Немкович О. - Фундаментальне дослідження музичної культури української діаспори (2014)
Ясіновський Ю. - Книжковий огляд (2014)
Сторінка головного редактора (2019)
Вакалюк І. П. - Курація хворих на гострий коронарний синдром у Прикарпатському реґіоні та ефективність їхньої кардіореабілітації після реваскуляризації міокарда, Нестерак Р. В., Совтус В. І. (2019)
Кебкало А. Б. - Особливості клінічних показників, перебігу та ускладнень гострого панкреатиту у хворих із коморбідним ожирінням, Ткачук О. В., Рейті А. О. (2019)
Фаюра О. П. - Спектр ізоформ кортактину в сечі хворих на цироз печінки та їх діаґностична цінність як потенційного молекулярного маркера його тяжкості, Старикович М. О., Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Стойка Р. С., Кіт Ю. Я. (2019)
Мартовицький Д. В. - Вміст маркерів анґіоґенезу інсуліноподібного фактора росту-1 та ендостатину у хворих на гострий інфаркт міокарда за наявності або відсутності коморбідного ожиріння, Шелест О. М., Кравчун П. Г. (2019)
Саралідзе Н. - Щоденне використання періаурального музичного слухового пристрою суттєво не впливає на слухові пороги, Шарашенідзе Н., Тушішвілі М., Кеванішвілі З. (2019)
Шевчук Г. А. - Аналіз застосування концепції Індексу безпеки лікарень як фактора оцінки ризиків і компонента кризового менеджменту, Гур'єв С. О., Сацик С. П. (2019)
Білоус З. О. - Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури; опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Мазур Н. А., Рябоконь С. А., Іленьків Н. В., Бевза Н. О. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вступне слово (2018)
Швед Н. И. - Реабилитационная технология восстановления здоровья у больных после перенесенного инфаркта миокарда на амбулаторном этапе наблюдения, Левицкая Л. В. (2018)
Чернишов В. А. - Ліпідні асоціації гіперурикемії в пацієнтів з кардіометаболічним ризиком, Єрмакович І. І. (2018)
Михайловська Н. С. - Медикаментозна корекція вегетативних і психосоматичних порушень у хворих з ішемічною хворобою серця із супутнім метаболічним синдромом, Олійник Т. В., Грицай Г. В. (2018)
Васкес Абанто А. Э. - Артериальная гипертензия на основе доказательств (конец 2017 – начало 2018 года), Васкес Абанто Х. Э. (2018)
Клекот О. О. - Проблемні питання фармакотерапії статинами (2018)
Чайка В. І. - Вісцеральна корекція як неінвазивний метод лікування захворювань внутрішніх органів. Випадок успішного лікування аденоміозу 3-го ступеня (2018)
Abdul Q. K. - Tachycardia-induced cardiomyopathy (2018)
Авторам (2018)
Вступне слово (2018)
Колесник Т. В. - Аналіз впливу особливостей добового профілю артеріального тиску на структурно-функціональний стан серця у хворих з артеріальною гіпертензією ІІ стадії залежно від I/D поліморфізму гена ангіотензинперетворюючого ферменту, Єгоров К. Ю., Косова Г. А. (2018)
Лебідь І. Г. - Фактори, що визначають якість життя в оперованих та неоперованих дорослих із вродженими вадами серця із серцевою недостатністю, Сидоренко А. Ю., Лєбєдь Є. І. (2018)
Копица Н. П. - Роль васкулоэндотелиального фактора роста-А при остром инфаркте миокарда, Кутя И. Н., Вишневская И. Р. (2018)
Васкес Абанто А. Э. - Артериальная гипертензия на основе доказательств (конец 2017 – начало 2018 года), Васкес Абанто Х. Э. (2018)
Німцович Т. І. - Варіабельність артеріального тиску: клінічне значення та можливості корекції, Кравченко А. М. (2018)
Батушкін В. В. - Артеріальна гіпертензія у хворого з порушеннями ліпідного обміну: з чого починати лікування? (2018)
Авторам (2018)
Сухомлинська О. В. - Деякі міркування щодо вживання поняття "історія сучасності" у педагогічному контексті (крізь призму зарубіжних досліджень) (2018)
Березівська Л. Д. - До 100-річчя журналу "Вільна українська школа" (1917–1920): історія освіти крізь призму джерелознавства (2018)
Вихрущ В. О. - Аксіологія вітчизняної дидактики другої половини ХІХ – початку ХХ століття (М. І. Демков) (2018)
Коляда Н. М. - Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження (2018)
Стражнікова І. В. - Історіографічні підходи до оцінки сучасними науковцями розвитку галузей науки Західного регіону України (2018)
Столяр В. А. - Організація педагогічного процесу у вечірніх загальноосвітніх школах України (1943–1958) (2018)
Кутова С. О. - Історіографічний аспект дослідження проблеми української мови як навчальної дисципліни в історії розвитку основної школи в Україні (1945–1991) (2018)
Чернюк с. В. - Становлення та розвиток дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні (2018)
Агалець І. О. - Мовленнєвий етикет як засіб професійно-педагогічної підготовки майбутнього освітянина (2018)
Лапаєнко С. В. - Закон України "Про освіту": основні напрями реформування галузі (2018)
Мося І. А. - Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами бібліотечних ресурсів (2018)
Селецький А. В. - Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі України (2018)
Гавриленко Т. Л. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917−1921)" (до 100-річчя Української революції) (2018)
Гавриленко Т. Л. - Організація науково-методологічних семінарів з історії освіти як напрям діяльності відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2018)
Страйгородська Л. І. - Заходи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до 100-річчя з дня народження видатного українського педагога В. О. Сухомлинського, Лапаєнко С. В. (2018)
Кравченко С. М. - Науково-практичні заходи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2018 рік, Страйгородська Л. І. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Zhizhko E. A. - Education of the least protected strata of society in New Spain: the main features, Murillo Gallegos V. C. (2018)
Зайченко І. В. - Віктор Миколайович Костарчук (1918–2001) (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Демида Є. Ф. - Джерельна база дослідження життя й творчої спадщини М. М. Ланге (1858–1921) – сегмент електронного ресурсу "Видатні педагоги України та світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2018)
Кузьменко Г. В. - Матвійчук О. Є. Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників (2018)
Максименко Н. Б. - Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови (2018)
Ніколаєнко Я. М. - Становлення й розвиток Центральної освітянської бібліотеки в структурі міністерства освіти УРСР (1922–1999) (2018)
Салига Н. М. - Іван Франко – знавець дитячої душі (2018)
Berezivska L. D. - Providing library and information support for education, Sukhomlynska O. V., Kravchenko S. M., Lobanovska I. G., Khemchian I. I. (2018)
Вараксіна Н. В. - Огляд деяких мережевих сервісів компанії Google (2018)
Глазунова С. М. - Досвід роботи Лондонської бібліотеки: виклики сучасності та стратегія розвитку (2018)
Горак В. В. - Міжнародні системи ідентифікації вчених як показник іміджу науковця (2018)
Грудініна Н. Д. - Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень (2018)
Симоненко Т. В. - Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України (2018)
Бондарчук О. Б. - Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень (2018)
Коваленко С. Д. - Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи (2018)
Татарчук Л. М. - Діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України в напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Рецензія на видання "Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. Д. Березівська, О. В. Сухомлинська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. − (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 12)." (2018)
Березівська Л. Д. - Рецензія на книгу "В. А. Вергунов. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення). Київ, 2017" (2018)
Тарнавська С. В. - Ідеї Василя Сухомлинського в практиці сучасного дошкілля: про науково-практичний семінар, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 30 березня 2018 р. (2018)
Лапаєнко С. В. - Вшанування пам’яті видатного українського педагога Василя Сухомлинського: до 100-річчя від дня народження, Деревянко Т. М. (2018)
Тарнавська С. В. - Трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): джерела та історіографія: про Всеукраїнський науково-практичний семінар, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені України ім. В. О. Сухомлинського, 16 травня 2018 р. (2018)
Тарнавська С. В. - Наукова молодь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів: про круглий стіл молодих вчених, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 18 травня 2018 р. (2018)
Березівська Л. Д. - Всеукраїнський день бібліотек – 2018: заходи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Страйгородська Л. І. (2018)
Страйгородська Л. І. - Науково-практичні та соціокультурні заходи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2019 рік (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Акулюшина М. О. - Сутність та особливості класифікації маркетингових стратегій, Кобальчинська Є. О., Лобінцева В. В. (2019)
Жук Л. В. - Систематизація критеріїв для преміювання науково-педагогічних та наукових працівників за наукові досягнення (2019)
Олейникова О. О. - Управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах стратегічного та системного підходів, Панченко М. О., Чернишова А. С. (2019)
Кравченко О. М. - Особливості просування продукції машинобудівних підприємств, Чебан А. С. (2019)
Козаченко А. Ю. - Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту (2019)
Данило С. І. - Роздрібна торгівля у мережі Інтернет: виклики та перспективи розвитку (2019)
Кривецький І. І. - Особливості функціонування аграрних підприємств у період структурних зрушень в сільському господарстві України (2019)
Данилюк М. М. - Фінансова безпека домогосподарств в умовах фінансової нестабільності (2019)
Гуцаленко О. О. - Євроінтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність продукції тваринництва, Павлюк М. М. (2019)
Коломіна О. Б. - Хаб-лабораторії ВНЗ в якості організаційної платформи інноваційного розвитку інтелектуального капіталу виробничих підприємств, Швагірева В. С., Скрипник Н. А. (2019)
Кравченко О. М. - Моніторинг та оцінювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Аркушенко А. Р., Букорос Т. В. (2019)
Миколенко І. О. - Теоретичні аспекти податкової системи та податкового планування, Трухачова С. Л. (2019)
Мироненко К. С. - Визначення необхідності стратегічного планування сучасного підприємства за його етапами, Букорос Т. В., Аркушенко А. Р. (2019)
Павлюк І. О. - Резерви підвищення прибутку підприємства (2019)
Докус А. О. - Методика просторового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль, Шакірзанова Ж. Р., Швець Н. М. (2019)
Романова Є. О. - Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми, Шакірзанова Ж. Р., Гопченко Є. Д., Медведєва Ю. С. (2019)
Чорноморець Ю. О. - Вплив сучасних змін у співвідношенні сніго-дощового живлення річок на структуру водного балансу їх басейнів (на прикладі річкового басейну Ворскли), Лук’янець О. І. (2019)
Почаєвець О. О. - Дослідження мінімального стоку води гірських річок: ретроспектива, огляд і перспектива (2019)
Больбот Г. В. - Аналітичний огляд досліджень впливу змін клімату на стік води річок, Гребінь В. В. (2019)
Хильчевский В. К. - Гидроэкологическое состояние малых исторических рек Лыбедь и Почайна в басейне Днепра и Волги в начале ХХІ века (2019)
Ігнатенко І. І. - Форми міграції молібдену у воді річки Либеді, що протікає в межах м. Києва (2019)
Паламарчук Л. В. - Динаміка інтенсивності опадів та мезоструктурні особливості їх полів у теплий період року на рівнинній частині території України, Сокур К. С., Заболоцька Т. М. (2019)
Дячук В. А. - Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення, Баштаннік М. П., Кіптенко Є. М., Козленко Т. В., Надточій Л. М. (2019)
Заболоцька Т. М. - Зміни показників хмарного покриву над територією України впродовж періоду глобального потепління, Шпиг В. М., Ціла А. Ю. (2019)
Ошурок Д. О. - Приведення даних вимірювань швидкості вітру до умов відкритої місцевості, Скриник О. Я. (2019)
Пясецька С. І. - Визначення кореляційного зв’язку між окремими метеорологічними величинами у дати початку відкладення ожеледі на території України по місяцях холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл, Гребенюк Н. П., Савчук С. В. (2019)
Матвієнко М. О. - Модель ENVI-met – як інструмент для сучасних урбометеорологічних досліджень (2019)
Забокрицька М. Р. - "Регіональна гідрохімія України" (2019) – сучасний підручник з вивчення хімічного складу поверхневих, підземних і морських вод на території країни (2019)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2019)
Бутко Б. О. - Визначення інноваційної детермінанти у моделях циклічного розвитку економічних систем (2019)
Гуштан Т. В. - Проблемні аспекти інноваційної діяльності підприємств оптової торгівлі в Україні (2019)
Бондаренко-Берегович В. В. - Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства (2019)
Шум М. А. - Проблеми обліку та аналізу використання основних засобів підприємства, Чуприна Л. В., Хільська А. О. (2019)
Ковбас Г. І. - Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні (2019)
Шандова Н. В. - Продуктивність праці як фактор конкурентоспроможності, Шульга М. О. (2019)
Сєрєбряк К. І. - Дослідження формування інноваційної інфраструктури: організація інноваційного процесу на підприємстві (2019)
Шум М. А. - Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві, Семенець A. O., Верховод С. В. (2019)
Березівська Л. - Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела (2019)
Гулак В. - Часописи Галичини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2019)
Демида Є. - Відображення творчого спадку німецького педагога-реформатора кінця ХІХ – початку ХХ століття Георга Кершенштейнера в електронному джерельному ресурсі на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2019)
Деревянко Т. - Реформування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. на сторінках періодичних видань (2019)
Жижко О. - Формування курикулуму професійної підготовки фахівців сфери туризму в соціально-критичній перспективі у Мексиці, Балахадзе Л. (2019)
Орищенко І. - В. Я. Шульгін та О. Я. Єфименко: нові погляди на викладання історії у школі середини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2019)
Юрженко В. - Проєктна технологія як основа технологічної підготовки шкільної молоді для діяльності в сучасних умовах (2019)
Бондар Л. - Галузевий інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку (2019)
Грудініна Н. - Картотека методичних рішень як допоміжний службовий апарат каталогізатора (2019)
Ніколаєнко Я. - Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек (2019)
Селецький А. - Аналітичий, реферативний та бібліографічний складники в системі науково-інформаційного супроводу освіти: до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Самчук Л. (2019)
Хемчян І. - Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України: досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Мельник С. М. - Адміністративно-правові форми взаємодії суб’єктів військового управління України і НАТО (2019)
Семенець A. O. - Деякі напрями організації внутрішнього аудиту виробничих запасів підприємства, Рубан Л. О., Хільський Є. Ю. (2019)
Благодатських А. С. - Форми електронної комерції у сучасному бізнес-середовищі (2019)
Фокін К. М. - Система внутрішнього контролю на підприємстві – як основний чинник підвищення ефективності експортної діяльності, Мамонтенко Н. С. (2019)
Ісаєва А. П. - Види трудових договорів згідно із законодавством держав-членів ЄС (на прикладі Франції, Бельгії, Люксембургу та Італії) (2019)
Ханаєва Е. Г. - Змагальність як визначальна риса цивільного судочинства Сполучених Штатів Америки (2019)
Лисова Є. І. - Податок на виведений капітал vs податок на прибуток підприємств: перспективи та загрози (2019)
Гирба Н. С. - Роль сільгоспвиробників у фінансовому забезпеченні сільської соціальної та інноваційної інфраструктури, Залізко В. Д. (2019)
Громова О. Є. - Ефективність збутових мереж. варіанти підвищення ефективності збуту підприємства (2019)
Лисова Є. І. - Оподаткування в Україні: система, структура та нововведення (2019)
Стояненко І. В. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства, Зубко Т. Л., Терещенко А. М. (2019)
Свідерський В. П. - Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами і формування фінансової стратегії підприємства, Семенець A. O., Виноградська Т. І. (2019)
Ткаченко С. А. - Дискурсивный и понятийный базис подсистемы учёта, Потишняк О. М. (2019)
Ісаєва А. П. - Аналіз системи трудових договорів у Французькій республіці (2019)
Продіус Ю. І. - Аспекти розгляду інноваційних проектів на підприємствах сфери інжинірингу в будівництві та монтажі, Коцага А. О. (2019)
Бригінець О. О. - Важливість фінансової безпеки громадянина у дослідженні фінансової безпеки держави (2019)
Данілова Е. І. - Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства (2019)
Гренадьор Н. М. - Роль кадрового потенціалу на підприємстві, Ковалик О. А. (2019)
Хандій О. О. - Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудового та соціального потенціалів (2019)
Костін О. Ю. - Окремі аспекти кадрового забезпечення інституту судових експертів, Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. (2019)
Ковбас Г. І. - Роль мотивації персоналу в антикризовому управлінні (2019)
Носань Н. С. - Стратегії національної безпеки: вітчизняний і світовий досвід захисту державних фінансових інтересів (2019)
Дащенко Н. М. - Формування системи управлінських інновацій на промисловому підприємстві (2019)
Ковтуненко К. В. - Аналіз автоматизованих рішень стосовно управління договірною діяльністю на підприємстві, Бут-Гусаім О. Г. (2019)
Іващенко А. В. - Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі, Молоченко В. В. (2019)
Кравцов О. О. - Моделювання суспільного добробуту на основі етичних критеріїв розподілу економічних благ (2019)
Маковеєва О. В. - Формування інституційного середовища інвестиційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства (2019)
Шкільнюк О. В. - Колізійне регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві (2019)
Смачило В. В. - Модель управління кадровим потенціалом на автотранспортних підприємствах (2019)
Ковтуненко К. В. - Переваги та недоліки використання електронної комерції в Україні, Андрійчук С. С. (2019)
Єфремова І. І. - Особливості визначення міжнародно-правового механізму захисту приватних прав (2019)
Клімкін П. - 100 років українській дипломатичній службі (2017)
Klimkin P. - 100th Anniversary of the Ukrainian Diplomatic Service (2017)
Перші документи зовнішньополітичного відомства Української Народної Республіки (2017)
First Foreign Service Documents of the Ukrainian People’s Republic (2017)
Матяш І. - Головні події та знакові постаті інституційної історії Української дипломатії 1917 – 1924 років (2017)
Головченко В. - Поза межами можливого: дипломатія УНР у боротьбі за незалежну національну державу (2017)
Машевський О. - Проблема визнання України державами заходу та становлення дипломатичних відносин у 1917 – 1919 рр (2017)
Віднянський С. - Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії (2017)
Дацків І. - Підписання військової конвенції між Україною та центральними державами в Бресті 1918 р., її наслідки (2017)
Вєдєнєєв Д. - Перший рік міжнародно-інформаційної діяльності дипломатичного відомства України (грудень 1917 — грудень 1918 рр.), Будков Д. (2017)
Гай-Нижник П. - Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917 – 1921 рр.) (2017)
Рендюк Т. - До витоків українсько-румунських дипломатичних відносин: проблема українців в Румунії (2017)
Лозовий В. - Відносини Української Народної Республіки з Польщею (1919 р.) (2017)
Якімова А. - Посольство Української Народної Республіки в Болгарії (2017)
Чорний В. - Століття перемог і поразок. Роздуми дипломата (2017)
Богаєвський Ю. - Нью-Йорк у моєму житті (2017)
Bohaievskyi Y. - New York in My Life (2017)
Божко О. - Слід в історії (2017)
Bozhko O. - Trace in History (2017)
Дашкевич М. - Шлях Алжиру до незалежності та процвітання (2017)
Dashkevych M. - Algerian Path to Independence and Prosperity (2017)
Костенко Ю. - Від кордону дружби до лінії вогню (2017)
Kostenko Y. - From the Border of Friendship to the Line of Fire (2017)
Крижанівський В. - Якою була моя місія в Росії (2017)
Kryzhanivskyi V. - What My Mission in Russia Was Like (2017)
Малько Ю. - Посольство України в Марокко: перші кроки (2017)
Malko Y. - Embassy of Ukraine in the Kingdom of Morocco: First Steps (2017)
Сандуляк Л. - "Я сприймав свою місію Посла в Румунії не як роботу, а як служіння моїй Вітчизні…" (2017)
Sanduliak L. - "I Perceived My Mission of the Ambassador to Romania Not As a Job, but As a Service for My Motherland…" (2017)
Хандогій В. - "Перший дзвіночок": реакція Ради Безпеки ООН на рішення парламенту Росії щодо Севастополя (2017)
Khandogiy V. - First Warning: UN Security Council Reaction on the Decision of the Russia’s Parliament Concerning Sevastopol (2017)
Акбар Мохаммаді М. - Українська земля стала мені другою Батьківщиною (2017)
Akbar Mohammadi M. - Ukraine Has Become My Second Motherland (2017)
Сокол І. - Діалог найвищого рівня (2017)
Sokol I. - Top Level Dialogue (2017)
Уклеба М. - Треба сприймати все з оптимізмом (2017)
Ukleba M. - We Should be Optimistic About Everything (2017)
Бєлоцерковські Е. - Ізраїль і Україна: хороші друзі та важливі партнери (2017)
Belotsercovsky E. - Israel and Ukraine: Good Friends and Important Partners (2017)
Бхарті М. К. - Ми знаємо, що Індія стане важливим партнером для України, Бхарті П. А. (2017)
Bharti M. K. - We Know That India Will Become a Good Partner for Ukraine, Bharti P. A. (2017)
Аль-Джаф Б. А. А. - Ірак та Україна. Історичний фундамент і перспективи розвитку двосторонніх відносин (2017)
Al-Jaf B. A. A. - We Know That India Will Become a Good Partner for Ukraine (2017)
Бехешті-Монфаред М. - Співпраця Ісламської Республіки Іран та України (2017)
Beheshti Monfared M. - Cooperation Between the Islamic Republic of Iran and Ukraine (2017)
Ордабаєв С. - Багатовікове коріння казахстансько-української дружби (2017)
Ordabayev S. - Centuries-Old Roots of Kazakhstan – Ukraine Friendship (2017)
Вей Д. - Злиття дружби річок Янцзи та Дніпра (2017)
Wei D. - Confluence of Friendship of the Rivers of Yangtze and Dnipro (2017)
Пойканс Ю. - 25 фактів взаємовигідної співпраці (2017)
Poikāns J. - 25 Facts of Mutually Beneficial Cooperation (2017)
Аюф Бін Бачі Д. - Перспективи та сьогодення взаємодії (2017)
Ayauf Bin Bachi D. - Prospects and Current Cooperation (2017)
Борбочан Р. - Добросусідство — основа успішної співпраці (2017)
Bolbocean R. - Good Neighbourliness Is a Foundation of Successful Cooperation (2017)
Райхель Е. - Ми стоїмо на боці України (2017)
Reichel E. - We Stand Side by Side in Solidarity with Ukraine (2017)
Урочиста промова Маркуса Мекеля на прийомі в Посольстві Німеччини в Україні з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин Київ, 7 лютого 2017 року (2017)
Festrede Markus Meckel zum Empfang der deutschen Botschaft in Kiew zum 25. Jahrestag der Eröffnung der Botschaft nach der Unabhängigkeit Kiew, den 7. Februar 2017 (2017)
Тер’є Хорпестад У. - Ми підтримуємо вибір України… (2017)
Terje Horpestad O. - We Support Ukraine’s Choice… (2017)
Ахмед Салем Аль-Каабі С. - ОАЕ та Україна відзначають 25 років дипломатичних відносин (2017)
Ahmed Salem Al-Kaabi S. - The UAE and Ukraine are celebrating 25 years of diplomatic relations (2017)
Аббас А. - Україна - Пакистан: спільна модернізація (2017)
Abbas A. - Ukraine - Pakistan: Joint Modernization (2017)
Абдуалієв А. - Узбекистан – Україна. Результативний підхід і довіра до партнерів — наші пріорітети (2017)
Abdualiev A. - Uzbekistan – Ukraine. Effective Approach and Trust to Partners Are Our Priorities (2017)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2017)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2017)
Представники України при міжнародних організаціях (2017)
Представники міжнародних організацій в Україні (2017)
Горбулін В. - Гібридна реальність нового світоустрою: необхідність іншого політичного бачення (2017)
Пирожков С. - Консолідація України та її суб’єктність у світі, Хамітов Н. (2017)
Перепелиця Г. - Становлення консульської служби незалежної України (2017)
Шкляр Л. - Україна перед викликами: зовнішні та внутрішні чинники (2017)
Зубченко С. - "Україна — не Росія": деякі дипломатичні, юридичні та кримінальнопсихологічні ключі до розуміння матриці російської агресії проти України (2017)
Кошовий С. - Україна й КНР: історичний аспект та візія майбутнього (2017)
Шергін С. - США, Китай і Україна в контексті проблем Транстихоокеанського партнерства (2017)
Шаров О. - Україна й МВФ: уроки глобальної дипломатії (2017)
Ільїн М. - Саміт за мир: досвід об’єднання парламентарів заради спільної мети (2017)
Ilin M. - Peace Summit: The Experience of Uniting Parliamentarians for a Common Cause (2017)
Томіленко С. - Міжнародна діяльність найбільшої громадської журналістської організації України (2017)
Жадан С. - Де починається Європа (2017)
Харченко О. - #FreeSushchenko: війна гібридів проти творців (2017)
Денисенко А. - Цінний птах високого польоту. Із першої дипломатичної когорти УНР — Михайло Тишкевич (2017)
Здіорук С. - Московський патріархат як механізм агресивної зовнішньої політики Росії щодо України (2017)
Піскун В. - Олександр Шульгин: український дипломат під наглядом спецслужб (2017)
Станчев М. - Участь Християна Раковського в українсько-російських переговорах 1918 року (2017)
Сліпченко О. - Місія майора Дю Буа (Швейцарія) (2017)
Власенко В. - Кооператор на дипломатичній ниві (Сергій Бородаєвський) (2017)
Купчик О. - Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888 – 1937 рр.) (2017)
Вергунов В. - Він також був причетний до становлення української дипломатії (С. Л. Франкфурт) (2017)
Пересунько Т. - Гастролі капели Кошиця як витоки культурної дипломатії (2017)
Кривонос П. - Дипломати відвідали Запоріжжя (2017)
Kryvonos P. - Diplomats Visited Zaporizhia (2017)
Богаєвський Ю. - Про нашого колегу і друга-дипломата — лауреата міжнародної літературно-мистецької премії, Турянський І. (2017)
Богаєвський Ю. - До 80-річного ювілею українського дипломата Анатолія Шостака, Турянський І. (2017)
Піскун В. - Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919 – 1921) (2017)
Жалоба І. - Слабченко Євген. Дипломатична історія України (2017)
Піскун В. - Садыкова Бахыт. "Türkistan Milli Birliği" (2017)
кавунник В. - Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці: Збірник наукових праць та документів (2017)
Цвєтков О. - Матяш І.Б. Українська консульська служба 1917 – 1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії (2017)
Купчик О. - Австрія й Україна на історичних перехрестях (2017)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Механізми мотивації праці як чинник підвищення ефективності підприємства, Дзюрах Ю. М. (2019)
Галгаш Р. А. - Розвиток на територіях постконфліктної трансформації: від регіональних кластерів підприємств до смарт-спеціалізацій (2019)
Ковтуненко К. В. - Особливості реформування митної системи України, Лопатіна А. М. (2019)
Молоченко В. В. - Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства (2019)
Островерх Л. Л. - Криптовалюта як повноцінний учасник платіжної системи країни: реальність чи ілюзія, Нароган В. В. (2019)
Петрик О. А. - Трансфертне ціноутворення: правила та механізм контролю податку на прибуток, Гриненко Ю. І. (2019)
Церковна О. В. - Формування сучасної логістичної системи у промисловості (2019)
Шаргородська І. В. - Способи захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності (2019)
Кучеренко К. В. - Фінансова стійкість як чинник та індикатор економічної безпеки промислового підприємства (2019)
Шеремет О. О. - Державне інституційне регулювання та управління конкурентоспроможністю харчової промисловості (2019)
Ткачук І. Я. - Теоретичні та правові основи доходів інститутів громадянського суспільства в Україні (2019)
Колодій С. Ю. - Концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави, Гаряга Л. О., Кочума І. Ю. (2019)
Швець Н. Р. - Теорії курсоутворення як основа політики обмінного курсу, Полагнин Д. Д. (2019)
Бортніков Г. П. - Актуальні аспекти корпоративного управління в національних банках розвитку (2019)
Козьмук Н. І. - Теоретичні основи формування ефективної зайнятості населення, Решетник М. Р. (2019)
Мельник О. В. - Розвиток теорії стратегії капіталізації підприємства (2019)
Паньків О. Р. - Застосування венчурного інструментарію беттингових стартапів в інвестуванні галузей інноваційного енергопостачання (2019)
Ковальчук В. Г. - Удосконалення інноваційних стратегій розвитку банку, Орліков Д. Ю., Орлікова В. В. (2019)
Швець Н. Р. - Основні підходи до організації системи внутрішнього контролю у банках України, Омельчук Я. А. (2019)
Грудзевич У. Я. - Удосконалення регулювання капіталу банків України на сучасному етапі (2019)
Путінцева Т. В. - Сутність ліквідності комерційних банків (2019)
Сідельник О. П. - Розвиток ритейлу в банківському секторі економіки України, Кошельник І. С. (2019)
Ткаченко Н. В. - Оперативний і стратегічний контролінг як інструмент ефективного розвитку страхових компаній, Селіверстова Л. С. (2019)
Тяжкороб І. В. - Перспективи розвитку соціального інвестування в банківському секторі, Марканич Т. Р. (2019)
Скупейко В. В. - Правові основи податку з доходів фізичних осіб, Вознюк О. Б., Лихолат С. М. (2019)
Гриценко Л. Л. - Методи і методики аналізу фінансового стану: особливості використання для малих підприємств, Боярко І. М., Шамкало К. Ю. (2019)
Карпачова О. В. - Особливості оформлення додаткового звіту до аудиторського комітету (2019)
Ноздріна Л. В. - Проєктні підходи до створення туристичних квестів (2019)
Гірна О. Й. - Оцінювання тіньової економіки та її впливу на соціально-економічний розвиток, Карпяк І. Т. (2019)
Voznyuk M. - Improvement of the financial sector professional training and development system, Bohiv R. (2019)
Жеребило І. В. - Теoретичні засади формування системи рoзвитку персoналу, Лаврів Х. В. (2019)
Козьмук Н. І. - Значення управління персоналом у системі організаційного управління, Власенко К. К. (2019)
Волошина С. В. - Об'єктивна закономірність виникнення адаптивного управління відтворенням людського капіталу промислових підприємств (2019)
Желізко Ю. М. - Експортний контроль товарів і технологій подвійного використання у фармацевтичному підприємництві (2019)
Кучмій Т. О. - Злочинні технології збагачення у фінансовій сфері: теоретико-методологічний модус (2019)
Косенкова А. Г. - Концепція бенефіціарного власника в угодах про уникнення подвійного оподаткування (2019)
Островерх Л. Л. - Еволюція грошей як генератор нових викликів, що впливають на економічну безпеку держави, Нароган В. В. (2019)
Фтомова О. С. - Вплив фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Україні та країнах Європейського Союзу після глобальної фінансової кризи 2007 року (2019)
Петрик О. А. - Податковий аудит: значення, планування та процедури перевірки, Біляченко О. Л. (2019)
Шевченко І. Ю. - Перспективи вдосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців для автомобільної промисловості на засадах дуальної форми навчання (2019)
Ткаченко С. А. - Диалектические степени плана бухгалтерского учёта, Потишняк О. М. (2019)
Порошенко П. - Виступ Президента України на загальних дебатах 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (2015)
Poroshenko P. - Statement by the President at the General Debate of the 70th Sess ion of the United Nations General Ass embly (2015)
Клімкін П. - Виступ у ході відкритих дебатів в ООН на тему: "Забезпечення міжнародного миру і безпеки" (2015)
Klimkin P. - Statement at the UN SC Open Debate on Maintenance of international peace and security (2015)
Стець Ю. - Наші інформаційні перемоги (2015)
Stets Y. - Our information victories (2015)
Планетарний відгомін України (2015)
Worldwide echo of Ukraine (2015)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2015)
Сміт С. - Українці — люди, у яких є майбутнє (2015)
Smith S. - Ukrainians are people with future (2015)
Хандогій В. - Порядність, патріотизм і професіоналізм! (2015)
Khandohii V. - Professionalism, patriotism, propriety! (2015)
Літвін Г. - Ми будуємо дружні відносини (2015)
Litwin H. - We build friendly relations (2015)
Дещиця А. - Вірю в мудрість наших народів (2015)
Deshchytsia A. - I believe in wisdom of our peoples (2015)
Величко В. - Україна для нас — надійний партнер (2015)
Velychko V. - Ukraine is our reliable neighbor (2015)
Мадатлі Е. - Відносини між Азербайджаном і Україною: історія та сучасний стан (2015)
Madatli E. - Azerbaijan–Ukraine relations: history and current situation (2015)
Чжань Сіюнь - Китайсько–українські відносини в контексті сьогодення (2015)
Zhang Xiyun - Modern state of China–Ukraine relations (2015)
Чіналієв У. - Киргизстан–Україна: курс на співпрацю (2015)
Chinaliev U. - Kyrgyzstan–Ukraine: course on cooperation (2015)
Аль-Кабанді Ю. Х. - Двосторонні відносини між Кувейтом та Україною (2015)
Al-Gabandi Y. H. - Bilateral relations between the State of Kuwait and Ukraine (2015)
Бан Ч. Т. - Рейс МН-17: рік потому. Мої роздуми (2015)
Ban Ch. T. - My reflections on MH-17: a year after (2015)
Алі Муфті В. - Пакистансько–Українські відносини: особливості розвитку (2015)
Ali Muftee W. - Pakistan-Ukraine relations: peculiarities of development (2015)
Булатович Р. - Історія наших народів — це дружні зв’язки і взаємопідтримка (2015)
Bulatovich R. - History of our nations is based on friendship and mutual support (2015)
Сівачек Ю. - Ми маємо допомагати один одному (2015)
Sivacek J. - We must help each other (2015)
Абдуалієв А. - Узбекистан–Україна: аспекти взаємодії (2015)
Abdualiev A. - Uzbekistan–Ukraine: aspects of interaction (2015)
Микитенко Є. - Катарська мозаїка (2015)
Mykytenko Ye. - Mosaic of Qatar (2015)
Уклеба М. - Грузія завжди солідарна з Україною (2015)
Ukleba M. - Georgia associates itself with Ukraine (2015)
Фредріксен Й. - Наші пріоритети: демократичні принципи і вільна торгівля (2015)
Fredriksen J. - Democratic principles and free trade are our priorities (2015)
Пайєтт Дж. - Україна є лінією фронту боротьби за свободу в Європі (2015)
Pyatt G. - Ukraine is the frontline for freedom in Europe (2015)
Сумі Ш. - Перспектива України — в її потенціалі (2015)
Sumi Sh. - Potential of Ukraine is its perspective (2015)
Кулінич М. - 20 років Дипломатичній академії України (2015)
Kulinych M. - The 20th anniversary of the Diplomatic academy of Ukraine (2015)
Ціватий В. - США–Європа: інститути дипломатії та політико-дипломатичний діалог у XVIII-XXI століттях (історична ретроспектива і перспектива) (2015)
Tsivatyi V. - US–Europe: institutions of diplomacy and political–diplomatic dialogue in XVIII–XXI centuries (historical retrospective and perspective) (2015)
Чекаленко Л. - Європа. Безпека. Україна. Дипломатія, Васильєва М. (2015)
Chekalenko L. - Europe. Security. Ukraine. Diplomacy, Vasylieva M. (2015)
Татаренко Н. - Основа економічного прориву: уроки історії (2015)
Tatarenko N. - Basic principles of economic breakthrough: lessons of history (2015)
Перепелиця Г. - Віра у фетиш дипломатії як виклик національній безпеці України (2015)
Perepelytsia H. - Belief in fetish of diplomacy as a challenge to national security of Ukraine (2015)
Шкляр Л. - Сценарії для України у "нормандському форматі" (2015)
Shkliar L. - Scenarios for Ukraine in "Normandy format" (2015)
Кирилич В. - Нова публічна дипломатія: "track two" дипломатія, парадипломатія. Природа і форми здійснення (2015)
Віднянський С. - Україна у транскордонній співпраці: історіографічні інтерпретації на прикладі вивчення досвіду Карпатського єврорегіону (2015)
Vidnianskyi S. - Ukraine in cross-border cooperation: historiographical interpretations on example of learning experience of Carpathian Euroregion (2015)
Жалоба І. - "Фінляндизація" як виклик європейській системі безпеки: пан’європейський підхід до проблеми "нав’язаного" нейтралітету (70-ті рр. ХХ ст.), Гаврилов І. (2015)
Zhaloba I. - "Finlandization" as a challenge to European security system, Pan-European approach to the issue of "imposed" neutrality (70-ies XX century), Havrylov I. (2015)
Лоссовський І. - Міжнародно-правовий статус Будапештського меморандуму "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", Копил О. (2015)
Lossovskyi I. - International and legal status of the Budapest Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Kopyl O. (2015)
Держалюк М. - Формування кордонів у Європі за наслідками ІІ Світової війни (на прикладі Угорщини) (2015)
Derzhaliuk M. - Formation of borders in Eastern Europe after World War ІІ (on example of Hungary) (2015)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2015)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2015)
Представники України при міжнародних організаціях (2015)
Представники міжнародних організацій в Україні (2015)
Богаєвський Ю. - Вони були першими... (2015)
Bohaievskyi Y. - They were the first... (2015)
Дашкевич М. - Шлях до Токіо виявився тернистим і тривалим (2015)
Dashkevych M. - Arduous and lengthy way to Tokyo (2015)
Майдан І. - Як я був першим послом незалежної України в Ірані (2015)
Maidan I. - When I was the first ambassador of Ukraine to Iran (2015)
Макаревич М. - Сторінки мого життя (2015)
Makarevych M. - Episodes from my life (2015)
Чорний В. - Посольство без посла (2015)
Chornyi V. - Embassy without ambassador (2015)
Кривонос П. - Відкриваємо Україну (2015)
Kryvonos P. - Discovering Ukraine (2015)
Пирожков С. - Придністровський конфлікт та війна на Донбасі (2015)
Pyrozhkov S. - Transnistria conflict and war in Donbas (2015)
Головченко В. - Україна — "Initial Member" Організації Об’єднаних Націй (2015)
Holovchenko V. - Ukraine — "Initial Member" of the United Nations (2015)
Нагірняк О. - Зовнішньополітична діяльність Володимира Великого (2015)
Nahirniak O. - Foreign political activity of Volodymyr the Great (2015)
Денисенко В. - Мудрі славу отримують у спадок, Кийков О. (2015)
Denysenko V. - Wise inherit glory, Kyikov O. (2015)
Матяш І. - Доля дипломатичного архіву Євгена Слабченка (2015)
Matiash I. - Fate of the diplomatic archive of Yevhen Slabchenko (2015)
Дубина О. - Антиукраїнські фальсифікації московської пропаганди доби Петра І (2015)
Dubyna O. - Anti-Ukrainian falsifications of Moscow propaganda of Peter I Era (2015)
Алєксєєнко І. - Захист навколишнього середовища — запорука суспільного розвитку (2015)
Alieksieienko I. - Environmental protection is a key to social development (2015)
Шергін С. - Чинники консолідації міжнародних суб’єктів у формуванні нового світового порядку в умовах демократизації: теоретико-методологічний вимір, Фесенко М. (2015)
Sherhin S. - Factors of consolidation of international subjects in formation of new world order in terms of democratization: theoretical and methodological dimension, Fesenko M. (2015)
Гай-Нижник П. - Фінансова агентура УНР в Берліні: саботаж і дискредитація європейських валютно-економічних і дипломатичних планів уряду Директорії (1919–1921 рр.) (2015)
Hai-Nyzhnyk P. - Financial secret service of the UPR in Berlin: sabotage and discredit of European monetary and economic and diplomatic plans of the directorate (1919–1921) (2015)
Солдатенко В. - Дипломатія і війна: вектори боротьби за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (2015)
Soldatenko V. - Diplomacy and war: the vectors of struggle for power in Ukraine (1917 – beg. 1919) (2015)
Юрійчук Є. - Громадський контроль організацій української діаспори за проведенням виборів в Україні (2015)
Yuriichuk Ye. - Social control of Ukrainian diaspora organizations over elections in Ukraine (2015)
Балабанов К. - Публічна дипломатія міжнародних інститутів (ЄС, АСЕАН, НАТО), Трофименко М. (2015)
Balabanov K. - Public diplomacy of the International institutions (EU, ASEAN, NATO), Trofymenko M. (2015)
Білоусова Л. - Надзвичайна дипломатична місія УНР в Греції: інформаційна війна за Україну на сторінках афінських часописів (1919-1920) (2015)
Bilousova L. - Extraordinary diplomatic mission of the UPR in Greece: information war for Ukraine in the Athens press (1919–1920) (2015)
Вітренко А. - Правова основа й еволюція побудови відносин української держави з меншинами та етнонаціональними спільнотами (2015)
Vitrenko A. - Legal basis and development of the relations between Ukraine and ethno-national minorities that live there (2015)
Ільїн М. - Мир безпека та розвиток людства (2015)
Ilin M. - Peace, security and human development (2015)
Волш Т. - Cпогади про OOH у 70 і після (2015)
Walsh T. - Reflections on the UN at 70, and beyond (2015)
Войцехівський Б. - Йдемо за Григорієм Сковородою і Тарасом Шевченком (2015)
Voitsekhivskyi B. - Following Hryhorii Skovoroda and Taras Shevchenko (2015)
Філарет - Криниця мудрості дипломатії (2015)
Андрущенко В. - Європейська стратегія розвитку освіти (2015)
Andrushchenko V. - European development education strategy (2015)
Таланчук П. - Допомагати людям — допомагати собі! (2015)
Talanchuk P. - Helping people is helping yourself! (2015)
Здіорук С. - Україна у недипломатичному двобої з "русским миром" (2015)
Zdioruk S. - Ukraine in undiplomatic duel with "Russian world" (2015)
Денисенко А. - ООН – симфонія миру, Туркевич В. (2015)
Denysenko A. - United Nations: symphony of peace, Turkevych V. (2015)
Турянський І. - Цікаві факти про ООН (2015)
Жулинський М. - В оборону роду і народу (Борисові Олійнику — 80) (2015)
Zhulynskyi M. - For defence of generation and nation (80th anniversary of Borys Oliinyk) (2015)
Железняк М. - Планета Ярослава Яцківа. До 75-річчя від дня народження академіка (2015)
Zhelezniak M. - Planet of Yaroslav Yatskiv. To the 70th anniversary of the academician (2015)
Харченко О. - Журналісти та дипломати – як досягти синергії зусиль, Федянін В. (2015)
Kharchenko O. - Journalists and diplomats — how to achieve synergy of efforts, Fedianin V. (2015)
Брага С. - Документальна місія "Урядового кур’єра", Сорока М. (2015)
Braha S. - Documental mission of "Uriadovyi Kurier", Soroka M. (2015)
Томіленко С. - Міжнародні медіаорганізації підтримують ініціативи Спілки (2015)
Tomilenko S. - International media organizations support initiatives of the Union (2015)
Ціватий В. - Гастрономічна (кулінарна) дипломатія як дієва складова дипломатії "м’якої сили" ХХІ століття (2015)
Tsivatyi V. - Gastronomic (culinary) diplomacy as an effective component of "soft power" diplomacy of ХХІ century (2015)
Денисенко В. - Смута як предтеча демократії (2015)
Denysenko V. - Disturbance as precursor to democracy (2015)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2018)
Чернишов В. А. - Показники атерогенності вторинної дисліпідемії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та кардіометаболічними факторами ризику, Єрмакович І. І. (2018)
Соломенчук Т. М. - Особливості клінічного перебігу нестабільної стенокардії в жінок залежно від статусу куріння, Бедзай А. О. (2018)
Васкес Абанто Х. Э. - Основы острого коронарного синдрома для врача первичной медико-санитарной помощи, Васкес Абанто А. Э. (2018)
Чернобривенко А. А. - Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии в амбулаторной практике: современные подходы к выявлению и лечению (2018)
Батушкін В. В. - Ефективність і безпечність статинів. Особливості вибору препарату (2018)
Авторам (2018)
Бержанір І. А. - Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства, Ящук Т. А. (2019)
Булкот Г. В. - Особливості обліку та контролю документального оформлення руху готової продукції на підприємствах, установах, організаціях України, Осика О. О. (2019)
Дмитришин М. В. - Особливості публічно-приватного партнерства у сфері вищої освіти України (2019)
Гудзь Т. П. - Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України (2019)
Ковтуненко К. В. - Особливості забезпечення ефективності соціально-трудових відносин персоналу закладу вищої освіти за його аутсорсингу, Коваленко О. М., Станіславик О. В. (2019)
Кузьмін О. Є. - Методи оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності, Комарницька Г. О. (2019)
Ткаченко С. А. - Запити до методології планомірного економічного аналізу й оцінки виробничо-господарської діяльності технічних підприємств, вчено-промислових об`єднань, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2019)
Бєлозерцев В. С. - Удосконалення організації обліку витрат на збут для забезпечення ефективного управління збутовими витратами промислового підприємства, Михалочкіна М. О. (2019)
Островерх Л. Л. - Дослідження правового статусу національної цифрової валюти Карбо: стан та перспективи, Шандренко Ю. Ю. (2019)
Ковальчук Н. О. - Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства, Федишин М. П., Жаворонок А. В. (2019)
Ткаченко С. А. - Моніторинг семантики підвищення якості підсистеми систематичного господарського аналізу та оцінки на промислових підприємствах, виробничих об`єднаннях, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2019)
Іващенко А. В. - Проектування організаційного процесу управління логістичними заходами у ресторанному бізнесі (2019)
Радченко О. П. - Мораторій на продаж земель: доцільність скасування та перспективи розвитку аграрного сектору в Україні, Конопля О. І. (2019)
Хомутенко В. П. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності судово-експертної діяльності, Хомутенко А. В., Світлоока В. Ф., Мотигін Д. В. (2019)
Костюнік О. В. - Формування статутного капіталу в господарських організаціях, Гулько К. Ю. (2019)
Крухмаль О. В. - Аналіз проблемної заборгованості в банківській системі України, Ковригіна О. А. (2019)
Прокопчук А. М. - Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств, Костирко Л. А. (2019)
Прилуцький А. М. - Диверсифікація підприємницької діяльності як інструмент зростання прибутковості підприємства, Герасимчук В. Г. (2019)
Польова О. Л. - Управління зобов'язаннями комерційного банку, Балалаєва Г. О. (2019)
Онісіфорова В. Ю. - Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні, Сідельнікова В. К. (2019)
Соловей Н. В. - Тенденції та ризики сучасного страхування, Сухопер Я. І. (2019)
Ткаченко С. А. - Доктрина программирования технико-экономических первостепенных и промежуточных результирующих показателей, критериев квалиметрии продуктивности, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2019)
Репушевська Ю. О. - Аналіз та недоліки державного регулювання туристичного бізнесу в Україні (2019)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Облік у бюджетній сфері: проблеми сьогодення (2019)
Лободіна З. М. - Боргові інструменти як джерело фінансування витрат держави (2019)
Мезенцева О. О. - Дослідження впливу участі країн у міжнародних торговельних організаціях на зовнішньоекономічну діяльність різних видів бізнесу (2019)
Пізняк Т. І. - Підвищення ефективності використання землі в фермерських господарствах Сумського регіону, Денисенко Я. Ю. (2019)
Рубанов П. М. - Етапи розвитку та види віртуальних валют (2019)
Ткаченко С. А. - Расширение сферы единого экономического анализа, углубление экономико-аналитических исследований в условиях операторно-перспективных конструкций стратегического контроля специального назначения, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2019)
Ткаченко С. А. - Атрибути ядра генеральних і проміжних результуючих показників та критеріїв оцінки господарської дієвості функції інтегрованого економічного аналізу й оцінки, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2019)
Дмитришин М. В. - Концесійні моделі публічно-приватного партнерства закладів вищої освіти та будівельних підприємств у контексті новоприйнятого Закону України "Про концесії" (2019)
Тарлопов І. О. - Статистична оцінка проблем безробіття в Україні, Олексієнко В. В. (2019)
Громова О. Є. - Сутність впливу ситуаційних факторів на поведінку споживачів, Габрид А. І., Ланова О. М. (2019)
Огданська О. Д. - Аналіз стану та динаміки державного боргу України, Макаренко В. М. (2019)
Громова О. Є. - Дослідження використання маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів на прикладі ТОВ "БОМБА-ТУР|", м. Вінниця, Козлов О. Ю. (2019)
Кремень В. М. - Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та особливості оцінювання, Кремень О. І., АкулінінА О. С. (2019)
Мирощенко Н. Ю. - Проблеми комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств, Зарицька О. Л., Симак А. В. (2019)
Кобе С. - Ернст Ізинґ — фізик та педагог (1998)
Galasiewicz Z. M. - My connections with prof. N. N. Bogoliubov in the Laboratory of Theoretical Physics JINR in Dubna (1998)
Laskin N. V. - On the dynamic theory of systems in random fields, Peletminskii S. V., Prikhod'ko V. I. (1998)
Вакарчук І. О. - Температурна залежність ширин спектральних ліній атомів у зоряних атмосферах, Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. (1998)
Ваврух М. - Циклічне перетворення статистичної суми і зображення зміщень у теорії фермі-систем, Куштай Я., Солов'ян В. (1998)
Kiselev A. D. - Symmetry breaking and bifurcations in complex Lorenz model (1998)
Lengyel V. - Incorporating relativistic kinematics for the description of light quark systems, Rubish V., Fekete Yu., Chalupka S., Salak M. (1998)
Duda Yu. - A model two-dimensional polymerizing fluid for adsorbed monolayer of chain molecules. Integral equations and Monte Carlo simulations, Millan-Malo B., Pizio O., Henderson D. (1998)
Комарницький М. С. - Структура розплавів системи Co–Sn, Мудрий С. І., Гальчак В. П. (1998)
Бурак Я. В. - Піроелектролюмінесценція та її вплив на структурні дослідження в кристалах Li2B4O7 (1998)
Дробнич О. В. - Дослiдження методом Монте Карло фазових перетворень у дипольнiй моделi сеґнетоелектрикiв Sn2P2S6 і Sn2P2Se6, Височанський Ю. М. (1998)
Колінько М. І. - Розподіл заряду і хемічний зв'язок у шаруватих монокристалах йодиду індію (1998)
Вірт І. С. - Фотопровідність кластерних неоднорідностей у вузькощілинних напівпровідниках (1998)
Павлик Б. - Механоемiсiя кадмiю з леґованих кристалiв телуриду кадмiю (1998)
Olemskoi A. I. - The self-consistent theory of delocalization of a quantum particle in a random field (1998)
Проценко І. Ю. - Електрофiзичнi властивостi тонких полiкристалiчних плiвок Cr, Cu, Ni та Ti, Шовкопляс О. В., Овчаренко Ю. М., Опанасюк Н. М. (1998)
Дуцяк І. С. - Вплив гама-квантів і електронних пучків на польову залежність електропровідности та край оптичного поглинання аморфних плівок GeSe (1998)
Свідзинський А. - Ефекти флюктуацій параметра впорядкування в теорії надпровідности (1998)
Угрин Ю. О. - Чи є аномалія ефекту Холла поблизу критичної температури у надпровідниках? (1998)
Яцишин В. - Динамічні й топологічні солітони в квазіодновимірних феромагнетних системах (1998)
Derzhko O. - Static susceptibilities of nonuniform and random Ising chains, Zaburannyi O. (1998)
Стахіра Й. - Низькочастотний діелектричний спектр низькоомних кристалів GaSe, Флюнт О., Фіяла Я. (1998)
Мицик Б. Г. - П'єзооптична релаксація в кристалах тригліцинселенату, Дем'янишин Н. М. (1998)
Ostrovskii I. V. - Acousto-electric study of interface trapping defects in GaAs epitaxial structures, Saiko S. V., Olikh O. Ya., Walther H. G. (1998)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (1998)
Uzunov D. I. - Preface, Hoiovatch Yu. (1998)
Ilinski K. N. - From Bose condensation to quantum gravity and back, Stepanenko A. S. (1998)
Olemskoi A. I. - Using two-component SUSY field in phase transition theory, Brazhnyi V. A. (1998)
Olemskoi A. I. - Synergetic theory of a liquid–glass transition, Khomenko A. V. (1998)
De Cesare L. - A simple interpolation procedure for dimensional crossover phenomena, Craco L., Rabuffo I., Uzunov D. I. (1998)
De Cesare L. - Properties of the phase transition in the transverse Ising model, Rabuffo I., Uzunov D. I. (1998)
Olemskoi A. I. - Modulated structures in the condensed matters without Lifshitz invariant, Berezovsky S. V., Klepikov V. F., Sereda Yu. V. (1998)
Ilinskaia A. - Constraint free bosonization of spin systems in any dimension, Ilinski K. (1998)
Schinagl F. - Antiferromagnetism in reduced dimensional semiconductor structures, Krenn H. (1998)
Kalitzova M. - Ion-beam-induced crystallization and amorphization in Zn+-implanted silicon, Yankov R. A., Simov S., Angelov Ch., Vitali G., Pizzuto C., Zollo G., Manno D., Fauré J., Kilian L. (1998)
Folk R. - Five-loop critical exponents of the weakly diluted Ising model: 3d approach versus √ε-expansion, Holovatch Yu., Yavors'kii T. (1998)
Giorgadze N. - Nonlinear vacancy waves in solid 4He, Khomeriki R. (1998)
Jug G. - Critical phenomena in 2D anisotropic spin systems with weak disorder, Shalaev B. N. (1998)
Avella A. - Local quantities for the 1D Hubbard model in the composite operator method, Mancini F., Sánchez M. M., Villani D. (1998)
Avella A. - Single-particle properties of the extended Hubbard model in the composite operator method, Mancini F., Sánchez M. M. (1998)
Citro R. - Charge susceptibility in strongly correlated electron systems, Marinaro M. (1998)
Galbova O. - About the role of the surface scattering of electrons on the effect of electromagnetic generation of sound, Ivanovski G. (1998)
Galbova O. - About the role of the Fermi-liquid effects on the acoustic transparency in layered conductors, Ivanovski G., Krstovska D. (1998)
Kalaydjiev K. - Temperature waves in YBa2Cu3O7-δ, Baychev M., Popov Chr. (1998)
Lovchinov V. - The role of copper valencies in orthorhombic YBa2Cu3Ox on the electrical resistivity, Simeonova P. (1998)
Lauter-Pasyuk V. - Polarized neutron reflectometry studies of flux penetration in YBa2Cu3O7 superconducting films, Lauter H. J., Petrenko A. V., Aksenov V. L., Leiderer P. (1998)
Derzhko O. - Dynamic properties of spin-½ XY chains, Krokhmalskii T. (1998)
Shopova D. V. - Calculation of the surface energy of a ferromagnetic film (1998)
Ruskov T. - Observation of changing of the internal conversion coefficient under Mössbauer effect at magnetic transition in Rh–Fe system (1998)
Clarysse F. - Critical fields of a ferromagnetic superconductor at low temperatures, Indekeu J. O. (1998)
Третяк В. І. - Про калібрувальні перетворення у класичній механіці (1998)
Pilipenko V. V. - Phenomenological S-matrix approach to study of the 6Li scattering by nuclei (1998)
Pizio O. - Application of the continuum replica methodology for the description of structure and thermodynamics of quenched-annealed fluid systems, Sokolowski S. (1998)
Bryk T. - Spectrum of collective transverse excitations in liquid cesium near the melting point, Mryglod I. (1998)
Мудрий С. І. - Поліаніонні структурні комплекси і ближній порядок розплавів на основі літію (1998)
Настишин Ю. - Вплив магнетного поля на повертання площин поляризації світла в блакитних фазах холестеричного рідкого кристала, Смалюх І. (1998)
Держко О. В. - Нуклеаційні явища у плині атомів в електричному полі, Мигаль В. М. (1998)
Фурман В. В. - Урахування спін-орбітальної взаємодії для розрахунку формфакторів нелокального модельного потенціялу, Якібчук П. М., Вакарчук С. О., Жовтанецький М. І. (1998)
Возняк О. М. - Енерґетичний спектр та густина станів електронів з діягональним безладом на прямокутній драбинці в магнетному полі (1998)
Дідух Л. - Перехід метал–діелектрик у вузькозонній моделі з нееквівалентними габбардівськими підзонами, Ганкевич В., Довгоп'ятий Ю. (1998)
Волошиновський А. С. - Домішкова остовно-валентна люмінесценція і розпад остовних збуджень у змішаних кристалах K1-xCsxCl та Rb1-xCsxCl, Михайлик В. Б., Михайлик М. С., Стриганюк Г. Б. (1998)
Стахіра Й. М. - Спектри п'єзофотопровідности в монополярних напівпровідниках, Стахіра Р. Й. (1998)
Луців Р. В. - Магнетна сприйнятливiсть ґранульованих ртутновмiсних високотемпературних надпровiдникiв у змiнному полi, Габрієль І. І., Лазарюк І. В., Матвіїв М. В. (1998)
Левицький Р. Р. - Термодинаміка XXZ-моделі в наближенні двочастинкового кластера, Сороков С. І., Баран О. Р., Пиндзин І. М. (1998)
Oleksy Cz. - On spin waves in U3Sb4 (1998)
Polinger V. Z. - The multimode Jahn–Teller effect in one-phonon side-band of optical absorption spectrum Γ8(4A2e4t3) → Γ8(ψ)(4T1e3t4 of the CdTe:Co2+ system, Gnatenko Yu. P., Bukivsky P. N., Melnichuk S. V., Yurijchuk I. M. (1998)
Мягкота С. В. - Спектри відбивання та люмінесцентно-кінетичні властивості деяких перовскітоподібних кристалів (1998)
Стоділка М. І. - Задача двовимірного переносу випромінювання для багаторівневих атомів, Рикалюк Р. Є. (1998)
Новосядлий Б. С. - Еволюція кореляційної функції квазарів у космологічних сценаріях формування великомасштабної структури Всесвіту, Чорній Ю. Б. (1998)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (1998)
Галич А. О. - Своєрiднiсть портретування в романi Дж. Фаулза "Колекцiонер" (2019)
Галич О. А. - Роман А. Голдена "Мемуари гейшi" як стилiзацiя пiд non fiction (2019)
Журба С. С. - Роман "Вiльний свiт" Тетяни Белiмової: своєрiднiсть хронотопу (2019)
Каневская О. Б. - Специфика языковой репрезентации категории художественного времени в произведениях А. Ахматовой (2019)
Ковпiк С. І. - Сутнiсть та функцiї грошей, грошових операцiй у творах лiтератури бароко (2019)
Коломiєць Н. Є. - Засоби створення атмосфери саспенсу в романi Макса Кiдрука "Бот. Гуаякiльський парадокс" (2019)
Мохначева О. В. - Прием смысловой ловушки как авторская стратегия постмодернистского романа (2019)
Павлова О. М. - Травма пам’ятi у п’єсi П. Ар’є "Кольори" (2019)
Черкашина Т. Ю. - Поетика простору автобiографiчної романiстики Амелi Нотомб (2019)
Варданян М. В. - Етнокультурнi образи екзотичних країн у лiтературi для дiтей та юнацтва письменникiв української дiаспори ХХ столiття (2019)
Василенко I. М. - Маркери андалузької ментальностi у поетицi Ф. Ґ. Лорки (2019)
Горбач Н. В. - Пам’яттєвий простiр голокосту в сучаснiй українськiй прозi (2019)
Щербак С. В. - Художнiй свiт дитячої поетичної творчостi Ігоря Сiчовика (2019)
Мельник Н. Г. - Свобода i творчiсть як шлях до пiзнання буттєвих смислiв (за есеєм Костянтина Москальця "Мiсяць милування мiсяцем") (2019)
Новиков А. О. - Творчiсть Марка Кропивницького в рецепцiї Iвана Франка (2019)
Троша Н. В. - Художня репрезентацiя концепту "Вiдступник" у лiтературнiй творчостi Олександра Довженка (2019)
Гардабхадзе І. А. - Підхід до комплексної оцінки інновацій у фешн-дизайні (2014)
Гнатюк Л. Р. - Використання та роль кольору в дизайні інтер'єрів офісних приміщень, Поліщук Я. І. (2014)
Гнатюк Л. Р. - Особливості використання елементів українського орнаменту в оздобленні офісу, Музиченко О. А. (2014)
Думбур Е. А. - Ландшафт - пространство замысла (2014)
Іволга Л. В. - Взаємодія комп'ютерних технологій та художньої творчості в українській аніматографії (2014)
Ковалев Ю. Н. - Решение задач организации комфортной среды обитания на основе теории самоорганизации сложных систем (2014)
Ковальов Ю. М. - Принципи використання фракталів при організації інтер'єрів, Писарєва А. В. (2014)
Кузнецова І. О. - Особливості використання петриківського розпису при дизайн-проектуванні інтер'єрів "ОХМАДИТ", Спіцина Є. Є. (2014)
Кузнецова І. О. - Особливості інтер'єрів кают-компанії вантажних і малотоннажних суден, Шепель Г. В. (2014)
Новік А. В. - Формування дизайну інтер`єрів закладу освіти з проектним методом навчання (2014)
Сандік О. П. - Класифікація об'єктів дизайну зеленого туризму півдня України (2014)
Сафронова О. О. - Особливості формування інтер'єру житлового приміщення в стилі "лофт", Лазарева Г. С. (2014)
Сафронова О. О. - Особливості формування інтер'єрного простору хостелів в умовах України, Міщук М. С. (2014)
Сергеева А. Ю. - О проблеме планировочной организации сети объектов утилизации в системе расселения Автономной Республики Крым (2014)
Шахрай Н. І. - Особливості фрмування інтер'єру навчальних аудиторій творчого напряму внз архітектурно-мистецького профілю, Шмельова О. Є. (2014)
Шевченко Л. С. - Прийоми художньо-естетичної організації сучасних відкритих просторів міста (2014)
Шнайдер А. Б. - Сучасна українська термінологія художноього текстилю та текстильного арт-дизайну (2014)
Чурилова О. С. - Світлоелементи в сучасному дизайні одягу: принципи синтезу та взаємодії, Кісіль М. В. (2014)
Бутирін Є. О. - Pеформа місцевого самоврядування Йосифа ІІ на українських землях у складі Австрійської імперії в другій половині XVIІІ століття (2019)
Бутков О. І. - Конституційно-правове регулювання громадських обговорень в Україні (2019)
Діденко О. М. - Еволюція розвитку виборчого законодавства України (2019)
Палюх А. Я. - Забезпечення здорового способу життя та право на охорону здоров’я: теоретичні й конституційно-правові основи (2019)
Саркісян В. М. - Конституційно-правове регулювання громадського контролю за виборами в Україні (2019)
Шемчук В. В. - Азіатська модель забезпечення інформаційної безпеки сучасних держав (2019)
Веселов М. Ю. - Адміністративно-правове забезпечення "ювенальної" спеціалізації учасників кримінального провадження (2019)
Карчевський М. В. - Автоматизована система для дослідження законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння "Іn Сontext", Одинцова О. В. (2019)
Мацько В. А. - Поняття "учасник операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції" за законодавством України (2019)
Медицький І. Б. - Матеріальні наслідки фізичного насильства: кримінологічний аналіз (2019)
Мовчан Р. О. - Про деякі проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 Кримінального кодексу України (за матеріалами судової практики) (2019)
Самбор М. А. - Повноваження органів Національної поліції України під час забезпечення здійснення права на свободу мирних зібрань (2019)
Соколов О. С. - Перспективи реформування українського законодавства у сфері обігу зброї з урахуванням положень європейських правових актів (2019)
Шилін Д. В. - Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні (2019)
Євдокимов П. В. - Зміст механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації України (2019)
Сіделковський О. Л. - Адміністративно-правова сутність публічної політики в контексті формування єдиного медичного простору України (2019)
Верба-Сидор О. Б. - Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу в законодавстві Литви та Мальти, Воробель У. Б. (2019)
Комарницький В. М. - Питання юридичного визначення термінів з оцінки впливів на довкілля, Єрофеєв М. І. (2019)
Любчик О. А. - Соціальна спрямованість трудового права в Україні: стан і тенденції (2019)
Бідняк В. А. - Застосування форм державного фінансового контролю при розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів в галузі охорони здоров'я (2019)
Бондар В. С. - Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності (2019)
Коваленко А. В. - Ситуаційна обумовленість збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні (2019)
Першин В. Г. - Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2019)
Плетенець В. М. - Можливості використання слідчим критичного мислення в умовах протидії розслідуванню (2019)
Пчолкін В. Д. - Тактичні операції при розслідуванні злочинів економічної спрямованості, Федосова О. В. (2019)
Фурсов Д. Ю. - Сутність, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху (2019)
Федоренко В. Л. - "Інформаційна видавнича революція" І. Ґутенберґа та утвердження авторського права й суміжних прав і механізмів їх захисту в Європі (2019)
Дудоров О. О. - Актуальний аспект кримінально-правової охорони земельних відносин в Україні (Рецензія на кн.: Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за забуднення або псування земель в Україні: монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2019. 204 с.), Мовчан Р. О. (2019)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Інакший досвід: збагнути незбагненне (2019)
Тихомірова Ф. - Проблема інакшості: практичні та теоретичні аспекти (2019)
Прушковська А. - Танець (с)трати (2019)
Комаров О. - Розчакловуючи Гайдеґера. Що таке "поворот"? (2019)
Бойчун М. - Герменевтика біблійного тексту в антіохійській школі: "Вступ до божественних писань" Адріана Антіохійського (2019)
Карівець І. - Апофатична філософія свободи Джидду Крішнамурті (2019)
Тихомірова Ф. - "Вивчати філософію, орієнтуючись на інтеґрований підхід до гуманітаристики" (2019)
Кебуладзе В. - Рене Декарт "Дискурсія про метод"; "Метафізичні медитації": Семінар, Кононенко Т., Панич О., Хома О. (2019)
Єрмоленко А. - Пам’яті Євгена Івановича Андроса (2019)
Антонович Є. А. - Дизайн реклами: теоретико-методологічні засади, Прищенко С. В. (2015)
Артеменко Г. О. - Роль кольору в монументально–декоративному оформленні інтер'єрів дошкільних закладів та шкіл (2015)
Блажієвська Н. І. - Сучасні особливості організації простору в дизайні інтер'єру. Поняття "персоніфікований простір" (2015)
Будник А. В. - Українська циркова складальна афіша 20-30-х рр.. ХХ ст. (2015)
Будяк В. В. - Особливості розвитку гламурного стилю костюма в моді ХХ століття (2015)
Гардабхадзе І. А. - Особливості узагальненого алгоритму пошуку інноваційних дизайнерських рішень в теорії і практиці художнього проектування костюма (2015)
Гнатюк Л. Р. - Етнодизайн в інтер'єрі готельно-ресторанних комплексів, Поліщук Я. І., Музиченко О. А. (2015)
Єфімова М. П. - Видавництва дитячої книги в Україні: новітні видавничі технології (2015)
Кальницкая В. Н. - Образно-стилистические особенности текстиля в интерьерах общественных зданий (на примере дизайна Украины) (2015)
Карпенко В. С. - Ілюзії відбитого простору в дзеркальних об'єктах як засіб тектоніки (2015)
Кісіль М. В. - Дизайн-освіта в університеті мистецтв і дизайну burg giebichenstein (м. Халлє, Німеччина) на прикладі дизайну одягу (2015)
Коваль Л. М. - Композиційні домінанти у формуванні смислових груп проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища засобами led-технологій (2015)
Ковальов Ю. М. - Орнаменти: від палеоліту до халіфату, Сахно К. С. (2015)
Кохан Н. М. - Геопластика произведений ленд-арта (2015)
Кузнецова І. О. - Особливості ігрового принципу в постмодернізмі, Корженевич Д. О. (2015)
Лагода О. М. - Стилістика бохо як актуальний напрям сучасної моди (2015)
Назаркевич Є. П. - Стереозображення в практиках арт-дизайну (2015)
Новік Г. В. - Формування середовища освітніх закладів відповідно до історичних епох (2015)
Овчаренко О. І. - Іконографічні мотиви "патерика печерського" 1661 року в українському образотворчому мистецтві XVII – початку XX ст. (2015)
Овчаренко О. І. - До проблеми гештальту в образотворчій спадщині Т. Шевченка (2015)
Олійник О. П. - Особливості реновації промислових об'єктів (закордонний досвід), Бовдуй А. Є. (2015)
Папета О. В. - Етнічні мотиви в костюмах Л. Семикіної (2015)
Папета С. П. - Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка (2015)
Петрук Т. В. - Системи автоматизованого проектування в сучасному дизайні одягу (2015)
Петрушевская Н. И. - Муррины и классический витраж как смежные технологии камео гласс (2015)
Повшик С. Я. - Особливості процесу перетворення художньо-графічної мови в дизайні одягу (2015)
Привольнева С. А. - Культурно-этнографический центр "Одун-базар къапусы" в Евпатории как образец возрождения и использования крымскотатарского культурного наследия (2015)
Прищенко С. В. - Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ столітті: web-технології та стилістичні тенденції, Прищенко М. О. (2015)
Сідорова О. І. - Особливості збереження та реконструкції скульптурної частини парку "Олександрія" в місті Біла Церква, Яценко Є. О. (2015)
Скороходова А. В. - Архитектура и дизайн современных больниц (2015)
Скляренко Н. В. - Антропосоціальні дизайн-системи (за матеріалами інноваційної реклами) (2015)
Татарина А. О. - Функціоналізм у журнальному дизайні (2015)
Трошкіна О. А. - Театралізація архітектурного середовища як психологічна потреба людини (2015)
Христюк Ю. С. - Парадигма культури у концептуальних напрямках формування дитячого ігрового середовища (2015)
Шигаєва Н. О. - Графічна композиція "рухомих" книжок в світлі авангардистських концепцій часу-простору (2015)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Нормативність філософського дискурсу: pro et contra (2019)
Єрмоленко А. - Нормативна когерентність філософського дискурсу (2019)
Бистрицький Є. - Філософський дискурс: комунікація і норма (2019)
Вяткіна Н. - Теорія значення, деференція і нормативність (2019)
Хоменко І. - Чи є нормативною наука логіка і як вона може нею бути?, Шрамко Я. (2019)
Карачевцева Л. - Спір про філософський нормативізм у контексті проблеми обґрунтування: Ганс Альберт versus Вольфґанґ Кульман (2019)
Можливості та межі нормативної етики (2019)
Йосипенко О. - Парадокси концепту ідентичності: минуле та сучасність (2019)
Тихомірова Ф. - "Інакшість" у соціальному просторі міста (2019)
Нівня Г. - Нотатки про світ, який ховається (2019)
Принципи перекладу твору Секста Емпірика "Піронові підвалини" (2019)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2018)
Кіхтяк О. П. - Комбінація мельдонію з іпідакрином у терапії ускладнень цукрового діабету 2-го типу, Москва Х. А. (2018)
Ошлянська О. А. - Оцінювання стану серцево-судинної системи в дітей з дисплазією сполучної тканини за допомогою інноваційного інформаційно-вимірювального комплексу, Гиндич Ю. Ю., Крижановська В. В., Олепір О. В., Чайковський І. А., Дегтярук В. І., Цвєт Л. О. (2018)
Соломенчук Т. М. - Оптимізація лікування жінок з нестабільною стенокардією залежно від статусу курця, Бедзай А. О., Луцька В. Л. (2018)
Чернышов В. А. - Глобальный кардиометаболический риск: роль висцерального жира эктопической локализации, Ермакович И. И. (2018)
Черкун М. П. - Сучасні погляди на артеріальну гіпертензію, обумовлену несприятливим впливом психосоматичних факторів, як основну причину небезпечних серцево-судинних подій, Катеренчук І. П. (2018)
Батушкин В. В. - Инициальная антикоагулянтная терапия фондапаринуксом у больной с немассивной рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии в условиях городской многопрофильной больницы (2018)
Рудіченко В. М. - Рестриктивна кардіоміопатія: літературні дані та власні клінічні спостереження термінального стану, Любченко А. С., Дронюк Л. Р. (2018)
Авторам (2018)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Білий О. - Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року, Єрмоленко А., Дембіцький С., Пролеєв С., Бекешкіна І., Головаха Є., Макеєв С., Кебуладзе В., Степаненко В. (2019)
Бистрицький Є. - Демократія і публічний дискурс (2019)
Култаєва М. - Антропологічна антиутопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття друга. Людина у просторах антропологічної антиутопії (2019)
Малахова К. - Хасидизм у ранніх працях Мартина Бубера: Ostjuden чи "світло зі Сходу"? (2019)
Laktionova A. - Criticism, persuasion, relativism: challenging rationality (2019)
Голубович І. - Усна історія філософії та усна історія філософів у соціокультурному та інтелектуальному контекстах (2019)
Симончук О. - Метод усної історії в соціології (2019)
До перекладу Авіценової "Книги спасіння" (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Содержание (2019)
Симончук Е. - Эрик Олин Райт (1947–2019) (2019)
Райт Э. О. - Основы неомарксистского классового анализа (2019)
Ковалиско Н. - Благосостояние и неравенство в сравнительной перспективе: случай Польши и Украины, Макеев С. (2019)
Сусская О. - Институциональность vs просперити. Об изменениях медиа-ландшафта и методологических лакунах социологии массовых коммуникаций (2019)
Малюк А. - К. Маркс о роли капитализма в формировании всемирно-исторических отношений (2019)
Лощинин М. - Этические критерии цивилизационного выбора, Привалов Ю., Сапелкин Ю. (2019)
Акулов М. - Принцип симметрии и концепция времени в акторно-сетевой теории (2019)
Круглый стол "Феномен аномии в контексте эпистемологической дихотомии "теория — факт" (2019)
Shestakovskyi O. - Internal homonegativity among men having sex with men: a comparative cross-national study, Kasianczuk M., Trofymenko O., Chepurko G., Djuma V., Howell S. (2019)
Maksymenko O. - Sketching a future for sociology and sociologists (A conference in memory of Natalia Panina and Myroslav Popovich) (2019)
Иващенко Е. - Внутренне перемещенные лица: реалии и перспективы (2019)
Резник В. - Отдел истории и теории социологии Института социологии НАН Украины: направления исследований (2019)
ДАК МОН Украины информирует... (2019)
Вовканыч С. - Украинская национальная идея как основополагающая составляющая системы построения государства: социогуманистическое видение и миссия (2019)
Судаков В. - Инновационные когнитивные стимулы исследования экзистенциальных основ организации общественной жизни и персонифицированных социальных практик (2019)
Профессору Эдуарду Андреевичу Афонину — 70! (2019)
До читачів (2018)
Переднє слово (2018)
Комунікація і політика за доби постправди (2018)
де Лара Ф. - Дезінформація і пропаґанда за часів постправди (2018)
Пролеєв С. - Теоретична злиденність дискурсу "пост-" (2018)
Бистрицький Є. - Екзистенційна істина і пост­правда (2018)
Козловський В. - Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому (2018)
Аветисян А. - Методологічні засади візуальної теорії у філософських проектах Мориса Мерло-Понті і Жиля Дельоза (2018)
Шамрай В. - Криза демократії та ефект публічного дискурсу (2018)
Лях В. - Сектор історії східної філософії: становлення, здобутки та перспективи, Ярош О. (2018)
"Священна та проклята людина" Джорджо Аґамбена (2018)
Залужна А. - Релігії та церкви перед викликами інформаційного суспільства (2018)
До читачів (2018)
Переднє слово (2018)
Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду (2018)
Тур М. - Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії (2018)
Кислюк К. - Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи (2018)
Надурак В. - Два типи моральних рішень (2018)
Мулярчук Є. - Громадянське самовизначення та громадянський етос (2018)
Correia C.-J. - Consciousness and personal identity (2018)
Загороднюк В. - Сучасні тенденції розвитку англомовної герменевтичної традиції (2018)
Переклад твору Фридриха Ніцше "Ранкова зоря" (2018)
Вимоги до авторів (2018)
До читачів (2018)
Переднє слово (2018)
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність (2018)
Бойченко М. - З Марксом: за Маркса і проти Маркса (2018)
Білоус Т. - Джон Мейнард Кейнс – економіст і філософ (2018)
Кейнс Дж.-М. - Завершальні зауваги про соціальну філософію, що може випливати із загальної теорії (2018)
Поліщук О. - Стратегічна дія та генеза "гібридної війни" (2018)
Sepetyi D. - Making Sense of the Puzzle of Matter: Idealistic Challenge and Quasi-Kantian Response (2018)
Blashkiv O. - Intellectuals in the Face of Historic Turmoil: "The Revenge of the Printer" by Stanislav Rosovetskyj as Academic Fiction (2019)
Bondar N. Yu. - The Specific Character of the Archetype of Home in the Novel "House of Doctor Dee" by P. Ackroyd (2019)
Демешко І. М. - Антропонімікон у поезії Євгена Маланюка: семантико-стилістичний аспект (2019)
Дерій М. А. - Тема "золотої лихоманки" у збірці Джека Лондона "Північні оповідання" (2019)
Донец С. М. - Заголовок как элемент сильной позиции в рассказах С. Моэма (2019)
Елисеенко А. П. - Общественно-политические взгляды Б. Садовского: от черносотенства до большевизма (2019)
Kozii O. - The Image of a Tree as the Embodiment of Philosophical Concepts in J. R. R. Tolkien’s Oeuvre (2019)
Козорог О. В. - "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди и итальянская комедия дель арте. В помощь учителю начальных классов, Константинова Л. В. (2019)
Kuznetsova O. S. - Cognitive Narratology: Methods and Prospects of Research (2019)
Лобзова С. Л. - Трансформація романтичних мотивів у романі Патріка Зюскінда "Парфумер" (2019)
Нестеренко Н. П. - Топосні характеристики моделей хронотопу в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" (2019)
Разуменко И. В. - Европейская цепь литературной преемственности – Ж. Санд, И.С. Тургенев, Э. Золя (2019)
Разуменко Т. О. - Испанская тема в рассказах Э. Хемингуэя "Победитель не получает ничего" (2019)
Силаев А. С. - Научные школы кафедры мировой литературы ХНПУ им. Г. С. Сковороды: История и современность, Журенко М. Н. (2019)
Корягін В. М. - Інформаційна інтерпретація устрію фізичного виховання й системи контролю в освітніх установах, Блавт О. З. (2015)
Захарина Е. А. - Этические проблемы адаптивного спорта (на примере Паралимпийских игр) (2015)
Зубехіна Т. В. - Експериментальна перевірка ефективності організаційно-методичних умов формування інформаційної культури бакалаврів із туризму (2015)
Пінчук В. Ф. - Механізм функціонування фізичного виховання ВНЗ, Григорович О. С., Демчук І. В., Підгурська О. П., Кособуцький Ф. Т., Годлевський П. М. (2015)
Яременко В. В. - Мультимедійні технології в сучасній системі підготовки борців, Колос М. А. (2015)
Благій О. Л. - Технологія впровадження засобів туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді, Ячнюк М. Ю. (2015)
Голованова Н. Л. - Характеристика двигательной активности учащейся молодежи (2015)
Гончар Г. І. - Концептуальні підходи до пояснення нового вектора формування особистої фізичної культури студентів у процесі неспеціальної фізкультурної освіти (2015)
Пальчук М. Б. - Ставлення студентів до занять фізичним вихованням у ВНЗ, Кенсицька І. Л. (2015)
Фурман Ю. М. - Застосування комп'ютерної програми "Health calculation" для визначення й оцінки аеробної продуктивності людини, а також максимально допустимої величини енерговитрат під час занять оздоровчим бігом, Брезденюк О. Ю., Брезденюк О. О. (2015)
Ярмак О. М. - Аналіз захворюваності студентської молоді Білоцерківського національного аграрного університету (2015)
Апайчев А. В. - Обоснование программы занятий с использованием средств "Outdoor Activity" для мужчин второго зрелого возраста (2015)
Гамалий Н. В. - Морфофункциональные особенности женщин 20–35 лет, занимающихся велоаэробикой (2015)
Козакова К. Г. - Корекція психоемоційного стану жінок другого зрілого віку засобами SPA-процедур, Андрєєва О. В. (2015)
Левандовська Л. Ю. - Ефективність застосування програми індивідуалізації фізичного виховання школярів (2015)
Мисів В. М. - Нестимульований розвиток рухових якостей дівчаток із різними соматотипами впродовж 8-14 років (2015)
Ніколаєв Ю. М. - Формування розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей учнів 1-4-х класів засобами акробатики та гімнастики, Ніколаєв С. Ю., Санюк В. І. (2015)
Фурман Ю. М. - Вплив бігових навантажень в аеробному режимі енергозабезпечення на функціональну підготовленість та компонентний склад маси тіла дівчат 17-21 років із "високим" умістом жирового компонента, Брезденюк О. Ю. (2015)
Футорный С. М. - К вопросу о приоритетных видах двигательной активности мужчин зрелого возраста (2015)
Вінтоняк О. В. - Показники психофізичного здоров’я дошкільнят Івано-Франківщини (2015)
Альошина А. І. - Концептуальні основи профілактики й корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату в дітей та молоді (2015)
Баннікова Р. О. - Відновлення рухової функції після цереброваскулярних захворювань за допомогою фізіологічно адаптованих методик, Магнушевський Ю. В., Калінкін К. Л. (2015)
Василенко Е. В. - Основные направления физической реабилитации недоношенных детей с перинатальными поражениями нервной системы, Марценюк И. М. (2015)
Вітомський В. В. - Методичні основи побудови програми із фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з функціонально єдиним шлуночком серця (2015)
Глыняна О. О. - Оценка эффективности кинезиотейпирования коленного сустава при разрыве менисков (2015)
Демчук С. П. - Особливості рухової сфери молодших школярів із депривацією слуху (2015)
Долгієр Є. В. - Вплив програми з фізичної реабілітації засобами оздоровчої аеробіки на фізичну працездатність жінок, хворих на нейроциркуляторну дистонію (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації (2015)
Жарова И. О. - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма в процессе физической реабилитации подростков с первичным ожирением (2015)
Кашуба В. А. - Проблематика двигательной деятельности детей и подростков с нарушениями слуха, Маслова Е. В. (2015)
Люгайло С. С. - Результаты экспресс-оценки функционального состояния и резервных возможностей организма юных спортсменов: рациональная коррекция стратегии и обоснование тактики процесса физической реабилитации (2015)
Манжуловский В. Н. - Физическая реабилитация женщин с ишемической болезнью сердца на постклиническом этапе реабилитации, Андрияш Р. О., Назаренко В. С. (2015)
Марченко О. К. - Результати дослідження пацієнтів з остеохондрозом, ускладненим порушенням постави в грудному відділі хребта, за допомогою апарату "Медіскрін", Дешевий Є. Г., Кобінський О. В. (2015)
Ніканоров О. К. - Особливості порушення рухової функції колінного суглоба при ушкодженні передньої хрестоподібної зв’язки та роль засобів фізичної реабілітації в її відновленні (2015)
Пастухова В. А. - Влияние программы физической реабилитации на показатели функционального состояния у лиц с вертеброгенной патологией в стадии ремиссии, Кормильцев В. В. (2015)
Рідковець Т. Г. - Аналіз впливу термоконтрастних методів фізичної реабілітації на пацієнтів з есенційною формою гіпертензії, Білий В. В. (2015)
Рой І. В. - Використання методу стабілографії для оцінки ефективності реабілітаційного лікування хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки, Зінченко В. В., Кравчук Л. Д., Русанов А. П. (2015)
Rozhkova T. - The Influence of Physical Rehabilitation Program on Training and Competitive Activity of the High Qualified Dancers with a Posture Disorders (2015)
Сіренко Р. Р. - Оздоровче плавання як засіб корекції психоемоційного стану осіб із порушеннями постави, Пижик О. С., Козакова Т. В. (2015)
Альошина А. І. - Профілактика порушень постави молодших школярів із відхиленнями розумового розвитку засобами адаптивної фізичної культури, Бичук О. І., Альошина А. О. (2015)
Андрейцев В. О. - Характеристика технико-тактических действий борцов вольного стиля на современном этапе (2015)
Дереповський С. В. - Розвиток фізичної підготовки футболістів 12–14 років із допомогою різних видів фітнесу, Петрович В. В., Бичук І. О. (2015)
Деркач В. М. - Динаміка спеціальної фізичної підготовленості легкоатлеток-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату протягом передзмагального етапу (2015)
Дьяченко А. Ю. - Контроль функциональной подготовленности футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Гхантх Джаббар Банитараф (2015)
Эделев А. С. - Подходы к повышению уровня функциональной подготовленности в процессе совершенствования специальной выносливости бегунов на средние дистанции (2015)
Ніколаєнко В. В. - Управління процесом становлення спортивної майстерності в юних футболістів (2015)
Клімашевський О. В. - Аналіз техніки метання списа найсильніших спортсменів світу (2015)
Садек Древел Халаф - Методические, социальные и климатические факторы реализации спортивной тренировки футболистов Ирака (2015)
Сушко Р. О. - Оценка эффективности технико-тактической деятельности баскетболисток с учетом различий периодов игровой деятельности, Мустафа Асаад Муншид Ал-Фартуси (2015)
Фурман Ю. М. - Вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на відновлення функції серцево-судинної системи кваліфікованих хокеїстів на траві після дозованих фізичних навантажень, Сулима А. С. (2015)
Хамуда Сададі - Методичні основи спеціальної фізичної підготовки, спрямовані на підвищення функціонального забезпечення спеціальної витривалості бігунів на середні дистанції, Єременко О. А. (2015)
Швай О. Д. - Особливості тестування фізичної підготовленості юних волейболістів, Ковальчук А. Д., Цюпак Ю. Ю. (2015)
Шевченко А. Ю. - Удосконалення системи підготовки кваліфікованого спортивного резерву у футболі, Ніколаєнко В. В. (2015)
Фурман Ю. М. - Влияние современного спорта на опорно-двигательный аппарат спортсмена (2015)
Наші автори (2015)
Інформація для авторів (2015)
Наукове видання (2015)
До читачів (2018)
Переднє слово (2018)
Громадянські протести в контексті державотворення (2018)
Хома О. - Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот (2018)
Карачевцева Л. - Протест з позиції філософа, що розмірковує про справедливість (2018)
Ахутін А. - Володимир Соломонович Біблер та його діа-логіка культури, Берлянд І. (2018)
Біблер В. - Цивілізація і культура. Філософські роздуми у переддень XXI сторіччя (фраґменти) (2018)
Фостяк Т. - Акт уявлення цінності: феноменологічний аналіз (2018)
Аветисян А. - Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті) (2018)
Бакаєв М. - Значення герменевтики природи для становлення універсальної герменевтики (2018)
Оголошення (2018)
Єрмоленко А. - Пам’яті Мирослава Поповича (2018)
Симончук О. - Ерик Олін Райт (1947–2019) (2019)
Райт Е. О. - Засади неомарксистського класового аналізу (2019)
Коваліско Н. - Добробут і нерівність у порівняльній перспективі: випадок Польщі та України, Макеєв С. (2019)
Сусська О. - Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій (2019)
Малюк А. - К. Маркс про роль капіталізму в формуванні всесвітньо-історичних відносин (2019)
Лощінін М. - Етичні критерії цивілізаційного вибору, Привалов Ю., Сапелкін Ю. (2019)
Акулов М. - Принцип симетрії та концепція часу в акторно-мережевій теорії (2019)
Круглий стіл "Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії "теорія — факт" (2019)
Shestakovskyi O. - Internal homonegativity among men having sex with men: a comparative cross-national study, Kasianczuk M., Trofymenko O., Chepurko G., Djuma V., Howell S. (2019)
Maksymenko O. - Sketching a future for sociology and sociologists (A conference in memory of Natalia Panina and Myroslav Popovich) (2019)
Іващенко К. - Внутрішньо переміщені особи: реалії та перспективи (2019)
Резнік В. - Відділ історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України: напрями досліджень (2019)
ДАК МОН України інформує... (2019)
Вовканич С. - Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія (2019)
Судаков В. - Інноваційні коґнітивні стимули дослідження екзистенціальних засад організації суспільного життя та персоніфікованих соціальних практик (2019)
Професорові Едуарду Андрійовичу Афоніну — 70! (2019)
До 95-річчя від дня народження професора Максютіної Ніни Павлівни (2019)
Білоус М. В. - Медичне забезпечення військ у інтегрованій інформаційній мережі логістичного забезпечення Збройних Сил України, Рижов О. А., Шматенко О. П., Галан О. В. (2019)
Кривов'яз О. В. - Обізнаність студенток щодо факторів ризику раку молочної залози (результати соціологічного дослідження), Щерба І. К., Томашевська Ю. О., Кудря В. В. (2019)
Соловйов С. О. - Фармакоекономічні дослідження технологій профілактики ВПЛ-асоційованих патологій шийки матки, Жук С. І., Кондратюк В. К., Дзюблик І. В., Трохимчук В. В. (2019)
Демченко С. А. - Синтез та противірусна активність ариламідів 1-(пара-толіл)-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента|сd| азулен-3-карботіонової кислоти, Федченкова Ю. А., Івасенко А. М., Суховєєв В. В., Демченко А. М. (2019)
Лелюх М. І. - Біологічна активність гетероциклічних систем на основі функціонально заміщених 1,3,4-тіа(окса)діазолів (огляд) (2019)
Бурлака Б. С. - Термогравіметричні дослідження нового інтраназального гелю з ноопептом, Бєленічев І. Ф., Гладишев В. В. (2019)
Пальчевська Т. А. - Розроблення методики визначення технологічних домішок 3,5-динітро- та 3,5-діамінобензойних кислот під час синтезу натрію амідотризоату, Баула О. П., Бессарабов В. І., Пальчевський К. В. (2019)
Михайленко О. О. - Дослідження біологічно активних речовин приймочок крокусу посівного (шафрану) з України (2019)
Кононенко Н. М. - Вплив сухого екстракту капусти городньої на місцевий неспецифічний протеїназ-інгібіторний потенціал слизової оболонки шлунка на моделі гострої виразки шлунка, Мірзалієв М. Т., Чікіткіна В. В. (2019)
Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee - The study of influence of the extracts obtained from prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver, Senyuk I. V., Lenchyk L. V., Upyr T. V. (2019)
Пам'яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана Сергійовича Чекмана (2019)
Вихідні дані (2019)
Слово редактора (2019)
Wasiuta О. - Logika teorii spiskowych w dobę internetu, Wasiuta S. (2019)
Литвин В. - До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур (2019)
Бурдяк В. - Зміни в зовнішній політиці Республіки Болгарія під впливом російського чинника (2019)
Володін І. - Проєкт "Новий шовковий шлях" як запобіжник сепаратизму в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (2019)
Guchua А. - Cyberwar as a Phenomenon of Asymmetric Threat and Cyber-Nuclear Security Threats, Zedelashvili Т. (2019)
Кибіч Я. - Особливості британського підходу до процесу європейської інтеграції (2019)
Novoskoltseva L. - Globalization as Principal Vector of the World Development (2019)
Федуняк С. - Cубрегіональні проєкти в контексті розвитку Східного партнерства ЄС (2019)
Гуйтор М. - Органи місцевого самоврядування України та Республіки Мол-дова: порівняльний аналіз, Карпо В. (2019)
Карпчук Н. - Медіальні донесення з війни як інструмент протидії у медіавійні (2019)
Lichota W. - The Assessment of the Effectiveness of the Implementation of Infrastructural Investments within the Regional Operational Programme for the Podkarpackie Province Throughout 2007-2013 (2019)
Логвінова Д. - Виборча система в Канаді (2019)
Lupul Т. - Francophone Immigrants Outside Quebec and Anglophone Immigration in Quebec: A Comparatative Statistical Data Analysis (2019)
Репецька А. - Пріоритетні завдання законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні щодо європейської інтеграції (2019)
Чоловська О. - Зв’язок між регіональним і національним рівнем електоральної конку-ренції та параметрами структуризації партійних систем в країнах Вишеградської групи (2019)
Шурко О. - Політичний стереотип у процесі політичної комунікації (2019)
Барна О. - Гуманітарний простір як об’єкт гібридної війни: наслідки для України (2019)
Була С. - Основні шляхи вдосконалення гендерної політики у системі держа-вного управління в Україні, Клим Л. (2019)
Богатирець В. - Культурна пам’ять в урбаністичному просторі як чинник формування ідентичності, Мельничук Л. (2019)
Філіпенко Д. - Роль референдуму 1 грудня 1991 року в становленні політичної системи України (2019)
Shuliak А. - Retrospective Analysis of Information Democracy in the Political and Information Space of Ukraine (1991-2018) (2019)
Макар В. - Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення (Частина 2), Макар Ю., Семенко В., Стецюк А. (2019)
Мельничук Л. - Олег Козачук – доктор наук та стипендіат Програми імені Фулбрайта (2019)
Білецький Б. - Юрій Макар, Університети мого життя. Спогади (2019)
Жак В. - Лєшек Сикульський, Російська геополітика і інформаційна війна (2019)
Lupul Т. - How Democracy Functions in Ethnically Divided Societies, and Power-Sharing Minorities (2019)
До наших допиcувачів (2019)
Коваліско Н. - Економіка і соціологія нерівності: емпіричні свідчення ґлобальних тенденцій, Макеєв С. (2018)
Сорока Ю. - Мова ворожнечі в перспективі соціології культури (2018)
Бевзенко Л. - Інтеґративна концепція соціальної напруженості — методологія, концептуальна схема, прагматика (початок) (2018)
Казаков В. - Ідеальний тип у творчості Карла Маркса та Макса Вебера (2018)
Бурлачук В. - Метамарксизм у політичній теорії Алена Бадью (2018)
Прибиткова І. - Поліцейський характер радянської паспортної системи (2018)
Коритнікова Н. - Репрезентація формування електронного уряду в українських медіа (2018)
Глебова Н. - Підходи та структура соціологічного дослідження соціальної компетентності: на прикладі дослідження фахівців водного транспорту (2018)
Burova O. - Gentrification: Historical Overview and Current Trends (2018)
Неформальні практики у формуванні посткомуністичних етнокультурних ідентичностей (інтерв'ю В.Степаненка з А.Полезе) (2018)
Polese A. - Ukraine's Museum of Anti-Terrorist Operation (2018)
Сакада М. - Тернистими стежками соціологічної науки (1960–1980-ті роки) (2018)
Єщенко П. - Робітничий клас України в обіймах сучасного Левіафана (2018)
Пам'яті Любові Лещенко (2018)
Бєлєнок О. - Слово про справжню людину (Присвячено Євгену Суїменку) (2018)
Грищенко І. М. - Колонка головного редактора (2019)
Напрямок руху обумовлює мотивація. КНУТД пропонує комплексний підхід для розвитку легкої промисловості (2019)
Омельченко В. Д. - Проблеми гармонізації стандартів легкої промисловості України до вимог європейського співтовариства, Прокопова Є. А. (2019)
Shoe Design Event. Безпрецедентний крок університету до бізнесу (2019)
Колаборація дизайн-студії взуття КНУТД (2019)
Львівський коледж індустрії моди. Історія та сучасність (2019)
Сузір’я каштан. Підсумки ХVI Міжвузівського конкурсу молодих дизайнерів (2019)
Інтерв’ю переможців та призерів конкурсу (2019)
Уніформа як обличчя бізнесу. Перша національна спеціалізована виставка підприємств легкої промисловості (2019)
Водзінська О. І. - Дизайн-проектування одягу для занять йогою. Повідомлення 1, Різик Ю. М. (2019)
Давиденко І. В. - Структурування композиційних та конструктивних засобів проектування одягу для вагітних, Ніколаєва Т. В., Гайова І. Л. (2019)
Кизимчук О. П. - Порівняння методів визначення розтяжності еластичного трикотажу, Мельник Л. М., Токовенко А. В., Обухевич С .А. (2019)
Садретдінова Н. В. - Науково-теоретичний аналіз аспектів споживання екологічного одягу, Гуменюк Ю. О. (2019)
Грищенко І. М. - Колонка головного редактора (2019)
День працівників легкої промисловості Вітання з нагоди професійного свята (2019)
Легка промисловість України: бути чи не бути (2019)
Печерські каштани. Міжнародний конкурс молодих дизайнерів (2019)
Народження парашуту. НВП Авіаційні системи України (2019)
Текстиль-тест. Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія (2019)
Кизимчук О. П. - Вплив кількості пресових петель на властивості подвійного трикотажу, Буряк О. В., Головня О. В. (2019)
Рамазанова Х. - Исследование параметров строения и дизайна азербайджанских национальных платков келагаи, Фарзалиев М., Искендерова Э. (2019)
Водзінська О. І. - Дизайн-проектування одягу для занять йогою. Повідомлення 2 (2019)
Супрун Н. П. - Розробка сучасного одягу для людей з інвалідністю, Зубкова Л. І., Пожилов-Несміян Г. М., Ващенко Ю. О. (2019)
Супрун Н. П. - Всеукраїнський фестиваль інновацій. Популяризація розробок вітчизняних вчених та інноваторів (2019)
Комунікація і політика за доби постправди: Круглий стіл журналів "Філософська думка" та "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" (2018)
Бистрицький Є. - Екзистенційна істина і постправда (2018)
Пролеєв С. - Теоретична злиденність дискурсу "пост-" (2018)
де Лара Ф. - Дезінформація і пропаґанда за доби постправди (2018)
Бевзенко Л. - Інтеґративна концепція соціальної напруженості — методологія, концептуальна схема, прагматика (закінчення) (2018)
Дембіцький С. - Вимірювання геополітичних орієнтацій в Україні: конструювання соціологічних тестів "RF-geopol" і "EU-geopol" (2018)
Сальнікова С. - Онлайн-дослідження соціальної мережі соціологічних журналів України (2018)
Малюк А. - Концепція ґлобалізації К.Маркса: спроба теоретичної реконструкції (2018)
Pliushch V. - Postmodern Nomadism and Neotribalism in Today's Ukrainian Society, Tancher V. (2018)
Експертне інтерв'ю з Л. В. Сохань, проведене 09.03.2007 року (2018)
Мейжис І. - "Ольвійський форум–2018: стратегії країн Причорноморського реґіону в геополітичному просторі", Калашнікова Л. (2018)
Степаненко В. - Методологічні семінари Інституту соціології НАН України у 2018 році (2018)
Костенко Н. - Елементарні частки ґлобальної комунікації (2018)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" 2018 року (2018)
Emelyanova N. Yu. - Cytological and morphometric peculiarities of the gingival cells in patients with coronary heart disease (2018)
Фесенко Д. В. - Коррекция микроциркуляторного статуса ротовой полости при моделировании ревматоидного артрита (2018)
Буряковська О. О. - Порушення сну, що супроводжуються денною сонливістю в пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Кисиленко К. В. - Постпрандіальна дисліпідемія у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Ковальова О. М. (2018)
Немцова В. Д. - Вплив субклінічної гіпофункції щитоподібної залози на ступінь інсулінорезистентності в пацієнтів з коморбідною патологією (2018)
Абдряхімов Р. А. - Характер способів психологічного захисту в учасників бойових дій із травмою очей і частковою втратою зору (2018)
Гапонов К. Д. - Аналіз своєрідності клінічних проявів алкогольної залежності і постстресових розладів у хворих з різним рівнем психосоціального стресу (2018)
Іщук В. В. - Особливості патернів копінгу при психоендокринному синдромі на тлі первинного гіпогонадизму (2018)
Камінська А. О. - Предиктори формування комунікативного альянсу в сім'ях, де проживає хворий з ендогенним психічним розладом, Агішева Н. К. (2018)
Шевченко-Бітенський К. В. - Клініко-психопатологічна структура галюцинаторно-параноїдних розладів при деменціях змішаного генезу (2018)
Яворська Т. П. - Комунікативні бар'єри як основа порушення професійної взаємодії в лікувальному процесі пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями (2018)
Бець І. Г. - Клінічні результати застосування тактики малоінвазивного лікування пацієнтів з ушкодженнями дистальних метаепіфізів довгих кісток (2018)
Власова Т. Р. - Проблеми відтворення освітнього потенціалу сучасного суспільства (2019)
Зрибнєва І. П. - Сучасні підходи до управління ресурсами обє'днаних територіальних громад, Заволічна Т. Р., Заволічна К. Р., Зрибнєва К. С. (2019)
Мельник А. Ф. - Трансформація регіональних ринків медичних послуг в умовах інституційних реформ в Україні, Мельник Ю. В. (2019)
Бозуленко О. Я. - Формування напрямів ефективного контролю якості та безпеки споживчих товарів, Бозуленко О. Ю. (2019)
Жалба І. О. - Реклама в соціальних мережах як складова інтегрованої системи, Лозицька O. О. (2019)
Зеленко О. М. - Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції (2019)
Зибарева О. В. - Характеристика інструментів просування товарів харчової промисловості в інтернет-середовищі, Гайдукова О. О. (2019)
Лопащук І. А. - Проблеми сучасного розвитку малого підприємництва в сфері торгівлі (2019)
Попадюк О. В. - Системний аналіз трансформації розуміння сутності соціальної відповідальності у зарубіжній та вітчизняній науковій думці, Лучик О. І., Кравчук І. П. (2019)
Хитрова O. A. - Брендингові технології як спосіб популяризації товарів (2019)
Чичун В. А. - Сутність та значення управлінських рішень у роботі сучасного менеджера (2019)
Баєв В. В. - Організаційно-правові засади медичного страхування туристів, Баєва О. В., Антоненко І. Я. (2019)
Круглянко А. В. - Оцінка системи управління фінансами підприємства в умовах Інфляції (2019)
Табенська Ю. В. - Результативність контрольних заходів використання публічних фінансів (2019)
Багрій К. Л. - Характеристика сучасних методів та моделей фінансового аналізу в системі управління підприємством (2019)
Мустеца І. В. - Теоретичні і практичні аспекти внутрішнього аудиту суб'єктів державного сектору (2019)
Романчук А. Л. - Баланс суб'єкта державного сектору: інформаційна цінність та алгоритм складання, Рилєєв С. В. (2019)
Бабінська О. В. - Торговельна інтеграція як інструмент оптимізації співробітництва України з ЄС (2019)
Шинкарук Л. В. - Макроекономічна ситуація в Україні через призму інклюзивного розвитку економіки, Власенко Ю. Г., Геращенко В. О. (2019)
Готинчан І. З. - Про роль математики в системі професійної освіти майбутніх економістів, Дрінь І. І. (2019)
Виступ Президента України Петра Порошенка на загальних дебатах 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (2016)
Statement by the President of Ukraine during the General Debate of the 71st session of the United Nations General Assembly (2016)
Виступ Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на Сегменті високого рівня 31-ї сесії Ради ООН з прав людини (2016)
Statement by the Minister for Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin at the High-level Segment of the 31st regular session of the Human Rights Council (2016)
Зленко А. - Дипломатія — це тонка матерія (2016)
Zlenko A. - Diplomacy is a subtle matter... (2016)
Удовенко Г. - Формування незалежної дипломатії (2016)
Udovenko H. - Establishment of Independent Diplomacy (2016)
Огризко В. - Заручниця некомпетентності, приватних інтересів та малоросійства (несвяткові роздуми з нагоди 25-річчя дипломатії незалежної України) (2016)
Ohryzko V. - The Victim of Incompetence, Private Interests and "the Little Russian" (Non-Holiday Thoughts on the Occasion of the 25th Anniversary of Independent Ukraine’s Diplomacy) (2016)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2016)
Білорус О. - На передовій лінії "першого українського дипломатичного фронту" (2016)
Bilorus О. - At the Forward Line of "the First Ukrainian Diplomatic Front" (2016)
Корнєєнко Б. - Становлення посольства України в Грецькій Республіці (2016)
Kornieienko B. - Establishment of the Embassy of Ukraine in the Hellenic Republic (2016)
Лук’яненко Л. - Заснування Посольства України в Канаді: як це було (2016)
Lukianenko L. - How the Embassy of Ukraine in Canada Had Started: A True Story (2016)
Костенко Ю. - Відень початку 90-х. Спогади (2016)
Kostenko Y. - Vienna in the Early Nineties. Recollections (2016)
Дашкевич М. - До 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією (2016)
Dashkevych M. - On the Occasion of the Establishment of Diplomatic Relations Between Ukraine and Japan (2016)
Богаєвський Ю. - Ми не шукали своєї долі, вона сама обирала нас (2016)
Bohaievskyi Y. - We Did not Have Quest for Our Destiny, the Latter Chose Us Itself (2016)
Якобс Л. - Інтенсивний період наших двосторонніх відносин (2016)
Jacobs L. - Intensive Period in Our Bilateral Relations (2016)
Сокол І. - Білорусь – Україна. Здобутки та перспективи двосторонньої співпраці (2016)
Sokol I. - Belarus – Ukraine. Achievements and Prospects of Bilateral Cooperation (2016)
Мінчев К. - Болгарсько-українські відносини: сучасний стан (2016)
Minchev K. - Bulgarian-Ukrainian Relations: Current State (2016)
Бєлоцерковські Е. - "Пріоритетними є сфери, у яких ми маємо досвід" (2016)
Belotsercovsky E. - "The Areas in Which We Have Experience Are at the Forefront" (2016)
Бхарті М. К. - Індія та Україна: великі перспективи взаємодії (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського