Заваринська І. Ф. - Етнокультурна маркованість англійських та українських складних метафоричних номінацій з топонімним компонентом (2019)
Сивак О. Б. - Ідіоми та їх роль у діловому дискурсі (2019)
Тернієвська Є. Й. - Особливості вертикального та горизонтального вимірів мовної варіативності (2019)
Byndas O. M. - The problem of multilingualism and linguistic diversity in the European society (2019)
Бледнова О. Г. - Графічні особливості особистих імен в сучасній німецькій Інтернет-комунікації (2019)
Кокнова Т. А. - Сутність категорії "гендер" та її вплив на мовну поведінку індивіда, Овчарова Л. А. (2019)
Кузьменко А. О. - Специфіка розмовного стилю англомовних пісенних текстів Євродиско (2019)
Панькова Т. В. - Поліпредикативне складнопідрядне речення як комплексний мовленнєвий акт (2019)
Стрельченко К. С. - Енігматичні феномени в контексті соціально-гуманітарного знання (2019)
Strelchenko N. S. - Patterns of lexical cohesion realized by echo questions in English conversational discourse (2019)
Царьова І. В. - Вектори дослідження обрядових фразеологізмів в англійській мові (2019)
Шабас О. А. - Використання евфемізмів у сучасному іспанському політичному дискурсі (2019)
Гураль О. Ю. - Концепт дефрагментований персонаж у постмодерністському романі: когнітивно-наратологічний ракурс (2019)
Demchenko N. O. - Choice and organization of educational material for interpreters training consecutive translation (2019)
Карачова Д. В. - Гендерні особливості перекладу науково-технічних текстів (2019)
Кінаш Л. Я. - Лексико-граматичні особливості відтворення словосполучень з колірним компонентом в українських перекладах оповідання Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі” (2019)
Клочко Т. В. - З історії вивчення українських псевдонімів (2019)
Кобзар О. І. - Особливості відтворення реалій з національно-культурним компонентом значення у художньому перекладі (2019)
Ленська С. В. - "Маруся” Г. Квітки-Основ?яненка і "Бідна Ліза” М. Карамзіна: національні моделі сентименталізму (2019)
Лисанець Ю. В. - Primum non nocere: Морально-етична проблематика у літературно-медичному дискурсі американської прози XX століття (2019)
Лучко Е. А. - Роман Дена Сіммонса "Гіперіон" у контексті інтертекстуальних зв’язків з творчістю Джона Кітса (2019)
Марчук М. С. - Особливості відтворення ономастичних культурем у короткій прозі Х. Л. Борхеса (2019)
Рева І. А. - Граматичні трансформації у ліриці Дж. Г. Байрона (2019)
Данилюк Л. В. - Специфіка англомовного законодавчого дискурсу в аспекті перекладу, Рябокінь Н. О. (2019)
Shapovalova L. V. - Les phraseologismes francais a des composantes culinaires en tant que miroir de la mentalite, Maiorenko V. I. (2019)
Шехавцова С. О. - Лексико-фонетичні засоби створення сатиричного ефекту в романі Дж. Геллера "Пастка на дурнів" (2019)
Вєрнік О. О. - Біблійні мотиви та образи в творчості літературних груп "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати" (2019)
Ли Ялинь - Творчество И. Одоевцевой и Г. Иванова в рецепции Г. Адамовича в 1923–1928 гг. (2019)
Ли Ли - Распространение и исследование современной русской женской прозы в Китае (2019)
Gavryliak V. V. - Linguistic manipulation in campaign speeches of Donald Trump (2019)
Андрейко Л. В. - Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання, Скарлупіна Ю. А. (2019)
Бараненкова Н. А. - Кооперативні методи розвитку вмінь аудіювання на заняттях іноземної мови професійного спрямування, Лашук Н. М., Шевченко Ю. В. (2019)
Березова Л. В. - Сучасні підходи у викладанні технічної термінології (2019)
Bielialieva O. M. - Developing professional communication skills in medical English for academic purposes, Lysanets Yu. V., Znamenska I. V., Slipchenko L. B., Rozhenko I. V. (2019)
Даніленко А. Ю. - Особливості міжкультурної комунікації та подолання лінгвоетнічного бар’єру у студентів на заняттях з практики перекладу, Карачова Д. В. (2019)
Зіньковська О. В. - Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Lysanets Yu. V. - Mastering the writing skills in medical English for academic purposes, Bielialieva O. M., Znamenska I. V., Slipchenko L. B., Nikolaieva N. M. (2019)
Морозова М. В. - Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі взаємовідносин "викладач – майбутні вчителі” в процесі вивчення іноземних мов (2019)
Опришко Л. І. - Пісня на уроці англійської мови як один із засобів оволодіння мовою (з методичною розробкою для роботи над піснею) (2019)
Протопопова К. О. - Лінгводидактична технологія "ситуація успіху" в контексті позакласної діяльності з англійської мови в умовах розвитку Нової української школи, Шехавцова С. О. (2019)
Ускова Л. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей, Ігнатьєва О. С. (2019)
Довгань О. В. - Політичний вимір феномену смислу в парадигмі публічного управління, Ленда Р. І., Цедік М. Г. (2019)
Чабанюк О. І. - Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми (2019)
Жиденко Н. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади в Україні (2019)
Качан Я. В. - Генеза розвитку публічної служби в Україні (2019)
Лаврентій А. С. - Імідж як предмет наукового аналізу (2019)
Малиш Н. А. - Законодавче забезпечення державної екологічної політики України, Москаленко С. О. (2019)
Саричев Ю. О. - Сутність та особливості системи державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони, Устименко О. В., Сніцаренко П. М. (2019)
Хренова-Шимкіна Р. М. - Розвиток нормативно-правового та організаційного забезпечення у сфері реалізації проектів міжнародної допомоги в Україні (2019)
Макеєнко Ж. В. - Технології переговорів у врегулюванні конфліктних відносин у державному управлінні (2019)
Олійник І. І. - Стан та напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні (2019)
Горблюк С. А. - Нормативно-правове забезпечення ревіталізації міст у Польщі (2019)
Пірен М. І. - Українська мова – важливий чинник єдності суспільства, формування української політичної нації та реалізації демократичних реформ (2019)
Євтушенко В. В. - Народна медицина як складова традиційної української культури (2019)
Мороз С. А. - Результати оцінювання якості вищої освіти студентами українських ЗВО як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю надання освітніх послуг (2019)
Кожина А. В. - Доказова актуалізація підходу інклюзивного розвитку до розв’язання глобальних проблем людства (2019)
Загорулько А. П. - Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" (2019)
Нестеряк Ю. М. - Новітній період розвитку національного інформаційного простору України (з початку 2014 р.) (2019)
Корж М. О. - Математичне і комп’ютерне моделювання поведінки сегментів поперекового відділу хребта після ендопротезування, Куценко В. О., Попов А. І., Тимченко І. Б., Веретельник О. В., Ткачук М. М., Ткачук М. А. (2019)
Рушай А. К. - Корекція гомеостазу крові у хворих із септичним незрощенням гомілки після переломів у періопераційному періоді, Климовицький В. Г., Мартинчук О. О. (2019)
Ткачук П. В. - Дослідження впливу клітинних технологій на розвиток остеоартрозу колінного суглоба в експерименті, Страфун С. С. (2019)
Філіпенко В. А. - Вплив обмеження рухомості колінного суглоба на опороспроможність нижніх кінцівок (експериментальні дослідження), Арутюнян З. А., Мезенцев В. О., Танькут В. О., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю. (2019)
Турчин О. А. - Гістологічні зміни ентезису підошовного апоневрозу при підошовному фасціїті, Григоровська А. В., Коструб О. О., Лябах А. П. (2019)
Синяченко О. В. - Изменения метаболизма пуринов при костно-суставной форме рака легкого, Алиев Р. Ф., Ермолаева М. В., Бондарь В. Г. (2019)
Косяков А. Н. - 3D-планирование и прототипирование при сложном первичном эндопротезировании тазобедренного сустава, Гребенников К. А., Милосердов А. В., Федин Е. М., Нечай А. А., Галузинский А. А., Бурбурская С. В. (2019)
Корж Н. А. - Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния системы "кость — имплантат" накостного остеосинтеза пластиной PHILOS с различными имплантатами из полилактида, Макаров В. Б., Липовский В. И., Танькут А. В. (2019)
Шимон В. М. - Експериментальне дослідження міцності кісток щурів із дефектом, заповненим біосклом, Алфелдій С. П., Шимон М. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2019)
Думанський Ю. В. - Маркер проліферації PCNA як прогностичний показник ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у жінок з місцево-поширеним раком молочної залози, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А. (2019)
Музиченко П. Ф. - Перспективи застосування екзосом у клінічній практиці, Черняк В. А., Шевченко О. О., Левон М. М. (2019)
Зазірний І. М. - Діагностичні методи і класифікації асептичного некрозу головки стегнової кістки, Климовицький В. Г., Семенів І. П., Михальченко О. М., Рижков Б. С. (2019)
Трутяк І. Р. - Політравма та поєднана травма: що спільного і які відмінності?, Заруцький Я. Л., Трутяк Р. І., Калинович Н. Р., Обаранець О. В. (2019)
Андрейчин В. А. - Випадок хронічного остеомієліту ключиці з гіперостозною реакцією при переломі, Піхманець А. Ю., Травінський А. Ф. (2019)
Barantsova I. - Communicative aspects of intercultural education, Kotlyarova V., Tkach M. (2019)
Брянцева Г. - Формування в бакалаврів навичок візуалізації слайдів в електронних презентаціях, Брянцев О. (2019)
Гапотій В. - Парадигма сучасної правової науки та освітнього процесу в Новій українській школі (2019)
Гузій Н. - Досвід проєктування дуальної системи підготовки фахівців культурно-дозвіллєвої сфери і рекреації: організаційно-методичні аспекти, Тадеуш О. (2019)
Dobrovolska S. - Intercultural competence as a modern requirement to young specialists, Opyr M., Myronenko N., Panchyshyn S. (2019)
Мілько Н. - Багатофункціональність міжкультурного діалогу в навчальному процесі закладів вищої освіти (2019)
Москальова Л. - Практична діяльність майбутніх педагогів дошкільної освіти: аналіз міжнародного досвіду (2019)
Покась Л. - Теоретико-методичні засади особистісно-професійного розвитку вчителя (на основі Концепції Нової української школи), Логвіна-Бик Т. (2019)
Білецька М. - Індивідуально-психологічні особливості розвитку інтересу до музичного виконавства в молодших підлітків, Сопіна Я. (2019)
Журавльова Л. - Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією (2019)
Кучеренко І. - Модель формування інформатичної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (2019)
Матюха Г. - Особливості навчання англійської мови старшокласників з особливими освітніми потребами, Кузнєцова Є. (2019)
Нагорна Г. - Професійне мислення музиканта в умовах перетворення системи вищої музичної освіти (2019)
Шевченко Ю. - Удосконалення готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів: зарубіжний і вітчизняний досвід (2019)
Андрющенко Я. - Організаційні засади підготовки бакалаврів готельно-ресторанного бізнесу в умовах англомовного освітньо-цифрового мережевого середовища (2019)
Волков О. - Дидактичне конструювання LEGO та його застосування в музичному дошкільному вихованні, Волкова В. (2019)
Гончарова О. - Міжкультурна компетентність як складник професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі, Калужська Лі., Фаліна Г. (2019)
Зайцева Н. - Візуалізація як невіддільний аспект навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови (2019)
Логвіна-Бик Т. - Використання казок на уроках біології, Бик Н. (2019)
Максимов О. - Методика формування понять про основні класи неорганічних сполук, Шевчук Т. (2019)
Однороманенко М. - Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та їх застосування у викладанні іноземних мов у технічних ЗВО (2019)
Сімкіна М. - Перспективи використання сервісів Web 2.0 в навчальній практиці (2019)
Смалько О. - Вивчення студентами можливостей сучасних інформаційних систем (2019)
Супрун О. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей (2019)
Tarasenko T. - Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication, Kulykova L., Hostischeva N., Riabukha T. (2019)
Давидова С. - Дисципліна "Основи творчого проєктування" у фаховій підготовці вчителів образотворчого мистецтва Нової української школи (2019)
Іванова Н. - Проєктна компетентність майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи: структура, критерії та показники сформованості (2019)
Лисаков С. - Реактивація категорії "провідництво" в царині національної освіти (2019)
Скиба Г. - Тьюторський супровід в умовах інклюзивної освіти як актуальна педагогічна проблема (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title, content (2019)
Subbotina V. - Determination of influence of electrolyte composition and impurities on the content of α-Al2O3 phase in MАO-coatings on aluminum, Al-Qawabeha Ubeidulla F., Belozerov V., Sobol’ O., Subbotin A., Tabaza Taha A., Al-Qawabah Safwan M. (2019)
Markov O. - Determination of the peculiarities of obtaining coatings of different hardness on structural steel at diffusion metalization, Diachenko Y., Aliieva L., Zharikov S., Hrudkina N., Bondarenko V., Pohorielov M. (2019)
Kassov V. - Detecting patterns of structure formation at various types of metal machining, Gribkov E., Berezshnaya O., Malyhina S., Sumets A. (2019)
Irawan Y. S. - Tensile strength and fatigue crack growth rate of chamfered and clamped A6061 friction weld joints, Razaq F., Suprapto W., Wardana B. S. (2019)
Litvinova M. - Application of multiple correlation analysis method to modeling the physical properties of crystals (on the example of gallium arsenide), Andrieieva N., Zavodyannyi V., Loi S., Shtanko O. (2019)
Bolbas O. - Degradation of CdTe SC during operation: modeling and experiment, Deyneko N., Yeremenko S., Kyryllova O., Myrgorod O., Soshinsky O., Teliura N., Tsapko N., Shevchenko R., Yurchyk Y. (2019)
Aulin V. - Determining the rational composition of tribologically active additive to oil to improve characteristics of tribosystems, Hrynkiv A., Lysenko S., Zamota T., Pankov A., Tykhyi A. (2019)
Abstract and References (2019)
Дармограй Н. М. - Патронатна служба в публічному управлінні України: сутність, формування, регулювання (2019)
Bilynska M. M. - Conceptual understanding of national resilience: the role of public administration system from US expirience, Kavylin O. А. (2019)
Довгань О. В. - Соціокомунікативний механізм застосування інструментів нейронної мережі в публічному управлінні, Ленда Р. І., Цедік М. Г. (2019)
Дороніна І. І. - Механізми державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: світові тенденції та українські реалії (2019)
Колтун В. С. - Оптимізація процесів створення та функціонування індустріальних парків в умовах децентралізації: інституціональний підхід, Шамрай Н. В. (2019)
Назаренко Д. Л. - Фактори ефективності системи адвокасі на місцевому рівні (2019)
Кравченко М. В. - Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України, Мельничук Л. М. (2019)
Василенко А. Ю. - Формування та реалізація державної політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів) (2019)
Павліковський А. К. - Механізми співробітництва України та країн НАТО у сфері отримання іноземної воєнної допомоги для протидії загрозам гібридного характеру, Федянович Д. Л., Білик В. І. (2019)
Stepanov V. Yu. - Information security as part of information policy implementation (2019)
Гуменна К. Р. - Порівняльний аналіз цифрових стратегій України та Польщі (2019)
Муравицька Г. В. - Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні наукових досліджень (2019)
Карпенко Ю. В. - Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні (2019)
Арсенович Л. А. - Модель професійного розвитку фахівця з кібербезпеки (на прикладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України) (2019)
Клименко І. М. - Моделі державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Title, content (2019)
Meleshko Y. - Methodology of probabilistic analysis of state dynamics of multi-dimensional semi-Markov dynamic systems, Raskin L., Semenov S., Sira O. (2019)
Asrorov F. - Finding of bounded solutions to linear impulsive systems, Sobchuk V., Kurylko O. (2019)
Morozov A. - Constructing an algorithm of quadratic time complexity for finding the maximal matching, Loktikova T., Iefremov I., Dykyi A., Zabrodskyy P. (2019)
Tevyashev A. - Construction of a stochastic model for a water supply network with hidden leaks and a method for detecting and calculating the leaks, Matviyenko O., Nikitenko G. (2019)
Pospelov B. - Development of the correlation method for operative detection of recurrent states, Andronov V., Rybka E., Krainiukov O., Karpets K., Pirohov O., Semenyshyna I., Kapitan R., Promska A., Horbov O. (2019)
Sіevidova I. - Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium, Oliynyk T., Mandych O., Kvyatko T., Romaniuk I., Leshchenko L., Vynohradenko S., Plyhun S. (2019)
Kudin V. - Forming a methodology of basic matrices in the study of poorly conditioned linear systems, Onotskyi V., Onyshchenko А., Stupak Yu. (2019)
Abstract and References (2019)
Авдєєнко Ю. - Особенности восприятия арабскими студентами прилагательных в процессе изучения русского языка как иностранного (2019)
Barantsova I. - The formation of value consciousness of students in polycultural conditions of pedagogical universityФормування ціннісної свідомості студентів в полікультурних умовах педагогічного університету, Rutkovska A. (2019)
Гуров С. - Духовно-ціннісне вдосконалення студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури (2019)
Dobrovolska S. - Massive open online courses as an alternative form of higher education, Opyr M., Myronenko N., Panchyshyn S. (2019)
Кірсанова С. - Формування міжособистісних взаємин студентської молоді в полікультурному просторі закладів вищої освіти (2019)
Кочкурова О. - Педагогічні умови становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів, Федорова О., Єрмак Г. (2019)
Якубовская М. - Роль художньої літератури у формуванні мовленнєвої компетентності сучасного студента, Будзинская В. (2019)
Журавлева Л. - Технологія роботи з батьками молодших школярів із дисграфією в контексті корекційно-педагогічного процесу (2019)
Максимов А. - Формування технічного мислення у школярів на заняттях гуртка науково-технічної творчості, Шевчук Т., Яковейчук А., Максимов А. (2019)
Мелаш В. - Теоретичні засади формування природничої компетентності в молодших школярів у реаліях нової української школи, Варениченко А. (2019)
Прокопчук М. - Особливості формування компетентності в техніці письма на початковому етапі вивчення англійської мови (2019)
Шмир М. - Принципи наступності й перспективності в навчанні іноземної мови як дидактична основа забезпечення формування пізнавальної діяльності студентів (2019)
Байтеряков О. - Реалізація компетентнісного підходу в сучасній школі шляхом встановлення міжпредметних та культурологічних зв’язків засобами художньої літератури, Байтерякова Н. (2019)
Гурова Т. - Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови, Рябуха Т., Зиненко Н., Гостищева Н. (2019)
Дубяга С. - Практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів початкової школи, Гузь В., Шкилева А. (2019)
Ермоленко С. - Досвід реалізації компетентнісного й особистісно-орієнтованого підходів до викладання синтаксису в умовах становлення нової української школи, Митяй З., Юрченко Т. (2019)
Карабанов Е. - Шляхи вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки військовослужбовців, Проценко А., Беликов И. (2019)
Мелаш В. - Особливості дослідницької діяльності учнів нової української початкової школи в куточку живої природи, Кондратович А. (2019)
Надольская Ю. - Формування ритміко-інтонаційного складника в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у виші, Фесенко Е. (2019)
Постыльная Е. - Огляд автоматизованих програмних комплексів для аналізу якості продукції, Москалёв Н. (2019)
Титаренко Н. - Застосування диференціальних рівнянь до розв’язання прикладних задач, Балаева Ю. (2019)
Фефилова Т. - Автентичні математичні задачі для диференційованого викладання в інклюзивному класі, Шкилева А. (2019)
Скиба А. - Методологічні основи формування міжособистісного спілкування учнів молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2019)
Федоренко Е. - Світовий досвід національно-патріотичного виховання учнівської молоді: нормативно-правові та практичні аспекти (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title, content (2019)
Filonenko S. - A study to determine the onset of catastrophic wear of a processing tool by statistical parameters of acoustic emission, Stakhova A. (2019)
Kashmoola Mohammed A. - Model of dynamics of the grouping states of radio electronic means in the problems of ensuring electromagnetic compatibility, anad Alsaleem Maan Y., Anad Alsaleem Naors Y., Моskalets M. (2019)
Tymchenko L. - Development of a method of processing images of laser beam bands with the use of parallel-hierarchic networks, Tverdomed V., Petrovsky N., Kokryatska N., Maistrenko Y. (2019)
Blintsov V. - Improvement of the method for assessing the level of speech information security, Nuzhniy S. (2019)
Aleksandrov Ye. - Parametric synthesis of the electronic control unit of the course stability system of the car, Aleksandrova T., Morhun Y. (2019)
Kiselev E. - Thermal microelectromechanical sensor construction, Krytska T., Stroiteleva N., Turyshev K. (2019)
Milov O. - Development of scenario modeling of conflict tools in a security system based on formal grammars, Yevseiev S., Vlasov A., Herasimov S., Dmitriiev O., Kasianenko М., Pievtsov H., Peleshok Y., Tkach Y., Faraon S. (2019)
Abstract and References (2019)
Андрощук О. - Застосування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо підтримки прийняття рішень в охороні та захисті державного кордону, Грінченко В. (2019)
Городнов В. - Методика оцінювання відносної кількості важливих державних об’єктів, ураження яких може бути відвернене за рахунок застосування складових системи протиповітряної оборони, Лазебник С. (2019)
Городнов В. - Геоінформаційна модель інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони важливих державних об’єктів у разі нападу озброєних злочинців, Побережний А., Суконько С. (2019)
Євсєєв В. - Результати ранжирування факторів, що впливають на ступінь захищеності важливих державних об’єктів, Пащенко В. (2019)
Кривий І. - Визначення підходів щодо здійснення керівництва підрозділом охорони державного кордону в умовах надзвичайних ситуацій (2019)
Курніков В. - Методика визначення варіанта реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні залежно від прогнозованого рівня її складності (2019)
Онищук С - Методика формування системи десантно-логістичного забезпечення прикордонних підрозділів складу об’єднаних сил у Бессарабському операційному районі, Дяченко В. (2019)
Радзіковський С. - Проведення досліджень на навчаннях як елемент наукового супроводження процесу підготовки Сухопутних військ (2019)
Тробюк Д. - Організація охорони громадського порядку Національної жандармерії Франції та можливості її використання у Національній гвардії України, Євсєєв В. (2019)
Дем’янюк К. - Аналіз дефектів підшипників кочення та причини їх виникнення, Підгайчук С., Шевчук В. (2019)
Добровольський А. - Методика оцінки ефективності захисту кабельних ліній та радіоелектронних засобів державних і промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах надзвичайних ситуацій, Ляшенко В. (2019)
Коцюруба В. - Моделювання функціонування блочних загороджувальних перешкод під час прикриття блокпостів та контрольно-перепускних пунктів від вогневих засобів противника, Кривцун В. (2019)
Мосов С. - Напрями застосування безпілотної авіації для виконання завдань розмінування: світовий досвід, Нероба В. (2019)
Мосов С. - Методика оптимізації вибору технічних засобів охорони та контролю стану державного кордону республіки Казахстан, Салій С. (2019)
Самсоненко А. - Підвищення ефективності рухомого пункту технічного спостереження механізованих підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України шляхом його переоснащення, Мазанов В., Лукашенко С. (2019)
Сівак В. - Оцінка електромагнітного впливу радіолокаційних станцій Державної прикордонної служби України (2019)
Сівак В. - Удосконалений метод швидкого відновлення повітрянодесантної техніки та озброєння десантно-штурмових військ за критерієм забезпечення їхньої живучості, Клят Ю. (2019)
Сівак В. - Окремі аспекти методики вдосконалення технології введення в експлуатацію автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України, Тищук В., Карпенко А. (2019)
Скворчевський О. - Міжнародні та національні стандарти як основа реалізації cals-концепції в Україні, Лаврук А. (2019)
Стрельбіцький М. - Місце і роль повітряно-космічного сегменту в забезпеченні виконання завдань охорони державного кордону в зарубіжних країнах, Равлюк В., Ваврічен О. (2019)
Трасковецька Л. - Можливості matlab у дослідженні спектрального перетворення Фур’є, Вальчук О., Гащук І. (2019)
Цуранова О. - Роль М. Ільмінського та С. Рачинського у формуванні особистості С. Смоленського (2019)
Садовникова Е. - "Не рыдай Мене, Мати…": поэтика, литургика, гимнография (2019)
Шаповал О. - Теорія комунікації у просторі філософії та наукової думки як детермінанта аналізу творчого процесу Р. Вагнера (2019)
Сандюк С. - Парадоксы Л. Шпора (2019)
Плужников В. - "Забытое имя… Яков Абрамович Розенштейн" (2019)
Карачевцева І. - Стильовий феномен Скрипкових сонат Франца Шуберта (2019)
Соколова Л. - Романтические "Фантастические пьесы" ор. 88 Р. Шумана – на пути к фортепианным трио (2019)
Кутлуєва Д. - Фортепіанні квартети Ф. Мендельсона як явище романтичної епохи (2019)
Станішевська О. - Взаємодія поетичного тексту та музики в опусі 49 Й. Брамса (2019)
Бурель А. - О Габриэле Пьерне и его фортепианно-оркестровых сочинениях (2019)
Чистякова К. - Драматургічна функція оркестру у вокально-оркестровому циклі Гектора Берліоза – Теофіля Готьє "Літні ночі" (2019)
Кашуба Д. - Прояви камерності в жанрово-стильовому полі фортепіанних концертів йоганнеса Брамса (2019)
Лисичка О. - Оркестрові твори Е. Елгара 10-х років ХХ сторіччя як спроба оновлення композиторського стилю (2019)
Савченко Г. - Багатофігурність оркестрового письма як принцип організації часу і простору в оркестрових творах І. Ф. Стравінського (від ранніх балетів до Симфонії in C та Симфонії в трьох частинах) (2019)
Иванова И. - "Исповедь" сына века (Концерт для оркестра с солирующим альтом Антона Лубченко) (2019)
Титул, зміст (2019)
Лондар С. Л. - Можливості вдосконалення мережі закладів загальної середньої освіти (2019)
Гапон В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення формування та аналізу статистичних показників загальної середньої освіти, Барабаш О. А. (2019)
Кузнєцов К. В. - Реалізація права на академічну мобільність (2019)
Мельник С. В. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин в університетах як автономних інституціях сектору нефінансової корпорації (2019)
Білічак О. А. - Реформа юридичної освіти в Україні: проблеми і виклики (2019)
Федосов В. М. - Роль освітніх факторів у формуванні фінансового світогляду в Україні, Стеценко Б. С. (2019)
Терещенко Г. М. - Теоретичні підходи до побудови системи фінансового забезпечення науки (2019)
Анісімова О. Ю. - Інтернаціоналізація вищої освіти: моделі та механізми (2019)
Pron N. - Key trends in reforming the structure of the education system in Poland: best practices for Ukraine, Bryniuk O. (2019)
Глеваський В. І. - Продуктивність коренеплодів цукрових буряків різних гібридів, Рибак В. О., Куянов В. В., Шаповаленко Р. М. (2019)
Кротюк Л. А. - Селекція з удосконалення форми коренеплоду цукрових буряків, Дубчак О. В., Андреєва Л. С., Корнєєва М. О. (2019)
Медведєв Е. Б. - Поживний режим чорнозему звичайного залежно від способів його обробітку і добрив в умовах Північного Степу України (2019)
Сабадин В. Я. - Джерела цінних господарських ознак сортів колекції ячменю ярого для селекції у Центральному Лісостепу України (2019)
Примак І. Д. - Біологічна активність чорнозему типового за різних систем основного обробітку та удобрення культур короткоротаційної сівозміни, Левандовська С. М., Панченко О. Б., Панченко І. А., Войтовик М. В., Карпенко В. Г., Мартинюк І. В. (2019)
Дрига В. В. - Якість пилку проса прутоподібного залежно від умов його вирощування та сортових особливостей (2019)
Карпук Л. М. - Вплив глибини основного обробітку грунту на урожайність буряків кормових в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ, Єрмолаєв М. М., Павліченко А. А., Караульна В. М., Єзерковська Л. В., Поляков В. І. (2019)
Трегуб М. І. - Малоенерговитратні технології вирощування та використання енергетичних рослин, Демещук В. А., Василенко О. С. (2019)
Василишина О. В. - Зміни якісних показників заморожених плодів вишні з післязбиральною обробкою розчином альгінату Натрію (2019)
Yukhnovskyi V. - Sanitary state of water-protection pine plantations in the interfluve of Dniper and Desna, Urliuk Yu., Khryk V., Levandovska S. (2019)
Біда О. - Стан дослідженості проблеми розвитку інтелекту й обдарованості у дітей дошкільного віку у працях вітчизняних і зарубіжних учених, Чичук А., Кучай О. (2019)
Русин Г. - Освіта як ціннісна домінанта у вихованні молоді (2019)
Турчин І. - Феміністична педагогіка як напрям критичної педагогіки (2019)
Хрущ Л. - Застосування програми Geogebra для організації навчально-пізнавальної діяльності учня, Лотоцький В. (2019)
Царик О. - Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної (2019)
Білавич І. - Розвиток cуспільної медичної опіки дітей та дорослих на Прикарпатті (кінець ХІХ – перша половина ХХ сторіччя), Пантюк М., Сливка Л. (2019)
Леврінц М. - Гуманізм як концептуальна основа фахової підготовки вчителів іноземних мов у США (2019)
Розман І. - Проблема періодизації дослідження педагогічної персоналії (2019)
Салига Н. - Національно-патріотичні мотиви у діяльності Михайла Базника (2019)
Самойленко О. - Тенденції розвитку освіти дорослих на початку ХХІ століття: досвід Словацької республіки (2019)
Слюсаренко Н. - Проблеми організації профільного навчання в малокомплектних школах України початку ХХІ століття (2019)
Султанова Н. - Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Федорович А. - Зміст підготовки фахівців дошкільної освіти в Галичині на початку ХХ ст. (2019)
Зеленчук І. - Етноосвітній проект "основи гірського аграрного господарства гуцульського регіону українських Карпат" (2019)
Клепар М. - Використання символіки українського національного костюма Прикарпаття у процесі формування культурної компетентності молодших школярів (2019)
Червінська І. - Регіональні особливості соціокультурного простору гірської школи, Червінський А. (2019)
Гуменюк І. - Аналіз сутності та векторного застосування контекстного підходу до викладання курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2019)
Зозуляк-Случик Р. - Сучасні принципи формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2019)
Ієвлєв О. - Реалізація дидактичних принципів у процесі формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача (2019)
Мельничук І. - Інтерактивні технології у підготовці майбутніх логопедів (2019)
Вовк М. - Музично-ритмічний розвиток молодших школярів в умовах гірської школи, Дзьон Ю. (2019)
Матвеєва Н. - Специфіка навчання молодших школярів з порушеннями зору (2019)
Романишин Р. - Нейропсихологічні основи обчислювальної діяльності учня початкової школи: теоретичний аспект (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2019)
Contents (2018)
До читачів (2018)
Переднє слово (2018)
Єрмоленко А. - Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін (2018)
Лазаревич А. - Філософські дослідження в Національній академії наук Білорусі (2018)
Конверський А. - Співпраця Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка — основа розвитку вітчизняної філософської освіти та науки (2018)
Йосипенко С. - Історія філософії в системі філософських досліджень (2018)
Кисельов О. - Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою (2018)
Шеремета О. - Особливості дослідження історії філософії України в АН УРСР сталінського періоду: 1946–1953 (2018)
Самчук Р. - Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х рр. (2018)
Попович М. - Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна (2018)
Пролеєв С. - Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства (2018)
Гардашук Т. - Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій (2018)
Бурковський І. - До третьої "Критики" Канта, Єрмоленко А., Кебуладзе В., Терлецький В. (2018)
Загальні збори Відділення історії, філософії та права: з нагоди 100-річчя від часу заснування Національної академії наук України (2018)
1-ий Всеукраїнський конкурс філософських стартапів: Офіційні підсумки (2018)
Содержание (2019)
Kovalenko V. M. - The effect of antiretroviral therapy on the frequency and severity of cardiac arrhythmias in HIV-infected patients, Vasуlenko V. A., Potabashnii V. A., Vasуlenko A. M. (2019)
Bilovol O. M. - Treatment of sleep disorders in patients with hypertension and obesity, Kniazkova I. I., Bohun M. V., Mishchenko V. M. (2019)
Shumna Т. Ye. - Characteristics of interleukin-4 gene (C-589T, rs2243250) polymorphism in children with bronchial asthma and allergic rhinitis with isolated or allergic rhinitis-induced comorbid malocclusion, Fedosieieva O. S., Zinchenko T. P., Nedelska S. M., Voznyi О. V., O. Kamyshnyi M. (2019)
Feshchenko Yu. I. - Lung ventilation impairment in asthma patients with obesity, Gumeniuk G. L., Gumeniuk M. I., Zaikov S. V., Rekalova O. M., Opimakh S. H. (2019)
Десятерик В. І. - Імунологічні можливості діагностики та прогнозування розвитку асептичних та інфікованих місцевих ускладнень гострого панкреатиту, Мальцев Д. В., Крикун М. С., Шаповалюк В. В., Шкура М. М. (2019)
Котенко О. Г - Особливості трансплантації правої долі печінки від живого родинного донора, Мініч А. А. (2019)
Волкогон А. Д. - Аналіз зв’язку rs1899663-поліморфізму гена HOTAIR із розвитком раку сечового міхура в українській популяції, Чумаченко Я. Д, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Shevchenko A. O. - Evaluation of risk factors and modern possibilities for prediction of preterm labour, Krut Yu. Ya. (2019)
Horbatiuk O. H. - Features of women’s reproductive dysfunctions associated with prolonged stressful situations, Shatkovska A. S., Hryhorenko A. P., Vaskiv O. V., Bets I. O., Kustovska I. M., Petrash A. I., Palahniuk M. H. (2019)
Aiziatulova E. M. - Secondary predictors of ovarian hyperstimulation syndrome development (2019)
Povorozniuk V. V. - Bone mineral density and fragility fractures in stroke patients, Bystrytska M. A., Hryhorieva N. V. (2019)
Лоскутов А. Е. - Предоперационная оценка костного массива медиальной стенки вертлужной впадины в условиях диспластической деформации, Ковбаса Е. А., Олейник А. Е., Стрыженый В. Г., Лоскутов О. А., Фурманова К. С. (2019)
Voznyi O. V. - Clinical study of a method for the receptor apparatus of the teeth protection at the stages of treatment with non-removable prosthesis designs, Yanishen I. V., Diudina I. L., Tomilin V. H., Pohorila A. V. (2019)
Цепколенко Г. В. - Клініко-імунологічна ефективність корекції вікових змін шкіри шляхом застосування неофіброліфтинґу (2019)
Kostytsky V. V. - Legal support for the use of natural therapeutic resources in sanatorium and resort treatment of the population, Sydor V. D., Kostytska I. O. (2019)
Yevtushenko V. V. - Clinical and epidemiological features of measles in children hospitalized during two outbreaks (2005–2006 and 2017–2018) in Ukraine, Kramarov S. О., Shadrin V. O., Markov A. I., Kaminska T. M., Hrechukha Ye. O. (2019)
Bielenichev I. F. - Experimental evaluation of the specific activity of the new Angiolin dosage form in the research corneal burn’s condition, Kucherenko L. I., Mazur I. A., Akopian R. R., Khromylova O. V., Pavliuk I. V. (2019)
Смірнов А. С. - Стан ворсин слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів за умов дії епіхлоргідрину та медикаментозних препаратів, Мірзебасов М. А., Смірнов С. М. (2019)
Knysh O. V. - The effects of cell-free extracts derived from probiotic strains Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus reuteri on the proliferation and biofilm formation by Lactobacillus reuteri in vitro (2019)
Лемко О. І. - Рекурентні респіраторні захворювання у практиці сімейного лікаря та педіатра: основні питання (огляд літератури), Лукащук С. В. (2019)
Мар’єнко Л. Б. - Раптова несподівана смерть при епілепсії: огляд літератури та власні спостереження, Мар’єнко К. М. (2019)
Тріщинська М. А. - Клінічний випадок синдрому сімейних судом із пароксизмальним хореоатетозом, що зумовлений мутацією гена PRRT2, Свистільник В. О. (2019)
Танцюра Л. Д. - Позитивный неврологический результат у ребенка после внутригоспитальной остановки сердца, Киселева И. В., Беляев А. В., Орел В. В., Трикаш Н. В., Скляр В. Н., Колосова И. М. (2019)
Буровська І. - Психологічні дослідження мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет (2018)
Варіна Г. - Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога (2018)
Величко М. - Теоретичні підходи до феномена мобінгу у сучасній психологічній літературі (2018)
Дергач М. - Плейбек-театр у системі соціалізації та ресоціалізації особистості (2018)
Дмитрук І. - Суб'єктивні смисли переживання самотності людей, що живуть із ВІЛ (2018)
Книш Н. - Психологічні чинники споживчої поведінки (2018)
Крайніков Е. - Особливостi вияву девiантноï поведiнки в підлітковому вiцi, Прокопович Є., Землякова Ю., Примаченко С. (2018)
Кузнєцова О. - Психологічні особливості реалізації суспiльно-комунiкативного мовного наміру (2018)
Лазуренко О. - Діагностика психологічних особливостей емоційної компетентності студентів-медиків у процесі професійної підготовки (2018)
Максименко Н. - Психологічні предиктори діяльності ІТ-фахівців в умовах переходу організацій до дистанційної роботи (2018)
Мозговий В. - Дослідження структурної організації особистості військовослужбовців, які схильні до зловживання алкоголю, у контексті їхнього статеворольового статусу (2018)
Морозова В. - Психологічні особливості осіб із межовим розладом особистості (2018)
Норкіна І. - Психологічна дезадаптація як чинник незадоволеності сексуальним життям (2018)
Погорільська Н. - Особливості сприймання часу підлітками в контексті їхньої життєвої активності, Маціонова Ю. (2018)
Прищепа М. - Гендерні особливості переживання психотравмуючих ситуацій військовослужбовцями в ході ресоціалізації у посттравматичний період (2018)
Савелюк Н. - Психологічні особливості релігійної соціалізації особистості: вікові аспекти (2018)
Сеник О. - Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін, Абрамов В., Гречкосій М., Бедан В., Бунас А., Луценко О. (2018)
Січкар Г. - Дисфункціональні механізми адаптації як наслідок патологічних взаємин доньки із матір'ю (2018)
Терлецька Л. - Усвідомлення часу особистістю на її шляху до психологічного здоров'я, Маціонова Ю. (2018)
Туриніна О. - Соціально-психологічні механізми функціонування іміджу сучасного лідера в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства, Ільянова А. (2018)
Халєєва Г. - Аналіз основних підходів до трактування суб'єктивного благополуччя в психології (2018)
Царькова О. - Психологічні детермінанти ресоціалізації засуджених як один із важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності, Варіна Г. (2018)
Юнг Н. - Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії, Ісаєва Т., Вiшталенко О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Альошина А. І. - Особливості використання Делос постуральної пропріоцептивної системи в реабілітаційних технологіях, Попадюха Ю. А. (2017)
Кашуба В. О. - Характеристика мікроергономіки системи "людина-комп’ютер" як передумова розробки корекційно-профілактичних заходів із використанням вправ різної біомеханічної спрямованості, Альошина А. І., Бичук О. І., Лазько О. О., Хабінець Т. О., Руденко Ю. В. (2017)
Випасняк І. П. - Інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів, Шанковський А. З. (2017)
Гунченко В. О. - Розробка способів оптимізації спеціальної фізичної підготовки курсантів за спеціальністю"Озброєння та військова техніка" (2017)
Завидівська Н. Н. - Сучасні теоретичні та організаційно-методичні аспекти й перспективи вдосконалення фізичної підготовленості студентів (2017)
Матвейко О. М. - Порівняльний аналіз альтернативних вправ фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України та провідних країн світу, Воронцов О. О., Гоманюк С. В. (2017)
Павляшик В. В. - Результати впливу експериментальної програми з плавання на показники фізичного стану студентів II–III курсів КФВ НУФВСУ (2017)
Римик Р. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів коледжу ресторанного сервісу і туризму, Маланюк Л. Б. (2017)
Войтович І. М. - Критерії відбору школярів до профільних спортивних класів із туризму, Климчук А. А. (2017)
Дусь С. В. - Практические аспекты использования приемов "управляющей предметной среды" в процессе физического воспитания школьников с сенсорными нарушениями (2017)
Маринчук П. І. - Технологія корекції фізичного стану студентів музичних спеціальностей (2017)
Романюк В. П. - Методи прогнозування результатів стрибків у довжину з розбігу в студентів, Савчук С. І., Савчук Т. О., Маневський М. О. (2017)
Сухомлинов Р. О. - Інноваційні підходи до організації оздоровчо-рекреаційних занять із дітьми дошкільного віку (2017)
Іваніцький Р. Б. - Обґрунтування технології корекції порушень постави дітей із вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання (2017)
Андрійчук О. Я. - Ретроспектива формування поняття та сучасний стан фізичної реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень (2017)
Альошина А. І. - Програма фізичної реабілітації пацієнтів із попереково-крижовим остеохондрозом й оцінка її ефективності, Альошин А. О. (2017)
Береговий М. В. - Вплив методики танцтерапії у відновному лікуванні жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням (2017)
Бурдаєв К. В. - Використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання школярів із депривацією сенсорних систем (2017)
Григус И. М. - Методы реабилитации недоношенных детей первого года жизни (обзор литературы), Евтух Н. И., Кучер Т. В. (2017)
Григор’єва Н. В. - Показники мінеральної щільності кісткової тканини, фізичної активності та якості життя в жінок старших вікових груп із переломами тіл хребців залежно від їх локалізації, Поворознюк В. В., Баннікова Р. О., Рибіна О. С. (2017)
Демиденко М. О. - Використання засобів кінезіотейпування плеча в превентивній фізичній реабілітації в жіночому триатлоні (2017)
Дешевий Є. Г. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб із дорсалгіями в грудному відділі хребта, Балаж М. С. (2017)
Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран - Особливості побудови програми фізичної реабілітації після інтрамедулярного остеосинтезу в спортсменів із діафізарними переломами кісток гомілки (2017)
Дорошенко Е. Ю. - Клінічна ефективність фізичної реабілітації жінок, хворих на остеоартроз великих суглобів (2017)
Жарова І. О. - Обґрунтування необхідності проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Знаменская Т. К. - Реабилитация детей первого года жизни с врожденными заболеваниями костной системы, Коваленко Т. Б., Никулина Л. И., Жданович А. И. (2017)
Івановська О. Е. - Методичні основи побудови та компоненти програми фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку з ожирінням, Жарова І. О. (2017)
Kashuba V. - Indicators of Cerebral Blood Flow Changes in Venous Vessels of Children With ICP in the Course of Physical Rehabilitation Using the Bobath Therapy Method, Bukhovets B. (2017)
Куценко В. А. - Сучасні погляди на синдром хронічної втоми й засоби реабілітації пацієнтів з цим синдромом (2017)
Кущенко О. О. - Вплив ерготерапії та фізичної терапії на заняттєву активність дітей із церебральним паралічем (2017)
Майструк М. І. - Зміни фізичної активності хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тяжкого ступеня в процесі фізичної реабілітації (2017)
Остроушко О. Д. - Особливості поєднання концепції pnf із засобами thera-band для відновлення осіб із вогнепальними ураженнями плечового суглоба, Калінкін К. Л. (2017)
Пангелова Н. Є. - Особливості фізичного виховання молодших школярів із депривацією зору (2017)
Попадюха Ю. А. - Особливості тренажерів серії RT із функціональною електростимуляцією для реабілітації нижніх і верхніх кінцівок (2017)
Фурман Ю. М. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан хворих із коксартрозом, поєднаним з ожирінням (2017)
Федоренко С. М. - Основи організації центру з надання реабілітаційних послуг для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату, Лазарєва О. Б., Вітомський В. В., Вітомська М. В. (2017)
Добринський В. С. - Зміст та організація комплексного контролю за фізичним станом спортсменів, Бичук О. І., Мудрик Ж. С., Мордик М. Ю. (2017)
Карабанова Н. С. - Олімпійська освіта та визначення її ролі майбутніми фахівцями фізичної культури й спорту, Альошина А. І., Бичук О. І. (2017)
Кроль І. М. - Шляхи інтеграції культурної спадщини олімпійського руху в зміст загальноосвітніх навчальних предметів (2017)
Малиновський А. І. - Соціально-психологічні складники в структурі іміджу тренера з футболу під час роботи з командами різного рівня, Петровська Т. В. (2017)
Наші автори (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Савчин М. В. - Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) (2019)
Лозінська С. В. - Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя (2019)
Галус О. О. - До питання про визначення меж муніципально-правового регулювання (2019)
Стефанчук М. М. - Практика Верховного Суду як індикатор дефектів законодавства України про виконавче провадження (2019)
Трач О. М. - Здійснення права апеляційного оскарження судових рішень у цивільних справах (2019)
Вартанян А. М. - Особенности правового регулирования порядка обращения подарочных сертификатов (2019)
Чорна Ж. Л. - До питання про об’єкти сервітуту (2019)
Бірюков О. М. - Арешт майна у справах про банкрутство (2019)
Муза О. В. - Моніторинг законотворчих новацій у сфері адміністративних процедур в Україні (2019)
Кізляр В. Б. - До питання визначення змісту поняття "інформаційні відносини" (2019)
Нікіфорова Т. І. - Взаємодія органу пробації та інституцій громадянського суспільства в реалізації завдань пробації (2019)
Крушинський С. А. - Обов’язок доказування цивільного позову в кримінальному провадженні (2019)
Лахижа М. І. - Інституційне забезпечення публічно-приватного партнерства у Республіці Польща, Єгоричева С. Б. (2019)
Шиян А. А. - Моделювання взаємодії громади та влади в контексті електронної демократії, Нікіфорова Л. О., Азарова А. О., Ткачук Л. М. (2019)
Шевчук І. В. - Захист національних інтересів держави як імператив геостратегії України (2019)
Синчак В. П. - Участь старости в бюджетному процесі об’єднаної територіальної громади (2019)
Ткачук Н. М. - Нелінійність та інформація як чинники забезпечення ефективного функціонування банківської системи (2019)
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2019)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Андрєєва Я. - Аналіз образу політичного лідера в просторі суджень сучасної студентської молоді, Литовченко Н. (2019)
Astremskaya I. - Features of emotional burnout by specialists in assisting professions (2019)
Бойко І. - Теоретико-практичні аспекти вимірювання та оцінювання інтегральних характеристик професійної компетентності педагога (2019)
Буровська І. - Порушення мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет (2019)
Величко М. - Психологічний зміст та основні причини виникнення мобінгу серед дітей середнього шкільного віку (2019)
Візнюк І. - Застосування методу хронометричної проби в аспекті іпохондричної поведінки хворого (2019)
Vlasova O. - The problem of personal development of employees of the State employment service of Ukraine, Kalenichenko K. (2019)
Danyliuk I. - Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages, Shykovets S. (2019)
Дарвішов Н. - Психологічні диспозиції, що регулюють процес прийняття рішення в осіб із залежністю від психоактивних речовин (2019)
Ільясова К. - Тілесність як психологічний феномен (2019)
Каліщук С. - Природа вияву симптому: вагання або відповідальність і свобода вибору (2019)
Кічук А. - Емоційна складова психологічного здоров'я сучасного студентства: до постановки проблеми (2019)
Коваль Г. - Понятійно-категоріальний аспект розуміння терміна "душа" як категорії теоретичної психології (2019)
Крайніков Е. - Особливості адиктивної особистості, Прокопович Є., Баланюк А. (2019)
Литвиненкo О. - Практичні аспекти рoбoти психoлoга із внутрішньo переміщеними студентами першoгo курсу (2019)
Лігоцький А. - Особливості психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2019)
Маркелова А. - Дослідження психічних станів та властивостей особистості молодших школярів із ознаками дезадаптації, Ніколаєв Л. (2019)
Москальова А. - Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників, Василига О. (2019)
Норкіна І. - Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації (2019)
Онищенко В. - Розвиток цільової спрямованості особистості підлітків-туристів (2019)
Родзінська Т. - Вплив функціональної асиметрії моторної та сенсорної систем на розвиток образного й вербально-логічного мислення у дітей молодшого та середнього шкільного віку (2019)
Сіроха Л. - Професійна готовність як невід'ємна складова успішної професійної діяльності особистості (2019)
Смола Л. - Мем як інструмент інформаційної війни (2019)
Ткаченко О. - Процедура семантико-смислового аналізу дослідження розвитку акмеорієнтованої зрілої особистості (2019)
Тулін К. - Соціально-психологічні чинники активності територіальних громад в умовах децентралізації (2019)
Халєєва Г. - Сучасні тенденції вивчення суб'єктивного благополуччя особистості в підлітковому та юнацькому віці (2019)
Шатило Ю. - Розвиток фандрайзингу як технології соціальної роботи в Україні, Громова О. (2019)
Шевченко С. - Ключові аспекти дослідження психофізіологічної адаптації першокурсників (2019)
Вихідні дані (2019)
Архіпова І. М. - Конвергентний тип авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах ХIХ-ХХ ст. (2019)
Бакутіна П. В. - Переклад англомовної фільмопродукції: субтитрування та дублювання (2019)
Безсонова А. С. - Функціональні особливості жанру коментаря в структурі науково-популярного лінгвістичного дискурсу (2019)
Габидуллина А. Р. - Лексико-семантичне поле "любов" у творах М. Шишкіна (2019)
Дьячок Н. В. - Причастия и деепричастия как результат особого вида универбации, Ивко А. С. (2019)
Жарикова М. В. - Ойконімотвірна апелятивна лексика та ознаки номінації в ойконімії Донеччини XVIII – першої половини XX ст. (2019)
Зоз О. А. - Семантична зв’язність як фактор створення цілісності поетичного твору (2019)
Колесниченко Е. Л. - К вопросу о классификации зевгмы в современной лингвистике (2019)
Круть О. В. - Ономасіологічна структура слів на позначення агресії: зіставний аналіз (2019)
Лихачова А. В. - Стилістична функція повтору (на прикладі оповідання Д.Г. Лоуренса "Переможець на коні-гойдалці") (2019)
Пожидаєва Н. П. - Английский в качестве неродного языка как вспомогательное средство при кроскультурной коммуникации (2019)
Потреба Н. А. - Образ пустелі у творчості Івана Буніна і Антуана де Сент-Єкзюпери (2019)
Сердюкова Л. І. - Алюзія як маркер інтертекстуальності англійськомовного літературного дискурсу (2019)
Ситняк Р. М. - Порівняльно-історичний метод як основа діахронного дослідження мови (2019)
Старченко О. А. - Запозичення в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов (2019)
Суховецька Л. В. - Складнопідрядна конструкція як інструмент реалізації спонукальної інтенції англійськомовного електорату (2019)
Чернишова І. В. - Особливості речень позитивної оцінки "свого" простору з темпоральним маркером now (на матеріалі англомовного тексту Біблії) (2019)
Юрченко І. Д. - Стилістичні особливості книги С. Рушді "East, West": аспект символіки (2019)
Yasynetska О. А. - The essence of discourse analysis in content-based instruction through a reading assignment (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Підписано до друку 23.10.2019 (2019)
Кашуба В. А. - Статодинамическая осанка – индакатор двигательной функции человека, Хабинец Т. А., Лопацкий С. В., Гнатыш Г. С. (2018)
Попадюха Ю. А. - Застосування комп’ютеризованої системи й роботизованого комплексу класу Pegasus для діагностики та тренування спини в оздоровчих і реабілітаційних технологіях (2018)
Випасняк І. П. - Корекційно-профілактичні технології у фізичному вихованні студентів із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату, практична складова авторської концепції (2018)
Ваель Зогхламі - Психолого-педагогічний потенціал психологічного тренінгу в контексті спортивної діяльності гандболістів (2018)
Бакіко І. В. - Здоровий спосіб життя й профілактика наркоманії засобами фізичної культури та спорту, Файдевич В. В. (2018)
Бурка В. Г. - Морфофункціональні показники нижніх кінцівок дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання (2018)
Іваніцький Р. Б. - Вікова динаміка фізичної підготовленості школярів середнього шкільного віку з деривацією сенсорних систем (2018)
Кашуба В. А. - К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста, Алешина А. И., Прилуцкая Т. А., Руденко Ю. В., Лазько О. О., Хабинец Т. А. (2018)
Крижанівська О. Ф. - Результати емпіричного вивчення фізичного розвитку молодших школярів Коломийського району Івано-Франківської області, Майструк В. І., П’ятничук Г. О., П’ятничук Д. В. (2018)
Кашуба В. О. - Досвід упровадження концепції здоров’яформувальних технологій у процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, Гончарова Н. М. (2018)
Томіліна Ю. І. - Стан хребта жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять пілатесом, Бишевець Н. Б. (2018)
Альошина А. І. - Сучасні методи фізичної реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, Бичук О. І., Суворова Т. І. (2018)
Баннікова Р. О. - Побудова програми фізичної реабілітації осіб із травматичним ураженням мозку, яка заснована на міжнародній класифікації функціонування, Калінкін К. Л., Остроушко О. Д. (2018)
Григус І. М. - Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень помірного ступеня тяжкості, Майструк М. І. (2018)
Грін С. О. - Аналіз динаміки функціональних показників скелетно-м’язової системи учасників АТО з вогнепальними переломами кісток гомілки, Федоренко С. М. (2018)
Івановська О. Е. - Функціональний стан опорно-рухового апарату жінок з ожирінням як фактор спрямування процесу фізичної реабілітації, Жарова І. О. (2018)
Куценко В. А. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя осіб із поствірусним синдромом утоми, Вітомський В. В., Лазарєва О. Б., Вітомська М. В. (2018)
Нестерчук Н. Є. - Технологія фізичної реабілітації недоношених дітей, Скальскі Д., Євтух М. І., Осіпчук І. О. (2018)
Омельчук Я. В. - Формування навику сидіння в дітей із церебральним паралічем за методикою підвісної кінезотерапії (2018)
Попадюха Ю. А. - Особливості застосування систем класу DIERS для аналізу стану хребта та нижніх кінцівок у реабілітаційних технологіях (2018)
Савченко В. М. - Сучасні апаратні засоби фізичної терапії в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб - Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації в спортсменів ігрових видів спорту після артроскопічного лікування "тріади Турнера" (на прикладі дослідження відновлення спеціальної фізичної працездатності), Ніканоров О. К., Луцкій В. В. (2018)
Довгодько И. В. - Характеристика влияния быстрой кинетики реакции кардиореспираторной системы на эффективность функционального обеспечения специальной работоспособности гребцов, Дьяченко А. Ю., Русанова О. М. (2018)
Добринський В. С. - Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи, Альошина А. І., Мудрик Ж. С., Мордик М. Ю. (2018)
Литвиненко Ю. В. - Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена (2018)
Мороз М. С. - Формування вольової сфери бігунів на середні дистанції в процесі спортивної діяльності, Суворова Т. І., Радченко О. В., Бичук І. О. (2018)
Сушко Р. О. - До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів (2018)
Ткачук М. І. - Програма тренувань гирьовим фітнесом чоловіків першого зрілого віку для зменшення жирової маси, Сергієнко К. М. (2018)
Чжао Дун - Програма силової підготовки спортсменів у веслуванні академічному з використанням спеціальних тренажерів, Русанова О. М., Дяченко А. Ю. (2018)
Наші автори (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Кравчук Я. С. - Вивчення Степаном Рудницьким морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля, Зінько Ю. В. (2019)
Адаменко О. М. - Геоекологічний стан Бистрицько-Тлумацької та Придністерсько-Покутської височин, Адаменко Я. О., Зорін Д. О., Радловська К. О. (2019)
Стецюк В. В. - Індикаційний аналіз динаміки геоморфологічних процесів при дослідженні трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор’я, Остапенко О. А. (2019)
Іванов Є. А. - Передумови формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії (частина 2) (2019)
Mkrtchian A. S. - Terrain morphology as factor of local temperatures distribution in Ukrainian Carpathians, Kovalchuk I. P. (2019)
Гнатюк Р. М. - Солонський розріз і перспективи вивчення плейстоцену передгір’я Карпат, Папіш І. Я. (2019)
Горішний П. М. - Рельєф кар’єрів Середнього Побужжя (на прикладі Сабарівського кар’єру), Павельчук А. Р. (2019)
Bayrak G. R. - Morphologic classification of the Beskids rocks in the Ukrainian Carpathians (2019)
Брусак В. П. - Пам’ятки неживої природи басейнів Пруту і Лазещини у гірському масиві Чорногора (Українські Карпати), Сеничак Д. А. (2019)
Кравчук Я. С. - Формування рельєфу Передкарпаття і Закарпаття у пліоцен-плейстоцені і на ранніх етапах, Чалик В. І. (2019)
Загрійчук В. Ф. - Рекреаційна оцінка рельєфу Дністровського регіонального ландшафтного парку (Івано-Франківська область) (2019)
Радченко О. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень та анемія (огляд літератури та власні дослідження), Федик О. В. (2019)
Заремба Є. Х. - Пухлина правого передсердя серця (клінічний випадок), Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2019)
Головач И. Ю. - Криоглобулинемия и криоглобулинемический васкулит в ревматологической практике: вопросы менеджмента и лечения, Егудина Е. Д., Рекалов Д. Г., Сапожниченко Л. В. (2019)
Журавльова Л. В. - Можливості використання препаратів вісмуту в гастроентерологічній практиці: нові погляди на аспекти застосування, Шеховцова Ю. О. (2019)
Рудіченко В. М. - Олігосимптомний перебіг вірусного гепатиту С із маніфестними ускладненнями стану в ін’єкційного наркозалежного (власні спостереження та досвід викладання державною та англійською мовами), Рейзін В. І., Кушнєрова М. О., Стаднюк Л. А. (2019)
Образцов В. П. - Про розширення шлунка (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 4: Станиславів першої половини ХХ сторіччя — місто витоків запровадження в практику охорони здоров’я Галичини феноменальної традиції української медицини триєдності лікувального процесу (2019)
Свінціцький А. С. - Взаєморозуміння між лікарем і пацієнтом як запорука ефективності здійснюваного лікування (2019)
Влас Є. О. - Як готувати статті для подання до наукових журналів? (2019)
Медичні події (2019)
Попадюха Ю. А. - Особливості застосування великих тренажерів Пілатеса в оздоровленні та фізичній реабілітації (2018)
Шахлина Л. Я-Г. - Физиотерапевтические средства в практике физической реабилитации спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата (2018)
Асаулюк І. О. - Мотивація до фізкультурно-оздоровчої рухової активності як основа розробки концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей (2018)
Дяченко А. А. - Особистісні передумови розробки концепції здоров’яформувальних технологій студентів закладів освіти (2018)
Благій О. Л. - Аналіз підходів щодо залучення студентської молоді до оздоровчо-рекреаційної діяльності, Ячнюк М. Ю., Березовський В. А. (2018)
Альошина А. І. - Зміст технології корекції порушень постави дітей із вадами слуху, Іваніцький Р. Б. (2018)
Андрєєва О. В. - Оцінка інформативності окремих антропометричних показників для проектування самостійних занять оздоровчим фітнесом жінок зрілого віку з надлишковою масою тіла, Нагорна А. Ю. (2018)
Блистів Т. В. - Особливості рухової активності та показників фізичного здоров’я учнів старшого шкільного віку, Пилипей Л. П. (2018)
Гакман А. В. - Роль рекреаційно-оздоровчої діяльності в структурі сімейного дозвілля дошкільнят, Ужвенко В. А. (2018)
Імас Є. В. - Особливості факторної структури фізичного розвитку та фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом, Ткачова А. І. (2018)
Кашуба В. О. - Практичний досвід упровадження здоров’яформуючих технологій у процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, Гончарова Н. М. (2018)
Руденко Ю. В. - Соціально-педагогічна структура особистості чоловіків 36–45 років, котрі займаються оздоровчим фітнесом, Хабінец Т. О., Ватаманюк С. В. (2018)
Сухомлинов Р. О. - Оцінка ефективності авторської програми оздоровчо-рекреаційних занять для дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів (2018)
Андрійчук О. Я. - Основні положення концепції застосування масажу у відновному лікуванні больового синдрому поперекового відділу в жінок, які страждають на ожиріння (2018)
Арєшина Ю. Б. - Педагогічний компонент впливу комплексної програми фізичної терапії людей з особливими потребами, які мають порушення зору, Копитіна Я. М., Перепеченко Л. М., Скрипка І. М. (2018)
Афанасьєв C. М. - Сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації пацієнтів із розривом ахілового сухожилля (2018)
Баннікова Р. О. - Сучасні підходи до фізичної терапії осіб із болями в поперековому відділі хребта, Лазарєва О. Б., Кормільцев В. В., Онопрієнко І. В. (2018)
Бурдаєв К. В. - Технологія формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання (2018)
Грін С. О. - Характеристика стану рухової активності військовослужбовців із наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки, Федоренко С. М. (2018)
Григор’єва Н. В. - Розробка програми фізичної реабілітації хворих з остеопорозом та переломами тіл хребців й оцінка її ефективності в жінок старших вікових груп, Рибіна О. С. (2018)
Кашуба В. О. - Біостатичні показники тіла людини як передумови розробки концепції корекції та профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації, Носова Н. Л., Бондар О. М. (2018)
Коломієць Т. В. - Апробація технології контролю стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації (2018)
Михалюк Є. Л. - Методи дозування фізичного навантаження в осіб з артеріальною гіпертензією під час занять кінезотерапією, Коробейников Г. В. (2018)
Литвиненко Ю. В. - Эффективность практической методологии полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена (на материале артистического плаванья), Гордеева М. В. (2018)
Кашуба В. О. - Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки, Ярмолинский Л. М., Альошина А. І., Бичук О. І., Бичук І. О. (2018)
Медвідь М. М. - Технологія підготовки кваліфікованих арбітрів із волейболу до змагальної діяльності та шляхи її оптимізації (2018)
Наші автори (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Лазоришинець В. В. - На порядку денному – ефективна взаємодія та спадкоємність дитячих кардіологів і кардіохірургів (2019)
Лазоришинець В. В. - Історичні віхи хірургії дитячих сердець, Ємець І. М. (2019)
Дітківський І. О. - Ендоваскулярне закриття дефектів міжшлуночкової перегородки, Ящук Н. С., Черпак Б. В., Мазур О. А., Мазур О. А. мол., Єрмолович Ю. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Руденко Н. М. - Вроджені вади серця з єдиним шлуночком: клінічна картина, діагностика, лікування, Байрамов Е. М., Позняк Ю. В. (2019)
Сіромаха С. О. - Акушерська кардіологія: мультидисциплінарне рішення для реалізації функції материнства GUCH-жінками, Волкова Н. І., Поворозник Н. В., Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. (2019)
Полівенок І. В. - Ендоваскулярна стратегія при критичних вроджених вадах серця з обструкцією легеневого кровотоку (2019)
Труба Я. П. - Гібридні операції при лікуванні синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Дітківський І. О., Ящук Н. С., Черпак Б. В., Головенко О. С., Бойко С. М., Лазоришинець В. В. (2019)
Писклова Ю. В. - Случай семейного наследования синдрома Вильямса с гипоплазией аорты, Бучнева О. В., Куликова Д. А. (2019)
Шашко О. В. - Неспецифический аортоартериит у подростков (описание клинического случая), Титаренко О. А., Лапкина Е. И., Овсянникова Ю. Н. (2019)
Оболонський О. I. - Фармакологічне закриття артеріальної протоки в недоношених новонароджених: комбінація рестриктивного режиму інфузійної терапії з інгібіторами циклооксигенази, Сурков Д. М., Капустіна О. Г. (2019)
Авторам (2019)
Абрамов А. В. - Сравнительная характеристика нейроэндокринного ответа крупноклеточных и мелкоклеточных вазопрессинергических нейронов паравентрикулярного ядра гипоталамуса на прерывистое действие гипоксической гипоксии, Шаменко В. А. (2019)
Адарічева Ж. Г. - Застосування патопсихологічної діагностики у комплексному лікуванні пацієнтів Інституту кардіології (2019)
Анохіна С. І. - Порівняльний аналіз змін показників фібринолітичної активності тканин внутрішніх органів гіпотиреоїдних щурів під впливом мелатоніну (2019)
Дутка І. І. - Поліморфізм 5G4 гена інгібітору активатора плазміногена 1 (PAI-1) у хворих на гострі ускладнення виразкової хвороби, Панчук І. І., Волков Р. А., Гринчук Ф. В., Ушаков А. В. (2019)
Кліщ І. М. - Активність перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при пошкодженні адреналіном на тлі світлового десинхронозу, Безкоровайна Г. О., Хара М. Р. (2019)
Коваленко С. В. - Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім синдромом подразненого кишківника, Новиченко С. Д., Скринчук О. Я., Гайдичук В. С., Петрюк А. Є. (2019)
Косуба Р. Б. - Вплив унітіолу на функцію нирок, Гордієнко В. В., Перепелиця О. О. (2019)
Марчук О. Ф. - Особливості морфологічних перетворень кісток кисті в онтогенезі людини, Марчук В. Ф., Марчук Ю. Ф., Андрійчук Д. Р., Кулачек В. Т., Кулачек Я. В. (2019)
Нечитайло Д. Ю. - Використання показників стану мікроциркуляції в діагностиці артеріальної гіпертензії у школярів, Міхєєва Т. М. (2019)
Попадюк О. Я. - Експериментальне дослідження впливу сучасних полімерних технологій на загоєння різаних ран м'яких тканин, ускладнених Escherichia Сoli, Куцик Р. В., Костюк В. M., Волошин М. М. (2019)
Семененко С. І. - Вплив введення амантадину сульфату на перебіг процесів оксидативного стресу в головному мозку щурів із черепно-мозковою травмою, Ходаківський О. А., Хребтій Г. І., Семененко А. І., Саєнко А. В. (2019)
Сливка Н. О. - Роль системної запальної відповіді у патогенезі гепаторенального синдрому, Вірстюк Н. Г. (2019)
Slobodian O. M. - Anatomical peculiarities of the cervical part of the vagus nerve during fetal and early neonatal periods of ontogenesis, Herasym L. M. (2019)
Сорокман Т. В. - Роль медичної сестри у профілактиці йододефіцитних захворювань в осіб різних вікових груп, Бачу М. І., Макарова О. В. (2019)
Цигикало О. В. - Особливості будови та топографії підпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки в плодовому періоді онтогенезу людини, Попова І. С. (2019)
Шевчук О. О. - Структурні зміни нирок при застосуванні мелфалану, препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора та ентеросорбції, Дацко Т. В., Вольська А. С., Яремчук О. З., Довгалюк А. І., Курило Х. І. (2019)
Юрценюк О. С. - Особистісні особливості студентів вищих навчальних закладів (стаття присвячена 75-річчю ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"), Пашковський В. М. (2019)
Іванчук М. А. - Статистичний аналіз відносних величин у медицині, Малик І. В., Кнігніцька Т. В., Лукашів Т. О. (2019)
Сенютович Р. В. - Новітні дані щодо розходження та лікування недостатності колоректальних анастомозів, Малишевський І. О., Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Шумко Б. І., Постевка І. Д. (2019)
Ткачук О. В. - Сучасні погляди на взаємозв’язки морфофункціонального стану печінки, селезінки та головного мозку за умов ішемії-реперфузії останнього, Ткачук С. С., Повар М. А., Штефанюк В. І. (2019)
Ясінська О. В. - Механізми реагування організму на гіпоксію як універсальний адаптогенний чинник. Повідомлення 1. Популяційні особливості реагування на гіпобаричну гіпоксію у мешканців високогірних регіонів (2019)
Ішков М. О. - Клінічне спостереження ангіоневротичного набряку губ після використання димексиду, Караван Я. Р. (2019)
Некролог (2019)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХV. За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Д. Сорохана, В.Й. Свіжака (2019)
Єдині вимоги до оформлення статей (2019)
Горпенко В. - Особливості організації роботи знімальної групи (режисера, оператора, звукорежисера і коментатора) при створенні спортивного репортажу, Костюченко М. (2019)
Печеранський І. - Конвергентна журналістика у сучасному медійному дискурсі, Зінкіна Д. (2019)
Котляр С. - Особливості модернізації тележурналістських практик в новинному онлайн контенті, Сіренко І. (2019)
Цімох Н. - Телевізійні жанри в історії радянського телебачення, Чорна К. (2019)
Медведєва А. - Виникнення і становлення кліпу: музичний контекст, Лук’яненко В. (2019)
Чміль Г. - До питання хоррор як жанру сучасного екранного простору, Войцещук М. (2019)
Поліщук О. - Формування та розвиток українського кінематографа, Гуцал Р. (2019)
Гавран І. - Роль кінематографа у житті сучасної людини, Попова Я. (2019)
Ширман Р. - Український театр і кінематограф на початку ХХ століття: аспекти взаємодії та новаторські тенденції, Мирошниченко Д. (2019)
Папченко В. - Звук у сучасному екранному дискурсі, Сілін В. (2019)
Безручко О. - Вплив кольору на глядацьку аудиторію інтерактивного телебачення, Мануляк А.-Н. (2019)
Горпенко В. - Володимир Наумович Миславський "Перше десятиліття кінематографічної творчості Олександра Довженка" : монографія (2019)
Безручко О. - Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька "Основи продюсерської діяльності": навчальний посібник (2019)
Лазоришинець В. В. - Візуалізаційна діагностика як першорядний гарант якості лікування (2019)
Діагностичні можливості НІССХ імені М. М. Амосова (2019)
Ілащук Т. О. - Досвід використання сучасних методів візуалізації у верифікації діагнозу у пацієнтів з кардіологічною патологією на тлі бронхообструктивних захворювань, Окіпняк І. В., Малкович Н. М., Бобкович К. О., Микитюк О. П. (2019)
Мазур О. А. - Невідкладна ехокардіографія у практиці кардіохірургічної клініки, Сало С. В. (2019)
Левчишина О. В. - Досвід діагностики і стентування аневризм коронарних артерій, Аксьонов Є. В., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2019)
Бучнєва О. В. - Інструментальні методи дослідження при гострих аортальних синдромах: переваги та недоліки методів (2019)
Колесник М. Ю. - Сучасні підходи до неінвазивної діагностики диссинхронії міокарда (2019)
Орищин Н. Д. - Синдром некомпактного міокарда лівого шлуночка: огляд літератури та власна практика візуалізації, Іванів Ю. А., Паламарчук Ю. О. (2019)
Лозинська Н. В. - Кров’яна кіста мітрального клапана. Клінічний випадок, Іванів Ю. А. (2019)
Поташев С. В. - Досвід успішного лікування підгострого міокардиту з виходом у дилатаційну кардіоміопатію, Распутняк О. В., Федьків С. В. (2019)
Лазоришинець В. В. - Визначення загального стандарту для 2D-спекл-трекінг ехокардіографії, Коваленко В. М., Руденко А. В., Іванів Ю. А., Бешляга В. М., Поташев С. В., Трембовецька О. М., Сало С. В., Гаврилишин А. Ю., Руденко С. А. (2019)
Авторам (2019)
Карась Г. - Етос і ерос життєтворчості Миколи Лисенка (2019)
Tylyk I. - Specificity of the Figurative-dramaturgic Interaction of the Musical and Verbal-text Concepts in the Works of Artemy Vedel (2019)
Bondarenko A. - Ukrainian Vocal Translations: Tradition and Perspectives (2019)
Mishalow V. - Tradition, Transformation and Innovation in Bandura Playing in the Ukrainian Diaspora of Australia (2019)
Дутчак В. - Дискографія капели бандуристів імені Тараса Шевченка Північної Америки (2019)
Мдивани Т. - Формы репрезентации нелинейности в музыке второй половины ХХ века (2019)
Pertsovа N. - Chamber Cantatas of Oleh Kyva: Style Evolution of Genre, Shevchenko V. (2019)
Лазоришинець В. В. - Інфекційний ендокардит як показник благополуччя суспільства (2019)
Krikunov A. A. - Influence Of Total Body Controlled Hyperthermic Perfusion on Levels of Heat Shock Proteins 70 kDa in Patients with Active Infective Endocarditis, Koltunova A. B. (2019)
Законь К. М. - Госпітальна летальність кардіохірургічних хворих з інфекційним ендокардитом з гострим пошкодженням нирок, які перебували на діалізній нирковій замісній терапії, Дударенко В. Б. (2019)
Koltunova H. B. - Evaluation of Perioperative Data in Patients with Infective Endocarditis Due to Antibiotic-Resistant Strains, Operated with the Use of Hyperthermic Perfusion, Krykunov O. A., Buriak R. V. (2019)
Колтунова Г. Б. - Результати хірургічного лікування інфекційного ендокардиту, ускладненого запальними ураженнями легень, Бабочкіна А. Р., Списаренко С. П., Авраменко Л. М., Крикунов О. А. (2019)
Прокопович Л. М. - Досвід хірургічного лікування інфекційного ендокардиту в дітей, Головенко О. С., Труба Я. П., Руденко М. М., Сенько О. Г., Малишева Т. О., Лазоришинець В. В. (2019)
Федько В. В. - Тактика лікування інфекційного ендокардиту, ускладненого гострим порушенням мозкового кровообігу, Списаренко С. П., Малишева Т. О., Починок Д. В. (2019)
Авторам (2019)
Brazhenenko M. - IoT low bandwith networks M2M communication protocols reference qualities, Shevchenko V., Petrivsky V. (2019)
Dergachov K. - Adaptive color correction method of stereopair web cameras and its practical implementation, Krasnov L., Cheliadin O., Plakhotnyi O. (2019)
Магро В. І. - Метод оцінки часу затримки в процесі потокового мовлення, Святошенко В. О., Тимофєєв Д. С. (2019)
Маковейчук О. М. - Метод визначення параметрів проективного перетворення мозаїчного стохастичного маркера без врахування додаткової апріорної інформації (2019)
Бережний А. О. - Моделювання руху динамічних об’єктів в системі підтримки прийняття рішень планування маршрутів безпілотних літальних апаратів, Калачова В. В., Рожков М. І. (2019)
Міщенко А. О. - Аналіз використання сучасних технологій радіозв’язку у збройних силах провідних країн світу, Шишацький А. В., Бондаренко Т. В., Бігун Н. В., Ляшенко Г. Т. (2019)
Подліпаєв В. О. - Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки (2019)
Milov O. - Verification of the security systems antagonistic agents behavior model, Parkhuts L., Milevskyi S., Pohasii S. (2019)
Баранєц В. О. - Система автоматичної реєстрації, зберігання та аналізу седиментаційних кривих для біомедичних та технічних застосувань, Дацок О. М., Кізілова Н. М. (2019)
Кізілова Н. М. - Підхід системної динаміки до контролю за якістю води на урбанізованих територіях, Ричак Н. Л., Руднєв Ю. І. (2019)
Огородник І. М. - Розробка діагностичних сенсорів на основі регуляторного механізму біосистем та їх реактивності, Висоцька О. В., Тернюк М. Е. (2019)
Тютюник В. В. - Дерева класифікації сейсмічно активних локальних територій земної кулі в системі нелінійних енергетичних взаємодій Сонце-Земля-Місяць, Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д., Агазаде Т. Х. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Корж М. О. - Експериментальне дослідження механічних властивостей полілактиду, Шидловський М. С., Макаров В. Б., Заховайко А. А., Танькут О. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Чуприна Д. О. (2019)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз поведінки структур заднього відділу стопи в акті ходьби при зап’ятковому бурситі й синдромі Haglund, Герасимюк Б. С., Мовчан О. С., Скибан М. В. (2019)
Гайко О. Г. - Ушкодження ліктьового нерва у хворих із наслідками травм в ділянці ліктьового суглоба, Страфун О. С. (2019)
Слынько Е. И. - Разработка и проверка достоверности метода оценки вентральной компрессии позвоночного канала при позвоночно-спинномозговой травме, Нехлопочин А. С., Вербов В. В. (2019)
Коструб О. О. - Синдром пахвинного болю спортсменів. Система диференційованого хірургічного лікування, Блонський Р. І., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Смірнов Д. О., Вадзюк Н. С. (2019)
Цимбалюк Я. В. - Диференційовані методи хірургічного лікування хворих з наслідками ушкоджень лицевого нерва, Третяк І. Б., Гацький О. О., Лузан Б. М., Петрів Т. І., Цимбалюк В. І. (2019)
Шимон В. М. - Замісні трансплантати в травматології та ортопедії, Алфелдій С. П., Стойка В. В., Шимон М. В. (2019)
Мельник В. І. - Аналіз конструкцій фундаментних паль, Цимбал Б. М. (2019)
Молодан А. О. - Підвищення енергетичної ефективності колісних машин методом відключення циліндрів в автотракторному двигуні (2019)
Дудніков А. А. - Дослідження процесу деформування матеріалу поршневих пальців при їх відновленні, Дудник В. В., Біловод О. І., Іванкова О. В., Лапенко Т. Г. (2019)
Мельник В. І. - Результати досліджень роботи дослідного зразка спеціалізованої сівалки для сумісних посівів кормових культур, Пастухов В. І., Бакум М. В., Циганенко М. О., Скофенко С. М., Романашенко О. А., Качанов В. В., Крохмаль Д. В. (2019)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки зон трансферу кукурудзи на зерно за показником урожайності, Єгорова Н. Ю., Бондаренко Є. С., Осіпова Л. С., Халін С. Ф. (2019)
Мельник В. И. - Равномерность рассева и интенсивность покрытия почвы центробежными распылителями разбрасывателей удобрений, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларев А. А., Калнагуз А. Н. (2019)
Булгаков В. М. - Розробка нової конструкції лабораторної установки для експериментального дослідження очисників картопляного вороху, Головач І. В., Ружило З. В., Рибалко В. М. (2019)
Любимова Н. А. - План контроля дымовых газов енергопредприятий с учетом нарушений стационарности выбросов, Пузик В. К., Пузик Л. М. (2019)
Романюк Н. Н. - К вопросу разработки устройства для сортировки картофеля, Еднач В. Н., Агейчик В. А., Лакутя С. М. (2019)
Барабаш Г. І. - До питання визначення кінематичних параметрів зернозбиральних комбайнів, Таценко О. В. (2019)
Пархоменко С. Г. - Совершенствование рабочего процесса в гидроприводе культиваторов (2019)
Бабій А. В. - Дослідження міцності елементів конструкції функціональнотранспортуючих мобільних засобів, Бабій М. В. (2019)
Толочко Н. К. - Проблемы применения аддитивных технологий для изготовления запасных деталей машин, Синельников В. М., Сокол О. В. (2019)
Рашкевич Н. В. - Спосіб виявлення пожеж на території полігону твердих побутових відходів, Черепньов І. А., Ковальов І. О. (2019)
Грайворонська І. В. - Використання металургійних шлаків в якості сорбентів поверхнево-активних речовин, Хоботова Е. Б., Кірієнко М. М. (2019)
Фесенко Г. В. - Особливості визначення можливостей наземного пункту управління БПЛА щодо реагування на позаштатні ситуації під час моніторингу територій з урахуванням помилок операторів та їх рівня підготовки (2019)
Содержание (2018)
Коммуникация и политика в эпоху постправды. Круглый стол журналов "Філософська думка” и "Социология: теория, методы, маркетинг” (2018)
Быстрицкий Е. - Экзистенциальная истина и постправда (2018)
Пролеев С. - Теоретическая нищета дискурса "пост-” (2018)
де Лара Ф. - Дезинформация и пропаганда в эпоху постправды (2018)
Бевзенко Л. - Интегративная концепция социальной напряженности — методология, концептуальная схема, прагматика (окончание) (2018)
Дембицкий С. - Измерение геополитических ориентаций в Украине: конструирование социологических тестов "RF-geopol” и "EU-geopol” (2018)
Сальникова С. - Онлайн-исследования социальной сети социологических журналов Украины (2018)
Малюк А. - Концепция глобализации К. Маркса: опыт теоретической реконструкции (2018)
Pliushch V. - Postmodern Nomadism and Neotribalism in Today’s Ukrainian Society, Tancher V. (2018)
Экспертное интервью с Л. В. Сохань, проведенное 09.03.2007 года (2018)
Мейжис И. - "Ольвийский форум–2018: стратегии стран Причерноморского региона в геополитическом пространстве”, Калашникова Л. (2018)
Степаненко В. - Методологические семинары Института социологии НАН Украины в 2018 году (2018)
Костенко Н. - Елементарні частки ґлобальної комунікації (2018)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" 2018 року (2018)
Veresnyuk N. - Unicornuate uterus with functional rudimentary horn: clinical manifestations and diagnostic problems (clinical case), Pyrohova V., Misiura A., Malachynska M. (2019)
Геряк С. М. - Електролітні порушення та їх корекція у вагітних із пролапсом мітрального клапана, Добрянська В. Ю., Добрянський Т. О., Корда І. В., Швед М. І., Петренко Н. В. (2019)
Грищенко О. В. - Можливості елімінації вірусу папіломи людини в профілактиці неопластичних процесів жіночої статевої системи, Бобрицька В. В. (2019)
Дубоссарська З. М. - Сучасна стратегія управління хронічним тазовим болем у жінок з поєднаними доброякісними захворюваннями матки, Грек Л. П. (2019)
Жабченко І. А. - Стан гормонального та мікронутрієнтного обміну у вагітних – переміщених осіб та методи корекції, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2019)
Козуб М. І. - Шляхи підвищення ефективності лікування пацієнток з ендометріоїдними кістами яєчників репродуктивного віку (огляд літератури), Граматюк С. М., Гирман Л. І., Ольховська В. М., Скибіна К. П. (2019)
Козуб М. І. - 30 річний клінічний досвід відновлення репродуктивної функції пацієнток з трубно – перитонеальним безпліддям, Риженко Ю. В., Сокол М. П. (2019)
Лазуренко В. В. - Доплерометричні параметри кровотоку судин матки при різних схемах підтримки лютеінової фази, Луцький А. С., Лященко О. А., Овчаренко О. Б. (2019)
Маланчук Л. М. - Особливості імунокорекції в комплексному лікуванні хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом, Мартинюк В. М., Кучма З. М., Маланчин І. М., Краснянська Л. О. (2019)
Міщенко В. П. - Практичне значення лабораторного визначення спадкової схильності до порушень фолатного циклу, Руденко І. В. (2019)
Носенко Е. Н. - Ведение беременных с истмико-цервикальной недостаточностью, Камел Бакари (2019)
Савченко С. Є. - Стан плода і новонародженого у жінок з прееклампсією та вагітністю після ДРТ, Жданович О. І., Коломійченко Т. В, Рогава І. В. (2019)
Семенюк Л. М. - Жіноча сексуальна дисфункція у жінок різного репродуктивного віку, Дем’яненко Л. В., Чернуха Л. С., Яроцька К. М. (2019)
Татарчук Т. Ф. - Особливості функції яєчників у жінок з метаболічним синдромом, діагностованим за гармонізованими критеріями 2009 року, Косей Н. В., Регеда С. І., Калугіна Л. В., Тутченко Т. М., Гламазда М. І., Западенко А. І. (2019)
Ткаченко А. В. - Синдром близнюкового перетікання – диференційна діагностика. Клінічні випадки (2019)
Туманова Л. Є. - Профілактика післяпологових ускладнень у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, Бадзюк Н. П. (2019)
Чайка В. В. - Досвід хірургічної стимуляції овуляції у безплідних жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожирінням (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Ceviker A. - The examination of the personality traits and optimal performance mood of the university athletes, Ozlu K., Deryahanoglu G., Demirdoken C., Turkay H. (2020)
Erturan G. - Self-regulation and self-efficacy as mediators of achievement goals and leisure time physical activity: a proposed model, McBride R., Agbuga B. (2020)
Gardasevic J. - Differences in anthropometric characteristics between young soccer players (U19) members of the best soccer clubs in Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Kosovo, Bjelica D., Vasiljevic I. (2020)
Pop C. L. - Nonverbal communication of young players in team sports, Zamfir M. V. (2020)
Rašidagić F. - Differences between morphological characteristics and motoric capabilities of physically active and inactive female students, Nurković N., Imamović - Turković Dž., Hadžibulić – Nurković H., Nikšić E., Kapo A. (2020)
Solovey O. M. - Analysis and generalization of competitive activity results of handball clubs in the game development aspect, Mitova O. O., Solovey D. O., Boguslavskyi V. V., Ivchenko O. M. (2020)
Sucuoglu E. - Correlation relation between professional qualifications of physical education teachers and students’ attitudes towards Physical Education classes, Atamturk H. (2020)
Uğraş S. - Investigation of relationship between attitude to physical education course and school belonging, Özen G. (2020)
Information (2020)
Vygivska L. M. - Features of psychoemotional condition and of stress hormones concentration in pregnant women after application of assisted reproductive technologies, Maidannyk I. V., T. V. Kovaliuk, Oleshko V.F. (2019)
Бенюк В. О. - Клініко-статистичний аналіз випадків кесарського розтину в київському міському пологовому будинку №3 за 2018 рік, Гичка Н. М., Котенок А. С., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. (2019)
Бондаренко О. М. - Особливості гормонального гомеостазу вагітних групи ризику розвитку запізнілого дозрівання шийки матки з урахуванням інтергенетичного інтервалу, Жабченко І. А., Ліщенко І. С., Коваленко Т. М., Сюдмак О. Р. (2019)
Воробей Л. І. - Діагностика та профілактика дистресу плода у вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2019)
Гладчук І. З. - Особливості доплерометричних показників фетоплацентарного комплексу у жінок із загрозою передчасних пологів на фоні застосування метаболічної терапії, Панчук Е. А. (2019)
Гончаренко В. М. - Обгрунтування етапного лікування хворих з гіперплазією ендометрія з застосуванням імуногістохімічних технологій, Бенюк В. О., Кравченко Ю. В., Ганущак А. В., Забудський О. В., Каленська О. В. (2019)
Диндар О. А. - Оцінка стану лактації у породіль з метаболічним синдромом, Никонюк Т. Р., Іванюта С. О., Макаренко Г. І., Ємець І. О. (2019)
Дубоссарська З. М. - Концепція лікування клімактеричного періоду (огляд літератури), Грек Л. П. (2019)
Камінський В. В. - Метаболічні особливості жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожирінням, Чайка В. В. (2019)
Кузьміна А. В. - Удосконалення методів діагностики у жінок постменопаузального періоду з внутрішньоматковою рідиною, Бенюк В. О., Гончаренко В. М., Усевич І. А., Половинка В. О. (2019)
Курочка В. В. - Клінічні та медико-соціальні аспекти вагітності, пологів і стану новонародженого у одиноких жінок, Королюк Н. П., Бенюк С. В., Момот А. А. (2019)
Манасова Г. С. - Значення дефіциту вітаміну d та рівня прокальцитоніну в прогнозуванні плацентарної дисфункції у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування, Діденкул Н. В., Чумак З. В., Кузьмин Н. В. (2019)
Нікітіна І. М. - Порівняльна оцінка ефективності профілактичної інтервенції у жінок з багатоплідністю за умови безсимптомного вкорочення шийки матки, Бойко В. І., Калашник Н. В., Бабар Т. В., Іконописцева Н. А., Бойко А. В., Болотна М. А. (2019)
Носенко Е. Н. - Влияние выявления факторов риска и своевременной диагностики и коррекции истмико-цервикальной недостаточности на исход родов, Бакари Камель (2019)
Носенко О. М. - Роль морфофункціональних змін матки у розвитку репродуктивних порушень у жінок з аденоміозом, Косюга О. М. (2019)
Покровенко Д. А. - Ефективність медикаментозної терапії у комплексному лікуванні ендометріозу: ретроспективний аналіз даних, Медведєв М. В. (2019)
Савченко С. Є. - Морфологічні та імуногістохімічні ознаки плацентарних порушень у жінок з прееклампсією при вагітності після ДРТ, Дядик О. О., Коломійченко Т. В., Рогава І. В. (2019)
Шелестова Л. П. - Удосконалення лікувально-профілактичних заходів щодо зниження частоти передчасних пологів у жінок з субклінічним гіпотиреозом, Радченко Н. М. (2019)
Щерба О. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного кандидозно-герпетичного вульвовагініту, Ластовецька Л. Д., Шако В. А. (2019)
Щербина М. О. - Мікробіотичні порушення мікрофлори піхви у вагітних з бактеріальнім вагінозом, Плахотна І. Ю., Щербина І. М. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Bilici M. F. - The effects of smoking addiction and physical activity on some respiratory functions in female university students, Genç A. (2020)
Kenioua M. - The citizenship and its relationship with the social responsibility among physical education teachers (2020)
Korkmaz M. F. - The effect of sports shoes on flat foot, Acak M., Duz S. (2020)
Luqman M. S. - Effect of organizational climate upon the job performance of instructors’ physical education, Rehman J. U., Islam Z. U., Khan S. D. (2020)
Moskalenko N. V. - Physical condition of pupils of pre-school educational establishments of different types, Savchenko V. G., Polyakova A. V., Mikitchik O. S., Mitova O. O., Griukova V. V., Mytsak A. V. (2020)
Nikšić E. - The impact of the program of basketball, volleyball and handball on the situation-motorized capability of the first classes of the elementary school, Beganović E., Joksimović M. (2020)
Omelchenko O. S. - Preparation of athletes in cyclic sports taking into account the functional state of the external respiratory system and cardiovascular system, Afanasiev S. M., Savchenko V. G. . , Mikitchik O. S., Lukina O. V., Solodka O. V., Mischak O. S. (2020)
Vinogradova O. A. - Improving technical fitness of race walkers on the basis of special exercises to focus on key parameters of movements, Sovenko S. P. (2020)
Information (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Acak M. - Investigating the effects of wrestling gear in flatfoot deformity of wrestlers, Korkmaz M. F., Taskiran C., Demirkan E. (2020)
Mohammad Reza Anjomshoa - Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachers, Hasan Fahim Devin, Mohammad Reza Esmailzadeh, Mohammad Keshtidar. (2020)
Eroğlu Kolayiş I. - The effect of Zumba exercises on body composition, dynamic balance and functional fitness parameters in 15-17 years old women with high body mass index, Arol P. (2020)
Korkmaz M. F. - Anthropometric evaluation of ratio between extremity length and body length in basketball player adolescents, Cetin A., Bozduman O. (2020)
Nagovitsyn R. S. - Needful-motivational tasks as an effective condition for the technical training of schoolchildren aged 11-12 during the training of the volleyball section, Kudryavtsev M. D., Osipov A. Yu., Altuvaini A. H., Markov K. K., Doroshenko S. A., Kuzmin V. A., Savchuk A. N., Kamosa T. L., Plotnikovа I. I. (2020)
Penov R. - Changes in heart rate and blood lactate concentration during karate kata competition, Petrov P., Kolimechkov S. (2020)
Roliak A. O. - Professional education of teachers in physical training and health: the experience of Denmark (2020)
Stepanchenko N. I. - Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theory of movement construction, Hrybovska I. B., Danylevych M. V., Hryboskyy R. V. (2020)
Information (2020)
Венедіктов А. А. - Забезпечення прокурором допустимості доказів, одержаних під час негласних слідчих (розшукових) дій, Венедіктова Ю. Є. (2019)
Гринюк В. О. - Здійснення прокурором процесуального керівництва на початковому етапі досудового розслідування, Христенко К. М. (2019)
Громова М. Є. - Визначення засад застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2019)
Сиза Н. П. - Розмежування компетенції судів щодо здійснення кримінального провадження за територіальною підсудністю (2019)
Сухачов О. О. - Кваліфікаційна оцінка злочину прокурором під час досудового розслідування державної зради (2019)
Циганюк Ю. В. - Доктрина "плодів отруйного дерева" у кримінальному процесуальному законодавстві України (2019)
Цуцкарідзе М. С. - Межі кримінальної процесуальної компетенції слідчого (2019)
Чугаєвська А. В. - Особливості процесуального порядку застосування звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію (2019)
Шило О. Г. - Обшук житла чи іншого володіння особи: окремі проблеми правового регулювання та правозастосування, Скідан Н. В. (2019)
Берднік І. В. - Проблеми застосування судами норм КК України про звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини, що посягають на водні ресурси (2019)
Хотинська-Нор О. З. - Статус судді у відставці: проблеми правового регулювання (2019)
Шевченко А. В. - Особливий порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності як гарантія незалежності прокурора (2019)
Погорецький М. А. - Науково-правовий висновок щодо відкриття стороні захисту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, Старенький О. С. (2019)
Содержание (2019)
Памяти Александра Вишняка (2019)
Бекешкина И. - "Он жил до последнего дня своей жизни" (2019)
Степаненко В. - Памяти коллеги, Александр Вишняк (2019)
Вишняк А. - Майдан и постмайданная Украины: региональное измерение (2019)
Круглый стол "Политическая культура украинского общества в фокусе социологии (2018 – 2019)” (2019)
Резник В. - Концептуальні засади розбудови загальної соціологічної теорії Дж. Г. Тернера: метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема (2019)
Иваненко Е. - Социальная защита в Украине: проблемы, угрозы, вызовы (2019)
Бурлачук В. - Масс-медиа, выборы и новая реальность (2019)
Танчер В. - Коллизия культурных идентичностей в поликультурном обществе (2019)
Соснюк Е. - Концепции политической идентичности в социальных науках (2019)
Lane D. - From Liberal Globalisation to Economic Nationalism? (2019)
Maksymenko O. - What do women want? (2019)
Куценко О. - Социология: ролевая модель на пути между экстримами (напутствия XIX Всемирного конгресса социологов) (2019)
Макеев С. - Интеллектуалы: три образца отношения к войне (2019)
Тарадайко С. - Против всех (2019)
Сохань Л. - Мне 95 (2019)
Сохань И. - Либертарианство и анархический персонализм (2019)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2019 году (2019)
Галина И. - Долговременная комплексная медицинская, социальная и педагогическая реабилитация лиц с отклонениями психофизического развития, Игонина М., Китайская Е., Вознюк И., Луценко М., Шпаннер В. (2019)
Vinychuk S. M. - Thalamic stroke outcomes: a prospective hospital-based cohort study, Prokopiv M. M., Trepet L. M., Fartushna O. Ye. (2019)
Цимбалюк Я. В. - Показання і протипоказання до проведення хірургічного лікування наслідків ураження лицевого нерва (2019)
Прокопів М. М. - Система надання невідкладної медичної допомоги хворим на мозковий інсульт у м. Києві: оцінка клінічної ефективності тромболітичної терапії та біофлавоноїду кверцетину в лікуванні гострого ішемічного інсульту в різні періоди після його розвитку, Трепет Л. М., Трепет Г. С., Єльська О. Ю. (2019)
Бурчинський С. Г. - Біль і депресія: нові можливості фармакотерапії хронічних психогенних больових синдромів (2019)
Коваленко О. Є. - Неінвазивні методи рефлексотерапії: обґрунтування та доцільність у клінічній практиці, Рубаніста М. Є. (2019)
Пономарев В. В. - Болезнь Девика: анализ литературы и клинический разбор, Мазго Н. В. (2019)
Звіт про II Національний конгрес "Актуальні питання перинатальної неврології" (17–18 жовтня 2019 року, м. Київ, Україна) (2019)
Тези II Національного конгресу "Актуальні питання перинатальної неврології" (17–18 жовтня 2019 р., м. Київ, Україна) (2019)
Kolesnyk Yu. M. - The features of the nitric oxide system in the left ventricle myocardium in the rats with experimental intermittent hypoxia of different duration, Isachenko M. I., Melnikova O. V. (2019)
Курята О. В. - Ремоделювання міокарда та жорсткість артерій залежно від рівня альдостерону в пацієнтів із хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією, Семенов В. В. (2019)
Грушка Н. Г. - Інгібування полі(АДФ-рибозо)полімерази сприяє зменшенню оксидативного стресу в печінці мишей за умов експериментальної ендотоксемії, Кондрацька О. А., Павлович С. І., Пількевич Н. О., Янчій Р. І. (2019)
Левіч А. В. - Стан тіол-дисульфідної системи щурів з енцефалопатією, що зумовлена впливом протитуберкульозних препаратів, Скороходова Н. О., Живиця Д. Г., Просвєтов Ю. В. (2019)
Shamenko V. O. - Intermittent hypobaric hypoxia and neuroendocrine reaction of the parvocellular neurons of the paraventricular hypothalamic nucleus, Kadzharian Ye. V., Abramov A. V. (2019)
Riabokon Yu. Yu. - Clinical description of measles complications in adults in connection with changes in the functional state of the autonomic nervous system, Bilokobyla S. O., Riabokon O. V. (2019)
Abramova N. O. - Peculitaries of carbohydrate metabolism in patients with metabolic syndrome depending on C/Т polymоrphism in the DIO 1 gene, Pashkovska N. V. (2019)
Abramova T. V. - Features of Bcl2 and p53 proteins synthesis in pancreatic islets of normotensive and hypertensive rats with streptozotocin-induced diabetes, Ivanenko T. V., Melnykova O. V. (2019)
Kuzyk Yu. I. - Features of the pathomorphological structure of the aterosclerotic plaques of carotid aterosclerosis (2019)
Фуштей І. М. - Субклінічні ознаки атеросклеротичного ремоделювання судин артеріального русла у хворих на ревматоїдний артрит, Ткаченко О. В., Подсевахіна С. Л., Паламарчук О. І. (2019)
Deinichenko O. V. - Factors of angiogenesis and placental hormones in pregnant women with arterial hypertension, Krut Yu. Ya. (2019)
Хоменко І. П. - Функціональний стан серцево-судинної системи в поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення за даними тетраполярної реографії, Король С. О., Кожокару А. А., Матвійчук Б. В., Січінава Р. М. (2019)
Гайдаш Д. І. - Активність матриксних металопротеїназ та їхніх тканинних інгібіторів у сироватці крові при хронічному гранулювальному періодонтиті, Гайдаш І. С., Бондарь О. О., Євтушенко Ю. О., Гайдаш О. І. (2019)
Крайдашенко О. В. - Клінічна ефективність екзогенного L-аргініну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тягла О. С. (2019)
Троян В. І. - Частота метастазування у сторожовий лімфовузол і його предиктори у хворих на рак гортані Т1-2N0M0, Сінайко І. О., Лобова О. В., Костровський О. М. (2019)
Shumna Т. Ye. - Study of the association of distribution pattern of genotypes of C/A polymorphism of COL1A1_1 collagen gene (RS1107946) with indicators of external breathing in children with bronchial asthma, Nedelska S. M., Fedosieieva O. S. (2019)
Ashcheulova T. V. - Supramolecular complex sacubitril/valsartan – the first representative of a new class of drugs for the treatment of chronic heart failure, Kompaniiets K. M., Herasymchuk N. M. (2019)
Теремецький В. І. - Особливості правової охорони медичних винаходів: сучасність і перспективи, Матвійчук А. В., Музичук О. М., Щербаковський М. Г., Одерій О. В. (2019)
Raznatovska O. M. - Clinical course of extensively drug-resistant tuberculosis with HIV infection and tertiary syphilis: a case report, Fedorets A. V., Furyk O. O., Makurina H. I., Hrekova T. O., Romashchenko V. V. (2019)
Alhajri K. - Early Arabic Drama (2019)
Зибдави Н. - Генезис ливанского театрального искусства в контексте культурного ландшафта Арабского Востока (2019)
Корнієнко Н. - Експансія театру за часів кванта. Спокуса радикальністю (Фрагмент. Продовження) (2019)
Murad S. - Utilization of Popular Legacy (Folklore) in Kuwaiti Contemporary Theatrical Performances: Selected Models (2019)
Юдова-Романова К. В. - Генератори сценічних ефектів як постановочний засіб художньо-образної виразності на сцені (2019)
Пацунов В. - Роль імпровізації в театральній творчості, Гусакова Н., Губрій Т. (2019)
Гайдабура В. - Веселовська Г. І. Театр Миколи Садовського (1907–1920) : монографія (2019)
Пацунов В. - Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення сценічного простору : навчальний посібник (2019)
Станіславська К. - Совгира Т. І. Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії : монографія (2019)
Гарькава Т. - Петриківський народний розпис: шлях до визнання (кінець ХVIII – початок XX СТ.) (2019)
Гулик О. - Головні убори як жіночий оберіг, Гулик С. (2019)
Калугін О. - Початки викладання археології та історії первісного суспільства у Харківському імператорському університеті (1805–1920 рр.) (2019)
Терещенко В. - Вплив фіскальної політики на соціально-економічне становище Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (історіографія проблеми) (2019)
Бідун Ю. - Особливості прийому учнів до Київської духовної семінарії (кінець 60-х рр. ХІХ ст.) (2019)
Михайлюк М. - Творчість Освальда Шпенглера та його ставлення до ідеології фашизму і націонал-соціалізму (2019)
Москалюк М. - Борошномельна промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (2019)
Зуляк І. - Суспільно-політичні орієнтації вищого галицького греко-католицького духовенства на початку ХХ ст., Кліш А. (2019)
Починок О. - Роль регіональної еліти Поділля у заснуванні Камянець-Подільського університету (2019)
Саламаха І. - Участь "Грона консерваторів Східної Галичини" у проведенні реставраційних робіт у Львові на початку ХХ ст. (2019)
Скакальська І. - Кременеччина у 1917–1920-х рр. (2019)
Лехнюк Р. - Причини невдач української революції на сторінках "Споминів з мого життя" Олександра Барвінського (2019)
Чуян І. - Становище освіти у середовищі чеської меншини радянської України (1920–1930-і рр.) (2019)
Мілютін С. - Специфіка роботи органів ДПУ (на прикладі архівно-слідчої справи № 255071) (2019)
Куницький М. - Збори в системі податкових платежів на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Іваненко А. - Особливості функціонування правових відділів органів місцевого управління північно-східних регіонів окупованої України (1941–1943 рр.) (2019)
Старка В. - Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944–1953 рр. (2019)
Дідух Т. - Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви на території Львівської області у 1958–1964 рр. (2019)
Малярчук О. - Індустріалізаця західного регіону УРСР(на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей), Гнип І., Давидович С., Когут О. (2019)
Кукуленко Я. - Навчальна робота Тернопільського педінституту в роки перебудови (2019)
Лахманюк Т. - Становлення і розвиток системи політичних міждержавних відносин України та Турецької республіки (1991–2014 рр.) (2019)
Футала В. - Історія української кооперативного руху в творчій лабораторії Степана Гелея (2019)
Кушнарьов С. - "Город салтов рублен дубовой на каменной пошве…": міста Слобідської України в приказній документації XVII СТ. (2019)
Мушинка М. - Рецензія на монографію: Трембіцький А. М. "Родинна династія Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів: просопографічний портрет (XVIII–ХХІ ст.)": монографія. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. 850 с. (2019)
Куций І. - Слов’янський етногенез в "східнослов’янських" науково-історичних дискурсах: від наративних студій до історіографічних рефлексій Iрецензія на :I Івангородський К. В. Етнічна історія східних слов’ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси):IмонографіяI.Черкаси,2018.422 с. (2019)
Козловський Є. - Теоретико-методичні засади управління проектами в сфері туризму (2019)
Зараховський О. - Культурна спадщина як туристично-екскурсійний ресурс: основні категорії та класифікаційні ознаки (2019)
Smyrnov I. - Geographical and Logistic Aspects of Urbotourism Sustainable Development Under the Conditions of Overtourism Extension (2019)
Устименко Л. - Оптимізація розвитку національно-орієнтованих видів туризму в межах культурологічних проектів на прикладі подієвого туризму, Булгакова Н. (2019)
Плецан Х. - Компетентнісний підхід в системі освіти та професійного становлення фахівців-туризмознавців на сучасному етапі (2019)
Сокол Т. - Професійна підготовка туристичних гідів в Україні у світлі європейських вимог (2019)
Захарін С. - Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства (2019)
Гаврилюк А. - Сучасна візія використання музичного твору "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича як туристичного ресурсу дестинації, Янчук Н. (2019)
Луговий Б. - Соціально-економічний розвиток військових поселень у Київській та Подільській губерніях (2019)
Іваник М. - Фінансове становище сільських громад в Галичині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (на прикладі громад Львівського повіту) (2019)
Боднарчук Ю. - Радянізація соціокультурного простору Тернопільщини (1939–1946 рр.) (2019)
Куницький М. - Натуральні податки в системі економічної експлуатації місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Стародубець Г. - Особливості відновлення мережі сільських шкіл Житомирської області У 1944–1945 навчальному році: реалії повсякдення (2019)
Малярчук О. - Індустріальні процеси в Івано-Франківській області (1944–1991 рр.) (2019)
Помазан Д. - Вплив староєгипетської сакральної парадигми на активізацію діяльності езотеричних таємних товариств Англії ХІХ ст. (2019)
Карабін О. - Проблема дотримання правового статусу військовополонених у Російській імперії у 1914–1918 рр. (2019)
Панас Н. - Переговори Директорії з французьким командуванням в Одесі У 1919 р. у військово-теоретичній спадщині генерала Олександра Грекова (2019)
Знак В. - Пріоритети співпраці України з НАТО 1991–2019 рр. (2019)
Дацків І. - Вплив світового досвіду на формування основних інформаційної політики країни (2019)
Турків С. - Діяльність установ для дітей-сиріт при монастирях сестер-василіанок у Східній Галичині першої половини ХХ СТ. (2019)
Панасюк М. - Релігійна творчість подолян в 1920-х рр. (2019)
Цап М. - Бібліотека Волинської Православної Богословської Академії у м. Луцьку (2019)
Фульмес В. - Спогади Анатолія Дублянського про діяльність української автокефальної православної церкви в роки німецької окупації України (1941–1944 рр.) (2019)
Скиба І. - Владика Полікарп (Сікорський) і процес інституалізації української автокефальної православної церкви формації 1942 р. (2019)
Хоміцький В. - Передумови утвердження українського православ’я у Західній Україні наприкінці ХХ ст. (2019)
Білик Н. - Промови Богдана Лепкого як чинник збереження національної ідентичності українців (2019)
Левченко Ю. - Книжковий спецфонд як історичне явище (2019)
Куций І. - Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша (2019)
Зуляк І. - Бармак М. В., Луговий Б. В., Мацко Н. С. Російська військова окупація правобережної україни (друга половина XVIII–ХІХ ст.) – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 c. (2019)
Кліш А. - Іван Зуляк, Мар’яна Зуляк. Антін Крушельницький: життя та діяльність (1878–1937 рр.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 302 с. (2019)
Ярмошик І. - Ольга Білобровець. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 1914–1918 рр.: монографія. – Житомир: ПП "Рута", 2018. – 508 с. (2019)
Полянський О. - Дослідження про Народний Рух України (Іськів В. Призначення Руху. – Львів: Простір-М., 2018. – 490 с.) (2019)
Білик Н. - Летять літа… (1 листопада 2019 року відзначила ювілей доктор педагогічних наук, професор, засновник Наукової школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами (ШАУСПС). Єльникова Галина Василівна (2019)
Борова Т. - Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників через коучингово-моніторингову технологію адаптивного управління (2019)
Устименко Т. - Оцінка медіасередовища закладу освіти як початок дорожньої карти з розвитку медіаграмотності (2019)
Єльникова Г. - Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні (2019)
Рябова З. - Менеджмент знань в управлінні розвитком проєктно-орієнтованого закладу освіти (2019)
Літкевич А. - Поняття конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти (2019)
Курмишева Н. - Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога (2019)
Денисова А. - Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти (2019)
Гафіяк А. - Складники системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Шерстюк О. - Ефективність професійної підготовки вчителів фізичної культури новими інформаційними засобами (2019)
Московець Л. - Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння (2019)
Шевчук С. - Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи (2019)
Винничук Р. - Вітчизняний досвід формування системи цінностей майбутніх фахівців у процесі гуманітарної професійної підготовки (2019)
Непорада І. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкових класів через призму демократичного громадянства (2019)
Шоробура І. - Соціально-педагогічні структурні складники підготовки майбутніх учителів географії, Чубрей О. (2019)
Кропивка О. - Мотиваційно-інноваційне середовище інтенсивного навчання майбутніх учителів природничих наук з формування безпечної поведінки старшокласників (2019)
Хлібкевич С. - Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Кметь А. (2019)
Фазан Т. - Сутність і специфіка підготовки жінки до духовно-морального виховання дитини в монастирях України ХІХ століття (на основі праць святителя Феофана Вишенського) (2019)
Дяченко А. - Досвід професійної діяльності українських художньо-промислових закладів освіти (2019)
Ковчин Н. - Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті старшокласників (2019)
Закрасняна Ж. - Барокова опера: виміри виконавської інтерпретації (2019)
Брояко Н. - Психофізіологічні особливості виконавської діяльності бандуриста-вокаліста у процесі співогри (2019)
Сироєжко О. - Психолого-педагогічні особливості музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у закладах позашкільної освіти (2019)
Азарова Ю. О. - Дерріда і Дельоз: історія, повторення, політика (2019)
Кривошеїн В. В. - Ідентифікаційні ризики у сучасному політичному процесі: соціологічний фокус аналізу (2019)
Альмугхід І. - Агенти демократичних змін: соціальне середовище та специфіка політичних вимог (2019)
Арабаджи Ю. І. - Анексія Криму Росією: погляд п’ять років тому (2019)
Грачевська Т. О. - Особливості правового статусу та головні напрямки діяльності почесних консульств іноземних держав в Україні (2019)
Забіян В. В. - Економічна реформа в КНР, як фактор трансформації зв’язків з системою міжнародних відносин (2019)
Ключкович А. Ю. - Соціально-політичні розмежування в словацькому суспільстві: основні лінії та особливості впливу в умовах посткомуністичного розвитку (2019)
Константинівська А. К. - Роль електронної участі у формуванні громадянського суспільства (2019)
Лясота А. Є. - Сучасна гуманітарна політика: інституційний діалог держави та громадянського суспільства (2019)
Марфобудінова Л. І. - Еволюція уявлень про роль жінок у соціально-політичному житті: огляд основних концепцій (2019)
Михайлюк О. В. - Інформаційна політика: сенс та зміст поняття, Вершина В. А. (2019)
Мустафазаде П. Т. - Конвенція про правовий статус Каспійського моря як гарант регіональної безпеки (2019)
Петров П. Г. - Процес демократичного транзиту: особливості іміджу транзитивних демократій (2019)
Тіт О. Г. - "Політичний проект": до питання визначення поняття (2019)
Токовенко О. С. - Синергетична політико-епістемологічна перспектива у контексті аналізу політичного сепаратизму, Ніколенко Ю. О. (2019)
Третяк О. А. - Націоналізм у глобальному політичному дискурсі: світові реалії та українська специфіка, Омельченко С. В. (2019)
Устименко Є. Р. - Децентралізація як складова успішної політичної реформи в Україні: основні виклики (2019)
Третяк О. А. - Рецензія на монографію С. В. Савойської "Політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз" (2019)
Шарошкіна Н. - Читання як основа освіти дорослих в умовах бібліотек, Білик Н. (2019)
Береза С. - Сучасний стан професійної освіти у закладах вищої освіти (2019)
Воробйова О. - Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології (2019)
Протасова А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Сілаєва І. - Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Підлужна Г. - Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти (лінгвометодичний аспект), Худякова І. (2019)
Булак О. - Комунікативна компетентність сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи, Карпова Т. (2019)
Дмитренко О. - Вираження темпоральних значень дієслівних форм у німецькій мові через умовний спосіб, Рибалко М. (2019)
Ісакова В. - Технології ситуативного моделювання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності особистості молодшого спеціаліста (2019)
Луценко Б. - Лідерство в Національній гвардії України: уроки міжнародного досвіду (2019)
Стеценко Б. - Доказ безсмертя душі або "що первинне, дух або матерія?": філософський аспект (2019)
Гончарук О. - Формування комунікативних компетенцій у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови (2019)
Барно О. - Формування громадянина XXI століття – національна проблема України (2019)
Лузан О. - Твори для баяну українських композиторів: історія та сучасність, Самолюк В. (2019)
Остапенко Л. - Специфіка роботи з хоровим колективом у сучасних мистецьких умовах, Нарожна Н. (2019)
Власова С. - Вокально-художній звук як основа художнього співу (2019)
Сабрі С. - Роль концертмейстера-піаніста у камерно-вокальних творах, Гаценко Г. (2019)
Москальчук С. - Опера Ріхарда Вагнера "Тристан та Ізольда": символічні особливості твору та філософські уподобання композитора, Лисенко В. (2019)
Бамбурак Н. - Методи профілактики виникнення професійних ризиків та деформацій у професійній діяльності працівників медичної та соціальної сфери (2018)
Волинець Н. - Професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби України як визначальна характеристика його особистісного психологічного благополуччя (2018)
Волобуєва О. - Про результати діагностики рівня сформованості та розвитку організаторських здібностей офіцерів-прикордонників (2018)
Ганаба С. - Психологічні аспекти творчої діяльності людини (2018)
Голярдик Н. - Психологічні особливості конкурентної поведінки у стосунках та навчанні студентів вищого навчального закладу (2018)
Калюжна І. - Особливості організації та проведення профорієнтаційного тренінгу зі старшокласниками (2018)
Колесніченко О. - Типологія цінностей у військовослужбовців з різними ознаками посттравматичного стресового розладу (2018)
Кошонько Г. - Професійна комунікативна компетентність психолога як умова його успішної діяльності, Лужецька О. (2018)
Кошонько Г. - Феномен ґендерно-рольової поведінки у психологічних дослідженнях, Луценко Н. (2018)
Кошонько Г. - Прогностичні вміння у структурі професійної діяльності майбутніх психологів, Поробок О. (2018)
Лазоренко О. - Несення служби прикордонними нарядами як діяльність в екстремальних умовах (2018)
Литвинчук Л. - Проблема цінностей у структурі ідеального "я” особи підліткового віку (2018)
Маковський А. - Заходи соціально-психологічного впливу на поведінкові реакції місцевого населення в умовах особливого періоду (2018)
Мамічева О. - Взаємозв’язок соціального, психологічного, креативного та предметного компонентів з індивідуально-психологічним компонентом викладачів закладів вищої освіти (2018)
Мельніков В. - Вольове підготування військовослужбовця Державної прикордонної служби України, Слівінський О., Рефель В. (2018)
Поливанюк В. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України до виконання бойових завдань в екстремальних умовах, Поливанюк В. (2018)
Потапчук Є. - Позитивний імідж фахівця як результат сумлінної праці та успішної само презентації, Потапчук Н. (2018)
Тюріна Ю. - Шляхи підвищення рівня адаптації курсантів-жінок до навчання у вищому військовому навчальному закладі (2018)
Шестопалова М. - Професійна діяльність військовослужбовців-зв’язківців в умовах бойових дій: залежність від стресостійкості (2018)
Михалевич В. В. - Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України, Братусь І. В., Гунька А. М. (2019)
Вербовий О. В. - Національний склад Cумського партизанського з’єднання – 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака, Власенко С. І. (2019)
Гетьманчук М. П. - Уніформа, військові звання та знаки розрізнення військ СС нацистської Hімеччини (1925 – 1945 рр.) (2019)
Єгорова С. В. - Розвиток науково-організаційного забезпечення регулювання водних ресурсів в Україні у 1990-х роках (2019)
Ілларіонов О. О. - Варновий устрій в Індо-грецькому царстві (2019)
Колесник В. Ф. - Українські партії в Австро-угорській імперії: історіографія (1919 – 1939 рр.), Могильний Л. П. (2019)
Кравчук Л. В. - Політика радянської влади у сфері кіно і театрі як інструментарію запровадження комуністичної ідеології на Тернопільщині в період вересня 1939 - червня 1941 рр., Коваленко Р. О. (2019)
Марченко С. Д. - Законодавчі аспекти здійснення аграрної реформи в Україні у 1994 – 1999 роках (2019)
Нащочин О. M. - Мусульманське право – складова шаріату (2019)
Незнаюк С. Ю. - Державно-церковні відносини на Півдні Україниу добу "відлиги" (2019)
П’єх Н. - Архітектурні зміни Жовківського замку за часів Яна Собєського (2019)
Побережець Г. С. - Трансформація політичного світогляду В. М. Чорновола (2019)
Поспєлов А. С. - Авіація Іраку в "танкерній війні" 1983 - 1988 рр. (2019)
Сагач О. М. - Діяльність центральної адміністративно-територіальної комісії щодо формування українсько-російського кордону у 20-х рр. ХХ ст. (2019)
Середюк М. - Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича у 1930-х рр.: особливості, здобутки, втрачені можливості (2019)
Солдатенко В. Ф. - Революционная эпоха 1917 – 1920 гг. В судьбе народа Украины: исторический опыт в оценке современных историографических концепций (2019)
Федоришин І. Я. - Діяльність осередків товариства "Каменярі" на Товмаччині (1932 – 1939 рр.) (2019)
Шабала Я. М. - Еволюція аграрного виробництва на Волині у другій половині ХІV - першій половині ХVІ ст., Малеончук Г. О. (2019)
Шемета Ю. М. - Особливості харчування учнів прогімназій, гімназій і реальних училищ Київського навчального округу наприкінці ХІХ ст.: куповані сніданки (2019)
Шкабура Я. І. Роль Х. - Раковського у встановленні та розвитку радянсько-французьких контактів у сфері науки і культури (1924 – 1927 рр.) (2019)
Смагін І. І. - Рецензія на монографію: Газін В. В. Між Москвою та Варшавою."Українське питання" у 1654 - 1667 рр. / наук. Ред. – проф. В. С. Степанков. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2019. 372 с. (2019)
Kuzmyn V. M. - Approximation of time series with multiple switching points, Zaliskyi M. Yu., Kozhokhina O. V., Kaminskyi Ye. O. (2019)
Боровий В. О. - Застосування топографічних даних для моделювання геліоенергетичного потенціалу головного корпусу Каразінського університету, Агапова О. Л., Зарицький О. В., Клипко А. Ю. (2019)
Доронін В. В. - Застосування критеріїв оцінки функціональної стійкості інструментального методу навігації на ВВШ України, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2019)
Коломієць О. М. - Методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту (2019)
Абдуллаев Я. Р. - Исследование режимов работы асинхронного двигателя судового швартовного устройства при изменениях напряжения и частоты, Гасанов Э. А. (2019)
Михайлова Т. І - Спосіб прогнозування відмов агрегатів суднових комплексів за даними експлуатаційних спостережень, Шевченко А. П., Бойко С. О. (2019)
Штрибець В. В. - Контроль технічного стану двигунів засобів водного транспорту методом спектрального аналізу випадкових сигналів (2019)
Алиев А. Г. - Исследование динамической устойчивости энергетических систем, Гамидов М. Г., Мамедова Ф. В. (2019)
Фархадов В. Г. - Моделирование оптимальных по быстродействию систем управления подводными роботами, Байрамова И. П. (2019)
Эфендиев О. З. - Исследование возмощности измерения уровни и плотности жидкости магнитолевитационным уровнемером, Алекперов Ш. Ш., Aллaхвердиева А. Т. (2019)
Султанов Э. Ф. - Технические и экономические преимущества частотно-преобразовательного управления судовых буксирных лебёдок, Абдуллаев А. Н. (2019)
Дакі О. А. - Автоматичні прилади контролю параметрів систем управління та навігації засобів водного транспорту (2019)
Тимощук О. М. - Підхід до вирішення завдання автоматизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу, Ганношина І. М., Пархоменко Д. О., Ткачук Д. О. (2019)
Дмитрієв О. М. - Метод формалізації знань про процес розпізнавання ситуацій обстановки в автоматизованій системі управління рухом суден, Мельник О. В., Макаров О. М., Єлєазаров О. М. (2019)
Медведева Н. А. - Підвищення енергоефективності виробництва плавлених сирів, Левицкий М. А., Сухенко В. Ю. (2019)
Розбицька Т. В. - Інтегровані системи управління якістю на молокопереробних підприємствах, Сухенко В. Ю. (2019)
Черевашко Д. І. - Проблеми інтенсифікації процесу дистиляції при використанні контактних пристроїв, Сухенко В. Ю. (2019)
Сущенко О. А. - Експериментальне дослідження неортогональних конфігурацій триосних МЕМС-датчиків, Безкоровайний Ю. М., Новицька Н. Д., Голіцин В. О. (2019)
Глухов С. І. - Обґрунтування вибору інтервалу прогнозування при використанні методів фізичного діагностування (2019)
Федотов В. Г. - Дослідження термічно індукованого відхилення лазерного променю в кристалах дифосфідів цинку та кадмію і комутатори на їх основі, Міхеев О. І. (2019)
Чередник В. М. - Планування експерименту щодо дослідження продуктивності ерліфтної установки зі шнековим інтенсифікатором (2019)
Исмаилова С. М. - Автоматизированная система оценки интегрального показателя уровня исполнения правил безопасности жизнедеятельности, Джалилов Т. А. (2019)
Султанов Э. Ф. - Основные преимущества управления электроприводом якорного устройства с помощью частотного преобразователя, Мамедов Э. М. (2019)
Салимова А. К. - Методы повышеншя качества электроэнергии в судовых электроэнергетических системах, Исмаилов С. C. (2019)
Глущенко П. А. - Аналіз впливу спіроідних кінцевих аеродинамічних поверхонь на аеродинамічні характеристики крил для малогабаритних безпілотних літальних апаратів корабельного базування, Панін В. В., Масік І. П., Зазарний А. Ю. (2019)
Сурков К. Ю. - Модель дій диспетчера управління повітряним рухом для формування навчальної вибірки адаптивного тренажеру, Суркова К. В., Кущ О. В., Войченко Т. О. (2019)
Онипченко П. М. - Автоматизація процесу складання планової таблиці польотів для вдосконалення підготовки льотного складу, Павленко М. А., Кучерук Г. Ю., Кукалець Л. М. (2019)
Гришманов Є. О. - Вдосконалення методу формування навчальної вибірки для гібридної нейронної мережі прогнозування несприятливих авіаційних подій, Захарченко І. В., Кудюкін П. В., Бєлоброва Т. А. (2019)
Автори випуску (2019)
Правила оформлення (2019)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2019)
Бондар Н. А. - Історико-правові особливості розвитку юридичної (правничої) освіти в 30–40-х роках XX століття (2019)
Чалий Ю. І. - Кваліфіковане мовчання законодавця: проблема розпізнання (2019)
Нежевело В. В. - Процесуальна забезпеченість прав орендарів у разі використання земельних ділянок для ведення фермерського господарства (2019)
Самбор М. А. - Нормативно-правове регулювання діяльності органів Національної поліції України щодо забезпечення здійснення права на свободу мирних зібрань (2019)
Пащенко Є. М. - Основні детермінанти насильницької злочинності військовослужбовців (2019)
Войчишена М. В. - Криміналістична характеристика типових слідів кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів (2019)
Давидюк В. М. - Юридичний і моральний боки конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами (2019)
Наумова А. О. - Призначення та проведення експертиз: проблеми законодавства і практики, Куча М. С. (2019)
Половніков В. В. - Охорона та захист державного кордону як складова забезпечення національної безпеки України (2019)
На книжкову полицю (2019)
Новини наукового життя (2019)
Наші автори (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихіні дані (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Pasternak S. I. - Cutting forces in gear machining by disk milling cutters, Danylchenko Yu. M. (2018)
Гнатюк А. О. - Теоретичні та експериментальні дослідження показників шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату, Скібінський О. І., Кириченко А. М. (2018)
Луговський О. Ф. - Удосконалення промислових систем осушення повітря шляхом застосування ультразвукових коливань, Ковальов В. А., Фесич В. П., Дудка Є. Ю. (2018)
Марков О. Є. - Аналіз формозміни та деформованого стану тонкостінної трубної заготовки за новим способом деформування, Шарун А. О., Герасименко О. В., Косілов М. С. (2018)
Маслей В. Н. - Анализ прочности композитной сотовой панели сканера космического аппарата при гармонических вибрациях на этапе выведения на орбиту, Крищук Н. Г., Цыбенко А. С. (2018)
Мачуга О. С. - Застосування енергетичного підходу до аналізу поведінки неідеалізованих механічних та гідромеханічних систем, Яхно О. М. (2018)
Разави С. Ф. - Особенности физического моделирования гидродинамики потока в конических подшипниках скольжения, Коваль А. Д. (2018)
Рудаков К. Н. - О расчетах болтового соединения на разрывное разрушение ослабленного отверстием сечения композитной пластины, Дифучин Ю. Н. (2018)
Феофентов Н. Н. - Критериальные уравнения для описания граничных условий термического нагружения при испытаниях моделей лопаток ГТД в газовых потоках, Задворный Е. А. (2018)
Bernyk I. M. - Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction (2018)
Hoggas B. B. - The influence of the parameter γ choice on the variation of the pressure and flow rate, when the valve is closed at the end by the gravity feeding of the pipeline , Hezil C. A. (2018)
Гащук П. М. - Теплотворення в двигуні швидкого внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Purdyk V. P. - Flow control valve with the polymer envelope as control organ, Brytskiy O. L. (2018)
Городиський Н. І. - Особливості гідродинаміки у кавітаційному пристрої за умови тангенціального підведення середовища, Вітенько Т. М. (2018)
Polishchuk M. N. - Mobile climbing robot with elastic energy accumulators, Oliinyk V. V. (2018)
Shidlovskiy M. S. - Application of digital photography in biomechanical studies of osteosynthesis systems, Zakhovajko O. P., Dyman M. M. (2018)
Фам Д. К. - Кинетика накопления повреждений и критерий предельного состояния конструкционных материалов, Бабак А. Н., Коваль В. В. (2018)
Згадуємо Сергія Викторовича Козелкова (2019)
Кукалець Л. М. - Застосування ймовірносних методів оцінки ризиків модернізації пасажирських суден внутрішнього та змішаного плавання (2019)
Велигдан Н. В. - Про підвищення ризику настання нещасних випадкав на виробництві у судноплавстві при врахуванні погодних умов, Лопатюк С. П., Дашутіна Л. О., Турчина С. Г. (2019)
Штрибець В. В. - Дослідження фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів двигунів засобів водного транспорту, Кондратенко В. В., Абросимов В. В., Апчел В. І., Арванінов М. І. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського