Новосьолов О. В. - Архітектурна спадщина Бойківщини ХVІІ – початку ХХ ст., Маланюк Т. З. (2013)
Великочий Д. В. - Проблема Східної Галичини у зовнішній політиці Речі Посполитої міжвоєнного періоду (2013)
Клапчук В. М. - Пейзажна оцінка Українських Карпат (на прикладі окремих природних об’єктів), Бродяк І. Ю. (2013)
Лабій Ю. М. - Туризм у Карпатах і методи виявлення дії гірської місцевості на подорожуючих, Мердух І. І., Крупчук Т. Ю. (2013)
Калуцький І. Ф. - Покращення рекреаційно-туристичної атрактивності лісів Прикарпаття (2013)
Лозинський Р. М. - Географія ресурсів ностальгійного туризму Жовківського району Львівської області, Кучинська І. В., Дорош Ю. С. (2013)
Мендела І. Я. - Новітні тенденції розвитку готельного вендінгу в Україні (2013)
Коробейникова Я. С. - Екологічні проблеми розвитку туристичної інфраструктури, Мурава Ю. І. (2013)
Безручко Л. С. - Історико-культурний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи туристичного використання (2013)
Клапчук В. М. - Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності, Клапчук О. О., Клапчук М. В. (2013)
Ковальська Л. В. - Науково-освітня та рекреаційна діяльність Галицького НПП (2013)
Шикеринець В. В. - Розвиток релігійного туризму на Прикарпатті (2013)
Берест Р. Я. - Нові джерела історії Прикарпаття та гірських районів Львівщини для потреб туризму, Колесник С. Д. (2013)
Лояк Л. М. - Інноваційний розвиток як фактор підвищення конкурентоспроможності малого підприємства туристичної галузі (2013)
Гуменюк Г. М. - Ігрові технології як засіб професійної підготовки майбутніх організаторів туристичної діяльності, Ткачівська І. М. (2013)
Орлова В. В. - Механізм управління грошовими потоками готельного комплексу, Оришко С. П. (2013)
Брусак В. П. - Перспективи екотуристичного використання пам’яток неживої природи Галицького району Івано-Франківської області та створення геопарку "Галицьке Придністер’я" (2013)
Круль П. Ф. - Специфіка виникнення та формування народної музично-виконавської культури Галицького регіону Карпат, Теуту І. П. (2013)
Польова Л. В. - Проблеми розвитку корпоративної культури в українських готелях (2013)
Черепанин М. В. - Туристичний рух української молоді Галичини: культурно-просвітницькі традиції в етнорегіональному контексті (2013)
Маловічко С. М. - Особливості духовно-історичної спадщини Тернопільщини (2013)
Волощук Ю. І. - Трансформація традиційних та академічних форм у сучасному народно-ансамблевому виконавстві Гуцульщини (2013)
Жерноклеєв О. - Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) (2013)
Клапчук В. - Дземан М. Іван Макух, адвокат із Товмача, – міністр ЗУНР (2013)
Великочий В. - Монументалізм і доступність мистецтвознавчої розвідки (роздуми над монографією Карась Г. В. "Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття") (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андрейчук Н. І. - Мовна когніція як складова процесу творення життєвого світу людини (2009)
Димитренко Л. В. - Лінгвокогнітивні засоби актуалізації образного вираження в поетичному тексті (2009)
Долга Т. О. - Переклад як вид мовленнєвої діяльності (2009)
Желтовський В. М. - To Sell Military Campaign in Iraq Stressing the Freedom Theme: How Politically Correct Vocabulary Was Used by George W. Bush (2009)
Заблоцький Ю. В. - Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами (2009)
Заньковська Г. Д. - Лінгвокультурологія у колі суміжних лінгвістичних наук (2009)
Зарівна О. Т. - Формування комунікативної компетенції засобами інформаційних технологій (2009)
Кіщенко Ю. В. - Чинники, які впливають на процес перекладу тексту (2009)
Кобяков О. О. - Статус мовчання у парадигмі невербальних та вербальних засобів комунікації (2009)
Лушпай Т. М. - Особливості свідомості білінгвів (2009)
Макарук Л. Л. - Процес проходження та сприйняття піктограм з точки зору когнітивістики (2009)
Мороз Л. В. - Деякі проблеми перекладу при викладанні іноземної мови, Пашко І. О. (2009)
Новоселецька С. В. - Глобальна англійська у євросоюзному контексті (2009)
Ольхович О. В. - Невербальна комунікація як складова міжкультурної компетентності (2009)
Романова Н. В. - Графіка як спосіб унаочнення емотивної енергетики перекладача (на матеріалі давньоверхньонімецьких текстів молитви "Отченаш") (2009)
Юр’єва О. Ю. - Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації (2009)
Байсан Д. В. - Лексико-семантичне поле "справедливість" в англійській мові (2009)
Бардакова О. О. - Дієслівні одиниці з першими наголошуваними відокремлюваними словотворчими компонентами в сучасній німецькій мові (на матеріалі медичної термінології) (2009)
Благодатна О. М. - Конвенціональна метафоризація концепту робота у сучасному американському та британському художньому дискурсі (2009)
Бобков В. О. - Відтворення фразеології з метрологічною назвою мішок/worek/bag у слов’янському і германському мовному просторі (2009)
Бобкова Т. В. - Дистрибутивні ознаки лексем на поняття "кількість" в англійських і українських текстах офіційного стилю (2009)
Бойчук К. В. - Мова газетних текстів як засіб впливу на читача (2009)
Бреник І. В. - Емотивна семантика та виділення ЛСП прикметників позитивної оцінки в англійській мові (2009)
Буяр І. Є. - Лінгвістична категорія оцінки: оцінювання досягнутого у вітчизняній лінгвістиці (2009)
Бялик В. Д. - Аналогія та прототип на семантика як складники генези лексичного квантора - неологізму (2009)
Вецкур Т. А. - Вербалізація культурних концептів у повчальному дискурсі (2009)
Галай Т. М. - Експліцитні засоби вираження незгоди в англомовному художньому дискурсі, Гринда Ю. І. (2009)
Гладка В. А. - Поняття "неологізм" у світлі сучасних лінгвістичних парадигм (2009)
Гнатюк А. В. - Дослідження синонімічного ряду на позначення сумніву (2009)
Горчак О. В. - Синтактико-стилістичні показники прагматичної спрямованості англомовної політичної риторики (на прикладі промов Маргарет Тетчер, Тоні Блера, Абрагама Лінкольна, Гордона Брауна, Нейла Армстронга та Нельсона Мандели) (2009)
Гришкова Н. В. - Концепт як мовно-культурний феномен (2009)
Demjanjuk O. A. - Ausdrucksmittel fűr das verbalisierte konzept "absage” im kommunikativ-Pragmatischen aspekt (2009)
Derkacz-Padiasek T. I. - A Survey of Rival Diminutive Formations in Polish and Ukrainian (2009)
Dribniuk V. T. - English Medical Abbreviations (2009)
Єрченко П. Г. - Фразеологічна деривація як один з видів творення фразеологізмів (на матеріалі англійської мови) (2009)
Замашна С. М. - Соціокультурний компонент лексики з позначенням кольору (2009)
Калиновська І. М. - Газетний заголовок як проблема перекладу (на прикладі іменникових фраз типу NNN), Процик М. М. (2009)
Ковальчук Л. В. - Контекстуальні фактори та їх реалізація в дискурсі (2009)
Косенко А. В. - До проблеми дефініції концепту як стрижневого об’єкту мовознавчих розвідок (2009)
Кость І. Я. - Вербалізація погляду як зовнішнього прояву емоцій одиницями фразеосистеми української мови (2009)
Кошка Н. І. - Огляд розвитку та стану корпусної лінгвістики в історичному аспекті (2009)
Краток Ю. К. - Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови (2009)
Кузнєцова Д. Ю. - Прецедентні феномени в номінаціях виразів обличчя (2009)
Луговой В. С. - Имя собственное в составе фразеологических единиц французького и украинского языков, Летченя Л. М. (2009)
Литвин А. А. - Семантика та функціонування англійських фразеологічних одиниць на позначення поняття "удар" у спортивній грі волейбол (2009)
Магас Н. М. - Суб’єктно-об’єктна організація речень з ментальними предикатами (2009)
Маліновська Л. С. - Різноаспектний підхід до вивчення метафори як синтагми (2009)
Мельник Я. Г. - Язык молодежи и социальный пол или миф о гендерлекте, Ященко Е. Б. (2009)
Минзак О. - Коефіцієнт антонімічності параметричних прикметників лінійного розміру процентним співвідношенням (на матеріалі англійської мови) (2009)
Мокра О. М. - Лінгвістичні та когнітивні характеристики концепту ДОБРО в сучасній французькій мові, Ткачов В. І. (2009)
Миклаш Л. Т. - Таксономічні назви в англомовній дендрологічній терміносистемі (2009)
Михайленко В. В. - Систематизація модусного маркера (2009)
Олексійчук Ю. В. - Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" у сучасній англійській мові (2009)
Онищенко Ю. А. - Место фразеологических оборотов в языке прессы (2009)
Попович Т. І. - Вплив комунікативних інтенцій на діалогічне мовлення (2009)
Розводовська О. В. - Способи морфологічного словотвору в сучасній англійській мові бізнесу (2009)
Рудий В. Г. - Німецькі прізвища, утворені від назви місця проживання чи походження (2009)
Садовник-Чучвага Н. В. - Концепт ВОЇН як складова концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу (2009)
Сапожник І. В. - Функціонування комерційних термінів в авторському дискурсі (2009)
Синдега Р. Є. - Структурні особливості функціонування термінів в англомовних текстах з проблем комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Іващишин О. М. (2009)
Соболь Ю. О. - Стильові особливості науково-технічної мови і мовлення (2009)
Совтис Н. М. - Запозичення з української мови в польській анімальній лексиці (2009)
Стадній А. С. - Джерела мовної експресії (2009)
Степанов А. В. - Лексико-семантичні дивергенції і варіативність в терміносистемі латиноамериканських національних варіантів іспанської мови (2009)
Тимофєєва І. С. - Предикати фізичного стану в організації семантичної структури висловлювання (2009)
Тишко О. В. - Лінгвістичний аналіз поняття фрейму, Коцюк Л. М. (2009)
Фенюк Л. Д. - Способи вираження категорії заперечення у французькій мові (2009)
Фрідріх А. В. - Семантична інтерпретація фразеологічних одиниць сучасної англійської мови (2009)
Хом’як І. М. - Теоретичні основи правописних норм української мови (2009)
Чепіль О. Я. - Лексико-семантичні особливості термінолексики зовнішньоторговельних контрактів (2009)
Шапран Н. В. - Функціональні особливості компліментарних висловлень в англомовному дискурсі (2009)
Швачко С. О. - Числівники як стилістичні атрактори інконгруентності (2009)
Шуменко О. А. - Лінгвокогнітивні параметри денумеративів (2009)
Юрашко Л. В. - Короткий огляд деяких класифікацій демінутивів за їх прагмалінгвістичним компонентом (2009)
Яковлева О. В. - Вираження людини у мовленні (2009)
Бабієць І. Г. - Montessori Method in Teaching Foreign Languages (2009)
Білецька С. М. - Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2" (2009)
Бондар Є. Б. - Соціально-психологічні особливості студентської молоді (2009)
Bochan P. - Using Macromedia Authorware Information Technology Methodologies for E-learning (2009)
Гузій Т. М. - Використання інтерактивних технологій для розвитку професійного мовлення студентів у НВНЗ, Гречок Л. М. (2009)
Засєкіна С. А. - Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках (2009)
Ковальчук І. В. - Особливості розвитку та роль внутрішнього мовлення в процесі вивчення іноземної мови (2009)
Костюк О. Ю. - Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ – поч.. ХХ ст.) (2009)
Кравець О. П. - Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою (2009)
Мазурок О. М. - Сугестивні технології викладання іноземних мов (2009)
Михальчук Н. О. - Розвиток особистості старшокласників засобами світової літератури (2009)
Перішко І. В. - Про професійну підготовку майбутніх учителів до роботи з обдарованими до вивчення іноземних мов школярами (2009)
Полковський В. П. - Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці, Семенчук Ю. О. (2009)
Проценко Н. В. - Тестовий контроль та сучасні технології викладання іноземних мов (2009)
Сяська Н. В. - Проблеми формування англомовної лексичної компетенції у студентів молодших курсів (2009)
Шалова Н. С. - Distance Education as a New Method of Teaching and intercultural Communication (2009)
Шмирова О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов (2009)
Шуневич Б. І. - Методика комбінованого викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2009)
Химай Н. І. - Оптимізація навчального процесу за допомогою сучасних технологій (2009)
Гринда Ю. І. - Ділове мовлення англійською мовою як невід’ємна складова навчання спеціалістів економічних спеціальностей (2009)
Іванів О. В. - З досвіду роботи з дистанційним курсом для ад’юнктів (2009)
Ливинець М. Д. - До питання типології помилок у мовленні майбутніх учителів у парадигмі формування їх професійної та соціокультурної компетенції (2009)
Стрельнікова О. В. - Інтерактивні методи викладання англійської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ (2009)
Сухомлин Т. С. - Психолого-педагогічні умови ефективного впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Ваховська Н. Л. - Есхатологія повороту (Wende) в романі Т. Гетхе "Nox" (2009)
Волкова С. В. - Особливості композиційної структури американської народної казки (2009)
Волосюк О. М. - Феміністична завантаженість поетикальних засобів вираження метаморфози головної героїні у п’єсі Бернарда Шоу "Пігмаліон" (2009)
Гоца Н. М. - Проблематика прозових творів сучасних афро-американських письменниць (на прикладі романів Тоні Моррісон) (2009)
Григоренко О. В. - Житлові мотиви: конфлікт навколо будинку в романі Е. Єлінек "Коханки" (2009)
Зелінська Л. В. - Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті міжкультурної комунікації (2009)
Іконнікова М. В. - Особистість VS тоталітаризм у романі Дж. Орвелла "1984" (2009)
Колісник В. Ю. - Засоби виразності у романі Джин Сондерс "Дружини, подруги та коханці" 625-630 (2009)
Лисенко О. С. - Образ "нової жінки" у трагедії Ж. Ануя "Медея" (2009)
Місінькевич О. М. - Жіночі образи як уособлення жіночої краси і гармонії світу у поетичному мовленні неокласиків (2009)
Морозова І. І. - Мовна особистість жінки у драматургії вікторіанської доби (2009)
Папушина В. А. - Зображення духовного світу творчої особистості в романі К. Рансмайра "Останній світ" (2009)
Проценко О. Ф. - Імплікативний простір поетичного тексту К. Сендберга "Prairie Waters by Night" (2009)
Ситник О. В. - Психологічна функція онейросфери у малій прозі В. Фолкнера та М. Хвильового (2009)
Стороха Б. В. - Загальні принципи поетики конкретної поезії (2009)
Зельдина Е. Р. - История развития законодательства о коммерческом посредничестве, Тодуа Т. Л. (2013)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Господарсько-правові аспекти функціонування наукових парків (2013)
Ляшенко С. В. - Щодо правових засобів державної підтримки малого підприємництва (2013)
Шаповалова О. В. - Тлумачення господарських ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством (2013)
Журба А. І. - Ієрархічність спрямування системи кримінального судочинства України (2013)
Рядінська В. О. - Еволюція принципу загальності оподаткування та його реалізація при оподаткуванні доходів фізичних осіб на сучасному етапі в Україні (2013)
Шишов О. О. - Теоретико-правові засади захисту прав платників податків (2013)
Гудіма Т. С. - Зміна акцентів державної політики в сфері венчурного інвестування (2013)
Кущ Л. І. - Щодо питання правового статусу суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я (2013)
Селиванова И. А. - Правовой статус и разновидности акционерных обществ, акционером которых является государство (2013)
Соколов М. В. - Щодо удосконалення правової основи матеріально-технічного постачання суб’єктів господарювання (2013)
Чухраєв Д. А. - Удосконалення процесуального статусу поручителя, що залучається під час обрання запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України (2013)
Булатов Е. В. - Юридическая квалификация формы собственности некоммерческих организаций (2013)
Крестьянникова О. О. - Щодо реалізації стимулюючої функції податків, Роменський А. О. (2013)
Левендаренко О. О. - Реалізація принципу верховенства права під час здійснення права підозрюваного на вільний вибір захисника у кримінальному провадженні України, Кондратенко В. І. (2013)
Слободян О. А. - Цивільно-правова характеристика відносин з управління майном у сфері спільного інвестування (2013)
Албул С. В. - Рейдерство: до питання вироблення Державної стратегії протидії, Кузніченко С. О. (2013)
Богатирьова О. І. - Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції (2013)
Буткевич С. А. - Легалізація злочинних доходів і корупція: реальні та потенційні загрози (2013)
Ємець О. М. - Правові аспекти міжнародного співробітництва правоохоронних органів (2013)
Розгон О. В. - Особливості порядку переходу права власності на акцію (2013)
Пилипенко Г. М. - Оцінка компетентності експерта (2013)
Мищак І. М. - Нормотворча діяльність ООН щодо забезпечення права людини на освіту та імплементація цих норм в Україні (2013)
Назаренко Ю. О. - Правова основа регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Олійник А. Р. - Податкова застава та забезпечення виконання податкового зобов’язання: порівняльна характеристика законодавства України та Республіки Грузія (2013)
Григорчук Є. В. - Процесуальна природа учасників провадження, що виконують допоміжну функцію у кримінальному судочинстві України (2013)
Жарикова Е. А. - Эволюция законодательства о деятельности субъектов предпринимательства — граждан (2013)
Приходько К. В. - Предмет і мета судового контролю на стадії досудового розслідування (2013)
Сорокина Т. Б. - Правовая основа ресторанного хозяйства (2013)
Беніцький А. С. - Розвиток законодавства Російської імперії про кримінальну відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині у період правління Катерини ІІ (2013)
Крутова Л. А. - Реализация социально-экономической функции украинского государства в сфере промышленного производства (1921–1928 гг.), Рыбалко В. А. (2013)
Нужний С. С. - Правове положення колишніх державних селян українських губерній Російської імперії у пореформену добу (2013)
Прус В. З. - Центральні органи державного управління Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Юридична наука і освіта в умовах глобалізації: стан і перспективи розвитку" з нагоди 30-річчя заснування економіко-правового факультету Донецького національного університету (2013)
Назустріч інноваціям: студентська наукова конференція у відеоформаті (2013)
Лекции Томаса Кербса "Суд присяжных в США" (2013)
Круглый стол на тему "Юридическое образование в США и Украине" (2013)
Міжнародний Проект "Посилення контролюючої функції судової влади в системі рівноваги органів влади в Україні" (2013)
Обговорення питання посилення контролюючої функції судової влади в системі рівноваги органів влади в Польщі, Україні, Молдові і Грузії (2013)
Конгрес криміналістів діє (2013)
Велькевич Антон Степанович (2013)
Семикіна Людмила Олександрівна (2013)
Щебетун Ірина Степанівна (2013)
Семикін Микола Володимирович (2013)
Рибалко Вячеслав Антонович (2013)
Лещенко Віктор Сергійович (2013)
Седнєв Владислав Володимирович (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Наші автори (2013)
Запрошуємо до співробітництва (2013)
Онищенко В. О. - Сутність та умови економіко-екологічного розвитку, Брижань І. А. (2012)
Комеліна О. В. - Стратегічне управління розвитком сільських територій та сучасні інструменти його забезпечення, Гринько О.В. (2012)
Романюк С. А. - Удосконалення оцінки впливу державної політики на регіональний розвиток (2012)
Титаренко Л. М. - Сруктурні чинники формування постіндустріальної економіки в Україні (2012)
Ковалевська А. В. - Визначення місця стратегії соціально-економічного розвитку регіону серед обов’язкових компонентів стратегічного управління, Балог О. Г. (2012)
Зелінська Г. О. - Розвиток становлення системи регіонального освітнього менеджменту (РОМ) (2012)
Кузняк Б. Я. - Роль держави у розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Конкуренто спроможність країн світу на ринку туристичних послуг, Синиця М. В. (2012)
Соловйова О. Є. - Інституціональні зміни в системах винагороди директорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств, Соловйов О. В. (2012)
Prushkivska E. V. - Service sector in the national economy structure: theoretical and methodological aspect (2012)
Соловей Т. В. - Особливості розвитку форм господарювання в АПК України в сучасних умовах ринкової трансформації (2012)
Гамова І. В. - Класифікація суб’єктів роздрібної електронної торгівлі в мережі Інтернет (2012)
Губенко І. В. - Монетарна обумовленість інвестиційної складової економічної безпеки національної економіки (2012)
Гафіяк А. М. - Проблеми інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень на основі ситуаційного підходу, Фінагіна О. В. (2012)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні підходи до діагностики рівня соціальної безпеки, Чепурний О. В. (2012)
Панасенко Н. Л. - Економіко-математична модель задачі календарного планування виробництва, Ченакал С. В. (2012)
Птащенко Л. О. - Прогнозування розвитку корпорацій у контексті розв’язання інвестиційних проблем, Шахова Т. В. (2012)
Манжос С. Б. - Управління якістю кредитного портфеля банку в умовах посткризового розвитку економіки, Клименко Ю. С. (2012)
Крук О. М. - Теоретичні засади виконання місцевого бюджету (2012)
Пугарська Н. Б. - Ефективність системи контролінгу в управлінні банком (2012)
Бойко Л. М. - Оцінка нематеріальних активів: актуальні проблеми обліку розв’язання, Ніщенко Т. М. (2012)
Кравцова О. М. - Оцінка активів та зобов’язань підприємства при банкрутстві (2012)
Пашкевич М. С. - Комунікації на підприємстві: етапи, витрати та стратегії управління, Тертичко Т. В. (2012)
Биба В. В. - Застосування маркетингу інновацій для підвищення ефективності соціальних підприємств (на прикладі ПУВП "Полтаваелектро" УТОС), Потіпко Н. С. (2012)
Ільченко В. М. - Підвищення ефективності управління мотивацією праці управлінського персоналу, Черкашина М. Д. (2012)
Бережна А. Ю. - Проблеми фінансового забезпечення пенсійного фонду України (2012)
Сєвка В. Г. - Регіональні аспекти реалізації державної політики в сфері забезпечення молоді житлом (2012)
Діденко С. В. - Зміна джерел фінансування медичної галузі як чинник підвищення якості медичних послуг, Носульчак А. В. (2012)
Комарницька А. O. - Поширення міського способу життя: підходи до розуміння та напрями регулювання (2012)
Крамаренко К. М. - Джерела фінансування екологічних інвестицій (2012)
Анистратенко В. В. - Многолетние изменения фауны морских моллюсков Черноморскогобиосферного заповедника (по данным 1987–2012 гг.), Анистратенко О. Ю. (2012)
Завьялов В. П. - Полиадгезины патогенных бактерий как оружие для захвата, нейтрализации и дезориентации иммунной системы хозяина (2012)
Корнюшин В. В. - Цестодофауна чайковых птиц в районе Черноморского заповедника, Гребень О. Б. (2012)
Котенко Т. И. - Степная гадюка Vipera r. renardi (Christoph, 1861) острова Орлов (Тендровский залив), Зиненко А. И., Гаврилюк С. В., Селюнина З. В. (2012)
Москаленко Ю. О. - Проблемні аспекти ретроспективного аналізу складу орнітофауни Нижньодніпровських піщаних масивів (2012)
Некрасова О. Д. - До вивчення проблеми загибелі амфібій та рептилій на дорогах Кінбурнського півострова, Титар В. М. (2012)
Петренко А. А. - До вивчення Стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Чорноморського біосферного заповідника та його околиць (2012)
Полчанинова Н. Ю. - Аннотированный список пауков (Araneae) Черноморского биосферногозаповедника (Украина) (2012)
Пучков А. В. - Жужелицы рода Cymindis Latreille, 1806 (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2012)
Руденко А. Г. - Гнездование чегравы (Hydroprogne caspia Pallas, 1770) на островах Черноморского биосферного заповедника: Сообщение 1. История изучения, распределение, биотопы и численность гнездящихся пар (2012)
Русина Л. Ю. - Связь репродуктивных стратегий самцов Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) с клещевой инвазией Sphexicozela connivens (Acari, Astigmata, Winterschmidtiidae) в Черноморском биосферном заповеднике, Фирман Л. А., Орлова Е. С. (2012)
Селюнина З. В. - Результаты мониторинга териофауны Черноморского биосферного заповедника в 2000–2012 гг. (2012)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни фітосистем Солоноозерної ділянки Чорноморського биосферного заповідника наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть, Уманець О. Ю. (2012)
Ткаченко П. В. - Рыбы Тендровского, Ягорлыцкого заливов и прилегающей акватории Черного моря (2012)
Ткаченко П. В. - Динамика состояния популяций редких видов рыб Тендровского, Ягорлыцкого заливов и смежных акваторий Черного моря с 2006 по 2011 годы (2012)
Ходосовцев О. Є. - Лишайникові та мохові угруповання Чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка), Бойко М. Ф. (2012)
Черней Л. С. - Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae) Черноморского биосферного заповедника и смежных территорий, Ниточко М. И. (2012)
Юрченко А. П. - Чорноморський біосферний заповідник НАН України: минуле, сьогодення, плани (2012)
Правила для авторів (2012)
Черевко Г. - Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози, Колодій А. (2012)
Яців С. - Перспективи розвитку м’ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах регіону (2012)
Тимофіїв Т. - Перспективи розвитку вітчизняного молочного скотарства в контексті тенденцій на світовому ринку молока (2012)
Березівський П. - Роль насінництва в підвищенні ефективності зерновиробництва, Малаховський Д. (2012)
Hyz A. - Profitability analysis of SME sector in Poland, Gikas G. (2012)
Ващик М. - Публічно-приватне партнерство в агросекторі: можливості використання зарубіжного досвіду в Україні (2012)
Сиротюк Г. - Місце аудиту у виявленні фактів шахрайства, Петришин Л. (2012)
Ковалів В. - Нетрадиційні форми банківських послуг у сільському господарстві, Содома Р. (2012)
Шульга О. - Державне регулювання розвитку аграрного сектору України (2012)
Черевко Г. - Чинники ефективності виробництва біопалива з ріпаку, Дубневич Ю. (2012)
Струк Н. - Логістичні формування як об’єкт управління (2012)
Tymofiyiv S. - The influence of the institutional environment on the costs forming in the agrarian sector of economy (2012)
Миколайчук Я. - Особливості оперативного управління сільськогосподарським виробництвом (2012)
Андрушко Р. - Фінансовий контроль як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства, Лиса О., Мирончук З. (2012)
Щурик М. - Водні ресурси як найважливіша компонента досягнення збалансованого розвитку в Карпатському макрорегіоні (2012)
Черевко Г. - Шанси і загрози сонячної енергетики: теоретичні і практичні аспекти, Савченко Є. (2012)
Черевко І. - Проблеми і перспективи розвитку сільських територій в Україні (2012)
Rakowska J. - Evaluation of rural development programmes in Poland (2012)
Klepacki B. - Economic situation in Swietokrzyskie voivodship compared to changes in Poland, Zelazowska-Przewloka A. (2012)
Zelazowska-Przewloka A. - The economic situation in the period directly before the accession and after joining the Poland to the European Union (2012)
Шиян Н. - Стан ринку молока в регіонах України (2012)
Klepacki B. - Development of warehouse space in Poland in 2004–2011, Dziedzic–Jagocka I. (2012)
Левандівський О. - Теоретичні аспекти малих форм сільського господарювання (2012)
Черевко Д. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності аграрного підприємства (2012)
Бобов Г. - Модель взаємодії учасників інтегрованого цукробурякового формування (2012)
Костенко О. - Результативність діяльності як критерій ефективного управління сільськогосподарським підприємством (2012)
Михайлишина Л. - Кластерна модель виробництва та реалізації продукції плодоягідної галузі (2012)
Баланюк C. - Методологічні засади функціонування господарств населення в системі розвитку сільських територій (2012)
Неміш Ю. - Поняття "основні засоби” у сучасних наукових дослідженнях (2012)
Губені Ю. - Вчені-аграрники на XII економічному форумі у Львові (2012)
Янишин Я. - Міжнародна студентська наукова конференція "Економічні аспекти розвитку АПК”, Сторонський М. (2012)
Сиротюк Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій (2012)
Янишин Я. - Навчання на виробництві (2012)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах устойчивости арок, Кострова Г. В., Пурич В. Н. (2009)
Оробей В. Ф. - Расчет неразрезных балок с учетом эксплуатационных факторов, Сурьянинов Н. Г., Лимаренко А. М. (2009)
Сурьянинов Н. Г. - Расчет листовых рессор переменной жесткости, Влазнева А. Ю. (2009)
Белоус В. А. - Динамическое гашение колебаний консольной пластины (2009)
Чаюн І. М. - Вплив звивального натягнення елементів канатів подвійної звивки, Пишняк О. О. (2009)
Хромов О. В. - Экспериментальные исследования характеристик внутреннего трения стальных спиральных канатов и проволоки (2009)
Архангельский Г. В. - Определение наибольших динамических нагрузок на механизмах свободного хода автоматических инерционных передач, Праницкий А. Ю. (2009)
Амбарцумянц Р. В. - Определение параметров цилиндрических зубчатых передач из условия контактной и изгибной равнопрочности, Аванесьянц А. Г. (2009)
Максимов В. Г. - Траектории развития малого автотранспортного предприятия, Ницевич А. Д., Гончарова О. Е. (2009)
Maксимов M. В. - Сравнение долговечности оболочек твэлов реактора ВВЭР-1000, работающего в переменном режиме, Пелых С. Н., Баскаков В. Е. (2009)
Кишневский В. А. - Исследование эффективности комбинированных водоподготовительных установок высокой производительности, Петрикевич Л. В. (2009)
Баласанян Г. А. - Оценка эффективности системы теплоснабжения с геотермальным источником тепла, Стадниченко А. С., Головатюк А. С. (2009)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные холодильные системы с газо-жидкостными коллекторами-регенераторами, Франко Ю. А., Хусейн Джамаль Камаль. (2009)
Давыдов В. О. - Компьютерное моделирование тепловых режимов жилых помещений, Максимова О. Б. (2009)
Афтанюк В. В. - Современные решения энергоэффективной теплоизоляции покрытий производственных зданий (2009)
Бондарчук А. С. - Метод моніторингу динаміки електроспоживання міста Одеса в період до виникнення і в умовах фінансово-економічної кризи (2009)
Булгар В. В. - Линейный двигатель постоянного тока для электропривода подачи стола обдирочно-шлифовального станка, Выонг Фам Суан. (2009)
Гройсман Т. В. - Сравнительный анализ качества алгоритмов оптимизации на основе обратного распространения, Арсирий Е. А. (2009)
Апраксин Ю. К. - Аналитическая модель оценки потерь в микроконтроллере управляющей сети, Турега И. О. (2009)
Филипский Ю. К. - Частотно-временные характеристики цифровых фильтров первого и второго порядков без аналоговых прототипов, Прусенкова Л. С. (2009)
Шпинковський О. А. - Символьна синхронізація у системах передачі інформації з амплітудно-фазоманіпульованими сигналами, Садченко А. В., Шпинковська М. І. (2009)
Павленко В. Д. - Ограничения выбора частот тестовых полигармонических сигналов для идентификации нелинейной системы, Саид Ибрагим Мухаммад Исса. (2009)
Кузнєцова Н. В. - Гібридні мережі байєса: основні особливості і точні методи формування висновку (2009)
Коломийчук А. В. - Геометрический метод анализа задачи экстремальной нумерации графов (задачи 2-сумма) (2009)
Кобозєва А. А. - Аналіз інформаційного процесу на основі його універсальної формалізації (2009)
Бутенко О. Г. - Замкнута система очистки повітря для вузлів перевантаження сипучих матеріалів, Осипенко Є. В., Смик С. Ю. (2009)
Сурков С. В. - Кинематические свойства двухпараметрических вихревых течений, Горбатенко Е. А. (2009)
Чепок А. О. - Прохождение электромагнитного сигнала по цепочке из наночастиц меди (2009)
Брем В. В. - Методика визначення проникності водню у флюсових розплавах, Кожухар В. Я., Дмитренко І. В. (2009)
Косогіна І. В. - Застосування реактиву фентона та його модифікацій для очищення розчину Fe2(SO4)3, забрудненого органічними домішками, Астрелін І. М., Клименко Н. А. (2009)
Ковальчук В. И. - Оценка коэффициента равновесия катионита, Дорож О. А., Козлов И. Л. (2009)
Бондарева Є. О. - Вивчення впливу інден-кумаронової смоли на властивості алкідних покриттів, Ярцун Г. С., Пушкарьов Ю. М. (2009)
Максименко C. И. - Синтез и мезоморфные свойства бананоподобных соединений — сложных эфиров 1,3-дигидроксибензола, Новикова Н. С., Шендрик В. П. (2009)
Нікіпелова О. М. - Результати моніторингу колоїдно-хімічних властивостей мулових сульфідних систем Куяльницького лиману та озера Чокрак (2009)
Кисилевська А. Ю. - Основні результати моніторингу сульфідних мінеральних вод при їх використанні у санаторно-курортних закладах (2009)
Москалюк И. В. - Влияние активности пероксидазы на желирующую способность пектиновых веществ (2009)
Продіус І. П. - Основні механізми управління персоналом в умовах кризи (2009)
Продіус О. І. - Основні напрямки енергозбереження в Україні в контексті світових тенденцій розвитку (2009)
Лапіна М. В. - Причини глобальної фінансової кризи та шляхи її подолання (2009)
Плешу Г. - Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств — суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Шаповал С. С., Фоменко Г. С. (2009)
Востров Г. Н. - Особенности современной структуры бизнес-плана, Кобилицкая Е. Ю. (2009)
Кислова И. Н. - Формирование стратегических зон хозяйствования предприятия (2009)
Атабаєва А. А. - Класифікаційна модель внутрішнього економічного контролю підприємства як основа формування його змісту (2009)
Єпіфанова І. М. - Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні, Маковецька О. А. (2009)
Гонтарева И. В. - Временные факторы системной эффективности деятельности предприятия (2009)
Заєць М. А. - Показники та критерії підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства, Рубанова М. В. (2009)
Циганок О. О. - Основні етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності (2009)
Бундюк Р. А. - Определение бизнес-процессов управления персоналом крюингового предприятия (2009)
Волощук Л. О. - Можливості та перспективи додаткового фінансування підприємства за допомогою рахунків у банку, Богаченко А. В. (2009)
Дорошук Г. А. - Стратегія розвитку сучасного туристичного підприємства в умовах глобалізації, Світлична Д. О. (2009)
Удталах Нихад. - Объединенная электроэнергетическая система (2009)
Задорожнюк Н. О. - Модель взаємозв’язку показників якості обслуговування з показниками мотивації персоналу на підприємствах сфери послуг (2009)
Шапа Л. Н. - Функционирование лексических параллелей в различных стратификационных слоях в английских подъязыках электротехники, Неврева М. Н., Мардаренко Е. В. (2009)
Малахов В. П. - Одеський індустріальний (політехнічний) інститут в 1943…1945 рр., Бондар В. І. (2009)
Бондар В. І. - Актуальність викладання дисципліни "Управління проектами” для студентів-машинобудівників, Тесленко П. О., Руденко С. В. (2009)
Зинченко В. П. - 80 лет Харьковской психологической школе: ретроспект и проспект (2013)
Богдан Ж. Б. - Професійна спрямованість викладачів технічних спеціальностей ВНЗ з різними рівнями професійного вигоряння (2013)
Бойко О. В. - Вплив індивідуальних відмінностей студентів на успішність оволодіння іноземною мовою (2013)
Боровцова М. С. - Особливості розвитку ґендерного образу в хлопців з неповної сім’ї (2013)
Будіянський М. Ф. - Мотивація насильницької поведінки підлітків (2013)
Гант О. Є. - Характеристика особливостей особистості скелелазів, як представників екстремального виду спорту, Павлик О. М. (2013)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Гуманістична детермінанта гри: психолого-педагогічний аспект (2013)
Грицук О. В. - Дослідження життєвих проблем студентів педагогічного вищого навчального закладу, Колодяжна А. Ю. (2013)
Дейниченко Л. М. - Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів, Степаненко Л. В. (2013)
Деркач Л. Н. - Многогранное наследие Льва Выготского в социо-культурном пространстве XXI столетия (2013)
Євдокімова О. О. - Cyber Disorder як актуальна проблема сучасної психології, Полєшко О. Г. (2013)
Заика Е. В. - Трансцендентальная медитация и её влияние на личностное развитие студентов (2013)
Клопота Е. А. - Теоретический анализ понятия интеграция в социум лиц с нарушениями зрения (2013)
Кузнєцов М. А. - Процеси пам'яті, Кузнєцов О. І., Козуб Я. В. (2013)
Леженіна Л. М. - Стиль управління колективом та прояви емоційного вигорання у слідчих служби безпеки України (2013)
Лиска С. І. - Взаємозв’язок між особистісними чинниками та рівнем професійної компетентності працівників податкової міліції (2013)
Мельник А. А. - Розвиток соціального інтелекту дітей шкільного віку засобами корекційно-розвивальної програми (2013)
Могильова Н. М. - Оганізаційне забезпечення дослідження комунікативного розвитку першокласників із загальним недорозвиненням мовлення (2013)
Проскурняк О. І. - Комунікативна діяльність як провідна у підлітків в умовах розумового дизонтогенезу (2013)
Підбуцька Н. В. - Структура ціннісних орієнтацій людей різних поколінь, Бєляєва Л. В. (2013)
Саврасов М. В. - Психологічний аналіз особливостей залежності емоційно-мотиваційних складових креативності особистості від профілю шкільного навчання, Гунько Л. В. (2013)
Садова М. А. - Проблема формування відповідальності особистості в психологічних дослідженнях (2013)
Слободянюк К. І. - Якісний аспект формування Я-концепції особистості (2013)
Соколова В. Ф. - Развитие национального самосознания студентов средствами украинской литературы (2013)
Татьянчиков А. О. - Особливості розумових операцій у зв’язку з адаптацією підлітків до навчання в основній школі (2013)
Філенко І. О. - Символізація та соціально-психологічна адаптація особистості (2013)
Хомуленко Б. В. - Модель калібрування аудіальних невербальних повідомлень в контексті верифікації брехні (2013)
Чернявская Т. П. - Психологические особенности лидерства в бизнесе (2013)
Щербак М. Г. - Особливості організації лікування посттравматичних стресових розладів в США (2013)
Вихідні дані (2013)
Бондарь А. А. - Методы самосинхронизации динамических процессов САПР литейного производства, Кострова Г. В., Лысенко Т. В. (2009)
Оробей В. Ф. - Численный анализ изгиба балок с распределенными параметрами, Белоус В. П. (2009)
Гутыря C. С. - Частотный анализ свободных колебаний инструментальной оправки с гироскопическим виброгасителем, Яглинский В. П., Моргун Ю. Б. (2009)
Сидоренко И. И. - Моделирование пассивных виброизолирующих устройств кинематическими графами плоских механизмов, Гутыря С. С. (2009)
Кожухарь А. А. - Оценка температурных напряжений в корпусах автоклавов стройиндустрии, Белоус В. А., Белоус П. А. (2009)
Ларшин В. П. - Экспериментальное исследование технологических смазок при сверлении, Лищенко Н. В., Трифонова Е. А. (2009)
Гусарев В. С. - Новый критерий для анализа вариантов технологических операций, Яровой Ю. В. (2009)
Кардасевич О. А. - Перспективы совершенствования водно-химического режима второго контура АЭС с ВВЭР, Брагарь М. И. (2009)
Ковальчук В. И. - Борная кислота в теплоносителе первого контура АЭС, Козлов И. Л., Аседач И. П. (2009)
Ковальчук В. И. - Осаждение взвесей трапных вод АЭС, Корсун Д. Б., Сахневич Ю. А. (2009)
Пелых С. Н. - Комплексный критерий эффективности алгоритма маневрирования мощностью реактора ВВЭР-1000 в переменном режиме, Цисельская Т. В., Баскаков В. Е. (2009)
Свириденко И. И. - Влияние компоновки СПОТ на безопасность отвода остаточных тепловыделений при выбросе азота в первый контур, Шевелев Д. В., Поляков А. В. (2009)
Письменный Е. Н. - Смачиваемость и адгезия пленки жидкости на стенке канала с сеточным покрытием, Туз В. Е., Лебедь Н. Л. (2009)
Высочин В. В. - Обобщенная математическая модель абсорбционного теплового насоса для гелиосистемы (2009)
Арсирий В. А. - Охлаждение воды в градирне до точки росы атмосферного воздуха, Тамер Н.А. Баннура. (2009)
Гурский А. А. - Системы комбинированного регулирования производительности центробежного компрессора холодильной установки, Денисенко А. В. (2009)
Бондарчук А. С. - Прогностичне оцінювання енергетичного,економічного та екологічного ефекту вирівнювання графіка електричного навантаження міста, Поносов В. В. (2009)
Шутеев Э. И. - Моделирование нелинейных электрических цепей постоянного тока для решения задачи поиска кратчайшего пути, Белокопытов Д. О., Димитров Д. Ф. (2009)
Лобачев М. В. - Контроль мантис за спрощеною операцією в паралельних арифметичних зсувачах, Маоел Саід Моуафак, Дрозд О. В. (2009)
Горський Г. П. - Альтернативний квантовий алгоритм пошуку в базі даних, Дейбук В. Г. (2009)
Стрельцов О. В. - Анализ динамических свойств рекуррентного преобразования Фурье, Блохина О. О. (2009)
Арсирий Е. А. - Нейросетевое формирование интегральной профессиональной характеристики в системе дистанционного обучения MOODLE, Жиленко Е. Г. (2009)
Брус А. А. - Квантование частоты среза цифрового фильтра второго порядка, Ситников В. С., Сухачевский А. С. (2009)
Дикусар Е. В. - Особенности предельных циклов низкого уровня в цифровых фильтрах, Ситников В. С. (2009)
Яковлева И. Д. - Оценка динамических характеристик перестраиваемого цифрового фильтра нижних частот, Зброжек К.В. (2009)
Павленко В. Д. - Компенсационный метод идентификации нелинейных динамических систем в виде ядер Вольтерра (2009)
Мазурков М. И. - Метод синтеза совершенных последовательностей и двумерных решеток над целочисленным алфавитом, Чечельницкий В. Я. (2009)
Кропачев С. Н. - Большие системы бинарных фазоманипулированых сигналов на основе последовательностей Голда и коротких М-последовательностей (2009)
Яценко І. В. - Дослідження залежностей енергетичних характеристик стрічкового електронного потоку від його керованих параметрів при впливі на вироби мікрооптики і інтегральної оптики (2009)
Бондаренко М. О. - Дослідження впливу низькоенергетичного електронного потоку на мікрогеометрію поверхонь п‘єзокерамічних елементів (2009)
Крючковский В. В. - Детерминизация модели многофакторного оценивания при различных видах неопределенности задания параметров, Усов А. В. (2009)
Коломийчук А. В. - Аналитическая оценка точности приближенных решений задачи экстремальной нумерации графов (задачи 2-сумма), получаемых по спектральному алгоритму (2009)
Осадчий А. К. - Усреднение уравнений управляемого движения с разрывными характеристиками, Осадчая О. А. (2009)
Буров А. А. - Воздушное течение в криволинейном канале, Буров А. И., Карамушко А. В. (2009)
Буров А. А. - Распределение скоростей и температур в воздушном течении с замкнутыми контурами, Максимовская Е. С., Толкач В. А. (2009)
Ямпольский Ю. С. - Метод исследования ионизированного газа в газотурбинных двигателях на основе двойного зонда Ленгмюра, Нокель В. П., Тибаев С. Т. (2009)
Чепок А. О. - Затухание плазменных колебаний в сферических наночастицах серебра, золота и меди с учетом силы трения Лоренца (2009)
Кириченко О. В. - Дослідження впливу температури нагріву та зовнішнього тиску на концентраційні межі горіння та на залежності швидкості горіння піротехнічних нітратних систем від співвідношення компонентів (2009)
Брем В. В. - Повышение влагостойкости фторидно-оксидных флюсов, Кожухарь В. Я., Дмитренко И. В. (2009)
Резніченко В. В. - Характер вилучення феруму із відпрацьованих вольфрамвмісних інструментальних сплавів у присутності озону, Бутенко А. М., Лобойко О. Я. (2009)
Бутенко А. М. - Вплив умов осадження на властивості одержуваного осаду ферум (+3) гідроксиду, Сінческул О. Л., Лобойко В. О., Маркова Н. Б. (2009)
Бутенко А. М. - Сутність механізму окисної конверсії метанолу у формальдегід на Аg/пемза каталізаторі, Андрєєв Г. К., Русінов О. І. (2009)
Бондарева Е. А. - Изучение термического разложения комплексов формиата меди с аминами в среде олигобутадиена, Кривоченко А. С., Савин С. Н. (2009)
Бельтюкова С. В. - Сорбционно-люминесцентное определение пропилгаллата в пищевых и косметических маслах, Бычкова А. А. (2009)
Продіус І. П. - Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств на засадах венчурного інвестування (2009)
Новиков В. В. - Перколяционная модель финансового рынка, Филиппова С. В., Мовчанюк О. В. (2009)
Малахов Е. В. - Методы оценки платежеспособности юридических лиц, Перстнева В. П. (2009)
Кравченко О. А. - Трансформація чинників ефективної діяльності банківських установ України в кризових умовах (2009)
Кравченко О. А. - Використання ресурсного аналізу для визначення стійкості банківської установи (2009)
Cвірідова C. C. - Структура фінансового капіталу підприємства та шляхи її оптимізації, Каланжова О. П. (2009)
Гаценко С. В. - Шляхи підвищення ефективності промислового виробництва в умовах світової фінансової кризи (2009)
Поповенко Н. С. - Методические подходы к оценке эффективности инновационной стратегии промышленного предприятия, Димитрова А. Н. (2009)
Котова М. В. - Вибір оптимального методу нарахування амортизації за бухгалтерським обліком для підприємств промисловості (2009)
Ковтуненко К. В. - Методика багаторівневої агрегованої оцінки фінансового стану підприємств як інструмент стратегічного управління в умовах невизначеності, Станіславик О. В. (2009)
Танащук К. О. - Методологія побудови класифікатора експлуатаційних витрат операторів телекомунікацій, Філіпова О. І. (2009)
Дудка Т. В. - Методичні положення для визначення впливу глобального потепління на зміну потреби підприємства в трудових ресурсах (2009)
Басюркіна Н. Й. - Особливості оцінки агропродовольчого ринку країни (2009)
Яценко М. С. - Регіональні чинники розвитку інфокомунікацій та основних учасників регіонального комплексу інфокомунікаційних послуг (2009)
Казаков А. І. - Використання свободних програмних продуктів для забезпечення навчального процесу, Трофімов В. Є. (2009)
IX школа-семінар з міжнародною участю "Сучасні можливості діагностики та лікування комплексних імунодефіцитних розладів у дітей" (м. Мукачів, квітень, 2013). Резолюція (2013)
Гордиенко С. - Чемпионат бригад скорой помощи завершился победой киевлян (2013)
Валерію Костянтиновичу! (2013)
ВОЗ: информационный бюллетень №286. февраль 2013 г. (2013)
Наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення (2013)
Henker J. - Пробиотик escherichia coli штамма nissle 1917 (ECN) для успешного поддержания ремиссии язвенного колита у детей и подростков: открытое пилотное исследование, Muller S., Laass W. M., Schreiner A., Schulze J. (2013)
Куновская Л. М. - Pоль и значение эндоцервикальной микрофлоры беременных в формировании кишечного микробиоценоза новорожденных детей с клиническими признаками внутриутробного инфицирования (2013)
Бережний В. В. - Bакцинопрофілактика гепатиту в: експертний погляд на міжнародні стратегії захисту, Козачук В. Г. (2013)
Харитонюк Р. О. - Tенденції захворюваності дітей Pівненської області на інфекційну патологію (2013)
Геппе Н. А. - Подбор рациональных методов терапии острых инфекционных и персистирующих аллергических ринитов легкой и средней степени тяжести у детей с использованием метода компьютерной бронхофонографии, Фарбер И. М., Старостина Л. С., Батырева О. В., Озерская И. В., Малявина У. С. (2013)
Аряев Н. Л. - LGG® в комплексном лечении атопического дерматита у детей, Шевченко И. М., Кузьменко И. В., Титкова Е. В. (2013)
Няньковський С. Л. - Eфективність левоцетиризину при алергічному риніті у дітей, Герасимов С. В., Секретар Л. Б., Возняк А. В., Садова О. Р., Громик Н. Є. (2013)
Марушко Ю. В. - Eфективність застосування препарату "Aмізончик" при гострих респіраторних захворюваннях у дітей віком 3–6 років, Мельников О. Ф., Грачова М. Г., Мовчан О. С. (2013)
Крючко Т. О. - Гострі фарингіти у дітей: питання етіології та лікування, Кушнерева Т. В., Коленко І. О., Хабертюр Ю. М. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід використання комбінованого натурального препарату в терапії та профілактиці респіраторних захворювань у дітей, Грачова М. Г. (2013)
Дудник В. М. - Диференциальная диагностика желтухи новорожденных, Изюмец О. И., Лайко Л. И., Добижа М. В., Неживенко Т. П., Гомон Р. А. (2013)
Шадрін О. Г. - Mоніторинг поширеності синдрому подразненого кишечнику серед дитячого населення України, Платонова О. М. (2013)
Марушко Р. В. - Kлініко-іммунологічні особливості хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей раннього віку (2013)
Дудник В. М. - Переваги застосування фітонірингового препарату "Іберогаст" у комплексній терапії хронічного гастродуоденіту у дітей в стадії загострення (2013)
Козакевич В. К. - Xарчування та формування здорової кишкової мікрофлори у дітей перших місяців життя, Козакевич О. Б. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування комбінованого препарату заліза, міді і марганцю у дітей з патологією жовчовивідних шляхів та залізодефіцитними станами, Нагорна К. І. (2013)
Крючко Т. А. - Cовременные подходы к коррекции вторичной лактазной недостаточности у детей первого года жизни, Вовк Ю. А., Ткаченко О. Я., Несина И. Н., Луканин А. В. (2013)
Крамарьов С. А. - Oпыт применения мультипробиотика Cимбитер® в клинике детских инфекций, Выговская О. В., Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2013)
Боброва В. І. - Oсобливості цитопротективної терапії у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, Воробієнко Ю. І., Кошова А. О. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату "Xолосас" при функціональних розладах біліарного тракту, Гищак Т. В. (2013)
Майданник В. Г. - Cучасні ефективні методики лікування вегетативних дисфункцій за гіпертензивним типом у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Мойсієнко М. Б., Терлецький Р. В. (2013)
Касьянова А. Ю. - Bіддалений психомоторний розвиток дітей з вродженими вадами серця при операціях зі штучним кровообігом та застосуванням аутологічної пуповинної крові, Жовні В. А., Федевич О. М., Часовський К. С., Ємець І. М. (2013)
Каладзе Н. Н. - Динамика показателей количественной продукции и ритма секреции мелатонина у больных ювенильным ревматоидным артритом на этапе санаторно-курортной реабилитации с применением электросон-терапии, Соболева Е. М., Скоромная Н. Н. (2013)
Майданник В. Г. - Hові можливості у лікуванні гіпотензивних станів у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Мойсієнко М. Б., Терлецький Р. В. (2013)
Летяго Г. В. - Bплив санаторно-курортного лікування на мікроциркуляторні процеси при остеоартрозі у підлітків (2013)
Леженко Г. О. - Досвід застосування цефіксиму у лікуванні інфекцій сечової системи у дітей, Пашкова О. Є., Рудова О. І., Рубанова Є. І. (2013)
Лавренчук О. В. - Протирецидивна терапія хронічної інфекції сечової системи у дітей, Дріянська В. Е., Багдасарова І. В., Петрина О. П. (2013)
Рымаренко Н. В. - Cлучай излеченного висцерального лейшманиоза у ребенка раннего возраста в Крыму, Усова С. В., Романенко С. П., Чветко С. Т. (2013)
Бондаренко А. В. - Oсобливості клінічного перебігу та діагностики неповного синдрому Kавасакі, Чернишова Л. І., Головатюк І. В., Габрись Г. М., Касьян О. І., Єгорова Л. М. (2013)
Коренєв М. М. - Iнформаційно-аналітична оцінка дисертаційних досліджень, виконаних в україні у 2007–2011 рр. за напрямками клінічної педіатрії, шкільної та підліткової медицини, Овсяннікова Л. М., Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2013)
Дети индиго: две правды (2013)
Большакова А. М. - Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій (2013)
Борисова Н. П. - Аналіз дослідження професійних марновірств та індивідуально-психологічних особливостей фахівців МНС (2013)
Вільдгрубе С. О. - Особливості прояву структурних компонентів самоставлення осіб, які перебувають в умовах соціальної депривації (2013)
Горбачова О. Ю. - Ціннісно-смисловий компонент готовності до навчання (2013)
Грицук О. В. - Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі з використанням мультимедійних технологій, Грицук Ю. В. (2013)
Гупаловська В. А. - Толeрaнтніcть як особистіснa влacтивіcть, Чорноба І. А. (2013)
Єгорова О. Б. - Особливості прояву взаємозв’язку відповідальності та духовності у старшокласників, Кизим Г. С. (2013)
Железнякова Ю. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до визначення поняття "самотність” (2013)
Заика Е. В. - Упражнения со словесными циклами для развития внутреннего плана действий школьников (2013)
Зарицька В. В. - Вплив емоційного інтелекту на розвиток професійної рефлексії особистості (2013)
Застело А. О. - Психологічні основи дистанційного навчання (2013)
Клопота Є. А. - Проблеми інклюзивної освіти в Україні (2013)
Коваленко О. Г. - Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку (2013)
Коцар А. В. - Структурні особливості агресивності спортсменів-легкоатлетів з різними стратегіями копінгу (2013)
Криворотько А. С. - Одиночество моряков дальнего плавания как социально-психологический феномен (2013)
Левус Н. - Емоційність та музичні смаки: точки дотику, Тимків Н. (2013)
Меднікова Г. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів (2013)
Меєчко І. В. - Особливості емоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку як чинники здатності до емоційної децентрації (2013)
Найчук В. В. - Особливості естетичного сприйняття як особливої форми естетичної діяльності (2013)
Олефір В. О. - Коротка версія тесту життєстійкості, Кузнєцов М. А., Павлова А. В. (2013)
Петьков В. А. - Показники психологічних особливостей особистості засуджених в умовах позбавлення волі (2013)
Поляков І. О. - Підготовка практичних психологів МНС та МВС, які будуть задіяні на етапах проведення ЄВРО-2012 (2013)
Саврасов М. В. - Багатофакторна структурно-динамічна модель креативності особистості, Чернякова О. В., Єрмоленко К. В. (2013)
Седих К. В. - Формування власного мовлення клієнта в результаті психотерапії (2013)
Солошенко О. Е. - Наукові підходи до характеристики соціальної ситуації розвитку дитини у дошкільному віці (2013)
Стуліка О. Б. - Психологічні особливості сприйняття оригінальної казки іноземною мовою дітьми дошкільного віку (2013)
Тіхонова М. І. - Психолого-педагогічна підтримка школярів із порушенням психологічного здоров’я, Марусенко О. А. (2013)
Хафізова Г. С. - Особливості сенсожиттєвих орієнтацій у людей з різним рівнем психологічного благополуччя (2013)
Хомуленко Б. В. - Структура перинатальних переживань, Бурейко Н. А. (2013)
Швецова Н. В. - Психологічний стан вагітної жінки як складова успішності пологів і готовності до материнства (2013)
Шевяков О. В. - Психологічне забезпечення еколого-естетичного виховання молоді України та Великої Британії у другій половині XX – на початку XXI століть, Славська Я. А. (2013)
Шелег Т. В. - До проблеми змісту і функцій ексквізитних ситуацій дитинства у життєдіяльності людини (2013)
Вихідні дані (2013)
Балушок М. В. - Наукові підходи до діагностики внутрішньоособистісних конфліктів (2013)
Бару І. О. - Симптомокомплекс "емоційного холоду" у структурі життєвих стратегій особистості (2013)
Бідюк І. А. - Гендерна специфіка становлення професійного інтелекту у студентів вищого технічного навчального закладу (2013)
Василенко Я. О. - Я-тілесне у структурі Я-концепції (2013)
Вдовиченко О. В. - Философско-антропологический аспект феномена "риск" (2013)
Грицук О. В. - Психосемантичні дослідження структур значень у індивідуальній свідомості, Сударікова А. (2013)
Даниленко Н. В. - Психодрама у перинатальній психології (2013)
Жванія Т. В. - Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності (2013)
Заика Е. В. - Рефлексивный контроль над самостоятельной работой студентов: сущность и правила построения (2013)
Клопота Є. А. - Адаптивний потенціал особистості з вадами зору (2013)
Кузнєцов М. А. - Емоційно-вольові та особистісні особливості впевненої поведінки, Особливец Я. А. (2013)
Лисенко Л. М. - Особливості екологічної свідомості у студентів (2013)
Макаренко А. О. - Образ тіла при алекситимії і алекситимічно-подібних проявах особистості (2013)
Макаренко Н. М. - Креативне мислення майбутніх практичних психологів як чинник становлення професіоналізму (2013)
Маннапова К. Р. - Розвивальна програма для підлітків з неповних сімей щодо формування компонентів життєстійкості з метою поліпшення їх життєздатності (2013)
Меднікова Г. І. - Захист ставлення до себе як індикатор процесу становлення особистісної зрілості студентів (2013)
Онуфрієва Л. А. - Психологічний аспект становлення професійної культури у майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу невротичних розладів (2013)
Седих К. В. - Чинники і механізми змін в процесі психотерапії (2013)
Сергеева А. В. - Трансформация показателей интегральной идентичности личности в процессе профессионального переобучения (2013)
Сергеева Т. В. - Свойства динамических моделей, формируемых в рамках эко-гуманистической технологии саморазвития (2013)
Скворчевська Є. Л. - Когнітивні механізми мотивації досягнення (2013)
Токарева Н. М. - Можливості моделювання особистісних конструктів засобами діалогово-феноменологічної Гештальт-терапії (2013)
Турубарова А. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини здоров’я дитини (2013)
Усик Д. Б. - Дослідження особливостей саморегуляції поведінки дітей старшого дошкільного віку (2013)
Філенко І. О. - Роль символічної функції в процесах ідентифікації особистості (2013)
Хомуленко Б. В. - Модель ментальних карт реальності у контексті верифікації брехні (2013)
Шамне А. В. - Отроцтво як носій суб’єктності та культуротворчої функції у контексті проблематики культурно-історичної психології (2013)
Яровая Н. А. - Теоретический анализ психосемантического подхода в исследованиях мотивации менеджеров по продажам (2013)
Вихідні дані (2013)
Юхимчук C. В. - Комп’ютеризована система управління індивідуальними навчальними планами магістратури, Бурбело С. М., Бевз С. В., Кузьміна Н. Ф., Хрущак С. В. (2008)
Балховський Д. Є. - Ефективна технологія електронізації документів в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, Грищук Т. В., Биков М. М. (2008)
Січко Т. В. - Моделі управління регіональними освітніми мережами та комплексами (2008)
Тимченко Л. И. - Система координатної прив'язки для нестаціонарних сигналів, Кутаев Ю. Ф., Кокряцкая Н. И., Ивасюк И. Д., Шпакович В. В. (2008)
Кожем’яко В. П. - Методологічні особливості реалізації нейроподібних паралельно-ієрархічних систем на основі технологій GPGPU, Яровий А. А., Богомолов Ю. С., Вознесенський К. Ю. (2008)
Заболотна Н. І. - Концепції та підходи до побудови спецпроцесорів для ітераційного розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, Мусійчук І. В., Костюк С. В. (2008)
Васюра А. С. - Метод вбудовування даних у зображення за можливості JPEG-стиснення, Лукічов В. В. (2008)
Ракитянська Г. Б. - Діагностика в ієрархічній системі матриць нечітких відношень (2008)
Кулик А. Я. - Алгоритм швидкого оброблювання значень для медіанних фільтрів, Томків В. В., Кулик Я. А., Кулик О. А. (2008)
Дубовой В. М. - Метод оцінки подібності веб-сторінок, Краковецький О. Ю., Глонь О. В. (2008)
Войтко В. В. - Комбінований метод пошуку оптимальних рішень з використанням засобів теорії графів, Бевз С. В., Бурбело С. М., Гавенко О. В. (2008)
Майдінюк В. П. - Ущільнення даних без втрат на основі перетворень, Кириченко О. В. (2008)
Шолота В. В. - Оптоелектронний паралельний пристрій для визначення максимального елемента вектора, Джемула О. І., Тіщенко А. М., Томашевська В. В. (2008)
Черняк Н. І. - Моделювання структури інформаційної системи управління агропромислового комплексу регіону (2008)
Натрошвили О. Г. - Асинхронні потокові обробки оптичної інформації, Прангишвили А. И., Камкамидзе К. Н. (2008)
Тимченко Л. І. - Спосіб ущільненого запису зображень, Мартинюк Т. Б., Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А. (2008)
Шабатура Ю. В. - Перспективні технології формування вимірювальної інформації в імпульсних інформаційно-вимірювальних системах (2008)
Pentiuc S. G. - Interacting with information and robotics systems, Vatavu R. D., Ungurean O. C., Laurent G., Christophe C., Backer De L., Strycker De L., Hamburg I. (2008)
Alexandru Goloca - Automatic speech recognition system for controlling a robotic system using romanian, Stefan-Gheorghe Pentiuc (2008)
Петрук В. Г. - Дослідження розповсюдження лазерного випромінювання в атмосферному середовищі, Кватернюк С. М., Васильківський І. В., Іванов А. П., Турчик П. М. (2008)
Філімонов С. О. - Побудова моделі п’єзокерамічного сканера для зондових наномікроскопів на основі біморфних п’єзоелементів (2008)
Позний А. П. - Спосіб підвищення надійності світлодіодних матриць, Поканевич А. П. (2008)
Коробов А. М. - Фототерапевтичний апарат Посохова-Коробова "Барва-ЦНС" для профілактики та лікування хвороб Альцгеймера, Посохов Н. Ф., Черненков В. Г., Козырь Е. В. (2008)
Кожем’яко В. П. - Комп’ютерні технології підвищення інформативності променевих методів візуалізації внутрішніх органів, Свиридюк В. З., Олійніченко Б. П. (2008)
Павлов С. В. - Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло, Козловська Т. І., Думенко В. П. (2008)
Кожем’яко В. П. - Портативний пристрій неінвазивного контролю вмісту глюкози в оптико–електронній геоінформаційно–енергетичній системі, Дмитрук В. В., Прудиус П. Г. (2008)
Mihai Horia Zaharia - Intelligent medical robot society, Cristea Pal (2008)
Петрук В. Г. - Моделювання режиму роботи лідара комбінаційного розсіяння випромінювання, Васильківський І. В., Кватернюк С. М. (2008)
Лорія М. Г. - Аналіз експериментальних та теоретичних досліджень оптичної системи атомно-абсорбційного спектрофотометра (2008)
Кравченко Ю. С. - Оптичні сенсори вологості робочих газів підвищеного і атмосферного тиску, Савицький А. Ю. (2008)
Александрюк Т. Ю. - Фотоэлектрические свойства диодов на основе монокристаллического теллурида кадмия с модифицированной поверхностью , Бойко Ю. Н., Махний В. П., Скрипник Н. В. (2008)
Колесник І. Р. - Охоронний пристрій на мікроконтролері Atmega16-8АІ, Олійник Д. В. (2008)
Лазарєв О. О. - Оптоелектронний нейронний елемент на С-негатроні, Басюк Т. В., Філинюк М. А. (2008)
Натрошвили О. Г. - Структурная организация коммутационных устройств сетей с применением оптоэлектронной технологии , Мартинюк Т. Б., Натрошвили Н. О. (2008)
Цирульник С. М. - Перетворювачі кодів на динамічному оптичному запам’ятовуючому пристрої, Лисенко Г. Л. (2008)
Маліновський В. І. - Технології інформаційного та енергетичного обміну в оптичних геоінформаційно-енергетичних мережах (2008)
Фейзиев В. Ш. - Оптимізація пріоритетного обслуговування у вузлах мереж комутації пакетів (2008)
Титул, зміст (2009)
Константинова Т. Е. - Эволюция дислокационной структуры металлических систем в условиях высоких давлений (2009)
Подрезов Ю. Н. - Механизмы структурообразования и особенности механического поведения наноматериалов деформационного происхождения (2009)
Бахтеева Н. Д. - Особенности нанокристаллизации аморфных алюминиевых сплавов при интенсивной пластической деформации, Попова Е. В. (2009)
Савина О. В. - Термоэлектрические свойства чистых металлов при высоких пластических деформациях, Бабушкин А. Н., Суханов И. В., Суханова Г. В. (2009)
Мельникова Н. В. - Барическая зависимость термоэдс аморфных халькогенидов меди, Бабушкин А. Н., Савина О. В. (2009)
Мац А. В. - Барокриодеформирование стали Х18Н10Т, Хаймович П. А. (2009)
Великодный А. Н. - Низкотемпературная квазигидроэкструзия сильнодеформированного циркония, Хаймович П. А., Тихоновский М. А., Андриевская Н. Ф., Старолат М. П., Тихоновская Т. М. (2009)
Мальцева Л. А. - Эволюция структуры и фазовых превращений в метастабильной аустенитной стали при интенсивной пластической деформации, Носкова Н. И., Мальцева Т. В., Косицына И. И., Озерец Н. Н., Мисарь А. В., Левина А. В. (2009)
Столяров В. В. - Влияние импульсного тока на деформационное поведение наноструктурного сплава с памятью формы TiNi, Угурчиев У. Х. (2009)
Коржов В. П. - Спеченные порошковые заготовки электроконтактного сплава Cu-30% Cr, плакированные литым сплавом того же состава (2009)
Беженар Н. П. - Фазовый состав и структура композитов cBN-TiB2-Al, полученных спеканием при высоком давлении, Гарбуз Т. А., Божко С. А., Белявина Н. Н., Маркив В. Я., Олейник Г. С. (2009)
Богатырева Г. П. - Взаимосвязь физико-химических и физико-механических свойств порошков синтетического алмаза, Ильницкая Г. Д., Маринич М. А., Невструев Г. Ф., Панова А. Н., Билоченко В. А., Лещенко О. В. (2009)
Хоменко А. В. - Влияние шероховатости алмазных поверхностей на поведение ультратонкой пленки воды, заключенной между ними, Проданов Н. В. (2009)
Лысенко А. Б. - Механизм и кинетика формирования метастабильной модификации неодима в условиях закалки из жидкого состояния, Кравец О. Л., Лысенко А. А. (2009)
Рыжковский В. М. - Структурные превращения в цинксодержащих сплавах на основе антимонида Mn2Sb при термобарических воздействиях, Гончаров В. С., Дымонт В. П., Митюк В. И. (2009)
Гомоннай А. А. - Барическое поведение пироэлектрического коэффициента в слоистых кристаллах TlInS2 и TlGaSe2, Гуранич П. П., Сливка А. Г., Риган М. Ю., Роман И. Ю. (2009)
Варюхин Д. В. - Резистивные аномалии и токовая стимуляция фазового перехода в контактах Nb-Mn2-хFeхP0.5As0.5, Таренков В. Ю., Дьяченко А. И., Вальков В. И., Головчан А. В., Подлесный А. В. (2009)
Даунов М. И. - Использование всестороннего давления для оценки степени влияния флуктуационного потенциала на энергетический спектр носителей заряда в кристаллических полупроводниках, Камилов И. К., Габибов С. Ф. (2009)
Моллаев А. Ю. - Комплексное исследование допированных ферромагнитных полупроводников при высоком давлении (2009)
Белятинская И. В. - Ударный метаморфизм породообразующих минералов полосчатого амфиболита, Фельдман В. И., Милявский В. В., Бородина Т. И. (2009)
Жалдак М. І. - Використання між предметних зв’язків та аналогій у процесі навчання теорії ймовірностей майбутніх учителів математики, Михалін Г. О., Біляй І. М. (2012)
Раков С. А. - Роль доведень у навчанні математики та їх підтримка засобами комп’ютерного моделювання у пакетах динамічної геометрії, Горох В. П., Осенков К.О. (2012)
Кузьміна Н. М. - Методика навчання бухгалтерських інформаційних систем студентів педагогічних університетів (2012)
Рамський Ю. С. - Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики, Рєзіна О. В. (2012)
Сейдаметова З. С. - Підготовка магістрів в IT-галузі (2012)
Триус Ю. В. - Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання, Франчук В. М., Франчук Н. П. (2012)
Кобильник Т. П. - Використання системи Maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах, Когут У. П. (2012)
Бугаєць Н. О. - Програмування візуально-орієнтованого інтерфейсу в програмі Maple (2012)
Умрик М. А. - Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних (2012)
Меджитова Л. М. - "Низький старт" в навчанні програмування студентів комп’ютерних спеціальностей, Шкарбан Ф. В. (2012)
Твердохліб І. А. - Методичні аспекти вивчення основ комп’ютерної схемотехніки в курсі логічних основи інформатики (2012)
Яцько О. М. - Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю (2012)
Листопад В. В. - Реалізація методу Жордана-Гауса з допомогою Ms Excel (2012)
Словак К. І. - Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку, Семеріков С. О., Триус Ю. В. (2012)
Підгорна Т. В. - Структура інформатичних компетентностей (2012)
Рамський Ю. С. - Формування компетентностей майбутніх вчителів інформатики та математики у галузі моделювання, Рафальська М. В. (2012)
Шокалюк С. В. - Зміст та дидактичні засоби перепідготовки вчителів з питань використання інноваційних програмних засобів для комп’ютерної підтримки навчання (2012)
Суровицький М. М. - Пакети опрацювання статистичних даних для студентів гуманітарних спеціальностей педагогічних університетів (2012)
Біляй І. М. - Математичне сподівання, теорема про середнє та обчислення площ та об’ємів деяких фігур (2012)
Мінтій І. С. - Експериментальне дослідження ефективності формування у студентів педагогічних університетів компетентності в програмуванні на основі функціонального підходу (2012)
Сергієнко В. П. - Досвід європейських університетів у галузі управління освітою на прикладі технічного університету м. Дрезден, Хоружий К. С. (2012)
Брескіна Л. В. - Аналіз засобів вимірювання якості навчання в системі дистанційної освіти (2012)
Нестерова О. Д. - Навчання теоретичних основ інформатики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів (2012)
Теплицький О. І. - Об’єктно-орієнтовані імітаційні моделі: конструювання "Життя", Теплицький І. О. (2012)
Струтинська О. В. - Курс "Соціальна інформатика" у педагогічному університеті (2012)
Косовець О. П. - Особливості створення електронного підручника з інформатики для студентів з вадами здоров’я (2012)
Біляй Ю. П. - Створення демонстраційних прикладів для підтримки дистанційного навчання (2012)
Гришко Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти навчання основ програмування (2012)
Єфименко В. В. - Архітектура комп`ютера та конфігурування комп`ютерних систем (2012)
Павлова Н. С. - Використання дистанційний курсів для формування у студентів уміння вчитися самостійно, Войтович І.С. (2012)
Черемісіна Л. О. - Актуальність вивчення основ штучного інтелекту на інформатичних спеціальностях педагогічних університетів (2012)
Ганжела С. І. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри, Ганжела Л. С. (2012)
Ільясова Ф. С. - Методика навчання тестування програмних продуктів студентів напрямку підготовки "Інформатика", Усeїнов Е. А. (2012)
Єфименко Т. О. - Навчання курсу "Комп’ютерна графіка" майбутніх вчителів інформатики (2012)
Алєксєєв О. М. - Персоналізація контролю знань студентів у імітаційній моделі тестування, Король О. М. (2012)
Сейдаметова С. М. - Сучасний урок інформатики, Терещенко С. В. (2012)
Стрюк А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії (2012)
Дмитрієнко О. О. - Використання ППЗ для розв’язування прикладних задач з теми "Похідна" (2012)
Локшина О. - Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми (2010)
Костенко Г. - Проблема культури американської школи у вітчизняних порівняльно-педагогічних дослідженнях (2010)
Кнодель Л. - Профісійна підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту (2010)
Гоштанар І. - Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки (2010)
Першукова О. - Багатомовна освіта – пріоритетний напрям розвитку європейської мовної галузі (2010)
Kowalski М. - A body and health as the goods? (pedagogically-sociological contexts), Famuła-Jurczak А. (2010)
Frączek Z. - Interdyscyplinarne działania systemowe w zakresie eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie (2010)
Ковальчук О. - Характеристики автономного шкільного менеджменту в країнах Західної Європи (2010)
Вербицька С. - Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору (2010)
Медетова Р. - Мировой опыт формирования толерантности учащихся общеобразовательных школ (2010)
Газиева Л. - Роль духовно-просветительской работы в формировании идейного иммунитета учащихся (2010)
Волинець Л. - Зміст навчання пластичних мистецтв у колежі Франції (2010)
Лук’янчук С. - Використання потенціалу навчальних предметів у процесі реалізації полікультурного виховання учнів державних середніх шкіл США (2010)
Мілютіна О. - Полікультурна освіта як складова національного курикулуму Великої Британії (2010)
Білокопитов В. - Напрями діяльності Європейської асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти на сучасному етапі розвитку Болонського процесу (2010)
Голубкова Н. - Діяльність національної мережі партнерства шкіл щодо запровадження співпраці школи, сім’ї та громади (досвід США) (2010)
Юрченко М. - Розвиток шкільної освіти в Іспанії (2010)
Pukhovska L. - Perspectives of teacher prоfessional development in Ukraine: discourses and practice, Sacilotto-Vasyienko M. (2010)
Радишевська М. - Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у контексті педагогічної нау-ки США 156-160 (2010)
Василюк А. - Альтернативні типології освітніх реформ (2010)
Бойченко М. - Інноваційний потенціал реформування управління загальною середньою освітою США та засоби його використання в Україні (2010)
Śmiechowska-Petrovskij Е. - Nowe technologie wspierające edukację i komunikację – Serwis Robobraille, Kilian М. (2010)
Бондарчук О. - Інноваційні підходи до укладання навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії (2010)
Ремезовська Н. - Реформування змісту шкільної освіти у Великій Британії в контексті європейських і світових тенденцій (2010)
Рецензія (2010)
Інформаційні повідомлення (2010)
Автори номера (2010)
Анотації (2010)
Парфенов В. И. - Способы исследования тепловых процессов в якорях электродвигателей стрелочных электроприводов, Разгонов А. П., Руденко А. Б. (2007)
Разгонов А. П. - К оценке сил трения в моменты трогания и остановки якоря реле, Адреевских А. В., Бондаренко Б. М., Безрукавий Д. А. (2007)
Сердюк Т. Н. - Распределение гармоник тягового тока по длине фидерной зоны и их влияние на работу рельсовых цепей (2007)
Баб’як М. О. - Види відмов та знос розривних контактів контакторів з дугогашенням головного контролера ЕКГ-8Ж, Тетерко О. А. (2007)
Басов Г. Г. - Повышение эффективности электропередачи с использованием вентильных преобразователей с переменной структурой силовой цепи, Фалалеев Н. И. (2007)
Безрученко В. Н. - О возможности модернизации электровозов переменного тока с коллекторными тяговыми двигателями, Гилевич О. И., Муха А. Н., Шаповалов А. В. (2007)
Власьевский С. В. - Влияние различных факторов на потери электрической энергии в тяговой сети при работе электровозов переменного тока, Клинкова О. А. (2007)
Власьевский С. В. - Пути повышения качества электроэнергии в контактной сети при работе электровозов переменного тока, Скорик В. Г. (2007)
Дзензерский В. А. - Унификация условий процесса формирования и заряда свинцово-кислотных аккумуляторов, Бурылов С. В., Буряк А. А., Скосарь В. Ю., Сиренко М. В., Лесничий В. Н. (2007)
Жулай Ю. А. - Гидродинамическая кавитация в энергосберегающих технологиях, Ворошилов А. С. (2007)
Климаш В. С. - Трёхфазное вольтодобавочное устройство с однофазным звеном повышенной частоты, Власьевский С. В., Константинов А. М. (2007)
Кузнєцов В. Г. - Визначення витрати електроенергії за нормою для стаціонарних споживачів на основну роботу залізниць (2007)
Матусевич А. А. - Построение модели системы защиты информации информационно-управляющих телемеханических комплексов электроснабжения железных дорог (2007)
Мищенко Т. Н. - Некоторые рекомендации по дополнительной защите от токовых перегрузок силовой тяговой электрической цепи электровоза ДЭ 1 (2007)
Саблин О. И. - Система электрической тяги постоянного тока – система непостоянного тока (2007)
Тен Е. Е. - Анализ весоизмерительных устройств, используемых на железных дорогах России, Панченко А. А. (2007)
Бондаренко И. А. - Методика расчета характеристик стабилизирующего слоя (2007)
Корженевич И. П. - Комбинированный способ съемки плана железнодорожной линии (2007)
Тихов М. С. - Выбор мест установки приборов и количества заездов при проведении испытаний по воздействию на путь, Ромен Ю. С., Белоусов А. В. (2007)
Босов А. А. - Математическое моделирование процесса обработки грузовых вагонов при переходе с колеи 1 435 на 1 520 мм, Мухина Н. А., Кузьменко А. И. (2007)
Ільман В. М. - Властивості формальних структур та їх підструктур (2007)
Артемчук В. В. - Дослідження структури багатошарових відновлюючих покриттів, нанесених газотермічним напиленням (2007)
Боднарь Б. Е. - Тягово-энергетические испытания рельсового автобуса 620 м, Гагин Л. Ф., Гилевич О. И., Варфоломеев В. У., Бобырь Д. В., Очкасов А. Б., Шепотенко А. П., Евдомаха Г. В. (2007)
Водянников Ю. Я. - Исследования повреждаемости колесных пар грузовых вагонов в эксплуатации при воздействии тормозной системы, Кукин С. В., Нищенко А. Е. (2007)
Джус В. С. - Динамічне навантаження на рейки залізничної колії у місцях їх стикування, Куліченко А. Я. (2007)
Донченко А. В. - Модернізація вагонів для мінеральних добрив у вагони для перевезення сипких вантажів, Худієнко В. А., Шелейко Т. В. (2007)
Ковалев Р. В. - Моделирование электромеханической системы тепловозов, Федяева Г. А., Федяев В. Н. (2007)
Музыкина Г. И. - К вопросу о работе контейнерных пунктов, Бех П. В. (2007)
Донченко А. В. - Типаж перспективных пассажирских вагонов локомотивной тяги для магистральных железных дорог Украины, Троцкий М. В., Крупа А. Г., Рейдемейстер Г. В. (2007)
Кравчук В. В. - Повышение безопасности движения поездов повышенной массы и длины, Доронина И. И., Харин Е. А. (2007)
Осенін Ю. І. - Моніторинг стану коліс під час руху рухомого складу, Войтенко В. П. (2007)
Поляков В. А. - Моделирование относительного движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2007)
Приходько В. И. - Совершенствование конструкции кузовов пассажирских вагонов для скоростных перевозок, Шкабров О. А., Мямлин С. В., Ягода П. А. (2007)
Берестянская С. Ю. - Моделирование напряженно-деформированного состояния сталебетонных перекрытий при высоких температурах (2007)
Бокарев С. А. - Об эффективности некоторых способов оценки технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений, Соловьев Л. Ю., Цветков Д. Н. (2007)
Борисов Э. А. - Определение параметров тюбинговых колец туннеля (2007)
Галагуря Е. И. - Испытание стальных и сталебетонных колонн (2007)
Галагуря Е. Ю. - Работа бетонных балок с внешним листовым армированием (2007)
Громова О. В. - Порівняльний аналіз тришарових зразків для різних фізико-механічних властивостей (2007)
Тян Р. Б. - Система управления проектом, Млодецкий В. Р., Клочко Б. Г. (2007)
Мальков М. І. - Боєздатність органів управління Держспецтрансслужби при переході їх з мирного на воєнний стан, Радкевич А. В., Степаненко О. О. (2007)
Олефіренко С. І. - Відновлення залізниць під час кризових ситуацій, Яковлєв С. О., Бичков В. В., Козінський В. А. (2007)
Петренко В. Д. - Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках, Тютькин А. Л., Стоичева М. Б. (2007)
Ращепкин А. А. - Автоматизированная система расчета грузоподъемности эксплуатируемых металлических пролетных строений железнодорожных мостов (2007)
Фесенко М. Ф. - Обґрунтування наукової задачі прогнозування характеру і масштабів руйнувань залізниць на особливий період, Радкевич А. В. (2007)
Пшинько А. Н. - Перспективы создания промышленного производства теплоизоляционного неорганического материала "СТТИЗОЛ", Краснюк А. В., Гребенников В. Н., Палий В. В., Наконечный В. И., Савицкий Н. В. (2007)
Тарасенко В. П. - Результаты диагностики технического состояния и испытаний эксплуатируемого металлического разводного моста под совмещенную езду, Савчинский Б. В., Соломка В. И., Сухоруков Б. Д., Журбенко М. К., Харитонова Т. Ф., Ключник С. В. (2007)
Шаповал В. Г. - Метод граничных элементов в задачах водонасыщенных грунтовых оснований, обладающих свойством ползучести, Шаповал А. В., Капустин В. В. (2007)
Волчок И. П. - Применение вторичных алюминиевых сплавов в транспортном машиностроении, Лютова О. В. (2007)
Дорогань Т. Е. - Покрытия сплавами хрома с молибденом и вольфрамом для повышеня износостойкости узлов машин, Герасименко Д. В. (2007)
Вакуленко И. А. - Высокоэффективный термомеханически упрочненный арматурный прокат, Раздобреев В. Г., Перков О. Н. (2007)
Суховая Е. В. - Структура и свойства эвтектических сплавов-связок на железной основе для композиционных покрытий (2007)
Бобыль В. В. - Разрешение агентских конфликтов как одна из основных задач корпоративного управления (2007)
Венедиктов Г. Л. - Методика исследования рационального соотношения между ценами билетов в вагонах разного класса скоростного поезда, Гарбарук В. В., Герасименко П. В. (2007)
Власюк В. Є. - Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики (2007)
Гненный Н. В. - Определение экономической эффективности пассажирского вагона нового типа, Гненный О. Н. (2007)
Иванова Н. Г. - Оценка затрат жизненного цикла как критерий выбора наиболее выгодного инвестиционного мероприятия (2007)
Левицкий И. Е. - Новые принципы формирования и реализации инвестиционной программы железных дорог (2007)
Лиса О. В. - Обгрунтування співвідношення оборотних коштів у дебіторській і кредиторській заборгованості підприємства (2007)
Савчук Р. В. - Применение нечеткой меры в задаче оценки конкурентной позиции предприятия, Скороходов А. Б. (2007)
Міколайчак А. В. - Ліберальна освіта для культурно-пізнавального туризму (2012)
Федчишин Н. - Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді (2012)
Грабова Г. - Основні підходи до статевого виховання в українській та зарубіжній педагогіці (2012)
Ємельяненко Л. - Реалізація змісту навчання англійської (рідної) мови та літератури в загальноосвітніх школах Англії (2012)
Безлюдна В. - Національні програми підтримки американської сім’ї, Безлюдний Р. (2012)
Хілько Ю. - Вплив середовища на трансформацію природних здібностей учня (за диференційною моделлю обдарованості й таланту канадського вченого Ф. Ганє) (2012)
Павлов Ю. - Оздоровча політика Євросоюзу в упередженні шкідливих залежностей молоді (2012)
Постригач Н. - Історичні передумови децентралізації освіти Королівства Іспанія (2012)
Олена Б. - Моніторинг якості шкільної освіти в Австралії (2012)
Вознюк В. - Організація дозвілля як соціальна послуга в системі загальної середньої освіти Великобританії (2012)
Вишневська Е. - Підготовка вчителів у Польщі у світлі чинних правничих норм і вимог сучасного ринку праці (польською мовою) (2012)
Реброва О. - Художньо-ментальна проблематика підготовки майбутніх учителів музики в дослідженнях молодих учених Китаю: компаративістський аспект (2012)
Удовиченко Н. - Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери німецьких учителів (2012)
Корсун Г. - Світовий досвід реалізації компетентнісного підходу в процесі становлення сучасного фахівця (2012)
М’ясковський М. - Європейський вектор реформ системи освіти – приклад еволюційного вдосконалення (досвід Австрії) (2012)
Інформація про AARE-APERA 2012 Conference (2012)
Автори номера (2012)
Анотації (2012)
Теодорович А. - Через вивчення зарубіжної педагогіки до кращого розуміння національної освіти (2013)
Маршалек Л. - Педагогічні перспективи духовності (англійською мовою) (2013)
Лаухіна І. - Вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій (2013)
Максименко О. - Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземних мов дорослих у країнах Європейського Союзу (2013)
Борисенко І. - Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2013)
Оржеховська О. - Холістична концепція здоров’я у британській школі: перспективи: для України (2013)
Заболотна О. - Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між традицією й інноваційністю (2013)
Волтер Е. - Eкологічна освіта в Польщі на початку ХХI століття (англійською мовою) (2013)
Скочинська-Прокопович Б. - Одиноке материнство і його підтримка службами соціальної допомоги (англійською мовою) (2013)
Волинець Л. - Принципи освітньої політики Фінляндії щодо забезпечення якості загальної середньої освіти (2013)
Джурило А. - Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи" (2013)
Автори номера (2013)
Анотації (2013)
Дьомін Ю. - Зміни до Закону України "Про прокуратуру" – черговий крок на шляху демократичних перетворень (2012)
Литвак О. - Становлення та розвиток прокуратури України, Шумський П. (2012)
Долежан В. - Проблеми визначення статусу прокуратури у діяльності Конституційної Асамблеї (2012)
Попович Є. - Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Руденко М. - Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз) (2012)
Полянський Ю. - Теоретичні засади організації і діяльності органів охорони правопорядку в аспекті конституційної реформи в Україні (2012)
Сухонос В. - Мистецтво обвинувальної промови прокурора, Звірко О. (2012)
Галюк В. - Правові основи прокурорського нагляду за додержанням органами виконавчої влади і місцевого самоврядування земельного законодавства (2012)
Мірошниченко С. - Рішення Європейського суду з прав людини і національне законодавство: вплив, взаємозв'язок, наслідки (2012)
Толочко О. - Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання (2012)
Бабенко В. - Вплив положень Кримінального процесуального кодексу України на реформування органів прокуратури (2012)
Кожевніков Г. - Заходи забезпечення кримінального провадження (2012)
Бабкова В. - Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування (2012)
Юрчишин В. - Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Якимчук Н. - Ефективне використання бюджетних коштів як правова категорія (2012)
Кальман О. - Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства, Гладун О. (2012)
Полянський Є. - Відповідальність за "непередбачене позбавлення життя" (felony murder rule) під час вчинення іншого злочину: генезис концепції в кримінальному праві США (2012)
Мельник А. - Особливості здійснення прокуратурою правозахисної діяльності у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість органами Державної податкової служби України (2012)
Богуцький П. - Концептуальні основи правового режиму військової служби (2012)
Коваль П. - Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати – пріоритет діяльності прокуратури Буковини (2012)
Вигівська Л. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2012)
Овчаренко А. - Перспективи запровадження військових кримінальних проступків та стягнень за їх вчинення (2012)
Ніконорова Н. - Конституційно-правовий принцип несумісності мандата парламентаря в державах-членах Європейського Союзу (2012)
Хроніка міжнародних зв'язків (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Білецька С. А. - Історично складені особливості співпраці церкви і школи в організації позакласної роботи з морального виховання дітей (2013)
Будаговська О. І. - Синергетичний напрям у російській педагогічній літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Ворожбіт В. В. - Практичні пропозиції Я. П. Ряппо в галузі педагогічної освіти в Україні у 20–30-ті роки ХХ століття, Ігнатьєва А. І. (2013)
Довженко Т. О. - Питання педагогічної просвіти батьків у спадщині вітчизняних педагогів першої половини ХХ століття (2013)
Квас О. В. - Звичаєве право і становище української дитини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Колесник І. О. - Реформування шкільної освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Коробейнік В. А. - Історичні аспекти становлення валеологічної культури особистості (2013)
Леонтьєва І. М. - Шляхи формування інтересу учнів до знань у школах України у 50-х рр. ХХ століття (2013)
Лупаренко С. Є. - Харитативна діяльність культурно-освітніх товариств на території західної України (перша половина ХХ ст.) (2013)
Лятуринська С. Е. - Порівняльний аналіз ролі Ч. В. Еліота і його попередників в управлінні освітніми процесами в Гарварді (2013)
Старостіна О. В. - Педагогічна персоналія Едварда Стоунса як фундатора психопедагогіки (2013)
Ткачов С. І. - Розв’язання проблеми громадянського виховання особистості у поглядах українських педагогів за часів УНР (1917–1919 рр.) (2013)
Шевчишен М. Ю. - Геополітичний та економічний розвиток України у наукових прогнозах професора В. Садовського (2013)
Амеліна С. М. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх перекладачів (2013)
Байбекова Н. Р. - Суть поняття "креативність майбутніх психологів” у психолого-педагогічній літературі (2013)
Бахмат Л. В. - Суть та характеристики професіональної педагогічної самосвідомості (2013)
Беженар І. В. - Дидактичні особливості використання портфеля в навчальному процесі вищої школи (2013)
Бєльчев П. В. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом, Меркулова Н. В. (2013)
Василенко Г. В. - Інтерактивні методи підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтації учнів у школі (2013)
Вергелес К. В. - Теоретичний аналіз емоційної культури майбутніх психологів (2013)
Гальченко Л. В. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2013)
Горбильова О. В. - Методи та порядок виявлення обдарованих дітей в Індії (2013)
Горицька О. В. - Сутність понять "професійна адаптивність”, "професійна адаптивність майбутнього економіста” (2013)
Горобець Т. В. - Сучасні інноваційні технології в організації, підготовці та проведенні практики з музики студентів педагогічних коледжів – майбутніх музичних керівників, Мазурок І. В. (2013)
Григорович О. В. - Професійне формування університетського викладача в іспанії (початковий етап) (2013)
Демідова Ю. Є. - Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу, Тверитникова О. Є. (2013)
Діденко Т. П. - Педагогічна практика як засіб професійної адаптації майбутніх учителів (2013)
Дубініна О. М. - Феномен математичної культури в контексті різноманітних підходів до її формування в умовах інформаційної ери (2013)
Дяченко М. Д. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх журналістів: проекція на професійну діяльність (2013)
Жидких Т. М. - Спецсемінар "Головна мета – лідерство через якість освітніх послуг” як компонент експериментальної моделі підготовки колективу навчального комплексу "Коледж-академія” до впровадження організаційно-педагогічних умов управління комплексом (2013)
Коваленко В. О. - Концептуальні технології у сфері вищої освіти на основі синергетичної парадигми як нової освітньої стратегії формування фахового розуму (2013)
Кожушко С. П. - Соціальний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує ефективність професійної взаємодії майбутніх фахівців комерційної діяльності (2013)
Кохан Л. В. - Теоретичні питання формування творчого потенціалу особистості (2013)
Кошелева Н. Г. - Характеристика компонентів структури особистості майбутніх економістів, значущих для формування їхньої готовності до інноваційної фахової діяльності (2013)
Кравченко В. М. - Соціально-філософські аспекти модернізації освіти (2013)
Кузёма Т. Б. - Пути реализации принципа научности в обучении иностранным языкам будущих переводчиков и учителей (2013)
Куринная А. Ф. - К вопросу о системе упражнений словоцентрической направленности (2013)
Лебедєва В. В. - Рольовий аспект у формуванні професійного статусу майбутнього вчителя (2013)
Левчук Л. А. - Пізнавальна активність у системі професійної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Лучанінова О. П. - Виховна система вищого навчального закладу: теоретичний аспект (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід у програмах підготовки майбутніх учителів (2013)
Москаленко О. І. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців у США (2013)
Набиуллин Л. Г. - Гуманитарная образованность как показатель эффективности педагогической деятельности в современных условиях (2013)
Нудьга М. О. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування методу проекту в старшій школі (2013)
Орел-Халік Ю. В. - Формування культури професійного діалогу майбутніх лікарів (2013)
Северинюк В. М. - Сутність та особливості культури професійного спілкування майбутніх учителів у контексті сучасної педагогічної науки (2013)
Сущенко Л. О. - Педагогічний супровід професійно спрямованої науково-дослідної роботи майбутніх педагогів (2013)
Сущенко Р. В. - Концептуальні та методологічні парадигми професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2013)
Сущенко Т. І. - Магістерський педагогічний процес – нова парадигма якості вищої професійної освіти (2013)
Ткаченко І. В. - Засади розвитку соціальної активності підлітків у літніх дитячих оздоровчих центрах України (2013)
Ткачов А. С. - Теоретичний аналіз понятійно-категоріального аппарату дослідження проблеми організації навчання академічно здібних учнів (2013)
Ульянова В. С. - Сучасний підхід до організації навчального процесу в умовах загальноосвітнього комплексу (2013)
Хаустова О. В. - Потенціал особистості як джерело професійно-творчого розвитку вчителів (2013)
Черевань І. І. - Сутність і мета методичної діяльності: теоретичний аспект (2013)
Шмелькова Г. М. - Становлення початкових форм відповідальності особистості (2013)
Шумілова І. Ф. - Педагогічні основи загальнокультурної компетентності як фактора виховання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2013)
Шумський О. Л. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічної технології формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів – майбутніх офіцерів міліції (2013)
Щебликіна Т. А. - Компетентнісний підхід як методологічний принцип дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Алфімов Д. В. - Специфіка виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі (2013)
Байгулова Н. В. - Создание модели разновозрастной сельской малокомплектной школы и ее функционирование на территории томской области в условиях нормативно-подушевого финансирования (2013)
Бельмаз Я. М. - Гуманізація шкільного клімату як шлях до збереження духовно-морального здоров’я школярів (на прикладі США) (2013)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями в Німеччині (2013)
Горшеньова А. М. - Психолого-педагогічні аспекти та бар’єри професійного самовизначення учнів старших класів (2013)
Костенко Є. Ю. - Розвиток професійної компетентності вчителів природничих дисциплін у процесі керівництва шкільним науковим товариством (2013)
Котова А. В. - Основні моделі підвищення кваліфікації вчителів США (2013)
Крамаренко А. М. - Науково-дослідна діяльність як складова системи позааудиторної роботи з формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2013)
Ryabova O. V. - By the question about the principles of diagnosis of dysgraphia in primary school children (2013)
Склярова І. О. - Моделювання професійної компетентності учителя математики (2013)
Стадник О. Г. - Навчально-методичний комплект з географії та його місце в навчально-методичному забезпеченні шкільного предмета (2013)
Тищенко О. І. - Педагогічні особливості корекції асоціальної поведінки учня (2013)
Цветкова П. А. - Особенности неречевого компонента зрительно-пространственных функций у младших школьников с задержкой психического развития, страдающих дислексией (2013)
Алтухова Г. Н. - Развитие креативности студентов в процессе их подготовки к организации межкультурного взаимодействия школьников (2013)
Гаркуша І. В. - Курс "Риторична культура фахівців з реклами” у професійній підготовці (2013)
Куркчі Є. К. - Blended Learning у підготовці магістрів освітнього менеджменту в університетах Німеччини (2013)
Мироненко В. В. - Иностранный язык как способ иноязычного профессионального общения студентов специальности "Туризм” (2013)
Пилипюк К. М. - Розширення досвіду роботи студентів з педагогічно занедбаними підлітками (на прикладі університетів Німеччини) (2013)
Решетняк С. Б. - Розвиток творчого потенціалу студента в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Руденко Н. В. - Розвиток культури міжнаціональних відносин іноземних студентів у полікультурному освітньому просторі ВНЗ (2013)
Саєнко Н. В. - Світові тенденції розвитку вищої освіти (2013)
Трегуб С. Є. - Умови формування культури фахового мовлення майбутніх фармацевтів у вищому медичному навчальному закладі (2013)
Чепурна В. О. - Роль педагогічного стажування у підготовці магістрів технічних спеціальностей до управлінської діяльності (2013)
Шпакова Н. Г. - Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Цюра С. - Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень (2013)
Першукова О. - Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення багатомовної освіти школярів у країнах Європи (2013)
Боднарчук Т. - Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії (2013)
Лук’янчук С. - Досвід полікультурного виховання учнів у школах США: рекомендації для вітчизняних освітян (2013)
Жижко О. - Особливості професійної освіти маргінальних груп населення як засобу соціального захисту в Мексиці (2013)
Борисенко І. - Етапи розвитку курикулуму початкової освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс) (2013)
Гоштанар І. - Керування у педагогіці Й. Гербарта (2013)
Мордвінова І. - Упровадження здоров’язбережувального виховання в польських школах (2013)
Нестеренко І. - Проектування навчальних програм у контексті функціонування Польської рамки кваліфікацій (2013)
Рубан Л. - Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід) (2013)
Лавриченко М Н. - Стратегії управління якістю шкільної освіти у країнах ЄС та США (2013)
Шеверун Н. - Механізми забезпечення якості загальної середньої освіти в Німеччині (2013)
Джурило А. - Стратегії реформування загальної середньої освіти НДР і ФРН у другій половині ХХ століття (2013)
Єгоров Г. - Стандарти як складова механізму забезпечення якості освіти у Франції (2013)
Шаповалова О. - Напрями реформування управління освітою Великої Британії у другій половині ХХ століття (2013)
Мукан Н. - Аналіз стандартів професійного розвитку вчителів американських загальноосвітніх шкіл, Істоміна К. (2013)
Тезікова С. - Вплив американських професійних асоціацій на якість педагогічної освіти (2013)
Нагач М. - Підготовка майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США (2013)
Котун К. - Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії (2013)
Федорчук І. - Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південного Кавказу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Білоус О. - Підготовка майбутніх учителів у сфері ІКТ у країнах Європейського Союзу (2013)
Бобраков С. - Порівняльний аналіз узагальненого досвіду професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини та України (2013)
Регейло І. - Тенденції докторської підготовки в Європейському освітньому просторі (2013)
Кайдановська О. - Творчі методи навчального проектування у професійній підготовці архітекторів: світовий досвід (2013)
Пазюра Н. - Форми та методи неформальної професійної підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії (2013)
Гребеник Ю. - Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великобританії та США (2013)
Гуменюк В. - Оцінювання якості вищої медичної освіти у контексті навчання іноземних студентів в Україні (2013)
Хробак С. - Портрет людини в людському суспільстві: роздуми про надію в культурі (англійською мовою) (2013)
Про інтенсифікацію співробітництва українських компаративістів (2013)
Автори номера (2013)
Анотації (2013)
Повар О. В. - Права дитини у філософській думці доби Ренесансу (2013)
Вільчинський В. А. - Філософсько-правова інтерпретація глобалізаційних процесів як викликів людству в сучасних умовах розвитку (2013)
Буюклі В. І. - Методологія охорони права у сучасному суспільстві (2013)
Воробйова В. Г. - Поняття і зміст забезпечення в Україні конституційного права особи знати свої права і обов’язки (2013)
Шай Р. Я. - Роль та значення координації в управлінні правоохоронними органами правової держави (2013)
Сокур Ю. В. - Феномен українського звичаєвого права, Дурнов Є. С. (2013)
Бакутіна Л. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності військових трибуналів на території України (1941-1944 рр.) (2013)
Янковська Г. В. - Конституційні норми щодо використання мов на території України: історико-правовий аналіз (2013)
Гумін О. М. - Особливості тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про надання nелекомунікаційних послуг (2013)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Особливості проведення тимчасового доступу до речей та документів для отримання інформації від операторів мобільного зв’язку, Брисковська О. М. (2013)
Малярова В. О. - Типові слідчі ситуації та проблеми алгоритмізації розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. (2013)
Дуда В. Я. - Тактичні особливості допиту підозрюваних у вчиненні злочинних операцій з металобрухтом (2013)
Дрозд В. Г. - Актуальні питання проведення окремих судових експертиз при розслідуванні умисних тяжких тілесних ушкоджень (2013)
Черниченко Л. М. - Повторність злочинів як умова, що виключає звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Прокопенко Н. М. - Особливості початкового етапу розслідування незаконного збуту наркотиків (2013)
Йосипів Ю. Р. - Причини та умови вчинення злочинів терористичного спрямування (2013)
Старостенко О. В. - Поняття та види злочинів у сфері кредитування (2013)
Бобечко Н. Р. - Доказування у стадії касаційного провадження згідно КПК України (2013)
Тупельняк І. І. - Повноваження слідчого та прокурора щодо виклику учасників за новимф КПК для участі у слідчих діях (2013)
Локтіонов І. Ю. - Правова відповідальність керівника органу досудового розслідування (2013)
Єфіменко І. М. - Охорона державної таємниці на стадії досудового розслідування кримінального провадження: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2013)
Ільєва Т. Г. - Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (2013)
Сопільник Р. Л. - Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення за Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Зеленюх О. В. - Правовий статус та повноваження слідчого за новим КПК України (2013)
Щерба В. М. - Поняття інституту кримінального провадження в суді присяжних (2013)
Бондаренко В. А. - Форми реалізації адміністративно-правових норм: теоретичні аспекти (2013)
Неізмайлов М. Г. - Теоретико-правовий аналіз генезису наукової думки щодо участі прокурора у публічно-правових відносинах у вітчизняній адміністративно-правовій науці (2013)
Гавловська А. О. - Правовий статус органів місцевого самоврядування як суб’єктів здійснення молодіжних комплексних та адресних програм (2013)
Єщук О. М. - Філософські аспекти адміністративно-правової охорони (2013)
Китаєнко О. Є. - Методологічні основи досудового розслідування (2013)
Ткаленко І. І. - Принципи адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Кіцул Ю. С. - Класифікація та суть принципів правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2013)
Марченко О. В. - Поняття механізму адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні (2013)
Заяць О. В. - Сутність адміністративного позову як форми звернення до адміністративного суду за захистом (2013)
Тернущак М. М. - Про доцільність залучення центрів обслуговування платників податків до процедури надання ліцензійних послуг (2013)
Філіпенко А. С. - Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань: поняття та зміст, Козирева А. О. (2013)
Артеменко І. А. - Щодо співвідношення категорій "об’єднання громадян" та "громадські об’єднання": питання сьогодення (2013)
Чорна В. Г. - Правовий статус дитини в Україні, Юсіфлі Бахтіяр Таптиг Огли. (2013)
Іванищук А. А. - Проблеми ознак форм адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері судової гілки влади (2013)
Лаптєв С. С. - Юридичні гарантії: поняття, ознаки та місце в адміністративно-правовому статусі судді адміністративного суду (2013)
Білоконь О. В. - Поняття редмісії в Україні (2013)
Дрозд О. Ю. - Зарубіжний досвід притягнення юридичної особи до адміністративної діяльності, Шепетько С. А. (2013)
Кришталь О. В. - Дотримання презумпції невинуватості у провадженні за скаргами на постанови по справам про адміністративні правопорушення (2013)
Дорохіна Ю. А. - Злочини проти власності: історико-правовий аспект (2013)
Єсімов С. С. - Окремі аспекти відповідальності експедитора в контексті цивільно-правової природи транспортно-експедиційної діяльності, Висоцька Х. А. (2013)
Габріадзе М. Р. - Протиправна поведінка як умова виникнення зобов’язання внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2013)
Жила О. В. - Особливості виникнення права регресної вимоги (2013)
Лов’як О. О. - Колізійні аспекти правового регулювання інформації як об‘єкта цивільних правовідносин, Дубівка В. В., Титко А. В. (2013)
Самойлов М. О. - Проблемні питання реалізації права на позов іноземними громадянами (2013)
Керевич О. В. - Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Топчій В. В. - Загальна характеристика кримінальних процесуальних форм взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами (2013)
Колюка М. М. - Окремі теоретичні аспекти юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2013)
Конопльов В. В. - Особливості прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Гудзь А. О. - Соціальні послуги бездомним особам та безпритульним дітям за законодавством України (2013)
Годованюк А. Й. - Проблеми забруднення атмосферного повітря та можливі шляхи їх вирішення на місцевому рівні (2013)
Тарасишина О. М. - Теоретичні засади судового управління та практичні шляхи вдосконалення його організації та здійснення (2013)
Кирилюк В. А. - Деякі підходи щодо визначення принципів та методів державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2013)
Муратова Д. Б. - Система місцевого самоврядування (муніципалітет) в США: порівняльний аспект (2013)
Косенко Н. П. - Правові наслідки здійснення усиновлення (2013)
Степанов О. С. - Зміст засади публічності в кримінальному процесі (2013)
Стойка М. С. - Поняття, зміст, форми і види справедливості (філософсько-правовий вимір) (2013)
Прощин В. С. - Центральна виборча комісія як суб’єкт державного управління виборчими процесами в Україні (2013)
Сайнецький О. П. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців (2013)
Сьох К. Я. - Історична генеза доктринальних джерел щодо конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2013)
Данієлян С. А. - Єдиний податок як різновид спеціального податкового режиму (2013)
Дмитрик А. Б. - Зміст адміністративного позову у справах про оскарження зменшення бюджетних асигнувань (2013)
Заболотна Н. Я. - Засоби тлумачення нормативно-правового договору: загальна характеристика (2013)
Соломчак Х. Б. - Соціальні норми як детермінанти позитивної правової відповідальності людини (2013)
Сенчук С. С. - Соціально-правові засоби забезпечення правового порядку: теоретико-правовий вимір (2013)
Канцір В. С. - Сучасне бачення правових проблем державної влади (2013)
Павлишин В. І. - Українська мінералогія у ХXI ст.: від теорії до практики (2011)
Лавриненко О. М. - Феригідрит: лабораторний синтез, структура та фазові перетворення (2011)
Хоменко В. М. - Mи-рассеяние на наноразмерных включениях и связанные с ним эффекты в оптических спектрах поглощения минералов: теория и эксперимент (2011)
Нерадовский Ю. Н. - К вопросу образования двойников ставролита в метаморфических породах (на примере кристаллических сланцев Кейв, Кольский п-ов (2011)
Задвернюк Г. П. - Вплив сорбованих нафтопродуктів на поглинання води монтморилонітом (2011)
Platonov A. N. - А Remark on Correlation Between Relaxation Parameter and Covalence of Cr3+-O Bonds in Some Mineral Structures, Urusov V. S., Langer K. (2011)
Амашукелі Ю. А. - Деякі геохімічні та петрологічні критерії еволюції Октябрського масиву лужних порід (Україна), Кривдік С. Г., Дубина О. В. (2011)
Щербак Н. П. - Палеоархейский возраст (3,56 млрд лет) тоналитовых гнейсов Приазовского мегаблока, Артеменко Г. В., Швайка И. А., Демедюк В. В., Довбуш Т. И., Высоцкий А. Б. (2011)
Кадошников В. М. - Тяжелые металлы в донных отложениях Севастопольской бухты, Шкапенко В. В., Горлицкий Б. А., Писанская И. Р., Смирнова Ю. Д. (2011)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік кластогенного монациту із метапісковика скелюватської світи, Паранько І. С., Пономаренко О. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б. (2011)
Мельничук В. Г. - Мінералогічні особливості та зруденіння нижньовендських трапових комплексів південно-західної частини, Поліщук А. М., Мельничук Г. В. (2011)
Черниш Д. С. - VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства (2011)
Божежа Д. М. - Діяльність осередку EAGE в Україні за підсумками 2010 року визнана найкращою (2011)
Зміст журналу за 2011 р. (2011)
Наші автори (2011)
Костюченко Н. І. - Різноманіття мікроміцетів кореневої зони соняшнику при вирощуванні в агроценозах олійних культур, Лях В. О. (2011)
Кутищева Н. Н. - Реципрокный эффект у стерильных гибридов подсолнечника, Аксёнов И. В., Литовченко Б. К. (2011)
Лисняк А. Д. - Особенности ЦМС у гибридов озимого рапса украинской селекции, Першин А. Ф., Иванов М. В. (2011)
Примерова Н. В. - Сравнительная оценка по признакам продуктивности гибридов F1 подсолнечника с участием различных хлорофилльных мутантов, Сорока А. И., Лях В. А. (2011)
Буділка Г. І. - Жирнокислотний склад олії гірчиці озимої, Аксьонов І. В., Левченко В. І. (2011)
Вишневський П. І. - Створення вихідного генетично різноманітного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації, Вишневський С. П. (2011)
Григорчук Н. Ф. - Хозяйственная оценка сортов сои в демонстрационном сортоиспытании ИМК НААН, Якубенко Е. В. (2011)
Димитров С. Г. - Створення відновлювачів фертильності соняшнику резистентних до гербіциду Євро-Лайтинг (2011)
Журавель В. М. - Господарська цінність мутантних зразків гірчиці сизої, створених методом хімічного мутагенезу (2011)
Кирпичова Н. М. - Оцінка соняшнику за енергетичною цінністю, Ведмедєва К. В. (2011)
Комарова І. Б. - Мінливість колекційних зразків рижію ярого за ознаками урожайності та виходу олії (2011)
Кутіщева Н. М. - Інноваційні розробки гібридів соняшнику, створені в Інституті олійних культур НААН, Литовченко Б. К., Шудря Л. І., Жаркова Г. В. (2011)
Леус Т. В. - Оценка исходного селекционного материала сафлора на основе образцов Солнечный, Образец 16, Сирийский, Лазебный И. И., Ведмедева Е. В. (2011)
Одинец С. И. - Результаты испытания тест-гибридов подсолнечника, полученных с использованием новых линий-восстановителей фертильности пыльцы (2011)
Поляков О. І. - Вихід кондиційного насіння батьківських форм соняшнику гібрида Степовий в залежності від схем сівби, Бойко К. Я., Новошинська Н. О. (2011)
Аксёнов И. В. - Реакция родительских линий подсолнечника на изменение сроков сева, Никонова В. Н., Максюк Е. В., Сченстный К. С. (2011)
Білявський Ю. В. - Видовий склад та динаміка чисельності коваликів (Elateridae) у кукурудзяно-соєвих агроценозах (2011)
Вахненко С. В. - Формування продуктивності рижію ярого при застосуванні біостимуляторів та регуляторів росту рослин в умовах південного Степу України, Поляков О. І. (2011)
Кохан А. В. - Екологічно чиста технологія вирощування соняшнику (2011)
Поляков О. І. - Формування елементів продуктивності та врожайності сортів сої під впливом застосування біостимуляторів росту, Нікітенко О. В. (2011)
Салатенко В. Н. - Біометричні показники росту і розвитку сортів рицини різних груп стиглості в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин, Василенко Н. Є. (2011)
Швачка О. В. - Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на урожайність гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня України, Новошинська Н. О. (2011)
Юркевич Є. О. - Вплив сівозмін на забур’яненість посівів олійних культур залежно від попередників (2011)
Яковлєва-Носарь С. О. - Мінливість деяких ознак продуктивності рижію ярого при різній густоті сівби, Лях В. О. (2011)
Гриценко В. Т. - Аналіз досліджень процесу сепарації сипкого матеріалу (2011)
Троїцька O. О. - Аналіз сучасних технологій детоксикації антипоживних речовин в насінні рицини, Панов С. Ж. (2011)
Гриценко В. Т. - Розробка конструктивно-технологічної схеми лінії переробки макухи з насіння олійних культур (2011)
Безгубенко В. Ю. - Напрями забезпечення ефективного управління орендою об’єктів державної власності в Україні (2009)
Войтко Р. В. - Сучасні тенденції мобілізації доходів місцевих бюджетів (2009)
Горобінська І. В. - Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні (2009)
Губені Ю. Е. - Фінансова неспроможність місцевого самоврядування (2009)
Захожай В. Б. - Податкові ризики в системі державного управління, Перевалова О. М. (2009)
Іващук І. О. - Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища (2009)
Карлін М. І. - Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи (2009)
Кравцова Л. І. - Фінансово-економічні важелі і подолання кризи в економіці України, Сологуб С. М. (2009)
Ксьондз С. М. - Досвід застосування податку на додану вартість у зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні, Бочуля Н. О. (2009)
Левицька С. О. - Етапи на напрями реформації обліку діяльності бюджетних установ бюджетної облікової системи: оцінка, перспективи (2009)
Липчук В. В. - Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу, Липчук Н. В. (2009)
Литвиненко Я. В. - Шляхи удосконалення податкового аналізу в сучасних умовах, Бігдаш В. В., Ліщенко А. В. (2009)
Лук’яненко О. В. - Теоретичні основи податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами (2009)
Матвійчук О. В. - Державне регулювання водогосподарської діяльності (2009)
Павелко О. В. - Особливості визначення валового доходу при оподаткуванні доходів від довгострокових будівельних контрактів (2009)
Папп В. В. - Організаційно-економічний механізм бюджетного вирівнювання розвитку регіонів як пріоритетний напрям удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2009)
Свердан М. М. - Перспективи модернізації механізму фіскального адміністрування доходів громадян в Україні (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського