Лакизюк В. - Хурритський субстрат в сучасній українській мові: лінгвістичні етюди (2019)
Фігурний Ю. - Життєвий шлях та наукова діяльність патріарха української гуманітаристики Володимира Барана (1926-2019) (2019)
Сцібан О. - Невивчені уроки історії: Володимир Винниченко і його епоха (Рецензія на книгу С. Кульчицького "Володимир Винниченко: "Бути чесним з собою…". Київ: Парламентське видавництво, 2019. 512 с.) (2019)
Микийчук М. М. - IV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології "Technical using of Measurement-2018”, Стадник Б. І., Яцук В. О., Гоц Н. Є. (2018)
Дорожовець М. М. - Вплив випадкових відхилень у результатах вимірювань на непевність екстремальних спостережень, Бубела І. В. (2018)
Микитин І. П. - Залежність похибки прогнозування значення температури нейронними мережами від розрядності АЦП, Лопатко О. О. (2018)
Моргун Ю. Б. - Спосіб визначення кутових переміщень лопатей, Прокопович І. В., Оборський Г. О., Моргун Б. О. (2018)
Походило Є. В. - Вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора на результат вимірювання складових імітансу, Герасим М. Р., Піцюра В. І. (2018)
Бубела Т. З. - Підсистема збирання даних для кіберфізичної системи моніторингу агровиробництва та її верифікації, Федишин Т. І. (2018)
Ван Чунжі - Кіберфізичні системи та їх програмне забезпечення, Яцишин С. П., Лиса О. В., Мідик А.-В. В. (2018)
Яцук В. О. - Граничні можливості термоелектричних засобів вимірювання різниці температур з автоматичним налаштуванням, Здеб В. Б., Яцук Ю. В. (2018)
Serediuk B. - Brief overview of the epr spectra of In4Se3 intercalated by Cu, Stefaniuk I. (2018)
Микийчук М. М. - Аналіз методів оперативного контролю похибок засобів вимірювань, Репетило Х. І., Приймачук І. М., Хома Ю. В. (2018)
Володарський Є. Т. - Послідовний адаптивний метод прийняття рішення про придатність продукції, Кошева Л. О., Клєвцова М. О. (2018)
Шарий Р. - Вдосконалення системи управління якістю промислового підприємства, Байцар Р. (2018)
Ванько В. М. - Шляхи побудови системи управління якістю машинобудівного підприємства на підставі ефективної методології якості та чинного нормативного забезпечення, Приходько О. М. (2018)
Вдовиченко А. В. - Підвищення точності вимірювання активної потужності за значною реактивною складовою навантаження створенням середньої точки шунта, Туз Ю. М. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Frolov V. - Analytical methods of optimization of operational parameters of the main gas pipelines (gas mains), Pyanylo Y., Prytula M. (2018)
Hachkevych O. - Stress-optimal modes of convective heating and electromagnetic radiation within infrared frequency range of the shells of revolution, Hachkevych M., Stanik-Besler A., Torskyy A. (2018)
Hachkevych O. - Optimization of welding heat regimes for glass shell construction, Irza E., Torskyy A., Koziarska A. (2018)
Kostrobij P. - Effect of the film thickness on the effective electron-electron interaction in a metal film, Markovych B. (2018)
Kostrobij P. - Modeling of the effect of carbon dioxide desorption on carbon monoxide oxidation process on platinum catalyst surface, Ryzha I., Hnativ B. (2018)
Limarchenko O. - Effect of the Coriolis forces on dynamics of the system reservoir–liquid under uniform outflowing, Semenovych K. (2018)
Limarchenko O. - Peculiarities of dynamics of the reservoir with a free–surface liquid on pendulum suspension with the moving suspension point, Nefedov A. (2018)
Musij R. - Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation, Drohomyretska K., Klapchuk M., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. (2018)
Mastykash O. - Ranking the social media platform user pages using Big Data, Liubinskyi B., Topylko P., Penyak I. (2018)
Nakonechnyi O. - Stability under stochastic perturbation of solutions of mathematical models of information spreading process with external control, Shevchuk I. (2018)
Polishchuk O. - Finite element approximations in projection methods for solution of some Fredholm integral equation of the first kind (2018)
Selezov I. - Generalization and application of the Cauchy–Poisson method to elastodynamics of a layer and the Timoshenko equation (2018)
Буда В. - Лексичні засоби творення емоційності у мові романів В. Шкляра "Чорний ворон" і "Троща" (2018)
Вишневська Г. - Концептуалізація образу потерчат у творах Лесі Українки та Василя Короліва-Старого (2018)
Вільчинська Т. - Лінгвокультурна специфіка концепту "вода" в "Лісовій пісні" Лесі Українки (2018)
Галецький З. - Походження антропоніма Sytnik у Польщі (2018)
Гапон Л. - Словотвірна структура лінгвістичних термінів, ужитих у мовознавчих працях Ярослава-Богдана Рудницького (2018)
Карагодін Р. - Термін "выступъ" у праві Великого князівства Литовського та специфіка його відтворення в перекладі першого литовського статуту англійською мовою (2018)
Лебедева Г. - Відтворення лексичної неоднозначності в українських перекладах трагедії В. Шекспіра "Отелло" (версії В. Щербаненка, П. Куліша, І. Стешенко) (2018)
Лебедева Г. - Реконструкція образу сну в перекладі комедії "Сон літньої ночі" Ю. Лісняка (2018)
Мелещенко В. - Мовні засоби моделювання сімейної самоідентифікації в художньому тексті, Черній Л. (2018)
Мединська О. - Мова ворожнечі у виборчому дискурсі (за матеріалами онлайн-видань "Українська правда", "Дзеркало тижня", "Вільне життя плюс" та інформаційного агентства "Рубрика"), Синоруб Г. (2018)
Пишна Н. - Історія становлення назви богородичний (2018)
Новосад Ю. - Відтворення мовленнєвого етикету в українських перекладах творів англомовної художньої прози ХІХ ст. (2018)
Свистун Н. - Прості одноядерні речення: структурно-функціональний аспект (на матеріалі збірки Ярослава Павуляка "Дороги додому") (2018)
Сокіл Б. - Питання української мови на з`їзді українських учених (2018)
Штонь О. - Розвиток семантики багатозначних відносних прикметників, утворених вiд iменникiв – назв осiб за статтю, вiком, родинними та iншими стосунками (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Aksamit D. - Psychosocial functioning of the family, raising a child with disability, in the light of research and some selected analysis (2016)
Антибура Ю. О. - Нормативно-правове забезпечення організації індивідуального навчання дітей із комплексними порушеннями розвитку (2016)
Бєлова О. Б. - Вивчення поведінкової агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Боряк О. В. - Специфіка когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності при розумовій відсталості (2016)
Гаврилова Н. С. - Класифікація порушень артикуляційної моторики (2016)
Галущенко В. І. - Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2016)
Глущенко І. І. - Методика формування лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР) (2016)
Гриненко О. М. - Особливості роботи над збагаченням словникового запасу учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення в процесі вивчення розділу "Будова слова" на уроках української мови (2016)
Дмитрієва І. В. - Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання (2016)
Дмітрієва О. І. - Дослідження проблеми формування правосвідомості особистості у спеціальній психолого-педагогічній літературі (2016)
Єжова Т. Є. - Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб реалізації їх права на освіту:педагогічні пошуки 20-30-х років ХХ ст. (2016)
Єфименко М. М. - Корекція кистьових функцій у дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2016)
Журавльова Л. С. - До проблеми корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Розвиток мовленнєвої діяльності у дошкільників в умовах онто- та дизонтогенезу (2016)
Ільїна Н. В. - Використання конотативних значень слів у комунікативно-мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку (2016)
Керик О. Є. - Особливості особистісного та соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Кисличенко В. А. - Логопедичний супровід сім'ї в умовах груп корекції мовлення (2016)
Кібальна К. О. - Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім'ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Кононова М. М. - Об'єктивація психологічних захистів у підлітків із заїканням у форматі активного соціально-психологічного пізнання, Степаниця Д. Ю. (2016)
Косевская Б. - Высшее учебное заведение как место приобретения педагогом компетенций и профессиональных квалификаций на примере Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской (2016)
Лопатинська Н. А. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення (2016)
Луцько К. В. - Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2016)
Манько О. Г. - Розвиток учнів з психофізичними порушеннями на уроках образотворчого мистецтва (2016)
Мартиненко І. В. - Прогнозування в комунікативній діяльності старших дошкільників із системними порушеннями мовлення (2016)
Мартинчук О. В. - Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання (2016)
Миронова С. П. - Подолання упередженості щодо осіб з психофізичними порушеннями як шлях до суспільної та освітньої інтеграції (2016)
Мороз О. А. - Проблеми розвитку уяви в старшому дошкільному віці у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Павлова Н. В. - Доцільність використання звукових нейромодуляцій в практиці ранньої корекції тяжких порушень мовлення у дошкільнят, Тарасенко В. I., Дегтяренко Т. В. (2016)
Пилипенко О. М. - Особливості емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Притиковська С. Д. - Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією (2016)
Прядко Л. О. - Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі (2016)
Рибак О. А. - Проблеми виховання дітей в сім'ях батьків з інвалідністю (2016)
Савінова Н. В. - Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу (2016)
Синьова Є. П. - Вивчення стану сформованості дій самообслуговування в молодших дошкільників зі зниженим зором, Федоренко С. В., Федоренко І. В. (2016)
Соколова Г. Б. - Актуальні питання психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з обмеженими можливостями здоров'я (2016)
Тищенко В. В. - Логопедична тераностика: концепт нового напряму діагностики та корекції мовленнєвих порушень (2016)
Ткач О. М. - Тематика та зміст занять з формування семантичних полів слів на різних етапах реалізації корекційної методики (2016)
Хохліна О. П. - До проблеми суті категорії відображення у психології (2016)
Чопік О. В. - Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу (2016)
Антонюк Н. - Культура мовлення майбутнього педагога як складова педагогічного спілкування, Антонюк В. (2018)
Аханова А. - Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації першокласників до умов навчання у початковій школі (2018)
Галан О. - Контингент студентів середніх спеціальних педагогічних закладів у Волинській області у повоєнний час: Луцьке педагогічне училище (2018)
Єфремова І. - Деякі аспекти розвитку жанру фортепіанного ансамблю та його роль у сучасній музичній педагогіці, Троць Л. (2018)
Казмірчук О. - Національно-патріотичне виховання студентів крізь викладання суспільних дисциплін: теорія і практика, Курчаба О. (2018)
Бойко Т. - Інноваційні підходи до вивчення життєтворчості тараса шевченка в системі літературної освіти, Жалко Т. (2018)
Бубін А. - Медіаосвіта як важливий чинник професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Боярчук С. (2018)
Гарбарук А. - Науково-популярні видання – складова вивчення курсу "Історія України" у закладі вищої освіти, Казмірчук О. (2018)
Гарбарук А. - Книга "Російсько-українська війна (2014–2017 роки)" М. Лазаровича – важлива платформа у викладанні суспільних дисциплін у вищій школі, Ковальчук І. (2018)
Городиська В. - Підготовка майбутніх вихователів до організації та проведення свят та розваг у закладах дошкільної освіти (2018)
Єрко Г. - Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи при вивченні дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"", Луцюк Ю. (2018)
Єрмоленко Є. - Показники та критерії готовності майбутніх педагогів професійного навчання до застосування знаково-символічної наочності (2018)
П'явка К. - Формування та розвиток креативності студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах, Кузава І. (2018)
Сосинець Т. - Використання групової форми навчальної роботи на уроках математики в початковій школі, Чосік Л. (2018)
Фаловська І. - Методика формування економічних компетенцій дітей дошкільного віку як запорука фінансового благополуччя, Бортнюк Т. (2018)
Швай О. - Формування культури самостійної роботи студентів-першокурсників (2018)
Бичук І. - Основи соціальної роботи з неблагополучною сім’єю (з досвіду викладання навчальної дисципліни "Соціальна робота з сім’єю") (2018)
Боряк О. - Формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку: теорія і практика (2018)
Матвійчук М. - Нормативно-правове забезпечення функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (2018)
Мельничук О. - Вплив сім’ї на становлення особистості обдарованої дитини, Ярощук Н. (2018)
Мілінчук С. - Насилля як соціально-педагогічна проблема особистості: теоретичний аспект (2018)
Печерських В. - Особливості психолого-педагогічного супроводу осіб із патологіями хребта (2018)
Смалько О. - Сутнісні характеристики відповідальності у батьківстві, Бартків О. (2018)
Раковець О. - Особливості використання комплексного психологічного підходу у визначенні соціотипу студентів, Осип М. (2018)
Єрьоміна Л. - Соціально-педагогічна діяльність у побудові діалогу між представниками релігійних ідентичностей (в системі "учень-учень", "вчитель-учень"), Головчак Є. (2018)
Наші автори (2018)
Інформаційна сторінка (2018)
Зразок оформлення матеріалів (2018)
Сенченко М. - Що чекає людство? (2019)
Троян Т. - Послідовне мистецтво: від наскельного живопису до візуального сторітелінгу (2019)
Сенченко М. - Програма сучасної глобальної олігархії (2019)
Маркова В. - Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект (2019)
Звєгинцова М. - Копірайтинг та особливості його викладання майбутнім фахівцям у галузі соціальних комунікацій (2019)
Василенко В. - Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти (2019)
Міщанин Н. - Проблеми формування інтернет-ресурсів бібліотек системи неперервної педагогічної освіти України (2019)
Медведєва В. - Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек (2019)
Корнієнко В. - Корпоративна діяльність бібліотек зі створення реферативних ресурсів (2019)
Набхан Ю. - Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки, Діденко А. (2019)
Варенко В. - Методи системного аналізу в аналітиці (2019)
Кропочева Н. - Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із питань національно-патріотичного виховання (2019)
Бугера Ю. Ю. - Характеристика основних показників та критеріїв вивчення уваги у розумово відсталих молодших школярів (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів (2016)
Вихляєв Ю. М. - Підвищення рухової активності осіб з обмеженими сенсорними можливостями (2016)
Галецька Ю. В. - До питання використання міжпредметних зв'язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей (2016)
Гаяш О. В. - Наукова концепція Л. С. Виготського про зв'язок навчання і розвитку та її втілення у корекційній психопедагогіці сьогодення (2016)
Гончаренко Г. М. - Особливості прояву когнітивного компоненту пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики (2016)
Dłużniewska A. - Социально-образовательный аспект функционирования ребенка с СДВГ с точки зрения потребности многогранной систематической поддержки, Kucharczyk I., Al-Khamisy D. (2016)
Докучина Т. О. - Особливості діяльності психологічної служби в умовах інклюзивного закладу (2016)
Дудорова Л. Ю. - Обґрунтування засобів активного туризму оздоровчої спрямованості для студентів з обмеженими можливостями здоров'я (2016)
Дячок С. Ю. - Соціальна компетенція як складова формування особистості дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2016)
Заплатинська А. Б. - Система баламетрики у корекційно-розвивальній роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку та труднощами у навчанні, Каліна В. Л. (2016)
Золотарьова Т. В. - Методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання (2016)
Картава Ю. А. - Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором (2016)
Коваленко В. Є. - До проблеми діагностування емоційної регуляції розумово відсталих молодших школярів (2016)
Ковальчук І. І. - Порівняльна характеристика інтелектуальної діяльності нормально розвинених і розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку (2016)
Константинів О. В. - Передумови розробки психолого-педагогічного і методичного забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів (2016)
Кулеша Э. М. - Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов детьми в возрасте шести лет, Курацки К. (2016)
Левицький В. Е. - До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом (2016)
Лонтковський Ю. А. - Диференційоване нейрохірургічне лікування локальної спастичності нижніх кінцівок у хворих з органічними ураженнями центральної нервової системи (2016)
Ляшко В. В. - Індивідуальний стиль діяльності в контексті компенсаторних можливостей розумово відсталих дітей (2016)
Малинович Л. М. - Структурування проблем дослідження готовності дітей до шкільного навчання, Легендзевич Г. Я. (2016)
Marcinkowska B. - Model of communication competences children with Asperger's syndrome, Konieczna I., Smolinska K. (2016)
Мельніченко Ю. В. - Особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним типом рухових порушень засобами горизонтального пластичного балету (2016)
Одинченко Л. К. - Методична організація роботи зі структурними компонентами підручника географії в навчанні дітей з розумовою відсталістю (2016)
Омельченко М. С. - Дослідження сформованості комунікативних навичок у дітей із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку (2016)
Опалюк О. М. - Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на уроках малювання в допоміжній школі (2016)
Проскурняк О. І. - Формування комунікативного репертуару дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дошкільного закладу (2016)
Руденко Л. М. - Мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей, Федоренко М. В. (2016)
Родненок М. Є. - Корекція базових психічних функцій пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії (2016)
Савицький А. М. - Особливості реалізації уявлень про себе та навколишнє середовище у дітей з синдромом Дауна на початковому етапі індивідуалізованого навчання (2016)
Синьов В. М. - Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України, Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. (2016)
Сімко А. В. - Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів (2016)
Скрипник Т. В. - Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра (2016)
Татьянчикова І. В. - Шляхи забезпечення соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку в спеціальному навчальному закладі (2016)
Товстоган В. С. - Методика оцінки професійно-трудової компетентності в учнів із психофізичними порушеннями (2016)
Федоренко М. І. - Особливості правового виховання старшокласників з порушеннями зору, Руденко С. В. (2016)
Хворова Г. М. - Програма сприяння компетентному батьківству дітей з полісистемними порушеннями розвитку у реабілітаційних закладах (2016)
Шевцов А. Г. - Кваліфікаційна характеристика окупаціонального терапевта (ерготерапевта) в системі корекційно-реабілітаційної роботи (2016)
Шевцова Я. В. - Порівняльний аналіз стану психомоторики і перцептивно-когнітивних функцій учнів з вадами інтелекту, Полещук С. В. (2016)
Шевченко В. М. - Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в дошкільному закладі (2016)
Шульженко О. Є. - Теоретико-методологічні основи особистісної готовності спеціального (практичного) психолога до корекційної роботи з дітьми із порушеннями аутистичного спектру (2016)
Яковлева С. Д. - Діагностика стану когнітивних процесів в дітей з затримкою психічного розвитку та дітей з дитячим церебральним паралічем (2016)
Гунас І. В. - Регресійні моделі розмірів таламуса в юнаків і дівчат різних краніотипів, Бабич Л. В., Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Шаюк А. В. (2017)
Штокалюк К. В. - Фосфор та нанофосфор в медицині та біології, Горчакова Н. О., Зайченко Г. В., Чекман І. С. (2017)
Гринько І. І. - Динамічні зміни функціонального стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит після тимпанопластики із використанням вентиляційних трубок за даними інфляційно-дефляційного тесту (2017)
Гуменюк Л. І. - Вивчення впливу патології печінки на когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів, Губська О. Ю. (2017)
Єрохович В. М. - Клінічний випадок адреногенітального синдрому, Бобрик М. І (2017)
Іскра Ю. А. - Частота стресових виразок і їх залежність від кислотності шлункового вмісту в периопераційний період у дітей, Біляєв А. В. (2017)
Меркулова І. О. - Особливості впливу варфарину на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця з різними клінічними формами фібриляції передсердь, Лизогуб В. Г. , Крамарьова В. Н. , Богдан Т. В. (2017)
Овдій М. О. - Амбулаторний етап кардіологічної реабілітація хворих після реваскуляризації коронарних судин, проблеми та перспективи (2017)
Шидловський А. Ю. - Значення результатів дослідження психо-акустичними методами у взаємозв’язку з електрофізіологічними при лікуванні хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного ґенезу (2017)
Шкуренко О. О. - Динаміка показників спірометрії та толерантністі до фізичного навантаження у хворих на бронхіальну астму у сполученні з ішемічною хворобою серця i-ii фк в процесі стандартної медикаментозної та спелеотерапії (2017)
Шмуліченко О. В. - Вплив доброякісної гіперплазії передміхурової залози на морфологічні зміни в стінці сечового міхура (2017)
Марченко А. В. - Регресійні моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги у дівчат-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників (2017)
Cидоренко А. Ю. - Програма психологічної допомоги матерям дітей з вродженою вадою серця (2017)
Костюк І. А. - Фізична доступність лікарських засобів, що застосовують для лікування бронхіальної астми у дітей (2017)
Антонюк Н. - Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва, Хом'ярчук А. (2018)
Біда О. - Різні підходи до визначення арт-терапії (2018)
Борбич Н. - Гуманістичний підхід в оцінюванні результатів навчання школярів: історико-педагогічний аспект, Гузенко О., Оксенчук Т. (2018)
Давидюк Г. - Ноопедагогіка культури здоров’я в контексті підготовки вчителя початкових класів, Кардашук Н., Поліщук Н. (2018)
Лякішева А. - Розвиток пізнавальних інтересів старших дошкільників як наукова проблема, Мозоль В. (2018)
Марчук С. - Гуманізм, народність та природовідповідність – визначальні принципи педагогічної системи К. Д. Ушинського, Чемерис І. (2018)
Орос І. - Система освіти дорослих у Канаді та США (2018)
Павлюк Н. - Музика і слово: матеріально звуковий аспект, Смокович Т. (2018)
Потапчук Т. - Формування духовно-моральних цінностей в учнів молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2018)
П'явка І. - Особливості становлення мотиваційно-ціннісного комплексу музично обдарованої молоді (2018)
Смалько О. - Погляди В. Сухомлинського на процес формування у молоді відповідального батьківства, Бартків О. (2018)
Сопівник Р. - Аналіз поняття "педагогічні умови” в контексті виховання ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного віку, Діра Н. (2018)
Троць Л. - Основні представники польського піанізму та особливості інтерпретації ними творів Ф. Шопена, Фурсік Л. (2018)
Шахрай О. - Трансформація музичної культури сьогодні, Мельник Л. (2018)
Яструб О. - Сприятливе інтерактивне освітнє середовище як детермінанта розвитку особистості молодшого школяра (2018)
Алендарь Н. - Вплив науково-дослідницької діяльності на формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи, Антонюк В. (2018)
Бєлкіна-Ковальчук О. - Формування професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей засобами критичного мислення (2018)
Буднік С. - Екологічне виховання школярів та студентської молоді у взаємодії з представниками акваріумного бізнесу, Десятник К. (2018)
Лебеденко Д. - Особливості використання прийомів і методів для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку, Кузава І. (2018)
Нарихнюк Н. - Застосування програмних засобів створення динамічних моделей для інноваційної взаємодії при вивченні курсу математики, Корнелюк В., Селюк П. (2018)
Остапйовська І. - Інтерактивне навчання на уроках математики у початковій школі, Смаль О. (2018)
Панасюк С. - Аранжування як навчальна дисципліна в професійно-орієнтованій підготовці естрадного співака: культурно-освітні інновації, Ігнатова Л., Чепелюк В., Гонтар О. (2018)
Панімаш Ю. - Управлінська готовність та управлінська компетентність як важлива складова професійної пдготовки фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2018)
Саблук А. - Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи, Біда О. (2018)
Смолюк І. - Технологія експериментального дослідження розвитку культури міжнаціонального спілкування майбутніх педагогів, Смолюк А. (2018)
Трутень А. - Критерії та показники вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Турич Ю. - Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнe кepiвництвo пpoцecoм музичнoгo cпpиймaння у cтудeнтiв миcтeцьких cпeцiaльнocтeй, Кузава І. (2018)
Шинкаренко В. - Можливості освітнього процесу закладів загальної середньої освіти у патріотичному вихованні старшокласників (2018)
Шуст Л. - Збагачення, уточнення й активізація словника молодших школярів шляхом етимологічного аналізу (2018)
Брушневська І. - Механізми становлення мовлення дітей у ранньому віці (2018)
Гончарук О. - Функційне призначення дозвіллєвої діяльності молодших школярів (2018)
Мартинюк Т. - Основні складові соціальної інтеграції осіб з інвалідністю (2018)
Петрук В. - Специфіка підготовки та проведення масових заходів у закладах загальної середньої освіти (2018)
Пліско Є. - Аналіз нормативно-правових основ соціально-педагогічної роботи із неповнолітніми правопорушниками в Україні у радянську добу (1939–1990 рр.) (2018)
Сидорук І. - Студентське самоврядування як чинник формування та розвитку соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Наші автори (2018)
Інформаційна сторінка (2018)
Зразок оформлення матеріалів (2018)
Лінда C. М. - Сакральна архітектура Львова міжвоєнного періоду: стильовий плюралізм, Богданова Ю. Л. (2018)
Диба Ю. Р. - Архітектурне тло ікони Покрову Пресвятої Богородиці з річиці на Волині (2018)
Баб’як В. І. - Архітектурна складова у педагогічній технології інтеграції мігрантів у нове суспільство (2018)
Вербицька У. Ю. - Особливості організації житлового середовища у ценральній частині міста (2018)
Гнат Г. О. - Перспективи реконструкції горища головного корпусу Львівської політехніки під навчальні та офісні функції, Черняєва B. М. (2018)
Голубчак К. Т. - Особливості функціонально-планувальної організації та ландшафтного благоустрою територій духовно-реколекційних центрів УГКЦ (2018)
Крушельницький Р. О. - Магазини роздрібної торгівлі як елемент громадського простору приміських поселень (2018)
Лещенко Н. А. - Реконструктивні трансформації забудови історичного центру малого міста (на прикладі площі пам’яті в місті Бар Вінницької області) (2018)
Лінда С. М. - Переосмислення минулого: доля будівель соціалістичного реалізму у столицях країн колишнього східного блоку, Шулдан Л. О. (2018)
Марковський А. І. - Концепція естетики в архітектурі. "Традиційна" і "академічна" архітектура (2018)
Мещеряков В. М. - Формування традиційного характеру середовища історичних міст з відтворенням втрачених пам'яток. Актуальність, правове та нормативне забезпечення (2018)
Моркляник О. І. - Ідеологічна складова утопічних ідей радянської архітектури 30–80-х рр. ХХ ст. (2018)
Обідняк М. М. - Мистецтво шаржу в дизайні архітектурного простору, Олешко О. П. (2018)
Савчак Р. Н. - Стан дослідженості архітектури польського театру в Україні та у світі у літературних джерелах, Гой Б. В. (2018)
Смалійчук А. Д. - Проблематика пристосування території Національного університету "Львівська політехніка" до потреб неповносправних (2018)
Яців М. Б. - Архітектурно-інженерні аспекти реновації актового залу І навчального корпусу Національного університету "Львівська політехніка”, Нестерович Е. А. (2018)
Черкес Б. С. - Інтенсифікація забудови історично сформованого міста (на прикладі Львова), Петришин Г. П., Коник С. І. (2018)
Габрель М. М. - Містобудівні основи формування здоров’я міста: аналіз, діагностика стану та прогнозування розвитку (2018)
Гнесь Л. Б. - Практика функціонування, проблеми та перспективи нормування сільських вулиць (2018)
Любицький Р. І. - Містобудівні концепції створення мережі підземного трамваю у Львові в 70–80-х роках ХХ ст. (2018)
Павлів А. П. - Розвиток житлового будівництва у м. Львові в контексті змін політичної та економічної ситуації в Україні (2018)
Черкес Б. С. - Наукові фахові видання Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (частина І. Статус наукового фахового видання), Шулдан Л. О. (2018)
Соснова Н. С. - Архітектурно-педагогічна школа професора Галини Петришин (2018)
Березка С. В. - Модель психокорекції поведінкових розладів дітей з порушеннями інтелекту (2018)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2018)
Бистрова Ю. О. - Тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, Коваленко В. Є. (2018)
Боряк О. В. - Система діагностики,формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2018)
Вержиховська О. М. - Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Гаврилова Н. С. - Методика корекції порушення артикуляційної моторики рухового обмежуючого типу (2018)
Галецька Ю. В. - Дослідження лексичної сторони мовлення з використанням піктограм у дошкільників з порушеннями розумового розвитку (2018)
Голуб А. В. - Методологія,організація та зміст програмно-методичного комплексу формування та корекції порушення усного мовлення дітей при дизартріях старшого дошкільного віку (2018)
Дем’яненко Б. Т. - Клініко-психологічні особливості та психологічна корекція емоційних та поведінкових порушень у підлітків з акцентуаціями характеру, Слишко М. А., Мухіна Ю. Ю. (2018)
Дмітрієва О. І. - Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії, Докучина Т. О. (2018)
Журавльова Л. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення щодо здійснення логопедичної діяльності в умовах початкової школи (2018)
Захарченко М. Р. - Дослідження актуального рівня сформованості моральної поведінки у дітей зі зниженим зором, Паламар О. М. (2018)
Кобель І. Г. - Моделі інклюзії для глухих: погляд із США, Dickinson J. (2018)
Кравченко І. В. - Історія вивчення можливостей використання комп'ютерних ігор у логопедичній роботі з дітьми (2018)
Левицький В. Е. - До питання про психолого-педагогічну підготовку із соціалізації вихованців закладів інтернатного типу підліткового віку (2018)
Лисенкова І. П. - Застосування інноваційних психологічних методів у роботі з дітьми з когнітивними порушеннями (2018)
Лісова Л. І. - Особливості труднощів переказу тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2018)
Лопатинська Н. А. - Історія становлення та розвитку нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект (2018)
Луцько К. В. - Розвиток довербального мислення у дитини з особливами освітніми потребами,його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації (2018)
Мартинчук О. В. - Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі (2018)
Миронова С. П. - Професійна компетентність керівника як умова створення інклюзивного простору закладу, Буйняк М. Г., Плохотнюк Н. С. (2018)
Орлянська А. В. - Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму (2018)
Позднякова О. Л. - Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу (2018)
Прядко Л. О. - Проблема організації уроку в інклюзивному закладі освіти (2018)
Свідерська М. М. - Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом (2018)
Ткач О. М. - Особливості формування комунікативної навички у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму (2018)
Утьосов Я. A. - Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями (2018)
Утьосова М. М. - Змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями (2018)
Шевченко В. М. - Становлення та розвиток освіти для дітей із сенсорними порушеннями в Україні та Польщі (2018)
Привітання ректора (2018)
Проскуряков В. І. - На шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього. Кафедрі дизайну архітектурного середовища 15 років – замість звіту (2018)
Богданова Ю. Л. - Міські ландшафти. Сьогодні й завтра (2018)
Босий П. В. - Метафоричне вирішення сценографії вистави "Дружина із села" на основі використання мотивів "садової кімнати", популярної в неокласичній архітектурі XVIII – початку XIX ст (2018)
Гарбаум Б. - "Керовані міста" як урбаністичний підхід до проектування малих міст на прикладі малих міст Саксонії (ФРН) (2018)
Гой Б. В. - Роль і місце Національної спілки архітекторів України у формуванні архітектурної освіти та науки майбутнього (на прикладі Львівської обласної організації) (2018)
Проскуряков В. І. - Розвиток ландшафтних театрів України в майбутньому, Гуменник І. В. (2018)
Джигіль Ю. Є. - Профілі компетентності в підготовці архітектора: досвід і перспективи (2018)
Іванов-Костецький С. О. - Базові засади проектування сучасних промислово-виробничих підприємств кабельної продукції (на прикладі заводу кабельної продукції "Електроконтакт Україна" в м. Броди Львівської обл.) (2018)
Камьонка Л. В. - Креативні та координаторські якості в архітектурній освіті та на шляху професії до майбутнього (2018)
Климко З. В. - До питання творення архітектури українських національних театральних павільйонів на всесвітніх виставках (2018)
Кордунян О. П. - Погляд на новітню українську архітектуру, її сучасне та майбутнє (2018)
Проскуряков В. І. - Принципи проектування студентського медичного центру майбутнього, Красильников О. В. (2018)
Гіль-Масталерчик Й. - Традиція та контекст в освіті майбутніх архітекторів (2018)
Проскуряков В. І. - Напрями навчального і пошукового проектування кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету "Львівська політехніка" і кафедри архітектури й урбаністики Політехніки Свєнтокшиської тепер і в майбутньому, Невада-Висоцький Я. (2018)
Проскуряков В. І. - Напрями активізації освітньо-прикладного проектування на кафедрі дизайну архітектурного середовища львівської архітектурної школи тепер і в майбутньому, Лопоша М. А., Кубай Н. Р., Гречка У. М. (2018)
Стоцько Р. З. - Формування архітектури християнських духовно-гуманітарних мультиосвітніх центрів в Україні (2018)
Веглє-Стшелецка С. - Сучасне європейське місто − виклики, перспективи і бачення розвитку (2018)
Тімохін В. О. - "Божественний град" естетики архітектурно-містобудівного середовища (2018)
Філіпчук Ю. В. - Театрально-видовищні будівлі для дитячої та юнацької аудиторії в майбутньому. За попередніми результатами анкетного опитування діячів національного і світового театрів щодо їх типології (2018)
Шебек Н. М. - Дизайн архітектурного середовища: виклики сьогодення (2018)
Ягольник М. В. - Архітектурна освіта і творчі спілки (на прикладі Львівської організації НСАУ і Львівської політехніки) (2018)
Янчук К. В. - Розвиток архітектурно-театральних ідей Ф. Кізлера в Україні й у світі (2018)
Яців С. М. - Роль світла в архітектурі громадських будівель. Футуристичний аспект, Яців М. Б. (2018)
Андреева О. Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста (2018)
Аксаміт Д. - Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі, Гаврилова Н. С. (2018)
Бугера Ю. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти (2018)
Галецька Ю. В. - Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності (2018)
Галущенко В. І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2018)
Гаяш О. В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах (2018)
Гладун О. Д. - Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку до навчання в школі (2018)
Даливеля О. В. - Компетентностный подход к подготовке учителей-дефектологов средствами информационных коммуникационных технологий, Мамонько О. В. (2018)
Демиденко С. А. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, Шепелева А. А., Марченя У. М. (2018)
Дроздова Н. В. - К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи, Соловьева О. П. (2018)
Івахненко А. А. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років, Пущина І. В. (2018)
Калацей И. В. - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений (2018)
Кижло И. В. - Методика формирования темпо-ритмической стороны речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на логоритмических занятиях (2018)
Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю (2018)
Лісова Л. І. - Особливості розв′язування арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення на етапі аналізу тексту (2018)
Ласточкіна О. В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда (2018)
Левицький В. Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання (2018)
Лопатинська Н. А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу (2018)
Мартинчук О. В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля) (2018)
Никоненко Н. В. - Особливості організації спеціальної освіти у Сполучених Штатах Америки (2018)
Сімко А. В. - Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання (2018)
Савінова Н. В. - Змістова та рівнева характеристики готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища (2018)
Саранча І. Г. - Психологічний аспект захисту студентської молоді з особливими освітніми потребами в Україні, Мельник Л. В., Ілініч С. Ю. (2018)
Товстоган В. С. - Обгрунтування змісту загальнотрудових якостей і ціннісних ставлень в системі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи (2018)
Утьосов Я. А. - Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2018)
Утьосова М. М. - Діагностика сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями (2018)
Ферт О. Г. - Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору (2018)
Хохліна О. П. - Сутність формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями (2018)
Чопік О. В. - Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму (2018)
Яковлева С. Д. - Стан сформованості емоційної сфери в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями, Федорова Т. М. (2018)
Андрійчук О. - Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку: теоретичний аспект, Заремба Л. (2018)
Бабійчук С. - STEM-освіта у США: проблеми та перспективи (2018)
Леснянська-Дощак А. - Багатомовність особистості як необхідна умова життя в сучасному полікультурному світі (2018)
Литовченко Г. - Характеристика змісту шкільних підручників з образотворчого мистецтва в контексті розбудови національного шкільництва (1991–2003 рр.) (2018)
Остапйовський І. - Рейтинг закладів вищої освіти як важлива складова їхнього іміджу, Остапйовська Т. (2018)
Ачкан В. - Експериментальна перевірка сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності (2018)
Гатеж Н. - Педагогічні умови оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Іщенко Л. - Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі освіти до екологічного виховання старших дошкільників та молодших школярів (2018)
Каптур Г. - Редагування тексту як засіб формування пунктуаційних та граматичних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів, Петрина О. (2018)
Корміна Л. - Науково-теоретична підготовка майбутніх учителів до реалізації світоглядного аспекту інтегрованих курсів, Марценюк І. (2018)
Лимарєва Ю. - Відображення розвитку принципу свідомості на сучасному викладанні фізики у ЗОШ, Шарап Р. (2018)
Литвинова С. - Національно-патріотичне виховання в проектній діяльності учнів на засадах використання хмарних сервісів та систем комп’ютерного моделювання (КСМОД) (2018)
Оніщук І. - Педагогічні умови формування креативного потенціалу студентів у процесі вивчення іноземної мови майбутніх вчителів іноземних мов (2018)
Остапйовська І. - Формування логічного мислення молодших школярів засобами позакласної роботи з інформатики, Ласкевич О. (2018)
Прокопчук В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього вчителя історії та правознавства: теоретичний аспект (2018)
Сідоров В. - Авторський спецкурс "Формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму" (2018)
Сергеєва В. - Формування ергономічної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2018)
Брушневська І. - Особливості застосування методики формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2018)
Герасимова І. - Професійна підготовка майбутніх магістрів-педагогів на андрагогічних засадах (2018)
Гудзь К. - Готовність педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти ЗНЗ (2018)
Корпач Н. - Соціальна робота з дослідження стану адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища, Сидорук І. (2018)
Лісовець О. - Методологічні засади організації процесу формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
З нагоди ювілею (2018)
Наші автори (2018)
Інформаційна сторінка (2018)
Зразок оформлення матеріалів (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Adhie D. - The implication of lean process Industry 4.0 on service company: motivation on marketer productivity enhancement, Wicaksono J., Syamil A. (2019)
Azzukhruf R. A. - Management practices on strategic human resource towards employee performance through organizational commitment, Noermijati Noermijati, Rohman F. (2019)
Churikanova O. Yu. - Optimization management of investment for coal mines based on neural network model, Lysenko M. O. (2019)
Protsenko V. O. - Increasing social responsibility in the management of industrial enterprises (using the example of "Arterium” corporation), Oliinyk O. M. (2019)
Reshetova H. I. - The impact of globalization on the formation of migration policy in Ukraine, Polusmiak Yu. I. (2019)
Pavliuk T. S. - Mergers and acquisitions as an opportunity getting new competitive advantages in agro business, Nechay O. O. (2019)
Savchenko L. V. - Interaction of participants of urban freight consolidation of different levels, Polishchuk V. P., Grygorak M. Yu. (2019)
Shyshkin V. O. - Design of logistics systems as a composition of effective functioning of enterprise, Nikolayevska A. O. (2019)
Волошина І. B. - Дослідження динаміки приводу підіймання екскаватора-драглайна ЕШ-15/90А, Мороз В. І., Цяпа В. Б., Карплюк Л. Ф. (2018)
Гавдьо І. Р. - Вплив ступеня шунтування магнітного потоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами (2018)
Гапанович В. Г. - Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження, Бахор З. М. (2018)
Карплюк Л. Ф. - Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина, Мороз В. І., Головач І. Р., Нищий А. Ю. (2018)
Куцик А. С. - Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії (2018)
Левонюк В. Р. - Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії, Лисяк Г. М., Чабан А. В. (2018)
Марущак Я. Ю. - Робастна стійкість дробових електромеханічних систем, Копчак Б. Л., Каша Л. В. (2018)
Місюренко В. О. - Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки, Семенюк М. Б. (2018)
Щур І. З. - Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами, БілецькийЮ. О. (2018)
Яцун М. А. - Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі (2018)
Чаплигін Є. О. - Видалення вм’ятин на металевих покриттях автомобілів за допомогою "індукторної системи з екраном, що притягає", Шиндерук С. О., Сабокар О. С., Дзюба В. В. (2018)
Анотації (2018)
Abstracts (2018)
Aksamit D. - System kształcenia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz rozwiązań praktycznych w Polske, Giryński А. (2016)
Бєлова О. Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетичним недорозвиненням мовлення (2016)
Бондар В. І. - Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації (2016)
Дячок С. Ю. - До питання про історичну періодизацію психічного розвитку дітей (2016)
Галецька Ю. В. - Використання вказівок та заохочення при формуванні соціально-побутових навичок у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2016)
Гаврилова Н. С. - Типи порушень артикуляційної моторики та особливості їх корекції (2016)
Гаврилов О. В. - Характеристика стану інвалідизації населення в Україні (зведені статистичні показники) (2016)
Хохліна О. П. - Розвиток як ключова категорія проблеми корекційної роботи у спеціальній освіті (2016)
Журавльова Л. С. - Сучасні підходи до вивчення порушень мовленнєвого розвитку молодших школярів (2016)
Каменщук Т. - Методика діагностики рівнів засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Роль супервізії в професійній підготовці майбутніх психологів, Качур Л. Ю. (2016)
Константинів О. В. - Психолого-педагогічне і методичне забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів (друга половина ХХ ст.) (2016)
Левицький В. Е. - До питання про проведення рухливих ігор з учнями молодших класів з порушеним інтелектом (2016)
Лісова Л. І. - Порівняльний аналіз програмних вимог до вмінь розв'язувати арифметичні задачі учнями загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з ТПМ (2016)
Максименко Н. В. - Окремі аспекти функціонування джерел з формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеннями інтелекту (2016)
Marcinkowska. B - Zachowania komunikacyjne ujawniane przez dzieci z zespołem Aspergera w sytuacjach szkolnych, Konieczna I., Smolińska K. (2016)
Mlynarczyk-Karabin E. - Problematyka komunikacji niewerbalnej u dzieci z autyzmem w kontekście teorii umysłu (2016)
Осадча Т. М. - Перцептивна оцінка голосу у дітей дошкільного віку з органічною патологією гортані (2016)
Притиковська С. Д. - Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Романенко О. В. - Діагностика готовності майбутнього спеціального психолога до професійної діяльності на етапі навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Руденко Л. М. - Сучасні підходи до психокорекції емоційних порушень у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт, Гавриленко Ю. В., Осадча Т. М. (2016)
Савінова Н. В. - Логодіагностика готовності дітей із тяжкими порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих операцій (2016)
Сімко А. В. - Психолого-педагогічні особливості організації рухової активності дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями в сім'ї (2016)
Снісаренко О. І. - Зміст корекційно-розвивального впливу на дітей із затримкою психічного розвитку в умовах освітньої інтеграції (2016)
Ткач О. М. - Характеристика методів дослідження механізмів формування семантичних полів слів (2016)
Утьосова О. І. - Складнощі формування математичних уявлень в учнів молодшого шкільного віку з помірним ступенем розумової відсталості (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості виховання розумово відсталої дитини в сім'ї (2016)
Єжова Т. Є. - Фізичне виховання дітей з порушеннями зору як засіб реалізації їх права на охорону здоров'я: історико-педагогічне дослідження (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Мовленнєва діяльність дошкільників із моторною алалією (2016)
Золотарьова Т. В. - Методика стимулювання компенсації порушень (2016)
Гладких Н. В. - Психолого-педагогічне обстеження дітей з комплексними порушеннями психофізичного розвитку молодшого шкільного віку (2016)
Шульженко О. Є. - Вивчення психологічних можливостей фахівців до взаємодії з аутичними дітьми в аспекті емоційної стійкості особистості (2016)
Глинський Я. - Використання електронного освітнього відеоресурсу для вивчення систем комп’ютерної математики, Ряжська В. (2018)
Бущак Г. - Відеолекція: психолого-педагогічні особливості підготовки та використання (2018)
Отамась І. - Інформаційні технології в управлінні закладами освіти (2018)
Шелестова А. - Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу (2018)
Химиця Н. - Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів, Морушко О. (2018)
Стефанович Т. - Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття ґрантів, Шаховська Н., Щербовських С. (2018)
Березко О. - Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету, Жежнич П., Левченко О., Зуб Х. (2018)
Березко О. - Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки, Ковалик Л. (2018)
Жежнич П. - Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами, Морушко О., Химиця Н. (2018)
Слюсарчук Ю. - Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у формі стартапу, Слюсарчук О. (2018)
Карпушина М. - Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови, Шумило І. (2018)
Туленков А. - Створення та використання віддаленої лабораторії як відкритого онлайн-ресурсу, Соколянський О., Пархоменко А., Гладкова О., Залюбовський Я. (2018)
Чайківський Т. - Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS MOODLE, Озірковський Л. (2018)
Соколовський Я. - Особливості створення віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України, Сторожук О., Рожак П. (2018)
Тушницький Р. - Веб-платформа "TCENTER" для організації online-тестування знань студентів (2018)
Арнаутова Л. В. - Корекція заїкання у вітчизняній та зарубіжній практиці (2017)
Бегас Л. Д. - Використання театралізації в процесі навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку із заїканням (2017)
Бєлова О. Б. - Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (2017)
Глоба О. П. - Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій (2017)
Голуб Н. М. - Науково-методичні аспекти організації пошуково-пізнавальних дій молодших школярів при корекції в них ЗНМ та порушень писемного мовлення (2017)
Журавльова Л. С. - Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання (2017)
Zalewska Р. - Stawanie się rodzicem dziecka z chorobą genetyczną lub wadami wrodzonymi, czylIi o miejscu pedagogiki prenatalnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju i pedagogice specjalnej (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль електроенцефалографічних досліджень у діагностиці алалії (2017)
Золотарьова Т. В. - Методика стимулювання корекції порушень (2017)
Кобель І. Г. - Як духовность та релігійність можуть впливати на психічне здоров'я нечуючих людей: огляд зарубіжної літератури (2017)
Константинів О. В. - Клуб вихідного дня як інноваційна форма організації виховного процесу у спеціальній школі-інтернат (2017)
Кравченко І. В. - Актуальні питання використання творчих ігрових прийомів у корекційно-логопедичній роботі з дошкольниками із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Лопатинська Н. А. - Системно-динамічна організація онтогенезу мовленнєвого розвитку (2017)
Луцько К. В. - Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії (2017)
Островська К. О. - Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом (2017)
Пилипенко О. М. - Психокорекційна технологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів з мовленнєвими порушеннями (2017)
Породько М. І. - Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень (2017)
Призванська Р. А. - Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом (2017)
Притиковська С. Д. - Використання в корекційно-логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей з мовленневими порушеннями (2017)
Руденко Л. М. - Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей, Федоренко М. В. (2017)
Свідерська М. М. - Характеристика процесу розуміння усного мовлення як структурного елементу імпресивного мовлення (2017)
Cтригунова А. І. - Соціально-побутове орієнтування як засіб формування комунікативних умінь у дітей з порушенням розумового розвитку (2017)
Сухіна І. В. - Родинний супровід дітей раннього віку з розладами аутичного спектру: шляхи реалізації (2017)
Таран О. П. - Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів), Бабич Н. М., Супрун Г. В., Мельніченко Т. В., Кібальна К. О. (2017)
Ткач О. М. - Структуризація і трансформація семантичних полів слів в онтогенезі (2017)
Ферт О. Г. - Проблема виявлення гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та основні складові педагогічної підтримки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги (2017)
Хайдарова О. С. - Корекційно-розвивальне навчання з розвитку мовлення дітей з особливими потребами, Блеч Г. О. (2017)
Шереметьева Е. В. - "Педагогический диагноз" речевого развития в раннем возрасте, Трофимова Н. Е. (2017)
Бевзюк М. С. - Особливості підготовки вчителя початкової школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі (2017)
Бондар В. І. - Науково-експериментальна та лікарсько-педагогічна діяльність Володимирського А.В.у період становлення спеціальної освіти в Україні (1900-1936), Золотоверх В. В. (2017)
Вержиховська О. М. - Теоретичні основи підготовки дітей з розумовою відсталістю до навчання у школі (2017)
Галецька Ю. В. - До питання використання піктограм у корекційній роботі з розумово відсталими дошкільниками (2017)
Дмітрієва О. І. - Умови забезпечення ефективності процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху (2017)
Докучина Т. О. - Індивідуальний підхід до проведення дидактичних ігор з дітьми з особливими освітніми потребами (2017)
Ільченко А. - Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтессорі (2017)
Котормус О. - Інтеграційна освіта у перцепції батьків (2017)
Kulesza E. M. - Plusy i minusy edukacji włączającej w opinii kazachskich rodziców uczniów klas pierwszych, Butabayeva L. A. (2017)
Левицький В. Е. - До питання про методику роботи з творами різних жанрів учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку (2017)
Максименко Н. В. - Окремі аспекти вивчення педагогічної практики з формування основ безпеки життєдіяльності в учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку (2017)
Мартинчук О. В. - Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка (2017)
Миронова С. П. - Робота фахівців з сім'ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Паламар О. М. - Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку: шляхи корекції та компенсації (2017)
Прядко Л. О. - Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі (2017)
Роменська Т. Г. - Соціально-побутові навички дошкільників із типовим розвитком та дитячим церебральним паралічем: теоретичні витоки та сучасні напрями дослідження (2017)
Саранча І. Г. - Корекція емоційної сфери у дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату засобами арт-терапії, Синчук Н.В, Моргунова З. П. (2017)
Сасіна І. О. - Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання, Гребенюк Т. М. (2017)
Синьов В. М. - Психологія інклюзивної освіти учнів зі спектром інтелектуальних та аутистичних порушень, Шульженко Д. І. (2017)
Сімко А. В. - Особливості розвитку психомоторної активності дітей (2017)
Скрипник Т. В. - Стратегії класного менеджменту для інклюзивного середовища (2017)
Товстоган В. С. - Дослідження стану сформованості професійно-трудової компетентності в старшокласників з порушенням інтелектуального розвитку (2017)
Утьосова О. І. - Методика визначення рівня сформованості математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2017)
Чеботарьова О. В. - Реалізація педагогічної технології трудового навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту (2017)
Чопік О. В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП в інклюзивному закладі (2017)
Шевченко В. М. - Мультимедійні технічні засоби навчання дітей з порушеннями слуху в сучасній школі (2017)
Шевченко С. М. - Особливості навчального процесу дітей з порушеннями слуху на етапі становлення Української незалежної держави (2017)
Шевченко Ю. В. - Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні (2017)
Бєлова О. Б. - Етапи формування конструктивної поведінки у молодших школярів з порушеннями мовлення (2017)
Гіренко Н. А. - Формування соціально-побутових навичок у учнів з особливими потребами в умовах інклюзвного навчання, Юрченко Ю. С. (2017)
Гаврилов О. В. - Статистичні дані про організацію освітнього простору для дітей з особливими потребами в системі дошкільних та шкільних закладів (2017)
Гаврилова Н. С. - Методика корекції порушень артикуляційної моторики кінестетичного типу (2017)
Галецька Ю. В. - Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2017)
Глатка Я. В. - Особливості підготовки дітей-логопатів до сімейного життя, Опалюк О. М. (2017)
Бондар В. І. - Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка, Гладуш В. А. (2017)
Голуб Н. М. - Напрями роботи з формування змістово-смислової сторони писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку (2017)
Гуйван Т. В. - Особливості формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв'язного мовлення, Опалюк О. М. (2017)
Журавльова Л. С. - Науково-теоретичний аналіз сутнісних відмінностей поняття "дисграфія" (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Діагностика моторної алалії: зарубіжний досвід (2017)
Кашуба Л. В. - Інтеграція психолого-педагогічної, соціо-культурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки (2017)
Константинів О. В. - Підготовка вчителів трудового навчання для спеціальних шкіл в україні (1970-1990 рр.) (2017)
Кравець Н. П. - З історії становлення в україні класифікацій розумово відсталих дітей (2017)
Левицький В. Е. - До питання про причини, діагностику та подолання шкільної дезадаптації першокласників (2017)
Лісова Л. І. - Порівняльна характеристика арифметичних задач, що розв'язують учні загальноосвіньої та спеціальної школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Мілевська О. П. - Сутність поняття "логопедична гімнастика": сучасний погляд (2017)
Мороз Л. В. - Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії (2017)
Музичко Л. Т. - Подолання посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців (2017)
Нечипоренко В. В. - Становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами, Сілявіна Ю. С. (2017)
Петух О. В. - Формування життєвих компетентностей особистоті з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості (2017)
Позднякова О. Л. - Особливості психологічного супроводу виховання учнів освітньо-реабілітаційних закладів (2017)
Призванська Р. А. - До проблеми застосування музичної терапії в системі колекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму (2017)
Саранча І. Г. - Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, Синчук Н. В. (2017)
Серпутько Г. П. - Співпраця закладів загальної середньої освіти з родинами дітей, які мають порушення зору і навчаються в умовах інтегрованого та інклюзивного освітнього середовища (2017)
Сивик Г. Є. - Особливості дефіцитарного когнітивного розвитку дошкільників з розладами спектру аутизму (2017)
Сидорович О. І. - Особливості професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя (2017)
Сильченко В. В. - Заїкання у дітей дошкільного віку, способи корекції та подолання, Кордонець В. В., Вахітова А. Б. (2017)
Сімко А. В. - До питання про особливості психомоторних дій у дітей молодшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку (2017)
Снісаренко О. І. - Стратегія диференціації навчання інклюзивних учнів із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу (2017)
Стахова Л. Л. - Розвиток професійної компетентності учителя-логопеда закладу дошкільної освіти як умова ефективної організації корекційно-розвивального процесу (2017)
Ткач О. М. - Використання масажу для подолання дизартричних порушень (2017)
Товстоган В. С. - Оцінка професійно-трудової компетентності учнів з порушенням розумового розвитку на етапі формуючого експерименту (2017)
Ферт О. Г. - Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (2017)
Фіцик І. О. - Теоретичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору (2017)
Шевченко В. М. - Реформа вищої освіти Польщі в пост-комуністичний період (2017)
Шульженко О. Є. - Дослідження емоційного благополуччя в контексті формування емоційної стійкості фахівця для корекційної роботи з аутичними дітьми (2017)
Title (2018)
Buchyn M. - Information War and Its Particularities at the Contemporary Stage, Kurus Y. (2018)
Zabavska K. - Political Analysis of the Checks and Balances System Main Elements (2018)
Марусик Ю. - Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи (2018)
Турчин Я. - Кліматична дипломатія як складова "м’якої сили" сучасних держав: міжнародний досвід та українські перспективи, Івасечко О. (2018)
Корольчук Л. - Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту (2018)
Dorosh L. - Twitter-diplomacy: Ukrainian context, Kopey Y. (2018)
Lutsyshyn H. - Activity of International Non-Governmental Organizations in the Field of Human Rights Protection in Conditions of Ukrainian-Russian Conflict, Zazuliak Z. (2018)
Петрушенко В. - Структура і розвиток знання: закономірності пізнавального процесу (2018)
Bytniewski P. - Culture of Rebellion. Cultural Patterns of Social Resistance (2018)
Карівець І. - Чи має майбуття філософія діалогу? Рецензія на монографію: Bartłomiej Sipiński. Dialog. Poznań: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM, 2015. 259 s. (2018)
Yaroshenko О. - Research competence component structure of academic and scientific staff (2019)
Шумигора Л. - Компетентісно-орієнтована модель викладача вищої школи (2019)
Черепєхіна О. - Педагогічна компетентність викладача психології вищої школи: структура та критерії сформованості (2019)
Соколова І. - Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи moodlecloud (2019)
Bulvinska О. - Transformation of the roles of Ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching, Chervona L. (2019)
Dzikovska M. - Coaching as the pedagogical technology in professional training of future specialists (2019)
Цуркан М. - Формування професійної мовленнєвої компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови (2019)
Регейло І. - Вища освіта США: інституційні цінності системи (2019)
Serheieva O. - Interconnection of higher education and adult education institutions with labour market: educational policy of the European Union, Myronova I. (2019)
Теренко О. - Парадигми освіти дорослих у США і Канаді (2019)
Khomych O. - Technology "book talk" in the work of a primary teacher in Canada and Ukraine (2019)
Lynova I. - PhD education quality evaluation: experience of universities of Lithuania and Finland (2019)
Батечко Н. - Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції, Дурдас А. (2019)
Амелічева Л. П. - Гідна праця: теоретико-правовий погляд на проблему її регулювання (2019)
Дудоров О. О. - Порушення обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства, Мовчан Р. О. (2019)
Стаднік І. В. - Функціональна дієвість механізму правового регулювання господарських відносин (2019)
Новошицька В. І. - Щодо вартості втраченого, пошкодженого або знищеного майна у складі збитків у сфері господарювання (2019)
Павлюченко Ю. М. - Правова робота з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, Кошевець А. А. (2019)
Дорошенко Л. М. - Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів (2019)
Павлюк С. М. - Щодо договірного регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні (2019)
Оверковський К. В. - Щодо визначення поняття "права промислової власності" (2019)
Кулик О. І. - Ознаки стимульованих суб'єктів у сфері виробництва енергії з використанням альтернативних джерел (2019)
Мовчан Р. О. - Щодо антисуспільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (стаття 197-1 Кримінального кодексу України) (2019)
Жданова І. Є. - Умови правомірності, що стосуються діяння особи, яка зазнала примусу (за змістом статті 40 Кримінального кодексу України) (2019)
Щербак І. А. - Проблемні аспекти процедури повідомлення про підозру в контексті реалізації принципу верховенства права (2019)
Атаманчук І. В. - Впровадження європейських стандартів у сферу процесуально-правового регулювання цивільного судочинства України (2019)
Письменна О. П. - Щодо правової основи функціонування Національної поліції України (2019)
Турченко О. Г. - Воєнно-політична інтеграція країн в архітектурі європейської безпеки у другій половині XX - на початку XXI століть (2019)
Турченко О. Г. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір" (2019)
Краковська А. Є. - Огляд результатів круглого столу "Забезпечення конституційних гарантій незалежності суддів та єдності юрисдикцій судів як фундамент правової демократичної держави" (2019)
Анотації (2019)
Abstracts (2019)
Запрошуємо до співробітництва (2019)
Kobernyk O. - Personally oriented model of education and teachers’ readiness for its implementation (Ukrainian experience), Osadchenko I. (2019)
Onyshkiv Z. - The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school (2019)
Kobrii O. - Pedagogical conditions for young people’s consciousness formation in the creative heritage of M. Shlemkevych, Yatsiv O. (2019)
Sliusarenko N. - Periodisation of children’s social education in Ukrainian boarding schools (1956 – the early XXI century), Sultanova N. (2019)
Kanios A. - Współpraca między instytucjami w sektorze pomocy społecznej w Polsce (2014‒2020): szanse i ograniczenia (2019)
Yankovych O. - Preparation of teachers in Ukraine’s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education, Prymakova V. (2019)
Dudnyk N. - The use of pedagogical system of Maria Montessori in Ukrainian education, Sviontyk O. (2019)
Kotlarska-Michalska A. - Ukryte problemy społeczne – ich przyczyny i specyfika w Polsce (2019)
Stynska V. - The origin of socio-pedagogical support of motherhood and childhood in Ukraine (1905–1918), Prokopiv L. (2019)
Krasińska I. - Szkolnictwo, wychowanie i opieka na łamach "Gazety Domowej" (1904–1906) (2019)
Pahuta M. - Work as an axiological category (2019)
Slipenko V. - The development of entrepreneurial competence of students: the creative approach of American teachers (2019)
Palasevych I. - Content and means of teenager՚s aesthetic education during extra-curricular activities, Bereza S. (2019)
Вимоги (2019)
Contens (2018)
Khanas Y. - Combined numerical matrix balance types, Golovatyy A. Kaganovych K. (2018)
Khanas Y. - Determination of compatibility and efficiency of numerical matrix transformation algorithms, Ivantsiv R. (2018)
Melnyk M. - Comparison of methods for measuring reverberation time, Kernyskyy A., Lobur M. (2018)
Tymoshchuk P. - Parallel sorting based on impulse K-winners-take-all neural network (2018)
Karkulovskyy V. - Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes, Kryvyy R., Korpljovy D., Panchak R. (2018)
Gladkova О. - Development and application of the recommendation methods for embedded systems computer aided design, Parkhomenko А., Zalyubovskiy Y. (2018)
Belej O. - Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage, Nestor N., Melnyk N. (2018)
Kuzmynykh M. - Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann (2018)
Mazur V. - Development of software and hardware for primary diagnostics of cardiovascular diseases, Yaremchuk D. (2018)
Sokolovskyy Y. - Software-algorithmic support of finite-element analysis of spatial thermovalentranslations in anisotropic capillary-porous materials, Nechepurenko A. (2018)
Kosobutskyy P. - Mathematical methods for CAD: the method of proportional division of the whole into two unequal parts, Karkulovska M., Morgulis A. (2018)
Нічога В. О. - Дослідження параметрів нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок, Сторож В. Г., Педан А. Д., Матієшин Ю. М. (2018)
Тепляков І. Ю. - Моделювання плазмової ребристо-стержневої антени (2018)
Бобало Ю. Я. - Алгоритм вибору оптимального варіанта комплексної системи контролю високонадійних систем безпроводового зв’язку, Кіселичник М. Д., Мелень М. В. (2018)
Горбатий І. В. - Високоефективна телекомунікаційна система на основі амплітудної модуляції багатьох складових, Чорній М. Б. (2018)
Кайдан М. В. - Теорія Кернера та фазові переходи для потоків у телекомунікаційних мережах, Бешлей М. І., Максимюк Т. А., Стрихалюк Б. М., Матвіїв Р. З. (2018)
Барило Г. І. - Spice моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїки, Вірт В. В., Голяка Р. Л., Готра З. Ю., Іванюк Х. Б. (2018)
Бойко О. - Органічні оптичні сенсори фізичних величин, Готра З. Ю., Фечан А. В. (2018)
Kutova O. Y. - Isfet sensors for biomedical applications (2018)
Булавінець Т. О. - Спектральні характеристики наноструктур типу ядро-оболонка в умовах плазмонного резонансу, Яремчук І. Я., Бобицький Я. В. (2018)
Дем’янишин Н. М. - Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту, Андрущак А. С., Бурий О. А., Мицик Б. Г. (2018)
Дружинін А. О. - Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Кучерепа Н. І. (2018)
Прилуцький С. В. - Мирова юстиція як альтернативна форма реалізації права на справедливий судовий захист (2019)
Бойчук А. Ю. - Структура ювенальних судів на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Короєд С. О. - Доказове значення пояснень учасників справи за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2019)
Штефан О. О. - Теоретичні та практичні проблеми розгляду малозначних справ (2019)
Бутирська І. А. - Актуальні питання підготовчого провадження у господарському судочинстві (2019)
Гулик А. Г. - Завдання підготовчого провадження з огляду на оптимізацію цивільного судочинства (2019)
Кабенок Ю. В. - Провадження у справах про банкрутство та арбітражне управління на тимчасово окупованих територіях України (2019)
Гушилик С. М. - Актуальні питання відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в господарському судочинстві (2019)
Шаповал М. М. - Історико-правовий дискурс розвитку підготовчого провадження в цивільному процесі (2019)
Задорожна А. П. - Реалізація правил підсудності цивільних справ і наслідки їх порушення (2019)
Коротун О. М. - Охорона інтелектуальної власності: сучасний стан розвитку процесуального законодавства (2019)
Кандаєва Д. Р. - Аналіз судової практики застосування законодавства, що регулює іпотечні правовідносини (2019)
Зленко А. В. - Використання електронних доказів у адміністративному судочинстві, Муляр Г. В., Ховпун О. С. (2019)
Бакуменко В. Д. - Формування системи базових знань у галузі публічного управління та адміністрування, Красноруцький О. О., Цедік М. Г. (2019)
Федулова Л. І. - Вплив глобальних мегатрендів на розвиток науки "державне управління” (2019)
Котовська О. П. - Value Changes and "Generational Gap": Their Influence on Youth Participation in Public Policy (2019)
Гошовська В. А. - Посилення інституційної спроможності Верховної Ради України як умова подолання кризи вітчизняного парламентаризму, Пашко Л. А., Даниленко Л. І. (2019)
Телешун С. О. - Інституціоналізація організаційної культури системи публічного управління в Україні, Новаченко Т. В. (2019)
Сивак Т. В. - Проблемне поле формування та функціонування стратегічних комунікацій (2019)
Дацюк А. В. - Структурно-функціональний аналіз безпекових аспектів політики європейської інтеграції в умовах протидії російській агресії d гібридній війні проти України, Пошедін О. І., Шипілова Л. М. (2019)
Устименко О. В. - Державне управління у воєнній сфері як об’єкт термінології та практичної діяльності, Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. (2019)
Клименко Н. Г. - Удосконалення державного регулювання господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України: нормативно-правовий аспект (2019)
Зюзь О. - Теоретичні аспекти визначення змісту поняття "механізми публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами” (2019)
Плахотнюк Н. Г. - Принципи ефективності, розумного строку та оперативності адміністративної процедури: зміст і застосування органами публічного управління, Криворучко І. В. (2019)
Терешкевич Г. Т. - Удосконалення доброго врядування на цінностях і засадах біоетики в контексті публічного управління (2019)
Бурмістрова В. - Формування концептуальної моделі публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин в Україні (2019)
Куйбіда В. С. - Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу, Петроє О. М., Федулова Л. І., Андрощук Г. О. (2019)
Резолюція щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю "Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів" (2019)
Бачинський Р. В. - Метод захисту ключів шифрування в мікроконтролерах з використанням спеціальних апаратних блоків (2018)
Березко Л. О. - Особливості інструментальних засобів біомедичної кіберфізичної системи, Соколов С. Є. (2018)
Бомчик О. С. - Комп'ютерна система управління багатоканальними освітлювальними пристроями, Парамуд Я. С. (2018)
Бородій І. І. - Принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних, Парамуд Я. С., Cав'як В. В. (2018)
Ваврук Є. Я. - Система розпізнавання та перекладу текстової інформації в мобільних додатках з використанням бібліотеки microsoft cognitive ocr, Кушнір Д. О. (2018)
Ваврук Є. Я. - Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху передавання даних у розподіленій системі, Мозіль З. Г. (2018)
Гаваньо Б. І. - Проблеми конфіденційності та безпеки в кіберфізичних системах інтелектуальних будинків (2018)
Голембо В. А. - Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів, Мельніков Р. Г. (2018)
Еліас Р. М. - Вбудований контроль пристроїв для опрацювання елементів розширених полів Галуа, Глухов В. С., Рахма М., Жолубак І. М. (2018)
Клушин Ю. С. - Програмне реалізування математичних моделей, методів та алгоритмів оціннювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах (2018)
Ковальчук А. М. - Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень, Лотошинська Н. Д. (2018)
Мельник А. О. - Поєднання моделей обчислень багатотипними ідентифікаторами компонентів комп'ютерних засобів (2018)
Парамуд Я. С. - Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі, Яркун В.І. (2018)
Попович Б. Р. - Комп'ютерна перевірка припущення Гао, пов'язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях (2018)
Пуйда В. Я. - Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі (2018)
Сало А. М. - Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем, Загорняк В. В. (2018)
Тимощук П. В. - Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу "К-winners-take-all" (2018)
Хоміць В. М. - Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника, Глухов В. С. (2018)
Хомуляк М. О. - Система керування позиціонуванням сонячної панелі, Пильгун А. О. (2018)
Юрчак І. Ю. - Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку, Вишинський П. С. (2018)
Юрчак І. Ю. - Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження, Москович Т. Р. (2018)
Левицький О. І. - Використання морфометричних показників у діагностиці личинок комарів роду Aedes (Meigen, 1818) (Diptera, Culicidae) фауни України (2019)
Zerova M. D. - The description of a new Bruchophagus species (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) developing in seeds of Melilotus officinalis (L.) Descr. (Fabaceae) in Iran, Al-Sendi A., Fursov V. N., Adeli-Manesh H., Sadeghi S. E., Pirouzi F. (2019)
Fursov V. N. - The first record of Eurytoma сoleopterae Zerova, 1978 (Hymenoptera: Eurytomidae) as larval parasitoid of weevils and jewel beetles (Coleoptera: Curculionidae, Buprestidae) in Turkey and Turkmenistan, Zerova M. D., Kodan M. (2019)
Shevchenko O. S. - To the species composition of oribatid mites (Acari, Oribatida) of Rivnensky Nature Reserve (2019)
Комароми Н.А. - Особенности сезонных изменений таксономической структуры и численности жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова (Украина), Пучков А.В., Назаренко В.Ю. (2019)
Чернєй Л. С. - Жуки (Coleoptera), небезпечні для перепілки японської Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849 (Phasanidae) на птахофермах, Фесенко Г. В., Прохоров О. В., Мороз О. Ю., Лясківський В. М. (2019)
Круть М. В. - Ботанік і ентомолог - Х. Х. Стевен (2019)
Віталій Петрович Федоренко (2019)
Правила для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Соболев Ю. В. - О путях совершенствования управления железнодорожным транспортом Украины, Макаренко М. В., Коренко Л. М., Шепко В. Ф., Олейник В. Б., Холяпин М. П., Кривошей Б. А., Соколов В. М., Земляной А. П., Белогурова Е. В. (1996)
Опатерний К. Г. - Залізничний транспорт України в умовах загальної кризи (1996)
Рябченко О. Д. - Які можливості акціонування на залізницях України (1996)
Котенко А. М. - Формування транспортного ринку та забезпечення прибутків залізниць України (1996)
Карамшук И. М. - Учитывать трудовой вклад, Черниченко А. А., Владыченко Н. И. (1996)
Аксенов И. М. - Основы маркетинга при организации пассажирских перевозок (1996)
Златопольский Л. А. - О дизайне на железнодорожном транспорте Украины, Висман Я. С. (1996)
Соболєв Ю. В. - Проблеми i можливості створення науково-технічної інфраструктури залізничного транспорту Украйни (1996)
Москаленко П. И. - Бескидский тоннель: упредить катастрофу (1996)
Гурнак В. М. - Органiзацiя зовнішньоекономічної діяльності залізничного транспорту України в умовах політичного i економічного суверенітету держави (1996)
Пероганич Ю. Й. - Основні напрями міжнародної діяльності (1996)
Савчук О. М. - Исследования по созданию скоростной тележки для грузовых вагонов, Демин Ю. В. (1996)
Исаев Л. А. - Создание радиосетей и совершенствование управления движением на Харьковском метрополитене, Демченко О. Ф., Поляков П. Ф., Швачка Н. Ф. (1996)
Молдавский А. А. - Форсирование топливной системы транспортного двигателя 5ДН 12/2х12 по подаче (1996)
Title (2018)
Contents (2018)
Dzhuman B. - Modeling of the regional gravitational field using first and second derivative of spherical functions (2018)
Łyszkowicz A. - Absolute sea level changes at the tide gauge station in Władysławowo using different time series software packages, Bernatowicz A. (2018)
Savchuk S. - Comparison of approaches to zenith tropospheric delay determination based on data of atmosphere radio sounding and GNSS observation, Kablak N., Khoptar A. (2018)
Holubinka Y. - Investigation of the accuracy of plans of Lviv in 1844 and 1932, Nikulishyn V., Sossa R., Yurkiv M. (2018)
Hubar Y. - Methods for the determination of external obsolescence of the commercial real estate-case study, Vinarchyk L. (2018)
Hubar Y. - Establishing the environmentally safe width of protective riparian zone along water bodies, Sai V., Khavar Y., Farion U. (2018)
Галаченко О. О. - Тренди маркетингової стратегії реалізації санітарно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації, Стручок Н. М. (2018)
Гончар С. Й. - Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві, Кузяк В. В. (2018)
Завербний А. С. - Проблеми формування системи управління збутовою діяльністю: експортний вектор, Псуй М. С., Пушак Г. І. (2018)
Свидрук І. І. - Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій, Батьковець Н. О. (2018)
Бублик М. І. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронного підприємництва в умовах європейської інтеграції України, Медвідь Р. В. (2018)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Дослідження впливу довіри під час формування мережевої взаємодії підприємницьких структур (2018)
Двуліт З. П. - Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, Стасюк Н. Р., Куцин А. Р. (2018)
Музиченко-Козловська О. В. - Комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території (2018)
Луцків О. М. - Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2018)
Баланська О. І. - Дослідження європейського досвіду в подоланні проблем забезпечення населення України житлом, Панченко А. В., Мельник В. М. (2018)
Дідик А. М. - Співпраця закладу вищої освіти із бізнесом: принципові засади організування, Погорелов Ю. С. (2018)
Двуліт З. П. - Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні, Стасів Н. В., Моторнюк У. І. (2018)
Kisiołek A. - Internet as a communication tool at the service of a higher education institution – a respective for the education markets of Poland and Ukraine, Karyy O., Kobis P., Prokopenko O. (2018)
Мaмchyn М. - Informatization of modern society and healthcare system: state, problems, prospects, Furtak I., Parobecka I. (2018)
Процик І. С. - Причини та особливості міграції українців, Михалик М. В. (2018)
Яригіна Т. О. - Проблеми використання природних ресурсів в умовах глобалізації, Передало Х. С., Огерчук Ю. В. (2018)
Дарміць Р. З. - Компетентність працівників апарату управління підприємства: поняття, аспекти, властивості, оцінювання (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Baran P. - Effective methods of approximation and prognostication of settling engineering buildings (2018)
Burak K. - The possible uses of RTN-solutions for markup works on construction, Lysko B. (2018)
Vivat A. - A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction, Tserklevych A., Smirnova O. (2018)
Pishko Yu. - The effect of absolute humidity on GPS-positioning accuracy (2018)
Tretyak K. - Investigation of the accuracy of GNSS-vector measurements during the deformation monitoring of engineering structures: case study in tested network, Lompas O., Yakhtоrovych R. (2018)
Hlotov V. - Development and investigation of UAV for aerial surveying, Hunina A., Kolesnichenko V., Prokhorchuk О., Yurkiv М. (2018)
Drebot O. - Methodological framework for data generation in a GIS-environment during agricultural land area management based on the landscape approach, Kudryk A., Lukianenko O. (2018)
Коlb І. - Supply of photogrammetric projects with reference information, obtained from large-scale aerial images (2018)
Maksymova Yu. - Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development (2018)
Barabash V. - Bearing capacity of steel-concrete bent elements reinforced with additional unstrained armature at different levels of strained state, Kramarchuk А., Ilnitskiy B. (2018)
Бліхарський З. З. - Вплив дефектів робочої арматури на несучу здатність залізобетонних балок, Вегера П. І., Шналь Т. М. (2018)
Була C. C. - Підсилення GFRP-сітками (ТМ "Mapei") цегляних конструкцій, що зазнали вогневого впливу, Холод П. Ф., Богдан С. М., Садловська М. І. (2018)
Verba V. - Results of experimental research of bearing capacity of plastic sleeve anchors in thin aerated concrete masonry under axial load (2018)
Voznyak O. - Thermal modernization of industrial rooms air conditioning system, Sukholova I., Yurkevych Y., Dovbush O. (2018)
Havrylko A. - Processes of heat and mass transfer in gas and heat protective suit with ice-water cold-storage accumulators, Bilinskiy B., Dendarenko Y. (2018)
Демчина Б. Г. - Експериментальне дослідження скляних багатошарових колон на центральний стиск, Сурмай М. І., Ткач Р. О. (2018)
Іващишин Г. С. - Фізико-механічні властивості низькоемісійних багатокомпонентних цементів (2018)
Ілів В. В. - Дослідження проникності кремнійорганічних рідин у матеріали для отримання вертикальної та горизонтальної гідроізоляції стін, Ілів Я. В. (2018)
Kapalo P. - Monitoring of indoor air in a passenger railway wagons, Myroniuk Kh., Domnita F., Bacotiu C. (2018)
Кущенко В. М. - Методика моделювання напружено-деформованого стану вузлів жорсткого з’єднання трубобетонної колони з монолітним залізобетонним перекриттям, ГалущакЮ. Г. (2018)
Лабай В. Й. - Ексергетична ефективність split-кондиціонерів фірми "DAIKIN", Ярослав В. Ю., Довбуш О. М. (2018)
Лободанов М. М. - Аналіз впливу основних видів дефектів та пошкоджень на несучу здатність залізобетонних елементів, Вегера П. І., Бліхарський З. Я. (2018)
Махінько Н. О. - Вплив вертикальних ребер на жорсткісні характеристики силосних ємностей для зберігання зерна (2018)
Новосад П. В. - Підвищення водостійкості гіпсових в’яжучих, Саницький М. А., Позняк О. Р. (2018)
Савченко О. О. - Автономна сонячна електростанція для будинку ОСББ, Козак Х. Р., ФедакЮ. Т. (2018)
Сало В. Ю. - До питання експлуатаційного стану залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів у західних областях України, Сало О. Ю. (2018)
Сидор Н. І. - Вплив компонентного складу на властивості інженерних цементуючих композитів, Марущак У. Д., Маргаль І. В. (2018)
Собко Ю. М. - Дорожні цементобетони на основі модифікованих добавок нової генерації, Шевчук Г. Я., Топилко Н. І., Новицький Ю. Л. (2018)
Завербний А. Р. - Визначення конструкційних параметрів машин для різання хлібобулочних виробів, Кодра Ю. В. (2018)
Грицай І. Є. - Технологічні та експлуатаційні характеристики і параметри зубчастих передач евольвентного та синусоїдального зачеплення (2018)
Стефанович Т. О. - Врахування помилок першого та другого родів перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням, Щербовських С. В. (2018)
Ступницький В. В. - Моделювання процесу попутного і зустрічного фрезерування у системі Advantedge (2018)
Корендій В. М. - Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання, Гаврильченко О. В., Шенбор В. С. (2018)
Онисько О. Р. - Профіль різальної кромки різців для виготовлення замкової нарізі з мінімальною негерметичністю, Пітулей Л. Д., Довбуш І. З. (2018)
Сліпчук А. М. - Конструкторсько-технологічне забезпечення надійності з'єднання "комбінований зубок – шарошка" у тришарошкових бурових долотах, Яким Р. С. (2018)
Стоцько З. А. - Визначення впливу властивостей сипкого середовища на ефективність сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2018)
Вовк Л. І. - Порівняння об’ємів поверхневого стоку з типових мікрорайонів житлової забудови великих міст, визначених згідно з нормативними документами України, Трофимчук Ю. А. (2018)
Ілів В. В. - Підвищення міцності стінових будівельних матеріалів після просочення гідроізолювальними рідинами, Ілів Я. В. (2018)
Kushchenko V. - Analysis of the fatigue strength of resting nodes of multiple-rope friction pulleys of a framed shaft headgear, Nechitailo A. (2018)
Максимович С. Б. - Про анкерування поздовжньої розтягнутої арматури у залізобетонних балках без попереднього напруження, Крочак О. В. (2018)
Марущак У. Д. - Вплив підвищених температур на властивості наномодифікованих дисперсно-армованих бетонів, Саницький М. А., Олевич Ю. В. (2018)
Мацьопа І. Р. - Моделювання роботи залізобетонних балок із композитною попередньо напруженою арматурою, Мурин А. Я. (2018)
Позняк О. Р. - Дослідження властивостей модифікованних гіпсових в’яжучих, Кондратьєва Н. В., Мельник В. М., Мельник Т. В. (2018)
Сало В. Ю. - Експлуатаційний стан прогонових будов існуючих металевих мостів на автомобільних дорогах у західних областях України, Сало О. Ю. (2018)
Солодкий С. Й. - Вплив товщини цементоґрунтових основ на несучу здатність бетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю., Турба Ю. В. (2018)
Ujma A. - Analysis of thermal properties of floors in heated buildings, Kur M. (2018)
Шуляр Р. А. - Обвалення залізобетонної балки покриття промислової будівлі, його причини та експлуатаційний стан і умови безпечної експлуатації решти балок покриття, Кваша В. Г. (2018)
Юркевич Ю. С. - Визначення концентрації диоксиду вуглецю в приміщеннях класів, Возняк О. Т., Савченко О. О., Миронюк Х. В. (2018)
Гулей А. І. - Цифрова трансформація вітчизняного банківського середовища в умовах розвитку фінтех-екосистеми, Гулей С. А. (2019)
Яворська М. К. - Інституційні засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі (2019)
Бабенко В. О. - Система взаємодії з клієнтами на прикладі інформаційно-консультаційного сервісу для підприємств (2019)
Даляк Н. А. - Застосування теорії нечітких множин для аналізу системи взаємовідносин з клієнтами (2019)
Коротя М. І. - Макро-, мезо-, мікрорівень регулювання діяльності газорозподільних підприємств в Західному регіоні (2019)
Машканцева С. О. - Інноваційний розвиток транспортної системи регіону: проблеми та перспективи, Скляр Л. Б. (2019)
Іванченков В. С. - Інвестиційний потенціал підприємств харчової промисловості Одеського регіону в умовах економічної нестабільності, Алєксєйчук О. О. (2019)
Мостенська Т. Л. - Інструменти антикризового управління, Юрій Е. О. (2019)
Маркіна І. А. - Забезпечення інформаційної безпеки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчої сфери, Овчарук О. М. (2019)
Завгородній А. В. - Принципи зовнішньоекономічної діяльності: національний та регіональний виміри (2019)
Спатар О. В. - Сучасний стан функціювання труботранспортної системи регіону (2019)
Ужва А. М. - Холістичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Довгаль О. В. (2019)
Швець О. В. - Методологічні аспекти дослідження економічної активності населення регіону (2019)
Басюркіна Н. Й. - Роль держави у процесі залучення інвестицій в розвиток аграрного сектору, Лагодієнко Н. В., Турленко Н. В. (2019)
Гавриленко О. В. - Організація моніторингу і контролю економічних результатів в процесі управління аграрними підприємствами (2019)
Харченко Т. М. - Роль ризик-менеджменту на підприємствах за сучасних умов господарювання, Шестакова А. В. (2019)
Лепейко Т. І. - Організаційно-економічні засади реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства (2019)
Ковшун Н. Е. - Становлення малого та середнього бізнесу в трансформаційний період: досвід України та Китаю (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Chemeris A. - Analysis and Optimization of the Sizes of the Iteration Space Tiles During the Parallelization of Program Loop Operators, Sushko S. (2018)
Dobrovolskyi V. - Microprocessor with Tagged Registers Realizing Parallelism (2018)
Hirniak Y. - Subsystem of CPS Information Support Organization, Ivakhiv O., Nakonechnyi M., Velgan R., Viter O. (2018)
Klushyn Y. - High-Performance Software for Designing Complex Cyber-Physical Systems on Parallel Computers (2018)
Kupin A. - Methodology for the Construction of Predictive Analysis Systems as Exemplified by the Mining Equipment in the Big Data Environment Using Smart Agents and Cybernetic Systems, Ivchenko R. (2018)
Shabatura Y. - Linear Electromechanical Generator in the Cyber-Physical System of Selection and Conversion of the Artilery Cannon Recoil Energy, Balandin M., Seredyuk B., Atamanyuk V. (2018)
Shkarupylo V. - On the Approaches to Cyber-Physical Systems Simulation, Kudermetov R., Polska O. (2018)
Гуторов А. О. - Теоретико-методологічні засади розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2019)
Аранчій В. І. - Інституційні засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі, Зоря О. П., Галінська Т. С., Голбан Т. Т. (2019)
Гавриленко О. В. - Моніторинг і контроль фінансової стійкості та стану економічної безпеки аграрного підприємства (2019)
Лагодієнко В. В. - Сільськогосподарська діяльність селянських домогосподарств України: роль, стан та перспективи, Лагодієнко Н. В. (2019)
Завгородній А. В. - Дослідження особливостей зовнішньоекономічної торгівлі послугами регіональної економіки (2019)
Воронюк Т. А. - Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства у Чернівецькій області (2019)
Довгаль О. В. - Важливість соціальної інфраструктури в розвиткові демографічного потенціалу сільських територій (2019)
Іванченкова Л. В. - Якість продукції в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності сучасного виробництва, Стасюкова К. В. (2019)
Клочан І. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва зерна в аграрних підприємствах Миколаївської області, Мірошник В. О., Горковський О. П. (2019)
Мостова А. Д. - Стратегічні аспекти економічного розвитку держави (2019)
Суханова А. В. - Основні складові та принципи економічної безпеки аграрних підприємств (2019)
Пушак Я. Я. - Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційних механізмів в умовах сталого розвитку виробничих сфер економіки регіону, Турленко Н. В., Алєксєйчук О. О. (2019)
Коротя М. І. - Методичні та практичні підходи до обрахунку регіональних тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу (2019)
Машканцева С. О. - Інноваційний розвиток транспортно-логістичної системи як запорука економічної безпеки регіону, Омельчук К. С. (2019)
Tretyak K. - Investigation of the interrelationship between changes and redistribution of angular momentum of the earth, the antarctic tectonic plate, the atmosphere, and the ocean, Al-Alusi F. K. F., Babiy L. (2018)
Безручко К. - Вплив зсувної дислокаційної зони західного донбасу на формування газових скупчень у вугленосних відкладах, Д’яченко Н, Уразка М. (2018)
Цар М. - Конгломерати з екзотичним матеріалом в українських карпатах – поширення, склад, ймовірний генезис (2018)
Ступка О. - "Молоді платформи” – традиційні уявлення і реальність (геодинамічний аспект) (2018)
Назаревич А. - До проблеми підвищення глибинності, чутливості і точності моніторингових та нафтогазопошукових свердловинних геотермічних досліджень (2018)
Орлюк М. - Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва, Марченко А., Яцевський П. (2018)
Кендзера О. - Вплив осадової товщі на сейсмічні коливання вільної поверхні території ташлицької гаес, Семенова Ю. (2018)
Малицький Д. - Механізм вогнища і тектонічний контекст землетрусу 29.09.2017 р. поблизу м. Стебник, Гнип А., Грицай О., Муровська А., Кравець С., Козловський Е., Микита А. (2018)
Ярославу Софроновичу Кравчуку – 80! (2018)
Пам’яті Богдана Івановича Пісоцького (2018)
Баранник А. Ф. - Метод побудови точних розв'язків нелінійного рівняння теплопровідності ut = F(u) ux(x) + G(u) ux + H(u), Баранник Т. А., Юрик І. І. (2019)
Бородич Р. В. - О пересечении максимальных подгрупп конечных групп (2019)
Дауылбаев М. К. - Асимптотическое поведение решений краевой задачи для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений, Уаисов А. Б. (2019)
Izuchukwu C. - Systems of variational inequalities and multiple-set split equality fixed-point problems for countable families of multivalued type-one mappings of the demicontractive type, Okeke C. C., Mewomo O. T. (2019)
Kenzizi T. - A parabolic equation for the fractional Laplacian in the whole space: blow-up of nonnegative solutions (2019)
Лиман Ф. М. - Неперіодичні локально розв'язні групи з недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп, Лукашова Т. Д. (2019)
Макаров В. Л. - Узагальнення резонансних рівнянь для поліномів типу Лагерра і Лежандра на рівняння четвертого порядку, Романюк Н. М., Бандирський Б. Й. (2019)
Makhlouf A. - Cohomology of q-deformed Witt – Virasoro superalgebras of the Hom type, Saadaoui N. (2019)
Нижник Л. П. - Детермінована дифузія, Нижник І. Л. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв'язками (2019)
Махмудова М. Г. - О спектральных свойствах одномерного оператора Штарка на полуоси, Ханмамедов А. Х. (2019)
Сухина Е. Н. - Опыт применения хрономодулированной радиохимиотерапии неоперабельных форм, Немальцова Е. В., Немальцова Е. А. (2019)
Євстахевич Ю. Л. - Спленектомія в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії, Євстахевич І. Й., Семерак М. М., Логінський В. Є. (2019)
Мотузюк І. М. - Економічна доцільність одномоментних реконструктивних оперативних втручань у хворих на рак грудної залози, Сидорчук О. І., Понятовський П. Л., Костюченко Є. В., Славута Г. Б. (2019)
Красносельський М. В. - Кореляція змін показників переферичної крові хворих на рак шлунка залежно від об'єму оперативного втручання, Мовчан О. В. (2019)
Ткаченко П. В. - Иммуногистохимические критерии прогноза рака предстательной железы, Яковцова И. И., Ивахно И. В., Долгая О. В., Олейник А. Е. (2019)
Титов Е. В. - Прогностические маркеры рецидивирования и прогрессии неинвазивного уротелиального рака мочевого пузыря, Яковцова И. И., Ивахно И. В., Данилюк С. В. (2019)
Узленкова Н. Є. - Експериментальне моделювання гострих радіаційних уражень шкіри у щурів після впливу рентгенівського випромінювання, Скоробогатова Н. Г., Кривко А. І., Масленнікова О. Л., Леонова І. О. (2019)
Громакова И. А. - Периоперационная терапия онкологических больных, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Пономарев И. Н., Громакова И. С. (2019)
Sevastianova V. - Radiation medicine (2019)
Старіков В. І. - Клінічні випадки тривалого виживання хворих на метастатичний та рецидивний рак легені, Сенніков І. А., Майборода К. Ю. (2019)
Урсул О. Г. - Случай туберкулезного перитонита у больного ВИЧ, Веселый А. Л., Мощенко В. Л., Калиновская И. И. (2019)
Панов О. В. - Випадок меланоми шлунково-кишкового тракту (первинно-множинне чи вторинне ураження?), Спузяк Р. М., Радченко О. А., Скорик Г. Р. (2019)
Резолюція Науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (26–27 червня 2019 р., м. Полтава) (2019)
Стаднік В. Є. - Гідрохімічний синтез і властивості плівок гідрарґерум (ІІ) сульфіду та гідрарґерум (ІІ) селеніду, Созанський М. А., Коваль Н. М., Шаповал П. Й., Ятчишин Й. Й. (2018)
Смірнова О. Я. - Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону, Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й. (2018)
Герасимчук С. І. - Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину, Мельник Г. В., Собечко І. Б., Тимняк З. С., ПавловськийЮ. П. (2018)
Рідка О. Р. - Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі, Матійчук В. С., Тищенко Н. І., Костюк Р. Р., Кочубей В. В., Сергеєв В. В. (2018)
Комаренська З. М. - Активація каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом, Никипанчук М. В., Олійник Л. П. (2018)
Олійник Л. П. - Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів, Бернатська Н. Л., Реутський В. В., Комаренська З. (2018)
Дронь І. А. - Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинів, Винницька С. І., Олекса В. В., Хом’як С. В., Остапів Д. Д. (2018)
Bobrova K. I. - Decomposition of three-, four-, and five-membered oxygen heterocycles by tert-butyl hydroperoxide, Fleychuk R. I., Hevus O. I. (2018)
Zhyhailo M. M. - Investigation of viscosity of sol-gel systems based on 3-methacryloxy-propyltrimethoxysilane and tetraethoxysilane, Demchyna O. I., Demydova K. V., Yevchuk I. Y. (2018)
Sukhatskiy Y. V. - Cavitation wastewater treatment from toluene, Zin O. I., Znak Z. O., Mnykh R. V. (2018)
Чеканський Б. Б. - Оптимізація складу багатокомпонентного композиційного в’яжучого, Луцюк І. В. (2018)
Шепіда М. В. - Осадження наноструктурованого осаду срібла на поверхні кремнію методом гальванічного заміщення, Зозуля Г. І., Кунтий О. І. (2018)
Головей С. А. - Вплив структури сталі 45 на перенапругу виділення водню за наявності сульфідів заліза (2018)
Солоха І. В. - Вплив перлітового освітлювача нерафінованої олії на властивості керамзитового гравію, Вахула О. М., Пона М. Г., Боровець З. І. (2018)
Лудин А. М. - Синтез естерів на основі продуктів окиснення циклогексану, Реутський В. В. (2018)
Subtelnyi R. O. - Cyclopentadiene oligomer synthesis based on C9 fraction of liquid pyrolysis products, Orobchuk О. M., Dresher О. R., Dziniak B. O. (2018)
Червінський Т. І. - Хімічна регенерація відпрацьованих нафтових олив у присутності тіокарбаміду, Корчак Б. О., Когут О. В. (2018)
Дацко Б. М. - Визначення роботоздатності цинкових покриттів в умовах механічних напружень та корозивних середовищ (2018)
Наконечна А. В. - Синтез s-фталімідоалкільних естерів 4-заміщених бензентіосульфокислот та скринінг їх біологічної активності, Бондаренко C. П., Шиян Г. Б., Монька Н. Я., Маліцька А. В., Лубенець В. І. (2018)
Кархут А. І. - Дослідження регіоселективності циклоприєднання азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину 3 вінільними похідними, Самборський В. Т., Болібрух Х. Б., Половкович С. В., Новіков В. П. (2018)
Шупенюк В. І. - Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону, Тарас Т. М. , Болібрух Л. Д., Журахівська Л. Р., Губицька І. І. (2018)
Сингаєвський В. О. - Реакція I3+2I циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінону, Слесарчук М. C., Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Половкович С. В. (2018)
Шинкарук О. Ю. - Характеристика мийного засобу "ензимий" за здатністю руйнування мікробних біоплівок, Кухтин М. Д., Вічко О. І., Швед О. В., Марінцова Н Г. (2018)
Люта О. В. - Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовища, Симак Д. М. (2018)
Дячок В. В. - Дослідження впливу оксидів нітрогену на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищі, Мандрик С. Т., Катишева В. В., Гуглич С. І. (2018)
Семенишин Є. М. - Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинниками, Іващук О. С., Римар Т. І. (2018)
Попович О. Р. - Застосування ANAMMOX процесу для біологічного очищення промислових вод, Вронська Н. Ю., Слюсар В. Т., Захарко Я. М. (2018)
Karkhut А. - The influence of the poly(vinyl chloride) on the chemical stability of polyester composites, Bolibrukh C., Gubitska І., Samborskyi V., Polovkovych S. (2018)
Кір’янчук В. Ф. - Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризація, Демчук З. І., Когут А. М., Шевчук О. М., Воронов А. С., Воронов С. А. (2018)
Моравський В. С. - Технологія металізації гранульованої полімерної сировини, Кучеренко А. М., Якушик І. С., Дулебова Л., Гарбач Т. (2018)
Паюк О. Л. - Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі, Мітіна Н. Є., Надашкевич З. Я. , Кінаш Н. І., Заіченко О. С. (2018)
Семенюк Н. Б. - Використання ультразвуку в реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основі, Левицька Х. В., Дзяман І. З., Дудок Г. Д., Скорохода В. Й. (2018)
Сердюк В. О. - Реакційноздатні пероксидні макроініціатори для структурування біосумісних полімерів, Шевчук О. М., Перевізник О. Б., Букартик Н. М., Токарев В. С. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Cherkes B. - Professor Andriy Rudnytskyi and his impact on forming the Lviv’s architectural environment of the second half of the 20th century, Dyda I. (2018)
Posatskyy B. - Andriy Rudnytskyi as a Ukrainian scholar and urbanist (2018)
Bevz M. - Zhovkva – a town built at the end of the 16th century with the architectural and planning pattern based on the concept of the renaissance ideal city (2018)
Czekiel-Świtalska E. - Urban landscape and greenery protection (2018)
Didyk V. - Revalorization of parks of historical suburban estates based on the example of Obroshyne village (2018)
Dyda I. - Similar urbanistic approach to foundation of the early middle age cities (up to 13th century) in Poland and in Ukraine (2018)
Gazińska O. - City reconnection as based on the project from street to city by Thomas B. Thriges gade, Odense, Denmark (2018)
Habrel M. - Spiritual and philosophical values in the profession and training of an architect. Personality against the time background (2018)
Hnes L. - Results of practical implementation of large town planning projects in rural areas in the 80’s of the 20th century in Ukraine (by example of villages constructed for the Chornobyl zone out-migrants) (2018)
Koznarska H. - The spatial organization of sacral squares in the system of city (2018)
Kryvoruchko O. - Urbanistic strategies of historical cities: workshop revitalization of market square in Lutsk (2018)
Kryvoruchko Y. - Stereotypes of architectural theory and authentic creative work (2018)
Lukashchuk H. - Degradation of the forest parks in conditions of the development of Lviv agglomeration (2018)
Marzęcki W. - Street withering (2018)
Mazur T. - Multi-modal transportation hubs as the elements of a policentric system of the greater city’ center formation (by example of Lviv city), Korol E. (2018)
Pavliv A. - The role of urban-planning impulses in the activity of city-wide institutions (2018)
Petryshyn H. - "Mistoznavstvo / city-studies”: ethymology of the term and its application in Ukraine (2018)
Posatskyy B. - Architectural image development in the cities of western Ukraine (at the turn of the 20th and 21st century) (2018)
Rotchniak Y. - To the problems of formation of architecture of the railway passenger nodes in Lviv (2018)
Rusanova I. - Transformation of urban spaces of Lviv in 20ht–21st centuries (2018)
Sosnova N. - The use of the B. Hillier`s method for the significant city public space analysis (2018)
Безгін К. С. - Інволюція інноваційно-активної організації: поведінковий аспект (2019)
Дятлова В. В. - Сучасні підходи до розвитку відновлювальної енергетики як складової інноваційної економіки України, Петрик І. В. (2019)
Савченко М. В. - Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу, Солоненко Ю. В. (2019)
Сидорова А. В. - Оцінювання кадрового потенціалу підприємств на основі компетентнісного підходу, Гонтюк В. А. (2019)
Горошкова Л. А. - Економіко-статистичне моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля України, Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. (2019)
Кримова М. О. - Інтеграція мігрантів як інструмент функціонування ринку міграційних послуг країн ЄС (2019)
Рижкова Г. А. - Пропозіція консультаційних послуг на ринку нерухомості Дніпровського регіону, Юдіна О. І. (2019)
Гевлич Л. Л. - Облікова політика щодо основних засобів як фактор підвищення ефективності управління, Бабій М. В. (2019)
Kosteniuk Yu. - Development trends of the automotive market and its impact on the ecologization of Ukraine, Kryzhanivska I. (2019)
Бей Г. В. - Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів, Середа Г. В. (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Olshanskiy V. - On Free Oscillations of a Quadratic Nonlinear Oscillator, Olshanskiy S., Slipchenko M. (2017)
Zhygalov A. - Investigation of the Carbide-Tipped Tool Wear Hardened by Method of Aerodynamic Impact, Stupnytskyy V. (2017)
Borushchak L. - Influence of the Technological Gap Value of the Tool-Joint Tapered Thread on the Drilling Mud Flow Rate in Its Screw Coupling, Borushchak S., Onysko O. (2017)
Hrytsay I. - Gears with Asymmetric Tooth Profiles and New Alternative Method of Their Manufacturing (2017)
Jaroszewicz J. - Determination of Stresses and Ultimate Loads for Composite Plates with Elastic Inclusions, Maksymovych O., Dzyubyk A., Nazar I. (2017)
Dzyubyk A. - Optimization of Welding Modes for High-Strength Low-Alloy Domex 700 Steel, Palash V., Khomych I., Hrynus S. (2017)
Biloborodchenko V. - Investigation of Magnetically Controlled Electric Arc, Dzyubyk A., Zabranskyi A. (2017)
Korendiy V. - Substantiation of Parameters and Analysis of Operational Characteristics of Oscillating Systems of Vibratory Finishing Machines, Zakharov V. (2017)
Vrublevskyi І. - Prospects of Use of Vibratory Devices with Electromagnetic Drives for Massive Piece Goods Conveying (2017)
Korendiy V. - Structural and Kinematic Synthesis of the 1-Dof Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs (2017)
Kuzyshyn A. - Evaluation of Dynamic Characteristics of DPKr-2 Diesel Train on Straight Sections of Railway Track, Batig A. (2017)
Kachmar R. - Functional Performance of the Main Lighting System of Motor Vehicles, Zhuk R. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Trush V. - Kinetic Regularities of High-Temperature Interaction of Titanium Alloys with Oxygen-Medium (2018)
Nemyrovskyi Y. - Cylindrical Control of Holes of Tube Details Manufactured by Deforming Broaching, Posvyatenko E., Sheikin S., Tsekhanov Y. (2018)
Kuzio I. - Substantiation of Inertial, Stiffness and Excitation Parameters of Vibratory Lapping Machine with Linear Oscillations of Laps, Zakharov V., Korendiy V. (2018)
Pak R. - Calculation of Wave Fields in a Layered Half-Space with Absorption Based on the Thomson-Haskell Method, Lanets O. (2018)
Olshanskiy V. - Free Oscillations of an Oscillator with Nonlinear Positional Friction, Burlaka V., Slipchenko M. (2018)
Andrukhiv A. - Asymptotic Method in Investigation of Complex Nonlinear Oscillations of Elastic Bodies, Sokil B., Sokil M. (2018)
Hrytsay I. - Computer 3D Modelling of Chip Geometry and Force Field in the Hobbing Process, Topchij V., Kuk A. (2018)
Korendiy V. - Dynamics of Two-mass Mobile Vibratory Robot with Electromagnetic Drive and Vibro-impact Operation Mode (2018)
Kachmar R. - The Influence of the Vehicle’s Suspension Malfunction on its Operational Efficiency, Muzychuk A., Lanets O., Porokhovskyi Y. (2018)
Dubjansky A. - Influence of Constructive and Oscillatory Parameters of Buses Suspension on the Road Safety, Bodnar M. (2018)
Живиця Д. Г. - ВІЛ-інфекція і старіння: нова проблема в еру ефективної антиретровірусної терапії (2019)
Ніколайчук М. А. - Забезпеченість вітаміном D пацієнтів з хронічним гепатитом С, Шостакович-Корецька Л. Р., Будаєва І. В., Шевченко-Макаренко О. П. (2019)
Оніщенко Н. В. - Вміст інтерлейкіну-10 в сироватці крові при оперізувальному герпесі у дорослих залежно від поліморфізму його гена (rs1800896), Рябоконь О. В., Камишний О. М. (2019)
Незгода І. І. - Леткі жирні кислоти як метаболічні маркери порушення мікробіоценозу кишечнику при ротавірусній інфекції у дітей, Науменко О. М., Нікульченко О. В. (2019)
Гузь О. В. - Вплив стрептокока слизової оболонки носоротоглотки на цитокінову відповідь дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз, Кузнєцов С. В. (2019)
Подобівський С. С. - Використання медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів родів Ixodes та Dermacentor і кліщових інфекцій на території Тернопільської області, Федонюк Л. Я., Корда М. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І., Подобівський В. С. (2019)
Грицко Р. Ю. - Сучасні погляди на хологенну діарею, Бочар О. М., Бочар В. Т. (2019)
Копча В. С. - Випадок задавненого дифілоботріозу людини, ускладненого фунікулярним мієлозом, Андрейчин М. А., Шкробот С. І., Климнюк С. І., Кородюк В. І., Боронілова В. В., Кулак О. В., Невістюк В. Г. (2019)
Прокопів О. В. - Енцефаломієліт як ускладнення шигельозу, Прикуда Н. М. (2019)
Никитюк С. О. - Клінічний випадок рецидиву триденної малярії, Боярчук О. Р., Горішна І. Л., Гощинський П. В., Чубата О. Б., Дивоняк О. М. (2019)
Крушельницький О. Д. - Історичні аспекти військової епідеміології в Україні, Огороднійчук І. В. (2019)
Пам’яті Анатолія Миновича Зарицького (2019)
Івахів О. Л. - Форум інфекціоністів у Хмельницькому (2019)
Для підготовки статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2019)
Title (2018)
Kravets D. - Cultural processes in the Ukrainian SSR in Mykhaylo Demkovych-Dobriansky’s publications (1950s – 1980s) (2018)
Барановська Н. - Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури (2018)
Вербицька П. - Культурна пам’ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства (2018)
Гетьманчук М. - Іноземні громадяни у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1939 – 1945 рр.) (2018)
Пономаренко Р. - Вишкіл капеланів дивізії військ СС "Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943 – 1945 рр.) (2018)
Хома І. - Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.) (2018)
Рогач О. - Методологічні аспекти аналізу багатонаціональних підприємств (2019)
Жиленко К. - Глобалізаційні домінанти розвитку бізнес-діяльності, Мешко Н. (2019)
Антонюк Л. - Глобальна економічна мережевізація у конкурентному зростанні країн, Черкас Н. (2019)
Сіка Е. - Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку, Ткаленко С., Любачівська Р. (2019)
Столярчук Я. - Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України, Ільницький Д., Войчак Д. (2019)
Лютак О. - Організаційно-інституційні напрями посилення позицій України на міжнародних інвестиційних ринках, Баула О. (2019)
Title (2019)
Kravets D. - The image of Ukraine in the US publications of 1920s – 1930s (2019)
Банах В. - Прояви "музеальності" в історичній ретроспективі: від античності до ХІХ ст. (2019)
Барановська Н. - Особливості національної сакральної спадщини та її дрогобицька складова (2019)
Божко Н. - Збереження та використання пам’яток архітектури на західноукраїнських землях в добу тоталітаризму (II половина ХХ ст.), Цубов Л. (2019)
Вербицька П. - Історія туризму Галичини в антропологічному вимірі (2019)
Вовк Н. - Значення військового однострою Збройних сил Західно-Української Народної Республіки як індикатора самоідентичності (2019)
Гетьманчук М. - Система підготовки особового складу військ СС нацистської Німеччини напередодні та в роки Другої світової війни (1933 – 1945 рр.) (2019)
Гнідик І. - Лабораторії як осердя науково-дослідної частини Львівського політехнічного інституту (1944 – початок 1980-х рр.) (2019)
Камінська О. - Діяльність Сидора Голубовича на початковому етапі державотворення Західноукраїнської Народної Республіки (листопад – грудень 1918 р.) (2019)
Курдина Ю. - Мистецтво Майдану як джерело наповнення Музею Революції Гідності (2019)
Лисейко Я. - Полотно із алегоричним зображенням Речі Посполитої з колекції Львівського історичного музею, Смуток І. (2019)
Мельник Р. - Найдавніші дерев’яні церкви Сколівщини, Мельник В. (2019)
Терський C. - Керамічні плитки для оздоблення долівок храмів у містах Волинського князівства XІ – XІV ст.: історія дослідження (2019)
Хома І. - Діяльність Є. Коновальця навколо військово-політичних процесів у серпні – жовтні 1920 р. (2019)
Буйницька О. - Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету, Смірнова В., Тютюнник А. (2019)
Девін В. - Використання програмного комплексу "GIM" у викладанні дисципліни "Технічна механіка", Ткачук В., Скоробогатов Д. (2019)
Грановська Т. - Готовність учителів природничих наук до застосування мобільних технологій для навчання учнів (2019)
Nastas D. - Analysis of the experience of the countries of eastern asia in preparation of future primary school teachers by the implementation of digital technologies (2019)
Паламар С. - Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти, Науменко М. (2019)
Рябко А. - Обчислення похибок саморобних фізичних приладів з цифровими і аналоговими датчиками, Толмачов В. (2019)
Sherman M. - Web resource for studying the arduino platform for software engineers in higher education of Ukraine, Samchynska Y., Kuzhelyuk N. (2019)
Синюкова О. - Про сутність і різні форми впровадження практико-орієнтованого навчання під час підготовки майбутніх учителів математики закладів загальної середньої освіти, Чепок О. (2019)
Скорнякова О. - Формування конкурентоспроможності майбутніх іт-фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Струтинська О. - Використання робототехніки та 3d технологій в умовах розвитку STEM освіти (2019)
Уманець В. - Аналіз міжнародного досвіду при підготовці майбутніх фахівців з інформаційної безпеки, Касянчук Н. (2019)
Varchenko-Trotsenko L. - Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions, Vember V., Terletska T. (2019)
Житєньова Н. - Критерії та показники компонентів готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації у освітньому процесі (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Rogach O. - Methodological aspects of the analysis of multinational enterprises (2019)
Zhylenko K. - Dominants of business activity globalization processes, Meshko N. (2019)
Antoniuk L. - Global economic networkization in the competitive growth of countries, Cherkas N. (2019)
Sica E. - Ukrainian economy’s investment security model in the European integration vector of development, Tkalenko S, Liubachivska R (2019)
Stoliarchuk Y. - Global infrastructure gap: theory and realities of Ukrainian agribusiness, lnytskyy D., Voichak D. (2019)
Liutak O. - Organizational and institutional directions of strengthening of Ukraine's position in international investment markets, Baula O. (2019)
Содержание (2019)
Gorbenko I. D. - Algorithms of asymmetric encryption and encapsulation of keys of post-quantum period of 5 -7 stability stability levels and their applications, Kachko O. G., Oleksijchuk O. M., Kuznetsov O. O., Gorbenko Yu. I., Onoprienko V. V., Yesina M. V., Kandy S. O. (2019)
Bobok I. I. - Steganalysis method efficient for the hidden communication channel with low capacity, Kobozeva A. A. (2019)
Gorbenko I. D. - Mathematical model of orthogonal frequency distribution and multiplexing (OFDM) signals, Zamula O. A., Morozov V. L., Rodionov S. V. (2019)
Кузнецов О. О. - Алгоритми криптографічного гешування, які застосовуються в сучасних блокчейн-системах, Горбенко Ю. І., Онопрієнко В. В., Стельник І. В., Мялковський Д. В. (2019)
Кузнецов О. О. - Дослідження алгоритмів криптографічного гешування, які застосовуються в сучасних блокчейн-системах, Горбенко Ю. І., Онопрієнко В. В., Стельник І. В., Мялковський Д. В. (2019)
Кузнецов О. О. - Дослідження швидкодії та статистичної безпеки алгоритмів криптографічного гешування, Тимченко В. А., Лисицький К. Є., Родінко М. Ю., Луценко М. С., Шеханін К. Ю., Колгатін А. О. (2019)
Isirova K. - Establishing trust protocols in mutual distrust network by consensus formation, Potii O., Claussen J. (2019)
Osadchuk M. - Method of Proof of Work consensus algorithms comparison, Oliynykov R. (2019)
Yesin V. I. - Some approach to data masking as means to counteract the inference threat, Vilihura V. V. (2019)
Горбенко Ю. І. - Сучасні проблеми централізованих технологій типу "клієнт – сервер" та можливості їх удосконалення на основі децентралізації, Єсіна М. В., Мялковський Д. В., Акользіна О. С., Пономарь В. А. (2019)
Полуяненко Н. А. - Моделирование атаки двойной траты на протокол консенсуса "Proof of work", Кузнецов А. А. (2019)
Горбенко І. Д. - Принципи побудування та аналізу інфраструктур відкритого ключа на основі застосування технології блокчейн, Потій О. В., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Єсіна М. В. (2019)
Замула О. А. - Оптимізація методів синтезу дискретних складних сигналів у сучасних багатокористувачевих системах зв'язку широкосмугового доступу (2019)
Гриньов Р. С. - Метод подолання засобів захисту з використанням вразливостей графічних файлів формату BMP, Сєвєрінов О. В. (2019)
Кулібаба В. А. - Порівняльний аналіз криптоперетворень на еліптичних кривих та кривих Едвардса (2019)
Bessalov A. - Securuty of modified digital public-key signature EdDSA, Kovalchuk L., Kuchynska N., Telizhenko O. (2019)
Televnyi D. - The Kupyna hash function application to SPHINCS+ signatures (2019)
Перспективные криптографические преобразования и их применение (рефераты) (2019)
Баранецький Я. О. - Несамоспряжена нелокальна крайова задача для оператора диференцiювання парного порядку, Каленюк П. I., Сохан П. Л. (2018)
Возняк О. Г. - Фундаментальний розв’язок задачi Кошi для ультрапараболiчного рiвняння типу Колмогорова з двома групами просторових змiнних та виродженням на початковiй гiперплощинi, Iвасишен С. Д., Мединський I. П. (2018)
Врублевський I. Й. - Ортоптичнi кривi кубiки Чирнгаузена (2018)
Горбачук М. Л. - Життєвий i творчий шлях генiального українського математика Георгiя Вороного, Пташник Б. Й., Iлькiв В. С. (2018)
Достойна В. В. - Система функцiй, бiортогональна з многочленами Чебишова другого роду на замкнених кривих комплексної площини, Веселовська О. В., Сухорольський М. А. (2018)
Iлькiв В. С. - Про стiйкiсть розв’язкiв квазiдиференцiальних рiвнянь, Пахолок Б. Б., Пелех Я. М. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського