Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Кравчук М. В. - Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт правового життя, Кравцова Н. М. (2019)
Кравчук М. В. - Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського, Марціясь І. І. (2019)
Савенко В. В. - Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку в державі (2019)
Бевз С. І. - Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері господарської діяльності (2019)
Гречанюк Р. В. - Національні антикорупційні стратегії в системі запобігання корупції України (2019)
Жукорська Я. М. - Сучасна концепція міжнародно-правової відповідальності (2019)
Калашник О. М. - Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту (2019)
Мазурик Н. І. - Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі (2019)
Неборський Є. А. - Загальна характеристика окремих суб'єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2019)
Ребкало М. М. - Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів міжнародного морського права (2019)
Терещук Г. А. - Зарубіжна практика забезпечення принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації (2019)
Тернавська В. М. - Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз (2019)
Тернущак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг (2019)
Шевченко С. В. - Суб'єкти адміністративно-правових відносин психофізіологічних опитувань з використанням поліграфа (2019)
Drakokhrust T. V. - International law of state responsibility and the ECHR: symbiosis or estrangement?, Havrylyuk-Yensen V. A. (2019)
Ватрас В. А. - Зміст та види джерел сімейного права, що діяло на українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії (2019)
Махиніч Н. В. - Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, Махиніч Ю. М. (2019)
Слома В. М. - Особливості виконання субсидіарних зобов'язань (2019)
Банах С. В. - Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів (2019)
Перепелиця М. М. - Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, Бойчук Д. В. (2019)
Васянович Г. - Духовні цінності і смисли людського буття у світоглядних пошуках Тараса Шевченка (До 205 річниці від дня народження геніального українського поета, мислителя, педагога), Костишин Е., Бабій І. (2019)
Квас О. - Музейна педагогіка як інструмент розширення освітнього простору, Земан І. (2019)
Швай Р. - Аксіоцентризм, пайдоцентризм та сучасний освітній процес (2019)
Karpenko O. - Pedagogiczne zasady funkcjonowania SOS – wiosek dzieciкcych na Ukrainie (2019)
Волянський П. - Застосування інтерактивних освітніх технологій у навчанні керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, Ковровський Ю., Михайлов В. (2019)
Бойчук В. - Застосування електронних освітніх ресурсів як інноваційний чинник удосконалення підготовки майбутніх педагогів, Уманець В. (2019)
Mahdiuk O. - Theoretical basis for the development of foreign grammatical competence in the process of students of philological specialities training (2019)
Романчук О. - Понятійний апарат і термінологія системи підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, Данилевич М. (2019)
Гринько В. - Використання цифрових технологій для формування у майбутніх учителів умінь ХХІ століття (2019)
Гаврилюк Н. - Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема (2019)
Загородня А. - Спеціалізовані школи як провісники профільного навчання у 90-х роках XX століття (2019)
Черняк Є. - Методичні аспекти формування професійно важливих виконавських якостей учнів шкіл естетичного спрямування, Карецька А. (2019)
Малінка О. - Комунікативна спрямованість навчального процесу як необхідна передумова розвитку у студентів мотивації до вивчення іноземної мови (2019)
Попов Р. - Розвиток автономності студентів закладів вищої освіти: валентно-фрактальний вимір розуміння проблеми (2019)
Гринчук І. - Популяризація виконавства на народних інструментах у сучасному культурно-освітньому просторі України, Горук Е., Кубіт Я. (2019)
Клепар М. - Структурно-функціональний аналіз освітніх програм з підготовки студентів-міжнародників у закладах вищої освіти України (2019)
Мойко О. - Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти (2019)
Сятецький К. - Національна спрямованість творчості видатного українського співака Івана Козловського (2019)
Сарієнко В. - Про коректне використання термінології при вивченні величин у початковій школі (2019)
Савеліхіна І. - Самостійна робота студентів як основа пізнавальної діяльності у формуванні висококваліфікованих фахівців (2019)
Булавенко С. - Змістова структура соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти (2019)
Щурик Б. - Теоретичні аспекти підготовки студентів до музично-педагогічної діяльностії (2019)
Волох О. - Репертуарна палітра українських хорових колективів (на прикладі Галицького камерного хору) (2019)
Корж Г. - Концептуальні засади ціннісного ставлення до власного здоров’я майбутніх фахівців цивільної безпеки (2019)
Ковалишин О. - Організаційно-педагогічні засади підтримки науковим товариством імені Шевченка української початкової освіти в Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2019)
Трущак В. - Використання аудіовізуальних матеріалів у викладанні японської мови (2019)
Багрій Т. - Взаємозв’язок педагогічних та артистичних здібностей як необхідна умова досягнення професійного розвитку майбутнього педагога-музиканта (2019)
Коляса П. - Дефінітивний аналіз понять "компетентність” та "компетенція” в процесі дослідження їх формування у майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій (2019)
Грановська Т. - Практико-орієнтоване навчання предметів природничого циклу як шлях формування пізнавальної самостійності підлітків, Олефіренко Н. (2019)
Кузьмич М. - Сучасна дитяча періодика як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку (2019)
Орлова М. - Організаційно-педагогічні умови збереження здоров’я дітей дошкільного віку (2019)
Блашкова О. - Ключові компетентності майбутніх вчителів природничих спеціальностей та їх вплив на формування світоглядних орієнтирів сучасної студентської молоді (2019)
Pylypenko M. M. - Interaction of tantalum with gases, Drobyshevskaya A. A. (2014)
Хрипунов Г. С. - Влияние термически активированных структурных превращений в пленках диоксида олова на их электрические свойства, Пирогов А. В., Новиков В. А. (2014)
Агулов А. В. - Закономерности формирования структуры и свойств пленок тугоплавких соединений, Гончаров А. А., Бажин А. И., Васильева Л. В., Гончарова С. А., Ступак В. А. (2014)
Каримов А. В. - Явление памяти в двухбарьерной n++pnn+-структуре, Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А. (2014)
Біщанюк Т. М. - Мультипошарові напівпровідникові клатрато-кавітандні комплекси з фракталізованою гостьовою системою, Григорчак І. І., Іващишин Ф. О. (2014)
Орлов В. Д. - Свойства и применение веществ и материалов на основе дибензотетрааза|14|аннулена, Удовицкий В. Г. (2014)
Біщанюк Т. М. - Халькопірит як природний мінерал-господар для Lі+-інтеркаляційного струмоутворення (2014)
Левенец В. В. - Исследование пространственной однородности, элементного и изотопного состава алмазных пленок, полученных методом CVD, комплексом ядерно-физических методов анализа, Щур А. А., Стрельницкий В. Е., Дудник С. Ф. (2014)
Іващишин Ф. О. - Анізотропія властивостей та гігантський магнітоємнісний ефект в біо/неорганічному мультипошаровому нанокомпозиті GaSe <гістидин>, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Покладок Н. Т., Середюк Б. О. (2014)
Фреїк Д. М. - Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у тонких плівках на основі станум телуриду, Дзундза Б. С., Чав’як І. І., Маковишин В. І., Арсенюк І. А. (2014)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярний дизайн карбонових структур для молекулярних накопичувачів енергії, Борисюк А. К., Швець Р. Я., Іващишин Ф. О., Покладок Н. Т., Балук В. І., Кулик Ю. О., Рачій Б. І., Лісовський Р. П., Семенцов Ю. І. (2014)
Яковін С. Д. - Іонно-плазмова система для реактивного магнетронного нанесення покриттів, Зиков О. В., Дудін С. В., Фаренік В. І., Юнаков М. М. (2014)
Погребняк А. Д. - Результаты исследований поверхностей конструкционной стали после электролитно-плазменной обработки, Дядюра К. А., Маликов Л. В. (2014)
Багдасарян А. А. - Элементный состав и морфология поверхности (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N наноструктурного покрытия, Конарски П., Новиков В. Ю. (2014)
Правила оформления рукописів (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Воронкевич О. М. - Схильність майбутніх педагогів до віктимної поведінки (2019)
Вронська В. М. - Аналіз проблем та особливостей професійної діяльності медичних сестер ДНЗ (2019)
Гандзілевська Г. Б. - Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи, Червінко Л. М. (2019)
Журавльова О. В. - Сутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект (2019)
Кіреєва З. О. - Репрезентації часу держслужбовців та їх зв’язок із видами ригідності, Аносєнкова С. В. (2019)
Новікова Ж. М. - Психологічні особливості особистості, яка є членом деструктивних релігійних рухів (2019)
Stanibula S. - Interconnection of coping strategies and the type of attachment in people in marriage (2019)
Якубовська М. С. - Культурологічна парадигма сучасності: основа формування культури особистості (2019)
Кіреєва З. О. - Особливості адаптації підлітків у різних фазах біологічного циклу, Кушнерова Я. Г. (2019)
Коць М. О. - Психолого-педагогічні засади корекції порушень особистісної сфери в підлітків з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2019)
Примачок Л. Л. - Завдання сучасної вищої освіти та професійне зростання студентів – майбутніх фахівців (2019)
Avhustiuk M. - Peculiarities of efficient metacognitive monitoring of university students’ learning activity (2019)
Tkachuk O. - The connection between the rating of judgments of learning and the peculiarities of work with the learning material during the lecture (2019)
Юник І. Д. - Самокорекція когнітивного дисонансу перекладачів у брендкомунікації (2019)
Омельченко М. С. - До проблеми розвитку та саморозвитку професійної свідомості корекційного педагога (2019)
Федорчук Л. П. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності (2019)
Tитул (2019)
Zakharchenko P. - Church judicial process in the Ukrainian Hetman State (Viisko Zaporizke): analysis of judiciary practice, Matselyukh I. (2019)
Demuz I. - Polish "Great emigration" of 1831 – 1870: transformation of ideological and outlook foundations of liberation movement, Petryhyn L. (2019)
Klapchuk V. - Beer production in Galicia (middle XIXth – the first third of XXth century), Klapchuk M. (2019)
Lyman I. - British consulates in port cities of the Northern Black sea and Azov region of the second half of the 19th – early 20th centuries, Konstantinova V. (2019)
Lazurko L. - The ancient Poland state system in scientific discussions at the beginning of the XXth CENTURY, Luchenko D. (2019)
Mahas-Demydas Y. - Legal status of the trade unions in the Russian empire in 1905 – 1917, Rudnytska O. (2019)
Panko O. - Functioning of "Prosvita" branch in horodok during 1909‒1939, Hubanova T. (2019)
Turchenko H. - Ukraine and the soviet export of the communist revolution to Europe in 1919, Turchenko F. (2019)
Degtyarev S. - League of nations and protection of national minorities in Eastern European States (1919–1946), Samoilenko Y. (2019)
Shulha V. - Ukrainian Economic Academy (1922–1935) as a model of development of agrarian education and science by ukrainian diaspory (2019)
Zhyvyuk A. - Naddnipryanska Ukraine emigrants musical activities in Volyn voivodeship, Davydyuk R. (2019)
Telvak V. - Mykhailo Hrushevsky's "history of ukrainian literature" in assessments of his contemporaries, Pedych V. (2019)
Salata O. - Activity of the Odessa opera and ballet theatre in august 1941–1942 (2019)
Trofymovych V. - Struggle for provisions between soviet partisans and ukrainian insurgents in 1943–1944 in Volyn region, Sukhykh A. (2019)
Popp R. - Territorial, administrative space of Drohobychyna in the 40-ies – 50-ies of the XXth century, Melnyk R. (2019)
Svyaschenko Z. - Oil war in the persian gulf region in 50-ies–60-ies of the XXth century, Skripnik O. (2019)
Lytvyn M. - The ukrainian memory community in Poland (the second half of the XX – beginning of the XXI centuries), Khakhula L. (2019)
Nagirnyak A. - Jump out of the USSR: an attempt of pro-western modernization of post-soviet Russia in the first half of the 1990s, Banakh V. (2019)
Petrenko I. - Formation and activity of Poltava society of the Germans "Viedergeburt" ("revival"), Shevchenko A. (2019)
Kalishchuk O. - The volyn tragedy in Ukraine and Poland's public discourse (2019)
Horbachevskyi T. - From the history of women's education in Nadsyannya (Review: S. Zabrowarnyi. "The Second State Women s Teaching Seminary in Przemyśl (1872–1936)", Lviv, 2018, 210 p.), Holdak-Horbachevska T. (2019)
Резанова В. Г. - Програмне забезпечення для перевірки адекватості математичної моделі специфічного волокноутворення, Краснитський С. М., Хайловська А. Д. (2017)
Березін Л. М. - Основи параметричного синтезу системи пасивної подачі ниток шкарпеткових автоматів (2017)
Безрядін В. М. - Дослідження двокривошипного чотириланкового механізму ниткопритягувача швейної машини, Дворжак В. М. (2017)
Котляров В. О. - Метричний синтез механізму вушкових голок змінної структури основов’язальних машин, Дворжак В. М. (2017)
Савченко С. В. - Контроль качества упругих элементов приборов по сигналу акустической эмиссии при разгрузке образца (2017)
Чупринка В. І. - Автоматизоване проектування схем розкрою листових матеріалів на деталі низу взуття, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2017)
Балдук П. Г. - К расчету устойчивости ортотропных пластин численно-аналитическим методом граничных элементов, Денисенко В. Ю., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Кулік Т. І. - Дослідження напружено-деформованого стану консольно закріплених елементів полімерного низу взуття під дією розподіленого навантаження (2017)
Курганський А. В. - Дослідження мікрокліматичних показників зимових комплектів одягу, Саковець В. В., Гончаров О. С., Василенко В. М., Новак Д. С., Aстістова Т. І., Курганська М. М., Опанасенко К. В. (2017)
Сарібєкова Д. Г. - Використання похідних поліамінів для поліпшення якості олеофобного покриття, Куник О. М., Серветник Р. С., Сарібеков Г. С. (2017)
Думанська Л. В. - Розроблення напульсників із лікувально-профілактичними властивостями та оцінювання їхньої ефективності, Лущевська О. М, Янцаловський О. Й. (2017)
Первая Н. В. - Аналіз методів та приладів для визначення теплофізичних властивостей матеріалів для взуття (2017)
Щуцька Г. В. - Фізико-механічні властивості матеріалів для ортопедичного взуття, Пономаренко Т. В. (2017)
Асаулюк Т. С. - Застосування електророзрядної обробки у процесі вибілювання грубої пігментованої вовни, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2017)
Gudzenko N. V. - Polymeric materials based on reactive functional oligomers, Barantsova A. V., Busko N. A., Grishchenko V. K. (2017)
Купрієнко П. Ф. - Електрохімічне визначення допаміну на електроді, модифікованому композитом "електрохімічно відновлений оксид графену полі (пірол-3-карбонова кислота)", Курись Я. І. (2017)
Гречаник Ю. В. - Патентний огляд безпечності застосування ПГМГ-ГХ в галузях народного господарства, Козарь О. П. (2017)
Лісовська І. В. - Очищення птної води в домашніх умовах, Тарасенко Н. В., Нечипорук Д. О., Плаван В. П. (2017)
Синюк О. М. - Визначення ефективних пружних властивостей орієнтованих полімерів в поперечному напрямку, Михайловський А. Ю. (2017)
Тарасенко Г. В. - Прогнозування гепатопротекторних властивостей біологічно активних сполук, що містяться у Glycyrrhizae radices за допомогою системи PASS, Гетьман Я. О. (2017)
Паранько Н. П. - Розробка математичного алгоритму реконструкції поверхні автентичної свити з плоским кроєм, Богушко О. А., Ніколаєва Т. В. (2017)
Джаліліан Ф. - Розробка стильового ряду моделей сучасного жіночого одягу на основі національних і етнохудожніх традицій Ірану, Ніколаєва Т. В. (2017)
Ніколаєва Т. В. - Складові поняття "Індустрія моди" в підготовці фахівців з дизайну костюма та брендової продукції, Ніколаєва Т. І., Лиса Є. О. (2017)
Мусієнко В. О. - Особливості використання ефекту зорових ілюзій при дизайн-проектуванні моделей одягу (2017)
Мусієнко В. О. - Колір як засіб впливу на людину та вирішення завдань композиції костюма (2017)
Чупріна Н. В. - Трансформація форми, структури та колориту традиційного вбрання народів Скандинавії з метою розробки колекції актуального одягу, Постушна Ю. О. (2017)
Дарсавелидзе Х. - Проектирование современной одежды на основе грузинского национального костюма, Долидзе Н., Датуашвили М. (2017)
Погорелов С. В. - Измерение температурной зависимости факторов эффективности поглощения платинового болометра на длине волны излучения 1,06 мкм, Сафронов Б. В., Балкашин В. П., Приз И. А. (2014)
Пилипенко Н. Н. - Зонная перекристаллизация тантала, Дробышевская А. А. (2014)
Балабан О. В. - Ультразвукова модифікація електродних матеріалів супер конденсаторів (2014)
Біщанюк Т. М. - Формування та властивості МСМ­41 з інкапсульованим в його пори β­циклодекстрином, FeSO4 та їх кавітатом, Григорчак І. І. (2014)
Боледзюк В. Б. - Вплив інтеркалювання нікелем на властивості шаруватих кристалів InSe, Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Кушнір Б. В., Литвин О. С., Шевченко А. Д. (2014)
Ковалюк З. Д. - Вплив термічного відпалу на властивості моноселеніду індію та галію, легованого кобальтом і селенідом ванадію, Шевчик В. В., Боледзюк В. Б., Нетяга В. В. (2014)
Сапаев И. Б. - Влияние ультразвукового облучения на свойства инжекционного фотоприемника на основе pSi­nCdS­n+CdS — структуры и на плотности поверхностных состояний pSi­nCdS — гетероперехода, Мирсагатов Ш. А. (2014)
Мирсагатов Ш. А. - Сублинейные обратные ВАХ толстых пленочных структур на основе CdTe, Ачилов А. С., Заверюхин Б. Н. (2014)
Коцюбинський В. О. - Розподіл з глибиною параметрів магнітної мікроструктури в епітаксійній плівці залізо­ітрієвого ґранату, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Федорів В. Д., Ткачук В. М., Гарпуль О. З. (2014)
Глушко П. И. - Исследование кинетики образования фаз в системе MoSi2­W в условиях нагрева при температурах 1500—1800 °С, Журавлёв А. Ю., Семёнов Н. А., Хованский Н. А., Широков Б. М., Шиян А. В., Щербакова В. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив методу приготуванння на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Джабуа З. У. - Легирование кремнием и фотоэлектрические свойства тонких плёнок полуторного сульфида тулия, Тетелошвили М. Г., Гигинеишвили А. В. (2014)
Долгов А. С. - Узельная миграция в двумерной гексагональной наноструктуре с протяженными искажениями, Жабчик Ю. Л. (2014)
Бордун І. М. - Зміна гранулометричного складу та гідрофільності активованого вугілля після УЗ опромінення у докавітаційному режимі, Корецький Р. М., Пташник В. В., Садова М. М. (2014)
Кузишин М. М. - Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів, Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Кулик Ю. О., Пилипів В. М. (2014)
Гаврилюк С. В. - Дослідження взаємодії літію з n­InSe: спектри імпедансу та рентгенівської дифракції, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І. (2014)
Крохмаль С. А. - Получение карбидохромовых покрытий на изделиях сложного профиля и исследование защитных свойств материала покрытия, Зуева Т. Н. (2014)
Макуха З. M. - Магнітодеформаційний ефект у двошарових плівках Co/Cu, Проценко I. Ю. (2014)
Сагалович А. В. - Сравнительный анализ различных источников плазмы для целей реактивного нанесения покрытий и диффузионного насыщения металлов, Сагалович В. В., Дудин С. В., Фареник В. И. (2014)
Кривченко О. В. - Развитие "булатной" технологии получения покрытий (анализ трех международных баз данных), Немашкало О. В., Шепелев А. Г. (2014)
Гранкин С. С. - Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения, Немченко У. С., Новиков В. Ю., Соболь О. В., Маликов Л. В., Плиев С. И. (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Микитюк О. - Шляхи використання компетентнісного підходу у процесі навчання студентів-магістрів у закладах вищої освіти, Зачепа А., Никитюк Г. (2019)
Мукан Н. - Знаннєво-змістова компонента готовності фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи до професійної діяльності, Миськів І., Кухтяк О. (2019)
Кравець Р. - Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти (2019)
Оршанський Л. - Естетична культура майбутніх фахівців у галузі дизайну: сутність та структура (2019)
Зварич І. - Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) (2019)
Жорняк Н. - Міжнародний досвід освітніх програм для корінних народів (2019)
Коссак Г. - Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці, Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. (2019)
Шемигон Н. - Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти (2019)
Гурова Т. - Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів, Рябуха Т., Гостіщева Н. (2019)
Кизенко В. - Феномен соціальної сфери як детермінанта процесу формування і реалізації змісту курсів за вибором для учнів старшої школи (2019)
Гердова Т. - Фортепіанна ансамблева музика В. Птушкіна як предмет вивчення на факультетах мистецько-педагогічного спрямування, Мітлицька В., Черняк Є. (2019)
Мищишин І. - Професійна компетентність сучасного менеджера освіти, Калагурка Х. (2019)
Івахова К. - Композиторська творчість народного артиста України Миколи Балеми (2019)
Маслій О. - Методи активізації навчання в системі професійної підготовки офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Задільська Г. - Сучасні педагогічні технології формування фонетичної компетенції студентів-філологів ЗВО в умовах комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови (2019)
Винарчик М. - Міжкультурний діалог у контексті Білої книги Ради Європи (2019)
Ревть А. - Арт-терапія у соціально-реабілітаційній роботі з дітьми з особливими потребами, Гук О. (2019)
Бобечко О. - Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини), Куропась А. (2019)
Булавенко С. - Особливості освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Рябова Ю. - Основи та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі (2019)
Западинська І. - Самоосвіта викладача іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Креативність як процес творчості, самовираження та самоствердження особистості (2019)
Колодницька O. - Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія (2019)
Бондаренко Н. - Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання (2019)
Науменко Н. - Інфографіка як метод активізації пізнавальної діяльності магістрів освітніх, педагогічних наук (2019)
Бондаренко В. - Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема (2019)
Волошинов С. - Структура професійної компетентності майбутнього морського фахівця (2019)
Мудра С. - Фортепіанний романс: особливості жанрової стилістики (2019)
Лотфі Гаруді Г. - Політика управління освітою України та Великої Британії (2019)
Колесник Г. - Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти (2019)
Мартьянова М. - Вплив представників класичної філософії на педагогічні методи Алена (2019)
Мельник Р. П. - Розроблення комп’ютеризованої системи прогнозування пожеж у житловому секторі, Мельник О. Г. (2019)
Прокопенко Т. О. - Особливості використання чатботів для бізнесу у сучасних месенджер чатах, Обойщик О. Б. (2019)
Рудницький В. М. - Дослідження динамічної похибки методу вимірювання переміщення за допомогою вимірювального перетворювача типу індуктосин, що базується на вимірюванні кута зсуву фази, Хрульов М. В., Канашевич Г. В., Числов А. І., Кривоус Г. В., Скуцький А. Б. (2019)
Кузьмінська Ю. М. - Практичне застосування моделей і методів управління креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації (2019)
Кірей К. О. - Розвиток і трансформація поняття "Big Data" (2019)
Тіторенко В. С. - Комплексне застосування емоційного інтелекту та методу Kanban в управлінні ІТ-проектами (2019)
Петрищев О. Н. - Математическое описание биморфного пьезоэлектрического элемента, Базило К. В. (2019)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний пристрій контролю ваги для залізничних поромів, Карпілов О. Ю. (2019)
Кузьмич Л. В. - Розробка способу та засобу вимірювань напружено-деформованого стану за допомогою тензодатчика, Орнатський Д. П., Квасніков В. П. (2019)
Сандлер А. К. - Моделирование волоконно-оптического акселерометра маятникового типа (2019)
Передерко А. Л. - Корекція температурного впливу на п'єзоелектричний акселерометр (2019)
Городнов В. П. - Модель протидії безпілотним літальним апаратам силами та засобами військових частин з охорони атомних електростанцій, Малюга В. Г., Головань О. М., Суконько С. М. (2019)
Дробаха Г. А. - Імітаційна модель для оцінювання ризику та можливих напрямків завдання ударів безпілотними літальними апаратами по об'єктах, що охороняються, Сафошкіна Л. В., Лісіцин В. Е., Музичук В. А. (2019)
Сутюшев Т. А. - Організація опорного пункту на гірському плато (2019)
Hodlevskyi S. О. - The role and place of gendarmerie forces in international peace operations, Lavnichenko O. V. , Sporyshev К. О., Honchar R. O. (2019)
Овчаренко В. В. - Метод математичного моделювання й оцінювання ефективності та можливостей виконання службово-бойових завдань підрозділами, частинами і з'єднаннями Національної гвардії України (2019)
Луньов О. Ю. - Модель раціонального руху безпілотних літальних апаратів на основі розв’язування задачі комівояжера під час виконання завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України (2019)
Товма Л. Ф. - Методика оцінювання результатів упровадження інноваційних технологій у логістичні процеси підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О., Павленко С. О. (2019)
Балан М. І. - Новітні гібридизації загроз суспільно-політичній стабільності: реалії XXI століття (2019)
Товма І. М. - Основні проблеми прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах виконання службово-бойових завдань силами Національної гвардії України та шляхи його оптимізації (2019)
Минько О. В. - Пропозиції щодо розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України та проблемні питання її логістичного забезпечення, Луговський І.С., Адамчук М. М. (2019)
Поцебін І. С. - Аналіз кола суб'єктів декларування серед військовослужбовців Національної гвардії України з урахуванням принципу правової визначеності, Поцебіна О. Г. (2019)
Комісаров О. Г. - Особливості поліцейської діяльності підрозділів Національної гвардії України, Кобзар О. Ф. (2019)
Приходько І. І. - Методичний апарат для визначення адиктивної поведінки у військовослужбовців, Байда М. С. (2019)
Харитонова А. В. - Особливості психологічної адаптації курсантів з різним життєвим досвідом у вищих військових навчальних закладах, Бєлай С. В. (2019)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2018 році (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, содержание (2019)
Нестеренков В. М. - Микроструктура сплавов титана ВТ20, полученных методом послойной электронно-лучевой наплавки с применением отечественных порошковых материалов, Матвейчук В. А., Русыник М. О., Янко Т. Б., Дмитренко А. Е. (2019)
Махненко О. В. - Влияние сварочного цикла охлаждения на структурно-фазовый состав стали 15Х2НМФА, Костин В. А., Жуков В. В., Костеневич Е. С. (2019)
Zhang YP - High cycle fatique property of electron beam welded thick section of Ti–6Al–4V plates, Dong CL, Wang YQ, Hou B, Yu C, Fang WP, Xu WH. (2019)
Борисов Ю. С. - Жаростойкие газотермические покрытия на основе интерметаллида FeAlCr с добавкой CeO2, Борисова А. Л., Цымбалиста Т. В., Капорик Н. И., Васильковская М. А. (2019)
Перемитько В. В. - Влияние предварительного нанесения легирующих порошков на структуру и твердость наплавленного металла, Коломоец И. В., Сухомлин В. И. (2019)
Мазур А. А. - Экономико-статистический обзор мирового и региональных рынков сварочных материалов, Маковецкая О. К., Пустовойт С. В., Петрук В. С. (2019)
Молтасов А. В. - Расчет радиуса перехода от шва к основному металлу стыковых сварных соединений алюминиевых сплавов, Клочков И. Н. (2019)
Кусков Ю. М. - Влияние теллура на микроструктуру низколегированного чугуна, наплавленного электрошлаковым способом в токоподводящем кристаллизаторе, Биктагиров Ф. К., Фесенко М. А. (2019)
Махлин Н. М. - Приводы механизмов автоматов для орбитальной TIG сварки стыков металлических трубопроводов энергоблоков АЭС, Буряк В. Ю. (2019)
Развитие производства сварочных материалов на ЧАО "Плазма Тек" (2019)
Зварювання послідовними дугами TPS/i TWIN Push -- оптимальне поєднання для підвищення ефективності (2019)
КЗЭСО — 90! (2019)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения и перспективы нефтегазоносности отдельных блоков Украинского щита по результатам частотно-резонансного зондирования разреза, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Применение мобильных частотно-резонансных методов обработки спутниковых снимков и фотоснимков при поисках скоплений водорода, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I, Корчагин И. Н. (2019)
Виршило И. В. - Моделирование влияния структуры пустотного пространства на упругие свойства сложнопостроенных коллекторов, Халимендик В. В. (2019)
Крелъштейн П. Д. - Застосування BIM GIS-технологій для містобудівного кадастру, Тустановсъка Л. В., Бугаенко І. С. (2019)
Менъшов О. І. - Ландшафтна магнітометрія (на прикладі долини р. Козинка), Круглов О. В., Хоменко Р. В., Сухорада А. В. (2019)
Доценко В. - Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. (2017)
Ткачук В. - Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. (2017)
Шеретюк Р. - Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2017)
Маслійчук В. - Училищна реформа у Київському намісництві та Київське Головне народне училище (1788-1796 рр.) (2017)
Доморослий В. - Діяльність українських депутатів щодо вирішення національного питання у другій Державній думі Російської імперії (2017)
Срібняк І. - "Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…" (українська "пропаганда" у таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.) (2017)
Хоменко В. - Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) (2017)
Мандрик-Мельничук М. - Історія жінок у боротьбі за незалежність: Ольга Гузар (2017)
Матухно Ю. - Маніпулятивні методи більшовиків у процесі впровадження та реалізації святкової політики у 1920-х рр. (на матеріалах Півдня України) (2017)
Хомутовська І. - Промисловий сектор економіки України у роки "перебудови" (2017)
Нефедов К. - Культ первых царей династии Селевкидов в свете новой надписи из Эг Эолийских (2017)
Михайлюк М. - Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму (2017)
Распутіна Л. - Українсько-китайські зв'язки: історія та сучасні тенденції (2017)
Матлай Л. - Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) (2017)
Вовчук Л. - Нормативно-правова база канадсько-російських відносин як передумова для взаємовигідного партнерства, Андреєва К. (2017)
Іваннікова І. - Теоретико-методологічні засади дослідження "м'якої сили" КНР (2017)
Жмака В. - Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання (2017)
Теплова І. - Історіографія дослідження роду Скадовських (2017)
Ухач В. - Сучасна вітчизняна історіографія "повстанських республік" як однієї із форм українського повстанського запілля (весна 1943 – поч. 1945 рр.) (2017)
Петрученко О. - Граф С. Ю. Вітте про спорудження стратегічних залізниць (2017)
Бурлак Г. - Професор В. Є. Таїров (1859-1938) – засновник розсадницької бази виноградарства України (2017)
Бєлова О. - Євген Храпливий – фундатор теорії суспільної агрономії у Галичині (1899-1949 рр.) (2017)
Земський Ю. - Тарас Шевченко та Микола Міхновський – творці модерної ідеї української державної незалежності (2017)
Дацків І. - Тимчасовий уряд Росії й Українська Центральна Рада: протистояння і компроміси (2017)
Савченко В. - Анархістський рух в Одесі у часи визвольних змагань (2017)
Грищенко Т. - Сільськогосподарський науковий комітет України у часи Української революції (2017)
Федченко Є. - Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму (2017)
Кузовков В. - Візантія та Багдадський халіфат наприкінці ІХ – у першій половині Х ст. (2017)
Лукіянчук В. - Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) (2017)
Вовчук Л. - Запровадження стратегії екологічної безпеки Японії після Другої світової війни, Мащенко В. (2017)
Каюк А. - Спростування міфу про Жовтневу революцію у добу перебудови (за матеріалами журналу "Огонек") (2017)
Сободар О. - Українсько-люксембурзькі відносини у 90-х роках ХХ ст. (2017)
Мінасян Р. - СНД: проблеми створення, особливості функціонування та пошуки альтернативних об'єднань на пострадянському просторі (1991-2015) (2017)
Новосілецька А. - Китайсько-французькі відносини на початку ХХІ століття (2017)
Федченко В. - Проблема зниження рівня ефективності миротворчих операцій ООН в Африці (2017)
Скляренко К. - Політико-правова співпраця України та Великобританії на початку ХХІ століття (2017)
Богданова Т. - Американсько-чилійські відносини на початку ХХІ ст., Шпаковська Ю. (2017)
Петрушко Л. - Печаль і сльози у Святому Євангелії (2017)
Турков В. - Культурно-освітня політика радянської держави щодо болгарського населення України у 20-30-их рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) (2017)
Нефьодов Д. - Соціалістичне змагання у середовищі українського повоєнного робітничого класу (1946-1965 рр.) у радянській історіографії другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. (2017)
Нагірняк А. - Законодавча база України у сфері культурно-сторичної спадщини та її недоліки (2017)
Богдалов А. - Українська антарктична станція "Академік Вернадський" (на матеріалах виставки "Українська Антарктида" із колекції Національного музею історії України та Національного науково-природничого музею НАН України), Срібна М., Пуля І., Лук'янов О., Романік А. (2017)
Салата Г. - І. П. Прокоф'єв – інженер шляхів сполучення, вчений у галузі будівельної механіки та мостобудування (до 140-річчя від дня народження) (2017)
Янін В. - Створення конструктором Л. С. Лебедянським паровозу П36 (2017)
Шульга В. - Наукові підходи професора М. А. Кравченка з обґрунтування ефективності інбридингу у тваринництві (2017)
Бойко М. - Результати дослідницької роботи В. В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції (2017)
Сердюк І. - Діти-байстрюки у суспільстві Гетьманщини: до постановки питання (2017)
Кривошея І. - "Переходъ въ другую страну съ другимъ народом", або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями, Квасневська О. (2017)
Фесенко А. - Важелі заохочення громадської активності на прикладі вручення звання "Почесний громадянин міста" П. І. Кислинському (2017)
Пилипишин О. - Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891-1910 рр.), Бондаренко С. (2017)
Петренко І. - Полтавський лікар Олександр Олександрович Волкенштейн (1851-1925) у спогадах Ісаака Марієнбаха (2017)
Шандра І. - Підготовчі заходи представницьких організацій підприємців українських губерній щодо укладення нового торгового договору з Німеччиною на початку ХХ ст. (2017)
Іванова Т. - Правові засади впровадження економічної етнополітики більшовицького керівництва СРСР у 1920-х рр. (2017)
Третякова О. - Політика радянської влади щодо польського населення південної України в 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Кравчук Л. - Розвиток кінофікації, радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Тішин О. - Політика німецької окупаційної адміністрації у сфері промисловості на території Південно-Східної України у контексті гітлерівського "нового порядку" в Європі (2017)
Калкутіна Н. - Використання іноземних військовополонених на відбудові підприємств Південної України (1944-1949 рр.) (2017)
Ревенко В. - Організація навчання працюючого сільського населення на Півдні України у повоєнний період (2017)
Кожанов А. - Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект, Шипотілова О. (2017)
Біловус Л. - Діяльність інституцій пам'яті українців США у напрямі збереження національної ідентичності (на основі аналізу діаспорної періодики) (2017)
Поліщук Ю. - Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби (2017)
Барсук О. - Конфессиональные отношения на белорусских и украинских землях в XVI-XVII вв. в белорусской и украинской национальной историографии (2017)
Давтян Д. - Питання історії вірмен Північного Причорномор’я у сучасній вірменській історіографії (2017)
Дефорж Г. - Внесок Жоржа Кюв'є (1769-1832) у розбудову еволюційної біології (2017)
Таранцова Т. - Діяльність Комісії з поширення сільськогосподарських знань Київського агрономічного товариства (2017)
Фесовець О. - Військовий досвід інженера В. О. Соковича та розвиток ним наукової теорії залізничних перевезень у воєнний період (2017)
Грушицька І. - Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об’єктами на геостаціонарній орбіті (2017)
Січкаренко Г. - Наука в університетах: фактори кризового стану (2017)
Олійник О. - Історична контекстуалізація гостинності в Україні та світі: нотатки до постановки проблеми (2017)
Сапожников І. - Маврокастрон – Богаз-Конман: морской порт и замок в устье Днестровского лимана (2017)
Савченко В. - Федерація анархістів-комуністів "Чорний прапор" у боротьбі за лідерство в анархістському русі в Україні (1905-1907 рр.) (2017)
Лисенко В. - Галичина у концепції польської месіанської візії (2017)
Тригуб О. - Боротьба за українізацію православ'я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) (2017)
Тулуш А. - Восточные славяне из Южной Бессарабии под Румынской администрацией (1918-1940) (2017)
Швець О. - Громади євангельських християн-баптистів і п'ятидесятників України у форматі штучного релігійного об'єднання (1970-ті роки) (2017)
Тхоржевська Т. - Про сало і балалайку, або зміни в образі "типового українця" в уявленнях одеських студентів (2017)
Кузовков В. - Конфессиональный фактор в отношениях Византии и Хазарии в ІХ-Х вв. (2017)
Моісеєва Т. - Лікарняно-поліцейський контроль над проституцією та венеричними захворюваннями на теренах Російської імперії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Петрушко Л. - Різновиди печалі та сліз у східних і Києво-Печерському патериках (2017)
Заєць О. - Бібліотека Видубицького монастиря у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Мітковська Т. - Розвиток гідрографії у Північному Причорномор'ї у ХІХ – на початку ХХ ст.: джерельна база дослідження (2017)
Гордієнко Д. - Володимир Великий на сторінках часопису "Тризуб" (Париж, 1925-1940 рр.) (2017)
Мочкін С. - Сакральні пам'ятки західних областей України в умовах антирелігійної політики другої половини 1940-х – початку 1970-х років: історіографія проблеми (2017)
Нефьодов Д. - Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 рр.) у працях радянських науковців другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Прудивус С. - Процес створення музею меморіального профілю на прикладі помешкання П.Г. Тичини у м. Києві (2017)
Куценко С. - Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства (2017)
Олійник О. - Внесок В. М. Лігіна (1846-1900) у розвиток Одеського Відділення Російського технічного товариства (2017)
Салата Г. - Професор Петро Якович Каменцев – видатний спеціаліст у галузі будівельних конструкцій і відновлення споруд (2017)
Підкошаная О. - Професор М. С. Стрілецький про методи розрахунку конструкцій і споруд відповідно до граничних станів та основні напрямки його розвитку (2017)
Сухотеріна Л. - У витоків історії науки і техніки в Україні: О. Я. Пилипчук (до 70-річчя від дня народження), Грушицька І., Рижева Н. (2017)
Горбуров Є. - Священные реликвии Черноморского флота и связанные с ними истории (2017)
Коваль Г. - Діяльність спрощеного міського управління міста Березівка у галузі торгівлі та промисловості (ХІХ ст. – 1917 р.) (2017)
Сєкерська О. - Археозоологічний комплекс поселення Мельнична Круча (2017)
Горбенко К. - Начальный этап археологических исследований городища Дикий Сад (2017)
Шевченко О. - Жіночі поховання з предметами озброєння у сарматів Північного Причорномор'я (2017)
Сапожников И. - Поселение Гирибурзина на берегу Днестровского лимана, Богуславский Г., Сапожникова Г. (2017)
Сапожников И. - Из истории мечетей и церквей Аккермана в середине XVII – первой половине XIX веков (2017)
Друздєв О. - Спроба порівняння навчальних закладів Успенського братства та Товариства Ісуса у Львові (2017)
Грималюк О. - Благодійність у розвитку навчальних закладів Духовного відомства у Волинській губернії XIX – початку ХХ ст. (2017)
Бей Р. - Становлення спиртової промисловості на українських землях (2017)
Рижева Н. - Знищення Агро-Джойнту в Україні (за документальними джерелами) (2017)
Лісовська О. - Стан технічного забезпечення сільського господарства Української РСР у другій половині 1950-х – на початку 1960-х років (2017)
Водько В. - Интерпретация взглядов Феодора Мопсуэстийского в письме представителей Армянской Церкви к Проклу, патриарху Константинопольскому (2017)
Помазан Д. - Вплив староєгипетської культури на формування та зміст Баварського Ордену Ілюмінатів (1776-1784) (2017)
Михтуненко В. - Політична діяльність І. Я. Гурлянда напередодні революції (2017)
Матлай Л. - Іспанія в Європейському Союзі (1986-2016 рр.) (2017)
Стецик Ю. - Листування отця Іраклія Костецького із фундатором Уманського василіанського монастиря (1765-1767 рр.) (2017)
Маринченко Г. - Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання (2017)
Суховерська І. - Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам'яті (2017)
Біловус Л. - Інформаційно-документаційний аспект україномовних періодичних видань США у контексті діяльності української церкви (2017)
Червоненко О. - Європейські ренесансні колекції натуралій як історична передумова виникнення природничих музеїв (2017)
Олійник О. - Ведична культура гостинності: нотатки до постановки проблеми (2017)
Владимир О. - Стратегічні напрями розвитку національної економіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій (2019)
Адамик В. - Проблеми і перспективи розвитку свинарства в Україні у контексті впливу на добробут населення, Чернобай Л., Адамик О. (2019)
Кириленко О. - Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації, Дерлиця А. (2019)
Мартиненко В. - Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2019)
Давиденко Г. - Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС (2019)
Зварич Р. - Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки, Зварич І. (2019)
Микитюк Ю. - Аналіз впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів в будівництві (2019)
Оліфіренко Л. - Удосконалення методичних підходів оцінювання ефективності соціальної допомоги у контексті політики подолання бідності та нерівних можливостей населення України, Коваль К. (2019)
Проданчук М. - Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом (2019)
Безверхий К. - Критичний аналіз недоліків інтегрованої звітності підприємства (2019)
Романів Р. - Генезис ролі активу в різних концепціях балансових теорій (2019)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2019)
Вихідні дані (2019)
Пасічник І. Д. - Мислення як метакогнітивний феномен, Каламаж Р. В., Довгалюк Т. А. (2015)
Августюк М. М. - Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів (2015)
Антонець М. О. - Впровадження нових методів у викладанні психології (2015)
Баранников А. С. - Экзистенциально-аналитическое понимание психологических механизмов травмирования человека человеком, Баранникова Д. А. (2015)
Гандзілевська Г. Б. - Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості (2015)
Гридковець Л. М. - Роль соціальних моделей поведінки особистості в продукуванні нею травматичного досвіду (2015)
Жигайло Н. І. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх юристів, Зошій I. В. (2015)
Камінська І. П. - Аналіз проблеми формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у психолого-педагогічній літературі (2015)
Коваль І. С. - Структура психологічної готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Куса А. Є. - Розвиток творчої уяви майбутніх дизайнерів (2015)
Миколайчук М. І. - Християнські цінності як ресурс при опрацюванні та інтеграції травматичної пам’яті (2015)
Мілінчук В. І. - Психологічні прояви вербально-логічного і наочно-предметного мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів (2015)
Пилипака Ю. І. - Психічна травма та здоров’я особистості, Романюк В. Л. (2015)
Піонтковська Д. В. - Програма розвитку національної ідентичності студентської молоді (2015)
Рябушенко К. О. - Проблема страху перед хворобою у зарубіжних психологічних дослідженнях (2015)
Савелюк Н. М. - Метафоричність як психолінгвістичний чинник творення і розуміння релігійного дискурсу (2015)
Співак Л. М. - Змістові та процесуальні аспекти психологічного супроводу розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2015)
Теслюк І. В. - Особистісна відповідальність як предмет психологічного дослідження (2015)
Ramsey L. C. - Windows into families: using sand tray to assess families post-trauma for counseling in a cross cultural context, Zaporozhets O. (2015)
Newmeyer M. - Cross-cultural helping initiatives and compassion fatigue phenomena, Keyes B., Zaporozhets O., Rubinow R., Palmer K. (2015)
Polischuk P. - A metacognitive-dialogical model to conceptualize and approach PTSD (2015)
Teoh T. P. A. - An application of the christ-centered mindfulness and acceptance based therapy in a Christian context, Zaporozhets O. (2015)
Стельмах О. В. - Тренінгова програма як ефективний засіб формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників (2015)
Лазаренко В. - Ахилл в Северном Причерноморье и его связь с киммерийцами, скифами и мирмидонцами. Миф или историческая реальность? (2017)
Воронов С. - Італійська колонізація у контексті розвитку судноплавства південноукраїнського регіону (ХІІ-ХV ст.) (2017)
Священко З. - Селянське питання у соціальній політиці Б. Хмельницького (2017)
Сердюк І. - Діти-школярі у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (2017)
Яцків О. - Особливості формування та функції керівництва у жіночих францисканських монастирях на теренах Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Діанова Н. - Інтелектуальні зв'язки митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького з православним митрополитом Антонієм (Храповицьким) (2017)
Крічкер О. - Діяльність єврейських політичних партій у містечках Правобережної України в часи формування новітньої української державності (2017)
Вівсяна І. - Комунікативна функція національно-культурних організацій Галичини і Наддніпрянщини у 1910-1920-х рр. (2017)
Матухно Ю. - Еволюція українського святкового календаря у перші пореволюційні роки (на матеріалах Півдня України) (2017)
Срібняк І. - "…На користь наших лицарів-мучеників за святу справу визволення батьківщини" (діяльність Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Польщі, 1922 р.) (2017)
Доценко В. - Єврейське населення Поділля в першій чверті ХХ ст. (2017)
Марченко Н. - Літературна дискусія 1920-х років навколо збірки П. Тичини "Вітер з України" (2017)
Чорненький Р. - Особливості повсякденного шкільного життя у гімназіях Станиславівського воєводства в 1921-1939 рр. (2017)
Хрящевська Л. - Динаміка й основні напрямки еміграційних потоків з України У 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Тихоненко І. - Етапи формування Південноазійського регіонального комплексу безпеки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Срібна М. - Розбудова українсько-американських відносин на початку 1990-х рр. (на основі фондової колекції Національного музею історії України) (2017)
Хмель А. - Позиція США щодо Brexit (2016 – початок 2017 р.) (2017)
Присяжнюк О. - Процес інституалізації об'єкта культурної спадщини на прикладі пам'ятки історії, архітектури – Підземний монастир "Гетсиманський сад" (2017)
Ліхачова О. - Особливості становлення та чинники формування світогляду Карла Рау (2017)
Зосімов І. - Проблема врожайності сільськогосподарських культур: пошук впливу на аграрно-економічну політику радянської України (2017)
Горбуров Е. - Герои, забытые потомками?, Горбуров К. (2017)
Балашов Е. М. - Психологічні фактори мотивації навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти (2018)
Гандзілевська Г. Б. - Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти (2018)
Дзюбенко О. А. - Особливості адаптації першокласників до навчальної діяльності в умовах впровадження концепції нової української школи (2018)
Каткова Т. А. - Агресивні прояви підлітків як чинник виникнення конфліктних ситуацій у родині, Мельнікова С. В., Варіна Г. Б. (2018)
Маляр О. І. - Проблематика негативних емоційних проявів у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Станібула С. А. - Асаблівасці рэсурснай сферы студэнтаў з ліку дзяцей-сірот (2018)
Шовкова О. Д. - Види ілюзії мислення у когнітивній психології (2018)
Шугай М. А. - Психологічна допомога дитині при психоемоційному стресі (2018)
Большакова А. М. - Психобіографічні особливості як предиктори суб’єктивної вичерпаності особистісного потенціалу (2018)
Лантух І. В. - Структурно-функційна модель розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Литвиненко О. Д. - Внутрішня структура адаптаційного потенціалу як системи адаптивностей (2018)
Нікітенко Г. О. - Дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів психологічної готовності мобілізованих осіб до військової служби засобом анкетування (2018)
Хміляр О. Ф. - Критичне та позитивне мислення офіцера (2018)
Ганаба С. О. - Копінг-стратегії підлітків у ситуації перебування членів родини в зоні АТО, Ганаба В. В. (2018)
Зайцева О. О. - Показники метакогнітивної активності та особливості мотивації студентів (2018)
Мельничук-Мохаммад І. О. - Роль іміджу референтних осіб у формуванні метакогнітивної сфери особистості, Волошина В. О. (2018)
Анцибор А. І. - Соціометрія як онтологічна експлікація до питання про генезу аутсайдерства (2018)
Предко В. В. - Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності (2018)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка жінок в період вагітності та після пологів: емпіричні дослідження (2018)
Недвига О. В. - Концептуальні основи психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців-саперів у бойових умовах (2018)
Uchto-Zywica B. - Psychologiczne aspekty chorob nowotworowych psychological aspects of cancer (2018)
Юнг Н. В. - Гендерні особливості прояву тривожності у ліворуких та праворуких студентів ВНЗ та особливості корекції за допомогою арт-терапії, Ісаєва Т. П., Вiшталенко О. Д. (2018)
Бутко Б. О. - Основні тренди розвитку світового ринку високотехнологічної продукції (2019)
Мостова А. Д. - Міжнародний досвід оцінки продовольчої безпеки держави (2019)
Вараксіна О. В. - Окремі питання конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки (2019)
Васильців Т. Г. - Ідентифікація чинників забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки, Панченко В. А., Зайченко В. В. (2019)
Войцешин В. П. - Функціонування фіскального механізму фіскального регулювання експортного потенціалу України (2019)
Zakharenko N. S. - Research of factors of influence on financial and economic results of industrial enterprises activity with the purpose of improvement the approach of anti-crisis measures system formation (2019)
Коробенко Р. І. - Оцінка впливу рівня розвитку економічного потенціалу сільських територій на ефективність бюджетної децентралізації в Україні (2019)
Кузнєцова Л. В. - Управління кредитними ризиками банків України на основі стрес-тестування (2019)
Купрієнко А. В. - Концептуальні засади облікового забезпечення контролінгу на підприємствах торгівлі (2019)
Лысевич С. Г. - Основные этапы экономической оценки хозяйственного механизма горнорудного предприятия (на примере горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога) (2019)
Мороз Л. І. - Працездатність та продуктивність праці як складники конкурентоспроможного працівника підприємства (2019)
Худолей В. Ю. - Формування цілей політики державного регулювання структурних зрушень національної економіки, Дергалюк Б. В. (2019)
Chernelevskaya O. L. - Development of vertical integration and clusterization potential as an efficient instrument for increasing competitiveness of individual fields of food industry, Chernelevskiy L. M. (2019)
Андрейченко А. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку портового господарства, Горбаченко С. А. (2019)
Комарницька Г. О. - Принципи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Старинець О. Г. - Формування стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Хаврова К. С. - Визначення сучасних підходів до управління інноваційним розвитком підприємства (2019)
Іванова В. В. - Роль дизайн-мислення в освіті (2019)
Кухтин О. Б. - Інтелектуальний складник людського потенціалу як основа функціонування суспільства в умовах цифрових трансформацій (2019)
Приймак В. І. - Залежність добробуту населення країни від рівня його освіченості, Голубник О. Р. (2019)
Холявко Н. І. - Концептуалізація блоків інтегрованої моделі конкурентоспроможної вищої освіти України за концепцією Quadruple Helix, Вербицька А. В., Децюк Т. М. (2019)
Коротун О. П. - Рекультивація порушених земель як спосіб підвищення рекреаційного потенціалу Рівненської області (2019)
Інформація (2019)
Волошин В. С. - Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми (2017)
Хаджинова О. В. - Мережеві об’єднання як спосіб активізації підприємницької діяльності в Україні (2017)
Логутова Т. Г. - Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту, Солідор Н. А. (2017)
Гончар В. В. - Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг, Вакуленко О. О. (2017)
Фролова З. В. - Концепция всеобщего управления качеством как механизм повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса (2017)
Korniejenko K. - Development of innovative solutions through the collaboration industry enterprises with research institutions (2017)
Гриценко С. І. - Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів (2017)
Чечель А. О. - Екологічна складова в оцінці конкурентоспроможності регіонів як умова сталого регіонального розвитку (2017)
Sumakaris P. - Internationalization driving and hindering factors: the patterns traced in the case of small and medium-sized enterprises, Korsakiene R. (2017)
Калінін О. В. - Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України (2017)
Черната Т. Н. - Методика комплексной оценки деятельности предприятия (2017)
Камишникова Е. В. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області, Пінчук А. В. (2017)
Бондаренко О. М. - Санаційний аудит – інструмент антикризового управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення, Пильнова В. П. (2017)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні, Ковтун К. В. (2017)
Дресвянников Д. А. - Проблемы финансового аутсорсинга в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения (2017)
Ляшов Д. О. - Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України (2017)
Марченко І. Ф. - Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних систем когнітивного характеру (2017)
Швець Г. О. - Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави, Мальцева В. О. (2017)
Ремига Ю. С. - Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах (2017)
Александрова Р. А. - Вторинні енергетичні ресурси чорної металургії та їх використання (2017)
Гончар В. В. - Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу, Бібік О. І. (2017)
Бородіна О. А. - Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом, Щербак М. В. (2017)
Філіпішина Л. М. - Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств (2017)
Козлова В. Я. - Інформаційні технології в умовах стратегії реформування вищої освіти в Україні (2017)
Дерев’янко Т. А. - Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних можливостей підприємств (2017)
Маматова Л. Ш. - Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств (2017)
Кравченко М. С. - Гудвилл: эволюция подходов к пониманию экономической сущности, характеристика его составляющих, особенности формирования, Цыганкова О. Д. (2017)
Піскульова І. В. - Нуль-базис бюджетування в системі управління оборотними активами промислових підприємств (2017)
Шестакова Т. М. - Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи (2017)
Бессонова Г. П. - Проблемы развития малого бизнеса в Украине (2017)
Бессонова С. И. - Современное состояние и перспективы инвестирования морских портов Украины (2017)
Обухова Н. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля, Судніцина В. М. (2017)
Узун М. В. - Формування системи мотивації персоналу на підприємстві, Бурак П. (2017)
Псарьова І. С. - Інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства як складова ефективної діяльності підприємств (2017)
Захаренко Н. С. - Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України (2017)
Омельченко Л. С. - Международная оценка налоговой системы Украины, пути совершенствования, Лактионова О. Е. (2017)
Кравченко Т. Д. - Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні, Тігранян В. С. (2017)
Мандра Н. Г. - Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования, Харченко Н. В. (2017)
Мальцев М. Н. - Особенности аутсорсинга при ведении бизнеса в современных условиях, Усенко В. П. (2017)
Заіка Ю. А. - Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості (2017)
Шлапак Н. С. - Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах, Солоха Д. В., Серкутан Т. В., Бєлякова О. В. (2017)
Мінц О. Ю. - Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні, Джамбаз Н. Ю. (2017)
Потапова Н. М. - Ресурсозбереження у системі управління житлово-комунальним комплексом регіону (2017)
Патошина Г. М. - Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами Донецької області (2017)
Ходова Я. О. - Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів (2017)
Melikhov A. - Evaluation of the efficiency of cluster formations’ activity based on synergy’s principles, Kulaieva M. (2017)
Анісімова О. М. - Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні (2017)
Голобоков С. А. - Чтобы стать конкурентоспособным, образование должно быть эффективным (2017)
Шлапак Н. С. - Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах, Кривич Т. Е. (2017)
Коростова І. О. - Основи екологічного аудиту промислових підприємств (2017)
Гривківська О. В. - Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації, Сахно А. А. (2017)
Белоус-Сергеева С. А. - Право промышленной собственности, Сорокина Л. С. (2017)
Логутова Т. Г. - Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств, Полторацький М. М. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Adiaha M. S. - Combating tropical soil degradation: the rоle of nitrogen fertilizer as a climate-smart strategy towards maize (Zea mays L.) productive cultivation (2019)
Ромащенко М. І. - Проблеми та водно-екологічні ризики забудови осушуваних земель давньої заплави р. Дніпро, Яцюк M. B., Шевченко A. M., Шевчук C. A., Савчук Д. П., Козицький О. М., Боженко Р. П., Лютницький С. М., Землянська Д. П., Забуга А. О. (2019)
Шатковський A. П. - Режим краплинного зрошення та водоспоживання яблуні залежно від методів призначення строків поливу, Мінза Ф. А (2019)
Ушкаренко B. О. - Оцінка агромеліоративного стану основних типів ґрунтів рисових сівозмін, Дудченко К. В. (2019)
Заєць C. О. - Осінній ріст та розвиток рослин пшениці озимої на зрошуваних землях залежно від гідротермічних умов, сорту і строків сівби (2019)
Фундират К. С. - Водоспоживання тритикале озимого при формуванні насіннєвої продуктивності залежно від видів і норм добрив на зрошуваних землях Південного Степу України (2019)
Рудаков Л. М. - Сучасний стан, динаміка змін та перспективи розвитку гідротехнічних меліорацій у Дніпропетровській області, Гапіч Г. В (2019)
Пашкова М. В. - Продуктивність пшениці озимої на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах Волинського Полісся залежно від систем удобрення та температурного режиму (2019)
Дубинська 0. Д. - Вплив інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями на врожайність різностиглих сортів сої в умовах зрошення Південного Степу України, Титов Л. В. (2019)
Мосійчук Я .Б. - Раціональні конструктивні і технологічні параметри установок для доочищення стічних вод у сільській місцевості, Хоружий В. П. (2019)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Веселуха, Басюк Т. О. (2019)
Голобородько С. П. - Глобальна зміна клімату: причини виникнення та наслідки для сільськогосподарського виробництва Південного Степу, Димов О. М. (2019)
Мельничук Ф. С. - Захист картоплі від шкідливих організмів, Алексеева С. А., Гордієнко О. В. (2019)
Коваленко О. В. - Сучасні гідроактивні поліуретани для відновлення водонепроникності гідротехнічних споруд (2019)
Левицька В. Д. - Оптимізація протифільтраційних завіс із сифонним водовідбором із дренажних свердловин (на прикладі Кам'янка-Дніпровської протифільтраційної завіси), Хоружий П. Д. (2019)
В зоне особого внимания: зубная боль (2019)
Еременко С. - Оценка перспектив розничного товарооборота в 2019 г. (2019)
Демецька О. - Технології майбутнього: система бактеріального імунітету CRISPR (2019)
НФаУ пропонує вступникам–2019 нові магістерські програми (2019)
Чому шаперони цікаві фармакологам? (2019)
Чому різні засоби демонструють різну ефективність при лікуванні мігрені? (2019)
Демецька О. - Вакцинація: захист від інфекції та його перевірка (2019)
Красиві ніжки — здорові, а не просто: "від вух"! (2019)
Дедишина Л. - Старінню шкіри можна запобігти (2019)
Демецька О. - Обережно, холера! (2019)
Порятунок від діареї: Стопдіар! (2019)
Примак Р. - У багатьох іпостасях (2019)
Редькін Р. - Назальні кортикостероїди: вигоди та застереження, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Олії: для смакування і лікування (2019)
Коритнюк Р. - Фармакотехнологічні аспекти допоміжних речовин в ін’єкційних розчинах (2019)
Ткаченко Т. - Фторхінолони — ефективні антимікробні засоби, що потребують обережності (2019)
Орловецька Н. - Ex tempore. Приготовление мягких лекарственных форм: онихопласт, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Один чоловік, одна робота, одна аптека (2019)
Кириленко М. - Что делать с тараканами в голове? (2019)
До здорового хребта через йогу (2019)
Пить, чтоб здоровью не навредить (2019)
Астрологічний прогноз на липень 2019 року (2019)
Ящук К. І. - Параметричний генератор частоти на неколінеарних магнітних полях, Журавльов А. Ю., Щека В. І. (2019)
Biliaiev M. M. - Minimization of the chemical pollution level at the working zones in open areas using screens, Rusakova T. I., Shynkarenko V. I. (2019)
Долина Л. Ф. - Очистка вод от пластика, Савина О. П., Долина Д. А. (2019)
Калашников И. В. - Комплекс программ для оценки уровня загрязнения воздушной среды, Габринец В. А., Горячкин В. Н. (2019)
Ходоскина О. А. - Роль транспортной логистики в деятельности промышленного предприятия, Анасович В. Д., Хилькевич А. И. (2019)
Nemeth A. - Field tests of glued insulated rail joints with usage of special plastic and steel fishplates, Fischer S. (2019)
Pakhomova V. M. - Intelligent routing in the network of information and telecommunication system of railway transport, Skaballanovich T. I., Bondareva V. S. (2019)
Глотка А. А. - Прогнозирование свойств монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов, Гайдук С. В. (2019)
Поляков В. А. - Продольные нестационарные движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2019)
Равлюк В. Г. - Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі вантажних вагонів (2019)
Shatunov O. V. - Study of dynamic indicators of flat wagon with load centre shift, Shvets A. O. (2019)
Kruhlikova N. G. - Rational design of short-span industrial building roof for reconstruction conditions, Bannikov D. О. (2019)
Варченко О. О. - Теоретичні аспекти функціонування агропродовольчих ланцюгів та особливостей їх розвитку в Україні (2019)
Chitchuyi Tumeni Armand Anasiye - Modern trends in agricultural development in Cameroon and ways to ensure its sustainability (2019)
Іббатулін М. І. - Виробництво органічної продукції свинарства: зарубіжний досвід та виклики для України, Микитюк Д. М. (2019)
Rovný P. - Comparison of farm size calculation in plant production in the conditions of the Slovak and Czech republic, Dobák D., Evteeva T., Plachý M. (2019)
Підгорний А. В. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах (2019)
Радько В. І. - Економічні аспекти енергоефективності в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств України (2019)
Утеченко Д. М. - Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку сільських територій Київської області (2019)
Свиноус Н. І. - Теоретичні основи трактування понять "інвестиція" та "інвестиційна діяльність" (2019)
Repiský J. - Risk consideration in the investment plan of creating a vineyard (2019)
Parmakly D. - Operational leveridge is an important economic indicator, Todorich L., Dudoglo T. (2019)
Іщенко А. В. - Функції і значення особистих селянських господарств в суспільно-економічному розвитку сільських територій України (2019)
Биба В. А. - Диверсифікація як інструмент забезпечення економічної стійкості фермерських господарств (2019)
Кальченко С. В. - Особливості розвитку овочівництва в особистих селянських господарствах, Колокольчикова І. В. (2019)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремнийтитан-кислород. Дуплекс-система: железо-титанистые силикаты/силициды. Сообщение 3, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С., Карликова Я. П. (2016)
Котлярский Ф. М. - Формирование силуминовых отливок на стадии фильтрационного питания (2016)
Борисов Г. П. - Влияние морфологии α-фазы на физико-механические свойства отливок из алюминиевого сплава АК7ч, Щерецкий А. А., Головаченко В. П., Дука В. М., Вернидуб А. Г. (2016)
Дорошенко В. С. - Автоматизация изостатического прессования затвердевающей отливки при литье по газифицируемым моделям (2016)
Череповский С. C. - Возможности повышения эффективности магнитно-импульсной обработки расплавов, Иванов А. В. (2016)
Христенко В. В. - О возможности получения Cu-Fe-C-r-C сплавов со структурой "замороженная эмульсия", УшкаловаА О. В., Трубаченко Л. Н. (2016)
Ладохин С. В. - Получение сплавов циркония для ядерно-топливного цикла Украины с использованием электронно-лучевых технологий, Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. (2016)
Евлаш Константин Федотович (к 75-летию) (2016)
Памяти Бабаскина Юрия Захаровича (2016)
Памяти Коновалова Юрия Вячеславовича (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Хіміч О. М. - Про розробку паралельних алгоритмів для новітніх процесів INTEL XEON PHI, Попов О. В., Чистяков О. В. (2018)
Раппопорт И. С. - К решению задачи преследования с интегральными ограничениями на управления (2018)
Березовский О. А. - Симметричная задача о компленетарных собственных числах, Бардадым Т. А. (2018)
Кирилюк В. С. - Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности (2018)
Рясна І. І. - Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах (2018)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 127, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2018)
Лиховид А. П. - Результаты тестирования двух реализаций r-алгоритма, Ивличев А. В. (2018)
Семенова Н. В. - Оптимізація розподілу зовнішніх ресурсів між двома конкуруючими двопродуктовими еволюційними системами, Гром Н. В. (2018)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке групп в задаче секретаря с групповым просмотром (2018)
Аралова Н. И. - Уравнения динамики инертных газов для оптимизации принятия решений при обеспечении безопасной декомпрессии акванавтов, Машкин В. И. (2018)
Петренюк В. І. - Верхня межа орієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2018)
Бойко В. В. - Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’, Кузьменко В. Н. (2018)
Сидорук В. А. - Один ітераційний метод розв’язування СЛАР з розрідженими симетричними матрицями (2018)
Семчик Т. А. - Механізми взаємодії математичної моделі імунного відклику з моделями дихання, кровообігу та теплообміну (2018)
Горбачук В. М. - Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства, Шулінок Г. О., Сулейманов С. -Б. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Формалізація та розв’язування одного типу задач маршрутизації БПЛА, Рибальченко О. В. (2018)
Стецюк П. И. - Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ, Стовба В. А., Жмуд А. А. (2018)
Ненахов Э. И. - Об одном методе решения задачи выпуклого программирования (2018)
Годонога А. Ф. - Некоторые модели принятия решений в условиях неопределенности, Голбан Л. Л., Чумаков Б. М. (2018)
Донець Г. П. - Метод оптимізації лінійної функції на перестановках, Нагірна А. М. (2018)
Журбенко Н. Г. - Регуляризация матрицы преобразования r-алгоритма, Лиховид А. П. (2018)
Семенова Н. В. - Адитивний алгоритм розв’язання векторних задач лінійної оптимізації з булевими змінними, Чайка Д. О. (2018)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Классификация и оптимизация сплавов ферроалюминия для ковшовой обработки стали, Троцан А. И., Мельник С. Г., Александров В. Д., Карликова Я. П. (2016)
Котлярский Ф. М. - Комплексное влияние водородного рафинирования и скорости затвердевания на структуру и механические свойства сплава АК7, Дука В. М. (2016)
Ноговицын А. В. - Турбулентный гидродинамический и тепловой процессы при двухвалковой разливке стали (трёхмерное компьютерное моделирование), Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2016)
Головаченко В. П. - Исследование влияния динамической литниково-питающей системы на структуру и свойства толстостенных отливок из алюминиевого сплава АК7ч. Сообщение 1, Дука В. М., Вернидуб А. Г., Исайчева Н. П. (2016)
Нурадинов А. С. - Способ оптимизации тепловой работы кристаллизатора МНЛЗ, Эльдарханов А. С., Дымнич А. Х., Ноговицын А. В., Нурадинов И. А. (2016)
Дорошенко В. C. - Формообразование реакционной камеры для внутриформенного модифицирования высокопрочного чугуна при ЛГМ-процессе (2016)
Гусейнов Б. Г. - Чугунный литой шар для мельниц, Алиев Э. А., Гафаров Н. А., Бабанлы М. Б. (2016)
Кириевский Б. А. - Структура и свойства меди, легированной хромистым чугуном, Моисеев Ю. В. (2016)
12-та міжнародна спеціалізована виставка "Литво", 24 - 26 травня 2016 (2016)
Памятка для авторов (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кальций-кремнийтитан-кислород. Дуплекс-система CaO-TiO2/Ca-Ti. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Полозюк О. Е., Рябчиков И. В. (2016)
Иванов А. В. Федченко Н. А. - Влияние высоковольтной электроимпульсной обработки расплавов на результат кристаллизации технически чистого алюминия (2016)
Скребцов А. М. - О большой термодиффузионной подвижности серы в железоуглеродистых расплавах и новое в зависимостях скоростей её окисления и обезуглероживания расплава, Проценко Д. Н., Качиков А. С., Алексеева В. А., Помазков М. В. (2016)
Смирнов А. Н. - Оценка распределения неметаллических включений в стали с применением метода стереологической реконструкции, Ефимова В. Г. (2016)
Дорошенко В. C. - Методы выжигания или газифицирования пенополистирольной модели с использованием вакуума и вентиляции песчаной формы при тонкостенном литье, Шинский И. О. (2016)
Богдан К. С. - Заливочная МГД-установка с весодозирующим сливным жёлобом для алюминиевых расплавов, Кизилова А. Ю., Терновой С. А. (2016)
Затуловский А. С. - Получение алюмоматричных функциональных композитов с применением вторичных материалов меди и алюминия, Щерецкий В. А., Лакеев В. А. (2016)
Квасницкая Ю. Г. - Коррозионнные свойства жаропрочных сплавов на основе никеля (2016)
Ворон М. М. - Особенности структурно-фазового состояния литых титановых сплавов Grade5 и Timet-10-2-3 электронно-лучевой выплавки, Дрозд Е. А., Лапшук Т. В. (2016)
Николай Иванович Тарасевич (к 70-летию) (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Содержание (2016)
Дубоделов В. И. - Mоделирование электромагнитного перемешивания металлических расплавов под воздействием пульсирующегои бегущего магнитных полей, Фикссен В. Н., Гориславец Ю. М., Глухенький А. И., Бондар А. И. (2016)
Белов Б. Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кальций-кремнийтитан-кислород. дуплекс-система CaO-SiO2/Ca-Si-Ti. Сообщение 2, Троцан А. И., БродецКий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В., Полозюк О. Е. (2016)
Тыднюк В. З. - Оценка теплового потока при кристаллизации отливок с учётом обобщённого закона фурье и фононной теплопередачи, Шинский О. И., Кравченко В. П., Клименко С. И. (2016)
Дмитришина Я. Ю. - Условия формирования железосодержащих фаз при кристаллизации заэвтектических силуминов с повышенным содержанием железа (2016)
Афтандилянц Е. Г. - Bлияние химического состава и технологических параметров литья на напряжённо-деформированное состояние биметаллических отливок, Пеликан О. А., Лихошва В. П., Клименко Л. М. (2016)
Дорошенко В. C. - Kонтроль качества высокопрочного чугуна при внутриформенном модифицировании и возможности оптимизации конструкций отливок при снижении их металлоёмкости, Кравченко Е. В. (2016)
Верховлюк А. М. - Bзаимодействие расплавов системы cu-zr-х (x = ni, co, hf) с огнеупорными материалами, Фирстов Г. С. , Верховлюк П. А., Затульский Г. З. (2016)
Максюта И. И. - Повышение ресурсных возможностей газотурбинных установок путём оптимизации легирующего комплекса, Квасницкая Ю. Г., Верховлюк А. М., Мяльница Ф. Г. (2016)
Гай-Нижник П. - Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. — листопад 1918 р.) (2019)
Краснодемська I. - Військово-політичне протистояння між УНР та РСФРР в новітній українській історіографії (2019)
Слободянюк M. - Початок третього етапу операції вступу німецьких військ в Україну (5 березня — кінець березня 1918 року) (2019)
Хоменко О. - Акт Злуки у політичній концептосфері "українського 1919 р." (2019)
Іванець A. - До питання про діяльність органів національного самоврядування кримськотатарського народу у 1919 р. і проблему датування Кримськотатарської революції (2019)
Шакурова O. - Апологетика та критика псевдонаукових гіпотез українського етногенезу: історіографічний дискурс (2019)
Хоменко О. - Усна словесність як "великий Інший": світоглядовість українського спротиву на схилку козацької епохи (2019)
Безсмертна Н. - Новинні повідомлення порталу "Ukr.net" у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні, Чирков О. (2019)
Полек Т. - Паразитна архітектура як стратегія подолання урбаністичних кордонів, Петренко-Лисак А. (2019)
Отрошко Л. - Особливості етнокультурних взаємин української діаспори з Україною у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття (2019)
Турпак H. - Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури (2019)
Презентація книги "Трансформація української національної ідеї" у північно-західних областях України (2019)
Содержание (2019)
Гузь А. Н. - Распространение квазилэмбовских волн в упругом слое, взаимодействующем с полупространством вязкой жидкости, Багно А. М. (2019)
Кубенко В. Д. - Нестационарная плоская задача для слоя жидкости на жестком основании (2019)
Григоренко А. Я. - Расчет напряженно-деформированного состояния неоднородных полых цилиндров в пространственной постановке на основании различных подходов, Яремченко С. Н. (2019)
Булат А. Ф. - Долговечность термоупругонаследственных тел при длительном циклическом нагружении, Дырда В. И., Карнаухов В. Г. (2019)
Сторожук Е. А. - Нелинейно-упругое состояние композитной цилиндрической оболочки с прямоугольным отверстием, Максимюк В. А., Чернышенко И. С. (2019)
Каминский А. А. - О модели пластической зоны предразрушения в окрестности точки пересечения линий микропластического деформирования, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2019)
Луговой П. З. - Применение метода сплайн-коллокации для решения задач статики и динамики многослойных цилиндрических оболочек с конструктивными и технологическими особенностями, Скосаренко Ю. В., Орленко С. П., Шугайло А. П. (2019)
Мольченко Л. В. - Термомагнитоупругое деформирование гибкой ортотропной конической оболочки с учетом электропроводности и джоулевого тепла, Лоос И. И. (2019)
Ткаченко Я. В. - Метод оптимизации маневров межорбитального транспортного аппарата в сильном центральном гравитационном поле (2019)
Рожок Л. С. - Анализ напряженного состояния полых ортотропных цилиндров с вогнутым гофрированным поперечным сечением (2019)
Никитина Н. В. - О существовании аттракторов в диссипативных трехмерных системах (2019)
Ольшанский В. П. - Динамика импульсно нагруженной балки с односторонними опорными связями, Бурлака В. В., Слипченко М. В. (2019)
Титул, зміст (2016)
Реброва О. Є. - Організаційно-методичні стратегії навчання мистецтва в освітньому просторі України (2016)
Чжан Сянюн - Педагогічні умови формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів в КНРl (2016)
Кондратова Л. Г. - Електронні підручники та інформаіійні технології на уроках музики (2016)
Горожанкіна О. Ю. - Розвиток пізнавального інтересу школярів до класичної музики, Шевченко Н. А. (2016)
Денисюк І. С. - Музична імпровізація: від учителя до учня (2016)
Вовк Л. В. - Трансформація силуетної форми в аплікації (2016)
Караченцева О. В. - Відродження традицій виготовлення народної іграшки (2016)
Катюха С. М. - Групові форми роботи у образотворчому мистецтві (2016)
Рідна школа (ноти) (2016)
Томашевська О. Ю. - Дидактична казка в художній школі (2016)
Гусаченко Л. М. - Підготовка майбутніх хореографів до роботи з дитячими танцювальними колективами (2016)
Чугай Л. В. - Веб-квест на уроках художньої культури (2016)
Парфентьєва І. П. - Зліт понад півстоліття (2016)
Овсиенко Я. М. - "Дивосвіт": мистецько-творчі здобутки (2016)
Соломаха С. О. - Крила педагогічної майстерності (2016)
Комаровська О. А. - Життя як віддзеркалення доби: Людмила Хлєбникова – ювіляр! (2016)
Таскіна Л. І. - Закохані в музику (2016)
Аннотации (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-барий-кислород.Дуплекс-система SiO2-BaO/Si-Ba. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2016)
Фикссен В. Н. - Pасчет закона регулирования для электромагнитной заливки (2016)
Тыднюк В. З. - Kвантовые особенности размеров зерна структуры металла на основании концепции температурных волн, Шинский О. И., Кравченко В. П., Клименко С. И. (2016)
Бубликов В. Б. - Bлияние графитизирующего модифицирования в предкристаллизационном периоде на структуру тонкостенных отливок из высокопрочного чугуна, Берчук Д. Н., Зеленая Л. А., Овсянников В. А. (2016)
Щерецкий А. А. - Bлияние морфологии первичных кристаллов α-твердого раствора в алюминиевых отливках на их термофизические характеристики, Головаченко В. П., Дука В. М. (2016)
Дубоделов В. И. - Bозможность повышения электромагнитного давления в двухзонных магнитодинамических установках для литья алюминиевых сплавов, Середенко В. А., Фикссен В. Н., Паренюк А. А., Горшков А. О., Горюк М. С. (2016)
Жуков Л. Ф. - Двухцветовая компенсационная термометрия металлических сплавов и ее инструментальные погрешности, Петренко Д. А., Корниенко А. Л. (2016)
Затуловский А. С. - Литые композиты с неметаллическими наполнителями на основе отходов промышленного производства, Лакеев В. А., Косинская А. В., Щерецкий В. А. (2016)
Кузьменко А. А. - Применение фторфлогопитовых изделий в литейном производстве и цветной металлургии (2016)
Сундус М. А. - Улучшение эксплуатационных свойств сплава на основе железа с эффектом памяти формы методом вакуумной переплавки, Акимов О. В., Костик Е. А., Глотка А. А., Чечель Н. В. (2016)
Анатолий Михайлович Верховлюк (к 60-летию) (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Хрипунов Г. С. - Пленочные солнечные элементы ITO/SnO2/CdS/CdTe/Cu/Au, Пирогов А. В., Ковтун Н. А., Хрипунова А. Л., Кудий Д. А. (2014)
Дінжос Р. В. - Вплив методу введення наповнювача на теплофізичні властивості систем на основі термопластичних полімерів та вуглецевих нанотрубок, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М., Клепко В. В. (2014)
Дяденчук А. Ф. - Получение периодических слоев GaAs методом электрохимического травления, Кидалов В. В. (2014)
Клочко Н. П. - Кестеритные слои, полученные сульфуризацией электроосажденных металлических прекурсоров, Момотенко А. В., Любов В. Н., Волкова Н. Д., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Зайцев Р. В. (2014)
Зайцева Л. В. - Плівкові гнучкі ємнісні перетворювачі на основі структури ITO/поліімід/Al2O3, Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Хрипунова А. Л. (2014)
Гулямов Г. - Зависимости изменения концентрации избыточных электронов (Δn) от переменной деформации (ε) в полупроводниках, Дадамирзаев М. Г. (2014)
Сичікова Я. О. - Технологічні засади формування поруватого простору на поверхні фосфіду індію (2014)
Фреїк Д. М. - Механізми формування, структура та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi/ситал, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Уманців Р. В., Михайлюк В. В. (2014)
Гасюк І. М. - Вплив умов синтезу на структуру Fe­заміщеної літій­марганцевої шпінелі, Бойчук А. М., Бойчук Т. Я., Яремій І. П., Кайкан Л. С., Угорчук В. В. (2014)
Кондрахова Д. М. - Магнітооптичні властивості гранульованих плівкових систем на основі Со та Cu, Ag і Au, Макуха З. М., Ткач О. П., Проценко І. Ю., Кузовлєв О. В. (2014)
Маликов Л. В. - Структура и свойства плазменно­детонационного покрытия Al­Ni (2014)
Турбин П. В. - Распределение элементов по глубине многокомпонентных покрытий на основе системы (Ti­Al­Zr­Nb­Y)N (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2016)
Падалка Г. М. - Розвиток мистецької освіти: модернізаційні аспекти (2016)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження хореографічно-педагогічної освіти в Україні, Реброва О. Є. (2016)
Рожко Ю. В. - Мнемотехніки у розвитку музичної пам’яті (2016)
Аристова Л. С. - Проектна діяльність на уроках музики (2016)
Калініченко О. В. - Активізація творчого самовираження молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2016)
Мусіна Н. І. - Ліплення з учнями основної школи (2016)
Семенова О. В. - Cтворення композиції ілюзорно-фантастичного орнамента (2016)
Здрастуй, рідна школо! (ноти) (2016)
Гайдамака О. В. - Мистецтво у 8-му класі: методичний аспект (2016)
Лисенко В.В. - Практична складова уроків художньої культури (2016)
Гайдамака О. В. - Школа методичного досвіду – 10-річний ювілей (2016)
Масол Л. М. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Назаренко Н. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Аннотации (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-барий-кислород. Дуплекс-система FeO-SiO2-BaO / Fe-Si-Ba. Сообщение 2, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2016)
Иванов А. В. - Электротоковое инициирование процесса перераспределения зародышей кристаллизации в объеме расплава (2016)
Котлярский Ф. М. - Bлияние структуры на механические свойства литого металла и формирование отливки (2016)
Гнатуш В. А. - Kасательно классификации литейных технологий, Самарай В. П. (2016)
Тарасевич Н. И. - Прогнозирование области рациональных режимов теплоотвода при формировании тонкой полосы при валковой разливке, Корниец И. В., Тарасевич И. Н., Токарева О. О. (2016)
Дубоделов В. И. - Исследование электрических, магнитных и силовых характеристик двухзонной магнитодинамической установки для литья алюминиевых сплавов на макетном устройстве в холостом режиме, Середенко В. А., Фикссен В. Н., Ященко А. В., Горюк С. В., Паренюк А. А., Финько Е. А., Лакомская Л. М., Буряк В. В. (2016)
Жуков Л. Ф. - Влияние температуры на методические погрешности двухцветной компенсационной термометрии металлических сплавов, Петренко Д. А. (2016)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Процессы литья" в 2016 г. (2016)
О создании технического комитета стандартизации 177 "Литейное производство" (2016)
9 Международная выставка LABCompiex (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Титул, зміст (2016)
Султанова М. Э. - ЮНЕСКО и творческие молодежные субкультуры Казахстана: опыт взаимодействия (2016)
Локарєва Г. В. - Можливості використання музикотерапії в загальноосвітніх закладахl (2016)
Кусонская Т. С. - Музыкально-певческое воспитание по методике Д.Огороднова (2016)
Черкасов В. Ф. - Інтерактивні методи музичного виховання (2016)
Власова В. Г. - Естетичне ставлення молодших школярів до навколишнього світу: методи формування (2016)
Брюханова Г. В. - Використання інфографіки в мистецькій освіті (2016)
Бирюков М. Ю. - Консеквентні основи створення паперових художніх композицій (2016)
Дубровіна І. В. - Організація шкільного лялькового театру (2016)
Войцях С. А. - Граматика оберегів у обряді виряжин (2016)
Масол Л. М. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Назаренко Н. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Залуцький О. В. - Музична зірка Степана Сабадаша (2016)
Аннотации (2016)
Greetings to Delegates at the 10th International Scientific and Practical Conference on "Spiritual and Cultural Upbringing of a Personality in Conditions of Humanity Entry into the Age of Culture" in Kyiv, Ukraine, May 22, 2019 (Текст подано англійською та українською мовами) (2019)
Алфімов В. М. - Виховання культурної особистості ліцеїста (2019)
Апостолова Д. С. - Культура педагогического взаимодействия для преодоления проблем в поведении детей дошкольного возраста (2019)
Березовська Л. І. - Комунікативна культура як складник професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Блага О. Б. - Климент Александрійський про духовне виховання людини (2019)
Вітченко А. О. - Аксіологічні виміри вищої освіти в сучасній Україні (2019)
Димитрова Д. M. - Закладка основ эстетической культуры в дошкольном возрасте через музыкальную игру (2019)
Зеленов Є. А. - Людина культури як ідеал планетарного виховання студентської молоді (2019)
Иванова Г. С. - Игровая культура учителя (2019)
Иванов С. А. - Проблемы в социальной интеграции юношей из мультикультурных семей (2019)
Кабанець М. М. - Педагогічна підтримка обдарованих школярів: східноукраїнський досвід (2019)
Kaloferova B. M. - Health Culture of the Child of Preschool Age –Knowledge, Skills for a Healthy Way of Life and Positive Attitude to Health (2019)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - Arts Education and Theatre Pedagogy as a Tool for Education in the 21st Century. Polish case study (2019)
Осадча Н.О. - Християнське вчення про виховання учнівської молоді (2019)
Помиткін Е. О. - Психолого-педагогічний супровід духовно-культурного виховання особистості у ХХІ столітті, Помиткіна Л. В. (2019)
Samoraj M. - Education through Art as an Opportunity to Shape a Culture of Peace in the Age of Culture (2019)
Саух П. Ю. - Культура vs релігія в добу глобалізації. Правда про універсалізацію (2019)
Slavcheva-Andonova G. V. - Cultural Influence of Globalization and Internet on Contemporary Adolescents (2019)
Тюріна Т. Г. - Вплив фахових цінностей та духовно-моральних якостей соціального працівника на особистість клієнта (інформаційно-енергетичний підхід), Климанська Л. Д. (2019)
Francis L. J. - Examining the Relationship between Spirituality and Character Virtues: an Empirical Study among a Sample of 11- to 16-year-old UK Students, McKenna U., Lewis Ch. A. (2019)
Schafer D. P. - The Age of Culture - Why, What, and How? (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Егудина Е. Д. - Лабораторные аспекты и клиническая значимость маркеров костного ремоделирования, Головач И. Ю. (2019)
Войда Ю. В. - Біологічні властивості клінічних штамів Escherichia coli з різних біотопів, Бірюкова С. В. (2019)
Volyanskiy A. Y. - Anti-measles immunity assessment in Ukrainian health workers and schoolteachers, Kuchma I. Y., Kuchma M. V., Klisa A. A., Stepnova Yu. B. (2019)
Вдовіченко Н. І. - Динаміка показників імунного статусу у пацієнтів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом до та після лікування препаратом "Бетфер-1а", Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Білозоров О. П. , Негреба Т. В. (2019)
Смілянська М. В. - Дисбаланс субкласів IgG у дітей дошкільного віку з різним типом вакцинальної відповіді на КПК (2019)
Shulga L. I. - Burnet roots extract dry: study of pharmaco-technological and antibacterial properties, Bezkrovna K. S., Soldatov D. P., Osolodchenko T. Р. (2019)
Martynov A. V. - Synthesis of dynamic riboflavin derivatives and the study of their ability to urease photoinactivation, Bomko T. V., Farber B. S., Nosalskaya T. N., Kleyn I. (2019)
Konovalenko I. S. - Study of the influence of pharmaceutical factors on the optimization of the release of biologically active substances upon receipt the water extracts from gynecological plant medical collection, Polovko N. P. (2019)
Daniel O. Ebakota - Phytochemical screening and in vitro antilisterial attributes of different aqueous and ethanolic leaf extracts, Onilude A. Abiodun, Obayagbona Omoregbe Nosa (2019)
Astuti Amin - Synthesis and characterizations of absorbent dressing turmeric extract curcumin chitosan-alginate hydrogen and ZnO nano for mediate and high exudation, Wahyu Hendrarti, Jenny Wunas (2019)
Ivaniuk O. I. - Choice of the preservative in the composition of vaginal gel with resveratrol and hyaluronic acid for treatment of urogenital symptoms in the climaх period, Strilets O. P., Yarnykh T. G. (2019)
Каплун В. В. - Математичне моделювання електроспоживання у будівлях закладів вищої освіти. Повідомлення 2., Краснитський С. М., Бобровник В. М. (2019)
Zalyubovskyi M. G. - Experimental investigation of the handling process of polymeric units in a machine with a compacted space movement of working capacity, Panasyuk I. V., Smirnov Y. I., Klaptsov Y. V., Malyshev V. V. (2019)
Асаулюк Т. С. - Дослідження впливу полімерів акрилової та уретанової природи на механічні властивості бавовняного трикотажу, Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2019)
Первая Н. В. - Оптимізація параметрів рідинного оздоблення шкіри, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2019)
Безсмертна В. І. - Дослідження втрати міцності параарамідних ниток у процесі в’язання кулірного трикотажу, Галавська Л. Є., Боброва С. Ю. (2019)
Головня О. В. - Дослідження структурних ефектів на базі кулірного трикотажу подвійних пресових переплетень, Кизимчук О. П. (2019)
Жмурак Т. А. - Дослідження зносостійкості малюнків, нанесених на трикотажні полотна різними способами друку, Білоцька Л. Б. , Харченко Ю. М. , Лозовенко С. Ю. (2019)
Кизимчук О. П. - Трикотаж для застосування у виробах спеціального функціонального призначення, Новак Д. С., Романенко М. В., Овсієнко Р. О. (2019)
Супрун Н. П. - Порівняльний аналіз гігієнічних властивостей флісових полотен для військової форми в аспекті їх функціонального призначення, Шатило Т. В., Остапенко Н. В., Гаврусенко Н. Ф. (2019)
Костенко А. М. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення впливу інститутів громадянського суспільства на розвиток внутрішньополітичних процесів (2019)
Міхно Н. К. - Особливості (ре)конфігурації публічних просторів у місті: до питання актуалізації проблеми у науковому дискурсі (2019)
Верланов Д. С. - Людина у новому, біотехнокібернетичному, "театрі" буття (2019)
Usubaliyev O. - Management in the publishing of modern period (2019)
Кудінов І. О. - Соціальний аудит діяльності громадських об’єднань Запорізької області, Павленко І. О., Гончарова В. С. (2019)
Strihul M. - Economism, commercialization and massification of university education (on the example of american and european educational systems) (2019)
Мулярчук Є. І. - Протестантська етика покликання: минуле і сучасність (2019)
Guntsadze M. - Prejudice as the control method of the Soviet Union (example from the modern history of Georgia) (2019)
Донченко С. П. - Легітимація державної влади в контексті міжнародних відносин (2019)
Міхальський Т. - Проблемы мониторирования качества жизни населения на региональном и локальном уровнях (на польском примере), Кучабський О., Рагімов Ф. (2019)
Bendjama A. - GGE biplot analysis of yield perfomance and stability of durum wheat genotypes in multi environment trials in Algeria, Solonechnyi P. (2018)
Василенко А. О. - Створення селекційного матеріалу гороху з підвищеною якістю насіння, Солонечний П. М., Понуренко С. Г. (2018)
Васько Н. І. - Створення голозерних сортів та ліній ячменю ярого з високими харчовими якостями, Козаченко М. Р., Поздняков В. В., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В., Шелякіна Т. А., Ільченко Н. К. (2018)
Вінюков О. О. - Агробіологічний підбір сортів ячменю ярого за адаптивними ознаками, Логвиненко Ю. В. (2018)
Кириченко В. В. - Мінливість та успадкування ознак вмісту олеїнової кислоти, маси 1000 насінин у поколіннях F1, F2 соняшнику, Удовіченко А. Ю., Леонова Н. М., Супрун О. Г. (2018)
Makliak K. M. - Evaluation of sunflower hybrids for yield variability at very high air temperatures, Kyrychenko V. V., Varenyk B. F., Kutishcheva N. M., Trotsenko V. I. (2018)
Рябуха С. С. - Особливості формування біохімічного складу насіння сучасних сортів сої, Чернишенко П. В., Сєрікова Л. Г., Святченко С. І. (2018)
Хареба О. В. - Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного, Могильна О. М., Штепа Л. Ю., Горова Т. К., Черкасова В. К. (2018)
Січкар В. І. - Рівень прояву та характер успадкування елементів продуктивності у гібридних популяціях нуту, Пасічник С. М. (2018)
Гонтаренко С. М. - Метод підвищення ефективності індукції експериментального андрогенезу цукрових буряків в умовах in vitro, Герасименко Г. М. (2018)
Relina L. I. - Grain quality of tetraploid wheat Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk, Boguslavskyi R. L., Vecherska L. A., Didenko S. Yu., Golik O. V., Sheliakina T. A., Pozdniakov V. V. (2018)
Труш О. К. - Вплив передпосівної обробки бактеріальними препаратами насіння квасолі на основні елементи структури врожаю, Бобро М. А., Рожков А. О. (2018)
До уваги авторів (2018)
Журавльова О. В. - Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття "прокрастинація" (2019)
Savchuk V. - The interrelation between national self-consciousness and historical myths (2019)
Stanibula S. - Formation of productive coping behavior at students (2019)
Клак В. О. - Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку (2019)
Kozyar M. - Professional adaptation as one of the conditions for acquisition of a future profession by medical college students (2019)
Матласевич О. В. - Проектування програми розвитку педагогічних здібностей: процесуальні та змістові аспекти (2019)
Примачок Л. Л. - Соціально-психологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних реабілітологів (2019)
Якубовська М. С. - Культурологічна основа педагогічної взаємодії: система психологічної безпеки (2019)
Zakharevych N. - Key competencies through self-regulated learning, motivation and metacognition in school leavers (2019)
Shovkova O. - Better learning through metacognitive monitoring: developing students’ critical thinking (2019)
Васіна М. О. - Співвідношення стурбованості глобальними екологічними проблемами й особливостями емоційної сфери підлітків (2019)
Волошин С. М. - Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища (2019)
Бурлакова І. А. - Соціальні аспекти професійного здоров’я фахівців економічної сфери (2019)
Гільман А. Ю. - Упровадження навчально-терапевтичної програми "Психосоматика" в практичну діяльність психолога, Кулеша Н. П. (2019)
Онопченко І. В. - Психологічна валідизація і культурна адаптація опитувальника "The Workaholism Facet-Based Scale” (WFBS) (2019)
Проніна В. О. - Текстові методики дослідження мотиваційно-смислової сфери жінки в процесі реалізації материнської поведінки (2019)
Contents (2019)
Zhuravska N. - The Employee Resourcing of Human Resources Management: a Comparative Aspect (2019)
Khrapach D. - Comparative Analysis of Dual Education in Germany and Ukraine: Approaches and Models, Krasylnykova H. (2019)
Danylenko O. - Forming readiness in Future Navigators for Professional Activity in Maritime Universities of Great Britain (2019)
Martynyuk O. - American Flipped Classroom Model in Teaching Linguistic Disciplines to Students Majoring in a Foreign Language (2019)
Sadovets O. - The Relevance of Applied Linguistics in Relation to Language and Communication Studies: a Worldwide Overview (2019)
Horokhivska T. - Characteristics of Developing Professional-Pedagogical Competency in University Teachers in the Context of Polish Experience (2019)
Terenko O. - Technologies of Adult Education: Northern-American Experience (2019)
Braiko B. - Comparative Pedagogical Analysis of Professional Training for Masters in Sybersecurity in Ukraine and the UK (2019)
Yashchuk S. - Educational Management in the Regional Institute of Social Work Aquitane (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (2019)
Contents (2019)
Mozgovyi V. - Pedagogical Animation: Educational Practices of Ukraine and Poland (2019)
Terenko O. - Diversification of Structural and Content Peculiarities of Non-Formal Adult Education in the USA and Canada (2019)
Rogulska O. - Polish Experience of Polish Language Teachers’ Training, Tarasova O. (2019)
Alemdağ C. - The Role of Parent's Participation in Sports on Change in Exercise Level: a Cross-Cultural Comparison (2019)
Namli S. - Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case) (2019)
Khan F. Y. - Power Engineering Education in India: Past, Present and Future Scenario, Srivastava A., Ahmad N., Bajpai Sh. (2019)
Braiko B. - The Content of Professional Training of Masters in National Security at the UK Universities (2019)
Medynska A. - The Characteristics of Subject-Subject Interaction during Professional Training of Future Foreign Language Teachers at French Universities (2019)
Kvasnytsya I. - Analysis of Experience in Professional Training of Future Specialists in Physical Culture and Sport in Higher Educational Establishments of Norway and Sweden (2019)
Vorobiova L. - American Experience of the Dalton Plan in the Dutch Schooling (2019)
Ничкало Н. - Інноваційний поступ польської педагогіки праці. (Рецензія на монографію "Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?” Renata Tomaszewska-Lipiec. Bydgoszcz 2018. – 672 s.) (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (відповідно до міжнародних вимог) (2019)
Манхарт Ю. - Наногибридный ормокер для технологии пломбирования в один слой в постериальных областях. Отчет о клиническом случае (2019)
Мазур І. П. - Застосування медикаментозної композиції на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти при лікуванні деструктивних процесів у периапікальній ділянці, Хлєбас С. В., Бакшутова Н. О. (2019)
Коленко Ю. Г. - Использование современных инновационных нанотехнологий для выполнения высокоэстетичных стоматологических реставраций, Литвин Т. В. (2019)
Борисенко А. В. - Нова класифікація захворювань пародонта і періімплантних станів (2017) (2019)
Борисенко А. В. - Оцінка ефективності застосування препаратів аргініну в комплексній терапії генералізованого пародонтита за допомогою лазерної допплерівської флоуметрії, Куваєв О. С., Відерська Г. В. (2019)
Майбородіна Д. Д. - Оцінка якості життя при ситуаційному аналізі факторів ризику генералізованих уражень пародонта осіб молодого віку з ожирінням, Велика Н. В., Антоненко М. Ю. (2019)
Різник С. С. - Патогенетичне значення дисфункції ендотелію судин пародонта у хворих на цукровий діабет II типу в розвитку і прогресуванні генералізованого пародонтита, Різник Ю. Б. (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз результатів застосування заявлених традиційних ортопедичних конструкцій за діагностично значущими показниками у групах дослідження пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит у стадії стабілізації, Борисенко А. В., Іщенко Т. М. (2019)
Самедли Я. А. - Состояние тканей пародонта на фоне хронического холецистита и лечебные мероприятия (2019)
Приймак Х. В. - Захворювання на карієс зубів дітей з органічним ураженням нервової сиситеми та ортопедичною патологією (2019)
Якубова І. І. - Шляхи вирішення стоматологічних проблем дітей з розладами аутистичного спектра, Ципан С. Б., Жданова Т. В. (2019)
Лісова І. Г. - Онкологічна насторога в діяльності стоматологів, алгоритми первинного обстеження, Фурніченко М. П. (2019)
Пантус А. В. - Вивчення морфометричних характеристик колагенових волокон на ранніх термінах субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу, Рожко М. М., Багрій М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В. (2019)
Гусейнова Н. М. - Клинико-микробиологическая оценка эффективности профилактических мер, рекомендуемых для пациентов с протезными конструкциями (2019)
Макеєв В. Ф. - Комплексна ортопедична стоматологічна реабілітація хворих з посиленим стиранням зубів і скронево-нижньощелепними розладами, Риберт Ю. О., Магера Н. С. (2019)
Клочан С. М. - Вивчення питання застосування міжнародних діагностичних критеріїв скронево-нижньощелепних розладів – DC/TMD, як основного діагностичного алгоритму в дослідницьких і клінічних цілях (аналіз літератури) (2019)
Гриновець В. С. - Львівська університетська школа ортопедичної стоматології, Макєєв В. Ф., Кухта В. С., Петришин О. А. (2019)
Годований О. В. - Застосування препаратів "Тантум Верде®"у профілактиці ушкоджень слизової оболонки порожнини рота при застосуванні незнімної ортодонтичної техніки, Годована О. І. (2019)
Біденко Н. В. - Досвід організації об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для студентів третього курсу стоматологічного факультету (2019)
5-й національний український стоматологічний конгрес "Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації" 18–19 жовтня 2019 року (2019)
Витвицький Я. С. - Капіталізація ресурсів природного газу сланцевих формацій, Лебега О. В. (2018)
Пруненко Д. О. - Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Грицьков Є. В., Алиреза А. (2018)
Борисова Т. М. - Соціально-економічні передумови та перспективи розвитку ринку послуг міського громадського транспорту Тернополя, Монастирський Г. Л. (2018)
Бублик М. І. - Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти, Дуляба Н. І., Петришин Н. Я., Дрималовська Х. В. (2018)
Галасюк В. В. - Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні (2018)
Дмитрієва В. А. - Фактори довіри українців до національної та іноземних валют: поведінковий аспект (2018)
Іртищева І. О. - Інституційні аспекти формування моделі економічного зростання Причорноморського регіону, Криленко Д. В. (2018)
Ковальчук О. Я. - Модельний аналіз показників сталого розвитку країн світу, Стрельбіцька Н. Є. (2018)
Микитюк П. П. - Методичні підходи до формування тарифної політики виробництва теплової енергії в умовах мультипаливного режиму, Федірко М. М. (2018)
Пішенін І. К. - Стратегічне управління розвитком і відтворенням трудового потенціалу у секторальних сферах економіки (2018)
Фурман І. В. - Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива, Токарчук Д. М. (2018)
Яковченко В. С. - Забезпечення транспарентності регулювання міжнародної торгівлі в межах ГАТТ/СОТ (2018)
Ярошенко В. В. - Соціальна адаптація працівників-мігрантів в умовах євроінтеграції, Передало Х. С. (2018)
Ботвіна Н. О. - Фінансовий ринок як складова соціально-економічної сфери держави (2018)
Василевська Г. В. - Дивергентні характеристики похідних фіскального простору держави: узгодження термінів (2018)
Кармелюк Г. І. - ВВП як чинник впливу на пенсійне забезпечення в Україні: моделювання, Пласконь С. А., Сенів Г. В. (2018)
Кулик Р. Р. - Методологічні аспекти оцінки ризику в аудиті, Новак Ю. Р. (2018)
Олієвська М. Г. - Розвиток процесів децентралізації в організації механізму фінансування освіти в Україні та в зарубіжних країнах (2018)
Пантелєєв В. П. - Фінансова безпека державного бюджетного інвестування в Україні (2018)
Рак Г. В. - Шляхи вдосконалення методичного підходу до контролю за використанням фінансових ресурсів у бюджетних установах (2018)
Шупа Л. З. - Досвід естонського медичного страхування для впровадження в Україні (2018)
Забчук Г. М. - Активізація банківського кредитування реального сектору економіки як передумова відновлення економічного зростання (2018)
Погореленко Н. П. - Вплив суб’єктного чинника на стабільність банківської системи України (2018)
Сегеда Л. М. - Напрямки адаптації грошово-кредитного регулювання НБУ до режиму інфляційного таргетування на прикладі Нової Зеландії (2018)
Холоста Т. П. - Проблеми мотивації банківського персоналу (2018)
Буй Ю. В. - Особливості класифікації соціальних інновацій в суспільних системах у контексті забезпечення передумов їх сталого розвитку (2018)
Гвоздєй Н. І. - Oцiнкa ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Дідур Г. І. - Підсистема управління персоналом як складова менеджменту аграрних організацій, Смирнова Н. В. (2018)
Компанець К. А. - Імплементація маркетингової інформаційної системи в діяльність підприємств сфери послуг (2018)
Краснокутська Н. С. - Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами, Осетрова Т. О. (2018)
Лісняк В. О. - Застосування стратегічного аналізу при виборі та оцінюванні функціонування електронних платіжних систем на підприємствах (2018)
Lisun Ya. V. - Strategic development mechanism of the franchising brand (2018)
Монастирський Г. Л. - Social Media Marketing як інструменту просування підприємств ? надавачів транспортних послуг, Турчин Л. Я. (2018)
Туряниця В. В. - Критерії результативності міжнародного наукового співробітництва енергетичних підприємств (2018)
Хмелюк А. В. - Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції, Галаганов В. О. (2018)
Яців І. Б. - Особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств, Яців С. Ф. (2018)
Хоча Н. В. - Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами (2018)
Бінчаровська Т. А. - Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку (2018)
Ніколюк О. В. - Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2018)
Казарян Г. Г. - Формування механізму інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Терент?єва Н. В. - Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю, Череп О. Г. (2018)
Габ О. - Функціонально-організаційні детермінанти забезпечення адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів (2018)
Архипов О. А. - Підвищення рухової активності студентів ЗВО педагогічного профілю засобами плавання, Філатова З. І., Євтушок М. В. (2019)
Бегун П. И. - Приведение сил тяги мышц, фиксирующих внешнюю нагрузку (2019)
Бондаренко В. В. - Специфіка фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, Пронтенко К. В., Данильченко В. А. (2019)
Борисенко В. В. - Біомеханічне моделювання у навчанні волейболу студентів ЗВО, Козерук Ю. В., Толочний В. М. (2019)
Гавроник В. И. - Оценка эффективности программ по физической подготовке мотострелковых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь, Лушневский А. К. (2019)
Голяка С. К. - Динаміка рівня розвитку фізичної працездатності борчинь вільного стилю, Глухов І. Г., Дробот К. В. (2019)
Єдинак Г. А. - Внутрішні чинники студентів медичного коледжу до здійснення фізичної активності, Галаманжук Л. Л., Марчук В. М. (2019)
Єфременко А. М. - Графічна характеристика основних тренувальних навантажень бігунів-спринтерів, Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. (2019)
Кравчук К. В. - Основи модельних характеристикморфо-фукціональної підготовленості волейболісток, Андреєва В. В., Кравчук Т. В. (2019)
Кривенцова І. В. - Сучасний стан фізичної працездатності студентів педагогічного університету, Пашкевич С. А., Хворост М. В. (2019)
Кривицкая Н. А. - Влияние массажного устройства для стопы на соревновательные результаты метателей молота (2019)
Носко Ю. М. - Зовнішні та внутрішні чинники професійного розвитку особистості майбутнього учителя початкових класів до викладання фізичної культури (2019)
Оксьом П. М. - Управління студентською футзальною командою під час змагань, Азаренков В. М., Бережна Л. І. (2019)
Петрик Д. П. - Рівень особистої безпеки співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Пилипко О. О. - Моделювання показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 100 метрів, Пилипко А. В. (2019)
Приймак С. Г. - Прогнозування успішності професійної діяльності боксерів, Радзієвський В. П. (2019)
Приймаков А. А. - Совершенствование структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, Мазурок Н. С., Омельчук Е. В. (2019)
Синіговець В. І. - Взаємозв’язок компонентів тіла з базальним метаболізмом кваліфікованих біатлоністок, Синіговець І. В., Павленко В. Й. (2019)
Синіговець Л. І. - Засоби пілатесу і степ-аеробіки у процесі фізичного виховання студенток, Пильтяй С. В., Редько С. Ю. (2019)
Слюсарчук В. В. - Зміна показників фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників упродовж першого року навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти (2019)
Соколовская Л. Н. - Сравнительная характеристика психофизиологических показателей иностранных студентов на разных этапах первого года обучения, Кондратенкова Е. А. (2019)
Худолій О. М. - Рухові здібності: структура розвитку у хлопців 12-14 років, Іващенко О. В., Веремеєнко В. Ю. (2019)
Шалар О. Г. - Властивості особистості юних гандболісток та їх вплив на ефективність змагальної діяльності, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М. (2019)
Корягін В. М. - Контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Блавт О. З., Пономарьов С. В. (2019)
Волков Ю. О. - Контроль и оценка знаний студентов с использованием педагогических тестов, Солтанович Л. Л. (2019)
Жула Л. В. - Розвиток спеціальних рухових якостей студентів у процесі занять волейболом, Ткаченко С. В., Жула В. П. (2019)
Куртова Г. Ю. - Структура рухової підготовленості студентів технічного університету, Гришко Ю. Ю., Пономаренко О. В. (2019)
Лисенко Л. Л. - Шляхи розвитку емпатії у майбутніх фахівців з фізичного виховання, Вітченко А. М., Воєділова О. М. (2019)
Огарь Г. О. - Особливості силової підготовленості борців різної кваліфікації у закладах вищої освіти, Кальницький Б. О., Кривенцова І. В. (2019)
Полулященко Ю. М. - Генераційний процес кумуляції патріотизму за сутністю фізичної культури, Саєнко В. Г., Толчєва Г. В. (2019)
Проніков О. К. - Проблеми й перспективи розвитку студентського спорту в Україні, Терентьєва Н. О., Дейкун М. П. (2019)
Рибалко Л. М. - Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до провадження здоров’язбережувальних технологій (2019)
Сагач О. М. - Педагогічна рефлексія як одна з основоположних складових професійного зростання вчителя (2019)
Строк А. Н. - Методика оценки военно-прикладной физической подготовленности учащихся кадетских училищ 10–11 классов, Городилин С. К. (2019)
Сундукова І. В. - Психічне здоров’я як передумова успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури (2019)
Федорець В. М. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі розкриття феномену здоров’я, репрезентованого як екзистенція та онтологія, Клочко О. В. (2019)
Цигура Г. О. - Підготовка студентів факультету фізичного виховання до освітньої діяльності з питань сталого розвитку (2019)
Шинкарьова О. Д. - Компоненти і рівні готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до організації позааудиторної діяльності з фітнесу в ЗВО (2019)
Бужина І. В. - Збереження здоров’я у процесі формування постави в онтогенезі школярів 10–12 років, Імерідзе М. Б., Непомнящая І. М. (2019)
Завидівська Н. Н. - Особливості структурно-логічної схеми фізичного виховання студентів в умовах сьогодення: концепт здоров’язбережувального навчання (2019)
Мехед О. Б. - Аналіз факторів, що впливають на формування здорового способу життя молоді, Рябченко С. В., Жара Г. І. (2019)
Носко М. О. - Сучасні фактори ризику для здоров’я учнів і студентів, Гаркуша С. В., Вертель О. В. (2019)
Носко М. О. - Структура комплементарно-інтегративної педагогічної технології формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організації, Завидівська О. І. (2019)
Павленко І. О. - Фізкультурно-педагогічна діяльність вчителя-предметника як соціально необхідний напрямок професійної діяльності (2019)
Петренко Н. В. - Теоретико–методичні аспекти формування фізичної культури студентів в умовах сьогодення, Петренко О. П., Романова В. Б. (2019)
Самохвалова І. Ю. - Неформальна фізкультурна освіта студентів (2019)
Трояновська М. М. - Профілактика травматизму в адаптивній фізичній культурі для учнів з особливими освітніми потребами, Лазаренко М. Г., Жлобо В. О. (2019)
Ханікянц О. В. - Фізична підготовленість дівчат 15–16 років (на прикладі студенток коледжу 1 року навчання), Соломонко А. О., Римар О. В. (2019)
Юраго О. Л. - Концептуальные основы уровня физической подготовленности студентов Гродненского Государственного Университета имени Янки Купалы (2019)
Яготін Р. С. - Модель індивідуалізованого педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень, Дегтяренко Т. В., Босенко А. І. (2019)
Бермудес Д. В. - Застосування засобів фітнесу в навчально-тренувальних заняттях студентів-футболістів, Балашов Д. І., Чхайло М. Б. (2019)
Бойчук Р. І. - Значущість спритності та координації для успішної ігрової діяльності волейболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Короп М. Ю., Бєлявський І. Л. (2019)
Бурла А. О. - Особливості відновлення юних лижників-гонщиків і біатлоністів, Возний А. П., Сірик А. Є. (2019)
Вертель А. В. - Взаимосвязь уровня физического состояния и технико-тактической оснащенности волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Ляпин В. П., Сероштан В. М. (2019)
Воронович Ю. В. - Сравнительный анализ антропометрических данных спортсменов тяжелоатлетов различной спортивной квалификации (2019)
Гейченко Л. М. - Взаимосвязь показателей специальной физической подготовленности и соревновательных результатов легкоатлеток, специализирующихся в спортивной ходьбе (2019)
Жлобо Т. М. - Розвиток координаційних якостей студенток під час занять Kangoo Jumps™, Жлобо В. О., Половніков І. І. (2019)
Кривенков Ю. В. - К вопросу о профессионально-технической подготовке курсантов учреждений образования МВД (2019)
Левков Р. В. - К вопросу об эффективности применения некоторых технических действий в спортивном поединке таэквондо WT (2019)
Лутовинов Ю. А. - Проблема использования средств общей и специальной физической подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла (2019)
Николаичева А. С. - Эффективность методики силовой подготовки квалифицированных студентов-баскетболистов на основе использования элементов вольной борьбы (2019)
Николаичева А. С. - Пути повышения двигательной активности юных баскетболистов на этапе начальной специализации, Белова Т. Ч., Попко Л. Ф. (2019)
Печковский И. В. - Повышение быстроты двигательной реакции у курсантов милиции при нанесении контратакующих действий ногами, Лавшук Д. А., Комоцкий К. Р. (2019)
Титул, зміст (2017)
Олексюк О. М. - Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства (2017)
Хусаинова Г. А. - Развитие этнокультурной компетенции будущего учителя музыки (2017)
Тодорова Л. Д. - Проблема фальшивого співу у дітей (2017)
Дубровіна І. В. - Проблемно-моделюючі ігри у музичному навчанні молодших школярів (2017)
Павленко Н. О. - Застосування музичних мультимедійних наративів (2017)
Зубань В. М. - Уроки гончарства в "Колегіумі мистецтв у Опішні" (2017)
Дігтяр Н. М. - Вивчення народної картини "Козак Мамай" на уроках образотворчого мистецтва (2017)
Веснянки (ноти) (2017)
Пшінка Н. М. - Образотворчість Тараса Шевченка в освітньому просторі України (2017)
Краснова Н. М. - Види візуалізації музичних образів (2017)
Благова Т. О. - Професійно-практична підготовка хореографа в умовах вищої педагогічної освіти (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського