Власова Н. Ф. - Просторові соціальні взаємодії в полі соціального управління фізичною культурою і спортом (2018)
Матюхін Д. А. - Процес соціалізації як умова формування стилю життя та соціальних практик молоді (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Бартош О. П. - До проблеми культури іншомовного професійного спілкування випускників вищих навчальних закладів, Лімбах Ф. (2019)
Бондарчук Н. Я - Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей, Чернов В. Д. (2019)
Браніцька Т. Р. - Міжкультурна компетентність як важливий чинник професійної діяльності фахівців соціальної сфери (2019)
Бурдейна Л. І. - Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю (2019)
Варга Н. І. - До питання про соціальні аспекти неформальної зайнятості населення, Голоніч Я. (2019)
Гончар І. Г. - Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі (2019)
Горобець О. В. - Економічна освіта у контексті сталого розвитку, Горобець С. М. (2019)
Гусак Л. П. - Формування професійної компетентності у студентів економічних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін (2019)
Данилевич М. В. - Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, Романчук О. В. (2019)
Дем’янчук О. О. - "Школа молодого педагога" як середовище професійної соціалізації педагога, Адамович І. В. (2019)
Добровіцька О. О. - Волонтерство у інклюзивному середовищі як педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних працівників (2019)
Дроздова В. В. - Використання сучасних технологій у навчанні та викладанні іноземної мови (на прикладі ІКТ) (2019)
Єпіхіна М. А. - Особливості викладання інтегрованого курсу "я досліджую світ" у новій українській школі в контексті педагогіки партнерства (2019)
Козубовська І. В - Участь молодших школярів у волонтерській діяльності, Козубовський Р. В. (2019)
Кокнова Т. А. - Підґрунтя сутнісного походження лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов (2019)
Кононович Д. О. - Маніпуляція свідомістю як об’єкт соціально-педагогічного дослідження (2019)
Кравчина Т. В. - Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності соціального педагога (2019)
Кульчицький В. Й. - Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця (2019)
Левчук О. В. - Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі "наука-освіта-виробництво" (2019)
Лещук Г. В. - Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість (2019)
Логвиненко Т. О. - Науково-дослідницька діяльність як чинник підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2019)
Максимовська Н. О. - Трансформація сфери дозвілля в умовах інформаційного суспільства: соціально-педагогічний аспект, Вегеріна А. В. (2019)
Маляр О. І. - Емоційна взаємодія в сім’ї та її врахування у роботі соціального працівника (2019)
Опачко М. В. - Технологічний підхід у розробці теоретичного і практичного аспектів дидактичного менеджменту (2019)
Побережна Н. - Організація творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців у процесі роботи з навчальними проектами (2019)
Повідайчик О. С - Проблема готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності, Рюль В. О. (2019)
Полонська Т. К. - Реалізація наскрізних змістових ліній у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу (2019)
Попик М. М. - Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи: досвід Швейцарії (2019)
Попович А. М. - Трансформація системи соціальних послуг населенню Закарпаття (2019)
Пришляк О. Ю. - Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі (2019)
Рижанова А. О. - Політичне виховання студентів: соціально-педагогічний аспект (2019)
Розман І. І. - Проблеми періодизації педагогічної біографістики (2019)
Романовська Л. І. - Зарубіжний досвід соціально-правової та соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства (2019)
Семенець Л. М. - Компетенції студентів закладів вищої освіти з безпеки життєдіяльності: змістовий аспект, Васильєва Р. Ю. (2019)
Семенець С. П. - Розвиток математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу: реалізація задачного підходу, Чугунова О. В. (2019)
Сидорук І. І. - Визначення сутності поняття "соціальна компетентність майбутнього соціального працівника" (2019)
Товканець Г. В. - Духовно-моральне виховання як умова успішної самореалізації особистості в соціумі (2019)
Федорець В. М. - Методологічні аспекти удосконалення здоров’язбережувальної компетентності соціального працівника в умовах післядипломної освіти (2019)
Хмеляр І. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фармацевтичних працівників в умовах реалізації міжпредметної інтеграції, Бурбан О. І. (2019)
Чайка І. Ю. - Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери, Хакімова М. Р. (2019)
Чайковська Г. Б. - Проблема екологічного виховання дітей у педагогічній системі Марії Монтесоррі (2019)
Шмельова Т. В. - Вплив глобалізації на культуру та освіту (2019)
Юрченко А. О. - Організації та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі (2019)
Корнілов В. С. - Дисципліна навчально-виховного процесу: проблеми категоріального визначення та аналітичної операціоналізації, Ніколаєнко В. Л. (2019)
Ляпіна Л. А. - Толерантність у міжкультурній взаємодії: соціологічна концепція М. Уоцера (2019)
Сусська О. О. - Методологічна антиномія універсалізації та диференціації у вивченні дискурсу мас-медіа (2019)
Щербина В. М. - Концепти мультикультуралізму та багатоукладності в процесах теоретичної рефлексії трансформацій сучасного суспільства, Щербина В. Л. (2019)
Байдак Т. М. - Соціальні фактори прихильності студентів до моди, Болотова В. О., Ляшенко Н. О. (2019)
Власова Н. Ф. - Системно-діяльнісна модель партисипативного управління фізичною культурою та спортом у регіональному соціумі (2019)
Матюхін Д. А. - Фактори та інститути формування соціальних практик сучасної молоді: регіональний аспект (2019)
Стадник А. Г. - Використання PR та його роль у процесі інформаційних війн (2019)
Яценко М. А. - Освіта як фактор розвитку соціального капіталу (2019)
Гоць А. А. - Проблемні поля зовнішньої та внутрішньої міграції українців з окупованої території (згідно з результатами соціологічного опитування) (2019)
Савчинський Р. О. - Інтерпретація ціннісних категорій учителями шкіл: соціологічна розвідка в контексті реформування сучасної української школи, Демків О. Б. (2019)
Фесенко А. М. - Економічне неблагополуччя та еміграційні настрої мешканців обласних центрів Півдня України, Чорна В. О., Бондарець Б. Б. (2019)
Хрустальов Ф. С. - Соціальні аспекти децентралізації, Ашурбеков А. (2019)
Чудовська І. А. - Ceлфі: самореклама чи щось більше? (2019)
Кравченко Н. Ю. - Організаційна культура в комерційному секторі українського транзитивного суспільства: структурно-змістовий аналіз (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Шахов А. В. - Річковий транспорт в Україні, Россомаха О. І., Россомаха О. А. (2019)
Наврозова Ю. О. - Оцінка тенденцій ринку перевалки небезпечних вантажів (2019)
Гіріна О. Б. - Моделювання стратегічного потенціалу розвитку морського торговельного порту "Чорноморськ", Комарова Ю. В. (2019)
Варцаба В. І. - Стратегічний потенціал регіонального економічного розвитку: системний ракурс, Кубіній В. В., Голяк М. М. (2019)
Тізеш П. П. - Цілепокладання в контексті процесного та функціонального підходів, Бейреш А. Е., Братків К. Я. (2019)
Ярова Н. В. - Основні напрямки вдосконалення методичних основ фінансового планування на підприємствах, Воркунова О. В., Хотєєва Н. В., Скліфос О. С. (2019)
Якименко-Терещенко Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами в контексті іноваційного розвитку залізничного транспорту, Жадан Т. А. (2019)
Іванов А. М. - Інституційні засади взаємодії субє'ктів ринку морського круїзного туризму (2019)
Щербина В. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності операторів контейнерних терміналів, Павельчук В. О. (2019)
Matviienko M. - Financial and economic security as a main feature of business system, Vadan D. (2019)
Корецька О. В. - Моделювання індикаторного підходу до оцінки фінансово-економічної безпеки стивідорних компаній, Ширяєва Л. В. (2019)
Правила подання наукових статей до опублікування (2019)
Hotsulia A. S. - Synthesis, structure and properties of some 5-R-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives (2019)
Hotsulia А. S. - Synthesis and properties of some S-derivatives of 4-phenyl-5-((5-phenylamino-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio)methyl)-1,2,4-triazole-3-thione, Fedotov S. O. (2019)
Мєдвєдєва К. П. - Застосування похідних хінону для спектрофотометричного визначення лікарських засобів, Донченко А. О., Васюк С. О. (2019)
Safonov A. A. - Anti-tuberculosis activity research of 5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, Zazharskyi V. V. (2019)
Бігдан О. А. - Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів (2019)
Шепета Ю. Л. - Дослідження антиексудативної активності S-алкілованих похідних 1,3,4-оксадіазол-2-тіолу, Лозинський А. В., Нектєгаєв І. О., Лесик Р. Б. (2019)
Карпун Є. О. - In silico дослідження нових похідних біс-3R,4R′-5-(((1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів, Карпенко Ю. В., Парченко В. В., Панасенко О. І. (2019)
Бородіна Н. В. - Мікроскопічні дослідження пагонів Salix cinerea L. флори України, Ковальов В. М., Кошовий О. М., Гамуля О. В. (2019)
Мозуль В. І. - Дослідження хімічного складу волошки розлогої, Аксьонова І. І., Панасенко О. І. (2019)
Мига М. М. - Дослідження фенольних сполук листя нефармакопейних видів роду Salvia флори України, Кошовий О. М., Ільїна Т. В., Бородіна Н. В., Скибіцька М. І. (2019)
Івасюк І. М. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави смикавця їстівного (Cyperus esculentus L.), Марчишин С. М., Будняк Л. І. (2019)
Бурлака Б. С. - Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення ноопепту з назальної лікарської форми, Бєленічев І. Ф., Гладишев В. В. (2019)
Аль Насир Эйяд - Изучение влияния основ-носителей на биологическую активность вазопрессина в трансбуккальных лекарственных формах, Дроздов А. Л., Лисянская А. П., Харапонова Е. Б. (2019)
Bushuieva I. V. - The introduction of new technologies and financial support for the innovational pharmaceutical industry in the veterinary medicine sector based on the development of priority areas of the Ukrainian regions, Borysenko N. M. (2019)
Жамалі Карім - Дослідження вітчизняного ринку засобів на основі міноксидилу та його похідних, що використовуються при алопеції, Ткаченко Н. О., Гладишев В. В., Рижкова С. Є. (2019)
Гоцуля А. С. - Аналіз ринку дієтичних добавок, що впливають на органи дихання, Мiколасюк О. О., Британова Т. С., Книш Є. Г. (2019)
Кілєєва О. П. - Аналіз застосування лікарських косметичних засобів в комплексній терапії акне та розацеа в умовах амбулаторного лікування (на прикладі Запорізької області), Бушуєва І. В. (2019)
Колесник М. Ю. - Ефективність терапії валсартаном із гідрохлортіазидом та її вплив на стан міокарда лівого передсердя в жінок із гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи, Соколова М. В. (2019)
Самура Б. Б. - Стан кардіогемодинаміки у хворих на множинну мієлому залежно від функції нирок, Панасенко М. О. (2019)
Nikanorov O. K. - Dynamics of the electrospondilography indices of the individuals with back pain under the influencing of the physical rehabilitation program. Physical rehabilitation of the individuals with back pain, Kormiltsev V. V., Zharova I. O., Lazareva O. B., Kravchuk L. D. (2019)
Дорошенко Е. Ю. - Терапевтичні вправи у процесі фізичної реабілітації спортсменів із травматичними ушкодженнями опорно-рухового апарату (на матеріалі футзалу), Малахова С. М., Черненко О. Є., Гурєєва А. М., Шаповалова І. В., Сазанова І. О., Олійник М. О., Світлична Т. С. (2019)
Варакута О. А. - Реактивність лімфоїдного компонента пародонта під час використання різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету, Кущ О. Г. (2019)
Gulgez Neslihan Taşkurt Hekim - Assessment of practice of pedigree drawing and application of standardized patient in medical faculty students, Asli Metin Mahmutoglu, Sezgin Gunes, Ahmet Tevfik Sünter (2019)
Аніщенко М. А. - Інформована згода в педіатричній практиці: проблеми українського законодавства та перспективи їх вирішення (2019)
Вітаємо з 80-річчям професора кафедри органічної і біоорганічної хімії Прийменка Бориса Олександровича, життєвий шлях якого пов’язаний зі становленням і розбудовою Запорізького державного медичного університету як наукового, педагогічного закладу нашого краю (2019)
1 вересня 2019 року виповнилося 80 років з дня народження доцента кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Корнієвського Юрія Івановича (2019)
Агаларова К. А. - Роль виховання в системі освіти (2019)
Зеленкевич Л. П. - Фактор ментальності в процесах децентралізації на селі (2019)
Ідрісов Б. А. - Соціологічний аналіз проблеми безпритульних тварин (на прикладі дослідження в місті Мелітополь), Скляров Р. В., Горушкіна А. О. (2019)
Коваль В. О. - Дискурсивне поле практик ЗОЖ, фізичної культури й спорту в соціокультурному полі студентів ЗВО, Довгаль Т. В. (2019)
Лисиця Н. М. - Технології залучення роботодавцями випускників економічних спеціальностей, Сорокіна Г. В. (2019)
Orlova O. - New theater technologies in the context of the development of the modern leisure industry (2019)
Проданюк Р. І. - Інформаційний контроль у системі безпеки та здійснення влади в тоталітарних суспільствах: соціально-ідеологічний аспект (2019)
Svyatnenko I. - Determinants of Financial-Mine Distribution, Gender Socialisation, Gender-Generation and Genicocratia in Gender Culture of Ukraine (2019)
Семікін О. М. - Соціологічний аспект фізичного виховання студентів, Третьякова Г. О. (2019)
Цимбалюк Н. М. - Основні вектори розвитку соціології спорту (2019)
Шепеленко І. П. - Особливості сприйняття та практики міграційної поведінки покоління міленіалів. Емпіричний аналіз (2019)
Афанасьєва Л. В. - Туризм як каталізатор розвитку малих міст (на прикладі культурно-історичного потенціалу м. Молочанськ Запорізької області), Скляров Р. В., Марченко О. О. (2019)
Бойко В. А. - Стильові характеристики споживання студентської молоді в актуальних українських реаліях (2019)
Бондарець Б. Б. - Соціально-демографічні фактори національної безпеки: юридичний та соціологічний аспекти (2019)
Глебова Н. І. - Культурна спадщина менонітів міста Молочанськ як ресурс розвитку туристичної галузі Запорізького Приазов’я, Орлов А. В., Марченко Є. О. (2019)
Глинська Л. Ф. - Міжкультурна взаємодія як важливий фактор буття місцевого співтовариства, Пачина О. О., Орлов А. В. (2019)
Скляренко К. О. - Дискурсивні структури повсякденності в автобіографіях поколінь: досвід емпіричного дослідження (2019)
Кравченко Н. Ю. - Модель адаптації організаційної культури до умов транзитивного українського суспільства (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Красняк О. І. - Таксономія деяких видів секції Bromopsis роду Bromus (Poaceae) у флорі України (2019)
Царенко О. М. - Карпологічні особливості видів роду Cephalaria (Dipsacaceae) флори України, Булах О. В., Дремлюга Н. Г. (2019)
Миколайчук В. Г. - Сезонний ритм розвитку Allium decipiens (Amaryllidaceae: Allieae) при інтродукції до Північного Причорномор’я (2019)
Дубина Д. В. - Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 1. Природні сукцесії рослинності, Еннан А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2019)
Мойсієнко І. І. - Знахідка нових для флори Нижньодніпровських арен видів роду Nymphaea на території Національного природного парку "Олешківські піски", Данилик І. М., Захарова М. Я., Мельник Р. П., Садова О. Ф. (2019)
Гелюта В. П. - Гриби Національного природного парку "Мале Полісся", Придюк М. П., Зикова М. О., Тихоненко Ю. Я., Шевченко М. В., Акулов О. Ю., Мнюх О. В. (2019)
Щербакова Ю. В. - Поширення рідкісного дискоміцета Miladina lecithina (Pezizales, Pyronemataceae) в Україні, Джаган В. В. (2019)
Вашеняк Ю. А. - В пошуках петрофітної рослинності навколо Висуні, Ходосовцев О. Є. (2019)
Hrishyn O. - The president's historical role and place in the system of public authorities of contemporary Ukraine (2019)
Коваль З. - Інформаційно-психологічна стійкість особистості та соціуму в літературі: аналіз досліджень та публікацій (2019)
Ростіянов Б. - Відтворення українського національного характеру й форм української державності в творчості М.В. Гоголя (2019)
Яруліна Н. - Теоретичні підходи до визначення понять "інформаційний простір", "інформаційне середовище", "інформаційно-комунікативне середовище (2019)
Antoniuk O. - The code of corporate ethics as a necessity for the further development of corporate relations (2019)
Зарецька Н. - Концептуальні засади державної політики відновлення та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з примусової ізоляції (полону) (2019)
Kovtun Y. - The concept of "optimization" in political and managerial discourse (2019)
Козуліна С. - Ієрархія нормативно-правових актів: сучасний стан та актуальні питання (2019)
Колісніченко Н. - Європеїзація освіти України: сутність та наслідки впливу, Семенюк Ю. (2019)
Куранда Л. - Аналіз ефективності використання земельних ресурсів України (2019)
Марущак О. - Державницька сутність економічної природи податків (2019)
Марущак В. - Адаптивність державного управління до регулювання економічних процесів (2019)
Солових В. - Спільна зовнішня політика та політика безпеки на сучасному етапі розвитку європейського союзу, Москаленко О. (2019)
Savchuk L. - Reforming the system of social services' provision of in Ukraine under decentralization of power (2019)
Сивак Т. - Міжнародний досвід формування стратегічних комунікацій (2019)
Тодорова О. - Кластерна ініціатива як інституціональна форма публічного інструменту реалізації державної регіональної політики, Попов М. (2019)
Фердман Г. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України (2019)
Шпортюк Н. - Основні напрями державної політики щодо підвищення інноваційної активності в АПК (2019)
Карпюк С. - Актуальні проблеми формування кадрового потенціалу державної служби в умовах реформування систем державного управління (2019)
Матвеєва О. - Тенденції та перспективи модернізації системи виконання місцевих бюджетів України в умовах децентралізації, Дубовик Ю. (2019)
Rogulsky O. - Professional training of local self-government officials under decentralization (2019)
Тарасенко Т. - Ознаки політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування: досвід Грузії та Киргизії (2019)
Самойленко О. М. - Розроблення заходів щодо створення системи координатно-часового забезпечення роботи Укрзалізниці геодезичними методами, Сикал С. А. (2019)
Кучер О. В. - Аналіз впливу зміщень земної поверхні на стабільність координатних систем, Старовєров В. С., Ковальов М. В. (2019)
Нестеренко О. В. - Перспектива розвитку системи технічного регулювання у сфері геодезії, картографії, землеустрою та геоінформатики в Україні, Савчук І. А. (2019)
Ковтун В. М. - Визначення відхилень від вертикальності стінок резервуарів вертикальних стальних (2019)
Старовєров В. С. - Розрахунок параметрів аерофотозйомки під час паспортизації магістральних трубопроводів, Нікітенко К. О. (2019)
Гладілін В. М. - Деформаційні моделі як фізичні процеси, Дубкова А. О., Чуланов П. О., Шудра Н. С. (2019)
Терещук О. І. - Аналіз критеріїв врахування залишкових систематичних похибок у результатах подвійних рівноточних вимірювань, Крячок С. Д. (2019)
Медведський Ю. В. - Використання авторегресії в задачі спостереження за осіданнями споруд (2019)
Смілка В. А. - Взаємодія кадастрових та моніторингових систем на місцевому рівні управління (2019)
Примак Л. В. - Використання відкритих даних про рельєф місцевості в плануванні та оптимізації радіочастотних телекомунікаційних мереж (2019)
Атаманенко Ю. Ю. - Концептуальна модель бази геопросторових даних для реєстрації та картографування ДТП (2019)
Мельник О. В. - Класифікація території НПП "Прип'ять-Стохід" за даними SENTINEL-2, Волошин В. У., Манько П. В., Волошин М. В. (2019)
Бурак К. О. - Щодо питання точності векторизації космічних знімків, Гера О. В., Ковтун В. М., Дорош Л. І. (2019)
До відома авторів (2019)
Віднянський С. - Світ напередодні Другої світової: до історіографічних інтерпретацій початку війни (2019)
Борис І. - Поширення Реформації на теренах східної Словаччини у XVI столітті та її вплив на суспільно-політичне життя Закарпаття (2019)
Іваненко О. - Єврейська громада та розвиток освіти в Київському навчальному окрузі на початку ХХ ст. (2019)
Левчук В. - Одеська область у міжнародних культурних зв'язках України у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Сіромський Р. - Інформаційно-протестні акції канадських українців під час Олімпійських ігор у Монреалі 1976 року (2019)
Піскіжова В. - Відновлення національно-культурного життя грецької спільноти в Українській РСР періоду перебудови (2019)
Тертична А. - Внесок українських організацій у Республіці Болгарія в розвиток сучасних українсько-болгарських відносин (2019)
Ліхтей І. - Висунення кандидатури чеського володаря Пршемисла Отакара ІІ на німецький трон та його пасивна участь у виборчих перегонах 1256–1257 рр. (2019)
Бевзюк Є. - Словацька національна ідея за часів Революції 1848-1849 рр. (2019)
Боровець І. - Піттсбурзька чесько-словацька декларація 1918 року: політичні та історіографічні інтерпретації (2019)
Солошенко В. - Арт-діяльність Гільдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму (2019)
Грубінко А. - Регіон пострадянської Східної Європи в зовнішній політиці Великої Британії у контексті європейської інтеграції (1990-ті – 2010-ті рр.) (2019)
Харлан Г. - Роль ФРН у реалізації Європейської політики сусідства та програми Східне партнерство ЄС щодо України (2004-2019) (2019)
Мартинов А. - Історична компаративістика досліджень імперій і цивілізацій: теоретичні підходи й концепції (2019)
Горенко О. - Людина в історії vs історія в людині: Горизонти взаємодії історії та психології (2019)
Матяш І. - Архівна складова джерельної бази дослідження українсько-турецьких відносин доби Української революції 1917-1921 рр. (2019)
Римар І. - Вплив Великого терору 1936-1938 років на діяльність ІІІ Інтернаціоналу: історіографія проблеми, Черевко О. (2019)
Соловйова А. - Європейська політика країн Бенілюксу (1945-2014): до історіографії питання (2019)
Вегеш М. - Рецензія на монографію В. Басараба: Державотворча концепція та національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького. Ужгород: Видавництво Гражда, 2019. 232 с., Віднянський С. (2019)
Віднянський С. - До 50-річного ювілею доктора історичних наук, професора, члена редакційної колегії нашого збірника наукових праць Андрія Юрійовича Мартинова, Харлан Г. (2019)
Кириленко В. В. - Національна стандартизація. Науково-технічна термінологія: сучасний стан та підходи до її розвитку на прикладі сфери інтелектуальної енергетики, Блінов І. В., Кучанський В. В. (2019)
Ільченко Н. М. - Аналізування вимог до знаків пожежної безпеки та евакуації, Хроменков Д. Г., Гулик Ю. Б., Кравченко Р. І. (2019)
Рудько К. В. - Можливість застосування процедури термінологічного моніторингу під час розроблення національних стандартів, Матус Г. В., Красножон О. О., Посікан А. І. (2019)
Демиденко О. О. - Роль екологічного аудиту в підвищенні екологічної ефективності діяльності підприємства (2019)
Чуйко М. М. - Якість вітчизняних функційних харчових продуктів та європейські вимоги до продукції оздоровчої спрямованості, Чуйко А. М. (2019)
Ачкеєва І. І. - Управління ризиками випробувальної лабораторії на базі стандартів ISO серії 31000, Гончаров О. С., Зенкін А. С. (2019)
Сичевський М. П. - Ключові драйвери технічного регулювання у молочній та м’ясній галузях, Романчук І. О., Копилова К. В., Вербицький С. Б., Козаченко О. Б. (2019)
Думанський О. І. - Застосування інформаційних технологій під час вивчення розділу "Перетворення бульових функцій" у дискретній математиці, Бекас Б. О., Пірко І. Б., Думанський Н. О. (2019)
Ляшенко І. О. - Модель ситуації в понятійній системі когнітивного поля, Стефанцев С. С., Шемаєв В. М. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
ХХІ Сідельниковські читання (2019)
Кушніренко С. В. - Оцінка розрахункової швидкості клубочкової фільтрації на підставі цистатину С у дітей з хронічною хворобою нирок 1–3 ст. (3а і 3b) (2019)
Буднік Т. В. - Цитратна терапія у дітей із запальними та незапальними захворюваннями нирок: показання та оцінка ефективності (2019)
Тесленко М. Ю. - Значущість пробіотиків як ад'ювантної терапії при гострих гастроентеритах у дітей віком до п'яти років (2019)
Овчаренко Л. С. - Иммунотропная активность препарата "Фурамаг" в процессе терапии повторных эпизодов инфекции урогенитального тракта у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В., Шелудько Д. Н. (2019)
Шаповал Л. А. - Ехокардіографічна оцінка додаткових аномалій лівого атріовентрикулярного клапана у пацієнтів з повною атріовентрикулярною комунікацією (2019)
Фесенко М. Є. - Катамнестичні спостереження протягом 10 років за дітьми, які народилися від серопозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу), Мелащенко О. І., Пєший М. М., Похилько В. І., Цвіренко С. М. (2019)
Боярчук О. Р. - Клініко-патогенетична характеристика і значення цитопеній (лейко-, лімфо-, нейтропеній) у новонароджених дітей, Міщанчук В. А. (2019)
Маммадова А. A. - Состояние цитокинового профиля у новорожденных с внутриутробными инфекциями (2019)
Кашіна-Ярмак В. Л. - Коморбідні стани у дітей із синдромом Дауна: проблемні питання медико+психологічного спостереження та реабілітації (огляд літератури і власні спостереження), Кукуруза Г. В., Голобородько А. О. (2019)
Лісяний М. І. - До питання про нейроімунні механізми у формуванні перинатального ураження головного мозку, Знаменська Т. К., Мартинюк В. Ю., Швейкіна В. Б. (2019)
Бережной В. В. - Роль пребиотиков в обеспечении здоровья ребенка: литературные данные и собственные исследования, Бондарец Ю. И. (2019)
Сорокман Т. В. - Хронічні запальні захворювання кишечника у дітей: сучасна інвазивна та неінвазивна діагностика (огляд літератури), Молдован П. М. (2019)
Gabrielli O. - Спостереження протягом 12 років за застосуванням ферментозамісної терапії у рідних брата і сестри з ослабленою формою мукополісахаридозу I типу: важлива роль початку лікування на ранньому етапі, Clarke L. A., Ficcadenti A., Santoro L., Zampini L., Volpi N., Coppa G. V. (2019)
Правила подачі та оформлення статей (2019)
Вітальне слово (2019)
Богуш А. М. - Мовленнєво-методична спрямованість підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти (2019)
Кічук Н. В. - Підготовленість фахівця до професійної рефлексії у діяльності як параметр його конкурентоздатності (2019)
Богданова І. М. - Зміст професійно-мобілізаційної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Казанцева Л. І. - Питання методики формування екологічної культури дітей дошкільного віку в координатах сучасних освітніх ідей (2019)
Борова В. Є. - Компетентнісний підхід до педагогічного коригування звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку (2019)
Шиліна Н. Є. - Проблема виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах сім'ї та освітніх установ (2019)
Тімакова Ю. С. - Проблема сценічного хвилювання у підготовці студентів педагогічних університетів до виконавської діяльності, Кьон В. В. (2019)
Стягунова О. О. - Регіональний компонент дошкільної освіти Донеччини: виклики сучасності та шляхи їх вирішення, Нікітюк К. (2019)
Дмитрищук Н. В. - Комунікативна самоефективність майбутніх судноводіїв, Линенко А. Ф. (2019)
Княжева І. А. - Алгоритм конструювання лекційних занять у професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти (2019)
Лісовська Т. - Інтерпретація та імпровізація як прояви творчого виконавського мислення майбутніх вихователів (2019)
Гафіяк А. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, Дяченко-Богун М. М., Міхеєнко О. І., Ткаченко А. В. (2019)
Kisiel M. - Pedagogical and artistic coordinates for professional vocational training of an early childhood education teacher (2019)
Трифонова О. С. - Проблема національно-патріотичного виховання дошкільників у працях Алли Богуш (за період 1990 – 2018 роки) (2019)
Літовченко О. В. - Сучасні підходи до комплексної психокорекційної роботи з подолання заїкання у дошкільників (2019)
Степанова Л. В. - Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки, Ю Янь (2019)
Ковтун О. В. - Технологія формування іншомовної професійної компетентності студентів в освітньому просторі закладу вищої освіти (2019)
Граматик Н. - Проблема підготовки майбутніх учителів природничих наук: аналітичний огляд (2019)
Білова Н. К. - Синергетичний підхід як методологічний концепт музично-педагогічних досліджень (2019)
У Сюань - Критерії, показники та рівні підготовленості майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів засобами технології партисипації (2019)
Щолокова О. П. - Інтерпретація музичних творів – методичний аспект, Мозгальова Н. Г., Барановська І. Г. (2019)
Чжу Цянь - Наукові підходи до формування сольних співацьких навичок в учнів молодших класів (2019)
Непомняща І. М. - Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти (2019)
Павелків Р. В. - Змістовий аналіз дефініції "емоційне вигорання в спорті", Василюк В. М., Юдкіна Х. В. (2018)
Вірна Ж. П. - Статеворольова ідентифікація як чинник психологічного благополуччя сімейного подружжя, Повар К. О. (2018)
Артемова О. І. - Креативність як запорука професіоналізму ведучого тренінгових груп, Дружиніна І. А. (2018)
Березюк Т. П. - Методологія комплексного психологічного дослідження проблеми формування професійно-особистісного становлення майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ (2018)
Бігунов Д. О. - Мовленнєва поведінка особистості: комунікативні стратегії та тактики (2018)
Гаврилюк Н. П. - Вплив типів сімейного виховання на психоемоційний стан дитини (2018)
Грицюк І. М. - Теоретико-методологічні передумови нейротеології: особливості мозку та поведінки релігійної людини, Сидорук І. М. (2018)
Замелюк М. І. - Арт-терапія як засіб творчої самореалізації особистості, Магдисюк Л. І., Ольхова Н. В. (2018)
Іванюта О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування авторитету викладача (2018)
Іванюта О. В. - Особливості розвитку змістовних компонентів візуального мислення підлітків (2018)
Клочек Л. В. - Психологічна програма оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Корчакова Н. В. - Стимулювання просоціальних тенденцій особистості у періоди дитинства та підлітковості (2018)
Коць М. О. - Особливості психологічної корекції емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2018)
Крижановська З. Ю. - Психологічні відмінності в самореалізації підлітків міста та села, Новосад Т. В. (2018)
Литвин Н. І. - Комплексна психолого-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами засобами сенсорної інтеграції, Борецька О. В., Сойко О. В. (2018)
Магдисюк Л. І. - Особливості застосування судово-психологічної експертизи у судочинстві, Павлова Б. В. (2018)
Оксентюк Н. В. - Проблема психічного здоров’я: європейський досвід (2018)
Осьмак Л. П. - Розвиток соціальних здібностей у середньому та старшому підлітковому віці, Безлюдна В. І. (2018)
Павелків В. Р. - Психологічні основи мінімізації деструктивних проявів агресії у підлітковому віці (2018)
Панасюк В. М. - Корекція агресивних поведінкових конструкцій у підлітковому віці: теоретичний аспект (2018)
Рудюк О. В. - Типологічні особливості особистісної структури безробітних (2018)
Ставицький О. О. - Психологічний аналіз соціальної установки до інвалідизованих людей в демографічній площині, Ставицька О. Г. (2018)
Федоренко Р. П. - Аналіз психологічних особливостей подружньої зради на різних стадіях функціонування сім’ї (2018)
Хомич І. С. - Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи (2018)
Хупавцева Н. О. - Формування і розвиток лідерських якостей студентів-психологів, Максимчук В. Б. (2018)
Щедріна М. М. - Соціально-психологічний супровід студента у період адаптації до навчання у ВУЗі (2018)
Яницька О. Ю. - Особливості розвитку змістовних компонентів візуального мислення підлітків, Іванюта О. В. (2018)
Яницька О. Ю. - Психолого-педагогічні аспекти формування авторитету викладача (2018)
Відомості про авторів (2018)
Cyunczyk F. - Public memory sphere and its legal petrification. Few remarks on the legal framework of the institutes for the national remembrance functioning in poland and ukraine (2019)
Бедрій М. - Методологічний інструментарій наукового пізнання українського звичаєвого права (2019)
Бойко І. - Історико-правова школа львівського університету імені Івана Франка – одна з найдавніших наукових шкіл в Україні (235-річчя від часу заснування) (2019)
Кахнич В. - Становлення і розвиток наукових концепцій в галузі кримінального права у львівському університеті в період Австро-Угорщини (1867–1918 років) та їх вплив і значення для сьогодення (2019)
Липитчук О. - Злочини та покарання у міжвоєнній Польщі (1918–1939 років) (2019)
Тищик Б. - Українські січові стрільці – зародок національних збройних сил новітнього часу (до 105-річчя утворення легіону українських січових стрільців), Новосядло І. (2019)
Olesinska A. - Legal succession of deceased taxpayer’s rights and duties inthe case law of polish administrative courts (2019)
Школик A. - Принцип офіційного дослідження та його особлива роль для адміністративної процедури (2019)
Янюк Н. - Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами (2019)
Лемик Р. - Спеціальні права сторін у цивільному процесі України (2019)
Маланчук О. - Конституційне закріплення права на відпочинок як державна гарантія його реалізації (2019)
Стрепко В. - Про безробіття як підставу соціального забезпечення в умовах ринку (2019)
Бурдін В. - До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України) (2019)
Гордієнко В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України "декларування недостовірної інформації" (2019)
Лутчин В. - Класифікація кримінальних правопорушень у кримінальному праві України та республіки Польща за ознаками суб’єкта кримінального правопорушення (2019)
Максимович Р. - Обман як наскрізне кримінально-правове поняття (2019)
Піх Ю. - Матеріальна істина як мета та засада кримінального провадження федеративної республіки Німеччини (2019)
Бойко І. - Професор Володимир Кульчицький – видатний український правознавець ХХ століття (до 100-річчя від дня народження) (2019)
Найда А. - Життєвий та науковий шлях професора В. Серадського як засновника кафедри та закладу судової медицини Львівського університету (з нагоди 121-ї річниці заснування у Львові судової медицини як науково-педагогічної дисципліни), Малик О. (2019)
Nancka G. - Marceli Chlamtacz – Lviv-based roman law professor of the turn of the 19th and 20th century (2019)
Зупанчич Б. - Право на життя та правосуб’єктність зачатої, але ненародженої дитини ("nasciturus") (2019)
До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової кар’єри Віктора Даниленка (2019)
Рендюк Т. - Етнокультурна спадщина зарубіжних українців (2019)
Чернієнко Д. - Українці Казахстану: історія формування та етнокультурні особливості національної меншини (2019)
Борисенко В. - Динаміка розвитку національних меншин та етнічних груп в Україні на початку ХХІ століття (2019)
Горова В. - Проблеми соціокультурного розвитку об’єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень (2019)
Скрипник Г. - Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки (2019)
Курочкін О. - Обрядові танці-ігри – малодосліджені компоненти традиційного весілля українців (2019)
Курінна М. - Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) (2019)
Борисенко М. - |Рецензія|. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / пер. з англ. І. Бондаренко. Київ: Наш формат, 2019. 320 с. (2019)
Іванчишен В. - |Огляд|. Сарацин Т. Германия: самоликвидация / пер. с нем. Москва: Рид Групп, 2012. URL: http://www.llks.lt/knygos%20ru/Germaniya_Samolikvidatsiya.pdf (2019)
Бондаренко Г. - |Огляд|. Радянська спадщина в музейному дискурсі. Післямова до виставки "Battle of memories: міфи та реалії радянської доби" (2019)
Володимир Баран (09.08.1927-05.11.20190) (2019)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2019 рік (2019)
Title (2016)
Клос Л. - Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника: від моделі практики до професійного зростання (2016)
Кучер Г. - Створення оптимальної моделі надання соціальних послуг у громаді в умовах децентралізації (на прикладі м.Умань) (2016)
Лещук Г. - Соціальна робота з дітьми із розладами аутистичного спектру: комунікативний аспект (2016)
Парфанович А. - Сучасні характеристики молоді як об’єкта сімейної політики (2016)
Парфанович I. - Наукові підходи до профілактики поведінкових девіацій як сфери соціальної роботи (2016)
Kalaur S. - The system of professional training of future specialists in social sphere to conflict resolution (2016)
Петровська К. - Формування проектної компетентності майбутніх надавачів соціальних послуг (2016)
Сорока O. - Діагностика професійного іміджу майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Главацька O. - Характеристика поглядів сучасної молоді щодо професійної кар’єри (2016)
Горішна Н. - Правове регулювання діяльності соціальних підприємств: європейський досвід (2016)
Слозанська Г. - Забезпечення доступу до соціальних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад (2016)
Дорогі друзі! (2019)
Іванов Д. Д. - Фітотерапія і лікування циститу: сучасні тенденції (2019)
Сошинський С. О. - Про можливості безперервного професійного розвитку для нефрологів, Іванов Д. Д. (2019)
Кушніренко С. В. - Менеджмент гіперкаліємії в дітей із хронічною хворобою нирок (2019)
Закордонець В. П. - Особливості реакції імунної системи в реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку, Зограб'ян Р. О., Вороняк О. С., Кубашко А. В. (2019)
Ниркова асоціація Клінічні настанови з гострого ураження нирок (ГУН), серпень 2019 (2019)
Ниркова асоціація Клінічні настанови щодо вагітності і хвороб нирок (2019)
Таран О. І. - Лікування артеріальної гіпертензії у вагітних (2019)
Головач И. Ю. - Псориатическая нефропатия: сущность, спектр клинических проявлений и доказательства поражения почек при псориазе, Егудина Е. Д. (2019)
Посилкіна О. В. - Шляхи підвищення якості і результативності процесу управління іміджем закладу вищої освіти фармацевтичного (медичного) профілю, Лісна А. Г. (2019)
Король П. О. - Нові позитронно-емісійні радіофармпрепарати в урологічній радіонуклідній візуалізації, Щербіна О. В. (2019)
Волкова А. В. - Дослідження показників захворюваності населення на епілепсію в Україні на державному та регіональному рівнях, Корж Ю. В., Олейнікова Н. В., Терещенко Л. В., Зайцева Ю. Л. (2019)
Zakharko N. V. - Risk management of the logistics activities in the field of the foreign economic activity of a pharmaceutical enterprise, Sahaidak-Nikitiuk R. V., Gretska H. А. (2019)
Цурікова О. В. - Порівняльний аналіз динаміки готівкових виплат родин на медичне та фармацевтичне обслуговування від загальних витрат на охорону здоров’я в Україні, Азербайджані, Вірменії, Грузії (2019)
Братішко Ю. С. - Дослідження стану підготовки менеджерів із соціальної відповідальності для потреб фармацевтичної галузі, Посилкіна О. В. (2019)
Петровський М. О. - Аналіз та визначення перспектив розвитку аптечного ринку дієтичних добавок в Україні, Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., Касьяненко В. В., Губін Ю. І. (2019)
Slipchenko G. D. - The study of the expediency of developing a new semi-solid drug based on the extract of Scutellaria baicalensis, Ruban O. A., Kolisnyk T. Ye. (2019)
Іванюк О. І. - Огляд ринку препаратів для профілактики та лікування урогенітальних симптомів у пре- та постменопаузальному періоді, Ярних Т. Г., Євтушенко О. М. (2019)
До ювілею І. С. Гриценка. До 70-річчя з дня народження лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого працівника освіти України, доктора хімічних наук, професора,завідувача кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичногоуніверситету Гриценка Івана Семеновича (2019)
Зінченко Г. М. - 2,3-піридо|2,3-d|піримідин-7-они: синтез та біологічні властивості, Музичка Л. В., Смолій О. Б. (2019)
Короткіх М. І. - Нові підходи до оцінки стабільності карбенів, Раєнко Г. Ф., Сабєров В. Ш., Єня В. І., Швайка О. П. (2019)
Короткіх М. І. - Електронні властивості карбенів, Раєнко Г. Ф., Сабєров В. Ш., Єня В. І., Швайка О. П. (2019)
Demchenko S. A. - The synthesis and antiviral activity of 1-(4-сhlorophenyl)-4-(para-tolyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a-diazacyclopenta|cd|azulene-2-carboxylic acid derivatives, Fedchenkova Yu. A., Sukhoveev V. V., Bagreeva O. S., Demchenko A. M. (2019)
Сюмка Є. І. - Хімічні перетворення нових моно- та біс-похідних спіроіндол-3,3’-піроло|3,4-с|піролу на основі біс-малеїнімідів та вивчення мікробіологічної активності синтезованих сполук, Ситнік К. М., Левашов Д. В., Шпичак Т. В., Горячий В. Д., Шемчук Л. А. (2019)
Grygoriv G. V. - Spiro|benzo|е|pyrano|3,2-c||1,2|oxathiin-4,3’-indolil|-3-carbonitrile 5,5-dioxides: synthesis and the biological activity study, Lega D. A., Zupanets I. A., Shebeko S. K., Zimin S. M., Starchikova I. L., Shemchuk L. A. (2019)
Чимшит С. - Особливості впливу макроекономічних показників на формування бюджетної політики України, Головкова Л., Якимова А., Добрик Л. (2019)
Булатова О. - Світова банківська система: посткризове відновлення?, Марена Т. (2019)
Артамонова Г. - Греція: європейський механізм виходу з кризи (2019)
Дмуховскі Р. - Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств (2019)
Шмітка С. - Інновації як визначальний фактор у моделі функціонування сучасного менеджера (2019)
Ткачук І. - Світові та національні принципи організації, функціонування та фінансування організацій громадянського суспільства (2019)
Наші автори (2019)
Content (2015)
Karaseva E. V. - Characteristics of creep of fine-grained zirconium (2015)
Zholonko M. M. - Diffusive modes as a defect for explanation of isochoric high-temperature thermal conductivity deviations of rare gas solids from law of 1/T (2015)
Rashba G. I. - The magnetic response of a degenerate electron gas in nanotubes with superlattice (2015)
Solovjov A. L. - Evolution of the excess conductivity in slightly doped YBa2Cu3O7-δ under high pressure, Omelchenko L. V., Vovk R. V. (2015)
Petchenko G. A. - Thermal activation analysis of the dislocation unpinning from stoppers in KCI crystals, Petchenko A. M. (2015)
Doronin Yu. S. - Neutral and charged excimer complexes in cathodoluminescence spectra from substrate-free icosahedral and crystalline clusters of argon, Vakula V. L., Kamarchuk G. V., Tkachenko А. А., Samovarov V. N. (2015)
Zhaba V. I. - Approximation of the deuteron wave functions and parameters for potential Argonne v18 (2015)
Zetova T. R. - Extrusion and intrusion in plastically deformed copper foils, Badiyan E. E. (2015)
Trokhimchuck P. P. - Problems of modeling the surface interference relaxed optical processes and phenomena, Berezyuk H. I., Penkovskiy M. S. (2015)
Filonenko N. Yu. - Phase transformations in Fе-B system alloys (2015)
Berkutov I. B. - The characteristic parameters of charge carriersin the p-type Si0.2Ge0.8 quantum well with two subbands occupied, Andrievskii V. V., Komnik Yu. F., Kolesnichenko Yu. A., Berkutova A. I., Mironov O. A. (2015)
Khorolets L. S. - Photonic crystals with defects, as a storage location for cooling atoms and ions, Machekhin Y. P. (2015)
Lebediev S. V. - The influence of electric current pulses on jump-like deformation of industrial alloy AMg-6, Khvan Т. V., Maslivets М. А. (2015)
Tolstolutskaya G. D. - The effect of irradiation with inert gas and hydrogen ions on nanohardness of SS316 stainless steel, Karpov S. A., Rostova G. Y., Sungurov B. S., Tolmachova G. N. (2015)
Limarenko Y. G. - The interaction of the gravitational field and laser radiation as a basis for precision measurements, Machehin Y. P. (2015)
Ezerskaya E. V. - The energy spectrum and thermodynamics of the finite spin-1/2 XX chain with Ising-type Impurities, Sokorenko K. V. (2015)
Klimkin A. S. - Study of tungsten point contacts’ electric conductivity in a complex gas medium, Gudimenko V. A., Gerus A. O., Fisun V. V., Pospelov A. P., Kamarchuk G. V. (2015)
Tkachenko O. Y. - Dynamics of oscillation processes in siphon U-tubes, Kazachkov A. R., Lykah V. A., Minakova K. A., Syrkin E. S. (2015)
Starikov V. V. - Investigation of diamond biocompatible coatings for medical implants, Starikova S. L. (2015)
Dudka O. V. - Formation of vacancy-helium complexes at low-energy irradiation of tungsten, Sadanov E. V. (2015)
Martseniuk L. S. - About of the possibility of quantum interferential transitions and entanglement in vacancy and divacancy of silicon (2015)
Borisova N. M. - Properties of barium ferrite powder, prepared using a fl ux additive Na2O, Sizova Z. I., Shurinova E. V., Mozul’ K. A. (2015)
Berkutov I. B. - The galvanomagnetic properties of two-dimensional conducting systems formed by nanocrystallites CrSi2 in the plane (111) of Si single crystals with a different type of conductivity, Andrievskii V. V., Mirzoiev I. G., Komnik Yu. F., Galkin N. G., Goroshko D. L. (2015)
Bibikova О. А. - Electric conductivity of LiNaGe4O9:Cu crystals, Volnianskii M. D., Trubitsyn M. P. (2015)
Kruzina T. V. - Mechanisms of electroconductivity in Na0.5Bi0.5TiO3 single crystals, Sidak V. M., Trubitsyn M. P., Popov S. A., Suchanicz J. (2015)
Bakhvalova V. A. - Features of the formation of the vortex system and cavitation in superfluid solutions 3He - 4He, Chagovets V. K., Kurnosova Ju. I. (2015)
Вакарчук І. О. - Повна матриця густини двокомпонентної бозе-рідини в наближенні парних кореляцій, Пастухов В. С. (2008)
Харченко Д. О. - Фазові переходи в системах із внутрішнім мультиплікативним шумом, Дворніченко А. В. (2008)
Гладуш В. Д. - Сферично-симетричні системи відліку для статичних просторів ЗТВ, Галаджій М. В. (2008)
Ковальчук В. І. - Метод розрахунку перерізів низькоенергетичного протон–дейтронного розсіяння, Тартаковський В. К. (2008)
Rudnitskij G. M. - Radio spectroscopy of late-type variable stars (2008)
Mudry S. - Influence of doping with Ni on viscosity of liquid Al, Sklyarchuk V., Yakymovych A. (2008)
Солдатова Є. Д. - Дослідження критичної поведінки металевого церію за термічним рівнянням стану, Галаченко Т. Є. (2008)
Кособуцький П. С. - Закономірності похилого відбивання світла плівкою, зумовлені багатопроменевою інтерференцією, Кушнір О. П. (2008)
Ільченко В. В. - Моделювання частотних залежностей вольт-фарадних характеристик для контакту метал–напівпровідник з шаром квантових точок, Панарін К. Ю., Буянін О. О., Марін В. В., Шкіль М. В., Третяк О. В. (2008)
Лаба I. С. - Потужний протонний спалах 4В/Х17.2 на Сонці 28.X.2003 і його вплив на магнетосферу Землі (2008)
Гаврилова Н. В. - Оптимізоване фотойонізаційне моделювання світіння планетарної туманности NGC 6826, Головатий В. В., Мелех Б. Я. (2008)
Андрук В. - ПЗЗ-фотометрiя в UBVR-системi в дiлянці скупчення NGC 6913, Бутенко Г., Свачiй Л. (2008)
"Різдвяні дискусії 2008” (Львiв, 4-5 січня 2008 року) (2008)
Титул, зміст (2019)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2019)
Молодан Д. В. - Рівень асиметричного диметиларгініну та стан ендотелію судин у хворих з гіпертонічною хворобою з ожирінням і гіперурикемією (2019)
Хижняк К. А. - Динаміка результатів нейропсихологічного тестування як реакція хворих з хірургічною патологією аорти на проведене оперативне втручання з використанням штучного кровообігу, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю., Хартанович М. В. (2019)
Батушкін В. В. - Запобігання розвитку серцевої недостатності та покращення прогнозу у хворих після первинної транскутанної ангіопластики шляхом додавання L-карнітину в гострій стадії інфаркту міокарда, Ашдарі М. Х. (2019)
Чернишов В. А. - Взаємозв’язок порушень ліпідного й пуринового обміну в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю, Несен А. О., Валентинова І. А., Єрмакович І. І. (2019)
Катеренчук І. П. - Клінічна оцінка, діагностичне і прогностичне значення деяких сучасних лабораторних досліджень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2019)
Батушкін В. В. - Низькоренінова форма артеріальної гіпертензії як варіант полірезистентності до терапії. Успішний досвід лікування, Герман Н. А. (2019)
Авторам (2019)
Харченко В. О. - Самоорганізація системи твердотільного лазера в граничний цикл (2008)
Фітьо В. М. - Особливості пропускання структури: шар діелектрика–тонка металічна плівка–шар діелектрика при наявності або відсутності періодичності в діелектричних шарах (2008)
Бойчук В. І. - Поляронні стани електрона у подвійній наногетероструктурі кристалів гексагональної симетрії (на прикладі AlN/GaN/AlN), Борусевич В. А., Білинський І. В. (2008)
Kapustianyk V. - Exciton spectra of the nanostructured zinc oxide, Panasiuk M., Lubochkova G., Turko B., Rudyk V., Partyka M., Serkiz R., Voznyuk D. (2008)
Levitskii R. R. - The study of the hydrostatic pressure effect on the thermodynamic properties of the Rochelle salt NaKC4H4O6•4H2O, Moina A. P., Andrusyk A. Ya., Slivka A. G., Kedyulich V. M. (2008)
Григорчук М. І. - Магнітне поглинання ультракоротких лазерних імпульсів металевими наночастинками сфероїдальної форми, Томчук П. М. (2008)
Pagliaro A. - The extreme energy cosmic rays puzzle (2008)
Андронов І. Л. - Ґравiмагнітнi ротатори в катаклiзмiчних подвiйних системах (2008)
До 50-лiтнього ювiлею професора Олега Шпотюка (2008)
Титул, зміст (2019)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2019)
Молодан Д. В. - Рівень сечової кислоти та показники функціонального стану ендотелію у хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням у межах нормоурикемії (2019)
Черкун М. П. - Коморбідний перебіг гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу в умовах впливу психосоматичних факторів, Катеренчук І. П. (2019)
Батушкін В. В. - Шлунково-кишкові та інші види кровотеч при тривалій антикоагуляції. Оцінювання безпечності пероральних антикоагулянтів та алгоритми лікування кровотеч, Кузьменко В. В., Дакалов Д. С. (2019)
Чернишов В. А. - Антидіабетична і гіполіпідемічна терапія при цукровому діабеті 2-го типу: ефекти комбінованого лікування, Сердобінська-Канівець Е. М., Чупріна С. В., Єрмакович І. І. (2019)
Копица Н. П. - Перипартальная кардиомиопатия: трудности диагностики, Исаева А. С., Родионова Ю. В., Титаренко Н. В. (2019)
Колесник Т. В. - Оцінювання когнітивних функцій і статусу фізичної активності в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від віку, Надюк А. В., Косова Г. А. (2019)
Авторам (2019)
Титул, зміст (2019)
Бречка Н. М. - Показники запалення за умов експериментального кріотравматичного простатиту та його фармакологічної корекції, Козар В. В., Бондаренко В. О. (2019)
Шемонаєва К. Ф. - Порівняльна характеристика фармакокінетичних схем розподілу координаційних сполук германію з біолігандами, Кресюн В. Й., Сейфулліна І. Й. (2019)
Бодня О. І. - Оперативне лікування переломів шийки таранної кістки (ранні результати), Ю. В. Сухін (2019)
Гайда Я. І. - Сучасні методи хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки (2019)
Гладчук І. З. - Порівняльний аналіз перебігу післяопераційного періоду після класичного за M. Stark та модифікованого кесаревого розтину, Герман Ю. В., Григурко Д. О. (2019)
Дмитренко І. В. - Значення глибини редукції пухлинного клону у прогнозуванні відповіді на терапію іматинібом у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2019)
Каменщик А. В. - Показники набутого та вродженого імунітету у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2019)
Мурадян К. Р. - Діагностична та інтервенційна сонографія в лікуванні бойової травми живота (2019)
Гержик К. П. - Використання мініінвазивних оперативних втручань при бойових пораненнях і травмах грудей (2019)
Харченко Ю. П. - Атиповий тяжкий перебіг інфекційного мононуклеозу змішаної етіології у трирічної дитини, Зарецька А. В., Юрченко І. В., Пастерначенко Н. С. (2019)
Барков О. О. - Стійкі післятравматичні розгинальні контрактури колінного суглоба - відоме та нез'ясоване, Барков О. В. (2019)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2019)
Липець Л. В. - Family Code of Conduct: Getting Everyone Together to Listen, Learn and Grow (2019)
Мартюк А. С. - Особливості правового регулювання майнових відносин за законодавством Європейського Союзу (2019)
Мусієнко В. В. - Об’єкт договору оренди державного та комунального майна (2019)
Беззубов Д. О. - Зарубіжний досвід розвитку господарських товариств і його застосування в Україні (2019)
Данильченко Ю. С. - Еволюція позиції законодавця щодо правового регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (2019)
Клюєва Є. М. - Публічно-правовий статус національного банку України, Мигитко Д. С. (2019)
Ковальчук А. Т. - Цивілізаційні виклики нової технологічної революції: державно-правовий контекст (2019)
Константий О. В. - До питання особливостей моделі адміністративної юстиції в Україні (2019)
Хохленко О. М. - Функції органів місцевого самоврядування в контекстi проведення реформи децентралiзацiї, Хохленко В. М. (2019)
Бурдоносова М. А. - Права людини в контексті філософії права (2019)
Іванов В. М. - Витоки українського права: владно-суб’єктний аспект (2019)
Озель В. І. - Основні загрози правам і свободам людини у сучасному світі (2019)
Кацавець Р. С. - Особливості психологічної реальності осіб та роль пенітенціарної педагогіки у місцях позбавлення волі (2019)
Кобилянський О. Л. - Деякі аспекти виявлення та розслідування злочинів у сфері публічних (державних) закупівель, Михайлов В. О. (2019)
Мусієнко А. В. - Актуальні кримінально-правові та кримінологічні аспекти проституції (2019)
Осадчий В. І. - Кримінальна відповідальність: загальні зауваження (2019)
Добкіна К. Р. - Досвід України та країн ЄС щодо правового регулювання боротьби із торгівлею людьми або іншими незаконними угодами щодо передачі людини, Мартинюк Ю. О. (2019)
Мікічурова О. В. - Дефініція міжнародного тероризму в міжнародному праві (2019)
Андріанова Т. В. - Асоційовані з рослинами мікроміцети як об’єкти біотехнології, Дражнікова А. В., Українська А. О. (2019)
Husieva O. - The impact of Taraxacum officinale aqueous extracts on WISH cancer cell line, Baranovsky M. (2019)
Bohdanovych T. - Evaluation of antioxidant and anticancer activities of families Lamiaceae and Caryophyllaceae, Baranovsky M., Karandey D. (2019)
Khripko V. - The impact of Brassica oleracea var italica and Capsella bursa pastoris extracts on WISH cancer cells, Baranovsky M. (2019)
Решетніков M. B. - Ефективність дії біоагентів для компостування опаду листви, Матвєєва О. Л. (2019)
Косоголова Л. О. - Вплив фізичних факторів на активність амілолітичних ферментів солоду злакових культур, Лошицький П. П., Турбовська С. В., Самчук Н. В. (2019)
Андріанова Т. В. - Загальний вміст флавоноїдів деяких лікарських рослин і їх грибів-патогенів, Теряєва Н. П., Ковальчук Ю. М. (2019)
Труш К. Б. - Утворення водню фототрофною зеленою мікроводоростю Chlamydomonas reinhardtii Dang., 119 за умов дефіциту елементів живлення – сірки та магнію (2019)
Власюк О. В. - Визначення впливу вмісту вуглеводів, фітогормонів на ріст "бородатих" коренів та накопичення флавоноїдів лікарських рослин Bidens pilosa і Artemisia tilesii, Шпетна К. О. (2019)
Кальсіна С. Д. - Отримання молекулярного водню мезофільними анаеробними асоціаціями мікроорганізмів при деструкції харчових відходів (2019)
Ваврух М. В. - Локалізовані стани електрона в екранованому полі: точні розв'язки й наближений розрахунок енерґетичного спектра, Тишко Н. Л., Стельмах О. М., Коритко Р. І. (2008)
Вакарчук І. О. - Бозе-конденсат у двокомпонентній бозе-рідині, Пастухов В. С. (2008)
Петренко В. I. - Нейтронні дослідження стабільності рідинної системи магнетит–олеїнова кислота–бензол при надлишку поверхнево-активної речовини, Булавiн Л. А., Авдеєв М. В., Аксьонов В. Л., Рошта Л. (2008)
Горлей П. М. - Вплив непараболічності закону дисперсії на характеристики кристалів зі структурою вюрциту, Галочкіна О. О., Горлей П. П., Воробйов Ю. В., Ґонзалез-Ернандез Х. (2008)
Мицик Б. Г. - П'єзооптичний ефект у кристалах LiNbO3:MgO, Андрущак А. С., Кость Я. П., Сольський І. М. (2008)
Стадник Ю. В. - Вплив сильного леґування донорною домішкою Cu на електронну структуру та електрофізичні властивості інтерметалічного напівпровідника p-TiCoSb, Ромака В. А., Тобола Я., Гореленко Ю. К., Ромака Л. П., Горинь А. М. (2008)
Бойчук В. І. - Вплив симетрії форми квантової точки на енерґетичний спектр електрона, Білинський І. В., Шаклеіна І. О. (2008)
Лисов В. І. - Теоретичні дослідження процесу фазового розшарування в аморфних бінарних сплавах, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В., Яриш В. В. (2008)
Мар'янчук П. Д. - Вплив термообробки на фізичні властивості кристалів Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz, Андрущак Г. О. (2008)
Венгльовська Б. - Спектр потужності збурень концентрації електронів в епоху космологічної рекомбінації, Новосядлий Б. (2008)
Ivashchenko G. - Luminosity dependence of the quasar clustering from SDSS DR5 (2008)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2008)
Вакарчук І. О. - Структурні функції рідкого 4Hе з урахуванням непрямих три- і чотиричастинкових кореляцій, Притула Р. О. (2008)
Цмоць В. М. - Дослідження магнітних, мікромеханічних та структурних змін у кристалах кремнію з ізовалентними домішками після їх термообробки в області 700–1100°C, Литовченко П. Г., Павловський Ю. В., Войтович В. В., Лучкевич M. M. (2008)
Parnowski A. S. - Statistical approach to Dst prediction (2008)
Ткачук В. М. - Суперсиметрія гамільтоніана Паулі та сплутаність квантових станів, Вакарчук С. І. (2008)
Васильєв О. М. - Поворотна деформаційна нестійкість у нематику внаслідок викривлення поверхні прошарку, Подоляк Н. П. (2008)
Крамар В. М. - Енерґія зв'язку полярона в наноплівках HgS/CdS (2008)
Капустяник В. - Вивчення низькотемпературних фазових переходів і механізмів передачі енерґії в кристалах DMAAS:Cr3+ методом люмінесцентної спектроскопії, Панасюк М., Партика М., Рудик В., Чапля З., Цибульський В. (2008)
Берча Д. М. - Наслідки низькоенерґетичної непараболічності законів дисперсії для фізичних параметрів та прояву нових ефектів у сильно анізотропних кристалах, Хархаліс Л. Ю., Шнайдер М., Рущанський К. З., Сліпухіна І. В. (2008)
Горлей П. П. - Оптимізація сонячних елементів із гетеропереходом n-GaAs/p-AlxGa-1xAs, Червінський О. А., Воробйов Ю. В., Ґонзалез-Ернандез Х. (2008)
Moskalenko S. A. - The plasma oscillations in a two-dimensional electron-hole liquid, Liberman M. A., Dumanov E. V., Stefan A. G., Shmiglyuk M. I. (2008)
Гамерник Р. В. - Оптична та фотоелектрична спектроскопія дефектів у фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6 та (Sn,Pb)2P2S6, Гнатенко Ю. П., Сливка О. Г. (2008)
Бакумкіна М. О. - Сільська проза Iвана Cтепановича Маслова на тлі змін ідеологічних орієнтирів часу (2019)
Бовкунова О. В. - Маньеризм vs барокко: к специфике поэтики жанра "Аркадии" Ф. Сидни (2019)
Гажева І. Д. - Cимвол у прозі реалізму та символізму: на матеріалі творів Ф. Достоєвського і Андрія Бєлого (2019)
Григорян К. С. - Интерпретация октябрьского мифа в рассказе В. Пелевина "Хрустальный мир" (2019)
Гусев В. А. - Эволюция писательской репутации Чехова (60-е годы ХХ века – 10-е годы XXI века) (2019)
Гусева Е. А. - Функции рекламы в современном обществе: взгляд с двух сторон (2019)
Івлєва Ю. О. - Eтимологія поняття "picto-poesie" ("живо-поезія") та його наукове осмислення (2019)
Калашникова О. Л. - "Нелюбимый бастард" автобиографии: о парадигме autofiction (2019)
Коваль Н. Б. - Женские образы в произведениях Андре Жида (2019)
Левченко O. В. - Проблема жанру роману С. Беккетта "Мерфі": інтертекстуальне прочитання (2019)
Нікітіна Г. Є. - Лафонтенівські ремінісценції у казках Шарля Перро: до питання про дискурсивні чинники формування топосів французької літературної казки ХVІІ–ХVІІІ ст. (2019)
Селігей В. В. - Риси его-прози в романі Гао Сінцзяна (2019)
Титюк А. К. - Масова література: поетика та особливості функціонування (2019)
Шаф О. В. - Розлука з коханою як маскулінний ліричний сюжет (2019)
Шубкіна К. А. - Je ne suis rien... – Presque rien... (2019)
Кеба О. В. - Рецензія на монографію Кропивко Ірини Валентинівни "Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир)" (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Gladush V. D. - On the classic geometrodynamics of a spherically-symmetric configuration of gravitational and electromagnetic fields (2019)
Lyagushyn S. F. - Material equations in electrodynamics of medium consisting of two-level emitters, Sokolovsky A. I., Sokolovsky S. A. (2019)
Galdina A. N. - Supercritial behavior of thermodynamic systems (2019)
Ryabtsev S. I. - Structure and corrosion in NaCl solution of quasicrystalline Al–Cu–Fe cast alloys and thin films, Sukhova O. V., Polonskyy V. A. (2019)
Filonenko N. Yu. - Solubility of boron and carbon in γ-iroN of Fe-B-C alloys, Galdina A. N. (2019)
Kruzina T. V. - Optical properties of Na0.5Bi0.5TiO3 crystals, Popov S. A., Potapovich Yu. N., Rutskyi A. S. (2019)
Kushnerov O. I. - AlCoCuFeNi high–entropy alloy nanoparticle melting and solidification: a classical molecular dynamics simulation study (2019)
Syetov Y. - Computational study of nonlinear optical properties of benzoxazoles exhibiting excited state proton transfer (2019)
Ohiienko O. V. - Effect of impurities and disordering on the photoluminescence of crystals and glasses in the system Li2O-7GeO2, Moiseienko V. N. Volnyanskii D. M. (2019)
Ivon A. I. - Influence of copper on electrical conductivity of glass-ceramics based on vanadium dioxide, Kolbunov V. R. (2019)
Khandetskyi V. S. - Determination of the conductivity of non-metallic powder materials by the eddy current method (2019)
Lyashkov A. Yu. - Posistor elements based on ceresin–nanocarbon composites, Tonkoshkur A. S., Lyagushyn S. F. (2019)
Ivanchenko A. V. - Application of varistor-posistor structure for protection from overvoltages of photovoltaic cells of solar arrays, Tonkoshkur A. S., Mazurik S. V. (2019)
Magro V. I. - Investigation of the method of improving the interference protection of axisymmetric antennas in the anterior semispace, Morozov V. M. (2019)
Ovsyanikov V. V. - Two-band antennas of microwave range of waves, Svynarenko D. M., Beznosova O. R., Tsypko L. Z. (2019)
Білоусова Л. І. - Підготовка майбутніх учителів до проектування цифрових дидактичних візуальних засобів, Житєньова Н. В. (2019)
Бузовська Ю. Ф. - Модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами ікт (2019)
Вакалюк Т. А. - Перевірка ефективності методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів: результати педагогічного експерименту, Концедайло В. В., Мінтій І. С. (2019)
Варга Н. І. - Організаційні засади професійної підготовки викладача вищої школи США (2019)
Гарапко В. І. - Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Cередня освіта (мова та література (англійська))" як наукова проблема (2019)
Гіптерс З. В. - Економічна освіта дітей і дорослих у виставковій діяльності на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть) (2019)
Главацька О. Л. - Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників (2019)
Горпініч Т. І. - Структура професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів у США (2019)
Дячук Н. М. - Психолінгвістичні особливості формування аудитивних умінь старшокласників (2019)
Желанов Д. В. - Сутність ціннісного компонента змісту вищої освіти (2019)
Жиленко Р. В. - Соціальна адаптація військовослужбовців в сучасній науковій літературі (2019)
Замороцька В. В. - Дистанційне навчання у формуванні інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики (2019)
Іщенко Л. В. - Розвиток дослідницьких здібностей у дітей старшого дошкільного віку, Мельникова О. М. (2019)
Капріцин І. І. - Потенціал культур-ресурсної рекреації особистості в галузі соціальної роботи (2019)
Карпук В. В. - Громадські організації як фактор формування соціальної компетентності молоді (2019)
Кіщук В. М. - Обґрунтування потреби підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності в системі коледж–академія на засадах акмеологічного підходу (2019)
Клепар М. В. - Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми (2019)
Козубовський Р. В. - Профілактика девіантної поведінки молодших школярів, Шелевер О. В. (2019)
Курєнкова А. В. - Теоретичний аспект формування соціальної компетентності у навчально-виховних програмах дітей дошкільного віку із порушеннями розумового розвитку (2019)
Кучер Г. М. - Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м. Умань), Кравченко О. О. (2019)
Лакатош М. О. - Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема (2019)
Леврінц М. І. - Конструктивізм як філософсько-епістемологічне підґрунтя підготовки вчителів у США (2019)
Маслій О. М. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Мигалина З. І. - Вирішення освітніх проблем дітей-мігрантів США в контексті полікультурної освіти (2019)
Оксенюк О. В. - Залучення соціальної реклами до проблеми подолання сирітства (2019)
Пинзеник О. М. - Природознавчі дисципліни як засіб формування духовних цінностей майбутніх фахівців дошкільної освіти (2019)
Пугач С. - Особливості формування правової компетентності магістрів з обліку та оподаткування (2019)
Райковська Г. С. - Система автоматизованого проектування в графічній підготовці, Соловйов А. В. (2019)
Савельчук І. Б. - Ресурсне забезпечення інноваційного освітнього середовища підготовки соціальних працівників (2019)
Skril Iryna - Simulations in forming English lexical competence in dialogic speaking for prospective experts of hospitality and restaurant service (2019)
Смагін І. І. - Проблеми гармонізації професійних вимог у стандартах педагогічної діяльності (2019)
Смагіна Т. М. - Місце освітнього коворкінгу у розвитку професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації (2019)
Староста В. І. - Мотивація навчальної діяльності студентів-першокурсників у процесі їх адаптації в умовах класичного університету, Попадич О. О. (2019)
Сташук О. О. - Методична система закладу вищої освіти з розвитку готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в центрах ранньої соціальної реабілітації (2019)
Стеблюк С. В. - Психолого-корекційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців: констатувальний етап наукового дослідження (2019)
Тимофєєва О. Я. - Підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів (2019)
Ткачова Н. О. - Нормативно-правова база для формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР, Чжан Ю. (2019)
Товканець О. С. - Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті (2019)
Трубачева С. Е. - Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії (2019)
Тумак О. М. - Передумови становлення і розвитку методики навчання англійської мови на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Тушко К. Ю. - Діагностика сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії (2019)
Федоруц М. В. - Структурно-функціональна модель формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти (2019)
Хоминець С. І. - Поняття та види академічної мобільності студентів (2019)
Чекан О. І. - Теоретичний аспект дослідження просодичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з дизартрією, Іванова В. В., Барна Х В. (2019)
Червоненко К. С. - Модель системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді (2019)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу Закарпаття в контексті законів Чехословацької республіки (2019)
Шостачук А. М. - Контроль та оцінювання загальноінженерної та математичної підготовки студентів-механіків перед вивченням дисципліни "теорія механізмів і машин" (2019)
Яблуновська Л. С. - Понятійний апарат аналізу формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами (2019)
Байдюк Л. - Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов (2019)
Бахмач Л. - Ідея тьюторської системи навчання в класичних університетах (2019)
Браславська О. - Формування дослідницьких умінь школяра – основа сучасної природничої освіти, Грабовська С. (2019)
Волошина Г. - Слово як засіб створення художнього образу, Коберник Г. (2019)
Горбатюк А. - Музично-естетичне виховання особистості у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2019)
Горбулінська С. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології у загальноосвітній середній школі, Боднар Л. (2019)
Кірдан О. - Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик (2019)
Коломієць Н. - Проблемний аспект визначення сутнісних характеристик педагогічної культури викладача вищої школи, Крикунова О. (2019)
Комар О. - Інтеракція як основа освітнього співробітництва на уроках у початковій школі (2019)
Косенчук О. - Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки (2019)
Кучай А. - Критерії, показники, рівні сформованості готовності студентів до застосування інтерактивних педагогічних технологій навчання в закладах дошкільної освіти (2019)
Муковіз О. - Система дистанційного навчання вчителів початкової школи: теоретичні засади, Веремієнко В., Мельничук В. (2019)
Нос Л. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до врахування принципу наступності у процесі навчання англійської мови, Бойко Г. (2019)
Пріма Д. - Формування професійно-суб'єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема (2019)
Радюк І. - Аналіз педагогічних умов формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до самоосвіти (2019)
Струк А. - Сутність поняття "професійна компетентність майбутніх учителів початкової школи" в сучасній педагогіці (2019)
Турко Б. - Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді: історія та сучасність (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Причини порушення мовлення у дітей (2019)
Цюняк О. - Роль освітнього простору закладу вищої освіти у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти (2019)
Чумак М. - Регресивність впливу радянського вектору на траєкторію освітнього поступу першої половини ХХ століття (2019)
Шкуренко О. - Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи (2019)
Balashova S. - To the Question of Formation of Competence Research Skills of Future Teachers of Higher Education Institutions, Holovko N. (2019)
Гарасимів Т. З. - Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід (2019)
У Мін’юсті відбулася зустріч з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (2019)
Антирейдерський закон набрав чинності (2019)
Авторгов А. - "Голосувати збираюсь за законом, за внутрішніми переконаннями і по совісті" (2019)
Співпраця у сфері юстиції сприятиме зміцненню верховенства права в Україні та Латвії (2019)
Денис Малюська: Завдяки співпраці з Норвегією в Україні створено дієву систему пробації (2019)
Українсько-турецьке співробітництво у сфері юстиції (2019)
Про деякі аспекти утвердження та забезпечення прав і свобод громадян (2019)
Кіндюк Б. В. - Оцінка ефективності діяльності комітетів Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України (2019)
Галущенко Г. В. - Практика застосування іноземного права судами США (2019)
Патлачук В. В. - Історія прийняття та основні положення Конституції Герцогства Варшавського 1807 р. (2019)
Левченко М. В. - Генезис правоутворення в Україні в контексті державно-правових трансформацій (2019)
Призначення (2019)
Вітаємо з Днем народження! (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2019 року (2019)
Реклама (2019)
Шабельник Т. В. - Моделі та методи дослідження світового фармацевтичного ринку: переваги та недоліки (2019)
Калініна С. П. - Зайнятість сільського населення: проблеми і виклики на сучасному етапі економічного розвитку України, Ланська С. П. (2019)
Нестеров О. Ю. - Еколого-економічний розрахунок параметрів управління відходами полімерних матеріалів (2019)
Захарова О. В. - Забезпечення економічної безпеки регіонів в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2019)
Дергачова В. В. - Наслідки девальваційної політики Китаю для світового господарства в умовах торговельної війні США і Китаю, Голюк В. Я., Згуровський О. М. (2019)
Марена Т. В. - Міжнародні фінансові центри та глобальні (світові) міста: сутнісний взаємозв’язок та співвідношення категорій (2019)
Parmacli D. - Features of the analysis of agricultural production, Ianioglo A. (2019)
Булатова О. В. - Глобалізація освітнього простору: основні характеристики та принципи розвитку, Зайковський О. С. (2019)
Пармакли Д. М. - Точка отсчета эффективности продукции, Дудогло Т. Д., Тодорич Л. П. (2019)
Балабанова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Азійського регіону, Ларіна Д. Є. (2019)
Bezzubchenko O. - Modern trends in the Asia-Pacific area countries innovative activity, Skliarova T. (2019)
Мітюшкіна Х. С. - Зарубіжний досвід реформування економіки промислових міст, Бернацька І. Я. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Чальцева О. М. - Політична влада як компонент публічної політики: теоретичне обґрунтування (2014)
Shapovalenko M. - Legitimizing Political Regime "Third Wave” Democratization (2014)
Власенко Т. Т. - Ідеологічні симулякри як інструмент мобілізації громадян (український контекст) (2014)
Авксентьєва Т. Г. - Свобода людини як аксіологічний смисл розвитку в інформаційну епоху (2014)
Шумський Л. М. - "Відповідь Кемпнеру” Карла Шмітта як історичний урок філософсько-правової та політичної компетенції "останнього великого класика” (2014)
Біденко Ю. М. - Демократичні інститути та громадянська толерантність як засіб консенсусного розв’язання конфліктів (2014)
Зайдель М. І. - Загальне благо та суспільний інтерес в умовах українського державотворення (2014)
Чабан О. О. - Переваги, недоліки та межі застосування партисипативної моделі демократії (2014)
Кудрявцев О. Ю. - Електронна демократія в структурі державної влади (2014)
Романюк О. І. - Державні герби як відбиття процесів комуністичних та посткомуністичних трансформацій (2014)
Бабічев Є. Р. - Повноваження президента України в контексті конституційного права: зміст та динаміка (2014)
Ковбасюк А. О. - Формування європейського громадянського суспільства як носія європейських цінностей (2014)
Зарембо К. В. - Україна як слабка держава: інституційний вимір (2014)
Рум’янцева С. В. - Законодавче регулювання інформаційного супроводження виборів в Україні (2014)
Вауліна Ф. В. - Вплив мовної ситуації на процес консолідації України (2014)
Кушніренко І. Ю. - Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства (2014)
Головчук О. В. - Аспекти психологічної "концепції” політичного програмування телебачення (2014)
Головачева К. Р. - Мова як ознака нації і символ держави (2014)
Топалова С. О. - Давня японська міфологія як основа менталітету нації та політичної системи (2014)
Yakovenko К. - The Official Position of Ukraine Towards the Eurasian Customs Union 2010–2013: а Failed Attempt to Move From the Old Neighbourhood (2014)
Костиря І. О. - "М’яка сила” України в геокультурі та глобальному освітньому інформаційному просторі (2014)
Бобровський Т. А. - Аналіз забезпечення формування іміджу прикордонних служб (2014)
Мітряєва С. І. - Інституційно-правова основа розвитку міжнародних відносин між державами карпатського Єврорегіону (2014)
Король С. М. - Порівняльний аналіз розвитку Закарпатської та Сумської областей України: транскордонний аспект (2014)
Целуйко М. Є. - Ісламський рух Узбекистану як загроза безпеці країн середньої Азії (2014)
Святуха І. А. - Соціально-політичне значення культивування опійного маку в Афганістані (2014)
Авраменко В. - Інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів, Пархета Л. (2019)
Бахмат Н. - Проектування процесу підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти (2019)
Власова І. - Фінансова самостійність університетів Литви (2019)
Дзекун Ю. - Розвиток творчого потенціалу в контексті соціального становлення молоді (2019)
Дячук П. - Запровадження новітніх технологій у навчання школярів початкової школи в Україні та країнах Євросоюзу, Перфільєва Л. (2019)
Житнухіна К. - Реалізація педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічного університету (2019)
Калиновська І. - Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти (2019)
Кірдан О. - Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2019)
Колісніченко А. - Розвиток педагогічної освіти у Нідерландах як фактор впливу на рівень досягнень здобувачів освіти (2019)
Костащук О. - Особливості формування почуття честі у молодших школярів (2019)
Підвальна Ю. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю (2019)
Пісняк В. - Деякі підходи до вивчення розвитку інклюзивної освіти (2019)
Пічкур М. - Бінарна специфіка образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у вищій художньо-професійній школі (2019)
Полєхіна В. - Парадигма сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2019)
Пукало М. - Аналіз факторів академічної успішності майбутніх фахівців автотранспортного профілю (2019)
П’ясецька Н. - Формування у фахівця компетентності взаємодії з дітьми із особливими освітніми потребами, Шпильова М. (2019)
Роєнко Л. - Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів (2019)
Сяська І. - Застосування проектних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін (2019)
Терещук А. - Формувальне оцінювання результатів навчання в проектно-технологічній діяльності учнів у закладах середньої освіти (2019)
Торчинська Т. - Лінгводидактичні та психолого-педагогічні засади засвоєння учнями молодшого шкільного віку виражальних мовних засобів у текстах різних стилів (2019)
Умрихіна О. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців музичного мистецтва в умовах європейської освіти (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда (2019)
Цокало І. - Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах, Симоненко Н., Ахтирська Н. (2019)
Косевич М. В. - Пам’яті професора Юрия Павловича Благого присвячується, Берест В. П., Шеcтопалова Г. В. (2019)
Косевич М. В. - Биофизические исследования молекулярных механизмов действия химиотерапевтических препаратов. 1. Противоопухолевые и противовирусные препараты, Рязанова О. А., Пашинская В. А. (2019)
Пашинская В. А. - Биофизические исследования молекулярных механизмов действия химиотерапевтических препаратов. 2. Противомикробные и противомалярийные препараты, Косевич М. В. (2019)
Olenchuk M. V. - Do carbon nanotubes inhibit or promote amyloid fibrils formation?, Gnatyuk O. P., Dovbeshko G. I., Polovyi I. O., Karakhim S. O. (2019)
Аракелян В. Б. - Влияние адсорбции лигандов на выходной сигнал ДНК-биосенсора, Карапетян А. Т., Вардеванян П. О. (2019)
Суховія М. І. - Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури, Бурдус С. Е., Шафраньош М. І., Свида Ю. Ю., Шафраньош І. І. (2019)
Рубин Ю. В. - Воспоминания о Ю. П. Благом (2019)
Аракелян В. Б. - Памяти профессора Юрия Павловича Благого – воспоминания коллег из Ереванского университета, Вардеванян П. О., Карапетян А. Т. (2019)
Dolhikh A. O. - The software development for time series forecasting with using adaptive methods and analysis of their efficiency, Baibuz O. G. (2019)
Tishchenko S. S. - Geometrical modeling of a sleeve galaxy form by methods of descriptive geometry, Bogdanov D. Y. (2019)
Korotka L. I. - Іnformation support of modeling for nonlinear dynamic systems by competition of species, Rott O. S. (2019)
Zhulkovska I. I. - Estimation of computing algorithms quickly development by using high-precision arithmetic software, Zhulkovskyi O. A., Suhal E. A. (2019)
Tishchenko S. S. - Modeling of expanding surfaces, which incident by two direct drive curves (2019)
Karpov I. A. - Usage of multi-agent system to solvetext processing problem, Antonenko S. V. (2019)
Romaniuk A. D. - Development of rotary units mechanical transmission mathematical model (2019)
Beygul O. O. - Investigation of band loop frame articulated conteiner truck stability by motion on thechnological roads, Grischenko D. I., Beygul V. O., Sereda D. B. (2019)
Golovko Y. M. - Probability model for the error estimation at seismic-acoustic forecast while coal mining, Klymenko D. V., Sdvyzhkova O. O. (2019)
Dedoborez A. - Analysis of fastening metals structure by cluster model on the basis of rengenodyfraction studies diagnosis, Kletskov A. (2019)
Maksymenko О. P. - Modeling the influence of roll wear on the rolling parameters in a wire rod block, Samokhval V. М., Orobtsev А. Y., Marchenko K. K. (2019)
Sereda B. P. - Model of the mechanism reaction for hydrocarbons on intermetallic catalysts, Belokon K. V., Belokon Y. A., Kruglyak D. О., Sereda D. B. (2019)
Beztsinnyi A. I. - Modelling of loading distribution to rollers supports of rotating drum, Volosova N. M., Yatsuk A. L. (2019)
Shmatko D. Z. - Mathematical modeling of roller wear, Averyanov V. S., Sasov A. A., Cherneta О. G. (2019)
Sereda B. P. - Analysis of metallurgical enterprise functioning career, Mukovska D. Y. (2019)
Kruglyak I. V. - Modeling obtaining of diffusion layers by using a composite powder materials (2019)
Karimov H. I. - Modeling of the food industry dependence from raw material base, Zvonarova K. A. (2019)
Sheremet O. I. - Development of the mathematical model for calculation of unstable temperature-mechanical stresses in the traction motor, Klimchenkova N. V., Sadovoi O. V., Sokhina Yu. V. (2019)
Cherneta O. G. - Research of steel 45 strugging influence on the parameters of adhesion communication with chrome, chrome-nickel steel, Kubich V. I., Shcherbina M. A., Averyanov V. S., Shmatko D. Z. (2019)
Sereda B. P. - Modeling of the gaseous environment to obtain aluminized coatings doped with chromium under non-stationary temperature conditions, Maksimenko O. P., Gaidaenko A. S., Sereda D. B. (2019)
Meshchaninov S. K. - Mathematical modeling of continuous metal behavior with defects of macrostructure in the rolling process, Voloshin R. V., Krivencov D. S. (2019)
Верещак В. Г. - Моделювання розчинності оксидів металів у матриці діоксиду цирконію, Баскевич О. С., Пасенко О. О., Середа Б. П. (2019)
Shumeyko A. A. - Creation model for the CNC machine of technological system pliability pliabilitg for the cnc machine, Korotkov V. S. (2019)
Шановні автори! (2019)
Вихідні дані (2019)
Content (2016)
Dubinko V. I. - Peculiarities of hydrogen absorption by melt spun amorphous alloys Nd90Fe10, Bovda O. M., Dmitrenko O. E., Borysenko V. M., Kolodiy I. V. (2016)
Mazitov O. S. - The infl uence of electrical current pulses on the plastic deformation of copper, Lebediev S. V. (2016)
Rashba G. I. - Towards to the theory of magnetoplasma waves on the semiconductor nanotube surface (2016)
Lymar V. I. - Stimulated Doppler effect on the surface of a gas bubble thermocapillary trapped by a laser in an absorbing liquid, Kazachkova N. A., Kofman O. I., Slabunova N. V., Luzan N. A. (2016)
Mechnik V. A. - Effect of NbN doping on forming of the structure in diamond-(Fe-Cu-Ni-Sn) system and physico-mechanical properties of this composites, Gevorkyan Е. S., Bondarenko N. A., Vovk S. R., Chursina I. M., Vovk R. V. (2016)
Boyko Yu. I. - Peculiarities of the relaxation processes in ReBa2Cu3O7-x (Re = Y, Ho) single crystals at room temperature in air atmosphere, Bogdanov V. V., Markov R. D., Vovk R. V. (2016)
Matsokin D. V. - The internal stress relaxation modeling in the polygonization in alkali halide single crystals, Pakhomova I. N. (2016)
In Memoriam of Emanuil Aizikovich Kaner (2016)
Титул, зміст (2019)
Борис Євгенович Патон – Почесний член ІЕЕЕ! (2019)
Позняков В. Д. - Вплив термічного циклу наплавлення на механічні властивості та опір крихкому руйнуванню металу ЗТВ залізнічної сталі М76, Гайворонський О. А., Костін В. А., Берднікова О. М., Шмигельський С. В. (2019)
Бои У. - Процессы сварки неплавящимся электродом с модуляцией сварочного тока (Обзор). Часть II. Эффекты дугового воздействия на свариваемый металл, Кривцун И. В. (2019)
Максимов С. Ю. - Особливості дуги з імпульсним саморегулюванням процесу плавлення електрода при ручному дуговому зварюванні, Сидорук В. С., Кражановський Д. М. (2019)
Кривцун И. В. - Гибридная лазерно-микроплазменная сварка нержавеющих сталей, Коржик В. Н., Хаскин В. Ю., Ло З., Илляшенко Е. В. (2019)
Лобанов Л. М. - Совершенствование головок сварочных автоматов для орбитальной сварки TIG трубопроводов энергоблоков АЭС, Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Олияненко Д. С. (2019)
Марченко А. Е. - Влияние экструзионных модификаторов обмазочных масс на разнотолщинность электродного покрытия, Гнатенко М. Ф., Скорина Н. В. (2019)
Грузевич А. В. - Досвід ремонту деталей обладнання енергоблока ТЕС, Нікіфоров Д. Л. (2019)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2019)
Міжнародний промисловий форум-2019 (2019)
Програми професійної підготовки на 2020 р (2019)
Луцишин В. Г. - Місцева інфільтраційна аналгезія як компонент мультимодального знеболення після тотального ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков А. В., Майко В. М. (2018)
Верескун Р. В. - Тактика лечения пациентов из сочетанными переломами таза и бедра, Петросянц С. В., Шалимов С. А., Прихода Д. В., Иванов А. С. (2018)
Чорний В. С. - Результати експериментального дослідження при імплантації титано-нікелевих пластин з напиленням матеріалу на основі біоактивного скла, Проценко В. В., Абудейх Удай (2018)
Яцун Е. В. - Закрытый БИОС при переломах дистального отдела диафиза плечевой кости, Трашков В. Д., Ивченко Д. В., Москальков А. П., Кирпиченко С. Ф. (2018)
Калашніков А. В. - Підхід до виконання лікувально-реабілітаційних засобів у хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Малик В. Д., Ставинський Ю. О., Калашніков О. В. (2018)
Коваль О. А. - Малоінвазивний остеосинтез переломів дистальних метаепіфізів кісток гомілки, Васюк В. Л. (2018)
Калашніков А. В. - Визначення патогномонічних ознакокомплексів при клінічному та МРТ-обстеженні внутрішньосуглобових м'якотканинних ушко-джень ідіопатичного коксартроза, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2018)
Верескун Р. В. - Применение блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза в условиях ортопедо-травматологического стационара, Петросянц С. В. (2018)
Content (2018)
In memory of Yakov Evseevich Geguzin (2018)
Пам’яті Якова Овсійовича Гегузіна (2018)
Нові нариси Якова Овсійовича Гегузіна (2018)
Я. Е. Гегузин "Атомный взрыв в кристалле" (2018)
Natsyk V. D. - Topological aspects of linear elastisity theory (methodological notes), Pakhomova I. M. (2018)
Bormashenko E. - Quantification and Physics of Cold Plasma Treatment of Organic Liquid Surfaces, Multanen V., Chaniel G., Grynyov R., Shulzinger E., Pogreb R., Aharoni H., Nagar Ya. (2018)
Кudin A. M. - Dead layer in living CsI crystal, Zosim D. I., Yemelyanov A. Yu. (2018)
Shkurmanov A. - Ultrathin ZnO nanowires fabricated by using low-temperature pulsed laser deposition (2018)
Onoprienko A. A. - Temperature effects in nanostructured carbon-copper films deposited by magnetron sputtering (2018)
Tabachnikova E. D. - Mechanical Properties of the Nanostructured Ti Processed by Combination of the Severe Plastic Deformation Methods, Podolskiy A. V., Smirnov S. N., Tikhonovsky M. A., Khaimovich P. A., Danylenko N. I., Firstov S. A. (2018)
Boyko Yu. I. - The crystal-chemical structure and "high-temperature" superconductivity (HTSC) of multi-component metal–oxide compounds, Bogdanov V. V., Vovk R. V. (2018)
Zaitseva O. Yu. - Dissolution of a heavy liquid droplet deposited onto free surface of unlike liquid solvent, Chishko K. A. (2018)
Gevorkyan E. S. - Modeling of thermal processes during electroconsolidation, Dutka V. A., Vovk R. V., Kislitsa M. V. (2018)
Кolesnikov A. V. - Mechanism of light scattering defects formation in NaI:Tl during crystal growth, Кudin K. A., Кudin A. M. (2018)
Content (2016)
Kotvytska K. A. - Normal and longitudinal electronic transport of HTS compounds ReBa2Cu3O7-δ (Re = Y or lanthanides) under extreme exposure, Vovk S. R., Chursina I. M., Vovk R. V. (2016)
Svetlov V. N. - Comparison between magnetoresistivity and magnetothermopower in Bi93.99Mn6Fe0.01, Stepanov V. B., Terekhov A. V., Khristenko E. V., Shevchenko A. D., Ivasishin O. M., Kovalyuk Z. D., Solovjov A. L. (2016)
Seminko V. V. - Luminescence of F0 centers in CeO2 nanocrystals, Maksimchuk P. O., Kononets N. V., Okrushko E. N., Bespalova I. I., Masalov A. A., Malyukin Yu. V., Boyko Yu. I. (2016)
Poyda A. V. - Superplastic deformation of high strength aluminum alloy 1933 after hot working, Zavdoveev A. V., Dmitrenko V. Yu., Poyda V. P., Bryukhovetskiy V. V., Milaya D. E., Sukhov R. V., Minyenkov О. О. (2016)
Gevorkyan E. S. - Synthesis by method of electro consolidation of SiC and WC, ZrO2 nanocomposite materials with the high mechanical properties, Semchenko G. D., Kislitsa M. V., Chishkala V. A., Vovk S. R., Vovk R. V. (2016)
Savchenko E. M. - The structural and morphological study of the powder sample of strontium hexaferrite, Petrushenko S. I., Mozul K. A. (2016)
Boyko Ju. I. - Nano-porous SiO2-matrices for development of new optical materials, Malyukin Yu. V., Bespalova I. I., Voloshina L. I., Vyagin O. G., Seminko V. V., Korshak V. F., Postavnychyi I. V. (2016)
Lymar V. I. - Optical bistability in the formation of spontaneous gratings in photosensitive AgCl–Ag waveguide films, Makovetsky E. D. (2016)
Dmitrenko O. E. - Effect of gamma irradiation on the physical properties of melt span alloys of Ti30Zr45Ni25, Kolodiy I. V., Dubinko V. I. (2016)
Kotvytskiy A. T. - Estimating the number of solutions equation of N-point gravitational lenses algebraic geometry methods, Bronza S. D., Vovk S. R. (2016)
Паньків В. І. - Сторінка редактора (2019)
Тронько Н. Д. - Современные достижения клинической патофизиологии в изучении патогенеза сахарного диабета 1-го и 2-го типа у человека, Зак К. П. (2019)
Архипкіна Т. Л. - Вплив інфекції Нelicobacter рylori на гормонально-метаболічні показники й маркери хронічного запалення у жінок, хворих на синдром полікістозних яєчників, Бондаренко В. О., Любимова Л. П. (2019)
Місюра К. В. - Особливості секреції мелатоніну й серотоніну у молодих жінок із різною масою тіла та їх взаємозв’язок з розвитком інсулінорезистентності, Манська К. Г. (2019)
Колотило О. Б. - Корекція ендотеліальної дисфункції та порушень мікроциркуляції в пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень (2019)
Алудван М. Б. - Метаболічні предиктори та дефіцит вітаміну D у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Кобиляк Н. М., Комісаренко Ю. І. (2019)
Сорокман Т. В. - Стан мелатонін-асоційованої гормональної системи в дітей із надмірною масою тіла, Макарова О. В., Колєснік Д. І. (2019)
Рикова О. В. - Некласична вроджена гіперплазія кори надниркових залоз унаслідок дефіциту 21-гідроксилази: лабораторні критерії діагностики й контролю ефективності лікування (частина 2) (2019)
Паньків В. І. - Можливості вілдагліптину в оптимальному контролі цукрового діабету 2-го типу (2019)
Зейн В. А. - Особенности лечения сахарного диабета 2-го типа у пожилых, Мохорт Т. В. (2019)
Паньків І. В. - Поєднання ожиріння з різними інфекціями як міждисциплінарна проблема сучасної клінічної медицини (2019)
Юзвенко Т. Ю. - Новые возможности применения альфа-липоевой кислоты: роль энантиомеров, Тарасенко С. А., Марченко О. В. (2019)
Фурман А.В. - Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології (2019)
М'ясоїд П. - Принцип історизму і мислення у психології (2019)
Хайрулін О. - Ігровий імператив сучасної війни (2019)
Гончарук Т. - Етнопсихологічні витоки українського характеру в концепції Олександра Кульчицького, Джугла Н. (2019)
Яценко Т. - Жертвопринесення у його архаїчній сутності, Манжара С. (2019)
Фурман А. А. - Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості (2019)
Гірняк А. - Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування (2019)
Фурман А. В. - Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах, Довгань А. (2019)
Покажчик статей, надрукованих у журналі в 2019 році (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані англійською мовою (2019)
Contents (2019)
Chaturvedi A. - Implementation and performance analysis of proposed security framework for UIDAI (2019)
Barbaruk L. V. - Analysis and modeling of dynamic routing network protocols, Mikhaylova A. O., Bakitko D. E. (2019)
Barbaruk L. V. - Methodological approach to computer network design, Lavrinenko O. O., Kvasov I. O. (2019)
Berezhnyi O. V. - Remote Parkinson's disease monitoring system: from smartphone to cloud platform, Biloborodova T. O., Skarga-Bandurova I. S. (2019)
Biloborodova T. O. - A wearable system for real-time outpatient ecg monitoring, Skarga-Bandurova I. S., Derevianchenko V. S. (2019)
Davidenko M. O. - Model-oriented fake news detection on social media, Biloborodova T. O. (2019)
Derkach M. V. - Algorithm for dynamic route assignment in complex street layouts, Skarga-Bandurova I. S. (2019)
Hoha M. V. - Color image control information without hardware resources of microcontroller using direct memory access (2019)
Hulevska K. V. - Mathematical model of diffusion process for solving hydroecological problems, Shumova L. O., Mokhonko V. I. (2019)
Kardashuk V. S. - Design of technological processes control algorithms using the software library of algorithmic elements (2019)
Krivoulya G. F. - Using intellectual means for diagnosis of wireless sensor network, Sergienko V. I. (2019)
Krytska Y. O. - Data mining techniques for iot analytics, Biloborodova T. O., Skarga-Bandurova I. S. (2019)
Lyashenko V. P. - Image processing technique in the study of cell structures of biomedical data, Kobylin O. A., Ryazantsev O. I., Ryazantsev I. O. (2019)
Lysenko V. P. - About features remote crops of wheat, with use of the UAV, on a condition of a flag leaf, Opryshko O. O., Komarchuk D. S., Martsyfei A. I., Pasichnyk N. A., Lukin V. E. (2019)
Nedzelskyi D. O. - About number of effectively performed streams in multi-core computers with shared memory (2019)
Nesterov M. V. - Database query optimization, Bakitko D. E., Mikhaylova A. O. (2019)
Riazantsev A. O. - Statistical image analysis for information system, Khoroshun G. M., Ryazantsev O. I. (2019)
Siriak R. V. - Towards an empirical hyperparameters optimization in CNN, Skarga-Bandurova I. S., Biloborodova T. O. (2019)
Василец Д. И. - Система стабилизации температуры воздуха в судовом кондиционируемом помещении, Козьминых Н. А., Налева Г. В., Онищенко О. А. (2019)
Nikolenko T. - Peculiarities of development of transnational corporations investment activities in the world economy, Ivanova I. (2019)
Борзенко О. О. - Спільні та відмінні риси цифровізації та віртуалізації світового фінансового ринку, Глазова А. Б. (2019)
Василенко А. А. - Перспективи валютної інтеграції країн ЄАВТ (2019)
Балабаниць А. В. - Управління конкурентоспроможністю туристичної індустрії України на міжнародному ринку туристичних послуг (2019)
Балабанова Н. В. - Аналіз впливу міжнародних фінансових організацій на економічне зростання країни, Шкурат О. О. (2019)
Грибіненко О. М. - Екологічна складова міжнародної економічної безпеки (2019)
Шагоян С. М. - Безпекова компонента стратегій розвитку ТНК добувної галузі (2019)
Пастернак О. М. - Економічне зростання та стан довкілля України в умовах реалізації стратегії низьковуглецевого розвитку, Мітюшкіна Х. С., Лазаренко Д. Т. (2019)
Marena T. V. - Development of scientific and methodical approaches to the assessment of the debt security of Ukraine, Peronko A. M. (2019)
Мітюшкіна Х. С. - Інституційні засади екологічного управління України та Польщі, Зарагулова А. І. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Від редакції (2017)
Бібіков Д. - Металургійний осередок ХІ-ХІІ ст. на території Вишгородського історико-культурного заповідника (за матеріалами розкопок 1989 р.) (2017)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева ІХ-ХІІІ вв. Часть третья. Заборола (2017)
Самчук Т. - Розширення університетського простору в Києві (до історії перших приміщень університету св. Володимира) (2017)
Гаухман М. - Робітництво повітового міста: заводські робітники Луганська у трудових конфліктах і революційних хвилях під час Першої російської революції та Першої світової війни (2017)
Кучерук О. - Будинок Центральної Ради у Києві: трансформація образу (2017)
Дворкін І. - Музейні установи в українському національному русі Наддніпрянщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст (2017)
Tisdale R. - This time It's Personal: City Museums and Contemporary Urban Life (2017)
Антонюк А. - Основна ідеологія реставратора - це не нашкодити (2017)
Муравська С. - Університет і його музеї: місце у культурному і туристичному просторі міста (2017)
Іванова Н. - Актуалізація музею як культурно-освітнього центру та відкритого громадського просторі (на прикладі Мелітопольського міського краєзнавчого музею) (2017)
Янченко В. - Музей дерев'яного зодчества у Парку Київська Русь (2017)
Брайченко О. - Скубій І. Торгівля в Харькові в роки непу (1921-1929): економіка та повсякденність / Відп. ред. В. В. Калініченко. - X.: Раритети України, 2017. - 308 с. - (Структури повсякденності) (2017)
Буряковський С. Г. - Підвищення енергоефективності маневрового тепловоза шляхом застосування накопичувачів енергії, Маслій A. С., Помазан Д. П., Сафронов О. Е., Туренко О. Г. (2019)
Васильєва О. М. - Експериментальні дослідження розподілу електромагнітного поля в GTEM-камері для проведення випробувань з електромагнітної сумісності, Макаров О. В. (2019)
Васильєва О. М. - Дослідження невизначеності відтворення одиниці напруженості електромагнітного поля в GTEM-камері для проведення випробувань з електромагнітної сумісності, Макаров О. В. (2019)
Князев В. В. - Электромагнитная совместимость полупроводниковых приборов технических средств в условиях воздействия внешнего электромагнитного излучения, Кравченко В. И., Яковенко И. В. (2019)
Князев В. В. - Створення експериментального зразка установки для реалізації випробувань імпульсним електричним полем що супроводжує блискавку, Мельніков П. М., Чернухін О. Ю. (2019)
Марценюк В. Е. - Выбор оптимальных параметров генератора тока для формирования испытательных импульсов магнитного поля, Петков А. А. (2019)
Маслій А. С. - Математичне моделювання вентильно-індукторного електроприводу для маневрового тепловозу, Карпенко Н. П., Туренко О. Г., Сафронов О. Е., Головко П. А. (2019)
Пілінський В. В. - Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні, Ратушний О. С., Тітков Д. В. (2019)
Руденко С. С. - Розрахунок заземлювальних пристроїв за допомогою програмного комплексу "Ligro", Коліушко Д. Г., Істомін О. Є. (2019)
Вихідні дані (2019)
З нагоди 50-річчя Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України (2019)
Крюченко Н. О. - Техногенне забруднення (мікроелементний склад) снігового покриву гірських вершин Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2019)
Висоцький О. Б. - Час формування молібденітоносних порід Вирівського рудопрояву Волинського мегаблоку Українського щита, Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Бондаренко С. М. (2019)
Кривдік С. Г. - Петрологічні аспекти формування високотитанистих магматичних порід, Дубина О. В., Гаценко В. О. (2019)
Гаценко В. О. - Особливості речовинного складу високотитанистої ультрамафітової дайкової породи з Андріївського кар’єру (Східне Приазов’я), Кривдік С. Г., Кушнір С. В. (2019)
Гоголєв К. І. - Особливості генезису карбонатно-залізистих порід докембрію Українського щита, Загнітко В. М. (2019)
Stepanyik L. М. - Potassium Bearing Rocks of Ukrainian Shield: Mass Balance, Kurylo S. I., Kotvytska I. М., Hrinchenko O. V. (2019)
Загнітко В. М. - Ізотопно-геохімічні особливості карбонатів Криму, Науменко Є. В., Мороз В. С., Проскурка Л. І. (2019)
Наші автори (2019)
Від редакції (2019)
Анісімов О. - Розуміти постмодернізм: північні квартали Подолу (2019)
Полек Т. - Село і місто: академічне, адміністративне та соціальне конструювання культурних кордонів (2019)
Долинська М. - Початки просторової локації Львова в останній третині ХІІІ століття (2019)
Гребеняк С. - Привілей короля Казимира ІІІ від 22 серпня 1352 р. Історико-філологічна перспектива: історичне тло, структура документа, переклад, коментарі, Шепель Г., Долинська М. (2019)
Шишкіна Є. - Приватні паперові гроші в українських містах доби революції 1917–1921 рр.: джерелознавча критика за зовнішніми ознаками, Мотенко Я. (2019)
Гошко Т. - Питання обороноздатності і безпеки руських міст на сеймах Речі Посполитої в XV – першій половині XVII ст. (2019)
Папа І. - ”En by i Rusland”: уявлення данських мандрівників про ранньомодерну Росію (за матеріалами подорожнього щоденника Юста Юля 1709–1711 рр.) (2019)
Трач В. - "Для культури в напрямку гігієни”: громадське здоров’я та "виставковий комплекс” у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Савченко Л. - Базові характеристики комплексного історичного дослідження топоніміки українського міста (на прикладі Харкова), Тахтаулова М. (2019)
Кравчук П. - Нові візії в історії архітектури Катеринославщини (2019)
Шевченко В. - Шах. C. (2010). Львів – місто моєї молодости. Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010 (2019)
Шевченко В. - Вебер, Ю. (2016). Російська окупація Чернівців. – Чернівці, Книги-XXI, 2016. – 136 с. (2019)
Полек Т. - "Центр прикладної антропології”: інсайдерська точка зору, культурний контекст і стратегії порозуміння (2019)
Полек Т. - Свідки індустріального проекту: міста і люди Донбасу (рецензія на: Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу. Львів: ФОП Шумилович, 2018) (2019)
Петровський В. - Гон, М. (2018). Rowne: обриси зниклого міста. Рівне: Волинські обереги, 196 с. (2019)
Петренко-Лисак А. - Хочеш бути щасливим у місті – еволюціонуй і вмій насолоджуватись життям (Рецензія на книги: Роймер, Й. (2017). Homo urbanus. Парадокс еволюції. З нід. пер. Я. Довгополий. Київ, Вид-во Жупанського, 136 с.; Кидуэлл, П. (2018). Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе. Пер. с англ. Екатерины Поповой. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 288 с.) (2019)
Андрусяк Н. О. - Пріоритети забезпечення еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів (2019)
Indah R. P. - The Effects of Mediating Consumer-Based Brand Equity and Moderate Income on Endorser Credibility with Buying Interest, Wahab Z., Muchsin S. S., Hanafi A. (2019)
Карпенко О. О. - Інтеграція підприємств залізничного транспорту в європейську транспортну систему як напрям ефективного використання транзитного потенціалу України, Лучникова Т. П. (2019)
Копець Г. Р. - Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом, Кулиняк І. Я., Дзюрах Ю. М. (2019)
Кормишкін Ю. А. - Агрологістика: світовий досвід та напрями застосування в аграрному секторі економіки України (2019)
Котикова О. І. - Результативність реалізації регіональної політики сталого розвитку – соціально-економічний стан Миколаївської області, Летуновський Р. А., Ємельянов І. С. (2019)
Кривун М. В. - Визначення перспектив аграрних господарств із різною площею посіву за розміром їх прибутку (2019)
Кулинич М. Б. - Тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі (2019)
Лушко С. М. - Видатки державного бюджету України: аналіз динаміки та структури у розрізі функціональної класифікації, Тараненко Я. О. (2019)
Любчик О. К. - Проблемні питання оцінювання результативності податкового механізму податкової системи України (2019)
Мартиненко В. В. - Передумови модернізації фіскальної політики України у сфері непрямого оподаткування (2019)
Матвієнко Р. О. - Управління вартістю у сучасному бізнес-середовищі (2019)
Monica F. F. - The Effect of External Financing Needs and Sustainable Growth on Firm Value in Manufacturing Companies Registered on Indonesia Stock Exchange, Hj. Sulastri, Yuliani Yuliani, Hanafi A. (2019)
Москвіченко І. М. - Методичний підхід до фінансової безпеки стивідорних компаній з використанням хеджування цінових ризиків, Крисюк Л. М., Чебанова Т. Є. (2019)
Мущинська Н. Ю. - Декаплінг-аналіз в оцінці системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України, Хандогіна О. В. (2019)
Нагорний Є. І. - Масштаби невдач на ринку нових та інноваційних продуктів (2019)
Науменко Н. Ю. - Аналіз економічних наукових напрямків у сфері інформаційної безпеки (2019)
Nosan N. - Diagnosis of the Financial Security of Ukraine based on an Analysis of Global Indexes and Positions in International Ratings (2019)
Опенько І. А. - Регресійний аналіз економічних наслідків від лісових пожеж в Україні, Цвях О. М. (2019)
Полторак А. С. - Кредитування здобуття вищої освіти як фактор зміцнення рівня фінансової безпеки України, Паламарчук В. Ю. (2019)
Прус Л. Р. - Публічне адміністрування операцій з майном, вилученим за порушення митного законодавства (2019)
Тимощик Л. П. - Гносеологічні підходи становлення та сучасного стану власності територіальних громад (2019)
Shramko I. - Realities of the Use of Information Systems and Technologies in the Oilseed Cultivation in Ukraine (2019)
Шийка О. - π-комплекси Cu(I) як каталізатори у реакціях CuAAC, Сливка Ю., Тупичак М., Походило Н., Обушак M. (2019)
Лелюх М. - Методи одержання та можливі напрями хімічної модифікації похідних 1,3,4-оксадіазолу (огляд), Чабан І., Матійчук В., Зіменковський Б. (2019)
Біла Є. - Арилсульфонілювання фенілацетилену. Синтез α-хлорстириларилсульфонів, Роговик М. (2019)
Lytvyn R. - Synthesis of 9,9`-(furan-2,5-diylbis(4,1-phenylene))bis-9H-carbazole, Kalmuk V., Pitkovych Kh., Horak Yu. (2019)
Походило Н. - Зручний шлях синтезу 2-(4-аміно-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)- оцтової кислоти, Тупичак М., Шийка О., Обушак M. (2019)
Карп’як В. - Заміщені 5-(2-алілоксибензиліден)-2-амінотіазол-4-они: синтез і характеристики спектрів ЯМР, Горак Ю., Литвин Р., Лесюк О., Обушак М. (2019)
Вахула А. - Синтез похідних N-циклогексилімідазо l2,1-bl l1,3,4l тіадіазол (l1,3l тіазол)-5-амінів з арилфурановим фрагментом, Лесюк О., Лаба Є. О., Лучечко В., Максимович І., Мотовильський О., Кінжибало В., Литвин Р., Горак Ю. (2019)
Мартяк Р. - Арилнафтохінони. 7. Синтез ангулярних гетероциклів на основі 2-арил-1,4-нафтохінонів, Роговик М., Несторук Т. (2019)
Біла Є. - Купрокаталітичне гідроксиарилсульфонілювання 2-метилпропену солями арендіазонію та оксидом сірки(IV) (2019)
Собечко І. - Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти в 2-пропаноні, Рідка О., Матійчук В., Шевченко Д., Дібрівний В., Сергеєв В. (2019)
Яремко З. - Деякі питання регулювання властивостей дисперсних систем: від мікро до нано, Петришин Р. (2019)
Чернюх І. - Вплив кислотності середовища на ефективність функціонування амперометричного сенсора на основі паладій-поліанілінового нанокомпозиту для визначення гідразину, Решетняк О., Семенюк Ю., Перевізник О., Салдан І. (2019)
Дожджаник В. - Синтез та властивості композитів цеоліт/поліанілін, допований сульфатною кислотою, Макогон В., Пандяк Н., Яцишин М. (2019)
Ковалишин Я. - Гідротермічний синтез FeVO4 та використання композитів на його основі як катодних матеріалів літієвих ХДС, Оранська І., Остапович Б., Гречух Т. (2019)
Макогон В. - Синтез композитів глауконіт/поліанілін, допований фосфатною кислотою, та їхні властивості, Нестерівська С., Герман Н., Яцишин М. (2019)
Петришин Н. - Електрокаталітичні властивості співполімерів полі(ан-со-n-ман) та їх композитів з наночастинками золота щодо окиснення гліоксалю, Перевізник О., Марчук І., Гречух Т., Решетняк О. (2019)
Остапович Б. - Синтез композитa поліанілін–фериціанід та вивчення його адсорбційних властивостей, Дмитраш М. (2019)
Дутка В. - Термомеханічні властивості та електропровідність композитів на основі кополімеру стирену з малеїновим ангідридом та поліаніліну та поліметакрилової кислоти та полі аніліну, Аксіментьєва О., Галечко Г. (2019)
Стеців Ю. - Механохімічний синтез та властивості композитів поліанілін/целюлоза, Верещагін О., Яцишин М., Думанчук Н., Герман Н., Решетняк О. (2019)
Остапович Б. - Адсорбційні властивості полістирол-поліанілінових композитів, Думін М., Ковалишин Я. (2019)
Киця А. - Синтез нанопорошків нікелю в розчинах вода/етиленгліколь. Вплив концентрації прекурсору і температури на розмір частинок, Побігун-Галайська О., Базиляк Л., Засадний Т., Вербовицький Ю., Лютий П. (2019)
Даниляк M.-O. - Дослідження механічної стійкості АМС Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ = Y, Gd, Tb, Dy), Бойчишин Л. (2019)
Герцик О. - Вплив змінного магнітного поля на корозійні властивості аморфних сплавів на основі Fe в 0,5 М водних розчинах H2SO4, Гула Т., Ковбуз М., Сеньків Н. (2019)
Хрущик Х. - Корозійна тривкість аморфних сплавів системи A–Ni–RE в 0,3 % розчині натрій хлориду, Лопачак М., Бойчишин Л. (2019)
Дутка В. - Вплив органічних розчинників на швидкість окиснення хіноліну пероксидекановою кислотою, Мідяна Г., Пальчикова О., Дутка Ю., Галечко Г. (2019)
Шумик М. І. - Інтродукційний прогноз як важлива складова проекту будівництва садів Світу в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Частина 1, БулаХ П. Є., Попіль Н. І. (2019)
Шиндер О. І. - Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 4. Адвентивні види: ксенофіти (2019)
Сушинська Н. І. - Формове різноманіття барбарису Тунберга (Berberis thunbergii DC.) у колекції та експозиціях Херсонського державного університету (2019)
Ковальчук І. О. - Таксономічний аналіз колекції відділу квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду, Берідзе О. І., Гетьман Я. А. (2019)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні листків Ginkgo biloba L. в умовах спеки (на прикладі м. Києва), Баданіна В. А., Ольшанський І. Г., Тищенко О. В. (2019)
Небиков М. В. - Особливості розмноження представників виду Prunus laurocerasus L. in vitro, Колдар Л. А., Дерев’янко Н. В. (2019)
Юхименко Ю. С. - Поліхромні мікроландшафтні дендрокомпозиції в озелененні промислового регіону Правобережного степового Придніпров’я, Бойко Л. І., Коршиков І. І., Красноштан О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О. В. (2019)
Плескач Л. Я. - Дослідження епілітних мохоподібних у дендропарку "Олександрія" НАН України, Вірченко В. М. (2019)
Vergun O. M. - Leaves extracts of selected crops as potential source of antioxidants, Rakhmetov D. B., Shymanska O. V., Fishchenko V. V., Ivanišova E., Brindza J. (2019)
Zakrasov A. V. - Researches of soil laccases in the 21st century: main directions and prospects (2019)
Макаренко Н. В. - Застосування біологічних препаратів проти самшитової вогнівки (Cydalima perspectalis (Walker, 1859)), Гнатюк А. М., Пилипчук В. Ф., Шевченко Я. С. (2019)
Бойко Н. С. - Михайло Севаст’янович Нашиванко (1885—1954), Дойко Н. М., Рубцова О. Л. (2019)
Заіменко Н. В. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Гнатюк А. М. (2019)
Григорюк І. П. - До 60-річчя від дня народження професора С.В. Пиди, Машковська С. П., Гапоненко М. Б. (2019)
Contents (2015)
Bezuglyi А. V. - Researsh of altitude of potential barrier at the metal-vacuum interface by the diff raction method, Orel Е. S., Petchenko А. M. (2015)
Hromakina T. A. - Modeling of the spectral properties of the dwarf planet Makemake, Starukhina L. V., Belskaya I. N., Korokhin V. V. (2015)
Chugai O. N. - Wavelet analysis of composition microinhomogeneities of Cd1-xZnxTe crystals grown from melt, Abashin S. L., Gaidachuk A. V., Zherebyatiev D. P., Lunyov I. V., Poluboiarov A. A., Sulima S. V. (2015)
Deryzemlia A. M. - Calculation of the generator for induction discharge initiation, Kryshtal P. G., Radchenko V. I., Yevsiukov O. I., Khizhnyak D. A., Shirokov B. M. (2015)
Poyda A. V. - Mechanism of superplastic deformation of high-strength aluminum alloy 1933 with bimodal structure, Zavdoveev A. V., Poyda V. P., Bryukhovetskiy V. V., Milaya D. E., Sukhov R. V. (2015)
Zetova T. R. - Computer indexing Laue diff raction pattern, the determination of the crystallographic orientation of the grains relative to the main directions in the crystal and the Schmid factor for all slip systems, Ftemov E. V., Tonkopryad A. G., Badiyan E. E. (2015)
Kazachkova K. S. - The technique of simultaneous investigation of the laws of occurrence and development of rotational and translational modes in situ during plastic deformation of the samples, Shurinov R. V., Badiyan E. E. (2015)
Boyko Y. I. - Material fast transport in nano-crystals of (АВn–x)-type ionic compounds, Bogdanov V. V. (2015)
Kibets V. I. - Reorientation in alkali-halide single crystals under mechanical stress in an initial stage of high-temperature creep, Kovtun O. I., Matsokin D. V., Matsokin V. P., Pakhomova I. N. (2015)
Savich S. V. - Fluctuation conductivity of hafnium doped YBa2Cu3O7-δ ceramic, Samoilov A. V., Samsonik A. L., Sukhov V. N., Tiutierieva K. V., Vovk R. V. (2015)
Zholonko M. M. - Special features of low temperature gases separation using peltier elements and mixture throttling, Unrod V. I. (2015)
Grib O. M. - Resonant modes in the system of two wide interacting Josephson junctions (2015)
Turutanov O. G. - Experimentally controlled stochastic resonance in a superconducting quantum interferometer (2015)
Yuzephovich O. I. - Infl uence of transport current on the magnetic fi eld induced superconductor-insulator transition in PbTe/PbS heterostructures (2015)
Volosyuk М. А. - Healing the cracks in crystalline solids under uniaxial compression normal to the plane of crack deposition (2015)
Биндас О. М. - Синтаксично-стилістична особливість англомовних промов українських політиків (2018)
Бекасова Е. Н. - К проблеме диагностирования генезиса русского литературного языка (2018)
Вегеш А. І. - Семантичне навантаження літературно-художніх антропонімів у романі "Інтернат" Сергія Жадана (2018)
Виноградов А. А. - Так существуют ли все-таки послелоги как отдельная часть речи в русском языке? (2018)
Пахомова С. М. - Міжмовна асиметрія словацьких та українських лінгвістичних термінів (2018)
Петріца Н. М. - Ідентифікація осіб у старочеських хроніках XIV-XV століть (2018)
Устюгова Л. М. - Функционально-стилистическая нагрузка одиночных страдательных причастий в художественной прозе А. Чехова 1895 – 1903 гг. (2018)
Шаповалова Г. В. - Лексико-стилістичні та фразеологічні засоби інтелектуалізації журналістського мовлення (2018)
Юсип-Якимович Ю. В. - Слов’янські мови крізь призму фонологічних універсалій та закономірностей: до проблеми синхронної типології (2018)
Бородина Л. П. - Особенности сатиры Феликса Кривина в произведениях 90-х годов (2018)
Ігнатович О. С. - Біблійні аспекти повісті Івана Чендея "Іван" (2018)
Тиховська О. М. - Психологічне підгрунтя міфологічних уявлень про рушницю та полювання у народних віруваннях Закарпаття (2018)
Бедзір Н. П. - Профорієнтаційне виховання студента – майбутнього педагога (2018)
Белей Л. Л. - Присутність національних меншин у соціальному просторі Закарпатської області від здобуття незалежності України і до сьогодні (2018)
Бідзіля Ю. М. - Еволюція інформаційно-комунікаційного поля соціуму як чинник формування етносу (2018)
Відмарович Н. - Підручник є високопрофесійним та потрібним (2018)
Сесар Д. - Книга для наукових, педагогічних, суспільних потреб (2018)
Виноградов А. А. - Еще раз к вопросу о послелогах в русском языке (2018)
Петрикова А. - Когнитивно-эмотивный аспект речевого взаимодействия в гомилиях (2018)
Гуменяк В. О. - Термінологія законодавчих актів періоду відновлення української державності (1917–1921) (2018)
Mishenková M. - Jazykovй hodnoty v lingvistike na Slovensku (2018)
Джангобекова Т. А. - Формы прошедшего времени глагола в переводах А. Курбского (2018)
Григораш В. С. - Варіативність динамічних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту, Фрумкіна А. Л. (2018)
Опалкова Я. - Прагматические аспекты работы с текстом в условиях русскословацкой коммуникации в сфере бизнеса (2018)
Калита О. М. - Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" (2018)
Стецик М. С. - Фрагменти перекладознавчих студій над поетикою назви Василя Стефаника (2018)
Прокопович Л. С. - Тенденції та специфіка вияву змін сакральних лексем у романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2018)
Бабяк Е. И. - Анализ современной языковой личности (на материале устойчивых словосочетаний) (2018)
Брандыс О. С. - Русские причастия как объект изучения в школе, Устюгова Л. М. (2018)
Грищенко І. В. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі вивчення української мови як іноземної (2018)
Поворознюк С. І. - Інноваційні технології в процесі підготовки студентів до формування стилістичних умінь у молодших школярів (2018)
Zlamana P. - Interference ve studiu četiny jako cizнho jazyka (2018)
Штепенко О. Г. - Авторська концепція "подвійної свідомості інтелігенції" в есеїстиці Володимира Кормера (2018)
Романюк О. С. - Телевізійний дискурс як інтерактивний спосіб мовленнєвої взаємодії (2018)
Бандура Т. Й. - Урбаністичні пейзажі в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональний аспект (2018)
Пірошенко С. Ю. - Філософська концепція світосприйняття Г.Гессе: синтетична художня мова роману "Степовий вовк" (2018)
Кропивко І. В. - Постмодерністська література мандрів: персонаж, трансгресія, жанр (2018)
Наместюк С. В. - Теорія ТСО у ракурсі булгаківської творчості (2018)
Джигун Л. М. - Суб’єктивно-психологічна оцінка літературного процесу в мемуарному жанрі (2018)
Слоневська І. Б. - Слов’янський культурний універсум у філософсько-поетичній концепції Р. М. Рільке (2018)
Яким М. Ю. - Поэтика и структура сказочной прозы в романе Р. Риггза "Дом странных детей Мисс Перегрин" (2018)
Оскирко О. П. - Номінація обрядових страв весняного циклу у східноподільських говірках (2018)
Ищенко Н. В. - Мифопоэтические мотивы в повести Ф. М. Достоевского "Бедные люди" (2018)
Бедзир Н. П. - История и мифология в творчестве Ф. Кривина (сборник "Божественные истории") (2018)
Сенько И. М. - Книга Ф. Кривина "Подражание театру": исторический контекст и эзоповская речь (2018)
Бородина Л. П. - Особенности сатиры и юмора Ф. Кривина, Бедзир Н. П. (2018)
Науменко Н. В. - Художні мости між Карпатами і Татрами будуються вже не тільки українською, словацькою, але й польською мовою (2018)
Міжнародна популярність творів Ф.Кривіна. Збірки творів 90-х - 2000- рр. (2018)
Фотозвіт про Міжнародну наукову конференцію "Перетин мов і літератур у загальноєропейському контексті", присвячену 90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна (2018)
Contents (2017)
Bronza S. D. - Mathematical bases of the theory of N-point gravitational lenses. Part 1. Elements of algebraic geometry, Kotvytskiy A. T. (2017)
Grib A. M. - Coherent emission from a stack of long Josephson junctions based on low-temperature superconductors, Vovk R. V., Shaternik V. Ye. (2017)
Chernogor L. F. - Multi-fractal analysis of the gravitational waves, Lazorenko O. V., Onishchenko A. A. (2017)
Kononenko V. G. - On role of mass-transfer crowdion mechanism in local relaxation processes, Bogdanov V. V., Volosyuk М. А., Volosyuk А. V. (2017)
Kovtun O. I. - Thermoelastic stresses and their relaxation at alkali-halide single crystals hardening, Matsokin D. V., Pakhomova I. N. (2017)
Orel E. S. - Effective renormalization of g - factors anisotropic ferromagnetic narrow-band f –d -metal (2017)
Oleynik Yu. A. - Methods of determination of polytrophic effectiveness factor of the centrifugal supercharger, Saprykin S. A. (2017)
Fedotov V. V. - Review of theory of mesocopic systems (2017)
Пойда В. П. - Микола Дмитрович Пильчиков – видатний фізик, один з піонерів бездротової телеграфії та основоположник радіокерування, Білецький В. І., Нерубенко В. В., Байрамова К. І., Боброва М. І., Мінакова К. О., Семенов О. В., Сук О. П., Юнаш Е. С., Меньшова О. М. (2017)
Денис О. Б. - Вплив банківської кризи на розвиток корпоративних конфліктів банків України (2016)
Жежерун Ю. В. - Роль платоспроможності банків в ефективному функціонуванні банківського сектору України (2016)
Мулярчук О. В. - Довіра як важливий чинник ефективності монетарної політики в Україні (2016)
Осечко Ю. І. - Економічна сутність проблемних кредитів банку та їх класифікація (2016)
Сидоренко В. А. - Інноваційні напрями розвитку філій/відділень банків та проблеми забезпечення їх ефективності (2016)
Сідельнік О. П. - Система забезпечення конкурентоспроможності банку, Дребот Н. П. (2016)
Власова І. В. - Арт-інвестиції як альтернативний напрям інвестування, Делех І. Р. (2016)
Дробот Я. В. - Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи в Україні, Резніченко Н. В. (2016)
Дубініна М. В. - Основні підходи до формування та класифікації трансакційних витрат, Лунгол М. В. (2016)
Іщенко М. П. - Основні принципи публічного управління соціально-економічним розвитком суспільства, Руденко І. І. (2016)
Костирко Л. А. - Методичні засади комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів, Велентейчик Н. Ю. (2016)
Костирко Р. О. - Організація пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств (2016)
Кочума І. Ю. - До питання про взаємозв’язок людського розвитку та ефективності використання трудового потенціалу (2016)
Шматковська Т. О. - До проблематики підвищення ефективності діяльності підприємства на інноваційних засадах, Сосна Г. М. (2016)
Винокур Л. І. - Закордонний та вітчизняний досвід становлення методології управління персоналом в банківські сфері, Полях С. С. (2016)
Льон І. М. - Роль центрального банку як інституту реалізації державної економічної політики (2016)
Полях С. С. - Ефективність механізму рефінансування в умовах кризи банківської системи (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського