Марухняк А. Я. - Кластерний розподіл генотипів вівса за екологічною адаптивністю кількісних ознак продуктивності, Терлецька М. І., Пурдяк Л. С. (2019)
Мельничук Т. В. - Біолого-технологічні особливості формування продуктивності розторопші плямистої в умовах Передкарпаття, Сендецький В. М., Кифорук І. М., Стельмах О. М., Жирун Г. В. (2019)
Панахид Г. Я. - Вміст органічних речовин у кормі різнотравно-злакового лучного агрофітоценозу тривалого використання, Коник Г. С., Котяш У. О. (2019)
Панахид Г. Я. - Формування новостворених бобово-злакових лучних травостоїв залежно від різних видів удобрення, Коник Г. С., Котяш У. О. (2019)
Рябовол Я. С. - Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм, Рябовол Л. О., Діордієва І. П. (2019)
Хом'як М. М. - Прояв стабільності та пластичності сортозразків грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття (2019)
Шувар А. М. - Вплив гербіцидів та мікродобрива на продуктивність льону-довгунцю (2019)
Шувар А. М. - Особливості формування продуктивності змішаних посівів зернових і зернобобових культур, Рудавська Н. М., Беген Л. Л. (2019)
Волович В. М. - Особливості продуктивної та метаболічної дії триптофану в організмі сільськогосподарської птиці, Вовк С. О. (2019)
Дяченко О. Б. - Зміни вмісту поліненасичених жирних кислот родини омега-6 у печінці й скелетних м’язах відгодівельних бугайців за використання у раціонах соняшникової олії (2019)
Шелевач А. В. - Вміст білка та поліненасичених жирних кислот родин омега-3 і омега-6 у крові ремонтних телиць за різної енергетичної цінності раціонів, Рівіс Й. Ф., Федак Н. М. (2019)
Абрамян Н. Д. - Чоловіча й жіноча групи як різновид гомогенного колективу (2018)
Грабовська С. Л. - Суб’єктивна комфортність шкільного простору, Гнатко О.-К. М. (2018)
Долгош К. І. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови (2018)
Жовтянська В. В. - Діалектика індивідуального та соціального в процесі націєтворення (2018)
Кочубейник О. М. - Аномія та виробництво нового порядку соціальності (2018)
Кривопишина О. А. - Психологічні особливості професійної самоактуалізації та самореалізації особистості (2018)
Lazorenko B. - The experience of psychosocial assistance school: re-adaptation of Ukrainian veterans and their wives, Kalnytska K. (2018)
Марусинець М. М. - Розвиток асертивної поведінки майбутніх психологів у процесі професійного становлення: емпіричний аспект дослідження, Марчук Л. М. (2018)
Найдьонова Л. А. - Кібербулінг у підлітковому рейтингу інтернет-небезпек (2018)
Османова А. М. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми аутоагресивної поведінки у психологічній літературі (2018)
Помиткіна Л. В. - Вплив соціальних чинників на формування у молодших школярів уявлень про духовний ідеал, Подкопаєва Ю. В. (2018)
Скнар О. М. - Особливості комунікативних практик у ситуаціях громадянської та національної самопрезентації молоді (2018)
Суший О. В. - Консолідаційно-деконсолідаційна поліритмія українського націєтворення (2018)
Татенко В. О. - До проблеми мотивації націєтворення: соціально-психологічний аспект (2018)
Tytarenko T. - Psychological prevention of family burnout: narrative practices (2018)
Хохліна О. П. - Пояснювальні принципи психології в теоретичній спадщині Олександра Ткаченка (2018)
Шевченко О. Т. - Психологічні передумови розвитку резільєнтності у медичних сестер (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбня О. А. - Політичні репресії проти протестантських деномінацій у радянській Україні (1920-1930-ті роки): історіографічний аспект (2018)
Нестеренко В. О. - Держава як актор: до проблеми формування території Харкова (друга половина XVIII – початок ХХ ст.) (2018)
Дегтярьов С. І. - Формування бюрократичного апарату Української Держави (2018)
Галів М. Д. - Реорганізація освіти на Дрогобиччині в 1939-1944 рр.: порівняльний аналіз радянських і німецьких практик (2018)
Ільницький В. І. - Польсько-український конфлікт у Карпатському краї ОУН (1943-1945) (2018)
Саранов С. В. - Зовнішньополітична програма А.-Ж. дю Плессі де Ришельє та реалізація завдань державного розвитку Франції у 1620-1640-х роках (2018)
Гончаренко А. В. - Становлення світової політики США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Бібліографія (2018)
Содержание (2018)
Читак В. Г. - Состояние и перспективы развития авиастроения Украины в современных условиях (2018)
Гайдачук В. Е. - Определение рациональных технологических параметров процесса склеивания cотовых конструкций авиационно-космического назначения, Кондратьев А. В., Пронцевич О. А. (2018)
Гагауз П. М. - Влияние структурных параметров на несущую способность ступенчатых адгезионных соединений (2018)
Ивановский В. С. - Рациональное проектирование металлокомпозитных и композитных баллонов на заданный ресурс, Ивановская О. В., Киреев И. Ю. (2018)
Гагауз Ф. М. - Новый метод расчета балок. Вывод общих зависимостей (2018)
Бетина Е. Ю. - Применение методов физического моделирования при исследовании опасных режимов полёта систем воздушного старта (2018)
Афанасьєва О. В. - Лазерне гартування УФ-випромінюванням, Лалазарова Н. О., Попова О. Г., Івасишина К. С. (2018)
Бычков А. С. - Метод последовательного расширения полноты критериальной оценки эффективности использования спеченных порошковых материалов в агрегатах авиаконструкций. Сообщение 2. Спеченные порошковые материалы на основе титана (2018)
Вамболь О. О. - Можливості застосування SMART-технологій у діагностиці пошкоджень композитних конструкцій, Нан-Їнг Ванг (2018)
Рефераты (2018)
Сведения об авторах (2018)
Бездрабко В. В. - Архівна освіта в Україні: стан і перспективи (2018)
Бондар О. М. - Походження та типологія оборонних дворів на Чернігівщині (2018)
Антонюк Я. М. - Протидія служби безпеки господарсько-фінансовим зловживанням в підпіллі ОУН та УПА (2018)
Принь М. О. - ВУАН у проекті "Шефство громадськості Київщини над Сталінщиною" (1929-1932): за матеріалами місцевої преси (2018)
Гончаренко А. В. - США та колоніальне питання в міжнародних відносинах: 1918-1921 рр. (2018)
Принь О. В. - Нове академічне видання з історії розвитку знань про кераміку в установах УАН-ВУАН-АН УРСР (2018)
Супруненко О. Б. - Рецензія на монографію: Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 252 с. (2018)
Горюнова Є. О. - Анексія Криму як загроза безпеці Балто-Чорноморського регіону (2017)
Яценко К. А. - Європейський Союз та виклики мультикультуралізму (2017)
Кордон М. В. - Якість і кількість води – проблема екологічної, національної безпеки в регіоні Міжмор’я (2017)
Венгерська В. О. - Топонімічні об’єкти в історичній політиці України та Польщі: місця пам’яті чи забуття? (2017)
Батуріна С. С. - Українська минувшина в польських підручниках з історії (2017)
Галецька Я. С. - Історія Поділля в працях польських вчених і краєзнавців І пол. ХІХ ст. (2017)
Ковшун Л. І. - Позитивізм та песимізм у синтезі Міхала Бобжинського "Dziejе Polski w zarysie" (1879) (2017)
Жам О. М. - Історіографічний аналіз джерел про борошномельне виробництво в маєтках польського шляхетського роду графів Браницьких (2017)
Гуцало Л. В. - Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії (2017)
Єремеєв В. В. - Микола Васильович Хомичевський: матеріали до біографії (до 120-річчя від дня народження), Міщук Г. А. (2017)
Філінюк А. Г. - Рекрутська повинність як засіб покарання російським самодержавством поляків Правобережної України за участь у повстаннях 1830–1831 та 1863 років, Сидорук С. А. (2017)
Панченко В. С. - Ментальність та культура околичної шляхти Правобережної України у ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі с. Забріддя Черняхівського району Житомирського області) (2017)
Білобровець О. М. - Суспільно-політичне життя польської громади Житомира (березень-жовтень 1917 р.) (2017)
Цимбалюк О. В. - Повсякденний спротив тоталітарній владі в Україні та Польщі (ІІ пол. 60-х – І пол. 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Венгерська В. О. - Міжнародна наукова конференція "Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. Балто-Чорноморський Союз Міжмор’я: ретроспектива і перспектива" (2017)
Сундукова Т. О. - Зарубежный опыт интеграции вычислительного мышления в смешанное обучение, Ваныкина Г. В. (2019)
Максюта М. Є. - Соціально-філософські аспекти доброчинного життєздійснення людини у творчості Григорія Сковороди, Соколова О. М. (2019)
Явдощук А. А. - Закономірності та чинники формування культури професійного спілкування (2019)
Ткемаладзе З. П. - Нові музичні технології - необхідна умова професійної підготовки учителя музичного мистецтва (2019)
Ладика І. Я. - Медійний аспект становлення фемінізму у світі та в Україні (2019)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеремент як чинник формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися впродовж життя (2019)
Лопатинська І. С. - Особливості подолання професійних бар'єрів іншомовного спулкування майбутніх юристів (2019)
Дячкова В. Б. - Підвищення ефективності процесу навчання з урахуванням природних можливостей учнів (2019)
Klymus T. M. - Numikon's methodology in the work of educator with children with special education needs, Kozak M. Y. (2019)
Мох Ю. А. - Foreign language in technical unuversity competence-based approch, Радченко О. І. (2019)
Чередніченко А. В. - Результати педагогічного тестування рівня розвитку гнучкості у студентів ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Бондар Л. В. (2019)
Ладика І. Я. - Становлення жіночого руху в україні на прикладі діяльності товариства руських жінок та їхнього альманаху "Перший вінок" (2019)
Полікарпова О. В. - Вплив образотворчої діяльності на розвиток дошкільнят з порушеннями слуху (2019)
Герасименко Л. Б. - Особливості комунікативних здібностей майбутніх медсестер-бакалаврів крізь призму їхньої професійної діяльності (2019)
Юрчук Л. В. - Засоби ізотерапії у контексті соціальної інклюзії (2019)
Бірук І. Д. - Формування здорового способу життя молоді засобами масової інформації, Сініцина О. В., Шолопак Л. Ф. (2019)
Шикітка Г. М. - Актуалізація ідеї формування національної свідомості молоді в діяльності громадських організацій і педагогічній практиці (2019)
Москаленко Д. А. - Питання мотивації до навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей (2019)
Лазуріна Н. П. - Мотивація у навчанні: початковий аналіз (2019)
Веретенникова О. М. - Роль мотивації в професійній діяльності соціального працівника (2019)
Бородіна Р. В. - Комунікаційні канали у спілкуванні сучасної молоді (2019)
Варга Н. І. - Професійна підготовка викладача вищої школи США в магістратурі (2019)
Козубовська І. В. - Полікультурна підготовка вчителя початкової школи як важлива умова ефективної міжкультурної взаємодії в багатонаціональному суспільстві, Розлуцька Г. М., Васьків С. Т. (2019)
Хоминець С. І. - Інтегративний підхід до фахової підготовки професійно мобільного педагога, Повідайчик М. М., Повідайчик О. С. (2019)
Козубовський М. Р. - Корекційно-реабілітаційна робота з проблемними підлітками в США (2019)
Шестобуз О. С. - Особливості проведення гурткових занять з молодшими школярами (2019)
Ковальова Є. В. - Економічна освіта як запорука формування сучасного розвитку України, Кондрашева О. М. (2019)
Коваленко О. В. - Методологія міждисциплінарної підготовки студентів економічних спеціальностей з англійською мовою навчання (2019)
Солодка Л. О. - Життя і творчість Шолома-Алейхема крізь призму музейних експозицій (2019)
Городецька О. Р. - Особливості жанру химерної прози (2019)
Кривенець І. В. - Творчість Бернара Вербера у руслі постмодернізму (2019)
Акіншина І. М. - Історичні події 30-х років ХХ ст. у художній біографії межі ХХ-ХХІ століть (2019)
Мельникович М. І. - Авторська інтерпретація давньоукраїнських богів у театралогії Дари Корній "Зворотний бік" (2019)
Буній М. Р. - Сучасний український детектив на матеріалі твору Лесі Демської "Літо у психіатра" (2019)
Братюк Н. І. - Експресіонізм у творчості Михайла Демцю (2019)
Боднарук Т. І. - Народний музичний інструментарій Польщі та України (2019)
Солодка Л. О. - Фієста як арена відносин і тло зображення зовнішнього і внутрішнього світу людини (на основі роману "Фієста" Е. Хемінгуея (2019)
Александрович Т. З. - Проблема віросповідання в український прозі ХVІ-ХVІІ ст. (2019)
Косьмій М. Р. - Полонізм в художній творчості С. Андрухович (на матеріалі роману "Фелікс Австрія" (2019)
Гмиря Т. П. - Поетична особливість новелістичних творів Ю.Яновського (2019)
Скиданенко А. С. - Естетичне новаторство В. Стуса в поетичних творах (2019)
Уткіна І. С. - Концепт душі в українській літературі (2019)
Гордєєва О. І. - Новації в цивільному процесі (2019)
Порфіренко В. І. - Аналіз стану громадського транспорту міста Києва, Полосухін Д. Г., Гребельник М. М. (2019)
Кухта В. В. - Генеза поняття "Демократичний транзит" (2019)
Котанова К. В. - Inheritance with a "foreign subject" (2019)
Коцкулич Т. Я. - Товарні запаси, їх сутність як об`єкта обліку та аналізу (2019)
Колісник М. З. - Облік виробничих запасів (2019)
Мельник А. О. - Основні тенденції розвитку сільськогосподарського ринку України, Новіков Д. В. (2019)
Довженко О. Ю. - Збирання інформації про особу як етап підготовки додопиту при розслідуванні кіберзлочинів (2019)
Гончаренко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку господарської діяльності в Україні (2019)
Москалева Н. П - Проблема свободы личности (к вопросу об актуальности идей Н. Бердяева), Кулишенко Т. Ю. (2019)
Рассомахіна О. А. - Відповідальність за порушення прав на торговельні марки у мережі Інтернет (2019)
Содержание (2019)
Терещенко Ю. Ю. - Аеродинамічний опір авіаційної силової установки з турбовентиляторною приставкою, Терещенко Ю. М., Ластівка I. А. (2019)
Тимошенко В. И. - Маршевые алгоритмы расчета термогазодинамических процессов в прямоточных воздушно-реактивных двигателях, интегрированных с летательным аппаратом, с учетом пространственных эффектов, Галинский В. П. (2019)
Усенко В. Ю. - Вплив параметрів співвісного гвинтовентилятора на акустичну емісію, Дорошенко К. В., Митрахович М. М. (2019)
Педаш А. А. - Влияние технологий изготовления металлических порошков на структуру и свойства деталей, полученных селективным лазерным плавлением, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Шило В. Г., Касай П. А. (2019)
Нарыжный А. Г. - Моделирование свободной раздачи цилиндрической оболочки в условиях действия электрогидравлического эффекта (2019)
Миргород В. Ф. - Динамические системы, подобные по признаку масштаба времени, Ранченко Г. С., Гвоздева И. М. (2019)
Товкач С. С. - Гібридний генетичний підхід до побудови розподіленої системи автоматичного керування авіаційних двигунів (2019)
Лопунова Н. А. - Архитектура защищенного программного обеспечения комплекта принадлежностей для технического обслуживания регуляторов семейства РДЦ-450 АО "ЭЛЕМЕНТ", Нерубасский В. В. (2019)
Кулик Н. С. - Розробка методу отримання даних для навчання нейронних мереж визначенню технічного стану газоперекачувальних агрегатів, Якушенко О. С., Попов О. В., Мірзоєв А. Дж., Чумак О. I., Охмакевич В. М. (2019)
Дронь Н. М. - О возможности корректировки траекторий уводимых объектов космического мусора с низких околоземных орбит, Пашков А. В., Голубек А. В., Дреус А. Ю., Дубовик Л. Г. (2019)
Конох В. И. - Анализ результатов испытаний двухкомпонентного пневмонасосного агрегата на компонентах топлива, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Миколаевский В. В. (2019)
Логвиненко А. И. - Метод расчета прогрева жидкого топлива в баке двигательной установки ракеты-носителя, Петренко Р. М. (2019)
Малый Л. П. - Исследование поведения днищ корпусов РДТТ из углепластика во время испытаний и работы двигателя, Мотылёв С. А. (2019)
Капитанова Л. В. - Метод определения стартовой тяговооруженности модификации самолета по условиям ее разбега при взлете и пробега при посадке, Рябков В. И. (2019)
Фролов Г. А. - Определение физико-механических характеристик образцов сплавов на основе ниобия и нихрома для тепловой защиты многоразовых космических аппаратов, Солнцев В. П., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Бучаков С. В., Бродниковский Н. П., Луговской Ю. Ф., Луцюк Д. В., Солнцева Т. А., Цыганенко В. С. (2019)
Кухтин Ю. П. - Влияние осевого зазора на уровень нестационарных сил, приложенных к рабочим лопаткам трансзвуковой ступени турбины, Лапотко В. М. (2019)
Гнатенко М. О. - Изготовление авиационной детали крышки редуктора аддитивным методом, Наумик В. В., Матковская М. В. (2019)
Зайцев Б. Ф. - Динамическое напряженно-деформированное состояние межступенного отсека ракеты-носителя при отделении первой ступени, Протасова Т. В., Сметанкина Н. В., Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Акимов Д. В. (2019)
Буйских К. П. - Методы прочностных стендовых испытаний моделей и элементов конструкций ракетно-космической техники, Кравчук Л. В., Феофентов Н. Н. (2019)
Кривошапов С. И. - Упрощенная методика нормирования часового расхода топлива транспортных автомобилей и специализированных машин (2019)
Нгуен Ван Зионг - Термические сопротивления в зазорах цилиндропоршневой группы и их влияние на температурное поле поршня дизеля типа Д100, Белогуб А. В. (2019)
Локтєв В. М. - Стан, проблеми і шляхи розвитку науки в Україні (2019)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: 2d електростатика MOS і модель віртуального витоку, Стріха М. В. (2019)
Bunyakova Yu. - Modeling of nonlinear optical effects in the interaction of laser radiation with atmosphere and sensing for energy exchange in a mixture atmospheric gases, Glushkov A., Khetselius O., Svinarenko A., Ignatenko A., Bykowszczenko N. (2019)
Лепіх Я. І. - Комп'ютерний синтез і аналіз ширококутного приймального приладу оптичного локатора, Янко В. В., Сантоній В. І. (2019)
Buyadzhi V. V. - Determination of radiation decay parameters for heavy complex atomic systems, Glushkov A. V., Ternovsky E. V., Mykhailov O. L., Khetselius O. Yu. (2019)
Glushkov A. V. - Relativistic approach to calcuation of ionization characteristics for rydberg alkali atom in a black-body radiation field, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Tsudik A. V., Zaichko P. A. (2019)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2019)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2019)
Шаповал Ю. І. - Богдан Осадчук: життя і діяльність українського полонофіла (2018)
Бордюг І. О. - Є. Ґедройць та "українське питання" в період "холодної війни" (2018)
Венгерська В. О. - Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності (2018)
Мосієнко О. В. - Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз історіографії (2018)
Білобровець О. М. - Позиція польських політичних сил в Україні щодо співпраці з українськими органами влади (кінець 1917–1918 рр.) (2018)
Сухобокова О. О. - Національна та соціальна складові Української революції 1917–1921 рр. у візії Н. Григорієва (2018)
Ляскович Р. С. - Мобілізації до Дієвої армії УНР 1918-1920 рр.: організація та результативність (за спогадами учасників) (2018)
Панченко В. С. - Мирові суди Волині на варті законності та правопорядку у роки Української революції початку ХХ ст. (2018)
Stroński H. - Między tradycją Sazlacheską a komunizmem. Z życia codziennego ludnosci polskiego narodowosciowego rejonu – Marchlewszczyny (1925–1935) (2018)
Фігурний Ю. С. - Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. – втрачений шанс для реформування Речі Посполитої (2018)
Поліщук Ю. М. - "Польське питання" в політиці російського царизму на Правобережжі України (кінець ХVІІІ - середина XIX ст.) (2018)
Шевчук А. В. - Кадровий склад підкоморських судів Правобережної України (1797-1831 рр.) (2018)
Олійник С. В. - Львів в часи російської окупації 1914-1915 років у публікаціях польських сучасників (2018)
Власюк І. М. - Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Степанчук О. В. - Публіцистична діяльність Василя Штуля на Волині у період нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2018)
Ковальчук І. В. - Формування місцевої допоміжної поліції і залучення її підрозділів до каральних операцій нацистських окупантів на території Житомирської області у 1941 році (2018)
Очеретяний В. В. - Процес створення нацистської табірної системи на території Польщі в період Другої світової війни, Ніколіна І. І. (2018)
Геча О. А. - Єврейські жінки в умовах окупації та евакуації: різні стратегії виживання (на прикладі представниць родини Рабінович) (2018)
Цимбалюк О. В. - Польське кіно та актори в радянській дійсності (2018)
Рудницька Н. В. - Вплив пропаганди та агітації на процес радянізації життя поляків та євреїв Волинської губернії в 20-х роках ХХ ст. (2018)
Сичевський А. О. - Влада та "опіум народу": антирелігійна агітація і пропаганда в радянські Україні у 1944–1990 рр. (2018)
Стельникович С. В. - Історична пам’ять в пропаганді самостійницького руху на території Житомирсько-Вінницького регіону у другій половині 1941 р. (2018)
Колесник О. А. - Від Волині до Бабиного Яру: українська складова музею Другої світової війни у Гданську як польського місця пам’яті (2018)
Кордон М. В. - Енергетична безпека України як складова національної безпеки (2018)
Рудницька О. П. - Правові реформи в Україні та Польщі: спільні та відмінні риси (2018)
Мякінченко І. О. - Міжконфесійні відносини в Україні у контексті міжнародної діяльності: церковно-релігійні та державно-політичні аспекти (2018)
Яценко К. А. - Мультикультурна освіта як засіб розв’язання міжкультурних протиріч: pro et contra (2018)
Мосієнко О. В. - Австро-угорська та російська пропаганда серед військовополонених в роки Першої світової війни: аналіз практик (2018)
Білобровець О. М. - Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій), Венгерська В. О. (2018)
Бездрабко В. В. - Архівний менеджмент в освітній системі України (2017)
Пилипенко В. М. - На службі великих завдань: фальшивки у турецькій політиці Речі Посполитої у XVII ст. (2017)
Москальова Ю. Р. - Дитячі заклади опіки на Півдні України у висвітленні періодичних видань (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Берест І. Р. - Діяльність та реорганізація львівських профспілок "Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи" та "Товариства поступового" в середині ХІХ століття (2017)
Токаленко П. О. - Єврейські погроми на Півдні України у роки Першої російської революції (2017)
Білобровець О. М. - Життя поляків волинського прикордоння в роки Першої світової війни (2017)
Кудінов Д. В. - Військове протистояння більшовицьких та республіканських військ за м. Суми у грудні 1918 р. – січні 1919 р. (2017)
Ільницький В. І. - Бойова діяльність націоналістичного підпілля у Карпатському краї ОУН (1945-1954) (2017)
Король В. М. - Соціальний захист дітей-сиріт у період пізнього сталінізму: спеціальні училища системи трудових резервів (1943-1953 рр.), Король С. М. (2017)
Ляшенко М. Л. - Роль української діаспори в країнах – членах ЄС в процесі формування і реалізації вітчизняної культурної дипломатії на початку ХХІ ст. (2017)
Бондарчук О. І. - Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (2018)
Гундертайло Ю. Д. - Відновлення життєвої неперервності за допомогою арт-терапевтичних технологій у рамках групи соціально-психологічної адаптації: методологічне підґрунтя (2018)
Довгань Н. О. - Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу (2018)
Исаева А. Н. - Идея значимой жизненной ситуации как исследовательский принцип в персонологии (2018)
Кочубейник О. М. - Локальні порядки солідарності як синдром соціальної аномії (2018)
Кулакевич Т. В. - Психологічні та соціальні передумови виникнення професійної деформації у працівників професій типу "людина-людина" (2018)
Малхазов О. Р. - Технологія формування емоційної стійкості осіб, що переживають наслідки травматичних подій (2018)
Найдьонов М. І. - Груп-рефлексивний підхід до системи надання психологічних послуг з реабілітації в контексті війни (2018)
Overchuk V. А. - Peculiarities of social and psychological adaptation and development of crisis survival skills in individuals affected by traumatic events of the armed conflict (2018)
Помиткіна Л. В. - Поведінка споживача як предмет впливу маркетингової діяльності організації, Злагодух В. В., Злагодух К. О. (2018)
Радченко М. І. - Психолого-дидактичний підхід до аналізу якості мультимедійних презентацій (2018)
Старовойтенко Е. Б. - Общая персонология: построение исследований личности в новом формате (2018)
Татенко В. О. - Соціально-психологічне дослідження інструментальних аспектів проблеми національного будівництва (2018)
Хазратова Н. В. - Діагностика громадянської ідентичності: пошук інструментів вимірювання (2018)
Хохліна О. П. - Особливості спрямованості особистості як детермінанта успішності соціально значущої активності студентів, Сила Д. В. (2018)
Шевченко Р. М. - Мотивація професійної діяльності жінок-державних службовців як чинник їх стресостійкості (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зданевич Л. - Виховний вплив дорослих на формування мовленнєво-мовної та лінгвістичної готовності дошкільників до навчання в школі: теоретичний аспект, Крутій К. (2019)
Ковальчук Т. - Теоретические и методические аспекты использования кейс-технологии в профессиональной подготовке будущих педагогов, Вишняков Р. (2019)
Yankovych O. - Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren, Binytska K. (2019)
Kuzmenko V. - Postgraduate training of primary school teachers through the forming of the pupils’ scientific picture of the world, Prymakova V. (2019)
Czepil M. - Interaction of ethnic tolerance and certain personality traits, Revt A. (2019)
Noskova M. - Organizational and pedagogical conditions for teachers' readiness formation to use information technologies and distant learning, Havryliuk M. (2019)
Maksimuk L. - Formation of language personality in the pedagogical discourse in Belarus, Levonyuk L. (2019)
Nevmerzhytska O. - Familiarizing preschool children with the "Child in Society" educational profile in modern realities (2019)
Prokopiv L. - Development strategies of pedagogy of partnership in educational process of small schools in Ukraine and abroad: a comparative aspect, Stynska V. (2019)
Perkhailo N. - Optimization of cooperation between social work specialists and pedagoges of pre-school educational establishments, Rozhko-Pavlyshyn T. (2019)
Hirnyak S. - School theater in educational institutions of Ukraine in the XVII – XVIII сenturies, Lutsiv S. (2019)
Karpenko O. - Hermann Gmeiner – the founder of SOS-Children’s Village (2019)
Strazhnikova I. - Training of specialists of modern vocational Ukrainian education in the context of its formation in Western Ukraine of the interwar period (2019)
Pryshlyak O. - Intercultural competence in foreign language teaching, Lupak N. (2019)
Zielińska P. - Program Projektor – wolontariat studencki jako przejaw aktywności studentów i forma rozwoju (2019)
Bera A. - Rola kompetencji społecznych w funkcjonowaniu zawodowym przedstawicieli handlowych (2019)
Bera S. - Professionalizacia pilota wojskowego: dyskurs społeczno-pedagogiczny (2019)
Вимоги (2019)
Байрамов Р. - Сумо в житті сучасних дітей та молоді, Бондар А. (2019)
Вільчковський Е. - Особливості підвищення рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл США (2019)
Пасічник В. - Погляди Анджея Снядецького на розвиток фізичного виховання дітей та молоді в Польщі (2019)
Саннікова М. - Шляхи вдосконалення діяльності системи спортивного арбітражу та третейських судів у спорті (2019)
Москаленко Н. - Методичні основи організації рухової діяльності дітей молодшого дошкільного віку залежно від рівня фізичного стану, Полякова Н., Микитчик О. (2019)
Нестерова С. - Оцінка рівня фізичного здоров’я молоді з різним соматотипом за здатністю адаптуватися до фізичних навантажень, Сулима А., Бойко М. (2019)
Фурман Ю. - Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років, Мірошніченко В., Брезденюк О. (2019)
Цюпак Ю. - Рухова активність у структурі мотиваційно-ціннісних орієнтацій підлітків, Цюпак Т., Цюпак Ю., Швай О., Гнітецький Л. (2019)
Андрійчук О. - Оцінка болю та якості життя в практичній діяльності фізичного терапевта, Грейда Н., Масікова Т. (2019)
Bukova A. - Physical Activity and Lifestyle of Older Adults in the Context of Diseases of Affluence, Horbacz A., Krucanica L., Majherova M. (2019)
Лях Ю. - Комп’ютерна стабілометрія в оцінці функціонального стану людини, Усова О., Романюк А., Мельничук В., Лях М., Антипов А. (2019)
Сибіль М. - Оцінка стану здоров’я студентів-реабілітологів за даними біохімічного автомоніторингу, Шавель Х., Чеховська М., Чеховська Л., Хохла А. (2019)
Чаланова Р. - Арттерапия в системе методов психофизической реабилитации (2019)
Бекас О. - Моделювання фізичної підготовленості дзюдоїстів 10–12 років на основі соматотипування, Паламарчук Ю., Корольчук А., Ломинога С. (2019)
Головкіна В. - Вплив занять плаванням із застосуванням елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування на функцію зовнішнього дихання дівчат 11–12 років, Фурман Ю. (2019)
Давыдов В. - Компоненты состава массы тела высококвалифицированных гребцов на каноэ, выступающих на различных дистанциях, Шантарович В., Пригодич Д. (2019)
Саволайнен О. - Розвиток силових якостей легкоатлетів-метальників груп підвищення спортивної майстерності за допомогою засобів кросфіту, Кузнецов В., Валькевич О., Черкашин Р., Черкашина Л. (2019)
Інформація про ІІІ Міжнародний науковий конгрес істориків фізичної культури "Історія фізичної культури і спорту народів Європи" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Наточій Т. О. - Порівняльна характеристика біотехнологічних підходів до отримання рекомбінантних цитокінів людини у бактеріальних системах експресії, Мотроненко В. В. (2019)
Prokopiuk V. Yu. - Characterization of Placental Mesenchymal Stem Cells Spheroids after Generation, Hypothermic and Subnormothermic Storage, Hloba N. S., Prokopiuk O. S., Schedrov A. O., Musatova I. B. (2019)
Nesteruk I. G. - Maximal Speed of Underwater Locomotion (2019)
Likhodiievskyi V. V. - Early Experimental Results of Nerve Gap Bridging with Silicon Microwires (2019)
Фокіна А. В. - Вплив мінерального та вуглеводного складу живильного середовища на ефективність мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. in vitro, Сатарова Т. М., Деркач К. В. (2019)
Юрченко А. В. - Лігнін як основа для отримання біопластику, Голуб Н. Б., Чжу І. (2019)
Turov V. V. - Structural and adsorption features of amorphous nanosilica modified by various addition of polymethylsiloxane, Gun’ko V. M., Krupska T. V., Protsak I. S., Pakhlov E. M. (2019)
Kartel M. - Carbon sp3 hybridization bonds in composites "polymer – CNT”, Karachevtseva L., Bo W., Sementsov Yu., Trachevskyi V., Bakalinska O., Lytvynenko O., Onyshchenko V. (2019)
Шкода Н. Г. - Одностороннее уширение частотной зависимости скорости броуновского мотора, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М., Шевцова К. М., Шапочкина И. В. (2019)
Гончарук О. В. - Дослідження реологічних властивостей суспензій пірогенного кремнезему, модифікованого полідиметилсилоксаном, у вазеліновій олії, Сулим І. Я. (2019)
Роїк Н. В. - Хімічно модифіковані мезопористі кремнеземи типу МСМ-41 для сорбції барвників, Бєлякова Л. О., Дзязько M. O. (2019)
Головань А. П. - Влияние композитов на основе танинов и гидрофобного кремнезема на всхожесть и морфологические параметры овощных культур, Лупашку T. Г., Крупская Т. В., Лупашку Г. А., Туров В. В. (2019)
Кулик Т. В. - Кінетика піролізу ряду природних та синтетичних похідних цинамової кислоти на поверхні нанорозмірного кремнезему, Паляниця Б. Б., Настасієнко Н. С., Тарнавський С. С. (2019)
Онищенко В. Ф. - Вплив глибини макропор на ефективний час життя неосновних носіїв заряду в макропористому кремнії, Карачевцева Л. А. (2019)
Михайленко О. В. - Дизайн, синтез та біологічні властивості комплексів С60 фулерену з лактатами деяких металів, Петрусенко С. Р., Вітушиньська Я. О., Прилуцький Ю. І., Заводовський Д. О., Михайленко О. О., Лагерна О. Ю. (2019)
Иванов Л. В. - Влияние углеродных наночастиц различной природы на микровязкость мембран эритроцитов экспериментальных животных, Картель Н. Т., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Щербак Е. В., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2019)
Blagun N. - Educational technologies as a tool of enhancing the process quality of the personality development (2018)
Бандура Л. - Сутність інноваційних технологій навчання у сучасній науковій літературі (2018)
Силадій І. - Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві (2018)
Сірант Н. - Дитина як суб’єкт естетичного виховання в контексті викликів сьогодення (2018)
Aftyka L. - Charity of the catholic church in medieval Poland (2018)
Prokopiv L. - Features of using methods and forms of the teaching organization in a small school (2nd half of 20th century) and their improvement in modern conditions (2018)
Chymak M. - Socio-cultural measures of education development in the territory of Galicia and Naddnipryanshchyna (xviii - xix centuries) (2018)
Хрущ О. - Карпати та їх вплив на формування ментальності гуцулів (2018)
Семак О. - Психосоматичні розлади ендокринної системи у дітей гірської місцевості (2018)
Дудка О. - Соціально-педагогічні умови інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в сучасне інформаційне суспільство, Джоголик О. (2018)
Шевченко В. - Включення дітей з особливими потребами в соціально-освітнє середовище (2018)
Kovalska L. - Methodological bases of mechanism of creation of image of national tourism product in globalization conditions, Tkachenko T., Kovalska A. (2018)
Федів В. - Вивчення фізики і математики в середній школі як передумова успішного опанування професії лікаря, Микитюк О., Олар О., Бірюкова Т. (2018)
Балакірєва В. - Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Галан О. - Теоретичні аспекти готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах вищого закладу освіти (2018)
Ігнатенко Н. - Застосування методу STEM-проектів у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи, Мельниченко Л. (2018)
Ненько Ю. - Професійний розвиток учителя англійської мови: деякі практичні аспекти (2018)
Нестеренко М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в контексті варіативності початкової освіти (2018)
Paziura N. - Forming important competences of English teachers in the process of their professional training (2018)
Пальшкова І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасного закладу вищої школи (2018)
Романюк О. - Структурно-функціональна модель розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2018)
Topcu I. - Game situation as a means of forming communicative competences in students (2018)
Bilavych H. - Formation of the language culture of junior pupils in a dialectical environment: theoretical and practical aspects, Pantyuk T., Savchuk B., Holovchak N. (2018)
Богданець-Білоскаленко Н. - Національно-культурний компонент змісту навчання літературного читання в школах національних меншин (2018)
Дудник Н. - Виховання самостійності у дітей дошкільного віку (2018)
Качмар О. - Попередження і вирішення конфліктів у молодшому шкільному віці, Крицак О. (2018)
Свйонтик О. - Зміст сучасних читанок у вихованні почуття відповідальності у молодших школярів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Запрошуємо до співпраці! (2018)
Політика відкритого доступу (2018)
Вимоги до статей у науковому фаховому виданні "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Вихідні дані (2018)
Андріяш В. І. - Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних видатків, Челяк О. В. (2017)
Бондар Г. Л. - Аналіз нормативно-правових актів щодо реалізації діалогової партнерської форми взаємодії громадянського суспільства та держави станом на 2016–2017 роки в Україні (2017)
Гололобов С. М. - Варіативність типології громадських організацій (2017)
Гончар С. В. - Сутністі характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Демченко С. О. - Комунікативна етика в публічній політиці України (2017)
Євтушенко О. Н. - Чорноморська об’єднана територіальна громада Миколаївської області в умовах децентралізації, Андрієш О. І. (2017)
Ємельянов В. М. - Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні, Шульга А. А. (2017)
Єремєєва С. - Теоретичні засади державного управління в сфері охорони здоров’я (2017)
Крисінська Д. О. - Важливість імплементації екологічних аспектів угоди про асоціацію між Україною та ЄС як основа безпеки держави (2017)
Кучма Ю. В. - Інвестиційний розвиток будівельної галузі як об’єкт державного регулювання (2017)
Лабан Л. Г. - Схожі та відмінні риси в процесі прийняття управлінських рішень в державних, приватних та громадських організаціях (2017)
Громадська Н. А. - Методологічні аспекти політичного аналізу (2017)
Павлюк Н. В. - Здійснення публічного управління на засадах децентралізації влади: досвід постсоціалістичних країн (2017)
Панасюк Р. М. - Про доцільність використання принципів Елінор Oстром для удосконалення управління ресурсами об’єднаних територіальних громад України (2017)
Плеханова О. П. - Нормативно-правове регулювання нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави та суспільства в Україні (2017)
Поспєлова Т. В. - Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери, Орлова Н. С. (2017)
Проців О. Р. - Особливості впливу Крайового рибальського товариства у Кракові на державне управління рибальської галузі у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Штирьов О. М. - Особливості функціонування статутів локальних громад країн Європейського Союзу, Тимченко О. (2017)
Шаповалова О. І. - Визначення права державного управління майном (2017)
Штирьов О. М. - Світова практика здійснення внутрішнього аудиту в державному органі, Гавриленко О. А. (2017)
Шульга А. А. - Історичний аналіз виникнення та формування територіальних громад на теренах сучасної України, Краснянська О. В. (2017)
Полторак С. Т. - Місце і роль армії в системі державної влади: особливості взаємодії (2017)
Миколаєць А. П. - Методологічні основи організації державного контролю в Україні (2017)
Ahmadi P. - Cohomogeneity One Dynamics on Three Dimensional Minkowski Space (2019)
Bandura A. - Analog of Hayman's Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations, Skaskiv O. (2019)
Borisenko A. A. - On the Structure of Multidimensional Submanifolds with Metric of Revolution in Euclidean Space (2019)
Goncharenko M. - Nonlocal Elasticity Theory as a Continuous Limit of 3D Networks of Pointwise Interacting Masses, Khruslov E. (2019)
Guo Y. - Inverse scattering problems with the potential known on an interior subinterval, Wei G. (2019)
Khatamov N. - Translation-Invariant Gibbs Measures for the Blum, Khakimov R. (2019)
Piatnitski A. - Singularly Perturbed Spectral Problems in a Thin Cylinder with Fourier Conditions on its Bases, Rybalko V. (2019)
Yoon D. W. - Tubular Surfaces with Galilean Darboux Frame in G3, Yuzbasi Z. K. (2019)
Борисенко А. А. - Харьковские математики действительные члены Академии наук Украины (2019)
Романіка Т. К. - Компаративний аналіз молодіжної зайнятості в країнах Європи та Україні (2019)
Бутко Б. О. - Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій та нанопродукції (2019)
Байда Б. Ф. - Основні детермінанти туристичного попиту в Україні (2019)
Бокій О. В. - Чинники впливу на формування якості харчової продукції (2019)
Гаман М. В. - Система формування інноваційно-інформаційної інфраструктури регіону, Жук В. П. (2019)
Гонта С. В. - Світовий досвід стимулювання співпраці університетів та бізнесу в науковій та інноваційній сферах (2019)
Горбаченко С. А. - Конкурентоспроможність менеджменту морегосподарського комплексу України (2019)
Зоря О. П. - Інституціональні засади формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на мікро- та макрорівні, Галінська Т. С., Голбан Т. Т. (2019)
Кириченко О. С. - Планування державних цільових програм модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції (2019)
Варава Л. М. - Напрями удосконалення і реалізації стратегічного інноваційного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства, Варава А. А., Марченко В. В. (2019)
Гросул В. А. - Моделювання динамічної системи адаптації підприємства роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Єгоращенко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна (2019)
Коваленко Н. В. - Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання (2019)
Лысевич С. Г. - Социально-психологический механизм как составная часть хозяйственного механизма предприятия (на примере горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога) (2019)
Мартинов А. А. - Інформаційно-аналітичний інструментарій управління інноваційними витратами підприємства, Чернодубова Е. В. (2019)
Борблік К. Е. - Аналіз діяльності регіональних ринків туристичних послуг України (2019)
Влащенко Н. М. - Нормативно-правове регулювання розвитку рекреаційно-туристського комплексу, Тонкошкур М. В. (2019)
Гарькава В. Ф. - Визначення загроз економічній безпеці регіону (2019)
Яков’юк В. А. - Оцінка стану водокористування та водоресурсності України в сучасних умовах (2019)
Борисова І. С. - Новітні напрями розвитку фінансової науки у зв'язку з потребами суспільства та глобалізацією економіки (2019)
Дмитренко І. Б. - Сучасні підходи до оцінки достатності (адекватності) капіталу банків в Україні (2019)
Єрмолаєва М. В. - Облік сільськогосподарської діяльності та біологічних активів: актуальні питання теорії та практики (2019)
Кравченко М. В. - Вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції на аграрному підприємстві, Блажко А. В., Вільхова Т. В. (2019)
Кравченко О. В. - Особливості організації управлінського обліку в бюджетних установах, Пастернак Я. П. (2019)
Поздняков Ю. В. - Аналіз механізму формування цін під час вимушеного продажу активів з аукціонних торгів, Садовенко Ю. П. (2019)
Грубінко А. - Роль Великої Британії у процесах європейської політичної інтеграції у повоєнний період (1945-1956 рр.) (2016)
Мартинов А. - Європейський Союз - США: Трансатлантична угода про свободу торгівлі та інвестицій: історія і сучасність, Хан Є. (2016)
Скрипник О. - США і політика Європейського Союзу "Східне партнерство" (2016)
Чекаленко Л. - Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні (2016)
Іщенко Ж. - Суспільно-політична доктрина Ж. де Местра у втіленні імперського руху Росії (кін. XVIII - поч. ХІХ ст.) (2016)
Клиніна Т. - Створення НАТО та його роль в британсько-американських взаєминах (2016)
Лучканин С. - Еволюція румунського комунізму від сталінського тоталітаризму до націонал-комунізму Нікола Чаушеску (2016)
Папенко Н. - Система освіти в Німеччині протягом XVIII - XIX ст. (2016)
Сацький П. - Стратегічне значення українських етнічних територій у процесі канстеляції Центральної Європи в 1920-ті рр. (2016)
Хан Є. - Реформування вищої освіти як один з виявів цивілізаційного вибору: досвід України та Росії (2016)
Szczesny-Kostanecki D. - Napoleon’s Spanish war (1808 – 1813) under the eyes of polish memorists (2016)
Відомості про авторів (2016)
Руда В. - Поява та розвиток зовнішньополітичного виміру в ЄС: домаастрихтський період (2017)
Толстов С. - Африканський напрям у політиці Європейського Cоюзу (2017)
Хан Є. - Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору (2017)
Машевський О. - Англо-канадська історіографія генези франко-канадського націоналізму, Барабой М. (2017)
Пшеничний Т. - Роль апостольської столиці (Ватикану) у легалізації греко-католицької церкви: історіографічний аспект (2017)
Сацький П. - Відносини між УНР і країнами Антанти у грудні 1917 – березні 1918 р.: криза міжнародної правосуб’єктності України (2017)
Туранли Ф. - Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор (2017)
Стельмах С. - Українсько-німецький методологічний семінар "Глобальна і транснаціональна історія" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Баєва О. І. - Теоретичні засади формування та реалізації державної грошово-кредитної політики (2019)
Біла С. О. - Пріоритети забезпечення безпеки розвитку ядерної енергетики: світовий досвід, Івасик О. В. (2019)
Білик Р. С. - Механізми інноваційної модернізації економіки в умовах глобального розвитку (2019)
Боровік Л. В. - Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства, Танклевська Н. С. (2019)
Бутко Б. О. - Інструменти фінансування малого та середнього бізнесу у сфері високотехнологічної продукції (2019)
Василішин С. І. - Обліково-аналітичне забезпечення управління активами в системі економічної безпеки підприємств (2019)
Вязмикина И. А. - Cоотношение всеобщего и особенного в эволюции финансового капитала (2019)
Герцег В. А. - Фінансовий складник забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій (2019)
Дудяк Н. В. - Необхідність формування парадигми сталого землекористування (економічний аспект) (2019)
Жекало Г. І. - Цифрова економіка України: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Зайченко В. В. - Методологічні аспекти дослідження технологічної конкурентоспроможності економіки країни (2019)
Злотенко О. Б. - Аналіз динаміки та структури інвестицій промислових підприємств в Україні, Рудніченко Є. М. (2019)
Кайдрович Х. І. - Шлях підприємництва із давнини до сьогодення (2019)
Кириченко О. С. - Дослідження стану інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України в умовах Четвертої промислової революції (2019)
Kodatska N. - Geopolitical tendencies of functioning and development of the youth labor market, Girman A. (2019)
Конакова К. М. - Оцінка та напрями покращення інвестиційної привабливості України: рейтинговий підхід (2019)
Кондратюк О. М. - Бізнес-планування в підприємницькому середовищі: теоретичний аспект, Пшеничний В. І. (2019)
Кондрацька Л. П. - Підхід до аналізу структури міжнародних туристичних потоків України (2019)
Кошельок Г. В. - Оптимізація грошових потоків підприємства в сучасних умовах (2019)
Крикавський В. Є. - Імплементація маркетингу 3.0 в бізнес-стратегію сталого розвитку підприємств будівельної галузі, Савіна Н. Б. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Аналіз впливу деяких зовнішніх факторів на інклюзивну зайнятість (2019)
Лохман Н. В. - Парадигма розвитку інноваційного потенціалу (2019)
Ляшенко О. М. - Моделі і підходи до прогнозування оптимальної структури економіки регіону, Дума Л. В., Данилюк І. В. (2019)
Мамуненко М. С. - Переваги та недоліки застосування криптовалюти в умовах сучасної ринкової економіки в Україні, Жмай О. В. (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Моделювання та прогнозування розвитку туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки (2019)
Вихідні дані (2019)
Грубінко А. - Велика Британія в європейській зовнішній і безпековій політиці: огляд західної історіографії (2017)
Павленко В. - Воєнно-політична інтеграція країн Скандинавії в архітектурі європейської безпеки після Другої світової війни (2017)
Хан Є. - Академічна мобільність як один з пріоритетних напрямків у процесі формування спільного європейського освітнього простору: український досвід співпраці (2017)
Шатоха В. - Історичний контекст лідерства Єв ропейського С оюзу у запобіганні зміни клімату клімату (2017)
Вишня І. - Українсько-молдовські відносини 1991-2014 рр.: огляд вітчизняної та зарубіжної історіографії (2017)
Казакевич О. - Політика Російської імперії щодо мов корінних народів Центральної та Північної Європи (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Лакішик Д. - Особливості реалізації політики пам’яті у Норвегії та Данії (2017)
Марценюк Р. - Військова співпраця України та країн Балтії (1991–2017) (2017)
Медвідь В. - Основні етапи співпраці України з міжнародними донорами у сфері впровадження проектів міжнародної технічної допомоги (1992-2014 рр.) (2017)
Мінгазутдінова Г. - Трансформація військової політики та політики безпеки в Європі на тлі "української кризи" 2014 р. (2017)
Папенко Н. - Фердинанд Лассаль та загальний німецький робітничий союз (2017)
Машевський О. - Рецензія на монографію А. В. Грубінка "Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.)" (2017)
Стельмах С. - Південна Європа через призму транснаціональної і глобальної історії. Рецензія на: Calic Marie-Janinne. Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region. München: Verlag C.H. Beck, 2016 (2017)
Стельмах С. - Голодомори в Росії та Радянському Cоюзі в поліетнічних та мультиконфесійних регіонах. Рецензія на: Eisfeld Alfred, Hausmann Guido, Neutatz Dietmar (Hg.). Hungersnöte in Russland und in der Sowjetunion. 1891-1947: Regionale, etnische und konfessionalle Aspekte. – Klartext Verlag, Essen, 2017 (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Vdovychenko V. - Quo vadis, dear EU? (The evolution of european security strategies approaches in the changing European Union) (2018)
Мартинов А. - Європейські історичні дослідження: теоретичні й концептуальні аспекти (2018)
Мотрук С. - Чеська парадигма євроінтеграції: проблеми та перспективи (2018)
Ковальчук Н. - Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті (2018)
Лучканин С. - Румунія в Другій світовій війні 1939–1945: "білі плями" і нові погляди на проблему (2018)
Машевський О. - Діяльність Британської ради у країнах Східної та Центральної Європи на початку ХХІ ст. (2018)
Сокирко О. - Східна Європа і концепт "мілітарної революції": історіографічні зауваги (2018)
Срібняк І. - Діяльність "Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі" (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр. (2018)
Машевський О. - Традиції та завдання української американістики: "Україна і США: досвід та перспективи співпраці". Друга міжнародна наукова конференція (2018)
Мартинов А. - Європейський та євроатлантичний прорив польської дипломатії за президентства А. Кваснєвського (рецензія на монографію Н. М. Буглай "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці республіки Польща (1995–2005 рр.)", Харлан Г. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мостова А. Д. - Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Науменко Н. Ю. - Методологічні аспекти моделювання системи інформаційної безпеки у сфері забезпечення економічної безпеки регіону (2019)
Нікола С. О. - Управління вартістю капіталу ТНК як основа фінансового забезпечення її діяльності (2019)
Обельницька Х. В. - Застосування мультиплікативної моделі для оцінювання синергетичного ефекту соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами (2019)
Онищук Н. В. - Оцінка конкурентних переваг України на ринку медичного туризму (2019)
Піддубна В. Г. - Проблеми інноваційного циклу банківських продуктів (2019)
Подолян Ю. О. - Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання, Лазнева І. О. (2019)
Поплавська О. М. - Соціальний діалог в Україні: стан, ефективність, перспективи розвитку в цифровій економці (2019)
Ревко А. М. - Міжнародний досвід публічно-приватного партнерства в освітній сфері соціальної інфраструктури регіону, Холявко Н. І. (2019)
Рогач С. М. - Зарубіжний досвід регулювання сфери природокористування (2019)
Родченко С. С. - Сутність та класифікація фінансових стратегій банківських установ (2019)
Старинець О. Г. - Використання ІТ-інновацій у діяльності підприємств аграрної сфери (2019)
Темербек А. - Теоретичне підґрунтя інноваційного розвитку світової економіки (2019)
Тищенко В. В. - Монетарна політика в Україні (2019)
Тищенко Г. В. - Деякі аспекти ідентифікації джемів у контексті впровадження системи HACCP в Україні, Середа Д. Ю. (2019)
Точиліна Ю. Ю. - Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки (2019)
Феленчак Ю. Б. - Формування теоретичного підґрунтя соціальної доктрини туризму у вітчизняній науці (2019)
Хандій О. О. - Оцінка резервів економічного зростання за рахунок соціального і трудового потенціалів (2019)
Хитра О. В. - Ефективний тайм-менеджмент як невід’ємний складник системи управління персоналом підприємства (2019)
Чепелюк М. І. - Роль освітніх центрів та їх інтеграція в міжнародний освітній простір (2019)
Чужиков А. В. - Глобальна креативізація руху медійних продуктів (2019)
Шоля Р. І. - Соціальне підприємництво в Україні як тренд економічного розвитку (2019)
Юдіна С. В. - Проблеми визначення та управління операційними ризиками комерційних банків, Нагорнюк Г. О. (2019)
Юхновська Ю. О. - Дослідження діяльності туристичної галузі Запорізького регіону (2019)
Вихідні дані (2019)
Мартинов А. - Оборонна політика Європейського Союзу на сучасному етапі (2018)
Хан Є. - Адаптація українського законодавства до європейських норм у процесі входження до спільного європейського освітнього простору (2018)
Бутурлімова О. - Становлення та еволюція Лейбористської партії Великої Британії (2018)
Бойко М. - Проведення політики денацифікації Німеччини в Американській зоні окупації (1945-1949 рр.), Іванов О. (2018)
Іванов Д. - Зарубіжна історіографія Британського зовнішньополітичного процесу періоду 1990-2010 рр. (2018)
Марущак І. - Участь Великої Британії у війні в Перській затоці та позиція НАТО (1990-1991 рр.) (2018)
Мінгазутдінова Г. - Основні напрямки сучасних українсько-болгарських відносин (1991 – 2018 рр.) (2018)
Михайленко М. - Реформа системи освіти в королівстві Італія у перші десятиріччя після об’єднання (2018)
Машевський О. - Британсько-французько-радянські переговори 1939 р.: нереалізована спроба створення системи колективної безпеки у Європі, Ткачук Т. (2018)
Пількевич В. - "Освіта для всіх" в діяльності ЮНЕСКО (2018)
Папенко Н. - Суспільство та держава в працях Томаса Пейна, Папенко Є. (2018)
Римар І. - Проблема прецесії симулякрів та медіума у формуванні оціночних реакцій щодо московських показових процесів (1936-1938) в західних мас-медіа (2018)
Срібняк І. - "Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…" (повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р.) (2018)
Ткачук Т. - Мюнхенська угода 1938 року: підходи британського політикуму і дипломатії (2018)
Машевський О. - Форум викладачів та дослідників європейської інтеграції (Міжнародна науково-практична конференція "Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості". 27 березня 2018 року) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Information about the authors (2018)
До відома авторів (2019)
Довгалюк В. Б. - Аналіз процесів тепломасообміну та деформації колоїдних капілярно-пористих тіл методами фрактального аналізу та дискретної нелінійної динаміки, Човнюк Ю. В., Шишина М. О. (2019)
Задоянний О. В. - Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень, Товстограй О. О. (2019)
Мілейковський В. О. - Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин, Ткаченко Т. М., Дзюбенко В. Г. (2019)
Кордюков М. І. - Метод розрахунку теплового навантаження на систему кондиціонування повітря та опалення від вентиляційної системи з теплоутилізацією (2019)
Редько І. О. - Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання, Редько А. О., Приймак О. В., Бурда Ю. О. (2019)
Проценко С. Б. - Розроблення методики розподілу витрат теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку, Кізєєв М. Д., Новицька О. С. (2019)
Деньгуб В. І. - Дослідження ексергетичного коефіцієнта корисної дії водяних теплових мереж і систем опалення, Коновалюк В. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Іванишин В. В. - Політика сільського туристичного розвитку в умовах багатополярної моделі міжнародних економічних відносин, Печенюк А. П. (2019)
Харчук О. Г. - Міжнародна торгівля України: стан та перспективи розвитку (2019)
Мостова А. Д. - Збалансована система показників як інструмент розроблення стратегії продовольчої безпеки держави (2019)
Носань Н. С. - Системний підхід до управління фінансовою безпекою держави (2019)
Овчиннікова В. О. - Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту, Панкратов С. В. (2019)
Редьква О. З. - Аналіз основних показників функціонування та розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні (2019)
Стаматін О. В. - Основи моделювання та стратегічного управління автоматизованою системою оплати проїзду в громадському транспорті України, Сухонос М. К. (2019)
Музика П. М. - Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні, Урба С. І., Гончаренко Л. В. (2019)
Юхновська Ю. О. - Методичні підходи до оцінювання туристичного потенціалу України та регіонів (2019)
Миськовець Н. П. - Цифровізація в Україні та світі (2019)
Петрик І. В. - Особливості механізму реструктуризації вітчизняних бізнес-процесів мережі поставок підприємств в умовах євроінтеграції, Пинда Ю. В. (2019)
Продіус О. І. - Проблеми та перспективи інклюзивного розвитку в умовах глобалізації (2019)
Харчук Т. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової складової конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2019)
Шаповал О. А. - Системний підхід до управління персоналом підприємства (2019)
Желізко Ю. М. - Ключові відмінності системи експортного контролю України та провідних держав світу (2019)
Коротя М. І. - Європейський досвід регулювання ринку природного газу: розподіл, транспортування (2019)
Мороз С. Р. - Сучасні тенденції розвитку санаторно-курортного господарства у туристичному комплексі України, Феленчак Ю. Б. (2019)
Pozdniakova A. - Analysis of smart city architecture models (2019)
Зуб М. Я. - Сучасна парадигма трансформації інституцій соціально орієнтованого ринку праці (2019)
Приятельчук О. А. - Формування концепції соціальної людини в сучасних економічних моделях (2019)
Лантух К. О. - Підходи та методи фінансування культури та мистецтва: світовий досвід і перспективи для України (2019)
Тищенко В. В. - Краудфандінг як фінансовий інструмент реалізації інвестиційних проектів (2019)
Лега О. В. - Професія "бухгалтер": від минулого до вимог сучасності (2019)
Скорнякова Ю. Б. - Єдиний податок юридичних осіб: питання відображення в обліку та фінансовій звітності (2019)
Rozit T. - The problems and chronology of integration of international financial reporting standards into Ukrainian national accounting regulations (standards), Chorna A. (2019)
Сегеда І. В. - Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі, Локотарев Є. О., Шаповал В. О. (2019)
Демещук А. - Відносини республіки Хорватія з країнами ЄС (1992-1999 рр.) (2019)
Ковальський С. - Кіпрське питання в європейських інтеграційних процесах (1960-2004 рр.) (2019)
Мартинов А. - Процес європейської інтеграції як історичний феномен (2019)
Скрипник О. - Позиція Європейського Союзу у грузинській війні 2008 р. (2019)
Кошелєв А. - Біографічні традиції в країнах Європи та США у новий та новітній часи (2019)
Сухобокова О. - Гуманітарна допомога Італії Україні в 2014-2018 рр. (2019)
Пількевич В. - Культурні та природні пам’ятки Європи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою (2019)
Попенко Я. - "Я не хочу тут згадувати минуле. Моя роль – зайнятися сьогоденням та дивитися у майбутнє": діяльність А. Вайди-Воєводи на Паризькій конференції (грудень 1919 р. – березень 1920 р.) (2019)
Відомості про авторів (2019)
До відома авторів (2019)
Довгалюк В. Б. - Можливості застосування фрактальних моделей для ідентифікації мікрокліматичних параметрів музейних приміщень, Човнюк Ю. В., Іванов Є. О., Ситницька А. К. (2019)
Мілейковський В. О. - Аналітичний опис розширення напівобмежених струмин різної кривини (2019)
Ратушняк Г. С. - Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних, Лялюк О. Г., Шпіта Д. А. (2019)
Kapalo P. - Ensuring Room Air Exchange for Exercises, Vozniak O. T., Yurkevych Yu. S., Myroniuk Kh. V. (2019)
Наливайко В. Г. - Дослідження ефективності застосування водного розчину реагенту "Лексол" для пилоподавлення, Коновалюк В. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Калашник Г. А. - Перспективы выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита (2019)
Васильєва І. В. - Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу (2019)
Войтенко Ю. І. - Синергетика геологических сред и ее влияние на эффективность разработки и поиска месторождений полезных ископаемых (2019)
Зинчук Н. Н. - Особенности алмазов из древних осадочных толщ на территориях влияния кристаллических массивов (2019)
Зур’ян О. В. - Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013–2018 років з позицій технічного аналізу, Ляшок А. Ф. (2019)
Кирилюк В. П. - Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Cтаття 1. Підстави для введення стратиграфічних комплексів у схему Українського щита (2019)
Шпак О. М. - Исследование естественного самоочищения подземной среды, загрязненной нефтепродуктами, Логвиненко О. І. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Rao A. - Proximal brachial monomelic amyotrophy or hirayama disease: no longer an alias? (case report) (2019)
Dharuni R. - Evaluation of serum γ-glutamyl transferase and its association with high sensitivity c-reactive protein and insulin levels in the patients with metabolic syndrome, Maruthi Prasad B. V., Vishwanth H. L. (2019)
Eren F. - Death due to cardiac angiosarcoma: autopsy case report, Inanır N. T., Gurses M. S., Eren B., Gundogmus U. N., Ioan B. (2019)
Mohammed D. - Pulmonary and intracranial radiographic presentations of langerhans cell histiocytosis, Patel S. B. (2019)
Burlaka A. A. - Adipose tissue and its role in microenvironment of the colorectal adenocarcinoma cancer cell (2019)
Dmytrenko I. V. - Significance of additional chromosomal abnormalities for the outcomes after the second line nilotinib therapy in the chronic myeloid leukemia patients, Minchenko Zh. M., Fedorenko V. V., Dyagil I. S. (2019)
Matkovska N. R. - Mortality analysis of the patients with alcoholic liver cirrhosis (2019)
Gerashchenko B. I. - Probing breast cancer therapeutic responses by DNA content profiling, Salmina K., Eglitis J., Erenpreisa J. (2019)
Lukianchuk V. D. - Pharmacokinetics of the new cerebropetector ferrum bis(citrato)germanate at the stage of its distribution to the organs in closed head injury, Bukhtiarova T. A., Seifullina I. I., Polishchuk E. M., Martsinko O. E., Topolnytska H. A. (2019)
Shevchuk O. O. - Efficacy of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption in melphalan-induced bone marrow suppression in guerin carcinoma grafted rats, Todor I. M., Lukianova N. Yu., Rodionova N. K., Nikolaev V. G., Chekhun V. F. (2019)
Edibamode E. I. - Anthropometry of the external ear among adult Ijaws in Bayelsa state of Nigeria, Mordi K., David L. K., Eghoi A. M. (2019)
Volotovska N. V. - Antioxidant enzymes activity in experimental ischemia-reperfusion injury, Kashchak T. V. (2019)
Овсяник В. М. - Мережеві спільноти в умовах надзвичайних ситуацій (2019)
Качан Я. В. - Принципи, функції та технології проходження публічної служби (2019)
Соловйов Є. В. - Детермінація основних понять міграційних процесів, що протікають в Україні, в ракурсі сучасних реалій (2019)
Пухтинський М. О. - Пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні (2019)
Лаврук О. В. - Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва (2019)
Невмержицький О. І. - Основні напрями вдосконалення здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у сфері земельних відносин (2019)
Кропивко С. В. - Взаємодія верпроліна WIRE з родиною адаптерних білків інтерсектинів, Риндич А. В. (2019)
Конвалюк I. І. - Калюсоутворення та органогенез in vitro Deschampsia antarctica E. Desv., Можилевська Л. П, Кунах В. А. (2019)
Рашидова А. М. - Динамика активности ферментов энергообеспечения мозга крыс на фоне воздействия стресс-факторов (2019)
Ревуцька А. З. - Введення в культуру in vitro та ініціація калюсогенезу у Salvia hispanica L. (Чіа), Голубенко А. В., Нужина Н. В., Рудік Г. О., Таран Н. Ю. (2019)
Усенко М. О. - Оптимізація умов ренатурації злитого білка rhIl7-BAPmut із тілець включення Escherichia coli та його практичне застосування, Окунєв О. В., Бенціонова К. І., Горбатюк О. Б., Іродов Д. М., Ковальчук М. В., Кордюм В. А. (2019)
Kryvokhyzha M. V. - The role of jasmonate signaling pathway in plant’s flowering genes response to ionizing radiation, Krutovsky K. V., Rashydov N. M. (2019)
Вагин Ю. В. - Эволюция дарвинизма. Синтетическая теория эволюции: 1926 – 1975 годы (2019)
Кунах В. А. - Відділ генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: історія та головні наукові здобутки (до 30-річчя від часу заснування)) (2019)
Академік РАН Сєргєй Георгієвіч Інге-Вєчтомов (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Академік НАН України Юрій Юрійович Глеба (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Ірина Сергіївна Карпова (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Федір Іванович Товкач (до 65-річчя від дня народження) (2019)
Щербак О. В. - Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві (за матеріалами XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката, с. Чубинське, 20 травня 2019 р.), Ковтун С. І. (2019)
14-та Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист № 2 (2019)
Правила для авторів (2019)
Положення про рецензування статей, поданих до журналу "Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів" (2019)
Зазірний І. М. - Розвиток тотального ендопротезування колінного суглоба за останні 50 років (2019)
Король П. О. - Перспективи кількісної оцінки результатів однофотонної емісійної комп’ютерної томографії кісткової системи (огляд літератури), Самохін А. В., Ткаченко М. М. (2019)
Головач И. Ю. - Тактика ведения пациентов с остеоартритом коленного сустава в соответствии с рекомендациями современных медицинских обществ: акцент на ESCEO — 2019, Егудина Е. Д., Вартанян С. Х. (2019)
Ткачук П. В. - Оцінка впливу тромбоцитарної плазми на біохімічні показники крові в експериментальній моделі остеоартрозу колінного суглоба, Страфун С. С., Кумченко О. Б., Савосько С. І., Гайович І. В., Макаренко О. М., Мхітарян Л. С., Дроботько Т. Ф. (2019)
Лоскутов А. Е. - Паттерны секторального дефицита вертлужной впадины в условиях диспластического коксартроза, Ковбаса Е. А., Олейник А. Е., Стрыженый В. Г., Губарик А. В. (2019)
Павлов Б. Б. - Наш опыт применения пульсовой радиочастотной абляции ганглиев задних спинальных корешков (PRF DRG) в лечении поясничных радикулопатий, Фищенко Я. В. (2019)
Ставицький О. Б. - Наш досвід застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих із переломами кісток передпліччя в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, Пастернак Д. В., Карпушкін О. В., Лижин О. В., Ямковий І. А. (2019)
Герасименко С. І. - Визначення стану синовіальної оболонки колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Гайко О. Г., Перфілова Л. В., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2019)
Головаха М. Л. - Результаты первичного изолированного восстановления передней крестообразной связки и комбинированного восстановления передней крестообразной и переднелатеральной связок коленного сустава, Красноперов С. Н. (2019)
Зябліцев С. В. - Стадійність розвитку синдрому ендогенної інтоксикації при експериментальній черепно-мозковій травмі, Єльський В. М. (2019)
Пелипенко О. В. - Особливості лікування переломів таза у хворих із психічними розладами, Дідик Н. Р., Ковальов О. С., Гончаров А. В., Павленко С. М., Баженов А. А. (2019)
Фіщенко В. О. - Математичне моделювання ходьби людини при комбінованій контрактурі кульшового суглоба, Браніцький О. Ю., Гоцул О. В., Карпінська О. Д. (2019)
Дунай О. Г. - О возможности повышения эффективности реабилитации больных с травмами конечностей (программа индивидуальной реабилитации), Трофимов А. Н., Черновол С. И., Стахов С. Г. (2019)
Страфун С. С. - Помилки та ускладнення діагностики та лікування місцевого гіпертензивного ішемічного синдрому при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Ложкін І. О. (2019)
Фіщенко Я. В. - Особливості фізичної реабілітації пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків, яким проводився епідуральний адгезіоліз, Рой І. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Бодня А. И. - Лечебная тактика при сочетанной травме заднего отдела стопы (2019)
Рой І. В. - Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний погляд на проблему), Проценко В. В., Солоніцин Є. О., Борзих Н. О. (2019)
Баличевцева І. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання на факультеті післядипломної освіти, Чернишова О. Є., Самойленко І. Г., Конюшевська А. А., Кривошеєва В. В., Герасименко В. В., Полесова Т. Р., Павлов Є. М., Долинський В. В. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі ключові аспекти формування організаційного забезпечення стратегічного управління залізорудними підприємствами, Афанасьєва М. Г., Капітула С. В. (2019)
Окландер М. А. - Моделі забезпечення клієнтоорієнтованості банківських установ, Осетян О. М. (2019)
Селезньова О. О. - Стратегічні орієнтири управління підприємствами водопостачання та водовідведення, Ширяєва Н. Ю., Стренковська А. Ю. (2019)
Вашків О. П. - Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб – підприємців, Гавриленко Ю. С. (2019)
Тохтамиш Т. О. - Щодо ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства, Ягольницький О. А. (2019)
Каличева Н. Є. - Напрями забезпечення розвитку залізничного транспорту в сучасних умовах, Антонова Т. П. (2019)
Григор'єва Ю. А. - Методика оцінки впливу омніканальних каналів комунікацій автодилера на показники результативності (2019)
Кудіна А. В. - Роль визначників бренду у формуванні лояльності споживачів (2019)
Михайленко О. В. - Розроблення та обґрунтування антикризової стратегії діяльності підприємства, Майстренко А. В. (2019)
Якушенко К. В. - Институциональный механизм функционирования единого информационного пространства интеграционного объединения (2019)
Іляшенко А. Х. - Оцінка зведеного бюджету України в досягненні визначеного рівня соціально-економічного розвитку, Баєтул Г. П. (2019)
Баранова В. Г. - Сучасні тенденції фінансового інжинірингу в банківській системі, Андрєєва Я. С., Сташкевич Н. М. (2019)
Великсар Т. І. - Науково-методичні підходи до реформування фінансового забезпечення підсистеми соціального забезпечення в Україні (2019)
Маначинська Ю. А. - Банківська система України: фінансово-економічні та облікові аспекти в контексті МСФЗ, Євдощак В. І., Романчук А. І. (2019)
Вступ (2019)
Левченко А. - Вольт-фарадные явления в структурах металл–диэлектрик–полупроводник, Межов-Деглин Л., Chikina I., Шикин В. (2019)
Немировский С. К. - Макроскопическая динамика сверхтекучей турбулентности (2019)
Wustmann W. - Parametric effects in circuit quantum electrodynamics, Shumeiko V. (2019)
Antonov V. N. - Electronic structure, Fermi surface and x-ray magnetic circular dichroism in the CeAgSb2 (2019)
Sobko B. - Corrections to thermodynamics of the system of magnetically charged anyons, Rovenchak A. (2019)
Апостолов C. C. - Аномальная дисперсия косых терагерцевых волн, локализованных в пластине слоистого сверхпроводника, Майзелис З. A., Шимкив Д. В., Шматько А. А., Ямпольский В. А. (2019)
Kapustianyk V. - On the magnetoelectric effect in paramagnetic NH2(CH3)2Al1–xCrx(SO4)2•6H2O crystals, Loboda N., Eliyashevskyy Yu., Semak S. (2019)
Андрющенко В. А. - Диссипация энергии после однократной реконнекции вихрей в He II при различных температурах, Кондаурова Л. П. (2019)
Chelpanova O. G. - Spatiotemporal vortex rings in atomic Bose–Einstein condensates, Kuriatnikov Y. I., Vilchinskii S., Yakimenko A. I. (2019)
Бондаренко С. И. - Дискретизация тока и магнитного поля сверхпроводящей структурой с асимметричным квантовым интерферометром, Фенченко В. Н., Коверя В. П., Кревсун А. В. (2019)
Zhitlukhina E. - Ballistic quantum spin separator, Belogolovskii M., Seidel P. (2019)
Гнатченко С. Л. - Особенности расщепления крамерсовых дублетов Nd3+ в антиферромагнитном кристалле NdFe3(BO3)4 во внешнем магнитном поле, Качур И. С., Курносов В. С., Пирятинская В. Г., Малаховский А. В., Гудим И. А. (2019)
Соколовська А. М. - Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та українські реалії (2019)
Буряченко А. Є. - Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи, Левченко К. М. (2019)
Богдан Т. П. - Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України (2019)
Іваницька О. М. - Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду, Кощук Т. В. (2019)
Терещенко О. О. - Роль інститутів наглядової ради та незалежного директора в максимізації вартості компанії, Алексін Г. О. (2019)
Хомин І. П. - Формування та використання амортизаційного ресурсу (2019)
Хохич Д. Г. - Механізм взаємодії інфляційного таргетування та економічного зростання в Україні (2019)
Судаков В. І. - Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості (2018)
Лапіна В. В. - Суперечності практик споживання як джерело соціальної напруженості в публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації (2018)
Майструк Н. О. - Зміна парадигм дослідження конфліктів у Другому модерні (2018)
Бойко Д. - Поняття "насильство" в соціологічному дискурсі: критична традиція (2018)
Катаєв С. Л. - Примушення до ідентичності як технологія гібридної війни (випадок Донбасу) (2018)
Савка В. Є. - Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз, Мишок Р. Р. (2018)
Євдокимова І. А. - Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні, Вітковська І. М. (2018)
Калашнікова Л. В. - Проблеми соціального захисту інтересів родин, що виховують дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2018)
Лешенок У. С. - Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження) (2018)
Pak I. - The Main Forms of Academic Cheating in Educational Practices of Ukrainian Students (2018)
Чікішев Н. Д. - Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення (2018)
Березецкая М. И. - Игра как элемент детской субкультуры (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Rejman K. - Determinants of regional and local development – their impact on socio-economic space, Fedan R. (2019)
Снігова О. Ю. - Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики (2019)
Загорський В. С. - Стан і перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад (2019)
Максимчук М. В. - Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об'єднаних територіальних громад України, Кльоба С. М. (2019)
Патицька Х. О. - Проблемні аспекти формування та розвитку об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону (2019)
Чумакова І. Ю. - Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування, Двігун А. О. (2019)
Zalutskyy I. R. - Socio-economic environment of city in digital economy development: conceptual grounds of transformation (2019)
Буй Ю. В. - Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону, Антонюк К. І. (2019)
Притула Х. М. - Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації, Калат Я. Я., Кирик І. М. (2019)
Демко В. С. - Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри (2019)
Демченко В. В. - Економічні дискусії на Світязі – 2019 (2019)
Доктору економічних наук, професору Кузьміну Олегу Євгеновичу – 70 років (2019)
Havryliuk V. I. - The accuracy of traction current harmonics parameters determination by windowed FFT (2018)
Гаврилюк В. И. - Моделювання розповсюдження гармонійних завад від електрорухомого складу у несиметричній рейковій лінії, Мелешко В. В. (2018)
Pilinsky V. V. - Effective approach to the selection of mains radio frequency interference filters, Titkov D. V., Ratushny A. S. (2018)
Дьяков В. О. - Аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок, Звягінцев С. В. (2018)
Арпуль С. В. - Моделювання області керуючих параметрів в рівнянні руху поїзда при вирішенні задач тягового забезпечення, Афанасов А. М. (2018)
Полях О. М. - Дослідження сумісної роботи споживачів власних потреб з нетрадиційними джерелами енергії, Кугаєнко Ю. О. (2018)
Ляшук В. М. - Дослідження доцільності електропостачання контактної мережі з живленням підвищеною напругою через перетворювач 6/3 кВ, Павлюков І. Ю. (2018)
Возняк О. М. - Модель індуктивного датчика контролю автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів (2018)
Маловічко В. В. - Математична модель роботи чотирьохзначного станційного вихідного світлофора у вигляді дискретного автомату моделі Мура, Маловічко Н. В. (2018)
Гончаров К. В. - Порівняльний аналіз методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста, Нагорна Н. А. (2018)
Сердюк Т. Н. - Микропроцессорные системы электрической централизации с применением оптоволоконных кабелей связи на железных дорогах Украины, Лисюк В. В., Мищенко М. О., Журавлёв А. Ю., Сердюк К. Н., Кузнецова А. В. (2018)
Халил Селим Т. М. - Оптимизация конфигурации распределительной сети с помощью модифицированного алгоритма империалистической конкуренции, Горпинич А. В. (2018)
Шапошник В. Ю. - Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації (2018)
Pasichnyk A. M. - Problems of estimation and modernization of network automobile roads in Ukraine, Lebid E. M., Miroshnichenko S. V., Gorbach D. P. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Бех І. - Зростаюча особистість як суб’єкт духовних цінностей (2018)
Bilavych G. - Foreign associations of Ukrainian public organizations of subcarpathia (late XIX - early XX centuries), Savchuk B. (2018)
Данилюк Т. - Літературне краєзнавство як провідна засада сучасної школи (2018)
Довбенко С. - Освітній простір нової української школи: перший досвід та перспективи (2018)
Загнибіда Р. - Організація соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля учнів гірських шкіл (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Зміст процесу формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Коваль П. - Засади педагогічної майстерності в працях академіка Івана Зязюна (2018)
Котик Т. - Наукові засади навчання української мови як державної в поліетнічному середовищі України (2018)
Лещенко П. - Комп’ютерні ігри в неформальній освіті: зарубіжний досвід домашнього навчання (2018)
Москаленко Ю. - Формування характеру дитини: запозичення досвіду США для України, Максимчук Г., Ландрет Ч., Кук Д., Глісон Д. (2018)
Maksymiuk Ż. - Cyberprzemoc czyli agresja w internecie (2018)
Романишин Р. - Обчислювальне вміння та обчислювальна навичка: сутність та співвідношення понять (2018)
Романюк С. - Еволюція лінгводидактичних умов навчання української мови в західній діаспорі (2018)
Руснак І. - Співпраця університетів України та Канади як чинник розвитку вітчизняної вищої освіти, Ситник Н. (2018)
Slyvka L. - Problems of health-saving pedagogy in the works of the scientists of the republic of Poland (2018)
Filipchuk N. - Museum pedagogy in the context of establishing cultural correspondence of education, Zahaiska H. (2018)
Червінська І. - Медіапростір гірської школи: змістове наповнення та соціокультурна трансформація (2018)
Humeniuk I. - Development of the students’ linguistic and technological competence in the context of the teaching course "Ukrainian language (for professional purposes)" (2018)
Iliichuk L. - Developing critical thinking of students in the process of learning (2018)
Мачинська Н. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкової школи в контексті професійної підготовки (2018)
Oliyar M. - Diagnostics of professional preparedness of future teachers to humanization of educational environment in elementary school, Kopchak L. (2018)
Потапчук Т. - Компетентнісний підхід у професійно-педагогічному саморозвитку вчителя (2018)
Просіна О. - Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2018)
Розман І. - Діалектне середовище Закарпаття та його вплив на культуру мовлення майбутніх педагогів (2018)
Струк А. - Лексико-народознавча компетентність як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Tkachuk O. - Competence approach to the work at the numeral as a part of the language with future teachers of the mountain school (2018)
Цюняк О. - Формування готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в закладах вищої освіти (2018)
Близнюк Т. - Формування іншомовної компетентності молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів (2018)
Бойчук Ю. - Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі, Казачінер О. (2018)
Борисенко Н. - Педагогічні умови формування основ правових знань учнів початкової школи, Денисенко В. (2018)
Височан Л. - Організаційно-дидактичні засади використання українського фольклору в навчально-виховному процесі гірської школи (2018)
Качак Т. - Література для дітей і дитяче читання в новій українській школі, Круль Л. (2018)
Петрович Г. - Проблема збагачення словника молодших школярів в умовах гірської школи (2018)
Ткачук О. - Використання міжпредметних зв'язків в початковій школі гірського регіону Українських Карпат (2018)
Захарасевич Н. - Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: методологічні підходи (2018)
Лесіна Т. - Креативність як передумова продуктивної діяльності майбутнього вихователя щодо формування соціальних навичок у дошкільників (2018)
Łoś L. - Podstawy teoretyczne i praktyczny przebieg nauki czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2018)
Бейгер Г. - Форми допомоги дитині і сім'ї в польській системі соціальної допомоги. Спроба синтезу (2018)
Іваніцька М. - Чинники, які загрожують функціонуванню сім’ї у сучасному світі (2018)
Nowak I. - Relacje rodzinne (2018)
Відомості про авторів (2018)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Title (2019)
Hardiwan D. - The linkages and impact of plantation-based sectors on economy and poverty in Jambi province, Indonesia: Miyazawa’s input-output model, Amir A., Junaidi J., Delis A. (2019)
Kwast-Kotlarek U. - Effect of linear investment on agricultural uses on the basis of validity of estimated compensation, Hełdak M. (2019)
Ojo I. O. - Ologit analysis of determinants of vulnerability to food insecurity by cocoa farming households in Southern Asunafo, Republic of Ghana (2019)
Долгіх Я. - Оцінка та аналіз динаміки зміни ефективності виробництва зерна в Україні методом DEA (2019)
Кіріченко К. - Аналіз ефективності використання земель сільськогосподарського призначення Харківської області (2019)
Кучер А. - Зональні особливості формування й резерви підвищення сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Пармакли Д. - Структура прямого и сопутствующего эффекта роста объемов товарной продукции на пищевых предприятиях, Сорока Л. (2019)
Улько Є. - Оцінка економічної ефективності інновацій в органічному землеробстві (2019)
Чехова І. - Оцінка ефективності виробництва ріпаку в Україні, Чехов С. (2019)
Швець Т. - Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації, Плотнікова М., Присяжнюк О., Костюк Л. (2019)
До відома авторів (2019)
Havryliuk V. I. - Comparative analysis of experimental and calculation methods for determination of the traction current harmonics distribution in rails, Meleshko V. V. (2018)
Havryliuk V. I. - Using the wavelet decomposition method for monitoring of amplitude-manipulated signals of railway automation (2018)
Гаврилюк В. І. - Моделювання розповсюдження гармонійних завад від електрорухомого складу у несиметричній рейковій лінії (2018)
Cердюк Т. М. - Діагностування трифазних асинхронних двигунів (2018)
Buriak S. - Modeling of electromechanical systems, Havriliuk V., Hololobova O. (2018)
Афанасов А. Н. - Определение расхода электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин, Арпуль C. В., Шаповалов А. С. (2018)
Сиченко В. Г. - Якість електричної енергії на шинах власних потреб тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Косарєв Є. М., Кузнецов В. В., Кордін О. П., Малиш С. М., Данилов О. А., Полях О. М., Курочка О. М. (2018)
Romantsev I. O. - Emulation of the work of the ABS position of the pulse-wired automatic block signalling of a DC (2018)
Трипутень Н. М. - Предикатная модель в задаче оптимального выбора средств защиты асинхронного двигателя, Николенко А. В., Воскобойник Е. К., Кузнецов В. В., Кузнецова Е. В., Трипутень М. Н. (2018)
Akimov L. V. - On peculiarities of regulation of electric drive with two-mass mechanical part and non-linear load, Nikolenko A. V., Kuznetsov V. V., Biliy B. U., Prokopenko S. V., Morev A. D. (2018)
Буряк С. Ю. - Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації, Маловічко В. В., Романцев І. О. (2018)
Самсонкин В. Н. - К вопросу эффективного управления работой дистанций сигнализации и связи, Бойник А. Б., Прогонный А. Н. (2018)
Батіг А. В. - Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії, Кузишин А. Я. (2018)
Сохацький А. В. - Використання екранопланного ефекту в перспективних транспортних технологіях (2018)
Татарінова В. А. - Теоретичні дослідження руху одиниці рухомого складу, Недужа Л. О. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Петровський П. М. - Інноваційне мислення як чинник розвитку публічного врядування (2019)
Кіянка І. Б. - Сучасний аспект популізму в контексті ідеологічної норми (2019)
Токар М. Ю. - Консенсусна модель співпраці інституцій суспільства і держави в публічному управлінні (2019)
Матвіїшин Є. Г. - Результати прогнозування демографічного навантаження на населення працездатного віку в сільській місцевості в областях України, Дзюрах Ю. М. (2019)
Серняк О. І. - Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти (2019)
Федорчак О. В. - Державне сприяння розвитку спеціальних економічних зон в Україні (2019)
Худоба О. В. - Оцінка ефективності управління соціальними послугами для хворих на деменцію через механізми громадського контролю (2019)
Андріїв М. М. - Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління (2019)
Редакційна колегія (2019)
Кондратенко О. П. - Вибір і обґрунтування методу регулювання підсилення у зв’язкових каналах компенсаторів завад, Лукашенко С. С. (2019)
Кайдалов Р. О. - Оцінювання показників динамічності бронетранспортерів БТР-4Е та БТР-4К з різними силовими установками, Глущенко В. В., Маренко Г. М., Літвінов О. В. (2019)
Подрігало М. А. - Удосконалення методу експериментально-теоретичного визначення параметрів аеродинамічного опору руху автомобіля, Кайдалов Р. О., Літвінов О. В., Кудімов С. А., Коробко А. І., Тарасов Ю. В. (2019)
Пісарєв В. П. - Визначення раціональних параметрів підсистеми "оператор – робоче місце – машина”, що зазнає дії збурюючих силових факторів різної природи (2019)
Шаша І. К. - Методологія побудови математичної моделі забезпечення пальним автобронетанкової техніки Національної гвардії України (на прикладі автомобіля КрАЗ-6322), Нікорчук А. І., Таранов А. Л. (2019)
Дюндик С. М. - Модель для дослідження динаміки підвіски автомобіля спеціального призначення (2019)
Морозов О. О. - Методика визначення періодичності технічного обслуговування засобів складної технічної системи (2019)
Іванець Г. В. - Модель прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі зваженого методу найменших квадратів, Горєлишев С. А., Бондаренко О. О. (2019)
Нечипоренко В. М. - Метод аналітичного опису області існування геометричних параметрів у автоматизованому проектуванні посадок з натягом, Сало В. А., Літовченко П. І., Горбунов А. П. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Олійник О. А. - Розрахунок ширини мінімального жолоба в симетричному стрілочному переводі при кореневій відстані, більшій за величину ходу шибера стрілочного приводу ( > ), Сорока О. О. (2019)
Зінченко C. Г. - Вплив дерегуляції на ефективність роботи морських портів україни (2019)
Ємельянова І. А. - Особливості роботи універсального технологічного комплекту малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування, Чайка Д. О., Субота Д. Ю. (2019)
Дейнеко А. І. - Зниження вологості в тунелях КП "Київський метрополітен" шляхом зміни режимів роботи вентиляційних установок, Круковський П. Г., Скляренко Д. І., Федотов М. М., Тадля О. Ю. (2019)
Равлюк В. Г. - Дефініція особливостей дуального зносу гальмових колодок вантажних вагонів (2019)
Котов М. О. - Підвищення точності обліку та контролю витрат дизельного палива, Дробаха В. І. (2019)
Тугай Д. В. - Дослідження асинхронного електроприводу, оптимізованого за критерієм максимізації співвідношення момент–струм, Шкурпела О. О. (2019)
Гоц В. І. - Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу, Ковальчук О. Ю., Говдун Я. О. (2019)
Махінько Н. О. - Імовірнісний розрахунок коефіцієнта критичного фактора для центрально-стиснутих елементів (2019)
Золотова Н. М. - Переваги використання хімічних анкерів на акрилових композиціях для кріплення технологічного устаткування, Скляров В. О., Супрун О. Ю., Вихров Д. М. (2019)
Азізов Т. Н. - Методика розрахунку комбінованих балок, Миза О. С. (2019)
Атинян А. О. - Вплив попередньої обробки на температуру випалу вермикуліту, Буханова К. С., Трикоз Л. В., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2019)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування вікової макулярної дегенерації на підставі визначення функціональної активності рецепторів тромбоцитів, Ковальчук Х. В., Зябліцев С. В. (2019)
Новак Л. П. - Аналіз ефективності застосування Травінору® в лікуванні первинноївідкритокутової глаукоми, Лаврик Н. С., Косуба С. І., Новак Н. В., Чеб В. В., Горак О. Б. (2019)
Панченко Ю. О. - Вплив тромбоцитарного фактора росту (PDGF) на розвиток рецидивівпри хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворихна цукровий діабет 2-го типу, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В. (2019)
Петренко О. В. - Особливості мікрофлори ран пацієнтів із травматичними пошкодженнями допоміжного апарату окаі здатність виділених штамівдо утворення біоплівок, Дранко М. М., Голубнича В. М., Грицай Л. В. (2019)
Риков С. О. - Вплив експресії L-FABP і жирнокислотного складу їжі на стан ліпідного метаболізму хворих із різним ступенем діабетичної ретинопатії та цукрового діабету 2-го типу, Биховець М. Ю., Натрус Л. В. (2019)
Косуба С. І. - Вплив буферних систем і консервантів у складі очних крапель на безпечне й тривале лікування пацієнтів із хворобою сухого ока, Тутченко Л. П., Туманова О. В., Сковрон М. В. (2019)
Риков С. О. - Фіксована комбінація гіалуронової кислоти й декспантенолу в покращенні стану передньої поверхні ока після хірургії катаракти, Денисюк Л. І., Тутченко Л. П., Сковрон М. В., Лисенко М. Г., Косуба С. І. (2019)
Петренко О. В. - Клінічний випадок ендоваскулярного виключення дурального каротидно-кавернозного співустя трансвенозним трансорбітальним доступом, Єгорова К. С., Луговський А. Г., Орлов М. Ю., Чепурний Ю. В., Яроцький Ю. Р. (2019)
Гудзь О. Є. - Формування стратегії антикризового управління підприємств (2019)
Стецюк П. А. - Методичні аспекти формування інвестиційного портфеля підприємств (2019)
Комеліна О. В. - Системно-інформаційний підхід у забезпеченні енергетичної ефективності житлового сектору економіки, Щербініна С. А. (2019)
Плахотнікова Л. О. - Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг України, Литвинова О. В. (2019)
Сазонова С. В. - Роль збалансованої системи показників в системі стратегічного планування на підприємствах в сучасних умовах (2019)
Гавриш О. М. - Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств (2019)
Легомінова С. В. - Концепція управління конкурентними перевагами підприємства (2019)
Pariy L. V. - Consumer preferences formation in the cheese market under the new business conditions (2019)
Гніденко М. П. - Трансфомація традиційних форм і методів навчання в університетській освіті, Ільїн О. О., Прокопов С. В. (2019)
Дименко Р. А. - Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні, Капелюшна Т. В., Лобань О. О. (2019)
Воскобоєва О. В. - Збалансована система показників – ефективний інструмент управління підприємством, Ромащенко О. С., Макаренко А. О. (2019)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства, Згурська О. М. (2019)
Шмалій Л. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи (2019)
Ващенок О. П. - Сутність та класифікація ресурсів підприємств (2019)
Труш М. С. - Класифікаційні критерії корпоративної культури (2019)
Ху Сунцзе - Сучасні тенденції та перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств України (2019)
Мартиненко М. О. - Сутність стратегічного розвитку підприємства (2019)
Гусєва О. Ю. - Теоретичні та практичні підходи до обґрунтування інструментарію стратегічного управління сталим розвитком телекомунікаційного підприємства, Хлевицька Т. Б. (2019)
Бакуменко Р. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління: стан, проблеми та підготовка фахівців (2019)
Балендр А. - Структурно-функціональна модель підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2019)
Богунов С. - Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Латвія, Черних О., Черних Ю. (2019)
Богунов С. - Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції, Вавілова Н., Приходько Ю. (2019)
Васильєв О. - Особливості системи підготовки до педагогічної діяльності викладачів військових навчальних закладів США, Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
Васильєв О. - Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи, Заболотний О., Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
Васильєв О. - Якість відбору офіцерів ЗС України для навчання в ад'юнктурах ВВНЗ, науково-дослідних установ: теоретичні та практичні аспекти, Заболотний О., Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
Войтех О. - Принципи та підходи до підготовки національного персоналу Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Голубєва О. - Аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на організацію допризовної підготовки молоді, Kітура O., Розумний O., Фатальчук А. (2019)
Зінченко А. - Hackathon як складова частина підготовки фахівця інформаційних технологій та кібербезпеки, Зінченко І. (2019)
Капосльоз Г. - Досвід освоєння та використання наукових результатів у навчальних закладах та органах управління освітою в Україні та за кордоном, Мельниченко О., Левицька Л. (2019)
Красницька О. - Ораторське мистецтво в системі професійної підготовки військового керівника (2019)
Колесник В. - Кар'єрні терміни підготовки здобувачів вищої освіти в ад'юнктурі, Серветник Р. (2019)
Кримець Л. - Етичні кодекси поведінки в контексті формування ментальності військовослужбовців та протидії ґендерній дискримінації (2019)
Лазоренко О. - Порівняльний аналіз освітньо-професійної програм підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону України та Європейського Союзу (2019)
Лігоцький А. - Феноменологія проектування новітніх освітніх систем у глобальному освітньому середовищі (2019)
Нехаєнко С. - Професійна компетентність організаторів морально-психологічного забезпечення: поняття, зміст і структура (2019)
Панасюк К. - Ефективне спілкування як запорука успішної діяльності офіцера – військовика (2019)
Рибчук О. - Особливості викладання спеціальних дисциплін у вищій військовій школі (2019)
Устименко О. - Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для збройних сил України в системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної операції, Капосльоз Г., Полторак М. (2019)
Чорний В. - Роль науки в модернізації українського суспільства (2019)
Василь Ш. - Стомлення і відновлення при напруженій м'язовій діяльності (2019)
Школяренко В. - Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності курсової підготовки національного персоналу, Рудніцький І. (2019)
Васютинський В. О. - Структурно-логічна модель рефлексії громадянами засад ціннісного порозуміння в сучасній Україні (2017)
Осадько О. Ю. - Проблема вибору особистістю способів політико-правового самовизначення в ситуації соціальних потрясінь (2017)
Сила Т. І. - Довіра в системі професійної діяльності соціальних працівників у громаді (2017)
Сусська О. О. - Реконструкція особистісної ідентичності в процесах інформаційного обміну в умовах суспільних трансформацій (2017)
Дишкант О. В. - Особливості повернення військовослужбовців до мирного життя після участі в АТО (2017)
Tytarenko T. M. - Predicting the future and satisfaction with life (2017)
Малхазов О. Р. - Теоретичні засади дослідження емоційної стійкості (2017)
Камінська О. В. - Гендерні відмінності самосприйняття в підлітковому віці (2017)
Коваленко А. Б. - Теоретичні засади визначення структури соціальної ідентичності особистості, Безверха К. С. (2017)
Романюк Л. В. - Методологія і досвід вивчення цінностей особистості дорослого в кроскультурному контексті (2017)
Губеладзе І. Г. - Засоби психологічної підтримки сільської молоді, яка мігрувала в місто (2017)
Довгань Н. О. - Духовно-символічна поколінна єдність: Вільгельм Дільтей і Хосе Ортеґа-і-Ґассет (2017)
Тодорюк О. В. - Явище політизації масової свідомості як об’єкт психологічного дослідження (2017)
Івачевська О. В. - Соціальні конфлікти в сім’ї: теоретична модель (2017)
Коробанова О. Л. - Особистісно-рольове моделювання молоддю активної соціальної поведінки (2017)
Кривобородько Л. М. - Рольова взаємодія як чинник формування особистісної ідентичності старшокласників: програма емпіричного дослідження (2017)
Полякова В. І. - Психологічна програма розвитку гендерної толерантності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Щербакова І. М. - Мутаційно-інмутаційні наслідки впливу реклами на дітей і підлітків (2017)
Шестопалова О. П. - Реформування старшої ланки загальноосвітньої школи: прогнози та ставлення педагогів, батьків та учнів (2017)
Шусть В. В. - Формування політичних цінностей у взаємодії особистості і соціуму (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Гудзь О. Є. - Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці (2019)
Лазоренко Л. В. - Управління маркетинговою діяльністю підприємства (2019)
Гудзь О. Є. - Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств, Федюнін С. А., Щербина В. В. (2019)
Сьомкіна Т. В. - Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства, Згурська О. М. (2019)
Гужавіна І. В. - Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах, Дименко Р. А., Лобань О. О. (2019)
Воскобоєва О. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління товарними запасами, Ромащенко О. С. (2019)
Пісковець О. В. - Теоретико-методичні засади ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання (2019)
Ільїн О. О. - Управління якістю підготовки студентів шляхом застосування окремих форм інтернаціоналізації (2019)
Ващенок О. П. - Оцінка забезпечення інформаційними ресурсами ПРАТ "Київстар" (2019)
Гудзь О. Є. - Cтратегія і тактика інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, Шмалій Л. В. (2019)
Капелюшна Т. В. - Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу (2019)
Гусєва О. Ю. - Перспективи розвитку цифрової економіки в україні, Хлевицька Т. Б. (2019)
Шуляр А. Л. - Порівняльний аналіз господарських корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів з параметрами тварин бажаного типу (2019)
Бабаліч В. А. - Спеціально спрямований, комбінований комплекс засобів плавання для дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу, Сємідєтна В. В. (2019)
Мартинюк О. В. - Аналіз різних підходів до організації фізкультурно-оздоровчих занять методом кругового тренування, Печена В. М., Кравченко К. Г. (2019)
Антошко М. О. - Музичні витоки східних культур на прикладі японського театру (2019)
Безрученков Ю. В. - Мистецьке значення діяльності театрів танцю початку ХХІ століття, на прикладі театру танцю "Відлуння" м. Львів, Мосійчук Ю. А., Топорков Д. А. (2019)
Кузнецов Д. С. - Фіксація дітей із особливими потребами в салоні автомобіля особистого користування (2019)
Кузнецов Д. С. - Автомобіль – транспорт для керування інвалідом із порушенням опорно-рухового апарату (2019)
Хухра Л. С. - Поняття та напрямки синтезування хореографічного та образотворчого мистецтва (2019)
Ємельяненко Г. Д. - Особливості концептуалізації екзистенціальної психології (2019)
Лавринюк В. Є. - Етіологічна класифікація синдрому дилятації правих відділів, Грейда Н. Б., Кирпа С. Ю. (2019)
Орловська О. А. - Особливості адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя (2019)
Ралко А. І. - Результати дослідження психологічної готовності фахівців Державної аудиторської служби України до аудиторської діяльності (2019)
Бабенко О. В. - Сутність процесу інтеріоризації як центрального механізму когнітивного розвитку особистості (2019)
Дерстуганова Н. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності (2019)
Макаревич А. В. - Психолого-педагогічні умови підготовки дітей до навчання в Новій українській школі як наукова проблема, Лимар Ю. М. (2019)
Плющик Є. В. - До питання розвитку творчої активності молодших школярів, Біляк О. А. (2019)
Плющик Є. В. - Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики (2019)
Sobchuk A. - The features of the prospective primary school teachers training for professional activity in inclusive education (2019)
Суховієнко Н. А. - Роль інклюзивної освіти для підтримки рівності і толерантності у суспільств (2019)
Федченко Т. О. - Методика роботи вчителя початківця з пасивними учнями (2019)
Хомич О. О. - Досвід Канади щодо навчання учнів початкових класів у контексті розбудови Нової української школи (2019)
Drofyak N. - Binominal substantival phrases in modern English (2019)
Лакуста Т. І. - Поетика пейзажу у ліриці Мозеса Розенкранца (2019)
Матвіїшин О. М. - Національно марковані лексичні одиниці новелістики В. Стефаника в англомовних перекладах, Роман О. М. (2019)
Потятиник У. О. - Пресупозиції у політичному дискурсі Дональда Трампа (2019)
Савватєєва В. Д. - Дискурсивні особливості англомовної морської комунікації, Хроленко О. А. (2019)
Уманець Р. С. - Відтворення атрактивної функції заголовків у художній літературі (на матеріалі книги Рольфа Добеллі "Мистецтво гарного життя") (2019)
Хлівняк О. М. - Особливості вилучення почеркознавчих об’єктів під час огляду місця події (2019)
Чалабієва М. Р. - Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації (2019)
Соловйов Є. В. - Інформаційне забезпечення механізму інтеграції внутрішньо переміщених осіб (2019)
Яцик Т. В. - Нормативно-правове забезпечення оподаткування операцій з крипто-активами в Україні та світі (2019)
Суший О. В. - Соціальна психологія націєтворення: концептуальні засади і методологічні принципи дослідження (2018)
Бевз Г. М. - Зміна нормативного статусу соціального акту у зв’язку із змінами соціальних систем: нормативний простір, конфлікти та комунікація (2018)
Духневич В. М. - Психологічні наслідки воєнного конфлікту на сході: теоретичний аналіз явищ політико-правової сфери (2018)
Коробка Л. М. - Психологічні стратегії як засоби реалізації індивідуальної і колективної адаптації до наслідків воєнного конфлікту (2018)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічні аспекти мотивації волонтерської допомоги, Коваль Г. В. (2018)
Дідик Н. Ф. - Вплив сімейних проблем на психологічний стан військовослужбовців під час ATO (2018)
Вінков В. Ю. - Соціально-психологічні чинники готовності громадян до надання допомоги особам, які зазнали впливу воєнного конфлікту (2018)
Кочубейник О. М. - Соціальна механіка виробництва аномії: дискурсивний вимір (2018)
Жадан І. В. - Метафоричні моделі громадянської і національної самоідентифікації молоді (2018)
Остапенко І. В. - Комунікативні бар’єри національної та громадянської самоідентифікації молоді в різних підсистемах соціальної взаємодії (2018)
Слюсаревський М. М. - Наукові уявлення про складові психіки великих груп: спроба "інвентаризації" (2018)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічна реабілітація особистості: етапи, технології, техніки (2018)
Сіверс З. Ф. - Методологічні засади дослідження психологічних чинників становлення та виявів політико-правової свідомості особистості (2018)
Ларіна Т. О. - Особливості вияву копінг-стратегій особистості, що зазнала впливу травматичної ситуації (2018)
Дворник М. С. - Мобільний застосунок у системі соціально-психологічної реабілітації травмованої особистості (2018)
Гуменюк О. І. - Дослідження цифрового комунікативного простору в контексті впровадження реформи освіти (2018)
Спіцина Л. В. - Моделі і стратегії кар’єрного становлення молоді: соціальнo-психологічні аспекти (2018)
Щербакова І. М. - Дослідження впливу реклами на підлітків у контексті метатеорії маніпуляції суспільством, Костюкова I. О. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Голинська М. І. - Правові засади участі громадськості у вирішенні державних та суспільних справ в Україні (2019)
Завгородній В. А. - Теоретичний інструментарій дослідження феномену впливу практики європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в України (2019)
Заставська Л. П. - Проблематика об'єкта правовідносин у системі правових категорій, Терещенко Л. О. (2019)
Литвинов О. М. - Корупція: культурно-історичні, екзистенційні й інституційні джерела та логіка протидії в правовому полі (конспект лекції) (2019)
Нестерович В. Ф. - Удосконалення правового регулювання проведення громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2019)
Пекарчук В. М. - Трансформація виборчої системи верховної ради України періоду незалежності, Пекарчук А.В. (2019)
Самбор М. А. - Право на свободу мирних зібрань в Україні: еволюція конституційних норм протягом століття (2019)
Дудоров О. О. - "Вік сексуальної згоди" у міжнародному праві, кримінально-правовій доктрині та кримінальному кодексі України, Задоя К. П. (2019)
Дульський О. Л. - Захисник як учасник проведення обшуку (2019)
Єрофеєв М. І. - Правове забезпечення документального контролю за обігом зброї та вибухових матеріалів в Україні (2019)
Карчевський М. В. - Перспективи правового регулювання в контексті гіпотези розвитку технологій трансгуманізму (2019)
Кравченко І. М. - Правові аспекти визначення статусу військовополоненого з огляду на проведення Україною операції об'єднаних сил (АТО)із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях (2019)
Крайник Г. С. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосі, Заточна В. О. (2019)
Лук'янчиков Є. Д. - Формування інституту негласних слідчих (розшукових) дій, Лук’янчиков Б. Є. (2019)
Малишева Н. Р. - Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та можливості його впровадження в космічній галузі України, Гурова А. М. (2019)
Руденко М. В. - Поняття та система правоохоронних органів (органів правопорядку) у контексті нового закону "Про національну безпеку України":питання правової визначеності, Шайтуро О. П. (2019)
Євтушок В. А. - Принципи діяльності поліції:зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні, Цебинога В. Ю. (2019)
Окопник О. М. - Проблемні питання взаємодії центральних органів з регіональними органами виконавчої влади та порівняльний аналіз із зарубіжними країнами (2019)
Циганов О. Г. - Підходи до з'ясування сутності поліцейських послуг:вітчизняні реалії та зарубіжна практика (2019)
Чумак В. В. - Інноваційні підходи до роз'яснювально-превентивної діяльності поліції Грузії та країн Балтії:досвід для України (2019)
Комарницький В. М. - Розмежування управлінських повноважень у сфері природокористування та охорони довкілля (2019)
Шелухін М. Л. - Проблеми визначення та змісту права на судовий захист трудових прав, Любчик О. А. (2019)
Балацька О. О. - Особа потерпілого та спосіб учинення шахрайства в пасажирських потягах (2019)
Бондар В. С. - Криміналістичне дослідження карабіну мисливського "Howa 1500 Hogue Scope", Пец Д. М. (2019)
Волошина М. О. - Оперативний пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції: зміст поняття (2019)
Капустник Н. Г. - Оперативно-розшукова характеристика шахрайства,що вчиняється організованими групами (2019)
Колодяжний М. Г. - Сусідська варта в системі профілактики злочинності за кордоном і в Україні (2019)
Краснов О. В. - Протидія організованій злочинності органами державної прикордонної служби України (2019)
Савчук Т. І. - Криміналістична характеристика злочинів проти громадської безпеки, учинених на території проведення Операції Об'єднаних Сил, Безсонна Т. Ф. (2019)
Федоренко М. С. - Протидія з боку зацікавлених осіб та засоби її подолання при розслідуванні перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2019)
Хараберюш І. Ф. - Організаційно-правові основи захисту власності засобами охоронної техніки в Україні (2019)
Христьян А. О. - Застосування новітніх технологій для попередження та профілактики злочинів (2019)
Щербинський К. С. - Оперативна профілактика розбоїв, які вчиняються неповнолітніми (2019)
Юхно О. О. - Проблемні питання проведення огляду місця події та першочергових тактичних дій слідчого при розкритті й розслідуванні зґвалтувань (2019)
Розовський Б. Г. - Второй фронт криминологии: человек как социобиологический вид, Тагиев С. Р. (2019)
Титул, зміст (2017)
Черкасов В. Ф. - Основні тенденції інтеграції музично-педагогічної освіти України до Європейського освітнього простору (2017)
Медвідь Т. О. - Еволюція загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)l (2017)
Шевченко О. В. - Охорона дитячого голосу (2017)
Гумінська О. О. - Система Кервена-Кодая: розвиваємо ладове відчуття (2017)
Лобач О. О. - Музично-дидактичні ігри в початковій школі (2017)
Ільчук Л. П. - Формування інтересу учнів до дзвонарства (2017)
Джафарова О. С. - Изучение понятий изобразительного искусства в контексте познания законов природы (2017)
Лємешева Н. А. - Педагогічні умови формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів 5–7-х класів засобами образотворчого мистецтва (2017)
Батієвська Т. В. - Вимоги до програмно-педагогічних засобів навчання побразотворчого мистецтва (2017)
Андрич В. І. - Мистецтво вишивки: традиції виготовлення мережки (2017)
Ратко М. В. - Архітектурні шедеври стародавнього міста Паган (2017)
Грищенко Ю. В. - Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: життєві імперативи вченого-філософа (2017)
Черкасов В. Ф. - Мистецькі заходи у Кропивницькому (2017)
Міняйло О. О. - Японські сади з українською душею (2017)
Аннотации (2017)
Титул, Зміст (2019)
Козловський В. В. - Дослідження електромагнітної обстановки на аеродромах цивільної авіації та формування заходів з її нормалізації, Ходаковський О. В., Тихенко О. М., Куцак А. С. (2019)
Бараннік В. В. - Метод кодування бітового опису трансформант на базі незалежних кодових структур у технології управління інтенсивністю відеопотоку, Рябуха Ю. М., Твердохліб В. В., Бабенко Ю. М., Сорокун А. Д. (2019)
Галата Л. П. - Математична модель протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів, Корнієнко Б. Я., Заболотний В. В. (2019)
Ладигіна О. А. - Оптимальне оцінювання гармонійних складових нестаціонарного трафіку (2019)
Лаптєв О. А. - Метод оцінки параметрів сигналу засобів несанкціонованого знімання інформації на основі кореляційно-регресійного аналізу, Войченко Т. О., Кудюкін П. В., Степаненко В. І. (2019)
Полухін А. В. - Освітня політика і національна безпека України (2019)
Юдін О. К. - Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки, Матвійчук-Юдіна О. В. (2019)
Петрусенко В. П. - Математичний підхід оцінки екологічних ризиків на прикладі безпорогових токсикантів, Дмитруха Т. І. (2019)
Бахтіяров Д. І. - Методика модернізації моделі розповсюдження радіохвиль усередині приміщення для побудови контрольованої зони корпоративної мережі, Козлюк І. О. (2019)
Кучеров Д. П. - Радіоканал LORA в системі охоронної сигналізації, Березкін А. Л. (2019)
Bartoš M. - Efficiency of flight safety expressed by analytical model, Zaremba J., Yakovlieva A. (2019)
Мельник О. В. - Дослідження безвідмовної роботи технічних засобів бункерування на водному транспорті, Тимощук О. Н. (2019)
Щербина О. В. - Методика обґрунтування порту бункерування суден в рейсі, Дрожжин О. Л., Тихоніна І. І. (2019)
Юн Г. М. - Вимірність і суб’єктивність оцінок математичного моделювання при прогнозуваннірівня авіаційної безпеки, Валько А. М., Борець І. В. (2019)
Слюсаревський М. М. - Наукові уявлення про розвиток великих груп: критичний аналіз на тлі моделей розвитку малої групи (2018)
Хазратова Н. В. - Рівень сформованості громадянської ідентичності: проблема емпіричного встановлення (2018)
Духневич В. М. - Сепаратисти чи українці? Шлях до згоди (2018)
Кухарук О. Ю. - Переживання війни: конфліктне мислення і конфліктна взаємодія (2018)
Максимова Н. Ю. - Роль психологічного захисту у виникненні викривлень в особистісному розвитку (2018)
Мирончак К. В. - Стратегія відновлення самоефективності особистості при переживанні втрати (2018)
Горностай П. П. - Групова взаємодія як динаміка свідомого та несвідомого групи (2018)
Чорна Л. Г. - Груповий міф як соціально-психологічне явище (2018)
Цукур О. Г. - Особливості комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів у професійному середовищі (2018)
Коваль Г. В. - Специфіка поняття "колективна суб’єктність" у вітчизняній та пострадянській соціальній психології (2018)
Шестопалова О. П. - Прогнозування професійної кар’єри та вибір освітньої траєкторії майбутніми старшокласниками методами профільного орієнтування, Шулюк Н. І. (2018)
Вінков В. Ю. - Уявлення молоді про життєвий успіх: ціннісний аспект дослідження (2018)
Ларіна Т. О. - Соціально-психологічна реабілітація особистості: покрокове набуття життєздатності (2018)
Лазоренко Б. П. - Соціально-психологічна реабілітація та реадаптація волонтерів: емпірична оцінка ефективності технології парадоксу (2018)
Гундертайло Ю. Д. - Проблеми стигматизації і самостигматизації внутрішньо переміщених осіб у процесі відновлення життєвої неперервності після переживання травматичних подій (2018)
Чернявська М. О. - Технології подолання відчуження в учасників бойових дій (2018)
Гладій Г. І. - Особливості реінтеграції осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у християнських реабілітаційних центрах (2018)
Сірко В. З. - Рольова компетентність як чинник ресоціалізації наркозалежних: програма дослідження (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Крисоватий А. - Податкові аспекти соціального добробуту в Україні, Луцик А. (2016)
Десятнюк О. - Стабільність оподаткування та її вплив на економічний розвиток держави, Дмитрів В. (2016)
Сидорович О. - Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування (2016)
Маршалок Т. - Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації, Олексійчук С. (2016)
Герчаківський С. - Девіантна поведінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії, Герчаківська О. (2016)
Гуцул І. - Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність (2016)
Дем'янюк О. - Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України, Кекіш І. (2016)
Василевська Г. - Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи (2016)
Заклекта-Берестовенко О. - Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні, Угрин В. (2016)
Ткачик Ф. - Податковий контроль у сфері виявлення ризиків з ПДВ, Хома Х. (2016)
Валігура В. - Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні, Амбрик Л. (2016)
Іванова О. - Вплив фіскальної децентралізації на саморозвиток регіонів України (2016)
Іванова А. - Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні (2016)
Наші автори (2016)
Agarwal P. - Certain integrals involving ℵ-functions and Laguerre polynomials, Chand M., Choi J. (2019)
Бакирова Э. А. - Численный метод решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений на основе сплайн-аппроксимации, Искакова Н. Б., Асанова А. Т. (2019)
Bose K. - On spliced sequences and the density of points with respect to a matrix constructed by using a weight function, Das P., Sengupta S. (2019)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами у просторах типу W, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського