Рудь Н. Т. - Роль інноваційних стратегій у підвищенні інноваційного потенціалу регіону (2010)
Саух І. В. - Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі (2010)
Світлишин І. І. - Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Світлишина І. А. - Інноваційний розвиток землекористування: теоретико-методологічний аспект (2010)
Семенюк Л. І. - Фактори та критерії конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сучасних умовах ринкових відносин, Медончак М. М. (2010)
Сломчинська С. О. - Формування ринку інвестиційної нерухомості в Україні (2010)
Смірнов О. О. - "Конкурентоспроможність песоналу" в системі категорій економіки праці (2010)
Сорока С. П. - Конкурентоспроможність національної економіки та чинники, що впливають на неї (2010)
Тарасюк Г. М. - Нормативне забезпечення планування та контролю якості продукції як основа конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2010)
Тендюк А. О. - Теоретичний підхід до трактування сутності конкурентоспроможності міста, Покидюк О. В. (2010)
Тертиця О. О. - Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств (2010)
Федірко В. В. - Методичні підходи до розрахунку прибутковості клієнта для банку (2010)
Харчишина О. В. - Властивості організаційної культури: системний підхід (2010)
Чугаєвська С. В. - Проблеми якості молочної продукції в умовах вступу України до СОТ (2010)
Шваб Л. І. - Трансформація трудового потенціалу підприємства в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт (2010)
Шиманська В. В. - Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини (2010)
Шуліченко Т. В. - Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні (2010)
Янковська О. І. - Особливості інновацій в сільському господарстві (2010)
Возняк С. - Філософія як "культура душі” (2013)
Гнатюк Я. - Стратегії редукції історії філософії до філософської логіки й філософської евристики (2013)
Сабадуха В. - Обґрунтування онтологічних критеріїв індивідуального та суспільного буття (2013)
Дойчик М. - Постановка й розв’язання проблеми гідності людини в Новочасній європейській філософії (2013)
Голянич М. - Прогностичні ідеї Василя Стефаника (2013)
Винник У. - Особливості розгляду Х. Ортегою-і-Гассетом взаємовпливу техніки й формування "масової людини" (2013)
Нікульчев М. - Інтерсуб’єктивність людського духу П. О. Флоренського як соціальний аспект принципу всеєдності (2013)
Возняк C. В. - Значення екзистенціалів для Гайдеґґерівського розуміння сутності мислення (2013)
Ларіонова В. - Моральне відчуження (етико-філософський аналіз) (2013)
Надурак В. - Основні напрями впливу релігії на суспільну мораль (2013)
Радченко О. - Гідність сучасної людини як моральна основа якості життя (2013)
Демків Т. - Трансформація моральних пріоритетів на шляху до гендерної рівності (2013)
Рохман Б. - Проблеми моралі: теорія та практика (Роздуми після конференції) (2013)
Скальська Д. - Естетичний антропологізм: витоки й традиції (2013)
Яремак А. - Людиномірність естетичного ідеалу в українській філософській думці (2013)
Ірдинєнко К. - Естетичні концепції танцю в контексті західноєвропейського постмодерністського мистецтва (2013)
Макарова А. - Дві моделі відносин людини із божественним у працях Ансельма Кентерберійського (2013)
Качмар С. - Проблема співвідношення віри й знання в ученні Климента Олександрійського (2013)
Мороз В. - Специфіка відносин УГКЦ і держави в умовах поліконфесійності (2013)
Білоус С. - Світ православ’я в контексті методики викладання релігієзнавства (2013)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до діагностики інтелекту (2013)
Качак Н. - Філософське осмислення буття людини крізь призму сучасних біотехнологій (2013)
Литвин-Кіндратюк С. - Інвектива як вияв деритуалізації міжпоколінної взаємодії (2013)
Когутяк Н. - "Розумію, що ви розумієте”, або Теорія психічного в дітей у нормі та при розладах аутичного спектра (2013)
Парцей Н. - Особливості самооцінки своєї зовнішності студентками з різними показниками індексу маси тіла, Сидорик Ю. (2013)
Paliy А. - Cognitive styles in the structure of integral individuality (2013)
Мотрюк В. - Особливості психологічної підготовки медичних працівників для роботи в дитячих лікувально-профілактичних закладах (2013)
Безукладова Л. - Светская духовность и ее праксиологическое измерение (2013)
Личковах В. - Культурологічні виміри соціальної роботи (2013)
Загорулько М. - Краса "внутрішньої людини” в духовній культурі українського бароко (2013)
Піщанська В. - Релігійно-естетичний синкретизм у духовній культурі українського козацтва (2013)
Дмитерко(Плахотнюк) Ю. - Роль журналістики в розвитку духовності людини (2013)
Рибченко Л. - Культура громадянського суспільства як умова розвитку дітей з особливими потребами (2013)
Файзулліна Г. - Співвідношення конкордизму й дискордизму у вченні В. Винниченка про духовне здоров’я як основу щастя (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до подання статей (2013)
Видавець (2013)
Ярош Д. В. - Політика українізації періоду Центральної Ради: суть, правові засади та наслідки (2008)
Ковальова С. Г. - Крадіжка у системі норм Судебника Казимира 1468 року (2008)
Музика Л. А. - Про деякі форми участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, Музика-Стефанчук О. А. (2008)
Зозуля О. І. - Шляхи оптимізації відносин Президента України з Секретаріатом Президента України (2008)
Мельников О. Г. - До питання договірно-правового оформлення державного кордону України (2008)
Тимченко Г. П. - Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу (2008)
Кулініч О. О. - Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом, Боднарчук К. М. (2008)
Письменна О. П. - Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів (2008)
Пунда О. О. - Реалізація основних конституційних прав людини за цивільним законодавством України (2008)
Чорна Ж. Л. - Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України (2008)
Міщук В. В. - Проблеми формування глобального цивільно-правового режиму відповідальності за ядерну шкоду (2008)
Тераз Р. І. - Сторони зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2008)
Воронюк О. О. - Генезис уявлень про юридичну особу як суб’єкта права (2008)
Гаврік Р. О. - Сутність та зміст законної сили рішення суду у цивільній справі (2008)
Гуменюк Н. Р. - Механізм укладення договору на торгах у виконавчому провадженні (2008)
Славова Н. О. - Порядок припинення діяльності кредитних спілок (2008)
Саблук С. А. - Правосуб’єктність як елемент правового статусу дитини (2008)
Курочкин С. А. - Признание и приведение в исполнение в российской федерации иностранных судебных и арбитражных решений по экономическим спорам (2008)
Станіславський В. П. - Договір контрактації продукції насінництва (2008)
Бляхарський Я. С. - Правові ознаки оптового ринку електричної енергії в Україні (2008)
Таликін Є. А. - Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі (2008)
Городок Н. В. - Щодо визначення поняття "якість будівельних робіт” (2008)
Алєксєєв С. О. - Місце міжнародного господарського процесуального права в системі сучасного міжнародного права (2008)
Костяшкін І. О. - Правові аспекти продажу частини земельної ділянки (2008)
Домбровський С. Ф. - Особливості та правові проблеми здійснення аграрної реформи в Україні (2008)
Станішевський М. Б. - Громадськість як суб’єкт екологічних правовідносин (2008)
Кабачинський М. І. - Розвиток нормативно-правової бази, спрямованої на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, Казимирчук О. Я. (2008)
Ящищак О. Р. - Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг (2008)
Кушнір І. П. - Розвиток взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з Державною прикордонною службою України в сфері охорони державного кордону (2008)
Бортняк В. А. - Окремі питання правового супроводження погашення податкової заборгованості (2008)
Кривцун І. С. - Об’єкт, предмет та суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2008)
Дудоров О. О. - Про місце норм, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на систему оподаткування, у системі Особливої частини Кримінального кодексу України (2008)
Джурич О. - Злочини у податковій сфері за законодавством Сербії (2008)
Виговський Д. Л. - Феноменологія кримінальної субкультури, Виговська А. В. (2008)
Кравчук С. Й. - Причини поглиблення та шляхи подолання економічної злочинності (2008)
Маркова К. М. - Поняття еутаназії та еутанатичне вбивство в кримінальному праві Республіки Польща (2008)
Сорока С. О. - Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2008)
Колган В. П. - Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві (2008)
Симчук А. С. - Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи після Судової реформи 1864 року (2008)
Самодін А. В. - Забезпечення недоторканості особистого життя людини у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства (2008)
Мірошников І. Ю. - Правоповідомлювана діяльність суду в кримінальному судочинстві (2008)
Луцький А. І. - Наукові можливості психолога в забезпеченні потреб суду другої інстанції доказовою експертною інформацією (2008)
Сіцінський А. С. - Державне управління в особливих умовах діяльності (2008)
Есимова Ш. А. - Государственный менеджмент предпринимательского рынка Республики Казахстан (2008)
Лахижа М. І. - Поняття "публічна влада” та "публічна адміністрація” у законодавстві Республіки Польща (2008)
Кохан С. О. - Концепція контролю у державному управлінні (2008)
Радиш Я. Ф. - Роль Національного канцер-реєстру України в реформуванні державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню, Бугайцов С. Г., Рингач Н. О., Акімов О. О. (2008)
Баланда А. Л. - Система соціальних індикаторів національної безпеки: еволюція наукових поглядів та проблема формування (2008)
Дарманська І. М. - Моделювання навчального процесу як один із основних шляхів планування підготовки управлінців гуманітарної сфери (2008)
Довгань В. І. - Реалізація управлінського процесу в галузі ветеринарної медицини (2008)
Алексєєв В. М. - Майбутній розвиток державотворення: від традицій до реалій (2008)
Надюк З. О. - Права медичних працівників на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Щепанський Е. В. - Управління туристично-рекреаційною сферою України в умовах підготовки до ЄВРО-2012 (2008)
Кемел М. - Профессионализация кадров в системе государственной службы Республики Казахстан, Жолшибеков Н. А. (2008)
Шпекторенко І. В. - Знання, уміння, навички у структурі професійної мобільності державного службовця (2008)
Артеменко Н. Ф. - Атестація та оцінка державних службовців як важливий чинник управління їх професійним удосконаленням (2008)
Кобеев А. К. - Проблемы развития местного государственного управления и самоуправления в Казахстане (2008)
Айтаханов К. - Сельское хозяйство Казахстана до и после принятия государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан (2008)
Підгородецька С. М. - Проблеми інвестування структурної перебудови економіки України, Зелик Г. Г. (2008)
Альошкін В. С. - Система показників оцінювання ефективності соціально-економічних результатів діяльності підприємства, Гречишкіна О. О. (2008)
Митрохіна Ю. П. - Комплексна система стратегічного маркетингового управління збутом (2008)
Гавриш В. П. - Тенденції інноваційного розвитку Хмельницької області, Гавриш Г. І., Гулько Л. Г. (2008)
Терещенко Т. В. - Стан та перспективи реалізації програми сусідства Європейського Союзу в Україні (2008)
Луцька Н. І. - Координація інвестиційної діяльності Івано-Франківської області (2008)
Синчак В. П. - Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах вступу України до СОТ (2008)
Колодний А. М. - Християнство тільки починається (2008)
Виговський Л. А. - Релігійні інституції та організації як чинник демократизації суспільного життя в Україні (2008)
Недюха М. П. - Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні, Лукашевич М. П. (2008)
Бодак В. А. - Релігія і культура: актуальні аспекти їх філософсько-богословського осмислення (2008)
Яроцький П. Л. - Римо-католицизм в Україні: стан, тенденції розвитку (2008)
Клімачова А. В. - Самоорганізація українського суспільства як умова державотворення (2008)
Гуменюк О. Г. - Психолого-педагогічна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності викладача вищого навчального закладу (2008)
Білоусов Ю. В. - Актуальне дослідження проблем судових актів (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2011)
Приставка П. О. - Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачі моделювання аналогових сигналів (2011)
Приставка П. О. - Поповнення послідовностей станів неоднорідних об'єктів під час руху на площині, Ассаул А. В. (2011)
Рябий М. О. - Побудова уточнених контрастних фільтрів для задач обробки цифрових зображень (2011)
Романюк В. В. - Оптимальный выбор уравнения температурной зависимости вязкости расплава рециклатов полиэтилентерефталата с использованием минимизации метрики функционального пространства (2011)
Медведєв Д. Г. - Алгоритм визначення геометричних параметрів еозинофілів за допомогою сплайнів (2011)
Байбуз О. Г. - Складові інформаційного забезпечення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом, Кузьма К. Т. (2011)
Дубан Р. М. - Архітектура інформаційної системи підтримки тестового контролю знань "Logit" (2011)
Островский А. В. - Система поддержки принятия управленческого решения в составе системы управленческого учета, Яковенко А. Г. (2011)
Шелевицький І. В. - Технологія роботи з зображеннями великих розмірів у комп'ютерній мережі, Юрко О. В. (2011)
Хорольский П. Г. - Разработка математической модели генерирования технических инноваций (2011)
Приставка О. П. - Підтримка прийняття рішень у задачах кластерного аналізу, Сидорова М. Г. (2011)
Карпов О. М. - Генетичний алгоритм при навчанні нейронної мережі для розпізнавання функціонального стану людини, Глушак К. М., Коричковська О. С. (2011)
Міхнєва Г. П. - Інформаційна технологія обробки інформації в інтелектуальній системі керування координатно-вимірювальної машини (2011)
Швацька Ю. І. - Оцінка згортки розподілу Вейбулла шляхом розкладання в ряд, Приставка О. П. (2011)
Архангельська Ю. М. - Локальна геоінформаційна система "AquaGIS" (2011)
Мацуга О. М. - Обчислювальна схема ідентифікації розподілів з класу нормального, Шубіна Г. С. (2011)
Ємел'яненко Т. Г. - Побудова короткотермінових прогнозів з використанням математичного апарату нечіткої логіки, Самарська Д. Л. (2011)
Байбуз О. Г. - Оцінка якості діагностики при хронічному холециститі за допомогою автоматизованої системи, Домащенко І. М., Ємел’яненко Т. Г., Щербиніна М. Б., Закревська О. В. (2011)
Карпов О. Н. - Графо-аналитический метод определения границ сегментации речевых сигналов, Глушак К. Н., Лучинкина О. И. (2011)
Земляна С. В. - Застосування послідовного аналізу при контролі надійності в нестаціонарних режимах: загальні положення (2011)
Белінська Я. В. - Міжнародні ініціативи групи країн G-20 щодо підвищення конкурентоспроможності у посткризовий період та можливості їх застосування в Україні (2011)
Бордун О. Ю. - Стратегія використання центрів народних ремесел як об'єктів пізнавального та культурного туризму Карпатського регіону України (2011)
Боровик П. М. - Вдосконалення інструментарію державного регулювання земельних відносин селянських домогосподарств, Ярошевич О. Я. (2011)
Буднікевич І. М. - Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу (2011)
Веремей С. А. - Стан та тенденції розвитку ринків праці в Україні (2011)
Вдовенко Н. М. - Науково-теоретичне обґрунтування методологічних аспектів формування та прогнозування ціни на ринку (2011)
Височин І. В. - Теоретико-методологічні передумови розробки концепції управління товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі (2011)
Герасимчук Н. А. - Конкурентоспроможність аграрного сектору України в умовах світової продовольчої кризи (2011)
Глєбова А. О. - Розвиток туристичних підприємств і організацій в реаліях сучасної економічної ситуації (2011)
Григорашова С. С. - Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Чернівецькій області (2011)
Дерюгіна О. Ю. - Оптимізація інвестиційної діяльності індустрії туризму в системі нової економіки (2011)
Довженко О. О. - Перспективи розвитку логістики на українських підприємствах, Мельничук О. С. (2011)
Дунаєвська О. Ф. - Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення "Євро-2012", Козловський О. Ю., Коткова Т. М. (2011)
Дунська А. Р. - Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства (2011)
Дядін А. С. - Підвищення ефективності маркетингових стратегій суб’єктів господарювання (2011)
Дяченко Л. А. - Формування ефективного механізму управління туристичними послугами для зарубіжних споживачів (2011)
Ільїна М. В. - Оцінка питомого природо-рекреаційного потенціалу регіонів України (2011)
Колесник О. О. - Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні (2011)
Коніщева Н. Й. - Напрями удосконалення управління логістичною діяльністю на промислових підприємствах, Трушкіна Н. В. (2011)
Колосінська М. І. - Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії "туризм" (2011)
Коновал В. В. - Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2011)
Корж Н. В. - Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової сталого розвитку туризму в Україні, Заноско О. В. (2011)
Котенко Р. М. - Як радянська молодь "зазирала" за "залізну завісу" (З історії діяльності Бюро молодіжного міжнародного туризму "Супутник" Івано-Франківщини у 1970-80-х роках) (2011)
Куценко В. І. - Розвиток сільського туризму в контексті реалізації моделі "Зелене зростання" (2011)
Ларіна Т. Ф. - Інститут держави в контексті набуття структурної конкурентоспроможності економікою України (2011)
Маковоз О. С. - Економічна безпека держави: регіональний аспект (2011)
Максимова Ю. О. - Моделювання, аналіз і оптимізація бізнес-процесів комерційного банку з використанням сучасних технологій (2011)
Маначинська Ю. О. - Фінансово-економічні результати діяльності готелів як важливої складової туристичної індустрії: системний підхід (2011)
Мандюк Н. Л. - Застосування інструментів маркетингового управління в процесі розвитку регіональних рекреаційних систем (2011)
Мартинова Н. С. - Ретроспектива розвитку професії менеджера з туризму: історичний контекст (2011)
Мельниченко С. В. - Управлінський механізм розвитку туристської дестинації (2011)
Мігущенко Ю. В. - Системно-структурні характеристики туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроінтеграції (2011)
Мілай О. І. - Роль інвестиційної політики підприємства в формуванні системи його економічної та фінансової безпеки (2011)
Мілашовська О. І. - Організаційна форма процесу розвитку туризму на місцевому і регіональному рівнях (2011)
Одинцова Т. М. - Формування системи контролінгу витрат для забезпечення сталого збалансованого розвитку підприємства, Сорокіна С. В. (2011)
Онищук Н. В. - Критичний аналіз базових моделей організації регіонального туристського виробництва в Україні та за кордоном (2011)
Павленко Н. В. - Необхідність зміни пріоритетів конкурентної політики України в умовах глобалізації (2011)
Пильтяй О. В. - Сучасні концепції та підходи до визначення державно-приватного партнерства (2011)
Попадюк О. В. - Умови залучення іноземних інвестицій у підприємство, Піцул А. В., Ватаманюк Т. В. (2011)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка наслідків зовнішньоекономічної діяльності у макроекономічних результатах економіки України (2011)
Пунько Б. М. - Пріоритети розвитку сільського зеленого туризму як спонукального фактора синергічного відтворення економіко-екологічного потенціалу, Пастернак Б. Р., Христук Ю. С. (2011)
Пурська І. С. - Особливості дослідження соціально-культурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності туристичних підприємств (2011)
Рижкова А. В. - Підвищення енергоефективності підприємств як основа їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2011)
Рудинська О. В. - Проблеми та шляхи підвищення якості готельних послуг в Одеському регіоні, Гуртова О. С. (2011)
Сидорук С. В. - Принципи територіальної організації готельних послуг (2011)
Сімченко Н. О. - Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, Мохонько Г. А. (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "Кам'янець": логістичний вимір в контексті розвитку туризму в Україні та Польщі (2011)
Сокол Т. Г. - Напрями професійної підготовки фахівців туризму у ВНЗ України (2011)
Стоян К. С. - Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток (2011)
Ткаченко С. О. - Розвиток інвестиційної діяльності суб'єктів сфери обігу (2011)
Хромушина Л. А. - Сутність та принципи еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Циганюк Н. Є. - Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України (2011)
Чала Ю. В. - Формування національного бренду України в контексті інтеграції до світової економічної спільноти, Кузнєцова Д. І., Расторгуєва О. О. (2011)
Черданцева І. Г. - Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні, Клипач А. Я. (2011)
Черкасова С. О. - Економічний інструментарій управлінського моніторингу конкурентоспроможності промислових підприємств у процесі формування механізму її організаційно-економічного забезпечення (2011)
Шиманська В. В. - Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку (2011)
Титул, зміст (2012)
Архангельска Ю. М. - Апроксимація неперервних випадкових процесів марковськими в системі гідрохімічного моніторингу, Самарець Ю. В. (2012)
Байбуз О. Г. - Групування пунктів гідрохімічного спостереження за схожістю хімічного складу води з урахуванням часових змін, Сидорова М. Г. (2012)
Ватковський С. А. - Нечеткие модели марковских процессов в теории надежности, Емельяненко Т. Г. (2012)
Говоруха В. Б. - Проблема формального відображення змісту тексту, Лебідь О. Ю. (2012)
Дегтярьов А. А. - Симплістичний метод тематичної ідентифікації натурально мовного тексту на основі базових характеристик фактичного розподілу ключових термінів у тексті, Зайцева Т. А. (2012)
Ємел'яненко Т. Г. - Інформаційна технологія побудови прогнозів з використанням математичного апарату нечіткої логіки для фінансових часових рядів (2012)
Пирогова Я. В. - Розробка інформаційної технології короткострокового прогнозування нечітких часових рядів, Ємел'яненко Т. Г. (2012)
Земляна С. В. - Обчислювальні схеми послідовного аналізу при контролі надійності з неперервною вибіркою (2012)
Карпов О. М. - Розробка алгоритмів і програм синтезу якісного мовлення за правилами, Чебров К. Г. (2012)
Луценко О. П. - Огляд методів пошуку розладнань і перспективи їхнього застосування у технічному аналізі біржових котирувань, Байбуз О. Г. (2012)
Лучинкіна О. І. - Розробка алгоритмів і програм розуміння та синтезу шепітної мови, Карпов О. М., Матвеєнко А. Г. (2012)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми ідентифікації сплайн-розподілів за ймовірнісним папером, Шубіна Г. С. (2012)
Мацуга О. М. - Програмне забезпечення відновлення розподілів за малими вибірками, Басова Г. О. (2012)
Приставка П. О. - Оцінка параметра експоненціального розподілу у випадку малої вибірки, Чолишкіна О. Г. (2012)
Приставка П. О. - Процедури небінарного subvision на основі лінійних В-сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому (2012)
Рузова Т. А. - Модельные агрегаты дисперсий. Декомпозиция по структуре (2012)
Концеба С. М. - Економічно-математична модель оптимального розвитку ріпаківництва в сільсько-господарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення. (2013)
Овсієнко Н. В. - Методичні підходи маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств. (2013)
Тадеєв Ю. П. - Про одну задачу оптимального економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом. (2013)
Мельников Ю.О. - Статичне оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів Греції та Німеччини. (2013)
Степаненко О. П. - Система корпоративного управління в банківському секторі України. (2013)
Петренко Л. М. - Аналіз рівня впливу загроз на фінансову безпеку підприємства з використанням методів нечіткої логіки. (2013)
Ігнатова Ю. В. - Мультипотокова однофазова модель управління зернопереробним підприємством. (2013)
Кравченко Т. В. - Моделювання діяльності об’єкта господарювання. (2013)
Суслов О. П. - Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві., ТІшков Б. О. (2013)
Бєгун А. В. - Оцінка методів дослідження системних характеристик діяльності елеватора., Ігнатова Ю. В. (2013)
Бєгун А. В. - Особливості перевірки властивостей безпеки програм методами статичного аналізу. (2013)
Катуніна О. С. - Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки. (2013)
Семашко К. А. - Моделювання тіньової та легальної економік без взаємовпливу між ними. (2013)
Ващаєв С. С. - Статистична оцінка зайнятості на малих підприємствах в розподілі за видами економічної діяльності. (2013)
Долінський Л. Б. - Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації., Піскунова О. В., Горкун О. О. (2013)
Кіщенко О. В. - Аналіз переваг та ризиків, які виникають в процесі впровадження систем електронного документообігу. (2013)
Ковалевський Ю. А. - Статистичний аналіз попиту та пропозицій робочої сили в Україні. (2013)
Романенко І. О. - Вплив трудової міграції на формування ринку праці в Україні. (2013)
Федько Я. В. - Статистичний аналіз розміру виторгу від реалізації продукції підприємства чорної металургії. (2013)
Скіцько В. І. - Інтернет-магазин як логістична система. (2013)
Дербенцев В. Д. - Моделювання середньострокових економічних циклів. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту., Медвідь Т. І. (2013)
Говоруха В. Б. - Механізація і автоматизація діловодних процесів, Дубель О. В. (2013)
Карпов А. А. - Алгоритми моделювання біомеханіки артикуляції губ людини на основі B-сплайн-поверхонь, Карпов О. М., Журба Д. С. (2013)
Івахнік Г. В. - Інформаційна технологія перевірки гіпотези про параметри нормального розподілу на основі послідовного аналізу, Земляна С. В. (2013)
Сидорова М. Г. - Застосування ансамблів алгоритмів для підвищення стійкості результатів кластеризації (2013)
Мацуга О. М. - Інформаційна технологія короткострокового прогнозування первинної інвалідності в Україні, Дроздова І. В. (2013)
Приставка П. О. - Дослідження В-сплайна шостого порядку та їх лінійної комбінації, Чолишкіна О. Г. (2013)
Волченко Ю. К. - Інформаційна технологія та програмне забезпечення розпізнавання облич, Ємел’яненко Т. Г. (2013)
Колдунова А. А. - Обзор методов и программных продуктов прогнозирования землетрясений, Емельяненко Т. Г. (2013)
Луценко О. П. - Відновлення форми розподілу точок розладнань на часовому ряді валютних котирувань, Байбуз О. Г. (2013)
Байбуз О. Г. - Системи управління дистанційним навчанням, Харченко Н. І. (2013)
Карпов О. М. - Визначення значущих параметрів мовного сигналу за допомогою колоколоподібних функцій, Глушак К. М. (2013)
Пирогова Я. М. - Побудова поверхонь за допомогою технології t-сплайнів, Байбуз О. О., Мащенко Л. В. (2013)
Байбуз О. Г. - Деякі аспекти використання інформаційних технологій при оцінці впливу забруднення довкілля важкими металами на адаптаційні можливості дітей, Рублевський В. Д., Рублевська Н. І. (2013)
Єрмоленко О. А. - Основні інструменти державного регулювання в енергетичній галузі України (2013)
Почтовюк А. Б. - Просторова структура дослідження раціональності діяльності вищої освіти (2013)
Забаштанська Т. В. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності функціонування комунального сектора економіки (2013)
Вдовенко С. М. - Методологія дослідження розвитку регіонального ринку автотранспортних послуг, Вдовенко Ю. С. (2013)
Бондаренко В. М. - Формування конкурентних переваг на основі оптимізації використання ресурсного потенціалу (2013)
Левківський В. М. - Людський капітал та його роль у професійному відборі кадрів в Україні, Єфремов В. В. (2013)
Лавров К. Є. - Податкове навантаження на трудові доходи в Україні як фактор забезпечення економічного зростання (2013)
Сахно Є. Ю. - Визначення вірогідності реалізації довгострокових проектів, Сідін Е. П., Сахно К. Є. (2013)
Костюченко Т. І. - Роль менеджменту в сучасному управлінні персоналом у кризовий період (2013)
Косач І. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності молочної галузі в контексті зовнішньоекономічних відносин, Лелюк А. О., Сівель Ю. Ю. (2013)
Мазуренко В. П. - Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі (2013)
Фурманець К. Л. - Комплексна оцінка ефективності управління зовнішнім державним боргом як інструмент оптимізації боргової політики держави в умовах глобалізації (2013)
Кальченко О. М. - Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери (2013)
Абакуменко О. В. - Криза фінансового ринку: межі розширення системи, Повжик К. В. (2013)
Демченко М. Ю. - Глобальні золотовалютні резерви: сучасний стан та прогноз (2013)
Косаревич Н. Б. - Міжбюджетні відносини як інструмент бюджетного регулювання (2013)
Артемов С. Г. - Джерела фінансування інвестицій та їх вплив на інвестиційний клімат України (2013)
Голуб К. В. - Загальні тенденції та особливості розвитку банківської системи України у посткризовий період, Голуб В. М. (2013)
Клименко Т. В. - Перспективи нарощування фінансового потенціалу зовнішніх інвесторів у Чернігівській області (2013)
Настич Т. П. - Фінансове забезпечення освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Безуглий І. В. - Наукові аспекти формування рекреаційно-туристичного бренду України, Рябов І. Б. (2013)
Мороз Н. В. - Бібліометричний та наукометричний аналіз збірника наукових праць "Науковий вісник ЧДІЕУ” як один з критеріїв оцінки наукової діяльності вищого навчального закладу ЧДІЕУ, Баклажко О. П. (2013)
Відомості аспірантури (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2013)
Балакирева А. Г. - О широком применении модели лесли к изучению динамических систем, Мелащенко О. П. (2013)
Дирів М.Я. - Оптимізація повної смуги підсилення світла в одномодовому волокні Truewaverstm, Коротков П.А., Фелінський Г.С. (2013)
Зубрилин К.М. - Уплощающие свойства полного лифта инфинитезимального проективного преобразования (2013)
Колосова С.В. - О построении итерационных методов решения краевых задач для нелинейных эллиптических уравнений, Луханин В.С., Сидоров М.В. (2013)
Курапов С.В. - Построение топологического рисунка графа с циклическими фрагментами, Чеченя В.С. (2013)
Леонова М.В. - Моделювання задач складання розкладу занять у ВНЗ:огляд та різні підходи до розв'язування (2013)
Лисняк А.А. - Способ построения дискретных математических моделей геометрических обьектов,заданных с помощью r-функций (2013)
Ольховська О.В. - Про збіжність ітераційного методу розв'язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу на переставленнях (2013)
Ольшанский В.П. - О решении уравнения мерщеского для скорости вертикального движения шара с экспоненциальным убыванием радиуса, Ольшанский С.В. (2013)
Панасенко Є.В. - Розв'язання двоточкової лінійної крайвової задачі оптимального керування (2013)
Решевская Е.С. - Моделирование контактного взаимодействия эластомерной футеровки с металлическим шаром на основе моментной схемы конечного элемента (2013)
Romanuke V.V. - Selection of quasiequiprobable distribution from continuum of optimal strategies to the generalized strictly formulated problem of removing single-parameter four-model uncertainty within assuredly minimized deviation approach (2013)
Чехов В.В. - Эффективность шаблонной реализации численного интегрирования в методе конечных элементов (2013)
Чопоров С.В. - Алгебраические способы учета перемещения узла сетки конечных элементов (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2013)
3-й Общеевропейский стоматологический Конгресс (2010)
Демьяненко С. А. - Влияние Биотрита на состояние слизистой оболочки полости рта крыс при токсическом гепатите на фоне дисбиоза, Левицкий А. П., Макаренко О. А. (2010)
Терешина Т. П. - Экспериментальное изучение влияния отбеливающих систем на твердые ткани зуба, Пивень О. В., Мозговая Н. В. (2010)
Демьяненко С. А. - Биохимические показатели слизистой оболочки полости рта крыс, получавших высокосахарозную диету (2010)
Терешина Т. П. - Состояние полости рта у лиц после радиационного облучения в области головы и шеи, Косенко К. Н., Цымбалюк О. Г. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Захворювання тканин пародонту у дорослого населення, яке мешкає в умовах нестійкого антропогенного гіпермікроелементозу, Лахтін Ю. В. (2010)
Михайленко І. О. - Обґрунтування вибору адаптогенів для профілактики захворювань пародонта у працівників аміачного виробництва (2010)
Рябоконь Е. Н. - Влияние лецитин-кальциевого препарата "Лецитин-2" на биохимические показатели ротовой жидкости у больных с множественным кариесом, Волкова О. С. (2010)
Антоненко А. И. - Клинический опыт применения антибиотиков и "Траумеля С" в лечении генерализованного пародонтита, Дымова Н. Л., Логинова Л. Д., Федотова Т. Е. (2010)
Глазунов О. А. - Состояние неспецифической резистентности полости рта у горнорабочих, Макаренко О. А. (2010)
Гутор Н. С. - Біохімічні показники сироватки крові пацієнтів з гострим альвеолітом щелеп після лікування Флупетсалем і Лецитином, Розсаханова Л. М., Кнава О. Е. (2010)
Ославський О. М. - Розповсюдженість та види зубощелепних аномалій у дітей м. Одеса (2010)
Малаховська А. О. - Особливості провідникового знеболення нижньої третини обличчя та верхньої третини шиї (2010)
Романова Ю. Г. - Влияние зубного эликсира "Биодент-4" на состояние полости рта у пациентов со съемным протезированием, Рожкова Н. В., Россаханова Л. Н. (2010)
Лабунець В. А. - Загальні положення забезпечення системи якості в зуботехнічному виробництві, Козлов О. В., Шаблій В. Ф., Подабуєва А. І., Кончічев С. Р., Хачіров І. А. (2010)
Семенов Е. И. - Восстановление функции жевания пациентам с несъемными ортопедическими конструкциями, фиксированных на остеоинтегрованых двухэтапных винтовых имплантатах при переломе винта, соединяющего имплантат с абатманом (2010)
Дрогомирецька М. С. - Вибір оптимальної схеми лікувально-діагностичних заходів при патології пародонта в процесі ортодонтичного лікування (2010)
Григоренко Я. М. - Прогнозирование наличия места зубам в зубной дуге с помощью математического моделирования, Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Флис П. С., Триль Ю. А. (2010)
Дєньга О. В. - Клінічна оцінка стану твердих тканин зубів та рівня гігієни порожнини рота у дітей з патологією опорно-рухового апарату, Іванов В. С., Жук Д. Д., Коновалов М. Ф. (2010)
Лучинский М. А. - Стоматологическое заболевание детей Ивано-Франковской области, Октысюк Ю. В., Лучинский А. М, Гончар Ю. И., Лучинский В. М. (2010)
Чухрай Н. Л. - Стан твердих тканин зубів у дітей 5-7-ми річного віку м. Львова (2010)
Безвушко Е. В. - Вплив профілактичних заходів на деякі показники ротової рідини та резистентності емалі (2010)
Новикова Ж. А. - Кариеспрофилактическая эффективность индивидуального выбора средств для ухода за полостью рта при высокой интенсивности кариеса, Терешина Т. П. (2010)
Левицкий А. П. - Применение "Кверцетина" в стоматологии, Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії "Стоматологія” МОЗ і АМН України за 2009 рік, Іванов В. С. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологии АМН Украины за 80 лет. I Открытие института и его деятельность в предвоенный период 1928-1941 гг, Косенко К. Н. (2010)
Левицкий А. П. - Вклад лаборатории биохимии Института стоматологии АМН Украины в решении научных проблем стоматологии за 80 лет, Макаренко О. А., Скиба О. И. (2010)
Скрипникова Т. П. - Юбилей (2010)
Бережная Н. М. - Toll-like рецепторы и онкогенез (2013)
Ярема Р. Р. - Інтраперитонеально дисемінований рак: закінчення ери скептицизму? , Фецич Т. Г., Глеен О., Джиллі Ф. Н., Огорчак М. А., Зубарєв М. Г. (2013)
Щеголь C. - Меланома кожи: достижения и перспективы в диагностике и лечении (2013)
Глущенко Н. М. - Клініко-генеалогічний і генетико-математичний підхід до оцінки схильності до виникнення раку органів жіночої репродуктивної системи, Юрченко Н. П., Несіна І. П., Бучинська Л. Г. (2013)
Лисяный А. Н. - Выявление антител к цитомегаловирусу в сыворотке крови и рр65 этого вируса в неопластических клетках больных с опухолями головного мозга (2013)
Рябошапка А. М. - Діагностика раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини, Ковальов О. О., Волошина Н. М. (2013)
Эффективность сочетания бевацизумаба с химиотерапией 2-й линии у больных прогрессирующим колоректальным раком (2013)
Вальчук М. О. - Цитогенетичні дослідження клітин лімфатичних вузлів черевної порожнини при їх лапароскопічній біопсії у хворих на злоякісні лімфоми, Інденко В. Ф., Зотова О. В., Лук’янова А. С., Кароль Ю. С., Євстахевич І. Й., Воронєцка Р., Пєньковска-Ґреля Б., Логінський В. Є. (2013)
Пивнюк В. М. - Терапия пациентов со злокачественными лимфомами с использованием липосомальной формы доксорубицина: результаты 15-летнего наблюдения, Пономарева О. В., Юрченко О. В., Носко М. М., Дехтярь Т. В., Чехун В. Ф. (2013)
Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метастатическом раке молочной железы: рекомендации ESMO 2012, RUSSCO 2012, NCCN 2013 (2013)
Крижанівська А. Є. - Значення прогностичних маркерів COX-2 та VEGF у лікуванні хворих на рак шийки матки іів стадії, Андріїв А. В., Лук’янова Н. Ю. (2013)
Колесник А. П. - Прогностическое значение онкомаркеров Cyfra 21–1 и РЭА у больных раком легкого, Аливапова Л. И., Каджоян А. В. (2013)
Сусак Я. М. - Хірургічні аспекти лікування хворих з механічною жовтяницею пухлинного генезу в ургентному хірургічному стаціонарі багатопрофільної лікарні, Ткаченко О. А., Лобанов С. М., Дирда О. О., Ходзинський О. В. (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ та НАМН України (2013)
Contents (2011)
Дрель В. Р. - Роль PARP та процесу полі-ADP-рибозилювання протеїнів у регулюванні клітинних функцій, Шиманський І. О., Сибірна Н. О., Великий М. М. (2011)
Поярков А. А. - Роль заряда и гидрофобных эффектов в реакциях пептидных субстратов и ингибиторов с тромбином, Прокопенко В. В., Пояркова С. А. (2011)
Akopova O. V. - The effect of permeability transitionpore opening on reactive oxygen species production in rat brain mitochondria, Kolchinskaya L. I., Nosar V. I., Smirnov A. N. (2011)
Malysheva M. K. - The effect of permeability transition pore opening on reactive oxygen species production in rat brain mitochondria, Mankovska I. N., Sagach V. F. (2011)
Бабич Л. Г. - Трансмембранный обмен Са2+ в деполяризованных митохондриях миометрия крыс, Шлыков С. Г., Кандаурова Н. В., Костерин С. А. (2011)
Рибченко Ж. І. - Функціонування транспортних Н+-АТP-аз плазматичних і вакуолярних мембран у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу та дії адаптогенних препаратів, Палладіна Т. О. (2011)
Semchuk N. M. - Effect of sodium nitroprusside and s-nitrosoglutathione on pigment content and antioxidant system of tocopherol-deficient plants of Arabidopsis thaliana , Vasylyk Yu. V., Kubrak O. I., Lushchak V. I. (2011)
Шелюк О. В. - Вплив ультразвуку різних режимів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля, Нурищенко Н. Є., Мединська К. О. (2011)
Ґудзь Є. А. - Антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну у тканині серця та плазмі крові щурів за умов введення доксорубіцину, Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Бердишев А. Г. (2011)
Фальфушинська Г. І. - Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб, Гнатишина Л. Л., Осадчук Д. В., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2011)
Шмараков І. О. - Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А, Гнеп Н. В., Марченко М. М. (2011)
Kushkevych I. V. - Glutathione level of Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 under the influence of heavy metal salts, Hnatush S. O., Mutenko H. V. (2011)
Шандренко С. Г. - Метод визначення ендогенного формальдегіду в організмі тварин, Савчук М. М., Дмитренко М. П. (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження протеїнів нервової тканини та їх обміну в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1972–1990 рр.), Данилова В. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Яків Васильович Бєлік. До 90-річчя від дня народження (2011)
Ніженковська І. В. - Шамрай Євген Федорович. До 100-річчя від дня народження, Мисник О. Ф. (2011)
Редіна В. В. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень бібліотекою Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Войцехівська О. І. (2011)
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2011 року (2011)
Вітаємо академіка Сергія Васильовича Комісаренка (2011)
Глузман Д. Ф. - Лейкемические бластные клетки и современная иерархическая модель нормального кроветворения, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю., Джалилов А. Ф. (2013)
Ярощук Т. М. - Цитологическая диагностика опухолей яичника, Болгова Л. С. (2013)
Галковская Г. - Рак молочной железы: современный опыт и перспективы лечения (2013)
Бездєнєжних Н. О. - Модифікація епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку молочної залози внаслідок їх кокультивування з фібробластами та клітинами кісткового мозку, Семесюк Н. І., Лихова О. О., Жильчук В. Є., Кудрявець Ю. Й. (2013)
Бурлака А. П. - Редоксзалежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком, Ганусевич І. І., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2013)
Антіпова C. В. - Зв’язок рівня феритину у сироватці крові та пухлинній тканині з чутливістю до неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Шепіль О. В., Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2013)
Сравнение эффективности применения трастузумаба в течение 6 и 12 мес в адъювантном режиме при лечении пациенток с ранним HER2+ раком молочной железы в рандомизированных исследованиях III фазы (2013)
Новая форма препарата Герцептин®, позволяющая сократить время проведения процедур, одобрена в Европе для лечения HER2-положительного рака молочной железы. Пресс-релиз (2013)
Тимовська Ю. О. - Відносне значення окремих факторів ризику у виникненні раку молочної залози у жінок різного вікового періоду, Анікусько М. Ф., Собченко С. О. (2013)
Дяченко М. В. - Характеристики клітин-попередників кісткового мозку як один із критеріїв оцінки індивідуальної відповіді пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією на терапію інгібітором тирозинових кіназ, Жалейко І. О., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П., Білько Н. М. (2013)
Антонов Є. О. - Пухлинні клітини у регіонарних лімфатичних вузлах хворих на рак шлунка з категорією N0 та їх клінічне значення, Гуменюк Л. Д., Мамонтова Л. А., Осинський Д. С. (2013)
Захарычев В. Д. - Злокачественные нехромаффинные параганглиомы средостения: диагностика и выбор лечения, Ганул А. В., Семиволос А. В. , Кротевич М. С. (2013)
Пономарева О. В. - Неходжкинские злокачественные лимфомы из клеток маргинальной зоны: диагностика и лечение, Юрченко О. В. (2013)
Мясоєдов Д. В.  - Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів (2013)
Старіков В. І. - Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2013)
Требования к авторам (2013)
Джалилов А. Ф. - Неходжкинские лимфомы: основы классификации и иммуноцитохимической диагностики (2013)
Levkovich N. M. - The contribution of genetic polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes in the risk of breast cancer development in women, Gorovenko N. G. (2013)
Тодор І. М. - Вплив доксорубіцину в ліпосомальній формі на пухлини з фенотипом медикаментозної резистентності, Лук’янова Н. Ю., Тимовська Ю. О., Півнюк В. М., Чехун В. Ф. (2013)
Воробьева Л. И. - Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника, Ткаля Ю. Г. (2013)
Кутлумуратов А. Б. - Динамика выживаемости больных колоректальным раком в 2007–2012?гг. в Калининградской области Российской Федерации, Поляков К. И., Вайсбейн И. З., Попов М. С. (2013)
Курпешев О. К. - Продолжительность жизни больных с метастазами колоректального рака в печени после неполных курсов химиотерапии или симптоматического лечения, Осинский С. П., Флоровская Н. Ю., Силантьева Н. К., Лебедева Т. В. (2013)
Современная терапевтическая тактика при мелкоклеточном раке легкого (2013)
Мосиенко В. С.  - Гипоксия тканей организма при опухолевом процессе и возможности ее использования при лечении больных онкологического профиля (2013)
Щуров Н. Ф. - Клинико-морфологическая характеристика стромы опухоли больных раком молочной железы, Пащенко С. Н., Волошина Н. Н.  (2013)
Білинський Б. Т. - Дитяча онкологія. Підручник (2013)
Старіков В. І. - Дитяча онкологія. Підручник (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2013)
Авторский указатель. Указатель ключевых слов (2013)
Требования к авторам (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Yalcin B. - Staging, risk assessment and screening of breast cancer (2013)
Atalay C. - Epigenetics in breast cancer (2013)
Yalcin B. - Overview on locally advanced breast cancer: defining, epidemiology, and overview on neoadjuvant therapy (2013)
Ozkan E. - Positron emission tomography/computed tomography in locally advanced breast cancer (2013)
Yavas G. - Postmastectomy radiation therapy in locally advanced breast cancer, Yavas C., Akyurek S. (2013)
Akyurek S. - Role of postmastectomy radiation therapy after neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer, Yavas G. (2013)
Ero?lu A. - Management of non-inflammatory locally advanced breast cancer: focus on surgical approaches, Aydin F. (2013)
Kaya B. - Breast reconstruction, Serel S. (2013)
Kovalev A. A. - Role of ABC-cassette transporters (MDR1, MRP1, BCRP) in the development of primary and acquired multiple drug resistance in patients with early and metastatic breast cancer, Tsvetaeva D. A., Grudinskaja T. V. (2013)
Tsyhyka D. Y. - Receptor status of tumor as prognostic factor in patients with bilateral breast cancer, Hotko Y. S., Devinyak O. T. (2013)
Semesiuk N. - Disseminated tumor cells and enhanced level of some cytokines in bone marrow and peripheral blood of breast cancer patients as predictive factors of tumor progression, Zhylchuk A., Bezdenezhnykh N., Lykhova A., Vorontsova A., Zhylchuk V., Kudryavets Yu. (2013)
Hotko Y. S. - Male breast cancer: clinical presentation, diagnosis, treatment (2013)
Yazici O. - A rare coincidence: facioscapulohumeral muscular dystrophy and breast cancer, Aksoy S., Ozdemir N., Sendur M. A. N., Dogan M., Zengin N. (2013)
Barilka V. A. - Evaluation of the influence of recombinant human tumor necrosis factor on adhesive ability of human fetal umbilical vein endothelial cells to К562 and L1210 cells, Matlan V. L., Prymak S. V., Loginsky V. Y. (2013)
Mikhailenko V. M. - Exogenous nitric oxide potentiate DNA damage and alter DNA repair in cells exposed to ionising radiation, Muzalov I. I. (2013)
Dumanskiy Y. V. - Markers of epithelial-mesenchymal transition in renal cell carcinoma, Kudriashov A. G., Vasilenko I. V., Kondratyuk R. B., Gulkov Y. K., Chystiakov R. S. (2013)
Бабенко В. А. - Загальна схема рішення динамічної задачі оптимізації управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК (2012)
Білик О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК України на зовнішніх ринках (2012)
Богач Б. М. - Ефективність та синергічний ефект на підприємствах лісового господарства (2012)
Боцян Т. В. - Необхідність регламентації даних нефінансової звітності як шлях активізації соціально-відповідального бізнесу (2012)
Величко О. Ю. - Теоретичні основи формування громадянської компетентності майбутніх фахівців туристичної індустрії (2012)
Височан О. С. - Облік давальницької сировини для підприємств швейної галузі, Острійчук О. О. (2012)
Ворошан А. Д. - Новітні засади розвитку відтворюючого потенціалу України (2012)
Вяткін П. С. - Теоретичні аспекти дослідження показників діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Гаврилко П. П. - Економічний зміст збуту продукції (2012)
Голуб С. М. - Використання каналів розподілу у збутовій політиці підприємств будівельної галузі (2012)
Гурджиян К. В. - Види лояльності споживачів (2012)
Дадашев Б. А. - Оцінка здатності і готовності галузевих складових АПК до впровадження інноваційно-інвестиційних стратегій розвитку, Черемісіна С. Г., Обливанцов В. В. (2012)
Дорошенко І. В. - Підприємницьке середовище в аграрній сфері економіки (2012)
Єлецьких С. Я. - Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства: якісний підхід (2012)
Жеребченко Т. І. - Мотиваційна складова праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (2012)
Іршак О. С. - Чинники макроекономічного прогнозування розвитку банківництва в Україні (2012)
Козера А. - Управління системою безпеки в освіті (2012)
Колодійчук А. В. - Теорії інноваційного розвитку промисловості (2012)
Коляда О. В. - Туристична сфера як пріоритетний напрям діяльності малого бізнесу (2012)
Корж М. А. - Роль вищого керівництва в забезпеченні якості та конкурентоспроможності продукції, Даницький М. М. (2012)
Коніщева Н. Й. - Гендерна освіта як інноваційний чинник забезпечення конкурентоспроможності України (2012)
Коробка С. В. - Зелений туризм як фактор підвищення конкурентоспроможності сільської місцевості (2012)
Крапівіна Г. О. - Розподілені і паралельні бази даних волонтерства (2012)
Крепак А. С. - Економічне обґрунтування вибору форми організовування зовнішньої реклами підприємств торгівлі (2012)
Куценко В. І. - Менеджмент освіти: його місце і роль у забезпеченні конкурентоздатності економіки (2012)
Левченко О. М. - Напрями забезпечення інноваційної зайнятості на регіональному рівні, Рябоволик Т. Ф. (2012)
Літвінова В. О. - Таксономічний аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності продукту (2012)
Мархонос С. М. - Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону, Турло Н. П. (2012)
Маісурадзе М. Ю. - Реструктуризація як один із заходів посилення економічної безпеки підприємств (2012)
Мирончук В. М. - Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України (2012)
Миценко Д. В. - Шляхи формування навчальної мотивації студентів в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Михайліченко Г. І. - Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу (2012)
Момонт Т. В. - Основні фактори розвитку ринку туристичних послуг (2012)
Мохненко А. С. - Конкурентоспроможність фермерських господарств регіону (2012)
Мудра М. А. - Впровадження електронного постачання, як засобу управління ланцюгом поставок продукції (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Формування та оцінка технологічного платіжного балансу України в контексті інноваційного розвитку (2012)
Орлова А. А. - Підвищення ефективності професійного навчання робітничих кадрів у контексті завдань модернізації економіки України (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Оподаткування прибутку: Україна і зарубіжний досвід, Крушельницька В. (2012)
Попов О. Є. - Аналіз державного регулювання та правового забезпечення розвитку франчайзингу в Україні і світі (2012)
Посмітна М. В. - Проблеми конкурентоспроможності персоналу банку (2012)
Прохорова М. Е. - Шляхи залучення потужностей транснаціональних корпорацій в економіку України, Осика Ю. О. (2012)
Пунько Б. М. - Об’єктивні критерії зростання відкритості та прагматичності національної економіки у глобальному економічному середовищі (2012)
Роєнко В. І. - Еволюція економічної ролі держави (2012)
Руснак А. В. - Соціально-економічний стан та проблеми розвитку сільських домогосподарств у Xерсонській області (2012)
Рябова Т. А. - Маркетингове забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної системи (2012)
Самсонов М. І. - Інструменти дистанційного моніторингу в системі безвиїзного нагляду (2012)
Саух І. В. - Особливості формування затрат на оплату праці: до проблеми уточнення понятійного апарату (2012)
Семенча І. Є. - Сучасний стан платоспроможності банків України, Мазуровська М. В. (2012)
Сидоренко І. О. - Конкурентоспроможність туристичних підприємств в Україні (2012)
Сидоренко О. М. - Стратегії злиттів і поглинань у нестабільному фінансовому середовищі (2012)
Ситник Г. В. - Методологічні засади типології фінансових планів торговельного підприємства (2012)
Сова В. В. - Функціональна інтеграція інструментів маркетингових комунікацій (2012)
Сімченко Н. О. - Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи, Мохонько Г. А. (2012)
Смірнов О. О. - Індикатори конкурентоспроможності персоналу та підходи до їх оцінювання (2012)
Стреліна О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі використання проектного підходу, Данилова Д. С. (2012)
Табенська Ю. В. - Теоретичні підходи дослідження категорії "контроль" (2012)
Труфіна Ж. С. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні, стан та шляхи удосконалення, Труфен А. О. (2012)
Тягунова Н. М. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2012)
Фалюта А. В. - Управління валютним ризиком банку (2012)
Харчишина О. В. - Організаційна культура як важлива складова системи управління підприємствами (2012)
Ціпуринда В. С. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в Україні (2012)
Цибульська Н. Б. - Регулювання діяльності рейтингових агентств зарубіжних країн та можливості його застосування в Україні (2012)
Чепорова Г. Е. - Місце абсолютних і відносних оцінок студента в системі вищої освіти (2012)
Чиж Л. М. - Сутність, структура та функції страхового капіталу (2012)
Швець О. О. - Методичні аспекти формування цінової політики молокопереробних підприємств (2012)
Шульський М. Г. - Соціально-економічні відносини у Галичині в оцінці Івана Франка (2012)
Щоголєва І. В. - Особливості формування змісту та організації практик в процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму (2012)
Яворська Т. В. - Принципи та форми організації світового страхового підприємництва (2012)
Яремко Л. А. - Регіональний потенціал глобальної конкурентоспроможності країни (2012)
Буряченко К. О. - Єдиність розв'язку задачі Діріхле для рівнянь довільного парного порядку у випадку кратних характеристик, які не мають кутів нахилу (2011)
Ильинский А. И. - О безграничной делимости смеси по параметру рассеяния гауссовского распределения (2011)
Мельник С. А. - Теорема сравнения решений квазилинейных СДУЧП параболического типа со слабыми источниками (2011)
Курдаченко Л. А. - Про характеризації пронормальних підгруп у деяких класах нескінченних груп, Пипка О. О., Субботін І. Я. (2011)
Грицик В. В. - Метод обробки складних зображень та їх розпізнавання (2011)
Захаров А. В. - Прямая и обратная задачи в теории полосно-пропускающих фильтров с диссипативными потерями, Ильченко М. Е. (2011)
Каминский А. А. - О страгивании трещины, расположенной на границе раздела упругих сред, Кипнис Л. А. (2011)
Лила Д. М. - О потере устойчивости вращающегося упруго-пластического кругового диска, Мартынюк А. А. (2011)
Шульга М. О. - Про резонансні коливання пластинчатих п'єзоелектричних вібраторів (2011)
Пойда А. В. - Структурные изменения в ходе сверхпластической деформации алюминиево-литиевых сплавов 1420 и 01420Т при высоких гомологических температурах (2011)
Томченко М. Д. - К теории электрической активности He-II в опыте со вторым звуком (2011)
Бобер М. В. - Особливості формування топографії і структури зносостійких покриттів мозаїчного типу дією імпульсного електричного розряду, Волкогон В. М., Аврамчук С. К., Палагута Н. Г., Скринька А. О. (2011)
Талаш В. М. - Особливості формування захисних оксидних наноплівок на поверхні карбіду, нітриду, бориду та силіциду титану при електрохімічному окисненні (2011)
Цивилицин В. Ю. - Магнитная пружина из двух постоянных магнитов, Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2011)
Великий Н. М. - Силевит и активация воды (2011)
Иванова А. В. - Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья как следствие особенностей его геологического развития (2011)
Кушнір С. В. - Бароосмос у морських глинистих осадках і глинистих породах (2011)
Матлай Л. М. - Стратиграфічне розчленування примежових розрізів юри й крейди Східного Криму за вапняковим нанопланктоном (2011)
Наумко І. М. - Про генезис високометаморфізованих вуглистих утворень північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення флюїдних включень у мінералах), Бондар Р. А., Сахно Б. Е. (2011)
Білявина Н. М. - Кристалічна структура фаз серій Y1+x(Cu,Ga)4−x та Y3+x(Cu,Ga)11−x, Марків В. Я., Тимошенко М. В., Тітов Ю. О., Слободяник М. С. (2011)
Дадашев А. Д. - Адсорбція металовмісних аніонів V(V), Mo(VI), W(VI) та Cr(VI) силікагелем із хімічно закріпленим амідом малеїнової кислоти і полігексаметиленгуанідину, Тьортих В. А., Яновська Е. С., Рябченко К. В., Янова К. В., Кутяніна В. С. (2011)
Толкунов А. С. - Новий метод синтезу тетрагідробензофуро, Суйков С. Ю., Богза С. Л. (2011)
Ємельянов В. І. - Модельна система для вивчення механізмів світлопровідності вищих рослин, Соломаха В. А., Григорук В. І., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. (2011)
Череватов О. В. - Молекулярна організація 5S рДНК Satyrus drias (Lepidoptera), Волков Р. А. (2011)
Якименко И. Л. - Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на сомитогенез птицы, Хеншель Д., Сидорик Е. П., Цыбулин А. С., Розумнюк В. Т. (2011)
Марченко М. М. - Активність ферментів енергозабезпечення карциноми Герена, трансплантованої на фоні попереднього опромінення малими дозами, Копильчук Г. П., Волощук О. М. (2011)
Черняк М. П. - Розвиток хронічної форми хвороби при додатковому одноразовому зараженні біосистеми однотипним вірусом (2011)
Сосницький В. М. - Магнітне картування серця — нова інформаційна технологія неінвазивної електрофізіології, Войтович І. Д., Бойчак М. П., Мясніков Г. В., Чайковський І. А., Сосницька Т. В. (2011)
Булавін Л. А. - Фактори, що визначають концентрацію 137Cs у рослині на забрудненому грунті в природних умовах, Пророк В. В., Поперенко Л. В. (2011)
Пірнач Л. С. - Експериментальні дослідження процесів обміну радіонуклідів у системі грунт — вода в умовах тривалого затоплення річкової заплави, Тодосієнко С. В. (2011)
Дугінець Г. В. - Формування міжнародних виробничих мереж як елемент стратегії посткризового розвитку країни (2013)
Іксарова Н. О. - Тенденції розвитку інвестиційних зв’язків України та ЄС у посткризовий період (2013)
Красніков Д. А. - Конкурентоспроможність трудомістких металоконструкцій українського машинобудування на європейському ринку, Козорог В. В. (2013)
Осадчий В. И. - Роль ИТ-аутсорсинга в экспорте украинских информационно-компьютерных технологий (2013)
Андрушків Б. М. - Вплив економічного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств (2013)
Григораш Т. Ф. - Проблеми та перспективи подолання інфляції в Україні, Соломка Я. А., Русакевич М. С. (2013)
Дерій Ж. В. - Механізм капіталізації людського потенціалу складові та їх взаємодія (2013)
Кратт О. А. - Класифікація послуг: предметна систематизація підходів, Слоква М. Г. (2013)
Лепехина Е. В. - Проблемы повышения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного машиностроения (2013)
Мельник Т. М. - Реалії малого та середнього бізнесу в Україні, Зубко О. В. (2013)
Орловська Ю. В. - Оцінка перспектив формування та розміщення кластеру трубної промисловості України, Проскуркіна В. Є. (2013)
Sarkisyan L. G. - Improvement of regulation instruments of sustainable ecological-economic regional development (Dnipropetrovs’k region example) (2013)
Синьогуб С. А. - Аналіз взаємозв’язків розлучуваності та соціально-економічних характеристик населення на мікрорівні (2013)
Чертков С. І. - Сутність, етапи та варіативність моделей регіональної політики країн в умовах глобалізації (2013)
Зоценко О. К. - Соціально відповідальне інвестування умови та тенденції розвитку на ринку акцій (2013)
Адамовська В. С. - Діагностика фінансового стану підприємств на основі визначення періоду нормалізації запасу власного капіталу при порівнянні альтернативних проектів (2013)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки ефективності системи розподільчої логістики підприємства, Троцюк Н. С. (2013)
Бержанір І. А. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства (2013)
Грабовський І. С. - Вплив стану та ефективності управління обіговими коштами підприємства на його фінансову стійкість, Баранов А. І. (2013)
Грекова В. А. - Особливості джерел фінансування оновлення основних фондів металургійних підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Використання методу таксономії для визначення стадій життєвого циклу будівельного підприємства (2013)
Колісник Г. М. - Сучасні підходи до поняття витрат суб’єктів підприємництва (2013)
Лігоненко Л. О. - Економічний стан підприємства та методичні засади його оцінювання, Охрімчук О. О. (2013)
Олексюк М. І. - Багаторівнева система управління економічними ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією (2013)
Потьомкін Л. М. - Шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства вдосконалення мотивації персоналу (2013)
Холявка Л. Ю. - Класифікаційні ознаки інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Череп А. В. - Застосування методу середніх величин в системі прогнозування діяльності ПАТ "ЗАЗ" у майбутньому, Швець Ю. О. (2013)
До 100-річчя з дня народження Петюніна Павла Олексійовича (2014)
До 90-річчя з дня народження Конєва Федора Андрійовича (2014)
Богдан Н. С. - Розробка складу і технології твердої лікарської форми противиразкової дії. Повідомлення 1, Тихонов О. І. (2014)
Baranova I. I. - Determination of the shelf-life and storage conditions for an antimicrobial foam cleanser, Zhuk O. V., Kovtun Yu. V. (2014)
Kran O. S. - Determination of the shelf-life and storage conditions of the gel for treatment of wounds in the II phase of the wound process, Bashura O. G. (2014)
Sokolov Yu. V. - Nanoemulsions as prospective drug delivery systems (2014)
Bezchasnyuk O. M. - The development of the dosage form with L-carnitine for children, Zborovska T. V., Kovalenko S. M. (2014)
Glushchenko A. V. - Develpoment and evaluation of validation characteristics of the quantitative determination method for loratadine in the syrup, Georgiyants V. A., Bevz N. Yu. (2014)
Цуркан О. О. - Дослідження мінерального складу листя, суцвіть та стебел вітексу священного (Vitex agnus-castus L.) та вітексу коноплеподібного (Vitex cannabifolia Sieb.), Ющишена О. В., Ніженковська І. В., Корабльова О. А. (2014)
Grechana O. V. - The study of free coumarins in the plant raw material of Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink (2014)
Yevtifieieva O. - Research of validation parameters of the spectrophotometric quantitative determination method of riboflavin by specific absorbance, Proskurina K., Dynnyk K. (2014)
Vislous O. O. - Development of the "dissolution” test for bisoprolol tablets, Bevz N. Yu., Georgiyants V. A., Zhivora N. V. (2014)
Kosyachenko K. L. - Methodological approaches to development of the National guidelines on the health technology assessment, Nemchenko A. S. (2014)
Shmatenko O. P. - Marketing analysis of the drugs used for the treatment of affected military men with brain injuries, Solomenny A. M., Pleshkova O. V. (2014)
Shpychak О. S. - Marketing research of the pharmaceutical market of medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus, Tikhonov O. I. (2014)
Trunova T.V. - Research of the assortment and merchandising analysis of anti-epileptic drugs presented at the pharmaceutical market of Ukraine (2014)
Rukhmakova O. A. - Microbiological studies of the ointment and rectal suppositories with liquorice root extract, Yarnykh T. G., Osolodchenko T. P. (2014)
Glushko L. V. - Correction of inflammation signs in postmenopausal women with the metabolic syndrome, Nasrallah A. H., Fedorov S. V. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2014)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації” за 2013 рік (2014)
Панаско О. М. - Дослідження ефективності ортого-нальної форми представлення логічних функцій (2013)
Сытник А. А. - Системные подходы к управлению производительностью веб-приложений (2013)
Стисло Т. Р. - Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах (2013)
Рідкокаша А. А. - Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці, Шевченко Б. М. (2013)
Лукашенко В. М. - Системний аналіз сучасних моделей супервізорів та визначення напрямку їх вдосконалення, Чичужко М. В., Лукашенко А. Г. (2013)
Петрищев О. Н. - Исследование параметров динамического напряженно-деформированного состояния асимметрич-ных биморфных пьезокерамических элементов, Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. (2013)
Трембовецкая Р. В. - Выбор оптической системы для медицинских эндоскопов (2013)
Шарапов В. М. - Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя с резонатором Гельмгольца, Петрищев О. Н., Прохоренков А. М., Базило К. В., Сотула Ж. В. (2013)
Ключка К. М. - Особливості застосування інтегро-диференціальних рівнянь для моделювання динаміки електричних кіл (2013)
Ситник О. О. - Метод визначення імпульсної реакції динамічної ланки з періодичнозмінними параметрами, Протасов С. Ю. (2013)
Гераимчук М. Д. - Двухстепенной гирокомпас при высокочастотной интенсивной качке основания, Лазарев Ю. Ф., Аксененко П. М. (2013)
Первунінський С. М. - Бітова синхронізація системи з кореляційно-часовою шумовою маніпуляцією, Вовченко О. В. (2013)
Гончаров А. В. - Оцін-ка амплітуди радіосигналу спільно з усіченим оціню-ванням параметрів адитивної асиметричної завади, Уманець В. М., Бондаренко А. В. (2013)
Кожухівська О. А. - Методи оцінювання операційних ризиків страхового шахрайства (2013)
Тарандушка Л. А. - Математична модель стратегії вибору напрямів підготовки студентів дистанційної форми навчання (2013)
Канашевич Г. В. - Специфіка та системні проблеми поверхневої електронно-променевої обробки оптичного матеріалу (2013)
Матвієнко М. П. - Дослідження кванта шляху для конт-ролю швидкості руху шахтної підйомної машини (2013)
Некоз О. І. - Підвищення ефек-тивності різальної дії ножів кутера, Осипенко В. І., Боровик А. І., Батраченко О. В., Кульбака В. О. (2013)
Осипенко В. І. - Закономірності формування мікрогеометричних параметрівповерхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому, Горобець О. І. (2013)
Жицька Л. І. - Екологічна оцінка агрохімічних показни-ків та родючості ґрунтів Черкаського району (2013)
Караваєв Т. А. - Визначення критичної об’ємної концентрації наповнювача у водно-дисперсійних фарбах, Свідерський В. А. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив наповнювачів на процеси структуроутворення та властивості полімерних композиційних матеріалів, Унрод В. І., Бененко С. П. (2013)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Моделирование, Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Выявление и формулирование проблем, Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Веретільник Т. І. - Науково-методичні аспекти проведення практичних занять з теоретичної механіки, Мисник Л. Д., Шеховцов Б. А. (2013)
Титул, Зміст (2013)
Шумейко З. - Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період (2013)
Лавренчук А. - Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства (2013)
Сорока М. - Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування, Корецький М., Калько А. (2013)
Мороз І. - Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Науменко С. - Історія розвитку систем завдань у текстовій формі (2013)
Мандрик Н. - Українська мова у європейському Середньовіччі (2013)
Галішевська Н. - Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ ст., Новик О. (2013)
Малафіїк І. - Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів, Галатюк М. (2013)
Дубровіна І. - Вивчення вітчизняної музичної педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2013)
Павленко О. - Дослідження процесу формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у контексті інструментально-виконавської підготовки (2013)
Сиротюк Д. - Інструментальне джазове виконавство періоду класичного новоорлеанського стилю (2013)
Харитон І. - Функціональна буттєвість культової музики української православної традиції (2013)
Щербініна О. - Пізнання музичного смислу як проблема фортепіанної педагогіки (2013)
Андрієць М. - Аналіз рівня рухової активності дітей та молоді Чернівецької області як провідної детермінанти формування здорового способу життя, Мойсюк В., Пасько Т., Демчучена І. (2013)
Байкіна Н. - Діагностика і корекція психомоторики в глухих дітей, Крет Я., Поддуєва О. (2013)
Бережна Ж. - Критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання (2013)
Блавт О. - Удосконалення змісту фізичного виховання у роботі зі студентами, хворими на ожиріння, які віднесені до спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (2013)
Бородін Ю. - Фізкультурно-спортивне мікросередовище як умова підвищення ефективності фізичної підготовки курсантів у вищому навчальному закладі (2013)
Булгаченко С. - Методика проведення занять із естетичної гімнастики із дівчатками 6-9 років (2013)
Гаврилюк А. - Методичні особливості проведення годин фізичної культури в групах продовженого дня з урахуванням працездатності дітей 8-9 років, Сапожник О., Кліш І. (2013)
Герасименко С. - Самостійна робота як важлива складова навчання майбутніх фахівців із фізичного виховання (2013)
Гончаренко В. - Технологія фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа (2013)
Гончерюк М. - Сучасні проблеми недостатньої рухової активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Горбенко М. - Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів (2013)
Горбуля О. - Динаміка змін витривалості студентів-баскетболістів протягом навчального року (2013)
Городинський С. - Проблеми кадрового забезпечення працівників галузі фізичного виховання та шляхи їх вирішення, Куліш Н., Ібрагімов Е. (2013)
Гринченко І. - Педагогічні технології навчання фізичної культури: формування інформаційно-педагогічної компетентності студентів в умовах інформатизації галузі (2013)
Гурковський О. - Аналіз функціонального стану гімназистів в умовах різних навчальних навантажень, Ястремський О. (2013)
Деделюк Н. - Система організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Козіброцький С., Овчаренко Т. (2013)
Дубчук О. - Оцінка впливу експериментальної програми фізичного виховання для груп фізичної реабілітації із застосуванням калланетики на показники рентгенологічного та функціонального дослідження опорно-рухового апарату студенток при сколіозі ІІ-ІІІ ступенів (2013)
Дудчак М. - Мережа центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в Україні: досягнення, проблеми та перспективи, Мартин П. (2013)
Єднак В. - Ставлення батьків учнів четвертих класів до впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес школярів, Сапрун С. (2013)
Золочевський В. - Організація діяльності фізкультурно-спортивних об’єднань дітей і молоді у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Зубалій М. - Розвиток змісту навчального матеріалу з фізичної культури (2013)
Іваненко Т. - Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету (2013)
Іщук Н. - Виховання гідності у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Калуський З. - Ставлення молоді до здорового способу життя (2013)
Кіркова Т. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді (2013)
Коваль Т. - Спотривна аеробіка – дисципліна змагання в структурі міжнародної федерації гімнастики (2013)
Ковальчук Н. - Актуальність домашніх завдань із фізичної культури для учнів 9-го класу, Воронкова В., Іванова А. (2013)
Коломоєць Г. - Обґрунтування впровадження військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" у навчально-виховний процес ЗНЗ (2013)
Корж Д. - Акробатична підготовка в навчально-тренувальному процесі волейболістів (2013)
Коцкович О. - Соціально-психологічні фактори синдрому професійного вигорання у жінок, Курилюк С. (2013)
Крайнюк О. - Формування цілеспрямованості студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Лебедєва В. - Хореографія на уроках фізичної культури як засіб формування естетичної культури молодших школярів (2013)
Левків В. - Характеристика терміна "спортивна гра" як базового поняття підготовки майбутнього тренера-викладача зі спортивних ігор, Левків Л. (2013)
Мандюк А. - Особливості програм із фізичного виховання в системі середньої освіти США, Синчук А. (2013)
Моїсеєв С. - Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури (2013)
Мединський С. - Структура підготовки фахівців із фізичного виховання у США в аналогії з Україною (2013)
Мицкан Б. - Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, Мицкан Т., Остапяк З. (2013)
Москалець Т. - Адаптивне фізичне виховання в системі освіти (2013)
Огниста К. - Формування особистої фізичної культури першокласників на уроках, Огнистий А. (2013)
Новак Т. - Рівень розвитку рухових здібностей юних легкоатлетів різних спеціалізацій, Плошинська А., Плошинська А. (2013)
Олійник І. - Фізичне виховання і спорт як засіб змістовного дозвілля студентської молоді, Єрусалимець К. (2013)
Пикалюк В. - Аналіз кореляції міжантропометричними та гемодинамічними показниками осіб зрілого віку, Усова О., Сологуб О., Ковальчук В., Дмитрук В. (2013)
Приходько Г. - Олександр Анохін: сторінки біографії, педагогічна спадщина (2013)
П’ятничук Д. - Оцінка ефективності авторської програми тренувань бігунів на середній і довгій дистанції за показниками лабораторних аналізів крові, П’ятничук Г. (2013)
Ребрина А. - Розвиток фізичних та психофізичних якостей студентів спеціальності "Маркетинг" у процесі професійно-спрямованого фізичного виховання (2013)
Рода О. - Засоби та методи тренувальних занять легкоатлетів, які спеціалізуються з бігу на середній дистанції (2013)
Самоненко С. - Формування фізичної культури особистості в процесі особистісно орієнтованого навчання руховим діям (2013)
Сембрат С. - Педагогічний контроль та індивідуальна оцінка фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Степаненко В., Погребний В. (2013)
Сидоренко О. - Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв, Павленко І., Азаренко В. (2013)
Сокирко О. - Навчання плаванню глухих дітей дошкільного віку (2013)
Степаненко В. - Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і загальних навантажень футболістів дитячого та юнацького віку (2013)
Тітаренко С. - Засоби підвищення рухової активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі проведення туристичних прогулянок, Дихал Є. (2013)
Ткаченко С. - Педагогічні технології збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі (2013)
Троценко Т. - Ефективність впливу народних рухливих ігор на виховання патріотизму в молодших школярів, Троценко В. (2013)
Харченко-Баранецька Л. - Оцінка психологічного компонента психофізичної підготовленості веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації (2013)
Черкашин Р. - Взаємозв’язок розвитку силових якостей із морфофункціональними показниками студентів, Захожий В. (2013)
Шандригось В. - Проблеми і шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Шандригось Г. (2013)
Шевчук О. - Усвідомлення першокурсниками ВНЗ впливу фізичних вправ на стан здоров’я у процесі вивчення курсу БЖД (2013)
Шестаков О. - Фізичне виховання студентів на основі спортивно орієнтованих технологій (2013)
Иванько Е. - Физическая культура и физическое воспитание студенческой молодежи, Шумяцкая Е., Турчина Л. (2013)
Латышев С. - Виявление тенденций развития и стилев противоборства вольной борьбы (2013)
Костюкевич В. - Модельные показатели технической подготовленности высококвалифицированных спотрсменов в хоккее на траве (2013)
Титул, зміст (2013)
Шелль Я. - Современные представления о фокусированной и радиальной терапии (2013)
Островський О. А. - Зміни в клітинах і тканинах живих організмів під впливом ударно-хвильової терапії (огляд спеціальної літератури) (2013)
Егорова Е. А. - Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в лечении переломов костей конечностей, Васильев А. Ю. (2013)
Левенець В. М. - Ударно-хвильова терапія в лікуванні несправжніх суглобів, Риган М. М., Веремій А. О. (2013)
Чорний В. М. - Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія як метод неінвазивного лікування ентезопатій, Головаха М. Л., Юрків В. Ю., Маріхін В. Г. (2013)
Ивченко А. В. - Использование экстракорпоральной ударно-волновой терапии в лечении хронического болевого синдрома, Коротнев В. Н., Родичкин В. А., Антонова Т. С., Рудой Б. С. (2013)
Борзых А. В. - Особенности лечения переломов и ложных суставов ладьевидной кости у спортсменов, Соловьев И. А., Труфанов И. М., Попов С. В. (2013)
Левенец В. Н. - Особенности диагностики и комплексной терапии спортсменов в стадии предартроза, Риган М. М., Тютюнник И. Н. (2013)
Гайко Г. В. - Післятравматичний коксартроз і особливості його перебігу, Калашніков О. В., Бруско А. Т. (2013)
Тютюнник И. Н. - Магнитнорезонансная томография и ее роль в диагностике ранних форм остеоартроза у спортменов (2013)
Герцен Г. І. - Використання Хондроцерину у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок у спортсменів, Остапчук Р. М., Мікеладзе М. О., Амілахварі Л. Д. (2013)
Лінько Я. В. - Артроскопія кульшового суглоба у спортсменів, Рокита Т. Г., Костюк А. С. (2013)
Кривенко С. Н. - Лечение доклинических стадий остеоартроза у спортсменов, Диденко М. В. (2013)
Климовицкий Ф. В. - Использование гиалуронатов в комплексном лечении ранних форм остеоартроза коленного сустава, Якубенко Я. В., Джерелей О. Б. (2013)
Майко В. М. - Хірургічне лікування ранніх стадій остеоартрозу кульшового суглоба у спортсменів, Луцишин В. Г. (2013)
Павлішен Ю. І. - Визначення впливу занять з веслування на каное на фізіологічні вигини хребта спортсменів, Солтик О. О. (2013)
Манжалій В. В. - Особливості розвитку та прогресування дегенеративних змін у колінному суглобі у спортсменів, Лісунов С. В. (2013)
Страфун С. С. - Суперечливі і невирішені питання діагностики і лікування ушкодження сухожилків у спортсменів (2013)
Климовицкий В. Г. - Опыт консервативного лечения болезни Осгуд—Шляттера у спортсменов подросткового возраста, Кравченко А. И., Агарков A. B., Богданова Л. В., Валюшко Т. В. (2013)
Коструб О. О. - Метод оперативного лікування спонтанного розриву ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Засаднюк І. А., Блонський Р. І. (2013)
Коструб О. О. - Діагностика ARS-синдрому у спортсменів, Блонський Р. І., Заєць В. Б., Вовченко А. Я., Тютюнник І. М. (2013)
Ирисметов М. Э. - Хирургический метод лечения застарелых разрывов связки надколенника, Ражабов К. Н., Шамшиметов Д. Ф. (2013)
Каримов М. - Диагностические ошибки при травмах коленного сустава у спортсменов, Арипходжаев Ф., Якубджанов Р., Бабакулов А., Гулямов Й., Каримбердиев М., Гребенкин И. (2013)
Борзых Н. А. - Диагностика и лечение разрыва дистального сухожили ядвуглавой мышцы плеча (2013)
Климовицкий В. Г. - Повреждения лучевого нерва при армрестлинг-переломах, Климовицкий Ф. В., Якубенко Я. В., Джерелей О. Б. (2013)
Авдан О. Г. - Інтернет - брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств (2013)
Білик М. В. - Сучасні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів (2013)
Богма О. С. - Проблеми та перспективи банківського фінансування інноваційної діяльності в Україні, Пащенко А. І. (2013)
Бондар-Підгурська О. В. - Інноваційні та соціальні аспекти реформування промисловості України: практика ретроспективної хвилі розвитку економіки (2013)
Бурак Т. В. - Розвиток контрактного управління готельними мережами в Україні (2013)
Васильєв О. В. - Організація функціонування фінансових інституцій регіону (2013)
Версаль Н. І. - Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування, Бондар А. Г. (2013)
Вуйченко М. А. - Обґрунтування регуляторної політики сегментації ринку праці в аграрній сфері, Дацишин І. В. (2013)
Гарасюк О. А. - Удосконалення сутності поняття "банкрутство" та прогнозування ймовірності банкрутства підприємств на основі використання сучасних методик (на прикладі ПрАТ "КРИВОРІЖАГЛОБУД"), Троян В. І. (2013)
Галюк І. Б. - Організаційні передумови інноваційного розвитку підприємства на основі розширеного відтворення знань (2013)
Гернего Ю. О. - Теорії ігор інноваційної активності учасників кредитного процесу (2013)
Гончар С. О. - Мерчандайзинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій, Зозульов О. В. (2013)
Гончаренко А. М. - Вартість компанії: управлінський та бухгалтерський погляд, Григорук С. С. (2013)
Горобець О. В. - Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні (2013)
Городюк А. Б. - Проблеми та перспективи впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні (2013)
Грабчук І. Ф. - Оптимізаційна модель підвищення ефективності кормовиробництва на основі впровадження інноваційних кормових культур (2013)
Еркес О. Є. - Оздоровлення банків шляхом зменшення проблемних активів (2013)
Єрмійчук Н. І. - Практика проведення державного фінансового аудиту в Україні (2013)
Жовтяк Г. А. - Дослідження чинників і умов розвитку пасажирського транспорту регіону (2013)
Журавка А. В. - Сутність процесів конкуренції в соціально-економічних системах, Московкін В. М., Елеоджо О. (2013)
Зінченко О. А. - Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності категорії "кредитоспроможність", Святенко С. В., Марчукова В. С. (2013)
Кірілюк Р. П. - Фінансова криза на підприємстві: фактори виникнення та механізм попередження (2013)
Ковтуненко К. В. - Інноваційний процес та інноваційна діяльність як рушійна сила формування інтелектуального капіталу промислового підприємства (2013)
Колеснікова К. С. - Сучасні тенденції та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств рибогосподарського комплексу південного регіону (2013)
Компанієць В. В. - Демографічна криза в Україні в духовно-моральному та соціально-економічному вимірах (2013)
Короленко С. М. - Коучинг як інноваційний інструмент ефективного управління персоналом, Короленко Р. В., Судакова Ю. О. (2013)
Кононова І. В. - Процедура проведення внутрішнього аудиту основних засобів в акціонерних товариствах України, Випова Т. Ю. (2013)
Кононова І. В. - Аудит розрахунків з оплати праці та типові порушення, виявлені при його проведенні, Хлиніна Н. Б. (2013)
Кононова І. В. - Теоретичні основи економічного змісту категорії "дохід підприємства", Шовкопляс Ю. П. (2013)
Короленко С. М. - Удосконалення підходу до оптимізації структури капіталу промислового підприємства, Короленко Р. В., Патицька О. В. (2013)
Коцьо О. Я. - Основні типи економіко-математичних моделей оцінювання споживання домогосподарств (2013)
Кравченко В. В. - Розробка балансових множників як основи формування ціни корпоративного підприємства (2013)
Ліповська-Маковецька Н. І. - Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів в прикордонному регіоні (2013)
Макарюк О. В. - Проблеми фінансової безпеки держави в системі управління інвестиційним ринком (2013)
Маркович В. В. - Оцінка конвергенції прикордонних регіонів України у контексті Європейської інтеграції (2013)
Мартинюк В. К. - Ризики та можливості глобального розвитку для України (2013)
Мігущенко Ю. В. - Методика оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери України (2013)
Микитенко В. В. - Нерівноважна система управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України: проектування та самоорганізація, Демешок О. О. (2013)
Михайловська Н. М. - Соціальний та економічний ефект від впровадження інвестицій в оцинковувальну діяльність підприємств Житомирської області (2013)
Молодоженя М. С. - Ключові аспекти процесу управління результативністю інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2013)
Мохонько Г. А. - Оцінка нестабільності зовнішнього середовища діяльності сільськогосподарського підприємства, Колешня Я. О. (2013)
Осипенко К. В. - Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів (2013)
Павлов К. В. - Патоінститути, патоінституціоналізм і модернізація російської економіки (2013)
Падерин О. В. - Ефективність управління туристичною сферою за кордоном, Османов І. Х. (2013)
Паутова Т. О. - Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств в Україні, Неділько А. І. (2013)
Перепадя Ф. Л. - Кадрова політика як елемент системи корпоративного управління промислових підприємств (2013)
Радомська Т. А. - Особливості проведення аудиту в середовищі комп’ютерної обробки даних (2013)
Решетнікова Л. М. - Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні (2013)
Різник Н. М. - Фінансування вищої освіти в Україні: реалії та перспективи, Бачинська О. М. (2013)
Руснак С. О. - Оцінка стану недержавного пенсійного забезпечення в Україні в сучасних умовах (2013)
Сазонов Р. В. - Методики діагностики банкрутства: переваги та недоліки, Мулява В. В (2013)
Саух І. В. - Основні проблеми, принципи, стратегії формування та розвитку регіональних туристичних комплексів (2013)
Скрипник Н. В. - Фінансовий та податковий облік результатів діяльності: необхідність та можливість інтеграції, Скрипник М. Є. (2013)
Струк Б. М. - Теоретичні аспекти формування бюджету розвитку як інвестиційної складової місцевих бюджетів (2013)
Теленчук В. С. - Механізм управління організаційними інноваціями підприємства м’ясопереробної галузі (2013)
Тимченко О. І. - Формування конкурентоспроможності малих підприємств харчової промисловості (2013)
Трішкіна Н. І. - Реклама у формуванні контингенту студентів ВНЗ (2013)
Тумакова С. В. - Роль держави у розвитку ринку робочої сили у сучасних умовах (2013)
Усова Г. В. - Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-процесів (2013)
Ходаківський В. М. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ризику (2013)
Храпко І. Є. - Мережа установ соціального захисту населення України (2013)
Хрустальова В. В. - Транспортна сфера України: аналіз стану та шляхи підвищення конкурентоспроможності (2013)
Цибульський В. О. - Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки (2013)
Чала Ю. В. - Проблеми та механізми боротьби з підробками товарної продукції в міжнародному маркетингу, Кокотіна О. В., Матвійчук В. С. (2013)
Чала Ю. В. - Світові сучасні тенденції обрання об’єктів інвестування: нетрадиційні інвестиції, Щербакова Т. В. (2013)
Чала Ю. В. - Сучасні тренди у формуванні та розвитку соціальної реклами, Кокотіна О. В., Матвійчук В. С. (2013)
Чубучна О. В. - Соціальна справедливість і економічний кримінал (2013)
Шевченко І. Ю. - Методичні аспекти розроблення державної цільової програми розвитку трудового потенціалу (2013)
Юдіна Н. В. - Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації (2013)
Бахтин А. К. - Экстремальные задачи для лучевых систем с переменным количеством точек на лучах, Таргонский А. Л. (2011)
Мартынюк А. А. - Об экспоненциальной устойчивости комплекснозначной нейронной сети на временной шкале, Лукьянова Т. А. (2011)
Шатырко А. В. - Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа (2011)
Чайковський А. В. - Про лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом (2011)
Азаренков Н. А. - К вопросу подобия технологических процессов производственно-технических систем, Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. (2011)
Панкратова Н. Д. - Відновлення функціональної залежності часових рядів в умовах коротких вибірок, Зражевський О. Г. (2011)
Аврамов К. В. - Нелинейные нормальные формы автоколебаний механических систем с конечным числом степеней свободы, Стрельникова Е. А. (2011)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упруго-пластического диска (2011)
Селезов И. Т. - Моделирование совместной работы открытой цилиндрической оболочки и подкрепляющих элементов (2011)
Бродин О. М. - Особливості діелектричної сприйнятливості рідкого пропіленкарбонату: роль дипольних взаємодій та молекулярного впорядкування (2011)
Ганапольский Е. М. - Квантовый хаос в круговом баллистическом бильярде с шероховатой границей, Тарасов Ю. В. (2011)
Долінський А. А. - Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії, Шаркова Н. О., Авдєєва Л. Ю., Чуніхін О. Ю. (2011)
Большаков В. И. - Моделирование структуры металла как численно неприводимая задача, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2011)
Коротеев А. В. - Технология получения, структурообразование и некоторые свойства композиционной керамики системы W2B5–TiB2–B4C, Саенко С. Ю., Котенко В. А., Бега Н. Д., Удовенко Л. М. (2011)
Кудін В. Г. - Синтез боридів N23−xMexB6 (Me — Ti, Zr, Hf) методом реакційного спікання в умовах високих тиску й температури, Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач В. М. (2011)
Спиридонова І. М. - Фазові перетворення у сплавах трикутника Fe3P–Fe2P–Fe2B, Сухова О. В., Карпенко Н. В. (2011)
Иванов В. А. - Исследование обратного радиолокационного рассеяния на обрушениях морских ветровых волн, Юровский Ю. Ю., Малиновский В. В. (2011)
Наумко І. М. - Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати), Загнітко В. М., Белецька Ю. А. (2011)
Орлов О. О. - Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні, Євдощук М. І., Омельченко В. Г., Трубенко О. М. (2011)
Шульга Т. Я. - Течения и сгонно-нагонные процессы, вызываемые переменным по пространству и времени ветром в Азовском море (2011)
Якимчик А. І. - Новий спосіб введення в комп'ютер картографічної інформації (2011)
Потоцкая В. В. - Влияние кинетических параметров предшествующей химической реакции на возникновение неустойчивости в электрохимической системе с электрокаталитическим окислением, Гичан О. И., Омельчук А. А. (2011)
Шумский В. Ф. - Влияние нанонаполнителя на реокинетику формирующейся in situ смеси полиметилметакрилат — полиуретан, Косянчук Л. Ф., Тодосийчук Т. Т., Гетманчук И. П., Бабич О. В., Гомза Ю. П. (2011)
Корховий В. І. - Генетична диференціація штамів Botryococcus braunii Kütz. — продуцентів ліпідів — за допомогою RAPD фінгерпринтингу, Пірко Я. В., Царенко П. М., Блюм Я. Б. (2011)
Лазаренко Л. М. - Вплив клітин кордової крові на перебіг експериментального герпетичного менінгоенцефаліту, Олевінська З. М., Шай Д. С., Жолобак Н. М., Кривохатська Л. Д., Шевчук В. О., Співак М. Я. (2011)
Спиридонов В. Г. - Застосування методу поліморфізму довжини ампліфікованих фрагментів для аналізу видів і гібридів роду гіркокаштан (Aesculus L.) з різною стійкістю до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimic), Парій М. Ф., Вдовиченко Ж. В., Демчук Т. Л., Григорюк І. П. (2011)
Пушкарьов В. М. - Ефект паклітакселу на клітинний цикл та ініціація апоптозу в клітинах раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2011)
Шестеренко Е. А. - Стереоселективный гидролиз 1-метил-5-фенил-3-ацетокси-7-бром-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-она с помощью свободной и иммобилизованной микросомальной фракции печени свиньи, Романовская И. И., Андронати С. А., Вихер Б., Симонов Ю. А., Кравцов В. Х., Севастьянов О. В., Семенишина Е. А., Павловский В. И. (2011)
Черняк М. П. - Розвиток хронічної форми хвороби при малих додаткових дозах зараження (2011)
Шульман Г. Е. - Соотношение запаса и вылова черноморских хамсы и шпрота в первый период ''зеленой революции'' (2011)
Капля А. А. - Функционирование Na+, K+-АТР-азы в поляризованных клетках, Морозова В. С. (2010)
Векліч Т. О. - Просторова будова каліксарен-амінофосфонових кислот є суттєвою для прояву їхньої інгібуючої дії на Nа+, K+-ATP-азну активність у плазматичних мембранах гладеньком’язових клітин, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2010)
Пархоменко Ю. М. - Наличие двух различных активных центров на тиаминсвязывающем протеине плазматических мембран синаптосом, Строкина А. А., Пилипчук С. Ю., Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Донченко Г. В. (2010)
Шатурський О. Я. - Дія 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(β-гідроксіетил)тіазолій хлориду на струм К+ іонними каналами, утвореними ністатином у бішаровій ліпідній мембрані, Романенко О. В., Гіммельрейх Н. Г. (2010)
Данилович Г. В. - Реєстрація К+-рівноважного потенціалу на плазматичній мембрані клітин міометрія і вивчення його модуляції NOx та Н2О2 методом протокової цитометрії, Данилович Ю. В., Горчев В. Ф. (2010)
Бобровник С. А. - Влияние полиреактивных иммуноглобулинов сыворотки крови на определение аффинности сывороточных антител, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2010)
Губський Ю. І. - Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами, Горюшко Г. Г., Маковецький В. П., Літвінова Н. В., Марченко О. М., Бабенко Л. П., Величко О. М., Олар В. В. (2010)
Мединська К. О. - Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля, Шелюк О. В., Омельянюк В. С., Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І. (2010)
Драгущенко О. О. - Первинний аналіз результатів всегеномного пошуку генів відповіді на дію інтерферону альфа, Токовенко Б. Т., Оболенська М. Ю. (2010)
Липова Н. М. - Експресія мPHK 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-2 та її альтернативних сплайс-варіантів у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Мінченко Д. О., Ратушна О. О., Божко І. В., Тсучігара K., Есумі Г., Мінченко О. Г. (2010)
Галкін О. В. - Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293, Мінченко О. Г. (2010)
Дрель В. Р. - Протекторна дія виноградних вин за нітрозативного стресу, зумовленого експериментальним цукровим діабетом, Гнатуш А. Р., Яланецький А. Я., Гержикова В. Г., Мізін В. І., Загоруйко В. А., Сибірна Н. О. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль Src-тирозинкіназ у підвищенні проникності кровоносних судин при експериментальному виразковому коліті, Хоменко Т. А., Остапченко Л. І., Сабо Ш., Шандор С. (2010)
Поярков А. А. - Ингибиторы тромбина, обладающие антибактериальной активностью, Тимошок Н. А., Спивак Н. Я., Пояркова С. А. (2010)
Виноградова Р. П. - Рашба Олена Яківна – талановитий вчений і організатор науки (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Друге інформаційне повідомлення (2010)
Правила оформлення статей для авторів (2010)
Правила оформления статей для авторов (2010)
Directions for the authors (2010)
Ряскова О. І. - Досягнення й перспективи телемедичних технологій у неонатології, Владзимирський А. В. (2009)
Вихованець Ю. Г. - Математична модель для оцінки функціонального стану людини, Прокопець В. І., Остапенко В. І., Гур’янов В. Г., Антонова В. О. (2009)
Владзимирський А. В. - "Кардіограма" ефективності - характеристична крива для оцінки телемедичного консультування (2009)
Єрьомін А. В. - Створення тривимірної моделі крижової кістки людини за допомогою методу Монжа (2009)
Лях Ю. Є. - Використання contrast-статистики при кластеризації результатів методом побудови карт, що самоорганізуюються, Гур’янов В. Г., Горшков О. Г., Вихованець Ю. Г. (2009)
Донченко Л. І. - Оцінка імунного статусу та процесів метаболізму у постраждалих в динаміці травматичної хвороби на основі кластерного аналізу, Степура А. В., Шамардіна І. А., Анпілова Н. В. (2009)
Панкратов О. М. - Вибір технології дистанційного навчання в додатковій професійній освіті медичних працівників, Рогальов К. К. (2009)
Хоружа Р. Ю. - Організаційні форми самостійної роботи студентів стоматологічного та міжнародного факультетів, можливості впровадження дистанційного навчання, Педорець О. П., Ківа О. І., Каліновський Д. К., Тарануха С. В. (2009)
Климовицький Ф. В. - Епідеміологічний аналіз переломів кісток дистального відділу передпліччя у жителів промислового центру Донбасу (2009)
Гур’єв С. О. - Об’єктивні методи дослідження в діагностиці пошкоджень органів позаочеревинного простору у постраждалих з політравмою, Кушнір В. А., Соловйов О. С., Сацик С. П. (2009)
Вакуленко А. В. - Система керування базою даних E-Ortho Database: 8 років практичного застосування (проблеми та перспективи), Вакуленко В. М., Неділько А. А. (2009)
Kldiashvili E. - Впровадження PAP-тесту в Республіці Грузія для скринингу цервікальної патології, Shroyer K. R., Butsashvili M., Kamkamidze G., Kajaia M., Topuridze M. (2009)
Мухортова А. Н. - Досвід використання транстелефонного електрокардіографичного комплексу "Телекард" на автомобілях швидкої медичної допомоги в Миколаєві, Здобникова Л. И., Павлович Р. В. (2009)
Откидач П. В. - Розвиток телемедицини в Чернігівській області на базі КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер”, Штінова Н. В. (2009)
Городник Г. А. - Зміни логарифмічних індексів абсолютної спектральної потужності і міжпівкульової когерентності у відповідь на введення препарату "Німодипін" у пацієнтів з важкою черепно-мозковою травмою (2009)
Білик С. В. - Біомеханічна оцінка ефективності накісткового остеосинтезу за допомогою демпфуючих конструкцій , Олексюк І. С., Шайко-Шайковський О. Г. (2009)
Попов В. А. - Рентгеноантропометричне дослідження шийки стегнової кістки при плануванні малоінвазивного остеосинезу, Вадзюк Н. С., Іванченко О. О. (2009)
Яценко В. П. - Використання RFID технології в практичній охороні здоров’я, Гусинін А. В. (2009)
Рішення та рекомендації V міжнародної конференції "Телемедицина – досвід@перспективи" (2009)
Гладкий С. О. - Трансформація кооперативного законодавства УСРР під впливом політики "воєнного комунізму” (2008)
Кісіль З. Р. - Фактори протидії професійно-психологічної деформації працівників органів внутрішніх справ (2008)
Рабінович С. П. - Проблемні аспекти співвідношення ius naturale та ius gentium у римському праві (2008)
Подорожна Т. С. - Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій (2008)
Панич Н. Ю. - Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) (2008)
Грабовська Г. М. - Державне будівництво в освітній сфері Української Центральної Ради і Гетьманату (2008)
Барабаш Ю. Г. - Про причини конституційної кризи в Україні (2008)
Заяць Н. В. - До питання про участь громадян у формуванні складу органів влади (2008)
Древаль Ю. Д. - До питання про структуру та сутність парламентського права (2008)
Гетьман А. Б. - Принципи адміністративно-територіального устрою України (2008)
Кучеренко І. М. - Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб (2008)
Труба В. І. - До питання про необхідність законодавчого регулювання державної реєстрації шлюбних договорів (2008)
Гринько С. Д. - Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями (2008)
Амангельды А. А. - Лицензионный договор (2008)
Гусаров К. В. - До питання визначення суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві (2008)
Слома В. М. - Види гарантій у цивільному праві (2008)
Ясинок М. М. - Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб (2008)
Гоголь Б. М. - Юридичні гарантії здійснення права на інформацію (2008)
Гупаловська О. Б. - Правові засоби захисту права власності (2008)
Феннич В. П. - Елементи структури фактичної основи доказових презумпцій (2008)
Молявко О. М. - Правове регулювання відповідальності акціонерів за неcплату емісійних акцій (2008)
Морозова С. Є. - Проблеми правового регулювання актів цивільного стану (2008)
Гуменюк О. І. - Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин (2008)
Посикалюк О. О. - Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським судом з прав людини (2008)
Воронюк О. О. - Критерії класифікації юридичних осіб (2008)
Морозова О. В. - Виды договора консигнации (2008)
Нижний А. В. - Категорія "форма цивільно-правового договору” у цивільному праві (2008)
Стецюк Л. Л. - Самозахист як форма захисту цивільних прав (2008)
Андрейцев В. В. - Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт (2008)
Губіна Г. Л. - Договір страхування в Україні щодо перевезень вантажів на морському транспорті (2008)
Шкрум А. І. - Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини (2008)
Коритко Л. Я. - Класифікація суб’єктів господарювання в австро-угорський період (2008)
Андрушко А. В. - Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект (2008)
Дріжчана С. В. - Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю (2008)
Мельницька Н. В. - Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України (2008)
Ситницька О. А. - До питання посилення юридичних гарантій права на працю при виникненні трудових правовідносин (2008)
Барчук І. В. - Окремі аспекти здійснення контролю органами прокуратури у сфері охорони водних ресурсів (2008)
Чопко Х. І. - Екологічна функція держави (2008)
Мота А. Ф. - Повноваження Державної прикордонної служби України в протидії правопорушенням: процесуальні аспекти (2008)
Тополь Ю. О. - Правове регулювання оподаткування кредитних спілок, Новак В. П. (2008)
Ящищак О. Р. - Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі (2008)
Зайцева Н. А. - До питання щодо публічно-правової природи відносин державного кредиту (2008)
Шевчик О. С. - Про деякі проблеми правового режиму обігу цінних паперів як складової категорії "валютні цінності” (2008)
Ковальова Н. Ю. - Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного податкового обов’язку (2008)
Бурдін В. М. - До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності (2008)
Василаш В. М. - Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці (2008)
Нікіфорова Т. І. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2008)
Парасюк Н. М. - Юридичний аналіз підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів за Кримінальним кодексом України (2008)
Головко І. А. - Відмежування жорстокого поводження з тваринами від незаконного полювання (2008)
Крих Т. Я. - Суб’єкт незаконної приватизації державного, комунального майна (2008)
Грошевой Ю. М. - Проблеми підвищення ефективності застосування норм кримінально-процесуального права (2008)
Капліна О. В. - Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права (2008)
Андрушко О. В. - Незаконна міграція як предмет криміналістичного вивчення (2008)
Кицан Ю. І. - Актуальність визначення підслідності кримінальних справ (2008)
Луцький А. І. - Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами (2008)
Тиндик Н. П. - Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини (2008)
Дрешпак В. М. - Соціокультурний підхід як елемент методології досліджень символів державного управління (2008)
Есимова Ш. А. - Программно-целевое управление в системе государственного управления (2008)
Сіцінський А. С. - Професіоналізм управлінської діяльності та аналіз його компонентів (2008)
Радиш Я. Ф. - Медико-демографічні дослідження як перспективний напрямок підвищення ефективності державного управління якістю надання онкологічної допомоги населенню України, Бугайцов С. Г., Акімов О. О., Рингач Н. О. (2008)
Машкаров Ю. Г. - Удосконалення механізму державного управління процесом інформатизації загальної середньої освіти, Краснова Н. С. (2008)
Вавринчук М. П. - Охорона здоров’я як складова розвитку державної національної безпеки (2008)
Кравченко Т. А. - Інституціональні засади становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні (2008)
Осадчук С. В. - Бюджетні механізми управління соціальним розвитком території (2008)
Алексєєв В. М. - Передумови створення дієздатного господарства територіальних громад (2008)
Бугай С. М. - Про невідкладну необхідність запровадження моніторингу роботи регіональних органів виконавчої влади, Пашкевич С. О. (2008)
Логвиненко В. І. - Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства (на прикладі формування ринку теплової енергії) (2008)
Усаченко Л. М. - Органи державної влади та неурядові організації регіонів України: сучасні форми та методи взаємодії (2008)
Бойко О. П. - Місцевий референдум як громадська ініціатива (2008)
Осійчук М. С. - Державний контроль за додержанням трудового законодавства як інструмент реалізації соціальної політики держави (2008)
Орел М. Г. - Концепція адміністративної реформи та стратегія її реалізації: методологічні й практичні аспекти (2008)
Мельников О. Г. - Міжнародне співробітництво Державної прикордонної служби в аспекті інтеграції України до колективної системи європейської безпеки (2008)
Рудакевич М. І. - Формування демократичної професійної культури державних службовців (2008)
Шпекторенко І. В. - Професійна мобільність і посадова структуризація державної служби (2008)
Акімов О. О. - Розвиток особистості державного службовця в контексті європеїзації державного управління (2008)
Гарбут А. А. - Специфіка кадрової політики місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим (2008)
Молодожен Ю. Б. - Проблеми комплексної оцінки розвитку сільських територіальних громад: управлінський аспект (2008)
Мороз О. Ю. - Реформування системи місцевого самоврядування: польський досвід (2008)
Мариненко В. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища (2008)
Карлова О. А. - Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міст, Гуляк Р. Е. (2008)
Мельник А. О. - Кластерний союз як механізм адаптації вітчизняних підприємств до конкурентного середовища (2008)
Чернишева С. В. - Діагностика управління інформаційним портфелем підприємства в області маркетингу відносин (2008)
Римаренко М. В. - Концепція класифікації офісного сектору ринку комерційної нерухомості (2008)
Чмир О. С. - Системний підхід до прогнозування розвитку регіонів, Хоменко Я. В. (2008)
Арзянцева Д. А. - Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні (2008)
Баланда А. Л. - Соціальні ризики бідності в Україні (2008)
Томнюк Т. Л. - Оцінка стану існування та погашення податкового боргу в Україні (2008)
Грозава К. С. - Експрес-діагностика фінансового стану страхових компаній на базі класичної дискримінантної моделі (2008)
Кулинич Р. О. - Використання статистичних методів для оцінювання впливу окремих форм організації сільськогосподарського виробництва на його інтенсифікацію (2008)
Іващенко О. В. - Статистична оцінка цінової ситуації на зерновому ринку Харківської області (2008)
Шуміло І. А. - Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до національної інноваційної системи України (2008)
Кулинич О. І. - Актуальне дослідження системи оподаткування у сільському господарстві України (2008)
Кресін О. В. - Міжнародний форум юридичної компаративістики (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Бахтин А. К. - Обобщение некоторых результатов теории однолистных функций на многомерные комплексные пространства (2011)
Бичков О. С. - Про стійкість нечітких динамічних систем (2011)
Денисенко В. С. - Частичная устойчивость инвариантных множеств расширенных динамических систем в метрическом пространстве, Слынько В. И. (2011)
Маринич О. В. - Про асимптотичну поведінку моментів випадкових рекурсивних послідовностей (2011)
Пелюх Г. П. - Періодичні розв'язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу і їх властивості, Вельгач А. В. (2011)
Захаров А. В. - Эффекты взаимодействия полосковых резонаторов и новые типы неминимально-фазовых фильтров с постоянным временем задержки, Ильченко М. Е. (2011)
Сергієнко І. В. - Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій, Литвин О. М., Гулік Л. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Скобелев В. В. - Анализ некоторых отображений множеств в дедекиндовы кольца (2011)
Григоренко О. Я. - Чисельне розв'язання задач про напружено-деформований стан сферичних оболонок змінної товщини в уточненій постановці, Вовкодав О. В., Яремченко С. М. (2011)
Григоренко Я. М. - Рівновага еліптичних порожнистих тришаруватих циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром, Рожок Л. С. (2011)
Шульга М. О. - Змішана система рівнянь коливань анізотропних тіл з однією площиною симетрії пружних властивостей (моноклінна система) і її властивості (2011)
Дорошенко І. Ю. - Спектроскопічні прояви процесу кластероутворення в метанолі в області валентних коливань O–H групи (2011)
Карбівський В. Л. - Поведінка вірусу тютюнової мозаїки на поверхнях золота та оксиду силіцію, Касіяненко В. Х., Курган Н. А., Вишняк В. В., Зуєва Н. О., Шпак А. П. (2011)
Слесаренко А. П. - Спектральные функции влияния граничных воздействий в моделировании и идентификации тепловых процессов в трехмерных системах, Марченко А. А. (2011)
Крикля А. А. - Математическое моделирование структуры и свойств нанопористого углерода, Картузов В. В. (2011)
Стратийчук Д. А. - Пропитка аморфного бора расплавом кремния в условиях высоких давлений и температур (2011)
Ефимов В. В. - Численное моделирование изменения климата Украины в XXI веке, Иванов В. А., Анисимов А. Е. (2011)
Куліч В. В. - Гістерезис залежностей напруження—деформація в середовищах Ляхова (2011)
Лукин А. Е. - О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли (2011)
Любарцева С. П. - Оценка изменений экологического состояния Азовского моря по данным наблюдений из космоса, Суетин В. С., Королев С. Н. (2011)
Миронцов Н. Л. - Способ устранения Гронинг-эффекта и эффекта экранирования при двойном боковом каротаже (2011)
Беляков В. Н. - Катионообменная способность наноматериалов, включающих катионообменную смолу и гидрофосфат циркония, Пономарева Л. Н., Дзязько Ю. С., Митченко Т. Е. (2011)
Будняк Т. М. - Адсорбційні властивості композита сокирницький кліноптилоліт-поліанілін щодо аніонів елементів V й VI груп періодичної системи Д.І. Менделєєва, Яновська Е. С., Тьортих В. А., Вознюк В. І. (2011)
Єресько О. Б. - Новий метод синтезу триазоло, Толкунов В. С., Суйков С. Ю., Толкунов С. В. (2011)
Грубинко В. В. - Образование двойных концентрических мембран в клетках пресноводных водорослей при действии токсикантов, Костюк К. В. (2011)
Карпезо Н. О. - Вплив різнометалічного комплексу, Бєлінська І. В., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Рибальченко В. К., Врещ О. В. (2011)
Попова А. Ф. - Программируемая смерть клеток эндосперма околозародышевой зоны в процессе формирования семян Sium latifolium L. (2011)
Пушкарьов В. В. - Роль сигнального каскаду Ras/PI3K/Akt у формуванні стійкості клітин анапластичного раку щитоподібної залози до паклітакселу, Ковзун О. І., Попадюк І. Д., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2011)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози — модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів, отриманих методами MP2 та DFT, Говорун М. Д. (2011)
Грищенко В. І. - Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з безпліддям, обумовленим хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу, на підставі вивчення імунного гомеостазу, Гольцев А. М., Грищенко М. Г. (2011)
Аблаева Л. А. - Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий, Борисовская Е. А. (2011)
Ганжа Х. Д. - Розподіл основних фізико-хімічних форм радіонуклідів чорнобильського походження у водних рослинах оз. Глибоке, Гудков Д. І., Кленус В. Г., Широка З. О. (2011)
Луцишин О. Г. - Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П., Весна В. Я., Скрипник Г. Л., Ковальова О. М. (2011)
Title (2008)
Contents (2008)
Vlokh R. - Optical activity of Sn2P2S6 crystals at the phase transition, Mys O., Grabar A., Vysochanskii Yu. (2008)
Khasanov O. K. - Behaviour of pulsed vortex beam with high topological charge in ionized dielectrics, Fedotova O. M., Smirnova T. V., Petukh Yu. N., Volyar A. V., Sukhorukov A. P. (2008)
Makhniy V.P. - Luminescence of ZnO heterolayers prepared by isovalent substitution on ZnTe substrates, Slyotov M.M., Khusnutdinov S.V. (2008)
Frasunyak V. M. - Physical properties and band structure parameters of solid solutions Hg1-x-yMgxMnyTe, Gorley P. M., Chupyra S. M. (2008)
Alexeyev C. N. - Higher order modes and topological phase in the coiled elliptical weakly guiding optical fibres, Lapin B. P., Yavorsky M. A. (2008)
Padlyak B. - Raman spectra of glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system (2008)
Gorley P. M. - Spin polarization of dilute magnetic semiconductors under optical excitation of impurity levels, Mysliuk O. M., Vieira M., Horley P. P., Dugaev V. K., Barnas J. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Kosobutskyy P. S. and Kushnir O. P. - Envelopes of optical interference spectra for duplex and triplex layered structures (2008)
Felde Ch. V. - Comparative analysis of techniques for diagnostics of phase singularities, Polyanski P. V., Bogatyryova H. V. (2008)
Makhniy V. P. - Optical properties of diffuse ZnSe:Mn layers, Kinzerskaya O. V., Horley P. P., Ul’yanitskiy K. S. (2008)
Rumyantsev V. V. - Light propagation in layered photonic crystals with admixture layers, Fedorov S. A., Gumennyk K. V. (2008)
Kozlovskii Yu. M. - Joint spatial-frequency distribution of Gaussian signals and prospects of its applications for description of optical systems (2008)
Gavrylyak M. S. - Correlation method for measuring the largest Lyapunov exponent in optical fields, Maksimyak A. P., Maksimyak P. P. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Gerzanich E. I. - Optical properties of A2B2C6 ferroelectrics-semiconductors: the effect of temperature and hydrostatic pressure (2008)
Guziy O. O. - Spontaneous emission spectra of organic molecules in synthetic opal photonic crystals, AbuSal B., Moiseyenko V. N., Dergachov M. P., Shvachich V. G. (2008)
Kushnir O. S. - Optical studies of order parameter fluctuations in solid solutions based on lead germanate crystals, Shopa R. Y., Vlokh R. O. (2008)
Khrobatin R. - Potentiality of experimental analysis for characteristics of the Poynting vector components, Mokhun I., Viktorovskaya J. (2008)
Dzedolik I. V. - All-optical logic gates based on nonlinear dielectric films, Lapayeva S. N., Rubass A. F. (2008)
Kernazhitsky L. - Effect of iron-group ions on the UV absorption of TiO2, Shymanovska V., Naumov V., Chernyak V., Khalyavka T., Kshnyakin V. (2008)
Рожок В. І. - П’ята Міжнародна Пасхальна асамблея "Господи, Господи, силою твоєю…" – 2013: кроки визнання і творчих перемог (2013)
Краснопольська Т. В. - Роль епічного начала у драматургії опер Петра Чайковського 1870-х років (2013)
Гнатів Т. Ф. - Клод Дебюссі – реформатор музичного театру (2013)
Бачинська Ю. І. - Сценічні втілення опер Йозефа Гайдна (за матеріалами німецьких музикознавців) (2013)
Сакало О. В. - "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта і давньоіранська міфологія (2013)
Молибога А. В. - Перша опера-seria Джоаккіно Россіні "Кір у Вавилоні, або Падіння Бальдасаре" (2013)
Мовчан В. О. - Специфіка підходу до літературного першоджерела в ліричній "тріаді" Шарля Гуно (2013)
Колотиленко М. Е. - "Капричіо" та "Чотири останні пісні" Ріхарда Штрауса: заповіт майстра (2013)
Шестакова Д. В. - Музика і слово: діалог у п’єсі Антона Чехова "Три сестри" та в її інтерпретації в однойменній опері Петера Етвеша (2013)
Зуєв С. П. - Кіно та опера: прихована семантика (на прикладі кінофільму Федеріко Фелліні "І корабель пливе") (2013)
Касьянова О. В. - Міф про Орфея та Еврідіку в хореографічних інтерпретаціях музичного театру (2013)
Дудник В. О. - Розвиток визначальних складових культурно-мистецького простору (2013)
Гусарчук Т. В. - Хорова творчість Степана Дегтярьова: стильові детермінанти й паралелі (2013)
Кутасевич А. В. - Степан Дегтярьов. Концерт "Боже, Боже мой, вонми мі". Питання авторства (2013)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2013)
Оперний ландшафт сучасної Європи (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Title (2008)
Contents (2008)
Savchyn P. V. - Luminescence properties of Sn-containing microcrystals in CsBr:Sn crystal, Myagkota S. V., Stryganyuk G. B., Demkiv T. M., Datsjuk J. R., Vus R. B., Demkiv L. S., Voloshinovskii A. S. (2008)
Vlokh R. - Non-reciprocity of Faraday rotation in gyrotropic crystals, Adamenko D. (2008)
Dzedolik I. V. - Transformation of sinusoidal electromagnetic and polarization waves into cnoidal waves in an optical fibre (2008)
Boiko O. P. - Chromonic nematic phase and scalar order parameter of indanthrone derivative with ionic additives, Vasyuta R. M., Semenyshyn O. M., Nastishin Yu. A., Nazarenko V. G. (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського