Новiков Л. О. - Вiталiй Якович Скоробогатько: деякi iз вiх творчого життя (2018)
Олексiв I. Я. - Локально-зв’язнi континууми як границi послiдовностей вкладень вiдрiзка в простiр (2018)
Сухорольський М. А. - Бiортогональнi системи розв’язкiв рiвняння Гельмгольца в цилiндричнiй системi координат, Достойна В. В., Веселовська О. В. (2018)
Федюк Є. М. - Конформнi перетворення та їх застосування в iнженерно-технiчних дослiдженнях, Думанський О. I., Бекас Б. О., Процик Ю. С., Капран I. Д., Сохан П. Л. (2018)
Лазько В. А. - Концентрацiя напружень бiля кругового отвору в ортотропних пластинках з урахуванням деформацiї зсуву, Махнiцький Р. М., Лозбень В. Л., Бродяк О. Я., Гук В. М. (2018)
Анатичук Л. I. - Комп’ютерне моделювання локального температурного впливу на шкiру людини у динамiчному режимi, Вихор Л. М., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2018)
Title (2018)
Table of сontents (2018)
Полтавец В. В. - Механизм электроокисления Mn2+ ионов, Варгалюк В. Ф., Середюк В. А., Шевченко Л. В. (2018)
Токар А. В. - Квантово-хімічне дослідження механізму гетероциклізації олігомерного продукту амінолізу епіхлоргідрину: Епоксид чи діоксан?, Петрушина Г. О. (2018)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, iттрію та cамарію при температурі 1500 оС, Андрієвська О. Р., Багатирьова Ж. Д., Биков О. І. (2018)
Пуга П. П. - Комбінаційне розсіювання світла у склоподібному Li2B4O7, Данилюк П. С., Різак Г. В., Гомонай О. І., Різак І. М., Різак В. М., Пуга Г. Д., Кветкова Л., Биров М. М., Чичура І. І., Жихарєв В. М. (2018)
Grechana О. V. - Study of native extracts from raw lupin yellow and alfalfa yellow (like-sickle or romanian) by chromato mass spectrometry, Serbin A. G. (2018)
Бех В. - Ексклюзивна роль науки і освіти у формуванні онтологічної основи сучасного світу, Бех Ю. (2018)
Костиря І. - Мова і культура в євроінтеграційній стратегії України (2018)
Романкова Л. - Моделювання виховного простору сучасного ВНЗ (2018)
Кобзєва І. - Калокагатія у філософсько-антропологічному дискурсі кінізму (2018)
Саковська О. - Аристотелічний неотомізм в XX ст.: Шарль де Конінк та диференціація наук про природу (2018)
Зінкевич В. - Аналіз життєдіяльності освітніх систем у контексті цивілізаційного розвитку планетарного світу (2018)
Гальченко М. - Інтелектуальний виклик постмодернізму: від деконструкції до "нового мислення" (2018)
Хромець В. - Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти (2018)
Дєліні М. - Професійна "Я-концепція" як умова успішної кар'єри: емпіричний вимір (2018)
Мельник В. - Концептуалізація цифрового менеджменту як реалізація і вираження креативності освіти та особистост (2018)
Бондаренко О. - Експертні дослідження корпоративної культури соціально-економічного простору України (2018)
Музильов О. - Формирование коллективной памяти у афроамериканского населения США (2018)
Зеленкевич Л. - Дискурс децентралізації в оптиці аграрної соціології (2018)
Наші автори (2018)
Грабар М. В. - "Expedia Group": шлях злиттів та поглинань на туристичному онлайн-ринку, Пичкар Я. В. (2019)
Акименко О. Ю. - Вплив міжнародних стандартів на національну платіжну системи України, Пономаренко В. С. (2019)
Байда Б. Ф. - Динаміка інвестицій у сферу туризму в Україні (2019)
Волохова І. В. - Обґрунтування необхідності застосування систем комплексного моніторингу технічного стану вагонів, Жовтяк Г. А., Шарко М. О. (2019)
Гeрaсимeнкo O. В. - Вплив капітальних інвестицій на економічний розвиток регіону, Чечур Г. А. (2019)
Носач І. В. - Економічна сутність та функціональні аспекти фінансового контролінгу авіакомпаній у контексті сучасної моделі розвитку економіки, Кірюхіна М. В. (2019)
Бакалінський О. В. - Порівняння якості поїздок Києвом міським і приватним транспортом в умовах автомобілізації населення, Петровська С. І. (2019)
Башинська І. О. - Smart-підхід до визначення цілей смартизації промислового підприємства (2019)
Бірбіренко С. С. - Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії сучасного підприємства, Корба Д. С. (2019)
Дорошенко М. П. - Організаційна структура управління: сутність та класифікація, Вороніна В. Л. (2019)
Дубницький В. І. - Конкурентоспроможність і базові поняття конкурентного аналізу: сучасні напрями наукових досліджень, Нефедова О. Г. (2019)
Лук’янова О. М. - Передумови зниження експлуатаційних витрат на обслуговування пристроїв інфраструктури залізниць за рахунок впровадження сучасних методів їх діагностування, Власов М. О. (2019)
Мельник О. В. - Розвиток концептуальних засад оцінювання капіталізації підприємства (2019)
Ольшанський О. В. - Методика розрахунку динамічної моделі сталого розвитку підприємства торгівлі (2019)
Пряхіна К. А. - Маркетинг персоналу машинобудівних підприємств (2019)
Райтер Н. І. - Основні тенденції роздрібного продажу продовольчих товарів у Львівській області (2019)
Чечель А. О. - Соціальна безпека в Україні: індикатори оцінки на регіональному рівні, Харланова Д. А. (2019)
Баєтул Г. П. - Оцінка ефективності бюджетного механізму (2019)
Войцешин В. П. - Кредитування експорту як засіб його функціонування (2019)
Гаврилко Т. О. - Споживче кредитування в Україні (2019)
Юдіна С. В. - Підходи до аналізу та оцінки позикових фінансових ресурсів підприємства, Летучий В. В., Стіпанов А. О. (2019)
Юдіна С. В. - Особливості кредитування населення в Україні, Синельна А. І., Назарчук Л. М. (2019)
Гриліцька А. В. - Проблеми організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві в сучасних умовах, Кусенко В. О. (2019)
Ценклер Н. І. - Обліково-аналітичний складник еволюції стартап-компаній в управлінні інноваційною діяльністю (2019)
Курков М. С. - Концептуальна модель системи управління фінансами підприємств із застосуванням сучасних інформаційних технологій (2019)
Білоус С. П. - Механізми і методи управління інтелектуальним потенціалом корпоративних систем (2019)
Богуславська С. І. - Стратегія ресурсного забезпечення сталого розвитку регіону, Овсюк Н. В. (2019)
Мельниченко Г. М. - Особливості еволюції інноваційної модернізації регіональних економічних систем (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Брятко А. А. - Динаміка національної економіки України у 2006–2018 роках (2019)
Вараксіна О. В. - Дослідження стану розвитку аграрного сектору як важливого в стратегічному плані сектору національної економіки (2019)
Засанська С. В. - Теоретичні основи ресурсного забезпечення сімейних домогосподарств (2019)
Лопатін А. О. - Економічні та фінансові аспекти запобігання аварійним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом за використання інноваційних технологій (2019)
Печенюк А. П. - Методичні аспекти управління враженнями у сільському туризмі (2019)
Дячков Д. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємства, Батура В. Ю., Сокирко І. А. (2019)
Ігнатьєва М. І. - Характеристика основних джерел фінансування оборотних коштів підприємств, Олійник Т. О. (2019)
Ільченко Н. Б. - Розвиток транспортно-логістичної системи в Україні, Кулік А. В. (2019)
Kozubova N. - International hotel business: problems and prospects for development, Satusheva K. (2019)
Костриченко В. М. - Оцінювання антикризової стійкості підприємства: методичні аспекти, Ковальчук В. О. (2019)
Лизанець А. Г. - Роль і місце аутсорсингу в організації діяльності банків, Юрик М. М. (2019)
Сівко Б. І. - Інноваційні підходи до управління ресурсами муніципального підприємства, Сментина Н. В. (2019)
Соболєва Г. Г. - Економіко-аналітична робота в управлінні фінансово-економічною безпекою підприємства (2019)
Хаврук В. О. - Методика розрахунку економічного ефекту від упровадження та вдосконалення автоматизованої системи управління запасами автомобільних компонентів в СТО (2019)
Шпатакова О. Л. - Дослідження негативного впливу будівельного підприємства на навколишнє природне середовище (2019)
Яковенко О. І. - Дослідження деяких аспектів змісту дефініції "стратегія" та особливостей їх застосування вітчизняними підприємствами в умовах глобалізації (2019)
Самусевич Я. В. - Дослідження фіскальних та регулятивних ефектів дії екологічних податків, Теницька І. А. (2019)
Винничук Р. О. - Стан та тенденції міграції висококваліфікованих українських кадрів (2019)
Князькова В. Я. - Сутність податкового адміністрування та його роль у формуванні доходів місцевих бюджетів, Башинська М. І., Буруков В. В. (2019)
Лаврук В. В. - Стратегія державної фінансової підтримки тваринництва, Покотильська Н. В. (2019)
Рулінська О. В. - Особливості застосування аналітичного інструментарію маркетингового аудиту в страхових компаніях, Зіньковська Д. В. (2019)
Ткачик Ф. П. - Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки України, Гуцул І. А. (2019)
Машевська А. А. - Напрями вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємств (2019)
Томчук В. В. - Комп’ютеризація обліку та аудиту нематеріальних активів із застосуванням ІТ-технологій, Платовський А. М. (2019)
Запорожцев С. Ю. - Дослідження впливу показників стійкості біржових торгових стратегій на результати їхньої роботи, Зміївська І. В., Обоянська Л. А. (2019)
Підвальна О. Г. - Рекреаційно-туристичні комплекси в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів (2019)
Радченко А. А. - Шляхи підвищення ефективності системи кредитування малих суб’єктів господарювання агропромислового комплексу регіону (2019)
Стуглик Дж. - Дослідження впливу показників стійкості біржових торгових стратегій на результати їхньої роботи (2019)
Бодрова Д. В. - Інституціональні аспекти розвитку цифрової економіки в Україні (2019)
Відомості про авторів (2019)
Нотатки (2019)
Вихідні дані (2019)
Уважаемые коллеги! (2019)
Семененко С. І. - Дослідження впливу амантадину сульфату на динаміку нейроапоптозу при експериментальній черепно-мозковій травмі, Семененко А. І., Семененко О. М. (2019)
Матолінець Н. В. - Раннє ентеральне харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з тяжкою політравмою як засіб профілактики поліорганної недостатності (2019)
Муризіна О. Ю. - Визначення ризику ускладненого перебігу гострого панкреатиту за результатами клінічної відповіді пацієнта на стартову інфузію, Устіянович О. С. (2019)
Московко Г. С. - Нові підходи у лікуванні больового синдрому в попереково-крижовому відділі хребта, Дацюк О. І., Нікітчук Я. В., Костюченко А. В., Титаренко Н. В. (2019)
Синицин М. М. - Вплив рівня протизапального гормону кортизолу в сироватці крові на частоту виникнення хронічного больового синдрому у хворих після торакотомії залежно від застосованих методів післяопераційного знеболювання (2019)
Битчук Н. Д. - Миокардиальный станнинг в медицине неотложных и критических состояний, ассоциированных с системной гипоксией (2019)
Коваль М. Г. - Порушення функції нирок у гострий період опікової хвороби і їх прогностичне значення, Сорокіна О. Ю., Тацюк С. В. (2019)
Kravets O. V. - Clinical efficacy of different infusion regimens in high surgical risk patients with urgent abdominal pathology (2019)
Філик О. В. - Порушення вмісту фосфору в сироватці крові критично хворих дітей із гострою дихальною недостатністю: проспективне обсерваційне когортне дослідження (2019)
Тютюнник А. Г. - Рестриктивная (5 мл/кг) и либеральная (10 мл/кг) преднагрузка при односторонней спинальной анестезии малой дозой (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе, Кобеляцкий Ю. Ю. (2019)
Мальцева Л. А. - Приоритеты дорожной карты дальнейшего изучения сепсиса и септического шока, разработанной экспертами Surviving Sepsis Research Committee — SSRC 2018, Мосенцев Н. Н., Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В., Лисничая В. Н. (2019)
Фесенко У. А. - Клінічний випадок катастрофічного антифосфоліпідного синдрому, Кльофа Т. Г., Скуратівський Ю. Є., Якимович Ю. С., Павчак Р. М., Родзоняк А. І. (2019)
Мальцева Л. А. - Специфика комплексного подхода к профессиональному отбору на специальность "анестезиология" на этапе последипломной подготовки, Усенко Л. В., Кобеляцкий Ю. Ю., Базиленко Д. В. (2019)
Похвалітий А. А. - Формування газометалевого потоку в умовах "хімічного" вакууму у сталевипускному каналі, Сігарьов Є. М., Чубін К. І., Полєтаєв В. П., Похваліта О. В. (2019)
Руденко М. Р. - Датчик для виміру швидкості газового потоку, Кащєєв М. А., Клімов Р. О., Панченко О. А., Руденко Р. М. (2019)
Сігарьов Є. М. - Удосконалення методики визначення металургійної цінності окускованих відходів, Полєтаєв В. П., Вовк О. А., Сігарьов М. К. (2019)
Стороженко С. А. - Моделювання процесу вдування магнію в чавун крізь фурми різної конструкції, Чубін К. І., Чубіна О. А. (2019)
Коломоєць І. В. - Ефективність внесення додаткових матеріалів при дуговому наплавленні, Перемітько В. В. (2019)
Романюк О. Д. - Оптимізація передаточної функції механічної передачі з метою підвищення точності роботи машинного агрегату, Теліпко Л. П. (2019)
Мещанінов С. К. - Використання показника Ляпунова для оцінки зносу різців, Волошин Р. В., Макарчук С. І. (2019)
Камель Г. И. - Оценка износа сопрягаемых деталей конических трибосистем, Ивченко П. С., Носенко М. И., Часов Д. П., Белозуб Л. В. (2019)
Камель Г. И. - Некоторые закономерности износа сопрягаемых поверхностей, оснований и средних перемычек деталей конических трибосистем, Гасило Ю. А., Ивченко П. С., Волков Г. П., Задоя Н. О. (2019)
Гасило Ю. А. - Особливості контролю якості зварних конструкцій з використанням матриці вихрострумових датчиків, Романюк Р. Я., Крюковська О. А. (2019)
Середа Б. П. - Дослідження корозійної стійкості конструкційних матеріалів, працюючих в умовах сульфатних розчинів коксохімічного виробництва, Кругляк І. В., Гайдаєнко О. С., Нестеренко С. В., Банніков Л. П., Середа Д. Б. (2019)
Середа Б. П. - Отримання борованих покриттів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу для деталей газорозподільного механізму двигунів внутрішнього згорання автомобілів, Середа Д. Б., Бабко І. О., Зима І. Е., Білозор І. В. (2019)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы управления позиционным электроприводом с инерционным силовым преобразователем, синтезированной методом N-i переключений, Садовой А. В. (2019)
Клюєв О. В. - Аналіз автоколивань у системі з лінійним регулятором швидкості, Садовой О. В. (2019)
Рязанцев О. В. - О возможностях практического использования сигнала с фазовыми врезками, Кулик М. В., Марченко С. В. (2019)
Марченко С. В. - Чисельне дослідження узгоджуючої структури для нескінченної хвилеводної фазованої антенної решітки методом кінцевих елементів, Яцевич В. О., Загребаєв К. С., Сотник О. А. (2019)
Ігнаткін В. У. - Автоматизований розрахунок надійності засобів вимірювальної техніки на основі технологій програмування інформаційних мереж, Литвиненко В. А. (2019)
Ігнаткін В. У. - Економічна оцінка оптимізації метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, Литвиненко В. А. (2019)
Проценко А. В. - Утилизация отработанных свинцово-оловянных аккумуляторов с возвращением в сферу производства их компонентов, Гуляев В. М., Олийнык Н. А., Мусиенко К. А. (2019)
Анацький А. С. - Дослідження фізико-хімічних показників молочних продуктів на основі ферментного препарату "Maxiren” та пробіотичного препарату "Hapiнe”, Рудакова К. Ю., Волошина С. Г. (2019)
Корнієнко І. М. - Дослідження ефективності застосування апі-продуктів в практиці приготування біологічно-активних, функціональних молочнокислих продуктів, Філімоненко О. Ю., Крюковська О. А., Гедзун Є. О., Глушков А. С. (2019)
Корнієнко І. М. - Розробка удосконаленої технології виробництва біопрепарату "Альбобактерин", Гуляєв В. М., Зинковець А. О., Тимінський М. Ю. (2019)
Корнієнко І. М. - Удосконалення технології вирощування перцю та ріпака із застосуванням біоорганічних добрив, Гуляєв В. М., Лашкова А. Т., Кривонос О. С., Луковкіна Ю. О. (2019)
Корнієнко І. М. - Удосконалення технології переробки органічних відходів за допомогою симбіозу мікроорганізмів, Філімоненко О. Ю., Крюковська О. А., Ситник О. О. (2019)
Анацький А. С. - Дослідження біохімічних показників курчат-бройлерів при додаванні до раціону кормового антибіотику "Окситетра-циклін", Задорожній Б. В., Семерак Я. В. (2019)
Гаценко К. В. - Технологія отримання біогазу на основі харчових відходів, Волошин М. Д. (2019)
Максимова Н. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Інгулець в середній течії, Пікареня Д. С., Орлінська О. В., Богиня О. С. (2019)
Левчук К. О. - Методика планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах, Романюк Р. Я. (2019)
Бєлоконь К. В. - Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів електросталеплавильного виробництва, Троїцька О. О., Рижков В. Г. (2019)
Маховський В. О. - Аналіз, дослідження та оцінка небезпек при експлуатації газонаповнювальних пунктів, Крюковськая О. А. (2019)
Бєлоконь К. В. - Застосування методів розрахунку ризику для аналізу і профілактики виробничого травматизму, Рижков В. Г., Манідіна Є. А., Троїцька О. О., Беренда Н. В. (2019)
Жульковський О. О. - Вдосконалення засобів комп’ютерного оцінювання психофізіологічного стану користувача ПК, Козлов Є. Є., Жульковська І. І., Трикіло А. І. (2019)
Дерець Є. В. - Вдосконалення алгоритмів адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики (2019)
Карімов І. К - Формування практичних навичок з дисципліни "оптимізаційні методи і моделі” на основі сучасних інформаційних технологій, Карімов Г. І. (2019)
Данілевська Н. В. - Клініко-психопатологічні та динамічні особливості соціально-дезадаптаційного післябойового синдрому у військовослужбовців України у сучасних реаліях (2018)
Казаков В. Є. - Структурно-динамічні особливості психопатологічних порушень інфекційного генезу у осіб із екзогенно-органічною обтяженістю (2018)
Кулик О. В. - Ефективність методів психоневрологічної корекції у пацієнтів з порушеннями когнітивної та психоемоційної сфер на тлі тяжкої черепно-мозкової травми у процесі відновлення свідомості, Майданник О. Ф. (2018)
Морозова О. Г. - Динаміка якості життя у молодих пацієнтів з вертебрально−базилярною недостатністю і патобіомеханічними змінами опорно−рухового апарату на тлі комплексної немедикаментозної терапії, Ярошевський О. А., Логвіненко Г. В. (2018)
Романенко Ю. І. - Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню, Григорова І. А., Романенко В. І., Романенко І. Ю., Романенко І. В. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Алгоритм діагностики фармакорезистентної епілепсії у дітей різних вікових груп (2018)
Гапонов К. Д. - Специфіка психопатологічної симптоматики у осіб з алкогольною залежністю, різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Адбряхімов Р. А. - Особливості фрустраційного реагування в учасників бойових дій з клінічними проявами посттравматичного синдрому та частковою втратою зору (2018)
Бабалян В. О. - Механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна (2018)
Ischuk V. - Coping patterns for nosogenic factors of psychotraumatization among patients with psychoendocrine syndrome (2018)
Кнігавко О. В. - Тактика лікування пацієнтів з сексуальними дисфункціями та межовими розладами (2018)
Маркова М. В. - Особливості психосоціального функціонування комбатантів та їх дружин з різним станом задоволеності подружніми стосунками, Росінський Г. С. (2018)
Ponomarev V. - Pathopsychological gender features of the adaptation and motivation processes among students of higher educational medical institutions of the first semester of training, Vovk V., Sukachova O., Mishchenko A., Suvorova-Grigorovich A. (2018)
Сидоренко О. О. - Психосоматичні кореляти психологічної дезадаптації у державних службовців (2018)
Челахова А. С. - Поведінкові патерни в ґенезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку (2018)
Яворська Т. П. - Особливості копінгу у пацієнтів на різних етапах розвитку цереброваскулярної патології (2018)
Kurilo V. - To a question of architecture of psychotherapy systems (2018)
Дячук Д. Д. - Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами: від поліклініки до університетської клініки (2019)
Проданчук М. Г. - Організація підготовки фахівців у сфері профілактичної медицини в Україні: минуле і сьогодення, Калашніков А. А., Курділь Н. В. (2019)
Гавловський О. Д. - Дослідження динаміки інвалідності в Україні серед учасників війни для визначення обсягу надання медичної допомоги та реабілітації, Голованова І. А., Хорош М. В., Товстяк М. М. (2019)
Зюков О. Л. - Обґрунтування, розробка та впровадження функціонально-організаційної моделі вдосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу, Ошивалова О. О. (2019)
Кощинець О. Б. - Особливості чинників ризику прогресування первинної глаукоми та їх вплив на розвиток пізніх стадій захворювання, Капечук В. В., Крицун Н. Ю. (2019)
Каніковський О. Є. - Сфінктеропластика в лікуванні анальної інконтиненції на ґрунті некротичного фасциїту промежини, Осадчий А. В., Коцюра О. А., Томашевський А. В., Зарезенко Т. П. (2019)
Камінський В. Я. - Оцінка асоціацій між хронічною хворобою нирок: гломерулонефритом із нефротичним синдромом і групами крові систем АВ0 і резус, Ковальчук Л. Є., Яцишин Р. І. (2019)
Міщенюк О. Ю. - Внесок носійства алельного варіанта G1691A гена V фактора коагуляції в розвиток тромботичних ускладнень залежно від наявності факторів серцево-судинного ризику в осіб із вторинним лейкоцитозом, тромбоцитозом та еритроцитозом, Костюкевич О. М., Беньковська Л. К., Кравченко А. М. (2019)
Оводюк Н. М. - Вплив варіабельності артеріального тиску на когнітивну функцію у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (огляд літератури) (2019)
Дячук Д. Д. - Реалізація комплексного підходу до впровадження медико-технологічних документів у Державній науковій установі "Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2019)
Бевзенко Т. Б. - Роль семейного врача в менеджменте пациента с псориазом, Мантула А. А. (2019)
Замкевич В. Б. - Оцінка вживання алкоголю населенням та пов’язаних з ним проблем, Дячук М. Д., Грузєва Т. С. (2019)
Вашека Т. В. - Зв’язок алекситимії з індивідуально-типологічними властивостями, емоційною сферою та психічними станами особистості, Тукаєв С. В., Паламар Б. І., Долгова О. М., Федорчук С. В. (2019)
Михайлошина И. А. - Кризис идентичности и его роль в репродуктивной функции женщины, беременности и ее исходе (2019)
Егорова М. С. - Связь длины теломер, активности теломеразы и маркеров оксидативного стресса у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа, Красненков Д. C., Гурьянов В. Г., Кондратюк В. Е., Кухарский В. М. (2019)
Ревенко Г. О. - Серологічний моніторинг популяційного антитоксичного протидифтерійного імунітету в мешканців Дніпропетровської області, Будаєва І. В., Маврутенков В. В. (2019)
Грушка О. І. - Імуномоделююча активність вісмуту цитрату в експерименті, Туркіна В. А., Кузьмінов Б. П. (2019)
Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку клінічної і профілактичної медицини та громадського здоров’я: міждисциплінарні аспекти” (до 10-річчя Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами) (2019)
Ластивка И. В. - Синдром Ангельмана: клинический случай сложной хромосомной аберрации у ребенка с задержкой психофизического развития, Анцупова В. В., Суворова-Григорович А. А., Гришняева Е. В. (2018)
Пономарёв В. И. - Патопсихологические особенности женщин, страдающих аффективной патологией, Вовк В. И., Мищенко М. М. (2018)
Простомолотов В. Ф. - Вопросы этиопатогенеза истерических расстройств в контексте трудов Э. Кречмера и И. П. Павлова (2018)
Самойлова О. В. - Сучасні погляди на проблему розладів адаптації (огляд наукової літератури) (2018)
Аймедов К. В. - Исследование структурности индивидуально-типологических особенностей личности у больных алкоголизмом и лудоманией, Лобасюк Б. А., Боделан М. И. (2018)
Гапонов К. Д. - Особливості клінічного аранжування алкогольної залежності у осіб з різним рівнем психосоціального стресу (2018)
Кузьмінов В. Н. - Особливості станів відміни алкоголю з делірієм у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (2018)
Chugunov V. - Тhe model of psychopathogenesis of nonpsychotic mental disorders in persons undergoing the programs of synthetic opioids substitution therapy, Gorodokin A. (2018)
Ponomaryov V. - Some clinical-therapeutic features of alcohol encephalopathies, Roshchupkina T., Mishchenko O. (2018)
Абдряхімов Р. А. - Фрустраційні реакції в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору (2018)
Дьома І. С. - Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпохондричної симптоматики, Підлубний В. Л. (2018)
Ісаков Р. І. - Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різної генези: особливості діагностики, вираженості і структури (2018)
Маркова М. В. - Стан психоемоційної сфери волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій, Глаголич С. Ю. (2018)
Простомолотов В. Ф. - Ревность как психологический и психопатологический феномен, Простомолотова А. И. (2018)
Сидоренко О. О. - Психосоціальні чинники в генезі розладів психоемоційної сфери у державних службовців (2018)
Челахова А. С. - Особливості соціально-психологічної адаптації у представників молодіжних субкультур (2018)
Яворська Т. П. - Вплив поведінкових та психоемоційних стрес-потенціюючих чинників залежно від рівня стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією (2018)
Sukachova O. - Study of psychoemotical state with gender characteristics of medical students during medical psychologypractical classes, Voloshyna D. (2018)
Dimshitc D. - Principles of constructing a psychorehabilitation program in patients of surgical hospital suffering from neurotic disorders at the pre and postoperative stages of treatment (2018)
Кічурчак М. В. - Економіко-гносеологічні засади визначення сутності суспільних благ (2018)
Ковальська Л. Л. - Бізнес: категоріальний апарат та методика оцінки його вартості, Павлюк Л. В. (2018)
Потапюк Л. М. - Професійна економічна освіта на західноукраїнських землях як важливий чинник успішної соціалізації молоді (кінець ХІХ початок – ХХ століття), Потапюк І. П. (2018)
Вавдіюк Н. С. - Аналіз руху прямих іноземних інвестицій в Україні, Корецька Н. І. (2018)
Киевич А. В. - Реформирование налоговых систем стран Европейского Союза в кризисный период, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2018)
Лапчук Б. Ю. - Аналіз емпіричних досліджень детермінантів міжнародних резервів, Грицишин А. Т. (2018)
Оксенюк К. І. - Зарубіжний досвід функціонування стартапів та шляхи його використання в Україні (2018)
Битов В. П. - Товарне виробництво і ціноутворення на продукти праці виробника (2018)
Вороніна В. Л. - Торгові мережі України: особливості функціонування, управління та розвитку (2018)
Карлова О. А. - Економічні ідеї управління виробничими та соціальними інфраструктурними послугами, Сапельнікова Н. Л. (2018)
Кондіус І. С. - Методичні засади прогнозування попиту на споживчі товари (2018)
Тищук І. В. - Оцінка основних тенденцій розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2018)
Щурик М. В. - Правове регулювання відносин власності на землі АПК в Карпатському макрорегіоні, Луцька Н. І., Криховецький І. З. (2018)
Вахович І. М. - Аналіз та оцінка рівня капіталізації економіки регіонів України, Камінська І. М., Дорош В. Ю., Камінська Д. В. (2018)
Забарна Е. М. - Науково-методичні засади формування регіональних програм розвитку територій (2018)
Іщук Л. І. - Ефективне використання бюджетних коштів у системі соціально-економічного розвитку регіонів, Ніколаєва А. М. (2018)
Поліщук Л. М. - Концептуальні засади формування еколого-економічної політики в регіоні (2018)
Рацлав В. В. - Еколого-економічні проблеми використання та охорони водних ресурсів Донбасу, Трофанчук С. І., Доля Т. О. (2018)
Федірець О. В. - Енергетичний менеджмент та його значення в сільськогосподарських підприємств, Яремчук М. О., Корсунська Д. Є. (2018)
Joanna J. - Zarządzanie sytuacją kryzysową – studium przypadku (2018)
Вишегородська Я. О. - Оцінка ефективності управління персоналом у аграрному підприємстві (2018)
Громко Л. С. - Реалізація системного підходу до забезпечення ефективного управління персоналом підприємства (2018)
Дорофєєв О. В. - Мотивація та стимулювання праці як фактори підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Майборода С. В., Донський Д. В. (2018)
Дячков Д. В. - Технологія забезпечення інформаційної безпеки підприємства, Паскаль А. В., Кіт В. В. (2018)
Дячков Д. В. - Онтологічні засади визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як засобу протидії підприємницьким ризикам, Крепко К. В., Кисіль І. Г. (2018)
Ковальська Л. Л. - Бізнес-модель стратегічного розвитку підприємства: сутнісна характеристика та методика оцінки, Речун О. Ю. (2018)
Маркіна І. А. - Модель формування системи ризик-менеджменту підприємства, Маренич Т. М. (2018)
Маркіна І. А. - Прогнозування параметрів змін зерновиробництва, що впливають на ефективність зернопереробних підприємств, Аксюк Я. А. (2018)
Маркіна І. А. - Сутність та значення інноваційних технологій в діяльності сільськогосподарського підприємства, Дячков Д. В., Мандалина Н. А. (2018)
Маркіна І. А. - Внутрішній потенціал підприємства: сутність та структура, Вараксіна О. В., Пашуба М. Ю., Паєл П. П. (2018)
Помаз Ю. В. - Особливості оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Лук’яненко О. В., Попрожук Ю. М. (2018)
Потапюк І. П. - Управлінський контроль як елемент стратегічного управління підприємством, Міщенко О. В., Сухорученко Я. А. (2018)
Талах В. І. - Ефективність використання економічного потенціалу підприємства: методичні аспекти аналізу, Талах Т. А. (2018)
Садюк А. - Методичний підхід до визначення необхідності оновлення основних засобів залізничного підприємства (2018)
Федірець О. В. - Стратегічні аспекти формування антикризової програми підприємства, Зеленський А. С., Тищенко А. О. (2018)
Шульженко І. В. - Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень у підприємстві, Тупкало Б. М. (2018)
Вахновська Н. А. - Фіскальні чинники підвищення бюджетного потенціалу регіону (2018)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика активів в економіці сучасного підприємства, Пустовіт Ю. Г. (2018)
Маркіна І. А. - Фінансова безпека як важливий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства, Потапюк І. П., Кретова О. А., Перебейнос В. Ю. (2018)
Ніколаєва А. М. - Оцінка ефективності фінансового механізму підвищення капіталізації аграрних підприємств, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2018)
Мостовенко Н. А. - Кредитні послуги у фінансовому забезпеченні розвитку соціально-економічних систем, Коробчук Т. І. (2018)
Олександренко І. В. - Оптимізація грошових потоків підприємства, Притула Н. В. (2018)
Полінкевич О. М. - Особливості використання фінансових ресурсів підприємств в умовах поведінкової економіки (2018)
Пиріг С. О. - Переваги та перспективи розвитку безготівкової економіки в Україні (2018)
Сидоренко Р. В. - Особливості організації облікового процесу в лісогосподарських підприємствах (2018)
Романченко Ю. О. - Спрощена система оподаткування фізичних осіб – підприємців: стан та перспективи розвитку (2018)
Дзямулич М. І. - Механізми та важелі регулювання професійної мобільності робочої сили, Потьомкіна О. В. (2018)
Осташова В. О. - Соціальна відповідальність підприємства як елемент брендингу в умовах динамічного бізнес-середовища, Білібін Є. С., Турченков С. Д. (2018)
Сазонова Т. О. - Соціальна відповідальність підприємства як прояв його корпоративної культури, Галинець І. В., Переверзєв С. С. (2018)
Тищук І. В. - Професійна етика у готельно-ресторанному бізнесі, Поліщук Л. М. (2018)
Шубала І. В. - Ефективність використання персоналу у сфері промисловості регіону (2018)
Шубалий О. М. - Зміст та принципи формування системи управління персоналом на підприємстві (2018)
Баженова Н. М. - Визначення стану плазмового гемостазу у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки поєднаної з гіпертонічною хворобою іі стадії високоспецифічними отрутами змій (2017)
Бєлікова Ю. О. - Діагностична та терапевтична цінність амінокислотного складу крові та амінокислотних індексів як маркерів аритмій ішемічного генезу та серцево-судинного ризику у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця на тлі цукрового діабету типу 2 (2017)
Бур’янов А. А. - Ампутації кінцівок у військовослужбовців внаслідок артилерійських ударів в зоні проведення антитерористичної операції на сході україни, Беспаленко А. А., Цема Є. В., Дінець А. В. (2017)
Килимнюк Л. О. - Прогнозування порушення зрощення переломів на основі аналізу факторів ризику детермінованих особливостями пацієнта (2017)
Кириця Н. С. - Корекція астенічного синдрому при інфекційному мононуклеозі у дітей цетруліном малату (2017)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Застосування аутоплазми, збагаченої тромбоцитами (prp-терапія), в лікуванні хворих на вугрову хворобу з урахуванням метаболічної активності клітин периферичної крові (2017)
Шадрін В. О. - Зміни гемодинаміки у дітей з сепсисом, Євтушенко В. В. (2017)
Resler M. - Strategic management accounting as a model for making strategic management decisions (2016)
Верьовкін В. В. - Інформаційна економіка: поняття, характеристики, тенденції становлення та розвитку (2016)
Голвазін О. М. - Регіональний вимір зеленої економіки (2016)
Васюткіна Н. В. - Конкурентоспроможність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсингу в Україні в умовах комерціалізації споживчих інновацій, Ястреб М. В. (2016)
Павленко І. І. - Сучасний розвитоку морських портів світу та їх роль у світовій торгівлі (2016)
Гончаренко О. Г. - Методологічні підходи до визначення ресурсного потенціалу виробничого комплексу кримінальновиконавчої системи України (2016)
Полторак А. С. - Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні (2016)
Гривківська О. В. - Інформаційно-комунікативні технології як передумова прискорення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств, Боярина К. М. (2016)
Грозний І. С. - Прогнозування як базова функція управління адаптивним розвитком (2016)
Бабіна Н. О. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах нестабільності (2016)
Андрющенко І. Є. - Методологічні аспекти теорії життєздатності промислових підприємств (2016)
Головач А. А. - Информационно-организационное обеспечение модернизации машиностроительных предприятий (2016)
Зоря П. С. - Виробництво продукції тваринництва на підприємствах Житомирської та Черкаської областей (2016)
Прокопенко Н. С. - Фактори фундаментального аналізу ринку цінних паперів, Ластовенко О. В., Грабарєв А. В. (2016)
Сєрік Ю. В. - Сутність управління капіталом підприємства, Кучерук І. В. (2016)
Аніщенко В. О. - Концептуальні аспекти екологічного оподаткування в Україні (2016)
Кожаліна Н. П. - Особливості формування та використання фінансів місцевих органів влади зарубіжних країн (2016)
Ієрусалимов В. І. - Вплив зовнішніх факторів на стан фінансової системи в умовах трансформації економіки України (2016)
Romanovskyi O. - Overview of the features and problems of the transition period in the history of Ukraine’s independence (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу (2016)
Наші автори (2016)
Красова О. О. - Ценофлори листяних чагарників (Fruticeta foliosa) та чагарникових степів (Steppa fruticeta) Причорноморської частини басейну р. Інгулець, Коршиков І. І. (2018)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні властивості газонних покриттів М. Нікополя (Дніпропетровська область), Поліщук А. А., Лісовець О. І. (2018)
Гусейнова Е. Р. - Насіннєва продуктивність та якість насіння Picea abies та P. pungens в насадженнях Кривого Рогу (2018)
Горейко В. А. - Биогеоценологические принципы создания искусственных лесных насаждений в степной зоне (2018)
Петрушевич Ю. М. - Насінева продуктивність та посівні якості насіння Betula pendula Roth. в насадженнях Кривого Рогу (2018)
Домницкая И. Л. - Морфометрические и биологические показатели при определении декоративности представителей рода Saintpaulia H. Wendl (2018)
Савосько В. М. - Розвиток і сучасний стан садів та парків колишніх залізних рудників Криворіжжя, Товстоляк Н. В. (2018)
Лихолат Ю. В. - Промислова характеристика плодів представників роду Berberis L., Хромих Н. О., Лихолат Т. Ю., Недзвецька М. І., Лихолат О. А., Білик І. В., Боброва О. М. (2018)
Зверковский В. Н. - Тяжелые металлы как показатели динамики круговорота веществ на рекультивируемых землях Западного Донбасса, Шамрай М. В. (2018)
Масюк О. М. - Формування трав’яного покриву в насадженнях сосни звичайної на рекультивованих землях Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу, Лісовець О. І. (2018)
Дубина А. А. - Влияние лесной подстилки и мышевидных грызунов на процесс естественного семенного возобновления лесных биогеоценозов Днепропетровщины, Рева А. А., Шульман М. В. (2018)
Голобородько К. К. - Інвазійні молі-строкатки (Gracillariidae stainton, 1854) фауни Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Русинов В. І., Селютіна О. В. (2018)
Мицик Л. П. - Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на правобережжі Присамар’я (Дніпропетровська область), Лісовець О. І., Яковенко В. М. (2017)
Шевчук Н. Ю. - Pозповсюдженість та життєздатність видів роду Pinus L. в насадженнях м. Кривого Рогу, Коршиков І. І., Гусейнова Е. Р., Петрушкевич Ю. М., Красноштан О. В. (2017)
Барановський Б. О. - Аналіз раритетної флори лівоберіжжя долини р. Оріль, Манюк В. В., Іванько І. А., Кармизова Л. О., Орищенко Д. В. (2017)
Цвєткова Н. М. - Оцінка впливу дубових насаджень на чорнозем звичайний в умовах плакорного степу Присамар’я Дніпровського, Якуба М. С. (2017)
Домницкая И. Л. - Сорта рода Saintpaulia H. Wendl. в защищённом грунте ботанического сада ДНУ (2017)
Вдовиченко В. М. - Аналіз пірогенних процесів у лісах Дніпропетровського ОУЛМГ (2017)
Федоненко О. В. - Від джерел до сьогодення…, Клименко О. Ю., Драган Ю. М. (2017)
Тіханков І. О. - Eкологічна обумовленість анатомічної структури листків Lolium perenne L. за різних рівнів освітлення, Зверковський В. М. (2017)
Тіханков І. О. - Пристосованість окремих сортів Lolium perenne L. до різного рівня освітлення в умовах природного середовища, Зверковський В. М. (2017)
Зверковський В. М. - Конструювання рекультиваційного шару на порушених землях Західного Донбасу, Калько В. Д. (2017)
Масюк О. М. - Динаміка формування травостою в насадженнях обліпихи крушиноподібної на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу (2017)
Зайцева І. О. - Кількісна оцінка посухостійкості інтродуцентів роду Syringe L. в умовах сТепового Придніпров’я (2017)
Легостаєва Т. В. - Динаміка активності пероксидази у листках Ailanthus altissima за аеротехногенного забруднення, Воляник К. О. (2017)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпро на анатомічні показники стебла однорічного пагона представників роду Аcer, Наливайченко А. В. (2017)
Кабар А. М. - Активність каталази як показник інтродукції гібридогенних форм кісточкових в умовах Cтепового Придніпров’я, Лихолат Ю. В., Лучка Я. О., Давидов В. Р., Бородай Є. С., Тропанець В. Ю. (2017)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенних умов зростання на зміни морфометричних показників однорічного пагона Ялини колючої, Задесенець А. О., Злосчастьєва Д. К. (2017)
Пахомов А. Е. - Воздействие мышевидных грызунов на интенсивность разложения подстилки в основных лесных биогеоценозах Присамарья, Дубина А. А., Рева А. А., Шульман М. В. (2017)
Дідур О. О. - Зоогенні тенденції буферної здатності ґрунту як складова екологічної реабілітації урбоґрунту в межах паркової зони мегаполіса, Кульбачко Ю. Л., Кришень М. І. (2017)
Пономаренко О. Л. - Cезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з дубом звичайним (Quercus robur) (2017)
Гудим Н. Г. - Екоморфічна організація ґрунтової мезофауни псамофітного степу на арені р. Дніпрo (2017)
Горейко В. А. - Биогеоценотическая устойчивость лесных культурбиогеоценозов в Степи Украины (2017)
Алі Мухаммед Газі Алкаммаз - Значення порушень обміну ліпідів у крові і шкірі хворих на псоріаз в патогенезі дерматозу (2017)
Вакалюк І. І. - Стан психічного здоров’я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Валігура М. С. - Вплив гіперурикемії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії (2017)
Бур’янов А. А. - Аналіз поєднаних переломів кісток у військовослужбовців з ампутацією кінцівок в зоні проведення антитерористичної операції на сході україни, Беспаленко А. А. , Цема Є. В. , Дінець А. В. (2017)
Марков А. І. - Клінічне та лабораторне дослідження функції шлунково-кишкового тракту у дітей з гострими нейроінфекціями, Крамарьов С. О. (2017)
Новохацька О. О. - Гігієнічне обґрунтування гранично допустимих концентрацій нових в україні пестицидів оксатіапіпроліну та флуфенацету у воді водойм господарсько-побутового призначення, Вавріневич О. П. , Зінченко Т. І. , Сирота А. І. (2017)
Харченко М. В. - Геологічгі ризики при оцінці ресурсної бази вуглеводнів, Кабишев Ю. Б., Пономаренко Л. С. (2019)
Эфендиева М. А. - Особенности формирования отложений майкопской серии Азербайджана, Вагабов К. Г. (2019)
Vyzhva A. S. - Automated software for elastic anisotropy research (2019)
Рой M. M. - Сучасний напрямок оптимізації процесу досліджень газових та газоконденсатних свердловин, Акульшин А. А. (2019)
Ягодовський С. І. - До питання про гідродинамічний опір при русі брикету у середовищі рідини та газу, Світлицький В. М. (2019)
Zarubin Yu. O. - Adaptation of a gas pool material balance to the dynamics of gas pressure changes, Hunda M. V., Yurova M. I., Mamus P. M. (2019)
Рибалка C. O. - Сучасні інформаційні технології – засіб для створення бази даних та ефективного прийняття техніко-технологічних рішень у бізнес-процесах нафтогазової галузі, Горбунов О. В., Гунда М. В. (2019)
Фурман А. В. - Метатеоретичні концепти пізнання свідомості (2018)
Kuzikova S. - Contemporary integrative interpersonal theory of personality: key concepts, Zlivkov V., Lukomska S. (2018)
Абрамцьов Р. - Феномен нерефлексивної (емоційної) свідомості Сартра (2018)
Климишин О. І. - Феноменологія суб’єктності людини з позицій християнської психології (2018)
Levit L. Z. - Egology instead of psychology: what is wrong with the goddess? (2018)
Ковальчук З. Я. - Вплив особистісних властивостей на формування професійної деформації працівників ризиконебезпечних професій (2018)
Клименко М. Р. - Нарцисична саморегуляція особистісного самоздійснення (2018)
Дубчак Г. М. - Порівняльний аналіз долаючої поведінки студентів та фахівців соціономічних професій (2018)
Стахова О. О. - Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Handzilevska H. B. - Depressive concepts of happiness, Nikitchuk U. I. (2018)
Савчин О. В. - Апробація методики безперервного відмірювання суб’єктивного теперішнього (за О. В. Полуніним): пілотажне дослідження (2018)
Акімова Н. В. - Психологічний механізм розуміння тексту (2018)
Августюк М. М. - Цілеспрямований педагогічний супровід в оптимізації метакогнівного моніторингу навчальної діяльності студентів (2018)
Парасєй-Гочер А. О. - До побудови психологічної моделі духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу (2018)
Карпенко З. С. - З досвіду застосування автобіографічного наративу в організаційній психології: аксіологічна оптика (2018)
Левит Л. З. - Зло сильнее добра если добро важнее истины: доказательства и следствия (2018)
Сабадуха О. В. - Психосоматичний інструментарій: метод транс-особистісної терапії як спосіб корекції фізичного та психологічного здоров’я людини (2018)
Наші автори (2018)
Вимоги до подання статей (2018)
Титул, зміст (2016)
Стасенко Т. - Чорнобильська катастрофа — нещадний урок, але не вирок (2016)
Стасенко Т. - Сучасна гастроентерологія: знання, що допомагають лікувати і виліковувати (2016)
Колесник М. - Достижения и перспективы экспериментальной и клинической эндокринологии (по материалам Пятнадцатых Данилевских чтений) (2016)
Колесник М. - Фармакотерапия заболеваний нервной системы: современные аспекты (2016)
Антонюк А. - Інфекційні захворювання у дітей: свіжий погляд на діагностику, лікування та профілактику (2016)
Стасенко Т. - Екстрена медицина: час нових викликів і невідкладних рішень (2016)
Колесник М. - Соматическая патология у детей: современные направления диагностики и лечения (2016)
Стасенко Т. - Теорія і практика успішного лікування захворювань нервової системи (2016)
Колесник М. - Лекарства — человеку: проблемы и перспективы современной фармакотерапии патологии легких (2016)
Бармина А. - 7-ой Международный медицинский форум: передовые технологии и модернизация отечественной медицины (2016)
Матюха Л. Ф. - Застосування діуретиків у пацієнтів із артеріальною гіпертензією: перспективи й обмеження (2016)
Зозуля І. С. - Біль: підходи до діагностики та лікування в неврології та хірургії, Максименко М. В., Зозуля А. І. (2016)
Мостовой Ю. М. - Пневмонія: найчастіші питання, які хвилюють лікарів (2016)
Попович В. І. - Гострий риносинусит: етіопатогенез, діагностика, лікування та профілактика (2016)
На шляху відвикання від цигарки: можливості подолання шкідливої звички (2016)
Соломенчук Т. М. - Сучасні клінічні та фармакологічні аспекти застосування органічних нітратів у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (2016)
Міщенко Л. А. - Органопротекторні ефекти фіксованої комбінації валсартану з амлодипіном та її вплив на прозапальні й метаболічні показники у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Боженко Г. М., Радченко В. В., Матова О. О. (2016)
Сайко О. В. - Застосування препарату Кортексин® у пацієнтів із післяінсультною епілепсією, Лучкевич М. П. (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Современная фитотерапия в свете доказательной медицины (2016)
Шадрін О. Г. - Проблемні питання харчування дітей раннього віку та шляхи їх вирішення, Гайдучик Г. А. (2016)
Демченко А. В. - Корекція стану системи "відновлені тіоли — оксид азоту" як важливий фактор лікування при хронічній ішемії головного мозку, Горбачова С. В., Ревенько А. В., Яркова С. В., Нікуліна Н. О., Якименко Є. С. (2016)
Екстрена медична допомога при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST (2016)
Богмат Л. Ф. - Диастолическая дисфункция левого желудочка у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Толмачева С. Р., Ахназарянц Е. Л., Введенская Т. С., Бессонова И. Н. (2016)
Галушко О. А. - Корекція розладів дихання при гострому інсульті у хворих на цукровий діабет (2016)
Горачук В. В. - Інноваційні резерви підвищення якості менеджменту медичної допомоги, Піщиков В. А., Шестак Н. В. (2016)
Слонецький Б. І. - Особливості діагностико-лікувальної тактики у хворих із субтотальною резекцією тонкої кишки, Тутченко М. І., Вербицький І. В., Лобанов С. М., Коцюбенко В. О. (2016)
Толстанов О. К. - Поширеність новоутворень та сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю (огляд літератури), Дідик І. В. (2016)
Піскун Р. П. - Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" (2016)
Зелінський А. М. - Чорнобильська катастрофа крізь призму часу (спогади) (2016)
Гончарук В. - Теоретичні основи формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2018)
Завидівська О. - Філософські основи здоров’яорієнтованого змісту професійної підготовки студентів-управлінців (2018)
Зорочкіна Т. - Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії (2018)
Коваленко А. - Перспективи розвитку гітарної освіти (2018)
Кузава І. - Педагогічні умови підвищення ефективності громадянського виховання дітей дошкільного віку, Ланевич Н. (2018)
Кучай Т. - Пансофічна освіта Я. Коменського – необхідна передумова гармонізації суспільних відносин, Кучай О. (2018)
Лякішева А. - Аналіз розвитку цінностей сімейного виховання в історичній ретроспективі, Потапчук Т. (2018)
Марчук С. - Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Чемерис І. (2018)
Новосад В. - Розвиток ідеї пансофічної освіти в контексті історії педагогічної думки ХVII – ХVIII ст. (2018)
Орос І. - Концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях (2018)
Бахомент С. - Роль куратора групи в організації позанавчальної виховної роботи в закладі вищої освіти, Бляшевська А., Боремчук Л. (2018)
Бацмай С. - Модель розвитку організаційної культури керівників закладів загальної середньої освіти на засадах ґендерного підходу (2018)
Бойчук П. - Народно-педагогічні засоби загартування та зміцнення здоров’я школярів, Борбич Н. (2018)
Боровик Л. - Методика впровадження методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Гончарук В. - Деякі аспекти дослідження проблеми формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у закладах вищої освіти (2018)
Данченко І. - Зміст та методика формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої аграрної освіти (2018)
Захарасевич Н. - Професійна підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дошкільників за умов експериментального навчання (2018)
Зорій Я. - Навчально-методичний комплекс для підготовки майбутніх офіцерів запасу у закладах вищої освіти (2018)
Ілясова Ю. - Модель професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін (2018)
Кибальна Н. - Готовність до управлінської діяльності в контексті оптимізації професійної підготовки начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів (2018)
Саух П. - Інноваційний дискурс підготовки фахівців на межі нової технологічної революції (2018)
Долинний Ю. - Дисперсійний аналіз компонентів готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2018)
Наші автори (2018)
Інформаційна сторінка (2018)
Зразок оформлення матеріалів (2018)
Rahozin D. V. - A resource limited parallel program model (2019)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологій для розширення можливостей пошуку та навігації в онлайн-версії "Великої української енциклопедії", Гришанова І. Ю. (2019)
Рогушина Ю. В. - Використання тезаурусів для пошуку складних інформаційних об’єктів у Web на основі онтологій (2019)
Захарова О. - Класифікація метаданих великих даних (2019)
Ільїна О. П. - Підхід до побудови та використання моделі предметної області ризиків стратегічних рішень організації, Слабоспицька О. О. (2019)
Мороз О. Г. - Применение машинного обучения в программной инженерии: обзор, Мороз Г. Б. (2019)
Григорян Р. Д. - Программный симулятор механизмов долговременной регуляции гемодинамики человека, Дегода А. Г., Джуринський Е. А. (2019)
Кузьміна К. І. - Інноваційна педагогічна комп'ютерна технологія оптимізації шкільного колективу в аспекті знань про біосоціальну структуру особистості його членів, Сьомик Т. М., Шереметова Л. М. (2019)
Луцюк А. М. - Педагогічні ідеї Івана Котляревського (2019)
Турчина Л. І. - Cуб’єктно-вчинковий підхід у житті та творчості академіка О. В. Киричука (Слово про вчителя) (2019)
Вітюк В. В. - Формування готовності педагогів до впровадження інклюзивного навчання (2019)
Дем'янюк О. Й. - Особливості навчання та моделі середньої освіти Королівства Нідерландів (2019)
Кліш П. А. - Професіоналізм у педагогічному спілкуванні в контексті сучасних викликів, Хом'як А. П., Хом'як А. А. (2019)
Олешко П. С. - Використання електронного освітнього ресурсу для організації самостійної роботи слухачів у закладі післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання, Оксенюк І. Л. (2019)
Ребрина А. А. - Становлення Аліси Тараканової як одного із засновників танцювального спорту, Ребрина А. А. (2019)
Сташенко М. О. - Медіаінфoрмаційна грамoтніcть у піcлядиплoмній педагoгічній ocвіті, Рудь О. В. (2019)
Муляр О. П. - Методичні умови формування толерантності школярів у процесі навчання суспільствознавчих предметів (2019)
Кацевич Л. С. - Управління інноваційною діяльністю закладу в сучасних умовах (2019)
Миколайчук А. В. - Науково-методичні засади підтримки та розвитку інтелектуально обдарованої особистості в освітньому просторі регіону (2019)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LVІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2019)
Щебет В. В. - Іменники, що вживаються лише в однині або множині. Вправи на змінювання іменників за числами. Складання усної розповіді за фотоілюстрацією (2019)
Гапонюк С. М. - Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в "Кольорових мишах" Ліни Костенко. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни (Конспект уроку, 7 клас) (2019)
Савочка Л. М. - Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів (Конспект уроку, 7 клас) (2019)
Романчук Г. Д. - Освіта і виховання в родині Косачів (2019)
Олешко П. С. - Педагогічні здобутки Олени Пчілки та наші завдання (Вступнє слово) (2019)
Бондаренко Г. В. - Родина Косачів в освітньому просторі Волині (2019)
Вальчук О. І. - Ім’я Олени Пчілки – путівник в освітньому процесі нашої гімназії (2019)
Макарук К. Г. - Берегиня славетного роду: материнська школа Олени Пчілки (2019)
Ярош Т. Я. - Шкільний віртуальний музей Лесі Українки: сучасний погляд у минуле (2019)
Томаченко О. В. - Історична пам’ять про людину: Микола Косач – знаний і незнаний (2019)
Барановська Л. Л. - Волинські мотиви в дитячих п’єсах Олени Пчілки (2019)
Місяць М. О. - Значення етнографічних праць Олени Пчілки та Ольги Косач-Кривинюк для розвитку української орнаментики (2019)
Романюк М. Є. - Педагогічні погляди Михайла Драгоманова (2019)
Титул, зміст (2016)
Снєгірьов П. - НАМН України в авангарді вітчизняної науки (2016)
Колесник М. - Репродуктивная медицина в Украине — 25 лет успеха (2016)
Колесник М. - Паллиативная помощь в Украине: морально-этические, психологические и духовные аспекты (2016)
Стасенко Т. - Механічне серце — "міст" до нового життя (2016)
Колесник М. - Новые возможности в лечении эндокринных заболеваний (2016)
Стасенко Т. - Солодкі напої з гіркими наслідками: проблема ожиріння серед українських дітей (2016)
Професору Гордію Кіндратовичу Палію — 80 років! (2016)
Зозуля І. С. - Організація та надання медичної допомоги при гострих порушеннях мозкового кровообігу на догоспітальному та госпітальному етапах, Волосовець А. О., Зозуля А. І. (2016)
Гойда Н. Г. - Гендерні аспекти у державній політиці протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, Єщенко О. Г. (2016)
Пасєчніков С. П. - Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування (2016)
Яременко О. Б. - Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе, Микитенко А. М. (2016)
Ткач С. М. - Функциональная диспепсия: современные подходы к диагностике и лечению (2016)
Беляева О. А. - Патогенетическая терапия хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, Крыжевский В. В. (2016)
Березін О. Є. - Фіксовані комбінації в лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією (2016)
Мостовой Ю. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень. Ключові питання (2016)
Калюжна Л. Д. - Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології (2016)
Корж А. Н. - Головная боль напряжения: современные возможности лечения (2016)
Курята О. В. - Агрегационные свойства тромбоцитов и клиническая картина хронической сердечной недостаточности, обусловленной ишемической болезнью сердца, при сочетании с железодефицитной анемией в динамике лечения парентеральной формой трехвалентного железа, Караванская И. Л., Караванская Л. К. (2016)
Ризатриптан в лечении мигрени (2016)
Юзвишина О. В. - Нові стратегії лікування актуальних хвороб: фокус на цитопротекцію (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Профилактика камнеобразования у пациентов с идиопатическим кальциевым уролитиазом (2016)
Юдина Л. В. - Место защищенных цефалоспоринов в лечении инфекций нижних дыхательных путей (2016)
Шепетько-Домбровський О. Г. - Застосування інтраопераційної трансдуоденальної відеоскопії при малоінвазивному хірургічному лікуванні пацієнтів із перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Лисенко В. М. (2016)
Вітковський А. М. - Особливості консервативного лікування пацієнтів із переломами хребців при остеопорозі, Сташкевич А. Т. (2016)
Дерменжи Т. В. - Результаты оценки средних показателей качества жизни у больных инфильтративным раком шейки матки, Свинцицкий В. С. (2016)
Яцина О. І. - Комплексне лікування при нетриманні сечі у жінок (власний досвід) (2016)
Мартинюк Т. Б. - Особливості графічних моделей багатооперандних обчислювальних процесів, Буда А. Г., Кожем’яко А. В, Куперштейн Л. М. (2018)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Ідентифікація суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою ідентифікаційної логіко-часової функції, як ефективний метод комплексного захисту інформації, Бондаренко І. О (2018)
Готра З. Ю. - Моделювання фотовольтаїчних перетворювачів на основі широтно-імпульсної модуляції, Голяка Р. Л., Барило Г. І., Вірт В. В. (2018)
Карачевцев А. В. - Принципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мереж, Дуболазов О. В., Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М. (2018)
Дуболазов О. В. - Система Фур'є-Стокс-поляриметрії полікристалічних мереж біологічних тканин, Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. (2018)
Карачевцев А. В. - Дослідження сценаріїв формування кореляційних контурів двопроменезаломлюючих мереж реальних біологічних тканин, Дуболазов О. В., Олар О. В, Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2018)
Кулик А. Я. - Визначення енергетичних характеристик сигналів передавання інформації для задач телемедицини, Коваль Б. Ф., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Тимчик С. В. - Інформаційна технологія моніторингу та підтримки прийняття рішень для визначення стану здоров’я студентів (2018)
Дорожинський Г. В. - Застосування явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв, Дорожинська Г. В, Маслов В. П. (2018)
Павлов С. В. - Ефективність передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям, Ходяков Є. О., Марцев М. П. (2018)
Опольський Я. В. - Сучасні підходи до підвищення ефективності роботи асинхронних двигунів, Васюра А. С. (2018)
Makhniy V. P. - Edge luminescence of zinc selenide crystals with impurities of rare-earth elements, Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Senko I. M. (2018)
Маліновський В. І. - Організація баз знань у багатокомпонентних оптичних інформаційних мережах (2018)
Dvorkin L. I. - Main principles for solving of multi-parametric concrete composition design problems (2019)
Бордюженко О. М. - Реакційно-порошковий фібробетон із композиційним дисперсним армуванням, Савицький В. В., Гнатишин Б. І., Виховський Д. О. (2019)
Дворкін Л. Й. - Реакційно-порошкові бетони як напівфабрикат для виготовлення сухих будівельних сумішей різного призначення, Марчук В. В., Марчук Б. В. (2019)
Житковский В. В. - Проектирование состава реакционно-порошкового бетона, содержащего золу-уноса в качестве активной минеральной добавки, Дворкин Л. И., Степасюк Ю. А., Механчук В. М., Паничевний В. В. (2019)
Кархут І. І. - Вплив лазерного випромінення на важкий бетон (2019)
Коверніченко Л. М. - Формування мікродисперсних структур будівельних матеріалів (2019)
Коробко О. О. - Структурне різноманіття та властивості бетонів при тривалому твердінні, Вировой В. М., Закорчемный Ю. О., Кушнір О. М. (2019)
Семенюк С. Д. - Структура, прочность и механика разрушения легких бетонов на основе керамзита республики Беларусь, Москалькова Ю. Г., Ржевуцкая В. А. (2019)
Хільченко О. П. - Бісерні заповнювачі – порорити для бетонів із відходів гірничих підприємств Кривого Рогу (2019)
Шишкіна О. О. - Вплив виду наномодифікатора на міцність бетону, Шишкін О. О. (2019)
Andriichuk O. V. - The fracture toughness of thin-walled cover shells hyperbolic paraboloid shaped of ferrocement and steel fiber concrete under the action of operating loads, Uzhehov S. O. (2019)
Андрійчук О. В. - Тріщиностійкість нерозрізних комбіновано-армованих залізобетонних балок із різними типами армування сталевими фібрами, Нінічук М. В. (2019)
Babich E. M. - Calculation of bending elements of wood after the action of low-cycle repeated loads on the criterion of deformation destruction, Gomon S. S (2019)
Бабич В. Є. - Вплив дисперсного армування розтягнутої зони залізобетонних балок на їхню тріщиностійкість, Поляновська О. Є., Швець І. В. (2019)
Вознюк Л. І. - Моделювання напружено-деформованого стану полегшених багатошарових перекрить (2019)
Гомон С. С. - Аналіз залежностей для побудови повних діаграм механічного стану деревини "σ-u" (2019)
Гомон С. С. - Експериментальні дослідження роботи деревини в отворах нагельних з’єднань за дії одноразових навантажень, Верещако О. М., Зашко М. М. (2019)
Гомон С. С. - Жорсткість балок із клеєної деревини з комбінованим армуванням, Поліщук М. В. (2019)
Довженко О. О. - Порівняльний розрахунок міцності вертикальних стиків збірних стінових елементів, Погрібний В. В., Марюха Д. Ю., Чумак Є. І. (2019)
Максимович С. Б. - Експериментальні дослідження тріщиностійкості і міцності похилих перерізів залізобетонних балок, завантажених зосередженими силами, Крочак О. В. (2019)
Титул, зміст (2016)
Дохойда М. - Дослідження деформативних властивостей бетону класу С50/60 з урахуванням низхідної вітки деформування, Бабич Є. М., Філіпчук С. В., Савицький В. В. (2019)
Иммуноонкология — инновации, которые возвращают пациентам будущее (2016)
Масюк Г. Х. - Аналіз досліджень роботи статично невизначених залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Масюк В. Г., Лапчук В. С. (2019)
Стасенко Т. - Справжніх професіоналів, золоті руки і великі серця об’єднав ХVII Національний конгрес кардіологів України (2016)
Панчук Ю. М. - Методика та результати експериментальних досліджень пружно-пластичних властивостей дрібнозернистого бетону за малоциклових навантажень високих рівнів (2019)
Маланчук В. О. - Українська делегація взяла участь у XХIII Конгресі Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) в Лондоні, Воловар О. С., Кульбашна Я. А., Копчак А. В., Бродецький І. С., Дахно Л. О., Чепурний Ю. В., Логвиненко І. П., Гусейнов А. Н. (2016)
Романенко С. М. - Дослідження фізико-механічних властивостей склопластикової арматури та її анкерування в бетонних виробах, Андрієвська Я. П. (2019)
Стасенко Т. - Синергія науки та мистецтва. Найсучасніші тренди світової пластичної хірургії (2016)
Романюк В. В. - Вибір раціональної схеми кроквяних ферм з криволінійними поясами, Супрунюк В. В. (2019)
Украина — Южная Корея: передовая научная мысль и опыт новейших медицинских технологий представлены на Международной конференции MMHS-2016 (2016)
Ромашко О. В. - Узагальнена модель зчеплення арматури з бетоном, Ромашко В. М. Журавський О. Д. (2019)
Снєгірьов П. - Всесвітній день серця як гасло та зміст засідання Президії НАМН України (2016)
Савицький В. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану збірно-монолітних нерозрізних залізобетонних балок при повторних навантаженнях (2019)
Стасенко Т. - Гостинність і високопрофесійна опіка, гарантовані в Медичному центрі Святої Параскеви, тепер і у Києві (2016)
Фамуляк Ю. Є. - Гнучкі пластинкові анкери як засіб анкерування стрижнів в масиві ніздрюватого бетону, Демчина Б. Г. (2019)
Стасенко Т. - Аби відстань від теорії до практики стала коротшою (2016)
Чапюк О. С. - Дослідження дотичних напружень зчеплення склокомпозитних та металевих арматурних стержнів з важким бетоном, Кислюк Д. Я., Гришкова А. В. (2019)
Колесник М. - Профилактика — основа комплексного подхода к здоровью человека (2016)
Чеканович М. Г. - Напружено-деформований стан кільцевого перерізу залізобетонних елементів (2019)
Колесник М. - 9-я Украинская гастроэнтерологическая неделя: новые возможности в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (2016)
Чеканович М. Г. - Теоретичне вирішення рівнянь рівноваги для залізобетонних елементів круглого перерізу (2019)
Стасенко Т. - Педіатри бережуть здоров’я дітей, та чи збережемо ми педіатрів? (2016)
Чеканович О. М. - Методика розрахунку напружено-деформованого стану залізобетонних балок з зовнішнім підсиленням, Журахівський В. П. (2019)
Стасенко Т. - Аби уникнути катастрофи, потрібно заздалегідь їй запобігти (2016)
Янін О. Є. - Підбір поздовжньої розтягнутої арматури залізобетонної балки з урахуванням дійсної роботи бетону і арматури (2019)
Колесник М. - Pain Control: искусство контролировать боль (2016)
Кваша В. Г. - Естетика реконструйованих мостів, Салійчук Л. В., Шуляр Р. А. (2019)
Стасенко Т. - Питання на часі: чи є майбутнє в української трансплантології? (2016)
Стечишин С. М. - Використання збірної залізобетонної накладної плити для реконструкції мостів старої побудови, Кваша В. Г. (2019)
Бармина А. - Международная медицинская выставка "Здравоохранение 2016" вновь подтвердила свой статус мероприятия международного уровня (2016)
Трач В. М. - Використання 3D методики до розрахунку напруженого стану шаруватих анізотропних цилиндричних оболонок під дієюбокового тиску, Семенюк М. П., Подворний А. В. (2019)
Стасенко Т. - Сімейна медицина — перспектива успіху української системи охорони здоров’я (2016)
Бабич В. Є. - Практичний метод розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів, Савицький В. В., Зятюк Ю. Ю. (2019)
Стасенко Т. - Перинатальна допомога передчасно народженим дітям: досвід провідних неонатологів світу й України (2016)
Бліхарський Я. З. - Дослідження пошкоджених залізобетонних елементів, основні методи їх відновлення та підсилення, Копійка Н. С. (2019)
Снєгірьов П. - Україна — Польща: ЄВРО–2016 для медичної книги, або Національні наукові медичні бібліотеки країн, єднайтеся! (2016)
Романенко С. М. - Проектування підсилення кроквяної ферми, Андрієвський Я. П. (2019)
Міжнародний форум "Менеджмент в охороні здоров'я" — платформа для конструктивного діалогу й обміну досвідом професіоналів (2016)
Снєгірьов П. - Професору Івану Сергійовичу Чекману — 80 років! (2016)
Козаренко Т. М. - Ультразвукова абляція (HIFU) — високотехнологічна альтернатива в лікуванні пацієнток із міомою тіла матки, Карачарова І. Ю., Гончаренко В. М., Говоруха Т. М., Клюсов О. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Современные подходы к жаропонижающей терапии в педиатрической практике (обзор рекомендаций педиатрических ассоциаций разных стран), Марушко Т. В. (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Синдром дизурии в амбулаторной практике (2016)
Безшейко В. Г. - Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему (2016)
Бурчинский С. Г. - Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии (2016)
Зозуля І. С. - Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки, Федорова О. Ф., Латоха І. О. (2016)
Тутченко М. І. - Досвід лікування при гострій кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту доброякісного генезу, Слонецький Б. І., Березенко І. М., Рощин Г. Г. (2016)
Шаргородская И. В. - Изучение биомеханических свойств роговицы после проведения эксимерлазерных операций (2016)
Шищук В. Д. - Наслідки лікування переломів діафізу плечової кістки, Терехов А. М., Крива С. O. (2016)
Міщенко Л. А. - Вплив розувастатину на структурні показники серця і функціональний стан нирок у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Боженко Г. М., Радченко В. В., Матова О. О. (2016)
Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці (2016)
Міністр мінагрополітики України Тарас Кутовий: – План розвитку міністерства на п`ять років; – Підсумки візиту до Німеччини (2017)
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пропонує курс лекцій "АПК України: нові технології і техніка" (2017)
Кравчук В. - Випробування комбайна CSX 7080 New Holland на збиранні ранніх зернових колосових культур, сої та тритікале, Занько М., Лисак О. (2017)
Кравчук В. - Нормативно-методичне забезпечення застосування технічних регламентів щодо тракторів, причепів причіпних машин на основі європейських норм, Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л (2017)
Лебедєв С. - Результати випробувань сільськогосподарської техніки в 2016 р. (Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Лебедєва І., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. (2017)
Ялпачик В. - Коефіцієнт тертя гранульованих відходів сокового виробництва, Буденко С., Червоткіна О. (2017)
Бардін В. - Сорго – біоенергетична культура (2017)
Лиховид П. - Водно-фізичні властивості ґрунту на посівах кукурудзи цукрової залежно від глибини його основного обробітку (2017)
Ясенецький В. - Редуктори і коробки передач від фірми "Бондіолі і Павезі" (2017)
Назаренко В. - Рубач коридорів роторний РКР-1,5М від ПАТ "Спецлісмаш" (2017)
Пономаренко О. - Обладнання для переробки олійного насіння фірми "Farmet", Ясенецький В. (2017)
Сенчук М. - Обгрунтування методики визначення норми внесення органічних та мінеральних добрив для системи органічного землеробства (2017)
Ясенецький В. - Призери міжнародної виставки ІнтерАгро - 2016, Муха В. (2017)
Михайлович Я. - Механіко-технологічний факультет НУБІП України - кузня інженерів-аграріїв (2017)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: – "Мінагрополітики буде залучати інвестиції у виробництво української сільгосптехніки"; – Держпродспоживслужба розпочала реєстрацію сільгосптехніки; – "Мінагрополітики напрацьовує нові мехіназми держпідтримки об’єднаньаграріїв" (2017)
Кравчук В. - Прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2017р., Новохацький М., Сердюченко Н., Негуляєва Н. (2017)
Климчук М. - Випробування нових зразків техніки в умовах Полісся і Західного Лісостепу, Сало Я., Думич В., Ценюх Я., Войтович Р., Барановський М. (2017)
Адамчук В. - Агрегат для внесення твердих органічних добрив на базі автомобільного шасі, Погорілий С. (2017)
Назаренко В. - Мульчувач лісовий МЛ-1,5 (2017)
Семакович С. - Універсальні розкидачі органічних добрив фірми "Pronar" (Польща) (2017)
Теслюк Г. - Моделювання технологічних процесів грунтообробних машин, Волик Б., Кобець О., Пугач А. (2017)
Ясенецький В. - Комплектувальні до обприскувачів фірми "Бондіолі і Павезі" (2017)
Кравчук В. - Дослідження теплогенераторів "ТГБ" на біопаливі під час обігрівання приміщень та сушіння насіння ріпака, Занько М., Громадська В. (2017)
Новохацький М. - Експертиза систем різноглибинного основного обробітку ґрунту під час вирощування зернових культур, Негуляєва Н., Бондаренко О., Гусар І. (2017)
Смоляр В. - Концептуальні аспекти створення високоефективних молочних ферм (2017)
Таргоня В. - Ефективність використання цукрового сорго на енергетичні та харчові потреби, Ясенецький В., Погоріла В., Куянов В., Бардін Я. (2017)
Шевченко І. - Інфекційний фон - запорука створення гібридів соняшника з комплексною стійкістю проти основних захворювань, Кутіщева Н., Шугурова Н. (2017)
55 років на ниві випробувань сільськогосподарської техніки (2017)
Коваль Т. П. - Доктор с.-г. наук Ю. П. Полупан – досягнення творчої праці та присвята науці, Почукалін А. Є., Резникова Н. Л., Іляшенко Г. Д., Бойко О. В. (2019)
Сидоренко О. В. - Світлана Леонідівна Войтенко – визнаний вчений у селекції тварин, Джус П. П. (2019)
Полупан Ю. П. - Степан Юхимович Демчук –визнаний авторитет у відтворенні тварин, Бойко О. В. (2019)
Оріхівський Т. В. - Характер лактаційної діяльності корів різних виробничих типів симентальської породи, Федорович В. В., Мазур Н. П. (2019)
Пендюк А. Р. - Фенотиповий прояв ознак молочної продуктивності у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Федорович В. В., Мазур Н. П. (2019)
Polupan Yu. P. - Іnfluence of genetic factors on the productivity of cows, Melnik Yu. F., Biriukova О. D. (2019)
Рудак А. Н. - Оценка работоспособности лошадей верховых пород в различных дисциплинах конного спорта (2019)
Федорович Є. І. - Оцінка родин молочного стада за продуктивністю та племінною цінністю, Филь С. І., Боднар П. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи за показниками промірів та індексів будови тіла, Бардаш Д. О., Клименко О. І., Бондарчук Л. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова консолідованість генеалогічних формувань сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за ознаками лінійної оцінки екстер’єру, Хмельничий С. Л., Лобода А. В., Клименко О. І. (2019)
Вергелес О. П. - Динаміка обміну ліпідів у крові корів-донорів за використання біологічно активного препарату, Шеремета В. І., Джус П. П. (2019)
Гончаренко І. В. - Порівняльний аналіз молочної продуктивності первісток, отриманих від використання сексованої та традиційної сперми бугаїв, Пелих Ю. С. (2019)
Ладика В. І. - Аналіз кріоконсервованої сперми плідників лебединської породи та оригінальної бурої худоби Німеччини, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Щербак О. В. (2019)
Осипчук Г. В. - Репродуктивные показатели свиноматок и экологичные средства при некоторых патологиях (2019)
Войтенко С. Л. - Генетичні ресурси сільськогосподарських тварин України на початку третього тисячоліття, Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Ільницька Т. Є. (2019)
Ладика В. І. - Вплив розвитку лінійних ознак екстер’єру, які характеризують стан розвитку тулуба, на життєздатність корів української бурої молочної породи, Хмельничий Л. М., Хмельничий С. Л. (2019)
Ладика В. І. - Параметри промірів лінійних ознак корів-первісток української бурої молочної породи в аспекті методики лінійної класифікації тварин за екстер’єрним типом, Хмельничий Л. М., Хмельничий С. Л. (2019)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання молочно-м’ясного скотарства України – бура карпатська порода, Прийма С. В., Різун О. В. (2019)
Пам’яті Леоніда Васильовича Вишневського (2019)
Пам’яті Василя Григоровича Кебка (2019)
Правила для авторів (2019)
Список авторів (2019)
Ждан В. М. - Історичні віхи становлення та напрямки розвитку науково-педагогічної діяльності кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (до 50-річчя Полтавського періоду кафедри), Дворник В. М., Аветіков Д. С., Яценко І. В., Іваницька О. С., Рибалов О. В., Гаврильєв В. М. (2019)
До 75-річчя з дня народження професора Гнатюка Михайла Степановича (2019)
Азизова Н. А. - Течение беременности на фоне ретрохориальной гематомы (обзор литературы) (2019)
Гасюк Н. В. - Роль генетических факторов в развитии заболеваний тканей пародонта у подростков, Клитинская О. В., Погорецкая К. В., Гурандо В. Р. (2019)
Yeroshenko G. A. - Impact of methacrylate on the morphofunctional state of the oral cavity organs, Shevchenko K. V., Kramarenko D. R., Yachmin A. I., Tymoshenko Yu. V., Lisachenko O. D. (2019)
Ждан В. М. - Коморбідні стани в ревматологічній практиці: проблема паранеопластичного синдрому, Волченко Г. В., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Хайменова Г. С. (2019)
Калейнікова О. М. - Репродукція і фрагментація ДНК сперматозоїдів, Срібна В. О., Виноградова-Аник О. О., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2019)
Локес К. П. - Оптимізація проведення оперативних доступів щелепно-лицевої локалізації: огляд літератури, Аветіков Д. С., Розколупа О. О., Ставицький С. О., Гаврильєв В. М. (2019)
Орлова Ю. А. - До питання патогенезу деяких прозапальних та імунологічних ланок ендометріоїдної хвороби (огляд літератури) (2019)
Островская С. С. - Медико-генетические исследования орального микробиома у детей, Герасимчук П. Г. (2019)
Павленкова О. В. - Сучасні підходи до оперативних втручань при лікуванні патології твердих тканин зубів в клініці терапевтичної стоматології: стратегії та технології, Павленко С. А., Сидорова А. І., Ткаченко І. М. (2019)
Шундрик М. А. - Патогенетически обоснованное применение лекарственных препаратов в зависимости от выраженности болевого синдрома или проявления воспалительной реакции в стоматологической практике, Ткаченко И. М., Марченко И. Я., Водорез Я. Ю. (2019)
Залутіна В. В. - Особливості складу мікрофлори урогенітальної системи у пацієнтів з папіломавірусними інфекціями, Гаврилюк В. Г., Соколова І. Є., Скляр Т. В. (2019)
Азим А. А. - Особенности лапароскопической гистерэктомии у женщин c наличием в анамнезе операции кесарева сечения (2019)
Амирасланова И. Т. - Апробация оптимизированных схем эрадикационной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированных с Helicobacter pylori (2019)
Асланов П. Р. - Оценка качества жизни у детей с двусторонним тяжелым нарушением слуха после кохлеарной имплантации (2019)
Бондаренко В. В. - Зміни окисного фосфорилювання в тканинах слинних залоз при гострому опіковому шоці, Стебловський Д. В., Яценко І. В., Іваницька О. С., Іваницький І. О. (2019)
Власенко Н. А. - К вопросу о действии кофеина на вегетативную регуляцию системы кровообращения, Важничая Е. М. (2019)
Городкова Ю. В. - Клініко-лабораторна оцінка синдрому ендогенної інтоксикації, системи гемостазу в процесі інтенсивної терапії позалікарняних ускладнених пневмоній у дітей раннього і дошкільного віку, Курочкін М. Ю. (2019)
Делій В. Ю. - Роль протеїнкіназ А та С у порушенні агрегації тромбоцитів у хворих з кровотечами з виразок гастродуоденальної зони, Сулаєва О. М. (2019)
Дербак М. А. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та гелікобактерна інфекція у хворих на хронічний гепатит С з різним трофологічним статусом, Данканич Є. Е., Ганич О. Т. (2019)
Ждан В. М. - Особливості позакишкового ураження опорно-рухового апарату у хворих із запальними захворюваннями кишечника, Кир’ян О. А., Бабаніна М. Ю., Шилкіна Л. М., Катеренчук О. І. (2019)
Кияк Ю. Г. - Вплив факторів ризику ішемічної хвороби серця на розвиток гострого коронарного синдрому, Галькевич М. П., Лабінська О. Є. (2019)
Кузьменко Т. С. - Оцінка впливу індивідуалізованої протективної вентиляції на інтраопераційну гемодинаміку у пацієнтів з інтактними легенями в абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2019)
Куюн Л. О. - Аналіз локальної та системної імунної відповіді хворих із гострим серозно-флегмонозним перитонітом методом проточної цитофлуориметрії (2019)
Лутковський Р. А. - Алогерніопластика післяопераційних підреберних гриж живота при використанні модифікованої поліпропіленової сітки (2019)
Машин А. М. - Влияние волемического статуса пациента в предоперационном периоде на показатели гемодинамики в ходе проведения лапароскопических операций, Кобеляцкий Ю. Ю. (2019)
Меликова Н. В. - Изучение изменений взаимосвязи некоторых биохимических показателей сыворотки крови при метаболическом синдроме в Азербайджане (2019)
Місюра К. В. - Гормонально-метаболічні аспекти харчової поведінки молодих жінок із різними масою та складом тіла, Манська К. Г. (2019)
Немцова В. Д. - Вплив левотироксину на стан оксидантно-антиоксидантного балансу у пацієнтів з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу (2019)
Носівець Д. С. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу на стан кісткової тканини за умов експериментального гіпотиреозу та остеоартрозу (2019)
Остафійчук С. О. - Біоімпедансний аналіз водних секторів у вагітних жінок з гіпертензивними розладами (2019)
Панченко Ю. О. - Зв’язок поліморфізму rs1800818 гена PDGFB з рецидивами діабетичної макулопатії після хірургічного лікування при цукровому діабеті 2 типу (2019)
Пивовар С. М. - Вплив b-адреноблокаторів на перебіг серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчинська В. Ю., Ченчик Т. О. (2019)
Псарьова В. Г. - Комплексне оцінювання мінливості показників при артеріальній гіпертензії з різною масою тіла (2019)
Рубцов Р. В. - Значимість оцінки стану клітинної ланки імунітету у працівників гірничорудної промисловості, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології в постконтактний період (2019)
Степанов Ю. М. - Діагностична цінність лабораторних та фекальних біомаркерів для визначення активності неспецифічного виразкового коліту, Псарьова І. В., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2019)
Ханюков О. О. - Фактори ризику серцево-судинних захворювань у студентів VI курсу медичної академії, Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Вальчук Д. С. (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості (2019)
Волкогон А. Д. - Пошук асоціації генетичного поліморфізму ANRIL із розвитком раку нирки в курців, Обухова О. А., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Фараджева С. С. - Ассоциация полиморфизма гена FTO (fat mass and obesity associated) c некоторыми показателями жирового обмена у пациентов с сахарным диабетом типа 2 азербайджанской популяции (2019)
Бєліков О. Б. - Інтерактивна лекція – комунікативна компетенція викладача і студента, Бєлікова Н. І., Ватаманюк Н. В. (2019)
Слюсаренко Н. Я. - Досвід проведення виробничої практики з хірургічної стоматології в умовах кредитно-модульної системи навчання (2019)
Слюсаренко Н. Я. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці студентів-стоматологів на кафедрі хірургічної стоматології (2019)
Бойченко О. М. - Аналіз вивчення карієсу за допомогою мікробіологічних тестів, Котелевська Н. В., Зайцев А. В., Ніколішин А. К., Сідаш Ю. В. (2019)
Дусмухамедов М. З. - Клинико-диагностическая значимость передней активной риноманометрии у детей с врожденной расщелиной губы и неба, Ризаев Ж. А., Дусмухамедов Д. М., Абдукаюмов А. А., Хакимова З. К. (2019)
Кіндій В. Д. - Вплив послідовних переплавок Remanium GM 700 на структуру і механічні властивості сплаву, Король М. Д., Кіндій Д. Д., Король Д. М., Вакулович З. А. (2019)
Петрушанко В. М. - Порівняння ефективності застосування скловолоконних та металевих штифтів для відновлення коронкової частини зуба, Лобач Л. М., Ляшенко Л. І., Ткаченко І. М. (2019)
Варяница В. В. - Защитные среды для хранения стандартного штамма вируса бешенства CVS при температурах –20, –80ºC, Высеканцев И. П. (2019)
Перетятко О. Г. - Характеристика життєздатності та відповідності таксономічному положенню ліофілізованих культур музейних штамів Staphylococcus aureus, Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Крестецька С. Л., Большакова Г. М. (2019)
Варес Я. Е. - Морфологічні зміни післяопераційного кісткового дефекту під впливом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії, Штибель Н. В., Кучер А. Р., Студент В. О., Дудаш А. П. (2019)
Гнатюк М. С. - Морфофункціональні зміни міоендокринних клітин передсердь при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Гданська Н. М. (2019)
Грицуляк Б. В. - Характер цитогістологічних змін в яєчках неплідних чоловіків зрілого віку, зумовлених алкоголізмом, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Литвинець Є. А., Івасів В. А. (2019)
Молчанюк Н. І. - Вплив суміші спиртів (40 % етанолу і 100 % метанолу) на ультраструктуру судинної та сітчастої оболонок очей щурів (2019)
Пшиченко В. В. - Особливості екстраорганного кровопостачання епіфізу в умовах хронічного стресу та порушеного фотоперіоду, Кучер О. О., Тарасова С. М., Костенко І. Л., Черно В. С. (2019)
Согуйко Р. Р. - Аналіз посттравматичної динаміки щільності та мінерального складу кісткової тканини нижньої щелепи щура на тлі тривалого вживання налбуфіну та після лікування лінкоміцином, Масна З. З., Павлів Х. І. (2019)
Черкасов В. Г. - Краніометричне та остеометричне дослідження скелета людини, яка страждала на хондродистрофію, Кузьменко Ю. Ю., Маліков О. В. (2019)
Шаторна В. Ф. - Визначення впливу важких металів на ембріогенез у щурів, Гарець В. І., Кононова І. І., Слесаренко О. Г. (2019)
Потапов С. М. - Стан екстрацелюлярного матриксу і міжклітинної адгезії в ембріональному раку яєчка, Галата Д. І., Плітень О. М., Сидоренко Р. В., Андрєєв А. В. (2019)
Совгиря С. М. - Клінічний випадок гліобластоми у жінки 36-ти років (2019)
Белов В. М. - Оздоровление и реабилитация как способ управления состоянием здоровья, Кифоренко С. И., Гонтарь Т. М., Кобзарь Т. А. (2019)
Гринюк С. В. - Стрес-залежна і віково-залежна патологія у працівників гірничо-металургійного комплексу (пошуки критеріїв відмінностей) (2019)
Ризаев Ж. А. - Оценка функциональных изменений, формирующихся в зубочелюстной системе боксеров, Садиков А. А., Хаджиметов А. А., Даминова Н. Р., Иногамов Ш. М. (2019)
Абдувакилов Ж. У. - Оценка метаболических и гуморальных факторов крови у больных хроническим генерализованным пародонтитом ассоциированной метаболическим синдромом, Ризаев Ж. А. (2019)
Азимов М. - К вопросу классификации одонтогенных воспалительных заболеваний, Ризаев Ж. А., Азимов А. М. (2019)
Бeкирова Л. Г. - Повышение эффективности лечения пародонтита на основании результатов клинико-лабораторных исследований (2019)
Браїлко Н. М. - Дослідження герметизуючих властивостей адгезивних систем 5 та 7 поколінь, Водоріз Я. Ю., Лемешко А. В., Назаренко З. Ю., Коваленко В. В., Ткаченко І. М. (2019)
Буханченко О. П. - Роль поліморфізму гену колагену 1 типу альфа-2 (COL1A2) (rs42524) в діагностичних методиках оцінки післяопераційних рубців шкіри, локалізованих в різних ділянках голови та шиї, Аветіков Д. С., Шликова О. А., Локес К. П., Кайдашев І. П. (2019)
Вовченко Л. О. - Віддалені результати лікування зубів у дітей під загальним знеболенням, Опанасенко О. О., Мозгова О. М. (2019)
Водоріз Я. Ю. - Оцінка якості життя у пацієнтів із потребою у лікуванні зубів фронтальної групи, Лемешко А. В., Марченко І. Я., Шундрик М. А., Ткаченко І. М., Коваленко В. В. (2019)
Гармаш О. В. - Залежність ризику виникнення стоматологічних порушень у осіб дорослого віку, народжених із макросомією, від індексу маси тіла при народженні (2019)
Добровольська О. В. - Визначення стабільності імплантатів як об’єктивний метод прогнозування та оцінки ефективності лікування в дентальній імплантології (2019)
Іваницька О. С. - Усунення гіперчутливості зубів: поєднання консервативного та хірургічного лікування, Іваницький І. О., Рибалов О. В., Гаврильєв В. М., Бойко І. В. (2019)
Inagamov Sh. M. - Assessment of the prevalence of inflammatory diseases of hard and soft tissues of the oral cavity in athletes of contact sport, Rizaev Zh. A., Sadikov A. A., Muratkhodzhaeva L. E., Daminova N. R. (2019)
Каськова Л. Ф. - Залежність показників карієсу постійних зубів у дітей від концентрації фтору у питній воді та наявності проявів флюорозу, Амосова Л. І., Янко Н. В., Солошенко Ю. І., Павленкова О. С. (2019)
Каськова Л. Ф. - Кореляційні зв’язки карієсу постійних зубів у дітей із клінічними показниками ротової порожнини з урахуванням психоемоційного стану, Попик К. М., Уласевич Л. П., Коровіна Л. Д. (2019)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Роль захисних та адаптаційних механізмів імунної системи у формуванні та перебігу одонтогенних кист (2019)
Мозгова О. М. - Поєднані ураження твердих тканин зубів і слизової оболонки порожнини рота у дітей, Вовченко Л. О. (2019)
Рибалов О. В. - Рентгенологічні та МРТ характеристики дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу компресійного генеза, Новіков В. М., Яценко П. І., Іваницька О. С., Коросташова М. А. (2019)
Ризаев Ж. А. - Анализ активных механизмов модуляции кровотока микроциркуляторного русла у больных с пародонтитами на фоне ишемической болезни сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью, Абдуллаев Д. Ш., Асадуллаев Н. С., Иногамов Ш. М. (2019)
Садыгова Н. Н. - Клинико-лабораторное обоснование принципов профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта (2019)
Стебловський Д. В. - Бактеріальні показники абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки у хворих, які проживають в Полтавській області, Скікевич М. Г., Волошина Л. І., Попович І. Ю., Скрипник В. М. (2019)
Ярмошук І. Р. - Оцінка ефективності застосування волокнистого матриксу в ході направленої кісткової регенерації пародонтальних внутрішньокісткових дефектів щелеп (2019)
Dychko O. A - Study of dynamics of individual indicators of function of vegetative nervous and cardiorespiratory system of children 11-14 years with scoliosis (2019)
Завгородня В. А. - Зміни центральної гемодинаміки при гіпокапнії дихання у молодих чоловіків з різним вихідним рівнем PetCO2 (2019)
Калабухова А. С. - Некоторые параметры сердечно-сосудистой системы у детей младшего школьного возраста (2019)
Колінько Л. М. - Дослідження якості життя молодих осіб з різною масою тіла, Весніна Л. Е. (2019)
Титул, зміст (2019)
З Новим 2020 роком та Різдвом Христовим! (2019)
Лук’янчук Є. - Британський досвід: нові можливості контролю цукрового діабету із застосуванням аналогових базальних інсулінів (2019)
Осадчий О. - Вплив пробіотиків на здоров?я людини: від народження до зрілості (2019)
Гузій О. - Стійкість до антибіотиків та мікробіом: матеріали круглого столу з проблем антибіотикорезистентності у світі (2019)
Колесник М. - Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського відсвяткував 100-річний ювілей (2019)
Гузій О. - Академія інсульту: сучасні методи боротьби з інсультом в Україні та світі (2019)
Осадчий О. - Український медичний клуб: гарант розбудови медичної галузі України (2019)
Давіденко К. - 2 Регіональний конгрес "Controversies in neurology": найгостріші питання світового рівня (2019)
Гузій О. - Запальні та функціональні захворювання кишечнику: практичний досвід (2019)
Осадчий О. - Витоки військової судинної хірургії (2019)
Колесник М. - Сучасні тенденції в терапії цукрового діабету 2-го типу (за результатами Конгресу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету) (2019)
Осадчий О. - Амосов — талант, який світить кожному: VI Амосовські читання (2019)
Давіденко К. - Передноворічна зустріч ревматологів: про імунобіологічні препарати, новини з Конгресу ACR та проект Національних рекомендацій щодо системного червоного вовчака (2019)
Колесник М. - Медична помилка: етичні та правові аспекти (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека как часть природного энергообмена: значение для фундаментальной науки и медицины (часть II), Невойт А. В. (2019)
Михальчук В. М. - Соціологічне дослідження ефективності роботи багатопрофільної приватної клініки, Гбур З. В., Щиріна К. В., Черненко О. О. (2019)
Зозуля І. С. - Невідкладна допомога та ведення пацієнтів із запамороченням, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Бігун І. Ю. (2019)
Лікування пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату та супутньою артеріальною гіпертензією (2019)
Лікування пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату та супутньою патологією печінки (2019)
Нефрологія "під мікроскопом". Лікування циститу: сучасні тенденції (2019)
Гузій О. - Пробіотики під час сезонних захворювань (2019)
Полякова Д. - ЭСПА-ТИБОЛ (тиболон): доказательная база современного направления терапии в постменопаузальный период (2019)
Стеценко Т. І. - Оcобливості діагностики та лікування фокальних форм епілепсії у дітей (лекція) (2019)
Романова О. М. - Метаболічна фармакотерапія у лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця та порушеннями ритму серця, Талаєва Т. В., Третяк І. В., Ільчишина О. Я., Степура А. О., Василинчук Н. М. (2019)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: – "Кутовий представив головні результати роботи Мінагрополітики за рік"; – "Експерт Жан-Жак Ерве підтримує реформи Кутового" (2017)
Кравчук В. - Статистичний прогноз технічного забезпечення АПК України, Павлишин М., Гусар В. (2017)
Надикто В. - Перспективи тракторної енергетики та машинобудування в Україні (у порядку обговорення) (2017)
Ясенецький В. - Сучасні теплообмінники від фірми "Bondioli & Pavesi" (2017)
Шевченко І. - Результати експериментальних досліджень роторного розкидача солом’яної підстилки, Алієв Е., Луц С. (2017)
Грубань В. - Експериментальні дослідження відокремлення качанів кукурудзи на качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії (2017)
Пономаренко О. - "Pronar" – виграш у часі і грошах, Ясенецький В. (2017)
Кулініч О. - Як запобігти промиванню гербіцидів? (2017)
Новохацький М. - Дослідження техніко-технологічних рішень технологій вирощування багаторічних енергетичних культур для виробництва твердого біопалива, Бондаренко О., Гусар І. (2017)
Бардин Я. - Сорго – перспективна зернова культура для аграріїв України (2017)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на зимових міжнародних вітчизняних виставках сільськогосподарської техніки, Кришталь О., Маринін С., Мариніна Л., Постельга С., Смоляр В., Муха В., Пономаренко О. (2017)
Ліпкан І. - Я хочу бачити на полях України сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва (2017)
Титул, зміст (2019)
Давіденко К. - Клуб ендокринологічних новацій: завершальна зустріч 2019 р. (2019)
Хиць А. - Наукові читання імені професора Є.Т. Скляренка "Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я" (2019)
Колесник М. - Досягнення та перспективи в сучасній дерматовенерології (2019)
Романенко Ю. І. - Особливості ноцицептивного флексорного рефлексу у пацієнтів із мігренню (2019)
Зозуля І. С. - Діагностика та лікування персистуючої вірусної інфекції та нейроінфекцій, Карета С. О., Волосовець А. О., Зозуля А. І., Бігун І. Ю. (2019)
7 Annual scientific and practical conference of Farmak’s School of young scientists with international involvement "Science and modern pharmaceutical manufacturing" (November 21, 2019, "Farmak" JSC, Kyiv, Ukraine) (2019)
Мінагрополітики України: Тарас Кутовий: Комітет Європарламенту проголосував за розширення квот на українську аграрну продукцію; – Держрибагентство удосконалить програми з наукових ловів у Чорному морі; – Найрентабельнішим залишається вирощування соняшника (2017)
Кравчук В. - До питання вдосконалення методів прогнозування врожайності основних сільськогосподарських культур у межах адміністративних одиниць, Новохацький М., Сердюченко Н. (2017)
Надикто В. - Науково-практичні аспекти оранки (2017)
Постельга С. - Концептуальні підходи до створення малих тваринницьких ферм, Смоляр В., Чагарний П. (2017)
Нагорна О. - Біодеструктор стерні – запорука родючості грунтів (2017)
Іванова К. - Контроль розвитку шкідників сорго в Лісостепу України (2017)
Ясенецький В. - Ефективність використання комплексних концентрованих гумінових добрив "Добрин-Стимул", Пастух О. (2017)
Костюнін М. - Нові машини на ринку сільськогосподарської техніки, Легкодух І., Сидоренко В. (2017)
Грубань В. - Аналітичні дослідження відокремлення качанів кукурудзи від стебел (2017)
Найдюк Є. - Обертові плуги від ПАТ "Уманьферммаш" (2017)
Семакович С. - Кормозаготівельна техніка від фірми "Pronar" (Польща) (2017)
Пономаренко О. - Карданні передачі від фірми "Bondioli & Pavesi" (2017)
Ясенецький В. - Технології виробництва комбікормів від фірми "Farmet" (Чехія), Пономаренко О. (2017)
Бабинець Т. - Виїзне заняття курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи (завідувачів практики) аграрних технікумів та коледжів в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2017)
Томич І. - Маніфест ХХVІІ надзвичайного з’їзду АФЗУ (2017)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Мінагрополітики з громадськістю визначатимуть оптимальну модель сільських територій; – Урядовий комітет затвердив порядок розподілу коштів на виноградарство та садівництво (2017)
Кравчук В. - До методики визначення експлуатаційних показників грунтообробно-посівних комплексів машин, Падюка Т. (2017)
Занько М. - Результати державних випробувань очисно-калібрувальної машини ОКМФ виробництва ТОВ "Спецелеватормлинмаш" (2017)
Броварець О. - Технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця на машинно-тракторному агрегаті (2017)
Карпенко О. - Зернодробарка-млин з регульованим подрібненням (2017)
Брижатий І. - Дослідження відносної абразивної стійкості робочих органів сільськогосподарських машин (2017)
Муха В. - Причепи для перевезення рулонів виробництва фірми Pronar (2017)
Пономаренко О. - Елементи гідравліки від фірми "Бондіолі і Павезі", Муха В. (2017)
Аверчев О. - Агроекологічне обґрунтування вирощування квасолі овочевої на краплинному зрошенні в умовах Півдня України, Татаров О., Новохацький М. (2017)
Постельга С. - Рекомендації виробництву щодо впровадження доїльних роботів, Смоляр В., Кириченко Л. (2017)
Хоменко Т. - Урожай без потрясінь або Програма "Stop Стрес", Болоховський В. (2017)
Слободян В. - Система контролю завантаження електротрактора (2017)
Рудик Л. - Енергоощадні рішення на "Aquaterm Kyiv 2017" (2017)
Ясенецький В. - ТОВ "Краснянське спеціалізоване підприємство "Агромаш" на регіональному семінарі-нараді на тему: "Перспективи розвитку та державна підтримка сільськогосподарського машинобудування промислових підприємств Вінничини" (2017)
Пономаренко О. - З чергового засідання АДНЦ, Ісаєнко В. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Baran P. - Current Protection Check by Using Digital Testing System, Kidyba V., Pryshliak Y. (2018)
Kaczorek T. - Positivity and Stability of Descriptor Linear Systems with Interval State Matrices (2018)
Kremenetskaya Y. - Comparative Analysis of Interference, Noise and Losses in the Mobile Communication Systems in Millimeter Wave Range, Markov S. (2018)
Lozynskyi О. - Representation of Electrical Modein Arc Furnaces By a State Change Model and Determination of the Possibilities Of These States, Lozynskyi А., Paranchuk Y. (2018)
Tkachuk V. - Switched Reluctance Motor for the Wheel Drive of an Invalid Chair, Bilyakovskyy I., Kasha L. (2018)
Bohdan Sus - Physical Meaning of Concepts "Electrical Charge” and "Electric Field” (2018)
Preparation of Papers for CPEE (2018)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2018)
CALL FOR PAPERS ISCES-2018 (2018)
CALL FOR PAPERS ICEEE-2019 (2018)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2018)
Свідоцтво про реєстрацію (2018)
Міністерство аграрної політики та проводольства України: – Завершено роботу оціночної місії Гонконгу щодо постачання української продукції; – Держпродспоживслужба працює над розширенням ринків збуту для продукції тваринного походження (2017)
Кравчук В. - Аналіз пошукових Інтернет-запитів з моніторингу сільськогосподарських машин та обладнання, Сербій Є. (2017)
Зіміна В. - Система моніторингу транспорту Конкорд Телематикс (2017)
Ясенецький В. - Навантажувальне обладнання сільськогосподарського призначення від фірми "Pronar", Муха В. (2017)
Кваша М. - Технічне та технологічне рішення сімейної ферми на десять корів, Кравчук В., Постельга С., Смоляр В., Калмишева Л. (2017)
Митрофанов О. - АгроОлімп "Зрошення": Агротехнологічний регламент вирощування сільськогосподарських культур в 4-пільній сівозміні на зрошенні, Малярчук В., Писаренко Л., Біляєва І. (2017)
Болоховська А. - Деструктори та ефективність їх використання (2017)
Постельга С. - Використання вітросонячних комплексів у сільськогосподарському виробництві, Таргоня В., Рудик Л. (2017)
Рубльов В. - Обгрунтування номенклатури і параметрів якості високопродуктивної сільськогосподарської техніки для її оцінювання статистичними методами (2017)
Лебедєв С. - Розроблення експрес-методів і технічних засобів оцінювання якості агрегатів і вузлів мобільної сільськогосподарської техніки (продовження статті), Коробко А., Козлов Ю. (2017)
Митрофанов О. - Техніка і технології для успішного господарювання в степовій зоні. День поля 2017 в Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Костюнін М., Малярчук В. (2017)
Ясенецький В. - Техніка від "Укрсільгоспмаш" на виставці "Агро-2017" (2017)
Муха В. - Обладнання для зберігання зерна та іншої продукції від компанії "Креатив-Агромаш" (2017)
Пономаренко О. - Елементи сервоконтролю і блоки живлення від компанії "Бондіолі і Павезі" (2017)
Вступне слово головного редактора (2019)
Mikhailov Yu. O. - Development of scientific basis for water management in agrolandscapes, Shevchenko A. M., Danylenko Iu. Yu., Liutnytskyi S. M., Goncharuk I. L., Bohaienko V. O. (2019)
Ромащенко М. І. - Досвід розробки та шляхи удосконалення систем управління зрошенням, Матяш Т. В., Богаєнко В. О., Ковальчук В. П., Войтович О. П., Крученюк А. В., Книш В. В., Шліхта В. В. (2019)
Воропай Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку осушувальних меліорацій в умовах змін клімату, Яцик М. В., Мозоль Н. В. (2019)
Дехтяр О. О. - Історія розвитку, перспективи будівництва, реконструкції та відновлення меліоративних систем, Войтович І. В., Воропай Г. В., Усатий С. В., Брюзгіна Н. Д., Шевчук Я. В. (2019)
Жовтоног О. І. - Оперативне планування зрошення: сучасні виклики, реалії та бачення, Поліщук В. В., Філіпенко Л. А., Салюк А. Ф., Бутенко Я. О., Гофман М. В. (2019)
Ромащенко М. І. - Наукова школа мікрозрошення: досягнення та перспективи розвитку, Шатковський А. П., Васюта В. В., Усатий С. В., Усата Л. Г., Рябков С. В., Журавльов О. В., Купєдінова Р. А., Безрук В. В., Черевичний Ю. О. (2019)
Шевченко А. М. - Розвиток науково-методичних основ оцінювання екологічного стану меліорованих земель і водних об’єктів, Власова О. В., Удовенко В. В., Боженко Р. П. (2019)
Савчук Д. П. - Підсумки натурних досліджень ефективності інженерного дренажу, Бабіцька О. А., Харламов О. І., Котикович І. В., Землянська Д. П., Боженко Р. П., Бєліков О. М., Мєдвєдєва О. О. (2019)
Коломієць С. С. - Метод вивчення водоспоживання сільськогосподарських культур у польових вегетаційних дослідах, Нечай О. М., Тураєва О. В., Гнелиця О. В. (2019)
Дехтяр О. О. - Альтернативні джерела енергії для підвищення енергоефективності зрошувальних систем (2019)
Войтович О. П. - Розвиток моніторингових досліджень вологості ґрунту для забезпечення керування зрошенням експериментально-розрахунковим методом, Ковальчук В. П. (2019)
Мінза Ф. А. - Адаптація методу "Penman-Monteith” за краплинного зрошення яблуні на підщепі М-9 в умовах Степу України, Шатковський А. П., Журавльов О. В. (2019)
Ковальчук А. П. - Застосування інтернету речей (ІоТ) за використання протоколу LORAWAN для моніторингу зрошуваних земель, Матяш Т. В., Книш В. В., Войтович О. П., Крученюк А. В. (2019)
Хоружий П. Д. - Створення та впровадження високоефективних і ресурсозберігаючих технологій в системах сільськогосподарського водопостачання та водовідведення, Мацелюк Є. М., Чарний Д. В. (2019)
Шевчук С. А. - Дослідження водних об’єктів України з використанням даних дистанційного зондування Землі, Вишневський В. І., Шевченко І. А., Козицький О. М. (2019)
Козицький О. М. - Моніторинг і управління гідрологічними ризиками в басейнах річок України, Шевчук С. А., Шевченко І. А. (2019)
Чарний Д. В. - Аналіз електростатичних властивостей пінополістирольного фільтрувального завантаження, Онанко Ю. А. (2019)
Нор В. В. - Забезпечення економічної та надійної роботи систем сільськогосподарського водопостачання (на прикладі системи водопостачання села Тарасівка Київської області), Хомутецька Т. П. (2019)
Тараріко Ю. О. - Підсумки та перспективи досліджень з оцінки та раціонального використання агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій, Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2019)
Ромащенко М. І. - Система лабораторного діагностування водно-фізичних властивостей ґрунтів, Коломієць С. С., Білоброва А. С. (2019)
Мельничук Ф. С. - Стан та перспективи вивчення впливу пестицидів на продукційні процеси рослин та екологічну безпеку, Марченко О. А., Шатковський А. П., Мельничук Л. М., Ретьман М. С., Ничипорук О. М. (2019)
Коваленко О. В. - Підвищення експлуатаційної надійності гідротехнічних споруд полімерними та полімерцементними композиційними матеріалами (2019)
Петроченко В. І. - Інноваційний розвиток технологій будівництва протифільтраційних споруд, Петроченко О. В., Куліков О. П. (2019)
Попов В. М. - Обґрунтування енергоефективного управління водоподачею на закритих зрошувальних системах, Таргоній М. М. (2019)
Гапіч Г. В. - Обчислення об’ємів земляних робіт для вертикального планування рельєфу при проведенні інженерно-меліоративних заходів, Зуска А. В. (2019)
Волощук В. М. - Вплив оптимізації умов створення мікроклімату на прояв охоти у холостих свиноматок, Засуха Л. В., Герасимчук В. М. (2019)
Іванов В. О. - Розробка пристрою для стимуляції кормової та ігрової активності свиней, Онищенко А. О., Іванова Л. О., Конкс Т. М., Мальцев О. М. (2019)
Волощук В. М. - Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в ДП "ДГ "ВІДРОДЖЕННЯ", Підтереба М. О. (2019)
Волощук В. М. - Значення, безпека та захист інформаційних ресурсів у тваринництві, Підтереба М. О., Засуха Л. В. (2019)
Соляник С. В. - Природно-подобная технология производства товарной свинины, Соляник В.В. (2019)
Небилиця М. С. - Техніко-економічне обґрунтування термоізоляції огороджувальних конструкцій свинарських приміщень (2019)
Пундик В. П. - Удосконалення станкового обладнання для утримання підсисних свиноматок з поросятами, Тесак Г. В. (2019)
Мачула О. С. - Реакції організму поросят, що вирощуються в різних умовах мікроклімату, Чорний М. В., Щепетільніков Ю. О., Ткачук О. Д. (2019)
Волощук В. М. - Технологія виробництва свинини на малих фермах, Пушкіна М. Л. (2019)
Ходосовский Д. Н. - Оптимизация площади пола в станке для содержания молодняка свиней мясного направления продуктивности (2019)
Березовський М. Д. - Селекція заводського типу свиней у великій білій породі, Ващенко П. А. (2019)
Рибалко В. П. - Методичні етапи створення та шляхи використання свиней червоної білопоясої породи (2019)
Гришина Л. П. - Вплив інтенсивності формування на екстер'єр свиней різних генотипів, Краснощок О. О. (2019)
Хохлов А. М. - Вплив вікового підбору на репродуктивні якості свиноматок, Барановський Д. І., Данілова Т. М. (2019)
Онищенко Л. В. - Оцінка свиней методом BLUP у племінних господарствах Миколаївської області (2019)
Соляник С. В. - Племенная ценность животных как индикатор надлежащего выполнения зоотехнических и зоогигиенических норм и правил, Соляник В. В. (2019)
Сусол Р. Л. - Морфологічний та біохімічний склад крові свиноматок різних порід та фізіологічного стану в умовах півдня України, Сусол Л. О., Тацій О. В. (2019)
Гераніна Л. А. - Сучасний стан свинарства Кіровоградського регіону (2019)
Улитько В. Е. - Проявление репродуктивных способностей свиноматок при использовании в рационе пробиотика "Проваген” в сочетании с природно-сорбирующей добавкой "Коретрон”, Корниенко А. В., Пыхтин Л. А., Савина Е. В. (2019)
Бірта Г. О. - Морфологічний склад туш свиней різних порід, Бургу Ю. Г., Флока Л. В. (2019)
Халак В. І. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різних генотипів за SNP c.1426 G>A гена рецептору меланокортина 4 (MC4R) та за умов їх розподілу за деякими ознаками, Чернявський С. Є., Волощук В. М., Почерняєв К.Ф., Ільченко М. О. (2019)
Вербич І. В. - Селекційне удосконалення племінних та продуктивних якостей свиней за допомогою оціночних індексів, Братковська Г. В. (2019)
Дудка О. І. - Вплив інбридингу на відтворювальні якості свиней (2019)
Почерняєв К. Ф. - Панель праймерів для аналізу мікросателітних локусів y-хромосоми кнура, Корінний С. М. (2019)
Бальников А. А. - Оценка биологических особенностей свиней различной сочетаемости в условиях промышленной технологии, Гридюшко И. Ф., Гридюшко Е. С., Рябцева С. В. (2019)
Лобан Н. А. - Созданы заводские линии в белорусской крупной белой породе свиней, Василюк О. Я., Гридюшко И. Ф., Пищелка Е. В., Казутова Ю. С. (2019)
Шамонина А. И. - Технологические и кулинарные характеристики свинины, полученной при умерено-интенсивном откорме свиней, Гвай В. В. (2019)
Шейко И. П. - Оптимальные параметры продуктивности свиней материнских пород, расчитанные с применением комплекса селекционно-генетических методов, Лобан Н. А., Василюк О. Я., Гридюшко И. Ф., Пищелка Е. В., Казутова Ю. С. (2019)
Войтенко С. Л. - Нові правила розведення чистопорідних племінних свиней та гібридв племінних свиней у Європейському союзі, Вишневський Л. В. (2019)
Шостя А. М. - Вплив гомогенату трутневих личинок на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників, Ємець Я. М., Шафрівський Б. С., Цибенко В. Г., Сокирко М. П. (2019)
Усенко С. О. - Особливості формування гомеостазу у циклюючих та поросних свинок (2019)
Зінов’єв С. Г. - Обгрунтування розробки та застосування функціональних фітопрепаратів для стимуляції сперматогенезу кнурів-плідників, Біндюг Д. О. (2019)
Улитько В. Е. - Повышение биодоступности питательных веществ и продуктивности свиней при их выращивании и откорме на рационах концентратного тип, Семёнова Ю. В., Десятов О. А. (2019)
Улитько В. Е. - Мясная продуктивность и экологическая чистота мяса свиней при использовании в их рационе пробиотика и фитобиотика ПЕП, Семёнова Ю. В., Пронин К. Н. (2019)
Гераніна Л. А. - Використання БВМД АВАМІКС С56W у годівлі відгодівельного молодняку свиней, Лобченко С. Ф., Гусар Т. О., Семенов Є. С. (2019)
Рощин В. А. - Оптимальное соотношение незаменимых аминокислот и обменной энергии в комбикормах для молодняка свиней (2019)
Жукорський О. М. - Адаптогенна дія протичного препарату "ТІММ-С" при раньому відлученні поросят, Чорна О. М. (2019)
Чорний М. В. - Біобезпека та біозахист тварин у свинарських підприємствах (2019)
Щепетільніков Ю.О. - Показники резистентності і збереженість молодняку свиней за різних генотипів та стрес – реакцій, Мачула О. С., Чорний М. В., Стеценко О. М. (2019)
Ремізова Ю. О. - Запровадження системи НАССР, як бізнес-інструмент гарантування безпечності харчових продуктів (2019)
Сагло А. Ф. - Международная научно-практическая конференция, Рыбалко В. П., Боржак Т. Н., Подтереба М. А. (2019)
Волощук В. М. - А. Ф. Курману - 65, Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2019)
Титул, зміст (2016)
З Новим 2017 роком та Різдвом Христовим! (2016)
Иммуноонкология: будущее уже сегодня (2016)
Снєгірьов П. - AB OVO: форпост захисту здоров’я дитини та жінки (2016)
Стасенко Т. - Національному медичному університету імені О. О. Богомольця — 175 років! Многая літа, шановна alma mater! (2016)
Стасенко Т. - Украина — Израиль: акушерская анестезиология в зеркале современных вызовов (2016)
Колесник М. - Инновации в детской гастроэнтерологии и нутрициологии (2016)
Снєгірьов П. - Особливості лікування людей літнього віку: навздогін VI Національному конгресу геронтологів і геріатрів України (2016)
Стасенко Т. - До 2019 р. — 1500 інсультних лікарень: такою є мета європейського проекту "Ініціатива Angels", до якого нині приєдналася і Україна (2016)
Снєгірьов П. - Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення стратегії для України (2016)
Колесник М. - Новейшие технологии диагностических, лечебных и профилактических мероприятий в дерматовенерологии (2016)
Стасенко Т. - Европейский уровень кардиохирургии — в Украине! (2016)
Колесник М. - Стратегии профилактики неинфекционных заболеваний и пути их реализации (2016)
Стасенко Т. - Сучасна гастроентерологія — персоніфікована і доказова (2016)
Стасенко Т. - Неонатология: планы на будущее из дня сегодняшнего (2016)
Колесник М. - Сахарный диабет и его осложнения: новые направления в лечении (2016)
Устінов О. - Нейроендокринні пухлини: як зробити медичну допомогу доступнішою (2016)
Георгію Васильовичу Гайку — 80 років! (2016)
Эффективность фитотерапевтических препаратов при остром вирусном риносинусите (2016)
Мальцев Д. В. - Инновационный прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба (2016)
Безшейко В. Г. - Лечение пациентов с хронической нейропатической болью в общей медицинской практике (2016)
Риков С. О. - Роль первинного контакту з пацієнтом у виявленні порушень зорових функцій серед дітей перших років життя (огляд літератури), Баринов Ю. В. (2016)
Залесский В. Н. - Молекулярно-генетические аспекты иммунопатогенеза и последние тенденции развития методов визуализации хронических воспалительных заболеваний кишечника, Жайворонок М. Н. (2016)
Ярош В. О. - Добове моніторування артеріального тиску у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, Єна Л. М. (2016)
Бевзюк Л. В. - Поздние потенциалы желудочков и морфофункциональное состояние сердца у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий, Ена Л. М. (2016)
Витовская О. П. - Нарушения цитокиновой регуляции у пациентов с диабетической ретинопатией, Ахмад Т. С., Бычкова Н. Г. (2016)
Пішов з життя професор Євген Тимофійович Скляренко — видатний вчений, педагог, лікар (2016)
Титул, зміст (2019)
Мартишин О. - Не всі пробіотики діють: їх ефективність і безпека у дзеркалі доказової медицини (2019)
Устінов О. - Медична реформа: 2019 рік має бути переламним для усієї галузі (2019)
Снєгірьов П. - Пульс НАМН України: дерматовенерологія та урологія — де знаходимось, куди рухаємось? (2019)
Радучич О. - Стоматологічне здоров’я і вагітність: особливості, обмеження, ризики (2019)
Устінов О. - Безпека пацієнтів і захист прав лікарів: існує тісний зв’язок (2019)
Радучич О. - Родите ли? Почему в Украине тема бесплодия — табу (2019)
Устінов О. - Телемедицина у сільській місцевості: як це працюватиме (2019)
Академіку Миколі Дмитровичу Троньку — 75! (2019)
Кравчук Ж. Н. - Підтвердження біоеквівалентності лікарського засобу Небіволол-Дарниця, таблетки, лікарському засобу Небілет®, таблетки: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження за участю здорових добровольців, Артиш Б. І., Кубеш В., Сонтиченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Застосування діуретиків при хронічній серцевій недостатності: сучасні докази та експертні висновки (2019)
Романова Е. Н. - Место флекаинида в клинической практике врача-кардиолога (2019)
Зменшення вираженості болю та запалення, пов’язаних із хронічним болем у нижній ділянці спини, при використанні продукту лікувального харчування Терамін (2019)
Осадчий А. И. - Медикаментозная стратегия лечения хронического нейропатического болевого синдрома при радикулопатии (2019)
Полякова Д. С. - Ібупрофен: переваги застосування при гострих респіраторних захворюваннях (2019)
Драгомирецька Н. В. - Сучасний підхід до фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у вагітних, Калініченко М. В., Іжа Г. М., Заболотна І. Б. (2019)
Ніколаєнко В. Б. - Мукорегулятор, антиоксидант, пневмопротектор — сучасне уявлення про місце ацетилцистеїну в терапії захворювань респіраторної системи (2019)
Гогунська І. В. - Знеболювальна чи протизапальна дія: що є першочерговим при болю у горлі, чому надати перевагу? (2019)
Осадчий А. - Базисная терапия болезни Альцгеймера: современные тенденции (2019)
Іванов Д. Д. - Нефрологія "під мікроскопом": міждисциплінарні аспекти. Хронічна хвороба нирок і стоматологічна допомога, Волосовець Т. М. (2019)
Сульская Ю. В. - Дифференцируйся или умри… Единственный метформин, рекомендованный для профилактики сахарного диабета 2-го типа (2019)
Снєгірьов П. - Поступ і майбуття української хірургії (2019)
Снєгірьов П. - Національна стратегія охорони здоров’я: полку прибуває — плани чіткішають (2019)
Contents (2019)
Привітання (2019)
Buhai V. Z. - The law of self-preservation as the basis of organizational health, Horbunova A. V. (2019)
Korotayeva O. V. - Sustainability of domestic enterprises based on activation of investment activities in the context of globalization (2019)
Krylov D. V. - Importance and role of investment projects in activities of enterprises and the state (2019)
Kushchyk A. P. - Anti-crisis corporate management in terms of a new paradigm: conceptual approach (2019)
Nikitenko V. O. - Conceptual and categorical apparatus of information and innovation potential of the enterprise in the context of theoretical discourse (2019)
Shvets Yu. O. - Estimation of profitability of operating activity in industrial enterprises of Ukraine in the conditions of external environmental (2019)
Vasylieva O. V. - Comparative analysis of statistical characteristics for time-series of investment instrument prices (2019)
Los V. O. - Forecasting of the business confidence index of Ukraine on the basis of neural networks technologies, Ocheretin D. V. (2019)
Pushkar I. V. - Activity-based costing as progressive method of cost management in accounting (2019)
Shmigol N. M. - Actual problems of accounting and evaluation of non-etherical assets of the enterprise, Somchenko V. V., Romanova A. S. (2019)
Umanska Yu. М. - Accounting and analitical aspects of crop farming’s biological transformation costs of current biological assets theoretical and applied aspects of economic processes in Ukraine and in the world economy, Kalinchuk V. V. (2019)
Venherska N. S. - China’s relations with Africa: neocolonialism or partnership?, Makliuk O. M., Borysenko A. Yu., Prosvirkina A. O. (2019)
Koloberdyanko I. I. - Open innovations implementation platforms on example of Finland, Mozhayska K. O. (2019)
Kusakova Yu. - Strategic aspects of development of business incubators in countries with transformation economy, Pysariev O. (2019)
Pereverzieva A. V. - Assessment of the enterprise internalization level (2019)
Seysebayeva N. G. - Strategy of sustainable development in Ukraine: circular economy and circular business-models (2019)
Batrakova T. I. - Leasing investment financing in Ukraine: theory and practice of use of leasing by domestic enterprises in modern marketing conditions (2019)
Helman V. М. - Personnel development as the pledge of the success of the enterprise, Makazan Ye. V., Buriak A. M. (2019)
Ivanov M. M. - Modern marketing with the application of big data (2019)
Maltiz V. V. - Main directions of non-materіal motivation of personnel (2019)
Tarasiuk H. N. - Trends in personnel management development, Cherep O. G., Levytska I. V. (2019)
Terentevа N. V. - Methodical approaches to evaluation of efficiency of management of marketing activities of machine-building enterprises in modern economic conditions, Helman V. М. (2019)
Klymenko S. Ye. - Use of public-private partnership for the rehabilitation of the infrastructure damaged or destroyed by ongoing armed conflict in the east of Ukraine (2019)
Osaul A. O. - Principles of establishing mechanisms of business economic security, Lubenec I. O. (2019)
Severina S. V. - Modern projects management methods: their advantages and disadvantages (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2019)
Міністерство аграрної політики та проводольства України: – В Україні стартував проект з безкоштовного навчання фермерів; – Держпродспоживслужба розраховує на впровадження сучасної системи контролю органічного виробництва; – Україна планує розширити номенклатуру експортованої продукції до КНР (2017)
Погорілий В. - Механізація збирання фруктів – один із шляхів підвищення ефективності садівництва, Мігальов А. (2017)
Кондратенко В. - Будівельні конструкції від ТОВ "Вольф Систем" (2017)
Іванкевич М. - До питання визначення техніко-технологічних рішень для реалізації систем обробітку грунту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур (2017)
Муха В. - Фірма "Horsch" (Німеччина) аграріям України (2017)
Пономаренко О. - Елементна база від компанії "Bondioli & Pavesi" (2017)
Ясенецький В. - Тракторні причіпи від фірми "Pronar" (Польща) (2017)
Мінаєв В. - Дизельні генератори та електрогенератори аграріям України від НВП "Агроресурси" (2017)
Кравчук В. - Дослідження технології зберігання зерна в поліетиленових рукавах, Занько М., Лисак О., Бобик С. (2017)
Болоховська А. - Лінійка біопрепаратів для сільського господарства. (2017)
Погорілий В. - Дослідження нових машин-аналогів та їх ранжування за технічними і споживчими показниками, Козярук Л. (2017)
Ясенецький В. - Вісті з Сорочинського ярмарку (2017)
Титул, зміст (2019)
Снєгірьов П. - Життя медичної науки: березневі тези (2019)
Мартишин О. - Запальні та функціональні захворювання кишечнику: вплив і корекція кишкової мікрофлори (2019)
Устінов О. - Підводні камені медичної реформи: результати незалежного дослідження в регіонах (2019)
Радучич О. - Рекомендації з діагностики та ведення пацієнтів із цукровим діабетом ADA 2019: що змінилося за рік? (2019)
Осадчий О. - Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу (2019)
Марчук М. - Ексайтотоксичність, анемія, центральна сенситизація та синдром ігнорування у практиці лікаря (2019)
Снєгірьов П. - ХОЗЛ крізь призму GOLD–2019: актуальні проблеми діагностики та лікування (2019)
Осадчий О. - Інноваційні технології в кардіології та кардіохірургії (2019)
Радучич О. - Заробляй і вдосконалюйся, або Як лікарю стати клінічним дослідником (2019)
Зозуля І. С. - Нейропатії: діагностика, диференційна діагностика, лікування, Зозуля А. І., Волосовець А. О., Бігун І. Ю. (2019)
Связь между селективностью НПВП и их эффективностью. Перспективы длительного лечения (2019)
Ступенчатая терапия лекарственным препаратом Мовалис® (мелоксикам) при ревматических заболеваниях (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність лікарського засобу Вазоклін-Дарниця, таблетки, вкриті оболонкою, лікарському засобу Ліпримар®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження з повторним дизайном за участю здорових добровольців, Артиш Б. І., Сабко В. Є., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Смоланка І. І. - Особливості діагностики та хірургічного лікування внутрішньопротокових новоутворень грудної залози, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г, Білоненко Г. А. (2019)
Серцева недостатність і хронічна хвороба нирок: міждисциплінарні аспекти (2019)
Орос М. М. - Панічний розлад: сучасні погляди на лікування, Сабовчик А. Я. (2019)
Березин А. Е. - Терапевтический потенциал L-аргинина при кардиоваскулярных заболеваниях (2019)
Полякова Д. - Бум исследовательского интереса к альфа-липоевой кислоте и новые перспективы препарата ЭСПА-ЛИПОН (2019)
Радучич О. - Субклінічний гіпо- й гіпертиреоз. Спостерігати не можна лікувати (2019)
Козловська А. - Кір: клінічні особливості сучасного перебігу захворювання (2019)
Колесник М. - Ишемический инсульт: современные стратегии лечения (2019)
Title (2019)
Table of сontents (2019)
Коваленко В. С. - Перший декан хімічного факультету, В. Ф. Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2019)
Іщенко І. В. - Сучасний стан та перспективи міжнародних відносин україни у сфері хімічної безпеки, Двуреченська О. С. (2019)
Polishko S. O. - Influence of multifunctional modification on stabilization of chemical composition of wheel steels (2019)
Priss O. P. - Optimum concentration of exogenous antioxidants for the storage of zucchini fruit, Zhukova V. F. (2019)
Serdyuk M. Ye. - Changes in pectic substance content during pear fruit storage after antioxidant composition treatment, Pylypenko L. N., Gaprindashvili N. A., Sukharenko E. I., Baiberova S. S. (2019)
Ємець В. В. - Оцінка можливостей застосування твердих вуглеводнів в автофажних двигунах ракет-носіїв легкого класу, Дронь М. М., Косіцина О. С. (2019)
Ємець В. В. - Оцінка можливостей застосування твердих вуглеводнів в автофажних двигунах ракет-носіїв легкого класу, Дронь М. М., Косіцина О. С. (2019)
Тертишник В. М. - Сучасний стан експрес-аналітичних методів дослідження матеріальних об’єктів у кримінальному процесі, Соколенко О. Л., Сачко О. В. (2019)
Vishnikina O. V. - Assessment of influence of various factors on stability of molybdenum heteropoly anions with Keggin structure, Vishnikin A. B., Miekh Yu. V., Lykholat O. A. (2019)
Derkach T. M. - Variation of chemical composition of medicinal herbs of different producers, Starikova O. O. (2019)
Luk’yanenko T. V. - The synthesis and electrocatalytic activity of PbO2-polyelectrolyte and PbO2-surfactant composite coatings, O. B. Shmychkova O. B., Yanova C. V., Krivonosova N. I., Velichenko A. B. (2019)
Contents (2019)
Buhai V. Z. - Analyze of methodical approaches of definition of need in restructuring and choosing its type, Hevorhian H. A. (2019)
Dashko I. M. - Economic mechanism for ensuring the competitiveness of industrial enterprises (2019)
Kyshnir S. О. - Analysis of strategic development of the enterprise which provides the agro-industrial complex with equipment by the case of jsc "Kharkiv tractor plant", Shaitanov О. М. (2019)
Lynenko A. V. - Research of features of financial management in business combinations (2019)
Сherep O. G. - Problematic issues in ensuring the competitiveness of industrial enterprises, Zaborska K. O., Chernikova N. M. (2019)
Shvets Yu. O. - Economic development enterprises: theoretical aspects of definition and assessment of impact factors, Onipko A. D. (2019)
Nikitenko V. O. - Implementation of digital sustainable development concept in modern economic conditions (2019)
Makarenko O. I. - Forecasting economic development of Zaporizhzhia region, Kozyriatskyi A. O. (2019)
Chernova L. S. - The Maple ® symbolic mathematics system in the method of projections for discrete optimization problems (2019)
Proskurina N. M. - Formation of the accounting policies based on ias and their impact on financial performance, Plutytska K. M. (2019)
Shmygol N. M. - Financial results management methods based on the application of different amortizations’ methods, Khakimova Kh. R., Makiienko Yu. V., Shmygol Ye. I. (2019)
Gamova O. V. - Internal control of salary calculation in order to ensure the competitiveness of the enterprise (2019)
Vyshnyakov V. M. - Analysis of labor migration in Ukraine and economic effects of migration, Lavrenchuk I. V. (2019)
Kainara D. O. - Peculiarities of introduction of the land market in Ukraine (2019)
Karbekov K. S. - Improvement of indicators of providing national security, Lepiokhin O. V., Matviichuk I. A. (2019)
Koloberdianko I. I. - Ukraine's contradictory nature of cooperation with the imf, Serbolova Z. S. (2019)
Rovenska V. V. - Formation of the latest tendencies of economic recovery of Ukraine in the post-conflict period (2019)
Salimbayeva R. O. - Development of the energy sector of the national economy in the conditions of industrialization, Myrzakhanova D. Zh., Nurgaziyev K. Sh., Bulambayev A. B. (2019)
Salimbaeva R. O. - Formation of clusters as an effective instrument of increasing competitiveness of the economy of Kazakhstan, Tagay A. A., Boltaeva A. Zh., Meirambek K. (2019)
Korinnyi S. O. - Innovative activity in Ukraine: analysis of problems of formation and prospects of development, Khudoley L. V. (2019)
Myrzakhanova D. J. - Tax relations system impact on the efficiency of the tax administration system performance, Agymbay A. O., Utegulova B. S., Shmanova N. S. (2019)
Cherep A. V. - Reform of the local tax and fees institute in the context of implementation of the financial decentralization policy, Nurlikhina G. B., Osypenko S. O., Osypenko O. M. (2019)
Kaliuzhna Yu. V. - Comparative analysis of marketing performance indicators, Labenska Yu. D. (2019)
Levytska I. V. - Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel, Klymchuk A. O., Klymchuk O. V. (2019)
Cherep A. V. - Management employee life cycle of higher education, Helman V. М., Rybalko O. M. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – В аграрній галузі реалізується 233 інвестиційних проекти на 36,7 млрд. гривень; – Досвід Німеччини закладено в проекті Стратегії реформуваннялісового господарства України (2017)
Кравчук В. - Зміна структури випробувань сільськогосподарських машин та оцінювання їхньої безпечності та ергономічності відповідно до Технічного регламенту безпеки машин, Погорілий В., Лисак Л., Козярук Л. (2017)
Бондаренко А. - Новий формат ресурсних випробувань на виробничій базі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Шустік Л., Степченко С. (2017)
Ясенецький В. - Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія), Пономаренко О. (2017)
Далік Н. - "Консіма” – завод колісних систем (2017)
Чеботарев В. - Анализ эффективности применения соломы для сушки зерна (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського