнитоэлектрических двигателей возвратно-вращательного движения, Киреев В. Г., Филоменко А. А., Лавриненко В. А., Михайлик Е. М. (2019)
Бондар Р. П. - Режими роботи лінійного магнітоелектричного двигуна як елемента віброударної системи, Подольцев О. Д. (2019)
Мазуренко Л. І. - Електромеханічні перетворювачі енергії для систем електрогенерації та електропривода, Гребеніков В. В., Джура О. В., Бібік О. В., Гамалія Р. В., Шихненко М. О. (2019)
Тітко В. О. - Фізичне моделювання дефектів пресування зубцевої зони статора турбогенератора, Остапчук Л. Б., Гуторова М. С., Мельник А. М. (2019)
Щерба А. А. - Исследование режимов полупроводниковых преобразователей с промежуточным звеном накопления энергии в источниках электропитания электромагнитных систем индукционной термообработки, Ломко Н. А. (2019)
Гуцалюк В. Я. - Системи фазового автопідлаштування частоти резонансних інверторів установок індукційного нагрівання за низької добротності коливального контуру, Зубков І. С. (2019)
Чиженко О. І. - Напівпровідниковий регулятор для керування режимами мережі в разі прямого запуску асинхронних двигунів зіставної потужності, Рибіна О. Б., Трач І. В. (2019)
Божко І. В. - Вдосконалення багатофункціональних електромагнітних систем для електротехнологій, Карлов О. М., Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Липківський К. О., Можаровський А. Г., Ращепкін А. П. (2019)
Павлов В. Б. - Аналіз факторів, що впливають на зниження енергоємності тягової акумуляторної батареї та міжзарядного пробігу електромобілів, Будько В. І., Малахатка Д. О., Павленко В. Є., Іванчук В. Ю. (2019)
Титул, Зміст (2019)
Снєгірьов П. - Наука — практиці: від вартості медичної послуги до актуальних проблем нефрології (2019)
Радучич О. - Як правильно організувати медичну допомогу в сільській місцевості (2019)
Устінов О. - Медична реформа від Уряду призводить до накопичення помилок управління і зростання ризиків (2019)
Снєгірьов П. - Платформа НСОЗ України: за словом — діло (2019)
Рекомендації медичної спільноти щодо реформування охорони здоров’я (2019)
Ащеулова Т. В. - Безсимптомне ураження органів-мішеней як додатковий детермінант загального серцево-судинного ризику при артеріальній гіпертензії, Амбросова Т. М. (2019)
Надутий К. О. - Обґрунтування концепції безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я України, Лехан В. М., Найда І. В. (2019)
Лещенко С. О. - Особливості застосування міорелаксантів у дітей, Фісюн Т. О. (2019)
Біцадзе О. Г. - Віддалені результати екстреної хірургічної реваскуляризації у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда (2019)
Шульга О. Д. - Проспективне 5-річне дослідження доброякісного розсіяного склерозу, Мамчич Т. І. (2019)
Романенко І. Ю. - Взаємозв’язок вегетативних порушень і розладів сну у пацієнток — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності (2019)
Романенко Ю. І. - Особливості больового синдрому у пацієнтів із мігренню без аури та з хронічною мігренню (2019)
Науменко В. А. - Особенности зрительных функций у лиц, проживающих в зоне АТО, как маркер посттравматического стрессового расстройства, Бойчук И. М., Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2019)
Корнацький В. М. - Медико-соціальне обґрунтування алгоритму ранньої діагностики та профілактики психосоматичних порушень на рівні первинної медичної допомоги, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2019)
Титул, Зміст (2019)
Осадчий О. - Жіноче серце у всі вікові періоди: акушерська кардіологія та кардіохірургія (2019)
Марчук М. - Когнітивні порушення: критерії, формулювання діагнозу і терапевтична тактика (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека: эволюция повторного научного открытия, Невойт А. В. (2019)
Бараненко А. Н. - Редкие типы первичной головной боли, Криничная И. П. (2019)
Ковальчук І. С. - Характеристики судинного малюнка молочних залоз у термографічному зображенні, Назарчук С. С., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Ковальчук С. І. (2019)
Жованик Н. В. - Вплив вітамінотерапії на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні із залізодефіцитними станами та при/без залишкових змін після вилікуваного туберкульозу легень (2019)
Кальбус О. І. - Імунологічні маркери розвитку міастенії (2019)
Ніколенко О. О. - Вплив сезонних кліматичних чинників на частоту загострень розсіяного склерозу, Шульга О. Д., Козлюк В. В., Валецька У. В., Тендеряк О. В., Жешко О. М., Юрко О. А., Дубінець М. І. (2019)
Фищенко Я. В. - Опыт применения каудальных эпидуральных блокад при болевом синдроме пояснично-крестцового отдела позвоночника, Рой И. В. (2019)
Хомазюк Т. А. - Фактори ризику когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії, Кротова В. Ю. (2019)
Романенко І. Ю. - Менеджмент психоемоційних розладів у жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності в анамнезі (2019)
Таірова Т. М. - Підвищення ефективності функціонування системи "охорона праці" (2019)
Здановський В. Г. - Наукові засади підвищення дієвості та ефективності охорони праці в Україні (2019)
Сербінова Л. А. - Дослідження проблем поводження з відходами зношених автомобільних шин в Україні (2019)
Левченко О. Г. - Інноваційні розробки в сфері безпеки – основа професійної підготовки випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, Каштанов С. Ф., Олійник А. П. (2019)
Романенко Н. В. - Оцінка виробничих небезпек при експлуатації обладнання харчової промисловості (2019)
Havrilova L. - Open Access to Scientific Information as a Form of Information and Analytical Support of Scientific Activities and Communication (2019)
Kush J. C. - Computational Thinking as a Pedagogical Tool for Ukrainian Students (2019)
Iaburova O. - Basic Principles of Creating Mobile Learning Content for the Development of Future Teachers English Language Competence (2019)
Воронова Н. - Цифрові освітні ресурси в теорії і практиці сучасної зарубіжної освіти (2019)
Lievit D. - E-Portfolio as a Tool for Professional Development and Assessment of the Prospective Singers (2019)
Розкошна О. - Актуальність осучаснення інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисципліни "Менеджмент", Соколовська С. (2019)
Хижняк І. - Становлення теоретичного та практичного компонентів дуальної системи освіти в Німеччині, Глазкова І. (2019)
Коношенко С. - Теоретичні аспекти формування громадянської спрямованості особистості, Коношенко Н., Худавердієва Ю. (2019)
Lobachova I. - The Communicative Approach as a Strategy of Developing Foreign Language Speaking Competence (2019)
Саврасов М. - Соціальна креативність у структурі творчих здібностей майбутнього педагога, Александров К. (2019)
Зубарєва О. - Формування інноваційно-педагогічної культури майбутнього педагога початкової школи (2019)
Кривошея Н. - Принципи формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Сиротенко В. - Вивчення творчості В. Сухомлинського на уроках літературного читання в початковій школі, Бондаренко О. (2019)
Лихолат О. - Мода середини ХХ століття як синтез цінностей культури і джерело творчості для сучасних студентів професійної освіті (2019)
Смиренський В. - Педагогічна імпровізація: зміст, функції та види (2019)
Дермельова Н. - Трансформація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи в контексті реформи Нової української школи, Ночовка О. (2019)
Єгорова К. - Методика формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2019)
Ткачук М. Л. - Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819–1924): специфіка жанру (2019)
Менжулін В. І. - Філософсько-психологічні розвідки представників Київської духовної академії (1819–1924) в європейському інтелектуальному контексті: зустріч із несвідомим (2019)
Козловський В. П. - До питання про християнський персоналізм Маркелліна Олесницького (2019)
Головащенко С. І. - Надприродне та чудесне в біблійному наративі: критичний досвід професорів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Пастушенко Л. А. - Студії з історії протестантизму на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии" (1860-ті – початок 1900-х рр.) (2019)
Бондаревська І. А. - Про суб’єкта історико-філософського пізнання (2019)
С’єдін О. С. - Щодо реабілітації міфу та розширення меж розумного у філософській думці ХІХ–ХХ ст. (2019)
Лютий Т. В. - Масова і популярна культура: проблема демаркації (2019)
Онищенко А. В. - Історичні проекції філософської критики мистецького авангарду ХХ століття (2019)
Корчевний В. О. - 13-та Міжнародна наукова конференція "Філософія: нове покоління", Сирбу О. О. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бедлінський В. О. - Імунологічні зміни спричинені черепно-мозковою травмою, що призводять до появи депресії (2018)
Бєлікова Ю. О. - Роль амінокислотного складу плазми крові та його індексів у розвитку аритмічних ускладнень та стратифікації серцево-судинного ризику у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця на тлі цукровогодіабету типу 2 (2018)
Валігура М. С. - Вплив гіперурикемії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії (2018)
Заремба Н. І. - Аналіз нозологій та ліків, що застосовуються здобувачами вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі (за результатами соціологічного дослідження), Зіменковський А. Б. (2018)
Ніколайчик А. М. - Емоційно-афективні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Козлова Ю. В., Колесник Т. В. (2018)
Новоскольцев А. К. - Новий міокін іризин: фізіологічна та патофізіологічна роль (2018)
Павловський С. А - Ефективність комплексного патогенетичного підходу в схемах лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом типу 2 (2018)
Вітальні слова (2019)
Омельченко С. - Донбаський державний педагогічний університет: історія, сьогодення та амбітні плани на майбутнє (до 80-річчя з дня заснування) (2019)
Bielitska Ye. - Close Appositional Constructions with Proper Names (2019)
Bilychenko О. - Functioning of Social and Communication Space of Higher Education Institution as a Condition of Preparation of Future Philologists (2019)
Havrilova L. - Digital Learning Environment for Primary School Teachers Training, Beskorsa О. (2019)
Дичко В. - Ефективність впливу фізичних реабілітаційних заходів на показники функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку 7 – 10 років зі сколіозом, Дичко О. (2019)
Dokashenko H. - Between Scylla and Charybdis (School in a Totalitarian Society) (2019)
Курінна С. - Роль різних соціальних інституцій у соціальному становленні особистості дитини дошкільного віку, Мащенко Н. (2019)
Мамічева О. - Психолого-педагогічні напрями оптимізації соціалізації дітей із психофізичними порушеннями в процесі професійної підготовки, Татьянчикова І. (2019)
Набока О. - Створення компетентісно-орієнтованого освітнього простору як стратегічний напрямок розвитку педагогічного вишу (2019)
Панасенко Е. - Формування комунікативної толерантності у майбутніх практичних психологів: теоретико-прикладний аспект (2019)
Саяпіна С. - Наукова школа як предмет педагогічного дослідження (2019)
Стешенко В. - Технологізація як засіб модернізації фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2019)
Топольник Я. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для унаочнення матеріалів педагогічного експерименту (2019)
Федь І. - До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-Сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події, Гордєєва К. (2019)
Khyzhniak І. - Methodological Features Of Using Electronic Linguomethodological Tools In Future Primary School Teachers Professional Training, Ishutina O. (2019)
Воронова Н. - Зміст і структура електронного навчального посібника "Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття" (2019)
Глазова В. - Напрямки підготовки майбутніх учителів математики в умовах упровадження цифрових технологій, Кайдан Н. (2019)
Ступак О. - Особливості соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2019)
Батанова Т. О. - Їдишизм єврейських політичних партій в Українській центральній раді 1917–1918 років: від жаргону до мови держави, політики, громади, освіти й культури (2017)
Мавріна О. С. - Виникнення та діяльність Таврійського Магометанського Духовного Правління (до історіографії питання) (2017)
Мартин М. М. - Нові знахідки з цвинтаря Чуфут-Кале (Крим) (2017)
Радівілов Д. А. - Відродження вакфу в Російській Федерації: політико-правові аспекти дискусії (2017)
Ремарович О. І. - Ізраїль після виборів 1988 року: юдаїзм, єврейська держава та її законодавство (2017)
Семиволос І. М. - Болгарська спільнота Приазов’я: питання історичної пам’яті та етнокультурної ідентичності (2017)
Титул, Зміст (2019)
В Україні зареєстровано високоефективний препарат ЛЕМТРАДА для лікування розсіяного склерозу (2019)
Осадчий О. - Проблеми та перспективи первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (2019)
Осадчий О. - Міждисциплінарні проблеми ревматології (2019)
Радучич О. - Що таке договір із НСЗУ і навіщо він потрібен? (2019)
Колесник М. - Лактазная недостаточность и пищевая аллергия у детей: лечить или наблюдать? (2019)
Радучич О. - Як медичному закладу підготуватися до перевірки і не тільки (2019)
Колесник М. - Актуальные вопросы гинекологии, репродуктологии, акушерства в свете международных рекомендаций (2019)
Радучич О. - Legal Medical Forum: як жити лікарю в "післяреформових" умовах (2019)
Осадчий О. - Вперше в Україні відкрито кафедру пластичної хірургії (2019)
Осадчий О. - Захворювання нирок і хронічна серцева недостатність: клінічні аспекти (2019)
Колесник М. - Профилактика, диагностика и терапия внутренних болезней в практике семейного врача (2019)
Юдін О. - Вакцинація: до та після рішення Верховного Суду (2019)
Юдін О. - Мова медицини: що потрібно знати лікарям про зміни у законодавстві щодо державної мови (2019)
Терапия невынашивания беременности (2019)
Коморбідність та нестероїдні протизапальні препарати (2019)
Взаимодействие нестероидных противовоспалительных препаратов с другими лекарственными средствами при коморбидных патологиях (2019)
Венозна тромбоемболія: тягар хвороби та її ризики (2019)
Палій І. Г. - Діагностика функціональних розладів стравоходу в контексті Римських критеріїв IV перегляду, Заїка С. В., Ткачук І. В. (2019)
Нефрологія "під мікроскопом". Ренопротекція та побічні ефекти ренопротекторних препаратів (2019)
Полякова Д. - Как лечить хроническую венозную недостаточность? Своевременно и регулярно! (2019)
Марчук М. - Нейропатичний біль: сучасна тактика і терапія першої лінії (2019)
Омега-3 для дітей: на що варто звернути увагу? (2019)
Осадчий О. - Гентасепт — гарантований успіх місцевого лікування гнійних ран (2019)
Савельєва-Кулік Н. - Антибіотикотерапія при загостренні ХОЗЛ: рекомендації NICE (2019)
Козловська А. - Криптококовий менінгіт: клінічні рекомендації ВООЗ (2019)
Ми пам’ятаємо… Мачерет Євгенія Леонідівна. До 90-річчя від дня народження (2019)
Передмова (2019)
Богуславська К. П. - Від "трьох братніх народів" до "повернення в європейську родину": постать Анни Ярославни в історичній політиці України (2019)
Брюховецька О. В. - Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі "Тіні забутих предків" (2019)
Демчук Р. В. - Специфіка російського софіологічного міфу (2019)
Hayuk I. - Weaving in the Economic and Cultural Life of the Armenian Colonies of Ukraine: Historical Discourse (2019)
Данник К. О. - Феномен взаємопроникнення (задіяння) української та вірменської культур на теренах України (2019)
Moskalenko A. - The Material Culture of the Old Rus Population as a Subject of a Museum Exposition: Information and Attractive Properties (2019)
Пустовалов С. Ж. - Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів (2019)
Бондарчук Я. В. - Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту (2019)
Кирилова О. О. - Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа (2019)
Алєшугіна Н. О. - Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу, Зеленська О. О. (2019)
Собуцький М. А. - Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.) (2019)
Калантарова О. Ю. - Тибетський буддизм і наука: діалог на основі вчення Калачакри (2019)
Pavlichenko N. - Nana by Marcel Suchorowsky: The History of Russian Empire’s Most Expensive Painting (2019)
Петрова О. М. - 1994 рік: нові горизонти (2019)
Відомості про авторів (2019)
Титул, зміст (2018)
Ніколаєнко В. - Охорона здоров’я дітей та підлітків в Україні — проблеми, досягнення, перспективи (2018)
Шевчук М. Г. - Рецензія на: Ольга Матвіївна Авілова (1918–2009): біобібліографічний покажчик/упор.: В. Г. Гетьман, І. В. Козлик, П. П. Сокур та ін. — Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2018. — 208 с.: іл. (2018)
Полякова Д. - Профессиональная ответственность медиков: экономкласс не предусмотрен (2018)
Коваленко О. М. - Особливості ліпідного спектра крові у коморбідних пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та артеріальною гіпертензією, Родіонова В. В. (2018)
Винницька О. А. - Перспективи розвитку дослідження мутаційного статусу в дітей із гострими лімфобластними лейкеміями, Дубей Н. В., Дорош О. І., Дубей Л. Я. (2018)
Горовенко Н. Г. - Особливості міжгенної та ген-факторної взаємодії у чоловіків із подружніх пар з безпліддям та репродуктивними втратами, Россоха З. І., Кир'яченко С. П., Шейко Л. П., Бришевац Л. І. (2018)
Фейса С. В. - Зміни лабораторних показників у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні предіабету під впливом комплексного лікування (2018)
Скибчик В. А. - Вплив первинного стентування коронарних артерій у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка у госпітальний період, Мелень Ю. П. (2018)
Ломейко О. О. - Особливості ендокринного статусу та кількісні порушення спермограми у чоловіків, які працюють в умовах високих та низьких температур (2018)
Данилова М. В. - Редкие формы диабетической нейропатии в клинической практике, Терещенко Л. А., Гавва Е. А., Сорокин А. В. (2018)
Гузій О. - Бухгалтерський облік закладів первинної медичної допомоги: методика, ситуації, роз’яснення фахівців (2018)
Титул, Зміст (2019)
Колесник М. - Артериальная гипертензия в практике семейного врача: выбор правильной тактики терапии (2019)
Радучич О. - Договір про надання медичних послуг у приватній медицині: щит від претензій чи якір, що тягне на дно? (2019)
Зозуля І. С. - Спогади про Вчителя (2019)
Клигуненко Е. Н. - Тромбопрофилактика при ожирении: обзор современных рекомендаций, Криштафор Д. А. (2019)
Кравец О. В. - Ретроспективный анализ распределения нозологических единиц, степени хирургического риска и тяжести гиповолемических нарушений у пациентов с неотложной патологией органов брюшной полости (2019)
Піонтковський В. К. - Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей похилого віку, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Скибчик В. А. - Когнітивні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: огляд літератури та власний досвід, Пелешко О. С. (2019)
Халімончік В. В. - Гемодинамічні зміни при лапароскопічних операціях в гінекології (2019)
Надутий К. О. - Методичні підходи до стандартизації оцінки діяльності закладів первинної медичної допомоги, Лехан В. М., Толстанов О. К. (2019)
Кальбус O. I. - Оцінка особистісної тривожності у хворих на міастенію (2019)
Маланчук В. О. - Імуногістохімічні показники деяких видів вірусів серед доброякісних пухлин слинних залоз, Бродецький І. С., Кротевич М. С. (2019)
Базика О. Д. - Розвиток хвороб системи кровообігу, цукрового діабету та ожиріння в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 30-річний післяаварійний період, Білий Д. О. (2019)
Титул, зміст (2018)
З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! (2018)
Ніколаєнко В. - Vivat Academia! 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2018)
Мартишин О. - Конгрес українських пульмонологів: особливий та унікальний (2018)
Коментарі компанії Аллерган щодо лікарського засобу Озурдекс® (2018)
Снєгірьов П. - Державна премія України в галузі науки і техніки за 2017 рік: з 4 конкурсних робіт, поданих від НАМН України, премійовано 2 (2018)
Осадчий О. - Ізраїльсько-український науковий симпозіум "Невідкладні стани в анестезіології" (2018)
Стасенко Т. - Навчатися мистецтву управління болем (2018)
Колесник М. - Коморбидная патология: междисциплинарные аспекты и современный пациент (2018)
Стасенко Т. - Інсульт. Нечесні перегони: біжимо від нього щосили, а він — у лідерах (2018)
Ніколаєнко В. - Педіатрія — на все життя, або Вікові традиції післядипломної освіти українських педіатрів (2018)
Снєгірьов П. - Як жити далі?! Поточний санітарно-епідемічний стан і стратегії розвитку інфектології, мікробіології та імунології в Україні (2018)
Колесник М. - Профилактика, диагностика и терапия в дерматовенерологии (2018)
Осадчий О. - "Дні аритмології в Києві": складні питання лікування хворих із порушенням ритму серця (2018)
Колесник М. - Частная медицина в условиях реформирования здравоохранения: проблемы, приоритеты, перспективы (2018)
Мартишин О. - Електронна система охорони здоров’я eHealth: те, що мають знати лікарі та пацієнти (2018)
Колесник М. - Эффективная организация и управление персоналом в частной медицине, или Кадры решают все (2018)
Мітулінський Т. - У Голосіївської "швидкої" м. Києва — ювілей!, Шегера В. (2018)
Колесник М. - Первичная медицинская помощь: современные технологии диагностики, лечения и профилактики (2018)
Маланчук В. О. - XХIV Конгрес Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS), Воловар О. С., Бродецький І. С., Логвиненко І. П., Гусейнов А. Н., Паливода Р. С. (2018)
Снєгірьов П. - Мета процесу — досягнення результату! Нові зрушення на шляху формування Національної стратегії охорони здоров’я (2018)
Осадчий О. - Проблема заготівлі крові та донорства: європейські перспективи (2018)
Нейропатичний біль (лекція для лікарів первинної ланки медичної допомоги) (2018)
Нефрология "под микроскопом". Фитотерапия и заболевания почек (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Chimshit S. - Special aspects of the influence of macroeconomic indicators on formation of the budgetary policy of Ukraine, Golovkova L., Yakymova A., Dobryk L. (2019)
Bulatova O. - World banking system: post-crisis recovery?, Marena T. (2019)
Artamonova H. - Ukraine’s foreign trade with the EU: opportunities and challenges (2019)
Dmuchowski R. - The concept of logistics clusters and efficiency of economic enterprises (2019)
Szmitka S. - Innovation as a distinguishing feature in the model of functioning of a modern manager (2019)
Tkachuk I. - World and national principles of organization, functioning and financing of civil society organizations (2019)
Our Authors (2019)
Титул, зміст (2018)
Осадчий О. - Інфаркт міокарда: стратегія комплексного лікування (2018)
Ніколаєнко В. - Сучасні підходи в ревматології — від доказової медицини до персоніфікованого лікування та реабілітації (2018)
Устінов О. - Національна стратегія охорони здоров’я: погляд медичної спільноти (2018)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека: что известно официальной медицине?, Невойт А. В. (2018)
Россоха З. І. - Асоціація комбінацій батьківського та материнського генотипів за генами MTHFR, MTRR, MTR1 з ризиком розвитку репродуктивних розладів у подружніх парах, Кир'яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Жованик Н. В. - Клініко-лабораторні, функціональні та психоемоційні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із легеневою гіпертензією (2018)
Прокопів М. М. - Крововилив у таламус: клінічні прояви, діагностика, лікування та наслідки, Трепет Л. М. (2018)
Базика К. Д. - Результати дослідження функціональних легеневих тестів в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений післяаварійний період (2018)
Наконечна А. В. - Стан емоційної сфери жінок із безпліддям при повторному застосуванні протоколу екстракорпорального запліднення (2018)
Золотухіна Ю. О. - Фібринолітична активність крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутнім цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Гарміш О. О. - Вікові та статеві особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит, Романовський А. В., Орлик Т. В., Зеніна Т. І. (2018)
Єжова О. О. - Реабілітація хворих при шийному вертебральному синдромі з синдромом вегетативної дисфункції, Кравець В. П., Щербак Б. І. (2018)
Титул, зміст (2016)
Снєгірьов П. Г. - Шукати стежин, що ведуть до автобану Силіконової долини. Основні здобутки та перспективи розвитку української медичної науки у баченні президента НАМН України академіка Віталія Цимбалюка (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського