Пізінцалі В. - Критерії та показники сформованості психологічної культури у майбутніх офіцерів (2019)
Поканевич О. - Формування психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх пожежних-рятувальників (2019)
Приходько І. - Організація надання першої психологічної допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України, Колесніченко О., Мацегора Я. (2019)
Самойленко О. - Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів на поняття психологічної готовності військовослужбовців до ведення бойових дій, Дацков А., Заболотний С. (2019)
Тимцуник Є. - Історико-аналітичний огляд емпіричних досліджень методу опитування з використанням поліграфа (2019)
Шинкарук О. - Диференційно-психологічний аналіз смислової сфери комбатантів-прикордонників (2019)
Якимчук Б. - Забезпечення міжпредметних зв’язків у процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю (2019)
Яцина О. - Асоціативний експеримент як метод дослідження практик шлюбно-сімейного партнерства (2019)
Голубенко О. - Застосування методики і.ponseti при хірургічному лікуванні вродженої клишоногості у дітей, Левицький А., Карабенюк О. (2019)
Корольова Х. - Оцінка мінімальної ефективної концентрації пінного склерозанту при склертерапії варикозно розширених вен нижніх кінцівок (2019)
Котенок А. - Патогенетична значимість виявлення порушень в системі гемостазу для діагностики та профілактики тромботичних ускладненьу жінок з антенатальною загибеллю плода, Гичка Н., Бенюк В. (2019)
Маркулін Г. - Таксономічна структура збудників панкреатичної інфекції у пацієнтів на гострий некротичний панкреатит, Юркін Д., Щигель І., Левченко Л., Горлач А. (2019)
Чопчик В. - Роль інноваційного бізнесу в модернізації університетських клінік україни (2019)
Шевченко А. - Психологічні особливості та функціональний стан вегетативної нервової системи самотніх та заміжніх вагітних, Королюк Н., Курочка В., Половинка В. (2019)
Костюк Т. - Рання діагностика м’язево-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу за допомогою компьютерної програми-додатку, Канюра О. (2019)
Момот А. - Ультразвукова та доплерометрична характеристика органів малого тазу жінок постменопаузального періоду з фізіологічним перебігом та при наявності внутрішньоматкової рідини, Кузьміна А., Ковалюк Т., Лук'яненко Н. (2019)
Павличук Т. - Застосування CAD/CAM технологій при хірургічному лікуванні переломів голівки нижньої щелепи, Черногорський Д., Чепурний Ю., Копчак А. (2019)
Черняєва К. - Показники структурно-функціональних змін міокарда, як предиктори розвитку фібриляції передсердь у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Руденко Ю., Мостбауер Г., Безродний А., Шевчук М., Саблін А., Москаленко Ю., Ковтун Є. (2019)
Чопчик В. - Державно-приватне партнерство - модель для реформування університетської клініки (2019)
Шпачинський О. - Томографічне дослідження змін мукоперіосту верхньощелепної пазухи після проведення синусліфтингу, Скібіцький В., Філіппенкова Л., Василевський К., Дідковський В., Копчак А. (2019)
Ховрич С. М. - Книжкові видання про франко-російську війну 1812 р. в колекції Д.Г. Бібікова (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ) (2019)
Щебетюк Н. Б. - Джерелознавчий потенціал дослідження історії аграрної науки як складова інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2019)
Капралюк О. В. - Передумови становлення та діяльність Міжнародного інституту сільського господарства з розповсюдження галузевої наукової інформації (друга половина ХIХ ст. ‒ ХХ ст.) (2019)
Підгайна Т. М. - Популяризаційна діяльність Міжнародного сільськогосподарського інституту в Римі (на початку ХХ ст.) (2019)
Демиденко Н. М. - Пантелеймон Куліш (1819–1897): складні метаморфози ідеологічних поглядів (до 200-річчя з дня народження) (2019)
Малютина О. К. - Харьковская газета "Утро" о благоустройстве города в период революционных событий 1905‒1907 гг. (2019)
Романчук М. С. - Малі річки Києва як невід’ємна частина його ландшафту та природної екосистеми (історико-екологічні аспекти) (2019)
Берестень Ю. В. - Християн Іванович Класен (1891–1973) – стандартизатор української (німецької) червоної степової породи великої рогатої худоби (2019)
Borodai I. S. - The sectoral academic institutions in the system of scientific support of animal husbandry in Ukraine of the 20th – beginning of the 21th century (2019)
Войтюк О. С. - Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) (2019)
Курок О. І. - Професор В. В. Докучаєв (1846–1903) та його внесок у розвиток наукової думки про ґрунтознавство, Бєлашов В. І. (2019)
Товмаченко В. М. - Фізика плазми і керований термоядерний синтез: історичні аспекти розвитку (1950–2017) (2019)
Каштанова Т. В. - Обов’язковий примірник видань як основа комплектування фондів спеціалізованих бібліотек світу та України (2019)
Татарчук Л. М. - Історія науково-бібліографічної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (до 75-річчя з дня створення сектору наукової бібліографії та біографістики), Коваленко С. Д. (2019)
Бородай І. С. - Рецензія на монографію : Корзун О. В. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні в роки Другої світової війни (1939–1945) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2019. 440 с. (Іст.-бібліогр. сер. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 113) (2019)
Зіборова І. В. - Рецензія на науково-популярне видання : Проценко В. Домени Згурівської провінції : дослідження, історико-краєзнавчі нариси. Київ : СМО "Просвіта" ВУТ ім. Тараса Шевченка, 2019. 192 с., Іванченко Л. А. (2019)
Чумичева Р. М. - Современные вызовы и стратегии развития дошкольного образования (2020)
Безсонова О. К. - Дефініційний аналіз поняття "лідерський потенціал дошкільника" (2020)
Данильченко І. Г. - Формування професійної компетентності в майбутніх викладачів під час вивчення дисципліни "методика викладання педагогіки дошкільної" (2020)
Загородня Л. П. - Організаційно-методичні умови підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2020)
Крайнова Л. В. - Педагогічний супровід у системі екологічної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2020)
Куценко Т. В. - Навчання протягом життя: сучасні європейські виклики (2020)
Макаренко С. І. - Стан та перспективи запровадження неформальної освіти студентів спеціальності "дошкільна освіта" в університеті (2020)
Стьопкіна А. С. - Формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери під час навчання в закладі вищої освіти, Трубник І. В. (2020)
Георгян Н. М. - Інтерактивність як характеристика соціокультурного освітнього середовища вищого навчального закладу, Садова Т. А. (2020)
Головко С. Г. - Гуманістична освіта в умовах інформаційного суспільства, Абрамська І. Б. (2020)
Головко М. Б. - Педагогічний супровід дошкільного дитинства як проблема сучасної освітньої парадигми, Міхєєва О. І. (2020)
Ендеберя І. В. - Шляхи та засоби організації самостійної роботи студентів з урахуванням її зовнішніх та внутрішніх психологічних чинників (2020)
Курінний Я. В. - Теоретичний аналіз первинної економічної соціалізації дошкільників (2020)
Лянна О. В. - Компоненти формування професійної компетентності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, Сущенко О. М. (2020)
Співак Я. О. - Реалізація державної політики із соціального захисту прав молоді в Україні: реалії та перспективи, Співак Л. А., Івкова О. М. (2020)
Харченко І. І. - Моделювання процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки (2020)
Іванчук С. А. - Сучасні наукові дослідження базових понять екоцентричної парадигми освіти (2020)
Алєко О. А. - Професійне вдосконалення вихователів закладів дошкільної освіти впродовж життя, Громак Г. О. (2020)
Бондаренко Н. Б. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності дошкільної і початкової освіти в контексті концепції "Нова українська школа" (2020)
Коркішко О. Г. - Використання елементів дистанційного навчання в процесі професійної підготовки магістрів педагогіки вищої школи (на прикладі курсу "Педагогічний контроль у системі освіти"), Балєнкова І. В. (2020)
Лупаренко С. Є. - Соціальна адаптація й супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні (1990-ті рр.), Гресь О. В. (2020)
Гнізділова О. А. - Використання мультфільмів у процесі ранньої профорієнтації дошкільників, Лукашова Ю. О. (2020)
Шебеко В. М. - Эмоциональное благополучие детей старшего дошкольного возраста, проблема его изучения и формирования, Го Кэ. (2020)
Щербакова К. Й. - Інтегровані музично-математичні заняття у закладах дошкільної освіти, Макаренко Л. В. (2020)
Дронова О. О. - Педагогічні умови формування уявлень про час і простір у дітей старшого дошкільного віку засобами творів живопису (2020)
Марєєва Т. В. - Психолого-педагогічні умови виховання інтересу у дітей старшого дошкільного віку до вивчення іноземних мов (2020)
Омеляненко А. В. - Система вправ як засіб формування в дітей старшого дошкільного віку вміння складати розповіді-роздуми (2020)
Кривошея Н. Б. - Формування толерантності дошкільника засобами родинного виховання (2020)
Одерій Л. Є. - Розвиток художньої творчості дітей засобами навчання елементам дизайну у контексті психолого-педагогічного супроводу дитинства, Роздимаха А. І. (2020)
Курінна С. М. - Особливості роботи соціального педагога в закладах інтернатного типу на шляху їх трансформації, Курінний Я. В. (2020)
Панасенко Е. А. - Проблема девіантної та делінквентної поведінки у неповнолітніх правопорушників: психолого-педагогічний аналіз, Макаренко А. В., Стрижак Р. В. (2020)
Савицька А. Ю. - Структурні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю, Рудюк А. Ю. (2020)
Кахіані Ю. В. - Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу (2020)
Біличенко Г. В. - Особливості соціокультурної ситуації розвитку комунікативної культури молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2020)
Березка С. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів засобами тренінгової діяльності, Кузнецова А. М. (2020)
Седашева С. Л. - Психологічні аспекти здорового способу життя, Седашев Я. Ю. (2020)
Титул, содержание (2012)
Гинтов О. Б. - Докембрий Украинского щита и тектоника плит (2012)
Карпенко И. В. - Синергетическая тектоника. 2.Тектоническая таксономия глобальных цикличностей (2012)
Комлева Е. В. - Геологические, экологические и политические аспекты хранения и захоронения ядерных материалов (2012)
Кутас В. В. - Экспериментальный годограф объемных волн для западной части Восточно-Европейской платформы (Волыно-Подолия—Украинский щит), Андрущенко Ю. А., Калитова И. А. (2012)
Бахмутов В. - Палеомагнитные исследования нижнедевонских сероцветных отложений Подолии, Тейсер-Еленская М., Кадзялко-Хофмокль М., Константиненко Л., Поляченко Е. (2012)
Трипільський О. А. - Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита 1, Тополюк О. В., Трипільська В. О. (2012)
Сливинская Г. В. - Результаты палеомагнитных исследований плейстоценовых отложений Приазовья (разрез Ботиево), Скарбовийчук Т. В., Якухно В. И., Князькова И. Л. (2012)
Тяпкин К. Ф. - Изменение положения оси вращения в теле Земли: причина, механизм и использование для объяснения глобальных тектонических процессов в земной коре (2012)
Покалюк В. В. - Трещиноватость пещер Подолии в аспекте ротационных и тектонических причин образования, Аронский А. А., Шафранская Н. В., Матошко А. А. (2012)
Старостенко В. И. - Плотностная неоднородность земной коры вдоль широтных зон разломов Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины, Куприенко П. Я., Макаренко И. Б., Легостаева О. В., Савченко А. С. (2012)
Уваров В. Н. - Электромагнитное проявление литосферы в СНЧ-ОНЧ-диапазоне (2012)
Петровський А. П. - Использование топографических данных SRTM для расчета поправки за влияние рельефа местности на гравитационное поле, Федченко Т. А., Трачук А. Ю. (2012)
Малицький Д. В. - Математичне моделювання хвильових полів у шаруватих середовищах із додатковими напруженнями, Павлова А. Ю., Чекурін В. Ф. (2012)
Гордиенко В. В. - Эволюция тектоносферы Украинских Карпат, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Логвинов И. М., Тарасов В. Н. (2012)
Гинтов О. Б. - Рецензия на статью В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко, О. В. Завгородней, И. М. Логвинова, В. Н. Тарасова "Эволюция тектоносферы Украинских Карпат" (2012)
Гордиенко В. В. - Ответ на рецензию О. Б Гинтова (2012)
Герасимов М. Е. - Х Международная конференция "Крым-2012": "Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа", Евдощук Н. И., Коболев В. П., Лукин А. Е. (2012)
Титул, содержание (2014)
Русаков О. М. - Фата-моргана биогенной доктрины углеводородов в Черном море, Кутас Р. И. (2014)
Гобаренко В. - Строение коры Керченского полуострова и северо-восточной части Черного моря по результатам локальной сейсмической томографии, Егорова Т., Стифенсон Р. (2014)
Шеремет Е. - Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород, Соссон М., Гинтов О., Мюллер К., Егорова Т., Муровская А. (2014)
Усенко О. В. - Условия формирования гранитоидов Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области (2014)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические исследования юга Воронежского кристаллического массива, Трегубенко В. И., Тарасов В. Н. (2014)
Кендзера А. В. - Скоростная модель строения мантии под о-вом Суматра и сейсмичность района, Заец Л. Н., Цветкова Т. А., Островной А. Н. (2014)
Захаров И. Г. - О регистрации спонтанной электромагнитной эмиссии литосферы в протяженной соляной штольне, Шуман В. Н. (2014)
Орлюк М. І. - Оцінка вкладу індукційних струмів у вікову варіацію геомагнітного поля (за даними українських геомагнітних обсерваторій), Сумарук Т. П., Сумарук Ю. П., Роменець А. О. (2014)
Микуляк С. В. - Експериментальне дослідження динамічного деформування структурованого середовища під дією імпульсного навантаження, Поляковський В. О. (2014)
Сугак В. Г. - Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоев грунта с оценкой их объемной влажности, Овчинкин О. А., Силаев Ю. С., Сугак А. В. (2014)
Кульчицкий В. Е. - Оценка параметров затухания интенсивностей анизотропных макросейсмических полей (2014)
Шестопалова Е. Е. - О возрасте белых анортозитов Новомиргородского массива Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Ковтун А. В. (2014)
Щербина С. В. - Устройство для калибровки и метрологической поверки цифровых сейсмических регистраторов (2014)
Тимурзиев А. И. - Структуры горизонтального сдвига осадочных бассейнов и опыт применения тектонофизических методов для повышения эффективности поисков, разведки и освоения присдвиговой нефти (2014)
Роман В. І. - Спектри відношення сигнал-завада адаптивних геофізичних досліджень (2014)
Шаповал І. А. - Особливості реалізації вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 на базі системи менеджменту, впровадженої у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025, Тімошин О. О. (2019)
Третяк Е. В. - Процедура експериментальних досліджень з впливу рухомого складу на залізничну колію, Речкалов В. С., Столєтов С. О., Сулим А. О., Хозя П. О., Жуков О. В., Долинський С. В. (2019)
Фомін О. В. - Особливості оцінки показників якості руху вагона платформи в експлуатації, Прокопенко П. М. (2019)
Кукин С. В. - Проблемные вопросы некоторых требований тормозной эффективности грузовых вагонов по новым правилам ГОСТ 34434-2018, Водянников Ю. Я., Павлов С. А., Бородай А. А. (2019)
Сулим А. О. - Впровадження системи електронного документообігу в умовах ДП "УкрНДІВ", Третяк Т. І., Простак О. І., Холод К. Ю., Лашкевич І. М., Пономарьова І. С. (2019)
Єжов Ю. В. - Продовження терміну служби маневрових тепловозів промислових підприємств, Павленко Ю. С., Полулях С. М. (2019)
Сіора О. С. - Програмний комплекс для встановлення умов обертання рухомого складу на залізничних коліях АТ "УкрЗалізниця", Сулим А. О., Мельник О. О., Хозя П. О., Третяк Е. В. (2019)
Багров М. О. - Технічне регулювання. Визнання сертифікатів відповідності (2019)
Багров М. О. - Технічне регулювання. Монополія на сертифікацію (2019)
Багров М. О. - Технічне регулювання. Технічні регламенти та нові технічні бар'єри (2019)
Герко Н. П. - Неупередженість органу з сертифікації – ключовий критерій його сертифікаційної діяльності (2019)
Семко Ж. О. - Щодо скасування національних стандартів єдиної системи конструкторської документації (2019)
Table of contents (2015)
Wishes for the East European Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders (2015)
Lou J. - Parkinson's Disease: Part 1, Diagnostic Methods, Suchowersky O. (2015)
Труфанов Е. А. - Дифференциальный диагноз паркинсонических синдромов (обзорная статья), Суховерская О. Н., Головченко Ю. И. (2015)
Fisher S. - Primer on Diagnoses and Treatment of Symptomatic Neurogenic Orthostatic Hypotension (2015)
Lou J. - Parkinson's Disease: Part 2, Current and Potential Treatment Strategies, Suchowersky O. (2015)
Table of contents (2015)
Steele J. C. - Historical Perspectives and Memories of Progressive Supranuclear Palsy (2015)
Труфанов Е. А. - Стандарты диагностики и лечения болезни Паркинсона (2015)
Слободин Т. Н. - Является ли болезнь Паркинсона не только нейродегенеративным, но и воспалительным заболеванием? (2015)
Valldeoriola F. - 123I-MIBG cardiac uptake and smell identification in parkinsonian patients with LRRK2 mutations, Gaig C., Muxı A., Navales I., Paredes P., Lomena F., De la Cerda A., Buongiorno M., Ezquerra M., Santacruz P. (2015)
Гриб В. А. - Тлумачення сну (оглядова стаття), Геник С. І. (2015)
Steele J. C. - Progressive Supranuclear Palsy A Heterogeneous Degeneration Involving the Brain Stem, Basal Ganglia and Cerebellum with Vertical Gaze and Pseudobulbar Palsy, Nucahal Dystonia and Dementia, Richardson J. C., Olszewski J. (2015)
Table of contents (2016)
Труфанов Е. А. - Эссенциальный тремор: стандарты диагностики и лечения (2016)
Valldeoriola F. - Атипичный паркинсонизм (лекция) (2016)
Свиридова Н. К. - Патогенез, клініка, діагностика та комплексне лікування інсомній різного ґенезу з використанням методів рефлексотерапії, Чуприна Г. М. (2016)
Table of contents (2016)
Suchowersky O. - Нейрогенетика в клинической практике врача невролога (2016)
Слободин Т. Н. - Немоторные нарушения при болезни Паркинсона (Часть 1. Немоторные нарушения в структуре фено- и генотипической гетерогенности болезни Паркинсона), Старовойтова Г. А. (2016)
Burton B. - Необъяснимая потеря зрения (2016)
Adams S. J. - Adult-onset leukodystrophy with neuroaxonal spheroids and pigmented glia: a frequently misdiagnosed disease, Auer R. N. (2016)
Адобовська М. В. - Організаційно-педагогічні умови та їх реалізація із застосуванням інтерактивних технологій для формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів географії (2019)
Александрова Л. Г. - Рольова гра як ефективний засіб формування комунікативної компетентності у діалогічному мовленні студентів І курсу мовного ЗВО, Гвоздецька К. О. (2019)
Бернацька О. В. - Сутність іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи та стратегії її формування, Комогорова М. І. (2019)
Биковський Я. Т. - До питання теоретичних положень STEM в освіті (2019)
Бігун О. М. - Модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у національних коледжах, Розсоха А. П. (2019)
Бреславець Н. О. - Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів (2019)
Вітченко А. Ю. - Використання кейс-технології на практичних заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти (2019)
Гладка І. А. - Впровадження інтерактивних технологій у процесі підготовки викладача англійської мови (2019)
Гребенюк Л. В. - Стан сформованості іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх офіцерів зсу в процесі підготовки у вищому військовому закладі освіти (2019)
Дідик А. О. - Реалізація міждисциплінарних зв’язків у процесі навчання електротехніки та електроніки (2019)
Казаннікова О. В. - Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики (2019)
Качанов В. І. - Сучасні методичні підходи щодо розвитку навичок читання англійською мовою, Деревянко М. М. (2019)
Кокарєва А. М. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх інженерів (2019)
Мартіросян О. І. - Українство як слов’янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина, Порошина В. Д., Купрій Т. Г. (2019)
Мацейків Т. І. - Експериментальне дослідження проблеми формування громадянської компетентності (2019)
Мхітарян Л. С. - Підвищення рівня професійної компетентності середніх медичних працівників в закладах освіти, Манжуловський В. М., Плотніков Є. О., Петрюк С. Є. (2019)
Нагрибельний Я. А. - Тенденції у формуванні змісту навчальної дисципліни "Історія педагогіки" в системі вищої педагогічної освіти (2019)
Одайський С. І. - Аналіз розвитку вищої освіти під впливом глобалізації й інтернаціоналізації освітньої сфери (2019)
Павелків К. М. - Ретроспективний аналіз підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в Україні (2019)
Плющ В. М. - Cамостійна робота як одна із форм самоосвіти студентів (2019)
Подопригора Н. В. - Формування готовності майбутніх учителів природничих наук до реалізації циклу наукового пізнання засобами навчального фізичного експерименту (2019)
Садовий М. І. - Окремі аспекти використання науково-педагогічної спадщини І. Є. Тамма у сучасному освітньому просторі України, Проценко Є. А., Донець Н. В. (2019)
Трифонова О. М. - Методологічні аспекти розв’язання суперечностей в ході розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Хижун Я. В. - Розвиток діалогічного мовлення у студентів ЗВО: аспекти та перспективи використання, Дишлева С. М. (2019)
Черняк В. О. - Використання наочності у процесі вивчення англійської мови у молодшій школі за підручником "Fly high" (2019)
Шевель Б. О. - Шляхи використання ікт під час вивчення економічних дисциплін майбутніми вчителями технологій, Марченко С. С. (2019)
Berezhnyi Y. M. - Modernization of preparation of future professionals of law enforcement bodies to professional self-improvement (2019)
Kobylianska I. - Using songs in the english language teaching to students (2019)
Kravets M. - Pecularities of the future physical education teachers’ training to the local activities (2019)
Panov S. - Educational and translators activities of wilhelm kiesewetter on the results of the expedition in the Crimea (2019)
Наші автори (2019)
Table of contents (2016)
Suchowersky О. - Болезнь Паркинсона – это не только расстройство допамина или почему трансплантация стволовых клеток не эффективна (2016)
Труфанов Е. А. - Хорея-акантоцитоз (обзорная статья), Свиридова Н. К., Галуша А. И., Попов А. В. (2016)
Burton B. - When a patient comes to see a doctor they want a diagnosis and a cure, or do they? A personal view from a neuro-ophthalmologist (2016)
Асхонов У. Г. - Особенности ЭЭГ у больных болезнью Паркинсона с наличием леводопа-индуцированной дискинезии, Гафуров Б. Г. (2016)
Table of contents (2016)
Suchowersky О. - Диагностика и лечение хореи (2016)
Онопрієнко О. П. - Експертиза непрацездатності при хворобі Паркінсона (2016)
Труфанов Е. А. - Диагностика и прогрессирование нарушений глотания у больных болезнью Паркинсона и паркинсоническими синдромами (2016)
Бабенко В. В. - Дидактичний матеріал до вивчення теми "Фоностилістика" на заняттях у закладах вищої освіти (2018)
Білан А. М. - Інтеграційні процеси у фаховій підготовці майбутнього вчителя технологій при навчанні інформатичних і загальнотехнічних дисциплін (2018)
Ван Їсін - Педагогічне стимулювання вмотивованості майбутнього вчителя музики до набуття знань у галузі вокальної педагогіки та виконавства (2018)
Веселкіна С. О. - Специфічні особливості фізичної підготовки в спортивних танцях на сучасному етапі розвитку, Соронович І. М. (2018)
Гевко І. В. - Змішане навчання як засіб ефективної підготовки фахівців в закладах освіти, Коляса П. І. (2018)
Гладка І. А. - Особливості використання програмного забезпечення при дистанційному навчанні студентів в процесі вивчення іноземних мов (2018)
Денис О. Є. - Музично-педагогічна компетентність педагога як чинник ефективної сценічної підготовки студента-музиканта (2018)
Деркач Т. М. - Вплив переважаючих стилів навчання студентів фармацевтичних спеціальностей на їх успішність, Міхалко Я. Ю. (2018)
Дриль С. Б. - Формування компетентностей в оцінювальній діяльності вчителів української мови в умовах неперервної освіти (2018)
Калішук О. Д. - Теоретичний аналіз поняття "мобільність" з точки зору різнопланових наукових підходів (2018)
Козир І. С. - Конкурентоспроможність майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2018)
Коновал О. А. - Нові підходи до індивідуалізації навчання фізики школярів з особливими освітніми потребами, Здещиц В. М., Туркот Т. І. (2018)
Кучера А. М. - Формування інформаційно-технологічної компетентності студентів-філологів як складова професійної підготовки, Бойко Н. І. (2018)
Мартіросян О. І. - Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку, Порошина В. Д., Купрій Т. Г. (2018)
Марусинець М. М. - Сформованість професійної рефлексії у студентів-магістрів: емпіричний аспект дослідження (2018)
Мацейків Т. І. - Громадянська компетентність особистості: сутність, структура та функції (2018)
Михайліченко А. Г. - Спеціальна технічна підготовленість черлідирів, які виконують "базу" на етапі попередньої базової підготовки (2018)
Нагрибельний Я. А. - Історико-педагогічний аналіз проблеми контролю навчальних досягнень студентів у закладах вищої освіти України (2018)
Орловська Л. К. - Комплекс вправ на прикладі модальних граматичних структур, що виражають припущення, впевненість, можливість, неможливість та сумнів (2018)
Падалка О. С. - Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції (2018)
Редьковець Т. Г. - Використання технік мобілізації шийного відділу хребта за Малліганом у комплексній фізичній терапії міофасціального больового синдрому, Шевчук Ю. В. (2018)
Романчук А. І. - Актуальні проблеми реформування початкової освіти України в сучасних умовах (2018)
Сарнавський М. О. - Cутність морально-вольових якостей особистості та значення настільних інтелектуальних ігор у їх формуванні (2018)
Силадій І. М. - Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді (2018)
Синекоп О. С. - Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного читання (2018)
Слабко В. М. - Тexнoлoгiчнe зaбeзпeчeння прoцecу фoрмувaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї культури учитeлiв тexнoлoгiй в системі неперервної освіти (2018)
Тарабан Ю. В. - Типологія закладів теологічної освіти Федеративної Республіки Німеччини та України (2018)
Титаренко В. П. - Особливості вивчення технологічного практикуму в процесі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Волоський В. В. (2018)
Чжан Тан Лінь - Педагогічний супровід як умова процесу формування культури самоосвіти майбутнього вчителя музики (2018)
Ющенко А. П. - Основні аспекти створення інформаційно-освітнього середовища у вищих закладах освіти для якісного навчання студентів, Шпильовий Ю. В. (2018)
Kobylianska I. - Оral communication in the efl classroom in higher education institutions (2018)
Відомості про авторів (2018)
Table of contents (2017)
Canepa-Raggio C. - Parkinson's bicentennial: Past, present & future (2017)
Онопрієнко О. П. - Експертиза непрацездатності при хворобі Хантінгтона (2017)
Canepa-Raggio C. - Subclavian steel syndrome, Burton B., Muhith A. (2017)
Table of contents (2017)
Труфанов Е. А. - 200 лет болезни Паркинсона (2017)
Suchowersky O. - Диагностика и лечение дистонии (2017)
Canepa-Raggio C. - An elusive ciliopathy: Joubert Syndrome, Burton B., Muhith A. (2017)
Table of contents (2017)
Maia da Silva M. N. - Задняя корковая атрофия (2017)
Онопрієнко О. П. - Експертиза непрацездатності при дистонії (2017)
Чуприна Г. М. - Коморбідність при розсіяному склерозі, її вплив на перебіг захворювання, особливості лікування хворих, Свиридова Н. К., Труфанов Є. О. (2017)
Авраменко О. Б. - Теоретичні та методичні проблеми навчання комп’ютерного моделювання майбутніх учителів технологій (2018)
Аврамчук О. Є. - Виконання лабораторних робіт з теми "електричне поле" курсантами вищих військових навчальних закладів, Козир Н. М. (2018)
Баштовий В. І. - Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до проведення позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Білан А. М. - Комунікаційні технології в інформаційно-освітньому просторі закладу вищої педагогічної освіти (2018)
Волинець Т. В. - Ґенеза принципу наступності у навчанні природознавства і фізики нової української школи в навчальних програмах (2018)
Гевко І. В. - Формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти у галузі комп’ютерних технологій, Писарчук О. Т. (2018)
Гладун Т. С. - Основні цілі та завдання екологічної освіти (2018)
Дяченко Н. О. - Індивідуальний план професійного розвитку молодого викладача (2018)
Закалюжний В. М. - Кейс-метод та його застосування в процесі навчання фізики (2018)
Касянова Г. В. - Особливості методики проведення факультативних занять з фізики (2018)
Коновал О. А. - Принцип науковості при висвітленні спеціальної теорії відносності в шкільних підручниках з фізики: критично-конструктивний аналіз, Слюсаренко М. А., Соломенко А. О., Туркот Т. І. (2018)
Лебединець Г. М. - Тенденції ретроспективи проблеми впровадження наукової роботи в навчальний процес системи професійної підготовки (2018)
Ленчук І. Г. - Психолого-педагогічні передумови застосування геометричних знань до розв’язування задач, Працьовитий М. В. (2018)
Лисенко І. М. - Популяризація наукових математичних знань серед студентів-першокурсників математичних спеціальностей в процесі вивчення курсу "Вступ до спеціальності математика" (2018)
Мальченко С. Л. - Олімпіадні задачі з шкільного курсу астрономії (2018)
Мирошніченко Ю. Б. - Практична робота з астрономії на тему: "Дослідження магнітного поля Землі через мережу інтернет", Цоколенко О. А. (2018)
Новікова А. О. - Використання науково-технічного потенціалу агропромислових виставок для реалізації методів математичного моделювання в курсах алгеби і фізики загальноосвітньої школи, Чінчой О. О. (2018)
Плющ В. М. - Аналіз підходів до визначення якості вищої освіти в педагогічній теорії та практиці (2018)
Пологовська Ю. Ю. - Інноваційні педагогічні технології як засіб формування профорієнтаційної компетентності у майбутніх вчителів географії (2018)
Савош В. О. - Аналіз феномену "система неперервної освіти" в контексті варіативності наукових поглядів на сутність та структурну організацію (2018)
Сиротюк В. Д. - Сучасний урок фізики, його особливості і методика проведення (2018)
Сиротюк Т. А. - Основні показники співацького голосоутворення (2018)
Скиба Ю. А. - Структура та зміст професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Сполучених Штатів Америки (2018)
Стецик С. П. - Теоретичний аспект впровадження проектного методу в освітній процес сучасної школи, Шкуренко О. В. (2018)
Сусь Б. А. - Механізм руху зарядів у замкнутому електричному колі, Грохольский Я. М., Сусь Б. Б. (2018)
Чумак М. Є - Ретроспективний аналіз педагогічної майстерності представників давньоруського духовенства (2018)
Шаповалова Н. В. - Вивчення та створення паркетів, мозаїк і замощень площини для формування професійних компетентностей студентів закладів вищої освіти, Панченко Л. Л., Бащук О. Ю. (2018)
Шмагун М. А. - Керований термоядерний синтез, як альтернативне джерело отримання енергії, Кириленко О. І. (2018)
Яшанов С. М. - Реалізація компетентнісного підходу в інженерно-педагогічній освіті, Яшанов М. С. (2018)
Наші автори (2018)
Table of contents (2018)
Camicioli R. - Болезнь Альцгеймера: типичные и атипичные формы. Часть 1 (2018)
Довгий І. Л. - Музикотерапія в практиці лікаря-невролога (2018)
Онопрієнко О. П. - Експертиза непрацездатності при есенціальному треморі (2018)
Table of contents (2018)
Canepa-Raggio C. - A – C. A. N. V. A. S (cerebellar ataxia, neuronopathy and vestibular areflexia with autonomic dysfunction): a ascinating clinical portrait (2018)
Camicioli R. - Болезнь Альцгеймера: типичные и атипичные формы. Часть II (2018)
Table of contents (2019)
Плант Г. - Диагностика и лечение глазной формы миастении (2019)
Труфанов Е. А. - Болезнь Вильсона: самое известное и сложно диагностируемое заболевание (2019)
Онопрієнко О. П. - Клінічні особливості судинного паркінсонізму: сучасний погляд на проблему (огляд літератури та власні спостереження) (2019)
Голотенко А. - Особливості психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб (2018)
Мельничук В. - Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародне право (2018)
Піонтківська О. - Результати емпіричного дослідження чинників суспільної активності людей похилого віку (2018)
Федоренко О. - Теоретична модель соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді (2018)
Ященко Г. - Дослідження особливостей соціальних інновацій у комерційних організаціях (2018)
Klaniene I. - Cooperation between parents and primary school teachers in overcoming the reading difficulties of pupils with attention deficit and hyperactivity disorder in primary classes, Šmitienė G., Banienė E. (2018)
Кунцевська А. - Розмежування соціальних практик: методологічний аналіз (2018)
Тарасова Т. - Формуємо просоціальну поведінку підлітків: суть та механізми організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу (2018)
Тернопільська В. - Соціально-комунікативні уміння як провідний механізм формування партнерських взаємин студентської молоді (2018)
Хоссейн М. - Професійно значущі якості особистості: соціально-педагогічний дискурс (2018)
Чуйко О. - Проблеми і перспективи розвитку психологічної служби у школі (2018)
Найдьонова Л. - Різночасова динаміка колективної травми як інтелектуальний інструмент соціального реабілітолога (2018)
Тохтамиш О. - Посттравматичне зростання в реабілітаційному процесі (2018)
Удовенко Ю. - Британський досвід соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю, Гончаренко О. (2018)
Васильєва-Халатникова М. - Складові педагогічної технології формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі (2018)
Полівко Л. - Професійна підготовка соціальних працівників в умовах "гібридної" війни (2018)
Annex 1. Extended abstract in English and references (in Latin) (2018)
Додаток 2. Відомості про авторів (2018)
Бондар В. І. - Критичне мислення у соціальному, науковому та освітньому пізнанні, Яценко Т. С. (2019)
Білан А. М. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів професійного навчання в процесі інформатичної підготовки (2019)
Бінецька Д. І. - Психолого-педагогічний аналіз діяльності викладача і студента в ході розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Биковський Я. Т. - Порівняльний аналіз сучасного стану освітніх результатів учнів з фізики і математики: 2008–2018 роки (2019)
Буханєвич В. В. - Забезпечення гедоністичного компонента як умова інтенсивного навчання скрипаля-початківця (2019)
Гевко І. В. - Застосування комп’ютерних технологій в освітній процес підготовки в закладах вищої освіти (2019)
Груба Т. Л. - Проблема формування мовної особистості як міждисциплінарне поняття (2019)
Дарманська І. М. - Методи та прийоми формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Долбишева Н. Г. - Методика вдосконалення технічної підготовки черлідирів на етапі попередньої базової підготовки, Михайліченко А. Г. (2019)
Економова О. С. - Естетичне сприйняття фортепіанних творів у підготовці студентів до практичної діяльності, Гаркуша Л. І. (2019)
Качанов В. І. - Сучасні методичні підходи до викладання англійської мови, Кодалашвілі О. Б. (2019)
Клос Л. М. - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі: зарубіжний досвід (2019)
Коваленко О. А. - Екзистенційний зміст основних ідей в інтимно-медитативній ліриці Т. Г. Шевченка (2019)
Ладний А. С. - Комунікативні аспекти діяльності хорового диригента, Кедіс О. Ю. (2019)
Лобачук І. М. - Психолого-педагогічні умови ефективного професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів магістратури (2019)
Макарова Е. В. - Формування творчої особистості співака-виконавця в умовах сучасного освітнього процесу, Яковенко В. Г. (2019)
Малежик П. М. - Педагогічні аспекти розвитку інтелектуальних умінь майбутніх фахівців з комп’ютерних наук під час вивчення технічних дисциплін (2019)
Мартіросян О. І. - Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х – 2007-х рр. : вітчизняний історико-педагогічний аспект, Порошина В. Д., Купрій Т. Г. (2019)
Московчук Н. М. - Стан україномовної підготовки майбутніх іноземних фахівців технічних спецальностей (2019)
Одайський С. І. - Сучасні виміри та пріоритети розвитку вищої освіти: порівняльний аспект (2019)
Пань Цяньї - Ситуації вибору як засіб розвитку креативності учнів підліткового віку у навчально-музичній діяльності (2019)
Рідковець Т. Г. - Йоготерапія і акупресура як альтернативні методики в відновному лікуванні хворих на коксартроз, Кутас О. Г. (2019)
Стрельник О. О. - Іноземна мова як засіб формування проектної компетентності філологів в системі неперервної освіти (2019)
Стрельченко К. М. - Методика виконання творів на баяні та акордеоні в естрадно-джазових стилях (2019)
Ткачук В. В. - Методичні засади використання мистецько-педагогічного доробку М. Колесси у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2019)
Трифонова О. М. - Концептуальні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Феднова І. М. - Особливості просвітницької діяльності вихователя закладу дошкільної освіти (2019)
Kobylianska I. - Тhe potential feasibility of students development speaking in the efl classroom at high levels (2019)
Наші автори (2019)
Березницький Я. С. - Особливості виконання повздовжньої резекції шлунка та біліопанкретичного шунтування в модифікації hess-marceau при лікуванні хворих на морбідне ожиріння та іх вплив на прояви метаболічного синдрому, Дука Р. В., Лисунець П. Б. (2018)
Красносельскій Н. В. - Морфологічні особливості загоєння місцевих променевих пошкоджень покривних тканин, Сорокіна І. В., Гоні С.-А. Т., Гоні С.-К. Т., Арсен’єв О. В. (2018)
Климова Е. М. - Роль инфекционных индукторов в гуморальной сенсибилизации и перекрестной активации антител к пищевым антигенам в формировании миастении, Краснояружский А. Г., Кордон Т. И., Мережко О. С. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості перебігу загоєння та відновлення пропульсії в ранньому періоді після створення електрозварного міжкишкового анастомозу, Подпрятов С. Є., Гетьман В. Г., Маринський Г. С., Гичка С. Г., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Богдан В. Ф. (2018)
Борисенко В. Б. - Моделювання гострої спайкової тонкокишкової непрохідності в експерименті, Ковальов А. М., Сорокіна І. В. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Сравнительная оценка содержания некоторых цитокинов и гепсидина в крови и ткани печени у больных острым калькулезным холециститом, Гаджиев Н. Дж., Гасымова Ш. Х. (2018)
Кутовой А. Б. - Клинические и патоморфологические особенности новообразований надпочечников, Жмуренко Э. В. (2018)
Бойко В. В. - Лечение ран у больных с критической ишемией нижних конечностей на фоне сахарного диабета, Иванова Ю. В., Климова Е. М., Коробов А. М., Мушенко Е. В., Кириенко Д. А., Лавинская Е. В., Быченко Е. А. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Опыт лечения некротических форм рожистого воспаления у больных сахарным диабетом, Трушин А. С., Сероштанов А. И., Бугаков И. Е., Боев В. М., Шептуха А. А. (2018)
Ващук В. В. - Нова методика місцевої терапії трофічних виразок нижніх кінцівок, Кирик Т. П., Кушнірчук М. І., Байдала Р. П., Іванишин А. З., Гриценко О. М. (2018)
Шапринський В. О. - Динаміка показника рН та площі гнійних ран при лікуванні керованим тиском аеродисперсної суміші, Скальський С. С. (2018)
Соловей Ю. М. - Сучасні тенденції лікувальної тактики при абдомінальному сепсисі, Замятін П. М., Іванова Ю. В., Береснєв С. О., Трубчанін А. І., Тимченко М. Є., Провар Л. В. (2018)
Тесленко С. Н. - Оптимизация хирургического лечения пациентов с травмой поджелудочной железы, Гончарова Н. Н., Дроздова А. Г., Гонтарь В. Ф., Супличенко М. В. (2018)
Русин В. І. - Малоінвазивні технології при лікуванні хворих з ускладненнями гострого панкреатиту, Філіп С. С., Румянцев К. Є., Русин А. В. (2018)
Андрющенко В. П. - Ефективність стратегії "fast-track" хірургії в лікуванні хворих на гострий ускладнений панкреатит, Андрющенко Д. В., Куновський В. В. (2018)
Бабій О. М. - Сонографічна оцінка кістозних утворень підшлункової залози, Шевченко Б. Ф., Коненко І. С., Тузко Г. В., Зеленюк О. В., Ущина С. В. (2018)
Десятерик В. І. - Діагностика та прогнозування місцевих ускладнень гострого панкреатиту, Крикун М. С. (2018)
Євсіков Б. В. - Ендоскопічні і черезшкірні втручанняпри обструкції жовчних шляхів: найближчі і віддалені результати, Грубник В. В., Герасимов Д. В., Ткаченко А. І. (2018)
Каніковський О. Є. - Хірургічне лікування панкреатичного компартмент-синдрому, Павлик І. В., Олійник І. В. (2018)
Каніковський О. Є. - Удосконалення техніки лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненим перебігом калькульозного холециститу, Карий Я. В., Бабійчук Ю. В. (2018)
Куликова Д. А. - Особенности дифференциальной диагностики нестандартных клинических случаев открытого артериального протока и коарктации аорты при помощи ультразвукового исследования у детей первого года жизни, Бойко В. В., Бучнева О.В., Крылова А.С. (2018)
Кополовець І. І. - Аналіз результатів каротидної ендартеректомії та оцінка факторів ризику післяопераційних ускладнень (2018)
Попович Я. М. - Якість життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування (2018)
Белов А. В. - Остеосинтез ребер в лечении травмы грудной клетки (2018)
Бублик В. В. - Целесообразность выполнения одномоментных операций при светлоклеточный рака почки и его метастазах, Белый А. Н., Крутько Е. Н., Подлесный Р. А., Вербицкий М. В. (2018)
Красносельский Н. В. - Роль интервенционной радиологии в лечении кровотечений у больных с опухолевыми образованиями головы и шеи, Гречихин Г. В., Балака С. Н. (2018)
Бойко С. О. - Механічна профілактика тромбоемболії легеневої артерії під час хірургічного лікування нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинною інвазією нижньої порожнистої вени (2018)
Карп С. Ю. - Попередження утворення оро- та фарингостом. Особливості ранньої профілактики, Галай О. О. (2018)
Бойко В. В. - Повреждения двенадцатиперстной кишки, Сушков С. В., Евтушенко Д. А., Щербаков В. И., Рябцев Р. С., Моисеенко А. С. (2018)
Бойко В. В. - Современные подходы в лечении больных спаечной болезнью брюшины, Евтушенко Д. А., Тарабан И. А., Лазирский В. А. (2018)
Бойко В. В. - Післяопераційне лікування хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Пак В. Я., Микитин В. З. (2018)
Криворучко І .А. - Хірургічне лікування пацієнтів із патологією щитоподібної залози, Пархоменко К. Ю., Сивожелізов А. В., Чугай В. В., Гончарова Н. М., Дроздова А. Г. (2018)
Дужий І. Д. - Особливості діагностики і лікувальної тактики при спонтанному розриві стравоходу, Голубничий С. О., Кобилецький С. М. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Недиференцированная дисплазия соединительной ткани как одна из причин неудовлетворительных результатов лечения осложнённых форм язвенной болезни, сочетающейся с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, Комарчук В. В., Трушин А. С., Комарчук Е. В., Арутюнов С. Э., Горбулич А. В., Шептуха А. А. (2018)
Шапринський В. О. - Шляхи профілактики та лікування ускладнень шийного анастомозу при езофагопластиці, Шапринський Є. В., Мустафа Бассам Хуссейн (2018)
Маєтний Є. М. - Технологія біологічного зварювання при торакоскопічних втручаннях у постраждалих з проникаючими пораненнями грудної клітки (2018)
Діденко С. М. - Лікування ран у хворих на ішемічну форму синдрому стопи діабетика (2018)
Польовий В. П. - Декомпресія тонкої кишки в хірургічному лікуванні хворих із синдромом ентеральної недостатності, Райляну С. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С., Філіпець О. І., Ступницький В. В. (2018)
Конопліцький В. С. - Променева діагностика порушень положення та фіксації товстої кишки у дітей, Лукіянець О. А. (2018)
Гнатюк М. Г. - Панкреатодуоденальна резекція у пацієнта літнього віку, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Шевченко С. Ю., Гушул І. Я., Чупровська Ю. Я., Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Райчук С. І. (2018)
Капшитарь А. В. - Аппендэктомия после "аппендэкомии" (2018)
Березницький Я. С. - Досвід проведення модуля "невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія", Сулима В. П., Маліновський С. Л. (2018)
Дьяченко И. В. - К 80-летию со дня рождения Пикенина Александра Михайловича (2018)
Беспалько А. - Основи військово-соціальної роботи у Збройних Силах України та арміях провідних країн світу, Шумейко А. (2019)
Борисова А. - Теоретична модель оцінки потреб громади в соціальних послугах (2019)
Люта Л. - Інтереси як психологічний чинник соціальних змін (2019)
Палатна Д. - Інклюзивне середовище: формування інтегрованого поняття (2019)
Shubchynska A. - Social welfare and family support as a direction of hungarian social policy, Lytva L. (2019)
Клименко І. - Соціально-психологічні чинники формування у підлітків готовності до благодійності (2019)
Красілова Ю. - Особливості комунікації між дітьми в інклюзивному середовищі, Марчук В. (2019)
Чернуха Н. - Соціально-педагогічна робота в Україні: становлення, реалії, перспективи (2019)
Чуйко О. - Місія і роль соціального педагога в розбудові освітнього середовища закладу освіти (2019)
Кунцевська А. - Моделі соціального відновлення в контексті особистісно-орієнтованої парадигми (2019)
Рутьян Л. - Домашнє насильство жінок:психологічні та соціальні детермінанти явища (2019)
Шкуро В. - Інклюзивний дизайн як складова розвитку міст (2019)
Annex 1. Extended abstract in English and references (in Latin) (2019)
Додаток 2. Відомості про авторів (2019)
Барановська Н. - Деякі інновації у методиці викладання історії у вищій школі, Буковський І. (2019)
Безсмертна Н. - Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного порталу "ukr.net", Чирков О. (2019)
Бурунов О. O. - Від емігранта до державника: політична кар’єра Г. Кіссінджера (2019)
Александрова Н. М. - Організація науково-дослідної роботи студентів-майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови, Случайна Л., Лобецька І. (2018)
Власова А. Ю. - Проблема правового забезпечення ґендерної рівності у французькому суспільстві упродовж 1945-1975 рр. (2019)
Барахтян М. М. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до естетичного виховання школярів у роботі з творчим колективом (2018)
Григорук Н. А. - Громадська діяльність А. Чайковського в період Першої світової війни (2019)
Барбінов В. В. - Організація фахового навчального середовища у процесі вивчення спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2018)
Губицький Л. В. - "Опора своєї національності": Беричівська контора Польського банку 1835-1838 рр., Мельник Г. М. (2019)
Бахмат Н. В. - Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти в системі дистанційного навчання (2018)
Данилевич А. - Фольклорно-етнографічний наратив Степана Носа: новітня історіографія (2019)
Бенедисюк М. М. - Аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування міжпредметної компетентності на уроках фізики учнів основної школи (2018)
Данилевський В. В. - Трансформаційні процеси в економіці на шпальтах українських журналів другої половини 80-х – початку 90-х рр. XX ст. (2019)
Білан А. М. - Багаторівневі засоби оцінювання в системі діагностики якості інформатичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Исмайылов Габиль Надир оглу - О развитии сельского хозяйства в Иреванской губернии в начале XX века (2019)
Близнюк М. М. - Проектування умінь у педагогічному дизайні системи підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Кавунник В. Л. - З архіву державної канцелярії УНР: доповідь Георгія Афанас’єва про хлібну монополію в Україні (1918) (2019)
Бреславець Н. О. - Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти (2018)
Каріков С. А. - Витоки досліджень Лютеранської конфесіоналізації в німецькій історіографії ХІХ–ХХ ст. (2019)
Галаган І. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості та доступності освітніх послуг (2018)
Корзун О. В. - Організація гідробіологічної науково-дослідної роботи на території рейхскомісаріату "Україна" в період німецької окупації (1941-1943 рр.) (2019)
Григорчук О. М. - Експериментальне дослідження використання системи задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних коледжів (2018)
Красніцька Г. М. - Українська культура у XIV – першій половині XVII ст. (2019)
Дзус С. Б. - Педагогічні умови застосування засобів комп’ютерного моделювання у фаховій підготовці учителів технологій (2018)
Краснодемська І. Й. - Ідеї соборництва в ідеологічних і програмових засадах Українських політичних партій в Речі Посполитій (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) (2019)
Економова О. С. - Моніторінг професійно-творчої самореалізації студентів у процесі музично-педагогічної освіти, Гаркуша Л. І. (2018)
Крот В. О. - Українська церква ІХ-ХШ століть у творчій спадщині Михайла Грушевського (2019)
Журавльова А. В. - Значення музичної творчості Джеймса Брауна для розвитку вуличної танцювальної культури (1960–1970-ті роки) (2018)
Куницький М. П. - Нормативне забезпечення збору податків та податкових платежів на користь німецьких служб та установ райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2019)
Ковчина І. М. - До проблеми організації самостійної роботи студентів-міжнародників, Панченко М. В. (2018)
Мараєв В. Р. - Інформаційно-пропагандистське забезпечення в Українській Галицькій армії (1918 – 1920 рр.) (2019)
Лихограй Т. П. - Моделювання лекційних курсів у навчальному процесівищої школи (2018)
Марусик Ю. В. - Роль громадського активізму у процесі інтеграції українських мігрантів країн Євросоюзу (за результатами дослідження "молодіжний громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС") (2019)
Макаренко А. М. - Сучасні тенденції навчання з домедичної допомоги, Долгий М. Л., Стрюк М. П., Дрозденко Н. В. (2018)
Мельник В. В. - Організаційні та теоретико-методологічні засади годівлі птиці у птахогосподарствах в Українській РСР у 1964-1991 рр. (2019)
Мельниченко О. - Вплив музики на духовний розвиток особистості (2018)
Непіпенко Л. П. - Символічна складова політичної культури Радянської України періоду НЕПу (2019)
Мисик О. С. - Аналіз сучасного стану формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2018)
Непота І. В. - Нагородна справа Української держави гетьмана Павла Скоропадського (2019)
Момот О. О. - Формування інноваційно-оздоровчого клімату у колективі науково-педагогічних працівників та майбутніх учителів вищого навчального закладу (2018)
Нікітін Ю. О. - Проблема підготовки педагогічних кадрів у педагогічних інститутах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Глухівського учительського інституту) (2019)
Олійник А. М. - Самостійна робота на уроках вивчення морфології української мови в старших класах закладів загальної середньої освіти (профільний рівень) (2018)
Проскунін В. М. - Ідейний зміст діяльності робітничих дисидентських груп на Донбасі (2019)
Олефіренко Т. О. - Підготовка інженерів-педагогів: історичний аналіз (2018)
Процишина Н. І. - Ретроспективний аналіз використання засобів інформаційного впливу (2019)
Охріменко Л. С. - Кольорова гама жіночого українського костюма Полтавщини (2018)
Савченко І. В. - Більшовички Запоріжжя у 1917-1921 рр.: особливості партійної соціалізації (2019)
Поклад В. П. - Сценічна творчість Ірини Задаянної як важлива складова діяльності балетної трупи національної опери україни (1980–2000) (2018)
Свідерська О. М. - Розвиток сільського господарства та шляхи його піднесення на Поділлі та Південно-східній Волині в добу НЕПу (1921-1929 рр.) (2019)
Сідоров В. І. - Етнорелятивістський підхід до кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Семанишин Т. С. - Торгівельні зв’язки Українських кооперативних об’єднань з республіками Радянського союзу (друга половина 20-х рр. ХХ ст.) (2019)
Скуратівська Г. С. - Формування навичок використання нових фразеологічних одиниць англійської мови студентами економічних спеціальностей (2018)
Скіцан О. Р. - Становище єврейського населення Південної Бессарабії у першій половині ХІХ ст.: законодавчий аспект (2019)
Степаненко О. О. - Обґрунтування поняття "тьютор" у освітньо-дослідницькому просторі (2018)
Станкова М. Д. - Внесок вчених інститутів НАН України в очищення питної води (2019)
Сяо Цзяцзюнь - Діагностика рівнів розвитку слухацької культури учнів-підлітків мультимедійними засобами на уроках музики (2018)
Стасюк І. М. - Внесок греко-католицького священика Омеляна Ковча в духовну спадщину України, Конюхов С. В. (2019)
Топчієва І. О. - Інноваційний напрям стратегій творчої діяльності у змісті фахової підготовки майбутніх учителів музики (2018)
Стецюк В. Б. - Російські війська у Правобережній Україні та архітектурна спадщина регіону (кінець ХVIII – початку ХХ ст.), Палилюлько О. М. (2019)
Федорець В. М. - Розробка методології та методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі осмислення антиномії "норма – патологія" (2018)
Федотова О. О. - Контроль трофейної літератури в УРСР у 1946-1953 рр. (2019)
Черниш Л. С. - Підготовка майбутнього вчителя у контексті реалізації концепції "нової української школи" (2018)
Хорошев О. М. - Організаційні принципи діяльності сокольських організацій (на прикладі аналізу статуту Харківського гімнастичного товариства "Сокіл" кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2019)
Шкавро В. В. - Поетапне впровадження тестових завдань із мовознавчих дисциплін як засобу формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2018)
Цап М. Р. - Науково-видавнича діяльність у Волинській духовній семінарії і богословській академії УПЦ Київського патріархату в 1992–2018 роках (2019)
Kobylianska I. V. - Тhe role of phonetics in teaching oral english at the university (2018)
Шевченко В. М. - Формування харківської організації демократичної платформи у КПУ (2019)
Відомості про авторів (2018)
Щербина Н. Ф. - Концепція інформаційного суспільства: витоки та сучасні виклики (2019)
Mosyakin S. L. - Nomenclatural and taxonomic notes on Jacobaea borysthenica (Asteraceae) and some related taxa, Shiyan N. M. (2019)
Бороменський Д. О. - Мікроморфологічні особливості грибів роду Ganoderma (Ganodermataceae) в культурі, Бісько Н. А. (2019)
Пасайлюк М. В. - Біологічні особливості рідкісного гриба Sparassis nemecii (Sparassidaceae, Polyporales) на рослинних субстратах в чистій культурі (2019)
Дубина Д. В. - Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України, Ємельянова С. М., Дворецький Т. В., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2019)
Конайкова В. О. - Угруповання класу Festuco-­Brometea природного заповідника "Єланецький степ" (2019)
Roleček J. - New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine, Dřevojan P. (2019)
Попович С. Ю. - Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) у природно­заповідному фонді України, Михайлович Н. В., Грисюк Т. С. (2019)
Орлов О. О. - Galeopsis angustifolia (Lamiaceae) – новий адвентивний вид у флорі України, Якушенко Д. М., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В. В., Андрик Є. Й., Шевера М. В. (2019)
Куземко А. А. - Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae) – новий адвентивний вид флори України, Яворська О. Г., Ковтонюк А. І. (2019)
Kryvosheia О. М. - New records of diatoms for the algal flora of Ukraine from water bodies of Nyzhniosulsky National Nature Park, Kapustin D. О. (2019)
Гелюта В. П. - Ніна Анатоліївна Бісько (до 70­річчя від дня народження та 50­річчя наукової діяльності, Придюк М. П., Михайлова О. Б., Аль­Маалі Г. А., Андріанова Т. В., Гайова В. П., Ломберг М. Л., Митропольська Н. Ю., Тихоненко Ю. Я., Зикова М. О. (2019)
Білявський С. М. - Пам'яті видатного педагога та науковця, професора Світлани Сергіївни Морозюк (14.06.1937–07.11.2019), Журавель Н. М., Протопопова В. В., Когут Е. І., Шевера М. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Борзенко І. Б. - Прогнозування та рання діагностика плацентарної дисфункції (Огляд літератури) (2020)
Горб Ю. Г. - Лікування і профілактика хронічної серцевої недостатності у пацієнтів літнього віку із цукровим діабетом 2 типу. Частина I. (огляд літератури), Строна В. І., Комір І. Р. (2020)
Косенко К. О. - Неонатальний сепсис: сучасні напрямки діагностики (2020)
Савка І. І. - Механізми змін структурної організації органів та їх судин за умов цукрового діабету, Савка Т. Б. (2020)
Хареба Г. Г. - Хірургічне органозберігаюче лікування пухлин нирок з внутрішньовенним розповсюдженням, Лісовий В. М., Щукін Д. В. (2020)
Гармаш О. В. - Деякі особливості морфогенезу зубів щурів у віці 12 та 40 діб при експериментально змодельованій макросомії плоду (2020)
Гринь В. Г. - Морфометрична характеристика пейєрових бляшок тонкої кишки білих щурів після курсового прийому кларитроміцину (2020)
Кратенко А. С. - Нейропротекторный аспект антистрессового действия аллопуринола и его метаболические корреляты, Николенко Е. Я., Вовк К. В., Беляева Л. В., Мартыненко М. В., Алгураби Маджид Сабри (2020)
Михайличенко Т. Є. - Цукровий діабет i хвороба Альцгеймера: нейроморфологія когнітивних порушень, Волос Л. І. (2020)
Носівець Д. С. - Оцінка впливу хондроїтину сульфату на морфометричні параметри колінного суглобу, больовий поріг та біохімічні показники у щурів при експериментальному остеоартрозі (2020)
Аксенов Е. В. - Сосудистые осложнения при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике, связанные с трансрадиальным доступом, и их профилактика, Михайлова А. В. (2020)
Іманов Е. - Аналіз результатів хірургічного лікування ТАДЛВ, Труба Я. П., Плиска О. І., Слобода А., Лазоришинець В. В. (2020)
Терлецький О. М. - Діагностика мікрохоледохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом, Коломійцев В. І., Омеляненко О. В., Буфан М. М. (2020)
Мішина М. М. - Формування біоплівок збудниками пієлонефритів у дітей раннього віку, як один з механізмів виникнення стійкості до антимікробних препаратів, Макєєва Н. І., Марченко І. А., Головачова В. О., Осолодченко Т. П. (2020)
Казеко Л. А. - Роль характера экспрессии матриксной металлопротеиназы 9 в патогенезе и диагностике патологии периодонта, Захарова В. А., Анфиногенова Е. А., Черствый Е. Д. (2020)
Ніколішина Е. В. - Місцеве лікування хронічного кандидозного стоматиту, Марченко А. В., Іленко Н. М., Литовченко І. Ю. (2020)
Походенько-Чудакова И. О. - Структура злокачественных неоплазий слизистой оболочки полости рта и ротоглотки в 2016-2017 году и обоснование разработки неинвазивных методов погнозирования малигнизации предраковых заболеваний, Колядич Ж. В., Касперович С. Н., Параскевич В. В. (2020)
Вовк Ю. В. - Результати клінічного визначення показників товщини щоки та стану щічного коридору у пацієнтів з різними типами лиця при хірургічному заборі щічного жирового тіла, Ружицька О. В., Вовк В. Ю. (2020)
Коробкова Ю. С. - Корекція супровідних вегетативних станів слабозорих осіб засобами фізичної терапії та ерготерапії, Тонкопей Ю. Л. (2020)
Панченко О. А. - Біологічні ефекти кріотерапії: обґрунтування доцільності застосування методу в практиці підготовки спортсменів, Оніщенко В. О., Сердюк І. А. (2020)
Федоренко С. М. - Результати аналізу якості життя пацієнтів ортопедичного профілю на початку амбулаторної програми фізичної терапії (2020)
Данилюк О. І. - Особливості методики викладання дисципліни практики "Клінічна фармація" іноземним студентам (2020)
Beschasnyi S. - CO-Releasing Molecule (CORM-2) in the Regulation of Ca2+-Dependent K+-Permeability of Erythrocyte, Hasiuk O. (2020)
Бречка Н. М. - Експериментальна корекція серотонінової гонадопатії самців щурів за допомогою "Біоглобіну-У", Сиротенко Л. А., Коренєва Є. М., Величко Н. Ф., Морозенко Д. В., Козар В. В., Малова Н. Г., Бондаренко В. О. (2020)
Кулик В. В. - Влияние различных режимов ритмических экстремальных холодовых воздействий на интенсивность процессов перекисного окисления липидов в тканях головного мозга и содержание гормонов в сыворотке крови старых крыс, Бабийчук Г. А., Сосин И. К., Мамонтов В. В. (2020)
Новикова О. Ю. - Цитоморфологические нарушения в культуре клеток дермальной папиллы кролика после инкубации с диметилсульфоксидом, Бондаренко Т. П. (2020)
Родінкова В. В. - Аспекти доцільності насадження видів роду TILIA L. в урбанозоні м. Вінниці, Кременська Л. В., Криклива С. Д., Бобровська О. А., Щерба І. К. (2020)
Соболь Є. В. - Вплив геохронокліматичних факторів на показники гуморальної ланки системного імунітету (2020)
Амплеєва О. М. - Особливості розвитку емоційної сфери особистості підлітків у процесі занять зі спортивного туризму, Миропольцева Н. І. (2020)
Арєшина Ю. Б. - Фітнес-тренування за системою Табата як засіб вдосконалення фізичного стану студентів напряму підготовки "Фізична терапія, ерготерапія", Звіряка О. М., Руденко А. М. (2020)
Вдовенко Н. - Напрями корекції композиційного складу тіла дзюдоїстів, Осипенко Г., Пугач А., Шарафутдінова С. (2020)
Карпухіна Ю. В. - Зміни у жінок конституційних показників під впливом фітнес занять у клубі "FitCurves" (2020)
Коробейніков Г. В. - Особливості варіабельності ритму серця у борців високої кваліфікації із різним домінуванням півкуль мозку, Коробейнікова Л. Г., Воронцов А. В., Коробейнікова І. Г., Кіріченко В. М. (2020)
Кочина М. Л. - Результати оцінювання рівня соматичного здоров'я студентів різного віку, Біла А. А. (2020)
Пасічник В. М. - Результати оцінки психофізичного стану дітей дошкільного віку, Романчук І. В., Згоба В. Л. (2020)
Таран І. В. - Аналіз проблем впровадження оздоровчого напрямку у фізичне виховання дітей дошкільного віку в умовах сучасного освітньо-виховного процесу (2020)
Юшковська О. Г. - Дослідження впливу курсового прийому водної суспензії живої хлорели на фізичну працездатність і показники крові здорових людей, Плакіда О. Л., Філоненко О. В. (2020)
Акімова М. П. - Особливості організаційно-управлінських форм забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики у зарубіжних країнах (2020)
Одеров А. М. - Особливості організації та змістовне наповнення систем фізичної підготовки у збройних силах держав-членів НАТО та України, Климович В. Б., Підлетейчук Р. В., Добровольський В. Б., Корчагін М. В. (2020)
Радченко Ю. А. - Особливості побудови навчально-тренувального процесу рукопашників на початковому етапі підготовки (2020)
Романчук С. - Оптимальні модельні характеристики фізичної підготовленості військовослужбовців, Добровольський В., Романчук В., Боярчук О., Гоманюк С. (2020)
Чупрун Н. - Возрастные особенности развития координационных способностей детей 6-9 лет, Юрченко И., Юрченко Э. (2020)
Абрагам В. І. - Формування акмеологічних компетентностей майбутнього вчителя в умовах коледжу (2018)
Балакірєва В. А. - Етапи підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи (2018)
Барахтян М. М. - Роль риторичної освіти у формуванні комунікативної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Бурдун В. В. - Завдання, що стоять перед вчителем трудового навчання в реалізації stem-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Бусленко О. М. - Дизайнерський конкурс як засіб підвищення професійних компетенцій майбутнього дизайнера костюма (2018)
Вдовенко О. - Педагогічні умови формування готовності кухарів-кондитерів до конкурентоспроможності (2018)
Гевко І. В. - Використання інтерактивних технологій в освіті (2018)
Геращенко В. В. - Формування компетентнісно орієнтованого викладача правознавства в умовах професійної підготовки (2018)
Голіяд І. С. - Роль студента в навчальному процесі: наука і активність, Березанська К. (2018)
Журавлева А. В. - Контактне танго як новітня форма (2018)
Знамеровська Н. П. - Формування графічних компетенцій фахівців морського транспорту з використанням комп’ютерних програм, Васильченко Г. Ю., Татарінцева Ю. Г. (2018)
Кітова О. А. - Педагогічні погляди В. Сидоренка на трудове навчання учнів (2018)
Козяр М. М. - Про доцільність застосування елементів проективної геометрії під час вивчення нарисної геометрії, Крівцов В. В (2018)
Ковбаса Т. І. - Зарубіжний досвід запровадження мобільного навчання, Ковбаса Ю. М. (2018)
Корець М. С. - Неперервність техніко-технологічної підготовки в умовах реформи "нова українська школа” (2018)
Кулик Є. В. - Проблеми гуманізації технологічної освіти, Кондор М. Ю. (2018)
Кулінка Ю. C. - Формування мотивів навчальної діяльності в учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Літковець О. Д., Вовк Н. В., Симонович Н. В. (2018)
Кучменко О. М. - Організація самостійної роботи майбутніх вчителів технологій в процесі виконання фізичних експериментів, Немченко Ю. В. (2018)
Литвин А. Ф. - Методологічні підходи до формування технологічної культури майбутніх учителів технологій у професійній підготовці (2018)
Медведенко І. С. - Значення технологічної виробничої практики в умовах виробництва у становленні та вдосконаленні професійної майстерності майбутніх педагогів ПТНЗ швейного профілю, Дьолог О. (2018)
Момот О. О. - Створення здоров’язбережувального середовища у вищому навчальному закладі (2018)
Павлюх Н. С. - Механізми та чинники соціалізації дошкільників (2018)
Райковська Г. О. - Дизайн і ергономіка в професійній підготовці фахівців за спеціальністю "галузеве машинобудування" (2018)
Ребенок В. М. - Особливості застосування інформаційних технологій викладачами професійної підготовки у навчальному процесі освітнього навчального закладу (2018)
Савченко Л. О. - Аналіз нормативних документів підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій (2018)
Севіндж Іманова - Інтеграція змісту трудового навчання учнів основної школи за технологіями укрупнення дидактичних одиниць, Цина А. Ю (2018)
Сяо Цзяцзюнь - Організаційно-методична модель формування слухацької культури підлітків мультимедійними засобами на уроках музики (2018)
Ткачук С. І. - Професійна компетентність сучасного вчителя трудового навчання (2018)
Трегуб О. Д. - Етапи та методика проведення педагогічних досліджень майбутніми вчителями технологій (2018)
Шевченко В. В. - Теоретичні аспекти використання мережевих сервісів на основі хмарних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів технологій, Маркусь І. С. (2018)
Шпотя Т. В. - Методика навчання ресторанної справи майбутніх фахівців індустрії гостинності (2018)
Наші автори (2018)
Абдуллаев С. К. - Об одном классе субаддитивных операторов с обобщенным сдвигом, Маммадов Э. А. (2020)
Абдуллаєв Ф. Г. - Наближення класів CψβHα бігармонічними інтегралами Пуассона, Харкевич Ю. І. (2020)
Boua A. - Some algebraic identities in 3-prime near-rings, Ashraf M. (2020)
Goyal M. - On combinatorial extensions of some Ramanujan's mock theta functions (2020)
De U. C. - Critical point equation on almost Kenmotsu manifolds, Mandal K. (2020)
Пелюх Г. П. - Асимптотическое поведение решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Бельский Д. В. (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Рівняння в гільбертовому просторі, множини розв'язків яких інваріантні відносно групи, ізоморфної однопараметричній групі унітарних операторів (2020)
Уринов А. К. - Видоизмененная задача Коши для одного вырождающегося гиперболического уравнения второго рода, Окбоев А. Б. (2020)
Pham Duc Thoan - Remark on the tautness modulo an analytic hypersurface of Hartogs-type domains (2020)
Самойленко А. М. - Микола Павлович Корнєйчук (до 100-річчя від дня народження), Луковський І. О., Макаров В. Л., Моторний В. П., Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Кофанов В. О., Парфінович Н. В., Романюк А. С., Романюк В. С. (2020)
Пивоварчик В. М. - Про мінімальну кількість різних власних значень у задачі на дереві зі стільтьєсівських струн (2020)
Hamed A. - A note on S-Nakayama's lemma (2020)
Гаврилов А. Ю. - Использование адено- и герпес-вирусов в терапии пациентов с онкологическими заболеваниями, Полякова В. В., Лесная А. С. (2019)
Мар'єнко Н. І. - Фрактальний аналіз як морфометричний метод у морфології: спосіб дилатації пікселів при дослідженні цифрових зображень анатомічних структур, Степаненко О. Ю. (2019)
Черелюк Н. І. - Кишкова мікробіота та неалкогольна жирова хвороба печінки: нові аспекти та невирішені питання, Курінна О. Г. (2019)
Пивовар С. М. - Модель несприятливого перебігу серцевої недостатності з урахуванням тиреоїдного статусу хворих (2019)
Рябуха В. В. - Хронічне запалення, асоційоване з ожирінням, цукровим діабетом 2-го типу та кардіоваскулярним ризиком, як мішень для терапевтичних втручань. Частина 2 (2019)
Fadieienko G. D. - Metabolic role of visceral adipose tissue and main methods of its diagnosis at the present stage, Nikiforova Ya. V. (2019)
Shalimova A. - Eating behavioral reactions of patients with chronic non-communicable diseases and its correction, Isayeva A., Vovchenko M., Rieznik L., Buriakovska O., Emelyanova N. (2019)
Іщук В. В. - Особливості патернів копінгу при психоендокринному синдромі на тлі дисфункцій щитоподібної залози (2019)
Камінська А. О. - Особливості стану психоемоційної сфери референтних родичів хворих із ендогенними психічними розладами як детермінанта типу суб’єктивного ставлення до пацієнта, Агішева Н. К. (2019)
Сосін І. К. - Прогнозування тяжкості розладів унаслідок уживання алкоголю у хворих залежно від рівня психосоціального стресу і стану гепатобіліарної системи у світлі концепції інтегрованої діагностики й терапії наркопатології, Гапонов К. Д., Гончарова О. Ю. (2019)
Дубівська С. С. - Динаміка результатів тесту за шкалою MMSE на тлі нейропротекторної терапії післяопераційної когнітивної дисфункції (2019)
Неспрядько В. П. - Вплив ретракції на мікроциркуляторне русло у тканинах крайового пародонта перед отриманням відбитка для незнімних конструкцій, Терехов С. С. (2019)
Авєтісян М. Г. - Художній простір крізь призму феноменології Жака-Люка Маріона (2019)
Алікберов Р. Д. - Системи індентичності економічних та політичних акторів глобалізації культури (2019)
Борисова Т. В. - О человеке без человека в гуманистической философии Э. Фромма (2019)
Братаніч Б. В. - Концепт "сталого розвитку" та його освітня складова у контексті філософської проблематики, Карпань І. С., Чернікова Н. С. (2019)
Савченко С. В. - Наукометрия как инструмент интеллектуальной колонизации покоренных пространств, Вершина В. А., Ткач Л. М. (2019)
Волинець А. А. - Міфологема хаосу в творчості Говарда Філіпса Лавкрафта (2019)
Грех В. І. - Cприяння фізико-географічних факторів у розвитку міжнародного туризму (2019)
Гарбар П. А. - Туристично-екскурсійна система як складова сфери гостинності Миколаївської області в радянські часи (80- ті роки ХХ століття) (2019)
Даніл’ян В. О. - Ідеологія і символічні образи влади як репрезентації і суб’єктивації у сучасному інформаційному суспільстві (2019)
Данканіч А. С. - Проблема розвитку постмодерної теології в сучасному світі (2019)
Данканіч Р. І. - Гадамерівський Гайдеггер: на шляху до самого себе (2019)
Добридень О. В. - Філософський аналіз причинно-наслідковох зв’язків здоров’язбережувальної активності соціальних суб’єків в умовах суспільства споживання (2019)
Добродум О. В. - Космос в индуистском мировоззрении: культурологический аспект (2019)
Киселица С. В. - Истоки и формы мудрости в менталитете восточных славян (2019)
Кобзєва І. О. - Гендерні модифікації ідеалу Калокагатія (2019)
Колотило М. О. - Філософія творчості у професійній діяльності соціального працівника (2019)
Литовченко В. П. - Моральний ідеал в українській казці (2019)
Маевская Л. Б. - Основные методы исследования в исламской теологии (2019)
Марчак О. Ю. - Утопії та їх значення у встановленні модерної урбаністичної культури Слобожанщини (2019)
Мелещук А. А. - Онтологические основания и гносеологические аспекты феномена "третьей природы" (2019)
Мурашкін М. Г. - Сім’я-родина з прадавніх часів в Україні (2019)
Культенко В. П. - Біоетикa: проблемaтика та перспективи, Поліщук А. І. (2019)
Рассудіна К. С. - Гідність особи у її тілесному вимірі (2019)
Руденко Т. П. - Кордоцентризм як головна риса української екзистенційної ментальності в Українській філософії (2019)
Руденко Т. П. - Взаємозв’язок сімейної соціалізації та ефективної моделі державної сімейної політики як умова креативного розвитку особистості, Потіщук О. О. (2019)
Савченко І. В. - Ідеї кантівської філософії в рецепції української думки (В дослідженнях П. Копніна, В. Шинкарука, М. Булатова, А. Савченко) 80-х рр. (2019)
Севрук І. І. - Гендерна рівність у секторі безпеки і оборони України: проблеми, завдання та перспективи (2019)
Сивак М. В. - Проблема дихотомії та трихотомії в антропології Митрополита Сурозького Антонія (2019)
Титар О. В. - Комунікативна філософія "Божественної комедії" Данте: комунікація з трансцендентним через служіння природі (2019)
Topol O. - Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere, Vasiuta O. (2019)
Червона Л. М. - Залучення студентів в університетах: досвід Шотландії (2019)
Чернищук Н. В. - Роль правознавства в житті людини (2019)
Чорна Л. В. - Ідеали постмодерну: тенденції розвитку (2019)
Шаталович О. М. - Переосмислення ідеї божественного еросу у корпусі (2019)
Верхола М. І. - Моделювання та аналіз впливу математичного опису режиму роботи фарбоживильного пристрою на розподіл потоків фарби у фарбодрукарській системі, Бабінець В. М., Гук І. Б. (2018)
Ткачук Р. Л. - Категорні моделі представлення структури і динамічного стану ієрархічних систем для виявлення факторів атак і ризиків, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Сабат В. І. (2018)
Neroda T. - Automized confi guration service modelling in resource organization of the experimental researches subject-informational platform (2018)
Модла Р. М. - Оптимізатори палива - альтернатива чіп тюнінгу електронних систем керування двигуном внутрішнього згоряння автомобіля, Бритковський В. M., Стрепко І. Т., Сорочинський O. M. (2018)
Модла Р. М. - Методика діагностування блока керування двигуна C18NZ лабораторного стенда на базі автомобіля Оpel Vectra, Павельчак А. Г., Бритковський В. M., Іванюк О. О., Сорочинський O. M. (2018)
Погребенник В. Д. - Акустичні методи та комп’ютерні системи класифікації матеріалу об’єкта (2018)
Погребенник В. Д. - Акустичні методи вимірювання концентрації домішок у речовині, Джумеля Е. А. (2018)
Mokrenko P. V. - Quantum sensor with improved metrological characteristics, Strepko І. T. (2018)
Казьмірович О. Р. - Багаторівнева ієрархічна модель оцінки та керування якістю книжкових видань за точністю розмірних параметрів (2018)
Луцків М. М. - Побудова характеристики демодуляції лінійної растрової шкали, Бубен В. Р. (2018)
Луцків М. М. - Моделювання нормованого растрового перетворення для елементів круглої форми, Гунько Д. Т. (2018)
Кавин Я. М. - Моделювання теплопередачі за допомогою граничних умови (вхідний тепловий потік) та (температура), Петрів Р. І. (2018)
Стеців Б. C. - Визначення кутової швидкості ролика в кулачкових механізмах, Стеців Я. Б. (2018)
Титул, зміст (2019)
Виговська О. І. - Інноваційний потенціал педагогів-новаторів у розбудовчих пошуках Нової української школи, Годецька Т. І. (2019)
Виговська О. І. - В. Ф. Шаталов:його ідеї працюють і сьогодні, Виговський О. С. (2019)
Ювіляра вітають! Метру – 90. Вітаємо! (2019)
Хроніка зустрічі у Києві з В. Ф. Шаталовим: реалії й плани Всеукраїнського проекту "Педагоги-новатори в Україні" (2019)
Палтишев М. М. - Від звичайних дітей до дітей індиго, або як формувати наукове мислення учнів (2019)
Єленіна Є. Г. - Співтворчість учителя й учнів. Вивчаємо досвід учителів-новаторів (2019)
Гончаренко І. Д. - Інноваційні пропозиції від новатора,що значно покращать життя українських дітей (2019)
Гончаренко І. Д. - Сучасні технології на службі навчального процесу (2019)
Виговська О. І. - Директор-новатор – натхненний скульптор школи добротворення. Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С. А. Гавриш (2019)
Виговська О. І. - Три виміри шкільної науки:науковий, методичний, інформаційний. Всеукраїнський проект НАПН України і журналу – "Педагоги-новатори в Україні" (2019)
Виговська О. І. - Ініціативи освітян, що варті уваги та підтримки (2019)
В Україні відкрито Меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна (2019)
Світлой пам’яті Геннадія Опанасовича Грищенка (2019)
Пам’яті А. М. Фасолі (2019)
Пам’яті І. А. Зязюна (2019)
Природничому факультету Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка – 100! (2019)
Родині до 100-річчя Сухомлинського – премія В. А. Роменця (2019)
Наші ювіляри (2019)
Kharytonova O. V. - The Constitution and the Criminal code of Ukraine: correlation and interaction (2015)
Хавронюк М. І. - Кримінально-правова система в Україні у взаємодії із зарубіжними кримінально-правовими системами (частина ІІ) (2015)
Savinova N. А. - Social issue of criminal offence and the principle of fairness (2015)
Пащенко О. О. - Можливість боротьби з суспільно-небезпечним діянням як обставина соціальної обумовленості кримінально-правової норми (2015)
Письменський Є. О. - Регуляторні злочини та принцип винної відповідальності за кримінальним законодавством США, Каменський Д. О. (2015)
Дмитрук М. М. - Кримінальний проступок: аналіз деяких законодавчих ініціатив (2015)
Крайник Г. С. - Змішана форма вини у теорії кримінального права та судовій практиці (2015)
Горностай А. В. - Замах на злочин при перевищенні меж необхідної оборони та заходів, необхідних для затримання злочинця (2015)
Гродецький Ю. В. - Добровільна відмова провокатора злочину (2015)
Глушков В. О. - Вплив англійської правової системи на становлення інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: історичний аналіз кримінального законодавства України та держави Ізраїль, Козакова І. В. (2015)
Назимко Є. С. - Європейські правові стандарти застосування покарання до неповнолітніх (2015)
Рубащенко М. А. - Форма та зміст закликів як різновиду суспільно небезпечних дій, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України (2015)
Самощенко І. В. - Особиста безпека як об'єкт посягання при погрозах, передбачених КК України окремими злочинами (2015)
Заславська М. Г. - Питання кримінально-правового захисту від насильства в сім'ї (2015)
Тавлуй О. В. - Окремі питання кримінально-правової охорони інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання (2015)
Дудоров О. О. - Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку, Мовчан Р. О. (2015)
Григор’єва М. Є. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму (ч. 4 ст. 2585 КК України) (2015)
Киричко В. М. - Про відсутність суспільної небезпечності в діях особи, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду внаслідок вимагання такої вигоди, та необхідність вдосконалення ч. 2 ст. 11 та п. 5 примітки до ст. 354 КК України (2015)
Бабіков О. П. - Підходи до визначення змісту комерційного підкупу (підкупу у приватному секторі) за законодавством країн-членів Європейського Союзу (2015)
Струля М. И. - Вопросы применения расширенной конфискации при незаконном обогащении по уголовному законодательству Республики Молдова (2015)
Сосков Р. М. - Методологія дослідження кримінологічних проблем: особливості і структура (2015)
Усатова Т. І. - Кримінологічна специфіка звідництва та створення або утримання місць розпусти як різновиду (2015)
Ярмиш Н. М. - Аборт кримінальний (2015)
Грищук В. К. - Вбивство умисне, Маковецька Н. Є. (2015)
Грищук В. К. - Відповідальність кримінальна (2015)
Тютюгін В. І. - Виправні роботи, Євдокимова О. В. (2015)
Борисов В. І. - Закон про кримінальну відповідальність (2015)
Тихий В. П. - Замах на злочин (2015)
Борисов В. І. - Змішана форма вини (2015)
Мельник М. І. - Корупційні злочини (2015)
Тацій В. Я. - Об'єкт злочину (2015)
Хавронюк М. І. - Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (2015)
Тацій В. Я. - Предмет злочину (2015)
Тютюгін В. І. - Призначення більш м'якого покарання,ніж передбачено законом, Євдокимова О. В. (2015)
Батиргареєва В. С. - Бездомність (2015)
Литвинов О. М. - Моніторинг кримінологічний (2015)
Батиргареєва В. С. - Стокерство (2015)
Шамара О. В. - Рецензія на наукову роботу, підготовлену авторським колективом Юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича "Ганс Гросс: праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: до 100-річчя з дня смерті: бібліогр. покажч. / уклад.: С. І.. Нежурбіда, М. П. Дячук, Р. В. Сабадаш, Н. М. Загородна ; наук. ред. С. І. Нежурбіда, Є. Д. Скулиш ; авт. вступ. ст.: С. І. Нежурбіда. – К. : Прост. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 222 с. (Серія "Вчені Чернівецького університету") (2015)
Панов М. І. - Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та право застосовній діяльності (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права 8–9 жовтня 2015 р.), Зінченко І. О. (2015)
Борисов В. І. - Вітання Панову М. І. (2015)
Шаблистий В. В. - Функціональне призначення кримінального права та кримінального законодавства: шляхи подолання дисгармонії (2015)
Хавронюк М. І. - Кримінально-правова система в Україні у взаємодії із зарубіжними кримінально-правовими системами (частина І) (2015)
Пащенко О. О. - Значення системи права і системи законодавства для з'ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2015)
Демидова Л. М. - Кримінальне право і математика: перспективи розвитку зв’язків (2015)
Гродецкий Ю. В. - Становление законодательной регламентации норм о стадиях совершения преступления и добровольном отказе (2015)
Ландіна А. В. - Нормативне визначення суб'єкта злочину у зарубіжному кримінальному законодавстві (2015)
Зайцев О. В. - Деякі проблеми визначення формули неосудності у кримінальному праві України (2015)
Зинченко И. О. - Субъективная сторона усложненных единичных преступлений и ее влияние на их квалификацию (2015)
Бойко О. І. - Право покарання злочинців (філософсько-правовий аспект) (2015)
Назимко Є. С. - Особливості застосування засобів кримінально-правового впливу до неповнолітніх за законодавством Японії (матеріальний та процесуальний аспекти) (2015)
Євтєєва Д. П. - Питання кримінально-правової охорони дітей та осіб, які перебувають під опікою або піклуванням (2015)
Павликівський В. І. - Принципи криміналізації порушень свободи слова та діяльності журналістів (2015)
Шапочка С. В. - Щодо поняття шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж (кібершахрайства) (2015)
Ємельянов В. П. - Терористичний акт: загальне поняття, відмежування від суміжних злочинів та шляхи вдосконалення складу злочину (2015)
Shepitko M. V. - Terrorist Attacks in Ukraine: Crime Statistics, Corpus Delicti and Reasons of Committing (2015)
Письменський Є. О. - Кримінально-правова охорона національної та історичної пам'яті: плутаний шлях законодавця (2015)
Тютюгін В. І. - Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: загальна характеристика, Гродецький Ю. В. (2015)
Харченко В. Б. - Нематеріальні активи на об’єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди за кримінальним правом України (2015)
Бабаніна В. В. - Лаконічність формулювання змін до закону про кримінальну відповідальність (на прикладі Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини" від 12 лютого 2015 р. № 194-VIII) (2015)
Батиргареєва В. С. - Зарубіжна практика боротьби з явищем бездомності та злочинами, що вчинені особами без визначеного місця, Дубович О. В. (2015)
Denysov S. F. - Criminality of criminally active part of youth and its prevention in Ukraine (2015)
Бараш Є. Ю. - Загальні тенденції гуманізації та перспективи пенітенціарної пробації щодо довічного позбавлення волі (2015)
Палій М. В. - Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні (2015)
Селіванов А. О. - Правовий статус асистента судді: новий інститут у світлі судової реформи (2015)
Комаров О. Д. - Об'єктивна сторона фінансування тероризму, Косінова Д. С. (2015)
Тютюгін В. І. - Поняття та ознаки корупційних злочинів, Косінова К. С. (2015)
Халимон С. І. - Нова книга з кримінально-правової компаративістики (рецензія на монографію Є. С. Назимка "Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх"), Пузирьов М. С. (2015)
Пономаренко Ю. А. - Засідання Президії Громадської організації "Всеукраїнська асоціація кримінального права" (2015)
Тютюгін В. І. - Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування", присвяченої 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса, Демидова Л. М. (2015)
Борисов В. И. - Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ і ХХІ століть, Демидова Л. М. (2015)
Батиргареєва В. С. - Володимир Васильович Голіна – відомий український вчений-кримінолог (2015)
Avksentyev A. - Market of political parties of Ukraine in the context of multiparity, Gnatenko Р. (2019)
Бокоч В. М. - Інститут Президента України у формуванні та реалізації державної релігійної політики (2019)
Бондаренко О. І. - Когнітивне моделювання дезінтеграційної регіоналізації в ЄС (2019)
Вєтринський І. М. - Особливості місця і ролі цивілізаційних цінностей в епоху глобалізації (2019)
Jafarov Rufat Mehbaly oglu - The problem of ensuring the effectiveness of public administration in the history of political thought (2019)
Левченко А. В. - Вплив козацтва на формування політичних інституцій в Україні XVII – початку XVIII ст. (2019)
Мадрига Т. Б. - Особливості парламентської виборчої кампанії 2019 року в Україні (2019)
Морарь М. В. - Політична комунікація як чинник ефективної діяльності партійних лідерів: теоретико-методологічний аспект (2019)
Назарук Н. В. - Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення національної безпеки України: виклики сьогодення (2019)
Петракова Є. Р. - Політичний шлях до конституції США: спроба аналізу на основі синергетичної методології (2019)
Полупан М. О. - Підвалини формування українсько-німецьких відносин через розширення сфери впливу ЄС (2019)
Приходько С. М. - Особливості українських політичних процесів у контексті демократичних і посткомуністичних трансформацій, Макарець С. В. (2019)
Редькіна Г. М. - Маніпулятивний вплив засобів масової інформації у сфері політичної реклами (2019)
Royik N. - Okreslenie wplywu polityki pamieci historycznej na Wspolczesna polityke zagraniczna Ukrainy i Polski (2019)
Рябека Є. О. - Основні функції демократії в Об’єднаній Європі ХХІ століття (2019)
Слотюк С. - Особливості історико-політологічних інтерпретацій фашизму і російського націонал- радикалізму в західній і пострадянській науці (2019)
Точицький М. С. - Структурно-функціональний аналіз сучасної української політичної культури (2019)
Цирфа Ю. А. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави: вплив динаміки соціальних трансформацій (2019)
Chekalyuk V. - Valorisation de l’image d’etat a travers de La perception des femmes leaders et premiere dame de l’ukraine dans les medias (2019)
Шарий О. В. - Політична система – визначення завдань розвідувальним органам: кореляційні залежності (2019)
Шлемкевич Т. В. - Проблемний вимір та специфіка політичної комунікації в сучасній Україні (2019)
Yuvkovets`ka Y. O. - Modern advertising and its influence on consumers, Tonkonoh I. V. (2019)
Климончук В. Й. - Рецензія на монографію: Ключкович А. Перехід до демократії в Словаччині: динаміка та суперечності суспільно-політичних трансформацій. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2019. (2019)
Павлова О. - Соціальні та креативні індустрії в розвитку концепції розумних міст, Павлов К., Блеянюк М., Євпак Ю. (2019)
Syshchuk A. - International electronic stock trading: mechanism of functioning and current trends, Khirova V. (2019)
Пахаренко О. - Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави, Швець Ф. (2019)
Павліха Н. - Стратегічні напрями модернізації системи управління вищою освітою в Україні, Тоцька О. (2019)
Деркач Т. - Дослідження сучасного економічного розвитку хімічної індустрії в Україні (2019)
Ліпич Л. - Kомпетентності та управління людськими ресурсами, Хілуха О., Кушнір М. (2019)
Чешук В. - Формування стійкої, ефективної моделі економічної безпеки на будівельних підприємствах (2019)
Коленда Н. - Стратегічний підхід до забезпечення мотиваційної безпеки (2019)
Келеберда Т. - Науково-методичні аспекти економічного механізму сільськогосподарського виробничого кооперативу (2019)
Романовська Ю. - Соціально-економічна безпека міста (2019)
Струтинська І. - Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-структур (2019)
Устіловська А. - Формування інноваційних методів управління персоналом у розрізі праксеологічного підходу (2019)
Колосок А. - Соціальна відповідальність в акваріумному бізнесі: економічні та педагогічні аспекти, Буднік С. (2019)
Makara O. - Modern technologies of marketing intelligence, Lialiuk A., Panasiuk Y. (2019)
Філюк Д. - Селекція – важлива складова зростання економічного потенціалу бджільництва (2019)
Коренюк П. - Аналіз ефективності управління персоналом в контексті інтелектуальної власності, Усикова О. (2019)
Павлов К. - Стратегічні напрями державного регулювання конкурентних відносин шляхом стимулювання попиту та пропозиції на регіональних ринках житла в Україні, Павлова О., Купчак В. (2019)
Зайчук К. - Аналіз рейтингування соціально-економічної активності західного регіонального туристичного ринку (2019)
Цимбалюк І. - Оцінка інклюзивного розвитку регіонів України (2019)
Карлін М. - Здійснення публічних закупівель в Польщі: досвід для України, Кошкіна К. (2019)
Проць Н. - Становлення та розвиток системи фінансового вирівнювання спроможності органів місцевого самоврядування в Українi, Проць В. (2019)
Черчик Л. - Ринок праці Волинської області: статистичне дослідження економічної активності населення, Бегун С. (2019)
Kulynych M. - Use of digital technologies in the formation of accounting and analytical information by enterprise managers, Shepelyuk N. (2019)
Опенько І. - Математичний аналіз впливу земель лісогосподарського призначення на урожайність сільськогосподарських культур в Україні: економічні наслідки (2019)
Вихідні дані (2019)
Стрільчук Р. - Кейнсіанство та програми соціально-економічних та політичних трансформацій в Польщі (1990-1995 рр.) (2019)
Стрішенець М. - Питання інституціональної економічної теорії у працях Г.Ф. Симоненка, Павлов К., Павлова О., Купчак В. (2019)
Бочко О. - Ринок органіки овочів та фруктів: порівняльна характеристика Україна та світ, Васєлевський М., Рожко Н. (2019)
Сорокопуд І. - Нормативно-правове забезпечення електроенергетичного ринку України (2019)
Ліпич Л. - Еволюція ролі людських ресурсів в управлінні бізнес-структурами, Хілуха О., Кушнір М., Мохнюк А. (2019)
Турило А. - Концепція оцінки і управління людським капіталом підприємства (2019)
Шира Т. - Концептуальні засади забезпечення корпоративної безпеки підприємств (2019)
Krykavskyy Ye. - Komunikacje marketingowe a integracja serwisu logistycznego przedsiębiorstw w sferze zaoszczędzania potoków energetycznych, Kasian S. (2019)
Сак Т. - Механізм антикризового управління в умовах забезпечення економічної безпеки підприємства, Ющишина Л. (2019)
Коротя М. - Роль та значення газотранспортних підприємств в Україні та її регіонах (2019)
Новосад О. - Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу розподілення газу в регіоні (2019)
Карлін М. - Фінансові шляхи вирішення кліматичних проблем розвитку сучасної цивілізації (2019)
Борисюк О. - Нові вектори розвитку фінансового ринку україни в умовах цифрової економіки, Дацюк-Томчук М. (2019)
Levytskyi V. - The optimization of system financial management of enterprise based on the analysis of investments in its marketing activities (2019)
Рудик Н. - Використання міжнародних фінансових інструментів стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Рудик А., Моклиця Н. (2019)
Мельник К. - Формування критеріїв оцінювання інформації під час аудиту в умовах сталого розвитку (2019)
Маркус О. - Облікова ідентифікація нематеріальних активів у формуванні економічної безпеки підприємства (2019)
Кулинич М. - Поглиблення змісту обєктів і методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки, Жиленко Л. (2019)
Вихідні дані (2019)
Стрішенець М. - І. В. Вернадський – видатний дослідник історії економічних учень, Павлов К., Павлова О., Купчак В. (2019)
Євпак Ю. - Теоретичні підходи до категорії "культурні та креативні індустрії" (2019)
Разумова Г. - Оптимізація як основа для планування змін в регуляторній політиці розвитку національної економіки (2019)
Новосад О. - Роль інноваційно-інвестиційної діяльності для газотранспортних підприємств регіону (2019)
Ліпич Л. - Імплементація World Class Manufacturing в систему управління бізнес-процесами підприємства, Хілуха О., Кушнір М., Шостак Л. (2019)
Колосок А. - Соціальне інвестування в контексті становлення соціального захисту населення (2019)
Данилюк Т. - Логістичний аутсорсинг в системі управління підприємством: доходи та витрати провайдерів, Ющишина Л., Мохнюк А. (2019)
Павліха Н. - Планування проекту підготовки доктора наук засобами Microsoft Office Project, Тоцька О. (2019)
Черчик Л. - Структура соціоекологоекономічної безпеки підприємства (2019)
Грудзевич Ю. - Послідовність реалізації інтрапренерства на підприємствах (2019)
Коротя М. - Нормативно-правове регулювання діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств в регіонах України (2019)
Галянт С. - Інституційне середовище впливу мікро- та макро- чинників на діяльність газорозподільних підприємств регіону (2019)
Павлова О. - Функціонування мережі підземних газових сховищ в контексті енергетичної безпеки країни, Павлов К., Купчак В., Червеняк В. (2019)
Хомюк Н. - Механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2019)
Карлін М. - Проблеми і перспективи фіскальної децентралізації в Україні в контексті світового досвіду (2019)
Стащук О. - Кредитування як метод фінансування житлового будівництва (2019)
Кіндрацька Г. - Оцінювання платоспроможності українських підприємств: проблемні аспекти типових методик (2019)
Melnyk K. - Transformation of audit procedures in a context of decentralization (2019)
Вихідні дані (2019)
Мезенцев К. - Неоднозначні приміські простори: тенденції та особливості зміни повсякденних практик, Провотар Н., Гнатюк О., Мельничук А., Денисенко О. (2019)
Homanyuk M. - "Battle for Tavria”: a historical region in politics and in the market of goods and services (2019)
Пугач С. - Концептуалізація поняття географічний простір у науковій літературі (2019)
Моргацький В. - Конструктивна геостратегія України щодо держав пострадянського простору в нових геополітичних реаліях (2019)
Влах М. - Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова), Гудзеляк І. (2019)
Верхола М. І. - Моделювання та аналіз впливу коефіцієнтів передачі фарби в коловому та осьовому напрямах на розподіл мікропотоків фарби на виході фарбодрукарської системі, Гук І. Б., Калитка М. І. (2019)
Sinkevych O. - Gas disaggregation approach based on cluster analysis, Monastyrskii L., Sokolovskii B., Boyko Ya. (2019)
Кобевко А. Т. - Аналіз впливу загального регламент про захист даних на системи зберігання даних, Тимченко О. В. (2019)
Ovsyak V. - Foundations of logic of orderings, Ovsyak O., Petrushka Yu. (2019)
Казьмірович О. Р. - Розрахунок площ накладання фарб растрових крапок круглої форми методом друку "точка в точку", Пушак А. С., Казьмірович Р. В. (2019)
Пелех Я. М. - Моделювання і аналіз розподілу магнітного поля у магнітотвердомушарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів, Глинський Я. М., Кунинець І. В., Ментинський С. М. (2019)
Заячук І. М. - Побудова математичної моделі нелінійної електротехнічної системи для оптимізації спотворень вихідного гармонійного сигналу (2019)
Луцків М. М. - Модель інтенсивності зорового відчуття оптичної густини (2019)
Бубен В. Р. - Чутливість моделі оптичної густини відбивання (2019)
Коляно Я. Ю. - Моделювання теплової обробки одно- та кілька шарових матеріалів у поліграфічних процесах, Стрепко І. Т., Свирид О. Р., Бабич О. Є., Мельник К. І. (2019)
Михайлюк С. М. - Вплив на безпеку життєдіяльності людини техногенних надзвичайних ситуацій (2019)
Базова В. І. - Корпореальність у творчості письменників індіанського походження (2019)
Біляшевич Т. М. - Французьке просвітництво та конструювання нового світогляду (2019)
Бокало І. М. - Дівоча коса як маркер цнотливості (за матеріалами українських народних пісень про кохання) (2019)
Brūzgienė R. - Rhetoric and homiletics: concepts of preacher’s personality (2019)
Василевич О. В. - Опозиція духовне/тілесне в портреті "Покоління 2000-х" (на матеріалі прози Ольги Брейнінгер) (2019)
Василюк Є. І. - "Уліссів" мотив тілесності у "Мьорфі" С. Беккета і "Тих, хто оспівують Лазаря..." Ф. О’Брайєна (2019)
Висоцька Н. О. - Тіло влади і влада тіла ("Містерія страстей" Сейри Рул) (2019)
Годік К. О. - Тіло як виразник духовного стану людини (на матеріалі пізньої прози В. Винниченка) (2019)
Гон О. М. - Три "Жіночих портрета" й таксономія Паунда (2019)
Гребенюк Т. В. - Наратив хворого тіла в романі Паоло Джордано "Самотність простих чисел" (2019)
Дев'ятко Н. В. - Розуміння тіла з точки зору міфологічного і постмодерного світогляду (2019)
Канчура Є. О. - Тілесність тіні в фентезі: візуалізація інтегрованої особистості в циклах Макса Фрая "Лабирінти єхо" та "Хроніки єхо" (2019)
Капелюшна М. М. - Трансцендентність тілесного у творі Р. П. де Айали "Романи про Урбано та Сімону" (2019)
Кирилова Т. А. - Corpus Fictum (imaginatum) та фізіологічне тіло в романі Моніки Марон "Штілле цайле шість" (1991) (2019)
Котик І. В. - Про тіло, що виросло з покірного чорного плаща: концептуалізація тіла у поезії Юрія Тарнавського (2019)
Криворучко С. К. - Тілесність у романі Мо Яня "Великі груди широкі сідниці" (2019)
Криницька Н. І. - Гібридність та демаркація людського і штучного в науково-фантастичному телесеріалі "Західний світ" (2016-2018) (2019)
Маланій Н. І. - Становлення та розвиток студій дизабілиті у другій половині ХХ - початку ХХІ століть (2019)
Матасова Ю. Р. - Жіноче перепрочитання американського міфу: Торі Еймос та її концептуальна робота тілесного (2019)
Мейзерська Т. С. - Тіло війни і межі художності (2019)
Мережинська Г. Ю. - "Полюс" тілесності в картині світу Ольги Токарчук ("Бігуни") (2019)
Мірошниченко Л. Я. - Повість Джордж Еліот "Привідкрита завіса": аспект тілесності (2019)
Помилуйко Г. О. - Поетика хворого тіла у прозі Жоржа Бернаноса (2019)
Резніченко Ю. О. - Мова тіла в українській жіночій повісті 2010-х років: наративний вимір (2019)
Рикова Г. С. - Трансгендерність як мистецтво в романі Д. Еберсгоффа "Дівчина з Данії" (2019)
Савич О. В. - Антична тілесність у романі Паскаля Кіньяра "Записки на табличках Апроненії Авіції" (2019)
Свербілова Т. Г. - Поліморфна пост-тілесність у наративі трансреалізму (Роман Дж. Сордерса "Лінкольн в бардо") (2019)
Тарнашинська Л. Б. - "Тіло" тексту як "місце зустрічі": антрополого-герменевтичний аспект (2019)
Швець А. І. - "Гарна рожа і вона, то одно, то одна краса!": тілесний код жінки в життєтворчості Наталії Кобринської (2019)
Шимчишин М. М. - Від Körper до біомедійного тіла: динаміка осмислення тіла в історичній перспективі (2019)
Landsbergyté-Becher J. - Body and soul: controversies of aesthetics of postmodernism in post-soviet space (2019)
Шульгун М. Е. - Тілесність як екзистенційний пошук себе: О. Токарчук "Бігуни" (2019)
Шимчишин М. - Химерні ньяндуті роману Хуана Мануеля Маркоса "Зима Гюнтера" (2019)
Панчишин С. М. - Про розвиток вітчизняної термінології фундаментальної економічної науки, Грабинська І. В. (2019)
Birca A. P. - Young peoples’ relationship with the labour market: the Republic of Moldova vs. the European Union, Mamaliga A. I. (2019)
Федулова Л. І. - Розвиток високотехнологічного сектору промисловості як стратегічний напрям посилення соціально-економічного розвитку України (2019)
Базецька Г. І. - Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві (2019)
Шевченко Л. С. - Соціальний контекст ведення бізнесу у ХХІ столітті: роздуми після дискусії на ІІІ Харківському міжнародному юридичному форумі, 24–28 вересня 2019 р. (2019)
Джабраілов Р. А. - Правовий господарський порядок як основа здійснення грошово-кредитної політики, Гудіма Т. С. (2019)
Іванова Г. С. - Інформаційно-правове забезпечення сфери агропромислового комплексу України (2019)
Кудас І. Б. - Форми реалізації статутної діяльності міжнародними банками (2019)
Борисенко І. В. - Практична функція вищої економічної та управлінської освіти: погляд стейкхолдерів. Круглий стіл у редакції журналу "Економічна теорія та право" з питань підготовки професіоналів за освітніми програмами "Бізнес-консалтинг" і "Бізнес-адміністрування" на фінансово-правовому факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 10 вересня 2019 р., Марченко О. С., Шевченко Л. С. (2019)
Решетило В. П. - Стратегічний бізнес-консалтинг як наука і професійна діяльність. Рецензія на навчальний посібник Л. С. Шевченко "Стратегічний бізнес-консалтинг". Харків: Право, 2019 (2019)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2019)
Верхола М. І. - Моделювання та визначення параметрів налагодження вивідного пристрою аркушерізальної ротаційної машини 3ЛР2-120, Білан В. П., Гук І. Б. (2019)
Луцків М. М. - Визначення оптичної густини за товщиною фарби для короткої друкарської системи паралельної структури, Карпин Р. Д. (2019)
Шевчук О. В. - Комп’ютерне симулювання суміщення фарб при ступеневій імпульсній деформації стрічки рулонної ротаційної машини, Кавин Я. М. (2019)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення функцій двох змінних з інтерполюванням, Мельничок Л. С., Пізюр Я. В. (2019)
Zaiats V. M. - Building and analysis of stability the combined of numerical methods with minimal error of discretization (2019)
Миронюк Д. М. - Комп’ютерне моделювання глибинного навчання для розпізнавання зображень, Благітко Б. Я., Заячук І. М. (2019)
Neroda T. - Designing of multilevel system the distributed resources administration in polygraphically oriented network infrastructure (2019)
Шепіта П. І. - Інформаційна модель динамічного вебсервісу інтелектуальної системи управління (2019)
Казьмірович О. Р. - Розрахунок площ накладання фарб растрових елементів квадратної форми при друці "точка в точку", Пушак А. С., Казьмірович Р. В. (2019)
Огірко І. В. - Інформаційні технології кваліметрії, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М., Огірко О. І. (2019)
Радєва М. М. - Модель корпоративного управління: національний та глобальний аспекти (2019)
Романишин В. О. - Конкурентоспроможність малого підприємництва в Україні: стан та перспективи підвищення (2019)
Тютюнникова С. В. - Соціальна згуртованість суспільства як фактор підвищення якості життя в умовах четвертої промислової революції, Бервено О. В. (2019)
Левковець О. М. - Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал (2019)
Набатова О. О. - Продуктовий консалтинг: сутність, основні послуги та технології (2019)
Петряєв О. О. - Використання статистичних методів в управлінні персоналом організації (2019)
Губін К. Г. - Боротьба з корупційною рентою в Україні: головні етапи та заходи (2019)
Вовк І. А. - Управління юридичною фірмою: економічні та правові проблеми в умовах ринку юридичних послуг в Україні (2019)
Бодня К. І. - Медико-економічний аналіз як інноваційний напрям розвитку сучасної науки. Круглий стіл у редакції журналу "Економічна теорія та право" за результатами спільних досліджень науковців кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України та кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 12 листопада 2019 р., Бодня І. П., Марченко О. С. (2019)
Прудников В. А. - Видавнича справа як об’єкт стратегічного управління: що рекомендують молоді науковці? (2019)
Уманців Ю. М. - Актуальне навчальне видання з теорії та практики бізнес-консалтингу. Рецензія на навчальний посібник О. С. Марченко "Бізнес-консалтинг". Харків: Право, 2019. 204 с. (2019)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2019)
Уважаемые коллеги! (2019)
Зозуля І. С. - Хвороби спинного мозку, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Козлюк К. Б. (2019)
Кочін І. В. - Можливості використання експрес-тестів маркерної лабораторної діагностики в зонах ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій мирного й воєнного характеру, Хандога Е. В., Остапенко А. О. (2019)
Марков Ю. І. - Поширеність і проблеми коморбідних (поліморбідних) станів в анестезіології: огляд літератури (2019)
Бігняк П. І. - Місце пероральних регідратаційних розчинів у структурі протоколів ERAS (огляд літератури), Гомон М. Л., Креньов К. Ю. (2019)
Філик О. В. - Дефіцит кальцію та магнію в дітей із гострою дихальною недостатністю: проспективне обсерваційне когортне дослідження (2019)
Матолінець Н. В. - Роль моніторингу показників гемодинаміки й киснево-транспортної функції у пацієнтів із тяжкою політравмою в гострому періоді (2019)
Чуба З. Т. - Гендерночутлива оцінка якості життя у дітей з катетеризованим сечовим міхуром (2019)
Романенко Ю. І. - Використання методу визначення ноцицептивного флексорного рефлексу у пацієнтів з головним болем напруження (2019)
Целуйко В. Й. - Вплив гіпотиреозу на добовий профіль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску, Корчагіна Д. А. (2019)
Твердовський І. В. - Використання проби з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок (2019)
Устінова Л. А. - Актуальні питання медичного захисту військовослужбовців Збройних сил України від бойових отруйних речовин, Сагло В. І., Баркевич В. А., Курділь Н. В., Євтодьєв О. А., Каплюк О. Б. (2019)
Красносельський М. В. - Вплив гемофільтрації на загальний стан онкохворих після мультиорганних операцій, Крутько Є. М., Храмцов Р. Є. (2019)
Сайко О. В. - Клініко-неврологічні особливості судинної патології головного мозку у військовослужбовців, евакуйованих із зони проведення Операції об’єднаних сил (2019)
Марков Ю. І. - Методи штучної детоксикації при гострих отруєннях (2019)
Лизогуб М. В. - Вплив премедикації й знеболювання на стан тривоги і післяопераційної когнітивної функції при операціях на поперековому відділі хребта, Георгіянц М. А., Лизогуб К. І. (2019)
Лобойко О. І. - Оптимальні шляхи розвитку відомчої (військової) медицини на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров’я України (2019)
Устінова Л. А. - Принципи клінічної діагностики й інтенсивної терапії постраждалих від хімічних агентів під час терористичних атак, Курділь Н. В., Сагло В. І., Євтодьєв О. А., Падалка В. М., Іващенко О. В. (2019)
Коробко Е. Ю. - Оцінка ефективності спинномозкової анестезії при операціях на нижніх кінцівках хворих працездатного віку, Георгіянц М. А., Кривобок В. І. (2019)
Андрющенко В. В. - Актуальные вопросы практического применения парентеральной озонотерапии в медицине неотложных состояний, Курдиль Н. В., Струк В. Ф., Калиш Н. М. (2019)
Мрочко Ю. В. - Епідуральна аналгезія як метод вибору анестезіологічного забезпечення розродження у вагітних із прееклампсією середнього ступеня тяжкості, Підгірний Я. М. (2019)
Романенко І. Ю. - Деякі показники біохімічного й гормонального гомеостазу в жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності, які проживають у Луганській області (2019)
Вибрані матеріали науково-практичної конференції "Молодіжна анестезіологічна конференція — Тріщинські читання" (16–19 жовтня 2019 року, м. Київ, Україна) (2019)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою, Лиса Н. К., Федина Б. І., Стрепко І. Т., Ткачук Р. Л. (2018)
Погребенник В. Д. - Методи побудови комп’ютерної системи моніторингу побутових відходів, Коваль І. І. (2018)
Наконечний А. Й. - Виявлення дронів на визначеній території, Бережний І. В. (2018)
Ovsyak V. K. - Oredring by binary-positional logical operations, Ovsyak O. V., Petruszka J. V., Kozelko M. A. (2018)
Малачівський П. С. - Рівномірне наближення раціональним виразом, Пізюр Я. В, Малачівський Р. П. (2018)
Коляда Р. В. - Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники, Мельник О. М. (2018)
Модла Р. М. - Уніфікований алгоритм діагностування двигуна внутрішнього згоряння з електронною системою керування, Іванюк О. О., Сеньків В. В., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. (2018)
Мичуда Л. З. - Вдосконалений рекурентний метод аналого-цифрового функціонального перетворення для підвищення швидкодії та точності (2018)
Buchma I. - Dynamic model of eddy-current airborne electromagnetic system with a generating and receiving loops (2018)
Дудикевич В. Б. - Спектральні характеристики одношарових оксидних плівок для захисту від витоку мовної інформації, Ракобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Березюк Б. М., Гаранюк І. П. (2018)
Романчук В. І. - Метод декомпозиції структури мережного пристрою з віртуалізацією ресурсів, Бешлей М. І., Прислупський А. М., Бешлей Г. В. (2018)
Модла Р. М. - Імітатор сигналів електронного блока керування АБС лабораторного стенда на базі автомобіля Opel Vectra, Павельчак А. Г., Ковела І. М., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. (2018)
Барановський І. В. - Навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей поліграфічного і медійного спрямування у Рочестерському технологічному інституті (США) та Штутгартському медіа університеті (Німеччина), Чернозубова Н. А. (2018)
Прокопович Ю. І. - Дослідження пружно-пластичного стану циліндричної оболонки з пружним заповнювачем та внутрішньою тріщиною, Пелех Я. М., Костенко І. С., Пахолок Б. Б. (2018)
Кавин Я. М. - Диференційні рівняння теплопровідності в твердих тілах, Шевчук О. В. (2018)
Бойко В. В. - Современные подходы в хирургическом лечении бронхоэктатической болезни, Корж П. И., Краснояружский А. Г., Сочнева А. Л., Минухин Д. В. (2019)
Криворучко І. А. - Мінімально інвазивна лігація фістульного тракту (lift) при хірургічному лікуванні пацієнтів з транссфінктерними анальними фістулами, Пархоменко К. Ю., Божко О. П., Фірсик Т. М. (2019)
Шапринський В. О. - Передопераційна діагностика лейоміом верхніх відділів шлунково-кишкового тракту за допомогою ендоскопічної тонкоголкової аспіраційної біопсії під контролем ендосонографії, Бабій Ю. В. (2019)
Огородник Т. А. - Гипергликемия у пациентов при выполнении симультанных операций, Мишалов В. Г., Динец А. В. (2019)
Клімова О. М. - Використання тканинних факторів росту та електромагнітного випромінювання світлового діапазону з метою профілактики неспроможності анастомозів в експерименті, Іванова Ю. В., Тимченко М. Є., Биченко К. О. (2019)
Вовк В. А. - Морфологічне та бактеріологічне обґрунтування строків проведення операцій на жовчному міхурі та позапечінкових жовчних протоках після ендоскопічних транспапілярних втручань (2019)
Омельченко В. Ф. - Ультраструктурные перестройки клеток холедоха при формировании свищевого канала, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2019)
Бойко В. В. - Деформации внутриклеточных мембран и активность метаболизма при различной патологии, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Замятин П. Н. (2019)
Белоус М. М. - Влияние иммунокорректоров на восстановление селезеночной ткани после спленэктомии в эксперименте (2019)
Каніковський О. Є. - Ключові моменти діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2019)
Лихман В. М. - Внутрішньочеревна гіпертензія в прогозуванні розвитку інфікованого панкреонекрозу, Шевченко О. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Волченко І. В., Османов Р. Р., Москаленко А. В. (2019)
Суходоля А. І. - Застосування консервативних методів корекції внутрішньочеревної гіпертензії при гострому панкреатиті, Моргун А. С. (2019)
Набойченко Я. В. - Результати хірургічної тактики при псевдокістах підшлункової залози на сучасному етапі, Шевченко Р. С. (2019)
Пархоменко К. Ю. - Лапароскопічні симультанні операції у хворих з хіатальними грижами та жовчно-кам’яною хворобою (2019)
Хворостов Є. Д. - Оптимізація використання ендохірургічних методів в лікуванні гострого біліарного панкреатиту, Захарченко Ю. Б., Цівенко О. І., Бичков С. О., Гриньов Р. М. (2019)
Велигоцкий Н. Н. - Проблемы лечения обширных гнилостных флегмон малого таза у больных на фоне сахарного диабета, Трушин А. С., Сероштанов А. И., Шептуха А. А., Бугаков И. Е., Боев В. М., Диденко А. А. (2019)
Марусій А. І. - Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників інфікованих форм некротичного панкреатиту в хірургічному стаціонарі (2019)
Перцов В. І. - Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування гострої неспецифічної емпієми плеври, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2019)
Польовий В. П. - Антибіотикорезистентність та антифагоцитарна активність збудників гнійно-некротичних процесів м’яких тканин при синдромі стопи діабетика, Білел Кхоршані, Сидорчук І. Й., Кнут Р. П., Плегуца І. М., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Кифяк П. В., Білик І. І. (2019)
Слободченко Л. Ю. - Особливості антибактеріальної терапії у хворих на змішану форму ускладненого синдрому діабетичної стопи (2019)
Ткачук О. Ю. - Динаміка результатів локального моніторингу госпітальної інфекції у відділенні інтенсивної терапії та антибіотикорезистентність, Гільова В. В., Квашина О. В., Зарівчацька П. Г., Барановська В. М., Ковцур В. П. (2019)
Бучнєва О. В. - Аналіз етіологічних факторів виникнення аневризм аорти та їх ускладнень (2019)
Петров В. Ф. - Одноцентрове дослідження причин травм артерій дітей та дорослих (2019)
Белов А. В. - Анализ результатов лечения больных с ранениями сердца за двадцатилетний период, Землянский Е. И., Дука Н. В., Боровский Е. И., Тоноян Д. В., Кучинский А. И. (2019)
Лигоненко А. В. - Совершенствование методов хирургических вмешательств при выпотных перикардитах (2019)
Русин В. І. - Ізольована профундопластика, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Добош В. М. (2019)
Петков А. В. - Гибридная коронарная реваскуляризация с использованием мини-инвазивного маммарно-коронарного шунтирования: опыт одного центра, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бойко В. В. (2019)
Прасол В. А. - О риске венозного тромбоэмболизма при хирургическом лечении варикозной болезнью, Черкашенинов Е. Г., Мясоедов К. В. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка біомаркерів секреції жирової тканини у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Хоменко І. П. - Актуальні питання організації медичного забезпечення військ в ході проведення АТО, Хорошун Е. М., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2019)
Бойко В. В. - Оперативне лікування хворих на ускладнений місцево-поширений рак шлунку, Криворотько І. В., Лазирський В. О., Грома В. Г., Береснєв С. О., Авдосьєв Ю. В. (2019)
Красносельський М. В. - Використання комбінованої анестезії в порівнянні з проведенням тільки загальної анестезії в онкохворих з мультиорганними оперативними втручаннями, Крутько Є. М., Шульга Є. В., Шульга М. В., Середенко В. Г. (2019)
Бойко В. В. - Алгоритм лікування хворих з протяжними післяопіковими стриктурами стравоходу, Савві С. О., Жидецький В. В., Королевська А. Ю., Новіков Є. А. (2019)
Усенко О. Ю. - Досвід застосування мініінвазивної технології при езофагектомії, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю. (2019)
Велігоцький О. М. - Вибір методу лікування поліпів шлунку, стравоходу та товстої кишки, Шадрін О. В., Савицький Р. В., Рибак І. М. (2019)
Десятирик В. І. - Лікування та профілактика кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу, Федюшкін С. О., Вінівтін А. В., Ковтонюк В. А., Дубарь В. М., Агафонов К. Е. (2019)
Трутяк І. Р. - Функціональна і естетична реабілітація пацієнтів із дермато-десмогенними контрактурами і деформаціями пальців кисті, Калинович Н. Р., Трутяк Р. І. (2019)
Грубник В. В. - Метод выбора оптимальной лапароскопической адреналэктомии, Парфентьев Р. С., Ильяшенко В. В., Бурлак А. С. (2019)
Дужий І. Д. - Нові можливості лікування хворих на апендикулярний інфільтра, Шимко В. В., П’ятикоп Г. І. (2019)
Капшитарь А. В. - Неотложная хирургическая абдоминальная патология у долгожителей (2019)
Гафт К. Л. - Аутогемоплевродез як спосіб радикальної корекції генералізованої форми бульозної емфіземи легень (2019)
Грома В. Г. - Современные подходы к лечению больных с синдромом Бурхаве, Моисеенко А. С. (2019)
Шапринський В. О. - Особливості профілактики неспроможності швів та стриктур езофаго-органних анастомозів, Шапринський Є. В., Мустафа Бассам Хуссейн (2019)
Хоменко І. П. - Реконструкція дефекту передньої черевної стінки етапним шляхом за методикою кейстоун, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Луговий С. В. (2019)
Бойко В. В. - Оцінка ефективності та безпеки застосування катетер-керованого тромболізису при проксимальних флеботромбозах, Прасол В. О., Оклей Д. В., Тарабан І. А., Мішеніна К. В. (2019)
Шапринський В. О. - Досвід симультанної передочеревинної пластики пахвинних гриж при виконанні одномоментної залобкової простатектомії, Горовий В. І., Барало І. В., Капшук О. М. (2019)
Малоштан В. А. - Перспективи застосування концепції глікокалікса в інтенсивній терапії ендотеліальної дисфункції, Малоштан А. В., Трофімовіч Е. О., Морозова Я. В., Малоштан А. О., Квашина О. В. (2019)
Покидько М. І. - Особливості ранового процесу при гострій рані та у хворих з синдромом діабетичної стопи, Жмур А. А., Зарезенко Т. П., Фуніков А. В., Ярмак О. А., Осадчий А. В. (2019)
Стайков П. - Перший досвід хірургічного лікування ожиріння та метаболічних порушень з використанням малоінвазивних технологій, Криворучко І. А., Пархоменко К. Ю., Сівожелізов А. В., Сикал М. О., Смецков Д. А., Вовк В. А., Супліченко М. В., Паюнов К. Е. (2019)
Макаров В. В. - Використання бронхоблокації в лікуванні нориці кукси бронху, Лопатенко Д. Е., Щербаков В. І., Білецький О. В., Савоськін С. О., Кріцак В. В. (2019)
Сурманидзе Р. А. - Особенности кишечной инвагинации у взрослых. Клинический случай, Цодиков В. В., Савви С. А., Битяк С. Ю., Голобородько Н. Н., Вьюн С. В., Мороз С. В. (2019)
Лисяный Н. И. - Роль клеток врожденного иммунитета в развитии злокачественных опухолей головного мозга, Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Паламарева Н. В. (2019)
Минухин В. В. - Аутовакцинация: эффективное персонифицированное лечение хронических ин-фекций (когда антибиотикотерапия бессильна), Гареев А. Л., Скляр Н. И., Кравец Т. В., Колотова Т. Ю., Лобанова Е. И., Нещерет Л. С., Давиденко М. Б. (2019)
Юдін І. П. - Серопревалентність протикорового IGG у населення Хар-ківської області в 2018-2019 рр., Кучма І. Ю., Волянський А. Ю. (2019)
Бондаренко Т. Н. - Состояние иммунитета и коррекция нарушений у пациентов с сезонным аллергическим ринитом на фоне нарушения кишеч-ного микробиоценоза и пищевого статуса, Литус В. И., Кузнецов А. Г., Кузнецова Л. В., Назар О. В. (2019)
Руденко А. В. - Стан мукозального імунітету сечостатевих шляхів у хворих за різних варіантів клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2019)
Коваль Г. Д. - Співвідношення Th1, Th2, Treg, Th17 цитокінів перитонеаль-ної рідини у жінок, хворих на ендометріоз, асоційований із безпліддям, Юзько О. М., Курченко А. І. (2019)
Kysliuk V. V. - The analysis of the dynamics of forest land fund and current condition of lithuanian forest, Kysliuk V. O., Hrynyk O. M., Hrynyk H. H. (2016)
Orikhovskyy R. - The influence of equipment reliability on the stability of manufacturing operations and efficiency of automated production systems (2016)
Biley P. - Generalized analysis of the results of theoretical and experimental studies of the convective drying process of wood, Rokun R., Kushpit O. (2016)
Grytsak S. - Technical and economic analysis methods of manufacturing curved blanks, Somar G. (2016)
Koryachko V. - The study of the blockboard shape stability depending on the design, Kushpit A., Kushpit O., Andrashek Yo. (2016)
Gayda S. - Research on physical and mechanical characteristics of front blockboards made from post-consumer wood (2016)
Yarish O. - The possibility of polymerization of the acrylic pvmof photochemical curing under the impactof uv-radiation emitted by solid-state sources, Grytsak S., Kushpit O. (2016)
Kunynets Ye. - Research of the wood composite material deformability in terms of the heat mass transfer, Mokrytskyy A., Yakovenko A., Maksymiv Yu. (2016)
Taras V. - Methodic of research of face runout of circular saw in the process of wood sawing, Kutsyk A. (2016)
Максимів В. М. - Стан та перспективи розвитку деревообробної освіти та науки в українІ, Щупаківський Р. Б., Солонинка В. Р., Максимів Ю. В. (2016)
Гайда С. В. - Дослідження формостійкості клеєних щитів із вживаної деревини, Білий Я. М. (2016)
Ben І. - Orbital grinding tool for sharpening woodcutting knives, Ozymok Y. (2016)
Оніщук М. В. - Не протекція, а належна суддівська кваліфікація та освіта мають бути гарантією кар'єрного зростання (2015)
Фулей Т. І. - Ґендерні дослідження та їх значення для судової системи України (2015)
Качуровський В. В. - Юридичні аспекти проведення інтерв'ю в системі судочинства (2015)
Недо К. А. - Питання запровадження медіації в Україні (2015)
Кузьмишин В. М. - Правові питання розвитку громадянського суспільства (2015)
Федоров В. А. - Функція управління державним боргом у сучасній державі (2015)
Сарнавський О. М. - Забезпечення правопорядку у сфері оборони держави: оптимізація системи військової юстиції (2015)
Сметаняк О. Я. - Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права (2015)
Бернада Є. В. - Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину (2015)
Коверзнев В. О. - Господарсько-правова природа кооперативних організацій (2015)
Стефанів Н. С. - Окремі питання врахування практики Європейського суду з прав людини при оцінці судом доказів, здобутих у результаті негласних слідчих дій (2015)
Копіца О. В. - Актуальні питання підсудності кримінальних проваджень за КПК України 2012 року (2015)
Марчук О. П. - Призначення мистецтвознавчої експертизи під час розслідування протиправних замахів на твори живопису (2015)
Захарова О. С. - Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми (2015)
Бойко А. В. - Проблемні питання заміни неналежної сторони в адміністративному судочинстві при розгляді справ апеляційною інстанцією (2015)
Зуєва Л. Є. - Проблемні питання підвідомчості та практики реалізації принципу спеціалізації у системі судів адміністративної юрисдикції України при розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Сало П. І. - Адміністративне судочинство та необхідні зміни до нього крізь призму рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Новини (2015)
Вихідні дані (2015)
Ткачук О. С. - Роль судді у цивільному судочинстві як складова права на справедливий суд (2015)
Монаєнко А. О. - Функціонування органів адміністративної юстиції в деяких арабських країнах: досвід для України (2015)
Зуєва Л. Є. - Розвиток педагогічної майстерності професійних суддів у системі суддівської освіти (2015)
Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини (Третя міжнародна науково-практична конференція "Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини", 18 грудня 2015 р.) (2015)
Третя міжнародна науково-практична конференція "Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини", 18 грудня 2015 р.: Програма (2015)
Привітання Президента України Петра Порошенка (матеріали конференції) (2015)
Вітальні промови (матеріали конференції) (2015)
Оніщук М. В. - Освіта суддів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (матеріали конференції) (2015)
Топузов О. М. - Потенціал сучасної педагогіки в підготовці суддівського корпусу (матеріали конференції) (2015)
Патрюк М. В. - Дотримання стандартів суддівської дисципліни як критерій незалежного кваліфікаційного рівня судді (матеріали конференції) (2015)
Шендрікова Г. О. - Роль Національної школи суддів України у підвищенні професійної компетенції суддів місцевих судів (матеріали конференції) (2015)
Греко Ш. - Кращі практики суддівської освіти: соціальний контекст (матеріали конференції), Чіассон Д. (2015)
Борковскі Г. - Судова освіта в контексті стандартів захисту прав людини (матеріали конференції) (2015)
Маградзе Л. - Освіта суддів та права людини: грузинський досвід (матеріали конференції) (2015)
Бернотіене А. - Посилення судової освіти в Литовській Республіці: національні та міжнародні перспективи (матеріали конференції) (2015)
Кавальне С. - Взаимосвязь между содержанием подготовки, оцениванием судей и ожиданиями общества (матеріали конференції) (2015)
Городовенко В. В. - Належний кваліфікаційний рівень суддівського корпусу – гарантія забезпечення захисту прав людини в суді (матеріали конференції) (2015)
Нуссбергер А. - Практика Європейського суду з прав людини у розгляді справ про обрання запобіжних заходів (матеріали конференції) (2015)
Канигіна Г. В. - Захист прав людини в кримінальному судочинстві (матеріали конференції) (2015)
Юдківська Г. Ю. - Принцип пропорційності в системі захисту прав людини (матеріали конференції) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського