Мохонько А. А. - О мероморфных решениях систем линейных дифференциальных уравнений с мероморфными коэффициентами, Мохонько А. З. (2019)
Ӧneş O. - The radical formula for noncommutative rings, Alkan M. (2019)
Пелюх Г. П. - Асимптотические границы решений функционального и дифференциально-функционального уравнений с постоянными и линейными запаздываниями, Бельский Д. В. (2019)
Сатур О. Р. - Модель динамічної системи досягнення консенсусу, Харченко Н. В. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Метод локального лінійного наближення нелінійних дискретних рівнянь (2019)
Крайнюков О. М. - Оцінка впливу металургійного підприємства на стан компонентів природного середовища, Каплун О. В. (2019)
Безвесільна О. М. - Дослідження можливості підвищення рівномірності вихідної характеристики тахометра, Петренко О. В., Ільченко М. В. (2019)
Согор А. Р. - Про вплив еліпсоїдальних поправок на визначення аномалій сили ваги, Согор М. А. (2019)
Григорук Н. А. - Внутрішньо політична ситуація в Російській імперії в роки правління Павла І (2019)
Скрипниченко Ю. Ф. - Жінки-остарбайтери з Харківщини на примусових роботах в Третьому райху (2019)
Авер’янова Н. М. - Стратегія "розумної сили" в контексті припинення збройного конфлікту в Україн, Воропаєва Т. С. (2019)
Габрієлян А. А. - Концепція "духовності суспільства" Еріха Фромма як альтернатива соціальній деструктивності (2019)
Малімон В. І. - Самотність людини в сучасному інформаційному суспільстві (2019)
Поліщук Р. М. - Феномен спорту у дослідженні Г. Плеснера (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Л. С. Бакста (1866-1924) – многогранного художника (2019)
Кутняк І. М. - Українська музична культура в мистецько-освітньому просторі ХХ–ХХІ ст., Околович І. М. (2019)
Pyzhianova N. - Research of the influence of church educational institutions on the process of forming the specificity of song performance in Central Ukraine, Kutsenko S., Opatskyi I. (2019)
Хухра Л. С. - Modern jazz dance та contemporary dance, генезис та розвиток в Україні (2019)
Шевцова І. М. - Закономірності впливу соціального хореографічного мистецтва на побутову свідомість як елемент заснування нової соціокультурної системи в Україні (2019)
Харченко А. С. - Психологічні особливості саморегуляції сучасних підлітків (2019)
Ярослав Л. О. - Розвиток конфліктологічної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2019)
Величко І. Г. - Дієвість проблемно-пошукового методу при викладанні іноземної мови у ВНЗ освіти України: його проблематика, актуальність та перспективність (2019)
Вихор В. Г. - Застосування окремих технологій розвитку критичного мислення студентів на заняттях з ділової української мови та культури мовлення (2019)
Жабенко О. В. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів України: особливості організації оцінювання (2019)
Кисла О. Ф. - Реалізація ідей Нової української школи шляхом взаємодії школи та родини, Ландар Т. О. (2019)
Костюк Л. Б. - Формування соціальної ідентичності та соціальної компетентності учнів початкової школи, Муляр Н. М. (2019)
Новик І. М. - Особливості розвитку почуття доброти у дітей старшого дошкільного віку, Ахалая Н. А. (2019)
Сухомлин О. А. - Формування цифрової компетентності у студентів філологічних спеціальностей як психологічно-педагогічна проблема (2019)
Шульженко О. С. - Ефективність використання засобу арт-педагогіки в закладах вищої освіти (2019)
Грабовська Н. А. - Специфіка сучасної жіночої прози (2019)
Івасюта М. І. - Словесні образи-символи в поетичних творах Михайла Івасюка (2019)
Манько Р. М. - Особливості синтаксичної організації польських поетичних текстів періодів романтизму та бароко, Зубар Л. О. (2019)
Посохова А. В. - Експлікація похідних концептів першого рівня DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES головного концепту AIRPORT в романі А. Хейлі "Аеропорт" (2019)
Юровських К. А. - Статусно-рольові характеристики комунікативної ситуації непорозуміння (2019)
Грабовський Г. В. - Особливості експертного дослідження слідів знарядь злому, Опарій А. О., Кузнєцов Р. В. (2019)
Дікевич К. Г. - Судово-експертна профілактика як вид профілактики злочинності (2019)
Шитова Л. В. - Актуальні питання судової товарознавчої експертизи: дефекти товарів та їх вплив на визначення вартості, Собакарь Є. М. (2019)
Вакуленко О. О. - Управління виробництвом як фактор підвищення економічної ефективності експорту зерна підприємством, Файчук О. М., Файчук О. В. (2019)
Ільїч Л. М. - Професійна орієнтація населення в умовах глобалізаційних процесів на ринку праці (2019)
Kyrychenko Y. - Does foreign investment contribute to national wealth and sustainable economic development? (2019)
Климчук А. О. - Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах (2019)
Коцкулич Т. Я. - Аналіз доцільності переходу на аутсорсинг бухгалтерських послуг на основі релевантної інформації, Полатайко В. В. (2019)
Оксенюк К. І. - Систематизація класифікаційних ознак підприємницького ризику (2019)
Погосян Л. О. - Взаємозв'язок показників соціальної напруженості та регіонального розвитку (2019)
Помінчук С. Г. - Професійна орієнтація в системі впровадження дуальної форми здобуття освіти (2019)
Геєць В. М. - "TERTIUM DATUR" Гжегож В. Колодко, Гриценко А. А. (2019)
Зайцев Ю. К. - Політична економія постіндустріального суспільства (2019)
Тарасевич В. М. - Давньосхідні цивілізації і типи суспільної еволюції: теоретичне резюме і методологічні ремарки (2019)
Галушка З. І. - Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки, Нафус І. І. (2019)
Бандура О. В. - Неоднозначність та неповнота інформації при прогнозуванні рецесій (приклад США) (2019)
Артьомова Т. І. - Пошук моделей ефективного управління національною економікою за умов суспільних викликів (рецензія на монографію "Антикризове управління національною економікою") (2019)
Звєряков М. І. - Пам’яті вченого. Ігор Андрійович Болдирєв, Грималюк А. В. (2019)
Popova A. M. - Investment and innovation activity in the conditions of globalization changes in the transport processes of the country (2019)
Благой В. В. - Підтримка малого та середнього бізнесу з метою посилення підприємницької активності в національній економіці України, Янченко Н. В., Тихомирова А. О., Блага В. В. (2019)
Бурик Ю. І. - Конкурентоспроможність харчової промисловості у контексті визначення стратегічних пріоритетів розвитку (2019)
Вербицька В. І. - Методичний підхід до обліку та калькулювання витрат по інноваційним проектам, Ковалева Т. В., Попова А. М., Хорошилова І. О. (2019)
Дяченко К. С. - Система економічної безпеки діяльності будівельних підприємств у розрізі її функціональних складових (2019)
Касатонова І. А. - Уточнення сутності послуги у ринковій економіці (2019)
Кирчата І. М. - Оцінка резервів зростання конкурентоспроможності підприємства, Шершенюк О. М. (2019)
Кудрявцева О. В. - Управління талановитими співробітниками в умовах міжнародної діяльності (2019)
Левченко Я. С. - Формування державно-приватного партнерства: від історії до сьогодення (2019)
Лысанова А. М. - Об условиях эффективной реализации коллективного управления в бизнесе (2019)
Поясник Г. В. - Отличительные характеристики национального и интернационального рынка в контексте совершенствования конкурентоспособности предприятия (2019)
Приходько Д. О. - Нова парадигма маркетингу (2019)
Прокопенко М. В. - Концепція застосування методики "швидкого" ціноутворення на підприємстві (2019)
Солопун Н. М. - Діалектика соціально-перетворювальних інвестицій в сфері управління транспортним підприємством, Пономарьова Н. В. (2019)
Токар І. І. - Cучасний стан та тенденції розвитку дорожнього господарства України (2019)
Третяк В. П. - Алгоритм створення сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів у сфері альтернативної енергетики, Василечко Н. Я. (2019)
Шевченко І. Ю. - Алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування (2019)
Юрченко О. В. - Оптимізація екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг, Деділова Т. В. (2019)
Голиков А. П. - "Виртуальная вода": значение в мировом производстве и международной торговле (2018)
Голиков А. П. - География мирового водопотребления: состояние, динамика, перспективы, Казакова Н. А. (2018)
Dovgal E. - Innovative development of the EU: strategic priorities of technological leader (2018)
Klimuk V. - Innovative development of countries: methodology, Kochurko V. (2018)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та Японією, КНР, Республікою Корея в умовах нової промислової революції, Гаврилова К. Г. (2018)
Панасенко Г. С. - Динаміка мовних конфліктів у ХХI столітті (2018)
Панкова Ю. М. - Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів (2018)
Солових Є. М. - Україна-Туреччина: політико-економічні аспекти взаємовідносин і перспективи розвитку (2018)
Шамраєва В. М. - Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту міжнародна безпека (2018)
Hakhverdyan D. N. - International trade and uneven distribution of income, Pakhlyan A. A. (2018)
Babenko V. - Activity of agroholdings in the world market of agricultural products in the context of globalization, Sidorov V., Savin R. (2018)
Гончаренко Н. І. - Спреди суверенних кредитних дефолтних свопів як інструменти забезпечення міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони, Кравець М. А., Бондаренко М. І., Доля Р. М. (2018)
Григорук П. М. - Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області, Макаров А. С. (2018)
Дерід І. О. - Вплив транснаціональних корпорацій на рівень життя населення приймаючої країни: досвід Китаю (2018)
Литвинова О. М. - Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі, Литвинов А. І., Білоусько Т. Ю. (2018)
Sidorov V. - The outlook of Islamic financial model in globalization's conditions, Haidei M. (2018)
Tiwari G. P. - Small and medium enterprises development in scientific and innovation perspective (2018)
Шедякова Т. Е. - Современные тенденции развития регионального бизнеса в Украине: национальные традиции и международный опыт (2018)
Shuba М. - "Business angels" investment as a special form of business financing, Shuba О. (2018)
Батрак П. В. - Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України, Юрченко С. О. (2018)
Онацький М. Ю. - Курортні райони Адріатичного узбережжя Хорватії: особливості розвитку туризму в регіоні (2018)
Романова А. А. - Столиця України як перспективний ринок в’їзного туризму (2018)
Шамара І. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг України, Азарова К. І. (2018)
Шамара І. М. - Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації, Семенов М. А. (2018)
Шамара І. М. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області, Скоряк І. В. (2018)
Чміль Г. П. - Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі (2016)
Гриценко О. А. - Цілісність/єдність національного культурного простору: питома риса чи бажана мета? (2016)
Причепій Є. М. - Знаки зодіаку у архаїчній символіці, в міфології та орнаментах народних рушників (2016)
Олійник О. С. - Інституційні засади мистецтва й інституційний підхід дослідження культури (2016)
Шейко В. М. - Культура та цивілізація: аналіз джерел і літератури (2016)
Наумова Л. М. - Культурологічна концепція Михайла Семенка (2016)
Дорога А. Є. - Культурфілософська аналітика феномену переживання в контексті "Філософії життя" (2016)
Садовенко С. М. - Фольклоризм як явище художньої культури (2016)
Чумаченко М. О. - Аксіологічний потенціал світла і темряви в смисловому полі Старого Завіту (2016)
Sudakova V. M. - Conceptual prospects of the comparative analysis of multicultural practices, Sudakov V. I. (2016)
Mirzoev S. - Piano Performance: from Performers to Executors (2016)
Бойко З. В. - Менталітет як образно-художнє відображення дійсності (2016)
Личковах В. А. - Львівсько-Варшавська філософська школа і семіотика українського та польського авангарду (2016)
Чуйко Т. П. - Образ і творчість Тараса Шевченка в інтерпретації сучасних китайських художників (2016)
Бабак О. А. - Голлівудський кінематограф у процесах глобалізації та універсалізації (2016)
Ляшенко Л. Л. - Ім'я Еріха Корнгольда у згадках сучасників та в науковому доробку: до проблеми природи таланту (2016)
Оляніна С. В. - Герби фундаторів у програмі іконостасів XVII – XVIII ст.: символічний задум (2016)
Безручко О. В. - Концептуальні та методологічні засади мистецько-наставницької діяльності М. П. Верхацького у 50-х роках ХХ ст. (2016)
Морщакова Н. - Концептуальний вияв світоглядної естетики музичної культури постмодерну: фаготові композиційні ескізи В. Рунчака (2016)
Яковина О. П. - Інтерпретація трьох останніх віршів Тараса Шевченка як спосіб виявлення аналоґічної парадигми поета (2016)
Левчук Я. М. - Асоціативне мислення як інструмент когнітивного розвитку в системі традиційної дитячої субкультури: постановка проблеми (2016)
Овчієва Л. П. - Із плеяди корифеїв (до 150-річчя з дня народження Л. П. Ліницької) (2016)
Кепін Д. В. - Передісторія музейництва: історико-культурологічний аспект (2016)
Полюшко Г. В. - Стародавні київські ікони Миколи Мокрого і Миколи Пустинського: пошук утрачених раритетів (2016)
Андрес Г. О. - Огляд міського простору, пам'яток та локальної історичної пам'яті міста Канів (2016)
Ключко Ю. М. - Специфіка діяльності дитячого музею як освітнього закладу (2016)
Крупа І. П. - Історико-архітектурна спадщина як складова туристської привабливості міста (на прикладі м. Львова) (2016)
Судакова В. М. - Соціальні конвенції як смислові детермінанти процесу культурної самоорганізації (2016)
Безгін О. І. - Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури в сучасному суспільстві (2016)
Прищенко С. В. - Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору (2016)
Криницький В. С. - Роль комунікативного простору соціальних мереж у формуванні сучасної слухацької аудиторії (2016)
Вишневська Г. Г. - Українські фестивалі як засіб просування позитивного іміджу країни (2016)
Кузнєцова І. В. - Інтерпретація здійснення тексту культури (підсумки Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу", Київ, 2-3 червня 2016 р.) (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Титул, зміст (2019)
Бошицький Ю. Л. - Реформування вищої правової академічної освіти в Україні: удосконалення професійних навичок юриста в університетських юридичних клініках, Кожевникова В. О. (2019)
Музика І. В. - Професор Олександр Федорович Кістяківський: віхи життя і творчості (2019)
Андрусів У. Б. - Елементи принципу юридичної визначеності, Федик С. Є. (2019)
Бігун В. С. - Доброчесність як юридичний термін і сенс (2019)
Бровко Н. І. - Правове виховання як визначальний фактор взаємовідносин людської особистості та соціуму (2019)
Вовк О. Й. - Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико-правовий аналіз (2019)
Євхутич І. М. - Пропорційність та збалансованість суддівських винагород у світлі судової реформи (2019)
Іванов О. Ю. - Етнічні витоки європейської цивілізації як основи правового простору (2019)
Лихолат І. П. - Правові конфлікти та правові спори: диференціація понять і особливості їх вживання (2019)
Окіпнюк В. Т. - Війська органів державної безпеки в Україні в період тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (2019)
Софінська І. Д. - Візія законодавчого регламентування українського громадянства (1918–2018) (2019)
Чубата М. В. - Витоки та становлення Київської історико-юридичної школи: інтерпретації істориків та правознавців (2019)
Ткачук Л. В. - Місце та роль адвокатури України в системі правозахисних гарантій прав людини: теоретико-правове дослідження (2019)
Рудик П. А. - Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі (2019)
Шатіло В. А. - Суб’єктивні фактори та їх вплив на розвиток конституційного механізму державної влади (2019)
Гаєва Н. П. - Міжнародні стандарти щодо права на свободу об’єднання (2019)
Корнієнко П. С. - Президент України у системі органів правозахисної діяльності (2019)
Matat A. - The Human Right to Medical Care guaranteed by the Constitution of Ukraine (2019)
Винниченко Л. О. - Податкові спори як предмет судової адміністративної юрисдикції: історія становлення процесуального порядку розгляду в Україні (2019)
Діміч А. В. - Нормативно-правове регулювання психологічної та медичної реабілітації учасників організації об’єднаних сил як характерологічний вид логістичного забезпечення державної безпеки в Україні: проблеми та шляхи удосконалення (2019)
Іванов Ю. А. - Теоретико-методологічні передумови категоризації об’єктів критичної інфраструктури у кредитно-банківській сфері (2019)
Мельник С. М. - Форми адміністрування взаємодії суб’єктів військового управління України (2019)
Нікіфорова М. О. - Підстави та умови застосування принципу пріоритетності застосування податкового законодавства (2019)
Грамацький Е. М. - Принципи міжнародного приватного права: загальні положення (2019)
Гуйван П. Д. - Закінчення перебігу та припинення позовної давності: принципова відмінність (2019)
Дякович М. М. - Припинення шлюбу внаслідок його розірвання за сімейним правом України (2019)
Циганчук Н. А. - Проблеми правового статусу профспілок як суб’єктів трудового права (2019)
Бережняк Н. В. - Окремі аспекти правових підстав виникнення зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2019)
Гольєва Н. К. - Особливості правової природи інноваційних відносин та спеціальний правовий режим їх реалізації (2019)
Гусєв О. Ю. - Правомірність доступу до цифрових даних як умова допустимості електронних доказів (2019)
Лавренюк Т. А. - Принципи господарсько-правової політики та їх співвідношення із принципами господарського права (2019)
Мазалова А. О. - Концепція публічно-приватного партнерства і практика її законодавчого втілення (2019)
Ткаченко М. О. - Роль та інтереси виконавців та інших осіб при укладанні і затвердженні мирової угоди, яка має місце у виконавчому провадженні, судом (2019)
Шемета Т. М. - Переважне право учасника товариства на придбання частки іншого учасника (2019)
Бошицький Ю. Л. - Щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС в контексті забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної власності (2019)
Мосов С. П. - Місце інтелектуальної власності в інноваційному розвитку зарубіжних країн і України (2019)
Вішар Ю. Ю. - Про законодавчу інтероперабельність у цивільно-правовій охороні інтелектуальної власності на лікарські засоби (2019)
Кузьмич І. І. - Щодо пропрієтарної ментальності в законотворчості цивільно-правової охорони інтелектуальної власності на біотехнології (2019)
Потурай К. С. - Використання об’єктів права інтелектуальної власності на умовах ліцензій Creative Commons у складі творів кінематографії (2019)
Стройко І. А. - Новели правового регулювання колективного управління майновими правами правовласників у сфері суміжних прав в Україні (2019)
Бусуйок Д. В. - Правові засади медіації як альтернативного способу вирішення земельних конфліктів (2019)
Лушпаєв С. О. - Розвиток законодавства україни про сімейне фермерське господарство (2019)
Третяк Т. О. - Критерії добросусідства, закріплені у вигляді показників впливу на довкілля, чи правил розташування споруд, чи інших будівельних або санітарних правил (2019)
Рогатюк І. В. - Роль спеціального прокурора у механізмі імпічменту Президента України (2019)
Андросюк В. Г. - Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України, Суденко Ю. А. (2019)
Андрушко А. В. - Запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини (2019)
Волошина В. К. - Щодо права на ефективний захист у кримінальному провадженні та практики ЄСПЛ (2019)
Гальцова О. В. - Збереження контактів з родиною як дотримання права засудженого на сім’ю (2019)
Гусєва К. А. - Особливості кваліфікації психологічного домашнього насильства у практичній діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України, Горбач-Кудря І. А. (2019)
Сметаніна Н. В. - Антикорупційна експертиза як напрям запобігання корупції, Маалулі О. В. (2019)
Омельчук Л. В. - Призначення позапланової податкової перевірки у кримінальному провадженні та її оскарження, Лазаренко А. С. (2019)
Перелигіна Р. В. - Соціальна сутність та механізми протидії корупції у сфері медицини, Козир С. В. (2019)
Серкевич І. Р. - Захист інтересів неповнолітніх: застосування медіації в попередженні злочинів, Лук’янова Г. Я. (2019)
Іванов М. С. - Поняття об’єкта правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції (2019)
Синоверська Т. І. - Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (2019)
Кочкова Г. В. - Критерії до кандидатів та правове регулювання виникнення трудових правовідносин із суддею: досвід Німеччини та Франції, Дей М. О. (2019)
Муляр Г. В. - Правопорушення у сфері використання земельних ресурсів як підстава притягнення до адміністративної відповідальності: порівняння законодавства України та сусідніх держав, Ховпун О. С., Шуст Г. П. (2019)
Polivanova O. - Procedural safeguards enshrined in article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 applicable to those in preventive detention, Mohylna Y. (2019)
Попко В. В. - Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві (2019)
Толкачова І. А. - Захист викривачів корупції: українські реалії та міжнародний досвід, Казюта Д. А. (2019)
Лебідь В. П. - Механізми взаємодії між неурядовими організаціями та Радою ООН з прав людини (2019)
Рабінович П. М. - Правовість антропо-соціальних явищ: філософські засади ідентифікації (2019)
Бежанідзе М. - Теорії про цілі покарання (2019)
Бережний А. А. - Укладання та визнання шлюбів за участю громадян України в державах ЄС (2019)
Манойло К. О. - Розмежування правових дефініцій: тероризм, політичний тероризм, агресія, революція, геноцид, анексія, війна (2019)
Міліцина К. М. - Визначення автора як ознака антропоцентризму авторського права (2019)
Личенко І. О. - Особливість адміністративно-правового дослідження регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні (2019)
Максакова Р. М. - Проблеми теорії і практики конституційних основ правозахисної діяльності як важливий предмет дослідження українських правознавців (2019)
Тітко Е. В. - Рецензія на наукову працю "Політико-правові засади миротворної операції в Донбасі: світовий досвід для України" (2019)
3 Міжнародний форум "Захист персональних даних у сфері цифрової економіки" (2019)
Зустріч з професором Токійського університету (Японія) (2019)
Новий партнер КУП НАН України – Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (2019)
1 Міжнародна зимова школа з прав людини за сприяння КУП НАНУ та Батумського державного університету імені Шота Руставелі (2019)
Всесвітній правничий конгрес Всесвітньої асоціації юристів (2019)
11 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні питання європейської цивілістики: досвід Угорщини та України" в м. Дебрецен (Угорщина) (2019)
Редакційні повідомлення (2019)
Абдуллаєва Ш. Ю. - Позитивна установка як внутрішня позиція (2017)
Головньова Т. В. - Ключові компетенції керівника: оцінка й напрями розвитку, Милославська О. В. (2017)
Lutsenko O. L. - Internally displacement persons; students; fears; PTSD; stress events, Tsapkova A. S. (2017)
Мозговий В. І. - Соціально-психологічні чинники, що впливають на адаптацію військовослужбовців строкової служби (2017)
Павленко Г. В. - Роль саморегуляції для наснаження особистості (2017)
Ярош Н. С. - Саногенна рефлексія як внутрішній ресурс особистості (2017)
Білоус Н. С. - Особливості уявлення студентів щодо здоров’я та фізичного виховання в ВНЗ, Криворучко С. М., Самохін О. О., Кононенко Н. М. (2017)
Іванова О. Ф. - Культурна пам’ять і її вплив на автобіографічну пам’ять (2017)
Заїка Є. В. - Співвідношення рефлексивності, емоційного інтелекту та професійної самоідентифікації у старших школярів, Сервінській В. В. (2017)
Заїка Є. В. - Особливості школярів, які утворюють "групу-лідер" в класах розвиваючого навчання (2017)
Ianovska S. G. - Design of semantic space research methods of the concept "greed", Turenko R. L., Lyutenko R. A. (2017)
Люта Л. П. - Моделі визначення потреб у соціальних послугах в контексті соціокультурних змін (2017)
Сафонова С. Б. - Визначення соціально-психологічних параметрів готовності дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування (2017)
Церковний А. О. - Групова метафора як інструмент формування групової згуртованості, Церковна М. В. (2017)
Баглай В. І. - Комплексно-командна підготовка майбутніх залізничників Японії (2018)
Borysova N. - Use of linguistic and cultural studies information in the process of foreign language training of philological specialties students (2018)
Брехунець А. І. - Практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2018)
Бузенко І. Л. - Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів (2018)
Burdonos L. - Training of service sector specialists: domestic and foreign experience, Makarchuk I. (2018)
Haraha A. - Modern trends of tourism professionals’ preparing in eu countries (2018)
Демченко О. М. - Модель формуючого впливу навчально-виховного процесу на компетентне професійне спілкування студентів іноземною мовою (2018)
Доброскок І. І. - Особливості професійної підготовки майбутніх магістрів медсестринства в Україні, Ястремська С. О., Доброскок С. С. (2018)
Кашуба Л. В. - Формування економічної компетентності дітей у процесі наступності (заклад дошкільної освіти-початкова школа), Черешнюк О. А. (2018)
Koval S. - The application of the concepts of employment and logistics in the vocational training of service sector specialists (2018)
Rozhko-Pavlyshyn T. - Requirements for forming the social competence of teachers of preschool educational establishments (2018)
Савош В. О. - Періодизація підготовки індивіда до неперервної освіти впродовж життя як основа формулювання змісту педагогічних умов (2018)
Serdiuk N. - Current state and problems of the development of the ukrainian higher education (2018)
Khrin I. - Foreign languages teachers’ readiness for applying innovative technologies in the process of educational activity according to the results of experimental research (2018)
Кириленко О. - Пенсійна система України: на шляху реформування (2016)
Рудик В. - Пріоритетність економічних чинників у реформуванні пенсійної системи України (2016)
Сидор І. - Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності (2016)
Соколовська Г. - Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект (2016)
Фрадинський О. - Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору, Машко А. (2016)
Новицька Н. - Сутність і суспільне призначення екологічного оподаткування (2016)
Чирак М. - Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні, Клімчик В. (2016)
Кізима Т. - Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект, Кізима А. (2016)
Налукова Н. - Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку (2016)
Письменна Т. - Теоретичне підґрунтя функціонування і вітчизняна практика розвитку страхового ринку (2016)
Дубина М. - Економічна сутність та види фінансових послуг (2016)
Позднякова Л. - Моделювання ієрархії загроз ефективному розвитку системи комерційного страхування, Мамонова Г. (2016)
Савельєв Є. - Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада, Куриляк В. (2016)
Луців Б. - Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування, Рипкович М. (2016)
Олефір Є. - Механізм адаптації банківської системи до фінансово-економічного простору (2016)
Наші автори (2016)
Зварич Л. М. - Рівень білка Cyclin D1 у лімфоцитах периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Голярник Н. А., Ільєнко І. М. (2019)
Кузнецова М. С. - Сезонна динаміка цвітіння Calluna Vulgaris (L.) hull та його культиварів в умовах м. Києва у зв'язку з особливостями будови квітки (2019)
Буряченко C. В. - Поліморфізм гену гемаглютиніну та його вплив на властивості штамів вірусів грипу А Н1N1 та Н7N9, Стегній Б. Т. (2019)
Burgaz M. - Spatial distribution, dimensional-mass and age structure of dab of the gloss Platichthys luscus population of Shabolatsk Liman (2019)
Похилько Ю. М. - Індентифікація та антибіотикорезистентність молочнокислих бактерій, виділених зі шлунково-кишкового тракту кроля, Кравченко Н. О. (2019)
Abstract and References (2019)
Рохманов М. Я. - Сучасний ствн снігового покриву на території Харківської області, Решетченко С. І., Ткаченко Т. Г., Масленніков Д. І. (2018)
Колеснікова М. О. - Стійкість до засолення сортів пшениці твердої озимої української селекції, Євстафієва К. С. (2018)
М'ялковський Р. О. - Біохімічні показники бульб картоплі за використання мікродобрив (2018)
Kopitko P. G. - Productivity and quality of pear variety maria when optimizing soil fertilization and foliar application, Slyusarenko V. S. (2018)
Ярчук І. І. - Вплив норм висіву на урожайність пшениці твердої озимої в умовах Північного Степу, Мельник Т. В. (2018)
Евдокименко С. Н. - Результаты и достижения селекции малины в средней полосе России (2018)
Сазонов Ф. Ф. - Наследование крупноплодности среди гибридных потомков Ribes nigrum L. (2018)
Паламарчук І. І. - Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів ростув умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Боровий В. М. - Технологія вирощування кукурудзи на зерно в ТОВ АФ "Подолівська" Барвінківського району Харківської області, Міхєєв В. Г. (2018)
Пузік Л. М. - Сортові ресурси часнику України (2018)
Норик Н. О. - Оптимізація густоти рослин сортів гороху овочевого (2018)
Кондратенко С. І. - Результати селекційної роботи зі створення високоадаптивних сортів салату посівного листкового (Lactuca sativa L. var. Secalina), Митенко І. М. (2018)
Пилипченко А. В. - Результати селекції технічних конопель щодо збільшення вмісту канабігеролу, Орлов М. М., Шкурдода С. В., Пасічник В. В., Король К. П. (2018)
Рожко А. О. - Кількість бобів і насіння на одній рослині нуту залежно від норм висіву та способів сівби, Воропай Ю. В. (2018)
Щербина Е. В. - Урожайність і якість продукції капусти кольрабі залежно від строків і способів вирощування (2018)
Лиманська С. В. - Вплив інцухт-депресії на зернові види амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2018)
Деревянко І. О. - Трансгресивна мінливість елементів продуктивності в гібридів ячменю ярого (2018)
Огурцов Є. М. - Удосконалення основних складових адаптивної технології вирощування сої в Східному Лісостепу України, Міхєєв В. Г., Клименко І. В., Бєлінський Ю. В. (2018)
Січкар В. І. - Особливості біології розвитку сочевиці, Орехівський В. Д., Кривенко А. І., Маматов М. О., Соломонов Р. В. (2018)
Кліпакова Ю. О. - Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Прісс О. П. (2018)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від передпосівної обробки насіння, Труш О. К. (2018)
Свиридова Л. А. - Динаміка формування біометричних показників гібридів сорго зернового (2018)
Гамаюнова В. В. - Вміст у надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення залежно від мінерального живлення та їх винос урожаєм, Смірнова І. В. (2018)
Гамаюнова В. В. - Вплив застосування сучасних біопрепаратів на врожайність нуту в умовах Південного Степу України, Базалій С. Ю. (2018)
Для авторів (2018)
Шлапак В. П. - Таксономічний склад деревних і кущових насаджень Уманського національного університету садівництва, Тисячний О. П., Вітенко В. А., Коваль С. А., Масловата С. М. (2019)
Вітенко В. А. - Методика комплексного оцінювання стану деревних рослин на прикладі декоративних форм Morus alba L., Баюра О. М., Козаченко І. В. (2019)
Шпак Н. П. - Використання різних способів розмноження береки лікарської за відновлення у свіжих дібровах Південно-Подільського Лісостепу України (2019)
Зібцева О. В. - Вартість відновлення екосистем малих міст Київщини як показник екозбалансованості, Юхновський В. Ю. (2019)
Іващенко І. Є. - Культивари виду Thuja plicata Donn ex D. Don у Правобережному Лісостепу України та можливості їх використання в садово-парковому будівництві (2019)
Мамчур В. В. - Оцінка посухостійкості Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України (2019)
Коваль С. А. - Утворення додаткових коренів у стеблових живців ялини канадської (форма конічна) залежно від оброблення росторегулятивною речовиною, Вітенко В. А. (2019)
Коджебаш А. В. - Пропозиції щодо реконструкції парку села Піківець Уманського району (2019)
Косенко І. С. - Особливості росту і розвитку рослин роду Corylus L. залежно від впливу оптичного випромінювання в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак О. А., Балабак А. В. (2019)
Курка С. С. - Особливості вирощування Sophora japonica L. у садово-паркових господарствах (2019)
Шлапак В. П. - Резерви підвищення лісистості та продуктивності культур сосни у Центрально-Придніпровській височинній області (2019)
Адаменко С. А. - Підсумки інвентаризації Pinus nigra Arn. у складі вуличних насаджень міста Умань (2019)
Мамчур Т. В. - Формування гербарію Уманського національного університету садівництва (UM), Парубок М. І. (2019)
Остапчук О. С. - Вплив методу створення лісових культур на формування кореневої системи дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах свіжої грабової діброви, Соваков О. В. (2019)
Шлапак В. П. - Геоботанічні особливості екотонізації природних ландшафтів, Сонько С. П., Кисельов Ю. О., Швець Я. А., Черниш В. І. (2019)
Панцирева Г. В. - Насіннєва продуктивність декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля (2019)
Андреєва О. Ю. - Масові розмноження звичайного соснового пильщика (Diprion pini L.) у лісовому фонді Житомирської області, Болюх О. Г. (2019)
Биченко В. Б. - Моделювання розмірно-якісної структури стовбурів дуба звичайного за європейськими стандартами (2019)
Ковалевський С. Б. - Стан лісових ділянок ДП "Сарненське ЛГ", порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину, Ковалевський С. С., Долід О. Л. (2019)
Мельник Ю. А. - Підсумки інвентаризації зелених насаджень дендропарку "Поділля" міста Хмельницький, Гриник Г. Г., Гриник О. М. (2019)
Мельничук Н. Я. - Топокліматичні особливості садово-паркових композиційних груп у парках міста Львова, Геник Я. В. (2019)
Шлапак В. П. - Сезонні ритми росту і розвитку Ailanthus altissima Mill. в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України, Мамчур В. В., Коваль С. А., Іщук Г. П., Курка С. С. (2019)
Погребенник В. Д. - Засади створення геоінформаційних систем моніторингу територій гірничо-хімічних підприємств, Джумеля Е. А. (2019)
Фіалко Н. М. - Удосконалення технічних рішень теплоутилізаційного устаткування котелень, Гнєдаш Г. О., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Сбродова Г. О. (2019)
Бабаджанова О. Ф. - Використання методу FTA для аналізу небезпеки аміачних трубопроводів, Войтович Д. П. (2019)
Бойко М. В. - Дослідження та аналіз параметрів продуктивності прес-форми, Велика О. Т., Лясковська С. Є., Великий Н.-Т. І. (2019)
Кульман С. М. - Базові моделі кінетики деформування-руйнування деревних композиційних матеріалів (2019)
Сопушинський І. М. - Кваліметрія лісоматеріалів ялиці білої в Українських Карпатах, Кополовець Я. М. (2019)
Теслюк В. М. - Метод проектування систем "розумного" будинку з використанням архітектурного шаблону Redux, Цмоць I. Г., Казарян А. Г., Теслюк Т. В. (2019)
Бурак К. О. - Особливості координатного забезпечення розпланувальних робіт на будівництві GNSS методом, Лиско Б. О., Ярош К. А. (2019)
Хомицька І. Ю. - Математичні метод і модель диференціації фоностатистичних структур авторського стилю, Теслюк В. М., Береговський В. В. (2019)
Марков Е. - Джазовый стандарт: особенности структуры (2019)
Омельченко-Агай Кухі Г. - Сольна кантата барокової доби: проблема визначення жанрового інваріанту (2019)
Шаріна А. - "Розширені" способи фортепіанного звуковидобування: досвід класифікації (на прикладі творів для фортепіано соло сучасних українських композиторів) (2019)
Калініна А. - Співвідношення музичного та поетичного ритму в ранніх вокальних циклах Валентина Бібіка (2019)
Лис О. - Роль фактурної динаміки та її компонентів у Струнному квартеті Алли Загайкевич (2019)
Вердіян М. - Одночастинні симфонії Авета Тертеряна: композиційно-драматургічні аспекти (на прикладі П’ятої та Шостої симфоній) (2019)
Тишко С. - Шляхи культурологічних досліджень творчих біографій музикантів (2019)
Петрова О. - Творча діяльність Х’юберта Перрі в контексті англійської музичної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Кашуба Д. - Перший фортепіанний концерт Й. Брамса та Скрипковий концерт Р. Шумана: присвята чи ремінісценція? (2019)
Решетілов Б. - Пауль Гіндеміт. Тема з варіаціями "Чотири темпераменти" для фортепіано та струнного оркестру: особливості жанру, концепція Людини (2019)
Марценківська О. - Неофольклоризм як романтична тенденція в музиці Бориса Лятошинського (2019)
Марченко М. - Осмислення звукового образу партесного твору через зв’язок музичного та риторичного мистецтв у XVII столітті (2019)
Круліковська Т. - Портрет Владислава Заремби крізь призму вокальної творчості (2019)
Kalisch V. - How seriously is it with the today’s "serious music"? (2019)
Шпиг Ю. - Формування структурних особливостей музичних фестивалів у Західній Європі: історичний аспект (2019)
Рукомойников А. - Джазовый саксофонист в современном музыкальном пространстве: три творческих портрета (2019)
Чуріков Є. - Амбушур – складова частина виконавського апарату валторніста (2019)
Небога О. - Втілення творчих принципів київської вокальної школи у виконавському мистецтві співаків світового рівня (2019)
Серко О. - Збирацька спадщина Степана Турика (2019)
Кондратюк Т. О. - Залежність синтезу меланіну чорними дріжджами Psedonadsoniella brunnea від кількості джерела вуглецю в культуральному середовищі, Берегова Т. В., Акуленко Т. В., Верещака В. В. (2019)
Буряченко С. В. - Розробка експрес-методу для виявлення та генотипування штамів Н1N1 та Н7N9 вірусу пташиного грипу а за допомогою ПЛР – ПДРФ аналізу, Стегній Б. Т. (2019)
Бойко Л. І. - Інтродукція та адаптаційна здатність Pittosporum tenuifolium gaertn. в умовах захищеного грунту (2019)
Мазник Н. О. - Цитогенетичні ефекти у лімфоцитах онкологічних хворих в залежності від джерела опромінення та локальності радіаційного впливу у експерименті ex vivo, Сипко Т. С., Старенький В. П. (2019)
Ткач Є. Д. - Фіторізноманіття степового урочища лиса гора – елемента регіональної екологічної мережі Одеської області, Шавріна В. І. (2019)
Abstract and References (2019)
Антонюк М. З. - Хромосомоспецифічний мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній пшениці м’якої, стійких до борошнистої роси, Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г. (2019)
Антонюк М. З. - Плоїдність геному та система схрещування в популяціях Thynopyrum intermedium, Ліснічук А. М., Онук Л. Л., Шпильчин В. В., Пасічник Т. В., Терновська Т. К. (2019)
Єфіменко Т. С. - Вплив умов загартовування на зимостійкість пшеничних ліній з інтрогресіями від амфідиплоїда Авротіка, Мартиненко В. С., Терновська Т. К. (2019)
Титенко Н. C. - Дискримінація мутацій іw2 та iw3, що викликають зміну фенотипу за восковою осугою, за допомогою IRAP- та REMAP-технологій, Шпильчин В. В. (2019)
Фуртат І. М. - Біологічні особливості ізолятів роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L., за культивування на середовищах різного складу, Даньшина А. О. (2019)
Вишенська І. Г. - Сезонна динаміка енергетичного запасу підстилки соснових лісів НПП "Голосіївський", Юрченко О. В. (2019)
Деревська К. І. - Проведення навчальних екологічних практик для студентів у межах об’єктів ПЗФ України, Вишенська І. Г., Шевцова Л. В. (2019)
Деревська К. І. - Флористичне різноманіття ландшафтного комплексу "Іванівські озера" Оболонської низовини (Середнє Придніпров’я), Рак О. О., Клестов М. Л., Лукавенко Я. І. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Кізима Т. - Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації, Лободіна З. (2016)
Далєвська Т. - Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад (2016)
Русін В. - Фінансові аспекти об’єднання територіальних громад (2016)
Квасниця О. - Імперативи реалізації фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2016)
Пйонтко Н. - Боргова політика у системі фінансового вирівнювання: досвід субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР для України (2016)
Дерлиця А. - Історична логіка становлення суспільних фінансів (2016)
Малиняк Б. - Теоретичні основи формування бюджетних видатків (2016)
Стецько М. - Функціональні зв’язки між корпоративними фінансами та ринком капіталів (2016)
Костецький В. - Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності (2016)
Сторонянська І. - Банківський сектор у системі соціально-економічного розвитку регіонів, Пухир С. (2016)
Островська Н. - Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект (2016)
Кириленко С. - Зміна парадигми продажу банківських послуг в умовах розвитку цифрових каналів дистрибуції (2016)
Зварич І. - Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства (2016)
Нікітішин А. - Сучасний стан та тенденції розвитку екологічного оподаткування (2016)
Зварич Р. - Альтерглобальні передумови розвитку світової торгівліті (2016)
Анотації (2016)
Куцак Г. - Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід) (2019)
Закусило Д. - Аналітичні каузативи радості в польській мові (2019)
Moiseyenko O. - Untraslatable German word schadenfreude in English media discourse in the context of World Englishes paradigm (2019)
Zernetsky P. - Organizational structure of British parliamentary discourse: pragmalinguistic aspect, Riabokon G. (2019)
Кирилюк О. - Мовна природа мему (2019)
Чадюк М. - Засоби втілення імпліцитної інформації в новинних заголовках (2019)
Федина М. - Гіпербола як один із засобів вираження мовленнєвої неввічливості в американському вечірньому ток-шоу "Real Time with Bill Maher" (2019)
Олександрук І. - Експлікація лексикографічної інформації в електронних словниках (2019)
Процик І. - "Три удари в площину воріт в першому таймі": лексика офіційного футбольного дискурсу в художніх творах Сергія Жадана (2019)
Терещенко С. - Фразеологізми та паремії з компонентом-антицизмом у текстах В. Короткевича (2019)
Немировська С. - Деякі аспекти мовної ситуації Чернігова (на матеріалі опитування школярів у 2018 році) (2019)
Дюндик О. - Слова автора: французьке dire та українські відповідники (на матеріалі корпусу текстів Альбера Камю у перекладі Анатоля Перепаді) (2019)
Підкуймуха Л. - Лінгводидактичний аспект в укладанні словника власних назв української мови. Рецензія на cьомий зшиток лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови "Назви природно-заповідних об’єктів", що вийшов у серії "Теорія і практика викладання української мови як іноземної" (укладач Ірина Процик. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 220 с.) (2019)
Zernetsky P. - A collection of research papers and insights on discourse linguistics and beyond based on international round table discussions / ed. by Yana Kuzmina, Irina Oukhvanova, Alene Savich, Ecaterina Vasilenko. – Berlin: sprachlit, de-iure-pl. – Vol 2. current approaches in Eastern Europe. – XVI , 347 p., Kuranova S. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Захарченко Н. В. - Таймерные сигнальные конструкции как инструмент кодового уплотнения каналов, Швец О. В., Седов К. С., Данильчук А. Г. (2019)
Ирха В. И. - Методы повышения эффективности и надежности излучающих диодов на основе GaInAsP (2019)
Bondarenko O. V. - Thermomechanical influence on optical fibers during the production and operation of optical cable, Stepanov D. M., Kiforuk S. V., Slobodianiuk I. A. (2019)
Rusu A. P. - Analysis of ways to reduce energy resources consumption for building heating of telecommunication companies (2019)
Почерняев В. Н. - Применение эквалайзеров для устранения межсимвольной интерференции в тропосферных каналах связи, Зайченко В. В. (2019)
Басов В. Е. - Итерационное декодирование перфорированных несистематических кодов с сокращённым входным алфавитом и с относительными скоростями 3b4t И 3b4q (2019)
Ящук Л. О. - Система об’єктивного контролю нормативних строків пересилання простої письмової кореспонденції в мережах поштового зв’язку (2019)
Керимов Э. А. - Инфракрасные приемники информации на основе полупроводниковых композитных материалов, Гаджиев М. М., Иванова Л. В. (2019)
Захарченко М. В. - Синтез таймерних кодів з максимальними значеннями інформаційних параметрів при постійній тривалості, Бордан В. Я. (2019)
Лєвєнберг Є. В. - Точність розрахунку показника херста та імовірності очікування обслуговування пакетів самоподібного трафіка (2019)
Оreshkov V. І. - Research of interference noise in VDSL2 systems when operating over TPP type telephone cables, Stelia D. O. (2019)
Кочетков О. В. - Система оцінки ризиків інформаційної безпеки підприємства на основі нечіткої логіки, Гаур Т. O., Машін В. М. (2019)
Ящук Л. О. - Застосування методів сортування поштових одиниць для підвищення ефективності методів сортування масивів чисел (2019)
Abbas J. K. Kh. - Improvement to motion estimation for high-efficiency video coding, Alanssari A. I., Patlayenko M., Pilyavskiy V. (2019)
Odegov N. A. - Analysis of non-stationary quasi-periodic internet traffic by the method of instant spectra, Bahachuk D. H., Hordiienko O. O. (2019)
Pichugin Y. D. - Analytical description of nonlinear object when modeling systems of information transfer, Trofymenko T. G. (2019)
Vrublevskyi А. R. - An adaptive control system of telecommunication network resources based on fuzzy logic, Lesovoy I. P., Pylypenko G. V. (2019)
Baliar V. B. - Comparative estimation of edge detection algorithms on earth satellite images, Malashkin R. M., Mazurkiewicz O. F. (2019)
Alcoforado M. L. M. G. - Novel 2-12QAM modulation format, Markarian G., Rocha Jr. V. C. (2019)
Orlov V. M. - Evaluation of quality of services and service of mobile communication in conditions of economic digitalization, Кniazieva О. А., Kuznietsova О. V. (2019)
Stankevych І. V. - Functioning and development problems of the enterprises in the sphere of hotel business in ukraine in the conditions of real-time information, Sukhoruchenko Т. S. (2019)
Кириченко В. Є. - Спротив пригніченню: український досвід (2019)
Копча В. В. - Судовий захист конституції як особлива форма правозахисної функції сучасної держави: генезис, основні моделі (2019)
Бараш Є. Ю. - Адміністративно-правові аспекти надання послуг засудженим та ув'язненим крізь призму "діджиталізації", Самосьонок А. О. (2019)
Нестор Н. В. - Система адміністративних заходів громадського контролю за суддями в Україні (2019)
Вознюк А. А. - Кримінально-правова модель протидії незаконному збагаченню в Україні, Титко А. В. (2019)
Денисов С. Ф. - Характеристика Кримінального кодексу Румунії, Шишова А. Я. (2019)
Денисова Т. А. - Чи потрібна модернізація кримінально-виконавчого законодавства? (2019)
Khasia Z. M. - Persons with disabilities and their multiple needs in penitentiary establishments (2019)
Кирилюк В. А. - Особливості правового регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в установах державної кримінально-виконавчої служби України та органах пробації (2019)
Колб І. О. - Поняття, класифікація та нормативне визначення заходів вгамування, що застосовуються до засуджених, позбавлених волі (2019)
Крикушенко О. Г. - Трансформація поглядів на процес виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (2019)
Лазаренко Л. А. - У пошуках "ідеальної" в'язниці (від зародження ідеї до її реалізації) (2019)
Михайлик О. Г. - Міжнародні підходи до проблеми запобігання насильству в установах виконання покарань (2019)
Сазонов В. В. - Імплементація європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення економічної безпеки України (2019)
Махніцька К. Г. - Про соціально-правову природу заборон щодо продуктів харчування для засуджених, позбавлених волі, які вони мають право зберігати при собі (2019)
Попельнюк Т. В. - Про кримінологічну характеристику злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань України (2019)
Хелік В. В. - Поняття та зміст порушень правил безпеки дорожнього руху особами, які керують траспортними засобами (2019)
Міщук І. П. - До питання про якість та ефективність діяльності адвоката-захисника в кримінальному провадженні (2019)
Яковець І. С. - Актуальне дослідження соціально-правової природи застосування заходів вгамування до засуджених, позбавлених волі (2019)
Cheremisin N. - Improving the efficiency of managing the modes of distributive networks by automated monitoring the parameters of the mode and the environment in real time, Savchenko O., Diubko S., Iegorov O. (2019)
Лукашова Н. П. - Оптимізаційне рішення гасіння коливань у ходових частинах візків міського електричного транспорту (2019)
Soskov A. G. - Principles of constructing, calculation methods of direct current hybrid contactors for alternative energy, Forkun Ya. B., Kotelevets S. V. (2019)
Петченко О. М. - Аналіз результатів, одержаних на лужногалоїдних кристалах методом амплітуднонезалежного внутрішнього тертя, Петченко Г. О. (2019)
Batygin Yu. V. - Modern Power Engineering in the Light of the New Physical Representations and Technical Realizations. – A brief review, Shinderuk S. A., Serikov G. S., Karabuta V. O. (2019)
Abugoukh H. G. - Mathematical Modeling of Photovoltaic Module with Simulink (2019)
Гамаюнова В. В. - Висота та врожайність зерна сортів пшениці озимої під впливом оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Панфілова А. В. (2018)
Копитко П. Г. - Товарні якості та хімічний склад плодів груші сорту Основ'янська за оптимізації мінерального живлення, Яковенко Р. В., Петришина І. П. (2018)
Пузік Л. М. - Фізичні властивості головок гібридів капусти цвітної залежно від умов вегетаційного періоду, Гайова Л. О. (2018)
Яровий Г. І. - Сучасний стан і перспективи виробництва помідорів в умовах захищеного грунту, Сєвідов І. В. (2018)
Васько Н. І. - Прогнозування ефективності добору в ячменю ярого за рівнем і співвідношенням коефіцієнтів успадковуваності, Святченко С. І., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Зимогляд О. В. (2018)
Куц О. В. - Вплив прищипування на врожайність зелених бобів бобу кінського, Костюк О. О. (2018)
Падалко Т. О. - Формування кореневої і надземної маси рослин ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) в умовах Придністров'я (2018)
Мазурак І. В. - Вплив норм висіву на виживаність і густоту рослин сортів вівса (2018)
Тирусь М. Л. - Вплив способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення на фотосинтетичну продуктивність буряку цукрового (2018)
Хареба О. В. - Мінливість біохімічних показників пастернаку посівного, Горова Т. К., Підлубенко І. М., Штепа Л. Ю. (2018)
Тітова А. Є. - Кореляційнийаналіз та його вплив на селекцію нуту (2018)
Куц О. В. - Елементи безпересадкової технології вирощування насіння моркви, Могильна О. М., Духін Є. О., Могильний В. В., Могильний М. В. (2018)
Гудковська Н. Б. - Урожайність зерна амаранта залежно від строків та способів сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України , Гопцій Т. І. (2018)
Маренич М. М. - Закономірності формування врожайності пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження (2018)
Рожков А. О. - Виживаність рослин нуту залежно від норм висіву насіння і способусівби у Східному Лісостепу України, Воропай Ю. В. (2018)
Чигрин О. В. - Формування продуктивності соняшнику залежно від способу сівби у СТОВ "Гусарівське" Балаклійського району Харківської області, Лабинцева Н. Є. (2018)
Антонайтус С. С. - Урожайність сортів пшениці озимої, Міхєєв В. Г. (2018)
Пилипченко А. В. - Результати випробування органічних промислових конопель у ТОВ "Інститут органічного землеробства" (2018)
Міхєєва О. О. - Тривалість періоду вегетації сої залежно від норм висіву і способів сівби (2018)
Поташова Л. М. - Чутливість сортів нуту на інокуляцію насіння в умовах Східного Лісостепу України, Поташов Ю. М. (2018)
Для авторів (2018)
Кравченко Н. В. - Кількість бульб у гнізді в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування, Бондус Р. О., Скляр В. Г., Подгаєцький А. А., Києнко З. Б., Дегтярьова М. С. (2019)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на продуктивність лучної і степової рослинності в Лісостепової зоні України, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2019)
Копитко П. Г. - Продуктивність яблуні сорту Айдаред за різного удобрення в повторно вирощуваному насадженні, Яковенко Р. В. (2019)
Горобець М. В. - Вплив бішофіту на посівні якості насіяння сортів ячменю ярого (2019)
Дерев'янко Н. П. - Розвиток кореневої системи квітів під впливом регуляторів росту, виготовлених на основі гетерилкарбонових кислот (2019)
Міхєєв В. Г. - Продуктивність соняшнику залежно від строків сівби, Молоков А. В. (2019)
Мельник О. В. - Вплив способу обрізування на площу листкової поверхні яблуні, Кравцова Я. О. (2019)
Сало Л. В. - Вплив фракцій посадкового матеріалу на врожайність часнику озимого, Сербул О. М. (2019)
Тітова А. Є. - Комплексний вибір кращого колекційного зразка нуту методом багатокритеріальної оптимізмації та за функцією бажаності Харрінгтона (2019)
Чигрин О. В. - Урожайність соняшнику залежно від застосування препарату Піктор, Фендрикова О. В. (2019)
Рожков А. О. - Вплив норми висіву та способів сівби на урожайність та якість насіння нуту, Воропай Ю. В. (2019)
Брагін О. М. - Способи підвищення продуктивності ліній соняшника та інших сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту, Чуйко Д. В. (2019)
Марініч Л. Г. - Оцінка загальної комбінаційної здатності та генетичний аналіз зразків стоколосу безостого методом діалельних схрещувань (2019)
Поташова Л. М. - Вплив способів допосівної обробки насіння і погодних умов на врожайність штамбових сортів квасолі, Поташов Ю. М. (2019)
Криворученко Р. В. - Комплексна оцінка генотипів пшениці мякої озимої за особливостями структурно-функціональної організації ознак продуктивності, Гопцій В. О. (2019)
Для авторів (2019)
Решетніченко О. П. - Антипоживна дія фітатів – екстрафосфорний ефект фітази, Крюков В. С., Антоненко П. П., Тарасенко Л. А., Глєбова І. В., Зінов’єв С. В., Півень О. Т., Антіпов А. А., Милостивий Р. В. (2019)
Ставецька Р. В. - Лінійна класифікація екстер’єрного типу первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від типу конституції, Динько Ю. П., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Бабенко О. І., Клопенко Н. І. (2019)
Fedorchenko M. M. - Influence of vitamin-mineral supplement on growth intensity and slaughter indicators of rabbits, Bondarenko L. V. (2019)
Борщ О. О. - Порівняльний аналіз амінокислотного складу та біологічної цінності білків молока чистопородних корів та їх помісей, Борщ О. В., Косіор Л. Т., Пірова Л. В., Ластовська І. О. (2019)
Редька А. І. - Забійні показники курчатбройлерів за згодовування комбікормів із сульфатом і змішанолігандним комплексом Цинку, Бомко В. С., Сломчинський М. М., Чернявський О. О. (2019)
Козинець А. І. - Продуктивність корів за використання наночастинок мікроелементів у раціоні, Голушко О. Г., Козинець Т. Г., Надаринська М. А. (2019)
Приловська Є. І. - Оптимізація складу замінників незбираного молока у раціонах молодняку великої рогатої худоби (2019)
Радчиков В. Ф. - БВМД на основі зерна люпину і амідо-концентратних добавок у годівлі молодняку великої рогатої худоби, Цай В. П., Бесараб Г. В., Пилюк С. Н., Сергуч С. В., Сучкова І. В., Куртина В. Н. (2019)
Разумовський Н. П. - Оптимізація вмісту протеїну в раціоні племінних бичків, Богданович Д. М. (2019)
Верес А. А. - Динаміка живої маси та екстер’єрні показники ремонтних телиць джерсейської породи за згодовування сухої пивної дробини, Кривий М. М. (2019)
Каркач П. М. - Вплив температурного стресу на продуктивність курчат-бройлерів, Образцова Ю. Л. (2019)
Кузьменко П. І. - Продуктивність свиней за згодовування поліакриламіду та мінерально-вітамінних добавок, Фесенко В. Ф., Бількевич В. В., Каркач П. М., Машкін Ю. О. (2019)
Вовкогон А. Г. - Вплив доїльних установок різних типів на якість та безпечність сирого молока, Надточій В. М., Калініна Г. П., Гребельник О. П., Федорук Н. М., Загоруй Л. П., Галай О. Ю., Качан А. Д. (2019)
Вовкогон А. Г. - Термін сквашування молока залежно від дози іммобілізованих заквасок йогурту, Мерзлов С. В., Непочатенко А. В., Мерзлова Г. В. (2019)
Мерзлов С. В. - Встановлення оптимальних біотехнологічних умов розведення і розвитку личинок Chironomus, Безпалий І. Ф., Король-Безпала Л. П. (2019)
Богданова О. - Гоголевский Петербург в "Зеркале Монтачки" М. Кураева, Савельева A. (2019)
Senchuk Senchuk - The construction of the cultural Other in Joseph Conrad's story "Karain: A Memory", I. I. (2019)
Приходько О. - Психоаналітична й герменевтична інтерпретація травми як чинника художнього світу (на матеріалі української та польської малої прози другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2019)
Спатар І. - Ідеї жіночої емансипації в літературно-критичній творчості Елізи Ожешко і Наталії Кобринської (2019)
Рега Д. - Трагедія В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" і настільна гра М. Ескью "Інтриги Верони": інтермедіальні відношення (2019)
Дрогомирецька Х. - Роль "імператора" та "міста-столиці" як соціальної структури у символічних ритуалах у романі Салмана Рушді "Флорентійська чарівниця" (2019)
Пуніна О. - Наукова інтерпретація творчої особистості письменника: інтердисциплінарна стратегія (2019)
Сліпушко О. - Художні інтерпретації національної ідентичності письменниками "католицької Русі" доби українського Ренесансу, Лісовська О. (2019)
Гнатюк М. - Текстологічні аспекти шевченкознавчих студій Павла Филиповича (2019)
Бігун О. - Imago urbis: Париж у поезіях у прозі Поля Верлена (2019)
Kravets Ya. - La réalité, le rêve et le fantastique dans "La nuit de polastri" d'Albert Ayguesparse (2019)
Тереховська О. - Ініціація як поетикальна ознака новел С. Цвейґа (науково-методичні матеріали до вивчення новелістичної спадщини письменника у виші) (2019)
Оляндэр Л. - Иван Франко в концепции Леонида Фризмана (2019)
Криворучко С. - "Подзвони мені..." (Спогади про Л. Г. Фрізмана) (2019)
Содержание (2019)
Druzhinin A. O. - Deformation-induced effects in indium antimonide microstructures at cryogenic temperatures for sensor applications, Khoverko Yu. M., Ostrovskii I. P., Liakh-Kaguy N. S., Pasynkova O. A. (2019)
Тыныныка А. Н. - Уменьшение шумов и помех путем рационального выбора электронных компонентов в каналах с сосредоточенными параметрами при высокоскоростной обработке данных (2019)
Иванченко А. В. - Изменения характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей после токовых перегрузок, Тонкошкур А. С. (2019)
Дружинін А. О. - Високотемпературні сенсори деформації на основі ниткоподібних кристалів фосфіду галію, Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П. (2019)
Makhniy V. P. - Surface ZnSe:Ca layers with hole conductivity, Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Melnyk V. V. (2019)
Мамыкин А. В. - Высокоинформативный комплексный метод определения типа моторного масла, Кукла А. Л., Матвиенко Л. М., Дорожинская А. В., Маслов В. П., Дорожинский Г. В. (2019)
Факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету – 50 років (2019)
Привітання ректора Вінницького національного технічного університету (2019)
Привітання проректора з наукової роботи Вінницького національного технічного університету (2019)
Привітання від колективу радіотехнічного факультету Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (2019)
Привітання від факультету інформаційних радіотехнологій і технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки (2019)
Привітання від Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (2019)
Привітання від Хмельницького національного університету (2019)
Привітання від колективу факультету машинобудування та транспорту ВНТУ (2019)
Білинський Й. Й. - Розробка математичної моделі двоканального НВЧ вимірювального перетворювача вологості природного газу, Городецька О. С., Новицький Д. В. (2019)
Огородник К. В. - Ультразвукові автогенераторні вимірювачі параметрів середовищ, Лазарєв О. О., Кравченко Ю. С. (2019)
Лазарєв О. О. - Автогенераторні сенсори на базі RLC-негатронів, Войцеховська О. В., Коцур С. А., Паламарчук Р. П. (2019)
Осадчук О. В. - Вплив ємності просторового заряду на газореактивний ефект в напівпровідникових сенсорах газу, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2019)
Мокін Б. І. - Удосконалення ймовірнісної математичної моделі процесу забування інформації, отриманої студентом на лекції, Войцеховська О. О. (2019)
Книш Б. П. - Оцінювання стану об’єктів безпілотними літальними апаратами, Алєксєєв М. А. (2019)
Семенова О. О. - Застосування нейронних мереж для визначення місцеположення мобільної станції, Семенов А. О. (2019)
Білинський Й. Й. - Фільтрація ультразвукових зображень на основі морфологічних операцій, Нікольський О. І., Гуральник А. Б. (2019)
Осадчук О. В. - Дослідження впливу температури на фізичні параметри напівпровідника µ-метоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилацетонату, Мартинюк В. В., Євсєєва М. В., Селецька О. О. (2019)
Бортник Г. Г. - Цифровий пристрій запам’ятовування та відтворення радіосигналів, Васильківський М. В., Вітер Р. М. (2019)
Барась С. Т. - Флуктуації частоти допплерівського сигналу, Войцеховська О. В., Щербатюк Г. М. (2019)
Гаврілов Д. В. - Реверсивний генератор кодових послідовностей на FPGA, Воловик А. Ю., Звягін О. С., Яровий Д. В. (2019)
Воловик А. Ю. - Апроксимація розширеного фільтра Калмана паралельною двокаскадною структурою, Гаврілов Д. В. (2019)
Кичак В. М. - Підвищення радіаційної стійкості енергонезалежних запам’ятовувальних пристроїв на базі халькогенідних склоподібних напівпровідників, Слободян І. В., Вовк В. Л. (2019)
Кононов С. П. - Частотні перетворювачі СВІП-генератора на основі ЗІГ-резонатора, Білик О. Б. (2019)
Кругляк Д. - Значення ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування у реформуванні муніципальної системи в Україні (2016)
Машевський О. - Вплив європейської інтеграції на формування зовнішньої політики Турецької республіки (2003-2014 рр.), Бойко А. (2016)
Ференс Б. - Проблематика формування політичного простору України та ЄС (2016)
Бойко А. - Сирійський фактор у звонішній політиці Туреччини (2003-2014 рр.) (2016)
Гавриленко І. - Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США (2016)
Грушецький Б. - Сучасний стан і перспективи американсько-болгарських відносин (2016)
Добровольська А. - Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації (2016)
Звездова О. - Офіційна позиція США щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії (2016)
Киридон А. - "Подолання минулого" в країнах Центрально-Східної Європи: основні тенденції (2016)
Котиченко А. - Інститут прийомної родини у Другій Речіпосполитій (2016)
Ладиченко В. - Історія конституційно-правової традиції в США (2016)
Латиш Ю. - Чи може соціаліст стати Президентом США: випадок Берні Сандерса (2016)
Павлюк О. - Політика США щодо Ісламської Республіки Іран під час діяльності адміністрації Р. Рейгана (2016)
Папенко Н. - Політика Австрійської республіки щодо статусу постійного нейтралітету (1945-1955 рр.), Папенко Є. (2016)
Перга Т. - Європейська культура пам’яті про екологічні катастрофи (2016)
Петасюк О. - Проблема терору в контексті актуальних акцентів сучасного цивілізаційного розвитку (2016)
Розумюк В. - Модель багатополярної системи міжнародних відносин: стабільність і конфліктогенність (2016)
Романуха О. - Політика США у питаннях контролю транспортних коридорів (2016)
Чума Б. - Сучасна історіографія громадянської війни в Іспанії (1936–1939) та перспективи українських досліджень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Фалендиш Н. О. - Особливості виробництва органічного хліба з використанням конопляного борошна, Зінченко І. М., Блаженко М. С. (2019)
Вороненко А. А. - Особливості синтезу етаполану на суміші ацетату натрію та рафінованої соняшникової олії, Ярош М. Б., Пирог Т. П. (2019)
Укpaїнeць A. I. - Фізичні властивості волоських горіхів, Негрей О. В. (2019)
Дулька О. С. - Вплив підготовленої води на вміст летких домішок в збродженому квасному суслі, Прибильський В. Л. (2019)
Романченко Н. М. - Доцільність використання солоду житнього ферментованого в технології кексів, Риндін А. В., Павлюченко О. С. (2019)
Хорунжа Т. - Сосиски стерилізовані, з підвищеним вмістом гемового заліза, Пасічний В., Рудюк В., Гуць В. (2019)
Чорна А. І. - Маркетингові дослідження споживчих переваг придбання кондитерських виробів з їстівним покриттям, Роботько А. Ю. (2019)
Сімахіна Г. О. - Управління безпекою швидкозамороженої плодово-ягідної продукції на етапах її життєвого циклу, Камінська С. В., Науменко Р. Ю. (2019)
Рудюк В. П. - Дослідження впливу використання білкових концентратів на реологічні показники кисломолочних продуктів та їх терміни зберігання, Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Красуля О. О. (2019)
Рябоконь Н. В. - Контроль якості та безпечності продуктів з пробіотичними культурами, Риндюк Д. В., Лементар С. Ю., Марцинкевич Л. В. (2019)
Семенова О. І. - Обґрунтування біохімічного окиснення забруднень вуглеводневмісних стічних вод, Бублієнко Н. О., Сулейко Т. Л., Решетняк Л. Р. (2019)
Українець А. І. - Особливості процесу сорбції нафтопродуктів з поверхні води тонковолокнистими композиційними структурами, інверсними мембранним структурам, Большак Ю. В., Маринін А. І., Шпак В. В. (2019)
Пономаренко В. В. - Визначення раціональних параметрів струминного апарата з нестаціонарним струменем рідини, Слюсенко А. М., Хитрий Я. С., Лементар С. Ю. (2019)
Якимчук М. В. - Дослідження раціональних характеристик шредера для подрібнення полімерних виробів, Валіулін Г. Р., Мироненко С. М., Якимчук В. М. (2019)
Бойко Р. О. - Мережеві структури при керуванні складними організаційно-технічними (технологічними) системами, Грибков С. В. (2019)
Кружилко О. Є. - Теоретичні основи та інформаційне забезпечення оцінювання виробничого ризику, Ткалич І. М., Сірик А. О., Полукаров О. І. (2019)
Майстренко В. В. - Аналіз стану безпеки працівників у харчовій промисловості, Лях Ю. М., Євтушенко О. В., Демчук Г. В. (2019)
Ладанюк А. П. - Ефективність інтелектуальних систем керування технологічними об'єктами. Частина 1. Основні положення, Луцька Н. М., Смітюх Я. В., Власенко Л. О., Сашньова М. В. (2019)
Бублієнко Н. О. - Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферми, Семенова О. І., Сулейко Т. Л. (2019)
Чагайда А. О. - Термодинамічний аналіз рекуперативних систем, Васильківський К. В. (2019)
Бережний С. П. - Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту, Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. (2019)
Фесенко М. А. - Влияние времени выдержки после сфероидизирующего модифицирования на структурообразование и механические свойства чугуна, Лукьяненко И. В. (2019)
Герасименко А. В. - Моделирование производственного процесса формирования внутренней структуры кузнечных заготовок, Марков О. Е., Хващинский А. С., Житников Р. Ю., Бочковой Д. А. (2019)
Корчак О. С. - Удосконалення систем керування силовими циліндрами автоматизованих гідропресових комплексів для запобігання їх рідинному голодуванню, Коткова В. В. (2019)
Агєєва М. В. - Порошкові дроти для збільшення розгаростійкості наплавленного металу, що працює при підвищених температурах, Дубинець Є. Ю., Ільяшенко С. О. (2019)
Бугаенко Б. В. - Исследование возможности использования припоя ВПр36 для пайки жаропрочных сплавов судовых газовых турбин, Бутурля Е. А., Костин А. М., Макаренко Н. О. (2019)
Бутурля Є. А. - Особливості активного паяння кераміки з металами, Бугаєнко Б. В., Петренко Л. М., Голуб Д. М. (2019)
Квасницкий В. В. - Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния в условиях упругости при пайке и диффузионной сварке с прослойками в зависимости от их жесткости, Квасницкий В. Ф., Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Ермолаев Г. В., Голуб Д. М. (2019)
Квасницький В. В. - Особливості припоїв для паяння жароміцних нікелевих сплавів морських газових турбін, Матвиєнко М. В., Квасницька Ю. Г., Бугаєнко Б. В., Бутурля Є. А., Макаренко Н. О. (2019)
Размышляев А. Д. - Сравнение эффективности продольных и поперечных магнитных полей при дуговой сварке и наплавке, Агеева М. В., Бган С. А. (2019)
Главацкий К. Ц. - Рациональная величина расчетного радиуса трения плоских пят строительных и дорожных машин, Бондаренко Л. Н., Посмитюха А. П. (2019)
Главацкий К. Ц. - Mинимальный радиус перегиба конвейерных лент строительных и дорожных машин на кривых выпуклостях вниз, Бондаренко Л. Н., Черкудинов В. Э. (2019)
Ловейкін В. С. - Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2019)
Ковалевський С. В. - Дослідження зв'язку спектру термо-ЕРС з режимами різання та вихідними параметрами за допомогою SDR-технології, Літвиненко О. І. (2019)
Ковалевський С. В. - Дослідження активаційного зміцнення робочих поверхонь деталей машин за допомогою нового виду обробки, Глушич К. С. (2019)
Олійник С. Ю. - Дослідження способу розкочування великогабаритних вкладишів підшипників ковзання, Колотілін П. І. (2019)
Шабетя О. А. - Міцність скла, модифікованого методами на основі іонного обміну та травлення (2019)
Захаренков Д. Ю. - Аналіз частотних характеристик математичної моделі дизель-генератора 3ТД-1, Шатохін В. М. (2019)
Лауниконис В. В. - Исследование асинхронных электроприводов подачи металлорежущих станков, Трощий А. А., Ивченков Н. В. (2019)
Лорія М. Г. - Знаходження шляхів забезпечення максимальної ефективності роботи колони синтезу метанолу (2019)
Люта А. В. - Розробка тривимірної моделі процесу затвердіння сталі в кристалізаторі, Макшанцев В. Г., Афанасьєва М. А. (2019)
Приймак Б. І. - Оптимізація моменту векторно-керованого асинхронного двигуна в режимі ослаблення поля із низькою параметричною чутливістю (2019)
Разживін О. В. - Розробка і дослідження системи керування двохдвигунного електроприводу скрипкового конвеєру для транспортування вугілля, Рудаков І. В., Охріменко О. М. (2019)
Сус С. П. - Особливості визначення місця розташування гарячого прокату оптичним методом, Суботін О. В. (2019)
Федотова Е. П. - Импульсный метод подавления вибрации при точении деталей "по следу", Донченко Е. И., Лебедь В. Т. (2019)
Циганаш В. Е. - Разработка нового критерия оптимального управления для мощного энергопотребителя, Пищулина Е. В., Максимов М. А., Белоиваненко Ю. С. (2019)
Мельников А. Ю. - Разработка информационной системы для формирования новых методов представления данных в четырех и более измерениях, Баган С. В. (2019)
Шевченко Н. Ю. - Прийняття рішень на основі прогнозування результатів спортивних змагань з використанням нейромережевих технологій, Ареф’єва О. Б. (2019)
Шевченко В. В. - О повышении надежности работы автоматических установок пожаротушения на блоках АЭС, Петренко Н. Я. (2019)
Подлєсний С. В. - Використання інтерактивних технологій як засіб формування професійних компетенцій при викладанні загальноінженерних дисциплін, Єрфорт Ю. О., Криворучек В. В. (2019)
Подлєсний С. В. - Перспективи використання інноваційної SMART-освіти в ЗВО, Костіков О. А., Боровінський Б. В. (2019)
Агравал П. Г. - Результати прогнозування концентраційних областей утворення аморфних сплавів загартуванням з розплавів подвійних систем (Fe, Co, Ni, Cu)–(Ti, Zr, Hf), Турчанін М. А. (2019)
Анотації (2019)
Автори (2019)
Скорочення (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні відомості (2019)
Титул, зміст (2017)
Сулаєва Н. В. - Аксіологічні орієнтири неформальної мистецької освіти майбутніх учителіви (2017)
Комаровська О. А. - Китайські народні традиції у музичному навчанні українських школярів, Цяо Цжи. (2017)
Шустова О. А. - Інтегрований підхід до викладання музичної літератури в ДШЕВ (2017)
Денисюк І. С. - Методика формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики (2017)
Демчик К. І. - Віртуальні екскурсії музеями світу (2017)
Перепелиця О. О. - Практичні завдання з композиції (2017)
Марцінковська Р. Д. - Лялька-мотанка: виготовлення українського оберегу (2017)
Зазуляк Т. К. - Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію (2017)
Новикова Н. В. - Мистецький проект: від А до Я (2017)
Гаврилюк Р. М. - Практична складова підготовки майбутніх дизайнерів у вищій школі (2017)
Масол Л. М. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 9 класі (2 семестр) (2017)
Чен Н. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 9 класі (2 семестр) (2017)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 9 класі (2 семестр) (2017)
Аннотации (2017)
Kondratjuk N. V. - Study of organoleptic and technological properties of fish maffins with addition of pearly powder, Stepanova T. M., Viyenko A. Yu., Yunjian Shen. (2019)
Nikulshin V. R. - Exergy analysis in modern investigaions (review), Denysova A. E., Melnik S. I., Bukhkalo S. I. (2019)
Чумак О. П. - Щодо отримання лецитину з фосфатидів соняшникової олії, Березка Т. О., Мольченко С. М. (2019)
Polyvanov Y. A. - Development of a fatty filler recipe for a new type of wafer products (2019)
Кравченюк Х. Ю. - Аналітична модель деградації бактеріальної плівки на поверхні трубопроводу із нержавіючої сталі, Стадник І. Я., Мольченко С. М., Демидов І. М. (2019)
Сабадош Г. О. - Закономірності структуроутворення в технології десертів, Гаврилко П. П. (2019)
Prishchenko O. P. - Using of methods of cross-correlation and regressive analysis for determination of functional dependence between sizes, Chernogor T. T. (2019)
Німець Н. М. - Підвищення екологічної безпеки видобування вуглеводнів шляхом вивчення сумісності супутньо-пластових вод при поверненні в надра, Брусенцева Т. В., Німець О. Д. (2019)
Касьяненко Л. М. - Можливість одержання біомастильних матеріалів шляхом хімічної модифікації олій, Демидов І. М., Мольченко С. М. (2019)
Лабейко М. А. - Дослідження ефективності ряду розчинників щодо можливості екстрагування хлорогенової кислоти зі соняшникового шроту, Литвиненко О. А., Любченко Н. М., Гладкий Ф. Ф. (2019)
Мироненко Л. С. - Дослідження та аналіз технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних сортів, Криштоп Є. А., Григорова Л. І., Тимченко В. К. (2019)
Бухкало С. І. - Дослідження та аналіз інноваційних заходів з технологіі комплексної утилізації післяспиртової барди, Ольховська О. І., Ольховська В. О., Зіпунніков М. М. (2019)
Zotyeva G. - Distance learning peculiarities at colleges in ukraine, Vyrsta Y. (2019)
Bukhkalo S. І. - Innovative complex projects'2018/2019 realization in the examples and tasks, Ageicheva A. O., Iglin S. P., Hlavcheva Yu. N., Miroshnichenko N. N., Olkhovska O. I., Zipunnikov M. M., Olkhovska V. O. (2019)
Титул, зміст (2018)
Бошицький Ю. Л. - Здобутки Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України (2018)
Шемшученко Ю. С. - Флагман української юридичної науки на Трьохсвятительській. До 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2018)
Бондарук Т. І. - Професор Федір Іванович Леонтович: нотатки до інтелектуальної біографії (1833–1910) (2018)
Барабаш О. О. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на захист прав людини в Україні (2018)
Подорожна Т. С. - Справедливе правосуддя як мета діяльності органів судової влади, Білоскурська О. В. (2018)
Бігун В. С. - Вищий антикорупційний суд: філософсько-правовий аналіз формування незалежного суду і доброчесність конкурсу (2018)
Галій М. С. - Юридико-термінологічний зміст механізму захисту прав і свобод людини в діяльності Національної поліції України (2018)
Іванов О. Ю. - Ідеологія російського експансіонізму як історико-правовий феномен (2018)
Ковальова С. Г. - Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. (2018)
Кубко А. Є. - Законні інтереси держави: деякі теоретико-методологічні питання (2018)
Крижевський А. В. - Становлення та еволюція школи західноруського права в Університеті св. Володимира (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Окіпнюк В. Т. - Органи державної безпеки на транспорті в Україні в період формування та зміцнення радянського тоталітарного режиму (1929–1939 рр.) (2018)
Павлусів Н. М. - Філософсько-правові погляди Лева Ребета, Семенюк І. Я. (2018)
Сердюк Н. А. - Особливості формування системи громадського контролю в сучасних умовах (2018)
Бовкун Е. М. - Набуття, реалізація і припинення правового статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні (2018)
Наставний Б. Е. - Помилка як юридичне поняття: теоретико-правові аспекти (2018)
Ткачук Л. В. - Правозахисні гарантії прав людини в Україні: теоретико-правова характеристика (2018)
Трепак Л. М. - Організація та діяльність адвокатури і нотаріату в Польському Генеральному губернаторстві у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2018)
Рудик П. А. - Особливості конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду України в аспекті міжнародних та європейських стандартів (2018)
Шатіло В. А. - Вплив об'єктивних факторів на розвиток конституційного механізму державної влади (2018)
Гаєва Н. П. - Державний контроль за діяльністю об'єднань громадян: деякі правові аспекти (2018)
Москалюк О. В. - Подолання прогалин у конституційному праві (2018)
Панова І. Ю. - Правовий статус асоціацій органів місцевого самоврядування (2018)
Суржинський М. І. - Каталог додаткових прав і свобод громадян Європейського Союзу (на прикладі Лісабонського договору про внесення змін у Договір про Європейський Союз та Договір про заснування Європейського Співтовариства) (2018)
Богданова С. Д. - Конституційно-правова взаємодія Конгресу та Верховного Суду США (2018)
Іванов Ю. А. - Правові аспекти функціонування критичної інфраструктури у кредитно-банківській сфері в надзвичайному режимі та в умовах особливого періоду (2018)
Клімова С. М. - Поняття та складники адміністративного режиму обігу публічних фінансів в Україні (2018)
Коссе Д. Д. - Правовий режим оподаткування в умовах адаптації українського законодавства до принципів ЄС (2018)
Барбул П. О. - Правові засади реформування організаційної структури Міністерства оборони України (2018)
Микитюк Д. Ю. - Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході України (2018)
Родік Т. П. - Поняття та сутність адміністративно-правової охорони дендрологічних парків в Україні (2018)
Виговський О. І. - Правовідносини щодо випуску та розміщення цінних паперів у системі цивільних правовідносин (2018)
Давидова Н. О. - Право викладача на академічну свободу як особисте немайнове право (2018)
Бойчук Д. В. - Порядок відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду (2018)
Бондарєва М. В. - Окремі аспекти взаємодії адвоката з нотаріусом у нотаріальному провадженні з оформлення спадкових прав (2018)
Гуйван П. Д. - Відновлення позовної давності: право чи обов'язок суду (2018)
Дерій О. О. - Актуальні питання стажування в контексті проектів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2018)
Снідевич О. С. - Черговість у визначенні майна боржника при зверненні стягнення на нього: проблемні аспекти (2018)
Труба В. І. - Розвиток концесійного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів, Завертнева-Ярошенко В. А. (2018)
Аветисян М. Р. - Деякі питання правового режиму майна як складової змісту організаційно-правової форми господарювання (2018)
Бордюг Т. О. - Забезпечення права на життя зачатої, але ще не народженої дитини (2018)
Дудін В. М. - Узагальнити відмінне: диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні та країнах ЄС (2018)
Пристай Т. М. - Становлення та розвиток законодавства – основи правового становища суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Цвєтов Д. А. - Товариство з обмеженою відповідальністю з одним учасником: особливості правового статусу (2018)
Бошицький Ю. Л. - Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності (2018)
Швантнер М. - Правова охорона творів, які генеруються системами штучного інтелекту: досвід ЄС, Великої Британії та США, Сесицький Є. (2018)
Safarov A. - The history of intellectual property rights regulation in Azerbaijan (2018)
Воронцова К. О. - Спадкування прав інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я (2018)
Стройко І. А. - Модернізація законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав у цифрову еру. Вплив на Україну (2018)
Ісакова В. М. - Основоположні принципи міжнародного екологічного права (2018)
Позняк Е. В. - Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи (2018)
Сюйва І. С. - Правове регулювання використання тварин у сільському господарстві (2018)
Щербяк Ю. В. - Співвідношення понять набуття та перехід прав на земельну ділянку в процесі реалізації громадянами права на землю (2018)
Головкін Б. М. - Механізм запобігання корупції (2018)
Андрушко А. В. - Віктимологічні аспекти захоплення заручників (2018)
Муляр Г. В. - Використання висновків експерта як доказів при розслідуванні економічних злочинів, Ховпун О. С. (2018)
Філіппов С. О. - Транскордонна злочинність: кількісно-якісні показники, проблема латентності та поліморфізм (2018)
Байдалінова А. Ю. - Аналіз стану наукової розробки проблеми як етап дослідження професійної віктимізації в Україні (2018)
Мокляк В. В. - Сучасна стратегія запобігання терористичній діяльності в Україні (2018)
Радзівілл А. В. - Правозастосовна практика Верховного Суду у провадженнях, пов'язаних із катуванням, у світлі стандартів Європейського суду з прав людини (2018)
Скубак Е. О. - Історичні передумови та сучасний стан кримінально-правового розуміння поняття "зловживання посадовим становищем" держслужбовцями в Україні (2018)
Ткаченко Є. А. - Рецензування висновків судових експертів як неформальні практики – їх процесуальний статус та оцінка в кримінальному провадженні (2018)
Абдуллаев М. К. - Международные стандарты ограничения права на свободу и личную неприкосновенность (2018)
Новрузов Г. Г. - Каталония и право на самоопределение (2018)
Попко В. В. - Формування мінімальних стандартів поводження із засудженими та затриманими у міжнародному кримінальному праві (2018)
Рзаева П. А. - Конституционное развитие Азербайджанской Республики и принцип разделения властей (2018)
Стрельцова Є. Д. - Регіоналізація міжнародного права та її наслідки для міжнародно-договірної уніфікації національного законодавства (2018)
Демчишина В. Р. - Принципи міграційної політики Європейського Союзу (2018)
Pashynskyi A. - The establishment of basic European matrimonial property regimes (2018)
Савицький В. В. - Міжнародно-правове регулювання забезпеченням дотримання прав трудових мігрантів на універсальному рівні (2018)
Хостюк І. В. - Ретроспектива формування міжнародно-правового статусу постійних членів Ради Безпеки ООН (2018)
Сіренко В. Ф. - Контроль як засіб забезпечення загальнодержавних інтересів (2018)
Кононюк Я. В. - Історія виникнення Європейської системи притулку (2018)
Легка О. О. - Загальна характеристика норм Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності (2018)
Сіренко В. Ф. - Рецензія на польсько-українську монографію "Actualne problemy prawa Polski i Ukrainy" (2018)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС (2018)
Круглий стіл на тему: "Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої освіти" (2018)
Загальні збори Відділення історії, філософії та права НАН України до 100-річчя заснування Національної академії наук України (2018)
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії" (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Внесення змін до Конституції: теорія та практика в конституційній демократії" (2018)
Засідання круглого столу до 100-річчя НАН України "Пам'ятки українського права" (2018)
Візит Надзвичайного посланника і Повноважного міністра Посольства Угорщини в Україні Ласло Чаба Пап до КУП НАНУ (2018)
Колекція іноземної літератури Наукової бібліотеки Київського університету права НАН України поповнилась новими виданнями (2018)
Х Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2018)
II Міжнародний криміналістичний конгрес "Століття розвитку криміналістики в Україні, Європі і світі" (2018)
Редакційні повідомлення (2018)
Варес Я. Е. - Сучасні фізичні методи стимуляції процесів загоєння кісткової тканини, Штибель Н. В. (2019)
Мартинова С. М. - Метаболічні ефекти цинку (огляд літератури), Горбач Т. В., Ярмиш Н. В., Гопкалов В. Г., Полікарпова Г. В. (2019)
Семидоцкая Ж. Д. - Сетевая парадигма и медицина: достижения и перспективы, Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Чернякова А. Е. (2019)
Бабкіна О. П. - Про можливість виявлення і визначення кількісного вмісту етилового спирту в біологічних рідинах (слина, кров, сеча) орієнтовними і доказовими методами у померлих та загиблих при надзвичайних ситуаціях, Матюхін Д. О., Ушко Я. А., Данильченко С. І., Шаломицький В. Г. (2019)
Геращенко С. Б. - Морфофункціональний стан печінки під впливом паклітакселу і цисплатину в експерименті, Кулинич Г. Б., Дєльцова О. І., Іванишин Н. М. (2019)
Іванов О. С. - Вплив токсичних та субтоксичних доз диклофенаку натрію на механізми диференціювання клітин гранулоцитарного ряду, недиференційованих бластів та мітозу мієлоїдних клітин кісткового мозку щурів, Багмут І. Ю., Цапко Г. В., Скляр С. І. (2019)
Лук’янова Є. М. - Вплив хронічної нітритного навантаження на морфофункціональний стан головного мозку щурів (2019)
Миронов П. Ф. - Цитологическая характеристика экспериментальных гнойных ран при лечении наночастицами серебра, Бугаев В. И., Тимакова Е. А., Рогульская Л. А. (2019)
Носівець Д. С. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів на рівень маркеру CTX II за умов експериментального гіпотиреозу та остеоартрозу (2019)
Островський М. М. - Морфофункціональний стан спинномозкових вузлів при корекції паклітаксел-індукованої нейропатії армадіном (2019)
Руснак В. Ф. - Особливості ембріотопографії глотки у передплодів 7-9 тижнів, Лопушняк Л. Я., Процак Т. В., Гордієнко В. В., Герасим Л. М. (2019)
Рябоконь Є. М. - Вплив титанових кліпс для інтраорального пірсингу на динаміку ранового процесу в експерименті, Шатов П. О., Горголь Н. І., Каміна Т. В., Стоян О. Ю. (2019)
Симівська Р. Р. - Гістологічні зміни тристулкового клапана серця при тривалому введенні опіоїду в експерименті (2019)
Авраменко Н. В. - Застосування комплексної терапії у лікуванні синдрому гіпепролактинемії, Грідіна І. Б., Нікіфоров О. А., Разиграєва М. О. (2019)
Аксьонов Є. В. - Рентген-ендоваскулярні процедури на тлі гострого інфаркту міокарда (2019)
Бебешко В. Г. - Вплив оточующого середовища на стан гемопоезу, розвиток і перебіг гострих лейкемій у дітей після аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Цветкова Н. М., Пушкарьова Т. І., Дмитренко І. В. (2019)
Більченко А. О. - Вплив демографічних показників та супутньої патології на рівні нових біомаркерів запалення РФД-15, Р-селектину і галектіну-3 у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2019)
Геник-Березовська С. О. - Поліморфізм генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Клименко С. В. (2019)
Гончарь М. О. - Особливості перинатального анамнезу та стан вегетативної регуляції серцевої діяльності у новонароджених після перенесеної гіпоксії, Іванова Є. В., Кондратова І. Ю., Комова В. О. (2019)
Іманов Е. - Лікування немовлят з критичним аортальним стенозом, Труба Я. П., Плиска О. І., Груша М. М., Лазоришинець В. В. (2019)
Кочуєва М. М. - Структурно-функціональний стан серця при гіпертонічній хворобі в залежності від індексу маси тіла і наявності інсулінорезистентності, Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Рубан Л. А., Комісарова О. С., Шалімова А. С. (2019)
Кравец О. В. - Риски развития послеоперационного острого почечного повреждения при разных режимах инфузионной терапии у больных среднего и высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Кулешов О. В. - Стан серцево-судинної системи у дітей з пролапсом мітрального клапана на фоні фізичного навантаження, Медражевська Я. А., Фік Л. О., Андрікевич І. І., Шаламай М. О. (2019)
Макєєва Н. І. - Стан системи комплементу при геморагічному васкуліті у дітей, Чайка Х. (2019)
Пісоцька Л. А. - Експрес-оцінка енергетичного стану клітинного метаболізму у хворих на залізодефіцитну анемію, Лакіза Т. В., Кулькіна О. А., Лук’яненко Л. М., Селезньова М. Л. (2019)
Просоленко К. О. - Ниркова функція при неалкогольній жировій хворобі печінки та при її коморбідності з артеріальною гіпертензію (2019)
Рева Т. В. - Патоморфологічні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за умов коморбідності з гіпотиреозом, Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Шупер В. О., Рева В. Б. (2019)
Ткаченко Н. О. - Аналіз показників інтерлейкіну 1-бета та інтерлейкіну-6 у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою в динаміці лікування, Синельник В. П., Проценко О. С. (2019)
Трофимов А. В. - Безпосередні результати оцінки ефективності конформної променевої терапії з індивідуальним плануванням об’єму опромінення при місцево-поширеному неметастатичному раку простати, Старенький В. П., Свинаренко А. А. (2019)
Фролова Т. В. - Вплив засобів побутової хімії, що містять поверхнево активні речовини на стан здоров’я дітей (Частина I), М’ясоєдов В. В., Атаманова О. В., Сіняєва І. Р., Стенкова Н. Ф. (2019)
Хухліна О. С. - Стан системи фібринолізу та протеолізу, гомеостазу монооксиду нітрогену, плазмового та тромбоцитарного гемостазу у хворих на неалкогольний стеатогепатит при коморбідності з ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Антофійчук Т. М., Коцюбійчук З. Я., Гринюк О. Є., Кропива В. В. (2019)
Кальбус О. І. - Оцінка інвалідизації при міастенії в Україні (2019)
Трефаненко І. В. - Вплив науково-дослідної роботи на соціально-психологічну адаптацію студентів, Соловйова О. В., Гречко С. І., Гордійчук Д. О., Рева Т. В. (2019)
Атаман Ю. О. - Особливості електричної систоли серця у професійних спортсменів з ознаками гіпертрофії міокарду та синдромом ранньої реполяризації шлуночків, Жаркова А. В., Дудко Ю. С., Рощупкін А. А. (2019)
Матолич У. Д. - Ретроспективний аналіз структури травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки у м. Львові в період за 2016-2018 роки, Уштан С. В., Назаревич М. Р., Камінський М. В., Камінський В. І. (2019)
Мокрик О. Я. - Дослідження нейрогуморальних маркерів антистресорного захисту у стоматологічних хворих перед хірургічними втручаннями (2019)
Патерега Н. І. - Оцінка клінічної ефективності застосування флюктуофорезу апротиніну після хірургічних стоматологічних втручань, Огоновський Р. З. (2019)
Слинько Ю. О. - Поширеність дефектів зубних рядів у дорослого населення Харківського регіону, Соколова І. І., Удовиченко Н. М. (2019)
Григорян Е. К. - Контент аналіз судово-медичної оцінки давності настання смерті (2019)
Бадьїн І.Ю. - Ефективність застосування плазми, збагаченої тромбоцитами, у лікуванні хворих на остеохондроз хребта (2019)
Виноградов О. О. - Доступність громадських об’єктів м. Кремінна для маломобільних груп населення, Гужва О. І., Володіна В. С. (2019)
Тоцька А. - Ефективність засобів ерготерапії у відновленні активності повсякденного життя у осіб середнього віку після перенесеного ішемічного інсульту, Одинець Т. (2019)
Литовченко В. П. - Особливості співпраці ортодонтів та логопедів в контексті діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (2019)
Артеменко Б. О. - Особливості формування нейродинамічних та психофізіологічних властивостей у спортсменів різного віку (2019)
Босенко А. І. - Вплив інтелектуальних і фізичних навантажень на розумову працездатність підлітків, Долгієр Є. В., Плиско В. І., Глущенко І. І., Топчій М. С. (2019)
Боярська З. О. - Антиглікаційні стратегії профілактики старіння (2019)
Бучко О. М. - Вплив добавки гумінової природи на антиоксидантну систему щурів, уражених шестивалентним хромом, Гавриляк В. В., Пилипець А. З. (2019)
Васильченко В. С. - Активність ліпопротеїн-асоційованих ензимів параоксонази-1 та мієлопероксидази у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Дунаєвська О. Ф., Король Л. В., Кучменко О. Б., Степанова Н. М. (2019)
Мінаєв Б. П. - Спін-каталіз окиснення ненасичених субстратів моно- і ди-оксигеназами, вільними від кофактору. Як триплетний кисень може подолати спінову заборону, Панченко О. О. (2019)
Popova L. D. - Interrelationship Differences between Personality Traits in Men and Women, Vasylyeva I. M., Nakonechna O. A. (2019)
Рєпін М. В. - Ультраструктура наднирників щурів з хронічною нирковою недостатністю після терапії кріоекстрактом плаценти на тлі медикаментозної блокади РААС, Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Строна В. І., Чиж Ю. О. (2019)
Чернявская Е. А. - Показатели липидного профиля сыворотки крови молодых и старых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения экстремального охлаждения и ядросодержащих клеток кордовой крови, Бабийчук В. Г., Сиротенко Л. А. (2019)
Аравіцька М. Г. - Аналіз індивідуальних шляхів покращення комплаєнсу хворих ожирінням як аспект визначення цілей реабілітації (2019)
Войтенко В. Л. - Засоби на основі бурштинової кислоти як безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів гомеостазу за фізичних навантажень, Гуніна Л. М., Носач О. В., Олешко В. Г., Головащенко Р. В., Рябіна С. А., Коцеруба Л. І., Височін Ф. С. (2019)
Кузьменко М. В. - Корекція параметрів гематологічного гомеостазу при фізичних навантаженнях за допомогою фармакологічних засобів з енергетичною спрямованістю дії, Гуніна Л. М., Носач О. В., Головащенко Р. В. (2019)
Тимошенко К. Р. - Взаємозв’язок змін мікроциркуляції з деякими показниками морфофункціонального стану тканини литкового м’язу залежно від ступеня тренованості організму (експериментальне дослідження), Сидоряк Н. Г., Розова К. В. (2019)
Базилевич Н. О. - Застосування елементів колового тренування "FitCurves" у фізичному вихованні студенток педагогічних ЗВО, Кравченко Т. П., Тонконог О. С. (2019)
Жиденко А. О. - Обґрунтування доцільності підготовки фахівців зі спеціальності 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) на факультеті фізичного виховання, Бібчук К. В., Паперник В. В. (2019)
Задорожна О. Р. - Реалізація тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів у карате WKF: досвід практики, Тітова Г. В., Бобошко В. В. (2019)
Поліщук В. - Вплив туристсько-краєзнавчої діяльності на показники фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку (2019)
Бабій І. М. - Дослідження експлуатаційної ефективності систем зовнішньої теплоізоляції фасадів, Менейлюк І. О., Кучеренко Л. В. (2019)
Дерев’янко В. М. - Розробка технології і методу використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів, структурно-логічна схема досліджень, Мосьпан В. І. (2019)
Дьяченко Л. Ю. - Зведення енергоефективних малоповерхових будівель за каркасно-панельною сіп-технологією, Дьяченко О. С. (2019)
Іродов В. Ф. - Еволюційний пошук для прийняття рішень у задачах сонячної архітектури, Ткачова В. В., Чорноморець Г. Я. (2019)
Кравчуновська Т. С. - Програмна реалізація моделей обґрунтування раціональних організаційно-технологічних рішень спорудження висотних будівель, ЄпіфанцевА С. В. (2019)
Коліснікова Т. М. - Теоретичні дослідження робочого процесу безшатунного двигуна. Модель циліндра, Татарчук О. В., Заяць Г. В., Стадник В. Л., Коноваленко Ю. І. (2019)
Попов О. О. - Вплив щільності панелі з застосуванням гумової крихти на показник звукоізоляції, Гострик А. М., Црноя А. (2019)
Савицький М. В. - Великопрольотні балкові клітки. урахування жорсткого диска сталезалізобетонного перекриття, Фролов М. О. (2019)
Сейтасанов Е. Р. - Геометричні передумови архітектурно-планувальної організації кримськотатарського житла (2019)
Хмара Л. А. - Наукові основи оптимізації геометричних параметрів інноваційного телескопічного робочого органа бульдозера (на основі загальних теорій взаємодії відвальних робочих органів із середовищем), Кроль Р. М. (2019)
Шехоркіна С. Є. - Дослідження особливостей деформування та міцності деревини на вдавлення із застосуванням методу голографічної інтерферометрії, Кесарійський О. Г. (2019)
Титул, зміст (2018)
Fedorenko S. V. - Art learning as an integral part of the U. S. students’ general (2018)
Лісовий В. А. - Магістерський рівень вищої освіти як основа професійного розвитку майбутніх фахівців музичного мистецтваl (2018)
Гайдамака О. В. - Пріоритети початкової загальної мистецької освіти (2018)
Абрамян Т. О. - Вивчаємо колискові світу (2018)
Булига К. О. - Трембіта як символ гуцульської культури (2018)
Вовк М. П. - Використання етномузикознавчого досвіду у шкільній освіті (2018)
Житнік Т. С. - Асоціативні картки як засіб підвищення мотивації дітей до художньо-творчої діяльності (2018)
Ноти (2018)
Гнидіна О. В. - Ксерографіка на уроках і в гуртках (2018)
Саєнко Т. В. - Українська плахта: мистецько-педагогічний аспект (2018)
Чепіль Л. П. - Навчальний натюрморт:підготовка рисунка під акварельний живопис, Запорожець Г. М. (2018)
Краснова Н. М. - Топіарне мистецтво на уроках художньої культури (2018)
Аннотации (2018)
Гончаренко Л. - Ідеологія європейської єдності в 1923-1932 рр., Голуб І. (2016)
Грубінко А. - Політика Великої Британії щодо східного розширення Європейського Союзу: історичні аспекти (2016)
Мартинов А. - Проблеми та перспективи формування ідентичності Євросоюзу (2016)
Священко З. - США та ідея створення об’єднаної Європи (2016)
Гришель А. - Эволюция деголлевской внешнеполитической концепции в деятельности Николя Саркози (2016)
Папенко Н. - Позиція політичних партій Німеччини стосовно колоніального питання упродовж 70-80-х рр. XIX ст. (2016)
Сацький П. - Проекти водного сполучення морів у CРСР на основі Дніпра як продовження концепції Міжмор’я після Другої світової війни (2016)
Солошенко В. - Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН (2016)
Толстов С. - Досвід і практика національного примирення в Іспанії (2016)
Хан Є. - Участь України у формуванні єдиного європейського освітнього простору: нормативно-правова база (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2018)
Content (2018)
Basiuk L. - Use of Creative Teaching Methods as a Basis for the Future Specialist’s Innovative Activity in High School, Dobroskok I. (2018)
Волкова Н. В. - Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі педагогічних категорій компетентнісного підходу (2018)
Завальнюк О. С. - Організаційно-функціональна структура науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії (2018)
Карпова Л. Г. - Реалізація технології формування ключових компетентностей обдарованих учнів (2018)
Кочубей Т. Д. - Вербальні методи виховання особистості у народній педагогіці (2018)
Масич В. В. - Пропедевтика творчого розвитку майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки, Масич С. Ю. (2018)
Маслій О. М. - Мотиваційна готовність майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння як чинник їх професійного становлення (2018)
Новикова Н. І. - Підготовка вчителя як необхідна умова розвитку системи шкільної біологічної освіти в Україні (2018)
Осадчий А. С. - Особливості прийняття рішень педагогами професійного навчання в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти, Іващенко М. В. (2018)
Осадчий В. В. - Аналіз досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів в Україні (2018)
Осадчук Д. Д. - Нормативно-правові аспекти підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях (2018)
Поліщук В. А. - Фундаменталізація професійної підготовки соціальних працівників у контексті глобалізаційних процесів (2018)
Прокопенко І. А. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: європейський досвід (2018)
Рідкодубська Г. А. - Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери: результати дослідно-експериментальної роботи (2018)
Tan Xiao - Essence and Structure of the Formation of Communicative Competence of Students (2018)
Wang Jingyi - Formation System of Education of Ukraine and China: Comparative Analysis, Liu Chang (2018)
Chen Jing - Innovative Pedagogical Teaching Technologies: Content and Characteristics (2018)
Вдовиченко В. - Narrating Integration and Disintegration in Europe: Italy’s View (2017)
Грубінко А. - Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського союзу: огляд російської історіографії (2017)
Перга Т. - Сталий розвиток у нових членах ЄС (2017)
Андрієвський О. - Причини радикалізації студентського руху в ФРН у 1960-х роках і утворення терористичної організації Фракція Червоної армії (РАФ), Іванов О. (2017)
Городня Н. - Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні – березні 1919 р. (2017)
Демещук А. - Становлення збройних сил Республіки Хорватія у 1991 році (2017)
Купчик О. - Держави Центральної Європи у налагодженні офіційних відносин з УСРР (початок 1920-х років) (2017)
Машевський О. - Науково-методичний семінар "Проблеми дослідження та викладання міждисциплінарних напрямів: європейські студії та американістика" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Шуть М. М. - Класифікація музичних ігор як педагогічного інструментарію формування творчих умінь молодших школярів (2018)
Ханьцзе Х. - Творчі завдання для формування партнерських якостей особистості в ансамблевому музикуванні (2018)
Корнієнко А. В. - Створення декоративної композиції у техніці петриківський розпис, Поджаренко А. В. (2018)
Гуріч З. В. - Використання досвіду художників-педагогів Херсонської губернії в сучасній освітній практиці (2018)
Чепіль Л. П. - Навчальний натюрморт: живописне зображення натурної постановки акварельними фарбами, Запорожець Г. М. (2018)
Аліксійчук О. С. - Підготовка студентів до застосування методу проектів у школі, Федорчук В. В. (2018)
Гайдамака О. В. - Вивчення мистецтва в основній і старшій школі у 2018/2019 навчальному році (2018)
Комаровська О. А. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 10 (11) класах (2018)
Чен Н. В. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 10 (11) класах (2018)
Масол Л. М. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 10 (11) класах (2018)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 10 (11) класах (2018)
Мурована І. В. - Сучасні тиенденції їореографічної освіти на Кіровоградщині (2018)
Gulei O. G. - The formation of foreign lexical competence in the training of a specialist of decorative and applied arts (2018)
Аннотации (2018)
Власенко С. А. - Клініко-лабораторні прогностичні показники щодо заплідненості в овець, Жулінська О. С., Єрошенко О. В. (2019)
Гриневич Н. Є. - Вплив мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д" на збереженість райдужної форелі (2019)
Малімон З. В. - Аналіз обсіменіння замороженої риби мезофільною та психротрофною мікрофлорою, Кухтин М. Д., Гриневич Н. Є., Мех Н. Я. (2019)
Khitska O. - International and national legislation to control mictoxins in food: review, Gerard R. (2019)
Ярчук Б. М. - Епізоотологічні особливості лептоспірозу великої рогатої худоби у Вінницькій області України, Білик С. А., Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Царенко Т. М., Корнієнко Л. Є., Уховський В. В. (2019)
Ніщеменко М. П. - Показники мінерального обміну в курок-несучок за впливу нанохелатів селену і цинку та вітаміну Е, Каплуненко В. Г., Козій В. І., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А., Омельчук О. В. (2019)
Новак В. П. - Порівняльні морфофункціональні та видоспецифічні особливості васкуляризації капсули колінного суглоба деяких ссавців, Бевз О. С., Мельниченко А. П. (2019)
Фещенко Д. В. - Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу, Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Столярова Ю. О. (2019)
Мельничук В. В. - Епізоотична ситуація та особливості перебігу нематодозів травного каналу овець в умовах господарств Київської області, Антіпов А. А. (2019)
Сакара В. С. - Стан білкового та мінерального обміну у курчат-бройлерів за використання хелатів Цинку та Мангану, Мельник А. Ю., Марченков Ф. С. (2019)
Belko A. - The effectiveness of a comprehensive treat- ment regimen using sodium thiosulfate with gastrointestinal diseases in calves with intoxication syndrome, Matsinovich M., Petrov V., Matsinovich A. (2019)
Ємельяненко О. В. - Ефективність ортопедичного підковування за лікування корів з виразками підошви, Чорнозуб М. П., Ємельяненко А. А., Козій В. І. (2019)
Мельніков В. В. - Особливості реакції гострої фази та її корекція за хірургічної патології у свиней, Рубленко М. В., Сторожук В. А., Дудка В. Б. (2019)
Блог головного редактора (2019)
Дегтярьова О. В. - Організаційно-економічний механізм побудови прогнозів виробничо-господарської діяльності підприємств (2019)
Калінеску Т. В. - Концепція формування змішаної економіки в умовах функціональної соціалізації виробництва (2019)
Ліхоносова Г. С. - Механізми бюджетування діяльності підприємства : можливості управління фінансовою безпекою (2019)
Мустафаев А. А. - Мультипликативный эффект как метод оценки эффективности и конкурентоспособности АПК северного региона (2019)
Биханова А. С. - Современное состояние и особенности ипотечного кредитования в Республике Казахстан, Ургушева С. С. (2019)
Костирко Л. А. - Оцінка ризиків при формуванні фінансової політики аграрних підприємств, Соломатіна Т. В. (2019)
Татар М. С. - Створення банківських кластерів для підвищення інноваційності банківської системи України, Нужнова Ю. А., Косяк О. О. (2019)
Татар М. С. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України в умовах глобалізації, Нужнова Ю. А., Рябус К. М. (2019)
Гатило В. П. - Оцінка ефективності діяльності підприємства щодо створення сприятливого іміджу на ринку праці (2019)
Розмислов О. М. - Парадигма ефективного функціонування інвестиційного процесу соціально-економічного розвитку регіону, Сєрєбряк К. І. (2019)
Stoliarchuk H. - Enterprises’ information interaction with banks under the social banks concept, Lanchinska V. (2019)
Aсадуллина Н. Р. - Пути оптимизации государственных закупок в республике Узбекистан (2019)
Новини науки та практики (2019)
Редакційна колегія рекомендує (2019)
Рецензенти (2019)
Вимоги до оформлення статтей (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2018)
Тарасенко Г. С. - Екологізм мистецької освіти в контексті освітньої інтеграції: досвід концептуального пошуку (2018)
Шуть М. М. - Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння школярівl (2018)
Аристова Л. С. - Реалізація змістової лінії "Сприймання та інтерпретація мистецтва" в курсі "Мистецтво. 1 клас" (2018)
Папіш Л. В. - Застосування "Ромба асоціацій" на уроках мистецтва (2018)
Гавриш Н. В. - Технологія літературного проекту: як допомогти дитині відкрити важливі смисли за допомогою художнього твору (2018)
Овіннікова Н. І. - Лепбук на уроках мистецтва в початковій школі (2018)
Гонтова Л. В. - Інтегративний урок з мистецтва в контексті художньої культури:формуємо соціокультурну компетентність школяра (2018)
Ноти (2018)
Кізілова Г. О. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр), Шулько О. А. (2018)
Аристова Л. С. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр), Калініченко О. В. (2018)
Рубля Т. В. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр), Мед І. В., Щеглова Т. Л. (2018)
Лобова О. В. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр) (2018)
Масол Л. М. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр), Гайдамака О. В., Колотило О. М. (2018)
Лемешева Н. А. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр) (2018)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (1 семестр) (2018)
Аннотации (2018)
Титул, зміст (2019)
Chan S. - Іnnovative teaching practices in 21st century music pedagogy (2019)
Никифоров А. М. - Розвиток традиційних ремесел у ХVII – ХVIII століттях як передумова становлення художньої освіти в Україні (2019)
Аристова Л. С. - Словесні методи на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу "Мистецтво" (2019)
Шевченко А. С. - Етапи формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу (2019)
Мусіна Н. І. - Формування виробів на на гончарному крузі та їх декорування на уроках ліплення (2019)
Тимків О. А. - Окремі аспекти викладання техніки офорту у Київській Академії мистецтв (2019)
Лобова О. В. - Реалізація ідей Нової української школи в підручниках "Мистецтво" (1 та 2 класи) (2019)
Ромашенко В. Є. - Організація навчання в коледжі мистецтв, Щербак О. В. (2019)
Джафарова О. С. - Создание мультфильмов будущими учителями начальной школы как аспект подготовки к художественному обучению младших школьников (2019)
Кондратова Л. Г. - Дистанційний курс "Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ" як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва (2019)
Просіна О. В. - Підготовка педагогів мистецьких дисциплін в умовах неформальної освіти (2019)
Іваниця Г. А. - Всеукраїнський науково-методичний семінар "Формування ключових компетентностей засобами мистецтва в Новій українській школі", Федун С. І. (2019)
Комаровська О. А. - Академія мистецько-педагогічної майстерності в дії: ХІІІ Всеукраїнська школа науково-методичного досвіду (2019)
Чабак Л. О. - Сучасне мистецтво бієнале: Бангкок - 2018 (2019)
Вступне слово директора Державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (2019)
Kuchyn O. - Validation of Pin Power Calculations by DYN3D on MIDICORE Benchmark, Ovdiienko I., Khalimonchuk V., Ieremenko M. (2019)
Кустов М. В. - Процедура реалізації методу штучного осадження радіоактивних речовин з атмосфери, Слепужніков Є. Д., Липовий В. О., Хмиров І. М., Дадашов Ільгар Фiрдовсi огли, Баскін О. М. (2019)
Харченко В. В. - Вдосконалення методології розрахунку на опір руйнуванню елементів обладнання першого контуру АЕС, Чирков О. Ю., Кобельський С. В., Кравченко В. І. (2019)
Серафин Р. І. - Досвід експлуатації арматури на атомних електростанціях України та Європейського Союзу, Лігоцький О. І., Недбай С. В., Печериця О. В., Халенко Р. В., Курман О. М. (2019)
Smaizys A. - Analysis of Some Computer Codes Used for Evaluation of Spent Nuclear Fuel Radiation Parameters, Narkunas E., Rudychev V., Rudychev Y. (2019)
Хомутинин Ю. В. - Оперативное картографирование загрязненных радионуклидами территорий, Левчук С. Е., Процак В. П., Павлюченко В. В., Кашпаров В. А. (2019)
Таран О. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці, Сандул О. Г. (2019)
Дубковский В. А. - Повышение маневренности ядерных энергоблоков путем производства магнегаза во время ночных провалов нагрузки, Королёв А. В., Комарова Я. О. (2019)
El-Sayed Soliman A. Said - Modification of Cable Insulation Characteristics Using Nanocomposites for the Nuclear Power Plant, El Saeed Abdul El-Aziz Othman, Mohamed Reda Ezz-eldin, Howayda Galal A.M Taha, Walaa Abd-Elmonem El-kattan (2019)
Титул, зміст (2018)
Комаровська О. А. - Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємои (2018)
Кісільчук І. М. - Ритмічно-комунікаційні вправи на уроках мистецтваl (2018)
Райт І. С. - Формування музичних уподобань учнів основної школи (2018)
Ся Гаоян - Мистецькі діалоги Китаю та України: до питання поліхудожньої підготовки вчителя та учнів (2018)
Половіна О. А. - Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини (2018)
Чепіль Л. П. - Мистецтво виготовлення листівок, Гордейчук Н. І. (2018)
Миропольська Н. Є. - Ефект смислового континіуму як засіб привернення школярів до мистецтва театру (2018)
Дружиніна А. В. - Ознайомлення старшокласників з українським архітектурним модерном (на прикладі Полтавського регіону) (2018)
Лемешко Л. Ю. - Електронні підручники в опануванні мистецьких дисциплін студентами (2018)
Кізілова Г. О. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр), Шулько О. А. (2018)
Аристова Л. С. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр), Калініченко О. В. (2018)
Рубля Т. М. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр), Мед І. Л., Щеглова Т. Л. (2018)
Лобова О. В. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр) (2018)
Масол Л. М. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр), Гайдамака О. В., Колотило О. М. (2018)
Лемешева Н. А. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр) (2018)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний тематичний план уроків мистецтва у 1 класі (2 семестр) (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2015)
Захарченко Е. В. - Усовершенствование универсального метода термического экспресс-анализа жидких чугунов, основанного на распознавании формы кривых охлаждения, Жуков Л. Ф., Сиренко Е. А., Богдан А. В., Гончаров А. Л., Кравченко Е. В. (2015)
Белов Б. Ф. - Cтруктурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-титан-кислород. Анализ структурно-химического состояния дуплекс-системы титанаты-титаниды железа. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С. (2015)
Дмитришина Я. Ю. - Прогнозирование условий фазовых переходов II рода в жидкометаллической системе (2015)
Семенченко А. И. - Технология центробежного реолитья алюминиевых сплавов, Дука В. М., Хвостенко И. В., Шейгам В. Ю., Вернидуб А. Г., Шеневидько Л. К. (2015)
Ноговицин А. В. - Численное моделирование турбулентного течения расплава в двухвалковом кристаллизаторе с щелевым питателем, Подольцев А. Д., Кучерява И. Н. (2015)
Борисов А. Г. - Влияние тепловых параметров прямого термического метода реолитья на формирование и свойства бесприбыльных отливок из сплава AK7, Котлярский Ф. М., Вернидуб А. Г., Цир Т. Г., Шеневидько Л. К. (2015)
Новицкий В. Г. - Влияние марганца на износостойкость лито стали fe-cr-c в условиях высоких скоростей скольжения, Гаврилюк В. П. , Лахненко В. Л., Панасенко Д. Д., Хоружий В. Я. Кальчук Н. А. (2015)
Кондратюк С. Е. - Структура и свойства сталей при модифицировании дисперсно-структурированными модификаторами, Стоянова О. М., Щеглов В. М., Примак И. Н., Пархомчук Ж. В. (2015)
Скребцов А. М. - Термодиффузия элементов в металлах. обобщение экспериментальных данных по тепловым эффектам процесса, Терзи В. В., Проценко Д. Н., Секачев А. О., Качиков А. С. (2015)
Кириевский Борис Абрамович (к 75-летию) (2015)
Бубликов Валентин Борисович (к 75-летию) (2015)
Смирнов Олексей Николаевич (к 60-летию) (2015)
Титул, зміст (2019)
Момбек А. А. - Подготовка бакалавров музыкального образования в Республике Казахстан (2019)
Лупак Н. М. - Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації (2019)
Гич Г. М. - Учні нової української школи як носії "нової грамотності" і суб’кти освітнього процесу (2019)
Войтко Т. О. - Музичний розвиток дітей у системі М. Монтессорі (2019)
Кондратова Л. Г. - Електронний засіб навчального призначення "Мистецтво" в початковій школі (2019)
Заболотний І. П. - Дитячий пісенний репертуар: аналіз і вивчення на уроках музичного мистецтва, Карпенко Є. В. (2019)
Антонюк В. І. - Малювання сухою пастеллю у образотворчих студіях (2019)
Ноти (2019)
Ямницька Т. О. - Опис, аналіз й інтерпретація творів декоративно-прикладного мистецтва (2019)
Волошенюк О. В. - Кінофільм на уроках мистецтва і історії, Новікова Л. Є. (2019)
Лавриш І. М. - Дорослі і діти: партнерство у сценічній творчості (2019)
Кравченко Л. В. - Унікальні твори європейської порцеляни з колекції Музею Ханенків. Виставка "На десерт" (2019)
Ничкало С. А. - Клод Ніколя Леду: архітектор-авангардист XVIII століття (2019)
Содержание (2015)
Смирнов О. М. - Моделирование условий образования следов качания на поверхности непрерывнолитого слитка, Куберський С. В., Головчанський А. В., Верзилов О. П. (2015)
Богушевский В. С. - Управление процессом смазывания пресс-формы в закрытом состоянии с помощью нечётких регуляторов, Самарай Р. В., Самарай В. П. (2015)
Иванова О. С. - О проблемах в управлении и автоматизации эштп в области повышения качества металла и уменьшения энергозатрат плавки (2015)
Дубоделов В. И. - Структурообразование алюминиевого сплава с заперитектическим содержанием марганца и титана при воздействии постоянного магнитного поля на затвердевающий расплав, Середенко В. О., Затуловський А. С., Косинская А. В., Середенко О. В. (2015)
Пригунова А. Г. - Термический анализ и структура заэвтектических силуминов при модифицировании расплавов электрическим током, Кошелев М. В., Петров С. С., Пригунов С. В. (2015)
Котлярский Ф. М. - О естественных механизмах формирования центров кристаллизации (2015)
Шалевская И. А. - Мониторинг и контроль параметров при изготовлении литейных пенополистироловых моделей, Богдан А. В., Шинский В. О. (2015)
Максюта И. И. - Выжигаемые ППС-модели как перспективный метод улучшения качества литых деталей ГТД, Квасницкая Ю. Г., Нейма О. В., Михнян О. В., Тихонова О. О. (2015)
Затуловский А. С. - Упрочнение алюмоматричных композиционных материалов триботехнического назначения наноразмерными частицами циркония, молибдена, вольфрама, Щерецкий О. А., Щерецкий В. О. (2015)
Паренюк А. А. - Перспективы применения медных сплавов монотектических систем как материала для токосъёмных вставок на электротранспорте (2015)
Христенко В. В. - Оптимизация состава кондуктивных монотектических Cu-(Fe-Cr-C) сплавов, Омелько Л. Г., Руденко М. А. (2015)
Захарченко Е. В. - Термический анализ: нерекомендуемые термины и их заменители (2015)
Борисову Георгию Павловичу 85-лет (2015)
Памяти Дмитрия Федоровича Чернеги (2015)
Титул, зміст (2019)
Shevniuk О. L. - Methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts (2019)
Моторна О. С. - Руйнуємо стереотипи навчання мистецтва (2019)
Крючкова Л. Ф. - Словесні методи на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу "Мистецтво" (2019)
Миколінська С. І. - Специфіка колективної уваги школярів у процесі хорових занять (2019)
Марчук Ж. С. - Методи навчання мистецтву молодших школярів в НУШ (2019)
Фижделюк В. Ю. - Туристичний пленер: практичний досвід роботи зі студентами, Калинчук Є. Г. (2019)
Ноти (2019)
Гич Г. М. - Тексти "нової природи" на уроках мистецтва Нової української школи (2019)
Кізілова Г. О. - Використання підручника з мистецтва на уроці: рекомендації вчителеві, Шулько О. А. (2019)
Чєн Н. В. - Мистецтво – універсальна мова кожного народу (2019)
Железник О. Ф. - Мистецько-педагогічна технологія "Мобільний театр пісні "Левеня", Гурин О. М. (2019)
Парфентьєва І. П. - "Мистецька феєрія" Миколаївщини (2019)
Ткаченко М. А. - "Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" (2019)
Богайська К. В. - Дослідження оптимальних методів прийняття рішень під час управління технічною експлуатацією авіаційних систем (2013)
Карускевич М. В. - Фольгові структурно-чутливі сенсори втоми металів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського