Попова Т. С. - Реалізація профорієнтаційної діяльності шляхом застосування сучасних засобів інтернет-технологій (2013)
Потапчук Т. В. - Форми, функції та рівні національно-культурної ідентичності студентів (2013)
Пруцакова О. Л. - Принцип системної диференціації у формуванні екологічної поведінки школярів (2013)
Репина А. В. - Организация инновационной деятельности в региональной системе образования (2013)
Роговець О. В. - Організація виховання культури гідності першокласників у позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Ротфорт Д. В. - Освітньо-виховне середовище формування культури здоров’я молодшого школяра у взаємодії сім’ї та школи (2013)
Руденко І. В. - Виховні технології з образотворчого мистецтва в умовах дозвілля дітей (2013)
Руденко Ю. О. - Аналіз дослідження когнітивно-операційного компонента інформаційної культури у технікумах і коледжах (2013)
Северіна Т. М. - Аксіологічний аспект впровадження акметехнологій (2013)
Сидоренко О. С. - Сутність і структура комунікативної діяльності у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2013)
Сінельник І. П. - Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку (2013)
Сойчук Р. Л. - Теоретичні аспекти феномена "національна гордість" (2013)
Солобай Ю. В. - Проектні технології як інструмент впровадження екологічного імперативу (2013)
Солодка А. К. - Соціокультурні трансформації особистості у процесі кроскультурної взаємодії (2013)
Стаднік Н. В. - Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії школи і сім’ї (2013)
Старченко В. А. - Обґрунтування технології формування у старших дошкільників логіко-математичної компетентності (2013)
Тадаєва А. В. - Особливості соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі (2013)
Тарасова Т. В. - Моделювання превентивного виховного середовища сучасної сільської школи: проблеми, перспективи (2013)
Тимчик М. В. - Організаційні форми патріотичного виховання учнів 7-9 класів у процесі фізкультурно-масової роботи (2013)
Третяк О. П. - Підготовка вчителів до виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини (2013)
Тупіленко С. В. - Методика дослідження фізичного розвитку дітей другого-третього року життя (2013)
Федоренко С. В. - Аксіологічний базис гуманітарної культури особистості: зарубіжний досвід (2013)
Холоденко О. В. - Теоретичні аспекти виховання толерантності у студентів засобом англійської мови (2013)
Хромова О. Л. - Робота школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників (2013)
Ціпан Т. С. - Функціональний потенціал рольових ігор у формуванні громадянської вихованості членів дитячо-юнацьких об’єднань (2013)
Червінська І. Б. - Соціокультурна складова процесу формування духовної культури особистості в умовах гірського середовища (2013)
Черкашина Т. В. - Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в сучасній педагогічній практиці (2013)
Чернишова Г. Ф. - Основи професійної компетентності вихователів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (2013)
Чиренко Н. В. - Виховання соціальної ініціативності підлітків у дитячих об’єднаннях скаутського типу (2013)
Чорна К. І. - Застосування рефлексивно-експліцитного методу у вихованні в старшокласників ціннісного ставлення до іншого (2013)
Шелестова Л. В. - Внутрішні та зовнішні детермінанти формування картини світу старших дошкільників (2013)
Шкільна І. М. - Визначення ефективності експериментальної роботи з виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи (2013)
Шулигіна Р. А. - Проблема творчої самореалізації особистості в системі духовних орієнтирів (2013)
Шутенко В. І. - Аксіологічні аспекти формування духовного здоров’я підлітків (2013)
Якименко Л. Ю. - Формування в старшому дошкільному віці відповідальності як базової якості особистості: теоретичний аспект (2013)
Яцеленко А. А. - Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків (2013)
Яценко Л. В. - Сутнісні характеристики готовності до відповідального батьківства (2013)
Петрушов В. М. - Європейські інтуїції Л. Шестова і їх сучасні проекції (2008)
Лубенец Н. В. - Размышления об идентичности в трансформативном контексте (2008)
Проценко О. П. - Нормативно-регулятивный потенциал социального знания, Чмыхун С. Е. (2008)
Чернова Л. Е. - Харизматический лидер: истоки и теоретические интерпретации (2008)
Петрунина Я. А. - Проблема диалектики эмоций и власти в истории философии (2008)
Бредун І. В. - Відображення правової культури в творах античних філософів (2008)
Муха-Шаек Е. - Социологические попытки выяснения причин насилия и агрессии (2008)
Козловець М. А. - Сучасна глобалізація та антиглобалістичні концепції (2008)
Романюк С. Н. - Технико-технологический детерминизм: эволюция войны (2008)
Садиков Г. Н. - Биологическая природа человека и его социальная сущность, Копылов В. А., Кобрин В. Н. (2008)
Русяєва М. В. - Жанрова генеза трагічного (2008)
Стьопіна Ю. Є. - Реалізм у теорії драми Д. Дідро та Г. -Е. Лессінга (2008)
Лысенкова В. В. - Счастливое служение красоте и прекрасному (2008)
Пироженко О. Г. - Аниморфизм и плазматичность анимационных персонажей (2008)
Шенгерій Л. М. - Некласична логіка та теорія раціональності: аспекти взаємозв'язку (2008)
Тітаренко О. Г. - Історія розвитку категорії "відповідальність" у соціальній філософії (2008)
Яременко М. Ю. - Інформатизація як етап розвитку цивілізації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Джіджавадзе О. Ю. - Сучасна культура та цивілізація в глобалізаційних процесах (2008)
Дмитренко М. И. - Знаково-символическое поле делового общения в идентификации личности, Проценко А. Ф. (2008)
Жукова Н. А. - Романтизм та неоромантизм в контексті елітарного (2008)
Копилов В. О. - Форми влади: спроба обґрунтованої класифікації (2008)
Триняк М. В. - Трансформация идеи Европы в украинской философии как скрытый интеркультурный диалог (2008)
Холодинська С. М. - Синестезія: від співчуття до міжчуттєвої асоціації (2008)
Черниенко В. А. - Социальный инжиниринг в идентичности глобализирующегося социального субъекта (2008)
Наумкина О. С. - Массовая культура: философско-культурологический анализ (2008)
Мельник Е. А. - Ритуальна демаркація сакрального й профанного (2008)
Кривда Н. Ю. - До питання про динаміку живопису як "немовного" мистецтва в українській діаспорі (2008)
Раздина Е. В. - Идеология как элемент политической культуры и общественного сознания (2008)
Свящук А. Л. - Украина без России в контексте глобализации (2008)
Муха-Шаек Е. - Непопулярные формы проведения свободного времени в свете социологических исследований (2008)
Лобанова Л. А. - Информационное общество: проблемы социальной адаптации населения Украины, Лобанов А. А. (2008)
Кондратюк Л. С. - Церковні дзвони ери раннього християнства та сьогодення (2008)
Вернудіна І. В. - Психофізіологізм і психоаналіз: проблема паралельного розвитку в Україні на рубежі XIX-XX століть (2008)
Гулий Ю. І. - Актуальні питання психологічного підходу до вивчення двомовності в працях Є. М. Верещагіна (2008)
Попович О. В. - Елегія болю (досвід виправдання аномальної дитини на прикладі життя і творчості Тулуз-Лотрека) (2008)
Вимоги до оформлення статей (2008)
Відомості про авторів (2008)
Грицук О. В. - Психологічна профілактика розумової втоми студентів педагогічного вузу (2012)
Доценко В. В - Особливості зміни самосвідомості у працівників міліції в період переживання кризи середини життя (2012)
Застело А. О. - Психологічні основи організації інформаційно-освітнього середовища дистанційної освіти (2012)
Кожина М. Ю. - Особливості структури партнерських відносин у вагітних жінок з різним типом гендерної ідентичності (2012)
Кузнєцов М. А. - Зміст, структура та результати апробації тренінгу "розвиток просоціальної поведінки студентської молоді на прикладі донорства крові", Петренко М. В. (2012)
Кукуруза Г. В. - Гендерні особливості захисно-копінгового стилю у батьків, що виховують дітей з затримкою психомоторного розвитку (2012)
Леженіна Л. М. - Особистісні чинники розвитку синдрому емоційного вигорання у слідчих служби безпеки України (2012)
Лисенко Л. М. - Психологічні особливості готовності до шлюбу та сімейного життя в юнацькому віці, Глущенко Н. В. (2012)
Маннапова К. Р. - Ступінь психологічної стійкості особистості підлітків з неповних сімей (2012)
Моргунова Н. С. - Психологічні особливості організації самостійної роботи студентів з ургентною залежністю (2012)
Моря К. В. - Психологічні особливості когнітивної складової професійної ідентичності в умовах післядипломної освіти (2012)
Мосол Н. О. - Практичні аспекти психологічної підготовки подружніх пар до пологів (2012)
Нежута А. В. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій працівників ОВС з різним стажем службової діяльності в гендерному аспекті (2012)
Підчасов Є. В. - Правосвідомість як форма соціалізації особистості (2012)
Проскурняк О. І. - Особливості мотиваційного компоненту комунікативної діяльності особистості (2012)
Рафа М. Б. - Оптимальні особливості суб’єктивної реконструкції особистого досвіду як детермінанти життєвої успішності в юнацькому віці (2012)
Саврасов В. П. - Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості студентів педагогічних спеціальностей (2012)
Сорока А. В. - Порівняльний аналіз двох напрямків підготовки фахівців для державної пенітенціарної служби України, Сухомліна Г. В., Заїка Є. В. (2012)
Сурякова М. В. - Розвиток кар’єрних очікувань майбутніх фахівців у ВНЗ (2012)
Турищева Л. В. - Самостійна робота учнів в процесі групового виконання завдання (2012)
Філенко І. О. - Сприйняття іншого крізь призму суб’єктності (2012)
Хомуленко Б. В. - Верифікація брехні: розширена модель репрезентативних систем (2012)
Цокота В. Р. - Психологічні особливості структури регуляторної сфери військових пожежних строкової та контрактної служби (2012)
Шевченко С. В. - Експериментальне дослідження особливостей розумової працездатності студентів –першокурсників в умовах адаптаційного періоду (2012)
Якименко О. Ю. - Психометрична характеристика жіночого варіанту методики діагностики протизалежності Б. Уанхолда (2012)
Яковицька Л. С. - Діалог як атрибут процесу самореалізації особистості у науково-технічній діяльності (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2013)
Бєлих С. І. - Стратегії, зміст і технології особистісно орієнтованого фізичного виховання у вищій школі як предмет науково-педагогічних досліджень (2013)
Драч І. І. Драч І. І. - Зміст і технології управління формуванням професійної компетентності магістрантів з педагогіки вищої школи (2013)
Желанова В. В. Желанова В. В. - Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Харченко Т. Г. - "Керівництво з підготовки вчителів” як інструмент індивідуалізації педагогічної освіти в сучасній Франції (2013)
Юсеф Ю. В. - Формування комунікативної культури лікаря в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Роганова М. В. - Духовні основи інклюзивної освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу (2013)
Сташевська І. О. - Проблеми методології порівняльної музичної педагогіки в Україні та країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД), Полянська К. В. (2013)
Кочубей Т. Д. - Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії (2013)
Герасименко Л. В. - Свобода як основоположний принцип організації педагогічного процесу в дидактиці П. Каптерєва (2013)
Відомості про авторів (2013)
Левчук Л. Т. - Естетичний компонент в українській культурі (2008)
Вернудіна І. В. - Природа художньої творчості в аспекті філософсько-естетичного дискурсу України початку XX століття (2008)
Висоцька О. Є. - Рефлексивні аспекти комунікації (2008)
Давыденко Э. Н. - Актуальные проблемы поливариантного конструирования исторического процесса (2008)
Артеменко Я. И. - Философия действия в контексте опыта исторических трансформаций (2008)
Кислюк К. В. - Сучасна українська історіософія: вмощування в європейські інтелектуальні обшири (2008)
Кудря О. В. - Генеза філософії космізму В. Вернадського (2008)
Ушно И. М. - Проблема отчуждения личности в обществе постмодерна (2008)
Більчук Н. Л. - Самотність: криза чи умова існування особистості (2008)
Разумовський С. О. - Споглядання управління: соціально-філософський дискурс (2008)
Корогодов М. В. - К вопросу о религиозных формах политической идеологии, Корогодова Е. П. (2008)
Каніщев Г. Ю. - Держава і демократія (2008)
Кисиль Ю. И. - Социальный институт физической культуры и спорта как политический инструмент государства (формирование физической культуры и спорта как социального института) (2008)
Черниенко В. А. - Новая региональная идентичность в контексте глобальных социокультурных трансформаций, Новоселов О. В. (2008)
Селевко В. Б. - Обновленная православная хозяйственная этика в трансформации российского общества (2008)
Шенгерій Л. М. - Аналітика взаємовпливу сучасної логіки та раціональності (2008)
Сабадаш Ю. С. - Рисорджименто: гуманізм національно-визвольного, демократичного руху (2008)
Юрченко Л. І. - Еколого-естетичне виховання як підстава формування екологічної культури (2008)
Відомості про авторів (2008)
Невечеря С. А. - Иррациональные начала философской рефлексии. Уроки музыки для философии (2009)
Плахотнік О. В. - Між освітою і свободою: аксіологічні перипетії (2009)
Ковалевская О. В. - Образование и образованность – метафизические смыслы (2009)
Копилов В. О. - Філософія влади: діагноз поточного стану (2009)
Овчелупова О. М. - Евристика концепту мережевого суспільства (2009)
Ускова Т. О. - Соціокультурні передумови виникнення ідеї "кінця історії" (2009)
Петрук В. М. - Лакуни маргінального в дискурсі (2009)
Радионова Л. А. - Онтологический статус города (2009)
Разумовський С. А. - Раціональність "економічної людини" (2009)
Владленова И. В. - Кризис в физике: конец науки или становление новой научной парадигмы? (2009)
Ільчук Л. П. - Український досвід інтерпретації психоаналітичної моделі художньої творчості (2009)
Матлина М. М. - Специфика семантической структуры характеризующих имен как основа синтаксических трансформаций (2009)
Москалюк В. М. - Мовна естетика в ситуації квазітеодицеї (2009)
Рогожа М. М. - Етика здорового глузду та формування моральних засад громадянського суспільства (2009)
Кеворкян К. Э. - Происхождение феномена пропаганды и его современные черты, Ярмак О. В. (2009)
Романюк С. Н. - Информационное общество и его войны (2009)
Юрченко Л. І. - Екологічна безпека підприємницької діяльності (2009)
Яцина О. А. - Преса і харківський громадівський рух 1859-1863 років (2009)
Відомості про авторів (2009)
Зайцев М. О. - Криза раціоналізму чи історичні межі розуму? (2009)
Лысенкова В. В. - Общественный идеал – антиидеал и философский образ жизни (2009)
Проценко О. П. - Этический дискурс одежды как способа невербальной коммуникации (2009)
Чумак А. Л. - Моральна регуляція у сфері медицини: від клятви Гіппократа до сучасних етичних документів (2009)
Моисеева Ф. А. - Переговоры как способ реализации общественной морали (2009)
Широка С. І. - Стереотип поведінки у динаміці конфлікту (2009)
Дмитренко М. И. - Деловое общение в социокультурной динамике социума (2009)
Васильєва К. І. - Інтертекстуальність як естетична категорія (2009)
Вернудіна І. В. - Поетична і наукова сугестія як об’єкт естетичного аналізу: до формулювання проблеми (2009)
Холодинська С. М. - Проблема видів мистецтва: досвід осмислення (2009)
Голозубов А. - Средневековый смех в интепретации постмодерна (2009)
Ландяк О. М. - Конструювання ідентичності в телесеріалах про другу світову війну на українському культурному просторі (2009)
Васильева Л. А. - Феномен рекламы в понятийной системе гуманитарного знания (2009)
Даценко В. С. - Б. О. Кістяківський і позитивізм (2009)
Селевко В. Б. - Гуманістичні принципи "держави загального блага" в політиці християнсько-демократичного руху (2009)
Стричинець О. В. - Перша фігура категоричного силогізму (2009)
Осипова В. Ю. - Смисловий дискурс тілесності в соціокультурному просторі сучасності (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Відомості про авторів (2009)
Качуров Е. В. - Тезис Парменида (2009)
Павлова Т. С. - Правові аспекти громадянського суспільства у філософії Г. Гегеля (2009)
Плахотник О. В. - Дискурс как понятие: философско-методологический потенциал (2009)
Овчелупова О. М. - Мережевий порядок дискурсу інформаціоналізму (2009)
Братерська-Дронь М. - Інтерпретація наріжних понять моральнісної свідомості (совість, сором, провина, розкаяння) у кіномистецтві (2009)
Жадан В. Б. - Принципы этики ответственности (2009)
Залужна А. Є. - Моральний імператив І. Канта та моральний потенціал кордоцентричної філософії П. Юркевича (2009)
Лысенкова В. В. - Синдром альтруизма в философском образе жизни (2009)
Петрук В. М. - Соціокультурні засади легітимації самовизначення соціального суб’єкта (2009)
Дрожжина С. В. - Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації влади на рівень демократії в державі (2009)
Артеменко А. П. - Правосвідомість в системі ідентичності прикордоння (2009)
Лаврик М. В. - Феномен взірцевості у системі механізмів регуляції соціальної поведінки особистості (2009)
Поддубная Л. В. - Социальная информация и медиа (2009)
Балашова О. О. - Медіа в трансформаціях сучасного художнього ринку (2009)
Владленова И. В. - Философские проблемы обоснования космомикрофизики (2009)
Чижевський В. М. - Діалектика сучасного розвитку України (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Відомості про авторів (2009)
Алещенко В. І. - Психологічні операції: мета й основні завдання (2012)
Бабич С. С. - Тенденції дослідження категорії "смисл" у вітчизняній психології (2012)
Буланов В. А. - Психологічні основи салютогенетичної спрямованості особистості (2012)
Войтенко О. В. - Характеристика мнемічних процесів школярів різних рівнів літературного розвитку (2012)
Волошенко Л. І. - Особливості розвитку внутрішнього плану дій у двохрічних дітей (2012)
Грицук О. В. - Основні підходи у дослідженні структури й динаміки синдрому емоційного вигорання у вітчизняній та зарубіжній психології (2012)
Заїка Є. В. - Практична психологія мужності і ніжності: до 100-річчя військового слов'янського маршу (2012)
Кадиров Р. В. - Біопсихосоціоноетична модель психологічної допомоги у роботі з психічною травмою і критерії її ефективності (2012)
Каліщук С. М. - Процедурна модель розвитку ціннісно-рольового компонента у структурі професійного становлення особистості майбутнього психолога (2012)
Кормишев М. В. - Методичне забезпечення дослідження мотивації учіння молодших школярів (2012)
Крутій О. М. - Типологія діалогічності в контексті розитку особистості студентів (2012)
Кузнєцов М. А. - Фіксація установки в емоційній пам'яті як механізм формування почуття (2012)
Кукуруза Г. В. - Характеристика уявлень про батьківство в сім’ях, які виховують дітей з порушеннями розвитку, Близнюк О. О., Череднякова О. С. (2012)
Леженіна Л. М. - Проблема стресу в психологічній науці (2012)
Литвиненко Д. М. - Аналіз сучасного стану проблеми психологічної сумісності людей у спільній діяльності, Макаренко П. В. (2012)
Лук’янова Т. - Дослідження зв’язку життєстійкості, її компонентів та моделей поведінки в стресовій ситуації у студентів (2012)
Малихіна О. Є. - Особливості словесної творчості підлітків (2012)
Маннапова К. Р. - Специфіка емоційного інтелекту підлітків з неповних сімей (2012)
Підчасов Є. В. - Теоретичний аналіз основних підходів до проблеми адаптації особистості в психології (2012)
Петренко М. В. - Вікова специфіка предикторів, що обумовлюють просоціальну поведінку (на прикладі донорства крові) (2012)
Саврасов М. В. - Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості (2012)
Стеценко Н. Д. - Особливості клінічної, спортивної і підліткової психології на сучасному етапі (2012)
Сузікова О. Г. - Порівняння особливостей пізнавальних процесів майбутніх інженерів-педагогів у традиційних умовах і в умовах діалогу з комп’ютером (2012)
Хомуленко Б. В. - Верифікація брехні через інтерпретацію невербальних візуальних маркерів в контексті комунікації (2012)
Штриголь Д. В. - Структурно-функціональні особливості сімей в Східній та Західній Україні (2012)
Вихідні дані (2012)
Артеменко А. П. - Вольність як "зразкова ідея" української правосвідомості (2009)
Білик К. О. - Зороастрійські міфи та вчення Парменіда (2009)
Евдокимова О. Л. - Культура и глобализация: место и роль конфуцианства в контексте современного общества (2009)
Жукова Н. А. - Творчо-пошуковий характер німецької моделі культури: досвід другої половини XIX століття (2009)
Роговая Н. Т. - Проблема смерти в экзистенциализме (2009)
Лысенкова В. В. - Философский образ жизни и интеллект мыслителя (2009)
Корогодов Н. В. - К вопросу о религиозных формах политической идеологии, Корогодова Е. П. (2009)
Раздина Е. В. - Онтологические предпосылки актуализации в современном мире манипуляции сознанием как метода власти (2009)
Мальцева О. В. - Функциональная роль смеха в архаических ритуалах облечения властью (2009)
Фунікова О. В. - Логіко-гносеологічна сутність запитання (2009)
Вернудіна І. В. - Особливості поняттєво-категоріального забезпечення естетико-психологічних досліджень (2009)
Шатохина Н. - О взаимосвязи диалектического и метафизического подходов к феномену творчества (2009)
Пантелеева И. А. - Музыкально-космологическое мышление античного человека (2009)
Сарнавська О. В. - Синестезія як особливість поезії срібного віку (2009)
Москалюк В. М. - Лінгвоцид: загроза єдності національного естетичного простору (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Відомості про авторів (2009)
Годзь Н.Б. - Філософія та екологічні проблеми: до питання розгляду майбутнього (2012)
Бушман І.О. - Проблема глобалізації – основні підходи до розуміння (2012)
Сошніков А.О. - Сучасні українські ультра-націоналістичні угруповання (регіональні особливості) (2012)
Колесник А. О. - Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу (2012)
Кузь О. М. - Соціальна реальність як теоретичний конструкт "нової" соціальної онтології (2012)
Разумовський С. О. - Метафізика та економічне мислення (2012)
Гужва О. П. - Сковорода: народження ідеї "сродної праці" В площинах духовного буття (2012)
Жукова А. І. - Герменевтичне осмислення мрії (2012)
Понеділок А. І. - Психоаналітичний вимір саморуйнації людини (2012)
Батаєва К. В. - Візуальні концепції у сучасній семіотиці (2012)
Шаповал В. Н. - Глобальна екологічна катастрофа і майбутнє людства (2012)
Крапівник Г. О. - Відображення еволюції культури пізнього модерну в детективному романі (2012)
Філіппова Т. О. - Глобальне місто я к конструювання нової соціальної реальності (2012)
Количева Т. В. - Свідома та несвідома сфери психіки в контексті відповідальності людини (2012)
Севрук І. І. - Філософсько-антропологічний сенс типологізації армії за умов професіоналізації армії (2012)
Чупрінова Н. Ю. - Мистецтво як сучасний засіб боротьби з явищами соціальної ентропії (2012)
Триняк М. В. - Філософія сучасного курикулуму: стратегії пошуків втраченої реальності (2012)
Ільченко І. Г. - Самоактулізація особистості як мета суспільства освіти (2012)
Буяк Б. Б. - Філософія становлення політичного виховання молоді в контексті історико-еволюційного розвитку (2012)
Дольська О. О. - Філософія викладання: формування змістовної компоненти педагогічного знання як динамка руху раціональності в дидактиці (2012)
Дроботенко М. О. - Релігієзнавство і релігія як навчальні предмети: до методології розрізнення (2012)
Карленко Н. В. - Духовне здоров’я та освіта (2012)
Мухіна І. Г. - Моральний вектор розвитку радянського освітньо-культурного простору (2012)
Панченко Л. М. - Еволюція світоглядних пріоритетів освіти: філософський аналіз факторів і закономірностей (2012)
Фінін Г. І. - Історико-краєзнавча діяльність як засіб громадянського та патріотичного виховання (2012)
Полуянов В. П. - Необхідність, праця їх співвідношення і взаємодія (2012)
Тітул (2012)
Крижановська Т. О. - Соціальні інститути: витоки європейського розуміння (2012)
Годзь Н. Б. - Футурологічні перспективи та введення до теорії прогнозування як аналіз перспектив сучасної людини (екологічний контекст) (2012)
Бойко О. П. - Особливості дозвілля в епоху постмодерну (2012)
Грезін О. В. - У тенетах цивілізації, що старіє (2012)
Іващенко О. В. - Дух часу і журнальна продукція (2012)
Понеділок А. І. - Фактори та проблеми подолання саморуйнації особистості (2012)
Сошніков А. О. - Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії (2012)
Стрєлкова А. Ю. - Буддійська філософія "порожнечі": шуньята та акаша (2012)
Мусієнко І. І. - Університетська освіта України в контексті євроінтеграції: до проблеми національної безпеки (2012)
Сагуйченко В. В. - Самоосвіта в інформаційному суспільстві (2012)
Дорожко І. І. - Філософське обґрунтування родинного виховання в українській традиції ХІХ ст. (2012)
Завгородько Л. В. - Феноменологія географічного простору (2012)
Мальована Н. В. - Мовна культура як чинник соціалізації молоді (2012)
Михайлишин Г. Й. - Людина як предмет філософії освіти (2012)
Мухіна І. Г. - Вплив освіти та культури на формування радянського менталітету (2012)
Панченко Л. М. - Гуманітарна освіта як основа духовної безпеки (2012)
Петрова Л. О. - Гуманізація та гуманітаризація військової освіти (2012)
Мелешко О. С. - Породжуючі модуси педагогічної практики (2012)
Стефанюк С. К. - Формування носіїв нових суспільних цінностей через активізацію ціннісних орієнтирів на святі-уроці (2012)
Триняк М. В. - Роль інтеркультурної комунікації у світоглядному вихованні (2012)
Фінін Г. І. - Сучасні педагогічні технології та патріотичне виховання (2012)
Полуянов В. П. - Вивчення природної та соціокультурної реальності з застосуванням інтервальної методології пізнання (2012)
Стричинець О. В. - Четверта фігура категоричного силогізму (2012)
Авраменко Н. В. - Современные возможности криобиологии при лечении бесплодия, сохранении и восстановлении фертильности (2013)
Парницька О. І. - Порушення формування "вікна імплантації" у пацієнток із гіперпластичними процесами ендометрія (2013)
Сюсюка В. Г. - Стан процесів пероксидації у вагітних із cоматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи (2013)
Тарабрін О. О. - Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу, Кушнір О. С. (2013)
Колесник А. П. - Эффективность медиастинальной лимфодисcекции у больных с I стадией немелкоклеточного рака легкого (2013)
Левик О. М. - Аналіз залежності виживаності хворих на рак шлунка від локалізації та характеристик пухлини, Баранніков К. В. (2013)
Туманский В. А. - Рак печени: особенности экспрессии антигенов вирусного гепатита В, Зубко М. Д. (2013)
Шпонька І. С. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості дезоблітерованих стегнових артерій і підшкірних вен пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок в умовах розвитку хронічної критичної ішемії, Ткачук О. Л., Гудз О. І., Пославська О. В. (2013)
Хмара О. В. - Клініко-морфологічні зіставлення у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу та дифузний вовчаковий гломерулонефрит, Дядик О. О., Ярова Н. Ф., Лях Ю. Є., Гур’янов В. Г. (2013)
Бесединська О. В. - Морфологічні особливості стромально-судинного компонента периферичних нервів при цукровому діабеті (2013)
Полковников А. Ю. - Клинические особенности и хирургическое лечение малого и среднего размеров артерио-венозных мальформаций полушарий головного мозга с торпидным типом клинических проявлений, Яроцкий Ю. Р. (2013)
Зяблицев С. В. - Патогенетическая значимость иммунологических нарушений при сочетанной черепно-мозговой травме и турникетной токсемии, Крюк Ю. Я., Золотухин С. Е., Нечепорчук А. В. (2013)
Цема Є. В. - Клініко-морфологічні аспекти етіопатогенезу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Діброва Ю. В. (2013)
Іванченко М. В. - Кількісна ультраструктурна характеристика перебудов мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів шлуночків у пренатальному онтогенезі за умов хронічної гіпоксії (2013)
Григоровський В. В. - Вираженість та частотні відмінності патоморфологічних змін тканин кульшового суглоба при захворюваннях, що ускладнились синдромом фемороацетабулярного конфлікту, Філіпчук В. В., Кабацій М. С. (2013)
Петрук Н. С. - Ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів на етапах постнатального онтогенезу після дії хронічної пренатальної гіпоксії (2013)
Запорожченко А. Г. - Особенности клинического течения и диагностики калькулезного холецистита у детей, Герасименко Ю. П., Спахи О. В. (2013)
Гавриленко М. А. - Оценка состояния тканей пародонта у детей с патологией свертываемости крови (2013)
Корецкая Е. Ю. - Иммунный статус у больных угревой болезнью, сочетанной с малассезиозом кожи (2013)
Капшитарь А. В. - Симультанная операция из минилапаротомного доступа при наличии острого гангренозного калькулезного холецистита и гемангиомы печени (2013)
C юбилеем! (2013)
Вимоги до публікацій в журналі "Патологія" (2013)
Пилипчук В. Г. - Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України, Дзьобань О. П. (2010)
Будко В. В. - Гуманитаристская альтернатива техницизму (2010)
Копилов В. О. - Знання – експлікація сутності в пошуках соціальної ресурсності (2010)
Проценко О. Ф. - Ритуал як особливий різновид ігрової поведінки, Мельник Е. А. (2010)
Качурова С. В. - Логика классификации современных религий (2010)
Жук Ю. В. - Значимость социально-активного человека в моральной религии И. Канта и ее влияние на развитие немецкой протестантской теологической мысли (2010)
Дмитренко М. И. - Личностные приоритеты в современных институциональных отношениях (2010)
Єфремова І. В. - Свобода, справедливість, рівність у системі цінностей моралі і права: соціально-філософський контекст аналізу (2010)
Лец К. В. - Екзистенціальна модель самоідентифікації особистості (2010)
Єременко Ю. В. - Потенційність хаосу в контексті проблеми співвідношення понять "потворне" та "безобразне" (2010)
Жукова Н. А. - Елітарне мистецтво як об’єкт теоретичного аналізу: О. Шпенглер, Х. Ортега-і-Гассет (2010)
Лысенкова В. В. - Философский и художественный образы жизни (2010)
Титар О. В. - Культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі слобожанських національно-культурних ідентичностей) (2010)
Канищев Г. Ю. - Украинский народ: вопросы консолидации (2010)
Demenko M. V. - Interlingual communication: afro-american english as a translational barrier (2010)
Вернудіна І. В. - Українська періодична преса в контексті літературно-мистецьких течій межі XIX-XX сторіч (2010)
Северин Н. В. - Феміністський прояв українофільства в російській культурі XIX-XX століть (2010)
Відомості про авторів (2010)
Проценко О. П. - Вербальное общение как вид социокультурной коммуникации в ретроспективе философских исследований, Моисеева Ф. А. (2010)
Артеменко А. П. - Штучність і природність національної ідентичності (2010)
Артеменко Я. И. - Интенциональность и респонзивность: два пути к себе (2010)
Северин Н. В. - Софіологія та "філософія серця" Г. Сковороди у російській філософії XIX-XX ст. (2010)
Лысенкова В. В. - Философский образ и философский стиль жизни (2010)
Копылов В. А. - Убеждение как метод эпистемократии (2010)
Полуянов В. П. - Творческая жизнедеятельность человека и духовность (2010)
Ємельянова Т. В. - Аналіз естетичних концепцій Шиллера та Шеллінга в контексті формування некласичної естетики (2010)
Жукова Н. А. - Страти "художньої еліти" (2010)
Парщик В. В. - Авангардні тенденції в українському мистецтві початку XX століття як характерна риса транзитивного типу суспільства (2010)
Поправко О. - Карнавал: на межі мистецтва та життя (2010)
Ушно И. М. - Социально-коммуникативная природа подарка в современном обществе (2010)
Холодинська С. М. - "Лісова пісня" Лесі Українки в контексті творчості поетеси (естетичний аспект) (2010)
Мануйлов Є. М. - Етикет у культурі поведінки та спілкування фахівців права (2010)
Гуцу С. Ф. - Адміністративна форма захисту суб’єктивних прав і законних інтересів громадян та організацій (2010)
Раздина Е. В. - Трансформация национального государства в мировой системе институтов власти под влиянием процессов глобализации (2010)
Кеворкян К. Э. - Нацистская пропаганда: анализ приемов и методов воздействия (2010)
Ярмак О. В. - Трудоустройство выпускников: результаты социологического исследования (2010)
Відомості про авторів (2010)
Братерська-Дронь М. Т. - Майбутня доля Землі є долею Всесвіту (деякі аспекти антропокосмічного світогляду вчених-космістів) (2010)
Алексейчук И. С. - О критериях разделения образов эмпирической и рациональной этиологии (2010)
Іванова К. А. - Культура як об’єкт "неповної розмірності" (2010)
Бережна С. В. - Філософсько-освітній аспект історичного пізнання в добу глобалізації (2010)
Жукова Н. А. - "Елітарне" в постмодерністському мистецтві (2010)
Москалюк В. М. - Мова як естетичний факт загальнолюдської та національної культури (2010)
Залужна А. - Морально-естетичний контекст феномену ідеалу: Е. Ільєнков та Київська філософська школа (2010)
Осипова В. Ю. - Аналітика тексту в проблемному полі сучасної філософії (2010)
Мосендз А. Ю. - Проблема функций символа и знака в современной художественной культуре (на примере неоавангардных течений в архитектуре 1970-2010 годов) (2010)
Васильева Л. А. - Реклама и мода как символично-знаковый дискурс современности (2010)
Матвійчук Б. С. - Реклама: досвід понятійного та типологічного визначення (2010)
Лысенкова В. В. - Социальные ориентации философского и литературно-публицистического образов жизни (2010)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістичні аспекти життя і творчості Умберто Еко (2010)
Матвійчук Я. - Український авангардизм: модель О. Богомазова (2010)
Северин Н. В. - Т. Г. Шевченко – транслятор української культури в Росії (2010)
Касинюк Л. А. - Щодо права та його ролі в аксіосфері суспільства (2010)
Северин В. Д. - Выставочная деятельность в аксиологической сфере современной культуры (2010)
Божко И. А. - Перверсия как способ самоидентификации субъекта: философско-психоаналитический аспект (2010)
Відомості про авторів (2010)
Великодня Є. М. - Критичний розгляд концепту "інформаційне суспільство" (2013)
Годзь Н. Б. - Екологічний контекст сутності наукового передбачення: реальне та омріяне (2013)
Полуянов В. П. - Аналіз духовного виробництва в епоху сучасної цивілізації (2013)
Санакуєв М. Г. - Комунікація інформаційних організацій у вирішенні задач соціального простору (2013)
Севрук І. І. - Екологічна складова формування військового професіонала у суспільстві ризику (2013)
Шапаренко О. В. - Деліберативна функція соціальних мереж (2013)
Ситніченко Л. А. - Толерантність як чеснота справедливості (2013)
Усов Д. В. - Новітні дискурси "суспільної угоди": Е. Туґендгат (2013)
Грица Ю. Ю. - Минуле, сучасне і майбутнє: особливості й закономірності інтерпретаційної взаємозалежності (2013)
Гужва О. П. - Сковорода: знання як богопізнання, Подорожний П. Д. (2013)
Дмитренко М. Й. - Масова культура: можливості гібридизації (2013)
Еськов С. С. - Философско-антропологическое обоснование стремления к покою внутреннему и внешнему - ησυχια, в аскетической практике Египетских монастырей (2013)
Мухіна І. Г. - Експлікація радянського освітньо-культурного простору: об’єкти та елементи дослідження (2013)
Сеник Р. М. - Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства (2013)
Тарарак Н. Г. - Еволюція аксіологічних концепцій формування "ціннісних орієнтацій" в науковій думці (2013)
Шаталович І. В. - Трансформація ідеї детермінізму в західноєвропейській філософії (2013)
Зінченко В. В. - Українські ідеологеми і імперативи розвитку у добу глобалізації: громадянська інституалізація націотворення, патріотизму і державотворчості між сціллою етноцентризму і харбидою корпоративності (2013)
Баранівський В. В. - Вища освіта у вирішенні проблем духовної безпеки українського суспільства (2013)
Панченко Л. М. - Університетська освіта в контексті трансформаційних процесів (2013)
Боднар К. А. - Розбудова української держави засобами освіти (2013)
Єфімець О. П. - Студентська освіта і культура (2013)
Гарбар Г. А. - Підготовка фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України (2013)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Антропологічний аспект кластеру компетенцій керівника освітнього закладу (2013)
Короткова Ю. М. - Зміст іншомовної освіти студентів-філологів в університетах Греції у другій половині ХХ століття (2013)
Пашов Р. І. - Освітні практики формування всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості (2013)
Зінченко К. В. - Аналіз змісту та структури освітньої галузі "Мистецтво" (2013)
Черепанова С. О. - Філософія освіти: духовність родового самопізнання (2013)
Петрушов В. М. - Кіркегорівські три сфери існування людини як духовна тіара адогматизму (2010)
Москалюк В. М. - Українська мовна естетика: філософський аналіз (2010)
Білик Г. О. - Деякі проблеми філософії мовної творчості (2010)
Іванова К. А. - Проблема людини на зламі століть: культорологічний вимір, Лантух А. П., Мірошниченко М. С. (2010)
Островерх М. О. - Античне уявлення про громадянство в зіткненні цивілізацій Заходу і Сходу (2010)
Батаева Е. В. - Власть семиотики в киберпространстве (2010)
Федотова Е. В. - Субкультуры – путь к тайне как фетишизация сакральности (2010)
Артеменко А. П. - Ринкова ідеологія міжкультурної взаємодії (2010)
Проценко А. А. - Предпринимательский этос: понятие, структура, место в социокультурной коммуникативности (2010)
Раздина Е. В. - Гносеологические предпосылки (специфика производства и воспроизводства) формирования в общественном сознании политического идеала (2010)
Чвырова О. Е. - Проблема высшего образования в социокультурном процессе (2010)
Канищев Г. Ю. - Городская община в Новороссии (конец XVIII – первая половина XIX века) (2010)
Матлина М. М. - Антропонимы и их транспозиты как главные компоненты преобразований предложений тождества (2010)
Юрченко Л. І. - Науково-технологічний чинник екологічної безпеки (2010)
Раздина Е. В. - Суверенитет как феномен глобализированного политического пространства (2010)
Відомості про авторів (2010)
Копилов В. О. - Істина в контексті влади (2011)
Проценко О. П. - Этический дискурс гендерных инноваций, Проценко А. Ф. (2011)
Артеменко А. П. - Поняття "топос" в онтологічній та соціально-філософській сферах дослідження (2011)
Петрушов В. Н. - Порождающий адогматизм: выбор парадигмы (2011)
Дмитренко М. Й. - Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні (2011)
Кривошея Т. О. - Сенсорна культура: культурологічне причитання сенсуалізму (2011)
Яровицька Н. А. - Ідентичність суб’єкта як прояв множинності в просторі екранних агонів (2011)
Андрієнко О. В. - Морально-релігійні джерела демократичного світогляду (2011)
Батаева Е. В. - Парадигма оптического зрения (визуалистика эпохи Нового времени) (2011)
Ємельянова Т. В. - Мистецтво в контексті теоретичних дискусій психологічної естетики: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2011)
Ляшко Л. П. - Анімація Гаяо Міядзакі в контексті естетичного виховання (2011)
Рихліцька О. Д. - До питання корпоративної етики в сучасній організації (2011)
Тарасюк Л. С. - Проблема креативності в життєвому просторі чоловіка і жінки (2011)
Шелякіна А. В. - Діалог культур в американському суспільстві в першій половині XX століття (2011)
Ярмак О. В. - Ценностное сознание студентов технического университета: социологический анализ (2011)
Бредун І. В. - Уявлення про державу англійських філософів XVII століття на прикладі Томаса Гоббса (2011)
Відомості про авторів (2011)
Черниенко В. А. - Философия и становление национальной идентичности (2011)
Садиков Г. М. - Техносфера: час змінювати парадигми експлікації та стротегії розвитку, Копилов В. О., Кобрін В. М. (2011)
Юрченко Л. І. - Екологічна безпека в загальній системі сучасного бізнесу (2011)
Бредун І. В. - Євразійство і цивілізаційний вибір сучасної України (2011)
Батаева Е. В. - Визуальные концепты в классической немецкой философии (2011)
Тиха О. В. - Контамінація: історико-теоретична традиція (2011)
Волошин В. В. - Религия и "возможные миры" (2011)
Копилов В. О. - Інформація і знання – тотожність або відмінність (спроба експлікації кореспондування понять) (2011)
Проценко А. А. - Содержание понятия и использование термина "предпринимательство" (2011)
Раздина Е. В. - Обусловленность процессами глобализации трансформации современного мирового порядка (2011)
Дмитренко М. И. - Имидж организации как основа создания корпоративной культуры (2011)
Попович О. В. - Біографія як феномен та об’єкт культури (2011)
Гужва О. П. - Леся Українка та духовні колізії доби fin de siécle (2011)
Пронюк Н. П. - Іван Труш: від культуртрегера до мистецтвознавця та естетика (2011)
Соболевская Е. К. - Андрей Тарковский и Серебряный век в перспективе современности (2011)
Відомості про авторів (2011)
Оленіна О. Ю. - Функціонально-рольова специфіка сучасного мистецтва (2011)
Копылов В. А. - Университеты и власть: ретроспективная рефлексия отечественного опыта формирования университетской автономии (2011)
Чвирова О. Є. - Специфіка інноваційного розвитку вищої освіти у філософському аспекті (2011)
Широка С. І. - Формування нових стандартів комунікації у просторі Інтернету (2011)
Мачулин Л. И. - Детерминанты "виртуального Харькова" в сети Интернет (2011)
Мельник Е. А. - Ритуал як феномен комунікативної культури (частина I) (2011)
Батаева Е. В. - Философия архитектуры: к философии визуальных форм (2011)
Бредун І. В. - Цивілізаційно-культурна ідентифікація в сучасній Україні (2011)
Гаврюшенко Д. О. - Повсякденність та спілкування в дослідженні культурного буття людини (2011)
Копилов В. О. - Наука – історія та логіка формування колективних форм організації (спроба артикулювати тенденцію), Литвиненко Є. В. (2011)
Хмелевська Н. А. - Історико-філософський огляд понять "право", "природні права" та "права людини" (2011)
Левченков Д. А. - Специфика эстетического семиозиса в искусстве (2011)
Мантула Б. А. - Осмысление феномена бренда как атрибута современного экономико-предпринимательского и социально-коммуникативного пространства (2011)
Канищев Г. Ю. - Харьковский совестный суд в конце XVIII века (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Відомості про авторів (2011)
Корабльова Н. С. - "Раціональність": інтерпретація і розуміння у вітчизняній і західній традиціях (2011)
Копилов В. О. - Масмедійна модальність знання (2011)
Артеменко Я. І. - Дискурс мультикультуралізму і "час антиісторії" (2011)
Гужва О. П. - Драма історії в історіософському дискурсі (2011)
Кавалєров В. А. - Смислове поле "суспільства знань" у вимірах інформаційного континууму (2011)
Машталер А. А. - Трансформація особистості в соціокультурних смислах мережевого суспільства (2011)
Сидоренко В. А. - Ассимилятивно-аккомодационные механизмы культуры как информационной системы (2011)
Корабльова В. М. - Капіталістичне й соціалістичне суспільства як простори симулякрів: компаративний аналіз (2011)
Кузнецов А. Ю. - К генезису и различию научного и технологического знания, Жургунова Д. Д. (2011)
Артеменко А. П. - Ідея "соціального картографування" і проблема топології (2011)
Батаева Е. В. - Концепция иконографии в современной философии (2011)
Кодьєва О. П. - Інтелігенція: засоби культуротворення (2011)
Кривошея Т. О. - Романтична модель естетичного виховання: від подолання "антропології проповідників" до здійснення "практик себе" (культурологічний аспект) (2011)
Селюк Е. В. - Жизнь и учение европейского мистика Франциска Ассизского (2011)
Ємельянова Т. В. - Проблема суб’єкта в контексті естетичного сприйняття та переживання (на матеріалі естетико-психологічних поглядів Т. Ліппса) (2011)
Цепляева Т. П. - Смена авиционных парадигм (на примере создания самолета ХАИ-1), Морозова О. В. (2011)
Армен А. С. - Гражданский брак: сущность и причины (морально-этический аспект) (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Відомості про авторів (2011)
Байрачный К. А. - Карл Маркс и XXI век. Преодоление противоречий между трудом и капиталом (2012)
Копилов В. О. - Технологічний детермінізм, матеріалістична діалектика і перспективи капіталізму, Чернієнко В. О., Кузнецов А. Ю. (2012)
Оленіна О. Ю. - Віртуалізація художніх комунікацій (2012)
Проценко О. П. - Культова архітектура в проекції подолання буденного існування людини, Селевко В. Б. (2012)
Рудакова И. В. - Философия и повседневность: пути сближения (2012)
Мельник Е. А. - Ритуал як феномен комунікативної культури (частина 2) (2012)
Ткачова О. В. - Сучасна аксіологія про міжкультурну комунікацію (2012)
Тарасюк Л. С. - Реалізація, об’єктивація, актуалізація та ініціація як етапи розгортання креативності в культурі (2012)
Компаниец Л. В. - В поисках этики: социокультурное измерение (статья первая) (2012)
Куріто О. В. - Методологія осягнення аксіології в сучасній філософії освіти (2012)
Проценко О. О. - Підприємницький ризик у ціннісній системі сучасного суспільства (2012)
Яровицька Н. А. - Доктрина "шляху": східна специфіка (2012)
Канищев Г. Ю. - Идея "гражданской власти" C. Е. Десницкого и харьковская городская община (2012)
Чмыхун С. Е. - Фазовое пространство знания как способ репрезентации интегральной модели сознания (2012)
Соколова К. В. - Меми як засіб комунікації в інтернет-середовищі (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бондаренко И. В. - Тематика исторических стилей в дизайне современных отелей-бутиков, Сокол О. (2012)
Вергунова Н. С. - Актуальные проблемы методики преподавания дисциплины "Компьютерные технологии в проектной графике" в ХГАДИ (2012)
Глушич А. О. - Особливості педагогічного підходу Сенежського проектного семінару (2012)
Голуб І. М. - Реклама львова радянського періоду 1950-1990-х рр. (2012)
Деревич К. - Символіка орнаментів в декоруванні жіночих сорочок на Волині XIX-XX ст., Берлач О. П. (2012)
Дутка В. - До становлення килимарської інфраструктури на Буковині: осередки народного ткацтва, промислове виробництво, освітні інституції (2012)
Мигаль С. П. - Напрями і принципи в біодизайні, Казанцева Т. Є. (2012)
Павлютіна Л. О. - Вплив менталітету на вітчизняний інтер’єр, Зуб П. М. (2012)
Яковець Я. Р. - Сучасні меблі як самостійний елемент інтер’єру (2012)
Горбатенко Л. П. - Закономерности светотональной структуры палитры в произведениях С. И. Васильковского (2012)
Єрмакова Т. С. - Мотиви творчості О.О.Дейнеки на тему "Фізична культура, спорт і здоровий спосіб життя" у формуванні світогляду студентів (при проведенні занять з англійської мови) (2012)
Ковальова М. М. - Нові данні про оформлення харківського архієрейського дому (перша половина XIX ст.) (2012)
Луценко І. В. - Релігійне малярство як ідейно-творча основа розвитку живопису Закарпаття першої половини ХХ століття (2012)
Мельничук Л. Ю. - Слобожанські колекції і колекціонери. До історії вивчення проблеми (2012)
Одробінський Ю. В. - Художні особливості герботворення миколаївщини XIX – початку XXI ст. (2012)
Осадча О. А. - Празникові ікони домашнього іконостаса як абетка духовного вдосконалення (2012)
Самойленко О. Ю. - Образ Т.Шевченка у вітражах київських монументалістів (2012)
Сафонова Т. В. - Жанрові відображення реальності в українському екслібрисі (2012)
Стоян С. П. - Магічні та сакральні символи в європейському первісному живописі (частина І) (2012)
Тарасенко Г. С. - Мистецтво книги харків’ян (2012)
Чурсін О. В. - Живопис Юрія Вінтаєва в контексті розвитку сучасного українського пленерного пейзажу (2012)
Якименко Л. А. - Пластика еврейских надгробий и их влияние на поиски национального стиля в изобразительном искусстве (2012)
Гребнева И. В. - Скрипичный стиль как инструментальная доминанта жанра concerto grosso (2012)
Гумарова Э. С. - Обработки-стилизации крымскотатарских народных песен И.Бахшиша: опыт стилевого анализа (2012)
Ерошенко Е. В. - К вопросу об образности мышления певца (2012)
Заварова Н. В - Образ города в послевоенном итальянском кино: гармония фантазии и реальности (2012)
Заверуха О. В. - Мужчиль. "П’ятий вимір": авторські концепти та їх персоніфікація (2012)
Зимогляд Н. Ю. - Некоторые проблемы становления и развития детского музыкального образования середины ХХ века (2012)
Коновалова И. Ю. - Феномен композиторского творчества (2012)
Корнішева Т. Л. - Творча особистість диригента:історіографія проблеми (2012)
Муединов Д. М. - Нетрадиционные исполнительские приемы при игре на трубе: к проблеме терминологии и классификации (2012)
Сейтмеметова Э. А. - Развитие коммуникации дирижера-хормейстера в процессе профессиональной подготовки (2012)
Триколенко С. Т. - Метафоричне вирішення архітектурного середовища на театральній сцені (2012)
Федорченко А. - О методическом обеспечении процесса подготовки современных джазовых вокалистов (2012)
Школьнік С. Я. - Деякі аспекти впровадження музично-ритмічних хвилинок у навчальний процес, Бесшапошникова Т. В. (2012)
Школяренко С. И. - Универсализм и специфика фортепианной фактуры Ф.Шопена (2012)
Щепакін В. М. - Німецькі капельмейстери в музичній культурі України останньої третини ХІХ ст. (2012)
Мироненко Віктор Павлович (2012)
Чернієнко В. О. - Ідентичність і модернізація: проблема соціокультурної реформації (2012)
Артеменко А. П. - Функціональність ідентичності (2012)
Карповець М. В. - Міська ідентичність як відкритий проект людського буття (2012)
Осипова В. Ю. - Деконструкція знака (2012)
Архіпова Є. О. - Критичне мислення як необхідна складова розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства, Ковалевська О. В. (2012)
Кузнецов А. Ю. - Коммуникативность в контексте парадигм информационного общества, Фуникова Е. В. (2012)
Соколова К. В. - Комуникативні особливості сучасної мовної культури (2012)
Батаева Е. В. - Визуальные концепты французского Просвещения (2012)
Бевзюк Н. П. - Социальная система и теология культуры (2012)
Ковалевская О. В. - Творчество в образовании – парадокс или реальность (2012)
Кузьменко О. Д. - История книги как социокультурного явления – артикуляция глобальных эпох (2012)
Чайка І. Ю. - Формування інформаційної єдності Європейського Союзу (2012)
Фрадкіна Н. В. - Просвітницька діяльність Харківського медичного товариства (2012)
Раздина Е. В. - Угроза как составляющая социальных отношений в глобализированном обществе (2012)
Канищев Г. Ю. - Харьковский муниципальный округ (2012)
Ikechukwu Aloysius Orjinta - Überschneidungen und Differenzen zwischen dem Womanismus und dem westlich-abendländischen Feminismus (2012)
Ikechukwu Aloysius Orjinta - L’insurrection bretonne, un episode tragique de la Révolution Francaise selon les Chouans de Balzac (2012)
Цехмистро Л. Н. - Фундаментальная константа физики – постоянная Планка (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2009)
Ексарева Н. М. - Взаимосвязь архитектурной формы и среды (2009)
Ексарева Н. М. - Истоки зарождения промышленности Одессы (2009)
Моргун Е. Л. - Здание Одесского почтама – памятник архитектуры историзма, Погорелов О.А. (2009)
Кадурина А. О. - Символика экстерьера новой биржи (Филармонии) в Одессе (2009)
Кадурина А. О. - Интерпретация символики интерьеров новой биржи (Филармонии) в Одессе (2009)
Польщикова Н. В. - Строительные достижения восточных славян к концу X в. (2009)
Польщикова Н. В. - Чудеса архитектуры древности и современности, Россошинский А. В., Фролова М. Н. (2009)
Сапунова М. Ю. - Декоративно-пластические приемы мусульманских памятников Крыма XIV - XVI вв. (2009)
Задирако П. С. - Некоторые аспекты развития эстетической культуры в жизни общества, Валканоцкий В. И. (2009)
Каменева Е. Н. - Социально-производственная функция искусства (2009)
Рябоконь А. А. - Текстовая характеристика структуры объекта архитектурного наследия (2009)
Герасимова Д. Л. - Советская символика в архитектурном декоре, Герасимова К. И. (2009)
Кадурина А. О. - Символика растительных мотивов (на примере архитектуры Одессы), Герасимова К. И. (2009)
Лінда С. М. - Історизм та електизм в архітектурі: дефініція та розвиток понять (2009)
Лукомська З. В. - Моделювання розвитку розпланувально-композиційної структури середмістя (на прикладі міста Івано-Франківська) (2009)
Греков А. С. - О проблемах застройки побережья Одессы (2009)
Наумчик О. И. - Особенности формирования общественно-коммуникационного пространства портовых городов (2009)
Польщикова Н. В. - Строительство эпохи раннего железа на территории Украины, Жебраковский Ю. С. (2009)
Гамалей Г. В. - Коммуникативный потенциал композиционно-ландшафтных структур города, Лякун О. А. (2009)
Позднякова Н. П. - Особенности формирования и развития архитектурной пластики крупного города. Классификация архитектурной пластики (2009)
Курилко Р. В. - Система малых рекреационных территорий центральной части города Харькова (2009)
Мироненко В. П. - Особенности проектирования многофункциональных высотных зданий на современном этапе (градо-экологический подход), Яровой В. А. (2009)
Урсатій Х. - Квартири з нетрадиційною об’ємно-планувальною структурою у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя (2009)
Гаврилюк О. В. - "Мінімальне" житло в розробках провідних європейських архітекторів 20-30-х рр. ХХ ст. (2009)
Мельник Н. В. - История и современные направления развития оранжерейных сооружений и комплексов, Мельник А. Э. (2009)
Юрчишин О. М. - Заклади дошкільного виховання надмалої місткості з централізованим обслуговуванням (2009)
Лисенко В. А. - Стилистические и архитектурно-конструктивные особенности византийского зодчества (2009)
Михайлишин О. Л. - Діяльність архітектурного факультету Варшавської подітехніки в 1920-30-Х роках у галузі інвентаризації пам’яток архітектури Волині (2009)
Поліщук Л. К. - Структурний аналіз особняків м. Станиславова періоду сецесії (2009)
Кодин В. А. - Функциональная и архитектурно-художественная реабилитация особняковой застройки в историческом ареале Харькова (2009)
Шеломанова Ю. М. - Характерні особливості Волинської церкви в контексті дерев’яної храмової архітектури (2009)
Бачинська О. В. - Типологічні особливості сакральних споруд у скчасному Києві (2009)
Чень Л. Я. - Проблеми розвитку та реконструкції Василіанських монастирів західної України (2009)
Гнесь Л. - Взаємовпливи архітектурно - будівельних традицій різних етнічних груп Галичини (2009)
Соловій Л. С. - Історична еволюція житла для бездомних у вітчизняній та зарубіжній практиці (2009)
Польщикова Н. В. - Архитектура миссий Аргентины и Парагвая XVI – XVIII вв, Россошинский А. В. (2009)
Тарасюк І. І. - Архітектурні традиції народно – житлового будівництва Волині - XIX – початок XX століття (2009)
Маланюк В. Я. - Садибно-паркові утворення Київщини як осередки художньої культури кінця XVIII – ХІХ століть (2009)
Ексарева Н. М. - Эволюция понятия "Арт-Экспо" и особенности формирования выставочной среды, Сидакова И. Н. (2009)
Токарь В. А. - Оправданность методов современных технологий в оформлении фасадов архитектурной среды, Олинец М. А. (2009)
Денисенко К. В. - Бар’єрне середовище, як принцип захисту від згубного впливу техногенної цивілізаціїї, Денисенко Ю. М. (2009)
Диалло Л. Т. - Особенности проектирования архитектурной среды специализированных ДДУ (2009)
Завадская О. И. - История становления стиля Арт Деко в архитектуре и искусстве XX в. (2009)
Кадурина А. О. - Семантический анализ творчества художественно-дизайнерской группы "Творюки" (2009)
Ексарева Н. М. - Особенности и роль наружной рекламы в городской среде, Ексарев А. В. (2009)
Шубович С. А. - Вопросы гуманитарного образования архитекторов, Жмурко Ю. В. (2009)
Денисенко К. В. - Екопроектування в системі архітектурної, архітектурно-дизайнерськоі і дизайнерської освіти (2009)
Денисенко Ю. М. - Hеобхідність змін в системі підготовки архітекторів-дизайнерів (2009)
Письмак Ю. А. - Архитектор Томас Харрисон (1744-1829) (страницы творческой биографии) (2009)
Клыкова Я. В. - Роль творчества А. И. Ржепишевского в формировании архитектурной среды г. Харькова в начале XX века (2009)
Список сокращений (2009)
Сведения об авторах (2009)
Summary (2009)
Левчук Л. Т. - "Нормативна естетика" Валентина Асмуса: "за" і "проти" (2012)
Ємельянова Т. В. - Карл Гроос: проблема "естетичного споглядання" (2012)
Вернудіна І. В. - Теоретичні засади Харківської естетико-психологічної школи (2012)
Кривошея Т. О. - Чуттєво-тілесні константи в некласичній теорії естетичного виховання (2012)
Cтеценко Л. Л. - Соціологічні погляди на мистецтво в контексті сучасної естетики (2012)
Жукова Н. А. - Авангард та модернізм у контексті проблеми існування міфу в культурі кінця XIX – першої половини XX століття (2012)
Маслікова І. І. - Інституціональні виміри діяльності у сфері культури (2012)
Титар О. В. - Глобалізація і українські культурні ідентичності: глобальний диктат візуального (2012)
Артеменко А. П. - Річ, об’єкт, топос у соціальній топології (2012)
Лантух А. П. - Постантропологічна доба: до постановки проблеми, Мирошниченко М. С., Меркулова Н. Ф. (2012)
Осипова В. Ю. - Моделі деконструйованого центру (2012)
Тарасюк Л. С. - Проблема креативності в класичній і сучасній українській філософії (2012)
Фрадкіна Н. В. - Просвітницька діяльність Харківського відділення Російського технічного товариства (2012)
Матліна М. М. - Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності канцелярії виробничого підприємства (2012)
Канищев Г. Ю. - Законодательство Екатерины II и Cлобожанщина (2012)
Гордеюк А. О. - Правова природа заробітної плати (термінологічний аспект) (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Жарких В. Ю. - Гуманістичні тенденції в процесах взаємодії людини і суспільства (2012)
Проценко О. П. - Моральные максимы в поэзии марины цветаевой (этико-эстетический опыт интерпретации) (2012)
Рябинина Е. В. - Музыкальное пространство и его категориальное осмысление (2012)
Гриценко В. С. - Повертаючись до розмови про художній образ. Стаття перша (2012)
Оленіна О. Ю. - Проблеми комунікативності мистецтва у просторі сучасної гуманітаристики (2012)
Храпко П. Ю. - "Естетична ідеологія" К. Малевича: спроба визначення поняття (2012)
Поцюрко О. Ю. - Концепт свободи в поезії Т. Шевченка (2012)
Корабльова В. М. - Медіаконструювання соціальної реальності: ідеологічний ракурс (2012)
Скалацький В. М. - Концептуальні побудови та практичні моделі інформаційного суспільства (2012)
Саракун Л. П. - Криза національної ідентичності: причини та прояви (2012)
Чернишова М. В. - Толерантність як складова національної ідеї та національного інтересу сучасного українського соціуму (2012)
Селевко В. Б. - Социальное регулирование и организация пространства повседневности в политической философии Платона (2012)
Проценко А. А. - Новации и инновации как ценностные приоритеты современной предпринимательской деятельности (2012)
Бевзюк Н. П. - Религиозный опыт как система коммуникативного постижения мира (2012)
Медведь О. В. - Поняття теорії пізнання в концептуальному підґрунті сучасного термінознавства (2012)
Кітов М. Г. - Князювання Ігоря і таємниця його смерті (2012)
Гуцу С. Ф. - Захист персональних даних працівників на підприємствах, установах та організаціях (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бейлах О. - Дослідження теоретичних основ історії дизайну. Основні процеси становлення професійної діяльності дизайнерів (2012)
Веретенник Д. М. - Зображувані образи у вітчизняних ювелірних прикрасах, Жуков І. О. (2012)
Глушич А. О. - Художні концепції міського середовища у творчому доробку сенежської студії художнього проектування (2012)
Зуб П. М. - Тенденции возникновения и развитие адаптивного веб-дизайна (2012)
Косенко О. І. - Особливості проведення структурного аналізу художньої системи "колекція” (2012)
Кузнецова І. О. - Елементи композиції у дизайні штучного освітлення інтер’єрів офісних приміщень, Лукашенко А. В. (2012)
Лясковська О. О. - Самоподібні літерні поєднання: дослідження фрактальних амбіграм (2012)
Олешко І. П. - Особливості концептуальних рішень у інноваційній рекламі (2012)
Тихонюк О. В. - Технологічні особливості сучасної української витинаки (2012)
Чугай Н. М. - Використання біомеханічних принципів формоутворення при проектуванні спеціальних транспортних засобів, Литовченко В. В. (2012)
Яковець І. О. - Бренд-культура в музейній сфері: особливості розвитку (2012)
Алфьорова З. І. - Оновлення методологічних засад в осмисленні сучасних процесуальних візуальних художніх форм (2012)
Гамалія К. М. - Прадавня цивілізація долини інду: становлення, розквіт та загибель (2012)
Кравченко О. Я. - Портрети галицької шляхти в малярстві XVII – XVIII ст. зі збірок музеїв Львова (2012)
Одрехівський В. В. - Монументалізм в сучасній скульптурі на прикладі творів Аніша Капура (2012)
Одробінський Ю. В. - Концепція образотворення гербів та емблем Миколаївщини XIX – початку XXI ст. як модель сучасного графічного схематизму 75-81 (2012)
Росляков С. Н. - Три скульптурных шедевра эпохи энеолита – ранней бронзы из Крыма (2012)
Соколюк Л. Д. - І все-таки він був універсалом (2012)
Ярова В. С. - До питання атрибуції естампів Федора Надєждіна з колекції Харківського художнього музею (2012)
Бобанич Ю. М. - Сучасні міжнародні естрадні фестивалі та конкурси на Рівненщині: тенденції та перспективи розвитку (2012)
Бескорса В. М. - Світоглядні особливості давніх слов’ян: успадк ування та модернізація традицій, Лосев О. С. (2012)
Бучма О. Є. - Ритміка Еміля Жак а-Далькроза у практиці психофізичного тренінгу для акторів-лялькарів (2012)
Голуб А. В. - Специфіка поєднання сценічних обєктів різних типів у межах однієї вистави сучасного театру анімації як характерна тенденція доби постмодернізму(стаття 2) (2012)
Жданько А. Н. - Поэтика оперных произведений Н. А. Римского-Корсакова в свете проблемы художественного синтеза (2012)
Каблова Т. Б. - Музикознавча інтерпретація терміну композиція (до питання щодо принципів композиції) (2012)
Качмарчик В. П. - Коническая флейта Т. Бёма в Англии и США (2012)
Киценко Т. С. - Интонационно-ладовые и тонально-гармонические особенности в "Украинском каприччио" В. С. Губаренко (2012)
Коновалова І. Ю. - Коммуникативная ситуация "Автор – традиция" в украинской хоровой музыке ХХ – ХХІ вв. (к проблеме неофольклоризма) (2012)
Ларин Е. Н. - Основные направления и развитие теоретической мысли в области дирижирования в XX веке (2012)
Муединов Д. - Труба как концертно-солирующий инструмент (2012)
Плаксіна О. Ф. - Структура музичних здібностей. Рівні здібностей. Компенсації і заміни в комплексі музичних здібностей (2012)
Пронина Н. В. - "Караманов и Пушкин". "Фонтан любви", оперетта по мотивам поэмы А.С.Пушкина (продолжение) (2012)
Северинова М. Ю. - Поиски универсальных моделей в гуманитаристике ХХ века: к проблеме феномена "архетип" (2012)
Сейтмеметова Э. А. - Некоторые вопросы техники репетирования будущего дирижера-хормейстера (2012)
Селяметова У. С. - Суфийские традиции в формировании музык ально-поэтических жанров мевлюд и иляхи (2012)
Станіславська К. І. - Паратеатральні форми сучасної культури (2012)
Старко В. Г. - Фагот у творчій спадщині А.Вівальді (2012)
Тарасова О. А. - Тенденции "визуальной драматургии" в исполнительском стиле Ланг Ланга (2012)
Уманець О. - Фауст чи Мефістофель? (до питання особливостей інтерпретації образів фаустіани в романі "Фальшивий Фауст" Маргера Зариня) (2012)
Червонюк В. - Из опыта педагогической деятельности народного артиста СССР Е.И. Червонюка (2012)
Антонова З. О. - Роль рекламної діяльності в економіці, психології та культурі (2013)
Балендр А. В. - Особливості системи оцінювання якості роботи персоналу прикордонної служби Угорщини (2013)
Бачинська С. В. - Теоретичні засади психологічних особливостей спілкування, Волинець Н. В. (2013)
Вакуленко В. М. - Культурно-виховна роль книги в інформаційному середовищі (2013)
Гайдамашко І. А. - Технології профілактики третирування у шкільному середовищі (2013)
Галатир І. А. - Проблеми міжособистісної взаємодії соціальних сиріт у процесі виховання (2013)
Галімов А. В. - Підходи до розподілу навчального часу дисциплін за видами занять, Репіло Ю. Є., Шевченко О. М. (2013)
Гомонюк О. М. - Особливості підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери у Великій Британії, Якубовська Л. П. (2013)
Горбатько К. М. - Зміст і методика організації дослідного експерименту з формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Грабчак О. В. - Засоби соціального проектування як один з напрямів формування потреби у професійній самореалізації студентів (2013)
Гриців В. Б. - Особливості змісту і структури професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи (2013)
Давиденко Г. В. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії (2013)
Данченко О. М. - Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді в сфері соціальної роботи в Україні (2013)
Дітковська Л. А. - Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників (2013)
Жук О. І. - Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації (2013)
Кирилюк В. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо використання на заняттях із дисциплін гуманітарного циклу інтерактивних технологій (2013)
Ковальчук І. В. - Становлення української школи на Буковині у 1940–1960 рр. (2013)
Ковш О. С. - Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи (2013)
Комар Т. В. - Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект (2013)
Костенко Н. І. - Ретроспективний аналіз становлення сімейного виховання в зарубіжній педагогіці (2013)
Кравець І. Л. - Школа для дитини (2013)
Крупа В. В. - Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2013)
Левицька Т. Л. - Роль сім’ї у віктимізації дітей як психолого-педагогічна проблема (2013)
Маранчак Р. С. - Інклюзивна освіта як одна із умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами, Василенко О. М. (2013)
Маріонда І. І. - Модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами (2013)
Мартинів О. М. - Використання нормативно-правового забезпечення у підготовці до здорового способу життя майбутніх економістів (2013)
Матвійчук Т. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (2013)
Мисловська М. С. - Особливості формування психологічної готовності молоді до подружніх взаємовідносин, Волинець Н. В. (2013)
Михайлова Л. І. - Економічні детермінанти соціального виключення окремих категорій населення в українському суспільстві (2013)
Москалюк О. І. - Ефективність упровадження активних методів навчання у підготовку магістрів-соціальних педагогів (2013)
Мотозюк Л. М. - Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях (2013)
Нагачевська О. О. - Залучення художніх творів письменників США до процесу формування соціокультурної компетенції студентів філологічних спеціальностей (2013)
Овод Ю. В. - Мотивація у професійному виборі соціального педагога (2013)
Оліх С. М. - Особливості мотивації студентської молоді до волонтерської діяльності, Матвійчук Т. В. (2013)
Онишко О. Г. - Організація активної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики (2013)
Павлюк Є. О. - Концепція підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищих навчальних закладах (2013)
Поліщук В. А. - Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із формування здорового способу життя у школярів: соціально-педагогічний аспект (2013)
Поліщук Ю. Й. - Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед підлітків (2013)
Поліщук В. А. - Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті неперервної освіти (2013)
Пономаренко Г. О. - З досвіду формування морально-естетичної культури молоді в системі освіти (2013)
Попелюшко Р. П. - Самотність – як проблема соціалізації особистості в суспільстві (2013)
Решетник С. М. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності (2013)
Романовська Л. І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні (2013)
Синюк Н. В. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання підлітками наркогенних речовин (2013)
Сичевський Ю. О. - Організація інтерактивного тренінгу як форми підготовки фахівців із питань прикордонного контролю (2013)
Торічний О. В. - Обґрунтування доцільності впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Фігура О. В. - Результати діяльності викладача фізичної підготовки як інтегративний показник сформованості його професійної компетентності (2013)
Філіпчук К. В. - Дослідження особливостей управління методичною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Фурман В. В. - Проблема мотивації досягнення у психолого-педагогічній теорії, Деркач М. В. (2013)
Чернова С. В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Шеремет А. М. - Змістовно-організаційна діяльність соціальних Центрів матері та дитини (2013)
Шпичко І. О. - Зміст та структура соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування (2013)
Шукатка О. В. - До проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів (2013)
Шумська С. Є. - Використання кейс-методу у професійному навчанні, Бучинська Т. В. (2013)
Якубова Л. А. - Соціально-педагогічні умови формування та застосування насильницької поведінки у сім’ї (2013)
Бондаренко Б. М. - Способы определения параметров электромагнитных реле (2007)
Маловічко В. В. - Підвищення експлуатаційної надійності колійних пристроїв електричної централізації, Гаврилюк В. І. (2007)
Парфенов В. И. - Анализ дефектов и возможности диагностики стрелочных переводов, Разгонов А. П., Ковригин М. А. (2007)
Білухін Д. С. - Конструктивні особливості та експлуатаційні показники регуляторів напруги вітчизняного електрорухомого складу постійного струму (2007)
Вісін Н. Г. - Модернізація функціональної схеми системи автоматичного керування рекуперативним гальмуванням для електровозів постійного струму зі статичними перетворювачами, Афанасьєв І. Ю. (2007)
Дзензерский В. А. - О возможности самостабилизации вертикальных колебаний в системе электродинамической левитации, Буряк А. А., Зельдина С. А. (2007)
Матусевич А. А. - Основные направления и методы повышения надежности аппаратуры и защиты информации телемеханических комплексов тягового электроснабжения железных дорог (2007)
Полях О. М. - Визначення величини відсотка виносу металу підземній частині залізобетонних опор (2007)
Саблин О. И. - Спектральный анализ случайных функций тягового тока и напряжения на токоприемнике электроподвижного состава (2007)
Устименко Д. В. - Сучасні мікроконтролери в схемах рухомого складу (2007)
Корженевич И. П. - Математическая модель плана существующего железнодорожного пути (2007)
Артемчук В. В. - Теоретические основы математического моделирования процессов электролитического покрытия, Босов А. А. (2007)
Кодола Г. Н. - Преобразование ограничений в задаче учета спроса на пассажирские перевозки (2007)
Лошкарев Н. А. - Попытка реконструкции возможного доказательства П. Ферма его "Великой теоремы" (2007)
Скалозуб В. В. - Метод оптимального планування на основі моделі нечіткої транспортної задачі, Вєтрова О. В. (2007)
Водянников Ю. Я. - Выбор передаточного числа тормозной рычажной передачи пассажирских и грузовых вагонов по предельно допустимому коэффициенту сцепления колеса с рельсом, Кукин С. В., Жихарцев К. Л. (2007)
Донченко А. В. - Оновлення рухомого складу залізниць (2007)
Донченко А. В. - Прогнозирование остаточного ресурса ходовых частей подвижного состава, исчерпавших свой ресурс, Ольгард Л. С., Бондарев С. В., Волков Л. Г. (2007)
Луханин Н. И. - Перспективы развития украинского рынка транспортных услуг, Музыкина Г. И., Бех П. В. (2007)
Матвієнко О. О. - Технологія відновлення різьбового кріплення буксового вузла вагона (2007)
Михаліченко П. Є. - Порівняння експлуатаційної надійності пресового з’єднання буксового вузла, відновленого різними методами (2007)
Панин Ю. А. - Снижение бокового воздействия на путь как результат применения комбинированной лубрикации рельсов, Коссов В. С., Трифонов А. В. (2007)
Редин А. Л. - Оптимизация устройств осушки сжатого воздуха в тормозных системах подвижного состава железных дорог (2007)
Рогов Н. В. - Исследование условий разделения отцепов на стрелках (2007)
Сенько В. И. - Вопросы качественного и количественного состояния инвентарного парка грузовых вагонов в Республике Беларусь, Гурский Е. П. (2007)
Сенько В. И. - Оценка остаточного ресурса литых деталей тележек грузовых вагонов по результатам испытаний образцов на выносливость, Пастухов И. Ф., Пастухов М. И. (2007)
Сычев С. Д. - Разработка программного обеспечения для измерительных комплексов на базе компьютера (2007)
Федяева Г. А. - Влияние параметров асинхронного двигателя на динамические режимы в тяговом электроприводе тепловозов (2007)
Шмаков С. В. - Применение критерия понятности речи для классификации пассажирских помещений вагона по уровню шума (2007)
Басов Г. Г. - Результаты тормозных испытаний тепловоза ТЭП 150, Кашуба В. И., Плотников И. Ю. (2007)
Болдырев А. П. - Характеристики перспективных поглощающих аппаратов в поездных условиях эксплуатации, Гуров А. М., Фатьков Э. А. (2007)
Горобец В. Л. - О назначении режимов стендовых ресурсных испытаний сложных механических конструкций (2007)
Поляков В. А. - Анализ и синтез динамики электродинамического поезда с линейным двигателем, Хачапуридзе Н. М. (2007)
Приходько В. И. - Моделирование ударного взаимодействия колеса и рельса (2007)
Радченко Н. А. - Динамика сцепов трех сочлененных электродинамических экипажей, Кузнецова Т. И., Звонарева О. В. (2007)
Донченко П. А. - Ефективні технології влаштування пальового фундаменту з антифрикційним шаром у просадочних ґрунтах іі типу, Грецький Д. В., Коновал В. М. (2007)
Гринёв В. В. - Влияние геометрических характеристик на прочность каменной кладки, Гринёв В. Д., Атрахимович В. И. (2007)
Железняк Г. С. - Исследование собственных колебаний квазирегулярной трехпролетной балки на упругих опорах, Солдатов К. И., Железняк Р. С. (2007)
Кравцив Л. Б. - Деформативные и прочностные свойства сталебетонных балок при силовых и температурных воздействиях, Черемисина Е. В. (2007)
Крюк А. Г. - Розрахунок частот вільних коливань металевих арочних мостів методом скінченних елементів, Солдатов К. І. (2007)
Нетеса Н. И. - Снижение пустотности бетонных смесей подбором рационального зернового состава компонентов (2007)
Пшінько О. М. - Методики визначення властивостей ін’єкційних композицій на основі цементу, Зінкевич А. М., Афанасьєва Т. І., Савицький М. В., Клочко Б. Г. (2007)
Сторожук Н. А. - Теоретические основы уплотнения бетонных смесей вакуумированием, Павленко Т. М. (2007)
Сухоруков Б. Д. - Статические испытания автодорожного моста c опытными пролетными строениями из предварительно напряженных железобетонных П-образных балок длиной 18 м, Журбенко М. К. (2007)
Филимонов А. П. - Вывод матрицы жесткости конечного элемента сталебетонной плиты (2007)
Бараш Ю. С. - Принципи побудови організаційної структури управління пасажирським господарством на різних етапах структурної реформи Укрзалізниці, Карась О. О. (2007)
Ільман А. В. - Моделювання деяких особливостей поведінки економічних систем у двовимірному просторі, Ільман В. М. (2007)
Калиниченко А. В. - Учет затрат и калькулирование себестоимости в финансовом и управленческом учетах, Калиниченко Л. Т. (2007)
Корецкая С. А. - Выявление резервов снижения издержек управления нормируемыми производственными запасами материально-технических ресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта (2007)
Михайличенко Н. М. - Адаптивна система планування і концепція стратегічного мислення (2007)
Савчук Р. В. - Модель організаційно-економічної системи управління інноваційними проектами на регіональному рівні (2007)
Сокиринська І. Г. - Інститути спільного інвестування як джерело залучення інвестицій, Савчук Л. М. (2007)
Хворостяная Н. В. - Эксплуатация: феномен общественного производства и экономического сознания (2007)
Царенкова И. М. - Логистические потоки в дорожном хозяйстве (2007)
Цибенко О. В. - Інвестиційні потреби транспортної інфраструктури України (2007)
Полякова М. В. - Оцінювання параметра імпульсного шуму на зображенні з допомогою мультифрактальних показників, Крылов В. Н., Емец Ю. В. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Синтез імітансних логічних R-елементів (2010)
Кичак В. М. - Аналіз методів адаптивної обробки сигналів у антенних решітках, Кравцов И. Ю. (2010)
Romanuke V. V. - A program function representation for implementing the method of practicing the optimal mixed strategy with innumerable spectrum by unknown number of plays (2010)
Кулик А. Я. - Приймання інформативних сигналів на фоні завад з апріорно невизначеними параметрами, Кулик Я. А. (2010)
Дорощенков Г. Д. - Формування градацій яскравості на основі логіко-часового базису в оптоелектронних відеоінформаційних системах, Волонтир Л. О., Дусанюк С. В., М’яснянкіна С. В. (2010)
Николайчук Я. М. - Теоретичні основи мір ентропії та їх застосування в інформаційних технологіях формування та опрацювання сигналів, Воронич А. Р. (2010)
Порев Г. В. - Дослідження методів розробки кросплатформного програмного забезпечення (2010)
Яровий А. А. - Методологічні особливості побудови паралельно-ієрархічних та ієрарх-ієрархічних мереж на основі кластерних систем з розподіленою обробкою інформації (2010)
Круцкевич О. Д. - Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера, Николайчук Я. М., Круцкевич Н. Д., Заставний О. М. (2010)
Войтко В. В. - Універсальний редактор графічних ігрових сцен, Катєльніков Д. І., Арсенюк І. Р., Лцишин Г. Л. (2010)
Kvetnyy R. N. - Textured patterns recognition based on eigen harmonic decomposition, Sofina O. YU., Bunyak YU. A. (2010)
Суприган О. І. - Вибір відео-файлів за індивідуальними даними користувача, Моргун І. С. (2010)
Квєтний Р. Н. - Система прийняття рішень для безпілотних літаків, Бойко О. Р., Борщова І. П. (2010)
Шарапов В. М. - Поперечний акселерометр з зворотнім зв’язком, Плосконос Н. Ю. (2010)
Лежнюк П. Д. - Принцип найменшої дії в задачах технічної електродинаміки, Нагул В. І., Нетребський В. В. (2010)
Куценко В. П. - Новий підхід до електропункторної діагностики, Скрипник Ю. А., Трегубов Н. Ф., Шевченко К. Л. (2010)
Павлов С. В. - Проектування волоконно-оптичних сенсорів в контексті побудови оптико-електронних приладів дослідження периферійного кровоточу, Азаров О. Д., Василенко В. Б., Просоловський Р. В. (2010)
Бєлоусова О. В. - Аналіз сучасних методів візуалізації даних в неврології і нейрохірургії з точки зору їх діагностичної цінності, Злепко С. М., Белзецький Р. С., Аль-адемі Я. Т. (2010)
Кожем’яко В. П. - Структурна та функціональна організація телемедичної оптико-електронної системи дистанційного діагностування для визначення індексу здоров’я людини, Просоловська В. В. (2010)
Боровицкий В. Н. - Розподіл інтенсивності в околиці точки фокуса частково поляризованної високоапаратурної оптичної системи, Черная В. В. (2010)
Міхієнко Л. А. - Дифузний випромінювач змінної яскравості на основі оптично сполучених інтегруючих сфер, Гордієнко Ю. О. (2010)
Осадчук В. С. - Визначення вольт-амперної характеристики оптичного частотного перетворювача концентрації газу метану, Осадчук О. В., Прокопова М. О., Дудник Д. П. (2010)
Кожем’яко В. П. - Високошвидкісні паралельні волоконно-оптичні інтерфейси передачі даних, Маліновський В. І. (2010)
Натрошвили О. Г. - Оптоелектронний аналізатор для управління надлишковими пакетами, накопичиними в пікові моменти перевантаження комп'ютерних мереж, Парангишвили А. И., Натрошвили Н. О. (2010)
Стенцель Й. І. - Реологічні моделі молекули води та її сполук, Салдан Й. Р., Павлов С. В., Кожем’яко В. П. (2010)
Горбенко К. В. - Кам'яні предмети з колекції артефактів городища Дикий Сад (2012)
Лазаренко В. Г. - Архаический Аполлон и ранние восточноевропейские миграции (2012)
Островерхов А. С. - Використання природничих та технічних методів при вивченні археологічних пам'яток: петрографія, Смирнов О. І. (2012)
Зеркаль М. М. - Місце і роль недільних шкіл та факультативного навчання в системі освіти етноменшин України (1991 - 2011 рр.) (2012)
Хрящевська Л. М. - Взаємовідносини між релігійними конфесіями України на початку ХХІ століття та їх вплив на стабільність українського суспільства (2012)
Черкесова І. Г. - Етнічні мотиви у художньому текстилі Миколаївщини (2012)
Дегтярьов С. І. - Використання давніх форм чиновиробництва у державних цивільних установах на українських землях в останній чверті XVIII ст. (2012)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква України в умовах загострення революційної ситуації в Російській імперії в 60-х роках ХІХ століття (2012)
Кравченко О. В. - Доброчинність і створення училищ для глухонімих дітей в Україні (ХІХ- початок XX ст.) (2012)
Мартинів Ю. І. - Видавнича діяльність Почаївської Лаври (2012)
Шитюк М. М. - Справа Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації "Весна" (2012)
Ніколаєв І. Є. - Правова політика більшовиків у боротьбі з опозиційними партійними угрупованнями Радянської України періоду становлення тоталітарної системи (перша половина 1920-х років) (2012)
Шкварець В. П. - Осмислимо велич постаті І.Багряного - майстра українського слова, політичного діяча, патріота України (2012)
Шкварець В. П. - Неповторність та самобутність таланту О.Теліги,її готовність до самопожертви в ім'я ідеї свого народу (2012)
Будяков О. В. - Занепад та ліквідація есерівських партій Півдня України в першій половині 1920-х років (2012)
Кириленко В. П. - Допомога голодуючим у 1921-1923 рр. на Півдні України (2012)
Іванова Т. Ю. - Переслідування єврейського населення в 1920-1930-ті роки (за матеріалами південних областей УРСР) (2012)
Кондратюк Г. М. - Етноконфесійна політика щодо мусульман Криму в міжвоєнну добу (20-30-ті роки XX століття) (2012)
Калкутіна Н. В. - Становлення системи трудового використання іноземних військовополонених на території УРСР та нормативно-правове регулювання відносин радянської держави з даним контингентом (1939-1948 рр.) (2012)
Білоус О. П. - Умови формування перших партизанських груп і загонів на території північно-східної України (серпень 1941 - червень 1942 р.) (2012)
Кириленко А. О. - Промисловість Півдня України в період "хрущовської відлиги" (2012)
Бондарчук П. М. - Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х років), Даниленко В. М. (2012)
Сафонова Н. М. - Організаційно-ідеологічні засади вищої школи УРСР часів "стабілізації" (2012)
Звонкова Г. Л. - "Мирний атом" Чорнобиля і наука (2012)
Томаченко О. В. - Трансформація змісту шкільних програм з історії (1989 - 2010 рр.) (2012)
Кузовков В. В. - Політика Хозарського каганату у Східній Європі у VII - X ст. (2012)
Смирнов И. А. - Социальные традиции Речи Посполитой и Руси в XV- XVI вв. (2012)
Набока А. В. - Политика США относительно Тайваня в конце 60-х годов ХІХ века (2012)
Акунін О. С. - Велика Британія часів Георгів крізь призму історичних праць ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ладига О. І. - Військово-стратегічні плани СРСР на Чорному морі у 1940-42 рр. та італійський королівський флот (2012)
Юрченко В. В. - Історія Росії в офіційному баченні партійних ідеологів середини 1940-х - середини 1950-х років (2012)
Підберезних І. Є. - США та наслідки Другої світової війни на Тихому океані в історичній ретроспективі (2012)
Ковальков О. Л. - Військово-технічне співробітництво між СРСР і ДРА у квітні 1978 - грудні 1979 років (2012)
Кіш Є. Б. - "Європейська карта" країн Вишеградської четвірки: історія розвитку і формат співробітництва (2012)
Дібас О. А. - Проблема втрати інтелектуального потенціалу у російсько-американських відносинах кінець ХХ - початок ХХІ ст. (2012)
Ласінська М. Ю. - Вивчення археологічних пам'яток Нижнього Побужжя: історіографія проблеми (2012)
Пархоменко В. А. - Внутрішня політика Директорії УНР у грудні 1918 - січні 1919 рр. (за матеріалами мемуаристики) (2012)
Ругаль В. П. - Життя та діяльність двічі Героя Радянського Союзу В.С. Петрова: історіографічний аспект (2012)
Сліпущенко С. М. - Сучасна вітчизняна історіографія про репресії проти інтелігенції в радянській Україні в 20-30-х роках ХХ століття (2012)
Жиряков О. Ю. - Проблема періодизації Другої світової війни в сучасній російській історіографії (2012)
Нефьодов Д. В. - Рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х - 60-х рр. (2012)
Крайнік Р. М. - Матеріально-фінансове становище освітян України в роки хрущовської "Відлиги": сучасна вітчизняна історіографія (2012)
Шкварець В. П. - Про краєзнавство і морське знамено запорозьких козаків (2012)
Демидова І. В. - Розвиток культурно-спортивних осередків Миколаївщини в ХІХ - на початку ХХ століття (2012)
Єрмілов В. С. - Лікарняний збір у Миколаєві (1894-1917 рр.) (2012)
Дем'яненко Ю. М. - Біографії директорів Миколаївської чоловічої гімназії (2012)
Горбуров Є. Г. - Видатний суднобудівник (До 100-річчя з дня народження В.М. Андріанова), Горбуров К. Є. (2012)
Бабійчук Г. В. - Історіографічна спадщина краєзнавства Миколаївщини: погляд ХХІ ст. (2012)
РЕЦЕНЗІЇ (2012)
НАШІ АВТОРИ (2012)
Антонець В. Ф. - Комунікативні особливості діяльності спортсмена (2012)
Бонар Й. - Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бондар Н. Д. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму (2012)
Брижатий Є. І. - Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу (2012)
Бучинська Т. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу, Шумська С. Є. (2012)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації (2012)
Галатир І. А. - Психолого-педагогічні особливості явища соціального сирітства (2012)
Галімов А. В. - Щодо змісту естетичного виховання особистості (2012)
Гапченко О. В. - Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст. (2012)
Голова Н. І. - Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливостями: від ізоляції до інтеграції (2012)
Гомонюк О. М. - Основні підходи до визначення поняття "педагогічна культура" (2012)
Давидун М. А. - Практика соціально-педагогічної роботи щодо профілактики деструктивних релігійних впливів у молодіжному середовищі (2012)
Дзяна О. С. - Емпіричне вивчення особливостей сформованості конфліктологічної культури майбутнього фахівця сфери обслуговування (2012)
Добуш Ю. В. - Хорова творчість А. Веделя в контексті сучасного процесу едукації (2012)
Дяков С. І. - Методика проведення занять із бойового злагодження підрозділів інженерних військ (2012)
Ігнатовська Р. В. - Роль краєзнавчої роботи у громадянському вихованні курсантів (2012)
Іщенко Д. В. - Теоретичні основи формування естетичної складової професійної підготовки курсантів-прикордонників, Грязнов І. О. (2012)
Кобилянська І. В. - Ретроспективний аналіз організації профільного навчання у старшій школі Іспанії (2012)
Костенко Н. І. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей (2012)
Кошолап О. Ф. - Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в пореформений період (2012)
Кравчина Т. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження процесу сприйняття іншомовного наукового тексту (2012)
Кравчук Л. І. - Теоретичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників (2012)
Криворучко І. Я. - Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Курняк Л. М. - Екологічне виховання студентів ВНЗ, Курняк О. А. (2012)
Кустинський О. В. - Експериментальна перевірка моделі спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу (2012)
Лисак Г. О. - Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності, Король С. В. (2012)
Лисюк І. В. - Формування конгруентної особистості підлітків у міжособистісних відносинах (2012)
Луцький О. Л. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності офіцерів управління органу охорони державного кордону (2012)
Маслій О. М. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики (2012)
Міщик Л. І. - Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання (2012)
Москалюк О. І. - Особливості формування педагогічних понять у студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" (2012)
Мудра О. М. - Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей (2012)
Неклюєнко О. В. - Динаміка емоційних проявів як механізм адаптації першокурсників з особливими потребами до навчання (2012)
Ніцевич І. П. - Динаміка лідерства в студентській навчальній групі (2012)
Орловська О. В. - Толерантність та її сутнісні характеристики (2012)
Петльована Л. Л. - Аналіз основних напрямів удосконалення професійної освіти у вищих навчальних закладах (2012)
Польовик О. В. - Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ (2012)
Садовець О. В. - Активізація участі учнів старших класів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання (2012)
Сидорченко К. М. - Характеристика кореляційних зв’язків між соматотипом та фізичним здоров’ям у дітей загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Служинська Л. Б. - Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації (2012)
Солтик О. О. - Формування концептуальної моделі викладача з фізичного виховання на основі базової освіти та професійної діяльності, Флерчук В. В. (2012)
Теклюк Г. П. - Зміст сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії (2012)
Тернопільська В. І. - Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів (2012)
Тисячна Ю. О. - Соціально-психологічна характеристика суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків (2012)
Торічний О. В. - Методика організації неперервності професійної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності (2012)
Харук Т. Я. - Становлення закладів соціального виховання в Україні: історичний аспект (2012)
Чайковський М. Є. - Сучасний стан підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами, Соловей Т. В. (2012)
Шаран Р. В. - Провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні (2012)
Шевчук І. В. - Особливості виховання студентів академічної групи у вищих економічних навчальних закладах у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Янковець А. В. - Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Содержание (2010)
Дорофеев В. С. - Приветственное слово (2010)
Ексарева Н. М. - Вступительная статья (2010)
Кадурина А. О. - Дом Руссова. История и современность, Мазуренко Т. Н. (2010)
Токарь В. А. - Об истории памятника архитектуры – усадьбы Демидовой Сан-Донато и размышление о судьбах людей и зданий (2010)
Кадурина А. О. - История и символика дома В. В. Навороцкого в Одессе, Герасимова К. И. (2010)
Письмак Ю. О. - Шедевр пізньньоготичної архітектури Англії (особняк маєтку Окуеллс) (2010)
Польщикова Н. В. - Формирование славянского этноса и его строительной практики на территории Древней Руси (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство кельтов на территории Европы, Кирдогло О. О. (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство эпохи камня на территории Европы, Жебраковский Ю. С. (2010)
Герасимова Д. Л. - Женский стиль в архитектуре, Сапунова М. Ю. (2010)
Кадурина А. О. - Символика храма св. Татьяны в Одессе. Каноны и новаторство, Чабан А. Е. (2010)
Лінда С. М. - Мова форми в архітектурі історизму сучасної України. Термінологічний аспект (2010)
Панова Л. Н. - Основы метода архитектурного мониторинга городской среды (2010)
Диалло Л. Т. - Зрительные искажения и оптические иллюзии. Приемы их коррекции в архитектуре, Сусло В. А. (2010)
Ексарева Н. М. - Проблемы освоения прибрежных территорий Одессы, Саенко Д. Н. (2010)
Витвицкая Е. В. - Открытые световые объемы в современной архитектуре, Россошинский А. В. (2010)
Коптева Г. Л. - Роль художественного ритма "пороговых пространств" в формировании динамических градостроительных структур (2010)
Лапшина Е. Г. - Столетие наследия русского авангарда (2010)
Денисенко Ю. М. - Вдосконалення середовищних рішень сучасного міста (2010)
Денисенко Ю. М. - Історія і проблеми благоустрою Черкас в період з кінця ХІХ ст. по 1917 р., Денисенко К. В., Гамза І. В. (2010)
Беляков В. А. - Квартал - ячейка городской среды (2010)
Мельник А. Э. - Пластический язык архитектуры жилых зданий Одессы, Цаповская Л. В. (2010)
Ричков П. А. - Храмова архітектура міжвоєнної Волині і культурно-історичний контекст, Михайлишин О. Л. (2010)
Шубович С. А. - Дворцово-парковый ансамбль в Хотени, Черткова А. В. (2010)
Мельник Н. В - Реновация объекта культурного наследия как метод реконструкции, Марченко А. Д. (2010)
Герасимова Д. Л. - Синагога как историко-культурное явление, Лукашева М. В. (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство и его историко - этнические предпосылки эпохи меди на территории Европы, Литвакова С. В. (2010)
Гнідець Р. Б. - Світлове проявлення сакрального простору в архітектурі Українських храмів (2010)
Чень Л. Я. - Ансамбль Николаевской церкви в Бучачи (2010)
Тарас Я. М. - Конфігурація та організація церковних ділянок храмів українців Карпат (2010)
Ексарева Н. М. - Приемы гармонизации городской среды за счет включения мобильных объектов, Киселева А. А. (2010)
Денисенко Ю. М. - Приклади і тенденції історичного і сучасного розвитку архітектурного середовища Черкас та сучасного розвитку середовища інших міст, корисні або небажані для впровадження в архітектурне середовище Українських міст, Денисенко К. В. (2010)
Завадская О. И. - Глэм. Стилистическая тенденция XXI в. в дизайне интерьера (2010)
Наумчик О. И. - Экологические аспекты формирования общественно-коммуникационных пространств (2010)
Гордиенко Ю. С. - Структуроформирующие элементы природоинтегрированной архитектуры (2010)
Лу Пен - Тенденции соверенствования формирования архитектурной среды объектов туризма в Китае (2010)
Курилко Р. В. - Исследование малых рекреационных территорий в контексте подготовки современного специалиста ландшафтной архитектуры (2010)
Калинина О. И. - Возрастающее значение комфорта жилища и условий проживания (2010)
Тюрікова О. М. - Культурологічні основи підготовки студентів до професійної діяльності архітектора – дизайнера (2010)
Дудка О. М. - Взаємовплив творчих конкурсів у вітчизняному архітектурному процесі 1920 - 1930-х років (2010)
Список сокращений (2010)
Сведения об авторах (2010)
Summary (2010)
Кулик А. Я. - Реалізація фільтрації для цифрового оброблювання сигналів, Кривогубченко С. Г., Свєтлов А. В. (2011)
Бевз О. М. - Обчислювальні характеристики підстановочно-перестановочних мереж з s-боксами розміром 16х16 біт (2011)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення інформаційних середовищ на основі маскового методу (2011)
Romanuke V. V. - On optimizing WLF equation over experimental viscosity measurements by finite set of fixed temperatures with running Lw metric (2011)
Петрук В. Г. - Обробка зображень частинок для автоматизованого контролю забруднення водних середовищ, Кватернюк С. М., Левченко О. Ю., Гурко О. В. (2011)
Кожем’ко В. П. - Логіко-часові перетворення і синтез керуючих автоматів – структурних компонентів засобів візуалізації зображень, Дусанюк С. В., Дорощенков Г. Д. (2011)
Заболотна Н. І. - Архітектурні особливості та перспективи застосування розрядно-зрізових лінійно-алгебраїчних процесорів з плаваючою комою, Мусійчук І. В. (2011)
Кожем’яко А. В. - Оптико-електронна система знаходження та контролю за переміщенням транспортних засобів з розпізнавання державних номерних знаків, Кожем’яко В. П., Усанова М. В., Усанова Н. В. (2011)
Ліщинська Л. Б. - Ефективність комбінованих керованих елементів на основі однокристального узагальненого перетворювача іммітансу, Барабан М. В., Філинюк М. А. (2011)
Денисов М. О. - Фізичні аспекти математичного моделювання взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами (2011)
Заболотна Н. І. - Моделювання та аналіз мюллер-матричних зображень багатошарових полікристалічних мереж з детермінованими розподілами орієнтаційних та фазових параметрів, Шолота В. В., Левандовська Ю. Ю., Вербовецька О. Д. (2011)
Осинский В. И. - Перспективы RGB светодиодных устройств в медицине. Применение реверсивного включения светодиодов на пути получения интегрированных RGB источников белого света, Павлов С. В., Деминский П. В. (2011)
Денисов М. О. - Апаратура клінічної диференційної діагностики в гінекології, Корольова Т. В. (2011)
Івах М. С. - Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі, Косий Є. Р., Кожухар О. Т. (2011)
Боровицкий В. Н. - Розподіл інтенсивності в околиці точки фокуса частково поляризованої високоапаратурної оптичної системи, Черная В. В. (2011)
Тарновський М. Г. - Аналіз принципів використання лінзових елементів для формування світіння сегментів великоформатних світлодіодних семисегментних індикаторів (2011)
Кравченко С. Ю. - Багатоканальні системи для оптичного емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів травлення мікроструктур, Кравченко Ю. С., Осадчук В. С. (2011)
Осадчук В. С. - Способи підвищення точності оптичних перетворювачів концентрації газів, Яремчук В. Ф., Ільченко О. М., Смішний С. М. (2011)
Шарпан О. Б. - Оптоелектронний сенсор з цифровим інтерфейсом для задач фото плетизмографії, Мосійчук В. С. (2011)
Кучерук В. Ю. - Метод компенсації температурної похибки оптико-абсорбційних інфрачервоних перетворювачів концентрації газової суміші, Дудатьєв І. А. (2011)
Штовба С. Д. - Размещение базовых станций беспроводных широкополосных сетей с помощью муравьиного алгоритма оптимизации, Ермолев С. Ю., Карташевский В. Г. (2011)
Кожем’яко В. П. - Теоретичні основи побудови спектроенергетичних перетворювачів, Слободяник А. Д., Ярославский Я. І., Кожем’яко А. В. (2011)
Дорощенков Г. Д. - Оптоелектронний інформаційний пристрій для регулювання дорожнього руху, Дусанюк С. В., Ігнатенко О. Г. (2012)
Яровий А. А. - Багаторівневі паралельно-ієрархічні системи та їх комп'ютерне моделювання (2012)
Кичак В. М. - Оцінка роздільної здатності алгоритму лінійного передбачення, Лєнков Є. С., Лоза В. М., Кольцов Р. Ю. (2012)
Бевз О. М. - Підвищення ефективності динамічного розподілення пам’яті в оптоелектронних системах, Васюра А. С., Лісовенко А. І. (2012)
Мартинюк Т. Б. - Організація базових нейроструктур, Кожем’яко А. В., Фофанова Н. В., Медвідь А. В. (2012)
Кожем’яко В. П. - Порівняльний аналіз оптоелектронних інтегральних схем на базі матриць смарт-пікселів, Дорощенко Г. Д., Мартинюк Т. Б., Гуцол О. М. (2012)
Майданюк В. П. - Нові підходи до реалізації оптоелектронних логіко- часових систем для перетворення і ущільнення зображень, Кириченко О. В. (2012)
Шкуліпа П. А. - Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом, Жердєв М. К., Лєвков С. В. (2012)
Осинский В. И. - Температурные и концентрационные свойства, Деминский П. В., Ляхова Н. Н., Моторный А. П., Масол И. В., Суховий Н. О. (2012)
Лисенко Г. Л. - Лазери поверхневого випромінювання з вертикальним об’ємним резонатором для побудови масивів оптоелектронної пам’яті, Костюченко Д. С. (2012)
Клепіковський А. В. - Визначення власних резонансних частот багатокаскадних термоелектричних елементів та оцінка їх впливу на роботу електромеханічних резонансних пристроїв (2012)
Микитюк З. М. - Зміна динамічних характеристик холестеричних рідких кристалів під впливом нанорозмірних домішок, Фечан А. В., Сушинський О. Й., Шимчишин О. Й., Коцун В. І. (2012)
Кожем’яко В. П. - Оптично-керований комутатор на основі фотонних кристалів, Іванов О. А. (2012)
Барило Г. І. - Апаратно-програмне забезпечення лікувального процесу в оториноларингології з неперервним оптико-електронним тестуванням біооб’єкта, Готра З. Ю., Зазуляк А. М., Кіцера О. О., Кожухар О. Т., Кус Н. І. (2012)
Ткачук Р. А. - Підвищення інформативності та швидкодії біотехнічних систем, Цуприк Г. Б., Яворський Б. І. (2012)
Заболотна Н. І. - Аналіз оптичних і поляризаційно-кореляційних приладів і систем для діагностики фазово- неоднорідної структури шарів біологічних тканин і рідин, Ігнатенко О. Г., Радченко К. О., Краснощока А. К. (2012)
Маліновський В. І. - Метод та оптичний сенсор підвищення точності неінвазивного моніторингу концентрацій показників крові людини (2012)
Кошевая Л. А. - Обеспечение аналитической надежности результатов клинических лабораторных исследований (2012)
Кожем’яко В. П. - Аналітичні аспекти реалізації систем з оброблення біомедичних зображень на основі відеографічних технологій, Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. (2012)
Семчук О. Ю. - Теплові ефекти при взаємодії потужного лазерного випромінювання з поверхнею напівпровідникових матеріалів, Гаврилюк О. О. (2012)
Кожем’яко В. П. - Локальні геоінформаційно-енергетичні мережі на новітніх волоконно-оптичних лініях із спектротрансформаторним живленням, Маліновський В. І., Ярославський Я. І., Мороз В. В., Штельмах О. О. (2012)
Микитюк З. М. - Температурний сенсор на основі селективного відбивання в рідких кристалах, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Барило Г. І., Бойко О. В., Іванюк Х. Б., Турик П. М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського