Горбуля В. О. - Методика розвитку рухових здібностей волейболісток 9-10 років на початковому етапі підготовки, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2019)
Кокарев Б. В. - Дослідження впливу додаткових занять з акробатики на розвиток фізичних якостей спортсменів 7-9 років в черлідингу, Кокарева С. М., Дудник Ю. І. (2019)
Крюков Ю. М. - Фізичні вправи на етапі загальної базової підготовки плавців, Бєлоус М. А., Глухов І. Г. (2019)
Крюков Ю. М. - Оцінка розвитку рухових здібностей плавців, Бабій В. Г. (2019)
Лювей Ю. - Контроль фізичної підготовленості бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки, Каратник І. В., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2019)
Sokolova O. V. - Diagnostic functional condition in sport, Tyshchenko V., Mordvinov K. (2019)
Скрипка І. М. - Удосконалення швидкісно-силових якостей спортсменів-гирьовиків на попередньому базовому етапі спортивної підготовки, Чередніченко С. В., Леоненко А. В. (2019)
Тищенко В. А. - IT-технологии как средство определения уровня теоретической подготовки в спорте высших достижений, Соколова О. В., Сапун Т. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2019)
Дидик-Меуш Г. М. - Атрибутив і жанр. 3. (за текстом львівської пам’ятки ІІ половини XVII ст.) (2016)
Ткач Л. О. - Англізми в українських рекламних текстах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: матеріали до словника, Прокопова А. Ю. (2016)
Шпить О. Б. - Присвійний займенник свій в українській мові XVI – XVII століть: семантика і граматика (2016)
Білик Я. С. - Локативні конструкції з прийменником в (у) у східностепових говірках: семантика і функції (2016)
Волошинова М. О. - Назви посуду для варіння їжі в українських східнослобожанських говірках (2016)
Глуховцева К. Д. - Назви конкретних фізичних дій у діалектному дискурсі українських східнослобожанських говірок (2016)
Гороф’янюк І. В. - Фольклорні тексти збірки О. Курило "Матеріяли до діялектології та фольклористики” як джерело портретування подільського говору (2016)
Колесников А. О. - Із спостережень над словотворенням іменників в українських південнобессарабських говірках (2016)
Слободян О. В. - Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення лісу в українських східнослобожанських говірках Луганщини (2016)
Коваленко Н. Д. - Просторовий зв’язок фразем та їх компонетів (2016)
Мельник О. А. - Емпороніми Вінниччини (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Ивко А. С. - Модели образования универбов-глаголов в русском языке (2016)
Царьова І. В. - Сучасні тенденції дослідження юридичної лексики (2016)
Глуховцева І. Я. - Фразеологізми у творі Сергія Жадана "Месопотамія” (2016)
Гуменюк Н. Г. - Особливості маніпулятивного складника політичного дискурсу Хілларі Клінтон (на матеріалі виступу в Рено, Невада, 25.08.16 р.) (2016)
Колесникова Л. Л. - Лексична варіативність архетипного символу вогонь (2016)
Моісеєнко О. Ю. - Взаємодія мов та культур у контексті глобалізації (2016)
Ніколаєнко І. О. - Розмовні елементи в художній мові Івана Низового та Василя Старуна (2016)
Вихідні дані (2016)
До 80-річчя ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відповідального редактора збірника наукових праць "Проблеми законності" Тація Василя Яковича (2020)
Гетьман А. П. - Академік В. Я. Тацій – фундатор збірника наукових праць "Проблеми законності" (2020)
Петришин О. В. - Тацій Василь Якович – президент-організатор, перший та почесний президент Національної академії правових наук України (2020)
Барабаш Ю. Г. - Харківський міжнародний юридичний форум: від ідеї академіка В. Я. Тація до масштабної реалізації амбітних планів (2020)
Гончаренко В. Д. - Творчий внесок академіка В. Я. Таціяв становлення та розвиток законодавства незалежної України, Панов М. І. (2020)
Шило О. Г. - Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового доробку академіка В. Я. Тація (2020)
Харитонова О. В. - Професор В. Я. Тацій та харківська школа кримінального права (2020)
Навроцький В. О. - Кримінальний закон у судженнях Василя Тація (2020)
Шепітько М. В. - Популяризація та розвиток кримінального права крізь призму громадської діяльності академіка Василя Яковича Тація (2020)
Тютюгін В. І. - Вчення про стабільність та динамізм кримінального законодавства у працях професора В. Я. Тація, Пономаренко Ю. А., Суходубова І. В. (2020)
Гродецький Ю. В. - Роль академіка В. Я. Тація у розробці концептуальних засад упровадження інституту проступку до законодавства України (2020)
Демидова Л. М. - Учення про об'єкт злочину в працях академіка В. Я. Тація (2020)
Зайцев О. В. - Проблеми державної зради в науці кримінального права та шляхи їх вирішення в дослідженнях академіка В. Я. Тація, Рубащенко М. А. (2020)
Киричко В. М. - Проблематика об'єкта і системи господарських злочинів у наукових працях В. Я. Тація (2020)
Тютюгін В. І. - Науковий внесок академіка В. Я. Тація у вирішення проблем кваліфікації умисного вбивства за обтяжуючих обставин, Демидова Л. М. (2020)
Головкін Б. М. - Питання державної політики боротьби із злочинністю в наукових дослідженнях Василя Яковича Тація (2020)
Капліна О. В. - Внесок Василя Яковича Тація у становлення кримінальної процесуальної науки (2020)
Серьогіна С. Г. - Науковий доробок академіка В. Я. Тація в галузі муніципального права України (2020)
Демидова Л. М. - Академік Василь Якович Тацій – мій учитель (науковий консультант 2011–2014 рр.) (2020)
Козак В. А. - Мій науковий керівник – професор В. Я. Тацій (2020)
Мохончук С. М. - Та ми живем, щоб слід лишити: дім чи стежину, дерево чи слово (2020)
Бойченко М. - Змістові засади патріотичного виховання школярів у Республіці Польща, Пахотіна Т. (2020)
Карпусь О. - Термінологічний інструментарій дослідження проблеми здоров’язбереження у Фінляндії (2020)
Куліченко А. - Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910–1940 рр.) (2020)
Леврінц М. - Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США (2020)
Чупахіна С. - Застосування інформаційних технологій у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями: зарубіжний досвід (2020)
Гученко Г. - Рухливі ігри як засіб підвищення фізичної підготовленості та виховання патріотизму й морально-вольових якостей підлітків у позаурочний час, Прокопова Л., Міщенко О. (2020)
Жадько О. - Організація взаємодії закладів загальної середньої освіти й органів місцевого самоврядування в освіті та вихованні дітей (2020)
Лісневська Н. - Особливості застосування кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку як засобу впливу на їх здоров’я (2020)
Потьомкіна Н. - Соціально-педагогічна профілактика залежності старшокласників від соціальних мереж засобами кінопродукції (2020)
Приходькіна Н. - Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО: концептуальні основи (2020)
Сокаль В. - Управління розвитком креативного закладу загальної середньої освіти, Гурінчук Л. (2020)
Стежко Ю. - Мотиваційні домінанти та методологічні засади освітніх інновацій в імперативах українських реалій (2020)
Цибулько О. - Особливості педагогіки духовності у світлі сучасного світського та релігійного виховання (2020)
Ковальчук Ж. - Забезпечення відповідності наукової діяльності вітчизняних учених у галузі спеціальної освіти директивам керівних органів УРСР у 1970-1991-у рр. (2020)
Будянська В. - Шляхи формування мовленнєвої культури в закладах вищої освіти, Мариківська Г. (2020)
Глінчук Ю. - Професійно-орієнтовані інноваційні педагогічні технології формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів (2020)
Гречаник Н. - Емоційно-вольові основи культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Загородня Л. - Дисципліна "Імідж закладу дошкільної освіти" як інтегрований складник формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2020)
Калініченко Л. - Риторична культура як основа формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх правників (2020)
Кіцера Н. - Упровадження інтерактивних методів викладання основ медичної генетики студентам-медикам (2020)
Kozlov D. - Criteria and evaluation instrument for determining the state of innovative culture development of the future manager of the general secondary education institution in the masters’ training process (2020)
Корнєєва І. - Монолог-презентація як ефективний метод іншомовного професійно орієнтованого навчання майбутніх дизайнерів (2020)
Курок В. - Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти, Гребеник А. (2020)
Невзоров Р. - Наземне навчання бойовим польотам як умова якісної фахової підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації (2020)
Парфіненко Т. - Визначення рівнів сформованності здорового стилю життя студентів у процесі навчання основ здоровья (2020)
Плющ В. - Самостійна робота як одна з форм самоосвіти студентів (2020)
Погребняк Д. - Методика розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки та спорту військових частин збройних сил України в системі післядипломної освіти, Коновалов Д. (2020)
Ровенська О. - Удосконалення математичної компетентності студентів інформаційно-технологічних спеціальностей засобами НДР з теорії наближення, Астахов В. (2020)
Silchuk O. - The problem of moral values among the agrarian university students: a role of humanities (2020)
Томенко О. - Особливості секційної моделі організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти, Матросов С., Ярова О. (2020)
Sharova T. - Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions, Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. (2020)
Чень Чень - Умови формування презентаційних умінь у контексті комунікативної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Гриценко С. П. - На роздоріжжі: запозичення чи питоме утворення (2017)
Ткач Л. О. - Запозичення з англійської мови в українських рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст, Прокопова А. Ю. (2017)
ТкачЛ. О. - До історії опрацювання англізмів в українській лексикографії (за матеріалами "Словаря чужих слів” 3. Кузелі й М. Чайковського, Чернівці, 1910), Прокопова А. Ю., Марко І. В. (2017)
ГлуховцеваК. Д. - Тавтологія в українських східнослобожанських говірках (2017)
Поістогова М. В. - Суфіксальне творення назв полів з-під сільськогосподарських культур у східнополіському діалекті на загальнослов’ янському тлі (2017)
Сікора Г. В. - Високе функційне навантаження окремих приголосних фонем у сучасному львівському койне (2017)
Холод вон О. М. - Мовна картина світу носіїв східнополіських говірок за даними дієслівної лексики (2017)
Юсікова О. В. - Із спостережень над динамікою архаїчних лексичних одиниць говірки села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2017)
Глуховцева І. Я. - Символьно-культурологічний зміст лексеми горобець в українській мові (2017)
Карлова Н. М. - Вербалізація предметно-побутового субкоду культури у фразеології східнослобожанських і східностепових говірок (2017)
Кучер А. С. - Структура й функції парцельованих та приєднувальних конструкцій у сучасній лінгвістиці (2017)
Беценко Т. П. - Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах) (2017)
Бобух Н. М. - Антонімічні лексеми в поетичному тексті (на матеріалі творів Олександра Олеся) (2017)
Гуменюк Н. Г. - Дискурс харизматичного лідера: інавгураційна промова Д. Трампа від 20.01.17 р (2017)
Найрулін А. О. - Запозичення в письменницькому епістолярію кінця XIX - початку XX ст. (на матеріалі листів Б. Грінченка, М. Коцюбинського, Лесі Українки) (2017)
Поповський А. М. - Живомовні елементи в поетичній збірці Д. І. Яворницького "Вечірні зорі” (2017)
Тищенко Л. М. - Лексика поезій Якова Щоголева (2017)
Кравченко О. Л. - Денотати алюзій у назвах сучасних українських видавництв (2017)
Флорінська С. С. - Статус зооніма в ономастичній системі української мови: функційний аспект (на матеріалі Кіровоградської області) (2017)
Загороднова В. Ф. - Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс (2017)
Вихідні дані (2017)
Bakirov V. - Sociology in Ukraine: institutional status and research agenda, Sokurianska L. (2019)
Голиков А. - Метапорядок категорий vs/and метакатегория порядка (2019)
Иванова А. - Динамика глобальных (нео)колониальных неравенств: эвристики концепции Джованни Арриги (2019)
Крижанівська В. - Політична участь та мотивація до неї: евристичний потенціал соціологічних концепцій Донателли Делла Порти і Дрю Халфмана (порівняльна характеристика) (2019)
Селещук Г. - Соціальний капітал спільнот українських мігрантів: теоретизації та досвід емпіричного дослідження (2019)
Борисенко О. - Дискурсивне конструювання поняття "реформа" в політичному полі (на прикладі стенограм засідань Верховної Ради України) (2019)
Закутня А. Ю. - Змістова кореляція англомовних та українськомовних текстових компонентів у рекламі послуг "Тhе Scranton Electric Company” (за публікаціями газети "Народна Воля”, 1941 р.), Ткач Л. О. (2017)
Хобзей Н. В. - Життєві та наукові стежки Івана Панькевича (до 130-річчя від дня народження) (2017)
Яремій М. Р. - Народнорозмовна лексика в реєстрі "Словаря української мови” за редакцією Б. Ерінченка: джерела словникового матеріалу, семантика, паспортизація (2017)
Волошинова М. О. - Назви перших рідких страв в українських східнослобожанських говірках (2017)
Глуховцева К. Д. - Нові тенденції у функціонуванні діалектологічних термінів (2017)
Делюсто М. С. - Особливості дослідження обрядів у мультилінгвальному ареалі межиріччя Дністра і Дунаю, Копанська А. В. (2017)
Слободян О. В. - Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення ґрунту в українських східнослобожанських говірках Луганщини (2017)
Процик І. Р. - "Це не були футбольні змагання, а бій за Україну”: назви українських футбольних команд як чинник національної ідентифікації у XX столітті (2017)
Бондаренко Г. I. - Мова як провідний чинник об’єднання українського народу, Пустовіт В. Ю. (2017)
Борзова О. Д. - Сленг північноамериканських студентських братств (на матеріалі "організацій грецьких літер" ) (2017)
Колесникова Л. Л. - Лексична організація та семантика колорономена золотий (2017)
Кошлата А. В. - Теоретичні основи дослідження дискурсивного простору соціальних медіа (2017)
Моісеєнко О. Ю. - Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014-2017) в американському медійному дискурсі (2017)
Шведова М. О. - Проблема літературної норми української мови з огляду на її регіональні варіанти (за регіонально анотованим корпусом української мови) (2017)
Кравченко О. Л. - Інтернет-ресурси для перевірки унікальності тексту як складника SEO-аналізу (2017)
Іванніков Т. П. - Куатро як історичний феномен венесуельського гітарного мистецтва, Філатова Т. В. (2019)
Дробиш А. А. - Псалом 112 Антона Брукнера: на шляху до творчої зрілості (2019)
Решетілов Б. Ю. - Фелікс Мендельсон. Концерт для фортепіано зі струнним оркестром ля мінор: романтичні принципи оновлення традиційного жанру (2019)
Хмара Г. М. - Роль італійського періоду у формуванні композиторського стилю Дмитра Бортнянського (на прикладі камерно-інструментальних творів) (2019)
Довжинець І. Г. - Невідомий Костянтин фон Фейст: композитор, піаніст, педагог (2019)
Гуй Цзюньцзе - Духовні хорові твори Джоаккіно Россіні та Джузеппе Верді в аспекті порівняння європейських та китайських інтерпретацій (2019)
Шворак І. Ю. - Семантика смерті та переродження у весільній традиції Потур’я: на прикладі обрядів переходу (2019)
Гаюк І. Я. - Вірмени в музичному житті України (до 200-річчя від дня народження Кароля фон Мікулі) (2019)
Кдирова І. О. - Корейські етнонаціональні мистецькі традиції в Україні (творчість ансамблю корейського танцю "Тораді") (2019)
Ювілейні та пам'ятні дати (2019)
Кононова М. В. - Теоретико-методичний концепт вокальної виконавської школи у працях Валентини Антонюк (2019)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2019)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2019 рік. №№ 1 (42) — 4 (45) (2019)
Вимоги до статей (2019)
Корнієнко П. С. - Основні етапи генезису конституційної правозахисної діяльності в Україні (2018)
Багіров С. Р. - Виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини із заподіянням шкоди пішоходам унаслідок порушення правил дорожнього руху кількома водіями (аналіз каузальної структури пригоди) (2018)
Кваша О. О. - Терористична організація як форма співучасті, Криворучко І. О. (2018)
Загиней З. А. - Загальновизнане уявлення про гостинність як індикатор корупціогенності у тексті Закону України "Про запобігання корупції" (2018)
Ландіна А. В. - Проблеми законодавчого визначення поняття спеціального суб’єкта злочину (2018)
Горох О. П. - Чи є законним звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин? (2018)
Кубальський В. Н. - Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету (2018)
Соломатін Є. В. - Підслідність злочинів у військовій сфері (2018)
Короєд С. О. - Проблема неналежного відповідача у цивільному судочинстві як перешкода ефективному судовому захисту прав позивача (2018)
Головачов Я. В. - Узагальнення судової практики розгляду справ про виключення майна з-під арешту, Левенець Б. Б. (2018)
Глущенко В. А. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях І. І. Срезневського, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2018)
Жуган Н. А. - Лексико-семантична група назв ткацтва, пов’язаних із первинною обробкою волокна, у середньонаддніпрянських говірках (2018)
Лоснова В. В. - Джерела ранньої лексикографії та їхнє значення для сучасного діалектного словникарства (2018)
Литвиненко Я. О. - Орнітолексика як об’єкт лінгвістичних студій (2018)
Ніколаєнко І. О. - Лексика гончарства в українських східнослобожанських говірках (2018)
Сердега Р. Л. - Мова фольклору - діалект чи наддіалект? (2018)
Чаган О. І. - Архаїзація лексики традиційного сільського будівництва бойківських говірок (2018)
Ястремська Т. О. - Прислівники місця в говорах української мови: статична локалізація (2018)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Аксіофраземна прагматика часу (2018)
Ляшчынская В. А. - Фразеалагізмьі беларускай мовы з кампанентам рукау і іх сімволіка (2018)
Суханова Н. С. - Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели production / виробництво як складника концептуального домену management / менеджмент (2018)
Бибик С. П. - Поняття "переселення”: лексикографія і дискурс (2018)
Бобух Н. М. - Семантико-стилістичні функції лексичних опозицій у романі Павла Загребельного "День для прийдешнього” (2018)
Кошман И. Н. - Специфика грамматической адаптации украинизмов в интернет-текстах (2018)
Старченко Я. С. - Семантичні варіації концепту щастя-доля у Ліни Костенко (2018)
Шило С. Б. - Комунікативні стратегії і тактики впливу в політичному дискурсі (на матеріалі промови П. Порошенка на прес-конференції "Виклики - 2018”) (2018)
Антонян І. М. - Шляхи навчання фахової лексики (2018)
Загороднова В. Ф. - Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання і навчальна дисципліна (2018)
Попова Л. О. - Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти (2018)
Попович Н. Г. - Вимоги до сучасного викладача іноземних мов закладу вищої освіти та його соціальна роль (2018)
Абрамчук Ф. І. - Експериментальне дослідження механічних втрат у мікролітражному чотиритактному двигуні, Кузьменко А. П. (2019)
Двадненко В. Я. - Улучшение экономических и экологических характеристик микрогибридного автомобиля, Пушкарь О. Б. (2019)
Подригало М. А. - Определение показателей и критериев функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей, Тарасов Ю. В. (2019)
Смирнов О. П. - Розрахунок енергоємності тягових акумуляторних батарей для електричних транспортних засобів, Борисенко А. О., Марченко А. В. (2019)
Кожушко А. П. - Експериментальні дослідження ергономічних властивостей колісних тракторів з агрегатами змінної маси (2019)
Богомолов В. А. - Распределение нормальных реакций между мостами балансирной тележки грузового автомобиля при торможении, Клименко В. И., Леонтьев Д. Н., Махлай С. Н. (2019)
Нагорний Є. В. - Математична модель технології управління транзитними вантажопотоками Міжнародного транспортного коридору "Південь-Захід", Орда О. О., Литвиненко А. Г. (2019)
Нємий С. В. - Ефективність міських пасажирських перевезень в залежності від пасажиромісткості автобусів (2019)
Гнатов А. В. - Пристрій примусового зниження швидкості з функцією генерування електроенергії, Аргун Щ. В., Гнатова Г. А., Тарасов К. С., Понікаровська С. В. (2019)
Войтків С. В. - Напрямки розвитку конструкцій електричних тягових приводів комерційних електромобілів на основі ведучих мостів балкового і портального типів, Тараненко М. Є. (2019)
Волков А. О. - Обзор холодного газодинамического напыления: проблемы и перспективы (2019)
Роговой А. С. - Численные исследования истечения закрученной затопленной струи (2019)
Ребров О. Ю. - Визначення максимального тиску на ґрунт сільськогосподарських шин при різних способах баластування трактора (2019)
Денисюк С. П. - Формування складових інтелектуальної платформи керування енергетичними системами та мережами, Стшелецькі Р. (2019)
Бойко І. Ю. - Актуальність застосування динамічної тарифікації для генеруючих систем MicroGrid (2019)
Черноусенко О. Ю. - Раціоналізація підходів числового моделювання геометрично-складного обертового обладнання електричних станцій, Пешко В. А., Марисюк Б. О. (2019)
Попов В. А. - Сравнительная оценка альтернативных вариантов применения распределенной генерации по совокупности режимных показателей с учетом неопределенности информации, Ярмолюк Е. С., Федосенко Н. Н., Ткаченко В. В. (2019)
Деревянко Д. Г. - Оцінювання надійності у локальних системах з установками відновлювальної енергетики, Панасенко В. С., Масло О. С., Загорський О. М. (2019)
Маляренко О. Є. - Удосконалений комплексний метод прогнозування енергоспоживання при різних сценаріях розвитку економіки на довгострокову перспективу, Майстренко Н. Ю. , Станиціна В. В., Богославська О. Ю. (2019)
Безродний М. К. - Комбінована теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та частковою рецеркуляцією відпрацьованого повітря, Притула Н. О., Опанасюк І. Ю. (2019)
Zaichenko S. - Improving the energy efficiency of an autonomous source of electric energy by regulating the gas distribution of an internal combustion engine, Shevсhuk S., Halem A. (2019)
Kulakovskyi L. - Creating factor model of the peat drying process in pneumatic steam-water dryer, Bosak A. (2019)
Коваленко М. А. - Розробка експериментального стенду для дослідження малопотужних машин постійного струму з електромагнітним збудженням, Самойленко О. О. (2019)
Ширін Л. Н. - Удосконалення методів контролю та діагностики технічного стану самохідного транспортно-технологічного обладнання гірничих підприємств, Інаткін І. В., Сергієнко М. І. (2019)
Крюковська О. А. - Заходи безпеки у виробництві композиційних матеріалів на основі епоксидних та фенолформальдегідних смол, Литвинова Є. Е. (2019)
Гапотій В. - Теоретико-правовий підхід до розв'язання мовного питання в Україні (2018)
Джус О. - Місце і роль українського педагогічного товариства у професійному становленнімолоді в Чехо-Словацькій республіці міжвоєнної доби (2018)
Куликова Л. - Переклад як різновид міжкультурної комунікації, Насалевич Т., Харченко Т. (2018)
Мільчевська Г. - Організація соціально-виховної роботи з підлітками в дитячому закладі оздоровлення й відпочинку, Петухова К. (2018)
Окса М. - Виховні ідеали українського козацтва, Іваненко В. (2018)
Tarasenko T. - The ways to overcome misunderstandings in intercultural communication, Kulykova L. (2018)
Федорова О. - Формування християнських сімейних цінностей в учнів основної школи, Георгадзе Т. (2018)
Дубяга С. - Використання технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в початкових класах, Саєнко Ю., Дубяга В. (2018)
Лаппо В. - Теоретико-методичні засади оптимізації процесу формування толерантності в учнів старшої школи (2018)
Меняйло В. - Готовність майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2018)
Потапчук Т. - Змістовий аспект готовності студентів ЗВО до духовно-морального розвитку молодших школярів (2018)
Савлук І. - Сутність понять "творчість" і "майстерність музиканта-виконавця" в контексті діяльнісного підходу (2018)
Титаренко Н. - Активізація пізнавальної діяльності студентів з диференціальної геометрії за допомогою інтелект-карт, Стрілець О. (2018)
Шевченко Ю. - Сутність і структура готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів (2018)
Абдуллаєв А. - Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Ребар І., Нестеров О. (2018)
Грушко Н. - Розширення інструментарію лінгводидактики для іноземних студентів (2018)
Gurova T. - Phonetic competence of future translators: features of formation, Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. (2018)
Єрмоленко С. - Ноосферна освіта на уроках української мови в 5 класі (2018)
Коноваленко Т. - Розвиток умінь застосовувати пізнавальні бар’єри для організації дитиноцентрованого навчання на уроках англійської мови (2018)
Коновалюк-Никитин Х. - Активизирующие методы обучения в практике учителей дошкольных заведений г. Бяла Подляска. Рапорт по результатам исследования, Назарук С. (2018)
Котова О. - Педагогічна практика як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Проценко А. (2018)
Круглик В. - Формування змісту гуманітарної і соціально-економічної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти (2018)
Левада О. - Формування картографічних компетентностей у шкільному курсі географії, Іванова В., Непша О. (2018)
Логвіна-Бик Т. - Особистісно-професійний підхід до підготовки майбутніх учителів біології в умовах реалізації концепції Нової української школи, Бик Н. (2018)
Мінкова О. - Диктант як одна зі сходинок на шляху усунення труднощів під час вивчення укранської мови, Волкова І., Хомчак О. (2018)
Рубцов М. - Методика вибору статистичного критерію та його застосування до результатів педагогічного експерименту, Муртазієв Е., Рубцова Н. (2018)
Сиско Н. - Тренінг з активізації професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Федорова О. - Модель формування готовності майбутніх учителів Нової української школи до роботи в умовах інклюзивної освіти, Федоров М. (2018)
Фефілова Т. - Упровадження технологій інтеграції та диференціації в сучасний урок математики в початковій школі, Фефілова І. (2018)
Чернікова Н. - З досвіду застосування інтерактивних технологій навчання на семінарських заняттях з соціально-гуманітарних дисциплін в аграрних ЗВО, Щепова Д. (2018)
Шандиба О. - Система контролю професійних знань та методика оцінювання рівня підготовки іноземних студентів, які вивчають інженерні дисципліни, Авдєєнко Ю. (2018)
Антибура Ю. - Концептуальні засади викладання історії в контексті Нової української школи (2018)
Таблер Т. - Аналіз поняття "інтерактивні методи навчання математики" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Strutynsky C. - Impulse dynamic processes and wave phenomena in the caterpillar mover of the terrestrial robotic complex (2018)
Дубчак В. М. - Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення (2018)
Веселовська Н. Р. - Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В., Іванчук Я. В. (2018)
Веселовська Н. Р. - Розробка штамбового струшувача вібраційного типу, Руткевич В. С., Яремчук О. А. (2018)
Франчук В. П. - Определение параметров движения материала по рабочей поверхности грохота с продольными рифлями, Анциферов А. В., Куница В. Ф. (2018)
Водка А. А. - Определение частот и форм колебаний домры на основе подробной геометрической модели, Суханова О. И. (2018)
Анісімов В. Ф. - Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням, Музичук В. І., Любін М. В., Рябошапка В. Б. (2018)
Trukhanska O. - Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system (2018)
Ольшанський В. П. - Узагальнена задача механічного удару в теорії герца, Ольшанський С. В. (2018)
Прямухіна Н. В. - Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону, Мокрій О. Г. (2019)
Пронько Л. М. - Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні, Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. (2019)
Брояка А. А. - Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту (2019)
Хаєцька О. П. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі (2019)
Скорук О. П. - Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні (2019)
Луцяк В. В. - Бізнес-планування комплексу просування продукції підприємства в інтернет, Мазур К. В., Мостенська Т. Г. (2019)
Ruzakova O. - Development of a methodology for formalizing the decision-making process for hopfield-based neural network investmen, Kiporenko S. (2019)
Юрчук Н. П. - Особливості розвитку fintech в сучасних умовах (2019)
Дубчак В. М. - Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач, Пришляк Н. В. (2019)
Чижевська Л. В. - Електронні закупівлі як спосіб подолання корупції в системі державних закупівель в Україні, Псьота В. О. (2019)
Киш Л. М. - Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки України (2019)
Aleskerova Y. - Innovative financial technologies in the agrarian sphere, Fedoryshyna L., Todosichuk V. (2019)
Собчишин В. М. - Управління фінансовою стійкістю підприємства: зміст, етапи та напрями, Дроботя Я. А. (2019)
Шевчук А. М. - Важливість та ефективність сценарного планування при формуванні економічного капіталу банку (2019)
Коваль О. В. - Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах (2019)
Калетнік Г. М. - Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення, Здирко Н. Г. (2019)
Тимощук Н. М. - Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід (2019)
Мазило І. В. - Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі (2019)
Хомяковський Ю. Л. - Практичні аспекти викладання фундаментальних дисциплін у системі професійної підготовки студентів аграрних закладів вищої освіти (2019)
Грищук Н. В. - Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції (2019)
Опольська Н. М. - Механізм забезпечення права на свободу творчості: динамічний вимір (2019)
Фіщук О. - Філогенетичний аналіз деяких таксонів Однодольних за даними порівняльної морфології квітки (2018)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Вміст вільного проліну на початкових стадіях проростання генотипів пшениці озимої як маркер оцінки рівня жаростійкості, Хоменко Л., Броннікова Л. (2018)
Шелюк Ю. - Особливості формування озерного фітопланктону, Житова О., Курин Н. (2018)
Пеньковська Л. - Морфометричні ознаки Plantago major L. (Plantaginaceae) в різних фітоценозах Шосткинського геоботанічного району Сумської області (Україна) (2018)
Клименко Г. - Рідкісні рослини природного заповідника "Михайлівська цілина", Шерстюк М. (2018)
Шевчук М. - Продуктивність сортів лохини високорослої (V. X covilleanum) в умовах зимових теплиць, Остапчук І. (2018)
Cухомлін К. - Жуки (Coleoptera) Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща": попередні дослідження, Зінченко О., Зінченко М. (2018)
Фурик Ю. - До історії вивчення прісноводної малакофауни Закарпатської області (2018)
Бабченко А. - Часова динаміка видів безхребетних у техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну (2018)
Зінченко О. - Комахи надряду Mecopteroidea Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща": попередні дослідження, Cухомлін К., Зінченко М. (2018)
Гочачко К. - Вплив інформаційного навантаження на динаміку часових параметрів варіативності серцевого ритму у студентів із різним рівнем тривожності, Качинська Т., Абрамчук О., Кормош Н., Матолінець М. (2018)
Мотузюк О. - Гістологічні особливості волокон литкового м'яза щурів при ішемії та використанні С60 фулеренів як антиоксидантів, Дмитрук І., Мельничук Д. (2018)
Чех О. - ЕМГ – активність м'язів верхньої кінцівки людини при патології нервово-м'язового проведення, Моренко О., Титюк О., Коржик О., Моренко А. (2018)
Лисенко В. П. - До питання створення енергоефективних систем керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2019)
Котов Б. І. - Моделювання процесу інерційної сепарації пилу під дією відцентрового та електричного поля в установках циклонного типу, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2019)
Коробський В. В. - Ранжування факторів впливу на апарати керування і захисту електроустановок АПК, Солнишкін С. В. (2019)
Мороз О. М. - Етапи та задачі техніко-економічного обґрунтування будівництва СЕС, Мірошник О. О., Павлов А. О., Ганус О. І. (2019)
Омельчук А. О. - Щодо захисту розподільних секціонованих ліній з мережевим резервуванням, Волошин С. М., Тарасюк О. І. (2019)
Chervinsky L. - Improving the quality of fuel combustion in cars through the photoactivation of reagent molecules, Kovalyshyn B. (2019)
Говоров П. П. - Дослідження роботи вольтододавальних трансформаторів в статичних режимах, Говоров В. П., Кіндінова А. К. (2019)
Пашкевич В. З. - Оцінювання енергоефективності будівель закладів вищої освіти на основі визначення базового рівня енергоспоживання, Шепітчак В. Б., Крайовський В. Я., Желих В. М. (2019)
Чміль А. І. - Математична модель ініціювання розрядного процесу у рідких органічних відходах, Олійник Ю. О., Бобко С. О., Демчук С. О. (2019)
Шеліманова О. В. - Організоване довготривале зберігання та попереднє сушіння неліквідної деревини (хворосту і хмизу) на відкритому повітрі під впливом природних факторів, Кремньов В. О., Тимощенко А. В., Корбут Н. С. (2019)
Чорній В. П. - Bi-вмісна молібдатна склокераміка як люмінесцентне покриття для створення білих світлодіодів, Бойко В. В., Панько О.П., Неділько С. Г., Слободяник М. С., Теребіленко К. В., Щербацький В. П. (2019)
Колларов О. Ю. - Моделювання роботи геотермальної енергетики з підтримкою максимального значення потужності за допомогою інтелектуальних мереж, Остренко Д. О. (2019)
Коробський В. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей контактних матеріалів електромагнітних пускачів, що нанесені газоплазмовим методом, Мрачковський А. М. (2019)
Говоров П. П. - Моделювання процесів в освітлювальних установках з урахуванням світлокольорового впливу освітлення на організм людини, Кіндінова А. К. (2019)
Гармаш Є. В. - Розробка нових конструктивних рішень енергоустановок з концентраторами потоку, Остренко Д. О., Колларов О. Ю. (2019)
Ковальов О. В. - Обґрунтування параметрів системи технологічного обліку електричної енергії, Герасименко В. П., Синявський О. Ю. (2019)
Шеліманова О. В. - Розробка методу пожежобезпечного довготривалого зберігання та часткового зневоднення деревної тріски, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Корбут Н. С. (2019)
Штепа В. М. - Використання методу домінуючого динамічного забруднювача для управління екологічною безпекою систем очищення промислових стоків, Пляцук Л. Д. (2019)
Новак С. В. - Дослідження вогнестійкості кабельних проходок із застосуванням реактивного вогнезахисного матеріалу "Ендотерм ХТ-150", Дріжд В. Л., Добростан О. В., Іллюченко П. О. (2019)
Тимошенко О. М. - Вплив робочих параметрів на технічні характеристики функціональних зразків стволів-генераторів піни високої кратності, Чуян В. Ф., Грачов А. О. (2019)
Присяжнюк В. В. - Експериментальні методи оцінювання ефективності застосування переносних засобів димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Якіменко М. Л., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілютін О. В. (2019)
Новак С. В. - Особливості оцінювання методів визначення характеристик вогнестійкості будівельних конструкцій, Новак М. С., Бедратюк О. І. (2019)
Сізіков О. О. - Систематизація процесу управління пожежною безпекою об'єкта захисту, Ніжник В. В., Балло Я. В., Голікова С. Ю., Савченко О. В. (2019)
Коваленко В. В. - Нормативно-технічні аспекти захисної дії фільтрів-поглиначів, що застосовуються для колективного захисту, Борисова А. С., Кравченко В. І., Ліхньовський Р. В. (2019)
Новак С. В. - Аналітичне дослідження методів оцінювання вогнестійкості кабельних проходок, Іллюченко П. О., Боровиков В. О., Поворознюк Н. А. (2019)
Яковчук Р. С. - Аналіз протипожежних заходів у конструкціях зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою, Кузик А. Д., Ємельяненко О. С., Скоробагатько Т. М., Івануса А. І., Добростан О. В. (2019)
Кірчу Ф. І. - Застосування програмного комплексу ANSYS CFX для моделювання руху газового потоку в реакційної камері при отримання сорбенту на основі терморозщепленого графіту, Нікулін О. Ф., Кодрик А. І., Тітенко О. М., Мороз О. І. (2019)
Кириченко О. В. - Дослідження спалахування та горіння частинок алюмінієво-магнієвих сплавів у продуктах розкладання твердих піротехнічних палив, Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А., Колінько С. О. (2019)
Zhelavskyi M. M. - Immunobiological aspects of cow lactation (2019)
Гончаров С. Л. - Розподілення метацеркаріїв Cryptokotyle lühe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) у тілі риб родини gobiidae (2019)
Духницький В. Б. - Хронічна токсичність клатрохелату Феруму (IV) для білих щурів, Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О. (2019)
Стецько Т. І. - Антимікробна активність данофлоксацину щодо бактерій, збудників гострої респіраторної інфекції у свиней, Коцюмбас І. Я., Любенко Я. М., Падовський В. Н., Угрин Г. П. (2019)
Кісера Я. В. - Підбір концентрації клотримазолу та повідон-йоду як основних діючих речовин протигрибкового засобу "Мікромар”, Мартинів Ю. В. (2019)
Данілова І. С. - Паразитологічні дослідження равликів різних регіонів України (2019)
Чала І. В. - Деякі показники білкового обміну кішок за ожиріння, Русак В. С., Фещенко Д. В., Ковальова Л. О. (2019)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на вміст Кальцію, Фосфору та окремих ліпідів у плазмі крові кролів., Лесик Я. В. (2019)
Жила М. І. - Оцінка морфофункціонального стану організму щурів за вивчення токсичності препарату на основі тилмікозину, Патерега І. П., Томашевска Е., Мушиньскі С., Добровольскі П., Дубін О. М., Коваль Ю. Б. (2019)
Саламон І. - Фітодобавка ефірної олії (Origanum vulgare L.) у раціонах поросят, Поракова Я., Грицина М. (2019)
Лівощенко Л. П. - Вплив епізоотичних категорій птиці на резистентність зародків, Лівощенко Є. М. (2019)
Богатко Н. М. - Вплив фальсифікації м’яса забійних тварин натрієм гідрокарбонатом на їх якість і безпечність (2019)
Масюк Д. М. - Історичні аспекти та епізоотична ситуація щодо епідемічної діареї свиней, Глебенюк В. В., Кокарєв А. В., Василенко Т. О. (2019)
Калініна О. С. - Етіопатогенетичні аспекти та лабораторна діагностика вірусних респіраторно-кишкових інфекцій телят (2019)
Кондрасій Л. А. - Гігієнічна оцінка молока за використання фітоцетиків, Якубчак О. М., Шевченко А. М., Даниленко С. Г. (2019)
Головко А. М. - Визначення бактерицидних властивостей препарату "Сарофлокс” щодо музейних тест-культур мікроорганізмів, Пінчук Н. Г., Фотіна Т. І., Кліщова Ж. Є. (2019)
Присяжнюк В. Я. - Лікувальна справа тварин у слов’ян в давні часи (2019)
Вархоляк І. С. - Вплив препарату "Бендамін” на показники антиоксидантного захисту міокарду щурів за експериментального моделювання серцевої недостатності, Гутий Б. В. (2019)
Тесарівська У. І. - Вплив тривалого випоювання лимонної кислоти на організм самиць щурів F0 (2019)
Лавришин Ю. Ю. - Вплив кадмієвого навантаження на активність ензимної ланки глутатіонової системи організму бугайців, Гутий Б. В., Пазюк І. С., Левківська Н. Д., Драч М. П., Романович М. С., Лісняк О. І. (2019)
Фотіна Т. І. - Санітарно-мікробіологічні показники питної води тваринницьких ферм, Назаренко C. М., Фотін А. І. (2019)
Вудмаска І. В. - Корекція біохімічних показників крові корів у перед- і післяотельний періоди шишками хмелю та вітаміном Е, Сачко С. Р., Петрук А. П., Пахолків Н. І., Гудима В. Ю., Скорохід А. В. (2019)
Зезекало В. К. - Бактерії порядку Chlamydiales у зразках від свиней з репродуктивними розладами. Виявлення Waddlia chondrophila у свиней (2019)
Журенко О. В. - Вплив основних характеристик нервових процесів на натрієво-калієве відношення у крові корів, Карповський В. І., Данчук О. В. (2019)
Євстаф’єва В. О. - Ефективність сучасних акарицидних препаратів за вароозу бджіл, Назаренко О. С. (2019)
Сачук Р. М. - Параметри хронічної токсичності розчину для внутрішньоматкового застосування "Йодозол”, Стравський Я. С., Кацараба О. А., Жигалюк С. В. (2019)
Мельничук В. В. - Ефективність сучасних антигельмінтних засобів за стронгілятозів травного каналу овець (2019)
Горальський Л. П. - Морфологія трахеї статевозрілих курей, вирощених в умовах радіоактивного забруднення, Сокульський І. М., Демус Н. В., Левчук О. К. (2019)
Котелевич В. А. - Актуальні проблеми безпечності харчових продуктів для населення, що проживає на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях, у контексті гарантування продовольчої безпеки (2019)
Дичок-Недзєльська A. З. - Вплив сполук сульфуру на вміст мікроелементів у тканинах організму кролів, Лесик Я. В., Ковальчук І. І. (2019)
Відомості про авторів (2017)
Дацій Н. В. - Еколого-економічний аналіз стану довкілля в Україні, Савченко О. Ф. (2017)
Дікарєв О. І. - Алмазопроводи як модель глобальних мереж добавленої вартості, Степанов О. П. (2017)
Кальянов А. В. - Економічні наслідки погіршення здоров'я робітників у сфері охорони праці (2017)
Баєв В. В. - Медичний туризм як інструмент психологічної реабілітації учасників АТО України (2017)
Загородня А. А. - Компоненти професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Республіки Польща (2017)
Каліна І. І. - Перспективи стійкості функціонування та розвитку машинобудівної галузі в Україні (2017)
Скиба Г. І. - Професійна підготовка та підвищення кваліфікації облікових працівників як важливий чинник їх фізичного та психічного пристосування до вимог сучасної глобалізованої економіки та впливу кризових явищ, Цімошинська О. В. (2017)
Маценко Є. В. - Економічні фактори сучасних глобалізаційних процесів як домінанта світової інтеграції (2017)
Прокопенко Ю. О. - Діагностування умов і можливостей розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції (2017)
Стасюк С. В. - Правова природа та сутність оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні (2017)
Відомості видавництва (2017)
Чепкій В. В. - Технологічний підхід до вирішення задачі мінімізації впливу дестабілізуючих факторів на роботу розподілених структур наземного робототехнічного комплексу в інтегральному проекті "об’єкт-система", Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Єльчанінов О. Д. (2019)
Стеців С. В. - До питання визначення чинників, які впливають на ефективність вогневого ураження противника, Бубенщиков Р. В., Бурдейний М. В., Коломійчук Я. В., Клименко Ю .В. (2019)
Зінько Р. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей малого розвідувального робота та варіантів його застосування розвідувальними підрозділами Збройних Сил України, Казан П. І., Хаустов Д. Є., Білик О. С. (2019)
Слюсаренко М. О. - Визначення функції розподілу часу наробітку до відмови зразка озброєння без урахування вогневого впливу противника, Семененко О. М., Акініна Т. Л., Зарицький О. І., Іванов В. Л. (2019)
Сакно О. П. - Особливості системного моделювання щодо створення технологій для обслуговування автомобілів, Колеснікова Т. М., Олло В. П., Мойся Д. Л. (2019)
Кравчук О. І. - Деякі питання автономного руху і управління наземних роботизованих комплексів для потреб Сухопутних військ Збройних Сил України, Симоненков В. М., Симоненкова І. В., Григор'єв О. П. (2019)
Кривогуз Г. І. - Нормативні документи військової логістики: зміни і доповнення (2019)
Власов Д. А. - Проблеми та перспективи забезпечення особового складу теплом у відриві від місць постійної дислокації в умовах oперації об’єднаних сил (ООС) (АТО) та польових виходів, Мельник В. В. , Поляшов С. В. (2019)
Беліков В. Т. - Транспортні платформи сучасних наземних роботів для скритного ведення бойових операцій і перевезення військових вантажів, Ковалішин С. С., Папуша Л. П. (2019)
Гончарук А. А. - Перспективні напрямки удосконалення системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. (2019)
Семененко О. М. - Аналіз та оцінка методів і засобів знищення інформації з магнітних носіїв як елементу сучасної інформаційної безпеки, Добровольський Ю. Б., Лукаш Р. В., Коверга В. Л., Сєченєв О. М. (2019)
Рудковський О. М. - Напрями розвитку системи бойової ідентифікації підрозділів в умовах бою, Черненко А. Д., Ванкевич П. І., Смичок В. Д. (2019)
Semenenko L. - Main aspects of military and economic science in Ukraine, Semenenko O., Efimenko A., Dobrovolsky Y., Stolinets S. (2019)
Булгаков Р. В. - Перспективна модель інформаційного забезпечення системи правління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах, Головань В. Г. (2019)
Красота І. В. - Визначення раціонального співвідношення офіцерського складу Збройних Сил України за досвідом армій держав – членів НАТО, Скорик В. А. (2019)
Семененко О. М. - Математична модель оцінювання ефективності контрарадіоелектронної протидії бортовій станції активних перешкод противника в умовах створення нею поляризаційної перешкоди на фіксованій площині поляризації, Водчиць О. Г., Каблуков О. А., Шкурпіт О. М., Мироненко В. С. (2019)
Адамчук М. М. - Аналіз способів застосування артилерії в збройних конфліктах, Норчук Ю. В., Луговський І. С., Минько О. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до статей для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Руденко К. В. - Результати алкогольної септальної абляції в поєднанні з одночасним ендопротезуванням коронарних артерій у лікуванні пацієнтів з обструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією та супутньою ішемічною хворобою серця, Невмержицька Л. О., Дудник О. Ю., Фанта С. М., Лазоришинець В. В. (2019)
Пукас К. В. - Фактор дилатації лівого передсердя у віддаленому періоді після протезування мітрального клапана, Лазоришинець В. В. (2019)
Beňo P. - Comparison of surgical treatment results of critical limbischemia and analysis of factors in fluencing the out come of surgical treatment, Rusňák M., Štefanič P., Kopolovets I. (2019)
Ахмад М. М. - Хірургічна тактика лікування пацієнтів з гострою артеріальною ішемією нижніх кінцівок на тлі атеросклеротичного ураження артерій, Ахмад Ф. М. (2019)
Ткачук О. В. - Особливості перебігу гострого холециститу у пацієнтів з ожирінням, Чантурідзе А. А., Рейті А. О., Кебкало А. Б. (2019)
Мамонтов И. Н. - Диагностическая система определения острого холангита (2019)
Скумс А. В. - Раннє пероральне харчування після панкреатодуоденектомії, Кузьменко В. О., Скумс А. А., Присяжна Н. Р. (2019)
Грубнік В. В. - Мініінвазивні відеоасистовані втручання на щитоподібній та прищитоподібних залозах, Парфентьєв Р. С., Косован В. М. (2019)
Вінник Ю. О. - Профілактика ускладнень після радикальних операцій у хворих з раком молочної залози, Власенко В. Г, Баранова А. В. (2019)
Грубнік В. В. - Можливості виконання нестандартних оперативних втручань у пацієнтів з раннім раком шлунка, Грубнік Ю. В., Нікітенко Р. П. (2019)
Войленко О. А. - Якість життя хворих з локалізованим нирково-клітинним раком після оперативного лікування, Кононенко О. А., Семко С. Л., Пікуль М. В., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2019)
Костогриз Ю. О. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини (пігментного віллонодулярного синовіту) колінного суглоба, Костогриз О. А. (2019)
Терехов Г. В. - Вплив імпульсного електрофорезу плазми крові на загоювання ран та формування рубцевої тканини в експерименті, Чухраєв М. В., Костилєв М. В., Галич С. П., Фурманов О. Ю., Савицька І. М., Гейленко О. А. (2019)
Непомнящий В. В. - Изучение способности воспаленной стенки кишки кумулировать тиенам в експерименте (2019)
Сулаева О. Н. - Рак мочевого пузыря: факторы риска и прогностические маркеры, Селезнев А. А., Пономарчук Р. Н., Стаховский А. Э., Шапочка Д. А. (2019)
Сериков К. В. - Периодизация ишемического мозгового инсульта, Смирнова Л. М. (2019)
Пам’яті Юрія Сильвестровича Лозинського (2019)
Zharkykh V. - Philosophy of the city in the present-day reality (2019)
Афанасьєв А. - Міський текст: символічне і наративне, Василенко І. (2019)
Бородіна Н. - Стихійні забудови та "цар – балкон" як прояви тоталітарної культури в Одесі (2019)
Жмай О. - Реалізація концепції сталого розвитку в Україні: екологічний, економічний і соціальний аспекти (на прикладі проекту Econote) (2019)
Лущенко Р. - Урбаністика майбутнього на прикладі Ізраілю. Розвиток та перспективи (2019)
Рибка Н. - Ідеологічна мобілізація: ризики міського середовища (2019)
Циганик М. - Постать Якова Головацького в науково-культурному житті галичини першої половини ХІХ століття (2019)
Щокіна О. - Народження і згасання культурних локацій міста на прикладі Одеси в контексті урбаністики (2019)
Yanushevych I. - Architecture as an applied philosophy (2019)
Mkrtchyan N. - Інтерв’ю з Nensi Mkrtchyan, интерн National assembly of Armenia | ազգային ժողով, business development manager & co-founder у "Volunteam" (2019)
Орел І. - Інтерв’ю з Іриною Орел, членом Молодіжної ради при Одеському міському голові, керівницею ГО "Територія участі", регіональною координаторкою національного конкурсу "Молодіжна Столиця України", тренеркою молодіжних програм (2019)
Валько Н. В. - Проєктно-дослідна складова stem-навчання на прикладі створення моделі безпілотного транспорту (2019)
Грицак Н. Р. - Методика вивчення студентами-філологами жанрової природи художнього твору (на прикладі різдвяної новели "Пригода у ніч на Новий рік" Е. Т. А. Гофмана) (2019)
Дерев’янко Н. В. - Метод проєктів у дизайн-освіті (на прикладі створення колекції одягу студентами хортицької національної академії), Гостєва А. В. (2019)
Слижук О. А. - Вивчення сучасного українського фентезі для підлітків на уроках позакласного читання (2019)
Кирилюк Г. В. - Дитиноцентроване суспільство початку ХХІ ст.: парадокси розвитку та функціонування (2019)
Фролов Д. О. - Інтеграція природничих наук у різних системах освіти: світовий досвід (2019)
Гура О. І. - Теоретико-методичні основи оцінювання управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти, Гура Т. Є. (2019)
Жамардій В. О. - Професійна компетентність викладача фізичного виховання як чинник успішного оволодіння фітнес-технологіями (2019)
Меняйло В. І. - Зміст курсу "Основи дослідницько-інноваційної діяльності" для здобувачів третього рівня вищої освіти, Сіріньок-Долгарьова К. Г. (2019)
Микитів О. М. - Удосконалення професійної компетентності фахівців із видавничої справи та редагування засобами інфографії (2019)
Садовенко С. Г. - Структурний аналіз ключових компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу (2019)
Дехтяренко С. Г. - Екологізація освітнього процесу як один із шляхів формування екологічної культури, Савіч І. О. (2019)
Турбар Т. В. - Участь учнів початкової школи в природоохоронній роботі як важлива умова формування екологічної компетентності (2019)
Білозуб Л. М. - Інноваційні підходи у процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів (2019)
Бобир О. І. - Сутність художньо-естетичного світобачення майбутніх художників (2019)
Верітов О. І. - Постановка проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в підприємницькому форматі (2019)
Гончаренко Ю. В. - Педагогічне новаторство М. Петіпа у формуванні професійної майстерності хореографів-виконавців, Сай К. Г. (2019)
Іваницький О. І. - Теоретико-методичні засади формування змісту дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх учителів фізики (2019)
Козелець Т. І. - Розвиток критичного мислення в процесі розробки айдентики майбутніми фахівцями з графічного дизайну (2019)
Козич І. В. - Модель розвитку конфліктологічної культури студента – майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Короткова Л. І. - Форми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера (2019)
Кривошеєва О. В. - Тренінг як засіб формування психотехніки майбутнього актора (2019)
Пахомова Т. О. - Особливості підготовки майбутніх фахівців з агрономічних спеціальностей до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, Піддубцева О. І. (2019)
Пономаренко О. В. - Принципи формування готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти (2019)
Сердюченко Ю. О. - Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції (2019)
Стадніченко Н. В. - Сучасні тенденції підготовки майбутнього актора до професійного спілкування у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах (2019)
Струтинська О.В. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки засобами неформальної освіти (2019)
Тополевський В. Ю. - Професійно-прикладний аспект мовної майстерності (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету. Педагогічні науки" (2019)
Єремєєв П. - Герменевтичне коло та (не)можливість політкоректності: термінологічна проблема у дослідженнях з історії релігії (2019)
Недавня Б. - Представлення релігії в навчально-методичній літературі з історії в УРСР періоду "перебудови” (1984–1990 рр.) (2019)
Булига О. - Зміни національно-конфесійної орієнтації Почаївського монастиря кінця ХVІ – першої чверті ХХ ст. Аналіз джерел (2019)
Скочиляс І. - Печатки перемишльського унійного владики Єроніма Устрицького (1715–1746 рр.) (2019)
Bugaj T. - Memuarystyka Serhija Mokryckiego wśród literackich świadectw totalitaryzmu (2019)
Стеценко В. - Особливості витоків релігійно-філософської думки в Київській Русі, Галуйко Р. (2019)
Панков Г. - Духовное падение в аскетической мысли Киево-Печерского патерика (2019)
Цимбал Т. - Homo viator vs. "людина вкорінена” в католицькому екзистенціалізмі Габріеля Марселя (2019)
Яцюк М. - Секуляризаційна реформа в Російській імперії XVIII ст. і закриття Слобідсько-Українських монастирів Бєлгородської єпархії УПЦ (2019)
Прокоп'юк О. - Часовий та комунікативний код паломництва до Києво-Печерської лаври (друга половина XVIII ст.) (2019)
Кирилюк А. - Практика закриття римо-католицьких монастирів у Волинській губернії 30-х рр. ХІХ ст. (2019)
Мартин М. - Авраам Фіркович: між традицією та модерністю (2019)
Orlevych I. - Priest and political activist: Ivan Kostetskyi in Russophile movement of the late 19th and early 20th centuries (2019)
Єгрешій О. - Репресивна політика польської влади щодо отця Володимира Стернюка-старшого на початку 1920-х рр.: спроба історичної реконструкції (2019)
Довбня О. - Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі (2019)
Луців О. - Пізньопротестантські спільноти в Україні (XIX – початок XXI ст.) (2019)
Борейко Ю. - Ідентичність православних віруючих у сучасній Україні (2019)
Аношка С. - Каталіцкі касцёл перад абліччам сучасных маральных выклікаў (2019)
Арістова А. - Релігійний і релігієзнавчий туризм в Україні: проблеми розвитку (2019)
Kubik A. L. - Wings of Vərəθraγna on so-called "Great Polish” helmets (2019)
Гаюк І. - Міф і симулякр: точки перетину (2019)
Москаль М. - Культ святого воїна в Київській Русі (2019)
Киричук О. - Візуалізація абстрактних біблійних сутностей вищої небесної ієрархії (серафими, херувими, престоли) (2019)
Заторський Н. О. - Елементи староукраїнської мови в епіграфіці ікон XІV–XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2019)
Левицька М. - Сюжети Неділь П’ятидесятниці в іконостасних циклах Луки Долинського: символіка та іконографія (2019)
Флікоп-Світа Г. - Іканастасы і прысценныя алтары ў грэка-каталіцкіх цэрквах Брэсцкага афіцыялату ў XVIIІ ст.: асаблівасці суіснавання (2019)
Бакович О. - Конструктивні та мистецькі особливості іконостаса церкви Преображення Господнього в с. Підгір’я Золочівського району на Львівщині (2019)
Береговська Х. - Релігійне мистецтво Василя Курилика: типологія та характерні особливості (2019)
Габрусь Т. - Спецыфіка ўжывання гранёных архітэктурных форму драўляным храмабудаўніцтве Беларусі (2019)
Лазука Б. - Канфесійныя і этнічныя ўмовы развіцця барочнага стылю ў мастацтве Беларусі (2019)
Капраль М. - Історія колядки "Радуйтеся вси людіе” в XVII–XX ст. (2019)
Мацелюх О. - Розвиток органобудування в Галичині XIX – початок XX ст. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Дубова О. А. - Епізоотичні особливості саркоптоїдозів домашніх тварин та терапевтична ефективність івермектину, Згозінська О. А., Дубовий А. А. (2019)
Дуда Ю. В. - Клітинний імунітет кролів за впливу асоціації паразитів (Treponema cuniculi і Eimeria sp.) (2019)
Левицька В. А. - Моніторинг трансмісивних захворювань, що передаються іксодовими кліщами, в західних областях України, Мушинський А. Б. (2019)
Бойко П. К. - Інноваційний вітчизняний продукт "Емкарвак” – вакцина проти емфізематозного карбункулу на ринку ветеринарних імунобіологічних засобів, Бусол В. О., Акименко Л. І., Бойко О. П., Куртяк Б. М., Ассорі О. Ю. (2019)
Бойко О. П. - Виробничі випробування антигенності та імуногенності бівалентної інактивованої вакцини проти сальмонельозу птиці, Сень О. М., Куртяк Б. М., Романович М. С., Пундяк Т. О., Собко Г. В., Романович Л. В. (2019)
Tion M. T. - Epizootiology of Infectious Diseases of Dog in Some States in Nigeria (2015–2018), Zon G. A., Fotina H. A., Ogbu K. I., Nguetyo S. A., Amine A. A., Oochi J.O., Ojeamiren M. T., Saganuwan A. A. (2019)
Тесарівська У. І. - Вплив I, Se, S цитрату на біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Колещук О. І., Цап М. М., Храбко М. І., Мартиник С. Я. (2019)
Горюк Ю. В. - Характеристика біологічних властивостей бактеріофагів Staphylococcus aureus variant bovis (2019)
Хомин Н. М. - Особливоcті перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у собак, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Назарук Н. В., Хомин М. М. (2019)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка кролятини як важливого резерву дієтичної продукції (2019)
Лесик Я. В. - Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів., Хомин М. М., Лучка І. В., Босаневич Н. О. (2019)
Присяжнюк В. Я. - Лікувальна справа тварин у слов’ян в середні віки (2019)
Данкович Р. С. - Клінічні ознаки та патоморфологічні зміни у свиней за спонтанного охратоксикозу (2019)
Нечипоренко О. Л. - Визначення віруліцидних властивостей нового біоциду "ДезCан”, Березовський А. В., Фотіна Т. І., Петров Р. В. (2019)
Фотіна Г. А. - Вплив фторхінолонів на репродуктивні органи півників, Опанасенко Ю. М. (2019)
Крог А. О. - Стресорні порушення морфологічних показників крові качок у критичні періоди онтогенезу., Стояновський В. Г. (2019)
Федорович О. В. - Епізоотична ситуація щодо інвазійних хвороб риб у водоймах України, Гутий Б. В., Федорович В. С., Чорний І. О. (2019)
Гончаров С. Л. - Асоціація криптокотильозу з іншими паразитарними інвазіями бичкових риб природних водойм півдня України (2019)
Муртузов Г. М. - Зависимость послеродовых заболеваний у коров от количества лактаций и возрастной динамики в Губа-Хачмазском регионе Азербайджанской Республики. (2019)
Гасанов Азер Мирзасан оглы - Использование бактериальных препаратов при пастереллезной инфекции (2019)
Сачук Р. М. - Моніторинг акушерської патології корів у сільськогосподарських підприємствах Рівненської області, Стравський Я. С., Кацараба О. А., Жигалюк С. В., Кулініч О. В., Кушнір М. І. (2019)
Юськів Л. Л. - Забезпеченість вітаміном D та показники мінерального обміну лактуючих корів залежно від сезону та умов утримання, Влізло В. В., Мотько Н. Р. (2019)
Хомин Н. М. - Роль остеодистрофії у патогенезі асептичного пододерматиту у корів, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Леньо Ю. М. (2019)
Сакара В. С. - Вплив хелатів (пантотенатів) Цинку та Мангану на деякі показники метаболізму курчат-бройлерів, Мельник А. Ю. (2019)
Слободян С. О. - Протеїнсинтезувальна функція та функціональний стан печінки щурів за тривалого кадмієвого та свинцевого навантаження, Гутий Б. В. (2019)
Голопура С. І. - Вплив препарату "Мембраностабіл” на експресію імунорецепторних білків у тонкому кишечнику жуйних у період формування колострального імунітету, Цвіліховський М. І., Попадюк Б. В. (2019)
Верхолюк М. М. - Розробка режиму дезінфекції доїльного устаткування та молочного інвентарю кислотним мийно-дезінфікуючим засобом "Мілкодез”, Пеленьо Р. А., Семанюк Н. В. (2019)
Волосянко О. В. - Порівняння ферментативних властивостей виробничих штамів мікроорганізмів, що використовуються у хлібопекарській галузі, із властивостями референтних штамів, Патика М. В., Терещенко С. А., Пеленьо Р. А., Кассіч В. Ю. (2019)
Федець О. М. - Глутатіонтрансфераза та пухлини молочної залози, Курляк І. М. (2019)
Довбня А. О. - Динаміка захворювання корів на мастит в умовах промислового виробництва молока, Березовський А. В., Фотіна Г. А. (2019)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологія міокарду котів за інфекційного перитоніту, Халанія М. Р. (2019)
Лещишин М. В. - Ефективність застосування сучасних санітарно-гігієнічних засобів у бджільництві, Двилюк І. В., Рихнюк М. М. (2019)
Стефаник О. В. - Патоморфологічна оцінка стінки шлунка за синдрому виразки у коней, Слівінська Л. Г. (2019)
Стибель В. В. - Морфометрична характеристика ембріонального розвитку Heterakis dispar, виділених від гусей, Прийма О. Б. (2019)
Тарасюк Б. - Головна мета — реалізація європейського покликання України (2005)
Яловий В. - Міжнародна діяльність Києва у 2004—2005 роках: здобутки та перспективи (2005)
Кривонос П. - Народна дипломатія (2005)
Пирожков С. - Реформування сектору безпеки України (2005)
Губерський Л. - "Кузня" міжнародників (2005)
Кулінич М. - Нейтралітет для України: статус, гасло й реалії (2005)
Шкляр Л. - Дилеми української політики (2005)
Віднянський С. - Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН (2005)
Матяш І. - "Основною орієнтацією… мусить бути орієнтація українська" (2005)
Юшкова І. - Дипломатична місія Сергія Шелухина на переговорах з більшовицькою Росією (1918): мовою документів (2005)
Посли України в іноземних державах (2005)
Іноземні посли в Україні (2005)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2005)
Матвієнко В. - Дипломатія Київської Русі на етапі формування державності (2005)
Головченко В. - Історія дипломатії Галицько-Волинської держави: Галицький період (2005)
Мордвінцев В. - Обслуговування дипломатичних кортежів селянами київських монастирів у XVIII ст. (2005)
Захарчук О. - Східна дипломатія Наполеона Бонапарта і Україна (2005)
Ковальчук М. - Українська військова місія в Польщі (липень–листопад 1920 р.) (2005)
Брязгунов Ю. - Міжнародно-правові аспекти територіальної проблеми на Воронежчині 1917–1918 та 1924–1925 рр. (2005)
Гай-Нижник П. - Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік (2005)
Стопчак М. - Варшавська угода в українській історіографії (2005)
Юрченко С. - Дипломатичні угоди і компроміси у Ялті 1945 р. (2005)
Мушка Ю. - Генерал Сікевич — військовий і дипломат (2005)
Гнатишин І. - Співробітництво на ниві економіки (2005)
Костенко Ю. - Динамізм українсько-японських відносин (2005)
Барановський О. - Генеральне консульство України у Варні: горизонти становлення (2005)
Даниленко В. - Міжнародна громадськість і проблема єврейської автономії в Радянському Криму (2005)
Дробот І. - Українська державність в ідеології соціалістів-революціонерів: погляд з європейського світу (1920—1930 рр.) (2005)
Полторацький О. - Євроатлантичний вимір стратегічного партнерства Україна—Польща: досвід, проблеми, перспективи (2005)
Даниленко О. - Чехословацька влада і українська еміграція в 1920-ті роки: порозуміння і співпраця (2005)
Осташко Т. - Дмитро Дорошенко — державник, учений і дипломат (2005)
Полянський П. - Відставка Максима Литвинова (2005)
Денисенко А. - Посол української культури (2005)
Перепелиця Г. - Україна та ГУАМ у новій архітектурі регіональної безпеки (2005)
Ціватий В. - Значення та роль гуманітарних наук у підготовці дипломата ХХI століття (2005)
Шергін С. - Світова політика і наукова спільнота (2005)
Ялова О. - Фактор особистості у формуванні позитивного іміджу України (2005)
Щегельска Ю. - Політичні події помаранчевої революції на зміну сприйняття поляками українців та України і ставлення до них (2005)
Чамара В. - Інтеграція України у європейський інформаційний простір (2005)
Денисенко В. - Дипломатичне досьє. 2005 рік (2005)
Шаптала Н. К. - Конституційний судовий процес: методологія та філософсько-правові засади (2019)
Андреєв Д. В. - Філософсько-правова методологія налагодження дієвої комунікації влади та місцевих громад в інформаційному суспільстві, Іванченко Д. В. (2019)
Вовк В. М. - Методологічні засади дослідження права на свободу думки, совісті та релігії, Олійник У. М. (2019)
Кривицький Ю. В. - Юридична аргументація: доктринальне розуміння та методологічний потенціал (2019)
Тихомиров Д. О. - Структура методології досліджень державної політики у сфері безпеки (2019)
Бандура О. О. - Гносеологія права як складова філософської гносеології (загальні міркування) (2019)
Гвоздік О. І. - Критерії достатності доказів (2019)
Павлишин О. В. - Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України, Кравчук О. В., Лев О. Р. (2019)
Липовець Ю. О. - Полеміка про універсальності прав людини (2019)
Kostytskyi M. - Role and Place of the New Elite in the Process of Forming E-Governance, Kushakova-Kostytska N. (2019)
Палюх А. Я. - Системний підхід у правовому регулюванні фізкультурно-спортивної сфери (2019)
Стрельченко О. Г. - Особливості заохочувального провадження в Національній поліції, Бухтіярова І. Г. (2019)
Демиденко В. О. - Гомеостаз у теорії та практиці муніципального права як комплексної галузі України (2019)
Антошкіна В. К. - Особливості тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення судочинства в Україні (2019)
Кравець В. М. - Філософія права, семіотика права, правова праксеологія та біоетика: перспективи взаємодії в розробці міжнародно-правових проблем, Павлишин О. В. (2019)
Вовк М. В. - Технологія управління економічним потенціалом підприємства, Кіндрат О. В., Франчук І. Б. (2019)
Сендецька С. В. - Дослідження виробництва і розподілу продукції на ринку м’яса птиці в Україні (2019)
Гримак А. В. - До питання оцінки тенденцій і кон’юнктури ринку м’ясного скотарства (2019)
Саламін О. С. - Актуальні проблеми формування цін на сільськогосподарську продукцію (2019)
Посилаєва К. І. - Оперативний аналіз сільськогосподарського виробництва: стан, проблеми, перспективи, Шерстюк С. В., Посилаєв В. В. (2019)
Кравців І. К. - Особливості функціонування системи маркетингу сільських територій прикордонного регіону на сучасному етапі європейської інтеграції України, Ткач С. М., Урбан І. Р. (2019)
Гримак О. Я. - Агротуризм як один зі шляхів розвитку підприємництва на сільських територіях, Вовк М. В., Кіндрат О. В. (2019)
Шульський М. Г. - Деякі аспекти розвитку науки управління в Україні (2019)
Поперечний С. І. - Проблеми державної підтримки сільського господарства України, Тарнавська О. Б. (2019)
Козій Б. І. - Застосування СУБД ACCESS при створенні бази даних кормів для годівлі сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2019)
Гірняк К. М. - Особливості проблематики етики і морaлі лідерa, Бaтюк Б. Б. (2019)
Шульський М. Г. - Функції менеджменту: їх єдність і взаємозалежність у процесах здійснення діяльності (2019)
Минів Р. М. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2019)
Поперечний С. І. - Проблеми становлення ринку ветеринарних послуг, Бабич Л. В. (2019)
Семенів Б. С. - Формування спеціальної працездатності майбутніх технологів харчової промисловості в процесі занять з фізичного виховання, Стахів М. М., Бабич А. М., Приставський Т. Г., Голубева О. Т., Сопіла Ю. М. (2019)
Халецький О. В. - Другий Єрусалим: зародження однієї не зрадженої ідеї (2019)
Берко П. Г. - Проблеми нації і етнонаціональних відносин у суспільно-політичній спадщині Івана Франка, Дзера М. М. (2019)
Гарвас Г. Д. - Особливості оцінки конкурентоспроможності ветеринарних препаратів, Колодійчук В. А. (2019)
Степанюк О. І. - Верифікація підсумкових ранжувань, отриманих внаслідок експертного оцінювання, Новосад В. П. (2019)
Тіщенко Л. М. - Дослідження вібраційного впливу плоского решета на шар зернової суміші (2012)
Головач І. В. - Втрати гички цукрового буряку роторним гичкорізальним апаратом, Присяжний В. Г. (2012)
Котов Б. І. - Аналітичне визначення динамічних тепловологісних режимів зерносушарок безперервної дії, Калініченко Р. А., Ліпунов М. І. (2012)
Свірень М. О. - Аналіз якості автоматизованої системи стабілізації потоку хлібної маси зернозбирального комбайну, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Леженкин А. Н. - Технология уборки очесанной соломы (2012)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів насипу рослинної продукції при фільтрації повітря, як об'єкта автоматизації з розподіленими параметрами, Грищенко В. О. (2012)
Дубчак Н. А. - Дослідження процесу взаємодії коренеплодів з витком шнека очисника (2012)
Васильковський О. М. - Обґрунтування параметрів аспірації відцентрового пневморешітного сепаратора зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І., Мороз С. М., Кожанова А. С. (2012)
Колбасін В. О. - Лабораторні дослідження полицевого робочого органа для використання в системі рекультивації грунту, Волик Б. А., Дубовик В. О. (2012)
Леженкін О. М. - Визначення узагальнених сил діючих на обчісуючий модуль для збирання рицини, Головін С. В. (2012)
Нестеренко О. В. - Обґрунтування раціональної форми направляючої поверхні живильного пристрою для пневмосепарації зерна, Богатирьов Д. В., Онопа В. А., Якімцов В. П. (2012)
Котов Б. І. - Дослідження ефективності вібровідцентрової сепарації зерна на ступінчасто–конічному решеті методом планування експериментів, Пастушенко М. Г., Степаненко С. П. (2012)
Цизь К. Є. - Дослідження процесу та пошук шляхів інтенсифікації сушіння насіння сої, Кірчук Р. В. (2012)
Барановський В. М. - Транспортно-технологічні системи викопувальних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини (2012)
Василенко М. О. - Підвищення довговічності культиваторних лап ґрунтообробних машин, Соколенко О. В., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. (2012)
Денисенко М. І. - Технологічні методи для забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин, Рубльов В. І. (2012)
Лімонт А. С. - Транспортне забезпечення льонозбирального процесу (2012)
Гагалюк А. В. - Обґрунтування параметрів переналагоджуваних кондукторів для свердління отворів при виготовленні і відновленні, Гупка А. Б., Клендій В. М., Кучвара І. М., Крук В. В. (2012)
Павленко І. І. - Основні показники та вимоги до захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О., Кропівний В. М. (2012)
Кулешков Ю. В. - Особенности проектирования шестеренного насоса с повышенной подачей, Осин Р. А., Руденко Т. В., Красота М. В. (2012)
Чемерис Е. И. - Надежность и эффективность эргатической системы оператор-штамп-пресс в автоматизированной штамповке сложных изделий (2012)
Степаненко С. П. - Особливості імітаційного моделювання післязбиральної обробки (2012)
Васильковська К. В. - Експериментальні дослідження пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок для висіву насіння просапних культур (2012)
Хомич С. М. - Моделювання процесу руху бульбашки повітря у середовищі сапропелю (2012)
Хачатурян С. Л. - Визначення параметрів повітряного змащення робочих органів пристроїв для проколювання ґрунту (2012)
Колесник В. Т. - Общие критерии классификации датчиков автоматической системы пожарной сигнализации (2012)
Смирнова Н. В. - Компенсация погрешностей тензометрического силоприемного элемента в условиях воздействия на него тангенциальных нагрузок, Смирнов В. В. (2012)
Грудовий Р.С . - Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи (2012)
Павленко І. І. - Тенденції розвитку обладнання з механізмами паралельної структури, Вахніченко Д. В., Костюк Є. С., Кропівний В. М. (2012)
Кириченко А. М. - Просторова жорсткість верстата з механізмом паралельної структури "пентапод", Шелепко О. В., Черновол М. І. (2012)
Кривда В. І. - Зміна локалізації пінча після використання компресорів на установці ЕЛОУ-АВТ, Максимов М. В. (2012)
Кулешков Ю. В. - Расчет параметров зубчатого зацепления экспериментального шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Осин Р. А., Руденко Т. В., Красота М. В. (2012)
Леженкин И. А. - Статистическая модель плотности очесанного вороха озимой пшеницы (2012)
Олексишин О. - Розрахунок тягових і робочих органів трубчастих скребкових конвеєрів (2012)
Невдаха А. Ю. - Вплив неточностей заміру биття КП ланок ротора БДТ на похибку розрахунку оптимальних кутів взаємного розвороту ланок (2012)
Пустовіт С. В. - Теоретичне обгрунтування винесення вільного зерна з решіт очищення в камеру колосового шнека зернозбирального комбайна (2012)
Веремеенко А. В. - Моделирование электромеханических тяговых характеристик линейного асинхронного двигателя с фазным бегуном (2012)
Кириченко А. М. - Результати дослідної ідентифікації геометричних параметрів верстата паралельної структури, Сабірзянов Т. Г. (2012)
Анякін М. І. - Система для моніторингу лазерної обробки, Коваленко В. С., Жук Р. О., Степура О. М., Кондрашев П. В., Наєбі М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Ціж Б. - Технологічні способи формування тонких напівпровідникових шарів. Частина 2., Дзямскі З. (2019)
Божко Н. В. - Оцінка якості м’ясомістких посічених напівфабрикатів з м’ясом качки, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2019)
Юкало В. Г. - Технологія низькоалергенного молока з гідролізатом білків сироватки, Дацишин К. Є. (2019)
Голембовська Н. В. - Використання насіння чіа у складі дієтичних січених напівфабрикатів (2019)
Басараб І. М. - Використання м’якуша гарбуза у технології паштетних виробів та їх функціональні характеристики, Драчук У. Р., Ромашко І. С., Галух Б. І., Сімонова І. І., Молдаванова Л. К. (2019)
Божко Т. В. - Якість та конкурентоспроможність хліба із суміші житнього і пшеничного борошна на ринку України, Дончевська Р. С., Бабій О. В. (2019)
Геліх А.О. - Дослідження показників якості січених виробів на основі прісноводних гідробіонтів та порошку гінкго білоба (2019)
Болгова Н. В. - Залежність процесу виробництва сичужних напівтвердих сирів від якісних показників молока-сировини, Губа С. О., Скляренко Ю. І., Цигура В. В., Марченко М. М. (2019)
Сливка Н. Б. - Удосконалення технології сиркових виробів з цукатами з гарбуза, Білик О. Я., Михайлицька О. Р., Наговська В. О. (2019)
Потульницький Г. - Основні етапи дипломатичної діяльності гетьманича Григора Орлика з інтеграції козацького чинника до зовнішньої політики Франції у 1729–1759 рр. (2019)
Трофимович В. - Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.), Мартинюк Н. (2019)
Потульницький В. - Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського у розгортанні українського монархічного руху в еміграції у 1931–1957 рр. (2019)
Саган Г. - Відродження релігійного життя українців Югославії після Другої світової війни (2019)
Годжал С. - Діяльність Марка Антоновича в студентському товаристві національного солідаризму "Зарево" (2019)
Ігнатуша Г. - Внесок Олександра Воронина у національне відродження України (2019)
Атаманенко А. - Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти (2019)
Клинова-Дацюк Г. - Проблеми козацько­гетьманської доби в працях членів Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині (1947–1950 рр.) (2019)
Конопка Н. - Михайло Антонович як дослідник історії України (2019)
Мельник О. - Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990­х – на початку 2000­х років (2019)
Нагірний М. - Хорватсько­українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді (2019)
Стамбол І. - Варшавський архів Івана та Юрія Липи як історико­біографічне джерело (2019)
Кравець Д. - Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (2019)
Мицик Ю. о. - Листи М. П. Ковальського до О. М. Апанович (2019)
Сеник Я. - Листування д­ра Володимира Горбового з діаспорою (за матеріалами відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (2019)
Рибачок І. - Журнал "Громадянка" як джерело до вивчення діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (2019)
Атаманенко А. - Рецензія: З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства". відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с., Мартинюк Н. (2019)
Мартинюк Н. - Рецензія: "Вісник – Анґеліафорос 2017": щорічний українсько­грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с., Атаманенко А. (2019)
Алексєєва О. Р. - Роль медіапростору у процесі соціалізації підлітків (2015)
Бутенко Л. Л. - Аксіологічний контекст виховання студентської молоді в Інтернет-просторі (2015)
Корчагіна О. В. - Німецька окупаційна преса на теренах Ворошиловградщини 1942-1943 рр.: інформаційно-психологічна боротьба (2015)
Крошка С. А. - Використання медіа-засобів у соціально-гуманітарній роботі Лисичанського педагогічного коледжу як чинників впливу на процес виховання особистості, Матліна О. В. (2015)
Куцевська О. С. - Авторське редагування метафор у текстах інтерв’ю Олеся Гончара (2015)
Лях Т. Л. - Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях, Спіріна Т. П. (2015)
Малая Ю. С. - Інформаційна культура як складова інформаційно-освітнього простору керівника навчального закладу (2015)
Соломін Є. О. - Соціалізація особистості під впливом телевізійних новин (на прикладі діяльності ТРК Луганщини в 2000-2013 рр.) (2015)
Тадаєва А. В. - Система соціально-педагогічної діяльності школи з супроводу медіасоціалізації молодших школярів (2015)
Бартош О. П. - До питання визначення категорії "діти групи ризику" в Угорщині, Шпеник С. З. (2015)
Кальченко Л. В. - Розвиток соціально-педагогічної діяльності щодо превенції соціального сирітства у зарубіжних країнах (2015)
Юрків Я. І. - Міжнародний досвід попередження жорстокого ставлення до дітей у сім’ї (2015)
Безбородих С. М. - Соціальне партнерство як передумова формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів (2015)
Блудова Ю. О. - Шляхи і засоби формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку (2015)
Мазин В. Н. - Спорт: опыт анализа социального феномена с позиций идеализма (2015)
Володавчик В. С. - Професійна мобільність як міждисциплінарний феномен (2015)
Гайдук Н. О. - Компоненти формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури, Ярошенко П. В. (2015)
Голубенко Т. О. - Теоретико-методологічні засади компетентнісного підходу як складової професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до патронажної діяльності (2015)
Каркачова Н. К. - Формування наукового світогляду в процесі навчання студента (2015)
Клєба А. І. - Формування мотиваційної готовності у майбутніх вихователів до реалізації інформаційно-комунікативної культури у професійній діяльності (2015)
Коваль І. С. - Педагогічні аспекти формування професійно орієнтованої особи студента ВНЗ (2015)
Костюченко Т. М. - Сутність та структура здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Крошка С. А. - Використання технологій збереження здоров’я студентів спеціальості "Фізичне виховання", Варфоломєєва К. В. (2015)
Ларіонова Н. Б. - Змістовні характеристики критеріїв і рівнів сформованості професійної готовності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мацай Н. Ю. - Особливості формування екологічних цінностей в системі сучасної вищої освіти, Губська О. П. (2015)
Мороз В. П. - Формування інструментарію експерименту для з’яcувaння piвня cфopмoвaнocтi лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Парфенюк В. О. - Мобілізаційний компонент професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки (2015)
Pitetskaya N. І. - Features of burnout among medical students Kharkiv National Medical University (2015)
Радченко А. В. - Інноваційні технології як сучасні умови у професійній підготовці майбутніх вчителів основ здоров’я (2015)
Роганов М. М. - Генеза поняття "технологічна культура" (2015)
Фруктова Я. С. - Професійна компетентність фахівців з журналітики та інформації: соціокомунікаційний аспект (2015)
Щука Г. П. - Характеристика напряму підготовки "Туризм": досвід Російської Федерації (2015)
Ярошенко П. В. - Аналіз проблеми формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів, Гайдук Н. О. (2015)
Голота В. Є. - Соціалізація дітей сиріт в умовах педагогочного коледжу, Пивоварова Г. С. (2015)
Зоря І. О. - Учнівська молодь як суб’єкт соціального виховання в регіональному навчально-виховному комплексі (2015)
Леонова В. І. - Характеристика закладів соціального захисту дітей (2015)
Солдатенко В. Г. - Стан здоров’я сучасних школярів (2015)
Трубавіна І. М. - Профілактика сімейного неблагополуччя у майбутніх міліціонерів (2015)
Шинкарьова О. Д. - Формування здорового способу життя як напрям соціально-педагогічної роботи, Шинкарьов С. І. (2015)
Гончар О. Ю. - Соціально-педагогічна робота в інклюзивній школі (2015)
Горобець Д. В. - Впровадження проектних технологій впрофесійну підготовку студентів в умовах інклюзивної освіти (2015)
Отрощенко Н. Л. - Соціалізація дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі (2015)
Проскурняк О. І. - Особливості комунікативної інтеграції розумово відсталих підлітків (2015)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічна робота з багатодітною сім’єю (2015)
Черних О. О. - Загрози в Інтернеті матеріальному благополуччю родини (2015)
Ливацький О. В. - Методологічні засади виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки (2015)
Литвинова Н. А. - Оцінка якості профілактично-виховної роботи школи щодо попередження наркотичної поведінки підлітків групи ризику за поведінковим критерієм (2015)
Мальцева О. І. - Особливості громадянського виховання в школах УРСР (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2015)
Роганова Т. Г. - Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури (2015)
Роман С. В. - Система цінностей учнівської молоді, її корекція засобами хімічної освіти (2015)
Силкіна С. А. - Урахування специфіки сільської школи в організації діяльності соціального педагога (2015)
Степаненко В. І. - Програма профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі загальноосвітньої школи (2015)
Терновець О. М. - Супровід дітей "групи ризику соціального сирітства" як новітня технологія соціально-педагогічної роботи (2015)
Чернецька Ю. І. - Методологічні підходи до соціально-педагогічної роботи з наркозалежними особами в реабілітаційних центрах (2015)
Щурова Н. В. - Показники фізичного здоров’я учнів старшої школи (2015)
Гришак С. М. - Аналіз гендерних уявлень сучасної студентської молоді в процесі соціалізації (2015)
Шабаєва Н. С. - Гендерний підхід у сучасній освіті як предмет наукового аналізу (2015)
Тарасова Н. С. - Складові забезпечення захисту прав споживачів при реалізації напоїв спеціального призначення, Ємельянова О. О., Сєногонова Л. І. (2015)
Бабічев О. І. - Про затвердження Освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентської молоді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Котєнєва І. С. , Карлова Н. М. (2015)
Вихватенко М. Т. - Портрет роботи Т. Г. Шевченка та історія Старобільщини (2015)
Караман О. Л. - Освітні проблеми громадян у зоні проведення антитерористичної операції (2015)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення головного редактора ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2019)
Актуальна тема номера: "Тюрма і місто: простори ув’язнення, практики виключення і публічна комунікація" (2019)
Ackermann F. - The history of the future closure of Brygidki: 150 years of discussion to move the penitentiary outside of Lviv (2019)
Разиграєв О. В. - Кримінальні та політичні в’язні у львівській тюрмі "Бригідки" у 1918–1939 роках (2019)
Черчович І. І. - У пошуках свого голосу: жінки, обвинувачувані у дітовбивствах, у Східній Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть (на прикладі однієї історії) (2019)
Левченко Л. Л. - Миколаївський піклувальний про тюрми комітет як орган управління тюремним господарством та опіки над в’язнями (2019)
Кузіна К. В. - Тюрма у міському просторі Вінниці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): локація та внутрішній устрій (2019)
Сокальська О. В. - "Прагнення реформ": тюремні перетворення у Великій Британії у 70–х роках XVIII століття (2019)
Ярмиш О. Н. - Жандарм Феофіл Рожанов та його "Історія", Бернадський Б. В. (2019)
Добкіна К. Р. - Джерела правового регулювання участі органів державної влади у цивільному судочинстві (на прикладі другої половини ХІХ століття) (2019)
Цвєткова Ю. В. - Особливості римської правосвідомості в республіканський період як чинник релігійної толерантності (2019)
Безпалова О. І. - Загальна характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції (2019)
Яковець І. С. - Ключові проблеми застосування суспільно корисних робіт як виду адміністративного стягнення, Лук’янченко Є. О. (2019)
Шкарупа К. В. - Особливості превентивної діяльність Національної поліції України (2019)
Василенко Я. М. - Сутність та особливості відомчого контролю як одного з засобів забезпечення законності у сфері судочинства (2019)
Віннік С. О. - Удосконалення діяльності Державної податкової служби як суб’єкта здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю (2019)
Ткаченко М. С. - Оптимізація системи правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупційним правопорушенням (2019)
Чумак Ю. Я. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері земельних правовідносин (2019)
Шурко О. І. - Законність як ключова засада забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах (2019)
Богатирьов І. Г. - Генезис домашньої злочинності в Україні (2019)
Богатирьова О. І. - Взаємозв’язок кримінальної субкультури та насильства в місцях несвободи, Михайлик О. Г. (2019)
Колб О. Г. - Зміст громадського контролю у сфері виконання покарань України, Махніцький О. І. (2019)
Подільчак О. М. - Правове регулювання виконання покарань у виді штрафу (2019)
Серкевич І. Р. - Спеціальна конфіскація в системі заходів кримінально-правового впливу (2019)
Махніцька К. Г. - Про роль заборонених у місцях позбавлення волі предметів у механізмі вчинення злочинів засудженими (2019)
ЮВІЛЕЙ М. І. ВОЙЦЕХІВСЬКОГО (2019)
ЮВІЛЕЙ С. М. СИДОРЕНКА (2019)
Засанський В. В. - Новітня демодернізаційна форма тінізації влади, Предборський В. А. (2019)
Еш С. М. - Процеси децентралізації в умовах реформування економіки України (2019)
Щукін Б. М. - Оцінка доходності капіталу в державній власності, Пророк В. В. (2019)
Рибакова Л. П. - Теоретичні засади бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю (2019)
Марченко В. М. - Поведінковий підхід до управління ризиками проекту (2019)
Ватагович М. І. - Оцінка ефективності бюджетної підтримки виробників (2019)
Левченко Ю. Г. - Забезпечення економічної стабільності підприємства, Музика Д. П. (2019)
Молнар О. С. - Методичні підходи до типологізації суб’єктів туристичного підприємництва в аграрній сфері, Конончук A. О., Ратушняк М. С. (2019)
Бодюк А. В. - Сутність і особливості фіскальних надро-ресурсних продуктів (2019)
Кудренко Н. В. - Особливості планування аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв як важливої складової аудиторської перевірки, Коротченко Ю. С. (2019)
Габрель М. М. - Кризовий стан та урбаністичні шанси міст на прикладі Львова, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2019)
Кудренко Н. В. - Динаміка чисельності та економічної активності населення Чернігівської області, Разьва І. С. (2019)
Бодюк А. В. - Застосування ресурсно-вартісного підходу до оцінювання надро-ресурсного продукту (2019)
Бондар С. В. - Криміналістична характеристика кредитно-банківської діяльності та класифікація злочинів у сфері банківського кредитування (2019)
Бражко О. В. - Концептуальні підходи до розвитку гуманітарної політики в Україні на регіональному рівні (2019)
Гапонов А. В. - Компетенція та повноваження судів у системі судової влади України (на прикладі судів апеляційної інстанції) (2019)
Мітько Н. В. - Поняття інформаційно-пошукових систем експертної служби МВС України у боротьбі зі злочинністю (2019)
Попов А. А. - Зовнішня трудова міграція і українське право: вимоги і сьогодення, Шевченко Е. Л. (2019)
Станько І. Я. - Методологічні підходи дослідження співвідношення принципів і норм права у правових системах України та Європейського Союзу (2019)
Тихомиров Д. О. - Поняття та класифікація факторів, що впливають на формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки (2019)
Хараберюш І. Ф. - Негласні слідчі (розшукові) дії як об’єкт судового контролю (2019)
Шебаніц Д. М. - Конституційні засади протидії тероризму: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Яковлєв П. О. - Компетенція вищих органів державної влади України у сфері забезпечення інформаційної безпеки (2019)
Шелухин Н. Л. - О доктринальном толковании понятия "криминологическая характеристика" (2019)
Бочков П. В. - Религиозные организации как участники отношений в сфере хозяйствования (2019)
Лісовий О. О. - Поняття та сутність судового контролю при проведенні НСРД, пов'язаних із використанням технічних засобів (2019)
Сироїд Т. Л. - Рецензія на монографію Львової Єлизавети "Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування" (2019)
Головко О. М. - Рецензія на монографію доцента кафедри суспільно-політичних та правових дисциплін Інституту СЗР України, кандидата юридичних наук, доцента Прощаєва В. В. на тему "Розвідувальні органи як органи державної влади: теоретико-методологічний аспект" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право" (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Булеев И. П. - Методические подходы к оценке природного капитала угледобывающего предприятия, Рассуждай Э. Я. (2015)
Надич А. Б. - Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц (2015)
Благодарний О. І. - Агломерації Донецької області, Коршикова І. О., Плужникова Є. А. (2015)
Павлов К. В. - Взаимосвязь экономической теории и региональной экономики (2015)
Кондратьєва Т. В. - Точки біфуркації на траєкторії розвитку соціально-економічних систем (2015)
Мохначев С. А. - Формирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2015)
Марченко В. М. - Корисні копалини України як чинник відновлення зростання економіки та розвитку регіонів (2015)
Гюльалиев М. - Влияние иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана, на внешнеторговые отношения, Алиев Р. (2015)
Расулев А. Ф. - Развитие инновационного потенциала и тенденции инновационной активности предприятий промышленности Узбекистана, Тростянский Д. В., Исламова О. А. (2015)
Тонких С. А. - Эталонная динамика показателей экономического роста для предприятий нефтяной промышленности, Тюрев В. К., Остальцев А. С. (2015)
Покатаєва О. В. - Стратегічне планування розвитку оподаткування в країнах ЄС, Кучерова Г. Ю. (2015)
Сазонець О. М. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг, Малашенко Ю. А. (2015)
Колосова К. А. - Управління комерційними ризиками виробничих підприємств (2015)
Лазарева Н. О. - Про розуміння управління ефективністю діяльності підприємства (2015)
Виногоров Г. Г. - Социальная ответственность бизнеса: экономический аспект (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование инновационно-восприимчивой среды предприятия на основе комплексного подхода к совершенствованию системы управления персоналом, Сусликов С. В. (2015)
Землянкін А. І. - Визначення ролі інноваційної політики у забезпеченні розвитку промислового міста, Лях І. І. (2015)
Антонюк В. П. - Вища освіта України у системі відносин ринку праці (2015)
Маликова Т. Ш. - Развитие предпринимательского потенциала инструментами экологического менеджмента, Туктарова И. О., Агадуллина А. Х., Загитова И. Р. (2015)
Маликов Р. И. - Проблемы модернизации предпринимательской среды как условие эффективной реализации потенциала региона, Гришин К. Е. (2015)
Белопольский Н. Г. - Концептуальные основы экономической программы по выходу из кризиса и спасения Украины, Волошин В. С., Кленин О. В. (2015)
Панькова О. В. - Структурування національно-символічного простіру України у період революційних зрушень і військового конфлікту (2013-2015 рр.) (Дослідницька розвідка) (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Ракетобудування та кооперація в сфері ВПК (2015)
Бояджи А. А. - Испытания клеедощатых деревянных балок с усилением полимерными композитными материалами, Жгалли Ш., Прокофьев Д. А., Волошенюк В. В., Подгорный А. С., Резников А. А., Мудрых В. А. (2017)
Бояджи А. А. - Экспериментальные исследования клеедощатых балок. Статистические аспекты в установлении их предела прочности, Мудрых В. А., Рябов В. А. (2017)
Буйських Н. В. - Захист будівельних конструкцій матеріалами на основі природних олій (2017)
Варфоломеев Ю. А. - Причины снижения эксплуатационного ресурса малоэтажных многоквартирных деревянных зданий из sip-панелей, Погорельцев А. А., Попов А. Н., Марков Ю. В. (2017)
Гасій Г. М. - Напружено-деформований стан структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Дзюба С. В. - Проблемы усиления корпусов металлических цилиндрических резервуаров фибропластиковыми материалами, Михайлов А. А. (2017)
Королёв В. П. - Условия обеспечения надежности и технологической безопасности при коррозионном разрушении стальных конструкций, Селютин Ю. В., Шевченко О. Н. (2017)
Лабудин Б. В. - Расчет трехслойных ребристых деревокомпозитных панелей с упругодеформируемыми связями, Мелехов В. И., Шиловская Н. А., Тропина П. М., Попов Е. В., Мякшикова Е. А. (2017)
Найчук А. Я. - Сопротивление выдергиванию шурупов из цементно-стружечных плит, Шалобыта Н. Н., Маркечко Е. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Властивості термомодифікованої деревини граба, Горбачова О. Ю. (2017)
Пінчевська О. О. - Фізичні властивості нового деревинно-композиційного матеріалу, Лакида Ю. П. (2017)
Рощина С. И. - О возможности применения пенополиуретановых клеев при производстве клееных деревянных конструкций, Лукин М. В., Сергеева А. Н., Кардані Е. В. (2017)
Рощина С. И. - Исследование вопросов ресурсосбережения древесины при малоэтажном строительстве из теплоэффективного бруса, Сергеев М. С., Лукина А. В., Попова М. В. (2017)
Сиянов А. И. - Оценка динамической жесткости навеса над трибунами стадиона ИСК "Олимпийский" (2017)
Стоянов В. В. - Деревянные двутавровые балки с торцевыми узлами для устройства полигональных сводов покрытия 12 ... 18 м, Коршак О. М., Бойко А. В., Чучмай С. М. (2017)
Стоянов В. О. - Массивная клеедощатая балка с конструктивными особенностями, Подгорный А. С, Жгалли Ш. Ж., Стоянов В. В. (2017)
Стоянов В. В. - Развязки скоростных магистралей с применением легких пешеходных переходов, Беленко Н. В., Арсирий А. Н., Подгорный А. С. Бойко А. В. (2017)
Shopski M. V. - Glued-in steel rods subjected to combined axial and lateral loading, Tanev V. T. (2017)
Безушко Д. І. - Етапи та принципи визначення сейсмічних ризиків в портах України, Арсірій А. М. (2018)
Дзюба С. В. - Підсилення корпусів металевих циліндричних резервуарів зовнішнім поперечним фібропластиковим армуванням з урахуванням впливу температурних деформацій, Михайлов О. О., Пушкарь А. В. (2018)
Купченко Ю. В. - Ефективні особливості підсилення сталевої ферми комбінованим способом, Сінгаївський П. М., Лесечко О. В. (2018)
Сіянов О. І. - Розподіл температури в перерізах навісу над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" в умовах локалізованого теплового впливу (2018)
Стоянов В. В. - Випробування складених оболонок типу гіперболічного параболоїда на дію статичної навантаження, Жгаллi Ш. (2018)
Стоянов В. В. - Експериментальні дослідження полігональної аркової конструкції, Коршак О. М., Бояджі А. А., Бойко О. В., Рольський С. Е. (2018)
Стоянов В. В. - Експериментальні дослідження клеених багатошарових дерев’яних панелей з різним розташування шарів і пошаровим армуванням, Коршак О. М., Бояджі А. А., Голубятнікова М. А., Германова Л. Г. (2018)
Стоянов В. В. - Дерев'яні двотаврової балки як несучі елементи в системах відстеження положення сонця, Коршак О. М., Бояджі А. А., Бойко О. В., Сєвцов С. В. (2018)
Стоянов В. В. - Конструювання металевих конструкцій при циклічному навантаженні з використанням методу "консервації тріщин", Коршак О. М., Хоменська А. В., Чучмай С. М., Бібіков А. У. (2018)
Стоянов В. О. - Дослідження балки з дефектами в розтягнутій зоні, посиленою тканини на основі вуглецевих волокон, Коршак О. М., Чучмай С. М., Стоянов В. В. (2018)
Крамаренко С. С. - Використання багатовимірних методів аналізу внутрішньопородної мінливості вмісту жиру в молоці молочної худоби, Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2019)
Халак В. І. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження та інтенсивності формування у ранньому онтогенезі, Гутий Б. В., Стадницька О. І. (2019)
Гловин Н. М. - Дослідження причин виникнення та впливу кислотності ґрунтів на урожайність сільськогосподарських культур агрогосподарств Козівського району Тернопільської області, Павлів О. В. (2019)
Крамаренко О. С. - Генетична структура південної м’ясної породи худоби за локусами мікросателітів (2019)
Гримак Х. М. - Статева активність баранів-плідників залежно від режиму їх використання (2019)
Вовкогон А. Г. - Вуглеводневий обмін у мишей за доклінічних досліджень модифікованого крохмалю (2019)
Терпай В. П. - Загрози лососевим і зникаючим видам риб басейну річки тиса в межах Закарпатської області (огляд) (2019)
Савчук Л. К. - Продуктивність та біохімічний склад корму лучної травосумішки залежно від удобрення та стимуляторів росту, Виговський І. В. (2019)
Мацуська О. В. - Перспективи екологізації процесу очищення стічних вод АПК при використанні нетрадиційних сорбентів, Ціжовська М. В., Хапко Д. М. (2019)
Фіялович Л. М. - Особливості забезпечення курчат-бройлерів обмінною енергією та протеїном як важливі показники продуктивності та якості отриманої продукції, Кирилів Я. І., Паскевич Г. А. (2019)
Денькович Б. С. - Пробіотична кормова біодобавка "ПРОГАЛ” в годівлі дійних корів, Півторак Я. І., Гордійчук Н. М. (2019)
Петрів М. Д. - Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинської породної групи гусей в ІІІ поколінні при прилитті крові гусей великої сірої та породи легарт, Ференц Л. В., Слобода О. М. (2019)
Федорович Є. І. - Екстер’єрні особливості корів та їх потомків різних генерацій у високопродуктивних стадах, Филь С. І., Боднар П. В. (2019)
Носко В. Л. - Оцінка ефективності вирощування енергетичних культур як джерело біопалива, Павлів О. В., Ліннік А. Ю. (2019)
Минів Р.М. - Особливості гідроізоляції сільськогосподарських будівель і споруд (2019)
Прудиус Т. Я. - Ефективність використання препаратів Глобіген Пиг Дозер і Глобіген Джамп Старт при вирощуванні поросят, Кирилів Я. І. (2019)
Попадюк С. С. - Імуногенетичний контроль достовірності походження гуцульської породи коней (2019)
Боднарук В. Є. - Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну структуру, Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2019)
Vozna O. - Variability of caecal parameters in rabbits, Motko N. (2019)
Оріхівський Т. В. - Оцінка відтворювальної здатності корів різних виробничих типів симентальської породи, Федорович В. В., Мазур Н. П. (2019)
Коритко О. О. - До питання про роль амінокислот і їх застосування (2019)
Двилюк І. І. - Вплив цитратів Ag і Cu на ліпідний склад тканин організму бджіл та перги за умов їх введення до підгодівлі у весняний період, Ковальчук I. I. (2019)
Безушко Д. І. - Дослідження впливу жорсткості шпунту на напружено-деформований стан причальних тонких стінок, Арсірій А. М., Коробенко О. В. (2019)
Гибаленко А. Н. - Обеспечение долговременного хранения металлоконструкций при использовании вторичной противокоррозионной защиты, Трофимчук Т. С. (2019)
Гилодо А. Ю. - Усиленные деревянные двутавры в малоэтажном строительстве, Арсирий А. Н., Китаев А. А., Гуренко В. И. (2019)
Голоднов О. І. - Вирівнювання стислих сталевих двотаврових елементів після розвантаження різними способами, Іванов Б. В. (2019)
Дмитриева Н. В. - Факторная оценка энергоэффективного конструктивно-технологического решения из термопрофиля ЛСТК , Агафонова И. П. (2019)
Коломійчук Г. П. - Стійкість металевих однопоясних сітчастих куполів з початковими недосконалостями (2019)
Купченко Ю. В. - Особливості проектування конвеєрної галереї зернового перевантажувального комплексу, Сінгаївський П. М., Константінов П. В. (2019)
Махінько А. В. - Практичні підходи до розрахунку конічних покрівель сталевих силосних ємностей, Махінько Н. О. (2019)
Пушкар Н. В. - Вплив періоду замикання на напружено-деформований стан конструкцій сталевих каркасів одноповерхових будівель (2019)
Романенко С. Н. - Усиление существующей несущей конструкции покрытия, Андриевская Я. П. (2019)
Твардовський І. О. - Підсилення конструкцій Одеського державного цирку, Чучмай С. М., Чучмай О. М., Яременко Н. О. (2019)
Шеховцов И. В. - Опыт монтажа металлической конвейерной галереи методом надвижки, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2019)
Янін О. Є. - Підбір раціонального кроку балок настилу для балочної клітки спрощеного типу, Новікова С. М. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Базелюк В. Г. - Управління професійною кар’єрою науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти (2019)
Гафіяк А. М. - Оцінювання рівня сформованості компетентностей майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Гриженко В. В. - Принципи розвитку фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах методичної роботи (2019)
Єрмоленко А. Б. - Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні (2019)
Зварич Г. В. - Теоретико-методологічні проблеми моніторингу якості освіти (2019)
Іваненко С. В. - Методологическая основа концепции контроля изучения иностранных языков студентами неязыковых специальностей (2019)
Ткачук Г. С. - Навчальний посібник як важлива складова навчально-методичного комплексу із загальної хімії (2019)
Федорець В. М. - Співвідносний розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури та здорового способу життя у дзеркалі елліністичної традиції пайдеї (2019)
Батанов О. - Права людини та соціальна інклюзія в Україні: проблеми теорії та конституційно-правового забезпечення, Миколаєнко О. (2018)
Пережняк Б. - Категорія "децентралізація" в сучасному муніципалізмі: поняття та сутність, Бальцій Ю. (2018)
Василенко М. - Підвищення стану кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем: якість у контексті вдосконалення інформаційного законодавства (2018)
Латковський П. - Місце бюджетної системи у структурі фінансової системи країни (2018)
Жураковська Л. - Теоретико-правововий аналіз правового статусу арбітражного керуючого та його становище в системі інституту банкрутства в Україні (2018)
Федоров В. - Проблеми кваліфікації незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2018)
Шевченко Т. - Діяльність наглядових органів та органів, що забезпечують виконання законодавства щодо безпеки продукції в ЄС на ринку непродовольчих товарів (2018)
Глиняна К. - Порівняльно-правова характеристика сімейного права української та англійської правових систем (2018)
Горовенко С. - Сучасні підходи до розуміння конституційно-правової природи фундаментальних прав людини (людських прав) (2018)
Соловйов Б. - Електронне голосування як механізм подолання політичної корупції у виборчому процесі в Україні (2018)
Киреєва Н. - Електронний підпис як засіб забезпечення безпеки на ринку фінансових послуг (2018)
Довженко О. - Поняття кіберзлочину з криміналістичної позиції (2018)
Слатвінська В. - Суб’єкти господарсько-правового регулювання водного транспорту (2018)
Долженков О. - Удосконалення справляння транспортного податку в Україні (2018)
Грицай Д. - Розвиток штучного інтелекту як новий виклик для людства у сфері зайнятості (2018)
Подоляка Т. - Адміністративні суди на захисті прав внутрішньо переміщених осіб (2018)
Лавренюк О. - Види правовідносин у сфері спорту: до проблеми класифікації (2018)
Сорока І. - Право на притулок у міжнародному праві (2018)
70-річний ювілей В.Є. Загороднього! (2018)
Олькіна О. - Третій Всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха "Людський вимір права" (2018)
Відомості про авторів (2019)
Гладуш В. А. - Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні (2019)
Ермоленко А. Б. - Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій (2019)
Зварич Г. В. - Критерії моніторингу освітнього процесу та досвід управління його якістю у християнській школі для дівчат (2019)
Літкевич А. М. - Конкурентоспроможність закладу загальної середньої освіти: управлінський аспект (2019)
Молчанова А. О. - Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти, Купрієвич В. О. (2019)
Овадюк O. О. - Наукові основи розвитку критичного мислення керівника закладу загальної середньої освіти в системі післядипломної педагогічної освіти України (2019)
Олешко П. С. - Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти, Кінах Н. В. (2019)
Онаць О. М. - Управління самоосвітою вчителя як пріоритетною формою саморозвитку професійної компетентності в опорному закладі освіти, Топузов М.  О. (2019)
Федорець В. М. - Конвергентна концепція компетентності як спосіб для розкриття феноменології буття в здоров’язбережувальній діяльності вчителя фізичної культури (2019)
Завальнюк В. - Юридична антропологія державної влади (2018)
Аніщук Н. - Курс України на євроінтеграцію у контексті гендерно-правових реформ (2018)
Бальцій Ю. - Шляхи вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні: перспективи використання досвіду Грузії (2018)
Полянський Є. - Розуміння природи правової доктрини в юридичній літературі (2018)
Аверочкіна Т. - Щодо правового забезпечення режиму виключної (морської) економічної зони України (2018)
Василенко М. - Якість кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) та деякі законодавчі питання щодо її підвищення (2018)
Глиняна К. - Формування концепції немайнових прав батьків та дітей в Україні (2018)
Приходько О. - Аналіз стану наукових досліджень представництва в адміністративному процесі (2018)
Жураковська Л. - Деякі питання діяльності арбітражного керуючого щодо переліку осіб – платників ЄСВ, визначених у Законі "Про єдиний соціальний внесок" (2018)
Стрельцова Є. - Міжнародна уніфікація окремих інститутів процесуального права (2018)
Косілова О. - Конституційні права та свободи: україно-німецький правовий дискурс (2018)
Білий О. - Системи єдиних вимог із безпеки до продукції та процедур оцінки відповідності в Україні (2018)
Лавренюк Н. - Поняття транспортної інфраструктури в умовах інтеграційних процесів Україна – ЄС (2018)
Катренко А. - Інтерес як елемент змісту суб’єктивного права та охоронюваного законом інтересу (нематеріальний і матеріальний інтерес) (2018)
Кізлов С. - Обмеження права власності в суспільних інтересах (2018)
Лавренюк О. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері спорту (2018)
Петренко Н. - Періодизація розвитку спільної аграрної політики ЄС (2018)
Романенко Є. - Актуальні питання розвитку правового регулювання розроблення та реалізації державних цільових програм (2018)
Тіщенко В. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності", Гресь Ю. (2018)
Відомості про авторів (2019)
Лукіна Т. О. - Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні (2019)
Набок М. В. - Інституційна слабкість органів управління освітою в об’єднаних територіальних громадах (2019)
Серняк О. І. - Запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів як механізму громадського контролю якості вищої освіти в Україні (2019)
Супрун В. В. - Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики (2019)
Андрух С. И. - Три скифские антропоморфные стелы из Запорожской области, Мурзин В. Ю. (2017)
Додонов Р. О. - Трансформація концепту "історична пам’ять" у постмайданній Україні (2017)
Лепський М. А. - Концепція сценарного планування П`єра Вака в методологічній "оптиці" практики сценарування майбутнього (2017)
Волков О. Г. - Людина у світі абсолютних і відносних цінностей, або нігілізму і цинізму (2017)
Глазунов В. В. - Реальна технологія приватизації: перший етап (2017)
Ємельяненко Є. О. - Метафізика та філософська містика добра, зла і любові в естетиці роману "Буреверхи" (2017)
Киселиця С. В. - Мудрість віротворення в контексті гуманізації соціуму (2017)
Коломієць О. Л. - Філософсько-антропологічний аналіз страху та похідних від нього феноменів (2017)
Кудінов І. О. - Суб'єкти політичного життя України: соціальний портрет сучасної правлячої еліти, Сичакова-Беблава Е., Яцина Ю. О. (2017)
Масюк О. П. - Вплив сподівання на формування суспільного простору (2017)
Олексенко Р. І. - Міф та релігія як основа ціннісних орієнтирів пізнання світу в культурних практиках сучасної епохи, Пінігіна Ю. Г. (2017)
Палагута В. І. - Розірвана ідентичність, або хто ми? (2017)
Повзло А. Н. - Проблемы преподавания философии (философия педагогики) в технических вузах (2017)
Скворець В. О. - Трансформація соціоісторичних організмів у Сінгапурі та Україні (2017)
Таран В. О. - Міф та ідеологія: проблема взаємозв’язку (2017)
Утюж І. Г. - Реалізація гуманістичних технологій в освіті як відповідь на виклики часу, Спиця Н. В. (2017)
Євдокимов В. Ф. - Апаратна база реконфігуровних засобів інформаційної безпеки, Давиденко А. М., Гільгурт С. Я., Ярема О. Р. (2019)
Приходько С. Б. - Трьохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків, Приходько Н. В., Книрiк К. О. (2019)
Артемчук В. О. - Інформаційні системи та програмні засоби в галузі екологічної безпеки атмосферного повітря, Каменева І. П., Попов О. О., Яцишин А. В. (2019)
Ковач В. О. - Технічні рішення для реалізації нової технології отримання високоефективного сорбенту на основі терморозширеного графіту, Яцишин А. В., Попов О. О., Краснов Є. Б., Пугач О. В. (2019)
Щербина С. В. - Сертифікована автоматизована цифрова система оцінки стану безпеки різних об’єктів, Фещенко А. І., Владимирський О. А., Криворучко І. П., Іващенко А. П., Адаменко О. В. (2019)
Зубок В. Ю. - Ретроспективний аналіз інцидентів кібербезпеки, пов’язаних з атаками на глобальну маршрутизацію (2019)
Подгуренко В. С. - Математическая модель задачи эффективности и один из методов её решения для увеличения выработки электроэнергии ветроэлектростанциями, Гетманец О. М., Терехов В. Е. (2019)
Косторной С. Д. - Усовершенствование алгоритма профилирования лопасти рабочего колеса центробежного насоса на заданную форму потока, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю., Бондарев А. О. (2019)
Попов О. О. - Аналіз підходів до побудови та оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Куценко В. О. (2019)
Плескач Б. М. - Формування бази прецедентів при моніторингу динамічних систем (2019)
Сидорець Ю. М. - Система електронного документообігу на основі технології блокчейн, Чемерис О. А. (2019)
Гавриш Б. М. - Побудова ієрархічних сценаріїв опрацювання даних, Дурняк Б. В., Тимченко О. В. (2019)
Шепіта П. І. - Інформаційна модель системи інтелектуального координування процесів друкарського цеху (2019)
Шаховська Н. Б. - Особливості отримання аерокосмічних зображень, їх обробки та оцінки шуму, Косар О. І. (2019)
Вергун B. Р. - Математична модель ранжування слухачів онлайн-курсів з програмування, Дронюк І. М. (2019)
Тупичак Л. - Інтелектуалізації процесів підготовки оперативного і управлінського персоналу для систем з ієрархічною структурою, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Марцишин Р. С., Міюшкович Ю. Г. (2019)
Цмоць І. Г. - Моделі нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу, Лукащук Ю. А., Хавалко В. М., Рабик В. Г. (2019)
Казарян А. Г. - Розробка моделі керування приладами системи "розумний" будинок з використанням мережі Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі, Теслюк В. М. (2019)
Тимченко О. О. - Методи та архітектура системи багатопотокової передачі даних мультимедіа в мультисервісних мережах, Тимченко О. В., Демченко В. О. (2019)
Герчанівська П. Е. - Дихотомія Схід–Захід: історико-культурологічний аспект (2019)
Бахов І. С. - Роль масової культури в полікультурній освіті Канади, Головатий М. Ф. (2019)
Вільчинська І. Ю. - Традиції крізь методологічне скло форсайту (частина 1 : обґрунтування), Биркович Т. І. (2019)
Гуменюк Т. К. - Рецепція "perola barocca" (дивовижна перлина) в сучасному художньому просторі україни, Кривошея Т. О. (2019)
Gotsaliuk A. - National traditions: specificity and prerogative of the formation in the art of the artistic image of the fashion industry of the XXI century (2019)
Денисюк Ж. З. - Репрезентація героїки в умовах інформаційного середовища та актуалізації етнокультурних цінностей (2019)
Zhurba M. - Imperative function of aesthetic (2019)
Ilnytskyi V. - The activity of the Ukrainian theatre in Peremyshl during the Nazi occupation (1941–1944), Haliv M. (2019)
Karpenko O. - The "Overton Window" as manipulative mechanism of public values transformation (2019)
Кислюк К. В. - Особливості візуальних репрезентацій української культури в соціальних мережах (2019)
Kolesnyk O. - An alternative model of totalitarian society (through the example of Leigh Brackett‘s ―Book of Skaith (2019)
Копієвська О. Р. - Тематизація культурних практик у науковому дискурсі (2019)
Novak-Kalyayeva L. - Multiculturalism as the most constructive approach to the prospects of civilization, Rachynskyi A. (2019)
Lysenko O. - Political and legal tools for ensuring the cultural rights of national minorities in Ukraine in 1992-2018: between declarations and reality, Tohochynskyi O., Pekarchuk V. (2019)
Ломачинська І. М. - Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності, Бондар Т. І. (2019)
Мазепа Т. Л. - Роль анімації культури в збереженні духовних цінностей глобалізованого суспільства (2019)
Сабадаш Ю. С. - Культурницька парадигма у творчій спадщині Миколи Реріха, Нікольченко Ю. М. (2019)
Shynkaruk V. - "Language-culture" dychotomy in formation of the mental sphere of ethnic consciousness and specificity of national world perception, Kharchenko S., Zavalnyuk I. (2019)
Баган М. П. - Символіка заперечення в українській лінгвокультурі (2019)
Danilyan O. - Man in informational society: from moral identification to moral identity, Dzоban A., Kalinovsky Yu. (2019)
Lymarenko L. - Multilevel characteristics of artistic and pedagogical communication of the student theatre participants (2019)
Novikova I. - Culturological aspect of higher education in Ukraine, Prusov D. (2019)
Тимовчак-Максимець О. Ю. - Особливості створення культурологічного довідкового онсолідованого інформаційного ресурсу, Пелещишин А. М., Добровольська В. В. (2019)
Трощинський В. П. - Світове українство як соціальна система, Купрійчук В. М. (2019)
Шевченко Г. П. - Культурна особистість: концептуальні ідеї П. Шафера, Антоненко Т. Л., Безугла М. В. (2019)
Shynkaruk L. - The journey to the Far East: tea ceremony as a phenomenon of japanese culture, Danylova T., Salata H. (2019)
Шуст Н. Б. - Інновації в освіті: соціокультурний вимір, Філик Н. В. (2019)
Бензюк О. О. - Творчість Олександра Михеда в контексті проектів постмодернізму (2019)
Коваленко Є. Я. - Адміністративна культура менеджменту в епоху індустріального суспільства (2019)
Kuznetsova M. - The cultural dimension of modern media discourse arrangement, Chetvertak Ie. (2019)
Мазур Т. В. - Законодавство у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Мищак І. М. (2019)
Муляр Г. В. - Авторські права на твори мистецтва в інформаційно-мережевому просторі сучасності, Ховпун О. С. (2019)
Palamarchuk K. - The problem of national identity in the ecclesiastical Catholic culture of Austria of the XVIII century, Lyashenko L. (2019)
Парфенюк І. М. - Трансформація культурних цінностей в епоху інформаційних війн (2019)
Петров В. В. - Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам (2019)
Пилипів В. І. - Архетипні культурні символи та формування культурної ідентичності українців Канади: до постановки проблеми (2019)
Руденко С. Б. - Критика і перевірки теорії екомузею (2019)
Khlystun O. - Globalization problems of the subjective cultural measurement in the space of the communicative environment: homo esteticos as the epicenterof the harmonization of the essence (2019)
Afonina O. - Folk codes in the musical material of modern ballets (2019)
Андросова Д. В. - Культура Франції на зламі ХІХ і ХХ століть у формуванні концепції фортепіанних концертів К. Сен-Санса (2019)
Брацка М. В. - Танець у культурі: антропологічний контекст українського народного танцю в польському письменстві ХІХ століття (2019)
Іванов С. В. - Прикладне мистецтвознавство як результат диференціації сучасної науки про мистецтво, Циганок О. Б. (2019)
Karpov V. - Homo parvus mundus est: imagination as a tool of knowledge and formation of the world, Syrotynska N. (2019)
Кияновська Л. О. - Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманітарній науці (2019)
Маркова О. М. - Герменевтичний зріз музичної культурної соціології (2019)
Муравська О. В. - Східнохристиянські (візантійські) стимули проторенесансних позицій європейської культури й музики Середньовіччя та Відродження (2019)
Поплавський М. М. - Мистецький проект: дискурс художньої культури початку нового тисячоліття (у точці перетину – crossover point) (2019)
Роготченко О. О. - Мистецький синтез в архітектурній формі: від тоталітарного до індиферентного (2019)
Рой Є. Є. - Жанрово-стильова панорама хореографічно-постановочного доробку П. Вірського на оперній сцені в 1930-х роках (2019)
Храмова-Баранова О. Л. - Репрезентація національного стилю в творчості українських митців на початку ХХ ст., Горбатова Н. О. (2019)
Яковлев О. В. - Цифрові виміри трансформації музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Хоролець Л. І. - Про вплив способу дії на інтонаційний хід сценічного мовлення актора (2019)
Донченко Н. П. - Емоційна пам'ять як складова вдосконалення творчого процесу артиста театру в його професійній діяльності, Винар О. Б. (2019)
Petryk O. - Polyaspectness of creativity of Serhii Naienko (2019)
Батанов В. Ю. - Універсалізм творчої діяльності П.Хіндеміта (2019)
Birillo I. - Organization of project activity, Vovk L. (2019)
Бойко О. С. - Хореографія у номері естрадного вокаліста (2019)
Вей Лімін - Вокальна культура викладачів музичного мистецтва: інтеграція досвіду Китаю та України (2019)
Жуковін О. В. - Каскадер як невід‘ємна складова видовищно-трюкового дійства (2019)
Zaets V. - Musician style: dialectic and polylectic of performing creativity (2019)
Kablova T. - Globalization culture processes in vocal art (2019)
Kaznacheieva T. - Archaic dance: initial forms and modernity (2019)
Каплун Т. М. - Жіночі персонажі опер М. Мусоргського і М. Римського-Корсакова в контексті православної антропології (2019)
Катрич О. Т. - До питання національно-стильових детермінант мистецтва Стефана Турчака, Пилатюк І. М. (2019)
Kachur M. - Biographical approach in the discourse of artistic country studies, Mykulanynets L. (2019)
Кириленко Я. О. - "Концерт" (пам'яті Миколи Леонтовича) В. Степурка як втілення меморіально неорелігійної моделі українського хорового концерту (2019)
Коменда О. І. - Феномен Мирослава Скорика в світлі ідей творчого універсалізму (2019)
Луговенко Т. Г. - Прояви естетики скомороства в балетних образах (2019)
Мазур В. П. - Царські врата з іконостаса церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка: іконографія та різьблення (2019)
Мережко Ю. В. - Творча спадщина українських композиторів кінця ХІХ–початку XX ст.: вокально-виконавський аспект, Петрикова О. П. (2019)
Miroshnichenko S. - Peculiarities of a tonal plan of the polyphonic cycle ―36 fugues for piano by Antonin Reicha (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського