Негуляєва Н. - Динамічна родючість грунту та її проявлення в новій системі землеробства, Бондаренко А., Боднар О., Гусар І. (2017)
Ясенецький В. - Аерація водоймищ (2017)
Лебедєв С. - До питання оцінювання точності вимірювань під час випробувань сільськогосподарських машин, Коробко А., Козлов Ю. (2017)
Кравчук В. - Особливості сучасних малих молочних ферм, Смоляр В. (2017)
Лиховид П. - Вплив обробітку грунту, мінеральних добрив і густоти стояння рослин на врожайність силосної маси кукурудзи цукрової за краплинного зрошення, Лавренко С., Негуляєва Н. (2017)
Негуляєва Н. - Другий Міжнародний форум агропромислового інжинірингу, Козярук Л., Рижкова С. (2017)
Ясенецький В. - Осінні Дні Поля і Міжнародні виставки 2017 в Україні (2017)
Титул, зміст (2016)
Антонюк А. - Тактика ведення пацієнта кардіологічного профілю з урахуванням можливостей українського фармакологічного ринку (2016)
Стасенко Т. - Українські репродуктологи здійснили справжній науковий прорив! (2016)
Лукьянчук Е. - Современные методы лечения глаукомы (2016)
Стасенко Т. - Всесвітній день сімейного лікаря в Україні: імплементація свята (2016)
Колесник М. - Неинфекционные заболевания: фокус на профилактику (2016)
Снєгірьов П. - Перші здобутки та пріоритетні перспективи: президент НАМН України Віталій Цимбалюк звітує перед суспільством про підсумки 100 днів роботи Президії нового складу та академії загалом (2016)
Стасенко Т. - Здоров’я дітей — завдання всієї медичної спільноти (2016)
Стасенко Т. - Панкреатит — компетенція експертів (2016)
Колесник М. - Довженковские чтения: предупреждение зависимости от психоактивных веществ как основа психического здоровья человека (2016)
Колесник М. - Школа профилактической кардиологии: здоровый образ жизни и рациональная фармакотерапия (2016)
Снєгірьов П. - "Експериментальна онкологія" — за версією SCOPUS найкращий журнал в Україні! (2016)
Колесник М. - Урология, андрология, нефрология: новые возможности лечения (2016)
Снєгірьов П. - Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти (2016)
Стасенко Т. - Планування сім’ї: сучасний вітчизняний та міжнародний досвід (2016)
Колесник М. - Современные тенденции развития клинической и экспериментальной хирургии (2016)
Стасенко Т. - Медичний туризм і право: професійна дискусія (2016)
Бармина А. - Конкуренция в частной медицине: стратегические идеи и результаты их воплощения (2016)
Колесник М. - Хроническая боль: актуальные вопросы лечения (2016)
Снєгірьов П. - Нелегкий шлях до єдиної методики розрахунку вартості медичних послуг (2016)
К юбилею доцента Лидии Петровны Лукашевич (2016)
Снегирев Ф. - Горизонты Украины с акцентом на детскую кардиохирургию (2016)
Дідик І. В. - Рак передміхурової залози як світова проблема. Поширеність, фактори ризику, своєчасність діагностики (огляд літератури) (2016)
Клименко В. А. - Значение пробиотиков в лечении и профилактике аллергических заболеваний у детей, Сивопляс-Романова А. С. (2016)
Мамчур В. И. - Интересные, но противоречивые аспекты фармакотерапии боли (2016)
Бекетова Г. В. - Бактериально-ассоциированные респираторные заболевания у детей: разумный выбор антибиотикотерапии (2016)
Митюряева-Корнийко И. А. - Тонзиллофарингит: современные представления о заболевании, особенности антибиотикотерапии (2016)
Нетяженко В. З. - Вплив препарату Тівортін® аспартат на тромбоцитарно-плазмовий гемостаз у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Мальчевська Т. Й., Валігура М. С. (2016)
Фитотерапия при депрессивных расстройствах: доказанная эффективность и благоприятный профиль безопасности препарата Седаристон® в сравнении с эталонным антидепрессантом (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Фитотерапия при болевом синдроме воспалительного генеза (2016)
Свіщенко Є. П. - Фіксована комбінація Тіара Тріо®: раціональний вибір у лікуванні пацієнта з артеріальною гіпертензією (2016)
Міщенко Л. А. - Ефективність розувастатину (Клівас) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (результати відкритого проспективного дослідження "Чисті судини") (2016)
Безшейко В. - Эффективность варениклина для лечения табакозависимости: результаты Кокрановского обзора (2016)
Литвин О. В. - Особливості церебральної гемодинаміки в осіб працездатного віку з дисциркуляторною енцефалопатією, Кравченко А. М., Черній Т. В. (2016)
Богмат Л. Ф. - Морфофункціональні характеристики серця при різних типах діастолічної дисфункції лівого шлуночка у підлітків із патологією міокарда, Ніконова В. В., Бессонова І. М., Введенська Т. С., Головко Т. О. (2016)
Бабенко В. В. - Предиктори функціонального наслідку ішемічного інсульту у пацієнтів із метаболічним синдромом наприкінці гострого періоду після його виникнення (2016)
Тріщинська М. А. - Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску в осіб із початковими стадіями цереброваскулярної патології, Бельська І. В., Цимбалюк І. Л. (2016)
Матяш М. Н. - Соціально-стресові розлади у структурі українського синдрому, Худенко Л. І. (2016)
Коршняк В. О. - Клініко-неврологічні особливості гострого періоду легкої черепно-мозкової травми внаслідок дії вибухової хвилі, Насібуллін Б. А., Бовт Ю. В. (2016)
Ткач С. М. - Полиморфизм изофермента CYP 2C19*17 как фактор риска пептических язв, индуцированных применением нестероидных противовоспалительных препаратов, Онищук Л. А. (2016)
Пішов з життя академік НАМН України Леонід Георгійович Розенфельд (2016)
Падалка Г. М. - Парадокси і перспективи підготовки фахівців у системі професійної мистецької освіти (2019)
Барановська І. Г. - Поліхудожня освіта майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: проблеми і перспективи, Мозгальова Н. Г. (2019)
Бордюк О. М. - Медіаосвіта як складова процесу фахової підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2019)
Холоденко В. О. - Творчий потенціал особистості: зміст, структура та передумови успішної реалізації у мистецькій освіті (2019)
Дроздова К. Є. - Науково-методологічні підходи до виховання національної самосвідомості учнів у контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Василевська-Скупа Л. П. (2019)
Косенко П. Б. - Музичне навчання як детермінанта творчого розвитку особистості (2019)
Кожевнікова Л. В. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах університетської освіти (2019)
Лобода О. Є. - Категорії "творчість" і "музичні здібності": психологічний та педагогічний підходи (2019)
Максименко В. І. - Ретроспективний аналіз поняття "художньо-творчий досвід хореографа" у психолого-педагогічній літературі (2019)
Гузій Н. В. - Сутність, зміст і структура мистецької компетентності педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації, Тадеуш О. М. (2019)
Згурська Н. М. - Особливості формування музичного мислення майбутніх учителів у класі фортепіано (2019)
Мережко Ю. В. - Формування навичок самостійної роботи майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу, Киченко Т. О. (2019)
Теплова О. Ю. - Психолого-педагогічні основи готовності вчителя музичного мистецтва до творчої самореалізації (2019)
Гаснюк В. В. - Критерії сформованості методичної культури магістрантів-вокалістів (2019)
Лук'янчиков М. І. - Педагогічні умови формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики (2019)
Утешева Н. М. - Упровадження методу колективного аранжування в сучасну музично-педагогічну практику (2019)
Остапенко Н. І. - Науковий аналіз здобутків у галузі методичного забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2019)
Пригодін М. Д. - Формування творчих умінь майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі фахового навчання (2019)
Чжан Цзянань - Наукові підходи до формування світоглядної культури майбутнього педагога-музиканта (2019)
Чжоу Лянлян - Організаційно-методична модель формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта у процесі фортепіанної підготовки (2019)
Лінь Янь - Мотиваційно-творчий компонент в структурі готовності вчителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності (2019)
Соколова О. В. - Методи активізації художньо-емоційного сприйняття учнів на заняттях з фортепіано (2019)
Тодосієнко Н. Л. - Застосування комплексу мистецтв як засобу формування естетичного сприймання молодших школярів у позакласних формах роботи (2019)
Хомич І. М. - Формування особистісної вмотивованості майбутніх учителів музики щодо роботи з навчальним хоровим колективом (2019)
Рябова О. В. - Методика формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні (2019)
Хуан Чанхао - Специфіка вокального навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2019)
Ткаченко О. М. - Історія вокально-хорової освіти у навчальних закладах України (Х–ХVIII століття) (2019)
Тітович В. І. - Деякі особливості формування у молодших школярів навичок читання нотного тексту, Лисіна Н. І. (2019)
Наші автори (2019)
Nakhimi M. Ya. M. Kh. - The role of using value-oriented management in the scope of construction projects (2019)
Безверхнюк Т. М. - Методи оцінки девелоперських проектів, Азарова І. Б., Боровик І. С. (2019)
Бушуєв С. Д. - Стратегічний аудит інфрастуктурих проектів та програм, Козир Б. Ю., Запривода А. А. (2019)
Yan Yang - A Study on the Speaker Recognition Algorithm Based on Bayesian Compressed Sensing Theory, Li Zhao (2019)
Безклубенко І. С. - Визначення області керованості потоків в автономних підграфах декомпозованої інженерної мережі, Баліна О. І. (2019)
Вишняков В. М. - Методи контролю керування системою Інтернет-голосування, Комарницький О. О., Жуковський А. О. (2019)
Єгорченкова Н. Ю. - Функції управління ресурсами підприємств у 4п-середовищі, Єгорченков О. В. (2019)
Шабала Є. Є. - Біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу на територію аеропорту, Клюєва В. В. (2019)
Баліна О. І. - Алгоритми формування псевдовипадкових бінарних послідовностей, Буценко Ю. П., Савченко Ю. Г. (2019)
Гончаренко Т. А. - Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування (2019)
Горда Е. В. - Формализация представления изображении дефекта типа "трещина" (2019)
Гордієнко С. Б. - Питання безперервності функціонування інформаційних систем, Манько О. О., Скубак О. М., Харлай Л. О. (2019)
Терентьев О. О. - Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва, Київська К. І., Горбатюк Є. В., Доля О. В., Бородиня В. В., Азенко А. В. (2019)
Бойко Є. Г. - Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі, Рафальська О. О., Юхимович Г. П. (2019)
Ван Їнсін - Критерії відбору для підвищення професійної компетентності китайських викладачів в Україні (2019)
Лі Мін - Застосування гнучкої (Agile) методології для виконання міжнародних спільних наукових проектів (2019)
Цюцюра М. І. - Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій, Кулеба М. Б., Гоц В. В., Лященко Т. О. (2019)
Чен Цзе - Розробка моделі взаємного впливу факторів конкурентоспроможності університету в янченському кластері (2019)
Чжоу Хуань - Тенденції використання ІТ в управлінні людськими ресурсами на прикладі закладів вищої освіти Китаю (2019)
Чжу Тін - Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу (2019)
Крикун К. В. - Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства, Оліферук С. Л., Рязанов А. С. (2019)
Франчук Ю. Й. - Оцінка якості природного газу як енергоносія на основі лінгвістичної інформації, Ободянська О. І., Предун К. М. (2019)
Chunmei Ji - Management of the activity of agrarian enterprises for accounting risk management and multicriteria decision making (2019)
Huilin Xu - Review of methods of evaluation of scientific and research activity for the choice of selection of scientific partners (2019)
Mingxin Huang - Review of monitoring and forecasting tools of the crop yield (2019)
Yuanfang He - Fomalization of the problem of evaluation of pollution of the environment (2019)
Yuanyuan Li - Multi-criterian methods for selection of rational strategies of diversification of building enterprises under uncertainty (2019)
Криворучко О. В. - Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища, Костюк М. А., Цюцюра М. І. (2019)
Лізунова А. П. - Прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів в транспортній галузі (2019)
Михайленко В. М. - Концептуальная модель нейросетевого распознавания эмоционального состояния слушателей системы дистанционного обучения, Терейковская Л. А. (2019)
Клапченко В. І. - Управління структурою цементного каменя з тонкомеленими мінеральними добавками, Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2019)
Скіданов В. М. - Концепція підвищення ефективності, стійкості та надійності промислових вітроелектроустановок, Іносов С. В., Самойленко М. І. (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Уряд схвалив перехід на європейську модель сертифікації сільгосптехніки; – З початку року зарплата у сільському господарстві зросла майже на третину; – Україна повністю забезпечена цукром власного виробництва (2017)
Кравчук В. - Зміна структури випробувань сільськогосподарських машин і оцінювання їхньої безпечності та ергономічності відповідно до Технічного регламенту безпеки машин (продовження статті), Погорілий В., Лисак Л., Козярук Л. (2017)
Митрофанов О. - Забезпечення чистоти гідравлічних з’єднань у причіпних сільгоспмашинах (2017)
Філоненко Л. - Заготівля грубостеблих кормів сучасними високопродуктивними кормозбиральними комбайнами (2017)
Шустік Л. - Шляхи реалізації технології смугового обробітку ґрунту в малих і середніх господарствах, Громадська В., Мариніна Л., Негуляєва Н., Супрун В. (2017)
Семакович С. - Великогабаритні причепи від компанії "Pronar" (2017)
Пугач А. - Польові дослідження сферичного диска на пружному кріпленні (2017)
Кравчук В. - Сімейна молочна ферма на 15 корів: вихідні критерії, проект, кошторис, економіка, Смоляр В. (2017)
Чеботарев В. - Cовершенствование послеуборочной обработки зерна в Республике Беларусь (2017)
Новохацький М. - Дослідження технології застосування "Хелафиту-комбі" на посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу України, Негуляєва Н., Бондаренко О., Боднар О., Домарацький Є., Добровольський А. (2017)
Ушкаренко В. - Економічна ефективність вирощування квасолі звичайної в зрошуваних умовах Південного Степу України, Лавренко С., Максимов Д., Негуляєва Н. (2017)
Ясенецький В. - Аерація водоймищ (2017)
Войтюк Д. - XVIII Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки", Волянський М. (2017)
Івану Івановичу Ревенку – 80! (2017)
Пішов із життя Артур Сергійович Кушнарьов (2017)
Савчук Л. К. - Раритетні види рослин у флористичному складі базальтових кар’єрів Волинського Полісся, Виговський І. В. (2019)
Цицюра Н. І. - Оцінка декоративності видів та форм роду Thuja L. у Кременецькому ботанічному саду, Панасенко Р. С. (2019)
Бойко М. П. - Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП "Дністровський каньйон", Вікирчак О. К., Голіней Г. М., Шевчик Л. О. (2019)
Богатиренко В. А. - Розроблення біорозкладної полімерної композиції на основі казеїну молока, Калінін І. В., Волочнюк О. М. (2019)
Horyn O. I. - Green synthesis of zinc oxide nanoparticles from the ayurvedic herbs and their antiradical potentials, Falfushynska H. I. (2019)
Kurant V. Z. - Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater fish, Khomenchuk V. O., Byyak V. Ya., Zinkovska N. G., Markiv V. S. (2019)
Khoma V. V. - Application of metal-binding characteristics of aquatic animals in the assessment of complex environmental pollution, Gnatyshyna L. L., Martinyuk V. V., Rarok YU. S., Ozolins D., Kokorite I., Skuja A., Springe G. H., Stoliar O. B. (2019)
Ячна М. Г. - Вміст фосфоліпідів у тканинах коропа луcкатого (Cyprinus carpio L.) за дії натрій лаурилсульфатвмісного та безфосфатного синтетичних миючих засобів, Мехед О. Б., Третяк О. П., Яковенко Б. В. (2019)
Дмитренко О. О. - Алельний поліморфізм системи HLA у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з е13а2 та е14а2 транскриптами гена BCR/ABL1, Дмитренко І. В., Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2019)
Гуменюк Г. Б. - Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія, Волошин О. С., Хоменчук В. О., Зіньковська Н. Г. (2019)
Гнатів П. С. - Екологія та середовищезнавство як науки і спеціальності, Капрусь І. Я., Хірівський П. Р., Зинюк О. Д., Кректун Б. В., Корінець Ю. Я., Бучко А. М., Зеліско О. В., Панас Н. Є., Лопотич Н. Я., Онисковець М. Я. (2019)
Казначєєва М. С. - Морфофункціональні особливості змін шлункової стінки при метаболічному синдромі (2019)
Макаренко О. А. - Поведінкова активність щурів і рівень ендотоксикозу мозку на тлі гідразинового гепатиту, Гладкій Т. В., Майкова А. В., Могилевська Т. В. (2019)
Пастощук А. Ю. - Вплив Pseudomonas syringae на iнтродукованi сорти пшениці, Буценко Л. М., Сківка Л. М. (2019)
Приплавко С. О. - Порівняльний вплив регуляторів росту Азотофіт, Янтарна кислота та Вимпел на динаміку процесів росту та продуктивність озимої пшениці сорту Ювівата, Гавій В. М. (2019)
Рогач В. В. - Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин баклажанів за дії стимуляторів росту (2019)
Патика В. П. - З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора Світлани Василівни Пиди), Григорюк І. П., Барна М. М., Дробик Н. М., Конончук О. Б. (2019)
Blavatskyy S. - The Ukrainian German-language press in the Weimar Republic (1918—1933s) (2018)
Ґабор В. - Перші періодичні видання українських панфутуристів (1922—1924 рр.): візуальні особливості, мистецьке та ідеологічне спрямування (2018)
Кульчицький М. - Газета "Метеор" у контексті молодіжних нелегальних часописів українського визвольного руху 20-х рр. ХХ ст. у Галичині (2018)
Пелипець М. - Київський журнал "Селянський Кредит" (1925—1926 рр.): "без зайвої балаканини про різні сторінні матерії" (2018)
Брайлян Н. - Українські таборові часописи у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу інтернованих українців (1919—1923 рр.) (2018)
Комариця М. - Листопадовий дискурс у галицькій міжвоєнній пресі (2018)
Кулеша Н. - Журнал "Die Ukraine" (Берлін, 1918—1926 рр.): українське питання у дискурсі німецьких прихильників України (2018)
Бліхарський Р. - "Вдивляючись у океан": концептуальні засади праці "Нарис історії старинної фільософії" о. Миколи Конрада (2018)
Вакульчук О. - Розвиток пресознавчих досліджень у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2018)
Гайдур Н. - Діахронний аналіз функціональної системи засобів масової інформації (2018)
Кривка Е. - Функціональні характеристики авторських намірів у публіцистичному тексті (2018)
Кріслата О. - Гібридна війна та її інформаційна складова (2018)
Литвин О. - Часопис "Рідна Мова" та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі, Голубінка Н. (2018)
Огар Е. - Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу (2018)
Павлюк І. - Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни (2018)
Ріпей М. - Лексеми "знаходитися" і "носити" в газетних матеріалах (2018)
Рудий Г. - Київська газетна періодика 1960-х рр. як фактор дослідження розвитку культури і пам’яткоохоронної сфери в УРСР (2018)
Терещук О. - Особливості розвитку реклами у газеті "Свобода" на зламі століть (1893―1923 рр.) (2018)
Тимошик М. - Місія, кредо та етика українського журналіста на чужині: уроки для сучасних національних ЗМІ (За матеріалами діаспорної преси післявоєнного періоду) (2018)
Фінклер Ю. - Українські реформи та медійні міркування (2018)
Яценко А. - Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи" (2018)
Дроздовська О. - Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910—1951) (2018)
Drąg K. - Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej (2018)
Катола О. - Микола Василенко (1866—1935) — вчений, державник, публіцист (2018)
Михалюк М. - Роман Купчинський як автор та об’єкт сатири на сторінках сатирично-гумористичного журналу "Зиз" (1924—1933 рр.) (2018)
Наконечна З. - Редакторський і публіцистичний доробок Івана Зубенка в українській та закордонній україномовній пресі (20—30-ті рр. хх ст.) (2018)
Середа О. - "Танець душі": публіцистика Марії Пастернак (2018)
Алфавітний покажчик авторів (2018)
Содержание (2018)
Донец С. Е. - Электрофизические эффекты при воздействии интенсивных электронных пучков на горные породы, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М., Старцев А. А., Пономарев А. Г., Лонин Ю. Ф., Уваров В. Т. (2018)
Марцинковский В. С. - Повышение качества элементов уплотнительных узлов компрессорного оборудования. (Часть 1), Лазаренко А. Д. (2018)
Жарков П. Е. - Новый метод цементации стальных деталей электроэрозионным легированием, Волошко Т. П., Носко А. А. (2018)
Кирик Г. В. - Исследование свойств жаростойких функциональных покрытий, сформированных методом электроискрового легирования, Тарельник В. Б., Гапонова О. П., Коноплянченко Е. В., Колодненко В. Н., Бало П. Н. (2018)
Тарельник В. Б. - Екологічно безпечна технологія збільшення експлуатаційного періоду молоткової дробарки, Саржанов О. А., Соларьов О. О., Саржанов Б. О. (2018)
Сабадаш С. М. - Визначення режимів псевдозрідження під час сушіння дисперсних продуктів, Казаков Д. Д. (2018)
К сведению авторов журнала (2018)
Авторское соглашение (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Мінагрополітики та профспілки розпочали процес узгодження положень Стратегії розвитку лісового господарства України; – Збільшилась частка молока екстра ґатунку в структурі українського виробництва в цьому році, - Ольга Трофімцева (2017)
Сергієнко М. - Ефективність реалізації тягового зусилля тракторами класичної схеми та з шарнірно-зчленованою рамою, Сергієнко А., Лебєдєв А. (2017)
Філоненко Л. - Заготівля грубостеблих кормів сучасними високопродуктивними кормозбиральними комбайнами (продовження статті) (2017)
Чеботарев В. - Теоретическое обоснование компенсирующего режима работы воздухонагревателя (2017)
Кравчук В. - Комплексне моделювання процесів реалізації технологій методами диференціальних ігор за умов ризикованого землеробства, Баранов Т., Прохоренко О. (2017)
Шантир А. - Розпізнавання джерел за їхніми регулярними складовими в змішаному потоці імпульсних сигналів, Шантир С. (2017)
Кушнарьов А. - Основы расчета и проектирования ручных рабочих органов с использованием методов антропологии, эргономики и биомеханики (2017)
Ясенецький В. - Осінні Дні Поля і Міжнародні виставки 2017 в Україні (2017)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на міжнародній виставці "Agriteсhnika 2017", Куянов В., Миропольський В. (2017)
Зміст журналу за 2017 рік (2017)
Титул, зміст (2010)
Зозуля І. С. - Дорогий Юрію Васильовичу! (2010)
Роз’яснення щодо постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 (2010)
Богомаз В. М. - Індикатори якості медичної допомоги та їх роль в управлінні охороною здоров’я, Горох Є. Л., Ліщишина О. М., Новічкова O. M., Росс Г., Степаненко А. В. (2010)
Чекман І. С. - Нанотехнології у розробці систем доставки лікарських засобів, Прискока А. О. (2010)
Юдин В. - Долго ли, коротко ли…, или Нобелевская премия за будущее бессмертие (2010)
Бабушкина А. В. - Эффективность перорального применения L-аргинина у пациентов с эндотелиальной дисфункцией (2010)
Березин А. Е. - Модификация стратегии лечения артериальной гипертензии в контексте результатов доказательной медицины (2010)
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты: исследования, клинические решения и перспективы дальнейшего изучения (2010)
Подолаємо рак разом! (2010)
Солошенко О. - Милдронат: аспекты метаболической терапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (2010)
Бобров В. А. - Актуальные вопросы лекарственных взаимодействий в клинической практике. Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ для больного, принимающего НПВС?, Давыдова И. В., Медведенко О. И. (2010)
Юдин В. - Табекс®: реальный шанс изменить свою жизнь (2010)
Бабушкина А. В. - Бронхолитин® — безопасность и эффективность, проверенные временем (2010)
Журавлева Л. В. - Применение Лозартина у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с хроническими диффузными заболеваниями печени, Лахно О. В., Цивенко О. И. (2010)
Маланчук В. А. - Клиника и диагностика неопухолевых заболеваний околоушных слюнных желез, Гуч А. А., Логановская Е. Н., Перерва В. В. (2010)
Бабушкина А. В. - Хронический гепатит В: прогностические факторы и современная стратегия лечения. Фокус на телбивудин (2010)
Верещако Г. В. - Опыт лечения неспецифических вульвовагинитов у женщин старшей возрастной группы, Лазарева Н. В. (2010)
Медикаментозная терапия при гиперхолестеринемии. Ключевые положения американского руководства ATP III (2010)
Гончарук О. М. - Спонтанні крововиливи у стовбур мозку (2010)
Регуш А. В. - Ліквородренування в лікуванні крововиливів у шлуночкову систему (2010)
Розанов В. А. - О механизмах формирования суицидального поведения и возможностях его предикции на ранних этапах развития (2010)
Томашевcька О. Я. - Антитромбоцитарні препарати у профілактиці ішемічного інсульту. Причини резистентності до ацетилсаліцилової кислоти, Дзісь Є. І., Філіпюк А. Л., Дзісь І. Є. (2010)
Воробець З. Д. - Протиімунні пристосування паразитів, Філяк Є. З., Радченко В. Г. (2010)
Юдин В. - РНК-интерференция и фарма, или По Млечному пути: от нуклеотида к лекарству (2010)
Аністратенко Л. - Явище синонімії в японській літературознавчій термінології (2016)
Батюк І. - Функції кансайського діалекту та його взаємодія з літературною мовою у творах Юкіо Мішіми (на матеріалі романів "Плескіт хвиль" та "Золотий храм") (2016)
Боярчук Ю. - Концепти "сором" і "вина" в японській лінгвокультурі (2016)
Еґава Х. - Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці (2016)
Забуранна О. - Уживання та мовні варіації реквестиву vてもらっていい? залежно від соціального статусу адресата (2016)
Кобелянська О. - Макро- та мікроструктурні характеристики японсько-українського словника ономатопеїчної лексики (2016)
Козирєв Є. - Стуктурно-семантичні особливості японської православної теонімічної лексики (2016)
Колесникова О. - Місце словника М. П. Рєзанова у лексикографічній спадщині японських моряків (2016)
Комарницька Т. - Вербалізація концепту "шлях" у військово-філософському трактаті "Хаґакуре" і його роль у вираженні просторового, часового й духовного кодів японської лінгвокультури (2016)
Комісаров К. - Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови) (2016)
Костевич Н. - Японські фразеологічні одиниці та йоджіджюкуґо на позначення почуттів: порівняльний аналіз (2016)
Малахова Ю. - Морфологічні та синтаксичні особливості післяслова у першому підручнику Ф. Пущенка "Теоретико-практичний курс японської мови. Підручник для вжитку на курсах східних мов ВУНАС" (2016)
Мостова О. - Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи) (2016)
Озерська О. - Мовленнєві акти деклінатива у діловому дискурсі японської мови (2016)
Пирогов В. - Роль ієрогліфів у передачі смислового та естетичного компонентів хайку: порівняльно-типологічний аспект (2016)
Ржевська Д. - Фреймова семантика як метод перекладу звукосимволізмів у романі Х. Муракамі "Хроніки заводного птаха" (2016)
Шевченко В. - Глютонічна термінологія японської мови та особливості її перекладу українською мовою (2016)
Кобаяші А. - ウクライナ人日本語学習者の日本語オノマトペに対する音象徴認識 ――語頭子音が阻害音の有声無声で対立するオノマトペの場合―― (2016)
Моріта Дж. - CAN-DOリストに基づいたカリキュラムデザインと評価 ―第3回ウクライナ日本語キャンプを例として―, Кобаяші А., Норенко О. (2016)
Ояма Д. - グループワークにおいて発言の順番を待っている学習者のふりかえ りの実際 ――日本語会話クラスの相互行為分析から―― (2016)
Riabovolenko I. - Classification of communicative errors in crosscultural communication (2016)
Баликова Н. - Релігійно-історичні передумови виникнення японської самітницької літератури (2016)
Біляніна Т. - Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі (2016)
Горошкевич О. - Cимволіка фітоніма すみれ фіалка в японській поетологічній традиції (2016)
Кузьменко Ю. - Криза національної ідентичності в Японії першої третини ХХ ст. (на матеріалі романів Танідзакі Джюн’ічіро "Любов бовдура" і "Сипучий пісок") (2016)
Осадча Феррейра Ю. - Головні герої та дійові особи передмов до "Кокін вака шю": історія створення першого поетичного канону в Японії (2016)
Прасол Є. - Образ Японії як світу "дітей напрокат": імагологічний епатаж (2016)
Скурихіна П. П. - Роль композиційних рішень у сучасному графічному дизайні періодичних видань, Дубрівна А. П. (2019)
Жук О. Є. - Зарубіжний досвід формування дизайну будинків-інтернатів для людей похилого віку, Сафронова О. О. (2019)
Сафронова О. О. - Особливості впровадження інноваційних засобів у дизайн інтер’єрів шкіл-інтернатів для дітей з інвалідністю по зору, Антоненко І. В., Гудкова Н. О. (2019)
Булгакова Т. В. - Особливості формування інтер’єрів офісних приміщень типу open space, Сова І. В. (2019)
Яковець Ю. М. - Використання екологічних та нетрадиційних матеріалів для виготовлення та оздоблення галантерейних виробів, Щуцька Г. В. (2019)
Ничеглод В. В. - Стенд для дослідження системи керування дозувальним обладнанням безперервної дії, Стаценко В. В. (2019)
Халімонов А. Р. - Основні параметри при виборі побутового пилососу, Гладчук О. З. (2019)
Лісовець С. М. - Комп’ютерно-інтегроване керування змішувачем для виготовлення напівфабрикату для воднодисперсійних фарб, Дерикіт С. А. (2019)
Кононенко Д. В. - Покращення якості розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, Пилипенко Ю. М. (2019)
Возненко І. І. - Метод гарячого цинкування: переваги та недоліки, Крюкова О. А. (2019)
Марченко Д. С. - Електроліти нікелювання: огляд, Крюкова О. А. (2019)
Ткаченко О. В. - Ефективні основний та допоміжний електроліти в технології чорного хромування, Дерлюк В. О. (2019)
Ткаченко О. В. - Сумісний розряд іонів міді та цинку, Новік Н. О. (2019)
Яремчук В. М. - Порівняльна характеристика комплексних електролітів міднення, Кислова О. В. (2019)
Свистун Р. М. - Переваги застосування комплексних електролітів електрохімічного міднення в порівнянні з простими кислими електролітами, Борисенко Ю. В. (2019)
Білецька В. Л. - Створення нових засобів для профілактики та лікування захворювань, викликаних дерматофітами і дріжджеподібними грибами, Кисель А. А., Качан Р. В. (2019)
Бондарчук В. І. - Особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі студентів з дисциплін "Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (вступ до спеціальності)", "Терапевтичні вправи" І "Біомеханіка та клінічна кінезіологія", Бай А. В., Миндзів К. В., Вайда О. В. (2019)
Ворона І. І. - Використання віртуальних навчальних програм для вивчення латинських медичних термінів, Саварин Т. В. (2019)
Демянчук М. Р. - Принципи професійної підготовки молодших спеціалістів сестринської справи у медичних коледжах (2019)
Заліпська І. Я. - Ефективні методи навчання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів медичних спеціальностей (2019)
Мисула І. Р. - Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я при викладанні клінічних дисциплін у фізичних терапевтів, Бакалюк Т. Г., Стельмах Г. О., Максів Х. Я. (2019)
Прокопченко О. Є. - Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни "Медична та біологічна фізика" з огляду на можливості системи дистанційного навчання EDX.ORG, Лукіна Г. М., Іванченко О. З., Мельнікова О. З., Приходько О. В. (2019)
Щербатюк Н. Ю. - Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії, Горішний І. М., Чорномидз І. Б. (2019)
Колодницька О. Д. - Латинська афористика як складова соціокультурної підготовки студентів-медиків, Паласюк Г. Б. (2019)
Logoyda L. S. - Academic plagiarism: impact of academic integrity on the quality of higher pharmaceutical education (2019)
Бількевич Н. А. - Сучасні підходи до формування комунікативних компетентностей, Галіяш Н. Б., Петренко Н. В. (2019)
Вакуленко Д. В. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України, Кравець Н. О., Добровольська А. М., Климук Н. Я. (2019)
Вакуленко Д. В. - Застосування COMSOL MULTIPHYSICS для математичного моделювання вивчення процесу розпаду днк у плазмі, Кучвара О. М., Семенець А. В., Андрущак І. Є. (2019)
Клименко А. В. - Досвід використання лапароскопічного тренажера з метою покращення практичних навичок студентів-медиків, Стешенко А. О., Захарчук О. В., Ткачов В. С. (2019)
Мельник Т. П. - Формування професійно зорієнтованих комунікативних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної (2019)
Новіцька О. І. - Комплекс вправ для вивчення давального відмінка на практичних заняттях з української мови як іноземної (2019)
Пасєчко Н. В. - Симуляційні методики у вирішенні багаторівневих ситуаційних задач у ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології, Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П. (2019)
Січкоріз О. Є. - Медична інформатика як перспективна складова вищої медичної освіти, Лотоцька Л. Б., Колач Т. С. (2019)
Фастівець А. В. - Специфіка педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії у процесі природничо-наукової підготовки (2019)
Шеремета Л. П. - Формування навичок діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей під час вивчення курсу "Українська мова як іноземна" (2019)
Nakhaieva Ya. M. - Forming the professional competence of future doctors as a pedagogical problem when studying foreign languages, Humenna I. R. (2019)
Богданова Т. Л. - Використання мобільних додатків при викладанні медичної інформатики інтернам-стоматологам, Пасько М. І., Авдусенко M. В. (2019)
Кушинська М. Є. - Костянтин Татаринов – педагог, вчений, громадський діяч, Чупашко О. Я., Воробець З. Д. (2019)
Мельничук І. М. - Професійна підготовка майбутніх логопедів як медична і педагогічна проблема в історичному контексті (2019)
Рамбу Н. - Філософський і педагогічний аспекти естетичного виховання в Німеччині та Франції: минуле й сьогодення, Федчишин Н. О., Пермякова О. Г. (2019)
Филипюк О. М. - "Аптека щастя" – благодійний захід професійного та морально-етичного спрямування студента-фармацевта, Нестерук Т. М., Штрімайтіс О. В., Сабадишин Р. О. (2019)
Христенко О. М. - Зміст гуманітарної підготовки майбутніх медичних фахівців: міждисциплінарний контекст (2019)
Олексій К. Б. - Узагальнена модель інтегративної технології управління самостійною роботою студентів-медиків при вивченні іноземної мови, Саварин Т. В., Ворона І. І. (2019)
SopihaM. O. - Розвиток медицини та охорони здоров’я на поділлі У XIX – на початку XX толіття, Mashtalir A. I. (2019)
Колодницька О. Д. - Рецензія на посібник: Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (2019)
Купчинська З. О. - Львівська ономастична школа: етапи становлення і перспективи розвитку (2019)
Кузьма І. Т. - Питання онімного словотворення в науковій спадщині Івана Ковалика (2019)
Фаріон І. Д. - Ономастична спадщина Михайла Худаша: актуалізація і перспективи (2019)
Карпенко О. Ю. - Пам’яті Юрія Олександровича Карпенка, Крупеньова Т. І. (2019)
Пілецький В. І. - Історія власних географічних назв в інтерпретації Олега Купчинського (2019)
Котович В. В. - "При майстрах якось легше…": ономастичні візії професора Дмитра Бучка (2019)
Сокіл-Клепар Н. В. - Ономастичні здобутки львівської дослідниці Марії Демчук (2019)
Осташ Л. Р. - Лицар ономастики (2019)
Вербовецька О. С. - Дорога до ономастики… Ганна Бучко (2019)
Свистун Н. О. - Глибина слова у серці… (про професора Стефанію Єлисеївну Панцьо) (2019)
Осташ Н. Л. - Любов Осташ – дослідник слов’янської ономастики (2019)
Янчишин А. М. - Історія прагматонімічних досліджень (2019)
Пахомова С. М. - Ономастика в дзеркалі українсько-словацької комунікації (2019)
Карпенко О. Ю. - Мотиваційний аналіз англомовних артіонімів, Васильєва О. О. (2019)
Колесник Н. С. - Ще раз про об’єкт, предмет і методику дослідження (2019)
Гарицька О. - Беларускія назвы ў рускім тэксце, Супрунчук М. (2019)
Aleksieieva N. M. - Word-building and motivational features of English official hipponyms (2019)
Неклесова В. Ю. - Динаміка реакцій респондентів вільного асоціативного онімного експерименту у малих групах (30–100 осіб) (2019)
Карпенко О. П. - З ойконімії Київської області: історико-етимологічні коментарі (2019)
Торчинський М. М. - Квантитативна характеристика власних географічних назв (2019)
Вербич С. О. - Етимологічний словник оронімів українських Карпат і прилеглих територій: реальність чи віддалена перспектива? (2019)
Царалунга І. Б. - Власні географічні назви Вижвівщини XVII cт.: структурно-етимологічний аналіз онімів (2019)
Котович В. В. - Лінгвокультурологічний портрет автохтонних українських астіонімів (2019)
Редьква Я. П. - Етимологізація бінарних опозиційних розмірно-просторових ойконімів типу великий – малий՚ колишньої Львівської землі Руського воєводства (2019)
Шклярик В. О. - Тры версіі паходжання назвы ўсходнепалескага балотнага масіву Грычын (2019)
Глібчук Н. М. - Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів сіл Любині, Воля-Любинська, Сарни Яворівського району Львівської області (2019)
Михальчук О. І. - Інноваційні явища в сучасному українському топоніміконі: між практикою і законом (2019)
Зайченко Г. В. - Вивчення лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі хронічної анальної тріщини, Стахорська М. О., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Ходаківська О. В. (2018)
Осадчук Ю. С. - Особливості зміни жирнокислотного складу тканин при різних моделях експериментального цукрового діабету 1 типу, Чайковський Ю. Б., Натрус Л. В., Брюзгина Т. С. (2018)
Дронов О. І. - Динаміка заморожування 10 % розчину кальцію хлориду рідким азотом in vitro, Ковальська І. О., Козачук Є. С., Лук’янова Н. Ю., Хоменко Д. І., Бакунець П. П. (2018)
Сорокопуд К. Ю. - Визначення актопротекторних властивостей глюкозаміну гідрохлориду в експериментах на щурах при швидкісному фізичному навантаженні, Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. (2018)
Рижко І. М. - Динамічні зміни клітинного складу кісткового мозку щурів при загоєнні опікової рани в нормі та за умов гіперглікемії, Натрус Л. В. (2018)
Зябліцев С. В. - Значення фактору некрозу пухлин альфа у розвитку нефропатії при цукровому діабеті 2 типу, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С. (2018)
Зябліцев С. В. - Характеристика клінічних та лабораторних показників у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від тяжкості захворювання, Чернобривцев О. П., Зябліцева М. В. (2018)
Панченко Ю. О. - Нові прогностичні чинники розвитку діабетичної макулопатії при цукровому діабет і 2 типу, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В., Чернобривцев О. П. (2018)
Яременко О. Б. - Значення сірковмісних амінокислот плазми крові в прогнозуванні ускладненого перебігу гострого інфаркту міокарда з елевацією сегменту ST у хворих, яким не проводили реперфузійну терапію, Іорданова Н. Х., Дудка П. Ф. (2018)
Колосович І. В. - Сучасні аспекти діагностики та лікування гострого біліарного панкреатиту, Безродний Б. Г., Ганоль І. В. (2018)
Колосович А. І. - Удосконалення технологій діагностики та лікування внутршньочеревної гіпертензії при гострій хірургічній патології органів черевної порожнини (2018)
Плиска О. М. - Використання біокераміки при лікуванні посттравматичних періодонтитів постійних зубів у дітей, Остапко О. І. (2018)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка професійного ризику для працівників при застосуванні пестицидів для захисту посадок картоплі, Вавріневич О. П., Антоненко А. М., Борисенко А. А., Бардов В. Г., Козярін І. П. (2018)
Мальцев Д. В. - Оценка влияния левоцетиризина на позднюю фазу атопической реакции (2018)
Місюра О. М. - Ефективність медико-психологічного супроводу підлітків із первинною артеріальною гіпертензією (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2018)
Керівники регіональних осередків УМТ (2018)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства ім.І. М. Францевича в 2018 році (2018)
Мовчан А. В. - Влияние пластической деформации на структурные превращения в синтетическом ванадийсодержащем чугуне при химико-термической обработке, Губенко С. И., Черноиваненко Е. А. (2018)
Щербицкая Е. В. - Углеродный комбинированный сорбент медицинского назначения, Кононко И. В., Клипов В. Д., Сергеев В. П., Уварова И. В. (2018)
Зінченко В. Ф. - Кінетичні закономірності випаровування й конденсації покриттів З CVD–композитів систем халькошпінель–германій, Чигринов В. Е., Мозгова О. В., Антонович В. П. (2018)
Морозов І. А. - Вплив воднево-термічної обробки порошків на якісні характеристики нанесених покриттів, Бездорожев О. В., Терентьєв О. Є., Морозова Р. О. (2018)
Медюх В. К. - Одержання та дослідження покриттів на основі тугоплавких сполук хрому з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями, Кудь І. В., Уварова І. В., Медюх Р. М., Швець В. А., Талаш В. М. (2018)
Губенко С. И. - Особенности образования частиц износа на поверхности катания железнодорожных колес (2018)
Повстяной О. Ю. - Комп’ютерно-інформаційні технології прогнозування та моделювання властивостей матеріалів конструкційного призначення (2018)
Погрелюк І. М. - Вплив обробки в азотовмісному газовому середовищі на характеристики приповерхневих шарів титанових сплавів, Труш В. С., Лук’яненко О. Г. (2018)
Клименко В. М. - Спікання пористих матеріалів з порошків і волокон сплаву Сu – 12 % Al – 3,5 % Mn з ефектом пам’яті форми (2018)
Павлиго Т. М. - Вплив стандартизації та впровадження міжнародних стандартів на розвиток порошкової металургії та твердих сплавів в Україні (2018)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2018)
Корда М. М. - Освітньо-професійна програма та технологія підготовки парамедиків у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Гудима А. А., Шульгай А. Г., Запорожан С. Й. (2019)
Рожко М. М. - З досвіду запровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту в Івано-Франківському національному медичному університеті, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Пелехан Л. І., Іванців М. О. (2019)
Корда М. М. - Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря, Шульгай А. Г., Пасяка Н. В., Петренко Н. В., Галіяш Н. Б., Бількевич Н. А. (2019)
Мороз В. М. - Інновації європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Гумінська О. Ю., Кисельова Т. М. (2019)
Вороненко Ю. В. - Функціональні і структурні зміни в організації безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів у контексті реформування охорони здоров’я України, Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Краснов В. В. (2019)
Лісовий В. М. - Роль сучасних інформаційних технологій у забезпеченні якості медичної освіти, Капустник В. А., Марковський В. Д., Завгородній І. В. , Мацько А. М. (2019)
Вороненко Ю. В. - Трансформація післядипломної медичної освіти в умовах масового впровадження інформаційних технологій, Мінцер О. П. (2019)
Бойчук Т. М. - Використання симуляційних технологій в оптимізації практичної підготовки студентів у Буковинському державному медичному університеті, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Колоскова О. К., Марусик У. І. (2019)
Перцева Т. О. - Застосування об’єктивного структурованого клінічного іспиту як етапу проведення атестації випускників державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України", Шпонька І. С., Захаров С. В., Ханюков О. О., Кравченко О. І. (2019)
Котвіцька А. А. - Упровадження інновацій в освітню діяльність для підвищення якості професійно-практичної компетентності випускників Національного фармацевтичного університету, Федосов А. І., Крутських Т. В., Барковська О. Я. (2019)
Колесник Ю. М. - Концепція корпоративної системи менеджменту знань Запорізького державного медичного університету, Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А., Іванькова Н. А. (2019)
Никоненко О. С. - Застосування компетентнісного підходу при організації очно-заочного навчання на різних етапах підготовки лікарів, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2019)
Хвисюк О. М. - Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів, Марченко В. Г., Гиря М. П., Коломійченко Ю. А., Голяніщев М. О., Жеребкін В. В., Соболєва І. А., Єлоєва З. В., Цодікова О. А., Вороньжев І. О. (2019)
Волосовець О. П. - Педіатрична освіта України у ХХІ сторіччі: сучасні виклики та проблеми майбутнього, Кривопустов С. П., Січкоріз О. Є., Абатуров О. Є., Банадига Н. В., Бекетова Г. В., Беш Л. В., Больбот Ю. К., Боярська Л. М., Боярчук О. Р. (2019)
Волосовець А. О. - Практичні навички для лікарів на кафедрі медицини невідкладних станів: оптимізація методики викладання, Слонецький Б. І., Зозуля І. С., Зозуля А. І., Боброва В. І. (2019)
Котвіцька А. А. - Система управління якістю НФАУ: досвід і перспективи, Федосов А. І., Назарко О. І. (2019)
Мороз В. М. - Досвід роботи симуляційного центру Вінницького національного медичного університету: підсумки та перспективи, Гумінський Ю. Й., Коньков Д. Г., Фоміна Л. В., Гумінська О. Ю. (2019)
Павленко О. В. - Особливості викладання стоматологічних аспектів інфекційних захворювань на циклах тематичного удосконалення лікарів-стоматологів, Волосовець Т. М., Дорошенко О. М., Дорошенко М. В., Бакшутова Н. О. (2019)
Перцева Т. О. - Перший досвід підготовки іноземних студентів франкомовної форми навчання у державному закладі "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України", Науменко Л. Ю., Захаров С. В., Нефьодов О. О., Шаторна В. Ф., Нефьодова О. О., Кузнецова О. В., Шамелашвілі К. Л. (2019)
Ждан В. М. - Самооцінка динаміки і сучасного стану кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я" в Українській медичній стоматологічній академії, Дворник В. М., Старченко І. І., Бєляєва О. М. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Baratashvili D. - Ecological and Genetic Monitoring of the Agroand Biodiversity of the Coastal Zone of Western Georgia (2018)
Sakalova H. - The Efficiency of Wastewater Purification from Chromium (III) Ions by Natural Clay Sorbents, Vasylinych T., Petrushka K., Stocaluk O., Chornomaz N. (2018)
Safranov T. - Principles of Justification of Regional Programmes of Municipal Solid Waste Treatment, Shanina T., Prykhodko V., Shynkarenko M. (2018)
Gokturk T. - The Effect of Pyrethrum and Bacillus Thuringiensis Against the Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha Halys (Stal) (Hemiptera: Pantatomidae) in Georgia, Dumbadze G., Jgenti L. (2018)
Gurets L. - Development of Superphosphate Based Shells for the Production of Capsulated Environmentally Safe Fertilizers, Vakal V., Vakal S. (2018)
Rashkevich N. - Assessment of Filtration Water Spreading on the Surface of Waterbodies (2018)
Malovanyy M. - Analysis of Poultry Manure Utilisation Methods to Produce Organic Fertiliser, Odnorih Z., Kanda М. (2018)
Kvaterniuk S. - Life and Scientific Priorities of Professor Vasyl Petruk (2018)
Shkvirko O. - The Use of Bioindication to Determine the Possibility of Sludge Recovery after Biological Treatment of Wastewater, Tymchuk I., Malovanyy M. (2018)
Masikevych A. - Sanitary and Microbiological Status of Surface Waters of Protected Areas and Traditional Economic Landscapes of the Carpathians in Pokuttia-Bukovina Region, Malovanyy M., Yaremchuk V., Kolotylo M., Masikevych Y. (2018)
Зайченко Г. В. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу крему з наночастинками церію діоксиду, Ляпунов М. О., Єфанов В. С., Безугла О. П., Ляпунова А. М., Сімонова О. А. (2019)
Мироненко О. І. - Роль оксиду азоту та нітрозативного стресу у загоєнні опікової рани при цукровому діабеті, Натрус Л. В., Панова Т. І. (2019)
Побігун Н. Г. - Зміни морфофункціонального стану щитоподібної залози у гіпотиреоїдних щурів за умов впливу довготривалого стресу очікування (2019)
Шипулін В. П. - Ефективність лікування піоглітазоном у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з супутнім метаболічним синдромом залежно від наявності rs 1801282 (PRO12ALA) поліморфізму гена PPAR, Парунян Л. М., Тіщенко В. В., Коляда О. К., Пономарьов О. М., Мельник Н. Г. (2019)
Лукашук В. Д. - Клінічне значення сироваткових цитокінів і генотипу інтерлейкіну-8-251 Т>А у дітей з хронічним гастритом, індукованим Helicobacter pylori , Баб’як В. І., Бовкун О. А., Дмитришин Б. А., Бондаренко Н. Ю., Людвік Т. А., Палагнюк Н. О., Вакулич К. В. (2019)
Безродний Б. Г. - Технологія паліативного хірургічного лікування хворих на нерезектабельний рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, Колосович І. В., Слободяник В. П., Петренко О. М., Філатов М. С. (2019)
Морозова Н. Л. - Можливості рентгенологічної діагностики ураження легень у дорослих пацієнтів, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. М., Танасичук-Гажиєва Н. В., Романенко Г. О. (2019)
Вовк В. В. - Визначення кореляційних зв’язків між дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу та патологічними змінами в шийному відділі хребта, Неспрядько В. П. (2019)
Варуха К. В. - Визначення кількісного вмісту простагландину F2a як маркера менструальної крові (2019)
Місюра О. М. - Особливості особистості підлітків із первинною артеріальною гіпертензією та надлишковою масою тіла/ожирінням, Хайтович М. В. (2019)
Хайтович М. В. - Підвищення навчальної мотивації студентів з використанням методу командно-орієнтованого навчання, Потаскалова В. С., Савельєва-Кулик Н. О., Темірова О. А., Ситник І. М. (2019)
Чернобривцев О. П. - Ендотеліальна дисфункція при цукровому діабеті 2го типу. Огляд, Зябліцев С. В, Панова Т. І., Панченко Ю. О. (2019)
Чумаченко О. В. - Скафолди в періодонтальній хірургії. Огляд, Топчий Д. В., Громовий Ю. С., Пляцко С. В. (2019)
Яременко О. Б. - Остеоартроз у жінок: чи є відмінності? Огляд, Коляденко Д. І. (2019)
Венцківський Б. М. - До питання про патогенез прееклампсії, Жегулович В. Г. (2019)
Величко В. О. - Фізіолого-функціональна характеристика організму відгодівельних бугайців за впливу техногенного навантаження (2019)
Журенко О. В. - Вміст літію в крові корів із різним вегетативним статусом, залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В. (2019)
Тесарівська У. І. - Вплив I, SE, S цитрату на гематологічний профіль і динаміку маси тіла курчат-бройлерів за наявності та відсутності кокцидіостатика в комбікормі, Федорук Р. С., Колещук О. І., Мартиник С. Я., Максимович О. М. (2019)
Бранець Р. М. - Фізіолого-біохімічні показники крові за згодовування щурам комплексів металів у складі полімерного транспортера і дефіцитного за поживними речовинами раціону, Кузьміна Н. В., Денис Г. Г., Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Олекса В. В., Нагонок М. І., Дронь І. А., Самарик В. Я., Варваренко С. М. (2019)
Вудмаска І. В. - Вплив шишок хмелю і вітаміну е на рубцеву ферментацію у корів після отелення, Сачко С. Р., Гудима В. Ю., Голова Н. В., Пахолків Н. І. (2019)
Левицький Т. Р. - Ефективність застосування технологічної кормової добавки гепасорбекс стосовно деяких мікотоксинів (2019)
Смолянінов К. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки до раціону самиць коропа на їх репродуктивну функцію, Масюк М. Б., Віщур О. І., Огородник Н. З., Руденко О. П., Мудрак Д. І. (2019)
Федак Н. М. - Молочна продуктивність корів за використання у раціонах зимово-стійлового періоду утримання вико-ячмінного силосу, Душара І. В. (2019)
Коцюмбас І. Я. - Ефективність біологічно активного тканинного препарату при вирощуванні поросят, Жила М. І., Лісова Н. Е., Галкін А. В., Михалюк О. В., Михалусь Г. М. (2019)
Кухтин М. Д. - Вплив випоювання підкислювача "аквасан" на продуктивність курчат бройлерів, Болтик Н. П., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В., Ворожбит Н. М., Демчишин О. В. (2019)
Кушнір І. М. - Вплив солей полігексаметиленгуанідину на загальний розвиток та стан центральної нервової системи щурів, Колодій Г. В., Кушнір В. І., Семен І. С., Мурська С. Д. (2019)
Левченко А. Г. - Виробнича перевірка ефективності вакцини "мастивак" проти клінічних та субклінічних маститів, Фотін О. В., Улько Є. С. (2019)
Мартишук Т. В. - Морфологічні показники крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії кормової добавки "бутаселмевіт-плюс", Гутий Б. В. (2019)
Міластная А. Г. - Дагностика гострого деструктивного панкреатиту у собак, Духницький В. Б. (2019)
Остапів Д. Д. - Ефективність препарату "норнікоцин" за лікування захворювань бактеріальної етіології у собак, Дубін О. М., Кузьміна Н. В., Стецько Т. І., Чайковська О. І. (2019)
Сапко С. А. - Вивчення швидкості настання стану нокдаун, висоти підйому іксодових кліщів по обробленій тканині препаратами профілайн краплі протипаразитарні та профілайн нашийник протипаразитарний (2019)
Стецько Т. І. - Антимікробна активність данофлоксацину, ефективність та безпечність нового антимікробного препарату на його основі при лікуванні телят, хворих на гостру бактеріальну інфекцію дихальних шляхів, Коцюмбас І. Я., Музика В. П., Лісова Н. Е., П‘ятничко О. М., Островська Л. Л. (2019)
Шевченко Т. С. - Зміни біохімічних показників крові хворої на трихуроз великої рогатої худоби в процесі лікування (2019)
Шкодяк Н. В. - Ефективність препарату на основі колістину при лікуванні кишкових інфекцій поросят, Лісова Н. Е., П’ятничко О. М., Сободош О. Й., Максимович О. А., Балян О. З. (2019)
Zazharskyi V. V. - Effect of ethanol plant extracts on Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, P. О. Davydenko, Kulishenko O. М., Borovik I. V., Brygadyrenko V. V. (2019)
Авдос'єва І. К. - Перспектива використання фагів для профілактики та лікування сальмонельозу птиці, Регенчук В. В., Дмитроца В. І. (2019)
Авдос'єва І. К. - Ефективні інновації з профілактики ньюкаслської хвороби птиці, Басараб О. Б., Регенчук В. В. Мельничук І. Л. (2019)
Бібен І. А. - Імунобіологічні властивості польових культур атипових мікобактерій, Сосницька А. О., Удовицький Є. В., Зажарський В. В. (2019)
Гаркавенко Т. О. - Вивчення стійкості антибіотикорезистентних штамів S. aureus до дезінфікуючих засобів з різними діючими речовинами, Козицька Т. Г., Горбатюк О. І., Коваленко В. Л. (2019)
Горбатюк О. І. - Бактеріологічний моніторинг стафілококової інфекції у свиней, сировині і продукції із свинини на території України та біологічні ризики для людини, Гаркавенко Т. О., Козицька Т. Г., Ординська Д. О., Мусієць І. В., Щур Н. В. (2019)
Оробченко О. - Вивчення патологічної дії польового ізоляту Aspergillus flavus на клінічний і біохімічний стан організму перепелів естонської породи, Романько М., Ярошенко М., Герілович І., Куцан О. (2019)
Старосельська А. Л. - Використання тест-систем Ridascreen для імуноферментного аналізу за детекції залишкової кількості метаболітів нітрофуранів у м’ясній сировині, Кліщова Ж. Є. (2019)
Дуда Ю. В. - Клітинний імунітет кролів за впливу Treponema cuniculi (2019)
Закревська М. В. - Варіаційно-пульсометричне дослідження кролів, Тибінка А. М. (2019)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні та гістохімічні зміни в нирках собак за отруєння ізоніазидом, Врецьона Н. П. (2019)
Криштоп М. С. - Мікроскопічні зміни в селезінці котів, що загинули від інфекційного перитоніту (2019)
Харкевич Ю. О. - Хондрогенне диференціювання мезенхімальних стовбурових клітин кроля, залежно від типу культуральної системи, Бокотько Р. Р., Мазуркевич А. Й., Дерябіна О. Г., Ковпак В. В., Малюк М. О., Кладницька Л. В., Дем’янцева Ю. В. (2019)
Березовський А. В. - Визначення оптимальних інсектицидних властивостей водних розчинів цифлутрину in vitro, Нагорна Л. В., Проскуріна І. В. (2019)
Жигалюк С. В. - Особливості дезакаризації в умовах напіввільного утримання копитних, Сачук Р. М., Пепко В. О., Гунчак Ю. Р., Стравський Я. С., Пономарьова С. А. (2019)
Скальчук В. В. - Вплив еймеріостатиків на біохімічні та імунологічні показники сироватки крові телят за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу, Богач М. В., Пивоварова І. В. (2019)
Тішин О. Л. - Порівняльна оцінка препаратів на основі фіпронілу за інвазії собак і котів ектопаразитами, Хом’як Р. В., Періг Ж. М. (2019)
Enciu V. - "Demoged-forte" veterinary medicinal product in combating ectoparazitosis in dogs and cats (2019)
Вархоляк І. С. - Гостра і хронічна токсичність кардіопрепарату "бендамін", Гутий Б. В. (2019)
Вовкогон А. Г. - Вивчення показників нешкідливості модифікованого крохмалю на білих мишах (2019)
Кісіль Д. О. - Визначення ветеринарно-санітарної оцінки меду та його рівня токсичності після застосування кормової добавки "кобацин" для стимулювання сили бджолиних сімей та порівняльна оцінка безпечності з іншими препаратами (2019)
Лавришин Ю. Ю. - Рівень вітамінів у крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу, Гутий Б. В. (2019)
Солтис М. П. - Ефективність препарату "вітосепт" за передінкубаційної обробки яєць (2019)
Фотіна Т. І. - Дослідження гострої та хронічної токсичності зразків гінкго білоба (ginkgo biloba), Фотіна Г. А., Назаренко С. М., Фотін А. І., Коваленко І. М., Ярощук Р. А. (2019)
Гримак Х. М. - Вплив режиму використання та періоду сезонної активності на кількісні і якісні показники спермопродуктивності баранів-плідників породи оксфорд доун (2019)
Корнят С. Б. - Якість еякулятів кнурів, залежно від походження, Кузьміна Н. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д., Кава С. Й., Чайковська О. І., Панич О. П., Атаманюк І. Є., Стецько Т. І. (2019)
Корнят С. Б. - Інтенсивність окисних процесів у спермі кнурів за додавання наносукцинатів металів у розріджувач "екосперм", Яремчук І. М., Андрушко О. Б., Остапів Д. Д., Шаран М. М., Чайковська О. І. (2019)
Малиновська О. В. - Екстер’єрні особливості корів-первісток української чорно- та червоно-рябої молочних порід і їх помісей з джерсеями, Федорович Є. І., Кузів М. І. (2019)
Оріхівський Т. В. - Динаміка вагового росту телиць симентальської породи різних виробничих типів, Федорович В. В., Мазур Н. П., Пирлог Аліса (2019)
Ридчук М. В. - Застосування нового УЕРХ-МС/МС мультиметоду визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів для контролю безпеки меду, Плотиця С. І., Янович Д. В., Засадна З. С., Заярнюк А. М., Паздерська О. М. (2019)
Сачук Р. М. - Новий мінеральний препарат для ветеринарної практики "кальфомін", Жигалюк С. В., Стравський Я. С., Чайковська О. І., Кацараба О. А., Болтик Н. П. (2019)
Ющенко А. Ю. - Теоретичне обгрунтування контролю якості живих вакцин методом поверхневого плазмонного резонансу, Клестова З. С., Дорожинський Г. В., Блоцька О. Ф., Маслов В. П., Ушенін Ю. В, Кравченко С. О. (2019)
Czech A. - Efektywność wykorzystania fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu loch, Kiesz M., Kłos S. (2019)
Березовська І. А. - Проблеми правового регулювання спрощеної реєстрації ветеринарних препаратів в Україні (2019)
Величко В. О. - Маркетингова складова виробництва ветеринарних препаратів за функціонування системи управління їх якістю, Гримак А. В., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2019)
Канівець Н. С. - До питання захворювань гепатобіліарної системи у котів, Кравченко С. О., Бурда Т. Л., Максименко Ю. В. (2019)
Касяненко О. І. - Аналіз ринку дезінфікуючих засобів в Україні, Березовський А. В., Касяненко С. М., Долбоносова Р. В. (2019)
Косенко Ю. М. - Безпека використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів в контексті ветеринарного фармаконагляду, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2019)
Локес-Крупка Т. П. - Ускладнення за ожиріння у дрібних свійських тварин (2019)
Ushkalov V. O. - The main directions of use biological material to provide the efficiency of laboratory supply in agricultural products testing in Ukraine, Kepple O. Ju. (2019)
Титул, зміст (2018)
До 100-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та 30-річчя кафедри медицини невідкладних станів (2018)
Колесник М. - Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания: современные возможности лечения (2018)
Стасенко Т. - Лікування ішемічного інсульту та больовий синдром у практиці лікаря-невролога (2018)
Колесник М. - Стандарты лечения внутренних болезней в практике семейного врача (2018)
Осадчий О. - Остеоартроз, склеродермія та ювенільний ревматоїдний артрит: персоніфікована стратегія лікування (2018)
Мартишин О. - Алергічні й аутоімунні захворювання у дітей: актуальні питання діагностики та лікування (2018)
Гузій О. - Медичний форум: ключова подія року для працівників охорони здоров’я (2018)
Полякова Д. - Снятие сливок, подтасовки: здравоохранению не чужды экономические болезни (2018)
Класифікація ІСРС-2: як нею користуватися? Матеріали тренінгу (2018)
Полякова Д. - Я — гражданин. Где мое здравоохранение? (2018)
Коваленко О. Є. - Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту, Гостєва Г. В., Дупляк Л. М., Длугош Л. В. (2018)
Сердечная недостаточность. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского кардиологического общества (ESC) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016 г.) (2018)
Міщенко Л. А. - Комбінована антигіпертензивна терапія: критерії вибору препаратів (2018)
Іванов Д. Д. - Хронічна хвороба нирок: диференційна тактика ренопротекції (2018)
Попович В. І. - Сучасна терапія гострого риносинуситу: 5 кроків профілактики антибіотикорезистентності (2018)
Островський М. М. - Етіотропна терапія негоспітальної пневмонії (2018)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Бессимптомная бактериурия (2018)
Возможности метаболической терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией (2018)
Марценковський І. А. - Біполярний розлад: діагностика і терапія (лекція для лікарів первинної ланки медичної допомоги), Марценковська І. І. (2018)
Сидорова Л. Л. - Блокаторы β-адренорецепторов при хронической сердечной недостаточности: Tantum scimus, quantum memoria tenemus* (2018)
Скорикова С. Л. - Возможности метаболической терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией (2018)
Кардиопротекторная терапия при стресс-ассоциированных заболеваниях сердца (2018)
Центролин как средство нейропротекции и нейрометаболической защиты мозга (2018)
Фитофармацевтическая терапия при остром риносинусите. Комбинированный препарат Синупрет® (2018)
Усенко В. - Гадолінійвмісні контрастні засоби: досвід розвинених країн як можливості для України, Кордеро Г., Весна В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Rovenchak A. - From Brownian motion to molecular simulations, Trokhymchuk A. (2018)
Bomba A. - Spatial modeling of multicomponent pollution removal for liquid treatment under identification of mass transfer coefficient, Safonyk A., Voloshchuk V. (2018)
Chekurin V. - Residual stresses in a finite cylinder. Direct and inverse problems and their solving using the variational method of homogeneous solutions, Postolaki L. (2018)
Hachkevych O. - Mathematical model of optimization of annealing regimes by the stress state for heat-sensitive glass elements of structures, Hachkevych M., Torskyy A., Dmytruk V. (2018)
Klapchuk M. - The effect of additional off-diagonal disorder of interionic interaction on charge-storage in sub-nanometer pores of supramolecular carbon supercapacitors, Grygorchak I. (2018)
Kostrobij P. - Mathematical model of carbon monoxide oxidation: influence of the catalyst surface structure, Ryzha I., Markovych B. (2018)
Labay V. - Mathematical modeling of a split-conditioner operation for evaluation of exergy efficiency of the R600A refrigerant application, Dovbush O., Yaroslav V., Klymenko H. (2018)
Limarchenko O. - Resonant modes of the motion of a cylindrical reservoir on a movable pendulum suspension with a free-surface liquid, Nefedov A. (2018)
Markovych B. - Investigation of effective potential of electron-ion interaction in semibounded metal (2018)
Musii R. - Investigation of properties of contact connector of bimetallic hollow cylinder under the influence of electromagnetic pulse, Melnyk N., Dmytruk V. (2018)
Pelykh V. - On the null one-way solution to Maxwell equations in the Kerr space-time, Taistra Y. (2018)
Raskin L. - Multi-criteria optimization in terms of fuzzy criteria definitions, Sira O., Sagaydachny D. (2018)
Shopa T. - Vibration of orthotropic doubly curved panel with a set of inclusions of arbitrary configuration with different types of connections with the panel (2018)
Stasyuk I. - Low-frequency dynamics of 1d quantum lattice gas: the case of local potential with double wells, Stetsiv R., Farenyuk O. (2018)
Vdovych A. - Calculation of transverse piezoelectric characteristics of quasi-one-dimensional glycine phosphite ferroelectric, Zachek I., Levitskii R. (2018)
Personalia (2018)
Шевченко Л. І. - Ремінісценції лінгвіста до теорії ідентифікації: епістолярій Пантелеймона Куліша. Стаття 2 (2019)
Сизонов Д. Ю. - Нові семантичні відтінки літературної фразеології: "Чорна рада" П. Куліша (2019)
Росовецький С. С. - Про вплив Шевченкової автобіографії на Кулішеву (2019)
Ярмак В. І. - Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербськогохудожнього дискурсу ХІХ–ХХ століть (2019)
Botsman A. V. - Germanic Preterite-Present Verbs and their Morphological and Semantic Peculiarities, Dmytruk O. V. (2019)
Сулима О. П. - Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами (2019)
П'ятецька О. В. - Сторітелінг як поліфункціональний інструмент сучасної комунікації: мовностилістичні особливості (2019)
Андрєєва Т. М. - Оніми як ресурс для неологізації у ФБ-коментарях (2019)
Pliasun O. M. - Linguistic Palette of Ukrainian Scientific Image Forming Potential in World Media (2019)
Уваров В. М. - Використання штучних нейронних мереж для вирішення трибологічних задач, Беспалов С. А. (2019)
Бобирь С. В. - Вплив режимів відпуску на параметри тонкої структури, напруження і твердість сталі 25Х2М1Ф, Левченко Г. В., Борисенко А. Ю., Куцева Н. О. (2019)
Шипицин С. Я. - Механічні та функціональні властивості Cr-(Ni)-Mn-N аустенітних жароміцних і жаростійких сталей, Кірчу І. Ф., Степанова Т. В., Кучеренко П. М. (2019)
Кондратюк С. Є. - Формування литої структури у зв’язку з температурно-часовими параметрами плавлення і кристалізації, Нурадінов А. С., Пархомчук Ж. В., Вейс В. І. (2019)
Штофель О. О. - Застосування методу фрактального аналізу до вивчення структури металу (2019)
Опришко Л. В. - Особливості якісних показників металу котельних кованих труб, Головняк Т. В. (2019)
Юрій Васильович Моісеєв. До 80-річчя від дня народження (2019)
Володимир Михайлович Щеглов. До 80-річчя від дня народження (2019)
90 років кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУ БіП України (2019)
Титул, зміст (2019)
Кудряшов В. П. - Управління державною заборгованістю з урахуванням фіскальних правил (2019)
Павлюк К. В. - Зарубіжний досвід оцінки якості наукової діяльності, Камінська О. С. (2019)
Лопатинська Л. А. - Сучасний рівень розвитку методології і методів розроблення нормативів науково-дослідної праці (2019)
Shubalyi O. - Improvement of forms and methods of financial-economic stimulation in the field of natural resources, Korolenko M., Kosinskyi P. (2019)
Лютий І. О. - Аналіз системи фінансування дорожньої інфраструктури України, Ювженко Н. М. (2019)
Ватагович М. І. - Аналіз бюджетної підтримки виробників в Україні, Кощук Т. В. (2019)
Дробязко А. О. - Глибинні причини системної банківської кризи в Україні (2019)
Іванов С. М. - Пріоритетні напрями співробітництва Європейського банку реконструкції та розвитку й України на середньострокову перспективу, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2019)
Стовпова А. С. - Концепція інтегрованої звітності міжнародних компаній у контексті імплементації законодавства ЄС (2019)
Чижикова О. В. - Глобальні тренди впровадження технологій у сфері оподаткування в контексті цифрової трансформації економіки (2019)
Кушнерук О. Й. - Податкова безпека: теорія та тенденції розвитку, Стахова К. О. (2019)
Цюкало Л. В. - Особливості фінансового механізму соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (2019)
Natrus L. V. - The dynamic of the energy metabolism of the cells of white rats skin connective tissue under conditions of the burn injury and hyperglycemia, Verko N. P., Ryzhko I. N., Panova T. I., Osadchuk Yu. S. (2018)
Зябліцев С. В. - Експериментальне дослідження впливу карбацетаму на стан тканин гіпоталамусу при черепно-мозковій травмі, Панова Т. І., Стародубська О. О., Дядик О. О. (2018)
Натрус Л. В. - Вплив модифікації технології екстракції речовини в апараті Сокслета на вміст жирних кислот речовини, Кривошеєва О. І., Ламазян Г. Р., Брюзгіна Т.С. (2018)
Джус М. Б. - Асоціації клінічного, психоемоційного стану та характеру патогенетичної терапії з розвитком ремісії у дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом (2018)
Зябліцев С. В. - Зв’язок чинників ендотеліальної дисфункції з тяжкістю цукрового діабету 2 типу, Панова Т. І., Чернобривцев О. П. (2018)
Теплий В. В. - Лікування келоїдних рубців з використанням потрійної терапії, Гребченко К. М. (2018)
Сидоренко Р. А. - Використання пункційно-дренуючих втручань під контролем ультразвукового дослідження в абдомінальній хірургіїьній хірургії (2018)
Глумчер Ф. С. - Використання внутрішньочеревного введення бупівакаїну в знеболенні хворих після лапароскопічної холецистектомії, Солярик С. О., Олійник О. В., Колосович А. І. (2018)
Корольова Х. О. - Генетичне обстеження хворих з хронічною венозною недостатністю за допомогою клініко-генеалогічного методу, Теплий В. В. (2018)
Михайличенко Б. В. - Вплив революційних подій в суспільстві на структуру насильницької смерті, Біляков А. М., Ергард Н. М., Юрченко Б. В. (2018)
Sevalnev A. I. - Social-hygienic monitoring of morbidity by psoriasis under conditions of the Zaporozhsky industrial region, Sokolovskaya I. A., Makurina G. I., Tsymbal V. A. (2018)
Савушина І. В. - Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці та стан здоров’я вчителів (2018)
Завада М. І. - Аналіз умов праці в текстильній промисловості та їх вплив на стан здоров’я працюючих (2018)
Мальцев Д. В. - Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних нервових гангліях. Огляд (2018)
Михайло Соломонович Каменецький. До 85-річчя з дня народження (2018)
Гребенюк Т. В. - Наратив однієї втечі: просторові чинники занурення у світ роману Гаськи Шиян "За спиною” (2019)
Дейнега В. В. - Специфика художественной характерологии романа Д. Рубиной "Почерк Леонардо” (2019)
Зуєнко Я. М. - Інтерпретація протогенетичних міфологічних образів у романі М. та С. Дяченків "Відьомська доба” (2019)
Колкутіна В. В. - Ідеологічно-герменевтичні аспекти світогляду поетів-вісниківців (2019)
Хом’як Т. В. - "Дорога до самого себе” : рецепція спогадів О. Басанця "Відлуння минулого” (2019)
Горобець І. В. - Семантико-синтаксичні особливості ампліфікації в мові сучасної української преси (2019)
Губарева Г. А. - Функції номінативних речень у творах Остапа Вишні, Калашник Ю. І. (2019)
Йодловська А. І. - Перцептивні модуси сприйняття в структурі словникових дефініцій птахів (за словниками української, російської та англійської мов) (2019)
Катиш Т. В. - Використання технічних термінів у мові української наукової фантастики ХХ століття (2019)
Клименко О. Л. - Мультимодальні засоби репрезентації "казкового мовлення” в англійськомовних творах жанру "фентезі” (2019)
Ліпкевич І. Г. - Дослідження проблеми взаємодії мов на лінгвостилістичному ґрунті в мовознавчих працях Віктора Чабаненка (2019)
Мінкова О. Ф. - Експресивний потенціал оксиморона в українському публіцистичному дискурсі, Хомчак О. Г., Волкова І. В. (2019)
Науменко Л. М. - Етапи формування лексем миска і тарілка в українській мові (2019)
Онуфрієнко Г. С. - Новотвори гібридної мовної природи як маркери продуктивності системи національної деривації в міжкультурній комунікації (2019)
Редько Є. О. - Деякі зауваги щодо арґотичного словотворення (2019)
Філон М. І. - Лінгвоестетична та художньо-когнітивна феноменальність поетичної мови (2019)
Царьова І. В. - Лінгвопрагматичний аспект дослідження юридичного тексту (2019)
Черненко Т. Ю. - Лексико-семантична група ‘болото’ на Житомирщині: багатозначність та синонімічно-антонімічні зіставлення (2019)
Швець Г. Д. - Есе в навчанні творчого письма українською мовою іноземних студентів-гуманітаріїв (2019)
Шухова О. О. - Квантитативні характеристики порядку слів у сучасній українській діловій мові (на матеріалі простих двоскладних речень) (2019)
Нікольчук І. В. - Відображення елементів складу злочину в баладній творчості Київщини (2019)
Яринчина О. М. - Фіксації та наукове осмислення українських народних рекрутських та солдатських пісень у середині ХІХ – першій половині ХХ століття (2019)
Бєй І. Г. - Рецензія на "Лексикон польської та української активної фразеології" Р. Тимошука, В. Сосновського, М. Яскота, Ю. Ганошенка (Варшава: Kyjv digital, 2018. 310 с.) (2019)
Христіанінова Р. О. - Подвійні синтаксичні зв’язки під новим кутом зору. Рецензія на монографію Наталі Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови”(Київ: Освіта України, 2018. 514 с.) (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Abanina H. V. - Emotional Intelligence as a Factor of Efficient Communication in Business Organisationsу, Antonets S. A. (2019)
Балахтар В. В. - Ціннісно-мотиваційна складова становлення особистості фахівця з соціальної роботи (2019)
Брюховецька О. В. - Особливості формування асертивності керівників закладів загальної середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації (2019)
Дунець Л. М. - Ставлення майбутніх працівників поліції до здорового способу життя, Павліченко А. П. (2019)
Карамушка Л. М. - Тренінгова програма "Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу", Карамушка Т. В. (2019)
Карамушка Л. М. - Тренінгова програма "Психологія розвитку інноваційних стилів управління в менеджерів освітніх організацій": завдання, основні тематичні модулі та інтерактивні техніки, Клочко А. О. (2019)
Мілютіна К. Л. - Адаптація методики "Диспозиції жадібності", Трофімов А. Ю. (2019)
Примачок Л. Л. - Емпіричне дослідження стану сформованості професійної компетентності фізичних реабілітологів (2019)
Романова О. В. - Аналіз рівня розвитку та взаємозв’язку організаційної лояльності та професійної прихильності в персоналу медичних закладів (2019)
Терещенко К. В. - Вплив соціально-демографічних чинників на рівень толерантності персоналу освітніх організацій (2019)
Тамарі Олександрівні Бровченко – 95 років (2017)
Миколі Івановичу Зимомрі – 70 років (2017)
Тетяні Михайлівні Корольовій – 70 років (2017)
Івану Петровичу Мегелі – 70 років (2017)
Анатолію Максимовичу Науменку – 75 років (2017)
Korolova T. M. - Suprasegmentals of speech continuum delimitatio (2017)
Турмис О. В. - Висловлення з частковою або нульовою предикацією в еволюції діалектичного взаємозв’язку мислення мови та мовлення (2017)
Мелінчук Н. В. - Германістика в університетах Німеччини (ХІХ–ХХІ століття) (2017)
Мелінчук Н. В. - Класична філологія в університетах Німеччини (ХІV–ХХІ століття) (2017)
Мелінчук Н. В. - Фразеологізми з семою "професія" в різноструктурних мовах (2017)
Бабанина А. С. - Грамматические и лексико-грамматические особенности глаголов с антропоцентрическим значением в русских говорах Нижнего Поднепровья (2017)
Мелінчук Н. В. - Славістика в університетах Німеччини (ХІХ–ХХІ століття) (2017)
Мелінчук Н. В. - Орієнталістика в університетах Німеччини ХVІІІ–ХХІ століття (2017)
Греков В. О. - Етика сучасного усного перекладу (2017)
Єлісєєва С. В. - Проблема локалізації сайту міжнародної мережі Інтернет (2017)
Науменко А. М. - Редагування оригіналу та критика перекладу (2017)
Головньова-Коппа О. О. - Стилістичні особливості іллокутивних-перлокутивних актів мовлення у ромaні "Соловей" Крістіан Ганни і відтворення їх у перекладі, Максимців М. В. (2017)
Муратова В. Ф. - Творчий доробок професора І. П. Мегели (2017)
Мінагрополітики України: – "Сільський розвиток – у фокусі державної політики", - Олена Ковальова; – "Україна та ЄС обговорили пріоритети співпраці в аграрній галузі в рамках Угоди про Асоціацію", - Ольга Трофімцева (2017)
Шкоропад Л. - Комплекси машин для технології сінозаготівлі (2017)
Ясенецький В. - Прес-підбирачі від фірми Pronar (Польща) (2017)
Смоляр В. - Розроблення техніко-технологічного рішення корівника на 250 голів, Калмишева Л. (2017)
Болоховська А. - Програма "Здоровий старт" (2017)
Гапоненко О. - Модернізація методично-технічного забезпечення стендових випробувань для оцінювання показників безпеки сільськогосподарських машин та їх складових елементів (2017)
Лебедєв С. - Розроблення експрес-методів і технічних засобів оцінювання якості агрегатів і вузлів мобільної сільськогосподарської техніки, Коробко А., Козлов Ю. (2017)
Ясенецький В. - Техніка для аграріїв на міжнародній сільськогосподарській виставці "Агро-2017", Муха В. (2017)
Ясенецький В. - Міжнародні Дні поля 2017 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2017)
Лень О. - Техніка від дилерського центру "ВіДі-Край Моторз", Одінцов О. (2017)
Пономаренко О. - Компанія "Бондіолі і Павезі" – сучасне підприємство з виробництва елементної бази для сільськогосподарської техніки (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Ситник С. А. - Фітомаса компонентів крони робінієвих деревостанів у Північному Степу України (2019)
Карпенко В. П. - Чисельність окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів, Новікова Т. П., Притуляк Р. М. (2019)
Онопрієнко Д. М. - Вплив фосфогіпсу на хімічний склад водної витяжки ґрунту, Шепель А. В., Макарова Т. К. (2019)
Губанова Н. Л. - Формування зообентосу на різних ділянках Дніпровського (Запорізького) водосховища (2019)
Gritsan Y. I. - Albedo of the soil cover as a factor of the temporal dynamics of readily available soil moisture in the technosols of the Nikopol manganese ore basin, Kunah O. M., Fedushko M. P., Babchenko A. V., Sirovatko V. O., Zhukov O. V., Kotsun V. I. (2019)
Цилюрик О. І. - Динаміка вологості ґрунту в посівах зерно-паро-просапних сівозмін Північного Степу України, Горщар В. І., Котченко М. В., Румбах М. Ю., Іжболдін О. О. (2019)
Доценко В. І. - Розрахунок вологості в різних шарах ґрунту під посівами кукурудзи за агрогідрометеорологічними даними, Ткачук Т. І. (2019)
Бахмат М. І. - Вплив регулятора росту та норм висіву на формування врожайності ріпаку озимого в умовах Лісостепу Західного, Сендецький І. В., Козіна Т. В., Сендецький В. М. (2019)
Output data (2019)
Царалунга І. Б. - Словозмінна варіативність іменників у церковнослов’янських текстах української редакції XV ст. (2019)
Грицева А. П. - Варьирование фразеологических единиц, Хади Бак (2019)
Дуденко О. В. - Вербалізація концепту ‘доля’ у художньому дискурсі М. Стельмаха (2019)
Мартинюк О. В. - Попереднє та кінцеве редагування текстів у процесі машинного перекладу засобами комп’ютерного програмного забезпечення та онлайн-сервісів (2019)
Приймак І. В. - Художньо-образна функція кольористики у поетичній збірці мар’яни савки "пора плодів і квітів" (2019)
Розгон В. В. - Синонімічні дієслівні лексеми на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі твору михайла слабошпицького "українець, який відмовився бути бідним"), Тиховська І. С. (2019)
Станіславова Л. Л. - Перекладацькі стратегії та засоби їх реалізації (на матеріалі українських перекладів казки Ю. Крашевського "kwiat paproci") (2019)
Торчинський М. М. - Квантитативний аналіз українських ідеонімів (2019)
Хренова В. В. - Особливості семантики та способи художньої реалізації базового концепту мати в поезії Лева Евгеніуша Венглінського (2019)
Глушковецька Н. А. - Фонетична інтерференція як лінгвістична проблема, Мацюк О. О. (2019)
Долинський Є. В. - Особливості перекладу англійської юридичної термінології (2019)
Дмитрошкін Д. Е. - Моделі телескопізмів у американському спортивному медіадискурсі (2019)
Крамар В. Б. - Жанр та ідіостиль як чинник вибору перекладацької моделі (2019)
Назаренко О. В. - Лексико-стилістичні особливості сучасного англійського гумору в медіа-дискурсі, Пономаренко А. М. (2019)
Сєргєєва О. В. - Полісемія англійських лексичних одиниць як проблема перекладу (2019)
Павлик О. Б. - Використання стилістичних трансформацій у перекладі рекламних слоганів, Соболь Н. М. (2019)
Бойко Ю. П. - Фреймові сітки у гіпотаксичних конструкціях (2019)
Давидюк Ю. Б. - Темпоральні номінатори в художніх творах О. Генрі (2019)
Ємець О. В. - Фоностилістичні засоби у тексті як тип висунення: прагматичні і перекладацькі аспекти (2019)
Моцна Л. С. - Екфразис як формула експлікації концептів мистецтва мовою метафори (2019)
Назаренко О. В. - Стилістичні засоби втілення художнього образу сходу у сучасних англомовних творах прозової форми, Деменкова К. В. (2019)
Скиба К. М. - Функціональний підхід, що ґрунтується на "скопос-теорії", як інструмент сучасного перекладача (2019)
Гула Л. І. - Торговельно-економічна лексика: стан та перспективи дослідження (2019)
Коломієць І. І. - Дієслова на позначення руху, переміщення у творах василя шкляра (на матеріалі творів "Чорний ворон. Залишинець", "Чорне сонце" та "Маруся"), Куян Д. М. (2019)
Олійник Л. В. - "Казання про владу" Петра Могили як зразок оригінальної барокової проповіді, Рудоман О. А. (2019)
Осіпчук Г. В. - Вербалізація концепту їжа в українських народних прикметах та пареміях (2019)
Подлевська Н. В. - Мовна особистість філолога-перекладача у міжкультурній комунікації (2019)
Торчинська Н. М. - Розвиток польського мовознавства у середньопольський період (2019)
Царалунга І. Б. - Поняття мовної варіативності в контексті сучасної лінгвістики, Коваль М. І. (2019)
Янчишин А. М. - Денотатно-номінативна структура власних назв товарів як складник української ономастичної терміносистеми (2019)
Saszko I. - "Oto człowiek". Apokryficzny opis męki pańskiej w pamiątce krwawej ofiary Abrahama Rożniatowskiego (2019)
Титул, зміст (2018)
Krysovatyy A. - Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm, Mokiy A., Zvarych R., Zvarych I. (2018)
Okunevičiūtė Neverauskienė L. - Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania, Pranskeviciute I. (2018)
Tikhonova A. - Readiness of Russian regions to digitize the economy, Melnikova N., Vishnevskaya N. (2018)
Kosova T. - Tax gap management: theory and practice, Slobodyanyuk N., Polzikova H., Šatanová A. (2018)
Gandilova S. T. K. - Tourism and economic development: analysis and assessment of linkages (2018)
Dráb R. - Efficiency of the banks: the case of the Visegrad countries, Kočišová K. (2018)
Zabolotskyy T. - Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study, Vitlinskyy V., Shvets V. (2018)
Taubayev A. - Public-private partnership development in Kazakhstan: a case study based on international benchmarking, Kuttybai M., Saifullina Yu., Borisova E., Kabdybay A. (2018)
Strelcova S. - Risk management at Slovak enterprises: an empirical study, Janasova D., Simak L. (2018)
Zaenchkovsky A. - Prospects of non-ferrous metallurgy enterprises participation in industrial clusters (2018)
Natorina A. - Online retailers’ management system of marketing commodity policy (2018)
До відома авторів (2019)
Возняк О. Т. - Математичне моделювання закрученої припливної струмини в змінному режимі із застосуванням різних моделей турбулентності, Довгалюк В. Б., Сухолова І. Є., Довбуш О. М. (2019)
Ткаченко Т. М. - Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням, Мілейковський В. О., Гунченко О. М. (2019)
Задоянний О. В. - Обґрунтування поглибленого ексергоекономічного аналізу систем кондиціонування повітря (2019)
Франчук Ю. Й. - Створення експертно-моделювальної системи для аналізу факторів, які впливають на якість природного газу (2019)
Коваль Л. М. - Передумови і перспективи нормування штучного освітлення, узгодженого з біоритмами людини (2019)
Гламаздін П. М. - Шляхи зниження тепловтрат у зарадіаторній ділянці огороджувальних конструкцій, Пасічник П. О. (2019)
Поденежко Ю. О. - Дослідження опалювальних приладів на основі фазового переходу першого роду, Кириченко М. А., Чепурна Н. В., Чепурний В. В. (2019)
До 70-річчя кафедри теплогазопостачання і вентиляції (2019)
Вихідні дані (2019)
Жилінська Л. О. - Консалтинг як ефективний інструмент управління інноваційним розвитком підприємства (2016)
Андрушків Б. М. - Перспективи використання землі як стратегічного ресурсу (європейські контексти аграрних реформ в Україні), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2016)
Андрющенко І. Є. - Аналіз методологічних підходів життєздатності суб’єкта господарювання (2016)
Неботов П. Г. - Експортний контроль як об’єкт економічного дослідження (2016)
Бойко О. М. - Технологічні парки як механізм стимулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки держави (2016)
Shi Yajun - Ukrainian-Chinese investment cooperation (2016)
Гривківська О. В. - Управління ризиком у контексті забезпечення фінансової безпеки підприємств, Хлівна І. В. (2016)
Павленко І. І. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства, Дашевська Т. Ш. (2016)
Деревльов В. Л. - Адаптивність — передумова розвитку підприємства у нестабільному середовищі (2016)
Жилінська Л. О. - Теоретичні засади до управління життєздатністю промислових підприємств, Доценко В. В. (2016)
Нагорняк Г. С. - Дослідження впливу управлінських чинників на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі, Малюта Л. Я., Шерстюк Р. П. (2016)
Тимошенко А. О. - Фіскальна політика України і економічне зростання: проблеми вирішення (2016)
Домрачев В. М. - Фінансова безпека України: загрози та основні напрями зміцнення, Гусев К. О., Семененко Т. О. (2016)
Харковина О. Г. - Використання зарубіжного досвіду в області фінансового регулювання інтелектуального капіталу (2016)
Мінін А. Л. - Основні підходи до створення та впровадження скорингової системи оцінки платоспроможності позичальників (2016)
Свободова Л. - Агентурное трудоустройство в Чешской Республике: его теоретические источники и дисфункциональные элементы, Млезивова И., Луптак М. (2016)
Vekhalevska A. - It solutions to address financial reporting challenges in international development (2016)
Мариненко Н. Ю. - Модель визначення виробничих процесів, що потребують невідкладних адаптивних заходів (2016)
Наші автори (2016)
Gulak K. - Two isoforms of Trpm8 in rat vas deferens, Kondratskyi A. (2019)
Dons’koi B. V. - Numbers of natural killers lymphocytes do not determine their cytotoxicity (2019)
Polishchuk A. I. - Accumulation of heavy metals in gametophytes of the epilithic mosses, Antonyak H. L. (2019)
Hrunyk N. I. - Prokaryotic expression and purification of bioactive defension 2 from Pinus sylvestris L., Shalovylo Yu. I., Yusypovych Yu. M., Roman I. I., Nesmelova I. V., Kovaleva V. A. (2019)
Makar O. O. - Excized leaf water status as a measure of drought resistance of Ukrai­nian spring wheat, Patsula O. I., Kavulych Y. Z., Batrashkina T. I., Bunio L. V., Kozlovskyy V. I., Vatamaniuk O. Vatamaniuk O., Terek O. I., Romanyuk N. D. (2019)
Kyyak V. H. - Mechanisms of maintenance of cytoplasmic osmotic homeostasis in bryophytes cells under salinity stress, Kyyak N. Ya. (2019)
Kuzyarin O. T. - The vegetation of "Bila Skelya” tract (Yavoriv National Nature Park, Lviv Region), Hrytsyna M. R., Senchyna B. V., Lubynets I. P. (2019)
Dubovyk O. - Annual dynamics of bird communities in urban parks in Lviv, Ukraine: preliminary ana­lysis of diversity and composition variability (2019)
Klyuchko O. M. - Biologically active phenol and indole derivatives of terrestrial arthropods: electrophy­sio­logical and chemical characteristics (2019)
Михалюк В. В. - Методи екстракції кератинів із вовни та волосся і перспективи їхнього застосування в біомедицині й біоінженерії, Гавриляк В. В. (2019)
Царик Й. В. - Інформаційне повідомлення про Міжнародну зоологічну конференцію "Фауна України на межі XX–XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій”, присвячену 220-й річниці від дня народження О. Завадського, Назарук М. К, Решетило О. С., Шидловський І. В. (2019)
Титул, Content (2019)
Seitkhanov А. - Improvement of the design of hydraulic transport devices for the transport of hydroabrasive media in the enrichment industry, Povetkin V., Bektibay B., Tatybayev M., Bukayeva А. (2019)
Seyidahmadov N. S. - Evaluation of gas separator effect on operability of gas-motor piston compressor valves (2019)
Arinova D. - Estimation of durability of carrier shafts in eccentric mechanisms, Uspensky B., Avramov K., Povetkin V. (2019)
Borisenko V. - Development of a method for geometrical modeling of the airfoil profile of an axial turbomachine blade, Ustenko S., Ustenko I., Kuzma K. (2019)
Anpilogova V. - Study of the problem on constructing quadrics at the assigned tangent cones, Botvinovska S., Zolotova A., Sulimenko Н. (2019)
Hrudkina N. - Investigating the process of shrinkage depression formation at the combined radial-backward extrusion of parts with a flange, Aliieva L., Abhari Р., Markov O., Sukhovirska L. (2019)
Petrakov Y. - Prediction of chatter stability in turning, Danylchenko M., Petryshyn A. (2019)
Babanli M. - An impact of the ladle lining on the refining of reinforced steel when blowing with powders, Karimov R., Bayramov A., Abbasov I. (2019)
Abstract and References (2019)
Томарева-Патлахова В. В. - Формування механізму реалізації державної політики паритетного регіонального розвитку з використанням оптимізаційної моделі (2017)
Коломієць В. М. - Забезпечення зростання національної економіки шляхом вкладень в людський капітал (2017)
Rejman K. - Consumerism in contemporary societies. The socio-economic dimension (2017)
Ігнатенко О. С. - Теоретичні основи організації інвестиційного процесу у агропромисловому комплексі (2017)
Січняк О. О. - Ефективність бюджетно-податкової стратегії України під впливом процесу глобалізації: проблеми та наслідки (2017)
Щур Р. І. - Територіальна громада як інституційний суб’єкт фінансових відносин (2017)
Hrozny I. S. - Development of industrial enterprise:methodical approach, Malevsky E. Z., Tarasova H. O. (2017)
Васюткіна Н. В. - Формування маркетингової цінової політики підприємства на збалансованому ціннісному підході (2017)
Храпкіна В. В. - Інноваційна складова в управлінні процесом реструктуризації підприємств машинобудування, Кожемякіна Т.В. (2017)
Деревльов В. Л. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку молочної продукції (2017)
Філіпішина Л. М. - Технології формування лояльності персоналу промислового підприємства (2017)
Гривківська С. М. - Детермінанти формування дохідної частини бюджетного потенціалу регіонів (2017)
Артюхов С. О. - Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Безчасний О. У. - Системно-рефлексивні та комунікативні процеси у розвитку промислового підприємства, Жовковська Т. Т. (2017)
Шостаковська А. В. - Напрями змін якості розвитку промислового виробництва в сучасних умовах (2017)
Грозний І. С. - Процедура поетапної активізації інноваційної діяльності підприємств (2017)
Прокопенко Н. С. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні, Скорик М. О. (2017)
Домрачев В. М. - Моделювання макроекономічних ризиків України, Третиник В. В. (2017)
Закревська О. Ю. - Облік і контроль, як складові управління поточною дебіторською заборгованістю на підприємствах торгівлі (2017)
Малюков В. П. - Стратегічні аспекти безперервного управління фінансовими ресурсами вертикально-інтегрованої компанії, Лахно В. А., Дідіченко О. С. (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Сутність та роль фінансової логістики в управлінні фінансовими ресурсами підприємства (2017)
Наші автори (2017)
Титул, Content (2019)
Nguyen Tran Quoc Vinh - A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query, Dang Thanh Hao, Pham Duong Thu Hang, Abeer Alsadoon, PW Chandana Prasad, Nguyen Viet Anh (2019)
Jabrayilova Z. - Development of intelligent demographic forecasting system (2019)
Akanova А. - Development of the algorithm of keyword search in the Kazakh language text corpus, Ospanova N., Kukharenko Y., Abildinova G. (2019)
Nesterenko O. - Patterns in forming the ontology-based environment of information-analytical activity in administrative management, Trofymchuk O. (2019)
Uzhelovskyi A. - Development and research of the invariant automatic control system of angular speed of diesel engine, Spilnik M., Uzhelovskyi V., Shaptala M., Kravec H., Dakhno O. (2019)
Hussein H. K. - Prediction of spot welding parameters using fuzzy logic controlling, Shareef I. R., Zayer I. A. (2019)
Kopchak B. - Devising a procedure for the synthesis of electromechanical systems with cascade-enabled fractional-order controllers and their study, Marushchak Y., Kushnir A. (2019)
Buriachok V. - Implementation of an index optimize technology for highly specialized terms based on the phonetic algorithm Metaphone, Hadzhyiev M., Sokolov V., Skladannyi P., Kuzmenko L. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, Content (2019)
Fedorchenko I. - Development of a genetic algorithm for placing power supply sources in a distributed electric network, Oliinyk А., Stepanenko А., Zaiko T., Korniienko S., Burtsev N. (2019)
Raiko D. - Evaluation of quality level in managing the development of industrial enterprises, Podrez O., Cherepanova V., Fedorenko I., Shypulina Yu. (2019)
Onyshchenko S. - Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development, Bondar A., Andrievska V., Sudnyk N., Lohinov O. (2019)
Vorkut T. - The model to optimize deliveries of perishable food products in supply chains, Volynets L., Bilonog O., Sopotsko O., Levchenko I. (2019)
Raskin L. - Development of a model of the service system of batch arrivals in the passengers flow of public transport, Sira O., Palant O., Vodovozov Ye. (2019)
Oklander M. - Minimization of transportation risks in logistics by choosing a cargo delivery route with the minimal projected number of road accidents, Yashkina O., Yashkin D. (2019)
Sharai S. - Development of the procedure for simulation modeling of interrelated transport processes on the main road network, Oliskevych M., Roi M. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, Content (2019)
Gorbiychuk M. - Development of a method for optimizing operation of centrifugal gas superchargers under conditions of uncertainty, Bila O., Humeniuk Т., Zaiachuk Y. (2019)
Gribanova E. - Development of a price optimization algorithm using inverse calculations (2019)
Pospelov B. - Development of the method operative calculation the recurrent diagrams for non-regular measurements, Krainiukov O., Savchenko A., Harbuz S., Cherkashyn O., Shcherbak S., Rolin I., Temnikov V. (2019)
Trunov A. - Forming a мetodology for transforming a model as the basis for expanding its informativeness (2019)
Rudenko O. - Robust identification of non-stationary objects with nongaussian interference, Bezsonov O., Lebediev O., Serdiuk N. (2019)
Sobchak A. - Development of information technology elements for decision-making support aimed at re-structuring production at virtual instrument-making enterprises, Lutai L., Fedorenko M. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Осадчий О. - Серцева недостатність і коморбідність. Сучасний стан та перспективи лікування (2018)
Мартишин О. - Невідкладна кардіологія в Україні та світі: гострі питання та фахові відповіді (2018)
Ніколаєнко В. - Інфекційні захворювання у дітей: діагностика, лікування, профілактика (2018)
Устінов О. - Основні компоненти розбудови національної системи охорони здоров’я (2018)
Кравчун П. Г. - Застосування гіполіпідемічних засобів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та ожирінням залежно від поліморфізму Met235Thr-гена ангіотензиногена, Кадикова О. І. (2018)
Ошлянська О. А. - Особливості функціонування місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2018)
Богмат Л. Ф. - Особливості порушень ліпідного спектра крові та компонентів системи згортання у дітей із коморбідними станами при системному червоному вовчаку, Шевченко Н. С., Бессонова І. М., Ніконова В. В. (2018)
Фіщенко В. О. - Обґрунтування диференційованого вибору методу лікування при хибних суглобах трубчастих кісток, Килимнюк Л. О., Браніцький О. Ю., Боцул О. В. (2018)
Іващенко О. В. - Сучасні підходи до комплексної діагностики та лікування пацієнтів із комбінованими отруєннями метадоном в умовах спеціалізованого токсикологічного центру, Андрющенко В. В., Богомол А. Г., Калиш М. М., Курділь Н. В. (2018)
Петюніна О. В. - Біомаркер ST2 при серцево-судинній патології, Копиця М. П., Вишневська І. Р. (2018)
Прибила О. В. - Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей — неоцененная опасность при сахарном диабете, Зинич О. В., Мелуа Г. А. (2018)
Скиба В. В. - Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу у пацієнтки старечого віку на фоні тяжкої супутньої патології, Мартиненко А. В., Бондар С. Є., Бабенко С. М., Рябошапка Д. В. (2018)
Титул, Content (2019)
Isaiev V. - Comparator effect on equivalence of results of calibrating current transformers, Velychko O., Anokhin Y. (2019)
Pogozhikh M. - Design of the conceptual implementation of an apparatus with the induced heat and mass transfer for vaporization and rectification, Pak A. O., Pak A. V., Goralchuk A., Sabadash S., Chekanov M. (2019)
Shvedchykova I. - Determining the force function distribution in the working zone of a disk magnetic separator, Melkonova I., Melkonov H. (2019)
Lapkhanov E. O. - Development of the aeromagnetic space debris deorbiting system, Khoroshylov S. V. (2019)
Burlaka V. - Impoving energy characteristics of the welding power sources for tig-ac welding, Lavrova E. (2019)
Liubarskyi B. - Procedure for modeling dynamic processes of the electromechanical shock absorber in a subway car, Lukashova N., Petrenko O., Yeritsyan B., Kovalchuk Y., Overianova L. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Снєгірьов П. - НАМН України — 25 років! Академія вшановує кращих із кращих (2018)
Хоморецкая И. - "CEE Respiratory Expert Forum": профилактика и лечение обострений хронического обструктивного заболевания легких (2018)
Препарат ОКРЕВУС® (окрелизумаб) для лечения при рецидивирующей и первично-прогрессирующей форме рассеянного склероза представлен в Украине (2018)
Нервово-м’язові захворювання: нові можливості в Україні (2018)
Мартишин О. - Анестезіологія та інтенсивна терапія: інновації в Україні та світі (2018)
Стасенко Т. - Актуальні питання клінічної практики в акушерстві та гінекології (2018)
Снєгірьов П. - Національна стратегія охорони здоров’я: ініціативи з надр громадського сектору (2018)
Гузій О. - Невідкладна та екстрена медична допомога в Україні: актуальні питання (2018)
Осадчий О. - Порушення ритму серця у практиці лікарів різних спеціальностей: актуальні питання (2018)
Снєгірьов П. - Вершки світової невроотології збиралися у Києві (2018)
Гузій О. - Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги (2018)
Дислипидемии. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского общества кардиологов/Европейского атеросклеротического общества (ESC/EAS) по диагностике и лечению дислипидемий 2016 г.) (2018)
Маменко М. Е. - Острые респираторные инфекции: рациональный антибактериальный старт в эпоху антибиотикорезистентности (2018)
Попович В. І. - Алергічний риніт: сучасні підходи до діагностики та лікування (2018)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Функциональный почечный резерв, Гоженко А. И. (2018)
Сидорова Л. Л. - Блокаторы β-адренорецепторов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете: gap in knowledge?* (2018)
Микробиота. Наука, которую стоит создавать (2018)
Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения (2018)
Нифуроксазид: эффективность в терапии при острых кишечных инфекциях у детей (2018)
Осадчий А. И. - Постинсультные психоэмоциональные расстройства: современная медикаментозная терапия (2018)
Федірко П. А. - Результати прийому натурального комплексу Ресверазин® у лікуванні патології сітківки судинного генезу, Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. (2018)
Сміян С. І. - Обґрунтування необхідності й оцінка ефективності корекції ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом, Кошак Б. О. (2018)
Титул, Content (2019)
Khomenko O. - Development of the technology for obtaining engobed construction articles with the "antiquity" effect, Datsenko B., Sribniak N., Zaichuk О., Nahornyi M. (2019)
Shkromada O. - Improvement of functional performance of concrete in livestock buildings through the use of complex admixtures, Paliy A., Nechyporenko O., Naumenko О., Nechyporenko V., Burlaka O., Reshetnichenko A., Tsereniuk O., Shvets O., Paliy A. (2019)
Krivenko P. - Development of solutions concerning regulation of proper deformations in alkali-activated cements, Gots V., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Kovalchuk A. (2019)
Kovalchuk O. - Studying the influence of metakaolin on self-healing processes in the contact-zone structure of concretes based on the alkali-activated portland cement, Gelevera A., Ivanychko V. (2019)
Maliavski N. - Modeling a rheological anomaly in the system Na2O–SiO2–NH3–ZnO–H2O, Zhuravlova О. (2019)
Kotok V. - A study of an electrochromic device based on Ni(OH)2/PVA film with the mesh-like silver counter electrode, Kovalenko V. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, Content (2019)
Kondratiev A. - Effect of technological camber in the facets of a cellular filler on its physical and mechanical characteristics, Nabokina T. (2019)
Fomin O. - Determination of dynamic load features of tank containers when transported by rail ferry, Lovska A., Melnychenko O., Shpylovyi I., Masliyev V., Bambura O., Klymenko M. (2019)
Chigirinsky V. - Studying the stressed state of elastic medium using the argument functions of a complex variable, Naumenko О. (2019)
Redchyts D. - Aerodynamics of the turbulent flow around a multi-element airfoil in cruse configuration and in takeoff and landing configuration, Gourjii A., Moiseienko S., Bilousova T. (2019)
Strutynsky V. - Substantiating the requirements to functional indicators for the manipulators of mobile robotic demining complexes, Kotsiuruba V., Dovhopoliy A., Husliakov O., Budianu R., Kolos O., Hrechka I. (2019)
Filimonikhin G. - Studying the load jam modes within the framework of a flat model of the rotor with an auto-balancer, Yatsun V., Filimonikhina I., Ienina I., Munshtukov I. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, Content (2019)
Mikhalichenko P. - Defining energy indicators for detecting short circuits in a dc electric traction system, Nadtochii V., Nadtochiy A. (2019)
Khristo P. - Analysis of the influence of drydock main pumps drive on electric network (2019)
Plakhtii O. - Research into energy characteristics of single-phase active four-quadrant rectifiers with the improved hysteresis modulation, Nerubatskyi V., Karpenko N., Hordiienko D., Butova O., Khoruzhevskyi H. (2019)
Kosterev M. - Construction of models for estimating the technical condition of a hydrogenerator using fuzzy data on the state of its local nodes, Litvinov V., Kilova K. (2019)
Erwin E. - Performance investigation of dual shaft hybrid vertical turbines using directional fins, Priyana Soemardi P., Surjosatyo A., Nurfuadi S., Wiyono S. (2019)
Zaiets N. - Development of a resource-process approach to increasing the efficiency of electrical equipment for food production, Shtepa V., Pavlov P., Elperin I., Hachkovska M. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Гузій О. - Менеджмент больового синдрому: "Подолати розрив між знаннями і практикою" (2018)
Колесник М. - Гастроэнтерологическая патология у детей: современные возможности терапии (2018)
Ніколаєнко В. - Первинна медична допомога в "епоху змін": вітчизняний та міжнародний досвід (2018)
Мартишин О. - Вирішення проблеми цукрового діабету на рівні Верховної Ради, або Невипадковий візит президента Міжнародної діабетичної федерації до України (2018)
Перехрестенко П. М. - Аналіз діяльності закладів служби крові України у 2017 р., Самусь В. М., Аладьєва О. М. (2018)
Трубка І. О. - Оцінка впливу генетичних предикторів на ризик розвитку хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей та формування його фенотипових особливостей, Россоха З. І., Кир’яченко С. П., Савичук Н. О., Горовенко Н. Г. (2018)
Маркін А. І. - Загальна характеристика якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, у дітей з тяжкою формою гемофілії А в Україні (2018)
Россоха З. І. - Роль міжгенної взаємодії MTHFR, MTRR, MTR1 у розвитку порушень фолатного обміну у пацієнток із репродуктивними розладами, Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Кравець О. В. - Хірургічні аспекти перитонеального діалізу: профілактика, діагностика та лікування ускладнень, Мисловський І. А., Попадинець В. М. (2018)
Воронков Л. Г. - Показники антиоксидантного захисту, оксидантної системи та системної запальної відповіді у пацієнтів із хронічною систолічною серцевою недостатністю залежно від основних клініко-інструментальних характеристик, Ліпкан Н. Г., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Титул, Content (2019)
Shavranskyi V. - Development of an intelligent decision support system to control the process of well drilling under complicated conditions, Sementsov G. (2019)
Blintsov V. - Application of systems approach at early stages of designinng unmanned towed underwater systems for shallow water areas, Kucenko P. (2019)
Ruban I. - Construction of methods for determining the contours of objects on tonal aerospace images based on the ant algorithms, Khudov H., Makoveichuk O., Chomik M., Khudov V., Khizhnyak I., Podlipaiev V., Sheviakov Y., Baranik O., Irkha A. (2019)
Koshlan А. - Development of an algorithm for complex processing of geospatial data in the special-purpose geoinformation system in conditions of diversity and uncertainty of data, Salnikova O., Chekhovska M., Zhyvotovskyi R., Prokopenko Ye., Hurskyi T., Yefymenko O., Kalashnikov Ye., Petruk S., Shyshatskyi A. (2019)
Milov O. - Development of the interacting agents behavior scenario in the cyber security system, Yevseiev S., Aleksiyev V., Berdnik Р., Voitko O., Dyptan V., Ivanchenko Y., Pavlenko M., Salii A., Yarovyy S. (2019)
Abramov Yu. - Determining the source data to form a control algorithm for hydrogen generators, Basmanov O., Krivtsova V., Mikhayluk A., Mikhayluk O. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Осадчий А. - Александр Шалимов — основатель школы советской и украинской хирургии. Столетний юбилей (2018)
Ніколаєнко В. - Ішемічна хвороба серця: сучасні підходи до лікування (2018)
Мартишин О. - Захист медичних працівників під час виконання професійних обов’язків: від слова до діла (2018)
Устінов О. - Експертний погляд на систему охорони здоров’я: кадрова криза та недолугі управлінські рішення (2018)
Снєгірьов П. - Молодій науці — найвищу державну оцінку (2018)
Гузій О. - Електронна система охорони здоров’я: детально про найближчі зміни (2018)
Снєгірьов П. - Наука — практиці: проблеми вакцинації, стратегії розвитку оториноларингології (2018)
Устінов О. - Мультирезистентний туберкульоз в Україні: причини поширення та шляхи подолання (2018)
До 80-річчя професора В’ячеслава Володимировича Бережного (2018)
Осадчий О. - Відновлювальна хірургія у практиці військових і цивільних медиків: сучасні досягнення (2018)
Гузій О. - Перехід на класифікацію ІСРС-2: про особливості процесу з перших вуст, Устінов О. (2018)
Марушко Ю. В. - Терапія лихоманки у дітей із гострими респіраторними захворюваннями, Гищак Т. В. (2018)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Никтурия (2018)
Орос М. М. - Особливості епідеміології мігрені та її вплив на тактику лікування, Главацьких Х. С. (2018)
Рыбалко С. Л. - Современное состояние химиотерапии и профилактики гриппа и ОРВИ в Украине, Старосила Д. Б., Завелевич М. П. (2018)
Альтабор в комплексном лечении при заболеваниях вирусной этиологии (2018)
Хирургия кисти: как сохранить подвижность после сложной операции (2018)
Кононець О. М. - Деякі клініко-неврологічні характеристики у пацієнтів із нирковою патологією, Ткаченко О. В. (2018)
Красівська В. В. - Сучасні методи лабораторної діагностики вовчакового антикоагулянту у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, Стасишин О. В. (2018)
Керимов М. И. - Оценка функционального состояния сетчатки у пациентов с диабетическим макулярным отеком с помощью современных методов исследования и их корреляция, Шахбазова Н. А., Исмаилова У. С. (2018)
Зозуля І. С. - Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з остеохондрозом шийного відділу хребта, які перенесли транзиторну ішемічну атаку у вертебробазилярній системі, Несукай В. Г. (2018)
Кравченко В. В. - Сучасні тенденції поширеності хронічних неінфекційних захворювань серед дорослого населення міста Києва (2018)
Юдин О. Ю. - Информированное согласие: отказ от ответственности врача или защита прав пациента? (2018)
Жерновніков С. А. - Завідувач і медсестра: типові джерела та практичні наслідки виробничого конфлікту (2018)
Титул, Content (2019)
Shestopalov O. - Studying patterns in the flocculation of sludges from wet gas treatment in metallurgical production, Briankin O., Tseitlin M., Raiko V., Hetta O. (2019)
Kvartenko A. - Prediction of the process of biological deferrization of underground water in a bioreactor, Prysiazhniuk I. (2019)
Tsapko Yu. - Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame, Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M. (2019)
Omelchenko N. - Development of composition formulations, based on natural bischofite, to protect wood from fire, Dmytrenko V., Lysenko N., Brailko A., Martosenko M. (2019)
Teslenko A. - Construction of an algorithm for building regions of questionable decisions for devices containing gases in a linear multidimensional space of hazardous factors, Chernukha A., Bezuglov O., Bogatov O., Kunitsa E., Kalyna V., Katunin A., Kobzin V., Minka S. (2019)
Yatsyshyn T. - Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing, Shkitsa L., Popov O., Liakh M. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, Content (2019)
Belinska A. - Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology, Bochkarev S., Varankina O., Rudniev V., Zviahintseva O., Bielykh I., Khosha V., Rudnieva K. (2019)
Izhevska O. - Investigation of flaxseed meal proteins and their influence on wheat dougho (2019)
Burdo O. - Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials, Bezbah І., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. (2019)
Vinnikova L. - Establishing temperature and time factors for the post-pasteurization of gourmet meat products, Synytsia O., Shlapak H., Azarova N., Glushkov O. (2019)
Yukalo V. - Comparison of products of whey proteins concentrate proteolysis, obtained by different proteolytic preparations, Datsyshyn K., Storozh L. (2019)
Biletska Y. - Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumptiona, Plotnikova R., Danko N., Bakirov M., Chuiko M., Perepelytsya A. (2019)
Dzyuba N. - Development of a policomponent composition of smuz using biotechnological and mathematical modeling and determination of its food value, Poplavska S., Palvashova A., Yemonakova O., Ivashina L., Kolisnichenko T., Sefikhanova K., Novik A., Sutkovich T. (2019)
Andreeva S. - Studying the effect of formulation components on the physical-chemical properties of sweet sauces that contain physically-modified starches, Kolesnikova M., Pyvovarov Ye., Khaustova T., Dihtyar A. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Снєгірьов П. - НАМН України: підведено підсумки року минулого (2018)
Осадчий А. - Конгресс Ассоциации урологов Украины с международным участием (2018)
Колесник М. - Нарушение ритма сердца: наиболее актуальные вопросы клинической практики (2018)
Хворостяний В. - Медичний "Оскар" 2018: як це відбувалося (2018)
Устінов О. - Медична освіта, медична наука та кадрова політика в охороні здоров’я: стан справ та шляхи виходу із кризи (2018)
Колесник М. - Фармакотерапия внутренних болезней: актуальные вопросы (2018)
Золотова І. - Розвиток ендопротезування в Україні: відкрито навчальний центр для лікарів, Устінов О. (2018)
Мартишин О. - Телемедицина в українському селі: підписання меморандуму наблизило реалізацію проекту (2018)
Стасенко Т. - Проект "Проти опіків" розвивається в Україні та набуває масштабу загальнодержавного (2018)
Колесник М. - Генетика и эпигенетика редких болезней: от научных открытий — к ежедневной практике (2018)
Артериальная гипертензия. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца (ACC/AHA) 2017 г. по профилактике, выявлению, оценке и контролю повышенного артериального давления у взрослых пациентов) (2018)
Шостак М. В. - Часто рецидивирующие инфекции мочевых путей и их эффективная интермиттирующая терапия препаратом золотарника (Solidago virgaurea) ЦИСТО-АУРИН®, Костев Ф. И., Лукинюк Е. И. (2018)
Сидорова Л. Л. - Блокаторы β-адренорецепторов и эректильная дисфункция: больше вопросов, чем ответов (2018)
Нефрология "под микроскопом". Ренопротекция (2018)
Фролов А. Ф. - Друге народження препарату Амізон®: результати міжнародних наукових досліджень підтверджують противірусну дію, Голубовська О. А., Крамарьов С. О., Міроненко А. П., Маргітич В. М. (2018)
Бенца Т. М. - Нарушения микробиоты кишечника и их коррекция (2018)
Гузий А. - Терапия при болевом синдроме у пациентов с артритами и артрозами: общие рекомендации 2018 г. (2018)
Гузий А. - Хроническая диарея у взрослых: общие рекомендации по диагностике 2018 г. (2018)
Мартышин О. - Метотрексат при ювенильном идиопатическом артрите: новые рекомендации и особенности (2018)
Осадчий А. - Лечение тромбоэмболии: рекомендации для семейного врача (2018)
Медицина в електронному форматі вже в Україні (2018)
Гетьман В. - Професія як життя. Ольга Матвіївна Авілова (1918–2009), Козлик І., Сокур П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Золотова І. - Сурогатне материнство для іноземців в Україні: заборонити не можна дозволити (2018)
Стасенко Т. - Невідкладна медична допомога у новому форматі: зручність для пацієнта, економія ресурсів для міста (2018)
Мороз Є. Д. - Досвід організації екстреної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях у США та розвинених державах світу, Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Кушнір В. А., Вороненко В. В. (2018)
Посохова К. А. - Вплив індивідуальних особливостей організму, патологічних процесів, комбінованого застосування лікарських засобів на їх ефективність, Матвєєва О. В. (2018)
Браунс Ф. - О роли низкоуглеводной высокожировой диеты в лечении и профилактике сахарного диабета и ожирения, Яргин С. В. (2018)
Гузий А. - Печеночные пробы: обновленные руководящие принципы (2018)
Зозуля І. С. - Оцінка постурального балансу у пацієнтів, які перенесли транзиторну ішемічну атаку у вертебрально-базилярному басейні, Несукай В. Г., Кортунова Г. В. (2018)
Швед М. І. - Частота інфікування Helicobacter pylori пацієнтів різного віку та статі з гострим коронарним синдромом на фоні есенціальної артеріальної гіпертензії, Ганич Т. М. (2018)
Воронков Л. Г. - Клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності ниркової дисфункції, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Мхітарян Л. С., Гавриленко Т. І., Пономарьова Г. В. (2018)
Михальчук В. М. - Медико-соціальна модель оптимізації первинної медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень в Україні, Васильєв А. Г. (2018)
Жованик Н. В. - Особливості бронхообструктивного синдрому у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з активним та вилікуваним туберкульозом легень (2018)
Свінціцький В. С. - Актуальність застосування неоад’ювантної хіміотерапії в лікуванні раку шийки матки, Приймак В. В., Ренкас О. П. (2018)
Титул, Content (2019)
Sobol O. - A study of the effect of deposition conditions on the phase-structural state of ion-plasma WC-TiC coatings, Osman Dur (2019)
Kopylov V. - Improving contact durability of polycrystalline systems by controlling the parameters of large-angle grain boundaries, Kuzin O., Kuzin N. (2019)
Ischenko A. - Experimental study of cavitation destruction of a protective composite polyurethane-based material, Rassokhin D., Nosovskaya E. (2019)
Kovalenko V. - The effect of template residual content on supercapacitive characteristics of Ni(OH)2, obtained by template homogeneous precipitation, Kotok V. (2019)
Aulin V. - Sstudying the tribological properties of mated materials C61900 - A48-25BC1.25BNo. 25 in composite oils containing geomodifiers, Hrynkiv A., Lysenko S., Lyashuk O., Zamota T., Holub D. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2018)
Мартишин О. - Сучасна кардіологія в Україні: від невідкладних станів до глобального реформування галузі (2018)
Нефакторная заместительная терапия гемофилии: прогресс уже сегодня (2018)
"Санофі" представляє результати першого прямого дослідження, в якому порівнюється препарат Тожео® з інсуліном деглюдек (2018)
Колесник М. - 20 Сидельниковские чтения — бренд отечественной педиатрии (2018)
Осадчий О. - Конгрес анестезіологів України. Безпека пацієнта — головний тренд заходу (2018)
Стасенко Т. - Лікування захворювань нервової системи: сучасний погляд на клінічні аспекти (2018)
Колесник М. - Медицина пограничных состояний: фокус на профессиональные заболевания (2018)
Осадчий О. - 24 З’їзд хірургів України (2018)
Гузій О. - Фінансовий план діяльності закладів первинної медичної допомоги: запровадження, реалізація, звітність (2018)
Ніколаєнко В. - Проблеми психічного здоров’я дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування (2018)
Колесник М. - Профилактика неинфекционных заболеваний: акцент на кардиоваскулярную патологию (2018)
Снегирев Ф. - Нобелевская премия в области физиологии или медицины — 2018: атака на рак (2018)
Артеріальна гіпертензія. Стандарти надання медичної допомоги лікарями первинної ланки (за матеріалами Настанови Європейського товариства з артеріальної гіпертензії/Європейського товариства кардіологів (ESC/ESH) 2018 р. з лікування артеріальної гіпертензії (2018)
Охотнікова О. М. - Алергічний бронхолегеневий аспергільоз, Усова О. І. (2018)
Нефрология "под микроскопом". Индивидуализация ренопротекции (2018)
Крахмалова Е. О. - Оптимизация патогенетической терапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в совокупности с ишемической болезнью сердца, Харченко Ю. Е., Токарева А. Ю. (2018)
Друкуюча техніка в медичних закладах: яку вибрати? (2018)
Яковлева Л. А. - "ESC Congress 2018": акцент на обновленные рекомендации по лечению артериальной гипертензии, Жулинская С. В. (2018)
Шадрін О. Г. - Кишкова мікробіота у дітей: сучасні можливості профілактики та корекції порушень, Місник В. П. (2018)
Колесник Т. В. - Тревожно-депрессивные расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в клинической практике: возможности терапии, Надюк А. В., Косова А. А., Киричко М. Г., Белецкий В. В. (2018)
Устінов О. - Успішний лікар первинки: як ним стати в Україні (2018)
Осадчий А. - Ишемическая болезнь сердца. Рекомендации по реваскуляризации 2018 г. (2018)
Титул, Content (2019)
Kondratiev A. - Improving the mass efficiency of a composite launch vehicle head fairing with a sandwich structure (2019)
Shashenko O. - Determining the influence of physical nonlinearity of soil strength properties on the estimated base resistance, Shapoval V., Kovrov O., Skobenko A., Tiutkin O., Babii K., Samorodov O., Slobodyanyuk S. (2019)
Tereshchenko Yu. Yu. - Estimation of the aerodynamic characteristics of a stepped nacelle for the aircraft powerplant, Tereshchenko Yu. M., Sklyarov А., Doroshenko E., Humeniuk P. (2019)
Yatsun V. - Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller, Filimonikhin G., Podoprygora N., Pirogov V. (2019)
Deineka K. - Establishing the effect of a decrease in power intensity of self-oscillating grinding in a tumbling mill with a reduction in an intrachamber fill, Naumenko Yu. (2019)
Nanka A. - Construction of mathematical models of the statics of grain media considering the Reynolds effect, Ievlev I., Sementsov V., Boiko D., Duhanets V. (2019)
Larin O. - Determining mechanical properties of a pressure fire hose the type of "T", Morozov О., Nazarenko S., Chernobay G., Kalynovskyi A., Kovalenko R., Fedulova S., Pustovoitov P. (2019)
Veliev F. - Construction of a theoretical method for evaluating the kinematic and geometric parameters of loosening rollers in the cleaners of raw cotton from large impurities (2019)
Abstract and References (2019)
До 40-річчя журналу "Технічна електродинаміка" (2019)
Ращепкін А. П. - Електромагнітне поле індуктора з Ш-подібним осердям для магнітно-імпульсної обробки матеріалів, Кондратенко І. П., Карлов О. М., Крищук Р. С. (2019)
Кучерявая И. Н. - Экранирование подземной кабельной линии сверхвысокого напряжения с помощью плоского ферромагнитного экрана (2019)
Petrishchev O. N. - Improving principles of electric energy pulse transformation into high-frequency mechanical energy using capacitive method, Nozdrachova K. L., Suchkov G. M., Mygushchenko R. P., Kropachek O. Yu., Plesnetsov S. Yu. (2019)
Спірін В. М. - Оптимізація індуктивно-ємнісного перетворювача з мостовим однофазним випрямлячем, ємнісним фільтром та активним навантаженням за питомими потужностями електромагнітних елементів, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В., Гребенюк В. Г. (2019)
Липківський К. О. - Підвищення ефективності використання автотрансформатора шляхом варіювання густини струму в окремих секціях його обвитки, Можаровський А. Г. (2019)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ силовых и скоростных показателей линейных импульсных электромеханических преобразователей электродинамического и индукционного типов, Кашанский Ю. В., Щукин И. С. (2019)
Бондар Р. П. - Моделювання електромеханічних процесів лінійного магнітоелектричного двигуна привода двомасової віброударної системи, Голенков Г. М. (2019)
Карп І. М. - Тверді побутові відходи як енергетичний ресурс, П’яних К. Є. (2019)
Буткевич О. Ф. - До питання про розміщення накопичувачів енергії в ОЕС України, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М. (2019)
Саенко Ю. Л. - Идентификация и оценка влияния источников несимметрии напряжений в трехфазных трехпроводных электрических сетях, Калюжний Д. Н., Болгов В. А. (2019)
Лежнюк П. Д. - Застосування методу макромоделювання як основи для прогнозування електроспоживання багатоквартирних будинків, Бондарчук А. С., Гоголюк О. П. (2019)
Брагинець І. О. - Волоконно-оптичний сенсор для лінійних вимірювань, Масюренко Ю. О. (2019)
Борщев П. И. - Быстродействующий вторичный измерительный преобразователь для емкостных датчиков с заземленными электродами, Левицкий А. С. (2019)
Покажчик статей за 2019 рік (2019)
Титул, зміст (2017)
Бондарчук І. - Нова ера лікування раку вже в Україні (2017)
Стасенко Т. - Атеросклероз: фокус на профілактику (2017)
Снєгірьов П. - НАМН України обстоює необхідність національного плану з безпеки пацієнтів (2017)
Стасенко Т. - Ортопедо-травматологічна допомога: виклики воєнного часу (2017)
Стасенко Т. - Дитина з ДНК від трьох осіб: українські репродуктологи досягли успіху світового значення! (2017)
Колесник М. - Современные проблемы педиатрии: взгляд молодых ученых (2017)
Стасенко Т. - Інновації в лікуванні неврологічного болю (2017)
Устінов О. - Повернути зір сліпим дітям допоможе акція "Я хочу бачити життя" (2017)
Устінов О. - Дитяча онкогематологія в Україні потребує кращого фінансування (2017)
Снєгірьов П. - Президенту НАМН України академіку В. І. Цимбалюку — 70! (2017)
Устінов О. - Формування госпітальних округів: вранці стільці — ввечері гроші (2017)
Устінов О. - Реформа первинної медичної допомоги: обіцянки і документи (2017)
Ніконов В. В. - Рецензія на національний підручник "Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога" за редакцією професора І. С. Зозулі (2017)
Стеценко Т. І. - Фокальна епілепсія у дітей: нові підходи до діагностики та лікування (2017)
Жердьова Н. М. - Безсимптомні гіпоглікемії та їх наслідки (2017)
Юдина Л. В. - Спирамицин: позиции не утрачены (2017)
Пухлик С. М. - Антибиотикотерапия у пациентов с острым бактериальным риносинуситом. Подходы к лечению согласно протоколам и рациональной антибиотикотерапии (2017)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Дисплазия почек (2017)
Скрипник І. М. - Вплив препарату Езафосфіна на перебіг серцевої недостатності у післяінфарктний період, Дубровінська Т. В., Люлька Н. О. (2017)
Егорова М. С. - Современные цитопротекторы (антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в кардиологии и неврологии?, Гармаш Ю. Ю. (2017)
Гафарова Ж. Р. - Реперфузионный синдром при трансплантации печени и механизмы его развития, Гараев Г. Ш., Джафарова Р. Э. (2017)
Бейли Д. Дж. - Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами, Яргин С. В. (2017)
Фоменко Л. В. - Cвязь атипичного болевого синдрома при ишемической болезни сердца с патологией органов брюшной и грудной полости, Красько В. В., Шамборский Н. Н., Шумак О. А., Самохвалова В. М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського