Титул, зміст (2019)
Безус Р. М. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Курбацька Л. М., Кадирус І. Г. (2019)
Меліхова Т. О. - Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства (2019)
Плаксієнко В. Я. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади, Назаренко І. М. (2019)
Тульчинська С. О. - Практичні аспекти застосування інструментів інтернет-маркетингу в умовах інноваційної економіки, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2019)
Данькевич С. М. - Моніторинг як інструмент фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2019)
Бербенець О. В. - Світове виробництво сої як невичерпного джерела білків рослинного походження та місце України на світовому ринку торгівлі нею (2019)
Корчинська О. О. - Окремі аспекти управління корпоративним іміджем підприємства (2019)
Вороненко І. В. - Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки, Костенко С. О. (2019)
Коваль Л. В. - Особливості формування облікової політики в бюджетних установах, Левчук М. С. (2019)
Добіжа Н. В. - Удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки на засадах інновативності (2019)
Чіков І. А. - Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття (2019)
Шатинська О. А. - Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом (2017)
Glibovytska N. - Environmental sustainability and phytomelioration suitability of woody plants in urban ecosystems (2017)
Smoliar N. O. - Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. (Ceratophyllaceae) in the lakes of the islands in the mouth area of the Sula River (Ukraine), Shevchyk V. L., Solomakha І. V., Shevchyk T. V., Solomakha V. A. (2017)
Пастернак С. Л. - Філогенія ортологів генів β-естераз за межами роду Drosophila, Венгер А. М., Колесник О. О., Малиновський В. О. (2017)
Тимчук Д. С. - Мінливість вмісту олії в зерні ліній кукурудзи – носіїв ендоспермових мутацій, Мужилко В. В. (2017)
Барбухо О. В. - До питання про стан мікробоценозів риб та роль мікроорганізмів роду Bacillus при гербіцидному забрудненні водойм (2017)
Брезгунова О. А. - Использование особенностей поведения птиц на коллективных ночевках для организации мониторинга и охраны редких видов (2017)
Шакаралиева Е. В. - Пути циркуляции трематод рыб во внутренних водоемах Азербайджана (2017)
Плаксина Е. М. - Экспрессия β-III-тубулина в культуре клеток неонатальных надпочечников: сравнение монослойного и 3D-культивирования, Сидоренко О. С., Легач Е. И., Коваленко И. Ф., Божок Г. А. (2017)
Медведєв Д. Г. - Вплив складу живильних середовищ на швидкість росту та культурально-морфологічні особливості штамів Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz (2017)
Акулов О. Ю. - Перші відомості про знахідки рідкісного гриба Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. з Харківського Лісостепу, Громакова А. Б., Жежера М. Д., Тупіков А. І. (2017)
Атемасова Т. А. - История развития заповедного дела на Харьковщине (2017)
Banik M. V. - Breeding bird communities in hills with chalk outcrops in National Nature Park "Dvorichanskyi” (2017)
Бондаренко З. С. - Динамика численности фоновых видов рептилий (Reptilia) на территории Национального природного парка "Слобожанский" (2017)
Brusentsova N. O. - Features of the fox and badger burrows’ distribution in forests of national parks of the Kharkiv region (2017)
Букша І. Ф. - Методи та результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів Національного природного парку "Гомільшанські ліси", Пастернак В. П., Пивовар Т. С., Букша М. І., Яроцький В. Ю. (2017)
Влащенко С. В. - Розвиток заповідної справи на Харківщині. Сьогодення та перспективи, Воронцова І. А. (2017)
Gorbulin O. S. - Methodological approaches in studying the diversity of algae in floodplain water bodies, Dogadina Т. V. (2017)
Горлов П. І. - Сірий журавель (Grus grus) в межах Ізюмської Луки: багаторічна динаміка чисельності як реакція на зміни середовища існування, Вінтер С. В., Шевцов А. О. (2017)
Zvyahintseva K. O. - Current status of the rare component of the urban flora of Kharkiv (2017)
Kazarinova H. O. - New perspective objects for inclusion in the nature reserve network of the Kharkov region (2017)
Пастернак В. П. - Типологічне різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП "Слобожанський", Яроцький В. Ю., Гармаш А. В. (2017)
Рокитянський А. Б. - Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна), Гамуля Ю. Г. (2017)
Савченко Г. А. - Итоги фенологических наблюдений за растениями степных и луговых биотопов РЛП "Великобурлукская степь" и НПП "Двуречанский", Ронкин В. И., Клетенкин В. Г., Высочина А. Е. (2017)
Сидоровский С. А. - Редкие виды ракообразных природно-заповедных территорий Харьковской области, Кришталь Е. Ю. (2017)
Тімошенкова В. В. - Нові для території національного природного парку "Гомільшанські ліси" види родів Rosa L. і Veronica L. (2017)
Філатова О. В. - До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області (2017)
Бараннік Т. В. - Теоретичний аналіз термінової регуляції активності аргініносукцинатсинтази людини (ASS1) при накопиченні продуктів гемолізу, Авдєєва К. В. (2017)
Бильченко О. С. - Факторы риска, способствующие тяжелому течению и прогрессированию внегоспитальной пневмонии, Оспанова Т. С., Химич Т. Ю., Веремеенко О. В., Красовская Е. А., Манченко Е. А. (2017)
Гриценко М. А. - Порівняльні особливості будови цитоскелету фібробластів шкіри та легенів щурів різного віку, Буланкіна Н. І., Харченко Т. C., Кот Ю. Г., Перський Є. Е. (2017)
Сулейманова А. В. - Зараженность паразитами карповых в зависимости от возраста и сезона года в Ширванском прудовом рыбном хозяйстве Азербайджана , Насиров А. М. (2017)
Безроднова О. В. - Підсумки роботи регіональної науково-практичної конференції "Наукові дослідження на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду Харківщини" (2017)
Пашко П. В. - Сутність та особливості державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів України, Шевчук С. В. (2019)
Денисенко М. П. - Підвищення індексу людського капіталу — важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств, Будякова О. Ю. (2019)
Lozova T. - Features of formation of the company statute capital: right to use intangible assets as a property contribution to the authorized capital, Oliinyk H., Bielova A., Al-Tmeizi A. (2019)
Карачина Н. П. - Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій, Вакар Т. В., Мороз І. О. (2019)
Негода Ю. В. - Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору економіки (2019)
Кузик О. В. - Управління маркетинговими комунікаціями в аграрному бізнесі України (2019)
Яремко З. М. - Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності, Ващук В. В., Муць І. Р. (2019)
Клевчік Л. Л. - Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві (2019)
Харабара В. М. - Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг, Грешко Р. І. (2019)
Орищин Т. М. - Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2019)
Яцишина Л. К. - Бренд-стратегії як інструмент управління конкурентоспроможністю торгово-розважальних центрів (2019)
Исмаилова А. Д. гызы - Современное состояние связей Азербайджана с международными финансово-кредитными организациями (2019)
Сейидов Э. М. оглу - Основные формы краткосрочного кредитования в негосударственном секторе Азербайджана (2019)
Слєпцова Н. В. - Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування ПДФО в Україні, Кочура Л. В. (2019)
Акуленко К. В. - Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах (2019)
Фомічов М. В. - Зрошення як чинник підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур в Україні (2019)
Базарна О. В. - Житлово-комунальне господарство регіону як об'єкт публічного управління (2019)
Ювженко Н. М. - Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування (2019)
Фурсіна Н. А. - Дискурс сучасного військового конфлікту. полікомплексні війни (2019)
Новік А. Ю. - Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків (2019)
Титул, зміст (2019)
Вініченко І. І. - Напрями підвищення якості людського капіталу в аграрній сфері, Лапа В. О. (2019)
Мармуль Л. О. - Визначення ефективності функціонування рекреаційних підприємств та відтворення їх ресурсів на засадах системно-структурного аналізу і синтезу (2019)
Лупенко Ю. О. - Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції, Патика Н. І. (2019)
Пілявський В. І. - Інвестиційні джерела та механізми розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств (2019)
Саєнко О. Р. - Податкове навантаження як оцінка ефективності системи оподаткування в Україні (2019)
Галат Л. М. - Особливості ринку свіжих овочів в Україні (2019)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2019)
Горобець Н. М. - Оптимізація виробничої програми в системі менеджменту аграрних підприємств, Чорна І. А. (2019)
Аббасзаде М. Т. - Роль государства в стимулировании экономического роста (2019)
Niu Lichen - Organizational and economic aspects of land use in agriculture of China (2019)
Помазан Л. М. - Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна (2019)
Титул, зміст (2019)
Руснак А. В. - Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій (2019)
Ткачук В. А. - Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України, Костюк Т. О. (2019)
Денисенко М. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України, Новіков Д. В. (2019)
Шашина М. В. - Сучасні підходи до організації інноваційно-орієнтованої політики управління персоналом, Тульчинський Р. В., Федотов О. Ю. (2019)
Лепетан І. М. - Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор (2019)
Volynets O. - Theoretical and methodological and methodical foundations of innovative development of international agribusiness, Bondarenko D., Oleksiuk V. (2019)
Пилипенко К. А. - Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці, Бендас Ю. С., Арутюнова О. А. (2019)
Квашук Д. М. - Огляд можливостей застосування машинного зору в сільському господарстві, Єрохін Р. О. (2019)
Дудкіна Т. В. - Покращення планування розвитку аграрних формувань на основі економіко-математичного моделювання (2019)
Васильців Т. Г. - Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні, Лупак Р. Л., Рудковський О. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства (2019)
Запухляк І. Б. - Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств, Кісь С. Я., Гуменюк В. В., Кісь Г. Р. (2019)
Журавльова Ю. О. - Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні (2019)
Безус А. М. - Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні, Шевчун М. Б., Безус П. І. (2019)
Саєнко О. Р. - Методичний підхід до прогнозування основних показників діяльності підприємства з урахуванням податкової складової (2019)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку (2019)
Шевчук Ю. В. - Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України (2019)
Кобернюк С. О. - Розвиток аграрного маркетингу в Україні (2019)
Левандівський О. Т. - Зарубіжний досвід інвестування сільськогосподарського виробництва (2019)
Лемішко О. О. - Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України (2019)
Комарницька Г. О. - Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Дуброва Н. П. - Формування комплексної системи маркетингу у банку, Крючко Л. С. (2019)
Підгірна В. С. - Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення, Водянка Л. Д., Лаврук І. Г. (2019)
Яковенко Р. В. - Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України (2019)
Гаврилюк О. О. - Економічний зміст категорії "земельні ресурси" в контексті організації обліку і контролю на сільськогосподарському підприємстві (2019)
Білоус І. І. - Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2019)
Коваль Л. В. - Облік в управлінні земельними ресурсами, Домбровська В. В. (2019)
Пилипенко Н. М. - Можливості застосування інструментарію поведінкової економіки при проведенні економічної політики в Україні, Бєляєва В. В. (2019)
Исмаилов В. А. - Методы обеспечения развития потребительского рынка (2019)
Гуда Н. Е. - Економічна суть ціни та ціноутворення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Ляденко Т. В. - Аналіз стану реалізації організаційно-економічного механізму маркетингу залізорудних підприємств України (2019)
Федина В. В. - Управління активами недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Костюк М. Г. - Оцінка ефективності управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах України (2019)
Титул, зміст (2019)
Косова Т. Д. - Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: перспективи фондового ринку, Ярошевська О. В. (2019)
Кушнір С. О. - Продовольча безпека в сучасній аграрній економіці: пріоритети та виклики (2019)
Ковальов Д. В. - Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні (2019)
Чернишев В. Г. - Зовнішня торгівля аграрною продукцією одеської області, Окара Д. В., Ковальова І. Л. (2019)
Катан Л. І. - Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибницва, Зубко О. В. (2019)
Гречко А. В. - Напрями державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах інституціональних змін (2019)
Опенько І. А. - Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні (2019)
Зубова В. В. - Теорія матчингу в економіці: прикладні аспекти застосування (2019)
Котельбан С. В. - Інноваційна мережа як стимулююча ланка механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2019)
Грей Ю. М. - Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств (2019)
Загорка О. М. - Методичний підхід до визначення бойового складу збройних сил воєнного і мирного часу, Можаровський В. М., Фролов В. С., Загорка І. О. (2019)
Лепіхов А. В. - Стратегія непрямих дій як інструмент геополітичного протиборства у сучасних умовах, Храпач Г. С. (2019)
Іващенко А. М. - Оцінювання сценаріїв протидії гібридній війні у воєнній сфері, Семененко В. М., Полякова О. В. (2019)
Ворович Б. О. - Управління ризиками та створення реєстру ризиків оборонного планування на основі спроможностей, Бутенко М. П., Розумний О. Д. (2019)
Гріненко О. І. - Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки: принципи розвитку та підтримки, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2019)
Крикун П. М. - Впровадження в оборонному плануванні складових сил оборони сучасної методології оцінювання спроможностей, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2019)
Сурков О. О. - Аналіз упорядкування та вдосконалення термінології щодо будівництва та розвитку Збройних Сил України, Сафронов О. В., Семененко В. М., Буняк О. В. (2019)
Левчук О. В. - Тенденції формування нових торговельно-економічних альянсів держав (2019)
Бойко Р. В. - Аналіз стану забезпечення Збройних Сил України фінансовими ресурсами та порядок комплексного планування їх розвитку, Семененко О. М., Абрамов А. П., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2019)
Галаган В. І. - Формування вимог до інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу за напрямом управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2019)
Рибидайло А. А. - Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил, Прокопенко О. С., Турейчук А. М., Руденська Г. В. (2019)
Шевченко В. Л. - Визначення корисного ефекту динамічної залежності працездатності спеціального програмного забезпечення від фаху програмістів, Федорієнко В. А. (2019)
Кірпічніков Ю. А. - Визначення технологічних рішень щодо створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами, Андрощук О. В., Головченко О. В., Петрушен М. В. (2019)
Мосов С. П. - Застосування повітряно-космічних засобів в інтересах охорони та контролю державного кордону: світовий досвід, Мамчур Ю. В., Міхеєв В. С., Хорошилова С. Й. (2019)
Бочарніков В. П. - Частотно-часовий аналіз сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів: дослідження працездатності методу (2019)
Дорофєєв М. В. - Аналіз методів та систем наведення сучасних артилерійських боєприпасів, Семененко В. М. (2019)
Тіхонов Г. М. - Аналіз шляхів синтезу ефективної системи кадрового менеджменту для фахівців нових спеціальностей у Збройних Силах України, Крючка Л. М., Крижанівський І. М. (2019)
Думенко М. П. - Оцінювання військовослужбовців під час формування списку резерву щодо укомплектування підготовленим особовим складом, Прокопенко О. С. (2019)
Павліковський А. К. - Оцінка якості мобілізаційного планування боєприпасної галузі: системний підхід, Косарецький Є. І. (2019)
Миколенко Ю. М. - Методичний підхід до оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням, Панкратов Є. Є. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Ємельяненко Л. М. - Інтегральна оцінка інклюзивного розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях, Петюх В. М., Дзензелюк К. В. (2019)
Ткачук В. А. - Економічна безпека сільського господарства України в умовах глобальної конкуренції, Костюк Т. О. (2019)
Osadcha N. - Methodological bases for the sustainable development of underground infrastructure facilities in Ukraine: problems and prospects, Dziuba S., Haliasovskaia O., Kybkalo M. (2019)
Шульга Н. П. - Феномен ризику репутації банку, Баланчук Д. В. (2019)
Мартинюк І. В. - Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Богатирьова Є. М. (2019)
Жукова Л. М. - Інституційний статус держави в умовах соціально-економічної нестабільності (2019)
Королюк Т. О. - Роль монетарної політики у забезпеченні національної безпеки України (2019)
Сабадош Г. О. - Формування сучасної системи професійного навчання державних службовців в Україні, Усенко О. В., Харченко О. В. (2019)
Подскребко О. С. - Технології машинного навчання в промисловості з використанням методів розпізнавання образів, Квашук Д. М., Берідзе-Стаховський А. К. (2019)
Піжук О. І. - Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки (2019)
Парфьонов Я. В. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС (2019)
Li Wei - Features of management of labor potential in educational sphere (2019)
Жук А. О. - Визначення та вирішення основних проблемних питань у процесі роботи з публічними закупівлями (2019)
Лаптєв М. С. - Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах (2019)
Дума О. І. - Управління ефективністю професійного та особистісного розвитку державних службовців на основі положень теорії поколінь, Хім М. К. (2019)
Куліш Л. П. - Інституційні засади розвитку аграрної сфери в умовах європейської інтеграції України (2019)
Черниш Н. Й. - Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах міждисциплінарності (2019)
Дембіцький С. С. - Другий тур виборів Президента України: порівняння політичної свідомості різних електоральних груп (2019)
Дзюба О. М. - "Дискурс мусульман” або "мусульманський дискурс”: спосіб номінації об’єкта дослідження в дискурс-аналізі (2019)
Бурлай Т. В. - Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу (2019)
Шишков С. Є. - Олігархізм як чинник інституційних деформацій фондового ринку в Україні (2019)
Бублик Є. О. - Вплив потоків капіталу на економічну стабільність і розвиток малих відкритих економік (2019)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні оцінки та настрої населення України між президентськими та парламентськими виборами 2019 р., Дмитрук Д. А. (2019)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: IІ квартал 2019 р., Людоговська К. В. (2019)
Борисов Р. І. - 14 Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія”, Голіков О. С. (2019)
Афонін Е. А. - 10 Теоретико-методологічний семінар і VІI Міжнародний конкурс молодих учених "Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень”, Плахтій Т. О. (2019)
Автори номера (2019)
Лещенко І. Ч. - Аналіз індикаторів енергетичної безпеки нафтогазової галузі України (2019)
Маляренко О. Є. - Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси для енергоємних видів продукції з урахуванням потенціалу енергозбереження до 2040 р., Станиціна В. В., Куц Г. О. (2019)
Майстренко Н. Ю. - Особливості прогнозування рівнів енергоспоживання України при застосуванні різних прогнозних структур економіки, Богославська О. Ю. (2019)
Нечаєва Т. П. - Пріоритетні напрями довгострокового розвитку національної атомної енергетики (2019)
Шурчкова Ю. А. - Стартовые условия для развития геотермальной энергетики в Украине (2019)
Дерій В. О. - Граничні обсяги акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання, Білодід В. Д. (2019)
Кєсова Л. О. - Аналіз впливу технічного стану та умов експлуатації на ефективність та надійність енергоблоків теплових електростанцій в ОЕС України, Коберник В. С., Дубровський В. В. (2019)
Парасюк Н. В. - Перспективи впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, Лебідь М. В. (2019)
Реферати (2019)
Світлої пам`яті Віктора Дмитровича Білодіда (12 лютого 1947 р. – 27 травня 2019 р.) (2019)
Інформація для авторів (2019)
Даниленко А. І. - Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України (2019)
Соколовська А. М. - Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення (2019)
Копич Р. І. - Політика фіскальної економії країн єврозони (2019)
Кудряшов В. П. - Досвід застосування фіскальних правил у Польщі, Поддєрьогін А. М. (2019)
Парасій-Вергуненко І. М. - Концептуальні засади побудови системи управлінського обліку за центрами відповідальності в закладах вищої освіти (2019)
Диба М. І. - Прояви креативної економіки та джерела її фінансування в умовах діджиталізації, Гернего Ю. О. (2019)
Шаров О. М. - Монетарний суверенітет в умовах глобалізації (2019)
Сохацька О. М. - Удосконалення банківського обслуговування в контексті забезпечення фінансової інклюзії, Кириленко С. В. (2019)
Ломотько Д. В. - Удосконалення технології мультимодальних залізничних пасажирських перевезень за участю автотранспорту, Красноштан О. М., Філіпський О. В., Ломотько М. Д. (2019)
Варбанец Р. А. - Диагностика и повышение эффективности эксплуатации тепловозных дизелей K6S310DR, Ивановский В. Г., Кырнац В. И., Ерыганов А. В. (2019)
Гончаров В. Г. - Дискретное упрочнение коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, Зайцев В. А., Матяш В. А. (2019)
Кирильчук О. А. - Теоретичні дослідження міцнісних якостей модернізованих фрикційних клинів візків вантажних вагонів, Шапошник В. Ю. (2019)
Лобойко Л. М. - Покращення умов перевезення пасажирів у пасажирських вагонах існуючого парку, Нівінський А. І. (2019)
Мельник Т. С. - Моделювання поведінки пасажирів на основі дослідження їх переваг та ущемлень при користуванні послугами залізничного транспорту (2019)
Реферати (2019)
Галушко В. О. - Вибір ефективної технології серед найбільш поширених енергоефективних конструктивних систем будівель, Колодяжна І. В., Савка К. А., Уварова А. С. (2017)
Кістіон В. Є. - Інноваційні напрямки процесу реструктуризації будівельних підприємств інфраструктурного типу (2017)
Купрій В. П. - Обґрунтування параметрів дискретизації при чисельному аналізі тунелів неколового окреслення, Тютькін О. Л., Захарченко П. Є. (2017)
Лучко Й. Й. - Методи оцінки несучої здатності металевих гофрованих конструкцій, Ковальчук Ю. Є., Кравець І. Б. (2017)
Петренко В. Д. - Моніторинг деформацій оправи Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену та заходи щодо їх зменшення, Тютькін О. Л., Кулаженко Є. Ю., Петренко В. І. (2017)
Петренко В. И. - Проходка наклонных стволов циклично-поточной технологии на Ингулецком ГОКе с применением буровзрывных работ, Шатайкин Е. М., Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2017)
Петросян Н. К. - Экспресс-анализ напряженно-деформированного состояния незакрепленной выработки на основе модели с единичными параметрами, Тютькин А. Л. (2017)
Попович М. М. - Дослідження напруженого стану прогонової будови при спорудженні методом поздовжнього насуву, Овчинников П. А., Верхолаз В. І. (2017)
Радкевич А. В. - Аналіз існуючих методів і моделей при обґрунтуванні організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів, Арутюнян І. А., Данкевич Н. О. (2017)
Тютькін О. Л. - Методи визначення стійкості укосів земляних споруд, Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2017)
Reshetnov A. Yu. - Parameters of typical continuous steel truss spans under a high-speed movement, Solomka V. I., Ovchynnykov P. A. (2017)
Борисов О. О. - Планування експериментальних досліджень по визначенню характеристик захисного екрану, Бабій І. М., Кирилюк С. В., Лукашенко Л. Е. (2017)
Давиденко О. О. - Вплив швидкості деградації на оцінку залишкового ресурсу залізобетонних автодорожніх мостів України (2017)
Кістіон В. Є. - Інноваційні моделі реструктуризаційних процесів інфраструктурних підприємств (2017)
Ключник С. В. - Аналіз сучасного стану металевих прогонових будов залізничних мостів (2017)
Купрій В. П. - Аналіз особливостей прикладної програми "Ліра" при розрахунках оправ тунелів неколового окреслення, Тютькін О. Л., Захарченко П. Є. (2017)
Мартиш О. О. - Підвищення організаційно-технологічної надійності календарних планів будівництва, Мартиш О. П., Павлов Ф. І., Ринкевич Н. С., Михайлова І. О. (2017)
Микитась М. В. - Загальна концепція кластеризації геометричних об’єктів, Тесленко П. П., Кушнір С. І. (2017)
Плоский В. О. - Системна прикладна геометрія: проблеми дослідження кластерних організаційних систем, Микитась М. В., Тесленко П. П., Кушнір С. І. (2017)
Радкевич А. В. - Детермінація концептуальних підходів щодо облігаторності впровадження оптимізаційних моделей будівельного виробництва для вітчизняних підрядних підприємств, Арутюнян І. А., Данкевич Н. О., Сайков Д. В. (2017)
Сидоренко В. С. - Розробка технічного рішення вузла кореневого скріплення стрілочного переводу, Федоренко Є. М., Губар О. В., Арбузов М. А., Андрєєв В. С. (2017)
Синчук С. Д. - К вопросу о рационализации комбинированных систем (2017)
Банніков Д. О. - Аварії та відмови сталевих тонкостінних циліндричних силосів для зернових культур (2019)
Гайко Г. І. - Оцінювання ділянок будівництва підземних паркінгів на основі модифікованого методу морфологічного аналізу, Савченко І. О., Матвійчук І. О. (2019)
Кушнір С. І. - Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем, Бондар О. А., Поколенко В. О., Якимчук І. М., Хоменко О. М. (2019)
Лантух-Лященко А. І. - Стохастична експертна оцінка технічного стану споруди в автоматизованій системі управління мостами (2019)
Лейбук Я. С. - Експериментальне визначення приведеної маси колії, Скорик О. О., Муригіна Н. О., Звєрєва А. С. (2019)
Мясников І. В. - Випробування міжрамних огороджень за допомогою комп’ютерного моделювання, Гапєєв C. М., Вигодін М. О. (2019)
Нетеса А. М. - Перспективи застосування різьбового з’єднання арматури для збірних залізобетонних каркасів підземних споруд, Радкевич А. В. (2019)
Петренко В. Д. - Прогрессивные технологии строительства коллекторного тоннеля в г. Киеве, Петренко В. И., Белоус Н. В., Алхдур Ахмад (2019)
Пшінько О. М. - Питання землеустрою та геодезичних вишукувань під час проектування та будівництва мостів, Краснюк А. В., Громова О. В., Щербак А. С., Старосольска Т. В. (2019)
Тесленко П. П. - Інноваційний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту муніципальних будівельних проектів, Бондар О. А., Поколенко В. О., Якимчук І. М., Хоменко О. М. (2019)
Petrenko V. D. - Analysis of the differences of the results of calculations of the stability coefficient of the landslide slope, Tiutkin O. L., Ihnatenko D. Yu. (2019)
Олійник Т. І. - Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища, Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. (2019)
Іляш O. I. - Зміна експортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації, Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. (2019)
Лазарєва О. В. - Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України, Рощенко В. А. (2019)
Драган І. В. - Управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання при реалізації екологічних проектів (2019)
Матей В. В. - Оцінка перспектив економічного співробітництва України та туреччини (2019)
Бурлака Н. І. - Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України (2019)
Лемішко О. О. - Фінансове регулювання і оподаткування земельного капіталу в аграрному секторі економіки України (2019)
Никифорак В. А. - Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України, Тодорюк С. І., Антохова І. М. (2019)
Алипашаев Вугар Алисахиб оглы - Современное состояние капитализации банков в азербайджанской республике (2019)
Махмудова Гюляр Шамиль гызы - Направления деятельности центрального банка по обеспечению финансовой стабильности в банковской системе азербайджана (2019)
Ляденко Т. В. - Чинники впливу на ефективність реалізації концепції стратегічного маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю залізорудних підприємств (2019)
Бойко В. П. - Переваги та недоліки використання децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків (2019)
Alikhanov A. - Estimating fiscal sustainability hypothesis and analyzing relationship between debt and fdi inflows (2019)
Щукін Д. В. - Причини економічних криз та наслідки їх впливу на економіку промислових підприємств (2019)
Бондарчук Н. В. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти (2019)
Нонік В. В. - Інформаційно-комунікаційний інструментарій антикорупційної політики України (2019)
Мартишин Д. С. - Сутність та зміст соціальної доктрини церкви як ціннісного базису державотворення (2019)
Антонова О. Р. - Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім'ї в американських та азіатських державах (2019)
Марухленко О. В. - Impact investing як інструмент розвитку соціального потенціалу (2019)
Близнюк А. С. - Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери в умовах формування ринкових відносин (2019)
Радченко Л. М. - Державне управління з проблеми твердих побутових відходів у сучасних умовах європейської інтеграції України (2019)
Хараїм І. В. - Про удосконалення законодавства у сфері будівництва в частині залучення інженера-консультанта (2019)
Якимчук О. Ф. - Державне управління еколого-економічною безпекою в умовах кліматичних змін: аспекти інформатизації (2019)
Бень Я. О. - Євроатлантична інтеграція України: від хартії про особливе партнерство до основного закону держави (2019)
Венгловська О. - Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів, Куземко Л., Новик І. (2019)
Герман В. - Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури, Громова Н. (2019)
Гребенюк Л. - Практична розробка структурної моделі формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Kazanzhy I. - Partnership pedagogy application in building the individual educational trajectory of future primary education specialists (2019)
Калашник С. - Професійне формування майбутнього вчителя хореографії засобами систематичної творчої діяльності (2019)
Лаврик М. - Проблема мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній науковій думці (2019)
Подосиннікова Г. - Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови, Бохоня Т. (2019)
Пріма Д. - Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект (2019)
Самойленко О. - МООС-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих (2019)
Сімкова І. - Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки перекладачів (2019)
Харченко С. - Методологічні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2019)
Аніщенко В. - Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України (2019)
Boichenko M. - Methodological model of comparative research in gifted education in the USA, Canada and the UK, Sbruieva A. (2019)
Кравченко Т. - Особливості виховання патріотизму в сучасній системі освіти Великої Британії, Семида О. (2019)
Кравчук І. - Розвиток вищої жіночої освіти у Великій Британії у 1870-1920 роках (2019)
Федоренко С. - Практичний досвід виховання громадянськості студентів бакалаврату у США, Шаранова Ю. (2019)
Хижняк І. - Проблема підготовки фахівців цивільної інженерії в Німеччині у вітчизняних та іноземних дослідженнях, Григор’єва В. (2019)
Матюшинець Я. - Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917–1919) (2019)
Токуєва А. - Ґенеза змісту підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Шевченко С. - Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти в Україні на прикладі закладів для дітей із особливими освітніми потребами (1991-2000 рр.) (2019)
Беспалова О. - Питання фізкультурно-оздоровчих технологій у науково-практичному дискурсі, Бугаєнко Т., Авраменко Н. (2019)
Генкал С. - Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології (2019)
Желєзнова Т. - Здоров’язбережувальна діяльність учителів основної школи та шляхи її вдосконалення в системі післядипломної освіти (2019)
Лянной М. - Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти, Рибалко П., Ганчева В., Красілов А. (2019)
Мармаза О. - Інновації в управлінні закладом освіти в контексті гуманістичного підходу, Козлов Д. (2019)
Мохоньок З. - Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема (2019)
Муха А. - Розвиток творчого мислення як компонент формування підприємницької компетентності на уроках фізики (2019)
Роздимаха Є. - Неформальні об’єднання молоді у процесі самореалізації творчого потенціалу особистості (2019)
Скрипка К. - Створення інноваційного інклюзивного освітнього простору в межах реалізації соціального проекту (2019)
Шевченко В. - Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах (2019)
Арпентьева Р. М. - Цифровое кочевничество: проблемы идентичности (2016)
Богомаз С. Л. - Интегративный подход в изучении феномена психосоциальной адаптации, Ковалевская Т. Н. (2016)
Губа Н. О. - Особливості взаємозв`язку самооцінки та афіліації у студентів, Дудко А. О. (2016)
Дробот О. В. - Активність як властивість професійної свідомості керівника (2016)
Дубецька Л. І. - Вплив дитячих казок на формування гендерних уявлень дошкільників-вихованців дитячого будинку (2016)
Злагодух В. В. - Особливості розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю (2016)
Калюжна Є. М. - Особливості використання біхевіорального підходу в адаптації персоналу до організаційних змін, Цибульська Д. К. (2016)
Лазорко О. В. - Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості (2016)
Лісовенко А. Ф. - Факторна структура особистостей, схильних до заздрості різного ступеню (2016)
Лукасевич О. А. - Розвиток емоційної гнучкості майбутніх психологів (2016)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери соматично хворих дітей (2016)
Mosol N. O. - Perinatal psychology as a new field of research and psychological practice (2016)
Рудюк О. В. - Досвід дослідження когнітивно-смислових детермінант переживання криз у безробітних (2016)
Саннікова О. П. - Тест-опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-1): результати апробації, Санніков О. І., Меленчук Н. І. (2016)
Саприкін Ю. М. - Психологічні чинники процесу професійного самовизначення. (2016)
Свертілова Н. В. - Психологічні характеристики осіб схильних до переживання образи різного ступеню (2016)
Сенько Т. В. - Процесс глобализации: система подготовки практических психологов в высшей школе (2016)
Скорик М. М. - Можливості ситуаційного аналізу в соціально-психологічних дослідженнях (2016)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний аналіз мотиву влади (2016)
Сурякова М. В. - Дослідження особливостей сприймання та інтерпретації ситуацій (2016)
Шевченко Н. Ф. - Філософсько-психологічний зміст етичної свідомості особистості (2016)
Урусова О. Г. - Аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо психологічних особливостей професійної діяльності медіаторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Бутко М. П. - Інституціональне ядро функціонування регіонального економічного простору в умовах децентралізованого управління: європейський досвід та уроки для України (2018)
Oliychenko I. M. - Enhancing the level of social protection of individuals affected by the Chernobyl accident (2018)
Olifirenko L. - Improving of the normative and legal mechanism of providing social protection services in Ukraine, Koval K. (2018)
Ditkovska M. Yu. - Improving the system of social protection of persons who require support from the state (2018)
Повна С. В. - Публічне управління модернізацією системи громадського транспорту міста, Сікач Н. М., Ігнетенков О. Л. (2018)
Іванишин В. А. - Земельні відносини і землеустрій в Алжирі в колоніальний період і після завоювання незалежностії, Жебчук Д. В. (2018)
Харченко Ю. П. - Теоретичні аспекти децентралізації владних повноважень (2018)
Олифіренко Ю. І. - Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки (2018)
Юрченко Ю. Д. - Легалізація зайнятості населення та заробітної плати, погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України та зі сплати єдиного внеску (2018)
Maksymenko S. D. - Genetic mentality and personality research (2016)
Arshava I. F. - Specifics of professional burnout detection among internal affairs officers of different gender, Baratyns'ka A. V. (2016)
Волошина В. В. - Психологічні закономірності формування інтеграла професійної цінності майбутніх психологів (2016)
Гребенюк О. О. - Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини (2016)
Губа Н. О. - Особливості формування копінг-стратегій у студентів різних спеціальностей, Козюра Н. В. (2016)
Губа Н. О. - Особливості формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці, Павлюк О. Г. (2016)
Желтова М. О. - Творчий потенціал техніка-технолога харчової галузі: визначення та структура (2016)
Ishchuk O. V. - Post-Traumatic stress disorder (PTSD) in military veterans: understanding Ukrainian context (2016)
Кацович Я. Ю. - Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп (2016)
Кузьмін В. В. - Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності (2016)
Kutovyy K. P. - Positive values maturity level in respondents with different hardiness index, Arshava I. O. (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Лукасевич О. А. - Психологічний аналіз феномену чайлдфрі, Мітіна А. Р. (2016)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз проблеми стигматизації хворих на психічні розлади (2016)
Петренко В. Є. - Формування програми корекційних заходів щодо оптимізації високого рівня тривожності у старшокласників гімназій та ліцеїв (2016)
Поплавська А. П. - Психологічний аналіз методів нематеріального стимулювання персоналу, Гамаль О. Г. (2016)
Пухно С. В. - Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини ХІХ століття (2016)
Рахімкулова А. С. - Особливості комплексної психодіагностики підлітків, залучених до ризикової поведінки (2016)
Саннікова О. П. - Психологічна проникливість як інструмент осягнення сутності іншої людини (2016)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний аналіз феномену задоволеності життям (2016)
Ткалич М. Г. - Етапи та особливості особистісно-професійного розвитку в управлінській діяльності (2016)
Шевченко Н. Ф. - Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-космічної техніки, Крошка Н. П. (2016)
Шевченко Н. Ф. - Соціальна перцепція людей похилого віку, Стадніченко Н. О. (2016)
Шипко М. В. - Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці (2016)
Шутько Д. О. - Розробка та апробація методики з визначення рівня професійної самоактуалізації особистості, Ткалич М. Г. (2016)
До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (2016)
Вихідні дані (2016)
Дацій О. І. - Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства, Туболець І. І. (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства (2019)
Нараєвський С. В. - Динаміка ефективності роботи вітроенергетики європейського союзу (2019)
Журавльова Т. О. - Оцінка прибутковості вітчизняних підприємств (2019)
Грешко Р. І. - Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств, Харабара В. М. (2019)
Захожай К. В. - Основні принципи і пріоритети макрофінансової стабілізації в контексті економічного розвитку держави, Жам О. Ю. (2019)
Ситник І. П. - Сучасний стан функціонування національної платіжної системи "український платіжний простір", Ярина В. В. (2019)
Бойко Т. П. - Методика вибору підприємствами інструментів залучення капіталу на фондовому ринку (2019)
Пантєлєєва К. О. - Інвестиційно-кредитна активність міжнародних фінансових організацій як чинник подолання дисбалансів економічного розвитку України (2019)
Єфремова О. С. - Державна підтримка конкурентоспроможного малого підприємництва в Україні (2019)
Пугач А. М. - Механізми державного управління у сфері охорони довкілля на регіональному рівні, Мареніченко В. В. (2019)
Мороз С. А. - Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України (2019)
Козловський Є. В. - Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства, Ткаченко Т. І. (2019)
Довженко В. А. - Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади, Симоненко Л. І., Іванюк О. В. (2019)
Науменко А. О. - Механізм трансферу технологій до агропромислового комплексу за підтримки держави (2019)
Федоровський Л. І. - Аналіз законодавчого механізму управління процесом публічних закупівель у рамках імплементації законодавства єс у сфері публічних закупівель до українського законодавства (2019)
Карлаш В. В. - Основы государственного регулирования в системе здравоохранения Украины на современном этапе (2019)
Лукіянчук А. А. - Державне регулювання відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Біляєв Я. М. - Кадрове забезпечення державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді (2019)
Кузнецов Э. А. - Конкурентоспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави (2019)
Марічереда В. Г. - Управлінські та організаційні засади державної та атестації випускників медичних навчальних закладів у форматі ОСКІ, Борщ В. І., Рогачевський О. П. (2019)
Sohail I. K. - The influence of social media on student’s academic performance: a case study of Lebanese French University, Nabaz N. A. (2019)
Захарченко В. І. - Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації, Балахонова О. В., Величко М. Р. (2019)
Радченко О. П. - Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств, Сурмай О. О. (2019)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави, Звірков О. Є., Білобородько В. І. (2019)
Владимирська Н. І. - Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання, Лаптєва В. В. (2019)
Гусенко О. С. - Механізми формування регіональної інноваційної політики в країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи (2019)
Гайворонська І. В. - Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму, Гринюк О. А. (2019)
Копань Т. М. - Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності (2019)
Гілко О. К. - Основні поняття і категорії структурно-функціональної підготовки управлінського персоналу (2019)
Осипов В. І. - Сучасний стан фондового ринку України, Крусір Т. О. (2019)
Шеремет О. О. - Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі (2019)
Морщавка Ю. О. - Системна характеристика видавничого процесу (2019)
Церковна А. В. - Теоретико-методичні підходи до інноваційної логістики у промисловості (2019)
Павлович О. Р. - Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Лойко В. В. - Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва, Обушний С. М., Жукова Ю. М. (2019)
Крисак А. І. - Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах (2019)
Гуменюк В. В. - Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ, Кісь С. Я., Солоджук Т. В., Кісь Г. Р. (2019)
Іоргачова М. І. - Інвестиційно-інноваційна модель фінансового ринку України в умовах трансформації, Ковальова О. М. (2019)
Жукова Л. М. - Інноваційний розвиток як чинник попиту на економічну владу держави (2019)
Левандівський О. Т. - Удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах (2019)
Саєнко О. Р. - Аналіз впливу податків на формування ціни продукції промислових підприємств України (2019)
Стрілець В. Ю. - Обгрунтування репрезентативної системи показників оцінювання впливу оподаткування на розвиток суб'єктів малого підприємництва (2019)
Роледерс В. В. - Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання, Кукель Г. С. (2019)
Добіжа Н. В. - Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища (2019)
Грицак О. А. - Економічна ефективність землекористування у Вінницькій області (2019)
Клімова А. В. - Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України (2019)
Кіслов Д. В. - Гібридні кризи соціально-економічних систем (2019)
Литвинова Л. В. - Ціннісні та соціокультурні орієнтації сучасних публічних службовців України (2019)
Негода Ю. В. - Аналіз змісту процесу трансформації аграрного сектору економіки (2019)
Азарова А. О. - Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних іт-технологій, Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М., Каплун І. С. (2019)
Мартишин Д. С. - Ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті (2019)
Домбровська С. М. - Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг, Баглик В. С. (2019)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Соціально відповідальна інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку, Слюсарчук О. П. (2019)
Маслова Л. А. - Роль релігійних цінностей в забезпеченні духовної безпеки суспільства (2019)
Біляєв Я. М. - Нормативно правова база механізмів державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді (2019)
Савіна Т. В. - Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання (2019)
Назаренко О. В. - Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями (2019)
Васильців Т. Г. - Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз, Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. (2019)
Островський І. А. - Інституціоналізація інноваційних процесів в Україні: міжнародні порівняння і регіональний контекст (2019)
Кузик О. В. - Інноваційне середовище комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України (2019)
Олійник О. О. - Фінансова стратегія аграрного підприємства: теоретичний аспект розробки та моделювання (2019)
Войтенко А. Б. - Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку отг, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2019)
Лаврук І. Г. - Нерівність доходів населення в Україні, Тодорюк С. І., Кифяк В. І. (2019)
Аббасзаде М. Т. - Вопросы обеспечения экономического роста с учетом национальной экономической безопасности (2019)
Сахненко О. І. - Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування та управління людським капіталом, Сахно І. В. (2019)
Нестеренко С. С. - Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку (2019)
Куліш О. А. - Теоретико-методичні основи стратегії управління гнучким розвитком залізорудного підприємства (2019)
Shestakov D. - The degree of innovation: through incremental to radical, Poliarush O. (2019)
Юхта О. І. - Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово-кредитної підтримки експортерів (2019)
Іванова Т. В. - Методологія проектного підходу в реалізації стратегічних пріорітетів сервісно-орієнтованої держави (2019)
Журавльова Ю. О. - Теорія суспільних благ: сучасні підходи до визначення сутності (2019)
Мартишин Д. С. - Генезис становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології (2019)
Гришова І. Ю. - Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України, Дяченко О. П. (2019)
Кравчук О. В. - Структурування процесу розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю (2019)
Божкова В. В. - Сутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, Білан А. О. (2019)
Демчук Н. І. - Внутрішня торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку, Безугла Л. С., Ткаліч О. В. (2019)
Грень Л. М. - Категорії та принципи системи професійної (професійно-технічної) освіти як детермінанти методології дослідження у галузі науки "державне управління" (2019)
Турчак А. В. - Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2019)
Худар С. М. - Основні моделі впливу соціальної реклами на процеси державного управління (2019)
Averroes Ar Razy Tjegame - The Effect of Corporate Governance and Corporate Diversification on Earnings Management, Inten Meutia, Isnurhadi Isnurhadi (2019)
Anggraini Permatasari - The Effect of Accountability, Supervision and the Regional Financial Management Information System (SIMDA’s Finance) on the Regional Financial Management of Palembang, Azwardi Azwardi, Tertiarto Wahyudi (2019)
Бабіченко В. В. - Аналіз формування дохідної бази Державного бюджету України та оцінка бюджетних ризиків, Глухова В. І., Колотій Ю. С. (2019)
Бойко С. В. - Волатильність бюджетного фінансування дорожнього господарства в Україні, Гошовська В. В., Бойко Н. В. (2019)
Бугай В. З. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сидоренко В. О. (2019)
Бурлаков О. С. - Інформаційні технології управління кадровим потенціалом (2019)
Васюта В. Б. - Удосконалення системи планування витрат на персонал підприємства, Феохарій А. В. (2019)
Галайда Т. О. - Управління плинністю персоналу торговельних підприємств в Україні із застосуванням методів стрес-менеджменту, Теницька Н. Б., Чорногорська Н. В. (2019)
Герасимова В. О. - Вдосконалення системи управління персоналом як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сидоренко В. О. (2019)
Голубєв А. В. - Маркетингові підходи до вибору оптимального каналу збуту фермерської продукції (2019)
Григор’єва О. В. - Освіта впродовж життя: застосування європейського досвіду в розробленні та реалізації стратегії інтегрованого розвитку міст України, Шикіло А. В., Іщенко О. С. (2019)
Грищук С. В. - Особливості та проблеми вибіркового методу організації аудиту (2019)
Джеджула В. В. - Фактори впливу на формування прибутку підприємств, Єпіфанова І. Ю., Іванчик Т. В. (2019)
Іваницька С. Б. - Особливості організації професійного навчання персоналу підприємства, Неділько Н. В. (2019)
Козакевич А. С. - Синергетична парадигма управління людським капіталом (2019)
Коляда Т. А. - Вплив валютної політики на економічний розвиток України, Мала Н. Л. (2019)
Костюк В. О. - Аналіз впливу інноваційного підприємництва на зростання економічних показників роботи підприємства, Владимирова М. С. (2019)
Кузнецова Н. Б. - Творчість та креативність: багатоаспектний контент (2019)
Кузьома В. В. - Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР, Павлюк С. І. (2019)
Курбатова Т. О. - Економічні перспективи розвитку сектору біогазу на основі використання органічних відходів сільського господарства, Гирченко Є. В. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Адаптація міжнародного досвіду оподаткування криптовалют до умов України, Волосюк Ю.В., Ендрес В. С., Буганов О. В. (2019)
Лемішко О. О. - Бюджетне забезпечення відтворювальних процесів в аграрному секторі економіки України (2019)
Лохман Н. В. - Синкретичність формування та використання інноваційного потенціалу (2019)
Мацелюх Н. П. - Імперативи соціалізації бюджетної політики: теоретичний аспект, Мискін Ю. І. (2019)
Микитюк О. П. - Рейтингове оцінювання рівня корпоративного управління підприємств фармацевтичної галузі, Біловус О. С. (2019)
Милованов Є. В. - Роль органічного громадського руху у розвитку органічного сектору аграрної галузі України (2019)
Morzhyna A. - Modern Trends in Digital Marketing, Oliinichenko M., Postykina Y. (2019)
М'ячин В. Г. - Кластерний аналіз інноваційно-активних підприємств за допомогою карт Кохонена як передумова стратегічного планування (2019)
Науменко Н. Ю. - Особливості конкретизації методології формування інформаційного простору регіональних соціально-економічних систем (2019)
Nosan N. - Retrospective Analysis of the Main Indicators of Ukraine's Financial Security (2019)
Обидєннова Т. С. - Вплив ресурсного забезпечення підприємств на проведення антикризових заходів\, Антипцева О. Ю., Дуднєва Ю. Е. (2019)
Одношевна О. О. - Функціональне забезпечення економічного механізму регулювання виробництва плодово-ягідної продукції, Губарик О. М. (2019)
Онищенко О. В. - Впровадження стратегічного управлінського обліку в практику сучасних підприємств на глобальному ринку авіаперевезень (2019)
Остапенко Я. О. - Прийняття управлінських рішень через призму економіко-статистичного аналізу доходу, Морозовський П. А., Браунагель А. В. (2019)
Плахотник Е. А. - Инструментарий обеспечения трансформационных преобразований в экономической сфере деятельности промышленных предприятий (2019)
Поснова Т. В. - Роль креативного людського капіталу в економіці знань (2019)
Потапова М. Ю. - Туризм у світі та в Україні: порівняльна статистична характеристика (2019)
Семеног А. Ю. - Науково-методичні підходи до оцінювання рівня довіри споживачів на ринку банківських послуг України, Бричко М. М., Семеног В. В. (2019)
Слюсаренко А. В. - Структурні зміни в економіці України (2019)
Солопун Н. М. - Маркетингові складові підприємницького потенціалу як підґрунтя до масштабування бізнесу (2019)
Сосновська О. О. - Методичні підходи до діагностування фінансового стану підприємства (2019)
Чевганова В. Я. - Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінювання потенціалу транспортної компанії, Міняйленко В. Г., Міняйленко І. В., Швед В. М. (2019)
Чевганова В. Я. - Конкурентоспроможність продукції машинобудування: реалії та можливості, Перевертайло Т. С. (2019)
Чернецька О. В. - Особливості формування фінансових результатів в обліку фізичних осіб підприємців (2019)
Чернобровкіна С. В. - Аналіз діяльності машинобудівної галузі України (2019)
Шишкін В. О. - Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Бахметова Я. Ю. (2019)
Шульгіна Л. М. - Впровадження міжнародних харчових стандартів в Україні, Жалдак Г. П. (2019)
Мармуль Л. О. - Проблеми та перспективи розвитку споживчої кооперації на селі (2019)
Шульга Н. П. - Стрес-тестування кредитного ризику банків України на основі макроекономічних змінних, Белянко Л. Л. (2019)
Островський І. А. - Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України, Юр'єва С. Ю., Коюда О. П., Славута О. І. (2019)
Наумов М. С. - Створення сприятливого інвестиційного клімату як чинник інтенсифікації інноваційного розвитку економіки України (2019)
Ткаченко О. С. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств — реалії сьогодення (2019)
Шемігон О. І. - Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села, Вихор М. В., Руденко М. В. (2019)
Скорнякова Ю. Б. - Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліково-податковий аспект (2019)
Третяк Д. Д. - Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування (2019)
Вертелєва О. В. - Математичне моделювання економічних процесів в умовах парадигмальних зрушень (2019)
Данькевич С. М. - Організаційно-економічні аспекти залучення інвестицій як інструменту в забезпеченні збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2019)
Bohuslavskiy Ye. - The new approach to assessing the synergistic effect of diversification, Bobro M. (2019)
Галайко А. М. - Оцінка ефективності податкового стимулювання розвитку агропромислового комплексу (2019)
Чабан Г. М. - Організаційно-економічний механізм визначення вартості впровадження комплексу обробки даних з безпеки польотів у системі управління ризиками (2019)
Кладченко М. В. - Напрями розвитку системи фінансового забезпечення державних зво України (2019)
Стовпова А. С. - Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют (2019)
Дума О. І. - Розроблення методу комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (2019)
Козловський Є. В. - Особливості управління регіональними туристичними проектами на основі використання кластерного підходу, Ткаченко Т. І. (2019)
Datsii N. - Integration of education and science in the process of regulation of the intellectual capital development of territory, Ostapchuk T. (2019)
Дмитренко Р. М. - Вектори державного регулювання створення "зелених" робочих місць у процесі трансформаційних перетворень з "озеленення" аграрного бізнесу (2019)
Марушева О. А. - Розвиток політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівельній галузі (2019)
Семенова Ю. М. - Законодавче регулювання комунального водокористування (2019)
Левченко О. В. - Моніторинг та оцінювання реалізації партисипативних бюджетів в Україні (2019)
Волошинова М. - Динаміка лексики на позначення посуду для зберігання рідини (на прикладі говірок Східної Слобожанщини) (2017)
Глуховцева К. - Соціокультурна, етнічна та мовна самоідентифікація діалектоносіїв Луганщини (2017)
Гороф'янюк І. - Метеорологічна лексика подільського говору: структурна організація та лексична мотивація (2017)
Делюсто М. - Українсько-болгарські лексичні паралелі в говірках мкжиріччя Дністра та Дунаю (2017)
Дяченко Н. - Номінативні поля назв із загальною соматичною семантикою в українських діалектах (2017)
Клименко Н. - Структурно-семантичний аналіз деяких назв жіночого почсного одягу в українських східностепових говірках (2017)
Клімчук Ф. - Козак і Кулына (Хвылына) (2017)
Коваленко Б. - Текстологічне опрацювання рукописів С. Руданського (морфологічний рівень) (2017)
Коваленко Н. - Компонент ворота у складі фразем українського діалектного мовлення (2017)
Лєснова В. - Семантична структура оцінних назв в українських діалектах (2017)
Литвиненко Я. - Звуконаслідування як мотив номінації орнітофауни Східного Полісся (2017)
Наливайко М. - Роль діалектологічної практики в дослідженні говіркового мовлення (2017)
Плечко А. - Гра сонця у віруваннях Поліщуків Середнього Полісся (2017)
Поповський А. - Говіркові риси села Пальмирівки П'ятихатського району Дніпропетровської області (2017)
Сагаровський А. - Місцева фразеологія у 2-му випуску матеріалів до "Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)" (2017)
Самуйлік Я. - Паўднёвацеляханскія гаворкі (2017)
Ткачук М. - Актуалізація мотиваційних відношень у діалектному наративі: функції та способи (2017)
Шарапа М. - Середньополіська "русальна" традиція в етнолінгвістичному аспекті (2017)
Юсікова О. - Із спостережень над лексичною системою гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2017)
Дидик-Меуш Г. - Атрибутивно-субстантивний комплекс в українській мові XVI-XVII ст.: первинна чи вторинна функції ад'єктива в тексті (2017)
Титаренко В. - Грецизми в північноукраїнських актованих книгах XVI-XVII ст. (2017)
Ящук Л. - Фонетичні особливості "Кременецької актованої книги земського суду 1578 року" (2017)
Гримашевич Г. - Функціонування дендронімів у поетичних текстах Миколи Никончука (2017)
Доброльожа Г. - Онімна лексика в поетичній творчості Миколи Никончука (на матеріалі поезій Книжки віршів "Незгаркамінь") (2017)
Халін В. - Проблема духовності в поезії М. В. Никончука (2017)
Янчук Н. - Функціонування звертань у поетичних творах Миколи Никончука (2017)
Аркушин Г. Л. - Мала енциклопедія центральної Бойківщини. Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / М. Матіїв. - Київ - Сімферополь, 2013. - 602 с. (2017)
Гришова І. Ю. - Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів, Дяченко О. П. (2019)
Давидюк О. О. - Розвиток підприємств морського транспортного комплексу в контексті глобальної макроекономічної кон'юнктури, Габ О. Г. (2019)
Обозна А. О. - Аналіз сучасного ринку ресторанних послуг та ефективність їх застосування на підприємстві, Шабельник Н. М., Федотов І. А. (2019)
Сусліков С. В. - Використання модернізованого методу оптимізації цільових споживчих функцій під час обгрунтування застосування технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики, Гаврись О. О., Усов М. А. (2019)
Горобець Н. М. - Економіко-математичні підходи до оптимізації виробничої програми аграрних підприємств, Дьяченко Н. К. (2019)
Гречко А. В. - Використання інституціонального підходу для забезпечення процесів сталого розвитку регіонів (2019)
Зубова В. В. - Довіра як фактор управління депозитним ризиком комерційного банку (2019)
Тімошенко Н. М. - Стратегічні напрями розвитку ринку державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету (2019)
Рябоконь М. В. - Створення екосистеми підтримки інноваційного підприємництва на базі інжинірингових шкіл (2019)
Васильєва О. І. - Зарубіжний досвід антикорупційної діяльності в органах публічної влади, Васильєва Н. В. (2019)
Пашко Л. А. - Емоційна освіченість як основа резонансного лідерства в публічному управлінні, Красавцева Л. Ю. (2019)
Бондаренко О. Г. - Концептуальні положення державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки під час реагування на кризові ситуації (2019)
Клименко Н. Г. - Державне регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном: досвід грузії для України (2019)
Гаврилюк А. М. - Управлінська парадигма реалізації державного соціального маркетингу в сфері туризму в Україні (2019)
Берлінець І. А. - Історико-географічні аспекти надання реабілітаційної допомоги в Україні (2019)
Черняк М. Є. - Особливості створення територіальних публічноуправлінських мереж (2019)
Кравченко Р. А. - До питання про стратегію зниження ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні (2019)
Гаврилов А. В. - Інжиніринг та консалтинг у будівництві: категорійно-понятійний аспект (2019)
Ільїч Л. М. - Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії (2019)
Селіверстова Л. С. - Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу, Лосовська Н. В. (2019)
Березницька М. В. - Ринкові інструменти вуглецевого ціноутворення для сектору управління відходами, Бутрим О. В. (2019)
Чупир О. М. - Чинники розвитку ресурсного потенціалу залізничного транспорту України, Бурлака Є. О. (2019)
Крилова О. В. - Грошові потоки в системі забезпечення платоспроможності підприємства (2019)
Старченко Г. В. - Модель проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки (2019)
Смачило В. В. - Архітектоніка трансформацій кадрового потенціалу підприємств транспорту (2019)
Пелехатий А. О. - Бюджетна політика розвитку територій: теоретична концептуалізація (2019)
Пономаренко О. Г. - Дискусійні аспекти обліку зобов'язань за кредитами банків (2019)
Опенько І. А. - Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні (2019)
Шульга С. В. - Теоретичні аспекти класифікації аудиторських послуг в умовах законодавчих новацій (2019)
Петренко В. А. - Державне регулювання освітньої діяльності в сфері вищої освіти (2019)
Софієнко А. П. - Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України (2019)
Шевченко В. В. - Функціонально-вартісний аналіз ефективності вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні (2019)
Сидоров І. П. - Чинники активізації інвестиційного розвитку молокопереробних підприємств (2019)
Остапюк Б. Б. - Інтелектуально-кадрова складова управління економічною безпекою залізничного транспорту (2019)
Гараєв М. В. - Інвестиційний потенціал підприємств залізничного транспорту: формування та розвиток (2019)
Герасимюк П. В. - Митні ефекти як індикатори стану реалізації митної політики помірного протекціонізму в Україні (2019)
Клепко С. Ф. - Взаємодія між освітою та філософією освіти: від протокооперації до мутуалізму (2019)
Радіонова І. О. - Критична педагогіка\народна (популярна) освіта: від демаркації до коаліції (2019)
Подолякіна О. В. - Доповіді Римського Клубу як змістова і ціннісна основа для сучасної освіти (2019)
Єськова О. В. - Християнська етика в практиках родинного виховання (2019)
Бережна С. В. - Роль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді: філософсько-антропологічний аналіз (2019)
Горбань Р. А. - Щастя як персоналістичний феномен у філософській думці С. Б. Кримського (2019)
Krapivnyk G. O. - Detective practices as a psychoanalytical tool (2019)
Дольська О. О. - Метафора сприйняття світу в контексті роздумів про кризу метафізичного дискурсу (2019)
Мулярчук Є. І. - Покликання та етична відповідальність людини: звертаючись до теми Іншого у філософії Левінаса (2019)
Безродный А. Г. - Неоконфуцианство в период "движения за новую культуру", Хо Янь (2019)
Мухіна І. Г. - Філософські погляди А. В. Луначарського на суспільні пріоритети в умовах культурних трансформацій першої половини ХХ століття (2019)
Шевченко З. В. - Концепція розщеплення свідомості у психоаналізі та наслідки її застосування для соціального пізнання (2019)
Лебедев В. А. - Жанр "киберпанк" как осмысление феномена информационного общества (2019)
Лобас В. В. - Возможно ли говорить о рациональности йоги? (2019)
Марчак О. Ю. - Формування урбаністичного простору Слобожанщини ХVIII ст. (на прикладі творчості Г.С. Сковороди) (2019)
Орлов О. І. - Історико-пізнавальне кіно як феномен періоду незалежності України (2019)
Прудка Т. - Свобода як основа філософії Льва Шестова (2019)
Радишевський Р. - Польська література Правобережної України в дослідженнях Володимира Єршова (до 60-річного ювілею вченого) (2016)
Бахуж Ю. - Декілька спостережень щодо фундаментального значення наукового доробку професора Володимира Єршова (2016)
Копоть І. - Літературознавча наукова школа Володимира Єршова та актуальні завдання Волинської музичної полоністики (2016)
Оляндер Л. - Волинський текст у ракурсі польських письменників, що жили в Україні: концепція (2016)
Радовський В. - Тимко Падура: "Легковажністю є тикати фальш в історію!" Чого вартує один рядок барда з Махновки (2016)
Тарасенко І. - Листи Анатолія Єршова до Михайла Грушевського (2016)
Жулинський М. - "Задав свою Волинь святую" Тарас Шевченко на батьківщині Нобелівської премії (2016)
Kasperski E. - Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystyki (2016)
Нахлік Є. - Іван Франко у поетичній, публіцистико-популярній та мемуарній рецепції Миколи Голубця, Нахлік О. (2016)
Радишевський Р. - Угорські мотиви у творчості Льва Венглінського (2016)
Czaplejewicz E. - Romantyczne ambiwalencje - z dystansu (2016)
Астаф'єв О. - Українська література як пріоритетний напрям наукових інтересів Яна Янова (2016)
Байдацька С. - Літературно-критична діяльність Юзефа Ігнація Крашевського (2016)
Bajko M. - Płacz Towiańczyków. Słowacki - Goszczyński (2016)
Білобровець О. - Діяльність польських товариств допомоги постраждалим у роки Першої світової війни на Волині (2016)
Білявська В. - Жанрова характеристика "Мемуарів із життя" Єви Фелінської (2016)
Бондаренко Г. - Интерпретация фаустианской темы: исторический и литературный аспекты (2016)
Бондарчук О. - Рецепція творчості Т. Бобровського в літературно-критичній думці (2016)
Брацка М. - Міф у художньому мисленні Міхала Грабовського (2016)
Булаховська Ю. - З нотаток про польську літературу XX-го століття (2016)
Burzka-Janik M. - Co łączy wędrowca nad morzem chmur i kobietę w oknie – bоhaterów płocien Сaspara Вavida Аriedricha (2016)
Даниленко В. - Іронічна відстороненість від імперських цінностей як невротична реакція на колоніальні комплекси нації в українській прозі 90-х років XX століття (2016)
Єршова Л. - Польський виховний ідеал як складова геокультури Правобережної України (2016)
Завьялова О. - Польское в украинском виолончельном искусстве XIX века (2016)
Zymomrya I. - The role of moral, psychological and symbolic aspects in the novels of Emma Andiyevska and Toni Morrison (2016)
Зимомря М. - W labiryncie komunikacji literackiej: poezja ukraińska w Polsce (2016)
Katsemba J. - Quasi-toźsamośc polskości w Pamiątkach Soplicy i Uwagach o dawnej Polsce H. Rzewuskiego (2016)
Komorowski Ja. - Z Galicji do Kijowa: Teofil Borkowski i jego teatr 1858 – 1863 (2016)
Коржовська О. - Творчі мотиви середньовічного автора (2016)
Krukowska H. - Konstrukcja, ład, hierarchia. Estetyka klasycyzmu polskiego w początkach XIX wieku (2016)
Kuziak M. - Adam Mickiewicz i porachunki z nowoczesnościa. W stronę paradygmatu polskiej polityczności (2016)
Ławski Ja. - Prowincja jako centrum świata: Zygmunt Gloger (2016)
Левченко Г. - Містеріальність образів духовних трансформацій у ліриці Лесі Українки (2016)
Lekan-Mrzewka J. - "Kwestarz" Adama Pluga w świetle jego korespondencji z pisarzami (2016)
Makowska U. - Piekarnia Słowackiego (2016)
Мицик Ю. - Листи В. Г. Кравченка в зібранні інституту рукописів НБУ як джерело до наукової і культурної історії Житомира, Тарасенко І. (2016)
Можарівська І. - Роль польської громадської та приватної ініціативи у розвитку позашкільної освіти на Волині (друга половина XIX - початок XX ст.) (2016)
Мойсієнко В. - Компенсанційне подовження в українській мові і польський чинник (2016)
Мусієнка С. - Адам Міцкевіч у творчай свядомасці Зофі Налкоускай (2016)
Руденко І. - Концепти клерикальних доктрин у критичному доробку М. Грабовського (2016)
Савицький І. - Нова мандрівка по життєпису Євстахія Івановського (2016)
Сейко Н. - Доброчинники в системі освіти Волині початку XIX століття: Ян Лернет і Юзеф-Август Ілінський (2016)
Сухомлинов О. - Кресо-пограничність художнього простору творів Марії Шофер (2016)
Талько О. - Золотий фонд людського духу (2016)
Ткачук О. - Християнізм як чинник польської культурної ідентичності Джозефа Конрада (2016)
Fabianowski А. - Michał Czajkowski i doświadczenie judaizmu (2016)
Федута А. - Из частной жизни чиновника (к биографии Франтишка Малевского) (2016)
Халін В. - Ю. І. Крашевський - погляд крізь серпанок часу (2016)
Хмялніцкі М. - Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа (2016)
Церковна-Соловейчик А. - Дихотомія "чистоти" і "бруду" як символічне переосмислення опозиції "Захід - Схід" в образі українських земель в англійській подорожній літературі доби романтизму (2016)
Cetera-Wlodarczyk А. - Jaki ty dobry mój Józiu ... że tak gardłujesz za Szekspirem: czyli o narodzinach polskiej szekspirologii (2016)
Цівкач О. - "Цвинтарна література" або епітафії на старих польських цвинтарях Галичини (2016)
Цьолик Н. - Композиційні особливості творів Міхала Чайковського (2016)
Czajkowska А. - Józef Apolinary Rolle (1829 – 1894) – pisarz i archiwista (2016)
Jurkowska М. - Trwoga – ironia – maska. Prasowe millenium saeculare przelomu XX i XXI wieku (2016)
Юрчук О. - Конфлікт ідентичностей у художньому світі Михайла Булгакова (2016)
Janicka А. - Poezji "Której nie dowierza śmierć”: drzazga Ewy Lipskiej (2016)
Janiszewski А. - Dyskurs podróży w trylogii Waclawa Gąsiorowskiego ("Huragan", "rok 1809", "Szwolezerowie gwardii") (2016)
Комарницька Г. О. - Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства (2019)
Seliverstova L. - Features of the formation of business social responsibility in Ukraine, Losovska N. (2019)
Кушнір С. О. - Політика державного регулювання у системі інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (2019)
Крисак А. О. - Актуальні проблеми розвитку малих підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення, Мусятовська Л. Й. (2019)
Сидоров І. П. - Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств (2019)
Толуб'як В. С. - Перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні, Костецький В. В. (2019)
Шведун В. О. - Особливості державного регулювання ринку ветеринарних послуг і товарів (2019)
Кравчук О. В. - Розробка моделі дослідження механізму злочину в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю (2019)
Зима І. Я. - Науковий концепт формування механізмів державного управління та значення здоров'я людини (2019)
Шевчук І. В. - Стратегічні орієнтири України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних перетворень (2019)
Григорчак І. М. - Особливості функціонування регіональних органів державного управління в сфері туризму та курортів: організаційно-структурний аспект (2019)
Шестаковська Т. Л. - Світовий досвід формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору, Батракова Т. І. (2019)
Гайдук С. А. - Використання дво- та тривимірної моделей для обгрунтування стратегії національної морської діяльності (2019)
Семенова Ю. М. - Екологічне страхування у контексті державного регулювання водокористування (2019)
Маркович І. Г. - Динаміка інфекційних хвороб на тлі соціально-економічних перетворень в Україні (2019)
Калашник К. В. - Ефективність різних схем противірусної терапії хворих на хронічний гепатит С, інфікованих 1-м генотипом вірусу, Рябоконь О. В., Царьова О. В., Рябоконь Ю. Ю., Ялова Г. В. (2019)
Нікітін Є. В. - Окислювальний стрес як один з важливіших чинників гострого ураження ендотелію, Верещагіна О. І. (2019)
Гусейнов Е. М. - Динаміка біохімічних показників, IL-4 та IL-6 при гострому бруцельозі під впливом лікування (2019)
Starosyla D. B. - Antiherpetic Efficacy of Lactobacilli and Bifidobacteria Probiotic Strains in Experimental Genital Herpes in Guinea Pigs, Lazarenko L. M., Hryhorieva S. M., Babenko L. P., Rybalko S. L., Spivak M. Ya. (2019)
Андрейчин М. А. - Проблема пандемічного грипу А/H1N1, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2019)
Колотило Т. Р. - Сучасні погляди на імунопатогенез ВІЛ-інфекції та туберкульозу (2019)
Чоботар А. П. - Акантамеби як резервуар патогенних бактерій та вірусів (2019)
Бондаренко А. М. - Вакцинація – оцінка доцільності та ризиків (2019)
Відомому інфекціоністу, доценту Василю Олексійовичу Качору виповнилося 60 років (2019)
Андрейчин М. А. - Морозова Н. С., Марієвський В. Ф. Дезінфектологія. Стерилізація, дезінсекція, дератизація: підручник для студентів вищих навчальних закладів медичного профілю. – К.: Наукова думка, 2019. – 240 с. (2019)
Корнійчук О. П. - Практична мікробіологія: навчальний посібник / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, В. П. Широбоков; за заг. ред.: В. П. Широбокова, С. І. Климнюка. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 576 с. (2019)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2019)
Биконя О. П. - Рівневий підхід у навчанні фахівців-економістів англійської мови, Іванишина В. П. (2018)
Борець Ю. В. - Гармонійність особистості у зв’язку з її індивідуально-типологічними властивостями, Шлімакова І. І. (2018)
Гончаренко О. Г. - Управління ризиками в кримінально-виконавчій системі та їх вплив на безпеку суспільства (2018)
Доній Н. Є. - Освітня модель посилення соціальної вітальності людини (2018)
Дрижак В. В. - Кейс-метод як фактор підвищення ефективності підготовки фахівців для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Любич О. А. - Гетьманщина в Російській імперії XVIII ст. (2018)
Мірошниченко О. М. - Гендерно-орієнтований підхід у напрямку соціально-психологічної та корекційної роботи із засудженими жінками (2018)
Настояща У. В. - Причини виникнення конфліктів у середовищі засуджених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Педорич А. В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів під час читання лекцій у закладах вищої освіти (2018)
Попружна А. В. - Заповіти козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2018)
Співак В. В. - Проблема освіченості у проповідницькому дискурсі українського бароко (2018)
Шумейко З. Є. - Мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби: сутність і структура феномена (2018)
Borysenko I. V. - Concepts of curriculum in pedagogics abroad, Ihnatovych T. Z. (2018)
Razumeyko N. S. - The variety of breach of pocture in the period of study at school, Тkachenko О. G. (2018)
Shenderuk O. B. - The audio-lingual method as a second-language teaching approach (2018)
Борисенко І. В. - Вплив англомовних запозичень на професійну терміносистему української мови (2019)
Валєєв Р. Г. - Пізнавальна самостійність курсантів закладів вищої освіти МВС та Національної поліції: сутність,рівні розвитку та методи діагностування, Пекарчук В. М. (2019)
Гетта В. Г. - Компетентнісний підхід щодо підготовки фахівців у закладах вищої освіти, Єрмак С. М. (2019)
Гончаренко О. Г. - Соціально-економічна система як об’єкт міждисциплінарних наукових досліджень (2019)
Дем’яненко Ю. О. - Профілактика емоційного вигорання за допомогою розвитку вміння саморегуляції власного емоційного стану (2019)
Звенигородський О. М. - Порівняльні аспекти підготовки персоналу пенітенціарної системи на прикладі України та Федеративної Республіки Німеччини, Карелін В. В. (2019)
Кравчук Г. В. - Дослідження індикативності страхових виплат на страховому ринку (2019)
Сіренко К. Ю. - Впровадження новітніх технологій та інновацій як основа інтенсивного економічного відтворення національної економіки, Товстиженко О. В. (2019)
Сорокопуд В. Б. - Підвищення функціональних можливостей фахівців пенітенціарної системи в процесі фізичної підготовки, Лисюк С. М. (2019)
Стеценко І. М. - Зарубіжна практика підготовки пенітенціарних працівників до виконання завдань пробації (2019)
Ткаченко І. В. - Концепція українсько-польської згоди українського письменника і мислителя Пантелеймона Куліша, Кирієнко О. Ю. (2019)
Тогочинський О. М. - Методологічні основи формування соціально-економічної компетентності майбутніх фахівців кримінально-виконавчої системи (2019)
Чебоненко С. О. - Проблемні питання функціонування системи професійного навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Третяк О. С. (2019)
Gerasymova E. M. - Phenomenon of psychologisation expanding in modern social space, Doniі N. Ye. (2019)
Shenderuk O. B. - Recommendations for writing and publishing articles in Scopus or Web of Science (2019)
Содержание (2016)
Мялица А. К. - Сравнительный анализ проектов учебного самолета, Кривцов В. С., Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2016)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа влияния геометрических параметров остекления фонаря кабины пилотов на характеристики самолета (2016)
Лупкин Б. В. - Алгоритм подготовки массива цифровых данных для программирования автоматизированной системы с числовым программным управлением (ЧПУ) для процесса последовательного формообразования листа (панели), Подгребельный Н. С., Корольков Ю. А., Асташкин В. И. (2016)
Бабушкин А. И. - Методы оптимизации последовательности выполнения технологических процессов сборки ЛА с учетом ресурсных ограничений, Бабушкин А. А. (2016)
Цегельник Е. В. - Анализ моделей адгезии при очистке поверхностей деталей авиационной техники от микрочастиц, Кузнецов И. Б., Мельничук П. И., Малашенко В. Л. (2016)
Баранов О. О. - Метод формирования распределения ионных потоков для операций плазменно-ионной обработки (2016)
Планковский С. И. - Анализ методов плазменной переработки металлургических шлаков в электропечах постоянного тока, Брега Д. А., Цегельник Е. В., Алкиб А. М. (2016)
Шипуль О. В. - Аналіз термічних напружень в деталях агрегатів літальних апаратів при термоімпульсній обробці, Минтюк В. Б., Брега Д. А., Крицький С. О. (2016)
Воронин В. Н. - Технологические приемы и методы совершенствования технологических процессов взрывной штамповки для деталей из сварных титановых заготовок, Зайцев В. Е., Кацюба В. Ю., Третьяк В. В. (2016)
Стрельчук Р. М. - Повышение эффективности финишной механической обработки деталей машин (2016)
Добротворский С. С. - Усовершенствование технологии фрезерования деталей с неравномерной жесткостью, Басова Е. В., Кононенко С. Н. (2016)
Firsov S. N. - Assessment of Functional Sustainability of Computer-Integrated Technological Systems, Pishchukhina O. A. (2016)
Узун Ю. А. - Обобщенная информационная модель анализа социально-экономической целесообразности внедрения GreenIT решений, Узун Д. Д. (2016)
Кондратьев А. В. - Прогнозирование экономической эффективности применения в воздушных судах транспортной категории панельных сотовых конструкций, Царицынский А. А., Нестеренко М. Д. (2016)
Трифонов О. В. - Моделирование горения газовых смесей в замкнутой камере сгорания энергоприводов импульсного оборудования, Застела А. Н. (2016)
Дубинин Е. А. - Повышение точности оценки статической устойчивости аэродромной техники с шарнирно-сочлененной рамой, Полянский А. С., Клец Д. М. (2016)
Тюрев В. В. - Вычисление крутящего момента от системы вращающихся сопел, Захаренко В. А. (2016)
Скачков А. Н. - Оценка и выбор стейкхолдеров предприятия, Скачкова И. А. (2016)
Костюк Г. И. - О критериях образования наноструктур при действии ионизирующего излучения на конструкционные материалы и режущий инструмент, Кантемир И. В. (2016)
Кошевой Н. Д. - Синтез оптимальных по стоимостным или временным затратам планов дробного факторного эксперимента, Заболотный А. В., Кошевая И. И. (2016)
Бабенко Ю. В. - Новый информационный ресурс для процессов представления модификаций самолетов в виде интегральных показателей их экономической эффективности, Матвийчук А. В. (2016)
Лысенко А. И. - Модель линейной организации управления ресурсами автотранспортной системы городских пассажироперевозок, Шенгелия М. О., Бабичева Т. И. (2016)
Клец Д. М. - Менеджмент риска информационной безопасности автотранспортных средств, Маковецкий А. В. (2016)
Погорелов А. В. - Оценка параметров фоновой подложки изображения объекта на цифровых кадрах, Саваневич В. Е., Удовенко С. Г. (2016)
Погудина О. К. - Коммуникационная модель научно-исследовательских работ разработчиков беспилотных летательных аппаратов, Погудин А. В. (2016)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование влияния конструктивных элементов Т образных пазов базовых плит УСРПС на прочность, Кравченко С. И., Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2016)
Волков В. П. - Дорожное диагностирование автомобиля, Рабинович Э. Х., Маковецкий А. В., Буравцев М. Х., Зуев В. А. (2016)
Вакуленко К. В. - Компьютерное моделирование кавитационной эрозии стали 20Х13 с покрытиями, Библик И. В., Казак И. Б. (2016)
Тернюк И. А. - Применение дискретно-континуальных 3D-моделей кластеров блокирующих контуров при проектировании технологических маршрутов обработки лопаток моноколес компрессоров и турбин ГТД, Сорокин В. Ф. (2016)
Кислов О. В. - Повышение эффективности конвертированного двигателя заменой направляющих ппаратов компрессора, Карпенко Е. Л. (2016)
Тараненко И. М. - Сравнение квалиметрических показателей процессов намотки и выкладки при изготовлении профильных деталей из композиционных материалов (2016)
К сведению авторов (2016)
Выходные данные (2016)
Содержание (2013)
Кононенко И. В. - Многокритериальная оптимизация содержания проекта при заданных приоритетах для критериев, Лобач Е. В., Харазий А. В. (2013)
Тиняков Д. В. - Определение углов геометрической крутки местных хорд трапециевидного крыла на основе коэффициента роста индуктивного сопротивления (2013)
Белоус Ю. И. - Анализ эффективности методов снижения массы и повышения быстродействия многоконтурной авиационной гидравлической системы, Рыженко А. И. (2013)
Лыпко В. С. - Динамическая реакция очень лёгкого самолёта на воздействие турбулентной атмосферы, Онищенко В. М. (2013)
Осипова Е. Ю. - Компьютерное моделирование работы гидросистемы самолета при эксплуатации в различных природно-климатических условиях, Рыженко А. И., Рыженко Е. И. (2013)
Гостудым Р. В. - Метод интегрированного конструирования и моделирования деталей авиационной техники с помощью системы Siemens NX, Гребеников А. Г. (2013)
Буй Ван Кхием - Анализ влияния надежности переключателей при поэлементном резервировании замещением гидравлической системы самолета при наличии неопределенностей функционирования эргатической системы, Рыженко А. И., Мураховская Е. А. (2013)
Токмакова Ю. И. - Модель оценки производительности цеха окончательной сборки летательных аппаратов, Вайленко И. В. (2013)
Бондарь О. В. - Расчет жесткости базовых плит переналаживаемой оснастки для сварочно-сборочных операций (2013)
Величко Т. М. - Разработка численной модели импульсной резки авиационных материалов, учитывающей деформацию ножей, Хитрых Е. Е., Маковецкий А. В. (2013)
Мазниченко С. А. - Машины импульсной резки в линии непрерывного литья заготовок, Застела А. Н., Обрываева Т. Е., Воробьев Ю. А. (2013)
Лосева О. А. - Обработка кромок золотниковых пар термоимпульсным методом, Коростелева А. А. (2013)
Гуменников В. В. - Исследование силы натяжения в нитях при продольной намотке изделий из композитов, Карпов Я. С. (2013)
Коваленко В. А. - Технология изготовления внутренней теплоизоляции головных обтекателей ракет-носителей из стеклопластика с сотовым заполнителем (2013)
Костюк Г. И. - Tехнологические параметры потоков ионов разных сортов, энергий, зарядов и плотностей токов для получения требуемых физико-механических характеристик деталей с наноструктурами, Леонова И. В., Миргородский О. О., Бруяка А. Ю. (2013)
Резниченко Н. К. - Сварочные электроды с применением углеродосодержащего раскислителя и минерального сырья Украины, Калин Н. А. (2013)
Клименко С. А. - Анализ подходов к оценке обрабатываемости материалов резанием, Нос А. О. (2013)
Комбаров В. В. - Ограничение погрешности аппроксимации криволинейных траекторий при выборе частоты цикла управления системы ЧПУ с учетом технологических параметров оборудования, Сорокин В. Ф. (2013)
Куприянов А. В. - Обобщенный подход к допусковому контролю (2013)
Мовшович А. Я. - Надежность системы универсально–сборочных приспособлений. Критерии надежности, Ищенко М. Г., Ищенко Г. И. (2013)
Третьяк В. В. - Расчетная модель и ее программная реализация для определения энергии, необходимой для изготовления объемной детали импульсными нагрузками (2013)
Костюк Г. И. - Работоспособность источника ионов для получения наноструктур, Постельник Т. А., Костюк Е. Г. (2013)
Баранов О. О. - Влияние плотности ионного тока на параметры вакуумно-плазменного покрытия на твердосплавном режущем инструменте (2013)
Дерябкина Е. С. - Влияние щеточной обработки на уровень остаточных напряжений в газопламенных покрытиях (2013)
Фролов Е. А. - Экспериментальные исследования работоспособности пальцевого соединения элементов универсальных сборно-разборных приспособлений для изготовления сварных конструкций, Бондарь О. В., Кравченко С. И., Григоренко С. А. (2013)
Борисов В. В. - Метод автоматизированного синтеза конечно–элементной модели отсека кессона крыла самолета транспортной категории, Сухов В. В. (2013)
Агарков В. В. - Исследование прочности и жесткости конструктивных элементов универсально-сборных переналаживаемых штампов из композиционных материалов (2013)
Лялюхина И. В. - Методика определения дополнительных кромочных напряжений в полках композитного лонжерона (2013)
Савченко А. Б. - Определение эффективности метода вариаций для проектной оценки вероятности устойчивости ракет, Сухоребрый В. Г., Цветкова А. А. (2013)
Бабак И. Н. - Информационная система анализа затрат на ресурсы проекта (2013)
Гристан А. С. - Среда разработки объектного ПО АСУТП, Джулгаков В. Г., Руденко К. И., Сухоребрый В. Г. (2013)
Сысоев. Ю. А. - Экономические аспекты применения ионно-плазменных технологий (2013)
Костюк Г. И. - Теоретическая модель эрозии токопроводящего материала в межэлектродном промежутке реактора при очистке сточных вод от тяжелых металлов, Воляк Е. А. (2013)
Бушнов В. В. - Многомерная классификация систем топливопитания энергоустановок, работающих на металлизированном топливе (2013)
Романенков Ю. А. - Система количественных оценок локализации корней интервальных полиномиальных моделей, Вартанян В. М., Кащеева В. Ю. (2013)
Совершенна І. О. - Кадровий аудит як інструмент підвищення результативності менеджменту та розвитку організації (2013)
Чернышев Ю. К. - Оптимизация структуры событий для агентного моделирования эпидемического процесса, Товстик А. В., Чумаченко Д. И. (2013)
Пустовойт С. В. - Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні, Петрук В. С., Совершенна І. О. (2013)
Гребеніков О. Г. - Локальна комп’ютерна мережа з підключенням до мережі Інтернет для дистанційного навчання студентів методології інтегрованого проектування авіаційної техніки, Варшав`як Г. Б., Петров О. М. (2013)
Гребеников А. Г. - Анализ влияния различных типов конечных элементов на собственные частоты колебаний конструктивных элементов фюзеляжа вертолета при модальном анализе, Дмитренко Д. Ю., Шепель И. Н. (2013)
Бычков C. А. - Исследование характеристик металлофторопласта различных производителей для элементов авиационных конструкций, Лавренко И. Г., Нечипоренко О. Ю., Ромашко И. М., Младинов С. Д. (2013)
К сведению авторов (2013)
Выходные данные (2013)
Кичко І. І. - Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці, Мекшун Л. М. (2019)
Козирєва О. В. - Сучасні тенденції та стратегічні напрями реалізаціїї кластерної моделі розвитку фармацевтичної галузі в Україні, Гарафонова О. І., Яковлєв А. В. (2019)
Тарасенко І. О. - Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти та науки, Цимбаленко Н. В., Тарасенко О. С. (2019)
Dziekański P. - The gravitational effect and the spatial diversification of the competitiveness of the communes of the Świętokrzyskie voivodeship (2019)
Gechbaia B. - Main blocks and models of the national innovative system, Qoqiauri L. (2019)
Струтинський В. Б. - Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України, Сахно Є. Ю., Мороз Н. В. (2019)
Kelemen M. - Application of situational management methodology in forensic investigation of air accident circumstances (2019)
Перетятько Ю. М. - Результати виконання стратегії розбудови інформаційного суспільства в Україні (2019)
Якубек П. - Напрями адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в Україні у період становлення інформаційної економіки, Шапошникова І. В., Шапошников К. С. (2019)
Pawliszczy D. O. - Development of the sphere of higher education: organizational and financial aspects, Kurmaiev P. Y. (2019)
Даньшина Ю. В. - Направление совершенствования управления системой предоставления административных услуг в Украине (2019)
Волік М. А. - Сучасні тенденції реалізації інвестиційного потенціалу України (2019)
Конакова К. М. - Концептуальні засади формування державної інвестиційної політики (2019)
Виговська В. В. - Сучасний стан мисливського господарства Чернігівської області: проблеми та шляхи їх вирішення, Музика В. В., Малей Е. Б. (2019)
Алєшугіна Н. О. - Гастрономічна пропозиція Чернігівщини та напрями її розширення в контексті розвитку в’їзного туризму, Зеленська О. О. (2019)
Маргасова В. Г. - Інформаційно-комунікаційна інфраструктура комерціалізації інновацій сфери вищої освіти України, Ткаленко Н. В., Шестаковська Т. Л. (2019)
Mykhailovska O. V. - The prospects of Virtual Reality (VR) technology in educational process and business, Chervynskyi A. I., Fokin D. P. (2019)
Шкарлет С. М. - Теоретичні аспекти визначення сутності категорії "FinTech", Дубина М. В., Жук О. С. (2019)
Hryhoruk P. M. - Conception of modeling the system of ensuring financial economic security, Khrushch N. A., Chuniak O. V. (2019)
Суржик В. Г. - Сучасні підходи щодо визначення економічної квінтесенції судовобухгалтерської експертизи в Україні (2019)
Pawlik А. - Bank spółdzielczy (cooperative bank) as a guarantor of the stabilisation of the local financial system (2019)
Єгер Д. О. - Проблеми та перспективи стабілізації і нарощування видобутку природного газу в Україні, Лещенко І. Ч., Гришаненко В. П. (2019)
Білан Т. Р. - Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля, Макаров В. М., Каплін М. І. (2019)
Маляренко О. Є. - Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі, Станиціна В. В. (2019)
Азаров С. І. - Огляд стану світової атомної енергетики, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2019)
Шурчкова Ю. А. - Мировые тенденции в развитии геотермальной энергетики. Часть 2. Новейшие технологии – основа развития геотермальной энергетики (2019)
Білодід В. Д. - Методичні основи оцінки ресурсів (запасів) родовища підземних вод (геотермальної енергії) для забезпечення роботи теплонасосної станції систем теплопостачання (2019)
Дерій В. О. - Модель для прогнозування потужності ОЕС України під час нічного провалу графіків електричних навантажень (2019)
Ленчевський Є. А. - Особливості використання електричних теплогенераторів у процесах ущільнення добових графіків електричного навантаження енергосистеми (2019)
Новицький І. Ю. - Оцінка впливу підприємств вугільної промисловості на довкілля, Перов М. О., Макортецький М. М. (2019)
Реферати (2019)
Інформація для авторів (2019)
Денисенко Г. В. - Вітальне слово (2019)
Криштафович О. Я. - Суспільно-політичні трансформації у сучасних посттоталітарних країнах (2019)
Цюпко Б. А. - Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі інтернет (2019)
Крюковес В. В. - Проблеми та перспективи запровадження інституту банківського комісійного кредиту в цивільному законодавстві України (2019)
Білецька К. К. - Здійснення та обмеження особи на материнство, батьківство: компаративістський аспект (2019)
Денисенко В. В. - Ретроспективи протидії корупції в Україні: адміністратитивно-правові аспекти підвищення ефективності антикорупційного процесу, Вільгушинський В. М. (2019)
Денисенко В. В. - Сучасні погляди на роль та місце медіації в Україні (2019)
Собора М. Б. - Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов'язання за цифільним законодавством України (2019)
Зенков О. С. - Актуальні питання здійснення законного представництва батьками (усиновлювачами) (2019)
Ткач О. В. - Право особи на таємницю про стан здоров'я як природне та позитивне право (2019)
Вербина Б. С. - Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України (2019)
Сторожук І. С. - Взаємодія донорів та національних громадських організацій у заходах із запобігання корупції (2019)
Дідук О. В. - Фактори криміналізації суспільно небезпечних діянь: теоретичний погляд (2019)
Денисенко Г. В. - Окремі аспекти проведення досудового розслідування детективами національного антикорупційного бюро України щодо Президента України (2019)
Денисенко Г. В. - Імунітет від дачі показань священнослужителями в кримінальному процесі України (2019)
Денисенко Г. В. - Особливості допиту нотаріуса як свідка в кримінальному провадженні (2019)
Денисенко Г. В. - Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2019)
Джавадов Х. А. - Своєчасність та розумний строк судового розгляду як критерії ефективності цивільного судовиробництва (2019)
Вільгушинський В. М. - Кримінально-правова охорона права на представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження (2019)
Доровайко О. І. - Проблемні питання реалізації стандарту розумного строку в судових стадіях кримінального процесу України (2019)
Тернов П. П. - Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення, Калузький О. В., Ганів Я. У. (2019)
Прудковська М. Р. - Значення об'єкта злочину при визначенні суспільної небезпеки діяння (2019)
Сопін О. В. - Проблеми процесуальної діяльності прокурора під час кримінального провадження у формі обвинувачення (2019)
Олійник Б. І. - Деякі питання оптимізації покарання за порушення недоторканності приватного життя (2019)
Яролий Я. В. - Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні (2019)
Прітчіна В. Ю. - До питання розмежування правовідносин, які виникають під час кадрових процедур у національній поліції України (2019)
Вельников А. В. - Методологія наукового пізнання адміністративної відповідальності у сфері захисту персональних даних (2019)
Яношевська Н. О. - Правова характеристика концепції інституту доказів та доказування у справах про адміністративні правопорушення (2019)
Артеменко Л. В. - Художньо-семантичні моделі вияву концепції десакралізованості мистецтва в українській поетологічній ліриці ХХ століття (2019)
Ликіна В. В. - Вербалізація концепту "демократія" в інавгураційній промові президента США Дональда Трампа: лінгвокогнітивний аспект (2019)
Мельничук О. Д. - Концепт тексту у парадигмі когнітивного підходу (2019)
Мороз Л. В. - Рамковий комплекс поетичного твору як засіб художньої об'єктивізації рольової лірики (2019)
Шкода В. М. - Перешкоджання митним ризикам при митному оформленні хутряних виробів, Денисенко В. В. (2019)
Титул, зміст (2017)
Умови публікації у Всеукраїнському науково-практичному журналі "Директор школи, ліцею, гімназії”, 2017 (2017)
Кремень В. - Національна академія педагогічних наук України про освіту 2012 – 2016: що взяти в майбутнє? (2017)
Бех І. - Духовно розвинена особистість у психовиховному вимірі (2017)
"Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми". VIII Міжнародна науково-практична конференція: рефлексивний образ її учасника. / Укладач О. І. Виговська (2017)
"Світанок Європи: перспективи цивілізаційного розвитку, консенсусні практики". ІІІ Балтійсько-Чорноморський форум з проблем безпеки в Україні та Європі: роль нового вчителя в процесі відповідальної співпраці. / Укладач О. І. Виговська (2017)
Виговська О. - Ми можемо побудувати Нову українську школу./Укладач О. І. Виговська, Некряч А., Рудаківська С., Чинок О. (2017)
Некряч А. - Людина ХХІ століття: соціокультурний,освітньо-гуманістичнй, політологічний виміри (2017)
Рудаківська С. - Навички людини майбутнього як основа конкурентоспроможної особистості (2017)
Чинок О. - Про що говорять та думають діти (2017)
Кот М. - Загадки води (2017)
Оренчук О. - Виховна система класу "Джерела духовних скарбниць народу" – складова частина моделі виховної системи навчального закладу "Школа розвитку особистості на засадах національного виховання" (2017)
Кириленко С. - Авторська школа в Україні (2017)
Сайко Н. - Вплив професійного потенціалу на успішність роботи соціального педагога (2017)
Пищик О. - Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача (2017)
Виговська О. - Інноваційний потенціал педагогів-новаторів у розбудовчих пошуках Нової української школи, Годецька Т. (2017)
Соболик Т. - Стратегія державно-громадського управління сучасним навчальним закладом (2017)
Яковчук О. - Індивідуальний підхід, використання інноваційних методів та прийомів, формування компетентної особистості – запорука освіти майбутнього (2017)
Федоров Ю. - Формування екологічної компетентності учнів старших класів загальноосвітньої школи сільської місцевості, Косінська О. (2017)
Кіящук А. - Якісна освіта – запорука успішної самореалізації особистості (2017)
Піщук Н. - Система виховної роботи класного керівника у 10 – 11 класах профілю іноземної філології (2017)
Соколовська А. - Створення комфортних умов – основна запорука досягнення успіху та особистісного зростання вихованців і педагогів (2017)
Рудик Л. - Психологічний супровід розвитку особистості учня у Кам’янець-Подільському ліцеї (2017)
Можейко Г. - АКІЗО в дії (2017)
Гуменюк В. - Системна підготовка керівників шкіл до виконання нових ролей в умовах концептуального представлення Нової Української школи (2017)
Ковальська О. - Управління розвитком інноваційної культури педагогів в ЗНЗ (2017)
Можейко Г. - Літня управлінська школа як ефективна форма розвитку професійної компетентності керівника, Кіящук А. (2017)
Качоровська Н. - Управління підготовкою педагогів до інноваційної діяльності (2017)
Крупник В. - Менеджмент розвитку інноваційної культури педагогів інклюзивного закладу (2017)
Дудар Г. - Управління процесом національно-патріотичного виховання в Деражнянській загальноосвітній школі І – ІІІ ст. № 3 імені Героя України Івана Зубкова (2017)
Бабак Л. - Управлінська діяльність щодо патріотичного навчання та виховання учнів У Шепетівському НВК №3 (2017)
Луцькова С. - Від ідеї до успіху: управлінський проект "Школа успішної особистості" (2017)
Гарбарець В. - Управління траєкторією формування партнерської взаємодії родини та навчального закладу (2017)
Зайонц І. - Внутрішній контроль як складова системи управління навчальним закладом (2017)
Павлишин С. - Чемеровецький НВК: з історії нашого закладу (2017)
Постовіт В. - Історична довідка про Ярмолинецький НВК (2017)
Від Редакції: анонс циклу статей (2017)
Виговська О. - Духовно-інтелектуальні пам’ятки вчених та освітян.Есе про колег: класиків і сучасників (2017)
Мельниченко В. - Тарас Шевченко: "Кайдани порвіте…" (2017)
Виговська О. - В Україні відкрито Меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна (2017)
Лавріненко О. - Душа Івана Зязюна, виплекана в любові та життєтворчості (2017)
Річниця музею АТО "Фенікс" (2017)
Освітяни – духовний оберег України (2017)
Свято рідного села на Івана Купала. Фоторепортаж (2017)
Міжнародному Фестивалю "Педагогіка XXI століття" – 20! (2017)
Цьогорічних ювілярів вітають (2017)
Наші ювіляри (2017)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2017)
Саннікова М. - Онтологія розвитку галузі спортивного права (2018)
Твердохліб О. - Критерії хронології історії психосоматичних систем (2018)
Бабаліч В. - Упровадження спецкурсу як елемент професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання й спорту (2018)
Іщук О. - Теоретичні та методичні основи формування здоров’язберігальної компетенції студентів закладів вищої освіти, Цьось А. (2018)
Оліяр М. - Проблеми змісту техніко-тактичної підготовки варіативного модуля "Гандбол" навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5–9 класи) (2018)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування маскулінних рис характеру та якостей особистості в школярів різних вікових груп (2018)
Федорович О. - Динаміка показників активності повсякденного життя осіб із травмами хребта та спинного мозку під впливом таборів активної реабілітації, Передерій А. (2018)
Рода О. - Побудова базових мезоциклів бігунів на середні дистанції, Калитка С., Мацкевич Н. (2018)
Kokareva S. - Analysis of the State of Highly Skilled Football Players’ Musculoskeletal System at the Beginning of the 2nd Preparatory Period of the Annual Macrocycle, Kokarev B., Doroshenko E. (2018)
Soroka A. - The Influence of a Congested Fixture Period on Physical and Technical Performance During Matches World Championship 2014, Stula A., Mlynek S. (2018)
Інформація щодо засідання секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Дутчак М. - Розвиток гольфу в Україні: проблеми та перспективи, Шинкарук О., Лавренчук М. (2019)
Романчук О. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до професійної діяльності, Данилевич М. (2019)
Саннікова М. - Характеристика соціальних конфліктів у сфері фізичної культурита спорту (2019)
Сухенко І. - Формування культури здоров'я – необхідний компонент виховання молоді (2019)
Гончаренко М. - Методика формування здорового стилю життя студентів у процесі навчання основ здоров’я, Парфіненко Т. (2019)
Дикий О. - Теоретичні та методичні основи навчання старшокласників семиборства в позаурочній діяльності, Цьось А. (2019)
Андрес А. - Спритність та показники уваги студентів інституту інформаційних технологій (2019)
Павлова Ю. - Вплив занять кросфітом на психічний стан та якість життя молоді, Заставська О. (2019)
Сундукова І. - Упевненість у собі як умова психічного здоров'я юнаків на уроках фізичної культури (2019)
Черкашина Л. - Взаємозв'язки силової підготовленості та морфо функціонального стану молоді, Черкашин Р. (2019)
Розторгуй М. - Фізична підготовленість пауерліфтерів з інвалідністю як чинник ефективності програми підготовки (2019)
Шарбель Ю. - Результати використання інтегрованої програми фізичної реабілітації спортсменів після ушкоджень гомілково-ступневого суглоба (2019)
Давыдов В. - Относительные показатели состава массы тела высококвалифицированных гребцов на байдарках и их взаимосвязь со спортивным результатом, Шантарович В., Пригодич Д. (2019)
Інформація щодо Міжнародної науково-практичної конференції "Фізична активність і якість життя людини" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Мельничук Н. Я. - Еколого-біологічні основи формування садово-паркових композиційних груп парків міста Львова, Геник Я. В. (2019)
Шлапак В. П. - Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декративності Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України, Мамчур В. В., Коваль С. А., Іщук Г. П., Курка С. С. (2019)
Зібцев С. В. - Просторово-часовий розподіл пожеж у природних ландшафтах Рівненської області, Миронюк В. В., Сошенський О. М., Корень М. C., Корень В. А. (2019)
Ткачук В. І. - Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування, Климчук О. О., Ковальчук І. С. (2019)
Хорошков Л. М. - Проект реконструкції та озеленення прилеглої території обласної бібліотеки імені М. Горького (Запоріжжя), Дерев'янко Н. П. (2019)
Адаменко С. А. - Інвентаризація та оцінювання стану насаджень скверу біля обеліску Слави в селі Межирічка (2019)
Жуковський О. В. - Параметри крон дерев експериментальних соснових культур, створених з різною густотою у Житомирському Поліссі (2019)
Ковалевський С. С. - Виявлення осередків добування бурштинових копалин на території лісових масивів України (2019)
Кратюк О. Л. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Західного Полісся (2019)
Осіпов М. Ю. - Проект реконструкції Шахтарського бульвару в місті Вугледар Донецької області, Величко Ю. А., Масловата С. А., Кульбіцький В. Л. (2019)
Скляренко А. В. - Оцінювання впливу промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendula Запоріжжя (2019)
Бойко Т. Г. - Значення екотонів захисного типу у зменшенні акустичного навантаження на шляхах залізничного транспорту, Руда М. В., Казимира І. Я., Паславський М. М., Соколов С. О., Петренко С. В. (2019)
Краснов В. П. - Зміна вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (frangula alnus mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС, Курбет Т. В., Мельник В. В., Давидова І. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В. (2019)
Москальчук Н. М. - Вибір майданчика для розташування вітроелектростанцій на підставі ГІС-підходу, Адаменко Я. О. (2019)
Глібовицька Н. І. - Ефективність поглинання нафти сорбентами природного та штучного походження, Плаксій Л. В. (2019)
Фіалко Н. М. - Підвищення ефективності комбінованих теплоутилізаційних систем газоспоживальних котельних установок, Гнєдаш Г. О., Навродська Р. О., Пресіч Г. О., Шевчук С. І. (2019)
Стоцько З. А. - Дослідження динамічних характеристик сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2019)
Коваленко Т. П. - Аналіз ефективності роботи модернізованої водопідготовчої установки котельні підприємства, Лис С. С., Сердюк В. О., Галянчук І. Р., Лашковська Н. М. (2019)
Фиалко Н. М. - Определение пороговых значений технологических параметров лазерного упрочнения на основе методов полиаргументных систем, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Юрчук В. Л., Меранова Н. О., Полозенко Н. П. (2019)
Кравець І. П. - Дослідження процесу пропарювання букових заготовок і пиломатеріалів (2019)
Шаховська Н. Б. - Особливості отримання аерокосмічних зображень, їх оброблення та оцінювання шуму, Косар О. І. (2019)
Грицюк Ю. І. - Веб-додаток для маркетингового аналізу соціальної мережі Instagram, Білецький Т. П. (2019)
Міщук О. C. - Методи оброблення та заповнення пропущених параметрів у даних екологічного моніторингу, Ткаченко Р. О. (2019)
Шамуратов О. Ю. - Алгоритми контурного аналізу зображень, Шаховська Н. Б. (2019)
Сікора Л. С. - Лазерні та інформаційні технології контролю динамічних зміщень просторових структур об'єктів за дії активних техногенних і природних чинників ризику аварій, Лиса Н. К., Сабат В. І., Федина Б. І., Кунченко-Харченко В. І. (2019)
Вергун В. Р. - Характеристика методів розв'язання задачі класифікації в інтелектуальному аналізі даних навчальних програм (2019)
Хомицька І. Ю. - Метод комплексного аналізу диференціації фоностатистичних структур стилів англійської мови, Теслюк В. М., Береговський В. В. (2019)
Косенко І. С. - Еколого-біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак О. А., Балабак А. В., Василенко О. В. (2019)
Гузь М. М. - Особливості росту кедра атласького (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière) у лісових культурах Закарпаття, Іванюк А. П., Король М. М., Феннич Т. В. (2019)
Олексійченко Н. О. - Ретроспективний аналіз формування парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини, Підховна С. М. (2019)
Поліщук В. В. - Підбір стерилізатора для введення in vitro донорного матеріалу досліджуваних сортів Callistephus chinensis (L.) Ness. з метою подальшого використання в озелененні, Турчина С. Я., Осіпов М. Ю. (2019)
Шпак Н. П. - Моніторинг природного відновлення береки лікарської в дубово-грабових дібровах Південно-Подільського Лісостепу України (2019)
Бойко Т. О. - Оцінювання біолого-екологічних властивостей деревних ліан в умовах міста Херсон, Дементьєва О. І., Котовська Ю. С. (2019)
Кратюк О. Л. - Характеристика вольєрів Західного Полісся (2019)
Левчик Н. Я. - Алелопатичний потенціал рослин роду Crambe L. (Brassicaceae burnett) колекції Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б., Любінська А. В., Горбенко Н. Є. (2019)
Лісовий М. М. - Вплив стимуляторів росту на ініціацію експлантів Thuja occidentalis L. в умовах in vitro (2019)
Масловата С. А. - Систематика та філогенетичні зв'язки роду Ulmus L., Кульбіцький В. Л., Осіпов М. Ю. (2019)
Портах С. В. - Прогнозування діаметра без кори на різній висоті стовбурів дерев ялиці білої в Українських Карпатах, Горошко М. П., Гаврилюк В. В. (2019)
Проценко І. А. - Особливості росту та фітомеліоративні властивості насаджень дуба червоного на рекультивованих землях Черкащини, Лобченко Г. О., Юхновський В. Ю. (2019)
Сперанська О. В. - Проект будівництва етнопарку в селі Червонокозацьке Запорізької області, Кобець О. В. (2019)
Биченко В. Б. - Особливості моделювання твірної поверхні стовбурів дуба звичайного, Миронюк В. В. (2019)
Юськевич Т. В. - Залежність показників крон від морфолого-таксаційних параметрів дерев інтродукованих видів сосен в умовах Західного регіону України, Вицега Р. Р., Гриник Г. Г. (2019)
Гнатів П. С. - Техно- й урбосистеми: методологічні підходи до оцінювання стану урбанізованого довкілля, Бальковський В. В., Лопотич Н. Я., Дацко Т. М. (2019)
Паньків Н. Є. - Природоохоронні території як база розвитку екологічного туризму у Львівській області на прикладі Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2019)
Гудз Г. С. - Ймовірнісна модель показників деформування колінчастих валів унаслідок відновлення їхніх шийок наплавленням, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2019)
Кульман С. М. - Дослідження феномену попереднього напруження дерев'яних клеєних балок, Бугаєнко Я. П., Бойко Л. М., Загурський Й. В. (2019)
Шахов С. М. - Визначення залежності характеристик компресійної піни, Кодрик А. І., Нікулін О. Ф., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Стилик І. Г. (2019)
Ващишак І. Р. - Рекуператор на пульсаційних теплових трубках з мікропроцесорним управлінням, Ващишак С. П. (2019)
Кузик М. П. - Пасивна система сонячного теплопостачання, Заяць М. Ф. (2019)
Лыс С. С. - Анализ надежности системы дожигания водорода в пределах реакторного отделения АЭС, Юрасова О. Г., Шыкало Е. П. (2019)
Стилик І. Г. - Проведення випробувань піноутворювачів загального призначення для гасіння пожеж, Бенедюк В. С., Присяжнюк В. В., Осадчук М. В. (2019)
Яковина В. С. - Старіння програмного забезпечення в контексті його надійності: огляд проблематики, Угриновський Б. В. (2019)
Гавриш В. І. - Математична модель аналізу теплообміну між двошаровою пластиною з локально зосередженим джерелом тепла та навколишнім середовищем, Король О. С., Козак І. Г., Куспиш О. В., Майхер В. Ю. (2019)
Бойко Т. Г. - Кібернетична природа складних ландшафтних комплексів та супра-оптимізація механізмів самовідновлення та самозбереження, Руда М. В., Паславський М. М., Соколов С. О., Петренко С. В., Скаковський С. І. (2019)
Яковина В. С. - Програмний модуль розв'язування систем диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для автоматизації надійнісного проектування, Сенів М. М., Литвин В. В., Симець І. І. (2019)
Вітинський П. Б. - Нейроподібна структура для задач прогнозування в умовах коротких вибірок даних, Ткаченко Р. О. (2019)
Пітух І. Р. - Перспективи вдосконалення алгоритмів обчислення та процесів побудови інформаційних логіко-статистичних моделей у базисі Хаара-Крестенсона (2019)
Dvorsky J. - Evaluation of state aid for entrepreneurs and their access to financial resources: students' attitudes in Czech Republic, Poland and Slovakia, Rozsa Z., Petrakova Z., Kotaskova A. (2018)
Silva K. - Academic inventors and patent rights: structure of collaboration in academic patents and university patents in Brazil, Vasconcellos A. G. (2018)
Miguel Blanco Canto - Ranking of global efficiency of the best universities in Europe, Lydia Bares Lopez L. B. (2018)
Us H. - Multi-criteria optimization of the balanced scorecard for the enterprise’s activity evaluation: management tool for business-innovations, Malyarets L., Chudaieva I., Martynova O. (2018)
Dlaskova G. - Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements, Cipovova E. (2018)
Pedchenko N. - Method of Delphi as an innovative tool for managing asymmetric information in financial relationships of potential investors and small business entities, Strilets V., Rudenko N. (2018)
Chirichenko Y. - Marketing determinants of the development of the investment market: innovations in the assessment of demand and supply (case study for the construction industry), Fisunenko N. (2018)
Mohsen Y. - Perceived service value, customer engagement and brand loyalty in health care centres in Egypt, Hussein H. M., Mahrous A. A. (2018)
Breckova P. - Declining trend in the willingness of young people to go into business (2018)
Tovmasyan G. - New and innovative solutions for improving tourism education and raising satisfaction of students in Armenia (2018)
Potrashkova L. - Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers’ socially responsible intentions, Raiko D., Tseitlin L., Savchenko O., Nagy S. (2018)
Lyulyov O. - National brand as a marketing determinant of macroeconomic stability, Chygryn O., Pimonenko T. (2018)
Pukala R. - Risk management and financing among Start-ups, Sira E., Vavrek R. (2018)
Isahakyan S. - Innovation marketing to enhance competitiveness: case of Armenia and Ukraine, Shkarupa O. (2018)
Machova R. - Management and motivation of human resources in case of a Slovak multinational corporation, Kosar S. T., Hevesi A. (2018)
Njegovanovic A. - Neurological aspects of finance, transmitters, emotions, mirror neuronal activity in financial decision (2018)
Nyka M. - Legal prerequisites of the management of natural resources of the Moon and other celestial bodies (2018)
Zadorozhko G. - Problems and prospects for the implementation and development of smart accounting system at municipal transport, Nikolaev Y., Barabash O., Goncharenko O. (2018)
Fedulova I. - Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution, Piatnytska G., Lukashova L. (2018)
Borysova T. - Marketing innovation activity of urban public transport: results of the empirical study, Monastyrskyi G. (2018)
Paskevicius A. - The evaluation of the impact of financial technologies innovations on CEECs capital markets, Keliuotyte-Staniuleniene G. (2018)
Fernandes A. J. L. - Transnational banks' influence on the development of the economy and the financial sector of developing countries (on the example of Poland, Brazil, Turkey) (2018)
Hovhanesian H. - Economic impacts of ICT industry: case of Armenia, Chobanyan A. (2018)
Hakeem S. Md. A. - Urban tourism: the perspective on tourism impacts in Cambridge, United Kingdom, Khan Md. Y. H. (2018)
Dunska M. - Consumer behaviour in innovative products purchasing process, Salkovska J., Batraga A., Braslina L. (2018)
Hens L. - The state's structural policy innovations influenced by the ecological transformations, Karintseva O., Kharchenko M., Matsenko O. (2018)
Folwarski M. - The impact of selected regulations on the development of payments systems in Poland (2018)
Dobrovic J. - Activity management of the action plan for a sustainable fight against tax fraud and tax evasion in Slovakia as compared with the EU, Koraus A., Rajnoha R. (2018)
Porrini D. - The effects of innovation on market competition: the case of the insurance comparison websites (2018)
Dkhili H. - Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries (2018)
Masharsky A. - Anti-crisis financial management on energy enterprises as a precondition of innovative conversion of the energy industry: case of Ukraine, Azarenkova G., Oryekhova K., Yavorsky S. (2018)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2018)
Вихідні дані (2018)
Кульчицький Я. В. - Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття, Кульчицький Б. В., Рібун Л. В. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського