Коцаренко В. Ф. - До історії будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці 1865– 1869 рр (2019)
Молчанов В. Б. - Роль місцевого самоврядування в усуненні проявів монополізму в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Рубан М. Ю. - Нереалізований проект будівництва Слов’янської дитячої залізниці імені Петра Кривоноса 1936–1939 рр., Бака Б. О. (2019)
Свердлов В. Б. - "Залізничник Донбасу" – легендарне періодичне видання Донецької залізниці: до 85-річчя заснування газети, Рубан М. Ю., Машков В. С. (2019)
Стуканова Ю. Р. - Жіночий досвід виживання в роки Другої світової війни (на матеріалі автобіографії актриси театру Віри Слаболицької), Рибалка П. С. (2019)
Сутковий В.Л. - Артемівський міський драматичний театр: сторінки післявоєнної історії (друга пол. 40-х рр. ХХ ст.) (2019)
Титаренко О. О. - Чинники захворюваності та смертності населення промислових центрів Східної України в повоєнний період (2019)
Демидович А. В. - Духовные святыни г. Барановичи (2019)
Кадыркулова А. С. - Роль ведийской культуры в современном мире (2019)
Кашкараева Ч. К. - Региональная безопасность в Центральной Азии и Шанхайская Организация сотрудничества (2019)
Кольбаева А. А. - Проблемы радикализации стран Центральной Азии на примере Кыргызстана (2019)
Kontsur V. V. - The English King Richard III: an attempt of an objective view of the historical figure, Tymchenkо N. V. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Bondarenko Ya. S. - Вayesian approach to landing page testing, Kravchenko S. V. (2019)
Білозьоров В. Є. - Нейромережевий підхід для моделювання цін на ринку дорогоцінних металів, Івлев А. С. (2019)
Бойко Л. Т. - Алгоритм побудови прямого та оберненого оператора реального процесу, Конончук А. А. (2019)
Варех Н. В. - Дослідження асимптотичної поведінки розв'язків одного класу систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу, Козакова Н. Л., Лаврентьєва А. О. (2019)
Волошко В. Л. - Щодо розв'язування крайової задачі теорії пластин для областей складної форми, Петулько М. П. (2019)
Гарт Л. Л. - Порівняльний аналіз алгоритмів розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма другого роду у середовищі Matlab, Васенін М. О., Балейко Н. В. (2019)
Гарт Л. Л. - Про обчислювальні аспекти реалізації різницевих схем розв'язання задачі Діріхле для еліптичного рівняння з мішаними похідними, Лобанцева Н. А. (2019)
Городецкий В. Г. - Ідентифікація моделі гідроімпульсної системи з періодичною зовнішньою дією (2019)
Гук Н. А. - Аналіз структури сайта за допомогою web-графа, Диханов С. В., Сірик С. Ф. (2019)
Єфремов С. М. - Оптимізація розрахунку гістограми напрямлених градієнтів для розпізнавання зображення, Зайцева Т. А. (2019)
Кісельова О. М. - Розв'язання двоетапної неперервно-дискретної задачі оптимального розбиття-розподілу з нечіткими параметрами, Притоманова О. М., Дзюба С. В., Падалко В. Г. (2019)
Кісельова О. М. - Побудова мультиплікативно зваженої діаграми Вороного з нечіткими параметрами, Притоманова О. М., Дзюба С. В., Падалко В. Г. (2019)
Косенко Є. В. - Про екстремальну задачу ідентифікації властивостей сегнетоелектриків, Шевельова А. Є. (2019)
Nakonechnaya T. - Тhe cyclic inequality of N. P. Korneichuk and it's generalization (2019)
Сердюк М. Є. - Aвтоматична колоризація цифрових напівтонових зображень з використанням нейронних мереж, Сірик С. Ф., Сокол О. О. (2019)
Тонкошкур І. С. - Моделювання процесів тепломасообміну в плівкових течіях нелінійно-в'язкої рідини (2019)
Тонкошкур І. С. - Моделювання гравітаційних течій в'язкопластичної рідини по конічній поверхні, Калініченко К. В. (2019)
Турчина В. А. - Использование прогнозных значений в промежуточных точках при прогнозировании хаотических временных рядов на много шагов вперед, Березин В. В. (2019)
Турчина В. А. - Застосування алгоритму Форда-Фалкерсона для виявлення надлишкової iнформації, Гулько К. П. (2019)
Волошко В. Л. - Кафедрi обчислювальної математики та математич-ної кібернетики ДНУ 60 років (2019)
Від редакції (2019)
Добрянська Л. О. - Інноваційна етномузикологічна діяльність ПНДЛМЕ та КМФ упродовж 1990–2004 років: наукові студії (2019)
Луканюк Б. С. - Причинки до біографії Климента Квітки: Так коли Климент Квітка побував у Кукавці? (2019)
Ярмола В. С. - Мандрівні музиканти Західного Полісся: штрихи до портрета лірника Івана Власюка (2019)
Габісоніа Т. - Авторські компетенції усної традиції в грузинській етнічній музиці (2019)
Горак Я. Р. - Історія видання наукової спадщини Філарета Колесси в 50-х–70-х роках ХХ століття (2019)
Лукашенко Л. В. - Практика народно-виконавська: програма (2019)
Дмитриченко Є. О. - Поширення народних аерофонів на території Центральної та Лівобережної України: результати аматорських польових досліджень (2019)
Лукашенко Л. В. - Рецензія на видання: "Народна музика Рівненського Полісся у записах Віктора Ковальчука" (2019)
Пеліна Г. О. - Рецензія на видання: "Народна вокальна творчість Львівщини" (2019)
Федун І. Й. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких" (2019)
Мотрук Н. А. - Перша конференція молодих дослідників народної музики (2019)
Попович Х. Я. - Рогатинський гастрономічно-весільний фестиваль "Спечу тобі долю" (2019)
Хроніка '18 (2019)
Додатки 1-2 до статті Л. Добрянської (2019)
Додаток 3 до статті Я. Горака (2019)
Рибалко Л. М. - Упровадження інноваційних підходів до навчання – шлях модернізації змісту освіти (2016)
Михайлишин Р. І. - Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект (2016)
Яремчук Н. Я. - Формування міжособистісної довіри у студентів ВНЗ в умовах освітнього середовища (2016)
Деленко В. Б. - Дефінція "толерантності" як наукова проблема (2016)
Тюпіна О. Г. - Інклюзивне навчання в системі сучасної загальної освіти, Бородавко Л. А. (2016)
Лозинська С. В. - Основні засади перспективності і наступності дошкільної та початкової ланок освіти, Проц М. О. (2016)
Братко М. В. - Управління підготовкою майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів в освітньому середовищі університетського коледжу (2016)
Кос О. І. - Прикладання методу "позитивна психотерапія" у формуванні професійних якостей майбутніх педагогів (2016)
Ковальчук В. М. - Педагогічна техніка вчителя (2016)
Щербакова Н. М. - Готовність учителя до формування культури поведінки учнів (2016)
Олійник М. І. - Формування академічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Жаркова Р. Є. - Особливості співпраці вчителя з літературно обдарованою дитиною в системі початкової освіти (2016)
Гайдук С. Є. - Сучасні методи навчання англійської мови учнів початкової школи (2016)
Соболь О. О. - Творчість як основний чинник становлення особистості: початкова школа в умовах євроінтеграції, Шило С. О. (2016)
Грона Н. В. - Конструктивно-творчі завдання як засіб формування текстологічних умінь майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Вихрущ В. О. - Педагогічні умови формування професійного статусу майбутнього вчителя початкової школи в умовах навчання у ВНЗ: формулювання проблеми (2016)
Деркач Ю. Я. - Практичні аспекти підготовки учителів початкової школи до використання активних методів навчання у професійній діяльності (2016)
Нос Л. С. - Підготовка майбутніхучителів англійської мови для початкової школи в контексті сучасних вимог (2016)
Лосєва О. Ю. - Особливості навчання іноземної мови у початкових школах США (2016)
Сливка Л. В. - Культурно-просвітницька та науково-педагогічна діяльність громадських інституцій Польщі в контексті здоров'я-збережувального виховання дітей та молоді (2016)
Stawiak-Ososińska M. - Female teacher education in the private teacher trainingcollege in mariówka opoczyńska between 1921 and 1936 (outline of issues), Snoch I. (2016)
Когут Н. М. - Використання методу "Storytelling" у навчанні іноземної мови молодших школярів у німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та Україна (2016)
Задунайська Ю. В. - Використання технологій інтерактивного навчання іноземних мов у підготовці вчителя початкової школи (2016)
Гавриленко Т. Л. - Розвиток початкової освіти в Україні в середині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.: організаційний аспект (2016)
Смолюк С. В. - Формування розвивального середовища в початковій школі України у 70-х роках XX ст. (2016)
Сурмяк Ю. Р. - Василь Сухомлинський про роль освіти у формуванні культури здоров’я школярів, Кудрик Л. Г. (2016)
Ковалишин О. І. - Освітньо-просвітницька діяльність Літературного товариства імені Шевченка (1873–1892 рр) (2016)
Хома О. М. - Навчання української мови як рідної в першому класі (2016)
Компаній О. В. - Розвиток умінь переказу з позиції наступності на завершальному етапі мовної початкової освіти (2016)
Ябурова О. В. - Навчання молодших школярів аудіюванню англійського мовлення із залученням комп’ютерних технологій (2016)
Кобилецька Л. В. - Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової загальнокультурного розвитку молодших школярів (2016)
Подановська Г. В. - Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів (2016)
Лущинська О. В. - Використання мовленнєвх ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення, Ростикус Н. П. (2016)
Сірант Н. П. - Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі, Кисіль Н. М. (2016)
Boiko H. O. - The use of modern technologies at English lessons at primary school, Gulyajgorodska O. M. (2016)
Щербакова К. Й. - Технології забезпечення соціально-духовного здоров’я дитини, Макаренко Л. В. (2016)
Бондаренко Ю. А. - Методологічні підходи до вивчення рівня досягнень у музичній діяльності дошкільників зі зниженим зором (2016)
Керик О. Є. - Психолого-педагогічні умови використання гри в корекції роботі з дітьми, які мають вади мовлення (2016)
Chrost S. - Selected children’s emotional deficits and fable therapy (2016)
Орищин Х. І. - Інклюзивна освіта у Львові: сучасний стан (2016)
Розвадовська Т. В. - Просвітницька робота соціального педагога як складова успішної інтеграції дітей з аутизмом у соціум (2016)
Варецька О. В. - Коучинг як технологія розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Шлюз Б. - Дитина з ускладненою інвалідністю в сім'ї. Дослідження випадку (2016)
Верхоляк М. Р. - Вплив родини на формування готовності дітей з порушеннями розвитку до навчання в освітніх закладах різного типу (2016)
Заплатинська А. Б. - Адміністративно-правові засади впровадження інклюзивної форми навчання в систему початкової освіти України, Готвянська І. В. (2016)
Пантюк Т. І. - Проблема підготовки до школи дітей з особливими потребами (2016)
Журба Т. А. - Активізація мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення (2016)
Глоба О. П. - Сучасні технології в системі надання корекційно-реабілітаційних послуг (2016)
Перхун Л. В. - Досвід французьких реформ на шляху до інклюзії (2016)
Голиков А - Эвристики концепта "социальная активность" в интерпретации Елены Якубы: взгляд из социологии знания и 2019 года (2019)
Дейнеко О. - Реформа децентралізації в оцінках лідерів об'єднаних територіальних громад: нові виміри соціальної суб'єктності, Білокопитов Д., Філіппова О. (2019)
Чаплик М. - Участь криміналітету в гібридній війні: погляд крізь призму українських реалій (2019)
Musiyezdov O. - Ukrainian emigration in Poland: from "earners” to highly qualified specialists (2019)
Руссу Д. - Автостоп як альтернативна система просторової мобільності (2019)
Єгорченков В. О. - Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 "Природне і штучне освітлення", Коваль Л. М., Радомцев Д. О., Сергейчук О. В. (2019)
Кулінко Є. О. - Методика діагностування свердловин ґрунтових теплових насосів на предмет теплового потенціалу в залежності від типу ґрунту, Скочко В. І., Погосов О. Г. (2019)
Basok B. - Analysis of the application of combined solar-assisted accumulation ground source heat pump system for heat supply of the building, Nedbailo A., Tutova O., Tkachenko М., Bozhko I. (2019)
Сорокова Н. М. - Математичне моделювання динаміки сушіння біомаси, Кольчик Ю. М. (2019)
Gumen O. - Projection of phase composition of lowcost titanium alloy welded joints by finite element mathematical modeling method, Selina I., Selin R. (2019)
Тимофєєв М. В. - Теплотехнічні показники збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR, Шамріна Г. В., Хохрякова Д. О. (2019)
Шаповал С. П. - Ексергетичні та енергетичні характеристики комбінованого геліовікна з вбудованим теплообмінником, Желих В. М., Шепітчак В. Б. (2019)
Венгрин І. І. - Інтенсивність сонячної радіації у місті Львові, Шаповал С. П. (2019)
Гламаздін П. М. - Перспективні конструкції водогрійних котлів великої потужності для систем централізованого теплопостачання., Гламаздін Д. П., Шварценбергер Р. (2019)
Копасова Г. В. - Деякі аспекти визначення рівня освітленості криволінійних поверхонь від точкових джерел, Скочко В. І., Кожедуб С. А. (2019)
Приймак О. В. - Експериментальна оцінка мікроклімату приміщення, що опалюється комбінованим використанням електричного випромінювача та секційного опалювального приладу, Вєселвський М., Очеретянко М. Д. (2019)
Андропова О. В. - Моделювання тіньової маски світлопрорізу методом перетворення простору (2019)
Козак Ю. В. - Отримання взаємозамінних відбивачів при заданій поверхні відбитих променів в архітектурній акустиці (2019)
Коваль Л. М. - Специфіка дизайну систем розсіяного освітлення приміщень на основі світлодіодів (2019)
Гламаздін П. М. - Експериментальне дослідження тепловіддачі опалювальних приладів з екструдованих алюмінієвих секцій, Пасічник П. О. (2019)
Гетун Г. В. - Вплив повітрообміну в приміщеннях на енергоефективність багатоквартирних житлових будинків, Кошева В. О., Гамоцький Р. О., Гончаренко А. В. (2019)
Гламаздін П. М. - Перспективи використання досвіду Ізраїлю в сонячному гарячому водопостачанні в Україні, Кірєєв Е. (2019)
Кузьменко О. В. - Дослідження ролі інформаційних технологій у забезпеченні інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку країни, Касаєва Ю. В. (2019)
Олешко А. А. - Інформаційно-комунікаційні технології та людський розвиток, Гороховець Є. В. (2019)
Опенько І. А. - Кореляційний аналіз впливу форми власності земель лісогосподарського призначення на їх ефективне використання: європейський досвід (2019)
Крикун Т. І. - Пріоритети формування бюджетної політики (2019)
Швайко М. Л. - Особливості податкової політики України у сучасних умовах (2019)
Радіонов Ю. Д. - Видатки бюджету у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку країни (2019)
Денисенко М. П. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності середовища, Повзун Д. І. (2019)
Козяр Н. О. - Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України (2019)
Ситник Г. П. - Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління (2019)
Міщенко Д. А. - Розвиток інституційного механізму державної підтримки аграрного сектору України (2019)
Биркович Т. І. - Актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів, Биркович В. І., Кабанець О. С. (2019)
Сіцінська М. В. - Проблемні питання у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, Ярмолинська І. В. (2019)
Борис О. П. - Експертний аналіз результатів соціологічного дослідження щодо оцінки стану цивільного захисту в Україні (2019)
Усаченко О. О. - Сутність та елементна структура оборонної промисловості України (2019)
Крилова І. І. - Лібералізація сфери послуг водопостачання та водовідведення (2019)
Юзькова О. І. - Особливості сервісно-орієнтованого підходу у формуванні інноваційного лідерства в державному управлінні в Україні (2019)
Черняк М. Є. - Закордонний досвід реалізації реформ у сфері модернізації системи регіонального управління (2019)
Прав Р. Ю. - Інноваційні методи реалізації державної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам (2019)
Іщенко А. М. - Особливості вимірювання стану розвитку електронного урядування для регіонів України (2019)
Фетіщенко Є. М. - Міжнародний досвід планування видатків державного бюджету та можливості його використання в Україні (2019)
Капелюшний С. А. - Роль державного регулювання у формуванні системи професійного розвитку молодшого керівного складу національної гвардії України: обгрунтування шляхів удосконалення (2019)
Алакшин Е. М. - Спиновая кинетика жидкого 3Не в системе аэрогель–наночастицы DyF3, Кондратьева Е. И., Кузьмин В. В., Сафиуллин К. Р., Станиславовас А. А., Долгоруков Г. А., Клочков А. В., Тагиров М. С. (2019)
Scott T. C. - Resolving the puzzle of sound propagation in liquid helium at low temperatures, Zloshchastiev K. G. (2019)
Бирченко А. П. - Cтимулированное эхо и диффузионные процессы в 3Не, адсорбированном наноструктурным материалом МСМ-41, Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Сопельник Я. Ю. (2019)
Терехов А. В. - Магнитное упорядочение и особенности его сосуществования со сверхпроводимостью в Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4, Золочевский И. В., Ищенко Л. А., Блудов А. Н., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2019)
Nashaat M. - Microwave induced tunable subharmonic steps in superconductor–ferromagnet–superconductor Josephson junction, Shukrinov Yu. M., Irie A., Ellithi A. Y., El Sherbini Th. M. (2019)
Babanlı A. M. - Magnetoresistance of electrons in diluted magnetic semiconductor Volcano ring (2019)
Киреев В. Е. - Локализованные магнитные неоднородности в антиферромагнетике с системой дислокаций, Иванов Б. А. (2019)
Муртазаев А. К. - Фазовые переходы в модели Изинга на треугольной решетке с различными значениями межслойного обменного взаимодействия, Рамазанов М. К., Бадиев М. К. (2019)
Сивоконь В. Е. - Плавление двумерных электронных кристаллов в узких каналах, Шарапова И. В. (2019)
Аббасов И. И. - Концентрационные зависимости электропроводности и эффекта Холла монокристаллов CexSn1–xSe, Исмаилов Ш. С., Гусейнов Дж. И., Абдурахманова В. А. (2019)
Dalakova N. V. - Conductivity of pressed powders of chromium dioxide with spin-dependent electron tunneling: the effect of thickness and composition of dielectric layers, Beliayev E. Yu., Bludov A. N., Horielyi V. A., Osmolowskaya O. M., Osmolowsky M. G. (2019)
Strzhemechny M. A. - Heat capacity of molecular solids: the special case of cryocrystals, Krivchikov A. I., Jeżowski A. (2019)
Солодовник А. А. - Структурные превращения в сплавах N2–Kr, Мисько-Крутик Н. С. (2019)
Русакова А. В. - Низкотемпературные особенности микромеханических свойств полистирола, Фоменко Л. С., Лубенец С. В., Нацик В. Д. (2019)
Павелків Р. В. - Рефлексія як механізм особистісно-професійного становлення майбутніх вчителів (2019)
Артемова О. І. - Соціально-психологічні чинники входження молоді у субкультурний простір (2019)
Бабій М. Ф. - Розвиток інтелектуальних здібностей у процесі навчально-ігрової взаємодії (2019)
Безлюна В. І. - Психологічний аналіз стратегій міжособистісної взаємодії підлітків, Осьмак Л. П. (2019)
Богач О. В. - Психологічні передумови порушення академічної доброчесності у студентській спільноті, Кіршо С. М. (2019)
Волинець Н. В. - Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників та фахівців інших професійних спільнот в залежності від стажу роботи (2019)
Вронська В. М. - Особливості психологічної компетентності медичної сестри дошкільного навчального закладу (2019)
Главінська О. Д. - Усвідомлення майбутніми психологами професійної належності, Новік Л. О. (2019)
Дерев'янко Н. З. - Роль інклюзивного освітнього середовища для розвитку про соціальної поведінки підлітків (2019)
Джеджера К. В. - Комунікативні уміння як чинник конкурентоспроможності майбутнього вихователя (2019)
Джеджера О. В. - Емоційне переживання як детермінуючий чинник результативності навчальної діяльності студентів (2019)
Журавльова Л. П. - Динаміка ціннісно-смислової сфери учасників субкультур, Мужанова Н. В. (2019)
Злагодух В. В. - Психологічні особливості самоставлення у підлітків з проявами віктимної поведінки, Буняк А. С. (2019)
Ivashkevych E. - The diagnostics of the development of social intelligence of the person using proverbs and sayings, Yatsjuryk A. (2019)
Ічанська О. М. - Особливості емпатії студентів-психологів на різних етапах професійної підготовки, Гірчук О. В. (2019)
Камінська О. В. - Динаміка ціннісних орієнтацій студентів-психологів під час навчання у ЗВО, Дружиніна І. А. (2019)
Камшеко К. І. - Теоретична модель суб'єктивного благополуччя гомосексуальної особистості (2019)
Каряка І. В. - Гендерні ознаки прояву стресостійкості працівників авіаційних організацій (2019)
Кириченко В. В. - Інваріантна модель фахових компетентностей державного службовця (2019)
Корчакова Н. В. - Психологічні механізми вікової генези просоціальності особистості (2019)
Коць М. О. - Специфіка діагностики особистісної сфери підлітків з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2019)
Кравченко С. І. - Трактування явищ суспільної єдності в сучасній психології (2019)
Крижановська З. Ю. - Мотиваційний компонент самореалізації в спортивній діяльності, Мірченко С. (2019)
Кулакова Л. М. - Гідність та мораль: філософсько-психологічний зміст, Кулаков Р. С. (2019)
Литвиненко С. А. - Психотерапія дітей та підлітків: традиції та сучасні підходи, Ямницький В. М. (2019)
Магдисюк Л. І. - Міжособистісне спілкування та його вплив на функціонування осіб пізньої зрілості, Павлова Б. В., Пасічко В. В. (2019)
Магдисюк Л. І. - Психологічні особливості виникнення тривожності у безробітних, Рубцова І. О. (2019)
Маслова В. А. - Соціально-психологічні чинники забезпечення саморегуляції емоційних станів менеджерів освіти (2019)
Михальчук Н. О. - Психологічні особливості корекції психомоторних розладів у хворих із ішемічним інсультом, Примачок Л. Л. (2019)
Мушкета Р. - Педагогічні впливи у спортивних неформальних угрупуваннях як метод соціалізації молоді, Кіндрат П. В., Демчук О. О. (2019)
Назаревич В. В. - Остракізовані ознаки аутоагресивної поведінки підлітків, Пʼясецька О. В. (2019)
Павелків В. Р. - Зміна рівня вираженості особистості деструкцій у представників молодіжних субкультур після впровадження превентивно-корекційної роботи (2019)
Подкопаєва Ю. В. - Умови формування та трансформації самоставлення у дітей і підлітків, Гірчук О. В. (2019)
Рудь Г. В. - Дослідження феномену прокрастинації в юнацькому віці (2019)
Сечейко О. В. - Динаміка прогнозування персонального професійного майбутнього студентами-психологами (2019)
Скрипка А. І. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження ставлення підлітків до учасників булінгу (на прикладі учнів військового ліцею) (2019)
Созонюк О. С. - Методологічні основи структурно-функціональної моделі психологічної культури вчителя початкової школи (2019)
Сторож О. В. - Теоретичний аналіз етапів творчої соціалізації особистості (2019)
Трибулькевич К. Г. - Молодіжні організації та субкультури в українській незалежній державі: потенціал впливу на становлення особистості студентського лідера (2019)
Хомич І. С. - Особливості соціально-психологічної компетентності молодших школярів у сфері нормовідповідності власної поведінки (2019)
Шевченко Р. П. - Субдепрессивное состояние у студентов высших учебных заведений специальности морского и речного транспорта (2019)
Яцина О. Ф. - Практики батьківства і "не-батьківства": реалії постмодерної соціальності (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Белецька А. В. - Емоційний контент в новинному продукті інтернет-медіа України у часи пост-правди, Рождественська В. (2019)
Будівська Г. Й. - Професіоналізм журналістів та професійні стандарти:теоретичні аспекти та інтерпретація медіафахівців (2019)
Захарченко А. П. - Модернізація журналістської освіти:позиції студентів та роботодавців, Петренко-Лисак А. О. (2019)
Мелещенко О. К. - Замітка у пресовій і фотожурналістиці (2019)
Хворостина О. В. - Структурні моделі трансмедійних проєктів у журналістиці (2019)
Мірошниченко П. В. - Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіаринку (2019)
Астапцева Х. А. - Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети "Новий Час" (1935-1939 рр.) (2019)
Пересада В. Г. - Роль партійної преси у виборчому процесі та політичній комунікації (на прикладі парламентської кампанії 2012 року) (2019)
Хамедова О. А. - Неопатріархатний проєкт націоналістичної преси 1920-1930-х років (2019)
Яремчук О. Л. - Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота) (2019)
Козак С. Б. - Іван Багряний – редактор і автор часопису "Українські вісті" (1945–1963) (2019)
Підлуцький О. Г. - Познайомити з Особистістю (Рецензія на: Воронова М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : "ЛАТ&К", 2019. 312 с.) (2019)
Зоря А. І. - Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання "Радіо Свобода") (2019)
Никончук А. В. - Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі річного звіту банку PKO BP) (2019)
Рикичина Т. С. - Корпоративні медіа в бізнесі як канал внутрішнього маркетингу (2019)
Бутенко В. М. - Фактори розвитку сонячної електроенергетики в Україні, Байдала В. В., Козирська Т. О. (2019)
Зборовська О. М. - Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства, Красовська О. Ю. (2019)
Волкова О. Г. - Вплив кредитних спілок України на фінанси домогосподарств (2019)
Разумова Г. В. - Принципи регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Ткачук Т. М. - Експорт промоушн туристичного бренду України в умовах євроінтеграції (2019)
Коновченко В. В. - Бюджет як соціально-економічний інститут: інституційні характеристики (2019)
Борис О. П. - Науковий підхід визначення пріоритетних напрямів державного регулювання цивільного захисту на основі експертної оцінки (2019)
Усаченко О. О. - Особливості регулювання адміністративно-правових відносин у сфері оборонної промисловості (2019)
Вавренюк С. А. - Організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою України (2019)
Палюх В. В. - Механізми формування наукової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання (2019)
Борозенець М. І. - Тенденції формування міського транспортного середовища в Україні (2019)
Гайдай В. І. - Механізми державного регулювання пдфо в умовах децентралізації влади в Україні (2019)
Савельєва І. В. - Розвиток круїзного туризму в умовах використання методики смарт-спеціалізації Одеської області (2019)
Vyshnevska O. D. - Modeling of the distribution of the vessels' time budget under long-term freight contracts within conditions of uncertainty, Vyshnevskyi D. O., Onyshchenko S. P. (2019)
Andrievska V. O. - Identification of creation and development projects of logistic systems, Bondar A. V., Onyshchenko S. P. (2019)
Щербина В. В. - Оцінка ефективності складської логістики підприємств, Борщенко О. В. (2019)
Прихно Ю. Є. - Проекти логістичних систем (2019)
Ширяєва Л. В. - Дослідження ефективності реформування портів України на умовах концесії, Афанасьєва О. К., Кожухар І. М. (2019)
Наврозова Ю. О. - Інноваційно-інвестиційна активність морських портових операторів, Усатенко А. С., Нікола Т. В. (2019)
Гребенник Н. Г. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу портового оператора, Старіков В. В. (2019)
Коваленко Н. Н. - Об одном подходе к систематизации стратегий развития организации (2019)
Matviienko M. V. - The financial aspect of revenue management at the hospitality business (2019)
Правила подання наукових статей до опублікування (2019)
Архіпов О. В. - Параметричний підхід до моделювання диска автомобільного колеса, Єрмакова О. А., Дзюба В. В. (2019)
Аушева Н. М. - Формування ортогональних сіток на основі фундаментального сплайну, Демчишин А. А. (2019)
Бадаєв Ю. І. - Геометричне моделювання складних об’єктів на основі політочкових відображень відрізків прямих, Сидоренко Ю. В. (2019)
Ботвіновська С. І. - Конхоідальне перетворення, як приклад активного перетворення координат при дискретному моделюванні поверхонь (2019)
Браилов А. Ю. - Алгоритм расчета параметров недоступной точки объекта, Панченко В. И. (2019)
Бугайов В. І. - Комплексний аксонометро-ортогональний кресленик (2019)
Ванін В. В. - Деякі геометричні аспекти класифікації дискових робочих органів грунтообробних знарядь, Вірченко Г. А., Яблонський П. М. (2019)
Ванін В. В. - Недоліки та переваги автоматизованих систем контролю ресурсів, Залевська О. В., Горбатенко К. В., Спірінцев Д. В. (2019)
Верещага В. М. - Аналіз неперервних методів інтерполяції та апроксимації плоских кривих, Павленко О. М. Балюба І. Г., Пахаренко В. О. (2019)
Гавриленко Е. А. - Назначение характеристик в точках обвода с монотонным изменением кривизны, Холодняк Ю. В., Ивженко А. В., Найдыш А. В. (2019)
Грицина Н. І. - Застосування комп’ютерно-орієнтованих методичних підходів викладання дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка", Грицина І. М. (2019)
Еремеев В. С. - Математическая модель колебаний в цепочке физических осцилляторов, Самойлов В. В. (2019)
Зданевич В. А. - Визначення оптимального кута нахилу плоского сонячного колектору залежно від його орієнтації та вірогідності сонячного сяяння, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2019)
Іванов Є. М. - Удосконалення побудови креслеників черв’чних зубчастих передач в пакеті Autodesk Inventor, Іванов О. Є., Козінчук С. Я., Саєнко В. О. (2019)
Караєв О. Г. - Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур, Матковський О. І., Кольцов М. П., Рубцов М. О. (2019)
Ковальов С. М. - Наочна геометрична модель силового поля з двома точковими джерелами енергії, Мостовенко Ол-др В. (2019)
Соболь О. М. - Геометрична інтерпретація моделі покриття заданих областей з урахуванням обмежень спеціального виду, Кравців С. Я., Данілін О. М. (2019)
Касім Г. Ю. - Перейменування в топонімії Одещини як наслідок декомунізації: результати й проблеми (2019)
Колесник В. О. - Відтопонімні прізвища болгар півдня України (2019)
Дмитрієв С. В. - Місце сленгових номінацій особи у лексико-семантичній парадигмі української лінгвосвідомості (2019)
Мінкевич Е. Е. - Неозапозичення – назви осіб у сучасних ЗМІ: семантика та функції (2019)
Новак О. М. - Семантична структура лексем-когнатів воля / воља в українській та сербській мовах (2019)
Тожиєва В. В. - Афіксація як спосіб термінотворення метамови лінгвістики в середньопольську та новопольську добу (2019)
Шацька М. Ф. - Семантична динаміка нульового квантифікатора в російській мові (2019)
Ярмак В. І. - Перекладацькі рішення в інтерпретації сербського художнього дискурсу білоруською мовою (2019)
Баландіна Н. Ф. - Польсько-українська пісня "Hej, sokoly!”: соціально-історичні контексти та смислові домінанти (2019)
Voytseva O. A. - Linguistic markers of auto- and heterostereotypes in a literary text (2019)
Илиев Ив. Г. - Още по въпроса за произхода на шикирлийци и някои други украински българи (2019)
Jolanta Kur-Kononowicz - Z rozwazan nad symbolika ziol w idiostylu sergiusza jesienina (2019)
Ewelina Lechocka - Nazwy gatunkow kwiatow w piesniach ludowych z warmii i mazur (2019)
Artur Malinowski - Adam mickiewicz: tozsamosc na pograniczu kultur (2019)
Малиновський А. Т. - Гостинність в українській літературі першої половини ХIХ століття: ритуал – антропологічна модель – культурна універсалі (2019)
Яковлєва О. В. - Гендерний стереотип фемінності в контексті ритуалів на різдвяні свята в українській традиційній культурі (2019)
Адоньєв Є. О. - Техніка утворення точкових рівнянь Б-поверхонь за допомогою геометричних БН-матриць, Найдиш А. В., Верещага В. М. (2020)
Верещага В. М. - Геометричний спосіб інтерполяції точкового поліному у параметричній формі, Павленко О. М., Адоньєв Є. О., Рубцов М.О. (2020)
Комяк В. М. - Варіантне моделювання евакуації людей з висотних будівель у разі виникнення надзвичайної ситуації , Кязімов К. Т. (2020)
Кресан Т. А. - Згинання однопорожнинного гіперболоїда обертання зміною радіуса горлової лінії, Пилипака С. Ф., Несвідомін А. В., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2020)
Куценко Л. М. - Модель розкриття чотириланкової стержневої конструкції з рухомою точкою відліку, Семків О. М., Запольський Л. Л. (2020)
Міщенко О. М. - Геометричне моделювання дискретно представлених поверхонь для визначення оптимальних траєкторій транспортних сполучень, Магалов А. М., Плоский В. О., Скочко В. І. (2020)
Орел Ю. М. - Побудова спеціальних цільових функцій при оптимізації геометричних моделей систем водопостачання, Чернишев Д. О., Плоский В. О., Скочко В. І. (2020)
Пилипака С. Ф. - Утворення ізотропних ліній та мінімальних поверхонь на основі уявної плоскої лінії із сталою комплексною величиною кривини, Муквич М. М., Федорина Т. П., Козаченко Н. В., Клюєва К. С. (2020)
Подкоритов А. Н. - Геометричне моделювання спряження поверхонь методом нормалей, Ісмаілова Н. П., Олійник Н. В., Трушков Г. В. (2020)
Потапов В. О. - Комплексне моделювання інфрачервоного жарення м’ясних порційних напівфабрикатів, Федак Н. В., Костенко С. М. (2020)
Протасов Р. B. - Синтез зубчатых и цепных передач с эволютным профилем и их моделирование в CAD-системах, Андриенко С. В., Устиненко А. В. (2020)
Сидоренко Ю. В. - Візуалізація об’єктів політочкових переворень за допомогою інтерполяційної функції Гауса, Шалденко О. В. (2020)
Соболь О. М. - Модель максимального покриття заданої області з урахуванням обмежень спеціального виду, Кравців С. Я., Стельмах О. А., Ляшевська О. І. (2020)
Спиринцев Д. В. - Алгоритм коррекции аномальных точек в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров, Найдыш А. В., Лебедев В. О., Спиринцев В. В. (2020)
Холодняк Ю. В. - Моделирование участка пространственной монотонной кривой линии, Гавриленко Е. А., Ивженко А. В., Найдыш А. В. (2020)
Черніков О. В. - Використання AUTODESK INVENTOR API та мови програмування Visual Basic для опрацювання параметрів моделі (на прикладі зубчастих коліс), Рагулін В. М., Черепанова Н. В., Калюжна Н. Є. (2020)
Shapovalova S. I. - Rate increase of the objects classification on the convolutional neural networks with the self-organization maps implementation, Moskalenko Yu. V. (2020)
Подгорна А. А. - "Дитяча чума": віспа в Європі ХVІ-ХVІІІ ст. та перші спроби боротьби з нею на Полтавщині (2019)
Власенко В. М. - До біографії Амета Озенбашли, Бондаренко М. О. (2019)
Бажан О. Г. - Михайло Тимофєєв. Силует чекіста на фоні епохи Великого терору, Золотарьов В.А. (2019)
Оліцький В. О. - Вшанування пам’яті Петра Калнишевського в Україні (2019)
Зякун А. І. - Викладання національної історії у вищих навчальних закладах України: формування нового змісту (2019)
Гончаренко А. В. - Проблема обмеження морських озброєнь у зовнішній політиці США на початку 20-х рр. ХХ ст. (2019)
Король В. М. - Залізничні училища Сумщини у період відбудови економіки (1943-1950 рр.), Слюсарева Є. О. (2019)
Кирилюк Є. М. - Інституційно-інвестиційні детермінанти розвитку світової господарської системи в умовах постіндустріальних змін (2019)
Омельчук В. О. - Зміна показників доступності житла для громадян України у 2018—2019 рр. (2019)
Кирилов Ю. Є. - Інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Грановська В. Г. (2019)
Карасьова Н. А. - Креативні індустрії як джерело зростання експорту (2019)
Роскладка Н. О. - Технології персоналізації послуг у туризмі (2019)
Чужиков А. В. - Реалізації медійної політики ЄС: економіко-правові механізми та інструменти, Чужиков В. І. (2019)
Соломатіна Т. В. - Стратегічний фінансовий потенціал формування капіталу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки, Сєрєбряк К. І. (2019)
Khalatur S. - Improvement of business activity management of agricultural enterprise as a factor for innovation-investment development of agricultural production, Dubovych O., Kurchenko Yu. (2019)
Юдіна С. В. - Ключові проблеми та міжнародний досвід функціонування механізму накопичення фінансових ресурсів домогосподарств, Галаганов В. О., Боровець І. С. (2019)
Кужелєв М. О. - Теоретичні аспекти управління кредитоспроможністю підприємства, Ковальова К. В. (2019)
Денисенко М. П. - Заходи покращання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання, Гришко А. М. (2019)
Шаманська О. І. - Стратегічне управління персоналом підприємства в сучасних умовах (2019)
Бачинська М. В. - Сучасні тенденції міграційної активності населення Карпатського регіону, Бараняк І. Є. (2019)
Згурська О. М. - Визначення суті та значення дефініції "диверсифікація" (2019)
Грибовська Ю. М. - Облік довгострокових біологічних активів рослинництва, Ходаківська Л. О., Кононенко Ж. А. (2019)
Шабардіна Ю. В. - Державна політика у сфері розвитку малого підприємництва, Хоменко І. В. (2019)
Ворсовський О. Л. - Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні (2019)
Русін В. М. - Розвиток системи публічних закупівель в Україні (2019)
Воржакова Ю. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку видавничо-поліграфічної галузі України, Амелькина А. О. (2019)
Паянок Т. М. - Кластерний аналіз трудового потенціалу України, Важалюк Ю. О. (2019)
Морозова Г. С. - Інноваційність розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, Шевченко В. М. (2019)
Грибіненко О. М. - Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку (2019)
Траченко Л. А. - Складові формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг (2019)
Чугунов В. І. - Формування бюджету як інструмент суспільного розвитку (2019)
Кравченко М. О. - Бізнес-модель як основа впровадження інновацій на підприємстві, Прудкий В. В. (2019)
Мельник М. В. - Інтерв’ю з першим заступником начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області (2019)
Павлище Д. О. - Теорія цінності людини і її зв’язок з фінансово-економічним розвитком мікро та макросередовища, Турило А. М., Турило А. А. (2019)
Турило А. М. - Розвиток теорій цінності людини і людського капіталу в аспекті їх фінансово-економічного дослідження та методології вимірювання (2019)
Горошко В. Я. - Запровадження аудиту ефективності надання публічних послуг фіскальними органами (2019)
Якимчук П. М. - Особливості оподаткування багатства в європейському союзі: перспективи для України, Копищик Г. Г. (2019)
Ткачик Ф. П. - Моніторинг сучасного стану податкової культури в Україні, Дмитрів В. І., Влох О. Р. (2019)
Кекіш І. П. - Зарубіжний досвід використання митного контролю у протидії контрабанді товарів (2019)
Титор В. Й. - Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів (2019)
Антонович О. В. - Тіньова міжнародна торгівля: фіскальні наслідки та способи протидії, Василевська Х. М. (2019)
Мозолюк Т. М. - Тенденції протидії митним правопорушенням у світовій практиці (2019)
Владіміров Д. В. - Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки держави (2019)
Гуцул І. А. - Кінологічне забезпечення в митній системі держави, Мельничук Ю. Д. (2019)
Фасолько Т. М. - Борговий аспект економічної безпеки, Терещенко Т. В., Сем’янчук П. М. (2019)
Paczóski P. - Celowość i korzyści wynikające z partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (2019)
Лискина И. В. - Ко-инфекция туберкулез/ВИЧ у госпитализированных пациентов фтизиопульмонологического профиля: частота, формы поражения, особенности диагностики (по данным высокоспециализированного учреждения), Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Николаева О. Д. (2019)
Платонова І. Л. - Вплив порушень неспецифічної та системної клітинної відповіді на ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу легень, Сахелашвілі М. І., Лаповець Н. Є., Ткач О. А., Щурко Г. В. (2019)
Дужий І. Д. - Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульоз легень, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А. (2019)
Талалаєв К. О. - Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Причорноморському регіоні України (2006—2018 рр.), Гойдик В. С., Вастьянов Р. С., Тодорова А. В. (2019)
Дужий І. Д. - Антифосфоліпідний синдром як причина грудного болю і синдрому плеврального випоту, Кузьоменська М. Л., Дужа-Еластал О. І., Ніколаєнко А. С., Олещенко В. О., Юрченко А. В., Дмитренко Н. О. (2019)
Заячук В. М. - Клінічний випадок специфічного генералізованого лімфаденіту, ускладненого міліарним туберкульозом легень, Грицюк Н. О., Макойда І. Я., Мельник-Шеремета О. П., Молодовець О. Б., Баблюк Л. А., Голубчак О. Б., Шийка М. Д. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Сучасні підходи до лікування кашлю як провідного симптому респіраторної патології, Петренко В. І., Сем’янів I. O., Шевченко О. С., Якимець В. В. (2019)
Консолідовані настанови ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. Частина 2 (2019)
Тези VІІ Наукового симпозіуму з міжнародною участю "Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення" 8—9 жовтня 2019 р., Тернопіль, Україна (2019)
До уваги авторів (2019)
Мазур В. А. - Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських технологій, Забарна Т. А. (2018)
Мазур В. А. - Економічна ефективність технології вирощування квасолі, Гайдай Л. С. (2018)
Поліщук М. І. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Мазур В. А. - аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву, Мацера О. О. (2018)
Цицюра Я. Г. - Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного, Копайгородський В. О. (2018)
Пелех Л. В. - Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації (2018)
Темрієнко О. О. - Симбіотична продуктивність та урожайність насіння сої залежно від інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на площу прикачанного листка у кукурудзи, Коваленко О. А. (2018)
Телекало Н. В. - Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Городиська І. М. - Особливості органічного наcінництва сої в контексті євроінтеграції України, Ліщук А. М., Чуб А. О., Монарх В. В. (2018)
Мазур О. В. - Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності, Мазур О. В. (2018)
Буткалюк Т. О. - Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ, Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. (2018)
Солоненко В. І. - Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia Artemisiifolia L.) в Європі, Буткалюк Т. О., Ватаманюк О. В. (2018)
Романюк В. О. - Моніторинг мікроелементів в ґрунтах Вінницької області (2018)
Паламарчук І. І. - Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції буряка столового в правобережному Лісостепу України (2018)
Чернецький В. М. - Формування урожайності патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного, Паламарчук І. І. (2018)
Вдовенко С. А. - Вирощування шпинату городнього в умовах правобережного Лісостепу України (2018)
Мазур В. А. Вергеліс В. І. - Оцінка придатності ґрунтів НДГ "Агрономічне" для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів (2018)
Врадій О. І. - Моніторинг забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України (2018)
Ульянченко О. В. - Тенденції розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки, Крутько М. А. (2019)
Корж Н. В. - Стратегічне управління розвитком територій: регіональний аспект, Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. (2019)
Божанова В. Ю. - Методологія формування екологічної стратегії будівельного підприємства, Кононова О. Є., Шпатакова О. Л. (2019)
Мартиненко В. В. - Оптимізація видатків місцевих бюджетів як інструмент фіскальної політики (2019)
Волобуєв М. І. - Самооцінка та ефективність діяльності працівників (2019)
Гернего Ю. О. - Технології фінансування соціальних проектів та грантмейкінг (2019)
Бодрецький М. В. - Системні проблеми антикризового менеджменту банківських установ України (2019)
Олійник Т. І. - Економічна безпека суб'єкта господарювання: сутність та підходи до визначення (2019)
Ганзюк С. М. - Кредитування споживчих потреб в Україні, Вишнякова Ю. О. (2019)
Халіна В. Ю. - Соціальна відповідальність як головна компонента клієнтоорієнтованості підприємства, Васильєва Т. С. (2019)
Бшарат Н. - Сучасний стан та тенденції розвитку потенціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств України (2019)
Зеленко О. М. - Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності (2019)
Іванова Т. В. - Загрози еколого-економічної безпеки України в контексті викликів глобалізації (2019)
Борис О. П. - Шляхи удосконалення організації діяльності сил цивільного захисту (2019)
Усаченко О. О. - Інструменти державного регулювання оборонної промисловості (2019)
Шиян А. А. - Модель розрахунку якості діяльності керівника підрозділу органів державної влади та управління, Хошаба О. М., Нікіфорова Л. О. (2019)
Рось О. Г. - Поняття та сутність нормативно-правового забезпечення інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування (2019)
Дробязко С. І. - Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства (2020)
Кузьменко О. В. - Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу, Бойко А. О., Яровенко Г. М., Доценко Т. В. (2020)
Макаренко Ю. П. - Аналіз фрактальності валютного ринку України, Василькович О. О. (2020)
Селіверстова Л. С. - Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку, Трухан Д. А. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня економічної безпеки підприємства, Гребенюк О. В. (2020)
Лупак Р. Л. - Стратегічне програмування державної політики цифровізації реального сектору економіки України, Штець Т. Ф. (2020)
Макаренко А. П. - Удосконалення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві, Кацай К. О. (2020)
Денисенко М. П. - Теорія поколінь та який її вплив на сучасний бізнес, Давиденко Н. В. (2020)
Джинджоян В. В. - Реалізація туристичних програм у сфері освіти, медицини, природоохорони (2020)
Тищук І. В. - Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста Луцьк, Поліщук Л. М. (2020)
Михалків А. А. - Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації, Косташ Т. В. (2020)
Харчук С. А. - Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності (2020)
Крамаренко І. С. - Дослідження та тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, Хмелик О. А. (2020)
Остропольська Є. В. - Розробка загальнонаціональної стратегії формування інтелектуального капіталу України, Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. (2020)
Товмасян В. Р. - Аналіз джерел та напрямів фінансування модернізації авіаційної галузі України (2020)
Ганиев Ханлар Ильгар оглы - Особенности организации инфраструктуры в условиях диверсификации национальной экономики (2020)
Саковська О. М. - Економіко-правові основи розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2020)
Олійник А. С. - Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства, Піхуля O. Г., Романова O. В., Лопан А. М. (2020)
Смирнова С. М. - Наукові аспекти землекористування міських територій, Смирнов В. М., Козак A. I. (2020)
Решетняк О. І. - Перспективні напрями наукових досліджень у світі (2020)
Бойко В. П. - Асиметрії глобального фінансового ринку та поширення криптовалют (2020)
Василига С. М. - Поняття стратегії розвитку підприємства (2020)
Довгань Ю. В. - Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій (2020)
Ворона А. В. - Світовий досвід управління інноваційним розвитком економіки (2020)
Мазур В. А. - Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету, Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. (2018)
Василевський О. Г. - Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП "Крижопільське ЛГ", Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А., Матусяк М. В. (2018)
Мазур В. А. - Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"", Мудрак Г. В. (2018)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини, Постернак Л. І., Хом'яківський Ю. Л. (2018)
Шкатула Ю. М. - Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Шевчук О. А. - Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин, Кравчук Г. І., Вергеліс В. І. (2018)
Липовий В. Г. - Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регулятора росту, Князюк О. В., Шевчук О. А. (2018)
Цицюра Я. Г. - Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Мазур О. В. - Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами, Мазур О. В. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив удобрення та густоти рослин на урожайність та вихід маточників цибулі ріпчастої сорту "Любчик" (2018)
Полутін О. О. - Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах правобережного Лісостепу України (2018)
Браніцький Ю. Ю. - Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Оперативне повідомлення. Ключові зміни у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу (2019)
Панасюкова О. Р. - Застосування лабораторних методів для визначення гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Рекалова О. М., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Тлустова Т. В., Тараненко А. В., Марцинюк Т. Н., Щербакова Л. В., Сінгаєвський М. Б. (2019)
Петренко В. І. - Залишкові зміни після вилікування мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу із розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних осіб, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Антоняк С. М., Голуб О. Б., Гетьман Л. І., Євдокимов А. С., Коломійчук Л. А., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С. (2019)
Вольф С. Б. - Роль рентгенофлюорографических обследований в выявлении пациентов с туберкулезом легких, Лещук Т. Ю., Гельберг И. С., Демидик С. Н., Алексо Е. Н., Тодорико Л. Д. (2019)
Олещенко Г. П. - Соціально-психологічні аспекти лікування хворих на туберкульоз на стаціонарному етапі, Бондаренко Л. А., Олещенко В. О., Глиненко В. В., Юрченко О. П., Гніденко К. П. (2019)
Мацегора Н. А. - Особливості клініко-лабораторних виявів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз та хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі, Полякова С. О. (2019)
Вольницька Х. І. - Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень або пневмонію: особливості цитокінового профілю (2019)
Корнага С. І. - Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень, П’ятночка І. Т. (2019)
Опанасенко М. С. - Випадок VATS-одномоментного видалення аспергіломи легені та кісти середостіння, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю. (2019)
Савула М. М. - Аномальний трахеальний бронх у хворої на туберкульоз легень, Лопушанська Н. М., Білик С. О. (2019)
Консолідовані настанови ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. 3 Частина 3 (2019)
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (тест сечі LF-LAM) для діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Оновлення політики (2019). Частина 1 (2019)
До уваги авторів (2019)
Король В. М. - Трудова міграція українців у СРСР: щоденник заробітчанина доби застою як джерело до вивчення явища, Король С. М., Лисенко А. А. (2019)
Шихненко І. М. - Внесок академіка АН УРСР В. С. Гутирі у розвиток хімічної науки (1932-1983) (2019)
Денисенко В. І. - Зрив підписання угоди про асоціацію України та ЄС (жовтень-листопад 2013 р.) (2019)
Гончаренко А. В. - Велика Британія та колоніальні протиріччя у період Першої світової війни 1914-1918 рр. (на основі документів Міністерства закордонних справ Російської імперії) (2019)
Долженко Ю. В. - Населення міста Воїнь XII-XIV ст. за даними краніології (2019)
Артюх В. О. - "Просвіти" Липоводолинщини в 1917-1922 роках (2019)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Tumler J. - Examining the augmented reality funnel: does it lead to inattentional blindness?, Mecke R., Robler T., Schenk D., Bockelmann I. (2015)
Lytvynenko M. V. - Tuberculosis of genitals in HIV-infected women (2015)
Nikolaenko E. U. - Sirenomelia as example of limb malformation, Gargin V. V. (2015)
Kopytsya M. P. - Prognosis of adverse outcomes after myocardial infarction based on level of heart fatty acid binding protein, Petyunina O. V., Tytarenko N. V., Hileva Y. V., Vishnevskaya I. R., Peteneva L. (2015)
Zhuravlyova L. V. - Diseases of biliary system and diabetes mellitus type II: accidental or expected comorbidity, Tymoshenko G. Yu. (2015)
Chaychenko T. V. - Peculiarities of the general health and lifestyle of adolescents from industrial city and rural area, Makieva N. I., Koval V. A., Makieva E. А., Buginskaya N. R. (2015)
Gaunter M. - Electrocardiographic features of children in an early neonatal period, Ovcharenko A., Teslenko T., Levinskaya O. (2015)
Krivoruchko I. A. - Differential diagnostic and surgical treatment of patients with Klatskin`s tumor, Teslenko S. N., Tonkoglas A. A., Sykal N. A., Goncharova N. N., Kozhemyaka K. (2015)
Lesovoy V. N. - New method of surgical control of retrohepatic IVC: anatomical study, Shchukin D. V., Garagatiy I. A., Polyakov M. M., Khareba G. G. (2015)
Sivozhelezov A. V. - Complications of laparoscopic plastics in ventral hernia, Sykal N. A., Chugay V. V., Tonkoglas O. A., Kolesnik V. P. (2015)
Krivenko L. S. - Influence of maternal pathology and atopic diseases on development of oral cavity pathology in children, Nazaryan R. S. (2015)
Lesovoy V. N. - Experience of the online database "Science Online" usage in monitoring of the research activity of the university, Kapustnyk V. A., Hetman V. A., Myasoedov V. V. (2015)
Kojemiaka A. I. - The history of propaedeutic of pediatrics department 2 of Kharkiv National Medical University, Sirenko T. V., Kandyba V. P., Klymenko V. A., Plakhotna O. N. (2015)
Бабаченко А. И. - Опыт и перспективы развития научной тематики в Институте черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины, Меркулов А. Е., Тубольцев Л. Г. (2019)
Тубольцев Л. Г. - Программный подход к развитию черной металлургии Украины в современных условиях, Бабаченко А. И. (2019)
Семыкин С. И. - Высокотемпературное исследование особенностей продувки металлической ванны в LD конвертере через кольцевое коаксиальное сопло, Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2019)
Тогобицкая Д. Н. - Методологические основы физико-химического моделирования и оптимизации процессов производства чугуна и стали, Белькова А. И., Степаненко Д. А., Петров А. Ф. (2019)
Шевченко А. Ф. - Теоретические и технологические основы обменных процессов при инжекционной десульфурации чугуна различными реагентами, Маначин И. А., Двоскин Б. В., Кисляков В. Г., Шевченко С. А., Елисеев В. И., Вергун А. С., Остапенко А. В. (2019)
Приходько И. Ю. - Повышение эффективности системы охлаждения валков широкополосного стана горячей прокатки (ШСГП) 1680, Воробей С. А., Мацко С. В., Панченко В. С. (2019)
Парусов Е. В. - Наукові і технологічні основи виробництва високоефективних видів сортового та бунтового прокату, Левченко Г. В., Луценко В. А., Бобирь С. В., Парусов О. В., Чуйко І. М., Голубенко Т. М. (2019)
Веренев В. В. - Прокатный стан – источник познания вибродинамических процессов (2019)
Бабаченко О. І. - Розробка хімічного складу та вдосконалення технології виробництва для підвищення експлуатаційної надійності і довговічності залізничної металопродукції, Кононенко Г. А., Дьоміна К. Г. (2019)
Муравьева И. Г. - Комплексные исследования технологий, оборудования и систем автоматизации металлургического производства (2019)
Нестеров А. С. - Отдел металлургии чугуна Института черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины. История и современность, Чайка А. Л., Гармаш Л. И. (2019)
Калетнік Г. М. - Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля, Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. (2018)
Мазур В. А. - Вплив на екологічні показники дизельних двигунів за використання біодизеля, Мамалига В. С., Поліщук І. С., Мазур О. В. (2018)
Дідур І. М. - Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного, Мордванюк М. О. (2018)
Поліщук І. С. - Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом ґрунту, Поліщук М. І., Мазур О. В., Юрченко Н. А. (2018)
Окрушко С. Є. - Вплив регулятора росту Марс el на врожайність буряка столового, Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. (2018)
Забарна Т. А. - Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці (2018)
Пелех Л. В. - Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ (2018)
Бойко М. В. - Молекулярно-біологічні особливості ентомопатогенного штаму bacillus thuringiensis 87/3, Патика Т. І., Патика М. В. (2018)
Колісник О. М. - Принципи підбору батьківських пар для створення гібридів кукурудзи стійких до хвороб і шкідників (2018)
Вдовенко С. А. - Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку, Іванович О. М. (2018)
Вдовенко С. А. - Репродуктивна здатність сортів ожини (rubus l.) в умовах Західного Лісостепу України, Телепенько Ю. Ю., Сіленко В. О. (2018)
Князюк О. В. - Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування, Шевчук О. А., Липовий В. Г. (2018)
Telekalo N. V. - The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, system of defence and nutrition (2018)
Komaha V. P. - Analysis of technologies of sowing and sowing, Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. (2018)
Рибачок В. В. - Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Логінова С. О. - Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність (2018)
Яковець Л. А. - Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи (2018)
Разанова А. М. - Інтенсивність забруднення м'яса диких тварин важкими металами в зоні лісостепу правобережного на території Вінниччини (2018)
Тітаренко О. М. - Біологічне землеробство – пріоритет відтворення агробіорізноманіття (2018)
Броннікова Л. Ф. - Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур (2018)
Браніцький Ю. Ю. - Удосконалення технологічних прийомів вирощуванняя проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Потапов С. М. - Морфологічна та імуногістохімічна характеристика неоплазії герміногенних клітин in situ у герміногенних пухлинах яєчка, Галата Д. І., Плітень О. М., Горголь Н. І. (2019)
Міхановський О. А. - Факторний аналіз рівня СА-125, експресії молекулярно-біологічних маркерів та показників терапевтичного патоморфозу раку яєчників залежно від виду комбінованого лікування та наявності рецидиву, Кочина М. Л., Харченко Ю. В., Щит Н. М., Федоренко Н. В., Теплова М. А. (2019)
Красносельский Н. В. - Действие фотодинамической терапии на состояние ао-системы организма у животных с инфицированными лучевыми язвами, Пушкарь Е. С. (2019)
Главацький О. Я. - Оцінка індивідуальної радіочутливості у нейроонкологічних хворих методом кометного електрофорезу, Земскова О. В., Хмельницький Г. В., Шуба І. М., Курінний Д. А., Демченко О. М. (2019)
Вінніков В. А. - Молекулярно-генетичні предиктори індивідуальної радіочутливості в радіаційній онкології (2019)
Свинаренко А. В. - Радиобиологические основы лучевой терапии злокачественных образований (2019)
Балака С. Н. - Диссеминация опухолевого процесса по капсуле печени после перкутанной микроволновой абляции метастазов в печени, Гречихин Г. В., Ольховский Д. В., Веремей Д. А. (2019)
Красносельський М. В. - Місцевий рецидив саркоми м’яких тканин у пацієнта молодого віку, Білий О. М., Підлісний Р. А., Рубльова Т. В., Дем'яненко В. В. (2019)
Леонід Якович Васильєв (2019)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2020 рік (2019)
План циклів удосконалення кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО на 2020 рік (2019)
Календарний план проведення циклів кафедрою рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2020 рік (2019)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2020 рік (2019)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2020 рік (платні послуги) (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології" (24 квітня 2020 р., м. Харків) (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" "Мультиорганні операції в онкології" (5 червня 2020 р., м. Харків) (2019)
Інформація для авторів (2019)
Інформація для авторів (2019)
Information for authors (2019)
Покажчик авторів ХХVІІ тому УРЖ (2019)
Шарикіна Н. І. - Сигнальний шлях Hedgehog: від механізмів трансдукції до пошуку протипухлинних засобів, Радівоєвич А. Г., Мунько М. А., Максюта С. В., Бухтіарова Т. А. (2019)
Жилюк В. І. - Стан мнестичних процесів і рівень білків клітинної адгезії (NCAM) у гіпокампі щурів за умов введення S-аденозил-L-метіоніну та пре/пробіотиків на тлі медикаментозно-індукованого ураження печінки, Ушакова Г. О., Харченко Ю. В., Муравйова Д. В. (2019)
Бухтіарова Т. А. - Фармако-математичний аналіз залежності "структура – активність" координаційних сполук германію за синдрому тривалого розчавлювання, Бобкова Л. С., Лук’янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. (2019)
Волощук Н. І. - Дослідження впливу геністеїну, ресвератролу та кверцетину на показники обміну гідроген сульфіду в нирках і маркери функціонального стану нирок в умовно здорових щурів, Конюх С. А, Денисюк О. М., Саєнко А. В. (2019)
Драпак І. В. - Фармакофорне моделювання діуретичної активності похідних 1,3-тіазолу та 1,3,4-тіадіазолу (2019)
Серединська Н. М. - Моделювання артеріальної гіпертензії шляхом тривалого сольового навантаження. Моніторинг функціонування серцево-судинної системи та динаміки інтегральних показників життєдіяльності в щурів (частина II), Хоменко В. С., Марченко О. М., Марченко-Толста К. С., Киричок Л. М. (2019)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2019)
Конкурс інноваційних розробок "Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики" (2019)
Пам’яті члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Юрія Івановича Губського (2019)
Правила для авторів (2019)
To Authors (2019)
Мазур В. А. - Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення, Мацера О. О. (2019)
Паламарчук В. Д. - Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень (2019)
Браніцький Ю. Ю. - Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування, Мазур О. В. (2019)
Гайдай Л. С. - Вплив інокуляції на хімічний склад насіння квасолі звичайної (2019)
Цицюра Я. Г. - Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання (2019)
Мазур О. В. - Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак (2019)
Мамалига В. С. - Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, Бугайов В. Д. Горенський В. М. (2019)
Мазур О. В. - Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак (2019)
Мазур О. В. - Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної, Мазур О. В. (2019)
Матусяк М. В. - Характеристика структури та лісовідновних процесів природніх дубових лісостанів ДП "Хмільницьке ЛГ", Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. (2019)
Прокопчук В. М. - Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер'єру, Дідур І. М., Панцирева Г. В. (2019)
Прокопчук В. М. - Перспектива використання роду dahlia cav. в умовах Поділля, Циганська О. І., Матусяк М. В. (2019)
Паламарчук І. І. - Формування урожайності патисона залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України (2019)
Пінчук Н. В. - Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2019)
Солоненко В. І. - Явище амброзії полинолистої (ambrosia artemisiifolia l.) як проблема загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки, Ватаманюк О. В. (2019)
Шкатула Ю. М. - Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі (2019)
Разанов С. Ф. - Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини, Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. В. (2019)
Шевчук О. А. - Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі, Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. (2019)
Панцирева Г. В. - Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти, Монарх В. В. (2019)
Врадій О. І. - Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України (2019)
Дергалюк Б. В. - Науково-методичний підхід до оцінювання державного регулювання структурних зрушень (2019)
Токарчук Д. М. - Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств, Пришляк Н. В. (2019)
Джинджоян В. В. - Дослідження соціальних процесів в умовах складного методологічного плюралізму (2019)
Денисенко М. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні, Геньбач Д. Д. (2019)
Салоид С. В. - Управление экономической безопасностью промышленных предприятий в Украине, Лабзина А. А. (2019)
Головко Р. А. - Кооперація виробничо-господарської діяльності фермерських господарств (2019)
Булкін С. С. - Напрями забезпечення беззбиткової діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Валюх А. М. - Проблеми аналітичних центрів України та шляхи їх вирішення, Курілов Є. А. (2019)
Усаченко О. О. - Особливості взаємовідносин між учасниками виконання державного оборонного замовлення (2019)
Качан Я. В. - Сучасний стан проходження публічної служби в Україні (2019)
Марухленко О. В. - Світовий досвід використання інструментів державної інвестиційної політики (2019)
Дакал А. В. - Джерелознавчий аналіз проблематики захисту прав дитини в українському державотворчому дискурсі (2019)
Клименко Н. Г. - Критерії для встановлення належності діяльності недержавних інституцій до такої, що підлягає державному регулюванню у контексті забезпечення національної безпеки (2019)
Павлій Н. І. - Фінансовий механізм раціоналізації природоохоронної діяльності на державному рівні (2019)
Шевчук Р. Б. - Проблеми формування та становлення економічного механізму державного регулювання (2019)
Содержание (2019)
Косаківська І. В. - Фітогормональна регуляція проростання насіння, Войтенко Л. В., Васюк В. А., Веденичова Н. П., Бабенко Л. М., Щербатюк М. М. (2019)
Рибалка О. І. - Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (x Triticosecale Wittmack), Моргун В. В., Моргун Б. В., Поліщук С. С. (2019)
Кириченко Е. В. - Регуляторная роль глюкозо- и галактозосодержащих аминосахаров в реализации симбиотического и продуктивного потенциала соево-ризобиального симбиоза в условиях природной засухи (2019)
Chizhik O. V. - Eсо-friendly nanotechnologies: synthesis of silver nanoparticles using medicinal plants extracts, Reshetnikov V. N., Kondratskaya I. P. (2019)
Степанов С. С. - Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii, Полiщук О. В. (2019)
Мазур В. А. - Вплив елементів технології вирощування на особливості водоспоживання рослин люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Мазур В. А. - Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ "Агрономічне" Вінницького національного аграрного університету, Врадій О. І. (2019)
Забарна Т. А. - Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей грунту (2019)
Яковець Л. А. - Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного, Ватаманюк О. В. (2019)
Гуцол Г. В. - Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ "Агрономічне" (2019)
Цицюра Я. Г. - Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному України (2019)
Браніцький Ю. Ю. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації, Мазур О. В., Алєксєєв О. О. (2019)
Телекало Н. В. - Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного (2019)
Поліщук М. І. - Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного (2019)
Циганська О. І. - Вплив системи удобрення на проходження фаз росту і розвитку сортів сої та на показник коефіцієнту збереження рослин, Циганський В. І. (2019)
Мазур О. В. - Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної, Мазур О. В. (2019)
Колісник О. М. - Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об'єктів в умовах Лісостепу Правобережного (2019)
Мазур О. В. Мазур О. В. - Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної (2019)
Пінчук Н. В. - Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2019)
Прокопчук В. М. - Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав (2019)
Прокопчук В. М. - Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля, Панцирева Г. В. (2019)
Нейко І. С. - Стан природних дубових лісів ДП "Бершадське ЛГ", Єлісавенко Ю. А., Монарх В. В. (2019)
Матусяк М. В. - Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин (2019)
Monarkh V. V. - Biological and ecological characteristics of dendroflora of the podillia botanical garden of Vinnytsia national agrarian university (2019)
Паламарчук І. І. - Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України (2019)
Бєленічев І. Ф. - Нові мішені фармакологічної корекції когнітивних розладів за умов пренатальної дії гіпоксії, Алієва О. Г. (2019)
Верховодова Ю. В. - Дослідження впливу екстрактів листя шавлії лікарської на діурез у щурів, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Мига М. М. (2019)
Драпак І. В. - Синтез і кардіотропна дія |3-алліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден|-(32-трифлуорометилфеніл)аміну гідроброміду в білих щурів, Серединська Н. М., Піняжко О. Р., Чубучна О. В., Голота С. М., Нєктєгаєв І. О. (2019)
Коранг Л. А. - Антиексудативні властивості рідкого спиртово-водного екстракту листя аїру звичайного (Acorus calamus L.), Деримедвідь Л. В. (2019)
Паршиков О. В. - Особливості спазмолітичної дії препарату "Беластезин", Бойцова Л. В. (2019)
Паршиков О. В. - Вплив кверцетину (Квертину) на відновлення NO-залежних реакцій судин за участю ендотелію та периваскулярної жирової тканини в щурів після рентгенівського опромінення, Утко Н. О., Горбань Є. М. (2019)
Супрун Э. В. - Изучение морфофункциональных параметров кардиомиоцитов в условиях алкогольной кардиомиопатии на фоне применения комбинированного лекарственного средства, Терещенко М. С. (2019)
Ткаченко О. Є. - Ефективність сумісного застосування метформіну та ліпофлавону за умов метаболічного синдрому в щурів, Коваленко В. М., Шаяхметова Г. М., Блажчук І. С., Тубальцева І. І. (2019)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2019)
Содержание (2019)
50 років журналу "Физиология растений и генетика" (2019)
Дубровна О. В. - Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м'якої пшениці методом in planta, Кулеш С. С., Сливка Л. В. (2019)
Мазур Т. В. - Использование биотехнологических приемов при создании и размножении межродового гибрида Festulolium морфотипа овсяницы тростниковой (Festuca arundinacea) с высоким питательным качеством корма, Кондрацкая И. П., Столепченко В. А., Васько П. П., Деева А. М., Войцеховская Е. А., Чижик О. В., Прядкина Г. А., Решетников В. Н. (2019)
Дуплій В. П. - Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі "бородатих" коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb., Матвєєва Н. А. (2019)
Sergeeva L. E. - Cell selection with heavy metal ions for obtaining salt tolerant plant cell cultures, Mykhalska S. I. (2019)
Косаківська І. В. - Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії, Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2019)
Міхєєв О. М. - Дія іонів кадмію на ростові процеси рослинного компонента біоплато, Лапань О. В. (2019)
Рибалка О. І. - Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання, Червоніс М. В., Поліщук C. С., Сурженко І. О., Моргун Б. В., Дубровна О. В. (2019)
Нові сорти озимої пшениці як вагома складова хлібного достатку країни (2019)
Содержание (2019)
Коць С. Я. - Нітратредуктаза та її роль у бобово-ризобіальному симбіозі, Михалків Л. М. (2019)
Хоменко С. О. - Використання колекції зразків пшениці твердої ярої для виділення джерел стійкості до вилягання, Чугункова Т. В., Федоренко М. В., Кузьменко Є. А. (2019)
Михальська Л. М. - Вміст неорганічних елементів у зерні пшениці озимої за контролювання фузаріозу, Швартау В. В., Санін О. Ю., Третяков В. О. (2019)
Pukhtaievych P. P. - Efficiency of inoculation by nodule bacteria of alfalfa grown in mixture with smooth bromegrass at various rates of phosphorus and potassium nutrition, Kukol E. P., Vorobey N. A., Vasileva V., Kots S. Ya. (2019)
Шкляревський М. А. - Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу, Ястреб Т. О., Швиденко М. В., Лугова Г. А., Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. (2019)
Мельникова Н. М. - Вплив полісахаридів ризобій на проростання насіння сої та бульбочкоутворення при формуванні соєво-ризобіального симбіозу (2019)
Омельчук С. В. - Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіциду аканто плюс, Якимчук Р. А. (2019)
Коць С. Я. - Р. А. Якимчук "Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками" (2019)
Содержание (2019)
Бабінець Л. С. - Ведення хворих на гострий і хронічний панкреатит у практиці сімейного лікаря (2019)
Колесник П. О. - Перспективи розвитку співробітництва Української асоціації сімейної медицини (УАСМ) та Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів (WONCA), Матюха Л. Ф. (2019)
Ткаченко В. І. - Міжнародна співпраця з Всесвітньою організацією сімейних лікарів WONCA. Партія жінок у сімейній медицині – WONCA Working Party on Women and Family Medicine (WWPWFM) (2019)
Головач И. Ю. - Диагностика и лечение криоглобулинемического васкулита: что важно для реальной клинической практики?, Егудина Е. Д. (2019)
Росицька О. А. - Нейровізуалізаційна характеристика структурних порушень головного мозку та лікворних просторів у хворих на хронічну ішемію мозку (2019)
Колеснікова О. В. - Підходи до первинної профілактики серцево-судинних захворювань при дисліпідемії, Запровальна О. Є. (2019)
Зінчук О. М. - Астенічний синдром та його корекція у пацієнтів з інфекційною патологією, Зубач О. О., Орфін А. Я., Плевачук О. Ю. (2019)
Матковська Н. Р. - Аналіз причин смертності хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2019)
Matkovska N. R. - Analysis of causes of death in patients with alcoholic liver cirrhosis associated with non-alcoholic fatty liver disease (2019)
Ягоцкая Л. П. - Опыт комбинированной наружной терапии лабиального герпеса (2019)
Матюха Л. Ф. - Розробка опитувальника для виявлення факторів ризику виникнення залізодефіциту, Періг Ю. С. (2019)
Ткаченко В. І. - Питання евтаназії у практиці сімейних лікарів Нідерландів, Березовська Л. О. (2019)
Бурмак Ю. Г. - Можливі шляхи корекції деяких показників системного запалення при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в умовах коморбідності, Петров Є. Є., Треумова С. І., Іваницька Т. А., Козленко Т. В. (2019)
Алипова О. Є. - Геронтологічні аспекти лікування та реабілітації хворих з артеріальною гіпертензією у практиці сімейного лікаря, Дмитрієва С. М., Кузнєцова Л. П., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М., Пузік С. Г., Гришина Н. І. (2019)
Псарьова В. Г. - Формування резистентності до антигіпертензивної терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням (2019)
Бабінець Л. С. - Досвід застосування сублінгвальної форми адеметіоніну у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту (2019)
Єгорова М. С. - Атеросклероз и структурно-функциональное состояние сосудов каротидного и вертебро-базиллярного бассейнов, Кондратюк В. Є., Кузнєцова С. М., Коміссарова О. С. (2019)
Матюха Л. Ф. - Результати однорічного спостереження супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з елементами групового навчання, Смаль Б. О. (2019)
Ждан В. М. - Симуляційні технології у навчанні сімейних лікарів, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В., Шилкіна Л. М., Кир’ян О. А. (2019)
Ткаченко В. І. - Первичная медицинская помощь в мире: результаты 40-летней реализации Алма-Атинской декларации (1978) и будущее развитие согласно Астанинской декларации (2018) (2019)
Крамаренко І. С. - Інвестиційна діяльність підприємств України: регіональний аспект (2019)
Шушкова Ю. В. - Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України (2019)
Власенко Т. А. - Джерела організаційних змін підприємств сільськогосподарського машинобудування, Гринь Є. Л. (2019)
Mamonov K. - Theoretical and methodological approaches to brand assessment of construction enterprises, Troian V. (2019)
Антохова І. М. - Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення, Водянка Л. Д., Сибирка Л. А. (2019)
Kvitka A. - Labor market in the conditions of growing digitalization of society, Kramarenko A. (2019)
Назаренко І. М. - Актуальні аспекти аудиторської перевірки фінансових результатів підприємства, Сахошко В. М. (2019)
Замора О. І. - Туристичний сектор економіки: реалії та перспективи, Герасимів З. М. (2019)
Биховченко В. П. - Виконання державного бюджету за видатками, Пічкур А. А. (2019)
Терещенко І. О. - Маркетингові аспекти стратегічного управління підприємством, Кібальник В. О. (2019)
Пустовгар С. А. - Модель превентивної діагностики фінансового ризику державного підприємства, Рудаченко О. А. (2019)
Тарлопов І. О. - Аналіз діяльності ломбардних установ в Україні (2019)
Перит І. О. - Сутність та управління підприємницькою діяльністю домогосподарств (2019)
Андрущенко В. І. - Визначення власного утримання компанії в процесі перестрахового андерайтингу: досвід зарубіжних страховиків та його імплементація в Україні (2019)
Сазонов Р. Ю. - Державне регулювання залучення інвестицій в економіку: принципи, інструментарій, чинники та умови ефективної реалізації (2019)
Олійник Є. О. - Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі як важливий напрям адміністративної реформи в Україні, Олійник А. С., Волкова Н. В., Ярошенко А. В. (2019)
Черняк М. Є. - Напрями модернізації багаторівневого врядування у контексті регіонального розвитку (2019)
Вринчану Н. О. - Біоплівки. Сучасний стан та перспективи антимікробної терапії, Дудікова Д. М., Гринчук Н. І., Недашківська В. В. (2019)
Бондаренко Л. Б. - Вплив Іфітинібу на складові хроматину та стан антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки, Карацуба Т. А., Хавич О. О., Шаяхметова Г. М., Шарикіна Н. І., Коваленко В. М., Стратійчук Р. О., Коновалов А. А., Калачінська М. М. (2019)
Demchenko S. A. - Synthesis and anticancer activity of 1-(41-isopropylphenyl)-4-(42-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2,4a-diazacyclopenta|cd|azulene-2-carboxylic acid arylamides against PC-3 prostate cancer cells, Fedchenkova Yu. A., Bukhtiarova T. A., Bobkova L. S., Sukhoveev V. V., Demchenko A. M. (2019)
Капелька І. Г. - Скринінгове дослідження фригопротекторних властивостей нестероїдних протизапальних препаратів за гострого загального охолодження, Штриголь С. Ю. (2019)
Novodvorskyi Y. N. - Synthesis and antioxidant activity of derivatives of 8Н-|1,2,4|triazolo|4,3-в||1,2,4|triazin-7-ones, Bahlai O. Y., Komarov I. V., Demchenko A. M. (2019)
Темірова О. А. - Модифікуючий вплив N-ацетилцистеїну, мелатоніну та їхнього поєднання на стан електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та антиоксидантної системи в головному мозку щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Хайтович М. В., Бурлака А. П., Вовк А. В. (2019)
Маркова С. О. - Клінічний випадок успішного лікування токсичного гепатиту, зумовленого гострим отруєнням парацетамолом, Ващенко Л. К., Пісоченко К. В., Зацаринська О. І., Прийма Т. В., Чижавко О. Ю., Войтенко Г. М., Курділь Н. В. (2019)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2019)
Пам'яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана Сергійовича Чекмана (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Вплив комплексної немедикаментозної терапії на патогенетичні механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Курінна О. Г. (2019)
Щербиніна М. Б. - Анкетування як інструмент виявлення потенційних пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гладун В. М., Ємельяненко Т. Г. (2019)
Степанов Ю. М. - Патогенетичні аспекти впливу надлишкового бактеріального росту на метаболізм жирних кислот у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Діденко В. І., Кленіна І. А., Зигало Е. В., Петішко О. П. (2019)
Щербиніна М. Б. - Можливості застосування комбінованого фітопрепарату "Фумарта" в лікуванні захворювань гепатобіліарної системи, Бондаренко Ю. М. (2019)
Ткач С. М. - Факторы риска и протекции при воспалительных заболеваниях кишечника, Дорофеев А. Э. (2019)
Губергриц Н. Б. - Дерматологические паранеопластические синдромы в гастроэнтерологии: предсказание неизбежного или руководство к действию? Часть ІІ, Дядык Е. А., Беляева Н. В., Линевская К. Ю. (2019)
Колеснікова О. В. - Хронічний панкрeатит при особливому типі цукрового діабету: питання діагностики, перебігу і корекції (2019)
Пасічна І. О. - Сучасні уявлення про гендерні та вікові особливості синдрому подразненого кишечника, Вдовиченко В. І. (2019)
Ткач С. М. - Эффективность трансплантации фекальной микробиоты при заболеваниях, не связанных с рецидивирующей инфекцией Сloctridium difficile, Дорофеев А. Э., Кузенко Ю. Г. (2019)
Вдовиченко В. І. - У пошуках формули здорового харчування, Кульчицький В. В., Рибас Г. М. (2019)
До уваги авторів (2019)
Вовканич С. - Чи можлива регіональна відповідальність перед Україною без глобалізації соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин? (2018)
Кісь Р. - Свобода і рух смислів (2018)
Серебрякова О. - Ритуальне застосування води у Різдвяно-Водохресній обрядовості жителів Покуття (2018)
Галайчук О. - Традиційні епічні формули як відображення реліктів лицарства в колядках та щедрівках (2018)
Кирчів Р. - Три пісні з татового співу (2018)
Горбаль М. - Лемківські "вечірки" ("вечирки", "вечурки", "прядки") (2018)
Радович Р. - Господарські споруди селянського двору на Покутті: стодола та оборіг (2018)
Гощіцький А. - Витоки драматичного мистецтва: окремі спостереження щодо палеопсихології (2018)
Кожеков О. - Монументальний живопис в епоху Середньовіччя (2018)
Косів Р. - Твори автора ікон апостолів чину моління початку 1730-х рр. з церкви в Грозьовій на західній Бойківщині в контексті діяльності риботицьких майстрів (2018)
Бакович О. - Іконостас церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці с. Рекшин Бережанського р-ну Тернопільської обл.: художні та композиційні особливості (2018)
Лильо І. - Східноземноморські продукти на столі львівських міщан у XV—XVII ст. (2018)
Черленяк І. - Апотропеїчні заходи для живих та магічні дії, пов'язані зі спорядженням мерця в українців Закарпаття (2018)
Кирій В. - Знак Плеяд — символ богині-володарки Підземного Світу (2018)
Дяківнич Р. - Залучення молоді Опілля до громадського життя: її участь у господарських роботах (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2018)
Щербань О. - Антропоморфність глиняних печей і посуду в контексті традиційного світу української селянки Наддніпрянщини (1870-х — початку 1930-х років) (2018)
Проців О. - Дещо з історії Львівського мисливського товариства ім. Святого Губерта (2018)
Маєрчик М. - "...Мішанина побожних сьпівів і фрівольних" в рукописних зошитах барокової доби: до постановки питання (2018)
Косів В. - Графічний дизайн в українській діаспорі 1945—1989: контексти професійної практики (2018)
Цяо Ш. - Художній синтез західноєвропейської і китайської естетичних традицій в дизайні дитячих ігрових просторів сучасного Китаю (2018)
Хоцяновська Л. - Балетна музика українських композиторів та її відображення в хореографії (ІІ половина XX ст.) (2018)
Триколенко С. - Новітнє ювелірне мистецтво: нові художні мови, техніки, матеріали, принципи поєднання (2018)
Осадча А. - Удосконалення дизайн-проектування одягу (2018)
Колупаєва А. - Микола Моздир — Визначний дослідник українського народного мистецтва (1928—2018) (2018)
Федорук О. - Почерк талановитого дослідника (2018)
Яців Р. - Наука пам'яті: автор та історична епоха (Присвята Миколі Моздиру) (2018)
Павлюк С. - Боже благословення Митрополита Андрея на державницьку долю українському народові (2018)
Харчишин О. - Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки: здобутки наукової співпраці (2018)
Сивак В. - З історії народної культури українців східної Словаччини (2018)
Гаврилюк Р. - Традиції та інновації у створенні сучасних вишиваних виробів (2018)
Вронська Л. В. - Хроматографічний профіль гідроксикоричних кислот сухого екстракту пагонів чорниці (2019)
Тесляр Г. Ю. - Визначення кетопрофену і цефтіофуру у ветеринарних препаратах спектрофотометричним методом, Смейко М. Б., Смолінська М. Я., Коцюмбас І. Я., Знак В. С., Музика В. П. (2019)
Мєдвєдєва К. П. - Розробка методики спектрофотометричного визначення рекомбінантного рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 людини в напівфабрикаті-розчині, Бурлака Б. С., Бугайова В. В., Васюк С. О., Белєнічев І. Ф., Супрун Е. В. (2019)
Кривов’яз О. В. - Засоби для замісної терапії синдрому сухого ока: аналіз фармацевтичного ринку України, Томашевська Ю. О. (2019)
Городецька І. Я. - Дослідження цінової кон’юнктури ринку лікарських засобів для лікування глаукоми, Корнієнко О. М., Ханик Н. Л., Бобко М. В. (2019)
Глущенко О. М. - Аналіз ринку м’яких лікарських засобів, що сприяють загоєнню ран, Полова Ж. М. (2019)
Посацька Н. М. - Дослідження гіполіпідемічної дії при курсовому призначенні екстрактів трави Verbena officinalis L., Грицик А. Р., Струк О. А., Іваночко В. М., Клименко А. О. (2019)
Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee - The influence of extracts from prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. (2019)
Должикова О. В. - Вплив вагінальних супозиторіїв "клімедекс" на стан системи пол-аос на моделі неспецифічного вагініту у щурів, Малоштан Л. М. (2019)
Volkova A. V. - Comparative analysis of approaches to pharmacotherapy for the treatment of epilepsy in ukraine and the United Kingdom, Korzh I. V., Olieinikova N. V., Zaytseva Yu. L., Tereshchenko L. V. (2019)
Шинкаренко В. Г. - Концептуальная модель управления диверсифицированным предприятием и его конкурентоспособностью, Криворучко О. Н. (2019)
Федотова І.В. - Обгрунтування корпоративної культури як польового утворення в соціальному просторі підприємства (2019)
Догадайло Я. В. - Забезпечення економічної результативності діяльності підприємства, Кононенко А. В. (2019)
Шинкаренко В. Г. - Ресурсний підхід до розробки стратегії окремого виду бізнесу підприємства, Бекетов Ю. О., Трощій І. І. (2019)
Кудрявцева О. В. - Механізм реалізації управління людськими ресурсами на підприємстві (2019)
Ковальова О. П. - Значення кадрового забезпечення для попередження дисфункціональності наглядових рад підприємств (2019)
Волинець Л. М. - Перспективні напрямки управління ланцюгами постачання вантажів у технології змішаних перевезень (2019)
Криворучко О. М. - Споживча оцінка якості транспортно-логістичного обслуговування, Овчаренко А. Г. (2019)
Бочарова Н. А. - Основні показники оцінки ефективності ланцюгів постачань (2019)
Ачкасова Л. М. - Комплексна оцінка ефективності контролю персоналу підприємства (2019)
Гаваза А. - Наукове обґрунтування дефініції "культура протимінної безпеки" як об’єкту управління (2019)
Курносенко Л. - Особливості публічної політики в сфері соціального розвитку суспільства (2019)
Майстро С. - Механізми формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції: теоретико-методологічні засади, Рєзніков В. (2019)
Стець В. - Теоретико-правові проблеми визначення сутності кібербезпеки як складової інформаційної безпеки (2019)
Бойко О. - Кодекс цивільного захисту України – основа організації державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах українського державотворення (2019)
Васютинська Л. - Стратегічне планування в контексті проектного підходу, Вишневська В. (2019)
Клейшмідт Ю. - Інституціональне забезпечення державного управління розвитком електронних інформаційних ресурсів (2019)
Коваль З. - Принцип "свободи слова правди" як механізм інформаційно-психологічної стійкості (2019)
Комендант В. - Санкции, применяемые государственными органами некоторых европейских государств, за допущение нарушений в области охраны национального культурного наследия (2019)
Корвецький О. - Роль держави в розвитку медичного туризму в Україні, Мирненко В. (2019)
Makoveieva O. - Organizational-economic and motivational aspects of corporate management, Tkachuk T. (2019)
Марущак В. - Функції державних адміністрацій у сфері економіки, Бачинська К. (2019)
Орлова А. - Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: динаміка змін (2019)
Pasenko N. - Information technologies to provide social effectiveness of management decisions in multilevel governance system (2019)
Псарьова О. - Публічне управління в сфері медичного туризму в умовах децентралізації влади в Україні (2019)
Смоквін М. - Впровадження інноваційних організаційно-правових механізмів державного управління стійким розвитком українського села, в контексті процесу децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад (2019)
Cоколовська Н. - Проблеми взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері централізованого теплопостачання (2019)
Шаповалова І. - Інституційні процеси в системі захисту прав людини ЄС як фактор підвищення ефективності функціонування публічного управління в умовах сучасних глобалізаційних викликів (2019)
Juschtschenko M. - Mehrstufige managementkapazitäten bei der erbringung von verwaltungsdienstleistungen (2019)
Yarulina N. - Foreign experience of digital interaction between public authorities and civil society (2019)
Яценко В. - Організаційна структура державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід (2019)
Яценко О. - Інноваційні методи та інструменти розробки та впровадження проектів територіального розвитку на засадах "зеленої" економіки, Устянська А. (2019)
Сенча І. - Компетентнісний підхід до управління людськими ресурсами проектів: ефективність сучасних методів та інструментів, Пєклун К. (2019)
Сенченко М. - Невидима організаційна війна (2019)
Каракоз О. - Трансформація української книги: від витоків до сьогодення (2019)
Крайнікова Т. - Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду літератури нон-фікшн (2019)
Сенченко М. - Концепція "керованого хаосу" — нова форма колонізації (2019)
Дояр Л. - Знецінення радянського періоду вітчизняної історії як визначальний напрям гуманітарної політики сучасної України (2019)
Лебединська Т. - Медіаповедінка української молоді у процесі професійного самовизначення (2019)
Листопад О. - Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки (2019)
Ахвердова М. - Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка, Солодовнік В. (2019)
Устіннікова О. - Книги видавництва "Русская культура" у фонді Державного архіву друку (2019)
Солонська Н. - Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис вітчизняної історії (2019)
Сенченко М. - Світлої пам'яті директора Бібліотеки Конгресу США Джеймса Біллінгтона (1929—2018) (2019)
Биллингтон Дж. - Гуманитарные последствия информационной революции (2019)
Бігун Н. С. - Аналіз особливостей організації зв’язку в країнах НАТО, Остапчук В. М., Троцько О. О., Кравченко А. О., Шишацький А. В. (2019)
Білан А. М. - Аналіз моделей характеристик трафіка в безпровідних сенсорних мережах військового призначення, Жук О. В., Олексенко В. П., Сова О. Я. (2019)
Бовда Е.М. - Система моделювання транспортних перевезень матеріальних засобів у військових підрозділах, Стеценко І.В., Бовда В.Е. (2019)
Бондаренко Л. О. - Обгрунтування підходів до вибору типу системи управління інформаційно-телекомунікаційними мережами спеціального призначення, Масесов М. О., Малих В. В., Черкасова Ю. О. (2019)
Власенко О. В. Картавих В. Ю. - Методика визначення опорної матриці моніторингу домена управління інформаційної мережі спеціального призначення, Ніколаєв А. Д., Горбенко В. І. (2019)
Гурський Т. Г. - Оцінка дальності зв’язку в радіомережах з повітряними ретрансляторами, Борисов І.В., Боголій С.М., Хоменко П.В. (2019)
Колтовсков Д. Г. - Аналіз енергетичних показників радіосигналів для побудови завадозахищеного каналу управління тактичним БпЛА (2019)
Кононова І. В. - Метод побудови двосторонніх оцінок показників надійності обладнання телекомунікаційних систем в умовах апріорної невизначеності вихідних даних (2019)
Куцаєв В. В. - Оцінка узагальненого показника цінності інформації при її передачі в інформаційно-телекомунікаційній мережі, Радченко М. М., Драглюк О. В., Очіченко Р. А. (2019)
Леонтович С. П. - Обґрунтування критеріїв оцінки претендентів з розробки програмного забезпечення для потреб Збройних сил України, Закалад М. А., Беляченко В.В. (2019)
Ляшенко Г. Т. - Методика прогнозування стану радіоелектронної обстановки, Бондаренко Т.В., Бохно Т. Р., Гаврилюк О. Г. (2019)
Оксіюк О. Г. - Удосконалений інтегрально-диференціальний алгоритм визначення меж райдужної оболонки, Фесенко А. О., Вялкова В.І., Бригодир С. П. (2019)
Погребняк Л. М. - Оцінка ефективності застосування методу ортогонального просторово-частотного блочного кодування для каналів мобільних мереж (2019)
Самойлов І. В. - Застосування інтелектуальних технологій для настройки нечітких відношень в системах діагностики, Чевардін В. Є., Застело Г. І., Мазулевський О. Є. (2019)
Сергієнко А. В. - Аналіз характеристик сучасних військових УКХ радіостанцій щодо використання в телекомунікаційних аероплатформах, Думітраш В. О., Нечушкін М. П., Самелюк О. С. (2019)
Гайко О. Г. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці часткових ушкоджень ротаторної манжети плеча, Богдан С. В., Аббасов С. М., Мазевич В. Б. (2019)
Фищенко Я. В. - Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки методом Насса, Шевчук А. В., Сапоненко А. И., Кравчук Л. Д. (2019)
Безуглий А. А. - Диференційований підхід до знеболення в хірургії кисті, Тимошенко С. В., Циба А. М., Лисак А. С. (2019)
Бодня А. И. - Исходы билатеральных повреждений пяточной кости, Сухин Ю. В. (2019)
Косяков А. Н. - Компенсация крупных костных дефектов при ревизионном эндопротезировании коленного сустава с применением индивидуальных 3D-имплантатов , Гребенников К. А., Милосердов А. В., Федин Е. М., Нечай А. А. (2019)
Левицький А. Ф. - Методична розробка практичного заняття для студентів старших курсів та лікарів-інтернів на тему "Диференційна діагностика плоскостопості у дітей”, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2019)
Руденко Р. І. - Хірургічне лікування пацієнтів із hallux valgus тяжкого ступеня із застосуванням апарату зовнішньої фіксації , Руденко І. А., Лябах А. П. (2019)
Жук П. М. - Сучасні погляди та місце монокондилярного ендопротезування в лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань колінного суглоба, Маціпура М. М. (2019)
До історії українсько-польських науково-практичних ортопедо-травматологічних конференцій в рамках угоди про співробітництво (2019)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2018 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія та травматологія” (2019)
Перелік робіт, надрукованих у журналі 2018 року (2019)
Заходи за спеціальністю "Ортопедія та травматологія”, внесені до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні 2019 року (2019)
Кротова Т. Ф. - Проектування асортиментного ряду творчої колекції молодіжного одягу на основі вивчення та аналізу стилю футуризм, Ніколаєва Т. І., Козенко І. І. (2020)
Пушкарьова М. Д. - Дослідження тектоніки форми чоловічого історичного костюму Кореї династії Чосон з метою проектування колекції чоловічого одягу, Ніколаєва Т. І., Ніколаєва Т. В. (2020)
Абизов В. А. - Особливості формування простору дитячих будинків сімейного типу, Кірназ А. О. (2020)
Булгакова Т. В. - Сучасні тенденції у дизайні інтер’єру аеропортів, Малишева Н. М. (2020)
Булгакова Т. В. - Особливості дизайну інтер’єру спортивних реабілітаційних центрів для осіб з інвалідністю, Радченко Ю. С. (2020)
Кукоба М. О. - Дизайн доступного та інклюзивного архітектурного середовища аеровокзалів малих міст, Кисіль С. С. (2020)
Циктор Г. М. - Особливості дизайну рекреаційних закладів на воді в структурі яхт-клубу, Сафронова О. О., Антоненко І. В. (2020)
Чупринка В. І. - Дослідження факторів, які впливають на раціональне використання рулонних матеріалів при розкрої на деталі взуття, Абрамів М. Ю. (2020)
Івасенко М. В. - Дослідження і розробка структури повернення товарів індустрії моди в системі e-commerce, Ніколайчук І. М. (2020)
Ковальчук О. А. - Система управління сонячними панелями, Пилипенко Ю. М. (2020)
Старнавський І. І. - Сучасні особливості моніторингу умов поширення радіохвиль, Швайченко В. Б. (2020)
Дроменко В. Б. - Покращення характеристик термоелектричних перетворювачів, Пацера Д. С. (2020)
Ткаченко О. В. - Сучасні технології цинкування в лужних та пірофосфатних електролітах, Майор В. О., Сауляк Т. І. (2020)
Ткаченко О. В. - Економічно вигідні електроліти нанесення металевого срібла, Сорокіна О. Є. (2020)
Петрик Е. А. - Особливості електролітичного хромування та їх відображення в технологічному процесі, Борисенко Ю. В. (2020)
Яблонський Р. В. - Особливості глибокого електролітичного оксидування алюмінію та його сплавів, Борисенко Ю. В. (2020)
Титул, зміст (2017)
Штефан А. С. - Докази і засоби доказування у цивільному процесі (2017)
Недогібченко Є. Г. - Академічна доброчесність: складові елементи (2017)
Троцька В. М. - Цифровий семплінг в контексті дотримання авторського права на музичні твори (2017)
Мацкевич О. О. - Веб-сайт: визначення поняття та можливості правової охорони з позиції авторського права (2017)
Федорова Н. В. - Види телеформата, як об’єкта права інтелектуальної власності (2017)
Улітіна О. В. - Співавторство при створенні фотографічного твору (2017)
Подолєва А. І. - Особливості виникнення і реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви (2017)
Андрощук Г. О. - Інтелектуальна власність в системі Інтернет речей: економіко-правовий аспект (2017)
Дідук А. Г. - Поняття договору про передачу "Ноу-Хау": проблематика (2017)
Сенчук В. В. - Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень (2017)
Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2017 році (2017)
Буряк С. - Аналітичний огляд видавничої діяльності країн СНД у 2014—2018 роках (2019)
Татарінова Л. - Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу (2019)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2019 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2019)
Сенченко М. - Алгоритм створення та консервації "керованого хаосу" в соціальних системах (2019)
Дояр Л. - Сучасна українська нація: захищаємо чи винищуємо (2019)
Солодовнік В. - Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка, Ахвердова М. (2019)
Устіннікова О. - Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку (2019)
Романюк Н. - Попит на книжкову продукцію в Зінов'євську в 1925—1926 роках. (2019)
Сазонова Ю. - До історії функціонування газети "Команда" (2019)
Ейсмонт Ю. - Іншомовна лексика в реферативній базі даних "Україніка наукова" (2019)
Сербін О. - Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери в контексті безапеляційності професійного зростання (2019)
Погореловська І. - Підвищуючи професіоналізм видавця (2019)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2019 рік (2019)
Сьомкіна Т. В. - Формування інноваційного ресурсно-компетенційного потенціалу диверсифікації підприємств, Згурська О. М. (2019)
Мельник Л. Ю. - Діяльність економічної системи регіонів як центрів розвитку сільських територій, Радзієвський О. І. (2019)
Лазебник Ю. О. - Оцінка диференціації розвитку підприємств сільського господарства за регіонами України, Корепанов О. С., Хавалиць Д. Л. (2019)
Khalatur S. - Improvement of financial resources management in agricultural enterprise, Makhynia D. (2019)
Костирко Л. А. - Фінансова стійкість корпоративних підприємств у категоріях економіко-вартісного тяжіння показників, Євтушенко М. В. (2019)
Онищенко В. П. - Елімінування прибутку з внутрішньогрупових операцій при консолідації фінансової звітності методом середнього відсотка (2019)
Опенько І. А. - Інституціональні передумови ефективного використання та охорони земель лісогосподарського призначення (2019)
Колеснік Я. В. - Роль управління фінансовими ресурсами в процесі підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства, Мажара А. В. (2019)
Паламаренко Я. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України (2019)
Hellyer M. - Trade liberalization: theory, predicting the consequences of implementation and practical realities (2019)
Бірюков Є. І. - Ресурсний потенціал підприємств електроенергетики та особливості його ефективного використання (2019)
Снеткова А. В. - Інвестиції у необоротні актвиви підприємств олійно-жирової промисловості України: динаміка, проблеми та перспективи (2019)
Сальнікова О. Ф. - Розбудова системи стратегічних комунікацій: досвід нато, Кушнір В. О., Чернобай О. Ю. (2019)
Акімов О. О. - Системогенезний підхід до здійснення державно-управлінської діяльності в Україні: проблеми формування (2019)
Усаченко О. О. - Формування системи фінансових правовідносин у сфері оборонної промисловості (2019)
Білозір О. В. - Форми та інструменти державної соціальної політики (2019)
Перестюк І. М. - Особливості механізму оподаткування об'єктів житлової нерухомості в Україні, Мельник М. М. (2019)
Тілікіна Н. В. - Національні показники становища молоді як інструмент моніторингу й оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в Україні (2019)
Барзилович А. Д. - Принципи та функції державного регулювання ринку медичних послуг — теоретичний аспект (2019)
Александров О. В. - Взаємозв'язок ефективності формування організаційних засад інформаційно-аналітичної діяльності та зростання якості публічного управління: світовий досвід (2019)
Березін М. Ю. - Основні принципи забезпечення охорони громадського порядку в сучасних умовах криміногенних загроз (2019)
Біляєв Я. М. - Аналіз грантових програм європейського союзу, що сприяють соціальній мобільності молоді (2019)
Прав Р. Ю. - Роль механізму державно-приватного партнерства у розвитку кібербезпеки України на сучасному етапі (2019)
Дрешпак В. М. - Технологія блокчейн як фактор нової інформаційної культури публічного управління, Титаренко О. М. (2019)
Жиляєв І. Б. - Етапи розвитку електронного урядування: сутність та термінологія, Семенченко А. І. (2019)
Мельниченко О. А. - Перевезення пасажирів як об’єкт публічного управління, Дунаєв І. В. (2019)
Степанов В. Ю. - Публічні послуги у процесі здійснення державної політики в Україні (2019)
Степаненко С. В. - Правове регулювання та необхідність удосконалення законодавства щодо конституційного права на інформацію (2019)
Кузнецов А. О. - Аксіологічні виміри бюрократизму: теоретико-методологічний аспект, Грабар Н. С. (2019)
Токар М. Ю. - Застосування системного методу в дослідженнях розвитку громадських організацій (2019)
Федорчак О. В. - Теоретичні підходи до визначення державної інвестиційної політики (2019)
Бірюков В. В. - Наукові підходи до вивчення механізмів державного регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в Україні (2019)
Ульянченко Ю. О. - Державна політика стимулювання розвитку зеленої економіки, Єфанов В. А., Тимоха Д. А. (2019)
Бублій М. П. - Державне управління інвестиційними ресурсами регіональних морських портових комплексів (2019)
Бутенко О. П. - Дослідження підходів прогнозування державного бюджету і методів планування його макроекономічних показників, Опікунова Н. В. (2019)
Галанець В. В. - Завдання державного регулювання аграрної сфери економіки України (2019)
Поступна О. В. - Досвід реалізації благодійного проекту "Класична феєрія” як інноваційної форми технології менеджменту у сфері культури, Єрьоміна О. В. (2019)
Спасібов Д. В. - Культура медіа-споживання як засіб забезпечення медіа-безпеки та особливості розвитку медіа-освіти, Клімушин П. С., Колеснік Т. П. (2019)
Шиян Н. І. - Розвиток скотарства в контексті розвитку сільських територій (2019)
Дзюрах Ю. М. - Інституційні засади державного регулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві (2019)
Гайдученко С. О. - Управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади України: теоретичні аспекти, Малюхова Ю. І. (2019)
Венцель В. Т. - Концептуальні засади децентралізації та її роль в ефективній реалізації соціальної функції держави (2019)
Khalifer Ali H. - Theoretical Approaches to the Issue of Strategic Planning of Territories Development (2019)
Малюхов О. С. - Теоретичні аспекти упровадження smart-технологій у діяльність органів місцевого самоврядування (2019)
Дорош О. І. - Стресостійкість персоналу в системі вітчизняного публічного менеджменту: чинники та особливості, Дорош І. М. (2019)
Бойко О. А. - Подальша децентралізація державного управління у сфері цивільного захисту (2019)
Титул, зміст (2019)
Кирилов Ю. Є. - Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси, Грановська В. Г. (2019)
Руденко М. В. - Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств (2019)
Лепетан І. М. - Організація управлінського обліку за ценртами витрат у сільськогосподарських підприємствах (2019)
Марчук Ю. М. - Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання стимулюючого типу: завдання, функції та методи (2019)
Кирилюк І. М. - Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва (2019)
Ковальов Д. В. - Соціально-економічна складова та напрями відродження галузі вівчарства у Херсонській області (2019)
Мельник С. І. - Економічна ефективність виробництва товарної продукції сої культурної в науковій сівозміні, Попова О. П., Коцюбинська Л. М. (2019)
Костирко Л. А. - Фінансова стратегія розвитку майнового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки, Соломатіна Т. В. (2019)
Пелех О. Б. - Завдання структурної політики України на сучасному етапі розвитку (2019)
Поліщук Л. М. - Екологічне оподаткування в умовах децентралізації: пріоритети та інституціональне забезпечення (2019)
Олійник Є. О. - Управління якістю продукції: сутність, принципи, основні підходи, Олійник А. С., Пилипченко О. Г., Пугін О. С. (2019)
Максименко І. Я. - Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Питиляк Г. П. (2019)
Слинько М. Ю. - Вплив бюджетної децентралізації на розвиток сільськогосподарських територій України (2019)
Грищук Н. В. - Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств (2019)
Гринишин В. Є. - Моніторинг рівня продовольчої безпеки України (2019)
Торяник В. М. - Інноваційно-інвестиційні тренди у міжнародному бізнесі, Джинджоян В. В., Приз О. В. (2019)
Роскладка Н. О. - Експертні методи формування ціни на туристичний продукт (2019)
Коляденко С. В. - Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства, Стратій А. М. (2019)
Мадяр Р. О. - Міжнародні рейтинги як індикатори соціально-економічного розвитку країни (2019)
Палка І. М. - Зарубіжна практика управління інвестиційно-інноваційною діяльністю (2019)
Іжболдіна О. О. - Обгрунтування напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва, Мареніченко В. В., Павленко О. С. (2019)
Соломатіна Т. В. - Фінансова результативність в системі стратегічного розвитку суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки (2019)
Сибирка Л. А. - Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу, Дмитрієва О. М., Сироїжко К. В. (2019)
Максименко І. Я. - Особливості обліку бонусів: бухгалтеський та податковий аспекти, Волкова Т. Р. (2019)
Ivashchenko A. - Franchising as an alternative way of creation and financial development of smes, Ostrovska O., Vasylyshen Yu., Nadzuga A. (2019)
Шишкіна О. В. - Ризики і загрози планування розвитку промислових підприємств у контексті інвестиційної безпеки національної економіки, Кальченко О. М. (2019)
Жавела К. А. - Сучасні концепції та інноваційні технології в системі управління персоналом, Жавела А. К. (2019)
Усаченко О. О. - Програма реформування та розвитку оборонної промисловості України (2019)
Буканов Г. М. - Соціальне партнерство як інструмент реалізації екологічної політики на регіональному рівні (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Роль фундаментальних цінностей толерантності та націоналізму у процесі формування державних систем (2019)
Білозір О. В. - Формування принципів взаємодії "держава — бізнес — громада" в процесах соціальної політики (2019)
Дакал А. В. - Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід (2019)
Дика О. С. - Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики, Наумчук К. М. (2019)
Киртока М. П. - Протидія ризикам при реалізації проектів концесії в Україні (2019)
Юськов Г. М. - Гарантії права звернення громадян до державних органів влади в Україні (2019)
Дейдей Д. М. - Світовий досвід правового регулювання місцевих виборів (2019)
Кізян Р. В. - Формування шляхів удосконалення механізмів державного управління системою антитерористичної безпеки України (2019)
Корбецький М. Б. - Механізми державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва (2019)
Андрєєва О. - Історія зародження тренажерних засобів рекреаційно-оздоровчої діяльності, Гакман А., Дудіцька С., Наконечний І. (2019)
Blecking D. - German-Polish Relationships in the Field Of Sport–From the Long Century to the Present Day–an Overview (2019)
Вільчковська А. - Рудольф Лабан–життя, педагогіка та хореографія (2019)
Круцевич Т. - Історичні засади формування гендерного підходу у фізичному вихованні, Марченко О., Мельник В. (2019)
Пасічник В. - Теоретико-педагогічні передумови розвитку фізичного виховання дітей та молоді на польських землях (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) (2019)
Polaniecka A. - Determinants of the Evolution of Physical Culture in the Koszalin Region in 1945–1950, Blaszkowska A. (2019)
Деделюк Н. - Професійна адаптація студентів із різними типами нервової системи в умовах педагогічної практики, Ковальчук Н., Томащук О., Гнітецька Т., Ващук Л. (2019)
Москаленко Н. - Європейські стандарти шкільного фізичного виховання, Яковенко А., Сидорчук Т., Марченко О. (2019)
Zuskova K. - Aerobic Physical Activity in Nature as Compensation for Type A Behavior, Gorny M. (2019)
Пришва О. - Активізація фізичної активності високої інтенсивності чоловіків у літній період складовими способу життя, Глухов І., Круглик М. (2019)
Стрикаленко Є. - Вплив занять Cycle на фізичний стан жінок молодого віку, Шалар О., Андрєєва Р., Жосан І., Коваль В., Швець О. (2019)
Шуба Л. - Використання елементів тенісу як засобу підвищення фізичної активності дітей початкової школи, Шуба В. (2019)
Щирба В. - Проблема розвитку швидкісно-координаційних здібностей старших школярів (2019)
Bukova A. - Awareness of Patients with Metabolic Diseases of the Importance of Physical Activity in Treating Their Disorders, Horbacz A., Szerdiova L., Krucanica L., Kuchelova Z., Junger J., Cimbolakova I., Durankova S. (2019)
Тимрук-Скоропад К. - Критерії вибору та зміст фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень, Павлова Ю. (2019)
Адамчук В. - Технологія індивідуалізації тренувального процесу багатоборців із легкої атлетики на етапі вищих досягнень у підготовчому періоді макроциклу (2019)
Саволайнен О. - Удосконалення швидкісно-силових якостей спринтерів на етапі початкової підготовки, Кузнецов В., Валькевич О., Черкашин Р., Карабанова Н. (2019)
Давыдов В. - Морфофункциональное состояние юных спортсменок-пловчих с разным типом развития, Манкевич А. (2019)
Mlynek S. - Identyfikowanie roznic w sprawnosci dzialania zespolow zwycieskich i pokonanych podczas Mistrzostw Swiata–Rosja 2018, Stula A., Soroka A. (2019)
Informacja o V. Miedzynarodowa Konferencje Naukowa "SPORT REKREACYJNY, ZDROWIE, JAKOSC ZYCIA" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Павлюк М. - Перспективи нафтогазоносності північно-західної частини внутрішніх флішових покривів Українських Карпат, Шлапінський В., Савчак О., Тернавський М. (2019)
Наумко І. - Про літофлюїдотермодинамічну систему в геології і геохімії (2019)
Хоха Ю. - Енергія Гіббса утворення компонентів природного газу в осадових товщах, Любчак О., Яковенко М. (2019)
Куровець І. - Геотермічні умови Східного нафтогазоносного регіону України, Приходько О., Грицик І., Мельничук С. (2019)
Яремович М. - Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 2. Тектоно-магматична позиція і погляди на структуру зони (2019)
Гарасимчук В. - Палео- та сучасні гідрогеологічні умови Більче-Волицької зони Карпатської нафтогазоносної провінції, Медвідь Г., Кость М., Телегуз О. (2019)
Сворень Й. - Про новий підхід до визначення теплотворності природного газу, який постачають споживачам, та його кубометробарометрію (2019)
Наумко І. - VII Міжнародна наукова конференція "Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища" (2019)
Павлюк М. - Осяйне 90-річчя професора Ореста Ілляровича Матковського, Наумко І., Побережський А. (2019)
Авер’янова Н. - Особливості збройного конфлікту в Україні (2019)
Брехунець Н. - Конфлікт між українською Автокефальною православною церквою і тоталітарною владою та його проекція на сучасні етнорелігійні процеси в Україні (2019)
Бродецька Ю. - Логіка етичного пізнання: подолання себе (2019)
Букрєєва І. - Роль громадянської активності у формуванні соціального капіталу міста (2019)
Василик І. - Конфлікти в адвокатській діяльності (2019)
Воропаєва Т. - Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз: теорія і практика (2019)
Газізова О. - Шляхи подолання соціокультурних конфліктів у процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові територіальні громади (2019)
Грабовська І. - Путінізм та його ідеологічні засади як проблема сучасного теоретичного дискурсу в соціогуманітаристиці, Талько Т. (2019)
Грабовський С. - Кримський конфліктогенний вузол: колоніальні виміри (2019)
Доценко В. - Пантелеймон Куліш і "Єврейське питання" в середині ХІХ ст. (2019)
Зісельс Й. - До питання про цивілізаційну ідентичність громадян України (2019)
Кагамлик С. - DIVIDE ET IMPERA. Російський централізм як конфліктизаційний чинник для українського православ’я в ретроспективі та сучасних реаліях (2019)
Обушний М. - Політична складова у конфліктизації міжконфесійних відносин в Україні (2019)
Рубан О. - Філософські ідеї Пантелеймона Куліша в умовах сьогодення (2019)
Скляр В. - Зміни чисельності населення Краснокутського району Харківської області за 1926–1937 рр.: демографічні втрати від голодомору 1932–1933 рр. (2019)
Сморжевська О. - Рідновіри в Україні як "джерело конфлікту": за матеріалами інтернет-медій (2019)
Сорочук Л. - Проблема булінгу в сучасному освітньо-виховному середовищі та шляхи її подолання (2019)
Стребкова Ю. - Гарантування безпеки жінок та дівчат в умовах збройних конфліктів (2019)
Усатенко Т. - "Граматка" Пантелеймона Куліша у контексті Української писемності, Усатенко Г., Марущенко М. (2019)
Янковська Ж. - Пантелеймон Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури (2019)
Ятченко В. - Соціальна травма як конфліктогенний чинник в Українознавстві й Українській історії, Олійник О. (2019)
Недюха М. - З Чернігівщини - у Київський університет (Рецензія на довідник: Чернігівчани в Київському університеті : довідник / автори-упорядники М. І. Обушний, І.М. Забіяка; за заг. ред. М.І. Обушного. К.: Міленіум, 2019. 368 с.) (2019)
Голоха В. Л. - Оцінка рівня спеціальної витривалості борців вільного стилю за допомогою тесту Купера (2020)
Кривенцова І. В. - Силова підготовка в навчально-тренувальному процесі юних дзюдоїстів, Огарь Г. О., Паніна О. О. (2020)
Латышев Н. В. - Анализ спортивных карьер олимпийских чемпионов в греко-римской борьбе, Тропин Ю. Н. (2020)
Первачук Р. В. - Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення, Сибіль М. Г., Шандригось В. І., Загура Ф. І., Стельмах Ю. Ю., Кухтій С. Я. (2020)
Пруднікова М. С. - Мотивація до спортивної діяльності підлітків 14-15 років, які займаються тхеквондо та велотуризмом, Мулик К. В. (2020)
Пятисоцкая С. С. - Сравнительный анализ сенсомоторных реакций единоборцев и игроков киберспортивной дисциплины DOTA 2, Романенко В. В., Голоха В. Л. (2020)
Романенко В. В. - Методика оцінки моторної функціональної асиметрії одноборців, Веретельникова Н. А. (2020)
Чоботько М. А. - Розвиток рівноваги за допомогою вправ з балансування на фітболах, Чоботько І. І., Бойченко Н. В. (2020)
Прушківська Е. В. - Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України, Буюкян А. Р. (2019)
Барон І. Г. - Економічна безпека держави як базова комплексна категорія екосестейту (2019)
Герасименко А. Г. - Вплив інформаційної асиметрії на конкуренцію, Нестерець А. О. (2019)
Чинчик А. А. - Актуальні пріоритети податкової політики в умовах модернізації національної економіки, Голубка С. М. (2019)
Онисько С. М. - Удосконалення земельних відносин в аграрному секторі України, Томашевський Ю. М. (2019)
Мороз С. Р. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку санаторно- курортного господарства в Україні (2019)
Мастило А. Я. - Основні напрями вдосконалення ринку інтелектуальної власності в Україні (2019)
Єрмошкіна О. В. - Управління фінансовими потоками підприємств на основі прогнозування структури капіталу (2019)
Соляник Л. Г. - Інституційний механізм інноваційного розвитку України в умовах глобальних викликів (2019)
Агрес О. Г. - Економічна сутність співпраці банків та страхових компаній, Тимків І. М. (2019)
Приходченко О. Ю. - Інформаційне забезпечення та методичні підходи до аналізу недержавних пенсійних фондів, Приходченко С. Д. (2019)
Тофан І. М. - Оподаткування заробітної плати: досвід польщі та перспективи для України, Синявська Л. В. (2019)
Колещук O. Я. - Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового забезпечення процесу управління інноваційністю підприємств (2019)
Проценко А. В. - Теоретико-емпіричний базис дослідження управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств (2019)
Юрчишина Л. І. - Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку, Тарасенко В. А. (2019)
Шишкова Н. Л. - Перспективи it-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики (2019)
Пашкевич М. С. - Розвиток звітності як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності компаній по управлінню активами, Усатенко О. В. (2019)
Макурін А. А. - Удосконалення системи документообігу на вуглевидобувному підприємстві (2019)
Проценко В. М. - Формування економічної поведінки підприємств під впливом внутрішнього та зовнішнього ризикового середовища (2019)
Мушникова С. А. - Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи (2019)
Дудник А. В. - Організаційні засади політики управління сталим розвитком промислово-міських агломерацій (2019)
Горіна Г. О. - Ієрархічна кластерізація регіональних ринків готельних послуг України за інфраструктурними складовими (2019)
Харченко Н. В. - Економічний розвиток держави і здоров'я працюючих, Голованова І. А., Костріков А. В. (2019)
Олешко А. А. - Формування та розвиток цифрової компетентності персоналу, Усатенко А. О. (2019)
Ажаман І. А. - Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні, Сливка Д. О. (2019)
Волошко Н. О. - Міжнародна економічна інтеграція: концепція багатофакторної моделі становлення та розвитку, Курінна І. Г. (2019)
Марчук Ю. М. - Фінансове забезпечення ведення лісового господарства: диверсифікація пріоритетів та джерел (2019)
Zhuravlоva T. - Bank lending of agricultural enterprises (2019)
Топчій О. О. - Модернізація сфери житлово-комунального господарства: соціально-безпекові та еколого-економічні аспекти (2019)
Соколовська I. П. - Стагнація корпоративного кредитування та шляхи її подолання (2019)
Кирилюк І. М. - Розвиток спеціалізованого виробництва як чинник ефективного управління якістю продукції тваринництва (2019)
Мельник А. Г. - Ієрархічні особливості розмежовування підприємницької діяльності в Україні, Мельник О. І., Філіпчук Н. В., Болехівський О. Д. (2019)
Ковальчук Н. О. - Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування, Федишин М. П., Жаворонок А. В. (2019)
Яремчук Н. В. - Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави (2019)
Фурман І. В. - Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напряму, Гонтарук Я. В. (2019)
Поліщук Л. М. - Екологічне оподаткування скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти в контексті інвестиційного забезпечення модернізації індустрії очищення зворотних вод: регіональні аспекти (2019)
Жукова Л. М. - Система управління економічною безпекою підприємств, Платонов В. І. (2019)
Шелест О. Л. - Аналіз ключових індикаторів фінансової децентралізації в Україні та харківській області, Сарана О. C. (2019)
Мороз В. М. - Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Гендерне питання у державному управлінні (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського