Торчук М. В. - Формування навчально-пізнавальної компетентності студентів під час вивченні фізики в аграрно-технічних університетах (2013)
Трифонова О. М. - Вивчення математичних методів фізики як засіб підвищення фахової підготовки вчителів фізики (2013)
Чернявський В. В. - Стандартизація підготовки фахівців морської галузі на засадах компетентнісного підходу (2013)
Шевчук О. В. - Лабораторні роботи як засіб формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики (2013)
Щирба О. В. - Методологічні основи забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів та процес їх формування, Щирба В. С. (2013)
Gomez O. L. F. - Design and Development for a Simulator of Biophysical Cardiovascular Processes, Sanchez C. M. C., Lazalde A. R. (2013)
Бордюг О. В. - Експертні системи як засіб підвищення фахової компетентності з предметів фізико-технологічного спрямування (2013)
Бурдейна Н. Б. - Використання мультимедійних презентацій на лекційних заняттях з фізики, Благодаренко Л. Ю., Шут М. І. (2013)
Величко С. П. - Синергетичні засади розвитку системи сучасного навчального експерименту та обладнання з фізики (2013)
Глуханюк В. М. - Формування теоретичного рівня екологічної свідомості майбутніх учителів технологій (2013)
Дінділевич Є. М. - Методика створення запиту до ресурсів мас-медіа при дослідженні обраної теми фізичного змісту майбутніми вчителями фізики (2013)
Задорожна Ж. А. - Методичні особливості контрольно-вимірювальних матеріалів знань студентів з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання (2013)
Іваницький О. І. - Моделювання професійної діяльності у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізики (2013)
Килимник С. М. - Навчання фізики як процес управління навчально-пізнавальною діяльністю студента, Кух А. М. (2013)
Король В. П. - Структурна модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Краснолуцький К. К. - Педагогічні умови розвитку критичного мислення у майбутніх фахівців в процесі професійної підготовки (2013)
Кроитор Г. И. - Формирование технического мышления в процессе трудового обучения, Никорич В. З., Губанова А. А. (2013)
Кухар Л. О. - Конструювання тесту фахової компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Кух А. М. - Зміст професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя фізики, Кух О. М., Дінділевич Є. М. (2013)
Мартинюк М. Т. - Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегративного освітньо-галузевого підходу до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін, Декарчук М. В., Хитрук В. І. (2013)
Марущак О. В. - Зміст професійної компетентності майбутнього вчителя технологій з дизайну одягу (2013)
Мендерецький В. В. - Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення як методологічна складова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю, Недільська У. І. (2013)
Мыслинская Н. Л. - Педагогическая практика в профессиональной подготовке бакалавра педагогического образования, Никифоров К. Г. (2013)
Мястковська М. О. - Посилення міждисциплінарних зв’язків загальної фізики та інформатики у підготовці студентів (2013)
Рачковський О. М. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього учителя в навчанні загальної фізики засобами індивідуальних завдань, Криськов Ц. А. (2013)
Семерня О. Н. - Формирование методической компетентности будущего учителя физики (2013)
Слободяник О. В. - Готовність студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізики як чинник у формуванні висококваліфікованого вчителя, Величко С. П. (2013)
Смутко О. О. - Формування професійних компетентностей студентів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації під час проведення самостійних дослідів і спостережень з фізики (2013)
Соменко Д. В. - Проміжний аналіз результатів проведення спецкурсу для майбутніх учителів фізики "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" (2013)
Сондак О. В. - Індивідуалізація на практичних заняттях з фізики в медичних коледжах засобами інноваційних технологій, Тищук В. І. (2013)
Сопіга В. Б. - Організаційно-змістові аспекти підготовки майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників у 1950–1970 роках (2013)
Трегуб О. Д. - Інформаційно-комп’ютерні технології в проблемно-орієнтованому навчанні майбутніх учителів технологій (2013)
Чайковська І. А. - Опорні конспекти з фізики в системі компетентнісно-орієнтованого навчання (2013)
Чорна О. Г. - Науково-методологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх вчителів з безпеки життєдіяльності (2013)
Чорнобай К. Г. - Інтерактивні засоби експериментування в процесі підготовки майбутніх учителів фізики, Левенець О. Ю., Жихарєв І. В. (2013)
Чубар В. В. - Принципи відбору змісту профільного навчання старшокласників технологіям виробництва (2013)
Шишкін Г. О. - Показники готовності студентів до застосування інтегрованих знань (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бульба В. Г. - Державна гуманітарна політика України щодо розвитку освіти: механізми реалізації, Поступна О. В., Степанко О. В. (2013)
Мороз В. М. - Інституціональні можливості трудового потенціалу в контекстідержавного управління інституційними змінами (2013)
Степаненко С. В. - Проблеми теорії і методології державного регулювання економічного розвитку в умовах трансформаційних змін у суспільстві (2013)
Бережний В. О. - Сучасні концепції публічного управління (2013)
Шурма І. М. - Соціальний захист інвалідів як об'єкт державного управління (2013)
Владимиров М. В. - Державна влада в умовах розвитку громадянського суспільства (2013)
Домбровська С. М. - Державні механізми менеджменту якості вищої освіти України (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Концептуальні засади стратегії державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2013)
Колєнов О. М. - Сучасний стан охорони довкілля в Україні та результативність державної екологічної політики (2013)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин (2013)
Сухінін Д. В. - Основні підходи, принципи та методи проведення оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг у рамках системи управління якістю "Найкраща якість” (2013)
Терещенко Д. А. - Система державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону: теоретико-методологічний аспект (2013)
Монастирний В. М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання міжрегіонального співробітництва (2013)
Гнатенко А. І. - Теоретичні підходи до визначення механізму стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком (2013)
Мусєєв М. С. - Сучасні практики управління розвитком місцевої інфраструктури (2013)
Волик С. В. - Впливи спортивних мегаподій у процесі забезпечення "полюсів зростання” та "осей розвитку” (2013)
Бублій М. П. - Основні характеристики взаємодії громадянського суспільства та держави (2013)
Вировий С. І. - Теоретико-методологічні аспекти соціально-політичних прогностичних досліджень, Дяченко Н. П. (2013)
Криштанович М. Ф. - Місце і роль органів внутрішніх справ у системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Селютіна Н. Ф. - Модель взаємодії влади та населення на рівні індивіда (2013)
Собченко В. В. - Правове регулювання часу відпочинку (2013)
Семенов В. М. - Історіографія питання організації діяльності органів влади Слобідської України у другій половині XVII-XVIII ст. (2013)
Садовська А. Л. - Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами (2013)
Попов С. А. - Обґрунтування методики проведення верифікаційного дослідження (2013)
Садковий В. П. - Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України (2013)
Халіняк М. - Керівник державної служби: правовий статус і повноваження, Гнидюк Н. А. (2013)
Коновалова М. В. - Організація та функціонування державної служби України в умовах інноваційного розвитку (2013)
Сторожев Р. І. - Досвід формування позитивного іміджу державної служби: порівняльний аналіз (2013)
Глуховенко Ю. М. - Политика России и Европейского Союза в сфере гражданской защиты: исторические и правовые аспекты, Труш А. О. (2013)
Янчжен Ш. - Основные результаты и перспективы развития общественных организаций Китая (2013)
Хайфен Ч. - К вопросу о формировании китайским правительством национальной инновационной системы (2013)
Сергєєва О. Ю. - Мовний чинник у формуванні та розвитку територіальної громади: європейський досвід (2013)
Шатило О. А. - Механізми забезпечення національних економічних інтересів в енергетичній сфері: досвід США (2013)
Ель-Шаманді С. Х. - Державне регулювання українсько-польської інвестиційної діяльності на центральному та регіональному рівнях (2013)
Ткач О. І. - Взаємна відповідальність держави і суспільства в соціальній політиці як чинник політичного розвитку, Ларіна Н. Б. (2013)
Дорошенко В. С. - До питання управління соціальною сферою (2013)
Лунячек В. Е. - Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні, Лунячек Н. О. (2013)
Меляков А. В. - Концептуальні підвалини гуманітарної політики України: до історії формування (2013)
Рыбка С. В. - Преобразование передаточной функции физически не реализуемого аналогового прототипа для синтеза цифровой гребенки фильтров с линейной фазочастотной характеристикой из p-плоскости в z-плоскость, Дробик А. В., Толюпа С. В. (2011)
Гайдаманчук В. А. - Особенности доставки сигналов частотной и временной синхронизации в системах мобильной связи 3G/LTE с использованием технологии распределенных базовых станций, Семенко А. И. (2011)
Гостев В. И. - Упрощение математических моделей систем автоматической регулировки передатчика, Кунах Н. И., Ткаленко О. Н. (2011)
Стрельницкий А. А. - Влияние размеров и взаимного расположения апертур легитимного и отводного каналов на вероятность обнаружения работы беспроводных систем связи, Стрельницкий А. Е., Цопа А. И., Шокало В. М., Ягудина Е. В. (2011)
Сапожников Н. Е. - Построение линейного вероятностного поточного шифратора, Столярчук Ю. Ю., Моисеев Д. В. (2011)
Князева Н. А. - Метод оценки структурной надежности сети при изменении ее структуры, Ненов А. Л. (2011)
Бойченко О. В. - Эффективная маршрутизация в сетях радиодатчиков с применением методов направленной диффузии, Торошанко А. С. (2011)
Власов О. М. - Обмеження при створенні солітонних ліній зв'язку, Бондаренко О.В. (2011)
Скубак О. М. - Деякі питання визначення конструктивних параметрів оптичних кабелів зі стрічковим осердям, Манько О. О. (2011)
Зайцев Г. Ф. - Импульсный стабилизатор напряжения с принципом управления по отклонению с астатизмом первого порядка. Математическая модель, исследование устойчивости стабилизатора, Лысенко Д. А., Булгач Т. В., Градобоева Н. В. (2011)
Ничай І. В. - Аналітичний розв’язок задачі збудження періодично-неоднорідної діелектричної пластини стороннім джерелом (2011)
Банзак Г. В. Селюков А. В. - Методика определения оптимальных параметров стратегии технического обслуживания "по состоянию” с адаптивным изменением периодичности контроля объекта, Цыцарев В. Н. (2011)
Азаренко Е. В. - Устройство для определения направления на акустические сигналы, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2011)
Вишнівський В. В. - Пристрій контролю технічного стану цифрових вторинних джерел живлення з використанням методу динамічного впливу навантаження , Кожедуб Ю. В. (2011)
Савченко А. С. - Модификация критерия обобщенной работы для оптимального управления вычислительной сеть (2011)
Лавлинский Н. П. - Синтез недискретных баркеровских сигналов по обобщенной матрице АКФ Лавлинского. Часть II (2011)
Вильский Г. Б. - Информационно-коммуникационное обеспечение систем управления безопасностью судоходства, Надич М. М. (2011)
Бокла Н. І. - Дослідження кореляційних властивостей ПВП за кодом голда з використанням системи MATLAB (2011)
Титул, зміст (2007)
Нижник Н. Р. - Система національного законодавства потребує професійного аналізу, Алексєєв В. М. (2007)
Ромашов Р. А. - Реалистический позитивизм как интегративный тип современного правопонимания (2007)
Кабачинський М. І. - Правові основи утворення Прикордонних військ України і розвитку їхньої оперативно-службової діяльності (вересень 1991-го — 1993 рік), Мідянець Л. А. (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Підходи до дослідження правової свідомості підлітків (2007)
Ковтонюк А. М. - Основні концепції права в інтегративній юриспруденції (2007)
Мельник З. П. - Правова ментальність і рецепція (2007)
Панич Н. Ю. - Створення та правовий статус Галицької фінансової прокуратури (1852 — 1918 рр.) (2007)
Барабаш Ю. Г. - Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування (2007)
Назаренко С. В. - Щодо статусу депутатів місцевих рад: конституційно-правовий аспект (2007)
Усаченко Л. М. - Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту громадян (2007)
Демичев А. А. - Смерть как юридический факт в гражданском процессе, Исаенкова О. В. (2007)
Кучеренко І. М. - Право на управління майном співвласників багатоквартирного будинку (2007)
Стефанчук Р. О. - До питання розуміння гідності фізичної особи та її правового режиму в контексті вітчизняних та європейських традицій права (2007)
Белоусов Ю. В. - Вопросы правового положения субъектов гражданского процесса по новому Гражданскому процессуальному кодексу Украины, Юдин А. В. (2007)
Білоусов Ю. В. - Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі, Рибчак М. Б. (2007)
Герц А. А. - Підстави виникнення правовідносин з іпотеки майнового комплексу (2007)
Загайнова С. К. - Современные проблемы определения правовой природы судебных актов в гражданском и арбитражном процессах (2007)
Зілковська Л. М. - Правове регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2007)
Стефанчук М. О. - Окремі питання здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав у корпоративних правовідносинах (2007)
Чорна Ж. Л. - Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин (2007)
Сеник С. В. - Укладення договору субпідряду у капітальному будівництві (2007)
Ватрас В. А. - Про правосуб’єктність сім’ї (2007)
Трач О. М. - Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження (2007)
Іванов С. О. - До питання про цивільно-правовий статус Міністерства оборони України (2007)
Нігреєва О. О. - Деякі питання реєстрації договору іпотеки морського судна в Україні (2007)
Тераз Р. І. - Становлення та тенденції розвитку правового регулювання відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг) (2007)
Філіп’єв А. О. - Приватне право невизнаних держав та практика правозастосування (2007)
Морозова С. Є. - Окремі питання призначення опікуна та піклувальника за заповітом (2007)
Івачевська Г. В. - Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права (2007)
Лопушанський Т. В. - Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні (2007)
Подколзін І. В. - Реалізація принципу повного відшкодування збитків у Цивільному кодексі України (2007)
Рим Т. Я. - Питання уніфікації понятійного апарату щодо упущеної вигоди (2007)
Таш’ян Р. І. - Класифікація односторонніх правочинів (2007)
Шама Н. П. - Підстави розірвання спадкового договору (2007)
Мірзоян А. А. - Деякі питання систематизації договорів про надання послуг (2007)
Рєзнікова В. В. - Послуга як правова категорія та ознака посередницьких договорів (2007)
Бляхарський Я. С. - Періодизація розвитку законодавства сфері електроенергетики (2007)
Гуменюк І. О. - Проблеми використання європейських соціальних стандартів у законотворчій діяльності України (2007)
Бондар В. В. - Управління в галузі використання і охорони земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів (2007)
Домбровський С. Ф. - Окремі питання удосконалення організації юридичного обслуговування в системі агропромислового комплексу України (2007)
Антонюк У. В. - Державний контроль і нагляд щодо забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту (2007)
Дремлюга К. О. - Набуття права оренди земельної ділянки: правове регулювання (2007)
Кобильнік Д. А. - Правова природа публічних фінансових ресурсів (2007)
Чеховська І. В. - Основні напрями вдосконалення державного управління у житлово-комунальній сфері (2007)
Мота А. Ф. - Історичні аспекти розвитку процесуальних повноважень Державної прикордонної служби України в протидії адміністративним правопорушенням (2007)
Зозуля І. В. - Питання реформування системи Міністерства внутрішніх справ України в контексті європейського вибору (2007)
Капітанчук Л. Ю. - Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції (2007)
Бортняк В. А. - Проблемні питання трактування поняття податкового боргу (2007)
Гордін О. Я. - Відшкодування непрямих податків: стан та перспективи законодавчого регулювання (2007)
Коленик В. О. - Правовий статус платника податку на додану вартість (2007)
Михайленко Д. О. - До проблеми узгодження змісту термінів у податковому законодавстві України (2007)
Тимошевський Д. В. - Особливості регулювання кредитних відносин в оподаткуванні (2007)
Кафарський О. В. - Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в сфері сільського туризму (2007)
Скотар М. Я. - Деякі аспекти адміністративно-правового регулювання Національним банком України у сфері банківського кредитування (2007)
Виговський Д. Л. - Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні (2007)
Нікіфорова Т. І. - Розвиток вчення про обставини, які пом’якшують покарання в кримінальному праві України (2007)
Чорний Р. Л. - Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність співучасників злочину (2007)
Ніколаєнко Т. Б. - Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст (2007)
Капліна О. В. - Історичне тлумачення норм кримінально-процесуального права (2007)
Завгородня В. М. - Проблемні питання реалізації кримінально-процесуального права на захист обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою (2007)
Карпенко М. О. - Деякі питання вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (2007)
Луцик В. В. - Підстави повернення кримінальної справи прокурору за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України: проблемні питання (2007)
Кучугурный Д. А. - Применение силы в борьбе с международным терроризмом (2007)
Сердюк В. В. - Проблемні питання касаційного провадження у Верховному Суді України (2007)
Пишньов Д. І. - Співвідношення прокурорського нагляду та діяльності контролюючих органів (на прикладі аграрного сектора) (2007)
Русанова І. О. - Суд присяжних як форма захисту громадян (2007)
Мельничук Л. М. - Європейський досвід реалізації сімейної політики (2007)
Кучерук С. С. - Механізми реалізації соціальної безпеки в Україні (2007)
Гудима Н. В. - Норми-стимули у функціонуванні та розвитку принципів відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління (2007)
Рєзнік В. В. - Поняття принципу стратегічного державного управління (2007)
Калюжний К. Р. - Стан державного регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини за кордоном та в Україні, Усенко О. В. (2007)
Шпекторенко І. В. - Поняття та структура феномену професійної мобільності державного службовця (2007)
Григор’єва І. С. - Про окремі імперативи сучасного економічного розвитку (2007)
Фоломкіна І. С. - Оптимізація стратегічних маркетингових рішень в процесі реалізації стратегічного набору підприємств (2007)
Сейдаметова Л. Д. - Деякі питання оцінки ефективності інвестицій що до проекту "Програма розселення і облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим” (2007)
Родіонова Ю. М. - Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств з виробництва молочної продукції як фактор забезпечення конкурентних переваг (2007)
Мартусенко І. В. - Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області (2007)
Синчак В. П. - Передумови виникнення та розвиток неокласичних концепцій в оподаткуванні (2007)
Шевченко С. Г. - Деякі питання сучасного підходу до обґрунтування суті грошей (2007)
Кулинич Р. О. - Вдосконалення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (2007)
Бучковська Я. Г. - Побудова колективної функції вигідності на основі індивідуальних з інтервально нейтральним ставленням до ризику (2007)
Предко О. І. - Психологія релігії в дослідницьких пошуках вітчизняних релігієзнавців (2007)
Кісіль З. Р. - Психологічна надійність професіонала як фактор протидії деформації (2007)
Пишний А. Г. - Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів (2007)
Кохановська О. В. - Новий підхід до проблем особистих немайнових прав фізичних осіб (2007)
Комар Ю. М. - Стандартизація вищої освіти як складова інноваційних механізмів державного впливу на підготовку студентів управлінських спеціальностей (2007)
Исаенкова О. - Гражданское судопроизводство в изменяющейся России (по материалам конференции 14-15 сентября 2007 г., г. Саратов) (2007)
Проведений перший в Україні науковий захід, присвячений питанням особистих немайнових прав фізичних осіб (2007)
Персоналії (2007)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2007)
Інформація для авторів (2007)
Мусієнко І. І. - Правове регулювання державної охорони органів влади та посадових осіб (закордонний досвід) (2013)
Градова Ю. В. - Правовий моніторинг в Україні: перспективи розвитку (2013)
Даценко В. М. - Особливості запровадження публічної адміністрації в Україні (2013)
Погиба П. П. - Розвиток сучасних наукових поглядів щодо діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні (2013)
Рибалка Н. О. - Зарубіжний досвід управління органами прокуратури та можливості його використання в Україні (2013)
Рудой К. М. - Форми взаємодії та координації правоохоронних органів України з міжнародними правоохоронними організаціями із забезпечення міжнародної безпеки (2013)
Волощук А. М. - Заходи, спрямовані на зменшення шкоди від вживання наркотиків, та їх вплив на ефективність боротьби з поширенням наркоманії (2013)
Буткевич С. А. - Міністерство інфраструктури україни як суб’єкт державного фінансового моніторингу (2013)
Денисова А. В. - Пpaвoвi пpoблeми тa удocкoнaлeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo peгулювaння пpивaтнoї нoтapiaльнoї діяльності (2013)
Гузенко К. О. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2013)
Ізбаш К. С. - Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в європейських країнах (2013)
Кашкаров О. О. - Структура злочинності службових осіб органів публічної влади (за матеріалами державної судової адміністрації України за 2012 рік) (2013)
Кобилянський М. Г. - Особливості та класифікація компетенційних спорів (2013)
Корнута Л. М. - Стан наукових досліджень дисциплінарної відповідальності державного службовця в Україні (2013)
Лисенко В. О. - Заходи запобігання корупційним правопорушенням у державній кримінально-виконавчій службі України (2013)
Панова Н. С. - Основні напрямки розвитку державного управління в процесі його демократизації (2013)
Пишна А. Г. - Оскарження рішень державної служби інтелектуальної власності щодо видачі охоронних документів (2013)
Пригодська Ю. В. - Значення професійної підготовки снайперських груп підрозділів МВС України (2013)
Томіна В. Ю. - Щодо визначення поняття адміністративно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні (2013)
Смоліна М. М. - Особливості ліквідації масових заворушень (психолого-правові аспекти) у спеціальних операціях (2013)
Тоцький В. В. - Щодо структури адміністративно-правового статусу співробітника служби безпеки України (2013)
Фалатюк О. С. - Адміністративно-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в Україні (2013)
Черкасов Ю. Е. - Адміністративно-правова відповідальність: сучасна парадигма, Корнієнко М. В. (2013)
Яровий С. А. - Службово-бойова діяльність внутрішніх військ МВС України (загальнотеоретичний аналіз) (2013)
Калаянова Л. В. - Феномен біженців як правовий показник розпаду міжнародних соціальних зв’язків (2013)
Кононенко С. Г. - До питання про застосування можливостей криміналістики в адміністративному провадженні у справах про екологічні правопорушення (2013)
Заброда Д. Г. - Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення: шляхи вирішення актуальних проблем (2013)
Нестеренко К. О. - Особливості адміністративної відповідальності біженців (2013)
Андрусенко С. В. - Приватне обвинувачення у кримінальному провадженні: порівняння сучасного стану та попереднього досвіду (2013)
Аркуша Л. І. - Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за КПК України від 13. 04. 2012 р.) (2013)
Клюс В. В. - Типові слідчі ситуації розслідування злочинів, учинених під час здійснення релігійних ритуалів (2013)
Саакян М. Б. - Психологічні аспекти тактики ведення переговорів зі злочинцями в ході операції по звільненню заручників (2013)
Тарасенко Р. В. - Забезпечення конфіденційності відомостей про взятих під захист осіб (2013)
Сандрачук А. А. - Окремі аспекти призначення та проведення експертиз при розслідуванні шахрайства в сфері нерухомості (2013)
Марков В. В. - Про механізми скоєння злочинів у кіберпросторі та особливості їх кваліфікації (2013)
Ковальова О. В. - Дрібне викрадення чужого майна: особливості кваліфікації, Дишкант Р. С. (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання характеристики деяких складових елементів окремої теорії агентурного методу (2013)
Загороднюк С. О. - Роль об’єкта та предмета в кваліфікації контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобі в (2013)
Мисюра А. М. - Про межі оперативного супроводження кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми (2013)
Безклубий О. І. - Станова будова суспільства, привілейовані стани та особисті немайнові відносини у великому князівстві литовському (2013)
Бойко В. В. - Алкогольна політика та антиалкогольне законодавство при соціалізмі та на пострадянському просторі (сер. 1960-х рр. - поч. ХХІ ст.) (2013)
Іванчук Н. В. - Історико-правові засади становлення та розвитку тлумачення норм права в юридичній науці (2013)
Потудінська О. В. - Інститут комерційного посередництва: історичні аспекти, Плужнік О. І. (2013)
Степанов П. Л. - Генезис інституту закриття провадження і звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям на території України від перших згадок до радянського періоду (2013)
Ісаєнко М. М. - Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу (2013)
Меркулова В. О. - Тенденції реформування інституту звільнення від кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти (2013)
Воронцов А. В. - Суспільна небезпека окремих видів злочинів проти правосуддя, які вчинюються службовими особами досудового слідства (2013)
Конопельський В. Я. - Диференціація та індивідуалізація виконання покарання: кримінальні та кримінально-виконавчі аспекти (2013)
Ковальська В. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2013)
Кондратов Д. Ю. - Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.163 КК України (2013)
Лисюк Ю. В. - Невтручання у приватне життя, як гарантія захисту прав і свобод людини у кримінальному провадженні (2013)
Ляшенко М. М. - Криміналістична профілактика економічних злочинів (2013)
Мукоіда Р. В. - Запобігання злочинності оперативно-розшуковими заходами (2013)
Плетньов О. В. - Поняття та загальна характеристика тероризму і терористичної діяльності, Талалай Д. В. (2013)
Подобний О. О. - Кримінальна субкультура як елемент характеристики корисливо-насильницької організованої злочинності (2013)
Рябчинська О. П. - Система покарань як передумова диференціації кримінальної відповідальності та покарання (2013)
Риков Є. Г. - Визначення криміналістичних та кримінологічних ознак злочинів у сфері грального бізнесу (2013)
Резніченко Г. С. - Шляхи удосконалення ресоціалізації засуджених жінок (2013)
Рогозін С. М. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії економічній злочинності (2013)
Царенко О. О. - Оптимізація шляхів запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми, силами громадськості (2013)
Чорноус Ю. М. - Суб’єкти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2013)
Якименко Л. Г. - Суспільна небезпека проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань (2013)
Авадані В. А. - Класифікація дитячої жорстокості (2013)
Андреєв Д. В. - Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект (2013)
Бочан О. І. - Філософія моралі у юридичній діяльності: різні підходи – один концепт (2013)
Крижановська О. В. - Методологічні засади дослідження інституціоналізації правопорядку (2013)
Кріцак І. В. - Теоретико-правові підходи щодо встановлення оптимального обсягу функцій міліції (поліції) (2013)
Меркулова Ю. В. - Медіація в кримінальному процесі України: проблеми та перспективи (2013)
Могил С. К. - Переведення державного службовця питання теорії та правового регулювання (2013)
Некрасов О. О. - Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (2013)
Сівер А. М. - Міграція як соціально-правове явище (2013)
Субботенко О. С. - Захист честі та гідності особи за чинним законодавством України (2013)
Ярмакі В. Х. - Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права (2013)
Кушніренко Ю. М. - Законодавчі вимоги до кандидатів в усиновлювачі та згода на усиновлення – обов‘язкові умови його здійснення (2013)
Лапчевська О. Ф. - Чинне законодавство про поновлення батьківських прав та шляхи його удосконалення, Лапчевская Е. Ф. (2013)
Маковій В. П. - Особливості застави деяких видів майна у цивільному праві, Мамедов Рашад Юсіф огли (2013)
Падун Є. В. - Особливості правового регулювання новації в радянському цивільному праві (2013)
Падун Р. В. - Визнання права як спосіб захисту законного інтересу в цивільному праві України (2013)
Синєгубов О. В. - Гарантії як вид забезпечення здійснення неповнолітньою особою особистих немайнових прав (2013)
Фучеджі В. Д. - Проблеми неналежної сторони у цивільному процесі України, Морошану Т. Г. (2013)
Коваленко І. А. - Загальнотеоретичні засади цивільно-правової відповідальності осіб, обмежених у дієздатності (2013)
Гаверський В. В. - Форми і методи регулювання офшорного підприємництва (2013)
Канатбек А. - Оптимізація шляхів запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми, силами громадськості (2013)
Цільмак О. М. - Роль і місце психологічної проникливості працівників кримінальної міліції в системі професійно важливих якостей (2013)
Косаревська О. В. - Деякі підходи до вдосконалення організації підготовки майбутніх фахівців у сфері правоохоронної діяльності вищими навчальними закладами системи МВС України в світлі реформування вищої освіти (2013)
Кубаєнко А. В. - Проблемні питання комунікативної компетентності та культури спілкування в службовій діяльності працівників міліції (2013)
Матієнко Т. В. - Психологічні особливості професійної діяльності працівників ОВС 268-271 (2013)
Трояновський В. С. - Удосконалення проведення практичних вправ для стрільби з курсантами ВНЗ МВС України (2013)
Шелехов А. О. - Правова основа застосування табельної вогнепальної зброї в Україні (навчальний та практичний аспект), Тацієнко В. В. (2013)
Грищук В. К. - Рецензія на монографію Мовчана А. В. "Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності міліції” (2013)
Фурдичко О. І. - Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини, Ковалів О. І. (2013)
Тараріко О. Г. - Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2013)
Яцук І. П. - Екологічні ризики в сучасному землекористуванні, Панасенко В. М. (2013)
Хаурдінова Г. О. - Методика оцінювання екологічних функцій штучних соснових насаджень, Мороз В. В. (2013)
Єгорова Т. М. - Ландшафтно-геохімічні чинники відновлення біорізноманіття в моніторингу сільськогосподарських земель (2013)
Палапа Н. В. - Еколого-агрохімічні проблеми орних земель Київської області та шляхи їх подолання, Сігалова І. А., Діхтяр Я. П., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2013)
Проневич В. А. - Динаміка форм 137Cs у ґрунтах Полісся (2013)
Портухай О. І. - Вплив агроекологічного стану ґрунтів сінокосів і пасовищ на питому активність молока, Лико С. М. (2013)
Пінчук В. О. - Розрахунок ефективності використання азоту у процесі виробництва продукції рослинництва (2013)
Демидов О. А. - Особливості і прогноз гумусонакопичення в рекультивованих ґрунтах (2013)
Синицький С. Л. - Гумусний стан ґрунтового покриву лісостепової зони Кіровоградської області, Павленко Л. І., Хитрук О. Г., Боярко Ю. В., Задорожна С. В., Давиборщ С. В., Панфілова Т. І. (2013)
Краснов В. П. - Вплив родючості ґрунту на продуктивність соснових деревостанів за різних типів лісорослинних умов Житомирського Полісся, Зборовська О. В. (2013)
Крамарьов С. М. - Екологічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод (2013)
Струмінська О. О. - Використання біополімерних композицій для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння, Курта С. А., Куцела О. Я. (2013)
Гаврилюк В. А. - Органо-мінеральні добрива – комплексне вирішення використання сировинних ресурсів, Демчук С. М. (2013)
Futo Z. - The examination of the combined impacts of nutrient supply and plant protection in producingsunflower (Helianthus annuus L.) (2013)
Дражнікова А. В. - Фітоекстракти як органічні фунгіциди та методичні підходи до їх застосування, Попова Е. М., Кім В. М. (2013)
Draga M. - Influence of new physiologically active substances of natural origin on nitrogen methabolismof winter wheat (2013)
Bogoslovska M. - The energy load and ontogenetic structure of Ambrosia artemisifolia L. population in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnytsia region, Tkach E., Dovgich K. (2013)
Zhukorskiy O. - The influence of root diffusates of reed grass on the population of pathogenic bacteria, Gulay O., Gulay V., Tkachuk N. (2013)
Кейван М. П. - Оцінка біорізноманіття ентомофауни в зоні розташування птахофабрик (2013)
Благініна А. А. - Вплив Methylobacterium radiotolerans ІМБГ290 на спороутворення Fusarium oxysporum Scelecht. у рослинах сортів пшениці, Парфенюк А. І., Круть В. В. (2013)
Орловська Г. М. - Вірусні хвороби соняшнику (Helianthus annuus L.): екологія, шкодочинність, властивості патогенів, профілактика (2013)
Тертишна А. В. - Вплив особливостей схилового ґрунтоутворення на просторовий розподіл та рухомість мікроелементів (2013)
Крижанівський А. Б. - Вплив інсектицидів на основі Illus Thuringiensis на шкідливу ентомофауну яблуневого саду (2013)
Безноско І. В. - Роль аскорбінової кислоти і цукрів у взаємодії сортів перцю солодкого та мікроміцету Alternaria solari (Ell. Et Mart.) (2013)
Доценко С. И. - Математические модели стабильных размещений (2013)
Карабін Л. Д. - Однофазна задача Стефана для оптимального точкового керування адресною доставкою ліків до злоякісних пухлин, Клюшин Д. А., Ляшко Н. І. (2013)
Коваленко А. А. - Размещение объектов в контейнере параболической формы с круговыми стеллажами с учетом ограничений поведения , Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2013)
Павлюченко О. Г. - Использование теоретико-игрового подхода в задачах минимаксного управления (2013)
Семенов В. В. - Явный алгоритм расщепления для вариационных неравенств с монотонными операторами (2013)
Шило В. П. - Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности (2013)
Яськов Г. Н. - Размещение максимального числа равных кругов в круге (2013)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.~К. Дзядика, Дерієнко А. І., Кирилаха Н. Г. (2013)
Гончаренко В. Ю. - Программная надежность распределенных вычислительных систем (2013)
Зуб С. С. - Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы (2013)
Іващук Н. Л. - Побудова узагальненої моделі олігополії Курно-Пу та дослідження стійкості її точки рівноваги, Гнатів Б. В., Кавалець І. І. (2013)
Івохін Є. В. - Задачі дослідження динаміки нечітких різницевих систем (2013)
Klyushin D. A. - Proximity measure based on inclusion statistics and its application, Alexeenko V. V., Boroday N. V. (2013)
Кудін В. І. - Аналіз лінійної системи методом допустимих базисних матриць (2013)
Лавренюк А. Н. - Метод оптимизации вычислений с использованием GPU в гетерогенных кластерах и в грид-сети, Лавренюк Н. С. (2013)
Покутний О. О. - Експоненціальна дихотомія та обмежені розв'язки рівняння Шрьодінгера (2013)
Семенов В. В. - Параллельная декомпозиция операторных включений с максимальными монотонными операторами (2013)
Степки А. В. - Распознавание конечных неориентированных графов коллективом агентов (2013)
Khusainov D. Ya. - On classical solvability for a linear 1D heat equation with constant delay, Pokojovy M., Azizbayov E. I. (2013)
Титул, зміст (2013)
Семотюк М. В. - Об аналитическом методе факторизации составных чисел (2013)
Чеботарев А. Н. - Преобразование ограничений на поведение операционной части реактивного алгоритма в ограничения на поведение его управляющей части (2013)
Вакал Л. П. - Генетичні алгоритми для чебишовської апроксимації (2013)
Зосимов В. В. - Пути и методы повышения быстродействия сложных вычислений, Булгакова А. С., Тищенко А. В. (2013)
Варава И. А. - Организация сложных вычислений в области межотраслевых исследований (2013)
Вороненко А. В. - Выбор унифицированных средств процессорной обработки данных на основе Cortex-ядра для биосенсорных приборов, Романов В. А. (2013)
Ковирьова О. В. - Огляд портативних приладів для вимірювання індукції флуоресценції хлорофілу (2013)
Груша В. М. - Використання бездротової сенсорної мережі у дослідженнях методу індукції флуоресценції хлорофілу (2013)
Палагин А. В. - Об одном подходе к разработке аппаратных средств поддержки лингвистического анализа, Петренко Н. Г., Слабковская М. П. (2013)
Брайко Ю. О. - Основні системні вимоги до інтелектуальних приладів, методологія їх проектування, Імамутдінова Р. Г. (2013)
Бех А. Д. - Решение проблемы неинвазивного измерения давления потока крови на стенки сосудов, Чернецкий В. В. (2013)
Боюн В. П. - Апроксимація замкненого контурного зображення багатокутником, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2013)
Артеменко Д. М. - Розробка методики діагностики стану рослин, Колесник Ю. С., Федак В. С. (2013)
Кучеров О. П. - Оптимізація управління процесами планування багаторічних насаджень на основі економіко-математичних моделей, Сарахан Є. В. (2013)
Тимашов Е. А. - Системный анализ компьютерных лечебно-дигностических комплексов и их проектирование (2013)
Проненко М. И. - Интегрированная программная среда обработки данных (ИПСОД) гидроакустических систем, Самолюк Т. А. (2013)
Плетінка О. В. - До питання адаптації програмних середовищ для віртуального моделювання наукового експерименту, Броварська Н. Й., Потапенко А. Ф. (2013)
Шевчук Б. М. - Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах, Задірака В. К., Фраєр С. В. (2013)
Головин А. Н. - О некоторых особенностях организации беспроводных сетей интеллектуальных видеокамер (2013)
Парновський С. - Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом Potent, Шаров П., Парновський О. (2011)
Федорова Е. - Рентгенівські властивості гравітаційно-лінзової системи Q0957+561 за даними спостережень XMM-Newton (2011)
Хміль С. - Слабке гравітаційне лінзування (2011)
Пішкало М. - Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності (2011)
Слюсар В. - Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами (2011)
Андрієць О. - Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери (2011)
Борисенко С. - Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С), Корсун П., Іващенко Ю. (2011)
Ізотова І. - Зореутворення у близькому Всесвіті: оцінки за ультрафіолетовим випромінюванням, Парновський С. (2011)
Лазоренко П. - Київський мерідіанний аксіальний круг, Карбовський В., Андрук В., Буромський М., Касьян С., Денисюк О. (2011)
Лейко У. - Про деякі особливості північно-південної асиметрії сонячної активності (2011)
Парновський О. - Регресійне моделювання космічної погоди, Жук І. (2011)
Гнатик Б. - Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці, Маслюх В. (2011)
Клещонок В. - Проект автоматичного програмного комплексу для опрацювання спостережень на Київському інтернет-телескопі (2011)
Ботигіна О. - Співставлення магнітних полів в активних протуберанцях, виміряних по лініях D3HeІ та Hα 32, Лозицький В. (2011)
Шатохіна С. - Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ, Андрук В., Яценко А. (2011)
Федоров П. - РМ и HIPPARCOS как реализация внегалактической опорной системы координат. Их общность и различия, Ахметов В. (2011)
Величко Ф. - Криві блиско показники кольору, фазові залежності блиско астреоідів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР, Ріхтегар А. (2011)
Казанцев А. - Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів, Францева К. (2011)
Криводубський В. - Щодо аномальної довготривалості 23-го цикло сочняної активності (2011)
Богдан Т. - Центавр А як джерело космічних променів надвисоких енергій, Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. (2011)
Єфіменко В. - Про вплив індукційних електричних струмів на плазмові шари атмосфери Сонця, Токій В. (2011)
Єфименко В. - Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 рр. (2011)
Герасун О. Б. - Сучасні підходи до інтерпретації результатів специфічної діагностики гепатиту В (2013)
Кюрегян К. К. - Поширеність первинної медикаментозної резистентності гепатиту В у Російській Федерації, Міхайлов М. І. (2013)
Скляров Є. Я. - Функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця, Аксентійчук Х. Б., Курляк Н. В. (2013)
Нікітін Є. В. - Методика та показники електрокоагулографічного дослідження гемостазу у хворих на вірусні гепатити (повідомлення друге), Верба Н. В., Верещагіна О. І. (2013)
Кулєш О. В. - Перебіг хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності в залежності від наявності або відсутності метаболічних розладів (2013)
Грицко Р. Ю. - Клінічне застосування імунокорегуючого молочного бактеріально-дріжджового напою з високим вмістом нуклеїнових кислот (повідомлення перше), Єгоршина Н. А., Герасун Б. А. (2013)
Малий В. П. - Клініко-морфологічні особливості фульмінантного гепатиту D (суперінфекція) на фоні хронічного гепатиту В, Пороша Н. С., Лядова Т. І., Боднар Я. Я., Андрейчин М. А. (2013)
Прикуда Н. М. - Гепатит Е. Клінічні спостереження, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М., Гев Ю. О. (2013)
Малый В. П. - Гепатит Е в неэндемичном регионе, Брядко Н. В., Тарасенко С. М., Волобуева О. В., Титовский С. П., Шепилева Н. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Методи і математичні моделі паралельного порівняння зображень логіко-часового типу на оптико-електронній елементній базі для задач реального часу, Маліновський В. І., Новицький Р. М., Довгалюк Р. Ю. (2011)
Кулик А. Я. - Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2011)
Семеренко В. П. - Параллельная обработка в задачах сжатия растровых изображений (2011)
Квєтний Р. Н. - Аналіз сигналів у системах автоматизованого контролю, Кулик Я. А. (2011)
Vasyura A. S. - Position precision of underwater objects with adaptive Kalman filter, Borshchova I. P. (2011)
Яровий А. А. - Особливості організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів (2011)
Колесницький О. К. - Апаратна реалізація логіко-часового нейроелемента, Кожем’яко В. П., Бокоцей І. В., Рябчук І. В. (2011)
Возна Н. Я. - Інформаційні технології формування техніко-економічних даних для об’єктів управління різних класів стаціонарності (2011)
Мамедов Р. К. - Мера расстояния, обеспечивающая распознавание образов по их вторичным признакам полученных с помощью дискретного косинусного преобразования, Муталлимова А. С., Алиев Т. Ч. (2011)
Кожем’яко В. П. - Програмно-апаратне вирішення проблеми визначення центрів динамічних об’єктів, Поплавська А. А. (2011)
Лищинская Л. Б. - Основы построения оптоиммитансной логики (2011)
Павлов С. В. - Оброблення біомедичних зображень із застосуванням швидкого перетворення Фур’є, Вовкотруб Д. В., Довгалюк Р. Ю. (2011)
Дивак М. П. - Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі, Манжула В. І., Падлецька Н. І. (2011)
Заболотна Н. І. - Аналітичні основи поляризаційного картографування багатошарових двопромене-заломлюючих полікристалічних мереж (2011)
Кожем’яко В. П. - Порівняльний аналіз методів та середовищ для неінвазивного моніторингу біологічних об’єктів, Турлюк А. В., Яровенко А. О. (2011)
Павлов С. В. - Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами, Козловська Т. І., Ковальський Д. О. (2011)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд сучасних методів та систем діагностики глаукоми, Штельмах О. О., Малачкова Н. В. (2011)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд сучасних технологій фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики, Домбровський В. Г., Жердецький В. Ф., Маліновський В. І., Притуляк Г. В. (2011)
Боровицкий В. Н. - Застосування просторової модуляції освітлення у оптичному мікроскопі, Черная В. В. (2011)
Смішний С. М. - Аналіз факторів впливу на вихідний сигнал засобів вимірювального контролю концентрації газу на основі волоконно-оптичних первинних вимірювальних перетворювачів, Яремчук В. Ф., Кравчук Н. С., Тужанський С. Є. (2011)
Бевз О. М. - Визначення показників ефективності шифрування підстановочно-перестановочних мереж з блоками підстановки великого розміру в оптико-електронних системах, Пашнов В. М. (2011)
Кондратьєв Р. І. - До питання про предмет науки філософії права (2008)
Наливайко Л. Р. - Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави (2008)
Ярош Д. В. - Правові засади формування органів місцевої влади і місцевого самоврядування в період діяльності Центральної Ради (2008)
Погребняк С. П. - Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності (2008)
Довгань Г. В. - Законодавство Російської імперії про охорону винаходів і його реалізація на українських землях (ХVII–XIX ст.ст.) (2008)
Барабаш Ю. Г. - Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз (2008)
Исаенкова О. В. - Возможность использования зарубежного опыта в исполнительном законодательстве России (2008)
Гринько С. Д. - Історіографія питання рецепції римського права в Україні (2008)
Яворська О. С. - Передання майна у власність за спадковим договором (2008)
Тордия И. В. - Проблемы применения договора финансирования под уступку денежного требования в России (2008)
Шаповалова О. І. - Окремі питання виконання грошових зобов’язань (2008)
Лічман Л. Г. - Розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції: теоретичні здобутки й практичні реалії (2008)
Ватрас В. А. - Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин (2008)
Феннич В. П. - Ознаки доказових презумпцій у цивільному судочинстві (2008)
Гнатів О. М. - Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами (2008)
Гриценко Г. Г. - До питання про кількість та стан учасників складних зобов’язальних правовідносин (2008)
Гуменюк Н. Р. - Повідомлення про проведення торгів у виконавчому провадженні (2008)
Юркевич Ю. М. - Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом (2008)
Рєзнікова В. В. - Договори часткової (пайової) участі та договори спільного фінансування (інвестування) як форми здійснення спільної господарської діяльності (2008)
Гапало С. Ю. - Причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника господарського зобов’язання та збитками, як підстава господарсько-правової відповідальності (2008)
Дорошенко Л. М. - Поняття припинення суб'єкта господарювання (2008)
Валецька О. В. - Удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах (2008)
Крупка Л. С. - Законодавче забезпечення процесів трудової міграції в європейських країнах (2008)
Мірошниченко А. М. - Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою нормативно-правових актів (2008)
Дика Ю. В. - Адміністративно-правові обмеження права на екологічну інформацію за нормами законодавства Європейського Союзу (2008)
Білінський Д. О. - До питання щодо складу податкового законодавства України (2008)
Бортняк К. В. - Особливості юридичної відповідальності працівників податкової служби (2008)
Тимофєєв О. О. - До питання тлумачення норм податкового права (2008)
Шевчук В. В. - Суб’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України, Охман О. В. (2008)
Кучевська С. П. - Кодифікація норм про міжнародні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду та її значення для розвитку вітчизняного кримінального законодавства (2008)
Грошевий Ю. М. - Проблеми структури змагальної форми судового провадження з кримінальних справ (2008)
Капліна О. В. - Проблеми функціонального тлумачення норм кримінально-процесуального права (2008)
Маринів В. І. - Проблеми апеляційного розгляду скарг на постанови про порушення кримінальної справи, Смірнова В. В. (2008)
Туманянц А. Р. - Правове забезпечення практики відновного правосуддя (2008)
Боднар І. В. - Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених (2008)
Луцик В. В. - Порушення кримінально-процесуальної форми при складанні обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору (2008)
Мармаш В. Я. - Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України (2008)
Усенко О. В. - ЮНЕСКО як суб’єкт міжнародного права у сфері охорони та збереження культурної спадщини (2008)
Боднарюк І. М. - Особливості застосування санкцій в праві Європейського Союзу (2008)
Баланда А. Л. - Соціальна політика в контексті забезпечення національної безпеки України (2008)
Есимова Ш. А. - Классификация целей государственного управления (2008)
Сапронов О. В. - До питання визначення транспортної безпеки (2008)
Кобеев А. К. - Становление государственного управления в Казахстане (2008)
Орел М. Г. - Деякі аспекти забезпечення стійкого розвитку системи державного управління в процесі адміністративного реформування (2008)
Дарманська І. М. - Управління освітою: історичний дискурс (2008)
Карпінський Б. А. - Механізм державного управління економічним розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи, Герасименко О. В. (2008)
Алексєєв В. М. - Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україні (2008)
Кірієнко П. - Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан, особливості та тенденції розвитку (2008)
Приймак Ю. Ю. - Методи та принципи організації електронного уряду (2008)
Усаченко Л. М. - Стан співпраці між місцевими органи влади та неурядовими організаціями (2008)
Олуйко В. М. - Особливості впровадження єдиної державної комп’ютерної системи "Кадри” (2008)
Шпекторенко І. В. - Мобільність як фактор світового розвитку та сучасні завдання роботи з кадрами державної служби в Україні (2008)
Нинюк І. І. - Організаційні особливості формування професійних менеджерів управління проектами (2008)
Сидоренко П. В. - Проблемні питання кадрової політики в сучасних умовах державотворення (2008)
Циц С. В. - Питання кадрової роботи в місцевих органах виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) (2008)
Смиричинський В. В. - Механізм господарювання суб’єктів муніципальних утворень та контрактні (тендерні) закупівлі для муніципальних потреб (2008)
Черничко Т. В. - Чинники покращення якісних характеристик динаміки розвитку української економіки (2008)
Пiдгородецька С. М. - Бюджетне регулювання регіонального розвитку, Зелик Г. Г. (2008)
Скулиш Ю. І. - Міжнародний та вітчизняний досвід фінансування соціальних програм в сфері зайнятості (2008)
Коваленко Т. Л. - Мотиваційні фактори, що впливають на задоволеність працею персоналу на підприємствах зв’язку (2008)
Синчак В. П. - Натуральні поставки державі як прихована форма податку на етапах становлення системи оподаткування у сільському господарстві (2008)
Гавриш В. П. - Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях, Гулько Л. Г., Кульчицький Е. Є. (2008)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та країн СНД (2008)
Филипович Л. О. - Релігійна свобода vs національна ідентичність (2008)
Вавринчук М. П. - Націоналізм та національний патріотизм: сутність та відмінності, Яруш М. В. (2008)
Гернего О. О. - Альтернативність діалектики і метафізики як філософська проблема та шляхи її вирішення (2008)
Кісіль З. Р. - Мораль як регулятор внутрішньої поведінки працівників органів внутрішніх справ (2008)
Тиндик Н. П. - Ісламський фактор у сучасному європейському імміграційному процесі (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2012)
Бубка С. Н. - Роль президентов Международного олимпийского комитета в развитии женского спорта и участии женщин-спортсменок в Олимпийских играх (2012)
Булич Э. Г. - Здоровье спортсмена: научные факты и опасные представления, Муровов И. В. (2012)
Дидур М. Д. - Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса, Чередниченко Д. В., Лебедев В. Н. (2012)
Дроздовська С. Б. - I/D поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту (2012)
Марченко О. К. - Синдром хронической усталости — многофакторное заболевание: версии, теории, дискуссии. Анализ научной литературы, Куценко В. А. (2012)
Барановская И. Б. - Особенности вегетативной регуляции у представителей различных спортивных специализаций, Бушуева Т. В. (2012)
Волков С. Н. - Дополнительные факторы риска хронического снижения специальной работоспособности у спортсменов высокой квалификации, Холявко Ю. А., Комарова Т. К. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на самопочуття студентів старших курсів вищих навчальних закладів, Гузов В. В. (2012)
Костюкевич В. М. - Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве (2012)
Першегуба Я. В. - Системні підходи до формування мотивацій до здорового способу життя, занять фізичною культурою та використання оздоровчого харчування в осіб, які займаються фітнесом (2012)
Томенко O. А. - Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості молоді (2012)
Земцова І. І. - Cучасні концепції харчування спортсменів (2012)
Путро Л. М. - Продукты повышенной биологической ценности в практике спорта (коррекция пищевых рационов) (2012)
Цыганенко О. И. - Компьютеризованная информационная технология оценки и коррекции оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом, Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф., Домашенко Н. А. (2012)
Гуніна Л. М. - Вплив метаболітотропного препарату Кардонат на біоелектричну активність серця та артеріальний тиск кваліфікованих бігунів на середні дистанції в динаміці передзмагального мезоциклу, Безугла В. В., Головащенко Р. В. (2012)
Іванова A. М. - Вплив застосування препарату Глутаргін на перебіг відновних процесів у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування (2012)
Левенець B. М. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на сухожилкову тканину(експериментальне дослідження), Циганок М. Б., Сергієнко О. В., Паламарчук Б. І. (2012)
Шелль Я. - Травматизм в женском футболе (2012)
Павлова Е. - Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью, Нешева И. (2012)
Коробейнікова Л. Г - Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку, Коробейніков Г. В., Дакал Н. А. (2012)
Єфіменко В. - Про електричні поля в плазмових шарах сонячної атмосфери (2010)
Лейко У. - Дослідження варіацій загального магнітного поля Сонця (2010)
Лозицький В. - Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці, Курочка Є. (2010)
Лозицька Н. - Міжрічні варіації модулів та асиметрії магнітного поля, площ та широт сонячних плям (2010)
Пішкало М. - Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р, Садовенко Є. (2010)
Парновський С. - Дослідження великоммасштабних колективних рухів галактик на основі каталогу RFGC (2010)
Хміль С. - Спостережні обмеження на космологічну сталу (2010)
Гнатик Б. - Дослідження з астрофізики високих енергій в Астрономічній обсерваторії Київського університету (2010)
Данилевський В. - Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень (2010)
Казанцев А. - Минуле та сьогодення досліджень астероїдів у Києві, Кравцов Ф., Лук’яник І., Казанцева Л. (2010)
Клещонок В. - Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету, Буромський М. (2010)
Чурюмов К. - Дослідження комет у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Кручиненко В., Клещонок В., Лук’яник І., Кравцов Ф., Чубко Л., Баранський О., Пономаренко В. (2010)
Тарануха Ю. - Історія розвитку та деякі результати метеорних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Козак П., Рожило О., Кручиненко В. (2010)
Євтушевський О. - Зміни загального вмісту озону над Антарктикою, Грицай А., Кравченко В., Міліневський Г., Грицай З., Лозицький В., Леонов М. (2010)
Кудря Ю. - Причини відхилень від залежності Таллі-Фішера галактик з каталогу 2MFGC, Юдко О. (2012)
Хміль С. - Рухома гравітаційна лінза у Всесвіті, що розширюється (2012)
Андрук В. - Астрометрія платівок ПША, оцифрованих двома типами сканерів. Розділення зображень зір двох експозицій, Іванов Г., Яценко А., Головня В., Їжакевич О., Пакуляк Л., Шатохіна С. (2012)
Парновський С. - Часоподібні сингулярності в загальній теорії відносності (2012)
Kaц A. - Вибухоподібна еволюція галактик на значних червоних зміщеннях та проблема прихованої маси, Koнторович В. (2012)
Бердіна Л. - Структура контурів інтенсивності зображень джерела в гравітаційних полях галактики і мікролінз, Мінаков A., Вакулік В. (2012)
Пасечник М. - Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов, Чорногор С. (2012)
Сухоруков А. - Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях, Щукіна Н. (2012)
Цап Ю. - Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей, Исаева Е. (2012)
Криводубський В. - Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії Київського університету впродовж трьох сонячних циклів (1968–2011 рр.), Єфіменко В. (2012)
Мельник О. - Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431, Елиїв А. (2012)
Цап Ю. - Минутные колебания магнитного поля в фотосфере Солнца по наблюдениям на SOT/HINODE, Копылова Ю. (2012)
Осика О. - Еволюція локальних магнітних полів у сонячному спалаху 19 липня 2000 р, Лозицький В., Курочка Е. (2012)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покрить Місяцем тісних подвійних зір, Вербінська В. (2012)
Логинов А. - О пространственно-временной структуре глобальных течений на Солнце, Криводубский В., Сальников Н., Черемных О. (2012)
Ропотенко К. - Квант площі та ентропія чорної діри (2012)
Чурюмов К. - Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вілда 2, Клещонок В., Баранський О., Пономаренко В. (2012)
Кулик А. Я. - Забезпечення фільтрації цифрових сигналів і оцінка її ефективності, Кулик Я. А. (2010)
Троцишина Л. В. - Вимірювання частоти сигналів з обмеженим та апріорі невідомим часом існування (2010)
Мокін О. Б. - Метод визначення структури математичної моделі електричного транспортного засобу з різнопрофільними вагонами, що рухаються прямолінійною горизонтальною колією (2010)
Романюк О. Н. - Антиаліайзинг зображення відрізків прямих з використанням нової моделі піксела, Курінний М. С., Мельник О. В. (2010)
Ширмовська Н. Г. - Інформаційна технологія діагностування передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних об’єктів на основі конвеєрної побудови моделей подання знань кластеризації та логіко-статистичного опрацювання (2010)
Касянчук М. - Концепція теоретичних положень досконалої форми перетворення Крестенсона та його практичне застосування (2010)
Мусійчук І. В. - Оцінювання апаратних витрат на реалізацію оптоелектронного сторінкового пристрою порівняння з плаваючою комою (2010)
Колесницкий О. К. - Компактна оптоелектронна реалізація імпульсної нейронної мережі, Бокоцей І. В. (2010)
Прокопов І. Д. - Цифрові фільтри обробки інтерференційних сигналів, Кравченко В. М., Прокопов О. І. (2010)
Мегрелишвили Р. П. - Построение новой однонаправленной матричной функций и её применение в криптографии, Челидзе М. А., Бесиашвили Г. М., Джинжихадзе М. В. (2010)
Яровий А. А. - Методологічні особливості побудови 3D відображення плямових зображень лазерного променя та його розпізнавання (2010)
Бенидзе Н. Н. - Задача оценки верификации (корректности) алгоритмов и компьютерных программ (2010)
Готра З. Ю. - Застосування електрокерованого світлорозсіювання в нематико-холестеричних сумішах для засобів відображення інформації, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Барило Г. І., Левенець В. В., Рудий А. М. (2010)
Кожем’яко В. П. - Пристрій з підвищеною точністю для розпізнавання плям лазерних пучків, Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А., Іванов І. А. (2010)
Jemal Antidze - Software tools for computer realization of morphological and syntactic models, Nana Gulua (2010)
Скорюкова Я. Г. - Структурно-зв’язностна модель кольорового зображення для задач сегментації, Марков С. М. (2010)
Комар М. П. - Нейромережевий метод ідентифікації комп’ютерних атак (2010)
Нестерук Ф. Г. - Исследование адаптивных классификаторов в составе интеллектуальніх средств защиты информации, Татаринов А. Ю., Нестерук Г. Ф. (2010)
Сілагін О. В. - Експертна система оцінки якості графічних растрових зображень, Месюра В. І. (2010)
Осинский В. И. - Управление свойствами сложных III-оксидных нанокристаллических элементов в технологии оптоэлектронных приборов на нитридах галлия, индия и алюминия, Дяченко О. Д., Деминский П. В. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Методи оптимізації напівпровідникової структури для однокристальних узагальнених перетворювачів імітансу (2010)
Микитюк З. М. - Характеристики розсіювання індукованих холестериків з домішками наночастинок, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Коцун В. І., Ясиновська О. Й. (2010)
Рибалочка А. В. - Визначення параметрів дворівневих способів запису інформації для бістабільних холестеричних РКД (2010)
Поплавський А. В. - , Іванов І. А., Іванов О. А., Чертова Н. С. &Універсальне програмне середовище для дослідження та моделювання квантово-розмірних гетероструктур (2010)
Ушенко О. Г. - Мюллер-матрична двовимірна томографія багатошарових полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин, Заболотна Н. І. (2010)
Tomka Yu. Ya. - The degree of mutual correlation of Mueller matrix elements, Ushenko V. O., Balanets'ka V. O. (2010)
Кожем’яко В. П. - Комп’ютерні моделі оптико-електронних систем та приладів для проведення ендовазальної лазерної коагуляції, Мороз В. В. (2010)
Dubolazov O. V. - Wavelet analysis for polarization maps of biological images of optical anisotropic layers, Istratiy V. V, Angelsky A. P., Olar O. I. (2010)
Кожем’яко В. П. - Оптико-електронний прилад для визначення показників рівня глюкози в крові неінвазивним способом, Турлюк А. В. (2010)
Павлов С. В. - Алгоритми ущільнення цифрових зображень, Довгалюк Р. Ю. (2010)
Tomka Yu. Ya. - Singular analysis of Muller-matrix imaging of phase-inhomogeneous, Telen'ga O. Yu., Misevich I. Z. (2010)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний частотний перетворювач густини оптичної потужності з активним індуктивним елементом, Осадчук О. В., Ільченко О. М. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Оптоелектронний генераторний сенсор на базі двохпараметричного УПІ, Рожкова Я. С., Фурса С. Є., Філинюк М. А. (2010)
Городецька О. С. - Оптико-електронна система контролю параметрів чистоти рідини, Білошкурський С. С. (2010)
Яремчук В. Ф. - Волоконно-оптичний газоаналізатор, Кравчук Н. С., Смішний С. М. (2010)
Порєв Г. В. - Архiтектурні засади розподiлених та однорангових мереж (2010)
Маліновський В. І. - Волоконно-оптичні канали об‘єднаного передавання інформації та енергії живлення, Кожем’яко В. П. (2010)
Цирульник С. М. - Надійність оптичних кільцевих мереж, Перевозніков С. І., Роптанов В. І., Роптанов О. В. (2010)
Андрійчук В. Г. - Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній (2014)
Хорунжий М. Й. - Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі (2014)
Proskura K. P. - Agricultural Sector Taxation: development and risks (2014)
Скорук О. П. - Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні, Зубар І. В. (2014)
Боднар О. В. - Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування, Козак О. А., Копитець Н. Г. (2014)
Олійник О. В. - Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Калашнікова Т. В., Клєпчева О. В. (2014)
Сумець О. М. - Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем (2014)
Ніценко В. С. - Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності, Литовченко А. М. (2014)
Тарасова І. І. - Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань (2014)
Костирко І. Г. - Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект, Тимофіїв С. В. (2014)
Курило В. І. - Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій (2014)
Артиш В. І. - Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу (2014)
Павлов О. І. - Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (2014)
Месель-Веселяк Віктор Якович – 50 років в аграрній економічній науці (2014)
Савицький Е. Е. - Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії (2014)
Кирилюк Д. О. - Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні (2014)
Тупчій О. С. - Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Пам’яті видатного вченого, організатора національної аграрної науки ЗУБЦЯ Михайла Васильовича (07.04.1938–07.01.2014) (2014)
Пам’яті видатного вченого економіста-аграрника, педагога Григорія Герасимовича КІРЕЙЦЕВА (22.02.1932–27.01.2014) (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Жихор О. Б. - Функціональні та класифікаційні аспекти фондових індексів, Нескородєва І. І. (2013)
Вишневский В. П. - Моделирование финансово-экономического развития области: опыт проектирования и реализации крупномасштабной информационно-аналитической системы, Лепа Р. Н., Половян А. В., Прокопенко Р. В., Чекина В. Д. (2013)
Гусєва М. О. - Состояние и перспективы применения экологических налогов в Украине, Шевчук О. І., Попадинець Н. М. (2013)
Горячева К. О. - Економічна сутність сталого роз­витку промисловості України (2013)
Гурнак А. В. - Анализ налогового времени в контексте различных налоговых популяций (2013)
Болотская Д. В. - Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в ведущих странах мира (2013)
Подлужна Н. О. - Взаємозв’язок категорій "інтелектуальний капітал" та "знання" (2013)
Харченко В. А. - Сутність системи управління розвитком промислового підприємства (2013)
Бондаренко В. М. - Особливості інвестування у людський капітал на машинобу­дівних підприємствах, Кирлик Н. В. (2013)
Захарова О. В. - Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості профе­сій­ного розвитку персоналу промислового під­приємства, Городничук Н. В. (2013)
Мороз О. С. - Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2013)
Надрага В. І. - Соціальні ризики модернізації містоутворюючих галузей економіки (на прикладі підприємств вугільної галузі) (2013)
Фоменко Г. Г. - Джерела фінансування витрат підприємства на соціальний захист працівників (2013)
Петренко О. Д. - Математичні моделі цінової конкуренції залізничної та промислових монополій, Петренко О. О. (2013)
Вишневська О. А. - Інформаційна складова джерел статистичної інформації для потреб соці­альної політики в сучасних умовах (2013)
Гуменюк Ю. П. - Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу (2013)
Борисенко Т. М. - Регіональні аспекти забезпечення гідного рівня життя населення України (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
References (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сведения об авторах (2013)
Authors information (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Модернізація державного управління та європейська інтеграція України (2013)
Войтович Р. В. - Методологія побудови сильної держави: пострадянський та європейський досвід (2013)
Ситник Г. П. - Діагностичний метод як інструмент оцінювання державної політики національної безпеки, Абрамов В. І. (2013)
Оболенський О. Ю. - Розвиток суспільства та публічне управління (2013)
Езекян А. Р. - Эволюция и современные реалии публичной службы в постсоветских странах (на примере Республики Армения) (2013)
Нестеряк Ю. В. - Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Савісько С. В. - Основні фактори впливу на формування ціннісно-смислової парадигми державної служби України (2013)
Грицяк Н. В. - Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління, Попроцький О. П. (2013)
Васильєва О. І. - Аналіз заходів реформування системи надання послуг у країнах пострадянського простору, Васильєва Н. В. (2013)
Потьомкіна Ю. С. - Застосування технології "ключових показників ефективності" в публічному управлінні (2013)
Телешун С. О. - Роль публічної політики у забезпеченні функціональності груп інтересів в Україні, Рейтерович І. В. (2013)
Плахотнюк Н. Г. - Соціальні гарантії прав людини та економічні можливості держави (2013)
Сторожев Р. І. - Особливості програми навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (2013)
Білинська М. М. - Управління для забезпечення здоров’я як нова стратегія в державному управлінні, Жаліло Л. І., Мартинюк О. І. (2013)
Сурмін Ю. П. - Модернізація управління науковим знанням в Україні як передумова розбудови суспільства знань (2013)
Трощинський В. П. - Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку України, Скуратівський В. A. (2013)
Лукіна Т. О. - Доступність освіти як показник результативності державного управління освітою в Україні (2013)
Сильчук Т. В. - Програмне забезпечення для управління міжнародними проектами в державному секторі (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Kyrylova L. G. - Current state of the diagnostics problem of pre- and perinatal central nervous system damage in children who suffered critical condition in the neonatal period, Tsymbal O. I. (2012)
Kurilina T. V. - Bioethical problems of medicl innovations in extremely premature infants (2012)
Tsypkun V. A. - Status Of Endothelial Function In Pregnant With Universal Diabetic Angiopathy (2012)
Vorobyоva I. I. - Patterns of genetic polymorphism of interleukin-6 gene in pregnant women, Tkachenko V. B., Livshits L. A., Kucherenko A. M., Tolkach T. S. (2012)
Chernyshova L. I. - Influence of perinatal factors on the rate of progression of hiv-infection in children, Stepanovskyi Yu. S., Raus I. V., Yurchenko O. V. (2012)
Matvienko I. M. - Respiratory morbidity of full-term infants and elective cesarean section (2012)
Kvashninа L. V. - External respiratory function in the modern school-aged children taking into account their physical development, Kuzyuk L. G. (2012)
Antypkin J. G. - The influence of the environmental factors on infants health, Reznichenko J. G., Yartseva M. O. (2012)
Andrushchenko I. V. - Coronary artery pathology in children. Cause-and-effect factors and methods of diagnostics (2012)
Antypkin Yu. G. - Features expression of the marker medication of apoptosis and atopy in children with different phenotypes bronchial asthma, Lapshin V. F., Zadorozhnaya T. D., Umanets T. R., Pustovalov O. (2012)
Abaturov O. E. - Risk factors for chronic caga-positive hp-associated gastritis in children, Zavgorodnyaya N. Y. (2012)
Berezenko V. S. - Peculiarities of oxidative modification of proteins in children suffering from chronic hepatitis C, Mostovenko R. V., Dyba M. B., Tyschenko V. K., Strijak S. K. (2012)
Gnateyko O. Z. - Destructive gastroduodenal pathology as a mask of debut of atypical forms of celiac disease in children, Lychkovska O. L., Kulachkovska I. Yu., Semen V. D. (2012)
Abaturov O. E. - The role of defensins in development of chronic stomach mucositis in children with helicobacter infection, Gerasymenko O. M. (2012)
Lembryk I. S. - Pecularities of echosemiotics in children with reactive and chronic pancreatitis, Goncharenko N. I., Gridina T. A., Tarasyuk B. A. (2012)
Адамчук В. В. - Сучасні проблеми землеробської механіки, Калетнік Г. М., Черновол М. І., Булгаков В. М. (2013)
Богатирьов Д. В. - Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника , Сало В. М. (2013)
Васильковська К. В. - Аналіз роботи пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок, Петренко М. М., Гончарова С. Я. (2013)
Войтюк Д. Г. - Використання електромагнітних хвиль мм-діапазону для вимірювання вологості ґрунтів та сипких матеріалів, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П., Дахно О. В. (2013)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге кубической параболы, Хессро Монтасер (2013)
Калетнік Г. М. - Теорія процесу копіювання головок коренеплодів цукрових буряків новим копірно-роторним відокремлювачем гички, Булгаков В. М., Адамчук В. В., Борис А. М., Свірень М. О., Орищенко С. Б. (2013)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2013)
Korenko M. - Analysis methods for measuring system by repeatability and reproducibility, Frančák J., Kročko V., Földešiová D., Dragula P., Bulgakov V. (2013)
Котов Б. І. - Математичні моделі динаміки електричних зволожувачів повітря, Грищенко В. О. (2013)
Котов Б. І. - Моделювання вібраційної динаміки переміщення дисперсійного матеріалу на конічній поверхні решета зерно сепаратора, Степаненко С. П., Швидя В. О., Пастушенко М. Г. (2013)
Кулешков Ю. В. - Анализ теоретических исследований пульсации мгновенной подачи шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Кулешкова К. Ю. (2013)
Лещенко С. М. - Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій, Сало В. М. (2013)
Олийниченко Л. С. - Компьютерная модель процесса автоматического динамического уравновешивания двумя автобалансирами крыльчатки осевого вентилятора, Филимонихин Г. Б. (2013)
Ольшанский В. П. - ВБК – метод в расчётах колебаний механизмов с переменной массой звеньев, Ольшанский С. В. (2013)
Носуленко В. І. - Точність обробки за умов розмірної обробки електричною дугою, Шмельов В. М. (2013)
Петренко М. М. - Вплив параметрів ярусного розпушувача ґрунту на форму стінок борозни, Марченко Т. К. (2013)
Пилипака С. Ф. - Дослідження руху матеріальної частинки добрива при відцентровому розсіюванні, Яременко В. В., Черниш О. М., Адамчук О. В. (2013)
Рубльов В. І. - До обґрунтування нормативної документації щодо забезпечення якості технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2013)
Шевченко І. А. - Результати дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни, Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. (2013)
Середа Л. П. - Моделювання переміщення ґрунту і розміщення рідких біодобрив у ґрунті після операції внесення плоскоріжучим стрілчастим знаряддям, Чернявський М. М. (2013)
Тіщенко Л. М. - Експериментальне дослідження впливу вібрації на ефективність процесу скальперування зернового вороху, Богданович С. А. (2013)
Tkáč Z. - The laboratory tests of ecological hydraulic fluid, Kosiba J., Tulík J. (2013)
Рубльов В. І. - До аналізу технічного стану зернових сівалок у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди, Опалко В. Г. (2013)
Шевченко І. А. - Аналіз конструкцій технічних засобів для виробництва вологих високозасвоюваних кормів, Павліченко В. М., Лиходід В. В., Забудченко В. М. (2013)
Юрчук В. П. - Геометричне обгрунтування активізації процесу дії нового комбінованого грунтообробного диску, Святина М. А. (2013)
Frančák J. - Quality planting potatoes and effect of seed dimensional parameters for work, Korenko M., Adamchuk V. (2013)
Цаль-Цалко Ю. С. - Пневмоустановки для кондиціювання і транспортування зерна, Пшенишна А. В. (2013)
Шевченко І. А. - Результати моделювання процесу потокового змішування кормосумішей змішувачем-кормороздавачем, Алієв Е. Б., Доруда С. О. (2013)
Юрчук В. П. - Конструювання ножа гвинтового шнека гичкозбиральної машини, Махорін Я. Г. (2013)
Анастасенко С. М. - Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції, Григурко І. О., Капура І. А. (2013)
Бакарджиев Р. А. - Особенности выбора чистоты обработки поверхностей детали (2013)
Василюк В. І. - Дослідження очисника вороху коренебульбоплодів від залишків (2013)
Вітрух І. П. - Деякі системні аспекти оптимізації параметрів транспортно – технологічних машин для внесення органічних та органо–мінеральних добрив, Білик С. Г. (2013)
Vitázek I. - Gravimetric analysis of selected solid biofuels, Andoč P., Vitázková B. (2013)
Волоха М. П. - Моделювання технологічних процесів підготовки ґрунту і насіння до сівби цукрових буряків (2013)
Герук С. М. - Визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбирального комбайна, Пустовіт С. В. (2013)
Гончаров В. В. - Технічні рішення із зрівноваження на ходу екстракторів відцентрових соковижималок, Філімоніхін Г. Б. (2013)
Долгіх Д. О. - Результати експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника, Ковязін О. С., Ренсевич Є. О. (2013)
Золотовская Е. В. - Теоретические исследования параметров высевающего апарата (2013)
Герук С. М. - Механічна модель рихлення грунту (2013)
Кириченко А. М. - Підвищення геометричної точності гексапода (2013)
Кузенко Д. В. - Дослідження процесу переміщення рослинної маси у формувальній головці преса, Ніщенко І. О., Левко С. І. (2013)
Кюрчев С. В. - Статистические модели механико-технологических свойств очесанного вороха озимой пшеницы, Леженкин И. А. (2013)
Лабатюк Ю. М. - Техніко – економічна ефективність застосування ярусного глибокорозпушувача (2013)
Леженкін О. М. - Визначення кінетичної енергії відносного руху агрегату для збирання рицини, як функції узагальнених швидкостей, Головін С. В. (2013)
Лімонт А. С. - Якість упаковок льонотрести при використанні на її збиранні прес-підбирачів, Климчук В. М. (2013)
Ошовський В. Я. - Виробничі технології як альтернатива обкатування деталей ДВЗ (2013)
Панков А. А. - Применение эжекторов в пневмоструйной технике агропромышленного комплекса, Щеглов А. В. (2013)
Пархоменко Ю. М. - Розробка САК змінними нормами висіву на базі сівалки СЗ-3,6, Пархоменко М. Д. (2013)
Семенюта А. М. - Результати польових випробувань дискового плуга, адаптованого для роботи в умовах півдня України, Волик Б. А., Дубовик В. О. (2013)
Скібінський О. І. - Дослідження впливу конструктивних параметрів героторної передачі на зносостійкість робочих профілів коліс, Гнатюк А. А., Зеленько В. М. (2013)
Струтинський С. В. - Застосування металполімерних композитів в конструкціях сферичних шарнірів просторової системи приводів (2013)
Шведик М. С. - Синтез конструктивно-технологічних схем – основа для розробки багатофункціональних комбайнів (2013)
Швець І. А. - Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива (2013)
Ярощук Л. Д. - Система керування режимом розігріву процесу екструзії полімерів, Жученко О. А. (2013)
Kiernicki Z. - Измерительные приспособления для определения момента инерции двигателя сельскохозяйственных тракторов, Semczuk P., Nowak A. (2013)
Бойко Є. О. - Роль зеленого туризму в розвитку сільських територій, Бойко О. С. (2010)
Валінкевич Н. В. - Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні, Орлова К. Є. (2010)
Герасимчук Н. А. - Перспективи виходу із кризи сільського господарства та сільських територій з допомогою агротуристичних підприемств (2010)
Глоба С. В. - Провідні напрями вирішення проблем туристичного ринку на регіональному рівні в Україні (2010)
Дейнеко Л. В. - Сільський туризм як один із напрямків розвитку підприємництва на селі, Іртищева І. О., Купчак П. М. (2010)
Діденко А. В. - Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні (2010)
Захарчук С. С. - Фінансово-екрномічні проблеми функціонування туристичної галузі в Україні (2010)
Кішка О. С. - Оптимізація фінансово-економічних результатів діяльності в туризмі (2010)
Кобзова С. М. - Алгоритм проектування регіональних туристичних маршрутів (2010)
Колесник О. О. - Економічна оцінка туристичної привабливості України (2010)
Козловський О. Ю. - Перспективи туристичної підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" в ЖНАЕУ, Малярчук П. М. (2010)
Куреда Н. М. - Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна - Польща, Самойленко В. О. (2010)
Куценко В. І. - Екологічна безпека - передумова розвитку індустрії туризму (2010)
Мартинова Н. С. - До проблеми підготовки майбутніх менеджерів туризму у контексті світової економічної кризи (2010)
Морозов О. О. - Сучасні інформаційні технології в сучасній системі моніторингу соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Новікова О. Ю. - Соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку засобами туристично-екскурсійної діяльності (2010)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Прибуток підприємств: види, роль та функції (2010)
Полевик Г. М. - Особливості вдлосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону (2010)
Сіненко І. В. - Вплив мережі автотранспортних коридорів на розвиток туристичної інфраструктури (2010)
Сорока С. П. - Регуляторна політика держави у сфері туризму і її реалізація на регіональному рівні (2010)
Харчишина О. В. - Вплив наукових шкіл менеджменту на формування теорії організаційної структури (2010)
Ціхановська В. М. - Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області, Ціхановська О. М. (2010)
Шуліченко Т. В. - Надходження майнових податків до місцевих бюджетів України (2010)
Кіселичник В. - Регламент Ради ЄС щодо юрисдикції, визнання і виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (у контексті гармонізації приватного права ЄС), Київець О. (2014)
Литвак О. - Функції прокуратури на сучасному етапі реформування правоохоронних органів, Однолько С. (2014)
Басараб Р. - Діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав і свобод дітей (2014)
Європіна І. - До питання про місце прокуратури в системі поділу влади в Україні, Деміда А. (2014)
Ковальчук І. - Проблеми удосконалення розгляду звернень в органах прокуратури (2014)
Витязь М. - Кримінально-правова характеристика умисного невиконання угоди про визнання винуватості (ст. 389-1 КК України) (2014)
Орлеан А. - Обман і зловживання довірою як форми впливу на особу з метою її експлуатації (2014)
Арманов М. - Застосування та вдосконалення кримінального законодавства у сфері протидії корупції (2014)
Цховребов А. - Об’єктивна сторона втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (2014)
Толочко О. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідувння (2014)
Бондаренко О. - Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні (2014)
Комарницька О. - Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв’язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії, Прядко В. (2014)
Фастовець В. - Співвідношення понять "показання" та "пояснення" у Кримінальному процесуальному кодексі України (2014)
Слободзян А. - Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Блажівська О. - Спадкове право за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз (2014)
Шевченко Є. - Історичний розвиток інституту права на звернення осіб на території сучасної України, Безкровний Є. (2014)
Холодницький Н. - Історія організації та діяльності генеральних прокуратур штатів США (2014)
Савко І. - Кримінологічна характеристика негативних наслідків злочинності у сфері державних закупівель (2014)
Книженко О. - Актуальне дослідження теоретико-прикладних засад впровадження пробації в Україні (2014)
Дзюник В. - Відлуння Афганської війни (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав) (2014)
Вимоги до наукових статей (2014)
Гордієнко І. Ю. - Аналіз частоти і структури вродженої патології легенів, грудної клітки та діафрагми у плодів від вагітних групи високого риску, Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Нідельчук О. В., Весельський В. Л., Носко А. О. (2013)
Ленченко А. В. - Клініко-параклінічна характеристика дітей з пролонгованою кон’югаційною жовтяницею (2013)
Волошина Т. В. - Вивчення имуногістохімічних особливостей материнської та фатальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл, Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Романюк Л. Б. - Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологічним перебігом раннього неонатального періоду, Волянська Л. А., Заріцька М. Д. (2013)
Слєпов О. К. - Етапи формування тактики та стратегії лікування природженої діафрагмальної грижи у плодів і новонароджених дітей (огляд літератури), Весельський В. Л., Cлєпов Є. О., Пономаренко О. П., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Тарапурова О. М. (2013)
Сорокін О. В. - Перебіг першого триместру вагітності та показники пренатального скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом, Хомінська З. Б., Туманова Л. Є., Колoмієць О. В. (2013)
Височина І. Л. - Адаптація та психолого-імунологічні механізми її забезпечення у вихованців дитячих будинків (2013)
Бурбела Е. І. - Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури) (2013)
Burbela E. I. - Psychopathological constituent of broncho-obstructive syndrome in children (a literature review) (2013)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH-інфекціями, Шевченко Л. І., Дзядик Т. В., Килимник Т. М., Калиновський О. В. (2013)
Уманец Т. Р. - Атопический дерматит у детей: оптимизация противозудной терапии, Лапшин В. Ф., Тжертж Л. М., Матвеева С. Ю. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату "Феністил" в краплях та гелі у педіатричній практиці (2013)
Волянська Л. А. - Вакцинопрофілактика гепатиту в дітей – усвідомлена необхідність (огляд літератури) (2013)
Козакевич В. К. - Використання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя (2013)
Боброва В. І. - Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків, Воробієнко Ю. І., Пьянкова О. В., Надточій Н. І., Вороніна С. С., Замула В. В. (2013)
Шатрова К. М. - Патогенез и клинико-морфологические особенности перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных, Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. (2013)
Денисова М. Ф. - Клинические варианты печеночной формы болезни Вильсона-Коновалова, Донде С. М., Дыба М. Б., Музыка Н. Н., Реминная Н. Т., Чернега Н. В. (2013)
Аряев Н. Л. - Что делать, если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца? , Шевченко И. М., Титкова Е. В. (2013)
Банадига Н. В. - Діагностика лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки, Боярчук О. Р. (2013)
Дудник В. М. - Неинвазивный метод определения гипербилирубинемии у новорожденных, Лайко Л. И., Изюмец О. И., Демченко М. М., Крекотень Е. Н., Васылык В. С. (2013)
Клименко Т. М. - Результаты и проблемы ведения новорожденных с врожденными пороками сердца, Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. (2013)
Марталог П. Н. - Антибиотикотерапия инфекций мочевой системы у детей в амбулаторной практике, Балануца М. П., Черемпей Л. Г., Ченуша Ф. В., Пырцу Л. Я. (2013)
Шит С. М. - Антилейкотриеновые препараты в лечении аллергических заболеваний у детей, Ревенко Н. Е., Горелко Т. Г., Кулешина Т. М. (2013)
Ковальова О. М. - Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (2013)
Туманян М. Р. - Что делать, если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца?, Филаретова О. В. (2013)
Ильченко В. И. - Полиомиелит у детей, Пикуль Е. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей, Шамрай И. В., Вертегел А. А. (2013)
Сенаторова Г. С. - Питання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового та зорового аналізаторів у новонароджених, Завгородній І. В., Ріга О. О., Бойченко А. Д., Гончарь М. О., Сенаторова А. В., Кондратова І. Ю., Завгородня Н. І., Семьонова Н. В. (2013)
Без маминого молока (2013)
Березіна Л. М. - Умови та завдання забезпечення ефективних організаційно-економічних відносин підприємств АПК (2013)
Берсуцький А. Я. - Механізм управління людським капіталом на основі мотивації стратегічної готовності, Каменська О. О. (2013)
Богма О. С. - Використання функції бажаності Харрінгтона в процесі оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2013)
Ваганова Л. В. - Методичні основи оцінки податкового навантаження в контексті економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності (2013)
Касян С. Я. - Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні, Пермінова А. А. (2013)
Крулько Є. Л. - Аналіз умов праці на сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області та напрями їх покращення (2013)
Летуновська Н. Є. - Зарубіжний та вітчизняний досвід участі підприємств у розвитку соціальної інфраструктури регіону (2013)
Терентьєва Н. В. - Теоретико-методичні засади збутової діяльності підприємств (2013)
Шимко А. В. - Вимірювання результативності маркетингових технологій підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Яркина Н. Н. - Экосистемный подход у рыболовству в контексте комплексного механизма управления предприятиями рыбного хозяйства Украины (2013)
Козин И. В. - Минимальная система штрафов за выход в задаче распределения затрат (2013)
Макаренко О. І. - Обгрунтування стратегії забезпечення повної ефективної зайнятості в регіоні на базі когнітивного моделювання (2013)
Меджибовська Н. С. - Система електронного постачання:механізм делегування повноважень (2013)
Гринь В. П. - Сучасний стан аудиту в Україні:проблеми та перспективи його подальшого розвитку, Хрущова Н. В. (2013)
Шигун М. М. - Місце концептуальної основи серед системоутворюючих складових бухгалтерського обліку (2013)
Гетьман О. О. - Демографічні Проблеми формування трудового потенціалу регіону (на прикладі Дніпропетровської області), Огер Ю. В. (2013)
Литвинюк О. В. - Аналіз ефективності механізму формування та використання пасивних операцій банківськими установами України (2013)
Логунова Н. А. - Научно-прикладной инструментарий экономико-статистического анализа развития круизного туризма (2013)
Мартынюк Е. С. - Результативность и эффективность системы менеджмента качества предприятия (2013)
Миколенко Е. П. - Иерархические и сетевые механизмы институционального взаимодействия (2013)
Поліщук В. Л. - Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні (2013)
Приварникова І. Ю. - Інвестиційна привабливість та потенціал Дніпропетровської області в залученні коштів в екологічні та природоохоронні проекти, Косенок С. Е. (2013)
Прус Л. Р. - Врегулювання інституту уповноважених економічних операторів на пострадянському просторі, Коновалов Ю. О. (2013)
Фарат О. В. - Капітальні вкладення іноземних інвесторів в економіку Львівського регіону: проблеми та перспективи (2013)
Бадовська І. С. - Теоретичний підхід до визначення сутності соціальних пільг в умовах обмеженості бюджетних ресурсів (2013)
Колобердянко І. І. - Інфляційне таргетування:необхідні передумови та перешкоди впровадження в економіку України, Хрущова Н. В. (2013)
Малиш Г. А. - Основні тенденції розвитку регіональної мережі зарубіжних банків (2013)
Череп А. В. - Формування кредитної політики банків, Адамовська К. С. (2013)
Череп А. В. - Удосконалення організації фінансового планування в банках, Ткаченко Е. Е. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Ильман В. М. - Конструктивное представление множественных объектов и их свойства , Шинкаренко В. И. (2014)
Терлецький Д. О. - Конструктори множин та мультимножин об’єктів (2014)
Пріла О. А. - Фреймворк для розробки високорівневих Grid-застосувань (2014)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена реалізація моделювання паралельних обчислень, Гнинюк М. В. (2014)
Лихацкий И. А. - О технике реляционно-объектного преобразования (2014)
Зубенко В. В. - Операційна модель комунікативних інформаційних систем (2014)
Колтик М. А. - Системно-онтологический анализ предметной области проведения испытаний КСЗИ (2014)
Максимец А. Н. - Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. II (2014)
Григорян Р. Д. - Программный симулятор реакций аэробной клетки на дисбаланс энергии, Аксенова Т. В., Дериев И. И. (2014)
Панченко Б. Е. - Схема параллельных вычислений максимальных контурных SH-напряжений на системе некруговых упругих включений в бесконечной упругой среде, Сайко И. Н. (2014)
Яловець А. Л. - Проблема формування угрупувань агентів у задачах переслідування/утікання на площині (2014)
Гап'як І. В. - Узагальнене кінетичне рівняння Енскога, Герасименко В. І. (2012)
Гончар М. С. - Ймовірність банкрутства банку за необмежених виплат, Каплуненко Д. О. (2012)
Дашкова О. Ю. - Об одном классе модулей над целочисленными групповыми кольцами разрешимых групп (2012)
Курдаченко Л. А. - Про деякі зв'язки та узагальнення пронормальних підгруп, Пипка О. О., Субботін І. Я. (2012)
Шкіль М. І. - Про періодичні розв'язки системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами, Самусенко П. Ф. (2012)
Дышлюк О. Н. - О системе обслуживания множественных заявок с учетом времени подготовки обслуживающего канала (2012)
Кочубинский А. И. - Слепые мультиподписи на основе стандартов ДСТУ 4145-2002 и ГОСТ Р 34.10-2001, Молдовян Н. А., Фаль А. М. (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення 3 D коефіцієнтів Фур'є на класі диференційовних функцій за допомогою сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2012)
Малик І. В. - Експоненціальна поведінка розв'язку диференціально-різницевого рівняння з напівмарковськими збуреннями (2012)
Григоренко А. Я. - Осесимметричные колебания полых цилиндров из функционально градиентных материалов, Лоза И. А. (2012)
Лила Д. М. - О потере несущей способности вращающихся упруго-пластических дисков (2012)
Мазнев А. В. - Один случай прецессии общего вида в задаче о движении гиростата с переменным гиростатическим моментом (2012)
Мартыненко Г. Ю. - Общий подход к моделированию нелинейной динамики жестких роторов в магнитных подшипниках различных типов (2012)
Ганапольский Е. М. - О природе квантового хаоса в рассеивающей бильярдной К-системе (2012)
Вишневський І. М. - Комп'ютерне моделювання структурних пошкоджень у монокристалах фосфіду галію, Гонтарук О. М., Конорева О. В., Литовченко П. Г., Манжара В. С., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2012)
Найдич Ю. В. - Конструкционный сверхтвердый материал на основе кубического нитрида бора в опорах и узлах сухого трения, Адамовский А. А. (2012)
Гордиенко В. В. - О скорости распространения продольных сейсмических волн в подкоровой мантии Карпатского региона, Гордиенко Л. Я. (2012)
Возняк Д. К. - Вміст цирконію і рідкісних земель у природно й експериментально загартованих стеклах первинних магматичних включень у цирконі рудної зони Азовського Zr-REE родовища (Приазовський мегаблок Українського щита), Соболєв В. Б., Кульчицька Г. О., Бельський В. М., Галабурда Ю. А. (2012)
Кетов А. Ю. - Поправка на щільність грунту при визначенні його вологості нейтронними вологомірами, Іващенко С. О., Звольський С. Т. (2012)
Полонский А. Б. - Изменчивость циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с процессами в Тихом океане и Атлантике, Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. (2012)
Гузикевич К. Є. - Гідроліз олії у двофазному ферментативному мембранному реакторі, Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Полтавцев І. І. (2012)
Картель Н. Т. - Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Козлов А. В., Репина С. В. (2012)
Труш В. В. - Інгібування протеїнтирозинфосфатаз фосфоновими кислотами на платформі калікс, Танчук В. Ю., Кононець Л. А., Драпайло А. Б., Кальченко В. І., Вовк А. І., Кухар В. П. (2012)
Кондратюк Ю. Ю. - Аналіз змін рівня аутоантитіл проти тирозил-тРНК синтетази в динаміці розвитку серцевої недостатності у модельних тварин з індукованими дилатаційною кардіоміопатією та міокардитом, Бобик В. І., Рябенко Д. В., Сидорик Л. Л., Корнелюк О. І. (2012)
Кравец Е. А. - Нелинейность дозовых зависимостей частоты хромосомных аберраций при радиационном повреждении корня, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Шевцова Н. Л. - Вплив хронічної дії іонізуючої радіації на насіннєве потомство очерету звичайного у водоймах Чорнобильської зони відчуження, Явнюк А. А., Гудков Д. І. (2012)
Марченко М. М. - Глутатіон S-трансферазна активність клітин печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів, Копильчук Г. П., Шмараков І. О., Бучковська І. М. (2012)
Колесник Ю. М. - Молекулярно-биохимические механизмы активации энергетического и пластического обмена в митохондриях и цитозоле при острой церебральной ишемии в эксперименте, Чекман И. С., Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Яковлева И. Ю. (2012)
Олейник А. Я. - Теоретическое обоснование очистки сточных вод на капельных биофильтрах, Кравчук А. Н., Колпакова О. А. (2012)
Бойко В. М. - Потенціальні закони збереження лінійних еволюційних рівнянь з одним потенціалом, Попович Р. О. (2012)
Денега И. В. - Квадратичные дифференциалы и разделяющее преобразование в экстремальных задачах о неналегающих областях (2012)
Лавренюк Я. В. - Про групи зберігаючих міру гомеоморфізмів просторів Кантора (2012)
Лиманський Д. В. - Умови підпорядкованості для тензорного добутку двох звичайних диференціальних операторів (2012)
Листопадова В. В. - Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу і параметрами (2012)
Ронто Н. И. - Применение параметризации при численно-аналитическом исследовании решений нелинейных краевых задач, Маринец Е. В. (2012)
Бондаренко М. Ф. - Мультигруппы, индуцируемые произвольным отношением, Машталир В. П., Шляхов В. В. (2012)
Гуляницький А. Л. - Інтегро-диференціальні системи псевдопараболічного типу: апріорні оцінки та імпульсно-точкова керованість, Семенов В. В. (2012)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості в елементах конструкцій при довготривалих статично-розривних навантаженнях, Долінська І. Я., Кухар В. З., Матвіїв Ю. Я. (2012)
Борисюк А. О. - Функція Гріна хвильового рівняння для нескінченної прямої жорсткостінної труби кругового поперечного перерізу з осередненою течією (2012)
Поляков В. Л. - Теоретический анализ действия зерна адсорбента (2012)
Макара В. А. - Обумовлені дією рентгенівського випромінювання та магнітного поля особливості динамічної поведінки дислокацій у кристалах кремнію, Стебленко Л. П., Кріт О. М., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Науменко С. М. (2012)
Прохоров Э. Д. - Влияние междолинного переноса электронов на эффективность генерации диодов с туннельными границами на основе GaAs, Боцула О. В., Клименко О. А. (2012)
Авраменко А. А. - Моделирование движения молекул воды через углеродную и силиконовую нанотрубки, Басок Б. И., Тыринов А. И., Дмитренко Н. П., Коваленко В. М., Кузнецов А. В. (2012)
Мильман Ю. В. - Влияние легирования на жаростойкость сплавов на основе интерметаллида алюминия системы Al–Ti–Cr со структурой типа L12, Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Порядченко Н. Е., Мордовец Н. М., Крапивка Н. А., Воскобойник И. В. (2012)
Иванов В. А. - Трехмерная модель переноса полихлоробифенилов на северо-западном шельфе Черного моря, Багаев А. В., Демышев С. Г., Любарцева С. П. (2012)
Миронцов Н. Л. - Метод распознавания ''ошибочных'' коллекторов и коллекторов остаточного нефтенасыщения при геофизическом исследовании скважин (2012)
Слепышев А. А. - Волновые потоки на северо-западном шельфе Черного моря, Носова А. В. (2012)
Шульга Т. Я. - Влияние неоднородного начального распределения концентрации примеси на ее трансформацию в Азовском море при прохождении циклона (2012)
Варламова Е. В. - QSPR-анализ температур кипения и конденсации двухкомпонентных смесей, Муратов Е. Н., Полищук П. Г., Артеменко А. Г., Кузьмин В. Е. (2012)
Віленський В. О. - Про ''релаксаційну структуру'' наповнених епоксиполімерів, Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А., Демченко В. Л. (2012)
Мельник А. К. - Нітроксильні бірадикали на платформі адамантану, Самусь Н. В., Хільчевський О. М., Бабій Л. В., Трачевський В. В., Вовк А. І., Кухар В. П. (2012)
Яцкін М. М. - Фазоутворення в розчинах-розплавах систем Na2O–P2O5–Fe2O3–MeIIO (MeII — Mn, Co, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С. (2012)
Кравец Е. А. - Изменения архитектоники апикальной меристемы корня при радиационном мутагенезе, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Таширев А. Б. - Роль криоценозов в формировании почв на ледниках Западной Антарктики, Таширева А. А., Березкина А. Е. (2012)
Степанов С. С. - Вплив метанолу на структуру клітин і активність каталази у Chlamydomonas reinhardtii, Білявська Н. О., Золотарьова О. К. (2012)
Ляхов А. М. - Изменения физико-химических параметров фосфолипидных монослоев под действием физиологически активных веществ как подход к прогнозированию проницаемости биологических мембран, Ковалишин В. В., Прокопенко В. В. (2012)
Ефимов Д. А. - Изменения уровня интерферона у больных сахарным диабетом с различной степенью осложнений, Жолобак Н. М., Спивак Н. Я., Ефимов А. С. (2012)
Олійник О. Я. - Моделювання сумісного вилучення органічних забруднень і азоту при очистці стічних вод біофільтрацією, Кравчук А. М., Кєларєва Д. А. (2012)
Вірченко Н. О. - Узагальнення конфлюентних гіпергеометричних функцій (2012)
Грушка Я. І. - Мінливі множини та їх властивості (2012)
Денега И. В. - Некоторые неравенства для внутренних радиусов частично неналегающих областей (2012)
Курдаченко Л. А. - Про будову періодичних груп, скінченно породжені підгрупи яких або переставні, або пронормальні, Єрмолкевич Т. В., Субботін І. Я. (2012)
Листопадова В. В. - Застосування проекційно-ітеративного методу до багатоточкових задач для диференціальних рівнянь з параметрами та запізненням (2012)
Азаренков Н. А. - Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. О законе возрастания энтропии технологического процесса (2012)
Дейнека В. С. - Оптимальное управление термонапряженным состоянием полого длинного цилиндра, Аралова А. А. (2012)
Шатырко А. В. - Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова (2012)
Гарт Э. Л. - Численный анализ процесса упруго-пластического деформирования структурированных сред, Гудрамович В. С. (2012)
Перепелица В. Г. - Особенности напряженного состояния горного массива в процессе проведения выработки, Коломиец А. Н., Шматовский Л. Д. (2012)
Поляков В. Л. - Моделирование процесса водоочистки в загрузке адсорбера (2012)
Чехов В. В. - Диференціювання рівнянь методу скінченних елементів для великих деформацій у тензорно-матричній формі (2012)
Бабич А. В. - Критические размерности систем с анизотропной модуляцией параметров порядка (2012)
Линчевский И. В. - Влияние магнитомеханического резонанса на амплитудно- и фазочастотные зависимости переменных составляющих эффекта Фарадея (2012)
Валах М. Я. - Структурні та магніторезонансні дослідження викопного вугілля Донецького басейну, Кончиць А. А., Янчук І. Б., Шаніна Б. Д., Алєксєєв A. Д., Василенко T. A., Молчанов О. М., Кірилов A. K. (2012)
Арясова О. В. - Взаимосвязь между траппами, карбонатитами и кимберлитами и ее возможные причины, Хазан Я. М. (2012)
Гордиенко В. В. - Сейсмологические данные о глобальной астеносфере, Гордиенко Л. Я. (2012)
Ємельянов В. О. - Інженерно-геологічні аспекти вивчення морських геолого-екологічних систем, Прохорова Л. А. (2012)
Миронцов Н. Л. - Эффективный метод исследования сложнопостроенных анизотропных пластов-коллекторов в терригенных разрезах (2012)
Галаган Н. П. - Влияние дисперсности нанокремнеземов на их биоактивность по отношению к гаметам быка, Гунько В. М., Порхун Н. Г., Новикова Е. А., Туров В. В. (2012)
Иванова Н. Д. - Наноструктурный композит на основе оксидных соединений хрома и кобальта: синтез и свойства, Болдырев Е. И., Шмаров Е. В., Стадник О. А., Климчук Д. А., Щербатюк Н. Н. (2012)
Иванов Л. В. - Оценка микровязкости клеточных мембран различной природы методом спиновых зондов, Картель Н. Т. (2012)
Руденчик Т. В. - Синтез та дослідження нових фумаратвмісних поліуретанів, Рожнова Р. А., Бондаренко П. О., Демченко І. Б., Кісельова Т. О. (2012)
Кравец Е. А. - Восстановление структурной архитектоники меристемы корня после радиационного воздействия, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Микуляк В. В. - Динамічне формування β-тяжової структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis за даними молекулярної динаміки, Корнелюк О. І. (2012)
Позняк Т. А. - Зміни просторової орієнтації αС-регіонів фібриногену в процесі його трансформації в полімерний фібрин, Колеснікова І. М., Макогоненко Є. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Гоголінська Г. К., Пидюра М. О., Андріанов С. І., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. (2012)
Жураківський Р. О. - Конформаційна ємність 2'-дезоксиксантозину та 2'-дезоксиінозину за даними методу теорії функціонала густини (2012)
Чайковский И. А. - Миниатюрные электрокардиографические программно-аппаратные комплексы: сфера применения, ограничения, перспективы развития (2012)
Банах Т. О. - Фрактальна розмірність і лінійно неперервні функції, Маслюченко О. В. (2012)
Дашкова О. Ю. - Модули над групповыми кольцами локально конечных групп (2012)
Довгошей А. А. - Ультраметризация взвешенных графов, Петров Е. А. (2012)
Зельдіч М. В. - Надкритичні графічні квадратичні форми та слабонадкритичні турніри (2012)
Ковтонюк Д. А. - К задаче Дирихле для уравнений Бельтрами, Петков И. В., Рязанов В. И. (2012)
Малик І. В. - Слабка збіжність сім'ї напівмарковських процесів до дифузійного процесу (2012)
Сергієнко І. В. - Реоптимізація проблем про узагальнену виконуваність з предикатами розмірності 2, Михайлюк В. О. (2012)
Городецька Н. С. - Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора–Гертлера в нестаціонарній течії Куетта, Нікішов В. І., Ткаченко Л. В. (2012)
Камінський А. О. - Початковий етап руйнування в'язкопружної пластини з двома колінеарними тріщинами однакової довжини, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2012)
Шульга М. О. - До теорії неосесиметричних електропружних коливань п'єзокерамічних пластин, Левченко В. В. (2012)
Булавін Л. А. - Вплив кореляційних ефектів на коефіцієнт заповнення у випадку адсорбції на поверхню, модифіковану спейсорами, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Якунов П. А. (2012)
Покутний С. И. - Электронные состояния, локализованные над эллипсоидальной поверхностью раздела диэлектрических сред, Карбовский В. Л., Шпак А. П. (2012)
Плющай І. В. - Особливості електронної структури твердих розчинів перехідних металів у хромі, Захаренко М. І., Макара В. А., Плющай О. І. (2012)
Ковальчук Л. А. - Оценка экстремальных расходов воды, согласно законам их статистических распределений на примере р. Десна в районе Чернигова (2012)
Корчагин И. Н. - Результаты экспериментальных геоэлектрических и дистанционных исследований при поисках скоплений углеводородов в структурах континентальной окраины Западной Антарктики, Левашов С. П., Якимчук Н. А., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2012)
Попов М. А. - Дистанционная оценка риска деградации земель с использованием космических снимков и геопространственного моделирования, Станкевич С. А., Козлова А. А. (2012)
Шпак А. П. - Природа метаногенерации в угольных пластах, Алексеев А. Д., Ульянова Е. В., Трачевский В. В., Чистоклетов В. Н. (2012)
Попадюк А. І. - Пероксидовані Піккерінг-емульсії та колоїдосоми на їх основі, Соломко Н. Ю., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2012)
Хоменко Д. М. - Синтез та дослідження біядерного комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2012)
Шумский В. Ф. - Влияние олигомерного азоинициатора на формирование in situ смеси полиметилметакрилат — полиуретан. Реокинетика и морфология, Косянчук Л. Ф., Бабич О. В., Грищенко В. К., Бусько Н. А., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Тодосийчук Т. Т. (2012)
Ершова Н. А. - Влияние фенилгидразина и алкилсульфатов на осмотическую чувствительность эритроцитов млекопитающих, Шпакова Н. М., Орлова Н. В. (2012)
Косаківська І. В. - Вплив температурного режиму на активність ліпоксигенази проростків ріпаку Brassica napus var. Oleifera, Бабенко Л. М., Устінова А. Ю., Скатерна Т. Д., Деміревська К. (2012)
Холодкевич С. В. - Экотоксикологический биомаркер для биоиндикации состояния водных экосистем на основе оценки адаптационной способности обитающих в них двустворчатых моллюсков, Иванов А. В., Трусевич В. В., Кузнецова Т. В. (2012)
Божков А. И. - Влияние электромагнитного излучения солнца на формирование ритмичности биосинтетических процессов в культуре Dunaliella viridis Teodor, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2012)
Литвин Д. И. - Участие метаболизма инозитолов в NO-зависимом опосредовании оксидативного стресса, индуцированного ультрафиолетом В, Портниченко Г. В., Емец А. И., Бергуню К., Блюм Я. Б. (2012)
Яковенко І. Н. - Участь протеїнкінази СК2 у модуляції трансмембранного транспорту електронів еритроцитів людини, Жирнов В. В., Шабликін О. В., Броварець В. С. (2012)
Колесник Ю. М. - Влияние тиотриазолина на интегративную функцию центральной нервной системы крыс при хронической алкогольной интоксикации, Чекман И. С., Мазур И. А., Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Абрамов А. В. (2012)
Шликов С. Г. - Окситоцин та його роль у контролі внутрішньоклітинного рівня іонів кальцію в міометрії (2010)
Кибирев В. К. - Новые непептидные ингибиторы фурина, Осадчук Т. В., Вадзюк О. Б., Гаразд М. М. (2010)
Скатерна Т. Д. - Термоінактивація 5-ліпоксигенази картоплі та вплив фосфатидної кислоти на енергію активації процесу денатурації, Харитоненко Г. І., Харченко О. В. (2010)
Васильків О. Ю. - Порівняльна характеристика властивостей лактатдегідрогенази з білих м’язів і печінки карася сріблястого (Carassius auratus L.), Лущак В. І. (2010)
Солдатов А. А. - Содержание одновалентных катионов и АТР в эритроцитах морских рыб при экспериментальной гипоксии, Парфенова И. А., Новицкая В. Н. (2010)
Гула Н. М. - Протекторний вплив N-стеароїлетаноламіну за гострої алкогольної інтоксикації у щурів, Горідько Т. М., Стогній Н. А., Клімашевський В. М., Мегедь О. Ф., Косякова Г. В., Шовкун С. А., Кіндрук Н. Л., Бердишев А. Г. (2010)
Калініченко О. В. - В-, Н- та L-катепсиноподібна активність у плазмі крові пацієнтів із захворюваннями щитовидної, паращитовидних та надниркових залоз, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д. (2010)
Заічко Н. В. - Вплив навантаження тіолактоном гомоцистеїну на обмін аденозину у щурів: зв’язок з гіперреактивністю тромбоцитів, корекція порушень його обміну вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Великий М. М. - Особливості гідроксилювання холекальциферолу в печінці щурів в умовах D-гіпервітамінозу та за дії α-токоферолу, Апуховська Л. І., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Безусяк А. І., Хоменко А. В. (2010)
Мацьопа І. В. - Адаптація антиоксидантної системи нирок щурів до різних світлових режимів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну, Григор’єва Н. П., Мещишен І. Ф. (2010)
Бевза О. В. - Комп’ютерне моделювання взаємодії калікс (4) арену С-99 із субфрагментом-1 міозину міометрія, Бевза А. А., Лабинцева Р. Д., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2010)
Кітам В. О. - Комп’ютерне моделювання комплексоутворення цитохрому Р-450 2Е1 людини, Чащин М. О. (2010)
Philchenkov A. A. - Apoptosis and content of mobile lipid domains in human leukemia K-562 cells induced to differentiate by quercetin or dimethyl sulfoxide, Zavelevich M. P., Mikhailenko V. M., Kuyava L. M. (2010)
Бобровник С. А. - Авидность IgG антител и ее теоретическая оценка (2010)
Каліман Павло Авксентійович (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Юрій Володимирович Хмелевський (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Андросова О. Ф. - Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України, Черномаз К. Г. (2013)
Басюк Т. П. - Інвестиційна привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Бугай В. З. - Поточні фінансові потреби як інструмент управління формуванням оборотного капіталу підприємства, Горбунова А. В. (2013)
Калиниченко М. П. - Маркетингова реструктуризація системи управління на підприємствах промисловості (2013)
Керанчук Т. Л. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств готельного і ресторанного бізнесу (2013)
Кисільова І. Ю. - Енергомісткість як фактор впливу на формування конкурентоспроможності продукції підприємств металургійної галузі України, Бережний М. Г. (2013)
Корнієв В. Л. - Товар як інструмент маркетингової стратегії підприємства, Ащаулов В. В. (2013)
Линенко А. В. - Діагностика фінансового стану підприємства на основі коєфіцієнтного методу, Жихарєва О. М. (2013)
Нечіпай О. С. - Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2013)
Северина С. В. - Стан розвитку підприємств машинобудівної промисловості (2013)
Кмитюк Т. Л. - Ієрархічна модель показників у рейтинговому оцінюванні інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ (2013)
Шаповалова В. О. - Дослідження особливостей динаміки ціни на регіональних ринках нерухомого майна України на базі комплексного фрактального аналізу (2013)
Корягін М. В. - Підходи до побудови методології бухгалтерського обліку (2013)
Любимов М. О. - Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при здійсненні процедур контролю (2013)
Розіт Т. В. - Облікова політика та проблеми її формування на вітчизняних підприємствах у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Антонюк К. І. - Проблеми визначення мікросигментів ринку короткотермінової бізнес-освіти, Антонюк Д. А. (2013)
Бабміндра Д. І. - Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в Україні шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів, Буша Д. В., Ільїна М. О. (2013)
Шевченко Ю. О. - Роль сфери послуг у становленні "Зеленої економіки" в Україні і світі (2013)
Кисільова І. Ю. - Особливості планування надходжень страхових платежів (2013)
Клименко О. В. - Організаційно-фінансове забезпечення на етапах підготовки інвестування в злиття бізнес-структур (2013)
Кущик А. П. - Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні (2013)
Малишко Є. О. - Вибір основних ризиків суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Письменний В. В. - Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні (2013)
Рибалко О. М. - Державне регулювання відновлення платоспроможності, Симонян О. П. (2013)
Сокирко О. С. - Актуальні проблеми теоретичних аспектів особистого страхування (2013)
Волкова Т. В. - Технологізація управління персоналом (2013)
Олійниченко О. М. - Удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві харчової промисловості, Сіраченко І. Г. (2013)
Yarmosh V. - Modern staff motivation aspects (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Арапетян А. Б. - Методичні основи визначення конкурентоспроможності економіки України (2010)
Бажеріна К. В. - Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій для інноваційних товарів, Гнітецький Є. В. (2010)
Блакита Г. В. - Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування (2010)
Боровик П. М. - Недоліки механізму формування доходів та фінансування витрат муніципальних бюджетів, Чекалюк С. А. (2010)
Бугайчук В. В. - Теоретичні аспекти відродження виробничого потенціалу аграрних підприємств (2010)
Бурбела Т. Н. - Оцінка ефективності формування виробничого капіталу в Україні (2010)
Бушко А. - Ефективність мережевих звязків на прикладі будівельних підприємств в період трансформації (2010)
Василькевич Л. О. - Оцінка соціально-економічного ефекту становлення туристичної сфери Рівненщини у господарському комплексі регіону (2010)
Витрищук К. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємств як складовою регіональної політики в умовах глобалізації через призму житлово-комунального господарства (2010)
Вишневська Н. М. - Брендінг як складова політики підвищення конкурентоспроможності продукції (2010)
Вольська В. В. - Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств (2010)
Герасимчук Н. А. - Діагностика економічних та фінансових ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств та визначення методів їх нейтралізації (2010)
Гоблик-Маркович Н. М. - Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної індустрії (2010)
Гура О. Л. - Роль фінансового ринку в розвитку інвестиційних процесів в Україні (2010)
Джурилюк Л. В. - Механізм супроводження угод злиття та поглинання інвестиційними банками (2010)
Дзюба О. М. - Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види (2010)
Діденко А. В. - Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні (2010)
Дмитрук О. В. - Механізм забезпечення якості рекреаційного продукту в концепції процесного підходу (2010)
Довгалюк Н. В. - Методологія визначення та методика аналізу економічної ефективності використання та відтворення основних засобів аграрного сектору економіки (2010)
Жемчужна Л. А. - Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону (2010)
Захарчук С. С. - Фінансова криза - проблема глобалізації (2010)
Зубко О. В. - Теоретичні аспекти комерціалізації інновацій в умовах глобалізації (2010)
Квик М. Я. - До математичного моделювання конкурентоспроможності малих підприємств, Цегелик Г. Г. (2010)
Кішка О. С. - Практичні підходи до формування, обліку та використання прибутку (2010)
Колесник О. О. - Оцінка стану та перспектив розвитку туризму в Україні в умовах кризи (2010)
Кончин В. І. - Криза неокласичної та неокейнсіанської економічної думки в глобальній економіці: витіснення економічного біхевіоризму експериментальною економікою (2010)
Куценко В. І. - Імператив модернізації економічної освіти: відповідь на виклик інноваційної економіки (2010)
Максимишина Н. В. - Розвиток інтеграційних процесів у машинобудуванні в умовах фінансово-економічної нестабільності (2010)
Нікітчина О. В. - Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області) (2010)
Павловська Л. Д. - Загальна продуктивність факторів кормовиробництва та чинники її зростання, Грабчук І. Ф. (2010)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід (2010)
Протасова Л. В. - Стратегічне планування як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості (2010)
Радєва М. М. - Чому в Україні мало корпорацій (2010)
Руденко В. В. - Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах економічної кризи: теоретичний аспект (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського