Asieiev V. - Modeling of cooperative behavior in multiagent systems, Kulakovska I. (2018)
Merkulova K. - Font visual classification system using neural networks, Zaitseva E., Kovalchuk A. (2018)
Savenko O. - Interoperability of distributed multiple system for malware detection based on components levels of safety (2018)
Yakovenko V. - Posingthe problemof identifying unauthorised alarm messages in the automated systems of early detection of emergent situations, Ulianovska Y. (2018)
Ohnieva O. - The use of the fuzzy game model in manufacture planning at the agroenterprise, Vyshemyrska S., Larchenko O., Kavun H. (2018)
Khodakov V. - Research in computerized information technologies as bases of training and educational systems, Sokolov A., Veselovskaya G. (2018)
Алієв Х. М. - Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання (2017)
Ануфрієва О. Ф. - Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики (2017)
Бондаренко В. В. - Комунікативне лідерство як основа формування компетентного інженера-педагога (2017)
Борозенець І. О. - Розробка освітніх електронних ресурсів та їх використання в підготовці курсантів, Сумцов Д. В. (2017)
Брославська Г. М. - Створення кросвордів та тестів з математики та фізики, як засіб формування інструментальної компетентності майбутніх учителів (2017)
Вигранка Т. В. - Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А. С. Макаренко (2017)
Долгопол О. О. - Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти (2017)
Донцов А. В. - Формування морально-духовних потреб майбутніх учителів (2017)
Козуб С. М. - Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання, Козуб П. А. (2017)
Комишан А. І. - Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Щокіна Н. Б. (2017)
Криворучко С. К. - Педагогічні системи у творі Амелі Нотомб "Словник імен власних", Ричкова Л. В. (2017)
Лутаєва Т. В. - Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2017)
Лученко О. О. - Українсько-японські відносини в галузі освіти і науки, Огнівенко З. Г. (2017)
Маракли Е. Ш. - Підготовка майбутніх учителів-філологів у республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект (2017)
Мкртічян О. А. - Формування мотивації до занять оздоровчим фітнесом у студентів вищих навчальних закладів, Маракушин А. І. (2017)
Мокроменко О. В. - Діяльність закладів елементарної освіти у великій Британії останньої третини ХІХ ст. (2017)
Наливайко О. О. - Визначення поняття "Lifelong learning" у світовій педагогічній думці (2017)
Невзоров Р. В. - Психолого-педагогічні аспекти організації підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань, Онипченко П. М. (2017)
Палевич С. В. - Научно-практический опыт применения компьютерных технологий в системе боевой подготовки и в учебном процессе физического воспитания (2017)
Попенко Н. В. - Роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей (2017)
Приходько А. М. - Реалізація технології формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Сирова Г. О. - Компетентністний підхід в вирішенні проблем англомовних студентів-першокурсників в процесі їх адаптації, Козуб С. М. (2017)
Title (2020)
Contents (2020)
Komleva N. O. - Methodology of Information Monitoring and Diagnostics of Objects Represented by Quantitative Estimates Based on Cluster Analysis, Liubchenko V. V., Zinovatna S. L. (2020)
Novikova N. O. - Changing and Tracing of Software Requirements at Level of Conceptual Classes (2020)
Filatova A. E. - Application of Probabilistic-Time Graphs for Evaluating the Effectiveness of the Electrocardiological Study Process, Povoroznyuk A. I., Fahs Mohamad (2020)
Bukaros A. Y. - Algorithm for Estimation of Ship Refrigeration unit Energy Efficiency Using Full Order Observers, Bukaros V. M., Onishchenko O. A., Sergeiev V. V. (2020)
Fomin O. О. - Construction of the Diagnostic Model Based on Combining Spectral Characteristics of Nonlinear Dynamic Objects, Pavlenko V. D., Ruban O. D., Fedorova H. M. (2020)
Beskorovainyi V. V. - Specific Subset Effective Option in Technology Design Decisions, Petryshyn L. B., Shevchenko O. Yu. (2020)
Kolesnikova K. V. - The Role of a Higher Education Diploma in the Professional Career of the Specialist in the Future, Lukianov D. V., Olekh T. M. (2020)
Author list (2020)
Список авторів (2020)
Scientific publication (2020)
Бондаренко Т. - Содержание и объем понятия "мониторинг качества профессиональной подготовки, Агєєва О. (2017)
Єльникова Г. - Адаптивні технології в освіті (2017)
Кухарчук П. - Моделі управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні, Полосков В. (2017)
Назаренко Л. - Аксіологічна платформа концепту управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Нічуговська Л. - Професійна рефлексія як чинник розвитку творчого потенціалу викладача вищого навчального закладу (2017)
Ростока М. - Концептуальні аспекти створення загальнодержавної мережевої інформаційно-аналітичної системи оцінювання досягнень учнівської молоді, Савченко І., Храпач Г. (2017)
Рябова З. - Маркетинг та логістика освітніх послуг (2017)
Бобир В. - Особливості професійного розвитку керівників дошкільних навчальних закладів: з досвіду Святошинського району міста Києва (2017)
Волошина В. - Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти в умовах адаптивного управління загальноосвітнім навчальним закладом нового типу (2017)
Голубєв С. - Особливості ресурсного забезпечення закладів вищої освіти в контексті внутрішнього забезпечення якості (2017)
Деньга Н. - Результати пілотного дослідження рівня сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів (2017)
Єрьоменко О. - Загальні питання професійної підготовки магістрів у вищих закладах освіти України (2017)
Завальнюк О. - Шляхи і засоби оновлення змісту науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії в умовах глобалізації та інформатизації освітніх систем (2017)
Ковригіна Л. - Індивідуальний підхід до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (2017)
Кравченко Г. - Розвиток кафедральної системи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти на адаптивних засадах (2017)
Кудикіна Н. - Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мов у загальноосвітніх навчальних закладах, Яновицька Н., Кохно Т., Хорошковська Т. (2017)
Лапшина І. - Використання інформаційних технологій в процесах глобалізації регіональної післядипломної педагогічної освіти (2017)
Лугова В. - Сучасні підходи до оцінки якості науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (2017)
Лузан Л. - Інноваційні підходи до підвищення професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в умовах нової української школи (2017)
Махиня Т. - Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв'язків з громадськістю (2017)
Міровська М. - Забезпечення якості освітнього процесу університету через розвиток потенціалу студента (2017)
Митник Д. - Отологічний підхід до вирішення проблеми пошуку інформації в глобальній мережі Internet (2017)
Одайник С. - Застосування хмарних технологій у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів - необхідний компонент забезпечення якості надання освітніх послуг (2017)
Сидоренко В. - Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в України: підходи та особливості розроблення, Скрипник М. (2017)
Скрипник М. - Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі (2017)
Сорочан Т. - Підготовка учителя нової української школи до опанування філософії національного курикулуму (2017)
Сюравчик М. - Наукові основи та технології організації виховного процесу в закладах освіти (педагогічна наука про виховання як цілеспрямований процес становлення особистості), Мастеркова Т. (2017)
Яндола К. - Кваліметричне оцінювання якості управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в системі післядипломної освіти (2017)
Власенко А. - Становлення національних систем освіти в постколоніальних країнах Латинської Америки в умовах соціальних і соціально-психологічних трансформацій (2017)
Cвистун В. - Зарубіжні підходи до полікультурної компетентності фахівців аграрної галузі, Макодзей Л. (2017)
Міровська М. - Процедура та результати експертного оцінювання системи управління освітнім процесом закладу вищої освіти на основі кейс-менеджменту (2017)
Томенко М. Г. - Математична модель системи раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв на базі автономних п’єзотранспондерів, Томенко В. І. (2019)
Півень О. Б. - Мікроконтролерна система керування поливом земельних ділянок із обміном даних, Бойко О. В. (2019)
Федоров Е. Е. - Нейросеть TDNN для диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2019)
Дворецький М. Л. - Інформаційна технологія визначення корисних даних при оптимізації структури та мінімізації обсягів вузла розподіленої БД, Дворецька С. В., Давиденко Є. О. (2019)
Колесніков К. В. - Особливості проектування Web-орієнтованих інформаційних систем на основі гнучкої методології SCRUM, Гарячий В. С. (2019)
Ступень П. В. - Моделювання характеристик обладнання комп’ютерних мереж у ракурсі інформаційної безпеки, Дiкусар К. В., Рябой А. А. (2019)
Сисоєнко С. В. - Оптимізація функціональних можливостей інформаційної системи для розвитку туризму, Дахненко Д. В. (2019)
Чорній А. М. - Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VoIP, Журбинський Д. А., Євтушенко І. О. (2019)
Миронець І. В. - Удосконалення інформаційної системи моніторингу освітнього процесу, Бобошко А. В. (2019)
Астрелин И. М. - Сравнительные характеристики коррозионной активности воды, Герасименко Ю. С., Белоусова Н. А., Косогина И. В. (2019)
Знак З. О. - Модифікування термічно активованого природного клиноптилоліту йонами аргентуму, Грабаровська А. С., Зінь О. І., Дяденчук А. В. (2019)
Суворін О. В. - Високоефективна технологія знешкодження Cr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв, Шорохов М. М., Ожередова М. А., Зубцов Є. І. (2019)
Концевой А. Л. - Моделювання двопотокової регенерації розчину моноетаноламіну, Концевой С. А. (2019)
Столяренко Г. С. - Теоретические основы процесса озонирования жидкого топлива и изучение влияния малых доз озона на работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (2019)
Бернацький А. В. - Визначення технологічних особливостей лазерного зварювання стикових з’єднань з різнорідних нержавіючих аустенітних сталей у вертикальному просторовому положенні, Шелягін В. Д., Сидорець В. М., Берднікова О. М., Сіора О. В., Набок Т. М. (2019)
Осипенко В. І. - Визначення залишкових напруг в інструментальній сталі У7А після електроерозійного дротяного вирізання, Кондаков А. В., Тімченко О. В. (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням БШКТ, МРТ, ДЗЗ ПЕТ/КТ (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Інформаційні системи та технології в медицині" (ISM-2019) (2019)
Редька И. В. - Современные подходы к обнаружению и удалению артефактов из ЭЭГ-сигналов. Обзор (2019)
Майоров О. Ю. - Критерии ("маркеры") депрессии у подростков на основе оценки состояния нейродинамики методами нелинейного анализа ЭЭГ и корреляции со шкалой CDRS-R, Михайлова Е. А., Михальчук О. Я., Кочина М. Л., Редька И. В., Прогнимак А. Б., Матковская Т. Н., Мителёв Д. А. (2019)
Raimondi G. - Artificial intelligence for heart rate variability analyzing with arrhythmias, Martynenko A., Marchitto N., Ostropolets S. (2019)
Boreiko M. G. - Development of advanced method for heart ventricular fibrillation detection (2019)
Ляшенко А. В. - Прогнозування настання комбінованої критичної події пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка при їх тривалому спостереженні, Бабич П. М., Воронков Л. Г. (2019)
Martynenko A. - Robust entropy estimator for heart rate variability, Raimondi G., Budreiko N. (2019)
Батаева Ю. Е. - Оценка функции эндотелия с учетом положения "рабочей точки" эндотелиальной регуляции, Кириченко В. А., Кульбашевская Т. В., Сергеев В. Г. (2019)
Соколов В. Н. - Роль МСКТ, МРТ, ДВИ, ПЭТ/КТ, 3D-реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологии толстой кишки, Ситникова Е. С., Рожковская Г. М., Цвиговский В. М., Дорофеева Т. К., Анищенко Л. В., Корсун А. А., Дойкова Е. М., Мудрова А. И., Арбатская О. С., Соколов Д. В. (2019)
Гринченко В. Т. - Система дистанционной аускультации, Городецкая Н. С., Макаренкова А. А., Макян С. В., Старовойт И. В. (2019)
Кальниш В. В. - Информационные аспекты поддержания профессионального долголетия (2019)
Панченко О. А. - Інформаційна підтримка безпеки дорожнього руху, Кабанцева А. В., Антонов В. Г., Сердюк І. О. (2019)
Кочина М. Л. - Підходи до прогнозування зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, з використанням нечіткої логіки, Чернозуб А. А., Кочін О. В., Адамович Р. Г., Штефюк І. К., Фірсов О. Г. (2019)
Бондарев Н. В. - Разведочный и нейросетевой анализ медицинских данных пациентов, принимавших бензодиазепины (2019)
Госпітальна інформаційна система "Інститут-МіТ@Клініка®" (2019)
Памяти Юрия Ивановича Губского (2019)
Памяти Владимира Николаевича Фенченко (2019)
Памяти Анатолия Павловича Чуприкова (2019)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання договорів медичного обслуговування населення" від 27 листопада 2019 р. № 1073 (2019)
До 25-річчя кафедри Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти (2019)
До Ювілею Анатолія Олексійовича Морозова (2019)
ГО Українська Асоціація "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ) (2019)
International Medical Informatics Association (IMIA) (2019)
European Federation for Medical Informatics Association (EFMI) (2019)
European Association of Healthcare IT Managers (HITM) (2019)
MIE 2020 — Digital Personalized Medicine (2019)
Нові книги з медичної інформатики, аналізу медичних зображень, комп’ютерних методів діагностики, медичної статистики, телемедицини (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю: Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням МСКТ, МРТ, ДЗЗ, ПЕТ/КТ. Матеріали конференції (2019)
Антонова А. - Методологічні та теоретичні основи естетичного виховання сучасної студентської молоді (2018)
Борова Т. - Адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у контексті європейських цінностей забезпечення якості вищої освіти (2018)
Гуралюк А. - Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій на адаптивних засадах, Ростока М. (2018)
Єльникова Г. - STEM-освіта в контексті адаптивного підходу (2018)
Мандражи О. - Управління освітніми проектами (2018)
Андрієвська В. - Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи у векторі запровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти (2018)
Бобрикова Ю. - Сучасні та інноваційні методи викладання і навчання спеціалістів у вищій школі (2018)
Бруєва В. - Актуальність підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю у вищій школі на адаптивних засадах (2018)
Ветренко М. - Управління якістю дошкільної освіти на основі освітнього моніторингу, Кравченко Г. (2018)
Дем'яненко В. - Комп'ютерні основи відкритих систем адаптивного навчання, Дем'яненко В. (2018)
Завязун Т. - Дослідження сучасних підходів до проблеми виникнення труднощів комунікації дошкільників (2018)
Карпова Л. - Науково-методична система створення освітньо-розвивального середовища школи-інтернату нового типу "Обдарованість" (2018)
Кривошеєва І. - Технологія формування управлінської культури керівників закладу дошкільної освіти (2018)
Марчук А. - Особливості застосування стилів комунікації у процесі управління педагогічною взаємодією (2018)
Міровська М. - Потреби та запити студента закладу вищої освіти України в умовах сучасності (2018)
Перерва В. - Навчально-польова практика як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2018)
Петренко В. - Адаптивне управління підготовкою студентів-менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії як педагогічна умова (2018)
Погорєлова Т. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова професійної компетенції майбутнього менеджера (2018)
Савєльєва Т. - Педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування в професійно-педагогічних навчальних закладах (2018)
Сасіна Л. - Соціологічне дослідження ставлення студентів до навчання (2018)
Сюравчик М. - Інституціоналізація культурного капіталу особливо обдарованих учнів у системі загальної середньої освіти, Мастеркова Т. (2018)
Баніт О. - Професійний розвиток менеджерів транснаціональних корпорацій у системі неперервної освіти (2018)
Геєць В. М. - Енергетична стратегія: прогнози і реалії (огляд), Кириленко О. В., БасоК Б. І., Базєєв Є. Т. (2020)
Котляревський Я. В. - Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень, Мельниченко А. А., Іваницька О. М., Семенюк Е. П., Князєв С. І., Мельников О. В. (2020)
Бублик С. Г. - Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства, Булкін І. О., Мех О. А. (2020)
Grinyov B. V. - Technology for Deep Purification of Cesium iodide single Crystal Production Wastes from heavy metals, Cherginets V. L., Rebrova T. P., Ponomarenko N. V., Varich A. G., Rrebrov A. L. (2020)
Вовк М. І. - Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту, Галян Є. Б., Куцяк О. А. (2020)
Пащенко Є. О. - Розробка технології виготовлення та впровадження нового класу інструменту з CvD-алмазу для шліфування високоточних зубчастих коліс спеціальних редукторів, Кухаренко С. А., Рябченко С. В., Бичихін В. М., Шатохін В. В. (2020)
Pinchuk S. Y. - Improvement of the operational Properties of sintered Copper steel through the use of an efficient alloying method, Vnukov O. O., Kushnir Yu. J., RosLyk I. G. (2020)
Mohammadreza Sharifibamrood - Designing and manufacturing the arad rescue robot and evaluating its efficiency for usar missions, MajiD MAFi (2020)
Pецензія на монографію: Олександр Попович "Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації" (за редакцією д. е. н., професора Б. А. Маліцького) (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Pashkevych K. L. - Modern directions of eco-design in the fashion industry, Khurana K., Kolosnichenko O. V., Krotova T. F., Veklich A. M. (2019)
Герасименко О. Д. - Художньо-композиційні особливості дитячого костюму у колекціях високої моди ХХ – початку ХХІ століття, Пашкевич К. Л., Омельченко Г. В., Загрійчук Б. П., Колосніченко М. В. (2019)
Засорнова І. О. - Дизайн-проектування жіночого ансамблю в стилі мілітарі, Краснюк Л. В., Журавльова Х. О. (2019)
Козакевич О. Р. - Єврейські осередки текстильного виробництва в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: тенденції, асортимент (2019)
Михайлова Р. Д. - Українські етнічні елементи в дизайні сучасного готельного інтер'єру: витоки та особливості, Плисюк Ю. О. (2019)
Навольська Л. В. - Історіографічні аспекти формоутворення чоловічого одягу (2019)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування сучасних суконь з оздобленням з урахуванням властивостей тканин, Єжова О. В., Кротова Т. Ф., Креденець Н. Д., Лю Цзянсінь, Фесюк І. Я. (2019)
Полетаєва Г. Н. - Етапи розвитку художньо-виразних складових комп'ютерних ігор (2019)
Полякова О. В. - Еволюція дизайну інтер’єру офісних просторів IT-індустрії, Кисіль С. С., Булгакова Т. В., Півніцька Ю. В. (2019)
Рубанка М. М. - Особливості застосування сучасних програм у дизайн-проектуванні ювелірних виробів, Остапенко Н. В., Рубанка А. І. (2019)
Шмельова О. Є. - Особливості дизайну просторів сучасних коворкінгів залежно від їх функціонального призначення, Сафронова О. О., Булгакова Т. В., Синицька М. О. (2019)
Приходько-Кононенко І. О. - Художньо-композиційні елементи костюма народів Північної Америки як творче джерело для розробки колекції одягу, Винничук М. С., Васильєва О .С., Пристав Т. В., Маслікова М. І. (2019)
Грищенко І. М. - Колосніченко Марина. До 60-річчя від дня народження, Остапенко Н. В., Пашкевич К. Л. (2019)
Бевз Г. - Концептуальні підходи щодо соціального управління закладами вищої освіти (2018)
Гуменюк В. - Управлінська діяльність керівника школи з упровадження STEM-освіти як фактору розвитку ефективного освітнього середовища (2018)
Єльникова Г. - Сучасні проблеми взаємоадаптації суб'єктів управління освітніми системами (2018)
Кива В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти як методологічна проблема (2018)
Лузан Л. - Роль проектних технологій у професійному розвитку вчителя (2018)
Полякова Г. - Концептуальні основи та технологія формування внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Ростока М. - Научная школа как адаптивная среда просвещения: информатизация деятельности (2018)
Рябова З. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості надання освітніх послуг (2018)
Апончук Т. - Забезпечення якості початкової освіти в умовах Нової української школи, Кравченко Г. (2018)
Армейський О. - Розвиток професійно-правової діяльності вчителів технологій у післядипломної освіті на сучасному етапі, Армейська Л. (2018)
Білоконенко А. - Інструментарій формування, моніторингу, (само)оцінки розвитку системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Бобрікова В. - Компетентнісний підхід у формуванні творчих умінь майбутніх інженерів-педагогів у системі вищої професійної освіти (2018)
Борова Т. - Деякі аспекти управління процесом вивчення англійської мови студентами із залученням електронних технологій навчання, Маслова Н. (2018)
Butkovska N. - Educational process management: proper use of online resources in foreign language classroom, Polezhaeva O. (2018)
Гончарова О. - Деякі аспекти формування професійної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2018)
Гришко В. - Передумови створення університетів третього віку (2018)
Гуменюк І. - Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності (2018)
Давидова Н. - Теоретичні засади управління розвитком лідерськими якостями менеджера освіти (2018)
Данькевич В. - Виховання здобувачів освіти засобами традиційної народної культури, Тропіна М. (2018)
Карпова Л. - Методологічне підґрунтя до управління процесами створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти (2018)
Мастеркова Т. - Розвиток професійної компетентності педагога в міжатестаційний період на засадах адаптивного управління (2018)
Скрипка К. - Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти України (2018)
Сологуб О. - Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Шкіренко О. - Психолого-педагогічні особливості розвитку духовного потенціалу викладача іноземних мов у системі неперервної самоосвіти, Ясинська В. (2018)
Шмельова А. - Особливості сучасних методів викладання правових дисциплін в магістратурі закладів вищої освіти України, Кірюхіна М. (2018)
Чехратова О. - Управління навчальним процесом: роль викладача у начальній автономії (2018)
Горетько Т. - Менеджмент в освіті дорослих: зарубіжний досвід для України (2018)
Маслова Т. - Теоретичні засади професійного розвитку вчителя в Україні в Республіці Польща (2018)
Вишневський В. П. - Технологічні розриви: концепція, моделі, шляхи подолання, Гаркушенко О. М., Князєв С. І. (2020)
Burkynskyi B. V. - Tools of Decision Making in the Field of strategic advertisement of pharmaceutical Enterprises, Sokolovska Z. M., Alyokhin A. B., Khumarova N. I., Kapustyan I. V. (2020)
Гончаренко О. Г. - Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України, Аніщенко В. О., Сіренко К. Ю. (2020)
Банніко В. Д. - Перспективні напрями розвитку механіки сипучого середовища, Тютькін О. Л. (2020)
Сур’янінов М. Г. - Експериментальні та комп’ютерні дослідження залізобетонних колон за високих температурних впливів, Отрош Ю. А., Балдук П. Г., Дадашов І. Ф. (2020)
Дікарев К. Б. - Експериментальні дослідження експлуатаційних показників термоактивної покрівельної панелі, Кузьменко О. М., Петренко В. О., Саньков П. М., Кислиця Л. В., Ібадов Н. (2020)
Кучук-Яценко С. І. - Операційний контроль як засіб оцінки якості зварних з’єднань при контактному стиковому зварюванні сучасних високоміцних сталей методом оплавлення, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дідковський О. В., Антіпін Є. В., Зяхор І. В. (2020)
Semykin S. I. - Improving the Efficiency of the low-Voltage potential application Method at top oxygen Blowing in Converter, Golub T. S., Dudchenko S. A. (2020)
Kobets V. - Data analysis of personalized investment Decision Making using robo-advisers, Yatsenko V., Mazur A., Zubrii M. (2020)
Богданович В. Ю. - Метод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі, Сиротенко А. М., Пєвцов Г. В., Довгань О. Д., Дублян О. В. (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Євдокименко М. О. - Метод ієрархічно-координаційної міждоменної маршрутизації у програмно-конфігурованій інфокомунікаційній мережі із забезпеченням нормованої якості обслуговування (2019)
Невзорова О. С. - Вдосконалення потокової моделі багатоадресної маршрутизації на принципах технології Traffic Engineering, Слейман Б., Мерсні А., Сухотеплий В. М. (2019)
Лебеденко Т. М. - Результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж, Головешко М. В., Северілов А. В. (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Аналіз електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв’язку при рефармінгу радіочастотного спектру, Чурсанов М. О. (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Аналіз алгоритму розподілу частотно-часового ресурсу у мережі когнітивного радіо, Муляр Б. П. (2019)
Kuzminykh I. - Mechanisms of ensuring security in Keystone service, Fliustikova M. (2019)
Куценко Є. Є. - Оцінка частоти основного тону голосового сигналу користувача системи автентифікації, Пастушенко М. С. (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення першого IEEE Українського мікрохвильового тижня "The First IEEE Ukrainian microwave week" – UkrMW-2020 (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення ювілейної сорокової IEEE Міжнародної конференції "Electronics and nanotechnology" – ELNANO-2020 (2019)
Антонова А. - Психологічні основи педагогічної саморегуляції (2020)
Боднар О. - Сутність та взаємозв’язок основних понять теорії управління змінами в освіті у філософсько-соціальному аспекті, Горішна О. (2020)
Гуралюк А. - Бібліотека в інформаційному суспільстві: онтологічний підхід (2020)
Єльникова Г. - Філософський аспект адаптивного управління соціально-педагогічними системами, Суліма Є. (2020)
Ростока М. - Інформаційно-аналітичний супровід освіти як сфера наукової діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2020)
Селецький А. - Теоретичне і методичне забезпечення розвитку системи освіти як напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України (2020)
Бартків О. - Візуалізація як ефективний метод вивчення студентами педагогіки, Дурманенко Є., Смалько О. (2020)
Бобрикова Ю. - Використання інноваційних методів та технологій під час викладання економічних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2020)
Брацлавська А. - Особливості формування готовності майбутніх льотчиків військової авіації до професійної взаємодії під час використання спільного повітряного простору (2020)
Гавриловський С. - Впровадження моделі управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти (2020)
Гермак О. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх електромонтерів засобами ЕОР (2020)
Гречаник О. - Оцінка якості виховної діяльності закладу загальної середньої освіти (2020)
Григораш В. - Оцінювання педагогічної діяльності вчителів закладу загальної середньої освіти як елемент внутрішньої системи забезпечення якості освіти (2020)
Грищук Д. - Молодіжні клуби як приклад впровадження адаптативно-соціалізаційної концепції соціальної роботи у закладі освіти (2020)
Сухович Г. - Факторно-критеріальна модель визначення результатів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2020)
Тимошко Г. - Розвиток організаційної культури керівника закладу освіти на засадах педагогічної майстерності (2020)
Хлєбнікова Т. - Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагога (2020)
Шемигон Н. - Розвиток адаптивних можливостей особистості з особливими освітніми потребами в адаптивному інклюзивному просторі (2020)
Оліфіра Л. - Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, Синенко С. (2020)
Алфімов В. М. - Позашкільні форми роботи з обдарованими учнями в Ізраїлі, Золотарьова О. В. (2019)
Вархолик Г. В. - Тенденції розвитку християнської моралі дошкільників у контексті екологічного виховання, Сливка Б. С., Тушніцький Н. І. (2019)
Кухта М. І. - Правове виховання як соціально значущий напрям змісту сучасного шкільного виховання (2019)
Пислар А. Б. - Визначення сутності поняття "виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти" (2019)
Товканець О. С. - Інноваційні методи розвитку лідерства в освітніх установах (2019)
Чабан Н. І. - Організація позаавдиторної роботи студентів з вивчення народознавства й фольклору України, Левченко М. Г. (2019)
Моїсеєв С. О. - Концептуальні засади розвитку предметних компетентностей учнів 1–4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі, Гузар В. М., Шалар О. Г. (2019)
Овчиннікова О. М. - Сутність та компоненти гуманітарної освіти (2019)
Сіладі В. В. - Іншомовна освіта в забезпеченні комунікативної культури особистості в школах Угорщини (2019)
Tymenko M. M. - Digital skills in schools of the United Kingdom: integrating digital technology in the school curriculum (2019)
Ткаченко В. І. - Шляхи формування мовленнєвої компетенції на уроках української мови (2019)
Чекрій І. І. - Особливості створення рукопису шкільного підручника (за матеріалами ЮНЕСКО) (2019)
Юрченко С. Р. - Трансформація змісту підручників з географії для 8-х класів закладів середньої освіти України (2000–2016 рр.) (2019)
Євтух М. Б. - Формування професійної культури майбутнього вчителя (2019)
Задорожна І. П. - Проблеми та перспективи розвитку вищої іншомовної освіти в Україні (2019)
Зеленська О. П. - Іноземна мова та формування науково-дослідної компетентності в здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантури (2019)
Mukan N. V. - The analysis of professional training of bachelor of arts in international relations in Canada, Istomina K. Iu., Yaremko H. V., Blavt O. Z. (2019)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців: багатовимірність та прогностичність (2019)
Адамова Г. В. - Стан вивчення проблеми формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі (2019)
Валько Н. В. - Побудова моделі STEM-навчання засобами нейронних мереж (2019)
Ворона В. В. - Підготовка майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ до здійснення соціально-психологічної роботи в підрозділах: обгрунтування необхідності (2019)
Карелін М. В. - Проблема глобалізації вищої освіти в дослідженнях вітчизняних учених (2019)
Комінарець Т. В. - Розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості освіти в умовах реформування (2019)
Кошкіна Г. Л. - Самодіагностика рівня цифрової компетентності вчителів англійської мови: методика і результати (2019)
Малота А. А. - Навчання професійно орієнтованого усного іншомовного спілкування у вищій школі: термінологічний апарат дослідження (2019)
Марецька Л. П. - Індивідуальний освітній маршрут як засіб розвитку професіоналізму педагога, Худенко О. М. (2019)
Попроцький І. С. - Система підготовки військово-морських фахівців Румунії як сучасна модель підготовки офіцерських кадрів, прийнята в країнах-членах НАТО (2019)
Скорик Т. В. - Арттехнології розвитку емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів, Міненок А. О. (2019)
Степанова Д. В. - Формування професійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин за експериментальною моделлю (2019)
Шевченко Р. І. - Базові засади ступеневої підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої військово-морської освіти в системі неперервної освіти (2019)
Десятов Т. М. - Стейкхолдер-менеджмент як основа управління якістю університетських освітніх програм, Тимошенко Ю. В. (2019)
Кузьменко Ю. В. - Освітня політика держави в галузі правового виховання учнівської молоді (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Трибулькевич К. Г. - Роль вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти морського профілю у ХХ – на поч. ХХІ ст. (2019)
Клочко О. М. - Проблема розвитку жіночої освіти в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття в дорадянській історіографії, Коваленко С. М. (2019)
Коваленко О. М. - Навчальна література як елемент навчально-методичного забезпечення підготовки залізничників у 50-90-ті рр. ХХ ст. (2019)
Кравченко Т. М. - Особливості становлення професійної підготовки фахівців з маркетингу у Великій Британії (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Кузьменко А. Ю. - Вплив суспільно-історичних та культурно-освітніх чинників на розвиток особистості С. Чавдарова (2019)
Куценко І. В. - Організація моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів у 40 – 60-х роках ХХ століття (2019)
Надєждіна І. М. - Перспективи використання досвіду просвітницько-педагогічної діяльності інтелігенції в сучасному українському соціумі (2019)
Павлова О. С. - Партнерський підхід у науковій спадщині О. А. Захаренка (2019)
Солодовник А. О. - Особливості практичної підготовки в закладах вищої освіти морського профілю України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Сотер М. В. - Тенденції розвитку іншомовної підготовки в технічних закладах вищої освіти України 50-60-х рр. ХХ століття (2019)
Чижик Т. Г. - Особливості шкільної гігієни другої половини ХХ століття як фактора фізичного розвитку підлітків (2019)
Чух Г. П. - Використання досвіду післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня України в сучасних реаліях (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бурнаєва С. В - Місце антифібринолітичних препаратів в комплексній гемостатичній терапії у хворих на гемофілію при проведенні оперативних втручань, Вознюк В. П. (2019)
Вергун Л. Ю. - Підбір пацієнтів з лімфопроліферативними новоутвореннями до імунотерапії, Сурменко В. М. (2019)
Виговська О. Я. - Ефективність лікування хлорамбуцилом у поєднанні з ритуксимабом хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в похилому віці, Масляк З. В., Лукавецький Л. М., Пеленьо Н. В., Городиська Т. О., Виговська Я. І. (2019)
Вороняк М. І. - Кількісна полімеразно-ланцюгова реакція у моніторингу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, Кокоруз М. В., Худзій С. С., Юрчишак І. М., Міляшкевич С. П., Шелеп Н. В. (2019)
Горяінова Н. В. - Модуляції активності фактора зсідання крові VIII та скринінгової коагулограми у хворих на гемофілію А при проведенні ендопротезування колінного суглоба, Авер’янов Є. В., Семеняка В. І., Старіков А. В. (2019)
Горяінова Н. В. - Функціональний стан гепатобіліарної системи у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Миронова О. В., Мазур А. Г., Романенко Г. А., Макаренко А. В. (2019)
Дмитренко І. В. - Прогностичне значення ранньої редукції пухлинного клону у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією на терапії нілотинібом, у яких терапія іматинібом була неефективною, Мінченко Ж. М., Шляхтиченко Т. Ю., Дмитренко О. О., Шолойко В. В., Федоренко В. Г., Дягіль І. С. (2019)
Євстахевич Ю. Л. - Спленектомія у лікуванні лімфоми з клітин мантії, Вальчук М. О., Євстахевич І. Й., Семерак М. М., Логінський В. Є. (2019)
Зотова О. В. - Цитогенетичні фактори прогнозу при мієлодиспластичному синдромі, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Шалай О. О., Новак В. Л., Логінський В. Є. (2019)
Калиниченко Т. О. - Динаміка показників клітинного імунітету та білкового обміну хворих на гемофілію під час комплексного лікування геморагічних ускладнень, Аношина М. Ю., Авер’янов Є. В., Семеняка В. І., Парубець Л. І., Яговдік М. В. (2019)
Кондрацький Б. О. - Нешкідливість та безпечність застосування колоїдно-гіперосмолярного розчину в ранньому післяопераційному періоді у хворих після кардіохірургічних втручань, Новак В. Л., Кондрацький Я. Б., Соловей Л. Я., Примак С. В. (2019)
Котлярчук К. Б. - Понатиніб у лікуванні резистентної хронічної мієлоїдної лейкемії: досвід одного центру, Сімонова М. І., Бойко О. І., Кароль Ю. С., Цяпка О. М., Лук’янова А. С., Вороняк М. І., Масляк З. В. (2019)
Немировська Л. М. - Вплив пробіотиків на ростові та патогенні властивості клінічних штамів роду Staphylococcus в експерименті in vitro, Скачкова Н. К. (2019)
Павлюк Р. П. - Групова належність крові та носійство мікроорганізмів роду Staphylococcus у хворих на гостру лейкемію, Рибальська А. П., Мельник О. А., Настенко О. П., Тимошенко У. В. (2019)
Скачкова Н. К. - Чутливість до антибіотиків представників мікробіоти носової порожнини та зіву у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (2019)
Шурко Н. О. - Розробка технології отримання фактора VIII зсідання крові з використанням макропористих кремнеземних сорбентів із іммобілізованими активними барвниками, Даниш Т. В. (2019)
Басова О. В. - Роль імуносупресивної терапії у пацієнтів з набутою апластичною анемією з огляду на патогенез захворювання, Третяк Н. М., Кисельова О. А., Перехрестенко Т. П., Стародуб Г. С. (2019)
Перехрестенко Т. П. - Сучасна імунна терапія гострого лімфобластного лейкозу (2019)
Рибальська А. П. - Біоплівкоутворення як стратегія виживання мікроорганізмів при патологічних станах та можливості впливу на дезінтеграцію мікробних спільнот (2019)
Тимченко А. С. - Роль імуноглобулінів для внутрішньовенного введення в комплексному лікуванні гематологічних та аутоімунних системних захворювань, Сергутіна С. Ю., Залесський В. М. (2019)
Скринда И. В. - Служба крови Латвии. Основные принципы иммуногематологического исследования доноров и реципиентов в Латвии (2019)
Кисельова О. А. - Екстрамедулярні прояви на шкірі при мієломі: від ізольованої шкірної плазмоцитоми до маніфестації множинної мієломи, Перехрестенко Т. П., Басова О. В., Стародуб Г. С, Мазур М. М. (2019)
Стародуб Г. С. - Застосування гіпометилюючих препаратів у хворих на мієлодиспластичний синдром з огляду на сучасне уявлення про механізми розвитку захворювання, Горяінова Н. В., Гордієнко А. І., Басова О. В., Третяк Н. М., Кубарова В. О. (2019)
Вашуленко М. С. - Концептуальні засади конструювання сучасного підручника з навчання грамоти (2018)
Герцюк Д. Д. - Внесок Лева Ясінчука у налагодження культурно-освітніх зв’язків товариства "Рідна школа" з українською еміграцією Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Dandara O. - Didactic strategies in activity of teaching children with special educational requirements, Shevchuk M. (2018)
Darii L. - A study of parenting style in relation to emotional intelligence, upon primary school students with disabilities (2018)
Долінська Н. В. - Педагогічне портфоліо як інструмент підвищення педагогічної компетентності викладача (2018)
Дрібнюк Н. Т. - Актуальність альтернативних методів навчання музики у формуванні готовності учнів до творчої діяльності (2018)
Калагурка Х. І. - Питання учнівського колективу А. Макаренка у науково-педагогічній спадщині Ф. Науменка (2018)
Kvas O. V. - Childcentrism – child’s pedagogics as humanum (2018)
Ковалишин О. І. - Михайло Грушевський і товариство "Учительська громада" у Львові (2018)
Ковальчук Л. О. - Дидактико-методична модель проектування культурно-освітнього середовища університету (на прикладі хімічного факультету), Коник М. Б., Ничипорук Г. П. (2018)
Коленко А. В. - Дослідження рівнів сформованості мовленнєвої компетентності в акторів театру і кіно (2018)
Кондур О. С. - Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти (2018)
Крива М. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації дидактичних ігор у початковій школі, Дрись М. М., Ващишин А. А. (2018)
Крохмальна Г. І. - Лекція як функціональний елемент сучасної науково-педагогічної комунікації (вимоги, особливості і перспективи) (2018)
Lushchynska O. V. - Use of information and communication technologies in English language teaching at primary school (2018)
Мищишин І. Я. - Порадництво як форма психолого-педагогічної допомоги: змістові й технологічні аспекти (2018)
Nos L. S. - Ways of improving the preparation of primary school teachers in terms of the New Ukrainian School (2018)
Ostrovska K. O. - Aggressiveness of adolescents with autism with different levels of school anxiety, Ostrovskii I. P. (2018)
Призванська Р. А. - Індивідуальний підхід до застосування музичної терапії у роботі з дітьми з розладами спектра аутизму (2018)
П’ятакова Г. П. - Тенденції розвитку освітніх зв’язків країн Вишеградської групи та України (2018)
Равчина Т. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх викликів: актуальні проблеми, шляхи вирішення, Шемелюк Г. О. (2018)
Cулятицький І. В. - Соціопсихологічні механізми подолання травматичного стресу військовослужбовцями, Сайко Х. Я. (2018)
Товканець О. С. - Підготовка фахівців з менеджменту освіти як об’єкт педагогічних досліджень в європейських країнах (2018)
Туриця О. О. - Модель формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу (2018)
Turko B. B. - Inclusive competence of teacher assistant: Canadian experience (2018)
Shylonova V. - The diagnostics of socially disadvantaged pupils with learning difficulties – inclusive approach, Klein V. (2018)
Sirchak Ye. S. - Changes in prostaglandin levels in the blood serum of patients with gastroesophageal reflux disease on the background of type 2 diabetes mellitus, Stan M. P. (2018)
Степанов Ю. М. - Спектр жирних кислот сироватки крові пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки залежно від етіології та морфологічних особливостей, Діденко В. І., Кленіна І. А., Карачинова В. А., Ошмянська Н. Ю. (2018)
Stepanov Yu. M. - Sonological methods for diagnosing liver steatosis and fibrosis in children, Zavhorodnia N. Yu., Lukianenko O. Yu., Yahmur V. B., Konenko I. S., Petishko O. P. (2018)
Сердулець Ю. І. - Особливості лікування метаболічних змін при цукровому діабеті 2 типу, ожирінні та артеріальній гіпертензії в пацієнтів з остеоартрозом з урахуванням генотипів гена протизапального інтерлейкіну-10 (IL-10, C592A) (2018)
Степанов Ю. М. - Гліциризинова кислота: патофізіологічні аспекти формування фіброзу та ефективність у лікуванні захворювань печінки, Ягмур В. Б., Саленко А. В. (2018)
Сірчак Є. С. - Сучасні підходи до терапії синдрому подразненого кишечника через призму осі "кишечник — мозок" (2018)
Степанов Ю. М. - Негативные эффекты злоупотребления слабительными средствами во врачебной практике, Власова О. Н., Стойкевич М. В. (2018)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит: про загальні положення щодо лікування, Гонцарюк Д. О. (2018)
Сірчак Є. С. - Доцільність використання урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки: клінічний випадок (2018)
Чабан М. П. - Просвітянка Ольга Косач-Кривинюк — земський лікар на Катеринославщині (до 140-річчя від дня народження), Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2018)
Березін Л. М. - До розрахунку геометричних параметрів податливих граней клинів (2019)
Залюбовський М. Г. - Експериментальне визначення енергії необхідної для відділення металевих деталей від ливників, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2019)
Яганов П. О. - Регресійна модель простору станів теплового комфорту, Редько І. В. (2019)
Шахновський А. М. - Практика передпроектних досліджень під час проектування технологічних схем водного господарства, Квітка О. О., Овсянкіна В. О. (2019)
Романюк О. О. - Способи стимулювання збереження тепла та енергії в Україні й інших країнах, Рябенко В. В. (2019)
Лазарєва Д. В. - Вільні коливання ортотропних пластин, Курган І. В. (2019)
Smykalo K. - Hairiness as a surface property of textile, Zakora O., Zashchepkina N., Yaryha O. (2019)
Новак Д. С. - Розробка антистатичних і напівпровідникових композицій поліетилен/поліанілін та полівінілхлорид/поліанілін, Плаван В. П., Гуленок Ю. В., Стіхіляс В. О. (2019)
Таран Н. А. - Оптимізація експлуатаційних властивостей вогнезахисного полімерного інтумесцентного покриття, Калафат К. В., Вахітова Л. М., Плаван В. П. (2019)
Осадчук С. А. - Особенности катодных и анодных реакций на углеродистой стали в зависимости от глубины погружения в нейтральный раствор, Ныркова Л. И., Фатеев Ю. Ф. (2019)
Салій О. О. - Вибір складу буферної системи для очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом, Куришко Г. Г., Горопацька О. О., Деркач М. В. (2019)
Резанова Н. М. - Вплив добавок нанорозмірного оксиду алюмінію на структуру та реологічні властивості суміші поліпропілен/співполіамід, Будаш Ю. О., Давиденко M. О., Ковальчук А. В. (2019)
Забіяка Н. А. - Вплив кінетичних параметрів на ефективність виділення водню шляхом розчинення сплаву АК7 в лужних розчинах з домішками активаторів, Байрачний В. Б. (2019)
Будаш Ю. О. - Визначення розмірних характеристик частинок глинопорошків як нанонаповнювачів полімерних композицій, Ступа В. І., Лубська М. В., Пушкаренко К. В., Силенок І. П. (2019)
Іскандаров Р. Ш. - Вплив орієнтаційного витягування на властивості сумішей поліефірів ПЕТg/ПЕТ, Сова Н. В., Пушкарев Д. В., Дебелий Б. С., Савченко Б. М. (2019)
Бутенко О. О. - Термомеханічний аналіз електропровідних композитних матеріалів на основі полівінілбутиралю, Місюра А. І., Мамуня Є. П., Барсуков В. З., Хоменко В. Г. (2019)
Тарасенко Н. В. - Дослідження хемосорбційних властивостей волокнистих сорбентів для очищення стічних вод від іонів Fe3+, Плаван В. П., Будаш Ю. О., Коляда М. К., Рачинська О. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Bіelousova N. V. - Рrospects for introducing inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine, Lyubitseva O. A. (2019)
Golovkova L. S. - The development of a tourist galaxy of Ukraine and Zaporizhzha region based on the cluster, Yuhnovska Y. O. (2019)
Hladkyi O. V. - Scientific-practical approaches to justification of quick restaurants-service restaurants’ location, Rasulova A. M., Rasulov R. A., Stefurak V. I. (2019)
Iaromenko S. G. - Wooden sacral architecture as an object of cultural tourism in Ukraine, Shykina O. V., Niecheva N. V. (2019)
Isakov L. V. - Location pattern and genetic classification of granite pegmatites of the Ukrainian Shield, Isakova M. L. (2019)
Lyubitseva O. A. - Geographic analysis of the tourism condition of Luhansk region (Ukraine) in a conflict terms, Zavarika G. M. (2019)
Petlovanyi M. V. - Peculiarities of the underground mining of high-grade iron ores in anomalous geological conditions, Ruskykh V. V., Zubko S. A. (2019)
Poruchynska I. V. - Functioning of the fuel-energy complex of Lviv Oblast in modern conditions, Poruchynsky V. I., Slashchuk A. N., Potapova A. G. (2019)
Sirenko O. A. - Palynological data on the description of the Gelasian and Calabriane analogues in the stratotype section of the Kuyalnik deposits near Kryzhanivka village (Odessa region) (2019)
Savosko V. M. - Ecological and geological determination of the initial pedogenesis on devastated lands at Kryvyi Rih Iron Mining & Metallurgical District (Ukraine), Lykholat Y. V., Bielyk Y. V., Lykholat T. Y. (2019)
Sych V. A. - Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region, Yavorska V. V., Hevko I. V., Kolomiyets K. V., Shorobura I. M. (2019)
Syvyi M. Y. - About the functional typification of the Podilsk economic-geographical district mineral resources (Ternopil, Khmelnytskyi and Vinnytsia regions), Hulyk S. V. (2019)
Ulytsky O. A. - Assessment of risk of groundwater quality deterioration within Siversky Donets river basin, Yermakov V. M., Lunova O. V., Boiko K. E., Averin D. G. (2019)
Voroshylova N. V. - Lithoecotopes and Vegetation on Dumps of the Central Ore Mining And Processing Plant (the central zone of Kryvbass), Chorna V. I. (2019)
Yukhnovskyi V. Y. - Eco-service potential of sustainable development of small cities, Zibtseva O. V. (2019)
Назарчук З. Т. - Оптимізація параметрів вихрострумового контролю деградаційних змін питомої електро¬провідності алюмінієвих сплавів, Учанін В. М., Кулинич Я. П. (2019)
Voytko M. V. - Diffraction of normal SH-wave from a semi-infinite rigid inclusion in an elastic layer, Kulynych Ya. P. (2019)
Sharabura O. M. - Electromagnetic field of the circular magnetic current located in a semi-infinite biconical section (2019)
Javorskyj I. M. - Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals, Dzeryn O. Y., Yuzefovych R. M. (2019)
Vorobel R. A. - Parameterized operator for construction of Archimedian triangular norms (2019)
Skalsky V. R. - Michelson interferometer stabilized scheme for surface acoustic waves detecting, Mokryy O. M. (2019)
Pochapskyy Y. P. - Statistical properties of signal pulse amplitude of magnetoelastic acoustic emission, Klym B. P., Melnyk N. P., Velykyi P. P. (2019)
Muravsky L. I. - Three-step electronic speckle pattern interferometry method with arbitrary phase shifts of reference wave (2019)
Lychak O. V. - Speckle correlation method for monitoring of localized corrosion degree in water environment (2019)
Shportko A. V. - Acceleration of large integer arrays sorting using ranges of values and frequencies of elements, Shportko L. V. (2019)
Filatov V. O. - Information space model in tasks of distributed mobile objects managing, Yerokhin A. L., Zolotukhin O. V., Kudryavtseva M. S. (2019)
До 150-річчя від дня народження академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 р.) (2020)
Лобанов Л. М. - Життєвий і творчий шлях видатного вченого Є. О. Патона (стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 р.) (2020)
Згуровський М. З. - Патони і Київський політехнічний інститут (стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 р.) (2020)
Онищенко О. С. - Суспільне значення творчої спадщини академіка Євгена Оскаровича Патона (стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (12 лютого 2020 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (26 лютого 2020 р.) (2020)
Радченко В. Г. - Про результати виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 роки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2020 р.) (2020)
Андон П. І. - Про підсумки виконання програми інформатизації НАН України у 2015–2019 роках (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2020 р.) (2020)
Пирожков С. І. - Про Національну доповідь НАН України "Євроатлантичний вектор України" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 р.) (2020)
Єрмоленко А. М. - Спадщина Г. С. Сковороди і сучасність (до 300-річчя від дня народження) (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 р.) (2020)
Маруняк Є. О. - Просторовий розвиток України в глобальній візії (2020)
Шаталов М. М. - Творці теорії абіогенного генезису нафти і газу: учитель і учень (2020)
75-річчя академіка НАН України В. М. Гейця (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Омельчука (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Івахненка (2020)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Ємець (2020)
Толубко В. Б. - Метод аналізу якості функціонування системи керування мережею наступного покоління на основі інформаційно­ентропійних характеристик, Беркман Л. Н., Заїка В. Ф., Варфоломеєва О. Г., Домрачева К. О. (2019)
Сторчак К. П. - Аналіз вимог до проектування хмарної платформи для Інтернету речей, Тушич А. М., Ткаленко О. М., Чорна В. М., Жила Т. М. (2019)
Бойко Ю. М. - Порівняльний аналіз детекторів помилки символьної синхронізації когерентної системи цифрового зв'язку з модуляцією QPSK, Пятін І. С. (2019)
Трембовецький М. П. - Теоpетично-­методологiчнi основи гiпеpкомплексного аналiзу пеpетвоpювальних систем із подвiйною модуляцiєю, Афанасьєв П. В., Трiнтiна Н. А., Iванiченко Е. В., Нефедова І. М. (2019)
Kremenetskaya Y. A. - Approaches to modeling the channel of millimeter range for mobile communication systems (2019)
Дібрівний О. А. - Сучасний стан мережі мобільного інтернету в Україні (2019)
Катков Ю. І. - Критичні аспекти впровадження Smart Retail, Зінченко О. В., Рижаков М. М., Тесленко О. С. (2019)
Гринкевич Г. О. - Алгоритм оброблення сигналів для IоT пристроїв із використанням OFDM­модуляції, Макаренко А. О., Василенко В. В., Домрачева К. О. (2019)
Туровський О. Л. - Уточнений розрахунок порога чутливості фотоприймального пристрою цифрової волоконно­оптичної лінії зв'язку зі спектральним розділенням сигналу (2019)
Плющ О. Г. - Використання схем ШАРП в алгоритмах оброблення сигналів в адаптивних антенних решітках, Кравченко В. І. (2019)
Підмогильний О. О. - Naive Bayes Classifier як один із варіантів фільтрації небажаної електронної пошти, Ткаченко О. М., Голубенко О. І., Дробик О. В. (2019)
Залива В. В. - Фільтрація спаму електронної пошти за допомогою машинного навчання, Бондарчук А. П., Золотухіна О. А. (2019)
Izha M. - Provision of the territorial integrity of the state within the regional administration reforming: the European experience for Ukraine, Maiev A. (2019)
Богданов С. - Курортний потенціал медичної реабілітації: стратегічний пріоритет державних інвестицій (2019)
Курносенко Л. - Соціальна інтеграція об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: теоретичні підходи (2019)
Широков С. - Джерела, витоки та першооснова явища патріотизму (2019)
Дзядзіна Н. - Механізми узгодження пріоритетів загальнодержавних та регіональних стратегій розвитку (2019)
Колісніченко Н. - Програми академічної та професійно-орієнтованої іноземної мови з публічного управління: європейська практика (2019)
Плотнік Н. - Основи взаємодії національних культур в умовах державного курсу на децентралізацію (2019)
Pirozhenko N. - Development of outsourcing as a tool for ensuring the effectiveness of public authorities: domestic and foreign aspects (2019)
Сивак Т. - Реалізація стратегічних комунікацій у публічному управлінні на засадах проектного підходу (2019)
Станіславський Т. - Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки (2019)
Устимчук О. - Комунікації та інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я України в контексті адаптації іноземного досвіду (2019)
Фердман Г. - Деякі проблеми розвитку України як транзитної держави та шляхи їх вирішення (2019)
Чернишов О. - Інтернет-голосування як інструмент публічного управління в Україні (2019)
Шека О. - Глобальні тренди та інноваційні підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах (2019)
Ющенко М. - Проблемні питання правового регулювання адміністративних послуг в Україні (2019)
Коваль З. - Комплексний механізм розширення держав в інформаційну епоху (2019)
Семенюк Ю. - Стратегічний розвиток освіти в умовах децентралізації (на прикладі Березівської ОТГ Одеської області) (2019)
Дегтярьов В. В. - Груповий і фракційний склад гумусу лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя України за різних систем удобрення в умовах глобальних змін клімату, Козлова О. І., Усата Р. Ю. (2018)
Тихоненко Д. Г. - Порівняльна макро- і мікроморфологічна характеристика природних і агрогенних чорноземів, Дегтярьов Ю. В. (2018)
Коляда В. П. - Боротьба з ерозією грунтів Донбасу: програма навчальної дисципліни для студентів агрономічних спеціальностей, Корчашкіна Л. А., Чугаєв С. В. (2018)
Дегтярьов В. В. - Щільність складення чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України в умовах краплинного зрошення за вирощування суниці садової, Гамівка А. М., Трещілова С. О. (2018)
Тихоненко Д. Г. - Агрогеохімічна сировина, відтворення родючості ґрунтів, Горін М. О. (2018)
Фурман В. М. - Моніторинг генетичних особливостей ґрунтів Рівненської області, Люсак А. В., Солодка Т. М., Олійник В. С. (2018)
Круглов О. В. - Варіативність показників магнітної сприйнятливості грунтів за різних способів її визначення, Назарок П. Г., Меньшов О. І., Сухорада А. В. (2018)
Рєзнік С. В. - Чисельність мікроартропод у чорноземах типових за різних систем землеробства (2018)
Новосад К. Б. - Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу, Яковенко В. М., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2018)
Карбівська У. М. - Баланс поживних речовин дерново-підзолистого ґрунту за вирощування злакових трав (2018)
Турак О. Ю. - Історія та методологія вивчення ґрунтів полонин Українських Карпат, Котнюх М. Б. (2018)
Філон В. І. - Використання функціональної діагностики для оцінки впливу стрес-факторів на посіви кукурудзи, Чечуй О. Ф., Вепрецька В. С. (2018)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка фосфору в органах рослин озимої пшениці в репродуктивний період (2018)
Погромська Я. А. - Математична оптимізація накопичення нітратного азоту у орному шарі чорнозему звичайного за різних способів обробітку та метеорологічних умов (2018)
Шевченко М. В. - Ґрунтозахисна ефективність та вплив чизельного обробітку ґрунту на агрофізичні показники чорнозему типового, Дьомкін О. О. (2018)
Гаврилюк Ю. В. - Шкодочинність бур’янів в посівах соняшника, Мацай Н. Ю. (2018)
Дмитрик П. М. - Оптимізація строків та способів сівби фенхеля звичайного Foeniculum vulgare (2018)
Назаренко В. В. - Стан і динаміка лісового фонду ДП "Зміївське ЛГ", Пастернак В. П., Скляров В. О. (2018)
Трунов О. П. - Насипні ґрунти в озелененні м. Луганськ, Поливянний А. М., Скаковський С. І. (2018)
Булат А. Г. - Вплив стимуляторів росту на укорінення живців декоративних форм Picea та Abies, Руда Ю. М. (2018)
Гаврилюк Ю. М. - Філософський сад Сковороди: геокультурна інтерпретація, Кравченко Л. І. (2018)
Распопіна С. П. - Лісові масиви ДП "Скрипаївське НДЛГ" – наукова спадщина ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Ведмідь М. М., Діденко М. М. (2018)
Морозова Н. С. - Персистенция бактерий во внешней среде в проблеме инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (обзор), Ридный С. В., Головчак Г. С., Коробкова И. В., Попов А. А. (2019)
Марусик У. І. - Особливості неонатального сепсису в умовах сьогодення (огляд), Грицюк М. І., Бебих В. В. (2019)
Zorina O. V. - Scientific substantiation of the conceptual approaches to the development of new programmes for drinking water quality monitoring, Buzynnyi M. G., Gorval A. K. (2019)
Якименко О. О. - Роль імунної реактивності, білків теплового шоку, гормонів у патогенезі системного червоного вовчака, Закатова Л. В., Гуркалова І. П., Кузьменко І. А., Антіпова Н. М., Тбілєлі В. В., Тихончук Н. С., Василець В. В. (2019)
Лобойко В. В. - Оцінка ефективності лікувально-реабілітаційних комплексів з використанням імпульсної магнітної стимуляції при лікуванні остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства залізниці (2019)
Лукьянчук О. В. - Эндотелиальная дисфункция у больных раком шейки матки, Москаленко А. М., Бокал И. И., Гоженко А. И. (2019)
Усыченко Е. Н. - Особенности влияния полиморфизма генов цитокинов на развитие фиброза печени у больных хроническим микст-гепатитом (2019)
Колоденко О. В. - Вивчення ефективності впливу гідрокінезотерапії у хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду на санаторно-курортному етапі, Гоженко О. А. (2019)
Левицька С. А. - Вплив генетично детермінованої продукції інтерлейкіна 1В на частоту респіраторних інфекцій у дітей, Гоженко А. І., Ямполь О. І. (2019)
Goriachyi A. V. - The complex fractionated activity zones as predictors of atrial fibrillation relapse in patients with permanent atrial fibrillation (2019)
Кицюк Н. І. - Вплив локального ультрафіолетового опромінення на окислювально-антиоксидантні процеси в крові та шкірі морських свинок у віддалений після опромінення період, Звягінцева Т. В. (2019)
Морозова Н. С. - Действие ультрафиолетового излучения на генетический аппарат микробной клетки в практике использования ультрафиолетовых облучателей, Ридный С. В. (2019)
Большой Д. В. - Разработка схемы экспресс-контроля миграции металлов из полимерных изделий (2019)
Погорілий О. П. - Фітохімічний аналіз Chamerion angustifolium, Кобернік А. О. (2019)
Протункевич О. О. - Переваги циркуляційної екстракції для виділення флавоноїдів з Flores sophorae japonicae, Присяжнюк К. О., Ракіпов І. М. (2019)
Павленко В. О. - Результати експериментального дослідження ортодонтичної екструзії зубів, Опанасюк А. С., Гаргін В. В. (2019)
Чулак Л. Д. - Вивчення адгезії цементів "Meron" i "Total-cem" до дентину, кобальтохромонікелевого сплаву (КХС) і діоксиду цирконію, Задорожний В. Г., Чулак Ю. Л., Чулак О. Л., Небогатов С. С. (2019)
Мізевич Ю. В. - Динаміка активності ендотеліальної та індуцибельної NO-синтаз в умовах експериментального хронічного простатиту, Савицький І. В., М'ястківська І. В. (2019)
Мусієнко В. С. - Актуалітети музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти (2019)
Мельник А. І. - Організація навчальної та художньо-творчої роботи хореографічного відділення Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, Чабан Н. І. (2019)
Ткаченко Л. І. - Розвиток обдарованості як педагогічна проблема (2019)
Чижик Т. Г. - Взаємозв’язок понять "фізична культура" та "фізичне виховання" в педагогіці ХХ століття та сьогоденні (2019)
Козловський Ю. М. - Формування дидактичних систем у контексті інтегративного підходу, Козловська І. М., Білик О. С. (2019)
Козіброда Л. В. - Особливості навчання учнів з аутичними розладами в загальноосвітній школі (2019)
Косенко Ю. Г. - Лінгвістичні та психологічні особливості засвоєння української мови іноземними слухачами (2019)
Котловський А. М. - Психолінгвістичні аспекти механізму говоріння та закономірності лексичного оформлення англомовних висловлювань (2019)
Кохановська О. В. - Сучасний стан природничо-математичної освіти в Україні в контексті світових порівняльних досліджень, Довгий О. Я. (2019)
Попадич О. О. - Методологічні засади побудови інтегративних курсів правознавства для молодших школярів (2019)
Слижук О. А. - Психолого-педагогічні аспекти сприйняття підлітками сучасної української літератури (2019)
Слободенюк Л. І. - Аспекти застосування вітагенного навчання з голографічним підходом у роботі практичного психолога (2019)
Tymenko M. M. - Trends and innovations in school education of the UK (2019)
Бабкова О. О. - Організація освітньої діяльності викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки в умовах післядипломної освіти: методологічний концепт (2019)
Богданов Є. П. - Підготовка фахівців з цивільного захисту в України в контексті формування їхньої професійної готовності (2019)
Доценко Н. А. - Педагогічна структура моделі підготовки бакалаврів з агроінженерії до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища (2019)
Зайцева О. Л. - Готовність до попередження конфліктів як чинник успішності професійної діяльності вчителя фізичної культури (2019)
Mykhailychenko I. V. - Organizational-managerial conditions for innovations implementation in higher education institutions (2019)
Онуфрів А. Р. - Відбір матеріалу для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів (2019)
Пінчук І. О. - Критерії оцінювання іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Покроєва Л. Д. - Методична компетентність учителя технологій як основа його конкурентоспроможності, Остапенко А. С. (2019)
Скіба Н. Я. - Сутність та структура методичної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей, Шандра Н. А. (2019)
Солодовник А. О. - Загальнотехнічна підготовка фахівців морської галузі як предмет педагогічного дослідження (2019)
Ткаченко У. Ю. - Трансформація системи вищоі освіти Украіни (2014-2019 рр.) (2019)
Цюпак І. М. - Аналіз наукових досліджень щодо підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної освіти України (2019)
Цюприк А. Я. - Філософсько-наукові передумови оптимізації самостійної діяльності студентів у закладах вищої освіти України (2019)
Шевченко Р. І. - Осучаснення освітньо-професійної підготовки офіцерів ВМС ЗСУ (2019)
Берека В. Є. - Професійно-педагогічна практика менеджерів освіти: основні принципи і технологія (2019)
Данилова О. І. - Маркетингове управління як фактор успіху закладу освіти на ринку освітніх послуг (2019)
Ковальська Н. М. - Коучинг як технологія формування компетентного фахівця у сфері державного управління, Богадьорова Л. М., Ковальський В. І. (2019)
Корольова І. І. - Підготовка менеджерів освітньої галузі в сучасних закладах вищої освіти (2019)
Терентьєва Н. О. - Генеза паралімпійського руху в контексті основних положень людського розвитку (2019)
Дереш В. С. - Профілактика дитячої бездоглядності в Україні (друга половина 60-х років ХХ століття) (2019)
Жорова І. Я. - Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін у шкільній освіті України (50- 90-ті роки ХХ століття) (2019)
Кузьменко В. В. - Українізація шкіл України в 20-30-х роках ХХ століття, Слюсаренко Н. В. (2019)
Примакова В. В. - Професіоналізація вчителів гуманітарних дисциплін у вітчизняних закладах освіти (20-і роки ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Гончар М. В. - Підготовка вчителів у другокласних школах крізь призму наглядової практики Дніпровського повітового спостерігача Таврійської єпархії, Конончук Н. А. (2019)
Коваленко О. М. - Джерельна база проблеми підготовки майбутніх залізничників у навчальних закладах Півдня України ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Кульчицький В. Й. - Етапи становлення патріотичного виховання в школах України другої половини ХХ століття (2019)
Марецька Л. П. - Дослідництво як один із засобів розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін (кінець 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.), Галицька Н. Є. (2019)
Пислар А. Б. - Організаційні аспекти виховної роботи в навчальних закладах системи трудових резервів (50-ті рр. ХХ ст.) (2019)
Сотер М. В. - Навчально-методичне забезпечення іншомовної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти України (50-60 рр. ХХ століття) (2019)
Сушко В. В. - Періодизація українізаційного процесу в УРСР у 1920–1938 роках: історіографічний аспект (2019)
Токуєва А. О. - Становлення морської освіти з часів незалежності України (2019)
Чух Г. П. - Розвиток післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня України в 1984-2014 рр. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Гринченко Т. О. - Зведений показник якості деградованих чорноземів типових Сходу Лівобережного Лісостепу України, Тихоненко Д. Г., Дегтярьов Ю. В., Новосад К. Б., Гавва Д. В. (2019)
Веремеєнко С. І. - Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового ґрунту в умовах сучасних кліматичних змін, Фурманець О. А., Трофименко П. І. (2019)
Недбаев В. Н. - Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации, Дегтярев В. В., Жерновая О. С. (2019)
Канівець С. В. - Своєрідність ландшафтів лесових островів у Чернігівському Поліссі (2019)
Козлова O. I. - Вплив обробітку ґрунту на вміст загального гумусу в чорноземі типовому (2019)
Казюта О. М. - Окисно-відновний потенціал алювіальних ґрунтів заплав малих річок басейну Сіверського Дінця, Казюта А. О. (2019)
Солоха М. О. - Классификация сельскохозяйственных культур на основе аэрофотосъемки (2019)
Рєзнік С. В. - Зміни еколого-трофічних угрупувань мікроорганізмів чорноземів типових за різних систем землеробства (2019)
Фурман В. М. - Вплив мінеральних добавок і добрив на біологічну активність торфових ґрунтів, Люсак А. В., Солодка Т. М. (2019)
Філон В. В. - Агрономічна та економічна оцінка застосування безводного аміаку в умовах Лівобережного Лісостепу України, Акопян А. А. (2019)
Ткачук С. О. - Порівняння ефективності застосування мікродобрив та стимуляторів росту на пшениці озимій в умовах Західного Лісостепу, Трушева С. С., Олійник О. О. (2019)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка калію в органах рослин озимої пшениці в репродуктивний період (2019)
Тютюнник Н. В. - Вплив обробітку ґрунту на щільність складення ґрунту в умовах Донецького регіону, Погромська Я. А., Качанова О. В., Ротач Ю. В. (2019)
Токмань В. С. - Вплив субстрату і стимуляторів коренеутворення на вкорінення живців Taxus baccata L. в умовах ННВК Сумського НАУ, Захарченко Е. А. (2019)
Горошко В. В. - Сучасний стан лісів на водозборі річки Мерефа, Распопіна С. П., Біла Ю. М., Гордіященко А. Ю., Борисова В. Л. (2019)
Поташов Ю. М. - Ріст і санітарний стан соснових насаджень у рекреаційній зоні ХНАУ, Ситнік І. Й. (2019)
Величко О. Б. - Вивчення еколого-меліоративного впливу захисних лісових смуг на агрономічні показники чорнозему типового та його еродованого аналога басейну ріки Роганка (2019)
Распопіна С. П. - Аналіз росту соснових насаджень на дерново-підзолистих ґрунтах різного попереднього користування в умовах Новгород-Сіверського Полісся, Назаренко В. В., Лакоза О. В. (2019)
Дехтярук М. Т. - Аналіз похибок позиціонування наземних об'єктів засобами супутникової навігації, Черевик В. М., Охрименко О. В. (2019)
Павленко М. А. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ситуаційному аналізі повітряної обстановки в центрах обслуговування повітряного руху, Шило С. Г., Дмітрієв О. М. (2019)
Ахрамович В. М. - Дослідження розподілених соціальних мереж з точки зору специфічних характеристик безпеки, Тихонов Ю. О., Степаненко В. І. (2019)
Катков Ю. І. - Аналіз ризиків застосування технологій віртуалізації і контейнеризації в хмарних сервісах, Березовська Ю. В., Рижаков М. М., Гнидюк Д. С. (2019)
Сторчак К. П. - Технологія застосування методів ранжування показників якості для синтезу структури складної системи, Машков О. А., Косенко В. Р. (2019)
Онищенко В. В. - Апроксимаційні сплайн­моделі для покращення показників ефективності телекомунікаційних систем, Негоденко О. В., Золотухіна О. А. (2019)
Туровський О. Л. - Обґрунтування методу підвищення завадозахищеності високошвидкісних атмосферних цифрових волоконно­оптичних систем передавання шляхом розширення параметра сигналу "База" (2019)
Кравченко В. І. - Математична модель формування вектора показників зсуву, Голубенко О. І., Дударєва А. О., Грищенко О. О. (2019)
Дакова Л. В. - Підвищення достовірності передавання даних у системах з МIMO, Данилець Д. О., Шульц В. П., Титаренко В. О., Луговий І. В. (2019)
Франков Д. А. - Кіберфізична система освітлення "Розумного будинку" (2019)
Дегтярьов В. В. - Уміст рухомих органічних речовин в лучно-чорноземних ґрунтах правобережної частини Лісостепу України за різних систем удобрення, Чекар О. Ю., Усата Р. Ю. (2019)
Кравченко Ю. С. - Сучасний стан родючості китайських чорноземів (2019)
Дегтярьов Ю. В. - Електропровідність водних суспензій чорноземів типових постагрогенних деревних та трав’яних екосистем (2019)
Круглов О. В. - Еродованість ґрунтів як об’єкт магнітометрії (2019)
Крохін С. В. - Якісна оцінка ґрунтів природних і антропогенних екосистем Лісостепу України (2019)
Дегтярьов В. В. - Біогенність чорноземів типових південно-східної частини Лісостепу України за застосування різних систем удобрення при вирощуванні суниці садової в умовах крапельного зрошення, Ковалжи Н. І., Новосад К. Б. (2019)
Солоха М. О. - Використання безпілотників для ідентифікації ерозійних процесів (2019)
Рєзнік С. В. - Каталазна активність чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України за різних систем землеробства, Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2019)
Казюта А. О. - Динамика вмісту легкогідролізного азоту у чорноземі типовому агроландшафту (2019)
Сотников Ю. О. - Комп’ютерні технології обробки даних у проведенні досліджень у ґрунтознавстві, Гавва Д. В., Рєзнік С. В. (2019)
Казюта О. М. - Вміст і склад легкорозчинних солей у алювіальних ґрунтах заплави р. Гнилиця (2019)
Окрушко С. Є. - Вплив гербіцидів та регулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи на зерно (2019)
Кудря Н. А. - Порівняльний аналіз урожайності пшениці озимої при вирощуванні її після соняшнику, кукурудзи, чистого пару та зернобобових культур у короткоротаційних сівозмінах, Кудря С. І., Дегтярьова З. О. (2019)
Горошко В. В. - Структура лісів лісогосподарських підприємств Поліської зони Рівненської області, Распопіна С. П., Гордіященко А. Ю., Біла Ю. М., Назаренко В. В. (2019)
Слюсарчук В. Є. - Динаміка росту однорічної парості горішника, Трунов О. П., Кравченко Л. І. (2019)
Познякова С. І. - Породи інтродуценти в лісових насадженнях ДП "Гадяцьке ЛГ" (2019)
Коляда В. П. - Вплив мікрокліматичних показників ґрунту на ефективність вирощування культур в умовах різної віддаленості від лісосмуг, Коляда О. В., Чугаєв С. В., Коляда Л. П. (2019)
Бондар О. І. - Алгоритм розрахунку та величини експозиції вимірювання концентрації СО2 в повітрі ґрунтів агроландшафтів Полісся України, Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2019)
Content (2020)
Siekiera J. - French EEZs in the Pacific in the context of ocean change (2020)
Serafimov V. - Supervision (control) in the sphere of marine environment protection in Ukraine: new institutional transformations (2020)
Kostyria O. - International legal protection of the marine environment from pollution from ships on the example of the Black Sea, Ivanova A. (2020)
Kril R. - The EU transit procedures and regional integration: the case of Ukraine (2020)
Smirnova N. - E-government and social media in Ukraine: global challenges for legal regulations (2020)
До уваги авторів (2020)
Колонка редактора (2019)
Прокопів М. М. - Фактори ризику розвитку цереброваскулярних хвороб у жителів мегаполісу, Слабкий Г. О. (2019)
Яновська С. Я. - Вплив когнітивних порушень на обмеження життєдіяльності у хворих на артеріальну гіпертензію після мозкового інсульту (2019)
Березовская Е. С. - Изменения показателей качества жизни пациентов c хроническими гепатопатиями (2019)
Храмцова В. В. - Особливості розвитку молодих людей зі статусом дитини з інвалідністю в системі "батьки-дитина-соціум", Гончар Ю. О., Чирва Э. В. (2019)
Щербиніна М. Б. - Особливості суб'єктивного оцінювання студентами свого рухового режиму в контексті "фізична активність" з урахуванням рівня самооцінки та емоційного стану, Плошинська А. А., Фаузі Э. С. (2019)
Неханевич О. Б. - Ефективність фізичної реабілітації пацієнтів із наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок, Канюка Э. В., Бакуридзе-Маніна В. В., Волошко М. С., Чернігівська С. А., Забара О. Ю. (2019)
Миронюк І. С. - Характеристика забезпеченості сільського населення передгірської та гірської географічних зон Закарпаття долікарською медичною допомогою, Рогач І. М., Данко Д. В. (2019)
Манжалій Е. Г. - Вплив специфічного штаму E. coli Nissle 1917 на ефективність лікування печінкової енцефалопатії (2019)
Телекі Я. М. - Вплив кверцетину на стан протиоксидантної системи крові при хронічному обструктивному захворюванні легень на тлі хронічного панкреатиту, Христич Т. М., Федів О. І. (2019)
Voronkova O. S. - Adhesive properties of film forming and non-film forming strains of Staphylococcus epidermidis, isolated from upper respiratory tract of human, Shevchenko T. M., Vinnikov A. I. (2019)
Лацинська С. А. - Дослідження мікробіологічного спектра сечі вагітних жінок в умовах сучасної лабораторії, Турицька Т. Г., Головко Т. В. (2019)
Гаркавенко Ю. С. - "Ангели медичної експертизи": відверто про важливе та незручне (2019)
Тимрук-Скоропад К. А. - Інноваційна реабілітаційна освіта — впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB), Мруга М. Р. (2019)
До відома авторів. Умови публікації в журналі "Український вісник медико-соціальної експертизи" (2019)
Shuibao Z. - Registration of vessels in the PRC: diversity of legal regimes (2020)
Valantiejus G. - Conflicts of international and national customs law with EU customs law: the example of the Republic of Lithuania (2020)
Petrov R. - Peculiarities of a transposition of "an acquis" of the EU in the legal system of Ukraine: energy and customs sectors (2020)
До уваги авторів (2020)
Кравчук О. П. - Гігієнічне нормування флупірадифурону та обґрунтування регламентів безпечного застосування інсектициду на його основі для захисту виноградників, яблунь, груш і капусти, Медведєв В. І., Жмінько П.Г., Гринько А. П., Сергеєв С. Г., Багацька О. М., Васецька О. П., Федченко О. В., Зварич Г. В., Павленко І. П. (2019)
Лісовська В. С. - Ідентифікація канцерогенності карбендазиму: експериментальне дослідження на мишах лінії СВА, Недопитанська Н. М., Решавська О. В., Терещенко Н. В., Баглій Є. А. (2019)
Ключинська Т. І. - Створення історичного контролю біохімічних показників сироватки крові щурів WISTAR HANNOVER, Заліньян Є. С., Вербова Т. В. (2019)
Устінова Л. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку засобів ідентифікації бойових отруйних речовин в Україні: шляхи гармонізації у відповідності до стандартів ЄС і НАТО. Частина ІІ, Баркевич В. А., Курділь Н. В., Швець Р. М., Сагло В. І., Євтодьєв О. А. (2019)
Устінова Л. А. - Порівняльний аналіз технічних характеристик сучасних моделей засобів індивідуального захисту органів дихання, Швець Р. М., Курділь Н. В., Баркевич В. А., Сагло В. І., Євтодьєв О. А. (2019)
Гуньков С. В. - Куріння, як фактор ризику виникнення полікістозу яєчників, Регеда С. І. (2019)
Шляхом пошуку (до 60-річчя від Дня народження С. Г. Сергеєва) (2019)
Новини Міжнародної організації морської медицини (2019)
Чопчик В. Д. - Соціологічна оцінка організації професійної підготовки інтернів-стоматологів, Канюра О. А. (2019)
Таралло В. Л. - Біостатистика: популяційний аспект викладання на медичних факультетах, Грицюк М. І. (2019)
Лазуренко В. В. - Знеболювання пологів у жінок з дискоординацією пологової діяльності, Звягіна Н. Ю., Лященко О. А., Каліновська О. І., Овчаренко О. Б. (2019)
Муравйов П. Т. - Якість життя хворих із синдромом обтураційної жовтяниці різного генезу в післяопераційному періоді (2019)
Деньга А. Э. - Содержание провоспалительных цитокинов в ротовой жидкости у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического пародонтита и метаболического синдрома, Бубнов В. В. (2019)
Бодня І. І. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у пацієнтів із переломами п'яткової кістки (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз застосування заявлених та традиційних імплантаційних систем у пацієнтів з генералізованим пародонтитом в стадії стабілізації з показником коефіцієнта деструкції площі кістки (KDSB), Борисенко А. В. (2019)
Зачепа О. А. - Динаміка показників цитолізу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки в період ранніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотризолином (2019)
Хоміцький М. Є. - Медико-соціальні та нейро-когнітивні характеристики дезадаптації як складової патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад в стані ремісії (кореляційний аналіз) (2019)
Мацегора Н. А. - Ситуація з туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні, Одеській області та у м. Одеса в 2017-2018 роках, Бабуріна О. А., Смольська І. М., Лекан О. Я., Леоненко-Бродецька О. М. (2019)
Козішкурт О. В. - Кишкові інфекції бактеріальної природи: епідемічна ситуація на півдні України, Голубятніков М. І., Доан С. І., Могилевський Л. Я., Тимошенко О. М., Єремєєва Н. В. (2019)
Мельник О. А. - Епізоотична ситуація з лептоспірозу та спільні етіологічні риси людини і тварин у сучасний період, Голубятников М. І., Доан С. І., Кузьмінов А. В., Фоміна-Макарась Л. І. (2019)
Марков А. В. - Пародонт протекторное действие геля "Биотрит-Дента" при экспериментальном пероксидном пародонтите, Левицкий А. П., Селиванская И. А., Азари Мехрдад М. А. (2019)
Татаріна О. В. - Розвиток гепато-ренального синдрому при гентаміциновій інтоксикації в експерименті (2019)
Левицкий А. П. - Липосан-форте - новый стабилизированный препарат эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот, Ходаков И. В., Батиг В. М., Селиванская И. А., Марков А. В., Лапинская А. П. (2019)
Левицький А. П. - Порівняльна профілактична ефективність фітогелів "Квертулін" і "Дубовий" у щурів з експериментальним гострим періодонтитом, Батіг В. М., Селіванська І. О., Сенніков О. М. (2019)
Гришко Ю. М. - Роль системного запалення в патогенезі метаболічних порушень. Частина ІІ. Енергетичне забезпечення при системному запаленні, Гоженко А. І. (2019)
Москаленко А. М. - Оксидативный стресс при опухолях, Лукьянчук О. В., Бадюк Н. С., Васюк В. Л., Гоженко А. И. (2019)
Альберт Швейцер - врач, музыкант, теолог (2019)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" - 2019.- Vol. 70, N 3 (2019)
Прокопенко І. - Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди — 215 років!, Бойчук Ю. (2019)
Прокопенко І. - Г. С. Сковорода і українська освіта: вчора, сьогодні, завтра (2019)
Бакай С. - Вшанування пам'яті видатного українського педагога й філософа Григорія Сковороди у ХХ столітті (за архівними матеріалами). До 300-річчя з дня народження, Перетяга Л. (2019)
Култаєва М. - Філософська педагогіка Г. С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства (2019)
Паньок Т. - Роль Г. Сковороди у культурному поступі Слобожанщини (2019)
Радіонова Н. - Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди (2019)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди, Борисенко Н. (2019)
Іонова О. - Порівняльний аналіз педагогічних поглядів Г. Сковороди та Р. Штайнера (2019)
Левченко Н. - Концепт сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості (2019)
Друганова О. - Г. Сковорода про роль розумового виховання у формуванні особистості, Білик В. (2019)
Лавренко С. - Щастя та його пошуки у морально-етичній філософії Г. С. Сковороди (2019)
Ткаченко Л. - Риторичний доробок Григорія Сковороди (2019)
Довженко Т. - Працюємо під знаком Григорія Сковороди, Тихонович В. (2019)
Боярська-Хоменко А. - З досвіду організації наукової, навчально-методичної та виховної діяльності кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Денисенко А. (2019)
Іонова О. - Реалізація ідей Штайнер-педагогіки в освітньому процесі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2019)
Криворучко С. - Порядна людина (Спогади про Л.Г. Фрізмана) (2019)
Золотухіна С. - Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи в структурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: сторінки історії, Зеленська Л. (2019)
Башкір О. - Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.), Золотухіна С. (2019)
Зоря В. - З історії наукових шкіл фізико-математичного факультету, Пономарьова Н. (2019)
Борисов В. - Факультет іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди: історія і сьогодення, Князь Г. (2019)
Коробейнік В. - Факультет фізичного виховання і спорту: історія та сучасні реалії, Кравчук Т. (2019)
Анотації (2019)
Титул, зміст (2020)
Voychuk S. I. - The Role of PPN1 and PPX1 Polyphosphatases in the Stress-Induced Changes of the Polysaccharide Composition of Cell Wall and Extracellular Matrix of Saccharomyces cerevisiae Cells, Gromozova O. M. (2020)
Авдіюк К. В. - Кератинолітична активність антарктичних штамів бактерій, Варбанець Л. Д., Березкіна А. Є., Утєвський А. Ю. (2020)
Курдиш І. К. - Ростова та супероксиддисмутазна активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 за впливу наночасток природних мінералів та деяких катіонів, Чоботарьов А. Ю. (2020)
Гуляєва Г. Б. - Вплив Pantoea agglomerans на стан і активність фотосинтетичного апарату зернових культур, Пасічник Л. А., Мучник Ф. В., Патика В. П. (2020)
Krutylo D. V. - Phenotypic and Genotypic Properties of Bradyrhizobia Nodulating Leguminous Plants of the Glycine, Vigna and Lupinus Genera (2020)
Борзова Н. В. - Глікозидазна та протеолітична активність мікроміцетів, виділених з Чорнобильської зони відчуження, Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д., Наконечна Л. Т., Тугай Т. І. (2020)
Golembiovska S. L. - Antagonism of Streptomyces Species 26UF7 and 35NG3 to Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 10 2, Bambura O. I., Volska T. V., Matselykh B. P. (2020)
Пирог Т. П. - Біосинтез поверхнево-активних речовин актинобактеріями роду Rhodococcus, Гейченко Б. С., Шевчук Т. А., Мучник Ф. В. (2020)
Коваленко О. Г. - Життя і творчий шлях С. М. Московця (до 120-річчя від дня народження) (2020)
Нові правила для авторів (2020)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Fedorova N. - Grice’s Theory of Implicature in the Philosophy of the Cosmos, Salnikova Y. (2019)
Haitun S. - The Phenomenon of Life in the Fractal Universe: The Metagalactic Hotbeds of Life Have neither Past nor Future (2019)
Johnson J.R. - Will Mathematics Ultimately Describe Nature? (2019)
Krichevsky S. - Space State on Earth and Beyond: Philosophy, Models, Experience and Prospects, Udartsev S. (2019)
Zou C. - Virtual Ontology: To the Question of New World Order, Gao W. (2019)
Von Hegner I. - Astrobiology and Astrophilosophy: Subsuming or Bifurcating Disciplines? (2019)
Antonenko T. - On the Eve of the Future: the Values Sign Change, Chursin M. (2019)
Dobroskok I. - Errant Man: The Importance of Cosmological Models in Culture (2019)
Pylypenko H. - Socio-Cultural Context of Innovative Development, Lytvynenko N., Barna T. (2019)
Tsvykh V. - FThe Role of Trade Unions in the Development of the Aerospace Industry, Nelipa D. (2019)
Shevniuk O. - Moral Values and Skills: The Challenges of Space Exploration Practices, Matviienko O. (2019)
Zhukova G. - University Planetariums and Observatories: The Critical Role of Higher Education in Future Studies, Bulgakova T. (2019)
Kharkovshchenko Y. - The Conceptualization of Σοφία in Ancient Greek Philosophy: from Earthly to Cosmological (2019)
Orlyk S. - "World Spirit” by Georg Hegel: from Universe to the History of Mankind, Stezhko Z. (2019)
Rudenko S. - The Transcendental Method and Physical Cosmology: an Interdisciplinary Approach in the Research of Ukrainian and Anglo-American Philosophers, Sobolievskyi Y. (2019)
Sapenko R. - The Depictions of the Cosmos in Popular Culture: in Searching of the Sense of Wholeness, Trocha B. (2019)
Svyrydenko D. - International Society of Philosophy and Cosmology: Fifteen-Year History and Modernity, Khomenko H. (2019)
Бондаренко Н. В. - Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти, Печук В. Д. (2019)
Ботвіновська С. І. - Геометричне моделювання об’єктів на основі перетворення прямих ліній, Васько С. М., Золотова А. В. (2019)
Гавриленко Е. А. - Моделирование точечного ряда, принадлежащего пространственной монотонной кривой, Найдыш А. В., Холодняк Ю. В., Лебедев В. А. (2019)
Гордієнко С. М. - Повторюваність і різноманітність в оцінці проектів типових каркасних будівель, Велігоцька Ю. С. (2019)
Ковальов С. М. - Визначення залежності між параметрами точкових джерел енергії і параметрами заданих точок енергетичного поля, Мостовенко О. В. (2019)
Коваль Г. М. - Геометричне моделювання замкненого плоского контуру з застосуванням раціональних кубічних кривих, Лазарчук М. В. (2019)
Кривенко О. В. - Геометричне моделювання інтеграції сонячної енергії у висотні біокліматичні будівлі (2019)
Мартиненко Г. С. - Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі компас, Білицька Н. В., Гетьман О. Г. (2019)
Пустюльга С. І. - Кількісний аналіз нуль-вимірних (точкових) множин методами фрактальної геометрії, Самчук В. П., Самостян В. Р., Головачук І. П. (2019)
Конуп А. І. - Ідентифікація вірусів, збудників вірусних хвороб виноградних рослин (2019)
Савосько В. М. - Апофітні та адвентивні деревні види на девастованих землях гранітних кар’єрів Криворіжжя, Лихолат Ю. В., Бєлик Ю. В., Григорюк І. П. (2019)
Pikovskyi M. Y. - Pathogenic microflora of Syringa l. Plants, Kolesnichenko O. V., Melnyk V. I., Hrysiuk S. M. (2019)
Сиводед Є. В. - Вплив температури на ріст та розвиток гриба Diaporthe (Phomopsis) helianthi M., Кирик М. М. (2019)
Бондарь В. І. - Вплив технологій вирощування пшениці озимої на процеси акумуляції і транслокації свинцю, Макаренко Н. А. (2019)
Коваленко Д. В. - Часова динаміка чисельності популяцій молюсків техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2019)
Войціцький В. М. - Надходження і міграція важких металів наземними та водними екосистемами, Хижняк С. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Кеппл О. Ю., Ушкалов В. О. (2019)
Дмитренко Ю. М. - Генетичний контроль ознаки стійкості проти бурої іржі у колекційних зразків пшениці м’якої озимої, Ковалишина Г. М. (2019)
Міхєєва О. О. - Динаміка наростання площі листкової поверхні рослин сої залежно від норм висіву і способів сівби, Рожков А. О., Міхєєв В. Г. (2019)
Заєць С. О. - Фотосинтетична діяльність рослин і врожайність зерна ячменю озимого (Hordeum vulgare L.) залежно від сорту, строків сівби та регуляторів росту, Кисіль Л. Б. (2019)
Малярчук М. П. - Вплив систем основного обробітку та удобрення на гумусовий стан ґрунту і продуктивність сорго зернового у сівозміні на зрошенні, Малярчук А. С., Лужанський І. Ю., Марковська О. Є., Малярчук В. М. (2019)
Центило Л. В. - Азотний режим чорнозему типового залежно від удобрення і обробітку ґрунту, Цюк О. А. (2019)
Кривенко А. І. - Енергетична ефективність технологій вирощування пшениці озимої у сівозмінах Південного Степу України (2019)
Слюсар С. І. - Метод оцінки впливу екзогенних біостимуляторів на укорінення стеблових живців, Якобчук О. М., Колесніченко О. В., Мамонова Р. Ю. (2019)
Двилюк І. І. - Вплив препарату "Шумерське срібло" на життєздатність медоносних бджіл та вміст окремих мікроелементів в їх організмі, Ковальчук І. І. (2019)
Приліпко Т. М. - Показники продуктів забою бичків залежно від селеновмісних добавок у раціоні, Захарчук П. Б. (2019)
Косенко Ю. М. - GMP – нові вимоги до виробництва ветеринарних препаратів в Україні, Павлюк І. В., Калиновська Л. В. (2019)
Ткачик Л. В. - Хімічний склад м’яса за застосування органічних кормових добавок у відгодівлі свиней, Ткачук С. А. (2019)
Дубова О. А. - Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування, Дубовий А. А., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. (2019)
Євсеєнко С. А. - До історії виникнення та розвитку перших православних храмів на території Зайцівської, Залізнянської та Луганської волостей Бахмутського повіту Катеринославської губернії (кінець XVІІІ – початок XX ст.) (2014)
Захарова Л. М. - Берестейська церковна унія 1596 р.: передумови, перебіг, наслідки (2014)
Кошелева И. В. - Церковь и государство: опыт взаимодействия в современной Беларуси, Майсюк А. В. (2014)
Литвинский А. В. - Неоязыческий миф о ранних славянах в свете данных исторических источников (2014)
Мишечкин Г. В. - Христианские ценности в культуре украинского студенчества периода независимости (2014)
Навка І. О. - Християнські цінності і духовно-моральне відродження громадянського суспільства (2014)
Самарська О. В. - Релігійна політика римських імператорів у східних провінціях у І-ІІ ст. н.е. (2014)
Сотнікова М. М. - Роль братств у збереженні української православної традиції (XVI–XVII cт.) (2014)
Баликін І. І. - Розуміння втілення національної політики радянською владою в Донбасі (1943–1982 рр.) (2014)
Докашенко В. Н. - Русские в национальной структуре Донбасса и формирование некоторых черт украинской ментальности (1959–2001 гг.) (2014)
Євсюкова Н. В. - Проблеми політизації робітничого руху в Україні в період її незалежності (1991–2000 рр.) (2014)
Єпішева А. О. - Пенсійне забезпечення інвалідів як один із чинників утвердження "відлиги" (на матеріалах Закону СРСР про державні пенсії від 1956 р.) (2014)
Колодчук Д. В. - Вивчення політики царського уряду щодо самоврядування Нової Січі (2014)
Концур В. В. - Ідеологічний вимір реінтеграції репатрійованих громадян у повоєнне радянське суспільство (на матеріалах Української РСР) (2014)
Кормильцева Ю. В. - Держава та профспілки: проблеми та досвід законотворчості (2014)
Мосієць О. В. - Заохочення праці стахановців: між політичними інтересами влади та матеріальною зацікавленістю трудівників (2014)
Муратова О. В. - Літературне шістдесятництво в Україні: проблеми методології дослідження (2014)
Докашенко Г. П. - Освітянська громадськість у культурному співробітництві: уроки та наслідки (на матеріалах українсько-болгарських взаємин соціалістичного періоду) (2014)
Комар Я. В. - Дисперсні групи болгар Приазов’я за доби радянської державності: до історіографії дослідження (2014)
Самойленко Н. І. - Болгарське національне відродження у висвітленні М. С. Державіна (2014)
Петрова І. В. - Військово-топографічні описи як один з напрямів розвитку військової статистики Російської імперії початку ХІХ ст. (2014)
Лукаш Г. П. - Мар і мара: нотатки про прочитане (рецензія на книгу: Моргун В. А. Мар. "Поема вольного народа": Вступ до сакральної історії України / В. А. Моргун. – Київ-Донецьк : "Промінь", 2013. – 168 с.) (2014)
Відомосі про авторів (2014)
Наукове видання (2014)
Іванова В. - Аналіз підготовки фахівців дошкільної освіти у Великій Британії в системі неперервної освіти зарубіжними ученими (2019)
Павлюк Н. - Роль музики у духовному розвитку особистості, Матящук О. (2019)
Потапчук Т. - Теоретичні аспекти професійно-педагогічної позиції вчителя (2019)
Біда О. - Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі, Сопівник Р., Кучай Т. (2019)
Брушневська І. - Особливості розвитку розумової активності дітей середнього дошкільного віку (2019)
Вітюк В. - Самостійна робота у процесі формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Hafiiak А. - Formation of professional competence of future it specialists in ukrainian and foreign universities (2019)
Гончарук О. - До питання дотримання вимог під час підручникотворення ("Українська мова та читання" для 2-х класів), Дацюк В. (2019)
Козлов Д. - Methodological approaches to innovative culture development of the future manager of the secondary educational institution within magister training process (2019)
П’явка І. - Формування творчої особистості засобами музичного фольклору, П’явка М. (2019)
Пріма Д. - Критеріально-рівнева характеристика сформованості професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Скрипник Н. - Застосування проєктної технології у процесі вивчення сучасної української мови у ЗВО (2019)
Супрун М. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції при вивченні іноземної мови у ВНЗ (2019)
Таргоній І. - Методична підготовка наставників студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів (2019)
Сидорук І. - Характеристика мотиваційно-ціннісного компонента соціальної компетентності майбутнього соціального працівника (2019)
Смалько О. - Готовність молоді до сімейного життя як особистісна духовна цінність, Савчук С. (2019)
Чередник А. - Структурно-рівневий аналіз готовності майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів (2019)
Наші автори (2019)
Інформаційна сторінка (2019)
Зразок оформлення матеріалів (2019)
Чорна І. В. - Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду "Roundup" на рівень деяких метаболітів азотистого обміну у сечі щурів (2019)
Pikovskyi M. Y. - Parasitism of micromycete Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary on the dahlia plants (Dahlia cav.) under different weather conditions, Kolesnichenko O. V., Melnyk V. I., Serediuk O. O. (2019)
Буценко Л. М. - Геномодулювальна активність Pseudomonas syrіngae pv. syrіngae і P. syringae pv. atrofaciens (2019)
Vergolyas M. - Safety analysis of drinking water on the test – organisms (2019)
Войціцький В. М. - Моніторинг екосистем: цілі та необхідність, роль біоіндикації, Мідик С. В., Полтавченко Т. В., Березовський О. В., Кеппл О. Ю., Велинська А. О. (2019)
Дубініна Ю. Ю. - Макрофауни болотно-лучного біогеоценозу у природному заповіднику "Дніпровсько-Орільський", Новікова В. О. (2019)
Коваленко Д. В. - Стійкість угруповань молюсків техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну (2019)
Бабченко А. В. - Порівняльна оцінка особливостей екологічних ніш наземних молюсків у різних типах техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну, Коваленко Д. В. (2019)
Дульнева Т. Ю. - Деманганація води деревною мембраною (2019)
Центило Л. В. - Енергетична ефективність систем удобрення і обробітку ґрунту, Цюк О. А., Мельник В. І. (2019)
Федюшко М. П. - Роль температури води у формуванні фенології нересту карася срібного Carassius gibelio (Bloch, 1782) у водоймах природного заповіднику "Дніпровсько-Орільський", Бондарев Д. Л. (2019)
Корейба Л. В. - Показники білкового обміну у високопродуктивних сухостійних корів різного віку, Дуда Ю. В. (2019)
Ботвіновська С. І. - Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей, Ніколаєнко Т. П., Григорчук В. І., Бондаренко Р. С. (2020)
Ванін В. В. - Деякі актуальні задачі сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів, Вірченко Г. А., Яблонський П. М., Незенко А. Й. (2020)
Ванін В. В. - Застосування теорії графів для удосконалення та візуалізації алгоритму пошуку найкоротшого шляху в математичній моделі відео ігри, Залевська О. В., Яблонський П. М. (2020)
Верещага В. М. - Глобальна інтерполяція композиції з трьох точок параметричними поліномами за формою Лагранжа, що мають кратні точки, Найдиш А. В., Рубцов М. О., Павленко О. М. (2020)
Елісєєв І. П. - Геометричне моделювання спряженних кінематичних поверхонь (2020)
Золотова А. В. - Основи методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів, Родін Р. П., Мостовенко О. В. (2020)
Іванова Л. С. - Геометричні моделі багатовимірних баз даних (2020)
Кардаш О. В. - Вплив геометрії контурів деталей на деформаційні і якісні показники матеріалів у формотворенні швейних виробів (2020)
Коваль Г. М. - Застосування кола при геометричному моделюванні плоских обводів (2020)
Крячок А. С. - Моделирование геометрии магнитного поля в задачах проектирования высокоточных исполнительных устройств (2020)
Куценко Л. М. - Метод О.Л. Підгорного визначення фази відбитої хвилі, відповідної фазі хвилі з точкового джерела, Шевченко С. М. (2020)
Мартинов В. Л. - Моделювання раціональних параметрів опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель (2020)
Мостовенко О. В. - Зв’язок між параметрами джерел енергії і точок плоского фізичного поля (2020)
Наголкіна З. І. - Схема мультиплікативної лінеарізації випадкового процесу (2020)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь на основі ізотропних ліній за допомогою інтегральних залежностей, Муквич М. М., Козаченко Н. В. (2020)
Поплавський О. А. - Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень спотових і ф’ючерсних біржових ринків, Бондар О. А., Павлов С. В., Поплавська А. А. (2020)
Сидоренко Ю. В. - Підвищення точності алгоритму політочкових перетворень, Залевська О. В. (2020)
Соловйова О. В. - Тexнoлoгiї 3D-дpуку (2020)
Юрчук В. П. - Як студенти-першокурсники стають винахідниками, Козловський А. Г. (2020)
Banzak O. V. - Selection criteria for technical diagnostic systems and information training of motor vehicles, Tolok I. V., Lapina O. V., Martcenco A. M. (2019)
Lienkov Ye. S. - Normative planning of processes of consumption and replenishment of resources of grouping with delivery new objects (2019)
Кошовий М. Д. - Застосування методу зозулиного пошуку для оптимізації планів багатофакторних експериментів, Лєбєдєв М. С. (2019)
Джулій В. М. - Ієрархічна мережева модель інформаційного забезпечення подання предметної області, Муляр І. В., Сєлюков О. В., Чешун В. М., Коровченко Д. В., Берназ А. А. (2019)
Колесник А. С. - Використання методів якісного контент-аналізу для дослідження імовірнісного розподілу кримінально значимої інформації на новинних веб-сайтах, Хайрова Н. Ф. (2019)
Молочко М. А. - Розробка карти-основи та семіотичних складових окремих синтезованих елементів змісту інтерактивного атласу ВНЗ освітньо-управлінського типу, Яценко О. Ю., Молочко А. М., Пампуха І. В. (2019)
Оксіюк О. Г. - Алгоритми виділення текстурних ознак райдужної оболонки ока, Фесенко А. О., Вялкова В. І., Швець В. А. (2019)
Погорілий С. Д. - Метод оцінки когерентності україномовних текстів з використанням згорткової нейронної мережі, Крамов А. А., Білецький П. В. (2019)
Савков П. А. - Створення планів міст військового призначення засобами сучасних геоінформаційних систем, Левінськова Н. В., Литвинюк М. С., Дробко Є. О. (2019)
Савков П. А. - Виявлення загроз і ризиків в умовах ведення бойових дій за допомогою геопросторового та часового аналізу, Пампуха І. В., Циба М. М., Акімов Р. Ю. (2019)
Городянська Л. В. - Інноваційна діяльність підприємств України з відтворення економічних ресурсів (2019)
Добровольський В. Б. - Деякі шляхи підвищення ефективності викладання вогневої підготовки на факультеті післядипломної освіти військового інституту, Дем’янюк О. С., Зайцев Д. В. (2019)
Невмержицький І. В. - Порядок і принципи проведення інформаційних та психологічних операцій в Північноатлантичному Альянсі (на основі керівних документів НАТО) (2019)
Дані про авторів (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Вихідні дані (2019)
Пархоменко Л. К. - Здоров’я підлітків на шляху медичної реформи, Страшок Л. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2020)
Литовченко І. Ю. - Тестова система оцінювання якості знань: точка зору викладачів та студентів, Ніколішина Е. В., Іленко Н. М., Сідаш Ю. В. (2020)
Романюк Л. Б. - Організація та контроль якості оцінювання знань студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, Кравець Н. Я. (2020)
Опарін О. А. - Роль мелатонін-серотонінової системи в механізмах формування та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою нейроциркуляторною дистонією в осіб молодого віку, Балаклицька І. О. (2020)
Штельмах В. А. - Клинические характеристики пациентов с артериальной гипертензией в острый послеоперационный период после радиочастотной абляции фибрилляции и трепетания предсердий, Брынза М. С. (2020)
Калашников В. И. - Состояние артериальной и венозной церебральной гемодинамики у пациентов с различными видами головной боли (2020)
Кривоніс Т. Г. - Особливості психологічного реагування онкологічних пацієнтів залежно від етапу захворювання (2020)
Косенко К. А. - Специфіка депресивного реагування у представників командного складу морського торговельного і пасажирського флотів (2020)
Ісаков Р. І. - Варіативність й інтенсивність психопатологічної симптоматики та проявів макросоціальної дезадаптації у жінок з депресивними розладами різного ґенезу (2020)
Чернуский В. Г. - Экспериментальное воспроизведение бронхиальной астмы у лабораторных животных как модель для уточнения этиопатогенеза и препаратов, входящих в протокол лечения, Попов Н. Н., Летяго А. В., Говаленкова О. Л., Евдокимова Т. В., Попова А. Н. (2020)
Іванов О. С. - Вплив препарату диклофенак натрію в дозі dl100 та dl50 на механізми диференціювання клітин еритроцитарного ряду культури клітин кісткового мозку щурів in vitro, Кондратов С. О., Скляр С. І., Цапко Г. В. (2020)
Хвисюк О. М. - Порушення функціонального стану сполучної тканини як частина патологічного процесу, Павлов С. Б., Савенков В. І., Павлова Г. Б. (2020)
Дудник В. В. - Сучасний стан судово-медичної діагностики странгуляційної асфіксії (2020)
Лисенко В. Й. - Самоменеджмент як платформа пізнання основних медичних та філософських доктрин у процесі формування світогляду та кругозору майбутніх вчених, Лисенко С. В. (2020)
Shvets А. M. - Gender features of specialization of modern teenagers, Arzhannikov I. S., Havrylova T. V., Shvets Yu. M. (2020)
Abstract & References (2020)
Гедьо А. В. - Стан медичного обслуговування промислового робітництва на території сучасної Горлівки в кінці XIX – на початку XX ст., Євсеєнко О. С. (2015)
Горлова О. В. - Вплив латинської мови на культурне життя в Україні XVI–XVII ст (2015)
Грищенко Т. Р. - Сільськогосподарський вчений комітет України (1918–1927): огляд сучасної української історіографії (2015)
Гудзь В. В. - Вітчизняні історики про інформаційну блокаду подій 1932–1933 років в українському селі (2015)
Докашенко В. М. - "Відлига" в контексті розширення прав і обов’язків професійних спілок (2015)
Євсеєнко С. А. - Ювілейні археографічні студії в радянській історіографії середини 1950-х років до вивчення революційних подій 1905–1907 рр. в Україні (2015)
Кухлєв А. С. - Матеріали особового походження фондів державного архіву Херсонської області як джерело з історії Південної України (друга пол. XIХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Попов В. Ж. - Відкритий міський простір як індикатор повсякденного життя період 1917–1920 рр. в Україні (2015)
Стуканова Ю. Р. - Антропологічний портрет культурної еліти Донбасу періоду "відлиги": за критерієм ставлення до офіційної культури (2015)
Демидович А. В. - Экономическая практика ведения лесного хозяйства в Великом Княжестве Литовском в XVI столетии (2015)
Докашенко Г. П. - Регіональний вимір міжнародного співробітництва сучасної України (2015)
Комар Я. В. - Дисперсні групи болгар України: джерельна база опублікованих матеріалів (2015)
Тодоров І. Я. - Внутрішній вимір російської агресії на Донбасі (2015)
Марченко Т. М. - Казацкие летописи в культурной жизни России ХІХ века: к вопросу об онтологическом статусе (2015)
Муратова О. В. - Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз (2015)
Писарева О. А. - М. Горький о проблеме межнациональных литературных взаимодействий (2015)
Санжарова Г. Ф. - К вопросу о социально-политических взглядах Кристины Пизанской (2015)
Стяжкина Е. В. - Рецензия на монографию: Комаров С. А. Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х – начала 1930-х годов / С. А. Комаров. –Мариуполь : ПДТУ, 2015. – 375 с (2015)
Відомосі про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Содержание (2019)
Morgun V. V. - Peculiarities of the mechanisms of spontaneous, and induced by ionizing radiation and chemical factors mutagenesis, Yakymchuk R. A., Azizov I. V. (2019)
Radenovic C. N. - The detailed study of leaf infrared spectrum parameters — a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties, Maksimov G. V., Shoutova V. V., Slatinskaya O. V., Protopopov F. F., Delic N. S., Milenkovic M. V., Camdzija Z. F., Grcic N. M., Pavlov J. M. (2019)
Ковзунова О. В. - Модификаторы метаболизма биологически активных веществ клеточных культур расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) белорусской и венгерской селекции, Решетников В. Н. (2019)
Хакимжанов А. А. - Изоферментный состав и некоторые свойства b-1,3-глюканазы проростков пшеницы, Абайлдаев А. О., Кузовлев В. А. (2019)
Павлище А. В. - Функціонування симбіотичного і фотосинтетичного апаратів сої за впливу протруйників фунгіцидної дії та екзогенного лектину, Жемойда А. В., Кірізій Д. А., Рибаченко Л. І. (2019)
Присяжнюк Л. М. - Застосування SSR маркерів для оцінювання поліморфізму кукурудзи (Zea mays L.) в експертизі на відмінність, однорідність, стабільність, Черній С. О., Таганцова М. М., Ткачик С. О. (2019)
Михальська Л. М. - Застосування добрива мегафол і ретардантів класу ацилциклогексадіонів на посівах пшениці озимої, Маковейчук Т. І., Швартау В. В. (2019)
Cодержание тома 51 (2019)
Титул, зміст (2020)
Дробязко С. І. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств (2020)
Khalatur S. - Formation and development of the cash flow management system of the agricultural enterprise in conditions of financial instability, Dubovych O., Kononevych A. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів до внутрішнього контролю нарахування заробітної плати для підвищення економічної безпеки підприємства, Корнєв Л. В. (2020)
Денисенко М. П. - Заходи підвищення прибутковості підприємства, Захарова Ю. І. (2020)
Пильнова В. П. - Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві (2020)
Cеліщев С. В. - Оцінка ризику контролю при аудиті безперервності на базі визначення ефективості функціонування внутрішнього аудиту підприємства (2020)
Ситник І. П. - Стратегія трансформаційного розвитку платіжних систем у сучасних координатах парадигми оновленої платіжної системи України (2020)
Любар О. О. - Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями (2020)
Головчук Ю. О. - Маркетингова товарна політика — інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства, Середницька Л. П. (2020)
Melnyk О. - Enterprise financial strategy formation, Kushchova T. (2020)
Лаготюк В. О. - Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва залежно від купівельної спроможності споживачів (2020)
Остропольська Є. В. - Державна політика формування інтелектуального капіталу як інструментарій розвитку інноваційно-інтелектуальної сфери, Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. (2020)
Смирнова С. М. - Землеустрій на позиціях збереження родючості грунту, Тлустий А. В. (2020)
Орликовський М. О. - Управління прибутком підприємства як умова його ефективного функціонування, Гришковець В. В., Зелінський Р. С., Мордюк В. В. (2020)
Цимбалюк В. С. - Функції наукового часопису університету як інституція науково-освітнього права (2019)
Стеньгач Н. О. - Роль права в суспільно-політичному житті української козацької держави (друга половина XVII–XVIII ст.ст.) (2019)
Нагнибіда В. І. - Теоретичні засади правозастосування: поняття, ознаки, види (2019)
Бевз Ю. В. - Правова основа організації та функціонування політичних партій в Україні (2019)
Худик А. М. - Конституційна модель взаємозв’язку прав індивідів на публічні фінанси та повноважень інститутів публічної влади: проблеми конституціоналізації (2019)
Омельчук О. М. - Вплив способів захисту суб’єктивних цивільних прав на динаміку договірного зобов’язального правовідношення (2019)
Буханевич О. М. - Умови виникнення зобов’язань із відшкодування моральної шкоди (2019)
Гринько С. Д - Безпілотний автомобіль як джерело завдання шкоди: цивільно-правовий аспект, Гринько Р. В. (2019)
Рябченко Ю. Ю. - Компетентність як передумова участі процесуального представника у судовому процесі (2019)
Ватрас В. А. - До питання про договір як джерело сімейного права України та інших держав (2019)
Білоусов Ю. В. - Мораторій на звернення стягнення на майно у контексті забезпечення майнових інтересів держави та суб’єктів приватного права (2019)
Бориславська М. В. - Суб’єкти спадкового правонаступництва та суб’єкти (учасники) спадкових правовідносин (2019)
Лемик Р. Я. - Спростування в судовому порядку недостовірної інформації, поширеної в соціальних мережах (2019)
Сердечна І. Л. - Юрисдикційна форма захисту сімейних прав та інтересів (2019)
Якимчук С. О. - Моделі примусового виконання судових рішень (2019)
Гарієвська М. Б. - Судовий збір у контексті доступу до правосуддя: порівняльно-правовий аспект (2019)
Романюк В. А. - Особливості визначення початку перебігу строку позовної давності (2019)
Бортник О. Ю. - Набуття права власності на окремі категорії безхазяйних нерухомих речей (2019)
Долінська А. М. - Інтернет-користувач: поняття та види (2019)
Кірик А. Ю. - Право на обов’язкову частку майна у спадщині в законодавстві України та зарубіжних країн (2019)
Король Д. А. - Малозначні справи в законодавстві та доктрині цивільного процесуального права європейських країн (2019)
Андрушко А. В. - Теоретико-правові аспекти свободи праці (2019)
Ясінська-Казаченко А. В. - Індивідуально-психологічні аспекти примирно-посередницьких процедур вирішення трудових спорів, Чудик-Білоусова Н. І. (2019)
Радченко О. М. - Розвиток правового регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей на території сучасної України (XVIII–XX ст.ст.) (2019)
Радченя Н. М. - Становлення та розвиток організаційно-правових засад підготовки прикордонників України (2019)
Заяць Б. Р. - Врахування міжнародного досвіду щодо залучення інститутів громадянського суспільства в антикорупційні процеси (2019)
Олицький О. М. - Принципи діяльності підрозділів швидкого реагування державної прикордонної служби України (2019)
Чорний Р. Л. - Проблемні питання суб’єкта складів злочинів проти основ національної безпеки України (2019)
Ігнатенко Т. В. - Права людини і міжнародні стандарти: кореляція між національним та міжнародним законодавством (2019)
Боровицький О. А. - Суддівське врядування та суддівське самоврядування як гарантія незалежності судової влади (2019)
Гураленко Н. А. - Судовий процес: особливий тип технології vs імітація гри (2019)
Бережнюк В. М. - Деякі аспекти характеристики обставин, що пом’якшують покарання при його індивідуалізації (2019)
Ганчук О. М. - Нормативно-інституційна константа правопорядку (2019)
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2019)
Університетські наукові записки (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у науковому часопису "Університетські наукові записки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Avdoshyn I. - Russian military agression against Ukraine through the prism of hazard of hostile military and anthropogenic influence on environment, Velychko M., Kyryliuk O., Kryvych M. (2019)
Aksonova O. - The study of the frequency of consumption and food preferences of students for products containing vitamin D, Torianik D., Pavlotska L., Borysova A. (2019)
Іоффе О. Ю. - Періопераційне харчування як важлива ланка імплементації принципів Fast Track хірургії, Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С. (2019)
Калашников А. А. - Токсикологічний супровід моделювання хімічного складу біологічно активних речовин меду натурального, Войтенко Г. М., Лосєв О. М., Курділь Н. В., Михайлов В. С., Головецький І. І., Луценко О. Г. (2019)
Кравчук О. П. - Гігієнічна оцінка залишкових кількостей спіродиклофену у плодово-ягідних та овочевих культурах після застосування інсекто-акарициду на його основі в агропромисловому секторі та особистих господарствах України, Багацька О. М., Медведєв В. І., Гринько А. П., Іванова Л. П., Кузнєцова О. М., Лишавський В. Г., Ющук С. І., Петрашенко Г. І. (2019)
Калашников А. А. - Гігієнічні та токсикологічні аспекти отруєнь дикорослими грибами (огляд даних літератури та результати власних досліджень), Курділь Н. В., Луценко О. Г., Войтенко Г. М., Богомол А. Г. (2019)
Матасар І. Т. - Жиророзчинні вітаміни: фізіологічне значення та роль у житті населення екологічно небезпечних регіонів України, Петрищенко Л. М., Луценко О. Г. (2019)
Shapar A. - Environmental technologies in restoration of destabilized ecological systems of the conflict zone, Mikheyev A., Velichko M. (2019)
Тимофійчук І. Р. - Аналіз харчових раціонів студентів факультету фізичного виховання, Доцюк Л. Г., Семененко С. Б., Борейко Л. Д., Семененко Н. Ю. (2019)
Титул, зміст (2020)
Судомир С. М. - Методологія формування результативного управління розвитком соціально-економічних систем (2020)
Меліхова Т. О. - Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві, Лєвтєрова Л. В. (2020)
Збарський В. К. - Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі, Грибова Д. В. (2020)
Горлачук В. В. - Організаційно-правові аспекти вдосконалення земельних відносин у сучасних умовах, Пироженко М. М. (2020)
Макаренко А. П. - Аудит основних засобів на підприємстві та напрями його вдосконалення, Шама М. В. (2020)
Бондар О. С. - Моделювання функціонування і розвитку соціально-економічного стану регіону з урахуванням екологічних факторів, Трофимчук М. І. (2020)
Остропольська Є. В. - Організаційно-правові аспекти функціонування системи оподаткування недержавного пенсійного забезпечення громадян України, Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. (2020)
Яременко Л. М. - Механізм формування фонду оплати праці та напрями його удосконалення (2020)
Рудік Н. М. - Економічний потенціал виробництва льону олійного в Україні (2020)
Киш Л. М. - Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки (2020)
Смирнова С. М. - Наукові засади управління розвитком природно-заповідних територій, Смирнов В. М., Островерха В. О. (2020)
Шира Т. Б. - Формування та розвиток внутрішньогосподарського контролю в системі корпоративної безпеки підприємства (2020)
Галат Л. М. - Плодоовочева складова у формуванні продовольчої безпеки України (2020)
Антоненко І. В. - Мембранні системи як засіб формування дизайну інтер’єрного простору (2019)
Бердинських С. О. - Доцільність вибору графічних засобів у процесі візуалізації дизайн-об’єктів (2019)
Болгарова Н. М. - Методи та програмні засоби оцінки теплового балансу архітектурних об’єктів (2019)
Винничук М. С. - Використання елементів супрематизму у сучасному дизайні, Васильєва О. С., Головчанська Є. О., Шевченко М. П., Колосніченко М. В. (2019)
Гегер А. Д. - Номенклатура елементів композиції візуальних рекурсивних систем (2019)
Гонта В. С. - Необхідність підготовки просторової здатності абітурієнтів (2019)
Кисіль С. С. - Вимоги до дизайну сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель, Сафронова О. О., Шмельова О. Є. (2019)
Коваль Л. М. - Деякі технологічні прийоми застосування світла в мистецтві і дизайні (2019)
Пашкевич К. Л. - Удосконалення параметрів електронних манекенів для сервісних додатків при візуалізації одягу, Колосніченко О. В., Лавренко М. А., Герасименко О. Д., Єжова О. В. (2019)
Прокопов О. В. - Особливості організації простору об'єктів екстремальних видів спорту та їх естетичного сприйняття на прикладі скейт-парків (2019)
Яковлєв М. І. - Деякі положення психології щодо сприйняття площинних шрифтових композицій, Яремчук О. М. (2019)
Безоплатна правова допомога: історія створення та перспективи розвитку (2020)
Валерія Коломієць: Головні досягнення системи БПД у 2019 році (2020)
Олександр Банчук: Класичний суд присяжних в Україні може запрацювати з 2021 року (2020)
Система безоплатної правової допомоги розвиває доступ до медіації (2020)
Законопроєкт про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (2020)
Оголошення про проведення відбору експертів від України до Комітету ООН з прав людини (2020)
Василяка О. - "Ми постійно працюємо над підвищенням обізнаності населення про можливість отримати безоплатну правову допомогу" (2020)
Зустріч Дениса Малюськи із Головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні (2020)
Кружинська Л. В. - Інклюзивне навчання (2020)
Європейський суд з прав людини (2020)
Копиленко О. Л. - Забезпечення прав людини в контексті радіаційного захисту: передумови практичної реалізації, Оніщенко Н. М. (2020)
Патлачук В. Н. - Причини прийняття та основні положення Конституції Польщі 1791 р. (2020)
Січевлюк-Врублевський Т. С. - Суб’єктивна сторона злочину "Службова недбалість" (ст. 367 KK України) в площині судової практики (2020)
Призначення (2020)
Вітаємо з Днем народження! (2020)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у грудні 2019 року (2020)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2020)
Реклама (2020)
Антоненко В. І. - Фразеологічні паралелі німецької та української мов, Павличко О. О. (2019)
Богомолець-Бараш О. М. - "Єврослова” в мовній картині світу українця ХХІ століття (за матеріалами асоціативного експерименту) (2019)
Бочарнікова А. М. - Порівняльний аналіз змістового наповнення експозиції лінгвістичного навчального музею КНУ імені Тараса Шевченка з аналогічними установами світу (2019)
Гайдиш Н. О. - Фонетична інформація в матеріалах для вивчення української мови іноземцями (2019)
Грицина С. В. - Лінгвопоетичні параметри панегірика "Еводія” Г. Бутовича (2019)
Домніч О. В. - Національно-культурний код у лінгвістичній парадигмі знання (2019)
Дудін В. В. - Етапи еволюції сугестивних засобів в арабомовних соціально-політичних статтях (2019)
Карпова К. С. - Слово 2018 року: лінгвістичний вимір (2019)
Колегіна Н. Л. - Суспільно-політична лексика в українських пам’ятках XVIII ст. (на матеріалі "Договорів і постанов прав і вольностей військових” П. Орлика) (2019)
Мазепова О. В. - "Свій” та "чужий” простір у контексті перської системи ввічливості ta’ārof (2019)
Мельник І. О. - Особливості інтерпретації концепту воля у проповідях А. Радивиловського (2019)
Міщинська І. В. - Англомовні соціолектні інваріанти в сучасному українському соціумі (2019)
Мостова С. М. - Дискурс щоденника як наративізація особистого досвіду О. Гончара (2019)
Невинна Ю. П. - Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою (2019)
Підгрушна О. Г. - Асиметрія тлумачень промовистих власних назв у перекладі (на матеріалі англомовних романів Т. Пратчета та їх українських, німецьких, французьких та російських перекладів), Фещенко В. О. (2019)
Пітик К. М. - Еволюція лінгвокультурних концептів у новорічних вітаннях французьких президентів: національні цінності як інструмент маніпуляцій (2019)
Прожогіна І. М. - Лінгводидактичні прийоми ознайомлення з інонаціональними культурними концептами (2019)
Тітяєва Ю. В. - Мікропроменеве рентгенографування як один із найсучасніших прийомів артикуляційних досліджень (2019)
Цзюй Юньшен - Когнітивна лінгвістика в Китаї: нові тенденції розвитку (2019)
Гайдученко С. О. - Управлінські рішення в умовах публічного менеджменту та електронного урядування: лідерський аспект (2019)
Ковач В. О. - Властивості системи регулювання ринку праці (2019)
Дем’яненко О. О. - Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2019)
Николаєва В. І. - Сучасні моделі державного управління в країнах ЄС: досвід імплементації (2019)
Пастух К. В. - Стратегічний підхід до державної регіональної економічної політики в Україні (2019)
Попроцький О. П. - Мотивація як складова управлінського процесу (2019)
Тарабан С. В. - Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні на сучасному етапі (2019)
Лях Ю. І. - Організаційно-правове забезпечення комунікаційних відносин у сфері публічного адміністрування в Україні (2019)
Левченко Н. М. Дацій Н. В. Родченко І. Ю. - Комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами (2019)
Шевчук І. В. - Механізми державного регулювання протидії загрозам національним інтересам України у сфері економічної безпеки (2019)
Пунда О. О. - Розвиток системи митних експертиз в Україні в контексті дотримання вимог Європейського Союзу, Арзянцева Д. А. (2019)
Андрос С. В. - До питання про економічну сутність категорії "інноваційний потенціал компанії", Чан Сі Цо (2019)
Крушинська А. В. - Деякі аспекти вдосконалення управління прибутком підприємств енергетичної галузі в Україні, Бучковська Я. Г. (2019)
Братусь Г. А. - Методологічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності як форми підприємницької активності в інноваційній сфері (2019)
Фасолько Т. М. - Напрями покращення маркетинґової стратегії, Сем’янчук П. М. (2019)
Хандогіна О. В. - Дослідження впливу соціально-економічного розвитку території на якість надання послуг населенню зі збирання та вивезення ТПВ, Мущинська Н. Ю. (2019)
Єлісєєва О. К. - Статистичне оцінювання експорту-імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської області за кількістю найманих працівників у 2015–2018 рр. (2019)
Кулинич О. І. - Метод статистичних рівнянь залежностей: критерії застосування та основні функції, Кулинич Р. О. (2019)
Михайлов В. С. - Взаємодія емпіричної соціології і статистики: військово-соціологічні дослідження, Єфімова В. В. (2019)
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2019)
Університетські наукові записки (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у науковому часопису "Університетські наукові записки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Марков А. В. - Вплив високожирового харчування на стан ясен щурів, Ходаков І. В., Зубачик В. М., Левицький А. П. (2019)
Пупін Т. І. - Розвиток стоматиту у щурів, які отримували високожирові раціони (2019)
Глазунов О. А. - Оцінка предикторів довготривалого ефекту комплексного лікування пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит, Крячкова Л. В., Фесенко Д. В. (2019)
Расулова М. А. - Негативное воздействие соматических патологий на состояние органов и тканей полости рта (2019)
Деньга А. Э. - Метилирование промоторов генов, участвующих в костном метаболизме у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического пародонтита и метаболического синдрома, Бубнов В. В., Шнайдер С. А. (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз результатів застосування заявлених і традиційних незнімних шинуючих ортопедичних конструкцій у пацієнтів без дефекту зубного ряду, що мають генералізований пародонтит у стадії стабілізації за показником KDSB, Борисенко А. В. (2019)
Лещук С. Є. - Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою. Частина 1 (2019)
Naghiyeva S. А. - Treatment of gingivitis in children with type 1 DM: antibiotic or ozone (2019)
Непорожня В. М. - Клінічні фактори ризику нагноєння ран при невогнепальних ушкодженнях м’яких тканин обличчя, Шнайдер С. А. (2019)
Воловар О. С. - Серратіопептидаза в комплексному лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, Крижанівська О. О. (2019)
Рачинский С. В. - Заболеваемость и состояние стоматологической ортопедической помощи у допризывников и военнослужащих Украины (Обзор литературы), Шнайдер С. А., Лабунец В. А., Лабенец О. В., Диева Т. В. (2019)
Бродецький І. С. - Вплив різних видів вірусів на пухлиногенез. Огляд літератури (2019)
Сукманский О. И. - Взаимосвязь слюнных и половых желез, Горохивский В. Н., Шухтина И. Н., Кордонец Е. Л., Суслова О. В., Мохаммед Карим Аль-Серарате, Желизняк Н. А. (2019)
Куцевляк В. І. - Хірургічне лікування дітей з вродженими односторонніми незрощеннями верхньої губи, Любченко О. В., Любченко О. О. (2019)
Daniielian A. - Methodological aspects of projecting environmental energy efficient buildings, Bolharova N. (2019)
Коваль Л. М. - Вплив розвитку штучного освітлення, наукових досліджень властивостей світла та особливостей зорового сприйняття на візуальні мистецтва (2019)
Кривенко О. В. - Формування системного підходу при застосуванні відновлювальних природних ресурсів у висотних біокліматичих будівлях (2019)
Кузнецова I. О. - Основні ідеї прийомів художнього проектування інтер'єрів кінотеатрів в стилі постмодернізм, Корженевич Д. О. (2019)
Лісун І. С. - Перетворення систем під дією навантажень на основі статико-геометричного методу (2019)
Pylypchuk O. - Energy efficiency aspects of coloristic opportunataes of interior space with inclusion of artistic-decorative forms (2019)
Полубок А. П. - Узагальнення художньо-пластичного образу як один із основних прийомів застосування скульптурної пластики в архітектурному середовищі (2019)
Прасол С. І. - Композиції перспективних побудов в творах живопису (2019)
Смирний Д. В. - Дизайн експозиційного приміщення: ергономічний аспект (2019)
Фарзалиев М. - Исследование параметров строения и дизайна азербайджанских национальных платков келагаи, Рамазанова Х., Искендерова Э., Рамазанов А. (2019)
Чупріна Н. В. - Еволюція дизайну блузок жіночих в етнічному стилі, Головчанська Є. О., Винничук М. С., Слітюк О. О., Колосніченко М. В. (2019)
Білошицька Н. І. - Просторове планування території Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Татарченко Г. О., Білошицький М. В. (2019)
Блінова Н. К. - Особливості технології очистки поверхневих стічних вод з територій підприємств азотної промисловості, Мохонько В. І. (2019)
Галич В. А. - Тривимірна задача теорії пружності для тришарових пластин (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського