Мушкевич В. - Психологічні чинники переживання стресу військовослужбовцями (2019)
Мушкевич М. - Психологічні особливості чинників особистісного та міжособистісного функціонування членів сімей, що мають проблемних дітей, за критерієм сімейного статусу (2019)
Назаревич В. - Явище остракізму в системі трансцендетальних понять життєвої форми (2019)
Нікітенко Г. - Оптимізація психологічної готовності мобілізованих осіб до військової служби (2019)
Омельченко Т. - Експериментальне дослідження особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів (2019)
Пріб Г. - Психологічні та психоемоційні проблеми порушення життєдіяльності сім’ї при різних стилях сімейної взаємодії, Бондар С. (2019)
Савчук В. - Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією (2019)
Фесун Г. - Взаємозв’язок компонентів синдрому "професійного вигорання" з особливостями сімейного статусу в педагогів, Нечитайло Т., Канівець Т. (2019)
Шевчук О. - Теорії особистості диспозиційного напряму: порівняльний аналіз теоретичних конструктів та діагностичних засобів (2019)
Шинкарук О. - Патріотичне виховання курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України на зразках прикордонної історії: психологічний аспект (2019)
Шмарова Н. - Психологічні особливості фрустрації в людей із міграційними намірами (2019)
Яровий Д. - Психологічні практики в соціальних медіа як спосіб конструювання ефектів (на прикладі монотонії) (2019)
Близнюк М. М. - Наукові підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва (2017)
Бутенко Т. М. - Навчальний інструментальний колектив як творча лабораторія фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Сахарова Л. О. (2017)
Вахнова А. П. - Особливості мотиваційної складової у формуванні культури здоров'я учнів старшої школи, Смоляр І. І. (2017)
Верескля М. Р. - Фактори успіху сучасного менеджера з економічної безпеки (2017)
Вихор В. Г. - Сучасний стан проблеми реаліації особистісно-орієнтованого підходу в освітніх системах (2017)
Гелетій М. Д. - Особливості профільного навчання учнів автосправі в інформаційно-освітньому середовищі старшої школи (2017)
Гермак О. Л. - Моделювання процесу застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів (2017)
Герц І. І. - Педагогічна взаємодія як важливий чинник удосконалення фахової підготовки майбутніх хореографів (2017)
Гу Жань - Етнокультурна педагогічна підтримка майбутніх учителів музики як важливий чинник удосконалення фахової підготовки студентів (2017)
Дідик А. О. - Віртуальний практикум з курсу "Електротехніка та електроніка" для майбутніх педагогів професійної освіти (2017)
Дікун І. А. - Педагогічні умови оптимізації формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчтеля музики в процесі педагогічної практики (2017)
Дичка Н. І. - Навчальний курс для навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей, Лазебна О. А. (2017)
Дудоладова О. В. - Роль навчальної автономії у процесі вивчення іноземних мов (2017)
Жембровский С. М. - Особливості організації курсу витримки та виживання на полі бою під час підготовки майбутніх магістрів військового управління (2017)
Захарченко Ю. В. - Спрямованість на дослідницьку діяльність як важливий чинник успішної роботи майбутніх маркетологів в умовах невизначеності (2017)
Качуровська О. Б. - Інформаційно-комунікативні технології у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2017)
Кондратенко Н. Ю. - Закономірності формування комунікативної компетенотності майбутніх журналістів в умовах сучасної університетської освіти (2017)
Кравченко О. Ю. - Стратегія розвитку медіаосвіти в Україні (2017)
Мартіросян О. І. - Ідеї політехнізму, колективної педагогіки та професійного спрямування в освіті дорослих та у працях громадських партійних діячів періоду 1920-х-50-х років ХХ століття, Ларіна О. О., Видрич Н. М. (2017)
Мельниченко О. В. - Основні принципи роботи концертмейстера на заняттях з народної хореографії, Горчинська І. В. (2017)
Мова Л. В. - Музичне формоутворення у танцях постмодерн (2017)
Орловська Л. К. - Удосконалення граматичних навичок в усному мовленні на прикладі модальних граматичних структур (2017)
Пацунова Л. К. - Різножанрова підготовка балетмейстера-педагога як необхідна складова в системі сучасної хореографічної освіти (2017)
Путіліна Т. М. - Місце класичного танцю у формуванні творчої особистості студентів-хореографів (2017)
Ростока М. Л. - Наукова преамбула запровадження технологій випережального розвитку майбутніх педагогів професійного навчання (2017)
Рябова О. В. - Педагогічні умови формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні (2017)
Салівон О. В. - Фізкультхвилинки у початковій школі як важлива складова уроку та елемент фізкультурно-оздоровчої роботи, Кінішенко Н. Л. (2017)
Сдвижкова О. О. - Метод математичного відкриття при вивченні числових послідовностей, Щербаков П. М., Тимченко С. Є. (2017)
Сігова А. Г. - Формування громадянської компетентості учнів початкових класів (2017)
Синекоп О. С. - Рівневий підхід диференційованому навчанні майбутніх фахівців з інформаційних технологій професійно-орієнтованого англомовного спілкування (2017)
Ситар І. В. - Формування теорії та технологій наукового управління ЗНЗ у першому десятилітті державної незалежності України (1991-2000рр) (2017)
Шовш К. - Створення інформаційної інфраструктури та комп’ютерної бази навчального середовища ВНЗ (2017)
Шевченко А. Ф. - Проблеми реалізації управлінської функції вчителя в умовах інформаційно-освітнього простору (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Формування компетентності зі стеганографії у бакалаврів спеціальності "Кібербезпека" з навчальної дисциплітни "Комп’ютерна графіка” (2017)
Наші автори (2017)
Балакірєва В. А. - Методологія як підгрунтя педагогічного дослідження (2017)
Білик В. Г. - Понятійно-термінологічний аспект природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Бовсунівський В. М. - Педагогічні умови формування дизайн-компетентності вчителів технологій у процесі післядипломної проектно-художньої діяльності (2017)
Бордюк О. М. - Чинники підвищення ефективності навчального процесу в мистецькій освіті шляхом застосування ІКТ (2017)
Булгакова Т. М. - Морально-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах україни у другій половині ХХ століття (2017)
Бучківська Г. В. - Вплив народного декоративно-ужиткового мистецтва на етнокультурне становлення і розвиток майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Воєвода К. В. - Організація навчання майбутніх фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО (2017)
Галаган І. М. - Психолого-педагогічні особливості використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у педагогічному ВНЗ (2017)
Гу Жань - Специфіка створення етнокультурного середовища у педагогічному ВНЗ як засобу інтенсифікації педагогічної підтримки майбутніх учителів музики (2017)
Гуменюк С. В. - Педагогічна система формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Дефініції понять "творчість” і "креативність” у сучасному науковому дискурсі (2017)
Заблоцька І. В. - Готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг як педагогічна проблема (2017)
Западинська І. Г. - Мотивації до навчання в умовах модернізації системи освіти в Україні за європейськими стандартами (2017)
Карапетян А. О. - Аналіз SWOT як інструмент оцінювання та розвитку "soft skills” студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови (2017)
Каричковський В. Д. - Теоретичні основи розвитку вищої професійної освіти у Республіці Польща (2017)
Карпенко А. С. - Використання Google-диску сервісу Google Apps у роботі організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ (2017)
Кисленко Д. П. - Пpoфеciйнo-квaлiфiкaцiйнa xapaктеpиcтикa, як нaукoвa ocнoвa пoбудoви метoдики нaвчaння мaйбутнix фaxiвцiв з oxopoннoї дiяльнocтi дo викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй (2017)
Кліпа Ю. В. - Особливості актуалізації досліджень гуманітарних наук з підготовки студентів-економістів (2017)
Кміта Є. В. - Складові методичної системи підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом, як частини розвитку їх професійної (іншомовної) комунікативної компетентності (2017)
Комар О. С. - Євроінтеграційні процеси та концепція підготовки вчителя англійської мови нового покоління (2017)
Мартіросян О. І. - Формування "нової історичної спільноти” – радянський народ, як початок ідеологічного тиску Кремля на національну систему освіти України у 60-80-ті років хх століття, Порошина В. Д., Видрич Н. М. (2017)
Мусоріна М. О. - Методичні засади формування технічної компетентності майбутніх фахівців із судноволодіння (2017)
Паньків Л. І. - Сутність ціннісних орієнтацій у контексті формування духовності особистості, Андрушкевич Ф., Влох С. (2017)
Подволоцька О. С. - Психолого-педагогічні особливості формування функції просторового бачення в процесі образотворчої діяльності (2017)
Полінок О. В. - Психолого-педагогічні засади формування граматичної компетентності старшокласників з використанням методу проектів (2017)
Савченко Р. В. - Балетмейстерська діяльність Вахтанга Вронського у контексті розвитку вітчизняного балетного мистецтва другої половини ХХ століття (2017)
Сірик Л. М. - Особливості американської системи вищої освіти (2017)
Слабошевська Т. М. - Методика організації мультимедійного навчання майбутніх учителів (2017)
Ткаченко А. В. - Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до формування творчого потенціалу в умовах медіапростору (2017)
Ткачук Г. С. - Особливості організаційно-методичного забезпечення системи самоосвіти (2017)
у Ціжуй - Формування художньої емпатії студентів на аксіологічних засадах (2017)
Mudrecka I. - Zapobieganie stosowania technik neutralizacji jako zadanie wychowawcze (2017)
Szafrańska K. - Process of educating logopedists (speech-language pathologists) at the university level in Poland (2017)
Наші автори (2017)
Андрущенко Т. В. - Актуальні проблеми формування компетенцій у студентів – майбутніх фахівців з міжнародних відносин, Ковчина І. М., Стоян Т. А., Панченко М. В., Пасічніченко С. В. (2017)
Бабенко В. В. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Білан А. М. - Теоретичні засади реалізації міжпредметних зв’язків у інформатичній підготовці педагогів професійного навчання (2017)
Божок О. С. - Лінгвометодичні аспекти вживання понять у номінативному полі (на прикладі поняття багатство), Сурмач О. Я. (2017)
Борисов В. В. - Професійно-особистісний саморозвиток учителя як належне і необхідне у виконанні професійного обов’язку, Борисова С. В., Вихор В. Г. (2017)
Галаган І. М. - Системи колективного навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя (2017)
Герц І. І. - Класичний танець у сучасному соціокультурному просторі (2017)
Грона Н. В. - Реалізація задачного підходу до формуання текстотворчої компетентності студентів педагогічних коледжів (2017)
Гу Жань - Принципи етнокультурної педагогічної підтримки майбутніх учителів музики в умовах інтеркультурного спілкування (2017)
Дзус С. Б. - Методичні підходи до реалізації технологій комп’ютерного моделювання у навчанні фахових дисциплін майбутніх учителів технологій (2017)
Ільїна Г. А. - Танець постмодерн як новітня форма музичного театру (2017)
Каричковський В. Д. - Теоретичні аспекти системи вищої освіти Польщі (2017)
Кліпа Ю. В. - Актуальні дослідження професійної підготовки студентів-економістів (2017)
Кміта Є.В. - Теоретико-методологічні основи методичної системи підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом,як складова розвитку їх професійної (іншомовної) комунікативної компетентності (2017)
Коваленко О. М. - Методика розроблення навчальних планів і програм з іноземних мов в університетах Великої Британії (2017)
Кондур О. С. - Стратегії трансформацій менеджменту освіти в інтеграції суспільної теорії та критичної педагогіки (2017)
Куліш Л. А. - Використання інформаційних технологій на уроках країнознавства у США за темою "Американська національна служба охорони парків”, Косовцева Л. С., Балюк В. А. (2017)
Кухар Л. О. - Електронні освітні ресурси та хмаро орієнтовані засоби навчання у професійній діяльності педагога (2017)
Лякішева А. В. - Розгляд правової компетентності майбутніх соціальних педагогів у наукових дослідженнях (2017)
Малежик П. М. - Використання методу проектів при навчанні студентів інформатичних напрямків підготовки, Зазимко Н. М. (2017)
Мартіросян О. І. - Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в системі неперервної освіти як запорука самозбереження людини, Порошина В. Д., Ларіна О. О. (2017)
Пацунова Л. К. - Особливості режисерської діяльності у сучасній театралізованій виставі (2017)
Поклад В. П. - До історії створення балету "Жізель” на сцені Київського національного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (2017)
Потапчук Т. В. - Цінність особистості: змістова сутність поняття (2017)
Радченко А. Ф. - Сучасні підходи до формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі навчання української мови (2017)
Савченко Р. В. - Використання принципів художнього реалізму у балетних виставах 1930-х років на прикладі балетмейстерської діяльності Павла Вірського та Миколи Болотова (2017)
Світайло С. В. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки (2017)
Юань Кай - Компонентна структура формування виконавської стабільності майбутніх учителей музики (2017)
Шкавро В. В. - Методичні орієнтири до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін для майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Pedorych A. V. - Using of visualization elements in higher education institutions with specific learning environment (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (2019)
Калінкевич М. В. - Збільшення діапазону стійкої роботи ступеня відцентрового компресора з безлопатковим дифузором, Радченко М. І. (2019)
Радченко А. М. - Оцінка ефективності глибокого охолодження повітря на вході ГТУ тепловикористовуючими холодильними машинами, Портной Б. С., Кантор С. А., Єсін І. П. (2019)
Трушляков Є. І. - Визначення проектної холодопродуктивності системи кондиціювання повітря в конкретних кліматичних умовах і різними методами, Радченко А. М., Кантор С. А., Ткаченко В. С., Фордуй С. Г., Зонмін Я. (2019)
Халілов С. А. - Числове дослідження базисних систем при розв’язуванні аналітико-числовими методами крайових задач на відрізку, Ткаченко Д. А., Бондарева Н. В., Минтюк В. Б. (2019)
Минай А. Н. - Применение методов численного моделирования при экспериментальной отработке заборных устройств центрального типа, Седых И. В., Кузьмич И. Ю. (2019)
Рева О. М. - Уточнена методологія проактивної інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушень стандартних експлуатаційних процедур, Борсук С. П., Шульгін В. А., Липчанський В. О. (2019)
Павликов В. В. - Алгоритмы первичной и вторичной обработки сигналов в системах активного апертурного синтеза, Волосюк В. К., Нгуен Ван Хиу, Одокиенко А. В. (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Артьомова Н. С. - Особливості організації навчання батьків догляду за дитиною з онкологічною та онкогематологічною патологією: рекомендації для онкологів та сімейних лікарів, Цвіренко С. М., Калюжка О. О., Жук Л. А., Соловйова Г. О. (2019)
Волосівська Ю. М. - Клініко-параклінічні аспекти прогнозування важких форм гіпербілірубінемії неонатального періоду, Годованець О. С. (2019)
Козакевич В. К. - Сучасні аспекти підтримки лактації та грудного вигодовування немовлят в діяльності сімейного лікаря, Зюзіна Л. С., Козакевич О. Б., Жук Л. А., Мелащенко О. І. (2019)
Похилько В. І. - Вплив поліморфізму генів ренін-ангіотензинової системи на перебіг ранніх бактеріальних інфекцій у передчасно народжених дітей, Ковальова О. М., Чернявська Ю. І., Цвіренко С. М., Саричев В. П. (2019)
Редько І. І. - Роль лікаря первинної ланки в ранній діагностиці ендокринних захворювань у дітей, Чакмазова О. М. (2019)
Россоха З. І. - Роль генів фолатного обміну та міжгенних взаємодій у розвитку ранніх репродуктивних втрат і безпліддя у подружніх парах, Медведєва Н. Л., Вершигора В. О., Горовенко Н. Г. (2019)
Фесенко М. Є. - Гострі респіраторні рекурентні інфекції у дітей, Зюзіна Л. С., Фастовець М. М., Калюжка О. О., Мелащенко О. І. (2019)
Цвіренко С. М. - Особливості проявів гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку, Артьомова Н. С., Ананевич О. І., Адрущенко І. І., БіланО. В. (2019)
Шкурупій Д. А. - Ефективність нутрітивного забезпечення при гострих церебральних ураженнях в умовах інтенсивної терапії в віковому аспекті, Могильник А. І., Сонник Є. Г. (2019)
Водоріз Я. Ю. - Визначення опору стирання стоматологічних матеріалів, які застосовуються при прямих та непрямих реставраціях зубів фронтальної групи, Браїлко Н. М., Лемешко А. В., Коваленко В. В., Ткаченко І. М. (2019)
Дутко Г. З. - Оцінка ефективності профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей із олігофренією (2019)
Коваль О. І. - Церебральна оксиметрія як метод нейромоніторингупри проведенні санації порожнини рота у дітей під загальним знеболенням в амбулаторних умовах (2019)
Крутікова А. Д. - Стoмaтолoгічний стaтус жінок репродуктивного віку із бактеріальним вагінозом та їх статевих партнерів (2019)
Ксенжук М. А. - Обґрунтування використання стоматологічного реклінатора для лікування ронхопатії та синдрому обструктивного апное, Нідзельский М. Я., Кузнецов В. В. (2019)
Талаш Р. В. - Особливості визначення індивідуальної та статевої варіативності третіх молярів у людей першого періоду зрілого віку (2019)
Хілініч Є. С. - Методи дослідження температурних показників та тиску на слизову оболонку протезного ложа знімних пластинкових протезів, Давиденко В. Ю., Нідзельський М. Я., Кузнецов В. В., Давиденко Г. М. (2019)
Шешукова О. В. - Вплив гігієнічних та харчових звичок на ураженість карієсом дітей молодшого шкільного віку з нормальною та надмірною масою тіла, Веретільник А. В. (2019)
Єлінська А. М. - Кверцетин обмежує розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканинах пародонта за умов відтворення різних моделей системної запальної відповіді, Назаренко С. М., Костенко В. О. (2019)
Соловйова Н. В. - Зміна електричних параметрів насіння лікарських рослинпід впливом високочастотного опромінення, Петровский О. М., Кузнецова Т. Ю., Міщенко А. В. (2019)
Ткачук П. В. - Морфологічна оцінка структурних змін колінного суглобу при експериментальному остеоартрозі та застосуванні аутологічного аспірату кісткового мозку, Страфун С. С. (2019)
Шавлюк Р. В. - Визначення безпечних анатомічних параметрів перианальної ділянки при радикальних оперативнихвтручаннях з приводу пілонідальної хвороби у дітей, Конопліцький В. С. (2019)
Шепітько К. В. - Характеристика структурних компонентів тонкої кишки інтактних та контрольних щурівгуманітарні та соціальні проблеми медицини, питання викладання у вищій медичній школі (2019)
Бублій Т. Д. - Упровадження інноваційних освітніх технологій навчання та викладання на кафедрі терапевтичної стоматології УМСА, Петрушанко Т. О., Дубовая Л. І. (2019)
Данилюк О. І. - Вплив викладання предмету "основи біоетики і біобезпеки"на моральне виховання майбутніх лікарівогляди літератури (2019)
Бауман С. С. - Вплив запальних захворювань шлунково-кишкового тракту на стан пародонту у дітей, Шешукова О. В. (2019)
Гоженко А. І. - Хронічний стрес та його метаболічне забезпечення, Гришко Ю. М. (2019)
Кузь І. О. - Взаємозв’язок цукрового діабету і типу та захворювань пародонта у дітей, Шешукова О. В. (2019)
Лемешко А. В. - Вплив різних методів відбілювання на структуру твердих тканин зубів, Коваленко В. В., Водоріз Я. Ю., Ткаченко І. М. (2019)
Поченюк К. В. - Організація надання медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті в Україні (2019)
Федорченко І. Л. - Загальна характеристика основних морфометричних показників форми та ангіоархітектоніки великого чепця людиниклінічний випадок (2019)
Пікуль К. В. - Клінічний випадок у дитини грипу A/H1N1, ускладненого синдромом Рея, Ільченко В. І., Кушнерева Т. В., Прилуцький К. Ю. (2019)
Монастирський Г. - Політика екологічної диверсифікованості у системі управління муніципальним транспортом, Борисяк О., Коцур А. (2019)
Вівчар О. - Специфіка особливостей оцінювання економічної безпеки підприємств в сучасних умовах макротрендів бізнесу: регіональний підхід (2019)
Бакуліна Н. - Розвиток креативних індустрій в Україні: аналіз і оцінка, Фалович В. (2019)
Качан Є. - Проблеми формування трудового потенціалу України в умовах проведення територіальної децентралізації, Кошіль А., Кошіль Н. (2019)
Ключенко А. - Інноваційне забезпечення рекреаційної сфери Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку, Жекало Г. (2019)
Легкий О. - Нативна реклама як пріоритетний напрям управління контентною стратегією, Марцінковська О. (2019)
Маршалок Т. - Особливості державної політики у сфері антициклічного регулювання економіки – теорія і практика (2019)
Турчин Л. - Сучасні тренди інтернет-маркетингу, Островерхов В. (2019)
Шушпанов Д. - Інноваційні інструменти управління персоналом транснаціональних корпорацій, Ліфанова М. (2019)
Grabowska M. - Voluntary service as a tool influencing the development of professional career (2019)
Babiak H. - Improvement of enterprise staff training system, Illiash I. (2019)
Diakiv O. - Innovative technologies in personnel development, Ostroverkhov V., Yuryk H. (2019)
Бабій П. - Потреба суспільства у раціональному інтелектуалокористуванні для забезпечення функціонування та динамічного розвитку (2019)
Колесніков А. - Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози (2019)
Бречко О. - Фінансова і цифрова грамотність, як базові складові розвитку сучасного інформаційного суспільства (2019)
Romanenko S. N. - Compact directional couplers using combination of microstrip and slot lines, Dmitrenko V. P., Tverdenko A. V. (2019)
Вовк С. М. - Оценивание параметра с несколькими значениями, Прокопчук О. Н. (2019)
Gorodnov V. P. - The analytical description of final probabilities for states of queuing systems with input flow of groups of requirements (2019)
Левин В. И. - Математические методы и модели изучения коррупции в организационных системах (2019)
Тарасов В. Н. - Сравнительный анализ двух систем массового обслуживания M/HE2/1 с обычными и со сдвинутыми входными распределениями, Бахарева Н. Ф. (2019)
Kondruk N. E. - А comparative study of cluster validity indices (2019)
Leoshchenko S. D. - Modification and parallelization of genetic algorithm for synthesis of artificial neural networks, Oliinyk A. O., Subbotin S. A., Lytvyn V. A., Shkarupylo V. V. (2019)
Маляр М. М. - Нейро-нечітка модель багатокритеріального оцінювання, Поліщук А. В., Поліщук В. В., Шаркаді М. М. (2019)
Shved A. V. - Syntesis of group decisions in the problem of analysis of the technical condition of military-civilian objects (2019)
Spevakov A. G. - Detecting objects moving in space from a mobile vision system, Spevakova S. V., Matiushin I. S. (2019)
Боровик О. В. - Методика вибору оптимального маршруту руху колони техніки по нестаціонарній мережі доріг, Рачок Р. В., Боровик Л. В., Купельський В. В. (2019)
Висоцька В. А. - Особливості архітектури інтернет системи управління комерційним контентом на основі методів machine learning, web mining та seo-технологій, Демчук А. Б., Литвин В. В. (2019)
Гусєва Ю. Ю. - Програмні засоби моніторингу цінності як інструмент адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів, Чумаченко І. В. (2019)
Князєва Н. О. - Метод визначення ймовірнісно-часових характеристик рівня серверів сервісів та додаткіВ IMS, Шестопалов С. В., Сіренко О. І. (2019)
Mukhina M. P. - Computer modeling of accuracy characteristics of strapdown inertial navigation system, Filyashkin M. K. (2019)
Сердюк М. Є. - Mетод покращення видимості на затуманених цифрових зображеннях та його реалізація у комп’ютерній системі обробки зображень, Беркут В. Г., Сірик С. Ф. (2019)
Sokolov A. V. - Аvalanche characteristics of cryptographic functions of ternary logic, Zhdanov O. N. (2019)
Faure E. V. - Methods of factorial coding of speech signals, Shvydkyi V. V., Lavdanskyi A. O., Kharin O. O. (2019)
Fedotova-Piven I. M. - The inversion method of four-bit boolean sac cryptotransforms, Rudnytskyi V. M., Piven O. B., Myroniuk T. V. (2019)
Zinchenko S. M. - Аutomatic collision avoidance with multiple targets, including maneuvering ones, Nosov P. S., Mateychuk V. M., Mamenko P. P., Grosheva O. O. (2019)
Фрейман В. И. - Анализ достоверности передачи между устройствами систем управления при пакетировании ошибок (2019)
Абдуллин Х. М. - Невозможность диалога: переписка Б. Шпулера и О. Прицака с казанскими историками-тюркологами (1955 г.), Измайлов И. Л. (2019)
Кіктенко В. О. - Формування національної школи українського китаєзнавства (1991 – початок XXI ст.) (2019)
Корнієнко В. В. - Тюрко-слов’янська білінгва чи церковнослов’янський текст? (Питання правильності прочитання напису № 153 на фресці з зображенням св. Онуфрія у Софії Київській) (2019)
Маврін О. О. - Історіософія та археографія Омеляна Пріцака (2019)
Мавріна О. С. - Таврійське Магометанське Духовне Правління: невідомі архівні документи до історії створення (1825–1831) (2019)
Полторак В. М. - Владислав Чайковський (Музаффер-Паша) – від козака до губернатора Лівану (2019)
Khvalkov E. - The Venetian Tana in the System of International Relations in the Northern Black Sea Region in the 1430s (2019)
Shestopalets D. - Conversion to Islam in Ukraine: Preliminary Observations (2019)
Мусійчук В. А. - Міжнародна інтеграція в’єтнамської науки: наукометричний аспект (2019)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глави 8–9 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2019)
Гусейн Ф. А. - Рецензия на: Əhmədov S. Ə. Azərbaycan silahları IX–XVII əsrlərdə: təkamül və inkişafı. – Bakı: Afpoliqraf, 2017. – 538 s. (2019)
Марков Д. Є. - Ювілей О. Д. Огнєвої (2019)
Філь Ю. С. - Круглий стіл "Вайшнавська культура в сучасному світі” в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі” (Київ, 18 жовтня 2019 року) (2019)
Цесарський Ф. А. - Шляхи реалізації стратегії діяльності федерації професійних спілок України на 2016–2021 роки "Європейський вибір" (2019)
Вєтухова І. А. - Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах (2019)
Черкасов О. В. - Фінансові санкції як захід примусу в трудовому праві (2019)
Розгон О. В. - Предмет договору про передачу ноу-хау як виду договору у сфері трансферу технологій (2019)
Кохан В. П. - Умови розвитку електронних послуг в Україні, Єгорова-Луценко Т. П. (2019)
Ніколенко М. О. - Становлення правового регулювання корпоративних договорів в Україні (2019)
Бойчук Н. Р. - Націоналізація, реквізиція та експропріація як підстави набуття державою корпоративних прав: деякі питання правового регулювання (2019)
Савчук О. О. - Щодо здійснення господарської діяльності фінансовими компаніями (2019)
Шміло І. О. - Інвестиційні ризики, їх класифікація та управління: правовий аспект (2019)
Клімова Г. П. - Правова ментальність: сутність та умови формування (2019)
Бутенко В. Б. - Правові питання підходів щодо визначення видів запобіжних заходів (2019)
Мороз О. В. - Пропозиція укласти цивільно-правовий договір (2019)
Рожнов О. В. - Правова природа строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду (2019)
Кулаков В. В. - Деякі питання відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю (2019)
Макух О. В. - Розсуд і зловживання правом у податково-правовому регулюванні (2019)
Лядов А. Г. - Місце валютного регулювання у фінансовій системі (2019)
Мельник Р. С. - Право на свободу мирних зібрань через призму практики Європейського Суду з прав людини (2014)
Кириченко А. А. - Новая доктрина оружиеделиктики как базисного частного учения криминалистики и ордистики (приглашение к дискуссии), Шаповалова В. С. (2014)
Кириченко А. А. - Новая доктрина теорологии криминалистики и ордистики как совокупности теорологических учений этих наук (приглашение к дискуссии), Ткач Ю. Д., Виноградов А. К. (2014)
Ланцедова Ю. А. - Новая доктрина классификации юридических наук, сущность и перспектива развития их отдельных групп (приглашение к дискуссии), Тунтула А. С., Шаповалова О. И. (2014)
Шведова Г. Л. - Актуальні кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії корупції в Україні (2014)
Білінський Д. О. - До питання про співвідношення понять "публічна фінансова система" і "система органів, що здійснюють фінансову діяльність" (2014)
Власенко Ю. Л. - Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні (2014)
Ларіна О. В. - До питання щодо співвідношення процесуальної стадії та процесуального провадження у відносинах оподаткування (2014)
Аніщенко Т. С. - Публічне право як фундамент становлення та розвитку права публічної служби України (2014)
Краглевич В. В. - Визначення пов'язаних із банком осіб як підстава застосування примусових заходів впливу Національним банком України (2019)
Петровська І. І. - Правові засади публічного контролю за інформаційною безпекою в Україні (2019)
Федорончук А. В. - Приводи, підстави та підсумки введення воєнного стану в Україні (2019)
Баган І. В. - Види злочинів, вчинення яких працівником правоохоронного органу має кримінально-правове значення (2019)
Винник А. О. - Окремі питання умов застосування спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру за чинним кримінальним законодавством України (2019)
Гулян Ю. В. - Поняття мотиву злочину та його розмежування з суміжними категоріями (2019)
Медицький І. Б. - Страх перед злочинністю як один із різновидів її нематеріальних наслідків (2019)
Микитин Ю. І. - Прояви диспозитивності у кримінально-процесуальній політиці Німеччини: деякі аспекти (2019)
Петечел О. Ю. - Булінг: юридико-психологічний аналіз та запобігання (2019)
Тищенко В. І. - Особливості дослідження окремих зразків патронів вогнепальної зброї, Грецьких О. В. (2019)
Васильєва В. В. - Безвідклична довіреність як спосіб виконання корпоративного договору (2019)
Ватрас В. А. - Правові висновки Верховного Суду щодо застосування норм сімейного права як джерела сімейного права України (2019)
Лукашов Р. С. - Поняття та особливості корпоративного договору (2019)
Сіщук Л. В. - Визнання договору іпотеки недійсним: новели судової практики (2019)
Стратюк О. М. - Особливості правового регулювання історико-культурних закладів (2019)
Вівчаренко О. А. - Правові стандарти та вимоги щодо охорони земель, передбачені законодавством України (2019)
Мартинюк В. А. - Право власності Українського народу і право державної власності на природні об'єкти та їх ресурси (2019)
Козич І. В. - Кримінально-правова політика та функціонування політичної системи: філософсько-політологічні підходи (2019)
Розвадовський В. І. - Категоріальний апарат у сфері дослідження правового статусу учасників конституційного провадження (2019)
Мельник Р. С. - Аналіз проектів законів України про мирні зібрання крізь призму європейської юридичної традиції (2014)
Олейник А. Е. - Основные свободы человека и гражданина в Конституции Российской Федерации (2014)
Лазаренко Л. А. - Вплив конституціоналізму на становлення конституційного ладу в Україні (2014)
Лукашевич С. Ю. - Правові засади участі громадськості у протидії рецидивній злочинності (2014)
Пунько О. В. - Шляхи удосконалення діяльності вітчизняної міліції щодо захисту прав людини в контексті євроінтеграції (2014)
Бодунов Є. Р. - Юридичні чинники визначення рівня знань студентів (2014)
Перещ В. М. - Термін "wanaka" ("владика") у Пілосських текстах серії FR I UN 219 (до питання про царську владу в Мікенській Греції) (2014)
Максименко О. В. - Основні принципи адміністративних правовідносин у дошкільних навчальних закладах України (2014)
Рустамзаде А. Х. оглы - Конституционно-правовой статус судей в Республике Азербайджан (2014)
Лазаренко Д. В. - Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правовий статус спеціальних технічних засобів, які фіксують порушення ПДР (2014)
Шаповалов А. В. - Служба в органах прокуратури як різновид державної служби (2014)
Боярчук К. О. - Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із заінтересованістю (2014)
Довга Л. М. - Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації (2014)
Куліцька С. В. - Особливості зобов’язань з відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірною діяльністю (бездіяльністю) органів судової влади (судді, суддів) (2014)
Онищук К. М. - Проблемні аспекти нотаріального посвідчення договору дарування в Україні (2014)
Паламарчук Н. В. - Виконавчий напис як один із способів захисту цивільних прав та законних інтересів нотаріусом (2014)
Турянська А. Л. - Щодо питання визначення змісту спорів, що випливають з податкових правовідносин та його співвідношення із суміжними категоріями юридичної конфліктології (2014)
Трофіменко І. В. - Адміністративний договір, проблеми реалізації в Україні: законодавство, теорія, практика (2014)
Борисова О. В. - Модельні характеристики психофізіологічного стану висококваліфікованих спортсменів в стресовій ситуації, Нагорна В. О., Шутова С. Є., Митько А. О. (2019)
Воробйова А.В. - Світові та національні фітнес-тренди 2019 (2019)
Латишев М. В. - Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки, Кожанова О. С., Гаврилова Н. Г., Цикоза Є. В. (2019)
Лисенко О. М. - Особливості структури функціональної підготовленості спортсменок-лідерів в жіночому боксі, Гасанова С. Ф. (2019)
Ляшенко В. М. - Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу, Гацко О. В., Гнутова Н. П. (2019)
Петрачков О. В. - Створення та перспективи розвитку навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій НУОУ імені Івана Черняховського, Височіна Н. Л. (2019)
Сушко Р. О. - Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень. Спортивна наука та здоров’я людини, Головач І. І., Іваненко Г. О., Швець С. В. (2019)
Хорошуха М. Ф. - Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики, Присяжнюк С. І., Білецька В. В., Комоцька О. С., Омельченко Т. Г. (2019)
Шинкарук О. А. - Спадкові та набуті ознаки в процесі спортивного відбору (2019)
Ясько Л. В. - Вдосконалення силових здібностей кваліфікованих футболістів, Іскра У. В., Пітенко С. Л. (2019)
Неведомська Є. О. - Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва, Пендрак Я. В. (2019)
Одинець Т. Є. - Факторна структура функціональних показників жінок з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи (2019)
Савченко В. М. - Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті, Буряк О. Ю., Харченко Г. Д., Полковенко О. В., Омері І. Д., Яценко С. П. (2019)
Савченко В. М. - Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи, Поляничко О. М., Лахтадир О. В., Єретик А. А., Бистра І. І. (2019)
Тимчик О. В. - Фізична реабілітація дітей шкільного віку з міопією І – ІІІ ступеню (2019)
Баган І. В. - Окремі аспекти суб'єктивної сторони складів злочинів, вчинення яких працівником правоохоронного органу має кримінально-правове значення (2019)
Басиста І. В. - Повноваження прокурора брати участь у судовому розгляді кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення: українське законодавство, судова практика та міжнародний досвід (2019)
Зінич Л. В. - Інформаційна безпека Естонії: досвід для України (2019)
Козич І. В. - Місце кримінально-правової політики в політико-правовій системі (2019)
Книш В. В. - Юридична природа та специфіка механізму реалізації конституційно-правової відповідальності в Україні (2019)
Медицький І. Б. - Гуманітарні та соціально-економічні наслідки автомобілізації в Україні: криміногенний аспект (2019)
Микитин Ю. І. - Основи європейської кримінально-процесуальної політики у сфері кіберправосуддя (2019)
Петечел О. Ю. - Кримінологічний та психологічний аналіз кібербулінгу (2019)
Розвадовський В. І. - Новели конституційного провадження: теоретичний аспект (2019)
Васильєва В. В. - Організаційно-правові передумови реалізації права учасника ТОВ та ТДВ на інформацію (2019)
Вінтоняк Н. Д. - Корпоративні права подружжя: сутність правового режиму (2019)
Вівчаренко О. А. - Контроль за використанням та охороною земель України: контрольна функція (2019)
Кобецька Н. Р. - Особливості правового режиму національних парків за законодавством Республіки Польща (2019)
Мироненко І. В. - Правове регулювання приватноправових аспектів використання вод власниками та землекористувачами сусідніх земельних ділянок (2019)
Кохан Н. В. - Зміст поняття правозастосування (2019)
Спосіб Д. П. - Правові підстави організації та здійснення слідчої діяльності служби безпеки ОУН (2019)
Мельник Р. С. - Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки (2014)
Мосьондз С. О. - Феномен наукового права у системі вітчизняного права (2014)
Безпалова О. І. - Компетенція органів внутрішніх справ України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Мельников А. М. - Вихідні ідеї кадрового забезпечення здійснення державної політики у сфері освіти, Поклонський А. С. (2014)
Волощук О. Т. - Роль глав держав у мирному вирішенні міждержавних спорів (2014)
Перещ В. М. - Право користування землею категорії "temenos" у мікенській Греції (2014)
Левченко Н. І. - Види відповідальності в трудовому праві України (2014)
Страх Є. О. - Сучасні проблеми визначення (корегування) митної вартості товарів (2014)
Чус О. В. - Санкція за незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (2014)
Капустіна К. О. - Принципи діяльності кримінально-виконавчої інспекції в Україні (2014)
Середа Ю. С. - Історія виникнення та становлення містобудівного зонування як способу правового регулювання земельних відносин у зарубіжних країнах (2014)
Білецька В. В. - Оцінка відповідності суб’єктивної самооцінки рівня здоров’я фактичному рівню фізичного здоров’я обстежених юнаків та дівчат, Поляничко О. М., Літвінова К. Ю., Бірючинська С. В., Данило Л. І. (2019)
Виноградов В. Є. - Стимуляція спеціальної працездатності бігунів на 110 метрів з бар’єрами у тренувальному занятті в період розвитку втоми, Лопатенко Г. О., Виноградова О. О. (2019)
Іскра У. В. - Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор у воді, Позніхаренко Д. О., Ясько Л. В., Пітенко С. Л. (2019)
Лисенко О. М. - Реакція кардіореспіраторної системи за умов фізичних навантажень різного характеру в залежності від фізіологічної реактивності і стомлення, Федорчук С. В. (2019)
Ляшенко В. М. - Оцінка ситуативного копінгу як складової психологічного здоровя студентів спортивного профілю закладів вищої освіти в період екзаменаційної сесії, Гацко О. В., Гнутова Н. П. (2019)
Полковенко О. В. - Стан спадковості у студентів та його зв’язок із самооцінкою здоров’я, Омері І. Д., Тимчик О. В., Клименко Г. В. (2019)
Савченко В. М. - Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок із самооцінкою здоров’я, Буряк О. Ю., Комоцька О. С., Погребняк Ю. М., Якимчук О. А. (2019)
Савченко В. М. - Вивчення міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я студентами зі спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія", Мельник В. В., Поліщук В. Р., Руденко Д. М., Яцевський Б. І. (2019)
Федорчук С. В. - Стратегії подолання стресу у кваліфікованих спортсменів-веслувальників, Лисенко О. М. (2019)
Харченко Г. Д. - Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я, Яценко С. П., Неведомська Є. О. (2019)
Kovács K. - Risk factors in hungarian elite rythmic gymnastic from psychological aspect the relation among body image, motivation, burn-out and perceived coach and parent-autonomy support, Kéringer J., Gyömbér N., Lénárt Á. (2019)
Бонтлаб В. В. - Елементи договору: цивільно-правовий аспект, Панасюк С. В. (2014)
Чернега А. П. - Україна у вогні Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2014)
Перещ В. М. - Царська влада у мікенській Греції (за даними документів лінійного письма В) (2014)
Маркін В. І. - Регламентація злочинів проти свободи віросповідання у кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2014)
Карамишев Д. В. - Судове рішення про стягнення податкового боргу: реальність чи фікція? (2014)
Рарицька В. Б. - Асиметричність податкового права держави та податкового обов’язку платника податків: етатистський підхід (2014)
Головачова М. В. - Приєднання до електричних мереж як складова господарської діяльності з електропостачання (2014)
Казьмірик Ю. І. - Юридична природа Євразійської економічної комісії (2014)
Войцева К. Ю. - Податково-правовий патерналізм як властивість держави в етатистській доктрині податкового права (2014)
Банасевич І. І. - Гармонізація приватно-правового законодавства у сфері захисту прав споживачів за дистанційними контрактами (2019)
Богатчук М. О. - Поняття та ознаки наукового парку: загальнотеоретичні підходи (2019)
Зозуляк О. І. - Теоретико-правовий аналіз поняття та ознак непідприємницької юридичної особи (2019)
Костів І. Я. - Форс-мажор за договором контрактації (2019)
Мироненко І. В. - Зловживання суб'єктивним майновим правом як порушення меж його здійснення: зміст та правові наслідки (2019)
Олійник О. С. - Джерела корпоративного права України: особливості систематизації (2019)
Сабодаш Р. Б. - Ретроспективна дія законодавства про банкруство через призму практики Європейського Суду з прав людини та Конституційного Суду України (2019)
Стратюк О. М. - Теоретико-правові підходи до поняття "корпорація" в правових сім'ях (2019)
Кузьмич О. Я. - Учасники (суб'єкти) цивільних правовідносин як один із критеріїв визначення третіх осіб (2019)
Мороз Г. В. - Відображення інтересів в механізмі правового регулювання екологічних відносин: окремі аспекти (2019)
Яремак З. В. - Місце інституту вирішення земельних спорів в системі земельного права (2019)
Збирак Т. В. - Правові гарантії незалежності ЗМІ в Україні та Європейському Союзі (2019)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Адміністративне судочинство: багатозначність поняття (2019)
Козич І. В. - Становлення інформаційно-комунікаційної функції кримінально-правової політики (2019)
Круль С. М. - Проблеми використання ЄРДР як систему інформаційного забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень (2019)
Лека Ю. В. - Мотив злочину в законодавстві зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Медицький І. Б. - Криміносмертність в Україні: наслідки надзвичайних ситуацій та катастроф (2019)
Микитин Ю. І. - Визначення підходів до класифікації кримінально-процесуальних політик країн-членів Європейського Союзу (2019)
Петечел О. Ю. - Деякі питання кримінологічної характеристики агресивної злочинності жінок (2019)
Розвадовський В. І. - Перекладач у конституційному провадженні України, Литви та Німеччини: компаративне дослідження (2019)
Шпіляревич В. В. - Заходи безпеки у кримінальному та кримінальному процесуальному праві України (2019)
Яцина М. О. - Ознаки "неурядової організації" у сфері протидії злочинності (2019)
Книш В. В. - Історичні аспекти конституційно-правової відповідальності на українських землях у 1917-1920 рр (2019)
Титул, зміст (2019)
Стрельбіцький М. А. - Концепція кібербезпеки в інформаційних системах держприкордонслужби на стадії модернізації (2019)
Бучик С. С. - Реалізація групового визначення функціонального профілю захищеності та рівня гарантій інформаційно- телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу, Юдін О. К., Нетребко Р. В. (2019)
Бойченко О. С. - Метод розрахунку ймовірності реалізації загроз інформації з обмеженим доступом від внутрішнього порушника, Зюбина Р. В. (2019)
Оксіюк О. Г. - Практичне впровадження інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів, Мирутенко Л. В., Шестак Я. В. (2019)
Korniyenko B. - Modeling of information security system in computer network, Galata L. P. (2019)
Бичков О. С. - До концепції захищеної операційної системи (2019)
Бараннік В. В. - Кодування бітового представлення трансформант у рамках управління бітовою швидкістю відео, Рябуха Ю. М., Гуржий П. М., Твердохліб В. В., Шевченко І. О. (2019)
Лукова-Чуйко Н. В. - Синтез методів оцінювання електромагнітної сумісності радіотехнічних систем, Наконечний В. В., Сайко В. Г., Толюпа С. В. (2019)
Даков С. Ю. - Підвищення надійнісних показників програмно-орієнтованої мережі, Дакова Л. В. (2019)
Морозов В. В. - Дослідження методів проактивного управління відхиленнями на основі нейромереж в іт проектах, Кальніченко О. В., Мезенцева О. О. (2019)
Бучкевич I. Р. - Синтез конденсованих нітрогеновмісних гетероциклів заміщеного 1,4-нафтохінону, Курка M. С., Червецова В. Г., Крвавич А. С., Монька Н. Я., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2020)
Varlan K. E. - Modified phenolic resins and their compatibility with the components of epoxy-phenolic protective coatings, Chervakov D. O., Sverdlikovska O. S., Zahinayko E. C., Severenchuk I. M. (2020)
Girenko D. - Influence of Ti/Pt electrodes history on its electrochemical properties during electrolysis of NaCl, Shmychkova O., Velichenko A. (2020)
Grytsenko О. M. - Optimization of the technological parameters of the graft copolymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinylpyrrolidone for nickel deposition from salts, Naumenko O. P., Suberlyak O. V., Dulebova L., Berezhnyy B. V. (2020)
Кольцова Я. І. - Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням паливного шлаку, Нікітін С. В. (2020)
Полоз О. Ю. - Особливості міжфазної взаємодії в епоксидних композитах, наповнених силіцій карбідом, Штомпель В. І., Бурмістров К. С., Ебіч Ю. Р. (2020)
Rymar T. - Comparison of properties of liquid glass-based thermal insulation materials prepared by volume and contact grouting, Suvorin O. (2020)
Skіba M. І. - Plasma-chemical-assisted synthesis of silver nanoparticles using grape pomace waste, Vorobyova V. I., Pivovarov О. А., Sorochkina K. О., Shakun A. S. (2020)
Stavytskyi V. - Substituted pyrrolo I1,2-aI I1,2,4I triazolo_(I1,2,4I triazino-) ICI quinazoline-4a(5a)-propanoic acids: synthesis, spectral characteristics and anti-inflammatory activity, Voskoboinik О., Kazunin М., Nosulenko I., Shishkina S., Kovalenko S. (2020)
Сташенко К. В. - Синтез і властивості композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру полівінілбутиралю (вінілацетату з вініловим спиртом) та лізоцимом, Руденчик Т. В., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2020)
Струтинська Н. Ю. - Зв’язування катіонів цезію, цинку та хрому в умовах формування кальцій фосфатів апатитового та вітлокітового структурних типів, Данильчук Д. О., Слободяник М. С. (2020)
Ситар В. І. - Створення біодеградуючих композиційних матеріалів на основі полівінілового спирту, Сухий К. М., Мітіна Н. Б., Гармаш С. М., Лисиченко Б. О. (2020)
Фарат О. К. - Синтез похідних тетрагідроакридину в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака, Залізна Е. В., Варениченко С. А., Марков В. І. (2020)
Farafonov V. S. - Molecular dynamics study of an acid-base indicator dye in Triton X-100 non-ionic micelles, Lebed A. V., Khimenko N. L., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2020)
Черножук Т. В. - Енергетика іон-молекулярних взаємодій 1–1 електролітів в неводних розчинниках (2020)
Shabanova G. N. - Thermodynamic analysis of the possible existence of the ternary Вa3СоAl4O10 compound in the ВаО–СоО–Аl2O3 system, Korohodska A. M., Gamova O. A., Gaponova H. A., Levadnaya S. V. (2020)
Звернення головного редактора (2019)
Jiarui Liu - The reno-protective effect of metformin against type 2 diabetic rats via up-regulating renal tissue pigment epithelium-derived factor expression, Shuangjie Bi, Shandong Ye (2019)
Місюра К. В. - Прогнозування гормонально-метаболічних порушень у молодих жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням: ефективність застосування штучних нейронних мереж, Манська К. Г. (2019)
Товкай О. А. - Діагностично-лікувальний алгоритм комплексного хірургічного менеджменту хворих з новоутвореннями надниркових залоз (2019)
Захарченко Т. Ф. - Статеві й вікові особливості змін імунологічних показників у хворих на рак щитоподібної залози і хворих на токсичний зоб після радіойодотерапії, Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2019)
Шідловський В. О. - Серцеві наслідки тяжкого тиреотоксикозу та їх зміни у віддаленому періоді після хірургічного лікування, Шідловський О. В., Шеремет М. І., Павловський І. М., Курочкін Г. С., Кравців В. В., Скочило О. В., Гаплик Г. П. (2019)
Коритко О. О. - Віддалені результати корекції метаболічних порушень при синдромі полікістозних яєчників після лікування метформіном, Паньків І. В. (2019)
Пасєчко Н. В. - Особливості взаємозв'язків між вмістом тиреотропного гормону і деякими маркерами серцево-судинного ризику при субклінічному гіпотиреозі, Євстратьєва Ю. В. (2019)
Рикова О. В. - Тиреотропний гормон: важливі фактори впливу, які потрібно врахувати. Частина 2 (2019)
Исмаилов С. И. - Роль дислипидемии в развитии нефропатии у больных сахарным диабетом 2-го типа (обзор литературы), Муминова С. У. (2019)
Маслянко В. А. - Особливості діагностики та лікування вторинного гіпотиреозу (2019)
Паньків В. І. - Рецензія на монографію В.О. Шідловського, О.В. Шідловського, С.Й. Рибакова, В.В. Кравців "Первинний гіперальдостеронізм (поширеність, патогенез, діагностика, лікування)" (Тернопіль, 2019. 156 с.) (2019)
Байда Е. И. - Особенности динамики быстродействующего индукционно-динамического привода с бистабильным фиксатором положения контактов выключателя на базе постоянных магнитов, Литвиненко В. В., Чепелюк А. А. (2020)
Васьковський Ю. М. - Нагрів ротора турбогенератора за наявності дефектів обмотки ротора і форсуванні струму збудження, Гераскін О. А. (2020)
Гоман В. В. - Сравнение энергопотребления различными электродвигателями, работающими в составе насосного агрегата, Ошурбеков С. Х., Казакбаев В. М., Прахт В. А., Дмитриевский В. А. (2020)
Шуруб Ю. В. - Гармонійний аналіз комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу з тиристорним керуванням, Цицюрський Ю. Л. (2020)
Толмачев С. Т. - Магнитные свойства многокомпонентных гетерогенных сред с двоякопериодической структурой, Бондаревский С. Л., Ильченко А. В. (2020)
Баранов М. И. - Выбор допустимых сечений электрических проводов и кабелей в бортовых цепях электрооборудования летательных аппаратов (2020)
Беспрозванных А. В. - Погрешность контроля электроизоляционных конструкций по параметрам диэлектрической абсорбции в соответствии с концепцией неопределенности измерений, Костюков И. А. (2020)
Коліушко Д. Г. - Визначення глибини зондування ґрунту для розрахунку опору заземлювального пристрою підстанцій 35 кВ, Руденко С. С., Асмолова Л. В., Ткачова Т. І. (2020)
Сивокобиленко В. Ф. - Мультичастотний метод захисту від замикань фази на землю в компенсованих електричних мережах, Лисенко В. А. (2020)
Dehghani M. - A new methodology called dice game optimizer for capacitor placement in distribution systems, Montazeri Z., Malik O. P., Al-Haddad K., Guerrero J. M., Dhiman G. (2020)
Омельяненко Г. В. - Геометрические и электрофизические параметры обмотки якоря электромеханического преобразователя инерционного накопителя энергии для пригородного электропоезда, Оверьянова Л. В., Маслий А. С. (2020)
Бортняк В. А. - Дефінітивне визначення фінансового контролю в Україні (2014)
Бортняк К. В. - Юридичний статус працівника державної фіскальної служби України як представника правоохоронних органів (2014)
Карпенко М. О. - Деякі питання вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні (2014)
Мельников А. М. - Стадії укладення адміністративного договору, Поклонський А. С. (2014)
Перещ В. М. - Егейська морська держава (XVI – перша половина XV ст. до н. е.) (2014)
Рустамзаде А. Х. оглы - Вопросы дальнейшего усовершенствования закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в сфере развития судебно-правового совета (2014)
Зуєв В.А. - Правові проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в процес регулювання господарської діяльності в сфері поводження з відходами (2014)
Христинченко Н. П. - Щодо визначення поняття, ознак та значення адміністративних процедур у сфері науки (2014)
Гордов М. М. - Специфіка адміністративно-правового регулювання ліцензування та професійної атестації у сфері будівництва в Україні (2014)
Брух Х. І. - Концептуальні підходи до визначення родового об’єкта злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (2014)
Ибрахим С. С. И. - Охрана материнства в документах Международной организации труда (2014)
Слабошпицька У. О. - Особливості функціонування інституту міжнародного сертифікату з управління майном померлих осіб (Гаазька конвенція 1973 року) (2014)
Кукоба О. О. - Уточнення списку виборців в судовому порядку як гарантія реалізації громадянином конституційного права на участь у виборах (2014)
Гринцов О. В. - Порядок надання адміністративних послуг органами Державної фіскальної служби України (2014)
Козьяков Д. І. - Актуальні питання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування (2014)
Колядіна Н. Г. - Право на позов відповідно до німецької правової доктрини (2014)
Мороз В. П. - До питання запровадження у Кримінальному процесуальному кодексі України окремої ухвали (постанови) суду як виду судового рішення та кримінально-правове забезпечення його виконання (2014)
Романова Г. С. - Облікові обов’язки платника податків (2014)
Геллер Л. - Поэзия бесконвоя. Шукшин и традиция анархической литературы (2019)
Довганич М. - Образ втраченого дому в творчості Кадзуо Ішіґуро (2019)
Лакуста Т. - Топос дитинства у поезії Мозеса Розенкранца (2019)
Matiychak A. - Cognitive Function of Conceptual Metaphors in "The Raw Shark Texts" by Steven Hall (2019)
Дроздовський Д. - Традиції скептицизму й дискурс постправди в британських постпостмодерністських романах (2019)
Табачникова О. - Бескомпромиссный компромисс Сергея Довлатова – от "наших" к ненашим (2019)
Ангелов А. - Против модерности: концепции Эмиля Штайгера, Михаила Лифшица и Ганса Зедльмайра. Часть 2 (2019)
Гайжюнас С. - У истоков современного литовского литературоведения. Феномен Йозефа Эрета (2019)
Червінська О. - Джаз – "це інший можливий погляд на світ…" (Рецензія на монографію: Маценка, С. (ред.) (2019). Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії. Львів : Срібне слово, 396 с.) (2019)
Борисов В. В. - Використання сучасних автоматизованих систем управління навчальним закладом для складання розкладу, Литвинов А. С. (2015)
Алексеєнко-Лемовська Л. В. - Методична компетентність вихователів дошкільних навчальних закладів: сутність та концептуальні засади (2015)
Білик В. Г. - Понятійний апарат дослідження проблеми формування готовності майбутніх вчителів до здоров'яформувальної діяльності в початковій школі (2015)
Гарник І. - Чинники та засоби розумового розвитку дитини у системі у системі дошкільного виховання Великої Британії (2015)
Гирич З. И. - Современные методы и приемы обучения речевому общению на русском языке иностранных тюркоязычных студентов инженерного (2015)
Гришина О. А. - Аналіз фахових наукових текстів для читання англійською мовою майбутніми інженерами (2015)
Застело О. В. - Комплексне застосування математичних методів у експерементному оцінюванні рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності слухачів (2015)
Інь Хань - Педагогічна взаємодія як важливий чинник удосконалення етнохудожньої підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Керпатенко Ю. В. - Абревіація як спосіб економії мовних засобів у підготовці слухачів мовних курсів до комунікації у суспільно-політичному полі, Щербина О. О. (2015)
Кміта Є. В. - Методична система перепідготовки диспечерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Німеччині (2015)
Король Т. Г. - Адаптивний тестовий контроль англомовної компетентності в читанні фахової літератури студентами немовних спеціальностей (2015)
Кузьменко В. Й. - Оргаційно-педагогічні передумови формування понять у стршокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в умовах профільного навчання (2015)
Лю Веньцзун - Аналіз результатів експериментального дослідження формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Михалюк А. М. - Значущість українського фортепіанного мистецтва як засобу формування виконавської культури майбутніх учителів музики (2015)
Ніколаєв К. Д. - Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору передпідготовки вчителів (2015)
Паршикова О. О. - Послідовність засвоєння іноземної мови молодшими школярами як одна із передумов визначення змісту іншомовної освіти учнів початкової школи (2015)
Синекоп О. С. - Особистісний компонент в особистісно-діяльнісному підході навчання ангійської мови студентів технічних спеціальностей засобами міждисциплінарних зв’язків (2015)
Федосєєв С. Е. - Форми і методи інтерактивного навчання алгебри і початків аналізу (2015)
Чжан Лу - Сутність, зміст і структура диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики до роботи у ЗНЗ (2015)
Андрейків Х. В. - Характеристика традиційного ткацтва і кравецтва бойків (друга половина ХІХ – середина ХХ століття) (2015)
Бей Р. В. - Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки АН УРСР (1945–1956) (2015)
Березовська В. В. - Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр. (2015)
Бородай І. С. - Становлення теорії кріоконсервації сім’я сільськогосподарських тварин (2015)
Булах Т. Д. - Поширення знань в українському селі засобами пропаганди в 1953–1964 рр. (2015)
Ващенко С. В. - Внесок конструкторських колективів доби Другої світової війни у відбудову народного господарства УРСР: історіографія питання (2015)
Герус-Бахтіна Н. А. - Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни (2015)
Кравець О. П. - Державно–церковні відносини у Польщі в 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад (2015)
Ототюк О. В. - Повсякденність творчих постатей, працівників освіти та культури, творчих організацій - рушійних сил українізації у 1920 - на початку 1930-их рр. (2015)
Скрипник А. Ю. - Офіційна і обігова документація мілітарного змісту та її місце в роботі цивільних установ Київського генерал-губернаторства в 30-х-50-х рр. ХІХ ст. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бондар В. І. - Класична та адаптивна педагогіка в умовах багатоваріантного розвитку вищої педагогічної освіти, Шапошнікова І. М., Севастюк М. С. (2015)
Благун Н. М. - Управління якістю діяльності загальноосвітньго навчального закладу у контексті модернізації освіти (2015)
Динько В. А. - Педагогічний експеримент з впровадження організаційно-педагогічних умов у підготовку кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки (2015)
Жарких Ю. С. - Розвиток творчих навичок застосування студентами формальних знань, Лисоченко С. В., Третяк О. В. (2015)
Закалюжний В. М. - Прикладний зміст шкільної фізики як фактор навчальної мотивації учнів (2015)
Кардаш Н. В. - Музейна педагогіка: ретроспективний аналіз (2015)
Коберник О. М. - Урок трудового начання: кометентнісно орієнтовані цілі та структура (2015)
Кудрик К. О. - Англійська мова та міжнародний туризм: сучасні тенденції розвитку та взаємодії (2015)
Макаренко Л. Л. - Стратегія змін освітньої системи України у контексті глобалізації світового освітнього простору: інформаційно-інформатичний аспект, Маргітич М. Я. (2015)
Михайлова І. В. - Особливосі автономного навчання німецької мови у вищій школі (2015)
Мойко О. С. - Історія формування інформатики як навчального предмету і як фундаментальної науки в Україні (2015)
Моклюк М. О. - Математичне моделювання фізичних явищ та процесівна прикладі розв'язування задач, Лисий М. В. (2015)
Подопригора Н. В. - Дидактичні умови та вимоги створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики (2015)
Руденко Л. М. - Особливості агресивної поведінки та проявів у дітей з помірим ступенем розумової відсталості (2015)
Ткачук С. І. - Особливості підготовки інженерів-педагогів для системи професійно-технічної освіти (2015)
Федчишин О. М. - Експерементальний метод навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму (2015)
Шарапа Г. Ф. - Формування діагоностичних вмінь педагога як важлива умова його готовності до виховання почуття людської гідності (2015)
Шевчук О. В. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики в процесі особистісно орієнтованого навчання на лабораторних практикумах (2015)
Щербак С. М. - Інтеграційний підхід у вивченні біології - ефективний шлях до підвищення якості освіти та формування творчих компетентностей школярів (2015)
Верес О. В. - Особливості зародження то розвитку єврпопейського кооперативного руху: средина ХІХ - початок ХХ ст. (2015)
Гай-Нижник П. П. - Викрадення банкіра А. Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) (2015)
Дорошенко В. С. - Культура як історична цінність українського суспільства (2015)
Земзюліна Н. І. - Населення українських міст в першій третині ХХ ст.: етнодемографічна характеристика (2015)
Пількевич В. О. - Культурні пам’ятки Києва у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2015)
Росицький В. - Санітарно-гігієнічна складова фронового побуту Червоної армії в період 1941-1942 років (2015)
Салата Г. В. - Аспектуалізація діяльності публічних бібліотек України у проблемному полі державної інформаційної політики (2015)
Судинович С. П. - Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI-XVIІ століття (2015)
Швидченко Т. М. - Причини та передумови Першого Зимового походу армії УНР 1919–1920 рр. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Савчин М. В. - Право на самовизначення та сецесія (2019)
Барабаш Б. А. - Основные направления конституционно-правовых исследований в ведущих странах мира (2019)
Крусян А. Р. - Конституційно-правовий статус з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення (2019)
Іншеков М. В. - Тактика дій працівниківНаціональної поліції у малих групах при виконанні службових завданьв умовах міста, Любутіна Я. В. (2019)
Лизогуб Я. Г. - Науковий нарис законодавчих прогалин у злочинах терористичної спрямованості (2019)
Семенюк О. Г. - Механізм зародження терористичного руху (2019)
Кохан Н. В. - Вирішення трудових спорів у спрощеному позовному провадженні (2019)
Волощук О. Т. - Арбітраж AD HOC: поняття та специфічні риси, Гетманцев М. О. (2019)
Динник І. П. - Механізми реформування судової системи в Україні: реалії та очікування (2019)
Гладкий В. В. - Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні (2019)
Гальченко В. С. - Корупція і безпечне довкілля (2019)
Євтушенко О. - Корупція і права людини (2019)
Подоляка Т. О. - Створення спеціалізованих судових органів як спосіб боротьби з корупцією (на прикладі Вищого антикорупційного суду) (2019)
Погрібний С. О. - Публічні інтереси у цивільному судочинстві та конституційному провадженні: міжгалузевий погляд на захист (2019)
Майданик Н. Р. - Юридична техніка вирішення цивільного спору судом: поняття, моделі, стилі (2019)
Лизогуб Я. Г. - Кримінальний закон vs. перевищення влади або службових повноважень: дискусія триває (2019)
Панов М. І. - Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім'ї, Гальцова В. В. (2019)
Геселев О. В. - Проблемні питання розсекречування та використання у кримінальному провадженні ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2019)
Ковалко Н. М. - Сутність фінансових правовідносин: історія та сучасність (2019)
Антонюк І. В. - Корупція і державна служба (2019)
Головань В. - Корупція і судова реформа (2019)
Череп'яна Н. О. - Корупція і права людини (2019)
Копиленко М. - Навчатися демократії (Рецензія на монографію Ярослава Пилинського "Деліберативна освіта в умовах децентралізації") (2019)
Бережна Н. - Процедура взаємного узгодження: національний та міжнародний досвід (2019)
Бірюков О. - Аналіз основних прогалин функціонування CRS (2019)
Косенкова А. - Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки (2019)
Горбулін В. П. - Космічна стратегія та перспективи розвитку країни (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (4 грудня 2019 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (18 грудня 2019 р.) (2020)
Горбулін В. П. - Про результати виконання цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 р.) (2020)
Бруяко І. В. - Колекція Стародавнього Єгипту у зібранні Одеського археологічного музею НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 р.) (2020)
Солдаткін О. П. - Біосенсори — аналітичні прилади нового покоління (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 р.) (2020)
Загородній А. Г. - Про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій" на 2017–2019 рр. (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 р.) (2020)
Дегтярев О. В. - Космос і океан: що ближче? (2020)
Куссуль Н. М. - Моніторинг сільськогосподарських земель в Україні: міф чи реальність? (2020)
Український правопис: історія та сьогодення (семінар для редакторів наукових журналів НАН України) (2020)
Практичні питання нової редакції українського правопису (інтерв’ю з кандидатом філологічних наук О. І. Скопненком) (2020)
Радченко А. І. - Видавничі проєкти НАН України: гендерний аспект авторства, Сівова Т. Ю. (2020)
Гожик П. Ф. - Шлях геолога (до 80-річчя академіка НАН України О. Ю. Лукіна) (2020)
Макарова О. В. - Жінка, яка надихає (до 70-річчя академіка НАН України Е. М. Лібанової) (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Г. Петрова (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Стржемечного (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. Я. Валаха (2020)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Авраменка (2020)
Соснін О. В. - Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі. (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) (2019)
Демський Е. Ф. - Відповідальність за порушення в сфері господарювання на теренах України, Дураєва Н. В., Демський О. С. (2019)
Кошель Н. М. - Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України (2019)
Нікітін Д. Ю. - Обумовленість кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів (2019)
Триньова Я. О. - Проблеми реформування системи органів правопорядку України у сфері протидії організованій злочинності та шляхи їх вирішення (2019)
Пархоменко А. А. - Проблема приєднання Європейського Союзу до європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2019)
Левіна Г. М. - Правове регулювання спеціального використання рідкіснихі таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, занесенихдо Червоної книги України (окремі аспекти) (2019)
Борових Д. О. - Корупція та фінансовий контроль електронного декларування (2019)
Савела В. - Корупція і права людини (2019)
Макаренко О. - Європейський суд з прав людини як механізм захисту прав платників податків у розрізі аналізу прийнятихним рішень (2019)
Поліщук Р. - Правові колізії щодо сплати ПДВ в ліквідаційній процедурі страховиків (2019)
Форсюк В. - Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства (2019)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" (2019)
Миронюк Р. В. - Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права (2014)
Остапенко О. І. - Таємниця слідства як важливий елемент подолання протидії розслідуванню (2014)
Фролов Ю. М. - Загальна характеристика безпритульності та бездоглядності дітей як антисоціальних явищ (2014)
Бортняк К. В. - Особливості юридичної відповідальності працівників органів публічної адміністрації за вчинення аморальних дій (2014)
Вітвіцький С. С. - Наукові дослідження проблеми контролю у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: пострадянський період (2014)
Губерська Н. Л. - Ліцензування діяльності вищих навчальних закладів України як адміністративна процедура (2014)
Домашенко М. В. - Проблемні аспекти сурогатного материнства в Україні, Грушко Ж. В. (2014)
Красіліч Н. Д. - Актуальні проблеми правової охорони навколишнього природного середовища міст України (2014)
Макух О. В. - До проблеми визначення повноважень органів, що представляють публічні інтереси у фінансових правовідносинах (2014)
Мартинюк О. В. - Спадкування за заповітом в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) (2014)
Маслова-Юрченко К. О. - Права та обов’язки сторін за договором андеррайтингу цінних паперів (2014)
Мельников А. М. - Класифікаційні підстави поділу злочинних угруповань в Україні (2014)
Михайлюк Г. О. - Міжнародний договір як методологічне підгрунтя правового регулювання комерційних позначень (2014)
Перещ В. М. - Адміністративно-територіальний устрій Криту (XVII–XV ст. до н.е.) (2014)
Рябченко Я. С. - Деякі теоретичні і практичні аспекти розгляду і вирішення справ з оскарження нормативно-правових актів в адміністратвиному судочинстві України (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо перспектив колективно-договірного регулювання праці в сучасних умовах господарювання (2014)
Шпенов Д. Ю. - Місце державної судової адміністрації у здійсненні управління службою суддів в Україні (2014)
Соловйов О. В. - Аналіз деяких законодавчих положень щодо недопущення дискримінації у сфері здійснення економічних прав і свобод (2014)
Перощук З. І. - Правові питання об’єктів бюджетних правовідносин (2014)
Тупицька Є. О. - Відповідальність за новаційним договором позики (2014)
Говорун Д. М. - Публічний характер діяльності суду при перегляді судових рішень в апеляційному і касаційному провадженнях (2014)
Серьогін С. Ю. - Дослідження поняття "корпорації" та "корпоративні відносини" в Україні, інших країнах континентальної Європи та США (2014)
Андреєв Р. Г. - До питання щодо ознак податково–контролюючої діяльності (2014)
Буракова А. М. - До питання про відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок (2014)
Могильницький М. С. - "Фінансова допомога" та "звичайні ціни" як корегуючи важелі формування бази оподаткування в контексті вирішення податкових спорів (2014)
Василик Ю. Б. - Проблеми оскарження та скасування рішень у справах про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Боровський О. О. - Специфіка форм використання об’єктів права інтелектуальної власності (2014)
Лєшньова Н. О. - Професійно-орієнтоване читання в університеті: актуальні питання, Павлова Л. В. , Сергеєва О. А. (2019)
Наливайко О. О. - Stop motion проекти як засіб формування цифровоі компететності здобувача освіти (2019)
Нікольський С. Б. - Особливості використання цифрових засобів навчання при викладанні майбутнім учителям інформатики дисципліни "Мови програмування", Сирчина С. В. (2019)
Попенко Н. В. - Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження соціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання (2019)
Портян М. О. - Вплив наочних засобів навчання на розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників, Головченко Н. П. (2019)
Посохов С. І. - Музей закладу вищої освіти в контексті позашкільної освіти: актуальні завдання (2019)
Прокопенко І. А. - Професійне вигорання педагогів як психолого-педагогічна проблема (2019)
Селегень М. В. - Методи навчання розрахункових умінь студентів машинобудівного коледжу (2019)
Твердохлеб Т. С. - Формирование научно-исследовательской компетентности студентов Киевской духовной академии в процессе педагогического образования (конец ХIX – начало XX века) (2019)
Фоменко Г. Р. - Напрями інноваційної діяльності в процесі підготовки магістрів спеціальності "Геодезія та землеустрій", Ряпухін В. М., Саркісян Г. С., Синовець О. С. (2019)
Фоміна Л. В. - Формування культури спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти (2019)
Ovsiannikova A. V. - Formation of future doctors’ professional culture, Lutaieva T. V. (2019)
Пилипчук К. В. - Компаративний аналіз природоохоронних норм у кримінальному законодавстві Радянської України (2019)
Риндюк І. І. - Розвиток законодавства іноземних держав та України щодо відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння (2019)
Кропивна К. О. - Розмежування юрисдикцій судів за предметом розгляду трудових спорів (2019)
Дудоров О. - Проблеми кваліфікації зловживання впливом у судовій практиці (2019)
Туляков В. О. - Теорія кримінальної законотворчості: перспективи новітніх підходів (2019)
Кресін О. В. - Міжнародний успіх українського порівняльного правознавства (2019)
Нелін О. І. - Ідеологія захисту прав людини в Україні в мирний час і під час збройних конфліктів (війни) (2019)
Дерій В. В. - Корупція і права людини (2019)
Перше організаційне засідання Науково-експертної ради Національного агентства з питань запобігання корупції (2019)
Наукова рецензія на книгу Коломієць Ю. Ю. "Кримінально-правова ідеологія: філософсько-правове дослідження" (2019)
Риндюк І. І. - Медико-правовий аналіз впливу алкоголю щодо керування транспортними засобами у стані сп'яніння в Україні та іноземних державах (2019)
Шульженко Ф. П. - Становлення ідеї демократичної, правової державності в політичному процесі англійського суспільства XVII століття, Маркарян М. В. (2019)
Нікітін Ю. В. - Методологія наукового дослідження та її значення для кримінології та запобігання злочинності (2019)
Таджібаєва Д. А. - Кримінально-виконавче законодавство Узбекистану: стан, проблеми та перспективи (2019)
Смокович М. І. - Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Перепелюк В. Г. - Окремі міркування щодо удосконалення організації та порядку діяльності Верховного Суду (2019)
Таран А. Ю. - Деякі аспекти виконання рішень про стягнення аліментів (2019)
Кубко А. Є. - Завдання держави і приватні інтереси (деякі проблеми балансу і противаг) (2019)
Правила прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (2019)
Бібік Н. М. - Навчально-методичний комплект з курсу "я досліджую світ" у вимірах компетентнісно орієнтованого навчання (2019)
Васильєва Д. В. - Електронний навчальний посібник з математики (2019)
Вашуленко О. В. - Реалізація завдань змістових ліній початкового курсу мовно-літературної освіти у підручнику з читання (2019)
Вашуленко О. П. - Принципи добору системи вправ до підручника з геометрії для ліцею, Сердюк Е. Г. (2019)
Головко М. В. - Навчальні проєкти в курсі фізики гімназії та їх реалізація засобами сучасного підручника як складник методики компетентнісно орієнтованого навчання (2019)
Гупан Н. М. - Динаміка змін методичного апарату шкільного підручника за часів незалежності України (на прикладі правознавства), Пометун О. І. (2019)
Жук Ю. О. - Оцінювання старшокласниками ролі структурних складників підручників природничого циклу в організації власної навчальної діяльності, Ващенко Л. С. (2019)
Засєкін Д. О. - Навчально-методичне забезпечення поглибленого вивчення фізики в основній школі (гімназії) (2019)
Калініна Л. М. - Управління культурним розвитком особистості в змісті підручника для керівників сфери освіти, Козлов Д. О. (2019)
Кришмарел В. Ю. - Методи навчання філософії в контексті компетентнісно орієнтованої історичної і громадянської освіти в ліцеї (2019)
Крячко І. П. - Пропедевтика астрономічних знань учнів гімназії засобами сучасного підручника фізики (2019)
Листопад Н. П. - Реалізація змістового блоку "величини" у НМК з математики для першого циклу НУШ (2019)
Малієнко Ю. Б. - Теоретичні засади візуалізації змісту підручників з історії для старшої школи у контексті компетентнісного навчання (2019)
Матяш Н. Ю. - Відображення питання здоров’я і безпеки життя людини у змісті шкільних підручників з біології (2019)
Мачача Т. С. - Методологічні засади формування культурологічного змісту варіативного складника профільної технологічної освіти (2019)
Назаренко Т. Г. - Дидактичні можливості підручника економіки для формування в учнів ліцею підприємницької компетентності (2019)
Науменко С. О. - Зарубіжний досвід використання електронних освітніх ресурсів як інструменту підготовки здобувачів базової середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання (2019)
Петрук О. М. - Підручник української мови як засіб формування мовленнєвої компетентності в учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин, Кохно Т. Н. (2019)
Пономарьова К. І. - Дидактичні вимоги до підручника з української мови для початкової школи в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2019)
Редько В. Г. - Готовність учителів до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів сучасної початкової школи: аналіз результатів анкетування, Полонська Т. К. (2019)
Ремех Т. О. - Розвиток історичної компетентності десятикласників засобами підручника історії України (2019)
Тарара А. М. - Педагогічні умови й методичні особливості реалізації змісту спецкурсу інженерно-технічного спрямування у процесі профільного навчання технологій, Сушко І. А. (2019)
Трубачева С. Е. - Особливості проектування змістового складника освітнього середовища гімназії (2019)
Хорошковська Т. П. - Формування умінь усного мовлення в молодших школярів – представників національних меншин на уроках української мови (2019)
Шевчук Л. М. - Вправи і завдання для словникової роботи учнів 1 класу ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин у підручниках з української мови (2019)
Шелестова Л. В. - Сучасний підручник як засіб розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання (на матеріалі підручника з української літератури) (2019)
Яценко Т. О. - Компетентнісно орієнтований підручник української літератури для учнів 11 класу (2019)
Галькевич М. - Організаційно-економічний механізм управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств (2017)
Громова А. - Зміни у податковому законодавстві щодо транспортного податку, Козак Г. (2017)
Гринчишин Х. - Планування фінансово-економічного розвитку транспортного підприємства, Устинович Н. (2017)
Шкуренко О. - Контрейлерні перевезення як напрям розвитку ринку транспортних послуг, Попова Ю., Панов А. (2017)
Грознецька Л. - Приватизація залізниць як інструмент реформування галузі, Переверзєва Н. (2017)
Двуліт З. - Управління в сфері орендних відносин на залізницях, Звіздогляд О. (2017)
Двуліт З. - Діяльність дорожнього учбово-методичного центру охорони праці в системі економіко-екологічного управління Одеською залізницею, Чабаненко Б. (2017)
Овруцька В. - Економічно-обгрунтовані витрати та механізм управління ними на залізничному транспорті (2017)
Пилипeнкo O. - Сутнiснi oсoбливoстi тa умoви зaбeзпeчeння ефeктивнoстi iнтeрмoдaльних пeрeвeзeнь, Бoйкo О. (2017)
Садюк А. - TIF як один із механізмів оновлення підприємств у сфері залізничного транспорту (2017)
Соколова Е. - Особливості фінансової діяльності на підприємствах залізничного транспорту, Білецька А. (2017)
Яновська В. - Підвищення ефективності бізнес-процесів в системі пасажирських залізничних перевезень, Дідович О. (2017)
Яновська В. - Впровадження інформаційних технологій у системі управління підприємством з великою кількістю автоматизованих робочих місць, Костік А. (2017)
Костюченко Л. - Оцінка системи управління якістю організації міжнародних залізнично-морських перевезень, Лавренюк О. (2017)
Андрєєва О. - Споживче кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Костецький О. (2017)
Андрєєва О. - Аспекти кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах, Онищенко Д. (2017)
Блінда Л. - Місія муніципальної влади щодо громадянського суспільства: теоретичні аспекти та практичні кроки, Василик О. (2017)
Бойко О. - Сучасні підходи до вирішення конфліктів в управлінській діяльності підприємств, Дідовець І. (2017)
Виноградова В. - Емоційний інтелект як необхідна складова особистості керівника адміністративної служби, Василик О. (2017)
Костюченко Л. - Стратегічний аналіз ринку молочної продукції у Київській області, Дяченко А. (2017)
Кравченко О. - Конкурентоспроможність послуг як складова фінансової безпеки банків (2017)
Кравченко О. - Управління прибутком сільськогосподарських підприємств, Кривенко А. (2017)
Пилипенко О. - Конкурентоспроможність ТОВ "Укрлогістика" на ринку логістичних послуг, Маначинська В. (2017)
Радзієвська С. - Політекономія глобального економічного циклу (2017)
Радзієвська С. - Регіональні процеси у глобальній економіці (2017)
Савіцька Г. - Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, Попова В. (2017)
Яновська В. - Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин і чинник інтелектуалізації праці, Микитюк А. (2017)
Ярим-Агаєв О. - Світовий ринок смартфонів і становище України на ринку, Черній В. (2017)
Ільчук В. - Стан та перспективи використання альтернативної енергетики в Україні, Краснянська Ю. (2017)
Gutlyanskii V. Ya. - On the quasilinear Poisson equations in the complex plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2020)
Kurdachenko L. A. - On ideals and contraideals in Leibniz algebras, Subbotin I. Ya., Yashchuk V. S. (2020)
Миронцов Н. Л. - Решение обратной задачи электрометрии скважин повышенного вертикального разрешения (2020)
Багно А. М. - О влиянии слоя идеальной сжимаемой жидкости на поверхностную неустойчивость несжимаемого упругого полупространства, подверженного конечным начальным деформациям (2020)
Никитина Н. В. - Бифуркации связанных нелинейных осцилляторов с подобной кинематикой, Талимонова О. Ю. (2020)
Сторожук Є. А. - Сумісні скінченні елементи з векторною апроксимацією невідомих для розрахунку тонких оболонок складної геометрії (2020)
Дорошенко І. Ю. - Люмінесценція гідроксилапатиту кальцію при рентгенівському опроміненні, Подуст Г. П., Дегода В. Я. (2020)
Кудь І. В. - Синтез безрозмельного композиційного порошку Si3N4—ZrN, Єременко Л. І., Крушинська Л. А., Зяткевич Д. П., Згалат-Лозинський О. Б., Широков О. В., Проценко Л. С. (2020)
Ільєнко В. А. - Експериментальні спостереження методами МТЗ та МВП локальних геологічних структур Побузьського гірськорудного району (Завалля), Бурахович Т. К., Кушнір А. М., Ширков Б. І. (2020)
Клименко Н. Ю. - Процес вивільнення активної речовини з модельної композитної системи на основі чорного чаю та кремнеземів, Крупська Т. В., Туров В. В. (2020)
Мельник В. І. - Інтродукція та охорона ex situ флористичного різноманіття Кавказу в Україні, Діденко С. Я. (2020)
Скоробогатов О. Ю. - Структурні механізми взаємодії дефосфорильованих 2`-5`-триаденілатів з білком S100A1, Жуков І. Ю., Ткачук З. Ю. (2020)
Пастер І. П. - Імунологічні реакції щурів на трансплантацію мікроінкапсульованої тканини щитоподібної залози людини, Баранова Л. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2020)
Інформація для авторів журналу "Доповіді Національної академії наук України" (2020)
Патлачук О. В. - Юридична техніка природоохоронних норм українського козацтва (2019)
Щербина В. С. - Особливості правового режиму державного майна, закріпле ного за закладами освіти, культурними та медичними закладами державної форми влас ності, Бондар Т. В. (2019)
Баранов О. А. - Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту (2019)
Кошель Н. М. - Спрощене позовне провадження: швидке вирішення справи чи позбавлен ня права на касаційне оскарження? (2019)
Нелін О. І. - Правові аспекти забезпечення прав людини в сучасному геополітичному про сторі та в Україні (2019)
Курінний Л. - Рецензія на книгу В. Валлє "Влада і свобода. Реквієм за Нікколо Мак'явеллі" (2019)
Вереша Р. В. - Біоетизація кримінального права (2019)
Баранова Ц. С. - Територіальна громада в умовах децентралізації: реалії та перспективи (2019)
Курепіна О. Ю. - Врахування зарубіжного досвіду при вдосконаленні законодавства України щодо закупівлі вугілля для соціально значущих об’єктів (2019)
Соснін О. В. - Розуміння інформації в структурі юридичної науки, Гордієнко С. Г. (2019)
Сергєєв К.О. - Вплив на законодавчу діяльність фактору часу в умовах розвитку інформаційних технологій (2019)
Нелін О. І. - Нотаріальна діяльність в Україні в умовах зближення правових систем і глобалізації права: виклики часу (2019)
Кірін Р. С. - Проблеми визначення суб'єктного складу порушення вимог щодо охорони надр (2019)
Цуркан М. І. - Професійна компетентність у процедурах добору на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання суддів (2019)
Лесько А. О. - Ціна позову в контексті реалізації права на касаційне оскарження судового рішення (2019)
Міжнародний успіх українського порівняльного правознавства (2019)
Донець В. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби, звільнення з публічної служби (2019)
Янчук О. Б. - Становлення та розвиток пробації в Україні: сучасний стан і перспективи (2019)
Оніщук О. М. - Класифікація батьківських прав (2019)
Кропивна К. О. - Про віднесення справ з примусового стягнення коштів за робоче місце, призначене для інвалідів до господарської юрисдикції (2019)
Бортун М. І. - Повноваження прокурора під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій (2019)
Клочков В. Г. - Нагляд прокурора за додержанням законів оперативними підрозділами кримінально-виконавчої служби (2019)
Соснін О. В. - Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України (2019)
Бочарова Н. В. - Конституціоналістика у видавництві Оксфордського університету (2019)
Вільям Еліот Батлер (2019)
Капишін С. М. - До ідеї верховенства права через призму практики міжнародних організацій (2018)
Иванников И. А. - Социально-правовое государство (2018)
Біленко В. І. - Поняття договору про допоміжні репродуктивні технології (2018)
Смокович М. І. - Зразкові і типові справи як механізм забезпечення єдності судової практики (2018)
Бочарова Н. В. - Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу (2018)
Клочков В. Г. - Проблеми розгляду заяв, повідомлень про вчинення злочинів (2018)
Вінник О. М. - Цифровізація економіки: проблеми нормативно правового забезпечення (2018)
Зельдіна О. Р. - Податкові пільги як складова інвестиційної привабливості України, Гришко В. В. (2018)
Попович Т. Г. - Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду (2018)
Гетьманцева Н. Д. - Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад (2018)
Бондарчук Н. В. - Проблеми реформування інституту нотаріату в Україні як об'єктивного явища в сучасній правничій парадигмі (2018)
Соснін О. В. - Про потребу осягнути політико-правові загрози нової інформаційно- комунікаційної реальності (2018)
Тези переможців підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018)
Глянько О. С. - Правообмеження особи: загальнотеоретичний аспект (на прикладі особи, засудженої до позбавлення волі) (2018)
Чеченко К. О. - Реалізація права особи на допуск до професійної діяльності судді в контексті природно-правової теорії праворозуміння (2018)
Романюк І. М. - Громадянське суспільство як простір дляфункціонування інформаційних правовідносин (2018)
Фуріна А. І. - Внутрішньо переміщені особи: національна модель та міжнародні стандарти (2018)
Грицай Д. І. - "Розумні роботи": деякі проблеми визначення правового статусу (2018)
Берзін П. С. - Предмет і методи сучасного дослідження історії Київської школи кримінального права (2018)
Розовський Б. Г. - Мені соромно бути юристом! (2018)
Хоменко В. О. - Припинення зобов'язань господарського товариства як наслідок ліквідації (2018)
Цюра В. В. - Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки (2018)
Бортун М. І. - Особливості реалізації прокурором своїх функцій в кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні (2018)
Кардаш О. Я. - Корупція в Україні (2018)
Соснін О. В. - Про потребу юридичної науки осягнути і врахувати в праві нову інформаційно-комунікаційну реальність наукової та інженерно-освітньої праці, Кононець М. О. (2018)
Маріц Д. О. - Поняття інформаційного регулятора суспільних відносин (2018)
Антонюк М. В. - Правова природа права постійного землекористування в історичній ретроспективі, Сидорчук О. Є. (2018)
Вінник О. М. - Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації (2018)
Козуб І. Г. - Деякі аспекти представництва роботодавців у трудових правовідносинах (2018)
Круглий стіл "Інститут помилування в Україні" (2018)
Європейська правнича традиція та сучасна правова культура (2018)
Степковскі А. - Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: доктринальні основи, Банасюк Й. (2018)
Смокович М. І. - Незалежність судді як складова принципу верховенства права (2018)
Pokhodun Yu. - Termination of contractual agency by the act of parties from a comparative perspective (2018)
Бортун М. І. - Забезпечення ефективності досудового розслідування в контексті останніх змін до КПК України (2018)
Ковальчук А. М. - Проблемні питання примирення в межах закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2018)
Клочков В. Г. - Прокурорський нагляд за розглядом заяв, повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень (2018)
Триньова Я. О. - Роль кримінального права у вирішенні екологічних проблем (2018)
Алієва-Барановська В. М. - Злочини у сфері інформаційної безпеки (2018)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах (2018)
Кушнір І. М. - Удосконалення господарського законодавства України у сфері будівельної діяльності (на прикладі скасування пайового внеску) (2018)
Бігунець І. М. - Роль захисника у спеціальному досудовому розслідуванні (2018)
Гель А. П. - Вітчизняне законодавство у сфері правового регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині (2018)
Комітетські слухання на тему: "Доступ молоді до вищої освіти в Україні" (2018)
Козуб І. Г. - Правовий аспект в питаннях охорони праці осіб зі зниженою працездатністю, Шкурей О. А. (2018)
Бевза А. С. - Ринок цінних паперів як складова інформаційної безпеки (2018)
Соснін О. В. - Безпекові проблеми інформаційно комунікаційної діяльності (2018)
Яценко С. С. - Захист майнових прав та законних інтересів усунутих учасників у процедурі націоналізації господарського товариства (2018)
Zhuravel М. V. - Analysis of the ways in which a permanent establishment may arise under article 5 of the OECD model tax convention and comparisons with the equivalent provision in the un model convention (2018)
Черновський О. К. - Тестова форма контролю, як складова підготовки кваліфікованого юриста, Турман Н. О. (2018)
Верьовкіна Д. - Корупція у сфері незаконного видобування бурштину (2018)
Гордієнко Д. - Корупція і національна безпека (2018)
Карпа В. - Корупція і права людини (2018)
Гладіліна А. В. - Корупція і судова реформа (2018)
Bakurova A. - Fuzzy modeling of verbal information for production systems, Pasichnyk M., Tereschenko E. (2019)
Бушуєв С. Д. - Нелінійні стратегії в управлінні інфраструктурними програмами, Козир Б. Ю., Запривода А. А. (2019)
Beskorovainyi V. - Optimization of transportation routes in a closed logistics system, Kuropatenko O., Gobov D. (2019)
Vasyuta K. - Building the air defense covert information and measuring system based on orthogonal chaotic signals, Zots F., Zakharchenko I. (2019)
Владов С. І. - Розробка інформаційної та динамічної моделей контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Шмельов Ю. М., Пилипенко Л. М., Котляров К. Г., Грибанова С. А., Гусарова О. В. (2019)
Маковейчук О. М. - Інформаційна технологія побудови та використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності (2019)
Mikhnova A. - Method for evaluating the efficiency of upgrading specialized information systems, Mikhnov D., Chyrkova K. (2019)
Bushuyeva N. - Agile leadership of managing innovation projects, Bushuiev D., Bushuieva V. (2019)
Zachko O. - Models of project teams’ formation in a safety-oriented system, Kobylkin D., Kovalchuk O. (2019)
Маслюк І. О. - Напрями активізації модернізаційних зрушень у сільськогосподарському виробництві України (2019)
Momot T. - Balanced management of stakeholder relationships in the heating sphere, Sincheskul I., Savenko K., Bukrieieva K. (2019)
Piterska V. - Conceptual model of scientific activity management of higher education institutions (2019)
Павленко О. В. - Морфологічні дослідження кісткових структур при проведенні ортодонтичної екструзії зубів в умовах експерименту, Опанасюк А. С., Гаргін В. В. (2019)
Роменський В. И. - Технологические методы повышения надежности сборочно-сварочной оснастки при производстве изделий радиоэлектронного приборостроения, Невлюдова В. В., Персиянова Е. Ю. (2019)
Батіг В. М. - Вплив препарату ПНЖК "Ліпосан-3" на стан тканин ротової порожнини щурів в умовах авітамінозу F (2019)
Mozhaiev M. - The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform, Kuchuk N., Usatenko M. (2019)
Макаренко О. А. - Cтоматопротекторна ефективність кверцетину у щурів з токсичним гепатитом на тлі дисбіозу, Успенський О. Є., Севостьянова Т. О., Шнайдер С. А. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Khlyebas S. V. - A comparative analysis of the clinical efficiency of the treatment of chronic granulomatous periodontitis using different protocols of drug treatment of the root canals (2019)
Глазунов О. А. - Ефективінсть комплексного лікування пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, Фесенко Д.В., Шнайдер С. А. (2019)
Mirchuk B. M. - The justification for the use of temporary dental implants as a skeletal support during ortodontic treatment of patients with secondary deformations of dental rows, Maksymov Y. V. (2019)
Горохивская Ю. В. - Биофизические показатели твёрдых тканей зубов и тканей пародонта у детей в процессе ортодонтического лечения съёмными аппаратами, Деньга Э. М., Шнайдер С. А. (2019)
Мельник В. С. - Поширеність і структура зубощелепних аномалії у дітей та підлітків районних центрів Закарпаття, Горзов Л. Ф. (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз результатів застосування нових конструкцій шин у фрон-тальній ділянці із сучасних армуючих матеріалів у пацієнтів з дефектами зубного ряду у бічній ділянці, що мають генералізований пародонтит у стадії стабілізації за показником денситометрії, Борисенко А. В. (2019)
Фліс П. С. - Аналіз рентгенологічних особливостей розташування ретенованих зубів у обстежених пацієнтів, Бродецька Л. О. (2019)
Швидченко В. С. - Ородисперсна форма ме-локсикаму у комплексному лікуванні пацієнтів з радикулярними кістами щелеп, Маланчук В. О., Воловар О. С., Крижанівська О. О. (2019)
Професор Комський Марк Петрович До 70-річчя від дня народження (2019)
Фещенко В. М. - Українська економічна думка останньої третини XIX – початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції (2019)
Небрат В. В. - Міжнародні зв’язки господарства українських земель як об’єкт історико-економічного дослідження (2019)
Саловський О. Б. - Історія розвитку парадигми інституціоналізму (2019)
Лопух К. В. - Теорія кредиту у науковій спадщині М. Бунге: практичний аспект (2019)
Січевлюк Л. В. - Дослідження ролі кооперації в економічній думці української діаспори (2019)
Супрун Н. А. - Cоціальне вчення Митрополита Андрея Шептицького як чинник економічного піднесення Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Бойко І. С. (2019)
Вербова О. С. - Формування інституційного поля економічної самоідентифікації українців в умовах Австро-Угорської імперії (2019)
Дідківська Л. В. - Міграція українців на доіндустріальному етапі суспільного розвитку (2019)
Горін Н. О. - Розвиток міжнародних економічних зв’язків Західної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Кудласевич О. М. - Депортація українського населення: політичні причини та економічні наслідки (до 75-х роковин операції "Вісла") (2019)
Курбет О. П. - Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис (2019)
Боднарчук Т. Л. - Динаміка та структура зовнішньої торгівлі Радянської України у міжвоєнний період (2019)
Гордіца К. А. - Структурні реформи в агровиробництві і зовнішня торгівля продовольством: український досвід 1950 – 1960-х років (2019)
Сливка Т. О. - Вплив науково-технічної революції на зовнішньоекономічні зв’язки та міжнародну економічну інтеграцію у другій половині ХХ ст. (2019)
Єлісєєва Л. В. - Середній клас у системі відтворення соціального капіталу (2019)
Корніяка О. В. - Роль економічної співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями в контексті включення України до світової господарської системи (2019)
Буторіна В. Б. - Електронне виробництво в Україні: історія становлення та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Куриленко Т. В. - Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю, Комлик Т. С. (2019)
Довідка про збірник (2019)
Редакційна колегія збірника (2019)
До відома авторів. Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікації в збірнику наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України" (2019)
Вихідні дані (2019)
Костюкова Д. М. - Особливості фонової біоелектричної активності головного мозку у передчасно народжених дітей різних гестаційних груп (2019)
Слєпов О. К. - Вплив патологічних змін евентрованих органів на ступінь вісцеро-абдомінальної диспропорції при неускладненому гастрошизисі, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Грасюкова Н. І., Сорока В. П. (2019)
Шарікадзе О. В. - Особливості перебігу бронхіальної астми на тлі коморбідної патології у дітей дошкільного віку (2019)
Дудник В. М. - Обмін заліза у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від наявності чи відсутності контроля над захворюванням, Жмурчук В. М., Хромих К. В. (2019)
Охотнікова О. М. - Сучасний алгоритм діагностики виразкового коліту у дітей відповідно до останніх рекомендацій Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту та Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів, Ткачова Т. М., Романчук А. А., Грищенко О. М., Вороняк Д. І. (2019)
Маменко М. Є. - Йодний дефіцит під час лактації: чому так важлива сапліментація?, Бєлих Н. А. (2019)
Большова О. В. - Метаболізм вітаміну D у дітей із затримкою росту, Ризничук М. О., Кваченюк Д. А. (2019)
Водолажський М. Л. - Теоретичні та практичні аспекти щодо удосконалення інноваційних процесів у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2019)
Дралова О. А. - Інфекційний мононуклеоз: багатогранність проявів. Клінічний випадок важкого перебігу інфекційного мононуклеозу у дитини раннього віку, Усачова О. В., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сіліна Є. А. (2019)
Банадига Н. В. - Диференційна діагностика та лікувальна тактика педіатра при повторних епізодах бронхообструктивного синдрому (2019)
Інфекційний мононуклеоз (залозиста лихоманка) (2019)
Правила подачі та оформлення статей (2019)
Голосніченко І. П. - Оновлення змісту адміністративного права та псевдозамінники в його предметі регулювання, Голосніченко Д. І. (2019)
Панов М. І. - Суспільна небезпечність діяння — фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення", Харітонов С. О. (2019)
Бігунець І. М. - Використання у вітчизняній кримінально-процесуальній практиці міжнародного досвіду реалізації повноважень захисника щодо витребування та отримання речей та документів (2019)
Дьомін Ю. М. - Інститут прокуратури в структурі органів правопорядку України (2019)
Маляренко В. Т. - Щодо тенденцій "реформування" українського судочинства (2019)
Лекарь С. І. - Правове регулювання діяльності природних монополій та політика економічної безпеки держави (2019)
Zhuravel M. V. - Artificial intelligence in our workplace: the prospects for human employment in the era of robots (2019)
Сегеда І. С. - Джерела правового регулювання діяльності підприємницьких товариств у державахМагрибу (Алжир,Марокко, Туніс) (2019)
Алієва О. Г. - Деякі міркування що до визначення ролі людського розуму у формуванні техносфери, Ярова Н. (2019)
Алікберов Р. Д. - Домодерні, модерні та постмодерні детермінанти ідентичності в культурі (2019)
Богданова Н. Г. - Система післядипломної освіти як механізм самореалізації та творчої адаптації особистості у соціально-інформаційному середовищі (2019)
Грех В. І. - Роль Городоцько-Ширецьких ландшафтів у поширенні та використанні біотичних ресурсів (2019)
Гуменюк А. М. - Реконструкція культурної природи символів у текстах Г. Сковороди як структурованої монади етнічного простору, Коломієць О. М. (2019)
Дмитренко М. Й. - Постмодерні модифікації корпоративних культурних формоутворень (2019)
Добридень О. В. - Здоров’язбереження в суспільстві споживання в контексті діалектики одиничного, особливого та загального (2019)
Дуцяк І. З. - Аналіз джерел суперечності в апорії Зенона "Дихотомія" (2019)
Зейналов У. А. - Социально-философские аспекты феномена "Цивилизация" (2019)
Кислий А. О. - Християнство в сучасному політичному дискурсі (2019)
Кадобний Т. В. - Принципи та етапи розвитку філософії науки та її вплив на підготовку медичних фахівців, Кравчук Л. В. (2019)
Маевская Л. Б. - Ибн Таймия ханбалитский мазхаб: общее и противоречия (2019)
Мендзій Т. П. - Майбутнє фармації за робототехнікою (2019)
Матвійчук Т. В. - Практичний потенціал ранньої та пізньої філософії Людвига Вітгенштайна (2019)
Мацапяк О. І. - Філософсько-антропологічні ідеї Артура Шопенгауера та Памфіла Юркевича: компаративнвй аналіз (2019)
Мурашкін М. Г. - Мистецтво постмодернізму і філософія містицизму (2019)
Оленич І. М. - Вивчення рекреаційно-туристичних ресурсів Карпатського національного природного парку як багатофункціонального природного обєкту та наукового закладу (2019)
Ревін Ф. Г. - Діалектика інтенційної конфліктології: екзистенційні рушиї соціально-групової динаміки (2019)
Розова Т. В. - 1845 рік у творчості Т. Г. Шевченка: філософські роздуми, Сидоренко О. П., Коваленко О. А. (2019)
Савонова Г. І. - Смерть бога як антихристиянський пошук сутності добра і зла та християнської моралі у філософії Фр. Ніцше (2019)
Солов’ян В. С. - Проблема українського національного характеру в науковій спадщині Григорія Ващенка та Івана Гончарука (2019)
Стрижачук Ф. В. - Відродження доктрини про Трійцю у сучасному богословї (2019)
Хоменко Г. В. - Освітня політика у сфері миробудівництва: міжнародний досвід (2019)
Чаплинский В. - Формы и методы взаимодействия светских вузов и духовных образовательных организаций ВСО ЕХБ (2019)
Чорний Р. В. - Культура як цінність: екологічні детермінанти розвитку (2019)
Шлапак В. В. - Просвітницьке сподвижництво Петра Могили як формування простору національного буття (2019)
Коломієць Л. А. - Вплив декстрану 70 на агрегацію протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ, Ложко Д. М., Заєць В. М., Чуніхін О. Ю., Гордовська Н. В., Корнелюк О. І. (2019)
Зінченко О. Ю. - Вплив нікотиноїлгідразонів і комплексів германію та стануму на їх основі на ріст фітопатогенних грибів, Шматкова Н. В., Мірось С. Л., Лисова К. М. (2019)
Авксентьєва О. О. - Дослідження впливу екстракту Aloe vera на морфогенетичні реакції за мікроклонального розмноження декоративних сукулентів (2019)
Галкін М. Б. - Формування біоплівки штамами Salmonella enteritidis за присутності синтетичних аналогів 2-гептил-3-гідрокси-4-хінолону, Водзінський С. В., Джура М. С., Стрезєва Л. М., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2019)
Васильєва Н. Ю. - Стійкість бактерій роду Lactobacillus, ізольованих з чорноморських губок, до антибіотиків і важких металів, Страшнова І. В., Васильєв М. А., Метеліцина І. П. (2019)
Гудзенко Т. В. - Очищення води від фенолу бактеріями роду Pseudomonas, іммобілізованими на природних і синтетичних носіях, Іваниця В. О., Конуп І. П., Горшкова О. Г., Волювач О. В., Беляєва Т. О., Чабан М. М. (2019)
Теслюк Н. І. - Удосконалення методів адаптації мікроклонів Paulownia tomentosa до умов in vivo з використанням бактерій bacillus megaterium ONU 500, Аврамович І. (2019)
Крупський І. - Українська преса на окраїнах Російської імперії як чинник відстоювання інтересів українства (2020)
Почапська O. - Контент газети "Радянський студент" як алгоритм формування "Homo Soveticus" (2020)
Романчук В. - Економічна проблематика в умовах українського державотворення на сторінках журналу "Універсум" (1993–2018) (2020)
Семотюк О. - Аналіз дискурсу vs. контент-аналіз: методологічні відмінності і подібності (2020)
Хамедова О. - Репрезентація сексуального насильства в українській радянській пресі 1920‒1930-х років: ідеологічний контекст (2020)
Яблонський М. - З історії комерційної реклами: часопис "Нові дні" 1960-х років (2020)
Стєкольщикова В. - Investigative Journalist’s Library: суперечливість, достовірність та пошук першоджерел доказової бази під час роботи журналіста-розслідувача (2020)
Табінський Я. - Трансформація жанрів у фотожурналістиці: теоретичний та генологічний аспекти (2020)
Ципердюк І. - Проєкт "Крим.Реалії" української редакції радіо "Свобода": інформаційний спротив російській анексії півострова (2020)
Доценко М. - Культурна експропріація і геополітичні маніпуляції в російському медіадискурсі (2020)
Мельник О. - Публіцистика ненависті: історичний зріз (Ж.-П. Марат – Л. Троцький – О. Фаллачі) (2020)
Яремчук О. - Повоєнна травма у літературних репортажах Еґона Ервіна Кіша та Йозефа Рота (2020)
Колкутіна В. - Героїзм як естетико-герменевтичний концепт у публіцистиці 20-30 років ХХ століття (2020)
Табінська І. - Типологія читачів у діалогах "автор-читач" та "читач-читач" (2020)
Хоменко Т. - Слово як індикатор комунікування у духовному діалозі: деонтологічний аспект (2020)
Чорнодон М. - Концептосфера сучасної гендерно маркованої періодики: психолінгвістичний аспект дослідження (2020)
Рудченко А. - Російський наратив про "українських фашистів" у публікаціях українських медіа (2020)
Яцимірська М. - Українська ортологія на інтернет-платформі (2020)
Захарченко А. - Медійний "порядок денний" у висвітленні заяв українських політичних лідерів (на матеріалах 2014-2019 рр.), Захарченко О. (2020)
Родигін К. - Різновиди маніпуляцій фотоконтентом медіа у контексті інформаційно-смислової війни, Єрмакова І. (2020)
Романчук О. - Росія-Україна: brinkmanship – балансування на межі війни? (2020)
Житарюк М. - Глобалізм думки і чину П. Я. Чаадаєва, або Про російський націонал-шовінізм, а не цивілізаційний європоцентризм (2020)
Мельник Ю. - Латиноамериканська преса про ситуацію в Україні у 2014–2019 рр.: межі дискусії (2020)
Павлюк І. - Світоглядні основи текстів та життєтекстів українських поетів XVIII-XXI століть: публіцистичний аспект (2020)
Невмержицкая Н. Н. - Немного о великих — Карл Вернике, Дзевульская И. В., Оржешковский В. В., Остапюк Л. И., Безштанько Н. А. (2019)
Огоренко В. В. - Інтегративний підхід в ґенезі психосоматичних розладів з позицій концепцій про особистість, Шорніков А. В. (2019)
Капусник Ю. О. - Особливості діагностики та фармакотерапії порушень ритму і провідності у хворих із синдромом слабкості синусового вузла (2019)
Лабій Ю. А. - Протезування дефектів зубних рядів у дітей: проблеми, можливості та шляхи вдосконалення (огляд літератури), Гавалешко В. П., Рожко В. І., Котельбан І. С. (2019)
Мухарамова Т. М. - Дифференцированный подход к лечению невынашивания беременности (обзор литературы) (2019)
Орлова Л. Д. - Стан вивчення кругообігу речовин у системі "ґрунт-рослина" різних фітоценозів України в XXI столітті, Жук М. В. (2019)
Сакевич В. Д. - Основи комплексної геріатричної оцінки. Гомеорез як предиктор функціонального статусу, Трибрат Т. А., Ляховська Н. В., Сакевич В. І., Редчиць І. В. (2019)
Филенко Б. М. - Сучасний погляд на етіологію, патогенез, патоморфологію міастенії: огляд літератури та випадок із практики (2019)
Філон А. М. - Особливості надання стоматологічної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями під час хіміотерапії, Возний О. В., Колеснік О. П. (2019)
Шепітько К. В. - Застосування препаратів кріоконсервованої плаценти при патологіях тонкої кишки у щурів для подальшого їх використання за невідкладних станів (2019)
Цвіліховський В. І. - Стан гіпобіозу при ешерихіозі: часові рамки виживаності тварин і успішності застосування методу за ранньої та пізньої діагностики хвороби, Текдемір І. О., Махендірараса Л. П. (2019)
Бондарук О. Я. - Діагностичні критерії доброякісних та передпухлинних патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям (2019)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти діагностики дистресу плода у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом (2019)
Гецько Н. В. - Зміни співвідношення протеїнових фракцій сироватки крові у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті, Марущак М. І., Коваль М. І., Криницька І. Я. (2019)
Гоцко М. Є. - Досвід застосування комплексного фіто-препарату на основі перстачу білого у лікуванні пацієнтів з хронічним аутоімунним тиреоїдитом, Сергієнко В. О., Бобрович І. В., Макаровська Р. Є., Сергієнко О. О. (2019)
Дубівська С. С. - Основні біохімічні маркери вуглеводного обміну, що впливають на стан післяопераційної когнітивної дисфункції, Наконечна О. А., Григоров Ю. Б., Литвиненко О. Ю. (2019)
Іманов Е. - Результати хірургічного лікування тотального аномального дренажу легеневих вен, Дзюрий І. В., Плиска О. І., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2019)
Kazimzade J. R. - Life quality of patients after acute destructive pancreatitis (2019)
Кальбус О. І. - Психо-емоційні зміни у хворих на міастенію (2019)
Кириченко Н. М. - Асоціація змін психологічного статусу жінок з артеріальною гіпертензією, ожирінням і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка серця зі ступенем метаболічних розладів (2019)
Ковальчук Х. В. - Географічна атрофія у пацієнтів із сухою формою вікової макулярної дегенерації: сучасні проблеми патогенезу та перспективи діагностики прогресування (2019)
Кравець Л. В. - Особливості інсулін-кортизолових співвідношень, як показник адаптаційних можливостей передчасно народжених дітей (2019)
Крамар С. Б. - Динаміка змін біологічних маркерів ендотоксемії в умовах експериментальної термічної травми та її корекції, Небесна З. М., Стравська М. Я., Сорока Ю. В., Стравський Т. Я. (2019)
Ксенчин О. О. - Особливості результатів опитувальників GerdQ, GSRS та рівень якості життя в залежності від наявності в хворих на ГЕРХ супутньої артеріальної гіпертензії, Палій І. Г., Заїка С. В. (2019)
Лацинська С. А. - Особливості сенсибілізації пилкових респіраторних алергенів у жителів м. Дніпро, Турицька Т. Г., Шевченко В. А., Франкенберг А. А. (2019)
Лісовська В. С. - Експресія гамма-глутамілтрансферази у гепатоцитах щурів за дії генеричного карбендазиму на моделі гепатоканцерогенезу "НДЕА-гепатектомія" (2019)
Мальська А. А. - Віддалені результати хірургічного лікування дітей із вродженою вадою серця — атріовентрикулярною комунікацією (2019)
Мамедова В. Г. - Комплексное лечение больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, сочетанных с дислипидемией (2019)
Марута Н. О. - Програма комплексної персоніфікованої психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції, Шевченко-Бітенський К. В. (2019)
Мехтиева Л. А. - Клинико-анамнестические особенности пациенток с синдромом поликистозных яичников в регионе хронического йододефицита (2019)
Мисула Ю. І. - Клінічні особливості перебігу первинного епізоду біполярного афективного розладу, Венгер О. П. (2019)
Мірошник Д. Б. - Вплив доксорубіцину і магнітного поля на життєздатність ізольованих клітин букального епітелію людини та стан хроматину, Шкорбатов Ю. Г. (2019)
Місюра К. В. - Деякі аспекти розвитку первинного ожиріння у молодих жінок, Манська К. Г. (2019)
Огоренко В. В. - Особливості ставлення студентів-медиків до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, Гненна О. М. (2019)
Пантус А. В. - Порівняльна характеристика швидкості вивільнення антибіотиків з мікроволокнистого полімерного та колагенового матриксів з урахуванням їхніх умов зберігання (2019)
Панченко Ю. О. - Ранні стійкі рецидиви діабетичної макулопатії після хірургічного лікування і вміст ендотеліну-1 у хворих на цукровий діабет 2 типу (2019)
Пивовар С. М. - Поліморфізми генів системи β-адренорецепції та вплив левотироксину на перебіг серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Псарьова В. Г. - Детермінанти формування характеристики групи гіпертензивних пацієнтів з різною масою тіла та цукровим діабетом 2 типу (2019)
Регеда-Фурдичко М. М. - Порушення функціонального стану протеїназо-інгібіторної системи в легенях у динаміці розвитку контактного дерматиту (2019)
Сердюк А. В. - Прогресування глаукомної оптичної нейропатії після різних видів антиглаукоматозних операцій, Могілевський С. Ю. (2019)
Stepanov Y. M. - Non-invasive diagnostic criteria for structural liver changes in patients with chronic hepatitis associated with virus C, Konenko I. S. (2019)
Степанов Ю. М. - Вміст маркерів кишечного запалення як діагностичний критерій формування групи ризику виявлення синдрому надлишкового бактеріального росту при неспецифічному виразковому коліті, Псарьова І. В., Татарчук О. М., Зигало Е. В., Петішко О. П. (2019)
Тарановська О. О. - Клініко-патогенетичні аспекти формування ендотеліальної дисфункції у вагітних з хронічним ендометритом в анамнезі (2019)
Туркевич М. О. - Особливості патоморфозу та перебігу ВІЛ-асоційованих захворювань у термінальному періоді ВІЛ-інфекції на фоні ін’єкційної наркоманії, Поспішіль Ю. О., Рібун Б. Й., Сидоренко І. І. (2019)
Фуштей І. М. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сідь Є. В., Риндіна Н. Г. (2019)
Ханюков А. А. - Применение ривароксабана у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий: эффективность, безопасность и приверженность к лечению, Сапожниченко Л. В., Мелещик Л. В., Балабан Ю. С. (2019)
Hatamov Y. M. - The study of the correlation between doppler indices of intratumoral blood flow and CD-31 in malignant ovarian tumors of epithelial origin, Gibleliyeva G. N., Ahmadova G. A. (2019)
Хіміон Л. В. - Дослідження ефективності та безпеки застосування комплексного фітопрепарату для профілактики і лікування НПЗП-індукованих уражень верхніх відділів ШКТ у хворих на остеоартроз, Ситюк Т. О., Данилюк С. В., Ященко О. Б., Кіча Н. В. (2019)
Хміль М. С. - Клінічна характеристика пацієнток з безпліддям на тлі синдрому полікістозних яєчників при використанні стандартного протоколу стимуляції, Хміль С. В. (2019)
Худиев В. М. - Реконструктивные особенности надмыщелковых и чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей путем остеосинтеза после закрытой репозиции (2019)
Шацький В. В. - Концентраційна здатність нирок за умов експериментальної гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція, Гудима А. А., Шепітько К. В. (2019)
Ширинова Ф. В. - Значение определения прокальцитонина в диагностике пневмонии у военнослужащих (2019)
Волкогон А. Д. - Дослідження асоціації поліморфного сайту rs1899663 гена HOTAIR із розвитком метастазів у пацієнтів із раком передміхурової залози (2019)
Муравйов П. Т. - Генетичні детермінанти виникнення патології підшлункової залози: пілотне дослідження, Шевченко В. Г., Шарапов І. В., Бондарець Д. А., Волков В. Б. (2019)
Макаров С. О. - Переваги використання методу case-based learning у медичній освіті, Кальбус О. І., Шастун Н. П., Букреєва Ю. В. (2019)
Саган Н. Т. - Впровадження інформаційних технологій у підготовці лікарів-стоматологів (2019)
Січкоріз О. Є. - Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та інтернів на факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2019)
Yakushko O. S. - Interdisciplinary approach to teaching histophysiology of visual organ, Yeroshenko G. A., Boruta N. V., Vilkhova O. V., Skotarenko T. A. (2019)
Qasimzade I. T. - Management of patients with stress urinary incontinence using modified Kharkovsk’s method (2019)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінювання результатів показників резорбції кісткової тканини у пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом за даними конусно-променевої комп’ютерної томографії, Хавалкіна Л. М., Коробейніков Л. С. (2019)
Малишева І. В. - Особливості мікробіоцинозу піхви у вагітних з наркозалежністю, Суменко В. В. (2019)
Шматков А. В. - Особливості мікробіому у пацієнтів з хронічними запальними хворобами кишечника, Соколова І. Є., Татарчук О. М., Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В. (2019)
Білаш С. М. - Особливості кровопостачання середнього відділу травної системи у порівняльно – видовому аспекті, Проніна О. М., Кобеняк М. М., Сидоренко М. І. (2019)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови венозного русла яєчка під впливом рубоміцину гідрохлориду, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. (2019)
Дігтяр В. А. - Вплив різних режимів підвищеного внутрішньочеревного тиску на морфологічну структуру наднирників (експериментальне дослідження), Савенко М. В., Дєдух Н. В. (2019)
Криницька І. Я. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень за умови експериментального гепатопульмонального синдрому, Марущак М. І., Камишний О. М., Бадюк О. О. (2019)
Мірзебасов М. А. - Стан стовпчастих епітеліоцитів ворсин слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого впливу епіхлоргідрину (2019)
Ртайл Р. А. - Гістоморфометрична характеристика регенерації скелетних м’язів щурів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії, Максимова О. С., Берчанов О. М., Ткач Г. Ф. (2019)
Слободян О. М. - Топографоанатомічні особливості шийної частини блукаючого нерва в перинатальному періоді онтогенезу, Герасим Л. М., Манчуленко М. М. (2019)
Согуйко Р. Р. - Особливості динаміки щільності та мінерального складу кісткової тканини нижньої щелепи після кісткоруйнуючої травми та застосування лінкоміцину (2019)
Соловей Ю. М. - Особливості перебігу абдомінального сепсису залежно від вираженості мікроциркуляторних порушень очеревини в експерименті (2019)
Чайковська С. Ю. - Дослідження частоти зустрічання фізіологічних форм прикусу у підлітків та причин і передумов розвитку його патологічних форм, пов’язаних з ростом нижньої щелепи, Павлів Х. І., Масна З. З., Адамович О. О. (2019)
Чумаченко О. Ю. - Ультраструктурні зміни в аденогіпофізі при дії червоного шламу, Редька О. Г. (2019)
Гайдар Ю. А. - Морфологічні особливості слизової оболонки стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки у хворих з патологією сфінктерного апарату езофагогастродуоденальної зони, Пролом Н. В., Милостива Д. Ф. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз динаміки диспансерного охоплення учасників бойових дій лікарями, Голованова І. А. (2019)
Мисак З. С. - Аналіз смертності від злоякісних новоутворень як критерій оцінки демографічних втрат населення України (2019)
Назарли Д. А. - Анализ клинической деятельности регионарного филиала Национального Центра Офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в городе Масаллы с 2009 по 2015 гг. (2019)
Потяженко М. М. - Організація надання екстреної медичної допомоги хворим зі STEMI на догоспітальному етапі, Іщейкін К. Є., Нікітіна І. В., Лавренко О. С., Ткач Л. І., Настрога Т. В. (2019)
Возний О. В. - Характеристика стоматологічного статусу працівників медичних навчальних закладів зі шкідливими умовами праці, Павлов С. В., Сидоренко О. О. (2019)
Гармаш О. В. - Стан пульпи, твердих тканин зубів та тканин пародонта у трьох- та шестимісячних щурів, які народились із макросомією, Губіна-Вакулік Г. І. (2019)
Гурбаналиева Г. И. - Современные аспекты проблемы гиперестезии зубов (2019)
Ковалишин А. Ю. - Особливості функціонального стану зубощелепної системи у пацієнтів, що користуються незнімними та знімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2019)
Кривцова М. В. - Перспективи використання фіто- та антисептичних препаратів для корекції мікробіоти ротової порожнини з урахуванням індивідуальних особливостей асоціацій умовно патогенних мікроорганізмів, Костенко Є. Я. (2019)
Удод О. А. - Порівняльна клінічна оцінка відновлень зубів з різних матеріалів, Роман О. Б. (2019)
Боряк Х. Р. - Визначення особливостей впливу підвищення маси тіла у молодому віці на якість життя, Весніна Л. Е. (2019)
Августинович Я. І. - Оцінка населенням первинної медико-соціальної допомоги на рівні об’єднаних територіальних громад (2019)
Михальчук В. М. - Заходи з виконання основних завдань шкірно-венерологічного диспансеру та результати аналізу можливих ризиків з метою підвищення ефективності фінансово-економічних показників діяльності, Гбур З. В., Толстанов О. К., Щиріна К. В. (2019)
Прокопів М. М. - Методичні підходи до створення сучасної системи надання медичної допомоги хворим на цереброваскулярні захворювання в мегаполісі, Слабкий Г. О. (2019)
Сміянов В. А. - Концептуальні підходи до організаційно-методичних технологій оптимізації медичної допомоги населенню сільськогосподарської області з хворобами крові та кровотворних органів, Горох В. В. (2019)
Якимець В. В. - Аналіз загальних показників, рівнів та структури захворюваності військовослужбовців строкової служби Національної гвардії України (2019)
Belovičova M. - Alcoholic liver disease as a public health problem Alcoholic liver disease as a public health problem (2019)
Дрига Н. О. - Медико-соціологічне дослідження серед населення об’єднаних територіальних громад Сумської області щодо збереження власного здоров’я, Поцелуєв В. І., Сміянов В. А., Костенко А. М. (2019)
Клітинська О. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей 6–7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Стішковський А. В., Гасюк Н. В. (2019)
Кошеля І. І. - Епідеміологія ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда в Закарпатській області, Скрип В. В. (2019)
Рогач І. М. - Характеристика госпіталізації населення в заклади охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги Закарпатської області, Данко Д. В. (2019)
Рогач І. М. - Особливості епідеміології злоякісних новоутворень ротової порожнини в Закарпатській області, Пішковці А-М. М., Керецман А. О., Цигика Д. Й. (2019)
Слабкий Г. О. - Захворювання жінок України на інфекції, що передаються статевим шляхом як проблема первинної медичної допомоги, Миронюк І. С., Щербинська О. С. (2019)
Афанасьєв С. М. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи та адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшего шкільного віку з порушеннями постави, Майкова Т. В. (2019)
Одинець Т. Є. - Особливості варіабельності серцевого ритму у жінок з постмастектомічним синдромом з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи (2019)
Пензеник О. А. - Результати вивчення думки лікарів третинного рівня надання медичної допомоги щодо окремих питань організації реабілітаційної допомоги пацієнтам у закладах охорони здоров’я, Миронюк І. С., Кручаниця В. В. (2019)
Філак Я. Ф. - Фізична терапія дітей шкільного віку з порушенням постави у поєднанні з захворюванням на гастрит, Філак Ф. Г. (2019)
Мелега К. П. - Концептуальні засади підготовки магістрів медсестринства у ДВНЗ "УжНУ" в контексті побудови нової моделі медсестринства в Україні, Русин Л. П. (2019)
Гирявець М. В. - Психоемоційні та рухові розлади після півкульного ішемічного інсульту, Пулик О. Р. (2019)
Костур К. П. - Роль офтальмолога в обстеженні вагітних жінок: аналітичний огляд наукової літератури, Фальбуш О. О., Корчинська О. О. (2019)
Старинець М. О. - Обґрунтування та ідентифікація моделей оцінки ефекту програм профілактики розвитку спазму акомодації, Очередько О. М. (2019)
Яворський П. В. - Особливоcті морфологічних змін плаценти при прееклампсії (2019)
Содержание (2019)
Zabudsky V. - Measuring system for testing electrical parameters of EMCCDs of various formats, Golenkov O., Rikhalsky O., Reva V., Korinets S., Dukhnin S., Mytiai R. (2019)
Єгоров А. Д. - Дослідження можливостей компенсації ефекта блумінга ПЗЗ-детекторів оптичного спектру, Єгоров В. А., Єгоров С. А., Сінельніков І. Є. (2019)
Rao K. Prahlada - Mitigation of mutual coupling in microstrip antenna arrays, Vani R. M., Hunagund P. V. (2019)
Собянин И. В. - Синтез структуры решателя системы математического моделирования OpenFOAM для анализа теплового режима светодиодного светильника, Трофимов В. Е. (2019)
Пекур Д. В. - Нова конструкція світлодіодного світильника з тепловими трубами, Ніколаєнко Ю. Є., Сорокін В. М. (2019)
Кондрик А. И. - Влияние примесей и структурных дефектов на электрофизические и детекторные свойства CdTe и CdZnTe, Ковтун Г. П. (2019)
Бондаренко О. Ф. - Узгодження параметрів зварювальних імпульсів з програмою тиску електродів та електрофізичними процесами в зварювальному контакті (2019)
Бабайлов В. К. - Инженерия для экономистов: акцент на главном, Левченко Я. С. (2019)
Бабайлов В. К. - Джерело утворення вартості: момент істини, Приходько Д. О. (2019)
Благой В. В. - Впровадження кластерної моделі розвитку для реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств, Гніденко А. В., Блага В. В., Хорошилова І. О. (2019)
Дмитрієва О. І. - Законодавче забезпечення розвитку транспортної інфраструктури України (2019)
Кирчата І. М. - Соціальна відповідальність як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Шершенюк О. М. (2019)
Ковальова Т. В. - Організаційні аспекти формування звіту про управління (2019)
Коноваленко А. С. - Елементи маркетингового механізму (2019)
Кононова О. Є. - Рівень ефективності стратегій розвитку будівельної галузі України (2019)
Крайнюк Л. М. - Екологічна стійкість індустрії гостинності Харківського регіону: сприйняття туристами екологічних практик засобів розміщення, Полчанінова І. Л., Поколодна М. М. (2019)
Левченко Я. С. - Мостобудування в Україні: значення державно-приватного партнерства для його розвитку (2019)
Лысанова А. М. - Моделирование эффективного взаимодействия работника с организационным окружением бизнеса, Пахомова Л. В. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського