Melnichuk O. V. - Optical and electrical properties of Tb–ZnO/SiO2 structure in the infrared spectral interval, Melnichuk L. Yu., Korsunska N. O., Kho­menkova L. Yu., Venger Ye. F. (2019)
Makarenko O. V. - Ellipsometric diagnostics of a transient surface layer in optical glass, Poperenko L. V., Zavalistyi O. I., Yampolskiy A. L. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Аврамчук О. - Клініко-психологічні аспекти переживання втрати та діагностики ускладненого горювання (2019)
Гаврилович А. - Взаимосвязь психической надежности и мотивационного компонента социально-психологической совместимости спортсменов-игровиков (2019)
Гевчук Н. - Визначення психологічної готовності майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків, Жиляк Н. (2019)
Гончаренко Н. - Психологічні особливості професійної комунікативної діяльності фармацевтичного працівника (2019)
Гудима О. - Psychological Justification of Using Authentic Fund of English Language by the Teachers at Secondary Schools, Яцюрик А. (2019)
Дмитріюк Н. - Самоставлення як психологічний компонент особистісного розвитку сучасного підлітка, Кордунова Н. (2019)
Дригус М. - Характеристика самоефективності у просторі самодетермінації особистості (2019)
Каліщук С. - Об’єктивний підхід до трактування свідомості: нейрофізіологічний, фізичний і математичний дискурси (2019)
Кічук А. - Деякі теоретико-методологічні орієнтири щодо концептуалізації психологічного здоров’я сучасного студентства (2019)
Колісник Л. - Особливості цілепокладання осіб із діагнозом міопія, Фрейдліна Д. (2019)
Лодиговська Е. - Переконання щодо різних видів психологічної допомоги та батьківське ставлення у батьків дітей із дислексією, Шебанова В. (2019)
Медведская Е. - Особенности категоризации в области предметной перцепции у взрослых активных интернет-пользователей (2019)
Міненко О. - Сучасна мультиплікаційна продукція як чинник формування емоційних порушень у дітей дошкільного віку (2019)
Мусіяка Н. - Макроґенеза фрустрації потреби досягнення успіху як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів (2019)
Примачок Л. - Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла (2019)
Семенів Н. - Культурно-ціннісні характеристики як детермінанти розвитку особистості в студентському середовищі, Онуфрієва Л. (2019)
Тавровецька Н. - Емпіричне дослідження базисних переконань особистості в контексті подолання життєвих криз (2019)
Токарева Н. - Психологічний контент конфліктної поведінки підлітків (2019)
Чуйко Г. - Криза сенсу як переломний момент життя людини (2019)
Штепа О. - Значення психологічних ресурсів в актуалізації смислових конструктів (2019)
Яворська-Вєтрова І. - Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження (2019)
Вихідні дані (2019)
Вдовічен А. А. - Управління соціальним капіталом як механізм регулювання диспропорційності в економіці України (2018)
Вдовічена О. Г. - Інклюзивний розвиток – сучасна парадигма стійкого економічного зростання (2018)
Шкабара Т. Л. - Товарні характеристики органічного харчового продукту: перспективи відтворення в умовах вітчизняного ринку (2018)
Лаврук В. В. - Економічний механізм підвищення ефективності використання земельних ресурсів регіону (2018)
Лучик М. В. - Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України, Лучик В. Є., Нікітін А. В. (2018)
Цанько О. О. - Інвестиційна стратегія як елемент ефективної регіональної економічної політики (2018)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції, Вінничук О. Ю., Вінничук І. С. (2018)
Вінничук О. Ю. - Моделювання оптимального економічного росту в умовах еколого - економічної рівноваги, Скращук Л. В. (2018)
Багрій К. Л. - Трансфοрмація фінансοвοї звітнοсті в Україні за МСФЗ: перспективи та основні перешкоди (2018)
Гевчук А. В. - Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства (2018)
Бойчук І. В. - Особливості комунікаційних складових виставково-ярмаркової діяльності (2018)
Круглянко А. В. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2018)
Чичун В. А. - Антикризове управління торговельним підприємством в сучасних умовах, Дзундза Т. І. (2018)
Швиданенко Г. О. - Управління інноваційним контуром розвитку підприємства, Бойченко К. С. (2018)
Шебаніна О. В. - Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку, Федосєєва Г. С. (2018)
Сало А. В. - Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти: сутність та чинники формування (2018)
Вдовічен А. А. - Управління державним боргом за гіпотетичними сценаріями сталого розвитку економіки України в рамках угоди VRI (2018)
Лучик С. Д. - Соціальна безпека молоді в Україні, Лучик М.В. (2018)
Фаїзов А. В. - Організаційно-правові засади функціонування системи публічних закупівель в Україні (2018)
Багрій К. Л. - Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства (2018)
Грицюк Е. О. - Причини виникнення банкрутства в сучасних підприємствах (2018)
Зінченко В. А. - Психологічні особливості взаємодій туристичних фірм і споживачів туристичних послуг (2018)
Хитрова О. А. - Ефективність застосування комплексних інформаційних систем в управлінні підприємством, Круглянко А. В. (2018)
Гевко В. Л. - Інформаційні системи підприємств мережевих структур: маркетинговий підхід (2018)
Головчук Ю. О. - Управління рекламною діяльністю в системі брендингу (на прикладі ринку сучасної fashion-індустрії), Марченко В. О. (2018)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook, Пащин Р. Я. (2018)
Биндю В. А. - Фінансове забезпечення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування області, Попель Л. А. (2018)
Канєва Т. В. - Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору, Шевченко С. О. (2018)
Романчук А. Л. - Бухгалтерський облік на підприємствах споживчої кооперації: відомчі та галузеві особливості (2018)
Біленко Д. В. - Сутність та поняття інноваційного вищого навчального закладу (2018)
Титул, зміст (2019)
Витвицький Я. С. - Публічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україні (2019)
Кісь Г. Р. - Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках, Бно-Айріян М. К. (2019)
Кочкодан В. Б. - Вплив сучасних інформаційних технологій на роботу підприємств нафтогазового сектора (2019)
Пілка М. С. - Економічний супровід інноваційних технологій розробки родовищ вуглеводнів з важковидобувними запасами (2019)
Скворцов І. Б. - Особливості теоретичного і статистичного моделювання виробничих функцій Кобба-Дугласа, Кулик М. А. (2019)
Андрусів У. Я. - Економічна природа інвестиційного процесу, Сидор Г. В. (2019)
Вишневська О. М. - Глобальні екологічні пріоритети розвитку суспільства (2019)
Дзьоба О. Г. - Теоретико-методичні аспекти рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників: ринковий підхід (2019)
Куценко В. І. - Механізми забезпечення сталого розвитку: місце і роль соціальної сфери (2019)
Лесік І. М. - Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація (2019)
Сидор Г. В. - Дефіцит державного бюджету України, Ткачик О. І. (2019)
Ставнича Н. І. - Людські ресурси як фактор забезпечення соціальної безпеки України в сучасних умовах (2019)
Туболець І. І. - Глобалізація міжнародних фінансових ринків, Ткаліч О. В. (2019)
Вербовська Л. С. - Використання методики swot-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти, Степанюк Г. С., Кушлик О. Ю. (2019)
Демчук Н. І. - Фінансовий контролінг як ключовий елемент в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Ткаченко Г. А. (2019)
Крючко Л. С. - Інфраструктурне забезпечення органічного сектору агровиробництва на засадах кооперації (2019)
Черчата А. О. - Проектний менеджмент на підприємстві: застосування в контексті взаємодії з функціональним та процесним підходами (2019)
Юринець З. В. - Система державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України, Юринець Р. В., Петрух О. А. (2019)
Автори номера (2019)
Якимчук Н. А. - Украинский щит: новые данные о глубинном строении и перспективах обнаружения залежей нефти, газоконденсата, газа и водорода, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Прямопоисковая мобильная технология: результаты апробации при поисках скоплений водорода и каналов миграции глубинных флюидов, минерального вещества химических элементов, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук М. А. - Ксенон — невидимий "ворог” водіїв на дорогах (2019)
Лубков М. В. - Утворення вуглеводневих пасток у локальних соляних структурах Дніпровсько-Донецької западини, Захарчук О. О. (2019)
Халимендик В. В. - Моделирование волнового поля в средах с разным соотношением сторон и ориентацией пустот (2019)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій у завданнях ландшафтно-містобудівного проектування рекреаційних зон, Казанцева К. А. (2019)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в задачах моделювання та прогнозування затоплень територій, Плічко Л. В., Шишенко О. І. (2019)
18 Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичніта прикладні аспекти" (13 - 16 травня 2019 р. Київ, Україна) (2019)
Фоторепортаж із 81-ї конференції і виставки EAGE (2019)
Букреева Л. Л. - Вербальная репрезентация иронии в художественной картине мира Дитера Нура, Усенко Р. Ю. (2019)
Бубнов Д. В. - Просодичні особливості мовлення ірландців у ситуації двомовності (2019)
Долусова Н. В. - Лексика і структура інвокації Ізіди в романі Діон Форчун "Жриця моря" (2019)
Іщенко О. С. - До питання відтворення в українській мові літери "h” в англіцизмах (експериментально-фонетичне дослідження) (2019)
Колегаева И. М. - Сенсо́рная метонимия как языковой феномен: лингвокогнитивный и лингвокультурологический аспекты. Статья 2 (2019)
Лепетюха А. В. - Моносинонімічні підрядні висловлення безсполучникових умовних поліпредикативних структур (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2019)
Мікава Н. М. - Англомовний кoнцeпт HAIR (соціокультурний аспект) (2019)
Поздняков Д. А. - Создание образа сумасшедшего в художественном тексте (2019)
Русавська О. О. - Національні специфічні характеристики просодії канадського варіанта англійської мови (2019)
Смаглій В. М. - Комунікативні дії з різними іллокутивними актами як складова вербалізованого концепту word/language/speech (2019)
Строченко Л. В. - Вербалізація англомовного концепту GENIUS в афоризмах (2019)
Терехова Л. В. - Газетные тексты как целостность: сверхтекст / гипертекст / макротекст (2019)
Томчаковский А. Г. - Невербальные средства коммуникации в словарях английского языка, Томчаковская Ю. О. (2019)
Havryliuk I. - Obscene riddles: mechanisms of ambiguity (2019)
Долгая Н. Н. - Жанр romance в контексте современного литературного процесса (Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард) (2019)
Дроздовський Д. - Містеріальний шлях Короля Ліра в неофабулістській репрезентації Роналда Гарвуда: обриси англійського (пост)постмодернізму (2019)
Ланова В. В. - Від японського до мультикультурного роману (Творчість К. Ісігуро) (2019)
Помогайбо Ю. А. - Практика авторских самоинценировок в немецкой металитературе ХХІ в. (В. Хаас, Т. Главинич) (2019)
Cинявська Л. І. - Художня комунікація як різновид комунікації (2019)
Podkovyroff N. - The Greek folk tale: typology and analysis (2019)
Астаф’єв О. Г. - Рецензія на монографію Синявської Лесі Іванівни "Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії” – Одеса: КП ОМД, 2019. – 304 с. (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Шимановський О. В. - Сучасний технічний стан позакласних металевих мостів м. Києва (2018)
Гордеев В. Н. - Задачи расчета и формообразования вантовых сетей (2018)
Корольов В. П. - Щодо питання обґрунтування проектних заходів корозійної захищеності сталевих конструкцій (2018)
Лапенко О. І. - Розрахунок покрівель силосних ємностей великих діаметрів, Махінько Н. О. (2018)
Кордун О. І. - Особливості технічного та напружено-деформованого стану вантового покриття кіноконцертної зали "Україна” в м. Харків, Лимар Я. В. (2018)
Гук Я. С. - Методика визначення за спрощеними формулами характеристичних значень максимальних літніх і зимових вітрових параметрів на висотах горизонталей топографічних карт Закарпатської області (2018)
Гордеев В. Н. - Сосис Петр Моисеевич (к 100-летию со дня рождения), Перельмутер А. В. (2018)
Процевський В. О. - Місце правових норм, присвячених регулюванню праці, в системі права України (2018)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до ЄС (2018)
Древаль Ю. Д. - Проблематика понятійно-категоріального апарату у сфері охорони праці (2018)
Лисяк О. І. - Основні засади правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України (2018)
Гоц-Яковлєва О. В. - Визначення строків у праві соціального забезпечення України (2018)
Лозо В. І. - Правовий аналіз програм дій у правоохоронній сфері Європейського Союзу (2018)
Горбань В. І. - Співвідношення прав людини і прав народу (нації) в контексті верховенства права (2018)
Кузнецов І. А. - Конституційні засади формування соціальної держави в Україні (2018)
Сприндис С. І. - Форфейтинг. Поняття, особливості та види (2018)
Мешкова К. О. - Щодо основних новел Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (2018)
Циркуненко О. В. - Особливості розгляду цивільних справ у порядку спрощеного позовного провадження (2018)
Задихайло О. А. - Актуальні проблеми фінансово-правової відповідальності в Україні (2018)
Компанієць І. М. - Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні, Нечитайленко А. О. (2018)
Вельма І. О. - Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу Міністерства оборони України (2018)
Шинкарьов Ю. В. - Спеціальні засади призначення покарання у Руській правді (2018)
Попій Д. С. - Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період) (2018)
Кабанов О. М. - Особистість засудженого та соціально-психологічні особливості відбування довічного позбавлення волі (2018)
Корабель М. Г. - Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського Союзу (2018)
Плотнікова А. В. - Деякі процесуальні складнощі у виконанні завдань кримінального провадження (2018)
Процевський В. О. - До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст, Горбань В. І. (2018)
Сприндис С. І. - Завдаток: поняття, основні функції (2018)
Бородін М. М. - Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: окремі питання (2018)
Пономаренко О. М. - Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики (2018)
Микитюк В. О. - Діяльність колегій як запорука виникнення страхових відносин у Стародавньому Римі, Микитюк С. О. (2018)
Коваленко О. О. - Щодо ефективності дії юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем в умовах ринкової економіки (2018)
Прийменко О. С. - Реалізація права на соціальні стипендії під час навчання в магістратурі (2018)
Купченко Р. В. - Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народженні дитини в Україні (2018)
Лисяк О. І. - Щодо особливостей правового регулювання використання підземних вод в Україні, Ждан М. Д., Лисяк Є. О. (2018)
Плотнікова А. В. - Наслідки закінчення строку притягнення до відповідальності у кримінальному та адміністративному праві України: компаративістський аспект (2018)
Шинкарьов Ю. В. - Спеціальні засади призначення покарання за Литовськими статутами (2018)
Єна І. О. - Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів (2018)
Плахотник Г. В. - Підстави звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (2018)
Коваль Т. О. - Особливості організації та управління працею засуджених до позбавлення волі (2018)
Полянський А. О. - Верховенство права як окремий елемент системи загальних засад кримінального провадження в Україні (2018)
Кабанов О. М. - Актуальні проблеми соціально-психологічної роботи з особами, що відбувають довічне позбавлення волі (2018)
Калашников К. Ю. - Критерії класифікації та типології засуджених до позбавлення волі (нова концепція) (2018)
Задихайло О. А. - Актуальні проблеми викладання англійської мови професійного спрямування студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти (2018)
Белевцова С. О. - Проблеми щодо вивчення української мови в іншомовній аудиторії (2018)
Вайленко Г. О. - Окремі проблеми розуміння загальносоціальної та спеціально юридичної обумовленості визначення підстави розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України (2018)
Китайгородська В. В. - Генезис права людини на працю в Україні (2018)
Петрова Ж. О. - Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів, Давиденко Б. В., Слободянюк К. С. (2019)
Гасан Ю. Г. - Исследование токсикологической безопасности производства и эксплуатации изделий из серогипсового композита, Тарасевич В. И., Долгошей В. Б. (2019)
Довжик М. Т. - Шляхи підвищення ефективності процесу віброекструзії фібробетону (2019)
Тельников Е. Я. - Структура и механизм электропроводности резистивных композиций для толстопленочных металлокерамических нагревательных элементов, Чернышин А. Г., Недбайло А. Н., Хмара И. А. (2019)
Pisarenko Р. - Стратегічні напрями управління сферою поводження з твердими побутовими відходами Полтавського регіону, Samojlik M., Korchagin O., Tsova Yu. (2019)
Мойсієнко В. В. - Агротехнічні прийоми вирощування фенхелю звичайного в умовах Полісся, Стоцька С. В. (2019)
Гамаюнова В. В. - Формування поживного режиму чорнозему південного під впливом мінеральних добрив за вирощування ярих зернових культур, Дворецький В. Ф., Касаткіна Т. О., Глушко Т. В. (2019)
Ткачук В. П. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунта, Котельницька Г. М., Тимощук Т. М., Саюк О. А. (2019)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від біологічних препаратів та мінеральних добрив у Поліссі України, Бондар О. Є., Власюк М. В. (2019)
Сладковська Т. А. - Економічна оцінка елементів технології вирощування багаторічних тонконогових трав на насіння, Мойсієнко В. В. (2019)
Панчишин В. З. - Формування урожайності зерна вівса посівного в умовах Полісся, Кашпур С. Р. (2019)
Федонюк Р. Г. - Аеротехногенне забруднення неорганічним пилом агроландшафтів на прикладі східного промвузла м. Житомир, Федонюк Т. П. (2019)
Цаль-Цалко Ю. С. - Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг, Мороз Ю. Ю., Рябцева Н. О. (2019)
Веремеєнко С. І. - Сучасні проблеми деградації грунтів – трофічний аспект, Семенко Л. О. (2019)
Вимоги (2019)
Толубко В. Б. - Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів, Беркман Л. Н., Похабова І. Е., Кільменінов О. А. (2019)
Мельник Ю. В. - Обмеження на оперативність обробки інформації та надійність функціональних перетворювачів телекомунікаційної системи, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2019)
Власов О. М. - Вплив границі поділу волокна-оболонки на поширення хвиль у світловодах, Коломієць О. В., Кононенко Д. І., Расулов М. Д., Шевченко А. А. (2019)
Варфоломеєва О. Г. - Визначення узагальненого критерію оптимальності з використанням методу експертних оцінок при побудові оптимальної системи управління телекомунікаціями, Ільїн О. О., Перепелиця Н. Л. (2019)
Тарбаєв С. І. - До проектування мережі доступу з використанням концентраторів, Твердохліб М. Г., Козярчук І. В., Довгун Д. В., Жук Л. О. (2019)
Гринкевич Г. О. - Аналіз програмного забезпечення необхідного для контролю за пакетами даних в програмно-конфігурованих мережах, Василенко В. В., Ковлєва Т. М., Москаленко А. О., Легомінов В. О. (2019)
Варфоломеєва О. Г. - Особливості функціонування мережі доступу на базі технології GPON, Поліщук В. О. (2019)
Гасюк А. І. - Узагальнений підхід до розрахунку параметрів оптичних сигналів у DWDM-системах передавання, Демидов І. В., Климаш М. М. (2019)
Жадан В. А. - Оцінка працездатності каналу зв’язку, Медніков О. П., Посвященний А. А., Пащелопа М. В., Єременко Я. М. (2019)
Васільєва О. В. - Розвиток програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем, Олексієнко В. О., Сябро С. С., Коваленко І. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: тенденції зайнятості, видатків та фінансування (2019)
Коноваленко Д. В. - Фіскальні правила та регулювання дефіциту сектору загального державного управління (2019)
Босенко О. С. - Удосконалення механізмів управління гарантованим державою боргом в Україні (2019)
Дьяченко Я. Я. - Організаційно-методологічне забезпечення управління якістю вищої освіти (2019)
Лопатинська Л. А. - Систематизація видів робіт науково-дослідної праці (2019)
Стеценко С. П. - Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві, Ільїна Т. А. (2019)
Озерчук О. В. - Управління інвестиційним портфелем банків в Україні: теоретичні та прикладні аспекти (2019)
Шубалий О. М. - Напрями застосування інструментів державної фінансової підтримки переробних виробництв в аграрному секторі економіки України, Короленко М. В., Косінський П. М. (2019)
Возненко А. А. - Оцінка ефективності державної допомоги космічній галузі (2019)
Бичихін Є. В. - Категорія інвестицій в умовах нової економічної реальності (2019)
Головко В. О. - Удосконалення звітності підприємств у контексті протидії інформаційній асиметрії (2019)
Кудряшов В. П. - Розвиток теорії фінансів об’єднаних територіальних громад (2019)
Kozii N. - Modern chelanges in antibiotic treatment of mastitis in dairy cows, Shaganenko V., Plachotniuk I., Koziy V. (2017)
Рубленко М. В. - Молекулярно-біологічні механізми репаративного остеогенезу, Семеняк С. А., Андрієць В. Г. (2017)
Bakhur T. - Pathomorphological changes in the liver and intestine of horses with parascarosis and strongylatoses, Antipov A., Zghozinska O. (2017)
Великанов В. В. - Клинико-биохимические показатели у поросят при гастроэнтерите и гепатодистрофии, Курдеко А. П., Головаха В. И., Петренко О. Ф. (2017)
Горальський Л. П. - Морфометрія серця теличок чорно-рябої породи залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Демус Н. В., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. (2017)
Гриневич Н. Є. - Формування мікробіоценозу біофільтра в індустріальних форелевих господарствах за використання різних наповнювачів, Кухтин М. Д., Семанюк В. І. (2017)
Дишкант О. В. - Морфологічні особливості стравоходу та вола курей у віковому аспекті (2017)
Зоценко В. М. - Цитокіни – регуляторні молекули імунореактивності організму, Шмаюн С. С., Андрійчук А. В., Кушнерьов Б. Б. (2017)
Коваленко В. Л. - Дослідження ефективності бактерицидного засобу Барез за визначенням фунгіцидної дії, Гаркавенко В. М. (2017)
Кулак В. В. - Резистентність кроликів – детермінація, її реалізація в умовах різної освітленості, Чорний М. В., Сілінська О. І., Петренко А. М. (2017)
Курдеко А. П. - Клинические аспекты дисбиозов при абомазоэнтерите у телят, Коваленок Ю. К. (2017)
Мельник А. Ю. - Деякі показники білково-ліпідного обміну та функціональний стан печінки в курчат-бройлерів за використання препарату Абетка для тварин (2017)
Ніщеменко М. П. - Активність деяких ферментів сироватки крові перепілок за впливу лізину, метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е, Шмаюн С. С., Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Ємельяненко А. А. (2017)
Жук А. О. - Стан неспецифічної резистентності в собак за ран, Петренко О. Ф., Петренко О. О. (2017)
Плис В. М. - Вплив симбіонтів двох таксономічних груп (Pasteurella multocida і Ascaridia galli) на клінічні показники птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2017)
Радзиховський М. Л. - Показники еритроцитопоезу у собак за парвовірусного ентериту (2017)
Рубленко І. О. - Визначення стабільності біологічних властивостей вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у виробничих умовах, Скрипник В. Г., Пінчук Н. Г. (2017)
Савчук Т. Л. - Рентгенологічні зміни у кістці за експериментального ушкодження та після введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин, Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Ткаченко В. В., Гулякова О. Г. (2017)
Сакара В. С. - Вплив вітчизняного вітамінно-амінокислотного комплексу Абетка для тварин на обмін мікроелементів у курчат-бройлерів (2017)
Gumenny O. - Seasonal dynamics of spread of chronic endometritises among the livestock of cows of different regions of Ukraine, Sidashova S. (2017)
Soloviova L. - Distribution and treatment of dirofilariosis of dogs in the town of Bila Tserkva (2017)
Телятніков А. В. - Використання препарату "ОСТИВЕТ-II” за остеомієліту у собак, Панікар І. І. (2017)
Юсюк Т. А. - Технологічні особливості машинного доїння ослиць і кобил (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Snyder M. A. - A comparison of patient reported outcomes between total knee arthroplasty patients receiving the journey II bi-cruciate stabilizing knee system and total hip arthroplasty patients, Sympson A. N., Gregg J. L., Levit A. R. (2018)
Бондаренко С. Є. - Мультимодальна аналгезія з використанням Анапірону, нестероїдних протизапальних препаратів, локальної інфільтраційної анестезії та прегабаліну в разі первинного ендопротезування кульшового суглоба, Філіпенко В. А., Лизогуб М. В., Баднауі А. А., Мойсей А. О., Лизогуб К. І. (2018)
Анкин Н. Л. - Проблемы улучшения результатов хирургического лечения повреждений таза, Петрык Т. М., Анкин Л. Н., Ладыка В. А. (2018)
Петров В. Г. - Шарнірний відвідний ортез на кульшовий суглоб та методика його застосування в дітей зі спастичними парезами, Шевченко С. Д., Баєв П. О., Корнєєв С. В., Нагорна В. В. (2018)
Корж Н. А. - Взаимосвязь рентгенометрических параметров нижнесегментарного лордоза и опороспособности крестцово-подвздошного сустава у больных с его дисфункцией при консервативном лечении, Стауде В. А., Радзишевская Е. Б. (2018)
Мезенцев А. О. - Ретроспективний аналіз ускладнень після хірургічного лікування уродженого кіфозу в дітей, Демченко Д. О., Петренко Д. Є. (2018)
Бистрицька М. А. - Частота остеопорозу та переломів у пацієнтів із травмою хребта і спинного мозку (2018)
Радченко В. О. - Зміни в паравертебральних м’язах пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г. (2018)
Радченко В. А. - Результаты экспериментального поясничного заднебокового спондилодеза с использованием обогащенного тромбоцитами фибрина, Палкин А. В., Колесниченко В. А., Ашукина Н. А., Данищук З. Н. (2018)
Хмизов С. О. - Морфологічні зміни епіфізарного хряща дистального відділу стегнової кістки кролів в умовах його двобічного блокування пластинами з гвинтами, Рокутов В. С., Єршов Д. В., Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Мальцева В. Є. (2018)
Корольков О. І. - Напружено-деформований стан моделі плоско-вальгусної деформації стопи за умов використання імплантатів для піднадп’яткового артроризу, Рахман П. М., Карпінський М. Ю., Шишка І. В., Яресько О. В. (2018)
Омельченко Т. М. - Кореляція модуля пружності та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Мазевич В. Б., Шидловський М. С., Мусієнко О. С. (2018)
Корольков О. І. - Напружено-деформований стан кульшового суглоба в дітей з асептичним некрозом головки стегнової кістки (повідомлення перше), Кацалап Є. С., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Корж Н. А. - Новая редакция классификации переломов по AO/OTA, Романенко К. К., Никитин П. В. (2018)
Косяков О. М. - Віддалені результати тотального ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки "Physiohip", Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2018)
Юрій Віталійович Сухін (2018)
Борис Анатолійович Пустовойт (2018)
Євген Анатолійович Побєл (2018)
Поворознюк В. В. - Дефіцит і недостатність вітаміну D, поліморфізм гена рецептора вітаміну D та їхній вплив на міжхребцевий диск і біль у спині (огляд літератури), Дєдух Н. В., Шинкаренко Т. Є. (2018)
Отчеты (2018)
Рубленко Н. М. - Молекулярно-генетичні механізми виживання і резистентності сальмонел (2018)
Радзиховський М. Л. - Інтегральні індекси інтоксикації у собак за коронавірусного ентериту, Горальський Л. П., Борисевич Б. В., Дишкант О. В. (2018)
Бабюк С. Я. - Лептоспіроз собак у м. Київ за 2016 – 2018 рр., його серологічний моніторинг та аналіз етіологічної структури, Пискун О. О., Уховський В. В., Пискун Н. В., Корнієнко Л. Є., Царенко Т. М. (2018)
Корнієнко Л. М. - Моніторинг особливостей епізоотології сказу в Скадовському районі Херсонської області (2018)
Приходько Ю. О. - Ефективність "Івермеквету 1 %" за зоопаразитоценозів овець, Бирка В. І., Мазанний О. В., Антіпов А. А. (2018)
Рубленко М. В. - Оцінка остеоінтеграційних і остеоіндуктивних властивостей кераміки, легованої кремнієм,за модельних переломів стегнової кістки у кролів, Чемеровський В. О., Власенко В. М., Ульянчич Н. В. (2018)
Слюсаренко Д. В. - Цитокіновий профіль сироватки крові великої рогатої худоби за лікування виразок підошви ратиць, Ільніцький М. Г. (2018)
Сакара В. С. - Особливості відбору крові у курчат-бройлерів різного віку, Мельник А. Ю., Москаленко В. П. (2018)
Слівінська Л. Г. - Лікування коней за астматичного синдрому, Максимович І. А. (2018)
Мацинович М. С. - Кормовая аллергия у поросят-отъемышей в эксперименте и при спонтанном возникновении (2018)
Лясота В. П. - Дезінфекційні засоби, сучасна характеристика та безпечність при застосуванні у тваринництві, Соколова Л. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Страфун С. С. - Вимоги до м’яза-двигуна за умов різних способів опоненопластики (експериментальне дослідження), Оберемок М. П., Чкалов А. В., Юрченко В. Т., Тимошенко С. В. (2018)
Скіданов А. Г. - Прогнозування результатів хірургічного лікування пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта залежно від стану паравертебральних м’язів (2018)
Піонтковський В. К. - Вплив попереково-тазових взаємовідношень на напружено-деформований стан поперекового відділу хребта, Ткачук М. А., Веретельник О. В., Радченко В. О. (2018)
Стауде В. А. - Рентгенометрические параметры нижнесегментарного лордоза поясничного отдела позвоночника и их взаимосвязь с наклоном таза и крестца во фронтальной плоскости у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2018)
Сергієнко Р. О. - Гістологічна характеристика деструктивних змін плечового суглоба на моделі артрозу, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2018)
Турчин О. А. - Диференційна діагностика метатарзалгії, Лябах А. П. (2018)
Бодня А. И. - Диагностика и лечение подтаранных вывихов стопы (2018)
Лоскутов А. Е. - Двустороннее эндопротезирование тазобедренных суставов при диспластическом коксартрозе у пациентов с остеопенией и остеопорозом, Лоскутов О. А., Синегубов Д. А. (2018)
Омельченко Т. М. - Резекційний артродез надп’ятково-гомілкового суглоба. Біомеханічні аспекти й алгоритм вибору засобів фіксації, Бур’янов О. А., Лябах А. П. (2018)
Красноперов С. Н. - Оценка влияния угла наклона тибиального плато на усилия в передней крестообразной связке, Головаха М. Л., Панченко С. П. (2018)
Касатка О. В. - Регенерації ахілового сухожилля щурів за умов використання збагаченої тромбоцитами плазми та кортикостероїдів, Ашукіна Н .О., Іванов Г. В., Петренко Д. Є. (2018)
Корж Н. А. - Особенности иммунного ответа у пациентов с ранними инфекционными осложнениями после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Марущак А. П., Кузнецова Н. В., Делевская В. Ю. (2018)
Головаха М. Л. - Результаты лечения комбинированных повреждений задней крестообразной связки и структур заднелатерального угла коленного сустава, Диденко И. В., Красноперов С. Н., Орлянский В. (2018)
Корольков О. І. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів кульшового суглоба у випадках асептичного некрозу головки стегнової кістки в дітей (повідомлення друге), Кацалап Є. С., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Масленников С. О. - Закрытие дефекта капсулы тазобедренного сустава пропиленовой сеткой. Клинико-биомеханическое исследование, Панченко С. П., Головаха М. Л. (2018)
Макаров В. Б. - Экспериментальное исследование жесткости фиксации трехфрагментарного перелома проксимального отдела плечевой кости, Липовский В. И., Левадный Е. В., Бойко И. В., Лазаренко Г. О. (2018)
Отчеты (2018)
Інформація про з`їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2019 році (2018)
Указатель статей, опубликованных в 2018 году (2018)
Титул, содержание (2017)
Фиалко Н. М. - Особенности течения в цилиндрических горелочных устройствах с пластинчатыми турбулизаторами потока, Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Тимощенко А. Б., Майсон Н. В. (2017)
Авраменко А. А. - Неустойчивость потока в пористом микроканале, Дмитренко Н. П., Ковецкая Ю. Ю. (2017)
Антипов В. Г. - Потери давления при вынужденном течении воды в парогенерирующих каналах (2017)
Круковский П. Г. - Использование CFD-модели тепловлажностного и радиационного состояния в системе мониторинга Нового Безопасного Конфайнмента, Тадля О. Ю., Дейнеко А. И., Метель М. А. (2017)
Фиалко Н. М. - Анализ эффективности котельной установки с комбинированной теплоутилизационной системой при различных режимах работы котла, Степанова А. И., Навродская Р. А., Новаковский М. А. (2017)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження теплопередачі через енергоефективні склопакети з низькоемісійним м’яким покриттям, Давиденко Б. В., Кужель Л. М., Гончарук С. М., Бєляєва Т. Г. (2017)
Басок Б. І. - Теплофізичне моделювання повітряно-грунтового теплообмінника для теплової завіси фасадних стін експериментального енергоефективного будинку, Новіцька М. П. (2017)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження режимів термообробки біомаси та торфу у виробництві композиційного біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М. (2017)
Гелетуха Г. Г. - Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва електроенергії з твердої біомаси. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2017)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційна модель ORC, Нікорюк М. С. (2017)
Воробьев Л. И. - Применение метода квазидифферециальной калориметрии при реализации прибора для измерения теплоты сгорания, Декуша Л. В., Назаренко О. А., Грищенко Т. Г. (2017)
Ковтун С. И. - Способы реализации единицы измерения поверхностной плотности теплового потока, Декуша Л. В. (2017)
Жуков Л. Ф. - Влияние селективности теплового излучения металлических сплавов на методические погрешности их классической и двухцветовой компенсационной термометрии, Петренко Д. А. (2017)
Гоцуляк Ю. В. - Категорія правового буття у вченні Платона (2018)
Загороднюк А. Г. - Право на мирні зібрання в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина (2018)
Джумагельдієва Г. Д. - Критерії приватних та публічних інтересів у регуляторній діяльності (2018)
Захарченко А. М. - Правові аспекти державного фінансового контролю щодо діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (2018)
Павлюченко Ю. М. - Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами, Савчук К. О. (2018)
Моісєєв Ю. О. - Вимоги до ділової репутації страхових брокерів та чинники її формування, Уралова Ю. П. (2018)
Панасюк О. С. - Щодо видів суб'єктивних прав сторін договору оренди землі (2018)
Горелова Н. С. - Щодо правових ознак соціального підприємства (2018)
Білак Н. І. - Суб'єкти правовідносин, які беруть участь у переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (2018)
Удод А. М. - Об'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) (2018)
Нікітенко Л. О. - Щодо поняття та системи злочинів у сфері господарської діяльності (2018)
Лехкодух І. О. - Щодо правової основи статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи (2018)
Панасюк В. М. - Правова основа господарської діяльності у Збройних Силах України (2018)
Тварковський А. А. - Щодо правової основи відновлення платоспроможності або визнання банкрутом фізичної особи-підприємця (2018)
Шемета Т. М. - Правова основа переходу частки учасника у статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (2018)
Кравченко Т. С. - Співвідношення поняття "ділова репутація суб'єктів господарювання" з суміжними поняттями (2018)
Примуш М. В. - Функції та форми діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса за 2018 рік (2018)
Калаченкова К. О. - Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей, Титова О. В. (2018)
Бобкова А. Г. - "Природноресурсове право України": навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів за спеціальністю "Правознавство" (2018)
XVIII Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу імені професора С. З. Михайліна (2018)
Сходами років (2018)
Анотації (2018)
Abstracts (2018)
Запрошуємо до співробітництва (2018)
Титул, зміст (2017)
До 70-річчя від дня народження Юрія Федоровича Снєжкіна (2017)
Долинский А. А. - Вклад геотермальной энергетики в энергетическую независимость Украины, Резакова Т. А. (2017)
Халатов А. А. - Энергетическая безопасность Украины: сохранился ли запас прочности? (2017)
Снєжкін Ю. Ф. - Енергоефективні теплонасосні технології: стан та перспективи їх впровадження в Україні (2017)
Бабак В. П. - Моніторинг об’єктів теплоенергетики з використанням безпілотних літальних апаратів (2017)
Авраменко А. О. - Мультимасштабний аналіз мікро- та нанотечій (2017)
Фіалко Н. М. - Полимерные микро- и нанокомпозиты как объекты теплофизических исследований для элементов теплоэнергетического оборудования (2017)
Басок Б. И. - Повышение энергоэффективности экономики Украины – миссия и основной приоритет развития отечественной энергетики, Базеев Е. Т. (2017)
Сигал А. И. - Пути сокращения потребления природного газа в коммунальной теплоэнергетике (2017)
Гелетуха Г. Г. - Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні, Желєзна Т. А. (2017)
Демченко В. Г. - Усунення загроз забезпечення теплом інфраструктурних об’єктів (2017)
Круковский П. Г. - Анализ и прогнозирование тепломассообменных процессов и радиационного состояния Нового Безопасного Конфайнмента и разрушенного блока ЧАЭС на основе CFD-моделирования, Метель М. А., Полубинский А. С. (2017)
Кухарчик В. Г. - Головні принципи впровадження державної транспортної політики в Україні, Кухарчик О. Г. (2019)
Примачев Н. Т. - Проблемы управления устойчивостью глобального рынка морской торговли, Кузьменко Е. М. (2019)
Примачева Н. Н. - Проблемы устойчивости развития подсистем морской транспортной индустрии, Стахов С. Ю. (2019)
Лерніченко К. В. - Інноваційний проект регазифаційних плавучих барж для зберігання скрапленого природного газу (FSRB), Євтушенко В. В. (2019)
Павловская Л. А. - Методика обоснования оптимальной структуры буксирного флота портов (2019)
Судник Н. В. - Застосування методу кругових рейсів при відфрахтуванні суден (2019)
Шемаєв В. В. - Особливості переходу адміністрації морських портів України до корпоративної форми управління (2019)
Щербина В. В. - Проблеми та завдання розвитку портової логістики України (2019)
Данченко О. О. - Вплив змін на глобальному ринку праці моряків на роботу крюїнгових компаній в Україні (2019)
Дубовик Н. В. - До питання про виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 щодо застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2019)
Matviienko M. - Economy of hospitality: HORECA efficiency in Ukraine (2019)
Гребенник Н. Г. - Мотиваційний моніторінг як засіб підвищення результативності праці на підприємстві, Гонтар А. В. (2019)
Правила подання наукових статей до опублікування (2019)
Титул, содержание (2017)
Долінський А. А. - Інтенсифікація аераційно-окислювальних процесів в технології очищення питної води за рахунок нового тепломасообмінного обладнання, Ободович О. М., Переяславцева О. О., Сидоренко В. В. (2017)
Халатов А. А. - Перспективные схемы пленочного охлаждения: влияние внешней турбулентности, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2017)
Фиалко Н. М. - Моделирование течения и смесеобразования топлива и окислителя в горелках с подковообразным и лестничным эшелонированием стабилизаторов пламени, Меранова Н. О., Рокитько К. В., Алешко С. А. (2017)
Авраменко А. А. - Особенности теплообмена при кипении наножидкостей, Ковецкая М. М., Тыринов А. И. (2017)
Халатов А. А. - Компьютерное моделирование двух перспективных однорядных схем пленочного охлаждения, Панченко Н. А., Макаренко В. A., Спасенко М. И. (2017)
Avramenko A. A. - Linear and nonlinear instability of flow in channel occupied porous media, Dmitrenko N. P., Kovetskaya Y. Y. (2017)
Снєжкін Ю. Ф. - Аналіз енергетичних показників процесу теплонасосного сушіння, Чалаєв Д. М., Дабіжа Н. О. (2017)
Шапар Р. О. - Аналіз інноваційних технологій для виробництва фруктових чипсів, Гусарова О. В. (2017)
Басок Б. І. - Чисельні дослідження впливу радіаційного та конвективного теплопереносу на теплоізоляційну спроможність двокамерних склопакетів, Давиденко Б. В., Кужель Л. М., Новіков В. Г., Калініна М. Ф. (2017)
Басок Б. І. - Чисельна модель роботи горизонтального грунтового колектора теплонасосної установки, Недбайло О. М., Божко І. К. (2017)
Гелетуха Г. Г. - Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва електроенергії з твердої біомаси. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2017)
Сігал О. І. - Дослідження кількості теплоти, що виділяється при спалюванні змішаних твердих побутових відходів м. Києва, Крикун С. С., Павлюк Н. Ю., Сатін І. В., Плашихін С. В., Кіржнер Д. А., Семенюк М. В., Каменьков Г. Б. (2017)
Гелетуха Г. Г. - Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2017)
Репухов В. М. - Расширение решения транспортных уравнений сложного (радиационного и конвективного) тепломассопереноса методом преобразования с относительными законами переноса и состояния (2017)
Емельянова Ю. - Функции этнической культуры в эпоху "нового регионализма" (социально-философский анализ) (2019)
Ідрісов Б. - Трансформація суспільної свідомості як довгострокова причина революції (2019)
Зеленкевич Л. - Соціальні ризики реформи децентралізації (2019)
Yashkina D. - Social Changes and "Points of no Return": an Attempt to Conceptualize (2019)
Жовнір А. - Електронізація соціальних комунікацій у сучасному українському суспільстві: мережеві підходи (2019)
Москотіна Р. - Агентно-орієнтоване моделювання та соціологія: точки перетину (2019)
Сидоров М. - Фактори задоволеності студентів навчальним процесом (на прикладі дослідження студентів КНУ), Довбня В. (2019)
Глинська Л. - Роль позакультових практик християнських церков у соціокультурному середовищі міста, Манойленко Д. (2019)
Князьков С. - Соціокультурні чинники споживання лікарських засобів у крос-національному та внутрішньоукраїнському вимірах (2019)
Сальнікова С. - Динаміка релігійної включеності населення європейських країн, Варійчук В. (2019)
Титул, содержание (2017)
Долінський А. А. - Вдосконалення технології біологічного очищення стічних вод за рахунок нових тепломасообмінних аераційно-окиснювальних апаратів роторного типу, Ободович О. М., Сидоренко В. В. (2017)
Халатов А. А. - Особенности организации пленочного охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин, Коваленко А. С., Резник С. Б. (2017)
Фиалко Н. М. - Теплопроводность полимерных микро- и нанокомпозитов на основе полиэтилена при различных методах их получения, Динжос Р. В., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Навродская Р. А. (2017)
Халатов А. А. - Теплоотдача при поперечном обтекании воздухом трубы с искусственной асимметрией, Коваленко Г. В., Мейрис A. Ж. (2017)
Авраменко А. А. - Теплообмен и гидродинамика при смешанной конвекции в пористом микроканале, Ковецкая Ю. Ю. (2017)
Булій Ю. В. - Підвищення ефективності процесів масообміну між рідиною і парою в брагоректифікаційних установках, Ободович О. М. (2017)
Фіалко Н. М. - Технології накопичення енергії у складі інтелектуальних систем енергозабезпечення, Тимченко М. П. (2017)
Авраменко А. А. - Влияние проницаемости шаровой засыпки на теплообмен в активной зоне ядерного реактора с гелиевым теплоносителем, Дмитренко Н. П., Ковецкая М. М. (2017)
Басок Б. И. - Инновационные технологии для зданий – приоритет повышения энергоэффективности в Украине, Базеев Е. Т. (2017)
Навродська Р. О. - Енергоефективна теплоутилізаційна система для підігрівання тепломережної води та дуттьового повітря котлів комунальної теплоенергетики, Фіалко Н. М., Гнєдаш Г. О., Сбродова Г. О. (2017)
Гелетуха Г. Г. - Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2017)
Воробйов Л. Й. - Моделювання теплових процесів у квазідиференціальному калориметрі, Сергієнко Р. В., Бурова З. А., Назаренко О. О. (2017)
Mandrikova L. - Analysis of the risk of operation of medical expert systems, Posternakova V., Krasovska I., Symovych T. (2019)
Nasibov Y. A. - Modelling of the rationally deployment of observing systems, Bayramov A. A., Sabziev E. N., Hashimov E. G. (2019)
Герман Е. Є. - Оптимальний нечіткий регулятор в системі управління карбонізації у содовому виробництві, Шутинський О. Г., Лисаченко І. Г., Деменкова С. Д. (2019)
Serkov A. - Ultra wideband technologies in mobile object management systems, Pustovoitov P., Yakovenko I., Lazurenko B., Churyumov G., Tokariev V., Nannan W. (2019)
Гордійчук В. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів радіостанцій з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти на основі таймерних сигнальних конструкцій в умовах впливу навмисних завадs (2019)
Співак І. Я. - Організація cloud-архітектури для систем забезпечення функціональної придатності статичних систем, Крепич С. Я., Горішний В. І. (2019)
Khizhnyak I. - Applied information technology of thematic segmentation of optical-electronic images from on-board systems of remote sensing of the Earth (2019)
Chalyi S. - Designing explanations in the recommender systems based on the principle of a black box, Leshchynskyi V., Leshchynska I. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Определение индекса Джини с учётом погрешностей выборочных наблюдений, Зубрицкая Г. Г., Ходырев А. И. (2019)
Morozova O. - Analysis of using information technologies in systems with dual processes (2019)
Vartanyan V. - Complex method of the knowledge management efficiency evaluation in the project environment, Shteinbrekher D. (2019)
Василишин В. І. - Підвищення ефективності спектрального аналізу при попередній обробці сигналів методом SSA в умовах порогового відношення сигнал-шум, Лютов В. В., Комін Д. С. (2019)
Yevseiev S. - Algorithm of information security risk assessment based on fuzzy-multiple approach, Shmatko O., Romashchenko N. (2019)
Kalantaievska S. - Foundation the ways of radio electronic warfare devices development, Malyk O., Tiurnikov M., Zhuk P., Shyshatskyi A., Pikul R. (2019)
Amin Salih Mohammed - Conceptual analysis of Iris Recognition Systems, Saravana Balaji B., Hiwa Abdulkarim Mawlood (2019)
Сидоренко В. М. - Формування переліку критичних авіаційних інформаційних систем в умовах реалізації кіберзагроз, Поліщук Ю. Я., Гнатюк С. О. (2019)
Artemenko А. - Features locations helicopter in coastal areas, Strutsinskiy O., Lukashuk O., Biesova O. (2019)
Berdnik P. - Bilingual approach to foreign students math teaching in the Kharkiv National University named after V.N. Karazin (2019)
Knyazev V. - Electromagnetic compatibility of semiconductor devices exposed to transition radiation, Serkov A., Breslavets V., Yakovenko I. (2019)
Кучук Н. Г. - Перерозподіл інформаційних потоків в гіперконвергентній системі, Гавриленко С. Ю., Лукова-Чуйко Н. В., Собчук В. В. (2019)
Radomska М. - The comparative analysis of the environmental and economic efficiency of the Kyiv city public transport modernization, Kartash Yu. (2019)
Sverhunova Yu. - Quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies, Shtompel M., Lysechko V., Kovtun I. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Барабаш О. В. - Синтез конструкцій резонатора за критерієм забезпечення максимальної добротності, Ліщиновська Н. О., Бойко Ю. П. (2018)
Мельник Ю. В. - Нейромережеве оцінювання якості управління телекомунікаційних систем, Хахлюк О. А., Зіненко Ю. М. (2018)
Кременецька Я. А. - Застосування інтеграції гібридних оптоелектронних технологій в телекомунікаціях наступного покоління, Марков С. Ю., Морозова С. В., Морозов Д. М. (2018)
Негоденко О. В. - Моделі відновлення сигналів в технології інтернет речей на основі сплайн-фільтрів (2018)
Шатохина Н. К. - Эвристический метод обобщения нечетких продукций, Гололобов Д.А., Котомчак А.Ю., Сударева О.В. (2018)
Otrokh S. I. - Method for assessing identical text, Kuzminykh V. O., Osipenko M. V., Hryshchenko O. O. (2018)
Собчук В. В. - Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством, Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Торошанко О. С. - Діагностика та ідентифікація несправностей в телекомунікаційних мережах з розпізнаванням типу відмови (2018)
Aygun M. - Effects of proximity potentials on the cross-sections of 6,8He + 65Cu halo fusion reactions (2019)
Роде Г. Г. - Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій ax та loga x (2019)
Ковтун Ю. В. - Особливості використання мікрохвильових ме­тодів для діагностики запорошеної плазми. I. Діелектрична проникність, показники заломлення та поглинання, Скибенко А. І., Скібенко Є. І., Сюсь­ко Є. В. (2019)
Vishnyakov V. I. - Formation of particles in welding fume plas­mas: Numerical modeling and experiment, Kiro S. A., Oprya M. V., Chursina O. D., Ennan A. A. (2019)
Скришевський Ю. А. - Особливості переносу енергії електронного збудження в карбазолвмісних полімерах, Вахнін О. Ю. (2019)
Шмід В. - Фотоелектричні властивості плівок SiGe, покритих шарами аморфного та полікристалічного кремнію, Подолян А., Надточій А., Коротченков O., Романюк Б., Мельник В., Попов В., Косуля О. (2019)
Бондар М. В. - Вплив покриваючого ліганду на величину щілини та енергетичні рівні екситонів колоїдних розчинів та плівок квантових точок ZnSe, Бродин М. С., Твердохлібова О. В., Матвєєвська Н. А., Бейнік Т. Г. (2019)
Мельничук О. В. - Оптичні та електричні властивості Tb–ZnO/SiO2 в ІЧ-області спектра, Мельничук Л. Ю., Корсунська Н. О., Хоменкова Л. Ю., Венгер Є. Ф. (2019)
Макаренко О. В. - Еліпсометрична діагностика поверхневого шару оптичного скла, Поперенко Л. В., Завалістий О. І., Ямпольський А. Л. (2019)
Гріднєв М. А. - Теорія кластерів в системі знань про регіональну економіку (2016)
Грищук С. В. - Основні напрями реформування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку вугільної промисловості в сучасних умовах (2016)
Лежепьокова В. Г. - Сектор малого і середнього підприємництва в Україні: напрями розвитку та пріоритети державної підтримки (2016)
Островерх Л. Л. - Історичні аспекти розвитку теорії оподаткування та її зв’язок з теорією монетаризму, Нароган В. В. (2016)
Шаповал Л. П. - Ефективність використання структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства, Дідур С. В. (2016)
Шкіренко В. В. - Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення аудиту та аналізу інвестицій (2016)
Ткаченко С. А. - Характеристика складу завдань функції інтегрованої економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та науково-виробничих об’єднань за рівнями управління (2016)
Захарченко С. В. - Цінова конкурентоспроможність України та її регіонів (оцінка за методологією IMD-Lausanne) (2016)
Ткаченко С. А. - Апокрифічна діагностика в ситуативному управлінні (2016)
Західна О. Р. - Визначення фінансової стійкості місцевого бюджету, як основна умова забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, Паливода О. Я. (2016)
Акулюшина М. О. - Управління кадровим потенціалом підприємств у сфері послуг, Щукіна В. В. (2016)
Михальченко І. Г. - Аналіз сучасного економічного розвитку країн в глобальних умовах функціонування, Боднюк О. В. (2016)
Ковтуненко К. В. - Стратегія диверсифікації: поняття, види та фактори вибору, Ковтуненко Ю. В., Партика М. Р. (2016)
Мамонтенко Н. С. - Життєвий цикл інновацій та його вплив на процес формування інноваційної стратегії (2016)
Озерський І. В. - Організація соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України у контексті прокурорського нагляду (2016)
Панченко М. О. - Формирование экспортного потенциала масложировой отрасли Украины, Панкратова А. Р. (2016)
Полтініна О. П. - Підходи до формування та використання фінансових ресурсів в аспекті вартісно-орієнтованого управління підприємством (2016)
Продіус Ю. І. - Дослідження стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняних банків на міжнародному ринку банківських послуг, Ізотов С. О., Грузнова В. В. (2016)
Швець Ю. О. - Інновації: теорія та досвід впровадження в діяльність промислових підприємств, Сапранкова Д. О. (2016)
Айзікова Л. В. - Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі (2018)
Аксьонова О. В. - Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті (2018)
Андрійченко Г. І. - Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство, Бугаєвський І. І. (2018)
Булик А. Г. - Technologies of interaction between teachers and students in the context of the formation of amicable relationships (2018)
Будак В. Д. - Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету, Вдовиченко Р. П. (2018)
Будак В. Д. - Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету, Олексюк О. Є. (2018)
Вітюк А. В. - Деякі евристичні методи навчання вищої математики, Нужна Н. В. (2018)
Галущак І. В. - Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів (2018)
Кропочева Н. В. - Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині: ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр (2018)
Кузьмінський А. В. - Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників, Біда О. А. (2018)
Кучай Т. П. - Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців, Кучай О. В. (2018)
Кушнір Н. В. - Самоосвіта як педагогічна умова формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Мельник Н. В. - Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку (2018)
Мхитарян О. Д. - Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури, Олійник О. В. (2018)
Павелків К. В. - Факторний аналіз педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва (2018)
Плужнік А. В. - Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей (2018)
Прохорова О. В. - Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мову педагогічному вузі (2018)
Пустовойченко Д. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки (2018)
Рогальська-Яблонська І. П. - Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя, Рогальська Н. В. (2018)
Рогачко-Островська М. С. - Модель підготовки майбутніх вихователів здо до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку (2018)
Романчук Н. О. - Компетентнісний підхід в освіті: концепції, суть, зміст, Романчук Н. І. (2018)
Романчук Н. О. - Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти, Майборода О. В. (2018)
Русалкіна Л. Г. - Критеріальний підхід до англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Саблук О. О. - Модель формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах (2018)
Ситченко А. Л. - Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури (2018)
Скиба Ю. А. - Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії (2018)
Смірнова О. І. - Доцільність використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові (2018)
Сніца Т. Є. - Особливості підготовки перекладачів у вищих військових навчальних закладах (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти освітньої міграції в Україні (2018)
Степаненко О. О. - Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії (2018)
Тіхоміров А. І. - Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів, Тупєєв Ю. В., Семерджян М. Г. (2018)
Тупєєв Ю. В. - Аналіз кінематичних характеристик спеціальної підготовки веслувальників на байдарках і каное в тренувальному макроциклі при використанні тренажера Concept-2, Тіхоміров А. І., Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф. (2018)
Туртаєв Ю. В. - Роль куратора навчальної групи з питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету, Глущенко В. С. (2018)
Чумак М. Є. - Вплив християноцентризму на розвиток Вітчизняної вищої освіти ХVІІІ ст. (2018)
Шаров С. В. - Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості (2018)
Щетина Т. П. - Єврейські початкові школи як приклад навчальних закладів багатонаціональної Херсонської губернії (2018)
Кузьменко В. В. - Складові оцінювання компетентностей моряків: зміна парадигми на межі XX–XXI століть, Рябуха І. М. (2018)
Ткаченко С. А. - Функція діагностики в квестурі резервування капіталу (2016)
Зубков Р. С. - Особливості інвестиційного розвитку регіональної економіки (2016)
Акулюшина М. О. - Планування розвитку підприємств сфери послуг в умовах кризи, Кобальчинська Є. О., Чайковська Н. В. (2016)
Лелюк С. В. - Моніторинг фінансової безпеки в системі фінансового менеджменту підприємства (2016)
Литвиненко Л. Л. - Ефективність використання систем управління задачами у менеджменті, Гунько В. А., Васинович М. І. (2016)
Масленніков Є. І. - Сучасні концепції лідерства у 21 столітті, Томак В. В. (2016)
Панченко М. О. - Система управления качеством на пищевых предприятиях (2016)
Саєнко В. Г. - Методическая основа менеджмента администрирования единоборства и инновационного управления спортивным бизнесом (2016)
Сінченко О. С. - Формування заходів щодо подолання впливу зовнішнього ділового середовища на розвиток організації SES, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Стойка В. О. - Організаційно-економічні основи активізації енергоощадних технологій у закладах освіти, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Ткаченко С. А. - Принципи інтегрованої економічної діагностики надкомплектних витрат на зростання якості продукції (2016)
Сугоняко Д. О. - Стратегічний менеджмент як запорука ефективної організації виробництва, Топал А. С. (2016)
Сейсебаєва Н. Г. - Забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності активів підприємств в умовах подолання економічної кризи, Тітова Є. О. (2016)
Чернюк К. С. - Основні особливості роботи контейнерного терміналу та його взаємозв’язок з іншими підрозділами портового підприємства (2016)
Рубльов В. В. - Сучасний стан дослідженості проблематики лідерства в управлінні підприємствами (2016)
Прокопенко М. В. - Аналіз системи управління репутаційним ризиком підприємства (2016)
Осадчий О. В. - Шляхи удосконалення цінової політики підприємства (2016)
Кириленко О. М. - Методологічний підхід до оцінки економічної ефективності функціонування малодіяльних дільниць (2016)
Лепетан І. М. - Бюджетування як інструмент досягнення ефективності управління підприємством, Ковальчук І. В., Гловюк А. С. (2016)
Головня О. М. - Інструменти реалізації процесу стратегічного планування соціально-економічного розвитку вінницької області (2016)
Гузенко О. П. - Обґрунтування взаємозв’язку інвестиційного аналізу та управлінського рішення за проектом (2016)
Коваленко І. В. - Недійсність арбітражної угоди як підстава скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу (2016)
Бутинець Т. А. - Проблемні питання трактування правових категорій в бухгалтерському обліку (2016)
Ткаченко С. А. - Функціонально розвинута система стратегічного управління – найважливіший фактор підвищення ефективності (якості) виробництва на підприємствах (2017)
Загарій В. П. - Міграційні фінанси як інвестиційний ресурс розвитку бізнес-середовища об’єднаних територіальних громад (2017)
Бержанір А. Л. - Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку (2017)
Декаленко В. С. - Атестація та її значення при перевірці відповідності професійного рівня судді займаній посаді (2017)
Косова Т. Д. - Функції та роль фондових індексів на фінансовому ринку України, Ярошевська О. В. (2017)
Ліпач Т. М. - Організаційно-економічний механізм ефективності функціонування авіакомпаній в Україні, Гринь О. Г. (2017)
Орел В. М. - Вплив глобалізації на економічні системи національної економіки АПК в умовах конкурентоспроможності, Корнієцький О. В., Орел А. М. (2017)
Ползікова Г. В. - Адаптація збалансованої системи показників до оцінки ефективності податкового менеджменту (2017)
Разумова К. М. - Застосування пільгових тарифів на закордонних залізницях (2017)
Рогозіна К. О. - Удосконалення стратегічного управління діяльністю АТ "Райффайзен Банк Аваль" (2017)
Слободянюк Н. О. - Стратегічне інвестиційне забезпечення розвитку технологічних укладів в Україні (2017)
Станіславик О. В. - Особливості формування інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг, Коваленко О. М., Рябова К. І. (2017)
Ткаченко С. А. - Насущний емпіризм організації діагностики в умовах операторно-перспективних систем стратегічного управління діяльністю підприємств і об’єднань країни (2017)
Вітушок В. С. - Рoзрoбкa системи упрaвлiння якiстю підприємства (2017)
Яровенко Т. С. - Інвестиційний розвиток сфери освіти України: результати моніторингу (2017)
Гуменюк Я. М. - Зона вільної торгівлі між Україною та Єгиптом, місце аграрного сектору в ній (2017)
Кавун О. В. - Ways of document management improvement of LLC AHC "Vinnitsia Industrial Group”, Остапенко Т. Г. (2017)
Марущак Д. Ю. - Шляхи впливу інноваційних факторів на структурну трансформацію експортної орієнтації національних економік країн АСЕАН (2017)
Саєнко В. Г. - Спортивный бизнес: инновационный подход к восприятию органичных основ взаимодействия (2017)
Сіташ Т. Д. - Іманентні ознаки інвестиційної політики України в умовах глобалізації, Омельченко О. В. (2017)
Шаповал Л. П. - Адаптивність страхового ринку до умов нестабільності ринку фінансових послуг України, Скрипник Л. І. (2017)
Дмитрієв І. А. - Обгрунтуванння доцільності створення бізнес інкубатора на базі кафедри економіки підприємства ХНАДУ, Шевченко І. Ю. (2017)
Ліганенко І. В. - Мотиваційний механізм інтелектуального підприємництва (2017)
Філіппов В. Ю. - Аналіз інструментів комплексної рейтингової оцінки діяльності банку, Дишкант Н. О. (2017)
Близнюк А. О. - Прoяви тa нaпрямки пoдoлaння тiньoвої економіки, Шершенюк О. М. (2017)
Ткаченко С. А. - Корпоративні альтернативи управління виробництвом (2017)
Консультація-інтерв’ю з Бондарем Валерієм Петровичем. Актуальні питання головного бухгалтера торгівельного підприємства (2017)
Консультація Кочерова Михайла Вікторовича. Процедури злиття та поглинання підприємств (2017)
Консультация Самусевой Ольги Петровны. Доначисление налога на добавленную стоимость (2017)
Консультация Бондарчука Владимира Игоревича. Изменения в законодательстве, внесенные с января 2017 г., касательно зарплаты, больничных, ставок налогов (2017)
Прилипко С. І. - Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, Величко О. Г. (2017)
Кириленко О. М. - Методологічні аспекти планування експлуатаційних витрат на малодіяльних дільницях залізниць, Данілова Е. І. (2017)
Ткаченко С. А. - Генерування в системах стратегічного управління діяльністю підприємств та об’єднань нетривіальної функціональної підсистеми економічної діагностики (2017)
Бержанір І. А. - Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, Гвоздєй Н. І., Дем’янишина О. А. (2017)
Бондар В. П. - Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України (2017)
Дудченко Н. В. - Аналіз сучасного стану фінансової безпеки в Україні, Карбівничий І. В. (2017)
Фаізова С. О. - Удосконалення методичного підходу до збалансування та структурування КРІ (2017)
Городецька Т. Е. - Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні, Федченко В. Е. (2017)
Кошовий Б.-П. О. - Місце понять "компетентності" та "трудовий потенціал" у системі регулювання молодіжної зайнятості (2017)
Коваленко О. М. - Особливості стратегічного управління розвитком м’ясопродуктового комплексу регіону (2017)
Мамонтенко Н. С. - Системи відбору персоналу у світовій практиці менеджменту та реаліях української економіки, Назаренко Д. А. (2017)
Долінський Л. Б. - Визначення рівнів фінансових показників для запобігання неплатоспроможності підприємств металургійної галузі, Пустовгар С. А. (2017)
Гончар В. Г. - Соціально-психологічні детермінанти структурних змін споживчих пріоритетів населення в умовах кризового стану економіки (2017)
Близнюк А. О. - Інвестиції в сільське господарство України, Шершенюк О. М. (2017)
Анафема війні (2017)
Кредити МВФ, їх наслідки для України та вирішення проблем зовнішньої економічної допомоги (2017)
Банкрутство банків – об’єктивна необхідність чи засіб виведення коштів? (2017)
Ткаченко С. А. - Кардинальне підвищення якості розвитку підсистеми діагностики на підприємствах та в об’єднаннях країни (2017)
Йосипенко О. А. - Аналіз ринку прямих іноземних інвестицій та портфельних інвестицій в Україні (2017)
Жданкіна Л. К. - Класифікація видів припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог (2017)
Чичерська М. І. - Служба судових розпорядників в умовах провадження судової реформи (2017)
Енгельс І. О. - Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні розвитку підприємства (2017)
Фурсова В. А. - Механизм кредитования: теоретический аспект (2017)
Коваленко О. М. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності регіону (2017)
Мельніченко А. С. - Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання (2017)
Стрільчук Ю. І. - Вплив банківського кредитування населення на економіку (2017)
Ткаченко С. А. - Амплуа функції економічної діагностики в управлінні (2017)
Заверховський О. В. - Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні контрабанди (2017)
Трокоз Ю. В. - Індекс глобальної конкурентоспроможності - як показник макрорівня розвитку національної економіки (2017)
Артамонова Н. С. - Аналітичні інструменти в системі стрес-тестування фінансової нестійкості підприємств (2017)
Єгоров М. Ю. - Статистичний аналіз динаміки ВВП в Україні за 1996–2015 роки, Аверіхіна Т. В. (2017)
Декаленко В. С. - Етичні та моральні основи в діяльності суддів України (2017)
Григор'єв Г. С. - Теоретичні передумови стратегічного оцінювання національної економіки (2017)
Кир’язова Т. О. - Доходи державного бюджету України: проблеми формування та можливі джерела збільшення, Чулак Н. І. (2017)
Шепута М. М. - Особливості формування корпоративного іміджу сучасних підприємств, Литвиненко Л. Л. (2017)
Масленніков Є. І. - Теоретичні засади організації облікового процесу на промислових підприємствах, Присакар Д. Д. (2017)
Озерський І. В. - The national school of judges of Ukraine: legal and psychological content of proffesional judges training (2017)
Побережець О. В. - Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління результатами діяльності підприємства, Макаревич Г. В. (2017)
Станіславик О. В. - Особенности планирования в системе операционного менеджмента предприятия (2017)
Синковець Н. І. - Інституційно-організаційний механізм регулювання міграції в Європейському союзі (2017)
Гуменюк Я. М. - Удосконалення моделі інтеграційного розвитку аграрного сектору економіки України з ЄС (2017)
Хаєцька О. П. - Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України (2017)
Ткаченко С. А. - Трактування аспектів теорії операторної структури діагностики системи стратегічного управління фірми (2017)
Тодощук А. В. - Характеристика стану толінгових операцій на вітчизняних підприємствах, Коць І. І. (2017)
Бобух С. О. - Модернізація державного бюджетування в умовах глобалізації (2017)
Богма О. С. - Теоретична сутність поняття бюджетний інтерес (2017)
Городецька Т. Е. - Податок на доходи фізичних осіб у системі податків з населення, Корнівська В. О., Ємець Ю. В. (2017)
Хомутенко А. В. - Діагностика стану та тенденцій розвитку податкового адміністрування в Україні, Хомутенко В. П. (2017)
Худолій Ю. С. - Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України, Ільченко В. О. (2017)
Манжура О. В. - Структурного розвитку національної економіки: механізм, елементи, взаємозв’язки (2017)
Павлов В. В. - Сутність та сфера застосування "дью ділідженс" як інструменту передінвестиціного аналізу (2017)
Петіна О. М. - Кредитування соціальних потреб молоді як засіб сприяння розвитку інноваційного потенціалу (2017)
Саннікова С. Ф. - Наукове підґрунтя та основні тенденції інновацйної активності промислових підприємств України, Іванова М. В. (2017)
Сторожчук В. М. - Економічна лібералізація: системний аспект дослідження (2017)
Адвокати обговорили можливості експертизи при визнанні недійсними кредитних угод (2017)
Визначилась трійка фіналістів IV міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу (2017)
Стренковська А. Ю. - Передумови відродження житлового будівництва суб’єктами господарювання у сільській місцевості (2017)
Ткаченко С. А. - Генерація інтегрованої економічної діагностики як спеціальний план дослідження виробничої діяльності (2017)
Желізко О. О. - Вплив державного регулювання інституціональних змін на систему економічної безпеки підприємництва в Україні (2017)
Білецька І. М. - Маркетингові інструменти на В2С ринку товарів і послуг (2017)
Дудчик О. Ю. - Становлення ринку інтелектуальної власності в Україні, Зінченко О. М. (2017)
Карелін В. В. - Суміжні адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань (2017)
Островська О. В. - Моделі управління персоналом на підприємстві, Остапенко Т. Г. (2017)
Овсюк Н. В. - Ключові аспекти формування базових засад концепції взаємозв'язку обліку і контролю у сфері трудових правовідносин (2017)
Перегончук Н. П. - Стратегія управління персоналом суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Станіславик О. В. - Особенности принятия решений в операционном менеджменте (2017)
Прилуцький А. М. - Ефективна інституціоналізація функціонування аграрного ринку (2017)
Бєлікова О. В. - Судовий дозвіл на виїзд дитини за кордон при відсутності згоди одного з батьків: процесуальні засади та правові недосконалості, Бєлікова Є. Я. (2017)
Зінченко О. А. - Місце рекрутингу та розвитку персоналу в системі управління економічним розвитком підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності, Зінченко Д. С. (2017)
Григор'єв Г. С. - Пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки (2017)
Ільченко Д. А. - Стратегічне планування в системі пасажирського автомобільного транспортного комплексу (2017)
Ліскович Н. Ю. - Економічна сутність та вплив стратегічного позиціонування на ефективність управління підприємством (2017)
Кізима А. Я. - Механізм формування бюджетних коштів в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку держави, Лободіна З. М. (2017)
Побережець О. В. - Удосконалення облікового процесу в системі забезпечення стратегічного аналізу, Вечтомова І. І. (2017)
Ткаченко С. А. - Фактор інтегрованості економічної діагностики на різних рівнях стратегічного управління виробництвом (2017)
Ткаченко С. А. - Структурні компоненти методологічних принципів з кон’югованої (інтегрованої) економічної діагностики (2017)
Стожок Л. Г. - Сутність інституціональної системи соціального захисту населення (2017)
Романенко Л. Ф. - Коучинг як освітня послуга та фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Прямухіна Н. В. - Обґрунтування підходів до адаптаційного управління трансформаціями економічної системи (2017)
Пізняк Т. І. - Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні (2017)
Бондар В. П. - Фінансовий "дью ділідженс": сутність, специфіка та порядок застосування, Павлов В. В. (2017)
Панасюк І. П. - Вплив туристичної галузі на функціонування вітчизняних авіакомпаній, Пристайко О. П. (2017)
Озерський І. В. - Фаховий відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України у світлі проекту Закону України "Про Конституційний Суд України" (реєстр. № 5336-1 від 17.11.2016 р.) (2017)
Багмет К. В. - Трансформація системи соціального захисту: пошук оптимального підходу (2017)
Баланчук Д. В. - Корпоративний сегмент та його роль в діяльності банків (2017)
Городецька Т. Е. - Аналіз систем прибуткового оподаткування підприємств в зарубіжних країнах, Осєніна Ю. В. (2017)
Хомутенко А. В. - Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання України: аналітичний аспект, Хомутенко В. П. (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств (2017)
Ткаченко С. А. - Вирішення генерального завдання удосконалення методології інтегрованої економічної діагностики з урахуванням вимог нового етапу розвитку економіки (2017)
Андрєєва В. Г. - Реалізація антикризового фінансового управління підприємством з позиції фактору часу, Матусова О. М. (2017)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Капіталізація банківської системи України, Петик Л. О. (2017)
Ковтуненко Ю. В. - Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов предприятий с бюджетом, Гылычдурдыев Ш. А. (2017)
Янішевський В. С. - Аналіз моделі ціноутворення конвертованої облігації (2017)
Ящук Т. А. - Особливості функціонування ринку освітніх послуг вищої освіти в Україні в сучасних умовах (2017)
Гайдаржийська О. М. - Антикризове управління як інструмент фінансової реструктуризації підприємства, Лесик А. В. (2017)
Ляховська О. В. - Актуальні питання оцінки кредитоспроможності банку на міжбанківському кредитному ринку (2017)
Михальська О. Л. - Основні аспекти, особливості та напрямки вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, Шестопалов Д. В. (2017)
Передерій В. В. - Переваги використання ІТ в менеджменті: Scrum-методологія управління проектами, Гунько В. А., Дьячун І. Г. (2017)
Штик Ю. В. - Аналіз змін утримань із заробітної плати у 2016 році, Плис Н. С. (2017)
Слюсаренко В. Є. - Електронне врядування як ефективний інструмент трьохстороннього партнерства (2017)
Табенська О. І. - Сільський зелений туризм – значний соціальний внесок у розбудову української культури (2017)
Швець Ю. О. - Стратегічні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні на підставі врахування досвіду ЄС, Рудь Л. М. (2017)
Гапоненко Я. І. - Планування зовнішньоекономічної діяльності як основа розвитку підприємства, Швагірева В. С. (2017)
Абрамов Г. С. - Моделирование структур двухфазных зон в процессе внутреннего окисления пластин бинарных сплавов, Абрамов М. Г., Бардачёв Ю. Н. (2017)
Абрамова Г. В. - Дослідження стану та проблем розвитку державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на основі економетричного аналізу, Магденко В. Р., Абрамов Г. С. (2017)
Беглов Я. И. - Применение нечеткого регулятора для регулирования концентрации жидкого поглотителя в первом контуре АЭС, Беглов К. В. (2017)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання тривимірної узагальненої задачі теплообміну кусково-однорідного циліндра з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла (2017)
Боков И. П. - Напряженно-деформированное состояние трансверсально-изотропных пластин под действием локальных нагрузок, Бондаренко Н. С., Стрельникова Е. А. (2017)
Бразалук Ю. В. - Асимптотическая математическая модель аблирующих теплозащитных покрытий, Губин А. И., Евдокимов Д. В., Стояновский М. А. (2017)
Брунеткин А. И. - Интегральные решения задач динамики теплофизических процессов (2017)
Vengrovich D. B. - Seismicity of rifting and subduction (2017)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція геометричних образів суперпозиціями двовимірних точкових множин функціональних залежностей, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2017)
Гнитько В. И. - Моделирование свободных и вынужденных колебаний оболочечных конструкций с отсеками, содержащих жидкость, Крютченко Д. В., Науменко Ю. В., Стрельникова Е. А. (2017)
Горовенко А. П. - Напруження в пружному включенні в рідині під дією хвилі тиску (2017)
Гуменюк Ю. О. - Моделирование и анализ эффективных электромагнитных бианизотропных / биизотропних параметров капиллярных систем электропроводности биообъектов, Човнюк Ю. В. (2017)
Зимогляд А. Ю. - Аналіз спектрів коронного розряду, Левченко Д. О. (2017)
Караєв А. О. - Метод граничних елементів в аксіально-симетричних задачах теорії пружності, Стрельнікова О. О. (2017)
Кныш Л. И. - Компьютерное моделирование нестационарного течения в длинных промышленных трубопроводах, Гоман О. Г. (2017)
Ковч О. И. - Метод конечных элементов для моделирования растрескивания сварного шва при термосиловом нагружении, Стрельникова Е. А. (2017)
Коряшкина Л. С. - Моделирование зон сервисного обслуживания на заданной территории, Одновол Н. Н., Череватенко А. П., Михалёва А. А. (2017)
Кудін О. В. - Розв’язання задачі статичної стійкості круглих тришарових пластин з нелінійно-пружним заповнювачем методом послідовних навантажень, Спельчук О. В. (2017)
Lazurik V. M. - Estimation of accuracy at determination of electron energy based on two parametric model of electron beam, Lazurik V. T., Popov G. F., Zimek Z. (2017)
Лебеденко Ю. О. - Моделювання параметрів руху елементів технологічних установок каркасної конструкції, Рудакова Г. В., Тоуфак Е. Р. (2017)
Ляшенко В. П. - Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну рухомого осесиметричного середовища, Кобильська О. Б., Бриль Т. С., Дем’янченко О. П. (2017)
Максимчук Д. М. - Представлення розв’язків для контакту пружного шару та співвісних пружних циліндрів з початковими (залишковими) напруженнями (2017)
Мельник И. В. - Долгосрочные зависимости и фрактальный анализ, Гайдамака В. В. (2017)
Меньшиков Ю. Л. - Некоторые открытые вопросы математического моделирования (2017)
Мочурад Л. І. - Ефективний підхід до розрахунку електростатичного поля квадрупольної лінзи, Пукач П. Я. (2017)
Нагорний В. П. - Математичне моделювання поля швидкостей в’язкої рідини у фільтраційних каналах нафтоносного пласта під дією гармонічних хвиль, Денисюк І. І. (2017)
Пащенко В. О. - Моделювання силових характеристик нестаціонарного поля еліпсоподібного струмового контуру над ортотропним парамагнітним композитом з дисипативними втратами (2017)
Пигнастый О. М. - О критериях подобия поточных линий (2017)
Поляков В. А. - Математическая модель процесса магнитной левитации поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання процесу нестаціонарного деформування шаруватого оскління при ударному навантаженні, Угрімов С. В., Шупіков О. М., Долгополова Н. В. (2017)
Солона А. В. - Побудова двомірної математичної моделі процесу ковшового вакуумування з продувкою інертним газом (2017)
Сохацький А. В. - Зв’язана задача аеродинаміки та динаміки руху високошвидкісного магнітолевітуючого транспортного засобу, Маленко Є. В., Сохацький В. А. (2017)
Тарасов С. В. - Аэродинамика j-профиля в турбулентном потоке воздуха при круговой продувке, Редчиц Д. А., Тарасов А. С., Моисеенко С. В. (2017)
Фильштинский Л. А. - Краевая задача механики разрушения магнитоелектроупругости для конечной пластины, Сушко Т. С., Еременко А. А. (2017)
Хомченко А. Н. - Серендиповы поверхности высших порядков: особенности формообразования, Астионенко И. А. (2017)
Хомченко А. Н. - Про серендипові поверхні, які утворюють сімпсонові тіла, Литвиненко О. І. (2017)
Худяков И. В. - Моделирование влияния внешних условий при анализе динамики судна в ходовых режимах, Рудакова А. В., Клевцов Н. К. (2017)
Чопоров С. В. - Сглаживание сеток четырехугольных элементов с использованием локальной минимизации функционала (2017)
Щербина И. В. - Применение асимптотического метода к решению задачи о передаче нагрузки для тел конечных размеров, Белова О. В., Кагадий Т. С. (2017)
Эфендиев Г. Д. - Оценка эффективности прогностических моделей с применением формулы Байеса EIF-KETPL-2-2015-1(25)-56/13/1-M-28, Рустамов Я. И., Талыбова Н. Г. (2017)
Адоньєв Є. О. - Особливості Б-ліній, Б-поверхонь, визначення, переваги та можливості застосування у композиційному методі геометричного моделювання, Верещага В. М. (2017)
Ванін В. В. - Геометричне моделювання гвинтових поверхонь змінного (аксіального) кроку при конструюванні вилкових копачів, Грубич М. В., Юрчук В. П. (2017)
Ванін В. В. - Особливості геометричного моделювання поверхні крила в аспекті життєвого циклу літака, Вірченко Г. А., Незенко А. Й. (2017)
Гавриленко Е. А. - Дискретное моделирование одномерного пространственного обвода на основе области возможного расположения кривых с заданными геометрическими характеристиками, Холодняк Ю. В., Найдыш А. В. (2017)
Гумен О. М. - Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель, Мартин Є. В., Сподинюк Н. А., Лясковська С. Є. (2017)
Дубініна О. В. - Контроль закономірності зміни кривини на ділянці кубічного В-сплайна, Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. (2017)
Ковальов С. М. - Формування дискретного ряду точок складених кривих ліній під дією нормального навантаження, Ботвіновська С. І., Золотова А. В., Лось С. О. (2017)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання розгортання у невагомості багатоланкової конструкції з інерційним розкриттям, Запольський Л. Л. (2017)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання в середовищі Maple ефекту Джанібекова з використанням кватерніону, Запольський Л. Л. (2017)
Несвідоміна О. В. - Побудова плоских ізометричних сіток за наперед заданими плоскими кривими (2017)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по поверхні циліндра, який здійснює поступальні коливання у вертикальній площині, Кремець Т. С., Клендій М. Б. (2017)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою уявної циклоїди, заданої комплексним натуральним рівнянням, Муквич М. М. (2017)
Соболь О. М. - Математична модель управління інтегральним пожежним ризиком та її особливості, Кравців С. Я. (2017)
Спірінцев В. В. - Аналіз мамографічних знімків з використанням алгоритмів кластеризації, Гоголюк А. Ю. (2017)
Спірінцев Д. В. - Представлення плоскої дискретної кривої, Найдиш А. В. (2017)
Стеганцев Е. В. - Огибающие специальных семейств кругов, Пилипенко Е. А. (2017)
Суліменко С. Ю. - Побудова площини симетрії конуса, дотичного до поверхні обертання, за ескізом лінії обрису, Анпілогова В. О., Суліменко Г. Г. (2017)
Тулученко Г. Я. - Ієрархічні схеми в задачах ермітової інтерполяції, Селуянова Т. А., Старун Н. В. (2017)
Юрчук В. П. - Визначення параметрів спряжених поверхонь при коченні без ковзання в системі "вилка–диск", Яблонський П. М. (2017)
Масленніков Є. І. - Фактори трансформації національної економіки в умовах європейської інтеграції, Кравченко В. І. (2017)
Жам О. Ю. - Особливості та необхідність аналізу грошових потоків на підприємстві, Кацан А. О. (2017)
Волошина С. В. - Вектори наукової проблематики ефективного управління людським капіталом підприємства (2017)
Ткаченко С. А. - Підвищення ефективності діяльності персоналу функції планомірної (єдиної) економічної діагностики (2017)
Телишевська Л. І. - Засади оцінювання фінансової стійкості підприємства, Хісамієва К. І. (2017)
Стрільчук Л. В. - Вплив банківського кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, Стрільчук Ю. І. (2017)
Смоляк В. А. - Європейський контекст розвитку страхового ринку України (2017)
Шептуха О. М. - Фінансування підприємств житлово-комунального господарства України, Лаптєва А. Ю. (2017)
Григор'єв Г. С. - Грошово-кредитне регулювання сукупного попиту в умовах глобалізації економіки, Доценко С. О. (2017)
Костакова Л. Д. - Систематизація методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (2017)
Литвинов А. І. - Фінансова кооперація як шлях розв’язання проблеми забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами (2017)
Городецька Т. Е. - Системи оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах, Корнівська В. О., Миколаєнко Г. Р. (2017)
Горбаченко В. Д. - Фактори впливу на конкурентоспроможність виробничих підприємств, Швагірева В. С. (2017)
Брояка А. А. - Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення (2017)
Мусаев Ш. Т. - Роль и значение нефтяной стратегии в развитии внешнеэкономических связей Азербайджана (2017)
Вегеріна А. В. - Інтернет як платформа для прояву соціальної активності молоді (2019)
Караман О. Л. - Соціальні характеристики дітей і молоді-жертв гібридної війни на сході України, Юрків Я. І. (2019)
Кононович Д. О. - Технологія соціальної роботи з формування критичного мислення учнівської молоді як засіб запобігання медіа-маніпуляціям (2019)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічний вплив на процес соціалізації особистості в умовах деструктивного середовища засобами ігрових технологій (2019)
Литвинова Н. А. - Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту на Донбасі (2019)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна технологія формування життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої освіти у контексті Нової української школи (2019)
Потьомкіна Н. З. - Інтернет-залежність у юнацтва як об’єкт соціально-педагогічної профілактики (2019)
Рижанова А. О. - Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства (2019)
Савченко С. В. - Медіасоціалізація як складник соціалізації особистості в інформаційному суспільстві, Курило В. С. (2019)
Коношенко С. В. - Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими підлітками по зменшенню поведінкових девіацій, Коношенко Н. А., Кіс І. О. (2019)
Мороз В. П. - Лідерство як наукова проблема (2019)
Степаненко В. І. - Медико-психологічний аспект профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів (2019)
Трубавіна І. М. - Теоретичні основи і сутність школи, дружньої до дитини, як засіб протидії жорстокості і буллінгу в закладах середньої освіти (2019)
Федотова Т. В. - Психологічний супровід дитини у прийомній сім’ї (2019)
Цибулько Л. Г. - Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки, у Бельгії, Ахтирська К. В. (2019)
Алексєєва О. Р. - Сучасні підходи до розв’язання проблеми формування уявлень про успішне професійне майбутнє в студентів ЗВО (2019)
Віщенко О. В. - Особливості експериментальної роботи з формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів (2019)
Гутарєва Н. В. - Формування здорового способу життя у студентської молоді як медико-педагогічна проблема, Анушкевич І. К. (2019)
Золочевська М. В. - Мотиваційний аспект використання технології цифрового сторітелінгу, Назаренко Л. М. (2019)
Калініна І. М. - Система педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення держслужбовців у контексті суб’єктного та об’єктного компонентів (2019)
Котєнєва І. С. - Методичні задачі у фаховій підготовці майбутнього вчителя, Вовк С. В. (2019)
Маркова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку гендерної освіти в Україні (2019)
Мигович І. В. - Мобільність як основа національної політики інтернаціоналізації систем вищої освіти країн Східної Європи (2019)
Павленко І. Г. - Творча активність у формуванні екологічної культури студентів ЗВО (2019)
Павлик Н. П. - Дослідження афективно-чуттєвого компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців (2019)
Птахіна О. М. - Розвиток професійної мобільності фахівця в системі післядипломної освіти (2019)
Савченко О. С. - Формування актуальних кластерів знань у навчальному процесі з підготовки менеджерів (2019)
Смагіна О. О. - Педагогічні можливості та специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій в науково-педагогічній діяльності кафедри університету, Переяславська С. О. (2019)
Степаненко В. В. - Формування готовності майбутніх фахівців з технологій медичної діагностики та лікування до безперервного професійного розвитку (2019)
Тєтєрєв В. О. - Переосмислення поняття самостійної роботи студентів в умовах використання технологій дистанційної освіти (2019)
Цалапова О. М. - Особливості образного аналізу української літературної казки кінця ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Шевчук О. Б. - До проблеми дидактичної взаємодії: інформаційний підхід (2019)
Титул, зміст (2019)
Шестопалов В. М. - Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України, Лютий Г. Г., Саніна І. В. (2019)
Зінчук М. М. - Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах (2019)
Чепіль В. П. - Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Вoлино-Поділля на регіональній стадії вивчення (2019)
Алієв Ад. А. - Газогідрати, газові факели і покмарки в зонах розвитку мулового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів, Кабулова А. Я., Рахманов Р. Р. (2019)
Балега А. В. - Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ, Курило М. М. (2019)
Рудько Г. І. - Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан), Ісатаєва Ф. М., Портнов В. С. (2019)
Гріньов В. Г. - Розроблення екологічних сценаріїв ефективного освоєння цінних родовищ корисних копалин, Хорольський А. О., Каліущенко О. П. (2019)
75 років ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка! (2019)
Морозан О. О. - Державна політика щодо студентської молоді у 20–30-ті роки ХХ століття: сутність та основні тенденції (2019)
Зеркаль М. В. - Пожежна охорона УСРР в роки непу: регіональний аспект (2019)
Ревенко В. В. - Форми дозвілля та відпочинку сільських дітей в повоєнний період (2019)
Долинай Ж. Ф. - Співробітництво між Україною та радою Європи у питаннях національних меншин (2019)
Богуненко В. О. - Реформа управління та організаційні трансформації політичної системи "відлиги" (2019)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Республіки Польща в зарубіжній історіографії (2019)
Кіш Є. Б. - Європейські принципи та функції євро-регіонального та транскордонного співробітництва (2019)
Кіш Є. Б. - Перспективи майбутнього розвитку Європейського Союзу, Доргай Ж. Б. (2019)
Кузовков В. В. - Вiзантійська дипломатія у творах Константина VII Багрянородного (2019)
Йовжа О. Г. - Новизна в оцінці історичної постаті Д’єрдя Дожі до 500-річчя селянської війни (2019)
Шкабура Я. І. - Крестю Раковський: анархіст-революціонер чи добропорядний громадянин (1891–1918 рр.)? (за матеріалами архіва французької поліції) (2019)
Зубанич Л. Л. - Дворянство північно-східної Угорщини XVI–XVII ст. соціально-економічний аспект розвитку (2019)
Ковач Е. Г. - Аналіз преси про облогу фортеці Пшемисль (2019)
Ласінська М. Ю. - Джерела з вивчення міжнародних та міжконтинентальних міграцій єврейського населення кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Пархоменко В. А. - Історико-мемуарна спадщина Л. Чикаленка про події 1919 р. в Україні (2019)
Кучер В. В. - Розвиток сільського господарства Миколаївської області наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Кіш Є. Б. - Особливості функціонування культурних закладів Закарпаття за період 1950–1953 років на основі матеріалів преси, Марошан К. Ф. (2019)
Коваль Г. П. - Планирование строительства Николаевской городской управой канализации в 1909 и 1912 годах (2019)
Кузенко Р. Т. - Аспекти хірурґічного лікування первинного гіперпаратиреозу, Вацеба А. О., Гаврилюк О. С., Федорків М. Б. (2019)
Шеремет М. І. - Проґнозування віддалених результатів хірурґічного лікування вузлового ендемічного зобу на тлі автоімунного тиреоїдиту, Шідловський В. О., Ткачук Н. П., Шідловський О. В., Гирла Я. В., Білоокий О. В. (2019)
Дроник І. С. - Зміни деяких показників ендотелійної дисфункції у відповідь на фізичне навантаження в осіб з артерійною гіпертензією, Яворський О. Г., Скляров О. Я., Пшик Р. С. (2019)
Іванів Ю. А. - Ультразвукова діаґностика і моніторинґ нерегулярного ритму серця плода, Лозинська Н. В. (2019)
Кобза І. І. - Пухлинний тромбоз нижньої порожнистої вени та правого передсердя у хворих на нирково-клітинний рак: 25-річний досвід хірурґічного лікування, Мота Ю. С., Лебедєва С. А., Жук Р. А., Орел Ю. Г. (2019)
Наконечний Й. А. - Проґностичні фактори непліддя за показниками про-/антиоксидантної системи у чоловіків з лівобічним варикоцеле (2019)
Гресько І. В. - Оцінка структурних змін хребтових сеґментів у хворих на поперековий остеохондроз з порушеннями рухового стереотипу з використанням методів променевої діаґностики (2019)
Дейнеко І. В. - Удосконалення та впровадження інноваційних методів операційного лікування первинного гіперпаратиреозу, Меренкова С. П., Кравченко В. А., Улько Д. А. (2019)
Рудень В. В. - Про загальне число хвороб і рейтинґові показники їх структури та поширеності серед населення незалежної України, Дячишин В. І., Процюк Р. Г. (2019)
Гржибовський Я. Л. - Здоров'я людини та індивідуальні чинники впливу (дослідження за результатами опитування лікарів), Миронюк І. С., Любінець О. В. (2019)
Галай О. О. - Анапластичний рак щитоподібної залози - актуальні питання сьогодення (згідно рекомендацій NCCN), Білинський Б. Т., Дуда О. Р., Сліпецький Р. Р., Шмідт М. Р. (2019)
Іванов В. П. - Клінічно-проґностична роль стимулюючого фактору росту в пацієнтів із різною серцево-судинною патолоґією, Межієвська І. А., Масловський В. Ю. (2019)
Ломей Я. І. - Розрив розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти (випадок з практики районного спеціаліста), Лещак В. В., Ломей Ю. Я., Ігнатов О. І. (2019)
До відома наших авторів (2019)
Батыгин Ю. В. - Непосредственное возбуждение последовательного резонансного контура прямоугольными импульсами напряжения. Расчетные соотношения, Бондаренко А. Ю., Еремина Е. Ф., Шиндерук С. А., Сериков Г. С. (2019)
Батыгин Ю. В. - Расчетные соотношения для цилиндрической индукторной системы с внутренним бифилярным соленоидом, Бондаренко А. Ю., Шиндерук С. А., Сериков Г. С. (2019)
Князев В. В. - Система НАТО оценки соответствия объектов вооружения и военной техники требованиям электромагнитной совместимости, Кравченко В. И. (2019)
Князев В. В. - Влияние генерации колебаний полупроводниковых структур элементной базы технических средств на параметры внутренней электромагнитной совместимости в условиях воздействия внешнего электромагнитного излучения, Кравченко В. И., Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2019)
Князев В. В. - Физика обратимых отказов полупроводниковых структур при воздействии электромагнитных помех, Кравченко В. И., Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2019)
Князев В. В. - Адекватность результатов определения вероятности поражения прямым ударом молнии наземных конструкций путем испытаний на масштабной модели, Мельник С. И. (2019)
Коліушко Д. Г. - Аналіз методів визначення напруги дотику заземлювальних пристроїв діючих енергооб’єктів, Руденко С. С., Буряковський С. Г. (2019)
Озулу А. Б. - Дослідження модернізованого електроприводу електровоза ВЛ-80, Красільніков О. О., Бочевар О. Г. (2019)
Немченко Ю. С. - Вимірювач низькочастотних струмів радіозавад, Лісний І. П., Сараєв О. І., Гученко О. А. (2019)
Шутенко О. В. - Диагностика состояния высоковольтных маслонаполненных вводов на основе анализа динамики изменения показателей изоляции во времени, Загайнова А. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Ткаченко С. А. - Інтенсифікація спрямованості системної діагностики на пропорції оцінки економічної ефективності (якості) (2017)
Васіна А. Ю. - Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики (2017)
Чупіков А. А. - Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовплив (2017)
Дяченко О. В. - Птахівництво яєчного напрямку – динаміка, проблеми та перспективи розвитку (2017)
Фостолович В. А. - Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД, Ковальчук І. В., Гловюк А. С. (2017)
Григораш Т. Ф. - Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через IPO підприємствами України, Зінченко О. М. (2017)
Кафка С. М. - Облік витрат на ремонт та інше поліпшення основних засобів (2017)
Костакова Л. Д. - Роздрібний товарооборот України та його тенденції, Воловик В. М. (2017)
Пріхно І. М. - Механізми оцінки ефективності фінансування соціальної сфери (2017)
Турченюк В. О. - Теоретичні та практичні аспекти системної оптимізації функціонування рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Рокочинський А. М. (2018)
Клімов С. В. - Зменшення ущільнення ґрунту при будівництві горизонтального трубчастого дренажу безтраншейним способом (2018)
Романюк І. В. - Особливості конструкції системи крапельного поливу малини сорту "GLEN AMPLE" на землях ТЗОВ "ХАРЕСс", Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г., Демянчук В. В. (2018)
Ольховик О. І. - Заходи з аерації та біологічного очищення водних мас озера Басів Кут в місті Рівне, Данилюк І. В., Ольховик Б. Є. (2018)
Гопчак І. В. - Аналіз стану поверхневих вод басейну річки Західний Буг за багаторічний період, Калько А. Д., Басюк Т. О., Семенко Л. О. (2018)
Гроховська Ю. Р. - Асиміляційний потенціал ряскових та перспективи його використання при очищенні оборотної води УЗВ, Кононцев С. В. (2018)
Литвиненко Л. Л. - Особливості горизонтального фільтрування крізь плаваюче завантаження при пом’якшенні природних вод, Вижевська Т. В. (2018)
Ткачук О. А. - Особливості формування дощового стоку на міських територіях, Ярута Я. В. (2018)
Поляков В. Л. - Математичне моделювання адсорбційного забруднення в завантаженні знезалізнювальних фільтрів, Мартинов С. Ю., Автаєва О. В. (2018)
Вижевська Т. В. - Визначення витрати дощових вод, які підлягають очищенню, Литвиненко Л. Л. (2018)
Довбенко Т. О. - "Архітектура" системи управління охороною праці, Довбенко В. С. (2018)
Трач Р. В. - Витрати на переробку при реалізації будівельного проекту (2018)
Шолудько М. В. - Особливості музеєфікації підземних споруд "Палацику на гірці" в парку ім. Т. Г. Шевченка м. Рівне. Фор-ескізний проект, Шолудько М. М. (2018)
Пугачов Є. В. - Аналіз умов видимості в актовій залі НУВГП, Літніцький С. І., Семенович І. М., Фоміна І. Д. (2018)
Шолудько М. В. - Пам’ятний знак воїнам ато та героям небесної сотні на бульварі Незалежності у м. Рівному – як синтез образотворчого мистецтва і архітектури в міському середовищі, Шолудько М. М. (2018)
Пугачов Є. В. - Аналіз об’ємно-планувального рішення, умов видимості та природної освітленості лекційної аудиторіїї № 453, Літніцький С. І., Дуніна А. П., Лисюк О. О. (2018)
Мобіло Л. В. - Гусеничне ходове обладнання підвищеної прохідності (2018)
Хітров І. О. - Перспективи застосування альтернативних джерел енергії, Коcяк О. В. (2018)
Шумаков І. В. - Вплив факторів міського середовища на тривалість зведення підземних частин цивільних будівель, Мікаутадзе Р. І., Салія М. Г., Ляхов І. І. (2018)
Ніколайчук В. В. - Методика розрахунку деталей нової конструкції з’єднання змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю. (2018)
Гуртовий О. Г. - Уточнене моделювання в задачах деформування покриттів на жорсткій основі під локальним навантаженням, Тинчук С. О. (2018)
Кузьмич Л. В. - Оцінка залишкового ресурсу складних технічних конструкцій в умовах малоциклової та багатоциклової втоми, Кузьмич А. А. (2018)
Smetankyna N. V. - Modeling of non-stationary heat conduction in layered medium, Postnyi O. V. (2018)
Hazdіuk K. - The Use of Information Technology Tools to Improve Distance Education, Nikitina О., Pylypiuk T. (2018)
Калініченко В. О. - Розкриття запасів залізних руд Криворізького басейну підземним способом нижче глибини 1500…1700 м, Письменний С. В., Калініченко О. В. (2018)
Новак А. І. - Технологічні особливості видобутку та переробки граніту на ПАТ "Томашгородський щебеневий завод", Щур В. Ю. (2018)
Корнієнко В. Я. - Аналіз особливостей використання, залягання та добування бурштину в Україні та світі, Романовський В. Я. (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Melnyk Yu. B. - Message from Editor in-Chief (2019)
Авраменко К. Б. - Реалізація наступності у формуванні математичної грамотності вчителів початкової школи (2019)
Blahun S. S. - Methodology for Teaching Pharmaceutical Terminology, Botanical and Chemical Nomenclature Using Interactive Teaching Technologies (2019)
Дубова Л. В. - Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутнього викладача хімії до творчої самореалізації у професійній діяльності (2019)
Ільків А. В. - Екстралінгвістичні засоби міжкультурної комунікації на заняттях з української мови як іноземної, Криницька О. І. (2019)
Кhlon A. M. - Legal Consciousness of a Young Specialist as a Problem of Becoming a Modern Expert (2019)
Хоменко Л. М. - Позанавчальна іншомовна підготовка студентів аграрних закладів вищої освіти України у другій половині ХХ ст. (2019)
Kliuchka S. I. - Ecological Competence as an Active Position of Personality, Starovoytenko N. V. (2019)
Korniychuk O. P. - Research of Influence of Informatively-Communication Technologies is in Structural Subdivision of Higher Educational Establishment, Nemchenko O. O., Melnyk O. V. (2019)
Kozma A. A. - Advantages of Using Semi-Empirical Methods in Teaching Students at the Faculty of Chemistry of Uzhhorod National University (2019)
Lazareva O. Ya. - Experience of Applying Computer-Aided Testing in English Classes, Kovtun O. O. (2019)
Лузан П. Г. - Зміст та структура готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів, Пащенко Т. М., Мося І. А. (2019)
Marchuk L. S. - Current State and Trends of Pedagogical Activity Development (2019)
Markova Ie. Yu. - The Role of Andragogics in the System of Uninterrupted Professional Education, Venig N. M., Shpigotsky Ie. V. (2019)
Машіко К. С. - Тенденції та мотиви освітньої міграції з України до країн Європейського Союзу (2019)
Nosivets D. S. - Methodological Provider for Students of Foreigners in the Modern Educational Space (2019)
Oleksyuk O. Ye. - Some Methods of the Leader-Patriot Personality Formation Among the Students in the Study of General Psychology (2019)
Опольська А. В. - Особливості використання інноваційних технологій під час підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів освіти (2019)
Пащенко А. А. - Формування професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця (2019)
Польгун К. В. - Оцінювання результатів підвищення кваліфікації вчителів засобами Moodle (2019)
Ptakhina O. М. - Development of Professional Mobility as Component of Professional Competence in Postgraduate Education System (2019)
Швець Т. А. - Порівняння перекладів як метод формування професійної компетенції майбутніх перекладачів, Швець Н. В., Швець О. В. (2019)
Синевич І. С. - Структура квазіпрофесійного досвіду (2019)
Токуєва Н. В. - Комунікативний напрям навчання української мови як іноземної на початковому етапі, Мікос І. М., Петренко Л. Ф. (2019)
Цуркан М. В. - Шляхи формування мовленнєвого етикету професійного спілкування іноземного студента-медика (2019)
Yurko N. A. - Developmental Assets in Physical Education, Romanchuk O. V., Protsenko U. M. (2019)
Yurko N. A. - English and Physical Education: The Mutually Beneficial Integration, Styfanyshyn I. M., Romanchuk O. V. (2019)
Заїчко А. С. - Педагогічні умови успішної реалізації моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності (2019)
Федорчук О. І. - Відповідальність в комплексі ціннісних орієнтацій майбутнього педагога (2019)
Honchar Yu. A. - Main Psychological Factors of Life Perspective Formation in the Context of Medical-Social Expertise and Rehabilitation for Young People with the Status of Disabled Child (2019)
Hubarieva D. V. - Formation of Social Competence to Prevent Bullying in Schools (2019)
Ibrahim Z. E. - Teachers Attitudes Toward Special Need Students and Teaching Sittings Readiness in Egypt (2019)
Kashubiak I. O. - Critical Thinking as Philosophical and Psychological Category (2019)
Kobzieva Iu. A. - Imagination as a Component of Ludic Competence (2019)
Korniyaka O. M. - Psychological Support for University Lecturers’ Professional Self-Fulfilment (2019)
Костюченко О. В. - Метафоризація як психологічний ресурс потенційності майбутнього фахівця (2019)
Плачинда Т. С. - Психофізіологічна готовність майбутніх пілотів цивільної авіації та її формування (2019)
Polishchuk V. M. - Crisis Behavioural Symptoms Set in Person’s Age Development (2019)
Tanasiychuk E. N. - Archetypes as a Factor of Personality’s Professionalization (2019)
Лисюк В. С. - Інститут довіри як невід’ємний інституціональний чинник креативної економіки (2019)
Melnyk Yu. B. - Cryptocurrency Possibilities in Target Financing of Public Social Payments (2019)
Pypenko I. S. - Genesis of IT Economy: from Cryptocurrency to Digital Asset, Kud А. А. (2019)
Бойко В. В. - Скільки повинна тривати біліарна декомпресія у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху за допомогою антеградних ендобіліарних втручань?, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С., Євтушенко Д. О. (2019)
Десятнюк Л. Б. - Роль мережі Інтернет у формуванні творчої особистості сучасного фахівця у галузі медицини, Черниш К. А. (2019)
Ярмак Т. В. - Практика гігієни рук в лікувально-профілактичних закладах – запорука безпеки та здоров’я пацієнтів і медичних працівників (2019)
Karabayev M. K. - Effect of Sodium Chloride on Morphology Self-Organization of Saliva During Their Dehydratation, Ergashev E. A. (2019)
Minukhin D. V. - Electrophysiological Efficiency of Surgical Treatment of Patients with Generalized Myasthenia Gravis, Klimova E. M., Yevtushenko D. O. (2019)
Муризіна О. Ю. - Формування відносин професійної співпраці на практичних заняттях з серцево-легеневої реанімації в системі вищої медичної післядипломної освіти (2019)
Парафейнік Т. Г. - Роль інтерактивних методів навчання при викладанні інфектології у підготовці фахівців з медсестринства (2019)
Shevchenko A. N. - Instrumental Diagnostics in Patients with the Development of Necrobiotic Processes in the Intestinal Wall, Polikov H. O. (2019)
Stadnik A. V. - Medical-Psychological Support for Military-Man of National Guard of Ukraine in Conditions of Hybrid Warfare (2019)
Єхалов В. В. - Якість тестових завдань – основа об’єктивності ліцензійного інтегрованого іспиту, Горбунцов В. В., Седінкін В. А. (2019)
Yermachenko V. Ye. - Article Review "Substantiation of the Term "Digital Asset": Economic and Legal Aspects", author Kud A. А. (2019)
Дмитренко T. O. - Рецензія на монографію "Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів", автор Костіна В. В. (2019)
Черепанова В. О. - Сучасні підходи до формування стратегії розвитку підприємства, Солодовнікова Т. В., Мосійчук Н. В. (2017)
Іршак О. С. - Сутність, види, функції та особливості банківських інновацій, Павлик Я. О. (2017)
Зубко Т. Л. - Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства, Новікова Н. М. (2017)
Ткаченко С. А. - Практичність апперцепції користувачами ефективних економіко-аналітичних вихідних даних як результат гарантування пікової зрозумілості наданої інформації (2017)
Свірідова С. С. - Потенціал розвитку лісового господарства України, Бондаренко А. А. (2017)
Телишевська Л. І. - Засади формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Голованова А. В., Яско Р. С. (2017)
Громова А. М. - Сучасний стан підприємництва в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Ковтуненко Ю. В. - Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ, Матросова О. О. (2017)
Красняк О. П. - Методичні підходи дослідження інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі та структури ринку цукру (2017)
Литвиненко Л. Л. - Дослідження факторів міжнародної конкурентоспроможності швейної галузі України та перспектив її розвитку шляхом здійснення ЗЕД, Передерій В. В., Вітюк О. В. (2017)
Мельничук Н. Ю. - Концепт "самогубство" крізь призму онтофілософії права (2017)
Мокрій О. Г. - Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" (2017)
Онопрієнко О. Д. - Економічна ефективність наукових досліджень, Онопрієнко Д. О. (2017)
Семененко І. М. - Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект (2017)
Стадник В. П. - Economic security in agricultural enterprises in the system of improving relations of agroindustrial production subjects (2017)
Свидло Г. І. - Статистична оцінка сучасних тенденцій на ринку праці України (2017)
Ватченко О. Б. - Декаплінг в економіці – сутність, визначення і види, Свистун К. О. (2019)
Герасименко А. Г. - Відкрите рецензування як інструмент підвищення якості соціально-економічних досліджень, Мазаракі Н. А., Дугінець Г. В. (2019)
Алієв Р. А. - Oсобливості формування інтелектуальної економіки країн світу, Дригола К. В., Вертелецька О.М. (2019)
Атаманчук З. А. - Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн (2019)
Вербицька Г. Л. - Oсобливості міжнародних економічних відносин України та ЄС (2019)
Кахович О. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку, Мащенко С. О. Гавриленко Д. О. (2019)
Кобзар Н. І. - Аналіз принципів міжнародного економічного права, Лаухіна Л. М., Скачедуб С. А. (2019)
Мащенко С. О. - Mіжнародний фінансовий аутсорсинг та світові тенденції його розвитку, Захарченко Н. В., Вертелецька О. М. (2019)
Тараненко І. В. - Механізми реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспро можності (2019)
Чириченко Ю. В. - Окремі аспекти глобального генезису готельно-ресторанного бізнесу, Корнєєв М. В., Сабіров О. В. (2019)
Гавриленко А. С. - Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні (2019)
Дрогомирецька Л. Ф. - Децентралізація як чинник розвитку сільських територіальних громад (2019)
Крутова А. С. - Проекти державно-приватного партнерства: реалізація та аналіз ефективності, Тарасова Т. О., Кащена Н. Б. (2019)
Поснова Т. В. - Креативний людський капітал як чинник інноваційного розвитку економіки (2019)
Кишакевич Б. Ю. - Лізинг в епоху цифрової економіки: перспективи та напрями розвитку, Мігулка О. О. (2019)
Коваль І. М. - До обгрунтування бюджетного забезпечення сучасного українського репертуарного театру (2019)
Андросова О. Ф. - Механізм формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах україни та процеси її розвитку (2019)
Орлова Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: причини та вплив на корпоративну репутацію (2019)
Мащенко С. О. - Використання оптимізаційних методів і моделей в дослідженнях глобальної економіки, Гончарова К. В., Варламова О. А. (2019)
Локшина О. - Стратегічні орієнтири міжнародних організацій у галузі освіти (2019)
Коляда Н. - Самооцінка стану здоров’я першокурсників як показник успішної адаптації: соціально-психологічний аспект, Король С. (2019)
Малюга М. - Childfree: новий стиль життя та виклик для українського суспільства (2019)
Приходькіна Н. - Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки (2019)
Ілляхова М. - Креативні практики у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників (2019)
Трифонова О. - Концепція розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Засєкіна Т. - Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту (2019)
Фідкевич О. - Реалізація інтегрованого курсу з мови та літератури в школах з навчанням мов національних меншин, Курач Л. (2019)
Смагіна Т. - Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації, Шуневич О. (2019)
Васильченко Л. - Формування світоглядної компетентності особистості як проблема інтеграції природничих предметів у профільній середній освіті, Ястребова В. (2019)
Жук Ю. - Вплив форми тестових завдань і профільної спеціалізації класів на результати виконання здобувачами середньої освіти тесту з біології, Ващенко Л. (2019)
Підгурська В. - Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Голубовська І. (2019)
Ткач Л. - Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" (2019)
Pedorych A. - To the issue of minors’ deviant behaviour as the origin of an offence (2019)
Петрушкова А. - Забезпечення якості викладання іноземної мови у закладах вищої освіти: методологічний вимір (2019)
Марчук І. - Імітаційні методи формування економічної компетентності в майбутніх магістрів медицини (2019)
Чумак М. - Формування соціокультурного образу вітчизняної педагогічної інтелігенції під впливом світоглядної парадигмальності другої половини ХІХ –початку ХХ століття (2019)
Калініна Л. - Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного комплексу (колегіуму) засобами мережевих технологій та дистанційної освіти, Остапенко А. (2019)
Журавка О. С. - Зарубіжний досвід страхування сільськогосподарських ризиків та можливості його імплементації в Україні, Колеснік А. І. (2017)
Вітько Д. О. - Сучасні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2017)
Тучак Т. В. - Генезис наукової думки щодо рентних платежів, Яременко О. М. (2017)
Ткаченко С. А. - Недосконалості концепції ефектів діагностики у діючих методологічних, теоретичних напрацюваннях (2017)
Онопрієнко О. Д. - Фундаментальні проблеми сучасної української економіки та завдання її відновлення (2017)
Красняк О. П. - Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі, Іщенко Т. В. (2017)
Городецька Т. Е. - Фіскальна децентралізація як складова реформи місцевого самоврядування, Пєнська І. О., Колодяжна К. В. (2017)
Шептуха О. М. - Особливості управління активами комерційного банку, Гончарова М. С. (2017)
Доброскок С. С. - Шляхи удосконалення податкової системи, сприятливої для проведення структурних реформ (2017)
Башинська І. О. - Управління ризиками в проектах, Макарець Д. О. (2017)
Бабенко А. Г. - Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки, Гузенко О. П. (2017)
Гилка У. Л. - Чинники успіху малого підприємства на початкових етапах життєвого циклу (2017)
Кравченко О. М. - Розвиток ринку будівельних матеріалів України в умовах кризи, Хомяк А. В. (2017)
Сментина Н. В. - Модернізація міського електротранспорту на шляху забезпечення збалансованого розвитку міста, Доброва Н. В. (2017)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Застосування економетричних методів для прогнозування фінанcової бази регіону (2017)
Задорожнюк Н. О. - ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні (2017)
Ткаченко С. А. - Щодо комплексної оцінки результатів господарської діяльності підприємств і виробничих об’єднань країни (2017)
Калініченко Д. Р. - Вплив глобалізаційних процесів на характеристики людського капіталу (2017)
Капленко Г. В. - Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого попиту (2017)
Лелюк С. В. - Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки (2017)
Леонова Ю. О. - Міжнародний досвід використання конкурентної розвідки (2017)
Парубець О. М. - Дослідження сутності, переваг та недоліків комунального кредиту, Пальоха О. В. (2017)
Проказюк О. В. - Правові аспекти забезпечення бюджетної безпеки (2017)
Масленніков Є. І. - Оптимізація організаційних структур при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Адєєв Д. Р. (2017)
Демченко П. С. - Швейцарія: від конфедерації до федералізму (2017)
Штик Ю. В. - Формування інтегрованої звітності в умовах використання сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм (2017)
Скрипник Н. А. - Кадровий потенціал як основа стратегічного розвитку підприємства в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності, Антонюк Д. В. (2017)
Толмачова А. М. - Обліково-інформаційне забезпечення діяльності неприбуткових організацій, Гарбузова В. С. (2017)
Вороновська О. В. - Поліелементна структура та функції народного танцю як форми художньої діяльності (2019)
Чуріков Є. С. - Типологізація виконавської техніки світових валторністів як відображення їх індивідуальних рис (2019)
Тормахова В. М. - Неакадемічна музика: проблеми дефініції та сутнісні виміри (2019)
Злотник О. Й. - Комунікативні функції художнього спілкування в музичному мистецтві, Шульгіна В. Д. (2019)
Максименко К. А. - Становлення та розвиток танцювальних моделей мислення у Франції в XVII – ХІХ століттях (2019)
Боршуляк А. М. - Символіко-риторичні принципи творчості Ференца Ліста в історико-культурному контексті романтизму (2019)
Андріянова О. В. - Соната для труби і фортепіано Пауля Хіндеміта як зразок індивідуального стилю композитора (2019)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Стильовий аналіз: методологічні та типологічні основи (2019)
Бурська О. П. - Динаміка виконавської форми як предмет інтонаційного аналізу музичного твору: методичний аспект (2019)
Мацієвська Т. М. - Максим Копко в історії музичної культури Галичини (2019)
Сомик О. М. - Особливості стилю фламенко в гітарній музиці ХХ століття, Якимчук О. М., Утешева Н. М. (2019)
Воскобойнікова Ю. В. - Виконавське моделювання хорової динаміки у поліфонічних жанрах (2019)
Дроздова К. Є. - Модель формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів (2019)
Ковмір Н. В. - Камерно-вокальні твори українських композиторів другої половини XX – початку XXI століття, Виноградча Д. В. (2019)
Остапчук Л. О. - Трансформації українських пісенних традицій періоду зимового сонцестояння від витоків до сучасності, Лаврінчук О. В. (2019)
Шевченко Л. М. - Сонати Олександра Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів (2019)
Бакумець А. Ю. - Хорова збірка Валентини Мартинюк "Молюсь за Україну” (на вірші різних авторів) в аспекті циклізації (2019)
Лун К. - Синтез мистецтв у просторі культури кінця ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Гиса О. А. - Сучасна краківська музикологічна школа та її представники (2019)
Щур Л. Б. - Структурно-функціональна модель діяльності ансамблю-лабораторії етнохореографії Західного Поділля (2019)
Шию Ц. - Фортепіанний цикл "Картина Башу” забутого китайського композитора (2019)
Чурпіта Т. М. - Професійне становлення Галини Кирилової (2019)
Василишин М. М. - Роль Панаса Саксаганського у формуванні української сценічної мови та словесної дії (2019)
Смоляк П. О. - Історичні постаті в сценічній інтерпретації В’ячеслава Хім’яка (2019)
Гарбузюк М. В. - Комедія "Приблуда” Владислава Лозинського (1862): автор, сценічна доля п’єси та питання міжнаціональної театральної комунікації (2019)
Новосад-Лесюк Х. Н. - Композитори у драматичних театрах Львова середини ХХ століття: біографічний аспект (2019)
Шлемко О. Д. - Становлення творчої особистості Леся Курбаса (1911–1912 роки) (2019)
Бондарчук Я. В. - Найдавніші зображення пар тварин, людей і териантропів 33 – 31 тисячоліття до нової ери (2019)
Варивончик А. В. - Сучасні комп’ютерні технології у мистецтві вишивки (2019)
Сергеєва Н. В. - До питання термінології дизайну (2019)
Вергунова Н. С. - До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі (20-ті роки ХХ століття), Вергунов С. В. (2019)
Семесь К. В. - Старообрядницькі поселення Подільської губернії як елемент культурного життя Східного Поділля останньої чверті XVII – початку ХХ століть (2019)
Гладчук М. Ю. - Сучасні тенденції застосування трансформаційного формоутворення у предметно-просторовому дизайні (2019)
Відомості про авторів (2019)
Чуприна Г. М. - Особливості проведення семінарського заняття "Аналіз використання методів акупунктурної діагностики" на циклі спеціалізації з рефлексотерапії, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. (2017)
Чуприна Г. М. - Аналіз клініко-демографічних характеристик хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Труфанов Є. О. (2017)
Петренко М. С. - Аналіз зв’язку концентрації заліза в базальних ядрах із когнітивними порушеннями у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію при дослідженні змін магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку, Грабовецький С. (2017)
Шевченко Л. А. - Эксайтотоксическое повреждение мозга у лиц с дисциркуляторной энцефалопатией и его терапевтическая коррекция, Боброва В. И., Калашник В. М. (2017)
Пянтковський О. С. - Вертеброгенний синдром попереково-крижового відділу хребта на тлі дисплазії сполучної тканини у спортсменів (2017)
Інгула Н. І. - Підвищення симпатичного тонусу вегетативної нервової системи як фактор розвитку ішемічної хвороби серця, Свиридова Н. К. (2017)
Жгільова Н. О. - Дослідження вегетативної нервової системи у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку (2017)
Ткаченко С. А. - Сутність різних підходів до організації інтегрованої (єдиної) економічної діагностики в системі керування (2017)
Єпіфанова І. М. - Прибуток сільськогосподарських підприємств: основні фактори подальшого зростання, Союменко А. С. (2017)
Яременко В. Г. - Ефективне управління місцевими фінансами як запорука соціально-економічного розвитку регіонів, Педченко Ю. Ю. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського