Безшейко В. - Модуляторы ГАМК неэффективны при амиотрофическом латеральном склерозе (2017)
Безшейко В. - Габапентин при фибромиалгии: результаты Кокрановского обзора (2017)
Бачинська Н. Ю. - Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом, Копчак О. О. (2017)
Бойко А. І. - Малоновий діальдегід як маркер пошкодження сечового міхура у пацієнтів із інфравезикальною обструкцією, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Шмуліченко О. В., Кравченко М. І., Горзов А. А. (2017)
Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв (2017)
Пішов із життя президент Академії наук вищої освіти України професор Микола Іванович Дубина (2017)
Титул, зміст (2019)
Дудко О. - Кераміка середини ХІІІ століття з розкопок у Новгороді-Сіверському (2019)
Келембет С. - Литовсько-католицькі князі в Сіверській землі: 1401–1452 рр. (2019)
Доценко А. - До історії маєтності родин Лизогубів і Кейкуатових – села Бігача і Троїцької церкви XVIII cт. (2019)
Миколайко Т. - Іcторія, особливості архітектури та реставрації дзвіниці Троїцько-Іллінського монастиря (2019)
Литовченко О. - З історії повсякденного життя Чернігівського Єлецького монастиря у другій половині XVIII – на початку XIX ст. (2019)
Юхно Ф. - Чернігівський Троїцький монастир у 1943–1962 рр. (2019)
Шуміло В. - Схиархімандрит Лаврентій (Проскура) – член Істинно-Православної Церкви на Чернігівщині (2019)
Мицик Ю. о. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 16), Тарасенко І. (2019)
Глейт, виданий королем Адаму Мазепі (Переклав з польської та руської мов Володимир Пилипенко) (2019)
Інструкція пану Мазепі, покойовому його королівської милості, який їде до пана гетьмана Запорозького, надана у Великій коронній канцелярії у Львові останнього числа березня 1663. (Публікація та переклад з польської Олександра Ляшева) (2019)
Звіт з подорожі до України з політичною метою невідомого агента за панування Яна Казимира, наданий тому ж королеві у Варшаві 29 квітня 1665 року (публікація та переклад з польської Олександра Ляшева) (2019)
Гогун О. - Нe менш жорстоко, ніж з дорослими. Поводження з дітьми в радянській партизанській війні 1941–1944 рр. на прикладі України (2019)
Гаврилов В. - Соціальна адаптація фронтовиків до життя в умовах мирного часу (1945–1950 рр.) (2019)
Чуткий А. - Біографії членів Новозибківського та Чернігівського земляцтв студентів Київського комерційного інституту як джерело до реконструкції "портрету" молоді Чернігівщини початку XX ст. (2019)
Коропатник М. - Кубань: від української колонізації до її зросійщення. Спроба неупередженого аналізу. Частина ІІІ Кубань за радянської та пострадянської доби (2019)
Сніжок З. - Батуринська "Просвіта" у світлі архівно-слідчих справ (2019)
Гультяєва М. - Повсякдення матері і дитини на сторінках журнальної періодики 1945–1955 рр. (2019)
Кравцов А. - Метричний запис про народження та хрещення Михайла Петровича Старицького (до 180-річчя з дня народження) (2019)
Мамалага В. - Родина гетьмана Дем’яна Ігнатовича (2019)
Павленко С. - Нова версія про причини фігурування І. Мазепи у судовій справі про зраду О. Загоровською свого чоловіка (2019)
Студьонова Л. - Маринчик С. Сузір’я талантів : (літературні портрети земляків). – 6-те вид., доп. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. 592 с. : іл. (2019)
Половець В. - Боровик А.М., Боровик М.А. Історія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка у біографіях його керівників. Київ : СПД Чалчинська Н.В. 2016. 416 с. (2019)
Шуміло С. - Співак В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури ХVIІ століття. Монографія. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2018. 328 с. (2019)
Voskoglou M. Gr. - A Markov chain representation of the "5 E’s” instructional treatment (2019)
Антонюк Д. С. - Електронні засоби навчання: сутність поняття та їх класифікація (2019)
Білоусова Л. І. - Змістова компонента професійної інформації школярів про ІТ-спеціальності, Олефіренко Н. В., Остапенко Л. П., Пономарьова Н. О. (2019)
Васько О. О. - Створення інтерактивних дидактичних ігор засобами Microsoft Office Power Point (2019)
Галатюк Ю. М. - Проектування творчої навчальної діяльності з фізики у контексті формування методологічної культури учнів, Галатюк Т. Ю., Галатюк М. Ю. (2019)
Грищенко Л. В. - Реалізація моделі формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2019)
Гулівата І. О. - Сучасні освітні технології: особливості представлення навчального контенту вищої та прикладної математики, Ніколіна І. І. (2019)
Доброштан О. О. - Реалізація синергетичного підхіду до навчання вищої математики майбутніх судноводіїв, Спичак Т. С., Назаренко Г. О. (2019)
Друшляк М. Г. - Словник "візуальної" освіти: графічна компетентність і візуальна компетентність (2019)
Жовтоніжко І. М. - Вибір методичних підходів для дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти, Бабакішієва Є. Н. (2019)
Карпенко А. С. - Використання сервісів Google Apps (G Suite) для формування ікт-компетентностей у співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету (2019)
Кветко О. М. - Использование визуализации в лекциях по дисциплине "Математика" в техническом ВУЗе, Ковалевская Э. И. (2019)
Литвинова С. Г. - Білінгвальний підхід у формуванні компетентностей учнів з природничо-математичних предметів на засадах комп’ютерного моделювання (2019)
Макаренко К. С. - Проектна діяльність майбутніх учителів фізики, Макаренко В. І., Макаренко О. В., Матяш Л. О. (2019)
Петренко С. І. - Про комунікативний компонент ІКТ-компетентності учителя математики та дослідження рівня його сформованості (2019)
Проскура С. Л. - Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук (2019)
Пудова С. - Індивідуальна самостійна робота студентів-медиків з медичної інформатики по вивченню критерію хі-квадрат, Соласа Г., Метваллі Ш. (2019)
Розуменко А. О. - Формування у майбутніх учителів математики вмінь доводити теореми, Розуменко А. М. (2019)
Сапожников С. В. - Деякі аспекти формування дослідницької компетентності студентів закладів вищої освіти України у процесі фахової підготовки (2019)
Семеног О. М. - Методична підготовка майбутніх учителів-словесників до формування в учнів основ підприємливості та ініціативності (2019)
Струтинська О. В. - Зарубіжний досвід навчання освітньої робототехніки (2019)
Тарасова Т. Б. - Адаптація першокурсників до організаційних форм навчання в закладі вищої освіти (2019)
Хворостіна Ю. В. - Рекурсивні алгоритми розкладів дробової частини дійсного числа в деякі ряди спеціальних видів, Стеценко К. М. (2019)
Щелкунова Л. И. - Математические методы и нелинейная архитектура в системе интегративного обучения, Емец М. С. (2019)
Толубко В. Б. - Прогнозування залишкового ресурсу інформаційних систем з використанням інтелектуальної системи діагностування, Вишнівський В. В., Глухов С. І. (2019)
Ткаченко О. М. - Особливості створення мережевої інфраструктури великого підприємства, Лемешко А. В., Кращенко Д. В., Кадюк Р. С., Стельмах Т. М. (2019)
Гніденко М. П. - Дослідження особливостей роботи безпроводових мереж з високою щільністю під великим навантаженням, Ільїн О. О., Сєрих С. О., Прокопов С. В., Бондарчук А. П. (2019)
Климаш М. М. - Створення ефективних ІКТ-платформ електронного урядування інтерактивного типу: аналіз архітектури систем розповсюдження контенту, Нажм Ахмад Байдун, Костів О. Л., Демидов І. В., Бешлей М. І. (2019)
Плющ О. Г. - Алгоритм обробки сигналів в адаптивних антенних решітках, Андрущенко М. В., Шедій К. К. (2019)
Домрачева К. О. - Аналіз технологій та стандартів зв'язку для мережі IoT, Довженко Н. М., Дмитренко В. В. (2019)
Катков Ю. І. - Кібернетичні системи відеоспостереження для забезпечення безпеки об'єктів підприємства критичної інфраструктури, Сєрих С. О., Шашлов А. В., Вергун Д. C. (2019)
Макаренко А. О. - Методи підвищення ефективності роботи безпроводових телекомунікаційних мереж, Лавренко А. С., Козлов Б. С., Андрюк О. М., Казмирчук М. Г. (2019)
Сєрих С. О. - Спосіб зміни структури складних сигналів радіосистем блоковістю їх кодування, Гніденко М. П., Катков Ю. І., Зінченко О. В. (2019)
Гребеля Р. Є. - Перспективи застосування радіофотонних технологій для мобільних телекомунікацій в міліметровому діапазоні, Гнатишин І. О., Пилипенко М. С., Кременецька Я. А. (2019)
Kobylynska T. - Improving the methodological framework for statistical accounting of environmental protection expenditure in the context of renewable energy sources, Motuzka O., Parfentseva N. (2019)
Aleksin G. - The financial strategy instrument in the context of enterprise modernization (2019)
Пилипенко О. І. - Аутсорсинг бухгалтерських послуг: розгляд договірних аспектів (2019)
Юрченко О. А. - Роль ціноутворення в оподаткуванні діяльності суб’єкта господарювання, Свирида О. А. (2019)
Пантелеєв В. П. - Основні положення проведення аудитів фінансової звітності групи за вимогами МСА 600 (2019)
Шульга С. В. - Напрями удосконалення регулювання аудиторської діяльності в контексті глобальних змін (2019)
Гасім С. - Пріоритети розвитку зовнішньоторговельного співробітництва Королівства Марокко з країнами пострадянського простору (2019)
Райковська І. Т. - Визначення змісту компонентів трудового потенціалу для підвищення ефективності управління підприємством (2019)
Тарасенко А. Г. - Еволюція уявлень про сутність капіталу як наукову категорію та чинник соціально-економічного розвитку, Гринчак Н. А., Пархоменко В. В. (2019)
Бондарук Т. Г. - Державне регулювання розвитку малого бізнесу і його соціальної відповідальності, Бондарук І. С. (2019)
Залюбовська С. С. - Теоретичні аспекти історичного розвитку ринку цінних паперів в Україні, Колупаєв Ю. Б., Токарєва К. Р. (2019)
Єршова О. Л. - Комп’ютерні технології обліку та звітності для малого і середнього бізнесу в Україні: перспективи застосування в умовах цифрової економіки, Одноволик В. І. (2019)
Семяновський В. М. - "Барометр проблем” як інструмент співпраці громади, влади і бізнесу: досвід Швейцарії (2019)
Нікітін В. В. - Евристичний потенціал концепції "Нової веберівської держави" в контексті реформування системи державного управління в Україні, Зінченко А. Ю. (2018)
Рябець К. А. - Політико-правова еволюція публічного управління у галузі водного господарства України (кінець ІХ – середина XVIІ століття) (2018)
Чорна К. П. - Історичні уроки державного будівництва у Криму під час правління П. М. Врангеля (2018)
Дейнека О. Г. - Державне управління і адміністрування залізничного транспорту України, Познякова Л. О., Нестеренко А. С. (2018)
Майстро С. В. - Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України, Майстро Р. Г. (2018)
Гончаренко М. В. - Розвиток механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2018)
Омаров А. Е. огли - "Зелений підхід" до формування механізму державного управління екологічною безпекою (2018)
Самофалова Т. О. - Взаємодія і відповідальність сторін в угодах державно-приватного партнерства (2018)
Бобрицький А. Л. - Oрганізаційно-правове забезпечення протидії корупційним проявам в органах публічної влади України (2018)
Спасібов Д. В. - Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг (2018)
Євтухов О. В. - Результативність державного управління соціальними ризиками в Україні (2018)
Федоров Г. О. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання залучення інвестицій (2018)
Бублій М. П. - Тенденції реалізації політико-управлінських механізмів протидії корупції в органах державної влади (2018)
Медведчук О. В. - Сутність і типологія саморегулювання (2018)
Сторожев Р. І. - Інститут лідерства в публічно-управлінській діяльності (2018)
Канавець М. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами державної влади та місцевого самоврядування й об’єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації (2018)
Клімова С. М. - Співвідношення понять розрахункових та фінансово-управлінських відносин у контексті українсько-європейського досвіду, Юсупова Т. М. (2018)
Ксенич І. А. - Підтримка підприємництва й інвестицій місцевим самоврядуванням. Польський досвід (2018)
Бака С. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення ефективності академічної мобільності (2018)
Полякова О. С. - Тенденції та проблеми розвитку правової освіти: публічно-управлінський аспект (2018)
Білосорочка С. І. - Зародження та чинники виникнення суспільно-політичних рухів за рівність у гендерних відносинах (2018)
Грень Л. М. - Професійно-технічна освіта як об’єкт державно-управлінського впливу (2018)
Кустря Я. О. - Основні аспекти визначення державних соціальних гарантій (2018)
Оніщук М. В. - Бікамералізм як вимога часу (2014)
Савчин М. В. - Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції (2014)
Юдківська Г. Ю. - Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод (2014)
Погорецький М. А. - Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні, Яновська О. Г. (2014)
Фулей Т. І. - Управління залою судового засідання: ґендерні аспекти (2014)
Шамрай О. В. - Організаційно-правові основи написання судових рішень (2014)
Земляной В. В. - Проблемні питання розробки тестових запитань для анонімного тестування кандидатів на посаду судді, Прудка О. М. (2014)
Бахарєва Г. М. - Порушення правил суддівської етики як підстава для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (2014)
Розвадовський О. Б. - Адміністративна відповідальність у сфері охорони державної таємниці та службової інформації: особливості, сучасний стан і напрями удосконалення (2014)
Шепелєва Н. В. - Про практику застосування судами ст. 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2014)
Хараджа Н. В. - Принципи сімейно-правового регулювання в історичній ретроспективі (2014)
Ясельський І. В. - Проблемні питання суб'єктного складу в спадковому договорі (2014)
Рєзнікова В. В. - Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми (2014)
Татькова З. Ф. - Особливості функцій штрафних санкцій у договірних відносинах (2014)
Бондарчук В. В. - Доктринальні підходи до визначення поняття "виправданий ризик" у науці кримінального права (2014)
Назаров О. А. - Особливості участі судового експерта психолога у визначенні розміру відшкодування грошової компенсації за завдану моральну шкоду (2014)
Бабінець Л. С. - Актуальні питання діагностики і тактики ведення пацієнтів з гострою респіраторною інфекцією в амбулаторній практиці та викладанні, Коцаба Ю. Я. (2019)
Барбе А. М. - Сучасні погляди на патогенез екстрагенітального ендометріозу (огляд літератури), Бербець А. М., Барбе К. М., Юзько О. М. (2019)
Климнюк С. І. - Мікробіологічні особливості бактеріальних вагінозів у жінок різних вікових категорій та шляхи їх мікробіологічної корекції, Михайлишин Г. І., Маланчук Л. М. (2019)
Піліпонова В. В. - Роль ендотеліальної дисфункції нирок в патогенезі захворювань та їх ускладнень (огляд літератури), Слободянюк В. А. (2019)
Федонюк Л. Я. - Роль дисфункції ендотелію у формуванні вад клапанів серця (2019)
Shamsiev А. М. - Surgical treatment of chronic recurrent hematogenous osteomyelitis, Zayniev S. S. (2019)
Андрейчин С. М. - Аналіз кістково-метаболічних змін при коморбідності хронічного панкреатиту та хронічного гастродуоденіту в осіб чоловічої статі, Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2019)
Боднарчук І. В. - Вікові особливості ремоделювання м’язів язика у експериментальних тварин при десквамативному глоситі, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2019)
Горбань Н. Є. - Безплідність як основний аспект порушення генеративної функції жінок з неатиповою гіперпроліферативною патологією ендометрія, Вовк І. Б., Гойда Н. Г., Линчак О. В. (2019)
Каменщик А. В. - Експресія гену NFATC1 у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця залежно від наявності клапанного фіброзу (2019)
Качур О. І. - Застосування ентеросорбенту АУТ для корекції окиснювальних процесів за експериментального колоректального канцерогенезу в щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Колотило О. Б. - Тромбопрофілактика при реваскуляризуючих операціях у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок за умови хронічної критичної ішемії (2019)
Купновицька І. Г. - Функціональний стан серцево-судинної системи за результатами велоергометрії і ліпідний склад крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця залежно від кількості уражених коронарних артерій, Романишин Н. М. (2019)
Мамурова М. М. - Хронические цереброваскулярные заболевания, обусловленные артериальной гипотензией у пациентов молодого возраста, Олланова Ш. С., Косимов А. А., Джурабекова А. Т. (2019)
Михайловська Н. С. - Метаболічні, психовегетативні порушення та якість життя хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію, Мануйлов С. М., Грицай Г. В. (2019)
Монастирська Н. Я. - Антиоксидантно-прооксидантне співвідношення у тканинах печінки при резекції різних об’ємів її паренхіми (2019)
Пшук Н. Г. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з травматичним ушкодженням органа зору, Белов О. О., Мацько Н. Г. (2019)
Регеда-Фурдичко М. М. - Роль процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в шкірі в динаміці розвитку експериментального контактного дерматиту (2019)
Самогальська О. Є. - Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом, Шманько О. В., Лобанець Н. В. (2019)
Хакимова С. З. - Хронический бруцеллез в реальной практике врача невролога (клиническая диагностика и лечение) (2019)
Шавлюк Р. В. - Раціональний підхід до реабілітації дітей, яким виконано радикальне оперативне втручання з приводу пілонідальної хвороби, Конопліцький В. С., Шавлюк В. М. (2019)
Шевчук О. О. - Ефекти ентеросорбції та філграстиму при субхронічній доксорубіциновій токсичності (2019)
Шегедін А. Ю. - Вплив експериментального гіпертиреозу материнського організму на постнатальний морфогенез яєчок потомства за даними морфометрії та лектинової гістохімії, Струс Х. І., Ященко А. М. (2019)
Бакалюк Т. Г. - Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в реабілітаційній практиці, Стельмах Г. О., Макарчук Н. Р. (2019)
Григус І. М. - Концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Подоляка П. С., Гамма Т. В., Подолянчук І. С., Зарічанська Л. О., Кучер Т. В. (2019)
Мисула І. Р. - Система реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Сидлярук Н. І., Мисула Ю. І., Мисула М. С., Завіднюк Ю. В. (2019)
Поник Р. М. - Захворюваність та особливості реабілітації хворих на ревматоїдний артрит в умовах сьогодення, Коритко З. І. (2019)
Манхарт Ю. - Комбинация амальгамного протеза и ормокера в области боковых зубов – клинический случай (2019)
Скібіцька О. О. - Результати анонімного анкетування стоматологів України з розділу ендодонтії. Частина ІІ, Крупич М. О., Хеннаві Д. Ф. (2019)
Бульбук О. В. - Характеристика ускладнень, що виникають після стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів, Рожко М. М., Бульбук О. І., Соловей С. І. (2019)
Барило О. С. - Рівень мінералізації щелеп у хворих з дисбалансом естрогенів за даними комп’ютерної томографії, Агафонов К. В., Фурман Р. Л. (2019)
В'юн Г. І. - Ефективність лікування пародонтиту за допомогою одномоментного кюретажу (full-mouth scaling and root planing) та без використання азітроміцину (2019)
Решетник Л. Л. - Комплаєнтність як предиктор ефективності лікувально-профілактичних заходів у хворих на генералізовані захворювання пародонта, афілійовані з нервовою анорексією, Значкова О. А., Зелінська Н. А., Антоненко М. Ю. (2019)
Батіг В. М. - Найближчі результати лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтита у хворих з переважанням парасимпатичної нервової системи (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз результатів застосування заявлених і традиційних незнімних шинуючих ортопедичних конструкцій у пацієнтів без дефекта зубного ряду, що мають генералізований пародонтит у стадії стабілізації за показником денситометрії, Борисенко В. А. (2019)
Печковський К. Є. - Використання Тантум Верде® в лікуванні хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота, Несин О. Ф., Печковська І. М., Тімохіна Т. О., Шкредь О. Г. (2019)
Славінська В. В. - Фоновий рівень сироваткових цитокінів у дітей з генералізованим катаральним гінгівітом, асоційованим з атопічним дерматитом, Курченко А. І., Антоненко М. Ю. (2019)
Барило О. С. - Проблема загоювання лунок після видалення зубів у хворих на цукровий діабет. Рівень антиоксидантного захисту, Канішина Т. М., Фурман Р. Л. (2019)
Орос М. М. - Ідіопатичний біль обличчя (2019)
Макєєв В. Ф. - Визначення можливих факторів, які впливають на розвиток скронево-нижньощелепних розладів хворих за їх анамнестичними даними, Телішевська О. Д., Михайлевич М. Ю. (2019)
Самойленко А. В. - Морфологічні особливості сполучної тканини в експериментальній моделі пародонтита та ортодонтичного лікування щурів, Дрок В. О. (2019)
Палійчук В. І. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх стоматологів на додипломному етапі (2019)
Леус П. А. - Взаимосвязи стоматологии с акушерско-гинекологической и педиатрическими службами в процессе реализации программы профилактики основных стоматологических заболеваний у детей (2019)
Тези 5-го національного українського стоматологічного конгреса "Стоматологічне здоров'я – інтегральна складова здоров'я нації" 18–19 жовтня 2019 року (2019)
Титул, зміст (2019)
Крюкова І. О. - Організаційно-економічний механізм розвитку бізнес-субєктів аграрного виробництва (2019)
Петрушенко Ю. М. - Запас платоспроможності як гарантія розвитку ринку страхових послуг, Бойко О. І. (2019)
Dongxu Qu - Universities as a driving force for circular economy implementation in China, Tetiana Shevchenko (2019)
Харченко Т. О. - Впровадження інструментів проектного підходу в систему публічного управління, Самойленко Т. Г. (2019)
Прокопишин О. С. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств птахівництва (2019)
Голишева Є. О. - Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських комплексів України та Польщі (2019)
Калачевська Л. І. - Державне управління системою сільськогосподарського дорадництва (2019)
Лівінський А. І. - Стратегічні підходи щодо оперативного управління підприємств тваринництва в контексті їх реновації (2019)
Коваль З. О. - Модель оцінювання маркетингової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства (2019)
Кушнір С. О. - Характеристика факторів та ризиків інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (2019)
Сухоставець А. І. - Сучасні тенденції розвитку виробництва зерна в Україні та світі, Соловей М. С. (2019)
Возняк Г. В. - Бюджетна підтримка будівництва доступного житла для населення в умовах децентралізації, Коваль В. М. (2019)
Лукаш С. М. - Інновації в публічному управління та адмініструванні: е-урядування, Бричко А. М. (2019)
Славкова О. П. - Теоретичні підходи до визначення поняття публічне управління, Соколов М. О. (2019)
Глущенко В. - Прийоми роботи з матеріалом давніх писемних пам'яток як джерелом вивчення історії східнослов'янських мов в українському та російському мовознавстві 20-х – 60-х рр. ХІХ ст., Рябініна І. (2019)
Піскунов О. - О. М. Селищев та М. С. Трубецькой про деякі особливості реконструкції (2019)
Орел А. - Проблема формування категорії твердості / м'якості у світлі сучасних історико-фонологічних досліджень, Мамонов Є. (2019)
Роман В. - Дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (кінець хіх ст. – перша половина хх ст.), Лунгу Ю. (2019)
Пампура С. - Значення принципу неодиничності мови для етимологічного аналізу запозичень (2019)
Маторін Б. - Про місце та структуру зв'язки в конфігурації членів речення (лінгвоісторіографічний аспект), Маторіна Н. (2019)
Бурковська О. - Власне називні речення та номінативний теми в студіях російських та українських лінгвістів (2019)
Сушко О. - Роль фразеологічної семантики художнього тексту в процесі вербалізації світосприйняття, Довгоспинний Я. (2019)
Soroka T. - Methodology of contrastivetypologicalinvestigationof the Ukrainian, English and French axionomens (2019)
Маторин Б. - К вопросу об актуальных проблемах современной лексикографии, Вершинина А. (2019)
Овчаренко Н. - Термінологічні одиниці фахового тексту: зміст і форма (2019)
Корнєєва О. - Оказіоналізми в українському медійному стилі в російськомовних джерелах в умовах російсько-української інформаційної війни (2019)
Matorina N. - The comparative aspect of studying statives as a part of speech (2019)
Сваричевська А. - Вокативні синтаксеми як маркери номінації та предикації у художньому тексті (2019)
Alyeksyeyeva I. - Verbalization of the psychological distance between adolescence and emerging adulthood in narratives (based on emerging adults' letters to their teenage self) (2019)
Проскурин И. - Концепт "искушение" в одноимённом стихотворении И. А. Бунина и в христианской культуре (2019)
Овчаренко Н. - Точність і комунікативна повноцінність фахового викладу (2019)
Лях О. - Лексичні особливості наукової статті, Непран А. (2019)
Помирча С. - Індивідуально-авторська пунктуація як особливість художнього тексту, Головко Р. (2019)
Плісс А. - Експліцитно немарковані засоби вираження спірності в англійській мові (2019)
Храбан Т. - Релігійно-філософська концепція сучасного англійського суспільства в романі I. Бенкса "Осина фабрика" (2019)
Holub О. - Lexical transformations as part of translator's professional competence, Lunhu Yu. (2019)
Рижкова С. - Проблеми та особливості перекладу фразеологічних одиниць в англійській мові (2019)
Харламова О. - Лінгвістичний аспект локалізації програмних продуктів (2019)
Решетняк О. - Функціонування біблійних символем у творах Василя Барки, Данилейченко І. (2019)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками плакати, сумувати, сміятися, кепкувати; їсти, вмерти), Шевченко А. (2019)
Гришко Ю. - Утворення фонетичних оказіоналізмів шляхом трансформацій внутрішньої форми слова (на матеріалі сучасного українського поетичного дискурсу) (2019)
Ализаде А.-У. - Речевое значение поэмы Низами Гянджеви "Хосров и Ширин" (2019)
Кочукова Н. - Практичні рекомендації щодо викладання курсу "Редагування в засобах масової комунікації" у філологів, Кльок К. (2019)
Kapnina H. - Kreative Methoden im Fremdsprachenerwerb (2019)
Пахомова О. - Технологічний аспект гармонізації інтелектуальних й емоційних факторів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Коротяєва І. - Явище культурного шоку в контексті формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей, Кандиба Г. (2019)
Самойленко О. - Викладання латинської мови як один з провідних факторів фахової підготовки майбутніх фахівців у медичній галузі (2019)
Синявська А. - Дидактичний аспект використання лінгвістичних корпусів у процесі навчання іноземної мови, Лісна Т. (2019)
Маторина Н. - Творческие лингвистические задания как способ стимулирования интереса к изучению славянских языков, Коломийцева В. (2019)
Маторина Н. - Дидактический словообразовательный материал по русскому языку, Пащенко В. (2019)
Біличенко О. - Основні художні тенденції в літературній свідомості кінця XX ст. – початку XXI ст. (2019)
Лисенко Н. - Специфіка надрівневих утворень художнього тексту, Ковальова К. (2019)
Ледняк Г. - Особливості гендерної поведінки персонажів роману Дж. Остін "Гордість та упередженість", Ледняк Ю. (2019)
Разживін В. - Співвіднесення історичного факту та авторської версії моделювання образу Князя Святослава в українській історичній повісті 20–30-х років ХХ століття (2019)
Жижченко Л. - Жанрові особливості роману виховання у творчому доробку Г. Квітки-Основ'яненка (на прикладі роману "Пан Халявський", Боровиков М. (2019)
Бондаренко Г. - Сміх Остапа Вишні – зброя сатири у боротьбі з темнотою та відсталістю, Шверова М. (2019)
Ткаченко К. - Специфіка підтексту в драматургії А. П. Чехова, Горбунова В. (2019)
Брусиловская М. - Концепция интертекстуальности бытия и литературоцентризма в повести В. Пьецуха "Новая московская философия", Казаков И. (2019)
Клець О. - Досвід упровадження технології змішаного навчання в українській загальноосвітній школі (2019)
Рубан А. - Вода в літературі: з досвіду роботи в stem-проекті (2019)
Романько В. - Навчальна програма з літератури рідного краю (на прикладі розвитку історико-літературного процесу Донеччини) (2019)
Титул, зміст (2017)
Бондарчук І. - Фармацевтичні інновації сьогодні — це шанс на здорове майбутнє завтра (2017)
Стасенко Т. - Остеоартроз: оптимальний вибір для успішного лікування (2017)
Колесник М. - Современный взгляд на терапию резистентных депрессий (2017)
Стасенко Т. - "Неврологічні читання пам’яті Д. І. Панченка": безцінний спадок великого вченого (2017)
Колесник М. - Шестнадцатые Данилевские чтения: достижения и перспективы экспериментальной и клинической эндокринологии (2017)
Стасенко Т. - Метаболическая и бариатрическая хирургия: нет права на ошибку! (2017)
Гузій О. - Інформаційна кампанія "Знімай рожеві окуляри". Проблеми надання паліативної допомоги в Україні (2017)
Колесник М. - Проблемные вопросы диагностики и лечения детей с соматической патологией (2017)
Стасенко Т. - Всесвітній день нирки — 2017: хвороби нирок і ожиріння. Проблема подвійного тягаря хвороб (2017)
Колесник М. - 5-ый Национальный конгресс неврологов, психиатров и наркологов Украины: тенденции развития и современные вызовы психоневрологической и наркологической помощи (2017)
Снєгірьов П. - Стратегічні напрями розвитку української медичної науки (2017)
Стасенко Т. - Персоніфіковані методи лікування в ревматології (2017)
Барміна Г. - Приватна медицина: вектори розвитку (2017)
Стасенко Т. - Система катамнезу — це резерв зниження інвалідності у дітей (2017)
Ніколаєнко В. - Інфекції у дітей — виклики сьогодення (2017)
Мартишин О. - Актуальні питання дитячої алергології та пульмонології (2017)
Гузій О. - Актуальні питання сімейної медицини (2017)
Барміна Г. - 8-ий Міжнародний медичний форум: інновації в медицині — для професіоналів (2017)
Снєгірьов П. - Міжвідомча консолідація — характерна ознака поточного етапу громадської активності в охороні здоров’я (2017)
Устінов О. - Програма "Доступні ліки": що необхідно знати лікарю? (2017)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Нарушения калиемии и заболевания почек (2017)
Уманець Т. Р. - Імуномодулюючі ефекти пробіотиків (2017)
Bonnefont-Rousselot D. - Ресвератрол и сердечно-сосудистые заболевания (2017)
Березин А. Е. - Роль статинов в современной стратегии лечения кардиоваскулярных заболеваний: фокус на аторвастатин (2017)
Березин А. Е. - Терапевтический потенциал альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты при кардиоваскулярных заболеваниях (2017)
Гульчий Н. В. - Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез, Ковальчук И. С., Дунаевский В. И., Котовский В. Й., Тимофеев В. И., Назарчук С. С. (2017)
Пашков В. М. - Правове забезпечення реформування сфери охорони здоров’я (2017)
Онищук Л. О. - Клінічне значення генетичного поліморфізму цитохрому CYP 2C9 у розвитку НПЗП-гастропатій, ускладнених шлунково-кишковою кровотечею, Ткач С. М., Балабанцева Г. П. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Вплив способу життя на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Вакалюк І. І. (2017)
Кузнецов В. В. - Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии, Скрипченко А. Г. (2017)
Рудень В. В. - Шкідливі для здоров’я поведінкові звички як фактори ризику та їх причинно-наслідковий вплив на захворюваність і смертність від гострого інфаркту міокарда серед населення Львівщини, Ковальська О. Р., Тімченко Н. Ф. (2017)
Прокопів М. М. - Фактори ризику, структура та наслідки гострого періоду інсульту у місті Києві за результатами прагматичного спостереження, Рогоза С. В., Трепет Л. М., Вакуленко Л. О., Ярощук І. Б., Скрипова Т. В., Пелешок С. Р., Поляков Є. О., Трейтяк В. С., Колєрова В. Г. (2017)
Титул, зміст (2019)
Ушакова Н. Г. - Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії, Помінова І. І. (2019)
Данілова Е. І. - Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств (2019)
Жиглей І. В. - Лібералізація валютного законодавства: причини та наслідки, Тимощук К. В. (2019)
Ковтун Т. Д. - Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України, Матвієнко А. П. (2019)
Пурій Г. В. - Дослідження циклічних коливань еміграції з України, Слюсаренко К. В., Кулішов В. В. (2019)
Рахман М. С. - Міжнародна туристична діяльність: сучасні реалії та тенденції, Нагорна Ю. В. (2019)
Havrylchenko O. V. - Diversification of the Structure of Export Activities Under Conditions of Economic Crisis and Loss of Foreign Markets (2019)
Печенюк А. П. - Реалізація національної етнокультурної компоненти сільського туризму в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Тимошенко О. В. - Компаративний аналіз економічного розвитку України та країн – членів Європейського Союзу (2019)
Тищенко О. П. - Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та домінанти формування стратегії управління (2019)
Шекета Є. Ю. - Необхідність податкової оптимізації як основна передумова детінізації бізнесу (2019)
Воронюк Є. В. - Інституціональний підхід до формування економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та світі, Чепелюк М. І. (2019)
Шарко В. В. - Принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства (2019)
Ситник Н. І. - Інноваційні технології в організаційному навчанні персоналу сучасних організацій (2019)
Криворотенко А. В. - Механізм трансферу знань в умовах інноваційних трансформаційних перетворень, Левченко А. О. (2019)
Антоненко Е. В. - Інновації як інструмент розвитку антикризового управління організацією, Гарафонова О. І. (2019)
Рекун Г. П. - Передумови виникнення розривів у кадровому забезпеченні розвитку регіонів, Меденець В. В. (2019)
Дмитренко О. В. - Обґрунтування застосування методу ковзного фокуса задля моделювання та прогнозування форми часового ряду, Іващенко П. О. (2019)
Пілько А. Д. - Моделі аналізу регіонального ринку картоплі, Вацеба М. Р. (2019)
Лимар В. В. - Природний потенціал розвитку біоорієнтованої економіки в Україні, Байдала В. В. (2019)
Ярмоленко В. В. - Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування (2019)
Малков Д. І. - Прогнозування розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі (2019)
Мельник М. І. - Розвиток підприємницької діяльності в регіоні: секторальний вимір, Лещух І. В. (2019)
Шпак С. А. - Классификация функций промышленного предприятия как основа классификации его потенциалов (2019)
Волоснікова Н. М. - Теоретичні підходи до оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на мікрорівні (2019)
Боняр С. М. - Ідентифікація та оцінка ризиків транспортних підприємств, Тарашевський М. М. (2019)
Єріна А. М. - Статистичні профілі мілітаризації глобального простору (2019)
Мельник Н. Г. - Тенденції та виклики розвитку бухгалтерської професії (2019)
Лайчук С. М. - Місце та роль робочого плану рахунків у інформаційній системі підприємства (2019)
Крутова А. С. - Методологічні засади формування звіту в розрізі країн у рамках реалізації вимог плану дій BEPS в Україні, Нестеренко О. О. (2019)
Васільєва Л. М. - Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні, Шевченко Т. І. (2019)
Рахман М. С. - Аналіз стану та вдосконалення банківських операцій України з іноземною валютою, Сасонін Д. А. (2019)
Коровій В. В. - Основні інструменти монетарної політики держави (2019)
Сироветник О. С. - Неподаткові надходження в системі доходів Державного бюджету України (2019)
Гончаренко І. Г. - Аналіз ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через банки України (2019)
Ключка О. В. - Вплив фінансового ринку на фінансове забезпечення суб’єктів господарювання, Воронченко В. В. (2019)
Yasinovska I. F. - Financial Resources of Domestic Enterprises: Problems of Formation and Efficient Use, Bei I. M. (2019)
Тарлопов І. О. - Аналіз діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (2019)
Бойко С. В. - Перспективи капіталізації страхових компаній України в контексті реформування прибуткового оподаткування, Шірінян Л. В. (2019)
Татаріна Т. В. - Інституціональна структура ринку страхування життя в Україні: стан і перспективи розвитку (2019)
Левкович О. В. - Шляхи покращення розвитку ринку облігацій в Україні, Фінько А. В. (2019)
Житар М. О. - Франчайзинг як форма ведення бізнесу в Україні, Ленкевич О. В. (2019)
Ковалевська А. В. - Аналіз моделей оцінки стейкхолдерів: прикладні аспекти формування стратегії сталого розвитку міст України, Зеленський С. В. (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Взаємозв’язок категорій "ефективність", "розвиток" і "якість" у процесі оцінювання діяльності закладу вищої освіти, Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С. (2019)
Довбня С. Б. - Механізм стратегічної оцінки конкурентної позиції підприємства, Чабанець Т. М. (2019)
Саух І. В. - Формування концептуальної моделі стратегічного аналізу підприємства на основі системно-динамічного підходу (2019)
Колещук О. Я. - Консолідація інформаційних ресурсів як системна основа стратегічного управління інноваційністю підприємств (2019)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до визначення ефективної моделі лідерства в умовах сформованого типу організаційної культури, Лоба К. О. (2019)
Власенко Т. А. - Методичний підхід до оцінювання рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін (2019)
Пивавар І. В. - Методика оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Пономаренко О. О., Лісна І. Ф. (2019)
Жегус О. В. - Розвиток маркетингового інструментарію дослідження інтересів ключових стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти, Савицька Н. Л. (2019)
Коломієць Г. М. - Трансформації маркетингу в умовах цифрової економіки: імперативи та перешкоди, Меленцова О. В., Штучний В. Г., Сущенко Н. Б. (2019)
Статівка Н. В. - Рецензія на наукову монографію Лаптєв В. І. Теорія і практика проблемно-орієнтованої системи управління та розвитку людських ресурсів : монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. 328 с. (2019)
Русак П. С. - Шановні колеги! (2019)
Чеканов Д. Ю. - 60 лет детской хирургической службе Николаевской области, Недавний Г. В., Грасюкова Н. И., Плиткин А. Ю. (2019)
Aksel’rov M. A. - Qualities of life of children with gallstone disease transferred a cholecystectomy in the early postoperative period living on subarctic region conditions, Malchevsky V. A., Kokotalkin A. A., Khrupa D. A. (2019)
Переяслов А. А. - Аналіз інтраопераційної діагностики та результатів гістологічного дослідження у дітей із гострим апендицитом, Стеник Р. В., Дворакевич А. О., Бобак А. І., Бурда О. Й., Опікан Н. М., Кітов В. Й., Гошовська І. І. (2019)
Шевчук Д. В. - Значення адреноблокаторів у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей (2019)
Дігтяр В. А. - Особливості лікування дітей із вродженою патологією сечоводу, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Хитрик О. Л., Обертинський А. В., Островська О. А. (2019)
Аверин В. И. - Стентирование рубцового сужения пищевода после химического ожога у детей: обзор литературы и собственный опыт, Рустамов В. М. (2019)
Wajszczuk E. - Urolithiasis – a chronic and recurrent disease in a girl with multiple congenital anomalies and cerebral palsy– case report, Szymanek-Szwed M., Samotyjek J., Jobs K., Jurkiewicz B. (2019)
Слєпов О. К. - Рідкісний клінічний випадок хірургічного лікування кили Аміанда у недоношеної новонародженої дитини, Пономаренко М. В., Маркевич О. В., Скиба О. С., Шипот О. Г. (2019)
Свирский А. А. - Идиопатический хилоторакс у новорожденных: клинические случаи, Махлин А. М., Заполянский А. В., Житкова Н. С., Замотин И. Д. (2019)
Риженко О. В. - Пологова та перинатальна травма дітей у практиці дитячого хірурга (клінічні спостереження) (2019)
Kolon Th. F. - Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA Guideline, Herndon C. D. A., Baker L. A., Baskin L. S., Baxter Ch. G., Cheng E. Y., Diaz M., Lee P. A., Seashore C. J., Tasian G. E., Barthold J. S. (2019)
Некролог. Світлій пам’яті Пащенка Юрія Володимировича. 14.03.1958 - 27.07.2019 (2019)
Правила подачі та оформлення статей (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Kalnіtska M. O. - Assessment of the development state of organizational and cultural resources of international tourism business (2018)
Nikolaev M. G. - Strategic company management in the digital business environment (2018)
Oeser T. - Dynamic Capabilities in the German financial services industry (2018)
Putsenteilo P. R. - Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations, Nyanko V. M., Karpenko V. L. (2018)
Riepina I. M. - Identification of the theoretical aspects of enterprise reputation, Kovtun V. P. (2018)
Trush O. O. - Economic component in the causes and consequences of emergencies, Gorovyi D. A. (2018)
Карабан О. М. - Громадське здоров’я: питання щодо проведення соціально-гігієнічного моніторингу, Вороньжев І. О., Ткач С. І. (2019)
Манащук Н. В. - Робочий зошит з пародонтології як один з елементів навчального процесу, Бойцанюк С. І., Чорній Н. В., Залізняк М. С. (2019)
Knigavko V. G. - Theoretical aspects of a decision-making process with examples of situational problems for students of medical universities, Radzishevska Yev. B., Solodovnikov A. S., Solodovnikova O. O. (2019)
Лизогуб М. В. - Вплив методу анестезії на розвиток післяопераційних ускладнень в хірургії поперекового відділу хребта (2019)
Черненко М. Є. - Особливості психоневрологічної адаптації у хворих з пізнім початком демієлінізуючої патології (2019)
Бабалян В. О. - Особливості хірургічного лікування вертельних переломів стегнової кістки у хворих літнього та старечого віку (2019)
Багмут И. Ю. - Особенности метаболизма биогенных аминов и их предшественников при длительном воздействии фторида натрия, Колесник И. Л. (2019)
Міщенко Т. С. - Ефект протизапальної нестероїдної терапії у корекції когнітивних порушень у пацієнтів із хронічною ішемією мозку на тлі метаболічного синдрому, Соколік В. В., Здесенко І. В., Деревецька В. Г., Дарій І. В. (2019)
Елоева З. В. - Роль провоспалительных цитокинов в активации латентной внутриклеточной инфекции при аутоиммунных ревматических болезнях и туберкулезе, Киселева Л. П., Мамалуй Н. И., Филонова Т. А., Савво В. М., Матвиенко С. А. (2019)
Сідаш Ю. В. - Вплив імунних механізмів у патоґенезі хронічного верхівкового періодонтиту (2019)
Литовченко І. Ю. - Застосування політерапії в місцевому лікуванні хронічного кандидозного стоматиту, Ніколішина Е. В., Іленко Н. М., Марченко А. В. (2019)
Більченко А. О. - Вплив артеріального тиску на рівні нових біомаркерів запалення РФД-15, Р-селектину та галектину-3 у хворих на артеріальну гіпертензію поєднано з цукровим діабетом 2 типу (2019)
Дяченко М. С. - Анамнестичні особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей, інфікованих хламідіями (2019)
Shvets A. M. - Formation of youth’ professional competence through professional orientation events in the vocational-technical schools system, Korobkova–Arzhannikova А. V., Havrylova T. V. (2019)
Гризодуб В. І. - Історія становлення кафедри ортопедичної стоматології 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти, Безсонов В. І., Іваніщенко Л. О., Пилипенко Т. І. (2019)
Abstract & References (2019)
Минцер О. П. - Системные взаимодействия в микроРНК в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, Залесский В. Н. (2019)
Петров В. В. - Перспективы та проблемы использования технологий BIG DATA в медицине, Минцер О. П., Крючин А. А., Крючина Е. А. (2019)
Вишневський В. В. - Застосування метрики хаусдорфа для визначення нетипових кардіоциклів у тривимірному фазовому просторі координат векторкардіограми, Романенко Т. М. (2019)
Минцер О. П. - Генерация процессов самоорганизации и самосборки в биологической тканевой инженерии в регенеративной медицине, Залесский В. Н., Бабинцева Л. Ю. (2019)
Білинський Й. Й. - Огляд методів ультразвукової діагностики дисплазії кульшового суглобу та визначення найбільш прийнятних із них для комп’ютерного прогнозування захворювання, Нікольський О. І., Гуральник А. Б., Погорілий В. В. (2019)
Chuiko G. P. - Combined processing of blood glucose self-monitoring, Dvornik O. V., Darnapuk Ye. S. (2019)
Єгоров С. В. - Комплексний статистичний аналіз даних медичних спостережень за дітьми з гострою хірургічною патологією, Коряшкіна Л. С., Симонець І. Ю. (2019)
Інформація для авторів (2019)
Siekiera J. - Legal consequences of ocean change in the South Pacific – outline of the problem (2019)
Kolomiiets Y. - Sustainability challenges for the modern shipping: legal analysis (2019)
Varykasha I. - Case concerning maritime delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). Investigation of positions (2019)
Чувакова Г. М. - Аномалії у морському праві: національний та міжнародний аспекти (2019)
Антошина І. В. - Інформаційна влада публічної адміністрації: вплив глобальних тенденцій (2019)
До уваги авторів (2019)
Долін В. - Просторовий розподіл та морфометрично-мінералогічні особливості пилового забруднення атмосфери в зоні впливу Трипільської ТЕС, Щербак О., Самчук А., Пампуха Г. (2019)
Kyselevych L. S. - The first record of Scheenstia (Actinopterygii, Holostei) from the Late Cretaceous of Ukraine in the context of European occurrence of Mesozoic lepisosteiform fishes, Kovalchuk O. M. (2019)
Боровик Л. - Роль чужорідних видів в сукцесіях на перелогах у Старобільських степах (2019)
Мельник Р. П. - Інвазійні види у рослинному покриві Національного природного парку "Олешківські піски", Мойсієнко І. І., Садова О. Ф., Захарова М. Я. (2019)
Королєсова Д. Д. - Чужорідні види у фауні Чорноморського біосферного заповідника, Москаленко Ю. О., Ніточко М. І. , Селюніна З. В., Ткаченко П. В. (2019)
Ocheretna K. - Cryptophagidae (Coleoptera) in Volodymyr Lazorko’s collection stored at Schmalhausen Institute of Zoology (Kyiv, Ukraine) (2019)
Son M. O. - Alien invertebrates in Ukrainian inland waters in the context of basin approach to river management and monitoring (2019)
Харчук С. - Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви, Загороднюк І. (2019)
Протопопова В. В. - Інвазійні види у флорі України. І. Група високо активних видів, Шевера М. В. (2019)
Анфімова Г. В. - Палеонтологічне зібран¬ня відділу геології Національного науково-природничого музею НАН України як наукова спадщина, Гриценко В. П., Деревська К. І., Руденко К. В. (2019)
Гардашук Т. - Ярослав Мовчан (1957–2017): життя задля збереження природи, Загороднюк І. (2019)
Реферати (2019)
Шульгач В. - Соматизми в антропонімній лексиці. Архетипи з коренем *Nog-/*-nogъ (2019)
Семашко Т. - Українські прізвища з колоративною основою як матеріал для реалізації етнолінгвістичного підходу до вивчення мовних явищ (2019)
Ящук Л. - Імена та імена-прізвиська розряду "nomina personalia” як джерело прізвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2019)
Яцій В. - Деякі прізвища Львівщини з погляду походження (Бахор, Біяк, Бута, Заруба) (2019)
Ковтюх С. - Два Шевченки чи два Шевченка: до проблеми граматичної прескрипції (2019)
Сегін Л. - Метрична книга села Великі Дідушичі як цінна пам’ятка і як джерело для ономастичних досліджень (2019)
Вирста Н. - Українські прізвища на –ай, –ей, –ій (на прикладі сучасних прізвищ Покуття) (2019)
Заваринська І. - Асоціативно-образне переосмислення значення англійських та українських власних імен у різних мовних картинах світу (2019)
Садова Л. - Специфіка сільського іменника півдня Волинської області початку ХХ століття (на матеріалі "сповідної книги прихожан Іовського храму села Борисковичі 1929 року”) (2019)
Тачила Н. - Да пытання аб лінгвістычным даследаванні антрапонімаў з асновай-этнонімам у гаворках Беларусі (2019)
Ахмедова Ю. - Словозмінна парадигматика жіночих імен ІІІ відміни в сучасній українській літературній мові (2019)
Чорноус О. - Структурування прізвищ в українській та зарубіжній ономастиці (2019)
Ющишина О. - Історія вивчення української антропонімії та перспективи досліджень антропонімів Хмельниччини (2019)
Дзятко Д. - Усходнеславянскія слоўнікі анамастычных тэрмінаў і агульныя праблемы метатэрмінаграфіі (2019)
Черненко Т. - Соматична метафора в географічній термінології Житомирщини (2019)
Федурко М. - Оніми як маркери ідіостилю поета Петра Карманського (2019)
Вільчинська Т. - Міфоніми в українській етнокультурі й творчості письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, Вишневська Г. (2019)
Лісняк Н. - Власні географічні назви в лемківських піснях (2019)
Бачинська Г. - Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука, Тишковець М. (2019)
Крупеньова Т. - Перемога онімійних номінацій у драматичних творах Лесі Українки (2019)
Havryliuk І. - (Not) lost in translation: proper names in "Don Quixote” translated into Ukrainian by M. Lukash (2019)
Тимошик Г. - Гагіонімний простір паремійного корпусу "Галицько-руських народнїх приповідок” Івана Франка (2019)
Шотова-Ніколенко Г. - Проблематика вивчення власних назв у літературній ономастиці: автор і його твір (2019)
Браїлко Ю. - Лінгвокультурний код ойконіма Львів в українському поетичному дискурсі (2019)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня антропонімія Франкової прози як об’єкт ідіолектної лексикографії (2019)
Вегеш А. - Літературно-художні антропоніми як засоби творення образів у романі "Мафтей” Мирослава Дочинця (2019)
Максимюк М. - Власні назви на позначення України у романах В. Кожелянка "дефілядного” циклу (2019)
Яцків Р. - Словесний образ апостола в українському поетичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2019)
Бербер Н. - Метафоричне функціонування поетонімів у художній прозі Оксани Забужко (2019)
Боєва Е. - Функційна епістема заголовчих комплексів у художньому мовленні Ольги Кобилянської (2019)
Сціра М. - Градуальність у фразеологізмах з ономастичним компонентом (2019)
Лукаш Г. - Домоніми як знаки культурної інформації (2019)
Зимовець Г. - Роль кольороназв у формуванні українського ергонімікону (2019)
Сидоренко О. - Специфіка іменувань об’єктів надання медичних послуг та аптек (на прикладі назв Києва та Київської області) (2019)
Асіїв Л. - Фалероніми доби боротьби за українську державність (до 1991 року) (2019)
Кавальова О. - Намінатыўныя характарыстыкі эргонімаў Усходняга Палесся (на матэрыяле назваў крам прадуктаў харчавання г. Мазыра), Таранава К. (2019)
Проць О. - Складені мікротопоніми півночі Львівщини (2019)
Yanitska-Falatiuk N. - How to study microtoponym? (2019)
Левчук О. - Принципи та мотиви номінації сучасної української гіпонімії (2019)
Василик О. - Відапелятивні дримоніми історичної Уманщини (2019)
Сіманович В. - Прэсонім як аб’ект беларускай анамастыкі (2019)
Колесник Н. - Бучко Д. Походження назв населених пунктів Тернопільщини / Дмитро Бучко, Віра Котович. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 316 с. (2019)
Купчинська З. - Цілісне дослідження антропонімії Холмщини XVI–XVII ст. (2019)
Котович В. - Ойконімний код як вияв духу й буття, традицій та новаторства назвотворення (2019)
Єфименко І. - Габорак М. Прізвища Галицької Гуцульщини. Етимологічний словник / Мирослав Габорак. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. – 584 с. (2019)
Костів О. - Не тільки про Болехів… (2019)
Титул, зміст (2017)
Снєгірьов П. - Пульс НАМН України: підсумки року та плани на майбутнє, поповнення лав елітарного легіону та активізація молодої зміни (2017)
Гузій О. - Проблема первинного вродженого імунодефіциту в Україні потребує термінового вирішення (2017)
Колесник М. - Гипоменструальный синдром у девочек-подростков: патогенез, профилактика, отдаленные последствия (2017)
Снєгірьов П. - Столична медицина: вчора, сьогодні, завтра / спеціальний нарис-есей/ (2017)
Колесник М. - Институт микробиологии и иммунологии имени И.И. Мечникова отпраздновал 130-летие (2017)
Ніколаєнко В. - Спадкові, метаболічні та вроджені захворювання печінки в дитячому віці: питання діагностики, консервативного та оперативного лікування (2017)
Мартишин О. - Туберозний склероз: рідкісне захворювання, яке потребує особливої уваги (2017)
Снєгірьов П. - Обрії сучасних інновацій в акушерстві та гінекології (2017)
Стасенко Т. - Впровадження сучасного європейського досвіду лікування захворювань нервової системи (2017)
Стасенко Т. - Україна — Швеція: наука ніколи не зупиняється! (2017)
Мартишин О. - Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні (2017)
Снєгірьов П. - ХОЗЛ у дзеркалі GOLD-2017: від науково-технологічних інновацій до практично-лікувальних можливостей (2017)
Гузій О. - Кращі практики сімейної медицини з перших вуст. Зарубіжний досвід (2017)
Устінов О. - Кинути курити легко: запрацював професійний сервіс для допомоги курцям (2017)
Стасенко Т. - Епілепсія: сучасна експертна думка щодо лікування та діагностики (2017)
Колесник М. - Современные возможности лечения в детской гастроэнтерологии и нутрициологии (2017)
Осадчий О. - Малоінвазивні втручання — основний тренд розвитку світової урології (2017)
Снєгірьов П. - Безпека як сенс медицини (2017)
Колесник М. - Биоэтика и биобезопасность: мультидисциплинарные аспекты (2017)
Палій І. Г. - Стандарти діагностики та лікування кислотозалежних і Helicobacter pylori-асоційованих захворювань (2017)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Гиперкалиемия и заболевания почек (2017)
Урсодезоксихолевая кислота: возможности применения в лечении хронических заболеваний печени (2017)
Березин А. Е. - Современные подходы к комбинированной антигипертензивной терапии: фокус на пациентов различного кардиоваскулярного риска (2017)
Березин А. Е. - Современная стратегия неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе (2017)
Безшейко В. Г. - Боль в нижней части спины и ишиас: обзор диагностических мероприятий и фармакотерапия (2017)
Колесник Т. В. - Место бетаксолола в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (2017)
Зозуля І. С. - Гострі отруєння алкоголем у дорослих, алкогольна кома: практичні рекомендації на догоспітальному етапі, Курдиль Н. В., Падалка В. М., Іващенко О. В. (2017)
Возіанов С. О. - Сучасний підхід до діагностики кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. (2017)
Потяженко М. М. - Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку, Вакуленко К. Е., Люлька Н. О., Дубровинская Т. В., Остапчук Ю. А. (2017)
Біляєва О. О. - Особливості видового складу збудників гнійно-запальних захворювань м’яких тканин, Кароль І. В., Філоненко Г. В., Крижевський Є. Є. (2017)
Мороз Г. З. - Поширеність тривожних та депресивних розладів у військових лікарів, Седченко І. В., Ткачук І. М., Мосур С. В. (2017)
Матяш Л. А. - Синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и при их сочетании (2017)
Бицадзе А. Г. - Создание прогностической модели индивидуального риска послеоперационной летальности у больных острым инфарктом миокарда при экстренной коронарной реваскуляризации (2017)
Дзісь І. Є. - Прогностичне значення маркерів системного запалення для перебігу негоджкінських лімфом і хронічної лімфоцитарної лейкемії, Томашевская А. Я., Дзісь Є. І., Даниш О. Й. (2017)
Марунчин Н. А. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності аморфного нанокремнезему у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2016)
Полвека в медицине труда Кундиев Ю. И., первый вице-президент НАМН Украины, академик НАН и НАМН Украины, директор ГУ "Институт медицины труда НАМН Украины" (2016)
Варивончик Д. В. - Світові епідеміологічні характеристики поширеності порушень зору (2016)
Mulvihill A. O. - Nystagmus secondary to drug exposure in utero, Cackett P. D., George N. D., Fleck B. W. (2016)
Середа Е. В. - Особенности экспрессии виментина структурными элементами роговицы кроликов при применении амниотической мембраны с различными методами ее фиксации на модели бактериального кератита, Вит В. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2016)
Абышева Л. Д. - Оптимизация лечебно-диагностического процесса у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, Александров А. С., Арапиев М. У., Арджевнишвили Т. Д., Бакунина Н. А., Басинский А. С., Брежнев А. Ю., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В., Гарькавенко В. В., Городничий В. В., Горшкова М. С., Гусаревич А. А., Дорофеев Д. А., Завадский П. Ч., Захарова М. А., Захидов А. Б., Зверева О. Г., Каримов У. Р., Кондракова И. В., Куроедов А. В., Ланин С. Н., Липатов Д. В., Ловпаче Дж. Н., Лоскутов И. А., Молчанова Е. В., Огородникова В. Ю., Онуфрийчук О. Н., Петров С. Ю., Рожко Ю. И., Таштитова Л. Б., Хохлова А. С., Шапошникова И. В., Шахалова А. П. (2016)
Малецкий А. П. - Современные достижения в диагностике и лечении внутриглазных меланом и пути их развития (2016)
Леус Н. Ф. - Влияние офтальмогипертензии на процессы пероксидации в хрусталике и камерной влаге при моделировании возрастной катаракты, Альдахдух М. (2016)
Куроедов А. В. - Эффективность применения интравитреального имплантата дексаметазона (Озурдекс) у пациентов с постокклюзионным фовеолярным отеком, Городничий В. В., Кондракова И. В., Гапонько О. В., Захарова М. А., Огородникова В. Ю., Фомин Н. Е. (2016)
Веселовская Н. М. - Современная тактика лечения глаукомы у женщин в период беременности и лактации, Кухар Н. В. (2016)
Веселовская Н. М. - К вопросу о клинических особенностях, диагностике и тактике лечения первичной закрытоугольной глаукомы и ее острого приступа, Жеребко И. Б. (2016)
Веселовська З. Ф. - Деякі питання щодо гіпотензивної терапії глаукоми (2016)
Контактні дані авторів, відповідальних за публікацію (2016)
Науково-практична конференція "Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органа зору. Алгоритми лікування ендокринних захворювань – міждисциплінарний підхід" (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Емотивний профіль радості в українській фраземіці (2019)
Шевченко Л. І. - Нові слова як маркери часу: медійна лексикографія сьогодні і в перспективі, Сизонов Д. Ю. (2019)
Гарбера І. В. - Предметний код культури в зоні міжкодових переходів образного складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок (2019)
Дружинець М. Л. - Екологія українського усного мовлення: вимова голосних звуків (2019)
Костюк Ю. М. - Суспільно-політичні неозапозичення у мові інтернетвидань: варіантність у синхронії (2019)
Кулібаба М. О. - Конституенти лексико-семантичного поля "Синоптична метеорологія": лексикографічний аспект (2019)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Явище семантизації в державних стандартах України (на матеріалі термінології харчової промисловості) (2019)
Овчаренко Н. І. - Функціональний простір педагогічного терміна (семантичний аспект) (2019)
Осінчук Ю. В. - Історичні словники як джерело вивчення церковнослов’янських запозичень (2019)
Охріменко Т. В. - Запозичене освоєне та власне слов’янське в лексиці грошових найменувань (2019)
Поліщук С. С. - Назви приміщень для утримування свійських тварин у говірках Середнього Надбужжя (2019)
Чаган О. І. - Назви малих архітектурних форм у бойківських говірках (2019)
Хаценко Л. І. - Взаємозв’язок змін у словотворенні зі змінами у лексичній системі української літературної мови середини ХІХ – початку ХХІ століття (2019)
Хомік О. Є. - Евфемізми на позначення табуйованих тварин в українському лінгвокультурному просторі (2019)
Вербич С. О. - Сучасні ойконіми України з російськомовною структурою: нормативний аспект (2019)
Карпенко О. Ю. - Англомовні гемероніми: структурний аспект, Васильєва О. О. (2019)
Колесник Н. С. - Особливості мотиваційної бази прізвиськ учителів (2019)
Поповський А. М. - Слово лобода в ономастичному та апелятивному аспектах (2019)
Сологуб Н. М. - Власні назви в поезії Яра Славутича (2019)
Торчинський М. М. - Кількісна характеристика власних назв матеріальних об’єктів (2019)
Боєва Е. В. - До питання про семантизацію власних назв у романі "Слово за тобою, Сталіне!" В. Винниченка (2019)
Браїлко Ю. І. - Функційність оніма Кремль в українській поезії (2019)
Брайченко С. Л. - Маловживані чоловічі особові імена мешканців Одещини (2019)
Вербовецька О. С. - Індивідуальні прізвиська, мотивовані офіційними назвами осіб (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) (2019)
Галаур С. П. - Регулятивні параметри онімів у сучасній українській художній прозі (2019)
Зайченко Н. Ф. - Письменницькі антропоніми в аспекті прецедентності та інтертекстуальності, Паламарчук О. Л. (2019)
Крупеньова Т. І. - Структурно-семантичні особливості Одеських муралів (2019)
Лупол А. В. - Структурність ідіолекту онімного простору В. Стуса (2019)
Мартос С. А. - Словотвірна структура годонімів Херсона (2019)
Мельник Г. І. - Оніми у структурі ідіостилю Є. Маланюка (на матеріалі збірки "Перстень і посох") (2019)
Плясун О. М. - Прецедентні оніми в іміджі України: Тарас Шевченко (2019)
Сеник Г. В. - Багатокомпонентні неофіційні іменування (2019)
Соприкіна В. Д. - Профілювання концептів власних назв на прикладі псевдонімів українських учасників "Євробачення" (2019)
Форманова С. В. - Інвективна семантика дієслів в українській мові (2019)
Христіанінова Р. О. - Категорія відповідності / невідповідності в сучасній українській мові (2019)
Шепель Ю. А. - О системности и иерархии в современном словообразовании (2019)
Дубинець З. О. - Продуктивні типи семантичних змін у сучасній українській мові (на матеріалі ЗМІ) (2019)
Попкова О. А. - Складні слова як вияв тенденції до мовної економії у масмедійному дискурсі початку ХХІ сторіччя (2019)
Торчинська Н. М. - Монолог як об’єкт дослідження сучасної лінгвістики (2019)
Хрустик Н. М. - Словотвірна проблематика в науковій спадщині Ю. О. Карпенка, Горбань В. В. (2019)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2017)
Веселовська З. - Дорогі колеги! (2017)
Moreno L. - Ocular trauma from land mines among soldiers treated at a University Hospital in Medellín, Colombia, Velasquez L. F., Restrepo C. A., Paulo J. D., Donado J., Muñoz M. L., Aristizabal J. J. (2017)
Бездетко П. А. - Особенности течения дисфункции мейбомиевых желез у больных c симптоматической А- и В-диабетической полинейропатией, Ивженко Л. И. (2017)
Бездітко П. А. - Особливості ураження зорового нерва у хворих з цукровим діабетом, Карлійчук М. А. (2017)
Витовская О. П. - Уровень экспрессии генов факторов роста (VEGF и Ang-1) и цитокинов (IL-10 и TNF-alfa) в биоптатах конъюнктивы больных с сахарным диабетом 2-го типа с непролиферативной диабетической ретинопатией, Таха Салах Ахмад, Клименко П. П. (2017)
Абышева Л. Д. - Влияние местной гипотензивной терапии глаукомы на развитие и прогрессирование синдрома сухого глаза, Авдеев Р. В., Александров А. С., Арапиев М. У., Бакунина Н. А., Баранова Н. А., Басинский А. С., Брежнев А. Ю., Газизова И. Р., Галимова А. Б. (2017)
Варивончик Д. В. - Синдром сухого ока в підземних працівників вугільних шахт, Благун І. В., Мішенін А. Б. (2017)
Сердюк В. Н. - Сравнительная оценка влияния факторов прогрессии диабетической ретинопатии на содержание маркера повреждения эндотелия интерлейкина-8 в крови при метаболическом синдроме, Пилипенко Л. Ю. (2017)
Оганесян А. А. - Эффективность N-ацетилкарнозина при диабетической ретинопатии, Минасян А. Г., Cейранян В. М., Акопян В. Е. (2017)
Иестер М. - Бринзоламид: обзор фармакологических аспектов применения в лечении открытоугольной глаукомы и офтальмогипертензии (2017)
Сакович В. Н. - Бактериальные кератиты: патогенез и лечение, Волок С. И., Малик Л. П., Исаев А. А. (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Веселовская З. Ф. - Офтальмология без границ (2016)
Витовская О. П. - Эпидемиологические аспекты первичной инвалидности вследствие глаукомы в Украине, Алифанова Т. А., Повещенко Ю. Л. (2016)
Веселовская Н. Н. - К вопросу о рисках развития офтальмогипертензии и первичной открытоугольной глаукомы (2016)
Бездетко П. А. - Эссенциальная офтальмогипертензия. Вопросы клиники, диагностики и лечения (2016)
Веселовская З. Ф. - К вопросу о нейропротекции в лечении глаукомы, Веселовская Н. Н., Гарник Т. П. (2016)
Tuulonen A. - Sustainable eye care (2016)
Полякова С. И. - Современное представление о классификации, патогенезе, клинике, диагностике и лечении эндокринной офтальмопатии, Малецкий А. П., Каяли А. (2016)
Гайдамака Т. Б. - Влияние Липофлавона на активность окислительно-восстановительных ферментов в слезной жидкости при кератите у больных с синдромом сухого глаза, Рафалюк С. Я. (2016)
Недзвецкая О. В. - Зависимость различных форм возрастной макулярной дегенерации от нарушений светового суточного режима пациентов и продукции гормона мелатонина, Колот А. В., Ковтун М. И. (2016)
Стоцька Л. М. - Порівняльна характеристика стану периферичного та центрального зору в пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою в контексті біоелектричної активності відповідних рівнів сітківки (2016)
Рыков С. А. - Психоэмоциональный статус пациентов с глаукомой, Могилевский С. Ю., Петренко О. В., Шаргородская И. В., Третяк В. В. (2016)
Всеобщий доступ к здоровью глаз. Глобальный план действий на 2014 – 2019 гг. (2016)
Контактні дані авторів, відповідальних за публікацію (2016)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2018)
Веселовська З. - Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні (2018)
Бігун Н. М. - Результати застосування імплантату з політетрафторетилену для формування опорно-рухової кукси з лункою у хворих після евісцерації очного яблука з приводу травм і млявопрогресуючих увеїтів, Малецький А. П. (2018)
Семенко В. В. - Исследование активности ферментов цикла Кребса в тканях глаза при экспериментальной диабетической ретинопатии, Сердюк В. Н., Савицкий И. В. (2018)
Бездітко П. А. - Особливості змін комплексу гангліонарних клітин сітківки у хворих із цукровим діабетом залежно від товщини решітчастої пластинки склери, Карлійчук М. А. (2018)
Шпандау У. - Перфорація очного яблука з внутрішньоочним стороннім тілом: відстрочена або невідкладна вітректомія (2018)
Веселовская З. Ф. - Наш опыт антиоксидантной терапии диабетической катаракты на основе N-ацетилкарнозина, Веселовская Н. Н., Жеребко И. Б. (2018)
Kreissig I. - Repair of Primary Retinal Detachment: Review of Techniques for Repair Developed in the Past 85 Years (2018)
Гепсен И. Ф. - Суточный контроль внутриглазного давления с применением латанопроста, травопроста и биматопроста у пациентов с эксфолиативным синдромом и офтальмогипертензией, Озкая Е. (2018)
Foroozan R. - Клинический случай нормотензивной глаукомы (2018)
Устименко С. Б. - Клінічний випадок лікування пацієнта з рецидивуючим ішемічним діабетичним макулярним набряком сітківки, Аліфанов І. С. (2018)
Безкоровайна І. М. - Ступінь пошкодження шару нервових волокон сітківки як маркер структурних порушень у пацієнтів із діабетичною ретинопатією, Антіхович М. П., Клочко М. М., Ряднова В. В. (2018)
Сакович В. М. - Клінічний випадок лікування пацієнта з тромбозом центральної вени сітківки та посттромботичною макулопатією, Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гарькава Н. А., Цурбан І. В. (2018)
Карлійчук М. А. - Томографічні критерії субклінічної стадії діабетичної оптичної нейропатії, Бездітко П. А. (2018)
Луценко Н. С. - Морфологические и гемодинамические особенности макулярной области у больных с первичной открытоугольной глаукомой, Рудычева О. А., Исакова О. А., Яцун А. В. (2018)
Федченко С. О. - Ефективність мікроімпульсної лазерної коагуляції пігментного епітелію сітківки в пацієнтів з віковою макулопатією (2018)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2016)
Президент ПВНЗ "КМУ УАНМ" Олександр Поканевич (2016)
Mokbel T. H. - Corneal biomechanical parameters, corneal sensitivity: small-incision lenticule extraction versus femtosecond laser-assisted laser in situ keratomileusis, Ghanem A. A., Mady S. A., El-Emam D. S. (2016)
Абышева Л. Д. - Многоцентровое исследование по изучению показателей офтальмотонуса у пациентов с продвинутыми стадиями первичной открытоугольной глаукомы на фоне проводимого лечения, Авдеев Р. В., Александров А. С., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В., Гарькавенко В. В., Гетманова А. М., Городничий В. В., Горшкова М. С., Гусаревич А. А., Дорофеев Д. А., Жаворонков С. А., Завадский П. Ч., Захидов А. Б., Зверева О. Г., Каримов У. Р., Кулик А. В., Куроедов А. В., Ланин С. Н., Ловпаче Дж. Н., Лоскутов И. А., Молчанова Е. В., Нефедов Н. А., Огородникова В. Ю., Онуфрийчук О. Н., Опенкова Е. Ю., Петров С. Ю., Рожко Ю. И., Сиденко Т. А., Таштитова Л. Б., Фомин Н. Е., Худжатова М. С. (2016)
Шаргородская И. В. - Сравнительный анализ измерения биомеханических показателей роговицы у пациентов с кератоконусом при использовании различных методов (2016)
Веселовская Н. Н. - Опыт применения глазных капель индоколлира 0,1 % и дексаметазона 0,1 % после факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при сахарном диабете I типа, Жеребко И. Б. (2016)
Радченко Ю. А. - Митохондриальная активность мононуклеарных клеток крови у больных с первичной открытоугольной глаукомой (2016)
Мойсеєнко Н. М. - Удосконалення діагностики компресійних пошкоджень зорового нерва в динаміці (2016)
Павлюк С. В. - Наш досвід застосування мікрошунта Ex-Press при хірургічному лікуванні глаукоми, Будзінська І. В., Назарчук Г. Г. (2016)
Сакович В. Н. - Использование оптической денситометрии в оценке патологических изменений роговой оболочки у пациентов с передними увеитами, Алифанов И. С., Щербаков Б. Д., Березнюк Л. Г. (2016)
Стебловська І. С. - Зміни морфології сітківки після видалення катаракти за допомогою фемтосекундного лазера, Безкоровайна І. М., Пархоменко Г. Я. (2016)
Веселовская З. Ф. - Современные аспекты лечения катаракты и глаукомы, Веселовская Н. Н., Жеребко И. Б. (2016)
Веселовська Н. М. - Клінічний випадок високогірної ретинопатії, Кухар Н. В. (2016)
Резюме заседания Межнационального экспертного совета по проблемам глаукомы (2016)
Контактні дані авторів, відповідальних за публікацію (2016)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2017)
Мелліна В. Б. - Порівняльний аналіз результатів лікування дисбінокулярної амбліопії за допомогою мікропризмових окулярів та плеоптичного лікування, Риков С. О. (2017)
Сердюк В. Н. - Влияние эктоина на течение травматического увеита у детей, Клопоцкая Н. Г., Устименко С. Б., Тарнопольская И. Н., Майденко Е. Н., Клопоцкая Е. П. (2017)
Панченко Н. В. - Динамика клеточного типа увеальной меланомы в харьковской области за последние 30 лет, Гончарь Е. Н., Приходько Д. О., Переяслова А. С. (2017)
Мойсеєнко Н. М. - Прогностичне значення офтальмоскопічної симптоматики травматичної оптичної невропатії (2017)
Сердюк В. Н. - Содержание лептина в крови у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии, Ищенко В. А. (2017)
Соболева И. А. - Применение глюкокортикостероидов в лечении центральной хориоретинальной дистрофии и возрастной макулярной дегенерации (2017)
Tuulonen A. - Cost-effectiveness of screening for open angle glaucoma in developed countries (2017)
Веселовская З. Ф. - Глаукома при псевдофакии и афакии, Веселовская Н. Н. (2017)
Сакович В. Н. - Бактериальные кератиты: эпидемиологические особенности, факторы риска, этиология, Волок С. И., Малик Л. П., Исаев А. А. (2017)
Tuulonen A. - Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Катаракта (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Веселовська З. - Шановне панство! (2019)
Веселовская З. Ф. - Актуально о Всемирном дне борьбы с глаукомой и не только! (2019)
Шпандау У. - Новий метод епісклерального пломбування з операційним мікроскопом та оптичною системою (2019)
Сук С. А. - Аналіз зв’язку вмісту фракталкіну в крові зі станом сітківки у хворих з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичним макулярним набряком, Риков С. О., Кирилюк М. Л. (2019)
Малачкова Н. В. - Проблематика діагностики та лікування гострих запальних захворювань кон’юнктиви в дітей, Кривецька Н. В., Берсанукаєва Я. В. (2019)
Мойсеєнко Н. М. - Ультраструктурні аспекти нейропротекторної терапії при травматичній оптичній невропатії (2019)
Демин Ю. А. - Пути минимизации побочных эффектов антиглаукомных препаратов, Шебанов Р. В. (2019)
Крейссіг І. - Відновлення первинного відшарування сітківки: огляд технік, розроблених за останні 85 років (2019)
Денисюк Л. И. - Эффективность микроимпульсной трабекулопластики в лечении псевдоэксфолиативной глаукомы, Сук С. А., Кузнецова Т. А. (2019)
Лаврик Н. С. - Дослідження впливу ранньої коригувальної терапії каротиноїдами на оптичну щільність макулярного пігменту у хворих на катаракту, Денисюк О. Ю., Гуржій Ю. М. (2019)
Думанська Г. В. - Короткочасна гіпоксія в моделі зорового нерва in vitro, Веселовський М. С. (2019)
Кузнецов К. І. - Кальцієва сигналізація в гангліозних клітинах сітківки в нормі та при цукровому діабеті, Маслов В. Ю., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2019)
Путиенко А. А. - Функциональные результаты витреальной хирургии далекозашедших стадий пролиферативной диабетической ретинопатии (2019)
Ольхова О. В. - Пряма та ефективна нейропротекція глаукоми (2019)
Рудавська Л. М. - Вплив комбінованої операції глибокої склеректомії та лазерної трабекулопластики ab externo на перебіг глаукомної оптичної нейропатії, Новицький І. Я. (2019)
Риков С. О. - Первинна відкритокутова глаукома як мітохондріальна патологія, Денисюк Л. І., Радченко Ю. О. (2019)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування ризику макулярного набряку при діабетичній ретинопатії на підставі визначення агрегації тромбоцитів, Панченко Ю. О. (2019)
Малачкова Н. В. - Ступінь асоціації сполучень генотипів поліморфізмів rs2745599 і rs984253 гена FOXC1 та rs35934224 гена TXNRD2 з первинною відкритокутовою глаукомою та їх вплив на розвиток захворювання, Веретельник С. П. (2019)
Могілевський С. Ю. - Роль поліморфізму Pro12Ala гена PPARG в механізмах внутрішньоочної гіпертензії при неоваскулярній глаукомі у хворих із цукровим діабетом 2-го типу, Гудзенко К. А. (2019)
Могілевський С. Ю. - Роль поліморфізму Pro72Arg гена TP53 при первинній відкритокутовій глаукомі, Денисюк Л. І., Зябліцев С. В. (2019)
Панченко Ю. О. - Можливості комбінованого лікування - вітректомія та вітректомія з панретинальною лазеркоагуляцією у лікуванні діабетичної ретинопатії у хворих із цукровим діабетом 2-го типу (2019)
Баринов Ю. В. - Применение дренажных систем у детей с рефрактерной глаукомой, Забродская Е. М. (2019)
Сакович В. М. - Наш досвід лікування пацієнтів з ексудативною формою вікової макулярної дегенерації, Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гарькава Н. А., Цурбан І. В. (2019)
Коробова О. В. - Ефективність застосування афліберсепту при тяжкій непроліферативній та проліферативній діабетичній ретинопатії в поєднанні з діабетичною макулопатією: 6 місяців спостереження (2019)
Коробова О. В. - Ефективність лікування вторинної неоваскулярної термінальної больової глаукоми, Гудзенко К. А., Булига О. С., Нікітенко Д. О. (2019)
Новицький І. Я. - Порівняння ефективності ендотрабекулоектомії як самостійної операції та в комбінації з факоемульсифікацією катаракти у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою, Смаль Т. М., Левицька О. В. (2019)
Демин Ю. А. - Клеточные факторы роста после антиглаукоматозной операции при использовании криоконсервированного амниона человека, Рязанцев В. В., Казмирук И. Л. (2019)
Барінов Ю. В. - Досвід застосування препарату інтравітреального імпланта "Озурдекс" у дитячому віці, Черненко М. А. (2019)
Дзюба Н. О. - Ефективність комплексного лікування сухої форми вікової дегенерації макули, Тихончук Н. А. (2019)
Ковальчук К. В. - Активность пуриновых рецепторов тромбоцитов как индикатор прогрессирования возрастной макулярной дегенерации, Могилевский С. Ю., Денисюк Л. И., Хоменко Т. Б. (2019)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2019)
Веселовская З. Ф. - Глаукома "+", 2019: настоящее и будущее отечественной офтальмологии (2019)
Vasudevan S. K. - Neuroprotection in glaucoma, Gupta V., Crowston J. G. (2019)
Вітовська О. П. - Епідеміологія інфекційних увеїтів, Розумій Н. М., Зябченко Н. В. (2019)
Новицький І. Я. - Вплив комбінованої операції глибокої склеректомії і лазерної трабекулопластики ab externo на перебіг глаукомної оптичної нейропатії, Рудавська Л. М. (2019)
Панченко Ю. О. - Фактор некрозу пухлин-альфа і рецидиви діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих з цукровим діабетом 2-го типу (2019)
Веселовська З. Ф. - Оновлення терапевтичних можливостей фармакотерапії первинної відкритокутової глаукоми, Веселовська Н. М., Запорожченко І. Б. (2019)
Cердюк В. Н. - Наши результаты применения прямой нейропротекции в комплексном лечении глаукоматозной оптической нейропатии у больных с первичной открытоугольной глаукомой за период с 2011 по 2019 год, Устименко С. Б., Кушнир Н. Н., Максимова И. Р. (2019)
Термінологія та настанови з глаукоми, 2014–2018 (Розділ 1) (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей (2019)
Титул, зміст (2017)
Гузій О. - "День орфанного хворого" в лікарні "ОХМАТДИТ" (2017)
Стасенко Т. - Генетика репродукції: сучасні можливості та перспективи розвитку в Україні (2017)
Устінов О. - Гострий інфаркт міокарда: порятунок життя стає доступнішим (2017)
Мартишин О. - У Києві урочисто відкрито тренінгово-реабілітаційний центр європейського рівня (2017)
Стасенко Т. - Передова світова практика трансплантації органів і регенеративної медицини (2017)
Устінов О. - Перехід до нової системи охорони здоров’я: практичні питання реалізації (2017)
Осадчий О. - Нові горизонти української кардіохірургії (2017)
Мартишин О. - Медичний "Оскар": в Україні обрано кращих медиків (2017)
Гузій О. - Пацієнторієнтована статистика та паліативна допомога в Україні (2017)
Стасенко Т. - Київ — Стамбул: міжнародна співпраця (2017)
Снегирев Ф. - Минский формат: ценные уроки организации здравоохранения и медицинского права Республики Беларусь (2017)
Колесник М. - 6 З’їзд нейрохірургів України: досягнення та перспективи української нейрохірургії (2017)
Снєгірьов П. - Ab cor — ad ovo* Безпека вагітних: мультидисциплінарний підхід (2017)
Стасенко Т. - Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції (2017)
9 Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації" (2017)
Устінов О. - Медична реформа: у вересні можлива поява нового законопроекту (2017)
Перспективы трудоустройства украинских медиков в Германии (2017)
Осадчий А. - Александр Усенко о прошлом, настоящем и будущем отечественной хирургии (2017)
Вороненко В. В. - Особливості медичного забезпечення населення та військ у зоні АТО. Реалії та перспективи створення єдиного медичного простору, Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Шуригін О. Ю. (2017)
Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (2017)
Охотнікова О. М. - Екзогенний алергічний альвеоліт: етіопатогенез, діагностика, клініка, лікування, Усова О. І. (2017)
Нефрология "под микроскопом". Ангиомиолипома почки: самостоятельная и ассоциированная болезнь (2017)
Таха С. А. - Клинико-иммунологическая эффективность применения аргинина в комплексном лечении пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией, Витовская О. П., Бычкова Н. Г., Соколова А. М. (2017)
Максименко М. В. - Чи всі пацієнти потребують профілактики стресово-ерозивного ураження шлунково-кишкового тракту?, Лобанов С. М., Падій В. І., Тюлюкін І. О. (2017)
Березин А. Е. - Современные подходы в лечении при артериальной гипертензии: фокус на блокаторы β-адренорецепторов и комбинации на их основе (2017)
Безшейко В. Г. - Менеджмент пациентов с центральной постинсультной болью: в фокусе — прегабалин (2017)
Гузий А. В. - ЭСПА-ФОЦИН. Преимущества уроселективного антибиотика в лечении цистита (2017)
Березин А. Е. - Программы первичной и вторичной превенции кардиоваскулярных заболеваний: фокус на аторвастатин (2017)
Осадчий А. - Тройная антигипертензивная терапия и оптимизация лечебной тактики у пациентов с артериальной гипертензией (2017)
Бондаренко О. М. - Малоінвазивні технології у лікуванні пацієнтів із гострим панкреатитом, Бондаренко М. Д. (2017)
Бойко А. І. - Прогностичні фактори ризику збереження дисфункції сечового міхура після хірургічного лікування пацієнтів із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Шмуліченко О. В. (2017)
Снєгірьов П. - І знову про безпеку лікаря: поради юриста (2017)
Юдин О. Ю. - Медработник и благотворительные взносы: как обезопасить себя от уголовного преследования? (2017)
Шефер О. В. - Інтегральний спосіб підвищення завадостійкості передавання інформації в системі організації зв’язку з космічним апаратом (2017)
Ільїн О. О. - Модель оцінювання професійної активності науково-педагогічного персоналу на основі когнітивної карти подання показників (2017)
Заїка В. Ф. - Визначення впливу нелінійності амплітудних характеристик на показники якості функціонування бортових радіолокаційних станцій, Козелков С. В. (2017)
Поповская Е. О. - Фрагментация TV-контента в Р2Р-сетях при помощи процедуры динамического программирования, Москалец Н. В. (2017)
Недашковский А. Л. - Применение Metro Ethernet сетей как транспортных в 4G/5G (2017)
Сторчак К. П. - Исследование сети TCP/IP с применением программного каркаса Erlang/OTP, Довженко Т. П. (2017)
Отрох С. І. - Оцінювання показників стійкості мережі майбутнього (FN) до зовнішніх дестабілізуючих факторів, Ярош В. О., Гороховський Є. П., Зіненко Ю. М. (2017)
Руденко Н. В. - Поняття хмарної обробки даних у сучасному світі, Ющенко М. А. (2017)
Сайко В. Г. - Алгоритми створення проріджуваних кодів, Дікарєв О. В., Грищенко Л. М., Кравченко В. І., Мілова Ю. О. (2017)
Ящук Л. О. - Поштові індекси: натуральні числа vs напрями сортування (2017)
Власенко В. О. - Методи побудови безпроводових сенсорних мереж (2017)
Шутко В. М. - Дослідження новітніх алгоритмів стиснення аудіоданих на базі лінійних перетворень, Гайдур Г. І., Попов М. I., Прилєпов Є. В. (2017)
Kremenetskaya Y. A. - Hybrid technologies for the millimeter and terahertz ranges radio systems implementing, Zhukova E. R., Morozova S. V. (2017)
Kosovets M. - Preliminary tests therahertz 3D imaging radar (2017)
Толубко В. Б. - Затримка інформації в одно- та багатоканальних системах із пуассонівським і довільним вхідним потоком та довільним часом обслуговування, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Гороховський Є. П. (2017)
Махонін Є. І. - Концепція Державної науково-технічної космічної Програми України на 2018–2022 роки, Власенко Г. М., Гілашвілі В. К. (2017)
Шульга О. В. - Дослідження особливостей роботи джерел випромінювання плазми в різних режимах для підвищення завадозахищеності космічного апарата, Шефер О. В., Нелюба Д. М., Гонтар М. М. (2017)
Ільїн О. О. - Когнітивна модель оцінювання професійних і особистісних якостей випускника (2017)
Грохольський Я. М. - Концепція єдності корпускулярного та хвильового подань поширення радіохвиль, Сусь Б. А. (2017)
Лазаренко С. В. - Подходы к решению теоретической задачи идентификации радиолокационных целей для предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера (2017)
Лисий Р. Ю. - Технології забезпечення безпеки систем управління базами даних (2017)
Ящук Л. О. - Проблеми підвищення продуктивності праці персоналу Укрпошти (2017)
Мокрінцев О. А. - Сучасна методика та алгоритми автоматичного розпізнавання одновимірних штрих-кодів, Жебка В. В. (2017)
Макаренко А. О. - Аналіз програмного забезпечення, необхідного для контролю пакетів даних у програмно-конфігурованих мережах, Гринкевич Г. О., Коршун Н. В., Куклов В. М., Підручний А. І., Ткач Г. В. (2017)
Власов О. М. - Створення високошвидкісних солітонових ліній зв’язку (2017)
Сторчак К. П. - Аналіз зони радіопокриття при плануванні мережі UMTS, Невдачина О. В., Ткаленко О. М., Косенко В. Р., Полоневич А. П. (2017)
Сайко В. Г. - Алгоритми стиснення і відновлення цілих чисел, Дікарєв О. В., Грищенко Л. М., Кравченко В. І., Мілова Ю. О. (2017)
Капущак Я. Ю. - Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Королько А. З. (2019)
Биба Є. В. - Інтелігенція міста та села українських губерній Російської імперії: матеріально-побутові аспекти повсякдення (2019)
Кавацюк Д. І. - Перший парламентський досвід русинів-українців Галичини в австрійському парламенті (1848 – 1849 рр.) (2019)
Сова А. О. - Іван Боберський та розвиток стрілецького руху в Галичині напередодні Першої світової війни (2019)
Лазарович М. В. - Національні меншини в контексті державної етнополітики доби ЗУНР (2019)
Федунишин Л. Л. - Становлення дипломатичної служби ЗУНР(осінь 1918 – весна 1919 рр.) (2019)
Єгрешій О. І. - The repressive policy of the polish authorities against the Greek Catholic Clergy 1919 – 1921 (2019)
Олійник О. М. - Санітарно-епідемічна і гуманітарна діяльність Червоного Хреста у Східній Галичині періоду ЗУНР у контексті благодійної активності місцевого населення (2019)
Давибіда Л. І. - Польський визвольний рух на Поділлі в 1863 – 1864 рр. (2019)
Дружкова І. С. - Сатирично-гумористичні часописи українських січових стрільців (на прикладі перших номерів "Червоної калини") (2019)
Федоришин І. Я. - The november action at Tovmachchyna in contemporary memoіrs (2019)
Мушинка М. І. - Взаємини Гуцульської республіки із Західно-Українською Народною Республікою (2019)
Кваснюк Я. Б. - Військові формування Галицької Армії на Станиславівщині під час українсько-польської війни 1918 – 1919 рр. (2019)
Кіндратюк Б. Д. - Музична культура Західно-Української Народної Республіки (2019)
Шологон Л. І. - Українське педагогічне товариство –"Рідна Школа” (1881 – 1939 рр.) (2019)
Футала В. І. - Східногалицьке питання на міжнародній арені (1919 – 1923): дослідження та інтерпретації сучасних українських істориків (2019)
Надурак Н. М. - Створення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд (2019)
Зьола Н. В. - Зарубіжна україніка про діяльність Української Греко-Католицької Церкви в період Західно-Української Народної Республіки (2019)
Дрогобицька О. Я. - Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань під час Зелених Свят у Галичині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) (2019)
Дрогобицький І. І. - Героїка національного державотворення 1918 - 1919 рр. у формуванні ідейного підґрунтя збройного чину ОУН (б) у Галичині (друга половина 1943 р. - початок 1944 р.), Романів Р. Д. (2019)
Гаврилів І. О. - Століття відновлення української державності: невивчені уроки історії (2019)
Калакура Я. С. - Людинознавче осмислення соборності України (2019)
Скакальська І. Б. - Історична пам'ять ЗУНР крізь призму спогадів представників діаспори (2019)
Коляда І. А. - Історична кінодокументалістика Миколи Вінграновського (2019)
Сінкевич Є. Г. - Родина Гошкевичів та її внесок у розбудову національної самосвідомості українців в умовах Російської імперії та УСРР (2019)
Лизень Є. В. - The activity of J. Barthelemy peaceful mission in the works of Myhaylo Lozynsky (2019)
Лащик Н. М. - Василь Щурат – ректор українського таємного університету (2019)
Смолій В. А. - Акт злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності та національної консолідації України: досвід та уроки (2019)
Рафальський О. О. - "Ubi сoncordia, ibi victoria” (де злагода, там перемога). Урочиста академія "Акт Злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності й національної консолідації України” (2019)
Цепенда І. Є. - Соборність держави – безцінний скарб української нації (2019)
Соляр І. Я. - Ідея соборності в українській суспільній думці ХХ ст. (2019)
Патриляк І. К. - Сто років соборності:(не)вивчені уроки історії (2019)
Кугутяк М. В. - Презентація видання "ЗУНР: енциклопедія”: концептуальні засади (2019)
Наші автори (2019)
Титул, зміст (2017)
Мартишин О. - Рятуємо серця України: провідні кардіологи про те, що мають знати лікарі та пацієнти (2017)
Устінов О. - "Борітеся — поборете!". Національний форум охорони здоров’я єднає медиків для подолання кризи у галузі (2017)
Ніколаєнко В. - Кращим традиціям вітчизняної гастроентерології — європейське майбутнє! (2017)
Ніколаєнко В. - Гепатобіліарна патологія: підвищення ефективності та безпеки лікування (2017)
Осадчий О. - Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії (2017)
Тецентрик®: инновационный подход в терапии злокачественных опухолей (2017)
Снєгірьов П. - Пульс НАМН України: виклики сучасності — паростки майбуття (2017)
Мартишин О. - Ревматологія в Україні: важливий крок до покращення здоров’я нації (2017)
Гузій О. - Pain Control — 2017: мистецтво контролювати біль (2017)
Мартишин О. - Здоров’я наших дітей: про найголовніше від провідних педіатрів (2017)
Снєгірьов П. - Шляхами суспільно-фахової консолідації (2017)
Колесник М. - Современные аспекты профессионального радиогенного рака в Украине (2017)
Осадчий О. - Лікування пухлин шлунково-кишкового тракту: інноваційні технології та мультидисциплінарний підхід (2017)
Ніколаєнко В. - Вісь "кишечник – мозок" або "мозок кишечнику": погляд гастроентерологів та психотерапевтів (2017)
Устінов О. - Чиста лікарня безпечна для пацієнта: чи можливо це в Україні? (2017)
Гузій О. - За крок до евтаназії: держава не забезпечує належного рівня паліативної допомоги невиліковно хворим (2017)
Мартишин О. - Медична реформа в Україні: роль приватної медицини (2017)
Стасенко Т. - Інноваційні методи навчання на післядипломному етапі: лікареві — об’єктивна оцінка, пацієнтові — безпека! (2017)
Колесник М. - Профилактика. Антиэйджинг. Украина (2017)
Гузій О. - Медична реформа від Уряду на порозі впровадження: як це відбуватиметься?, Устінов О. (2017)
Стасенко Т. - Медична психологія та психотерапія в педіатрії: сучасні виклики (2017)
Осадчий А. - Инновационные методы лечения рака: опыт лучших специалистов Украины и Израиля (2017)
Заслуженому працівнику охорони здоров’я України Семену Савовичу Марчуку — 90 років! (2017)
Академіку Дмитру Іллічу Заболотному — 70 років! (2017)
Близнюк М. Д. - Особливості діяльності Національної системи невідкладної медичної допомоги США "Emergency Medical Services", Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Шуригін О. Ю. (2017)
Осадчий О. - Василь Лазоришинець про досягнення, проблеми і перспективи розвитку вітчизняної кардіохірургії (2017)
Гузій О. - Лікарня "Охматдит": новий головний лікар про плани та перспективи розвитку (2017)
Устінов О. - Програма "Доступні ліки" очима лікаря загальної практики: що змінилося? (2017)
Маменко М. Е. - Азитромицин — место в педиатрической практике (2017)
Майданник В. Г. - Антибактериальная терапия и антибиотикорезистентность (2017)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Медуллярная кистозная болезнь почек (2017)
Фармакологические подходы к антигипергликемической терапии* (2017)
Атакують інфекційні агенти: як взяти під контроль ГРВІ? (2017)
Палій І. Г. - Вивчення впливу альгінатів на стан постпрандіальних рефлюксів у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Заїка С. В., Чернобровий В. М., Ксенчин О. О. (2017)
Бабенко М. - Проблема соматизации тревожных состояний в практике врача-клинициста (2017)
Нутранексттм ІММУКЕЙР для підтримки захисних сил організму (2017)
Ярый В. В. - Купирование абстинентного синдрома у пациентов с алкогольной зависимостью с применением препарата Ливерия® IC, Смирнова Ю. Я., Хмеленко А. И., Каландия Г. Т. (2017)
Синдром поликистозных яичников: забота о женском здоровье (2017)
Мартышин О. О. - Артериальная гипертензия: выбор оптимального решения проблемы (2017)
ЛифгербзTM ЛАКТОПЛЮС: поддержание стабильной лактации — основа успешного грудного вскармливания (2017)
Голдобін П. О. - Психологічний та нутриціологічний підходи до модифікації стилю життя при цукровому діабеті (2017)
Меркулова І. О. - Вплив антитромботичної терапії на ліпідний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь (огляд літератури), Слободяник О. В., Крамарьова В. Н., Шараєва М. Л., Лізогуб В. Г. (2017)
Присяжнюк В. П. - Асоціація Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ з біохімічними показниками крові, цитокіновим і адипокіновим профілями та структурно-функціональними параметрами печінки у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Россоха З. І., Горовенко Н. Г. (2017)
Фещенко Ю. І. - Оцінка альвеолярної вентиляції у пацієнтів із поєднанням бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Опімах С. Г. (2017)
Юдин О. Ю. - Уголовная ответственность медицинских работников в цифрах Генеральной прокуратуры Украины (2017)
Лисак А. В. - Історичні та етико-правові аспекти аутопсії. Досвід України та інших країн, Пустовіт С. В., Дядик О. О. (2017)
Козелков С. В. - Аналіз впливу космічної погоди та космічного сміття на якість роботи телекомунікаційних систем, Фролов В. Ф., Кирпач Л. А. (2017)
Козелков С. В. - Удосконалення показників якості бортових радіолокаційних систем у реальних умовах їх застосування, Шефер О. В., Шульга О. В. (2017)
Гайдур Г. І. - Побудова інтелектуальної інформаційної мережі на основі самоорганізуючих мереж (2017)
Баришев Д. В. - Передавання цифрового телевізійного сигналу за допомогою системи супутникового зв’язку (2017)
Оленич Д. С. - Перспективні технології інтернет-мовлення та роль інтелектуальних систем у медіапросторі, Поглубко О. Ю., Клиновський М. О. (2017)
Іваниченко О. С. - Технологія Wi-Fi та її основні характеристики, Гаврилко Є. В. (2017)
Трембовецький М. П. - Розв’язання задач цифрової обробки даних за допомогою операторів з унітарною нелінійністю, Іваніченко Є. В., Бондарчук А. П. (2017)
Дубровський В. В. - Методологія розрахунку завадостійкості багатопозиційних сигнальних сузір’їв, Отрох С. І., Кравченко В. І., Кузьміних В. О., Голубенко О. І. (2017)
Руденко Н. В. - Розробка методу масштабування систем ФАП (2017)
Василенко В. В. - Віртуалізація хмарних обчислень і питання безпеки в хмарній системі (2017)
Ящук Л. О. - Застосування решітчастих поштових маршрутів — шлях до радикального підвищення живучості мережі поштового зв’язку України (2017)
Мельник Ю. В. - Побудова узагальненої нейромережної моделі ієрархічного управління мережею зв’язку, Сторчак К. П. (2017)
Вишнівський В. В. - Роль і місце інформаційної інфраструктури під час виникнення явища критичності організаційної системи, Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2017)
Ортіков В. В. - Базові принципи та основне обладнання для передавання даних за допомогою стримінгу в Україні, Коршун Н. В. (2017)
Чернєй В. В. - Запровадження інституту кримінальних проступків у контексті реформування системи досудового розслідування в Україні, Чернявський С. С. (2019)
Пашковська М. В. - Оцінка корупційних ризиків у діяльності МВС України: поняття, причини та наслідки, Федоровська Н. В. (2019)
Миронюк Т. В. - Удосконалення заходів протидії булінгу в Україні, Запорожець А. К. (2019)
Носач А. В. - Система заходів попередження та протидії злочинам, що посягають на територіальну цілісність і конституційний лад, національну безпеку (2019)
Мазур Т. В. - Розвиток понятійно-термінологічного апарату правової охорони культурної спадщини в Україні (2019)
Неганов В. В. - Діяльність органів контролю Української держави й УСРР під час ревізій у справах цукрової монополії та перевірок цільового використання коштів, виділених на організацію влади в умовах воєнної кампанії 1918–1919 років (2019)
Махаринець М. Є. - Регулювання земельних відносин на Волині періоду німецької окупації (2019)
Щирська В. С. - Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації (2019)
Іщенко Т. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики домашнього насильства (2019)
Зелькіна Т. Є. - Проблеми забезпечення захисту майнових прав осіб у сфері виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2019)
Грібов М. Л. - Міжнародний досвід правового регулювання негласного співробітництва, Козаченко О. І. (2019)
Климчук М. П. - Використання практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на охорону здоров'я в кримінальному процесі України, Марко С. І. (2019)
Kuzmenko I. - Administrative and Legal Aspects of International Cooperation in the Professional Training of Police Managers (2019)
Луцький Р. П. - Юридико-лінгвістична теорія як нова парадигма пізнання права (2019)
Титул, зміст (2017)
З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! (2017)
Снєгірьов П. - Академічна наука: курс на регіони (2017)
Осадчий О. - Світовий рівень української хірургії. Київський світовий хірургічний конгрес ’17 (2017)
Ніколаєнко В. - Атеросклероз — сучасні можливості контролю перебігу та запобігання фатальним наслідкам (2017)
Гузій О. - Як оцінити професіоналізм лікаря? Невизначеність і доказовість у сімейній медицині (2017)
Устінов О. - Запровадження загальнообов’язкового медичного страхування: часу на роздуми немає (2017)
Осадчий О. - Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології (2017)
Снєгірьов П. - Наука — практиці /спеціальний нарис/ (2017)
Колесник М. - Институт охраны здоровья детей и подростков отпраздновал 95‑летний юбилей (2017)
Ніколаєнко В. - "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь": презентація конкурсу "Нагорода Санофі молодим науковцям за дослідження в медицині" (2017)
Устінов О. - Медична реформа в Україні отримала законодавче підґрунтя (2017)
Колесник М. - Сахарный диабет и другая эндокринная патология в возрастном аспекте: методы лечения (2017)
Снєгірьов П. - Високоспеціалізована медична допомога стане доступнішою для киян (2017)
Мартишин О. - Метаболічні, ендокринні та серцево-судинні захворювання: міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування (2017)
Гузій О. - 7 правил харчування: здорова тарілка для дорослих українців (2017)
Осадчий О. - Працювати потрібно з душею і відданістю справі. Академік Георгій Гайко про стан травматології в Україні (2017)
Будрейко Е. А. - Сахарный диабет 1-го типа у детей: особый подход к инсулинотерапии с учетом патогенеза заболевания (2017)
Зинич О. В. - Физиологическая роль инсулина и место новых аналогов инсулина ультрадлительного действия в достижении гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом и хронической болезнью почек, Корпачев В. В., Кушнарева Н. Н. (2017)
Мартышин О. - Влияние специй на сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания (2017)
Иванов Д. Д. - Нефрология "под микроскопом". Медуллярная губчатая почка (2017)
Марушко Ю. В. - Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці, Вільянська О. М. (2017)
Защита печени: профилактика и лечение, доступные каждому (2017)
Звягинцева Т. Д. - Новые возможности терапии пациентов с неалкогольным стеатогепатитом сублингвальной формой адеметионина, Чернобай А. И. (2017)
Захист шкіри від опромінення: супроводжувальна підтримка (2017)
Сипливий В. О. - Досвід застосування улінастатіну в лікуванні пацієнтів із тяжким гострим панкреатитом, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Гузь А. Г. , Петюнін О. Г. (2017)
Осадчий А. И. - Каптопрес-Дарница: надежный контроль артериального давления, проверенный временем (2017)
Инфекции мочевыводящих путей: как повысить эффективность лечения? (2017)
Безшейко В. Г. - Лікування пацієнтів соматичного профілю із депресією і тривогою (2017)
Березин А. Е. - Современные подходы к комбинированной терапии артериальной гипертензии (2017)
Труфанов Е. А. - Топирамат: спектр возможностей применения (2017)
Снєгірьов П. - Вчений-велетень, лікар від Бога: 15 років тому пішов із життя академік Анатолій Дмитрович Візір (2017)
Свінціцький І. А. - Діагностична цінність ліпопротеїну (а) та його індексів як маркерів обструктивного ураження вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Машковська С. І., Зарецька В. В., Бульда В. І. (2017)
Лукашук В. Д. - Оцінка Helicobacter pylori-статусу дітей з функціональною диспепсією, Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб’як В. І., Палагнюк Н. О. (2017)
Петренко О. М. - Аналіз результатів консервативного та хірургічного лікування пацієнтів із хронічними ранами за традиційною методикою (2017)
Оржешковський В. В. - Особливості нейропсихічного та психофізіологічного стану хворих на полінейропатію (2017)
Філатова О. Л. - 18-місячна виживаність та її предиктори у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Ліпкан Н. Г., Воронков Л. Г. (2017)
Кравець О. В. - Вибір операційного доступу при конверсії лапароскопічної холецистектомії, Кравець В. В., Гресько І. Я., Попадинець В. М. (2017)
Савченко О. - Літературно-художня спадщина Василя Сухомлинського – джерело емоційного розвитку молодших школярів (2019)
Сухомлинська О. - Методична спадщина Василя Сухомлинського: через історико-педагогічне пізнання до пошуків відповідей на виклики сьогодення (2019)
Богуш А. - Методична спрямованiсть педагогiчної спадщини Василя Сухомлинського: методична абетка вчителя (2019)
Побірченко Н. - Методичні аспекти концепції гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського (2019)
Петренко О. - Методологічні основи реконструкції педагогічної системи Василя Сухомлинського в освітньому просторі Нової української школи (2019)
Грона Н. - Власне висловлення: мовна нормативність у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2019)
Дичківська І. - Методологічні підходи у побудові системи вимог до сучасного фахівця дошкільної освіти (2019)
Козак Л. - Характеристика педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку, Луцик Т. (2019)
Кононко О. - Особистісна компетентність майбутнього педагога: зміст, структура, умови формування (2019)
Кочубей Т. - Ідея радості пізнання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського: науково-методичний аспект, Ткачук Л. (2019)
Руденко В. - Моделювання культурологічної спрямованості змісту вищої освіти (2019)
Федяєва В. - Аналіз уроків – основа успішності методичної роботи директора Павлиської школи В. Сухомлинського (2019)
Ящук І. - Методичні аспекти принципу дитиноцентризму у педагогічній системі Василя Сухомлинського (2019)
Сухомлинська Л. - Шкільний сад – складова освітньо-виховного середовища школи Сухомлинського (2019)
Kindrat P. - Formation of national consciousness in students concerning the specialty "Physical culture and sports", Chalii L., Kindrat V. (2019)
Баліка Л. - Читання як важливий засіб соціалізації дитини: актуалізація поглядів В. О. Сухомлинського, Шелюк Г. (2019)
Горопаха Н. - Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів та логопедів до виявлення і розвитку обдарованих дітей (2019)
Гринькова Н. - Актуалізація ідей В. Сухомлинського щодо підготовки вчителя Нової української школи, Стельмашук Ж. (2019)
Джеджера К. - Академічна доброчесність як моральний орієнтир професійної підготовки майбутніх вихователів (2019)
Єськова Т. - Творча реалізація ідей С. Русової у процесі використання ручної праці в роботі закладів дошкільної освіти (2019)
Козлюк О. - Виховання толерантного ставлення до дошкільників з особливими освітніми потребами (2019)
Косарєва Г. - Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх логопедів (2019)
Косарєва О. - Характерні позиції чоловіків і жінок у ставленні до дітей дошкільного віку (2019)
Машкіна Л. - Теорія космічного виховання в педагогічній системі М. Монтессорі (2019)
Омеляненко А. - Розвиток діалогічного характеру спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум (2019)
Онищук І. - Розвиток особистості майбутнього вихователя ЗДО в концепції інноваційного функціонування системи вищої освіти (2019)
Павлюк Т. - Підготовка майбутніх вихователів до застосування народної математики в практиці навчання дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи (2019)
Петренко С. - Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи в закладах вищої освіти Фінляндії: формування інформаційно-комунікаційної компетентності (2019)
Пріма Д. - Громадянськість як інтегративна якість особистості майбутнього фахівця (2019)
Прокопчук (Дикало) В. - Мистецьке краєзнавство як науково-педагогічна проблема (2019)
Руденко Н. - Розвиток мовленнєвої активності в дітей з раннім дитячим аутизмом, Гордійчук А. (2019)
Сергєєва Н. - Психолого-педагогічні методи дослідження міжособистісних відносин дітей із сімей вимушених переселенців (2019)
Степанова О. - Риторичні вміння як основа формування комунікативно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів (2019)
Тюска В. - Становлення культури майбутніх педагогів в умовах клубної діяльності (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Тенденції професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2019)
Ціпан Т. - Розвиток у школярів інтересу до читання: актуалізація досвіду Василя Сухомлинського (2019)
Шадюк О. - Інноваційні підходи до організації наступності дошкільної та початкової ланок освіти (2019)
Шалiвська Ю. - Професiйне самовиховання майбутнього вчителя: теоретичнi аспекти проблеми (2019)
Юрчук О. - Основні підходи до процесу підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в закладах дошкільної освіти (2019)
Янцур Л. - Формування у старших дошкільників інтересу до професійної діяльності дорослих, Янцур М. (2019)
Войтович О. - Формування емоційної саморегуляції майбутніх вихователів (2019)
Марчук Г. - Підготовка майбутніх вихователів до формування соціального досвіду дітей дошкільного віку (2019)
Мороз-Рекотова Л. - Сучасні педагогічні технології навчання як засіб формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Паукова А. - Медіаграмотність як пріоритетний напрям педагогіки у сфері інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США (2019)
Федорова Н. - Діагностика особливостей сформованості емоційно-ціннісного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів (2019)
Чередник А. - Категорія "готовність" в аспекті підготовки майбутнього вчителя-реабілітолога в умовах інклюзії (2019)
Відомості про авторів (2019)
Баган Т. Г. - Fuzzy-logic контролер для керування технологічними об'єктами, Кузін М. Ю. (2019)
Легеза В. П. - Брахістохронний рух матеріальної точки на похилій площині в однорідному гравітаційному полі, Савчук С. Г. (2019)
Титенко С. В. - Інтерактивні карти понять в онтологічно-орієнтованих інформаційно-навчальних веб-системах (2019)
Onai M. V. - Data Encoding Based on Tricolor Matrix Barcodes, Sulema O. K., Dychka A. I. (2019)
Romanuke V. V. - An Uplink Power Control Routine for Quality-of-Service Equalization in Wireless Data Transfer Networks Constrained to Equidistant Power Levels (2019)
Болотов Г. П. - Підвищення стійкості тліючого розряду в умовах зварювання застосуванням мультисекційних електродних систем, Рижов Р. М., Болотов М. Г. (2019)
Пуховий І. І. - Експериментальне виготовлення і моделювання утворення оребрених льодяних труб методом наморожування у формі з дискретною теплоізоляцією (2019)
Смірнова Я. О. - Кінетика формування перехідного шару при взаємодії Ti-TiB з рідким алюмінієм, Солодкий Є. В., Гурія І. М., Лобода П. І. (2019)
Колобродов В. Г. - Метод розрахунку мінімальної сприйманої різниці температур субдискретних тепловізорів, Тягур В. М., Луцюк М. М. (2019)
Кравченко А. Ю. - Моделювання температурного поля на робочій поверхні ультразвукового випромінювача, Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Тимчик Г. С. (2019)
Автори номера (2019)
Wang Erxi - The application of a game method in teaching chinese: a case of confucius institute at v.n. karazin kharkiv national university (2019)
Васецька Л. - Упровадження мультимедійних технологій у навчальний процес: проблеми і перспективи, Соловйова О. (2019)
Дубинина Л. - Классификационное описание аппарата и системы упражнений в обучении студентов-иностранцев языку специальности (уровни а2 – в1, в1+)), Манивская Т. (2019)
Задорожня Л. - Аспекти використання мови-посередника у викладанні української мови як іноземної (2019)
Копилова О. - Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій (2019)
Куплевацька Л. - Професійна лінгвокомунікативна компетентність викладача в контексті міжкультурної комунікації (2019)
Кушнір І. - Сучасна лінгводидактика української мови як іноземної: досягнення, проблеми, перспективи (2019)
Лагута Т. - Комунікативний тренінг як засіб формування готовності мовної особистості до мовленнєвої взаємодії, Вержанська О. (2019)
Movchan L. - To the issue of vocational english syllabus design for sustainable foreign language education (2019)
Огурцова О. - Принципи використання комп’ютерної гри у навчанні ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей у закладах вищої освіти України (2019)
Rybalka I. - English textbook for maritime engineers: needs and requirnments, Temerbek A., Tyschenko O. (2019)
Салахатдінова Е. - Використання лінгвокультурологічної дилогії в. даля в процесі навчання студентів-іноземців російської мови на початковому етапі, Юган Н. (2019)
Стативка В. - Текст у системі розвитку рідної та іноземної мовленнєвої діяльності: взаємозв’язок лінгвістичної бази навчання в школі та ЗВО, Фаюань Ли, Цзинь Хэ (2019)
Chenyang Xiao - The use of the medium of instruction in primary chinese teaching: a case study of the confucius institute at v.n. karazin kharkiv national university (2019)
Тростинська О. - Особливості мовного навчання іноземців на третьому рівні вищої освіти (2019)
Ушакова Н. - Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (модель 1 – англомовна форма навчання), Алексєєнко Т. (2019)
Фадєєва О. - До питання презентації науково-дослідної роботи іноземними студентами (частина 2 – відповіді на запитання) (2019)
Chernovaty L. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. part 6. native language syntax acquisition: yes-no- and wh-questions (2019)
Швець Г. - Дискусійний потенціал жанру есе в навчанні української мови як іноземної (2019)
Shcherbina V. - Group work as the way of organising and motivating students (2019)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2019)
Титул, зміст (2019)
Про відшкодування діалізної ниркової замісної терапії (2019)
Колесник М. О. - Вартість лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням методів діалізної ниркової замісної терапії в Україні, Ліксунова Л. О., Селезньова Т. О., Майстренко Т. А. (2019)
Nihat M Hokenek - Management of cardiac tamponade due to contrast nephropathy: a case report, Mehmet O Erdogan, Davut Tekyol, Hakan Hançer, Ergul A Kozan, Ummahan Dalkilinc Hokenek (2019)
Burlaka Ie. A. - Apoptosis correction in nephrotic children, Bagdasarova I. V. (2019)
Nisari M. - Evaluation of protective effects of melatonin on free radical metabolism in rat kidney during ischemia-reperfusion, Yay A., Ertekin T., Nisari M., Al Ö., Ceylan D., Önder G. Ö., Kavutcu M. (2019)
Король Л. В. - Арилестеразна активність параоксонази-1 та інтенсивність оксидативних процесів y крові діалізних пацієнтів, Степанова Н. М., Васильченко В. С. (2019)
Сусла О. Б. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються гемодіалізом, Літовкіна З. І., Буштинська О. В. (2019)
Дудар І. О. - Роль гемостазіологічних порушень в прогресуванні хронічної хвороби нирок, Михалойко І. С. (2019)
Алексєєва Н. Г. - Переваги розширеного гемодіалізу (HDx) перед стандартним гемодіалізом (2019)
Iнформацiя до читачiв (2019)
Повідомлення (2019)
Алексєєнко Т. М. - До питання про презентацію науково-дослідної роботи іноземними студентами (частина 1 – доповідь), Фадєєва О. Ю. (2018)
Гіль С. І. - Навчально-мовленнєві ситуації на заняттях з української мови як іноземної (2018)
Dekhtiarova Yu. - Advantages of using modern pedagogical smart tools by english teachers (2018)
Захидова Ф. - Формирование социокультурной компетенции на английском языке у студентов языкового вуза (2018)
Качинський О. С. - Оволодіння іноземною мовою як чинник соціокультурної адаптації інофона (2018)
Косьміна В. Ю. - Аналітичні форми й конструкції як труднощі в засвоєнні граматики іноземної мови (2018)
Кушнір І. М. - Філософські засади сучасної компетентнісної лінгводидактичної парадигми (2018)
Ушакова Н. В. - Проблеми навчання іноземних студентів аудіювання засобами інформаційно- комунікаційних технологій (2018)
Чунься Чень - Лінгвосоціокультурна компетентність у структурі навчально-професійної підготовки викладачів іноземних мов (2018)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. part 5. native language morphology acquisition at the simple sentence stage (2018)
Ященко А. А. - Урбаноніми як один із найважливіших елементів комунікації (2018)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2018)
Алексєєнко Т. М. - Від педагогічного контролю, корекції та оцінки до самоконтролю, самокорегування та самооцінювання), Фадєєва О. Ю. (2019)
Бєлікова О. В. - Особистість викладача мовної підготовки як основа професійної компетенції, Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О. (2019)
Гребенщикова О. Г. - Табуйована лексика в системі навчання рмі студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект (2019)
Дроздова І. П. - Проблеми визначення комунікативних потреб для формування українськомовної компетенції іноземних студентів закладів вищої освіти україни (2019)
Zvarych I. M. - "Evaluation” or "assessment”as a result of determination of a quality level of students’ knowledge (2019)
Косьміна В. Ю. - Формування концептів у навчанні студентів із кліповим мисленням (2019)
Креч Т. В. - Особливості адаптації освітніх мігрантів у білінгвальному оточенні, Мілєва І. В. (2019)
Статівка А. М. - Анкетування як метод знаходження нового знання у процесі дипломного дослідження філологів (2019)
Стативка В. И. - Методика анализа текстово-дискурсивных категорий иностранными магистрантами-филологами (2019)
Ushakova N. - Linguocultural bases of socialization of foreign applicants of higher education in the university education area, Domnich S., Kushnir I., Trostynska O. (2019)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the frameworkof tefl research.part 7. native language syntax acquisition: conceptual complexity (2019)
Швець Г. Д. - Психологічні передумови звернення до художнього тексту в навчанні української мови як іноземної (2019)
Юрчак Г. М. - Формування мовленнєвої компетентності студентів-медиків на заняттях з "української мови (за професійним спрямуванням)" (2019)
Ященко А. А. - Лінгвокраїнознавчий словник як засіб формування соціокультурної компетенції, Клочко Т. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Maslov A. - The research of the operating mode of the concrete mixture plane depth compactor with a circular vibration exciter, Batsaikhan J. (2019)
Korobko B. - Mathematical simulation of the motion law of differential mortar pump piston intended for construction mix, Zhyhylii S., Kivshyk A. (2019)
Ivanchuk Y. - Mathematical modeling for the technological process of surface soil compaction by the inertial vibratory rammer (2019)
Nadobko V. - Vertical differential grout pump experimental studies methods validation (2019)
Lyutenko V. - Research of electric car dynamics, Nesterenko M., Durachenko H., Nesterenko M. (2019)
Nesterenko M. - Air velocity modeling velocity of the air around the trunk road train with installed rolling roof fairings, Skoryk M., Shapoval M., Nesterenko M. (2019)
Pichugin S. - High-strength steel grades application for silos structures, Makhinko N. (2019)
Reznik Р. - Research of the specific steel shells progressive collapse prevention, Grebenchuk S., Koreniev R., Bondarenko V. (2019)
Pavlikov A. - Strength analysis of reinforced concrete flexural members at not entirely use of reinforcement resistance, Harkava O. (2019)
Shkurupiy O. - Calculation of building structures and features of its automation technology, Mytrofanov P., Pashchenko A., Kozichko I. (2019)
Dovzhenko О. - Improved calculation method of reinforced concrete elements strength on inclined sections, Pohribnyi V., Maliovana О., Karabash L. (2019)
Tegza I. - Experimantal researches of the achievements of a current burdening course plates (2019)
Pichugin S. - Accidents features in construction, Klochko L. (2019)
Chichulina K. - Survivability and failure risks of steel frame structures: conceptual framework, Chichulin V. (2019)
Kichaeva O. - Probability of brick structures destruction (2019)
Vynnykov Yu. - Improvement of settlement calculations of building foundations by increasing the reliability of determining soil compressibility indices, Hajiyev M., Aniskin A., Miroshnychenko I. (2019)
Talakh S. - Numerical simulation of hard airdrome coatings stress-strain state when interacting with weak ground base, Dubyk О., Lysnytska K., Ilchenko V. (2019)
Timchenko R. - Modeling using the LIRA 9.6 software package of contact interaction of the retaining wall with the base, Krishko D., Savenko V. (2019)
Timchenko R. - Choice substantiation of a folded foundation model via laboratory experiment, Krishko D., Khoruzhenko I. (2019)
Aleksandrovych V. - Research of the industrial facility underground structures settlement caused by its machinery dynamic loads (2019)
Mykhailovska O. - Dynamic activity of military transportation investigation at the construction site, Nesterenko T. (2019)
Paruta V. - Scientific basis of design structures plaster solutions, Gnyp O., Lavrenyuk L., Bachinsky V., Grynyova I. (2019)
Hustyelyev О. - Evaluation of the effectiveness of sealing materials in the repair of asphalt concrete with cross cracks (2019)
Tkachenko I. - Research of the current Egyptian roads service facilities placement condition, Lytvynenko T., Ilchenko V., Mohamed E. (2019)
Sedin V. - Trends and approaches to reorganization of urban environment, Kovalov V., Kravchunovska T., Nechepurenko D. (2019)
Kariuk A. - Energy performance of buildings in European Union countries and Ukraine, Mishchenko R., Pents V., Shchepak V. (2019)
Kutniy B. - Calculation of phace change heat accumulator in complex of energy efficient ventilation system, Novakh B. (2019)
Dmytrenko T. - The scientific and technical activity module development for the department of structures from metal, wood and plastics, Dmytrenko A., Derkach T., Klochko L. (2019)
Meneiliuk I. - Optimization of shopping center construction under organizational, financial constraints, Nikiforov O. (2019)
Pahomov R. - Oil and gas complex of Ukraine: analysis and prevention of electrical traumatism, Zyma O., Dyachenko E. (2019)
Dryuchko О. - Formation of multifunctional nano-layered oxide REE-containing materials using nitrate precursors, Storozhenko D., Bunyakina N., Ivanytska I., Khanyukov V., Kytayhora К. (2019)
Makarenko V. - Influence of molybdenum on corrosion and mechanical properties of carbon steel joint welds, Vynnykov Yu., Manhura A. (2019)
Чернобай Ю. М. - До історії методології цілісності та парадигми природничо-соціальної коеволюції (2019)
Гураль Р. І. - Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України, Гураль-Сверлова Н. В. (2019)
Ocheretna K. - Cryptophagidae (Coleoptera) in the collections of ukraine: species, specimens, and collectors (2019)
Гураль Р. І. - Просторовий розподіл прісноводної малакофауни України (2019)
Гураль-Сверлова Н. В. - Антропохорні види наземних молюсків на заході України, Савчук С. П. (2019)
Гуштан К. В. - Особливості біотопної диференціації спектрів екоморф угруповань амфібіотичних комах (Іnsecta: Еphemeroptera, Рlecoptera, Оdonata) гідроекосистем Українських Карпат (2019)
Гуштан Г. Г. - Панцирні кліщі (Аcari: Оribatida) гігрофітних лук (2019)
Гоблик К. М. - Умови існування і структура угруповань колембол (Сollembola) у лучних біотопах Закарпатської низовини, Орлов О. Л., Рагуліна М. Є., Капрусь І. Я. (2019)
Бешлей С. В. - Підбір стійких рослин для біотичного етапу рекультивації відвалу центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" (Львівська обл.), Соханьчак Р. Р., Баранов В. І., Карпінець Л. І. (2019)
Проць Б. Г. - Підсумок другого етапу номінування букових пралісів і старовікових лісів України до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, Покиньчереда В. Ф., Беркела Ю. Ю. (2019)
Мерза С. П. - Фауна й населення колембол агроценозів Малого Полісся, Капрусь І. Я. (2019)
Zamoroka A. M. - The first interception of Agapanthiola leucaspis (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine and remarks on its biogeography and bionomy, Hleba V. M. (2019)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Галицького національного природного парку (2019)
Малиновський А. К. - Проблемно-аналітична база даних "Інвазійні види": структура, функції і перспективи застосування (2019)
Глеб Р. Ю. - Географічна й таксономічна структура високогірної флори гори Піп Іван Мармароський (2019)
Орлов О. Л. - Концепція Червоної книги ґрунтів Українських Карпат (2019)
Климишин О. С. - Історія видавничої діяльності Державного природознавчого музею НАН України (2019)
Бедернічек Т. Ю. - Вміст сульфуру у ґрунтах островів Скуа і Галіндез (Прибережна Антарктика), Партика Т. В., Хоєцький П. Б. (2019)
Капрусь І. Я. - До 60-ліття від дня народження професора П. С. Гнатіва, Климишин О. С., Малиновський А. К., Третяк П. Р., Чернобай Ю. М. (2019)
Середюк Г. В. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2018 році (2019)
Бокотей А. А. - VII Міжнародна конференція по чорному лелеці Сiconia nigra (Національний парк Доньяна, Іспанія), Дзюбенко Н. В. (2019)
Середюк Г. В. - ХІІІ Львівська ентомологічна школа "Актуальні проблеми вивчення ентомофауни Волинського Полісся", Коновалова І. Б. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського