Шпортун О. - Казенні палати в системі контролю грошового обігу в Наддніпрянській Україні (1775-1914 рр.) (2019)
Вихідні дані (2019)
Відомості про авторів (2019)
Кальянов А. В. - Системні проблеми охорони праці трудових мігрантів в економічному вимірі (2019)
Ковалко О. М. - Механізм транскордонного співробітництва підприємницьких структур у сфері енергоефективності, Євтухова Т. О., Новосельцев О. В. (2019)
Cередюк К. В. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємств України (2019)
Братусь Г. А. - Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності та змісту поняття інтелектуальної власності (2019)
Васильконова Е. О. - Методичні засади діагностики іміджу територій в системі управління розвитком регіону (2019)
Власенко О. О. - Сучасні тенденції ринку реклами України, як елементу маркетингових комунікацій та його взаємозв’язок з ринком смартфонів (2019)
Дікарєв О. І. - Polar silk road china plan in the new "age of the arctic" : the problems and perspectives (2019)
Карбовська Л. О. - Процес формування інноваційної стратегії поліграфічного підприємства, Железняк К. Л. (2019)
Квасній Л. Г. - Переваги та недоліки процесу деіндустріалізації для світової економіки, Волошанська А. В. (2019)
Квасній Л. Г. - Змістове наповнення поняття якості медичних послуг в контексті медичної реформи, Хома Т. В. (2019)
Мазур Ю. В. - Стан автошляхів в Україні – фактор негативного впливу на діяльність перевізників (2019)
Бадура Р. - До питання виокремлення провідних мотиваційних аспектів як фактору забезпечення ефективної діяльності персоналу (2019)
Якимова Ю. М. - Количественный анализ риска инвестиционного решения (2019)
Відомості видавництва (2019)
Відомості про авторів (2018)
Сафонова В. Є. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи, Грушина А. І. (2018)
Баєв В. В. - Аналіз методів розрахунку вартості медичних послуг в системі медичного туризму, Баєва О. В. (2018)
Дікарєв О. І. - Інвестиційно-правові та геофінансові стратегії Китайської Народної Республіки в регулювання глобальних ланцюгів додаткової вартості (2018)
Квасній Л. Г. - Дослідження проблем і перспектив розвитку підприємств туристичної індустрії Прикарпаття, Федишин В. В. (2018)
Пьохов В. М. - Хабарництво, корупція та тіньова економіка — триєдина загроза національної безпеки України (2018)
Заєць О. С. - Інвестиції в трудовий потенціал як джерело збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств (2018)
Трайкоска В. А. - Економічна сутність реструктуризації підприємства (2018)
Трайкоскі В. Т. - Сутність принципу збалансованості у забезпеченні економічного зростання (2018)
Відомості видавництва (2018)
Головатюк І. Г. - Застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх акторів у контексті підвищенні якості освіти в закладах вищої освіти (2018)
Дітковська Л. А. - Студенто-орієнтований підхід у формуванні академічної доброчесності в сучасному університеті, Семигіна Т. В., Буяшенко В. В. (2018)
Отравенко О. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як складова частина цілісної системи якості освіти (2018)
Птахіна О. М. - Професійна мобільність сучасного фахівця як індикатор якості вищої освіти (2018)
Швирка В. М. - Сучасні освітні тренди як інструмент підвищення якості освіти в університеті (2018)
Безбородих С. М. - Особливості демократичного стилю управління менеджерів освіти (2018)
Зажарська Г. П. - Формування мовленнєвої культури молодших школярів на уроках української мови та літературного читання (2018)
Ларіонова Н. Б. - Модель готовності вчителя початкових класів до роботи в умовах Нової української школи (2018)
Правова Н. В. - Емпатійно-образний аспект формування читацької компетентності молодших школярів (2018)
Рудь С. М. - Организация самостоятельной работы с детской книгой в 4 классе (2018)
Гліченко О. О. - Професійна компетентність – освітній критерій професіоналізації майбутнього психолога (2018)
Джоу Юнь - Професійна компетентність майбутніх учителів співу як педагогічна категорія (2018)
Ду Цзінсюй - До питання формування підприємницької компетентності студентів в університетах КНР (2018)
Желанова В. В. - Контекстне навчання як умова формування соціокультурної компетентності студентів коледжу (2018)
Зубкова Л. М. - собливості студентського віку у контексті формування життєвої компетентності майбутнього вчителя, Бєляєва Е. Ф. (2018)
Ковальова Т. О. - Нормативно-правова база формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Назмієв А. О. - Філософський погляд на формування соціальної компетентності (2018)
Рябовол Л. Т. - Компетентнісно орієнтована методика навчання юридичних дисциплін (2018)
Семенов M. А. - Система формування професійної цифрової компетентності майбутнього вчителя (2018)
Сіненко К. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Стрельченко Д. В. - Теоретичне обґрунтування моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі технологій медіаосвіти (2018)
Федотова Т. В. - Резільєнтність як одна із метакомпетенцій розвитку професійної ідентичності майбутнього фахівця початкових класів (2018)
Чжан Ювень - Особливості формування полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі китайського університету (2018)
Шевирьова І. Г. - Відеопродукт як засіб формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Білозерова М. В. - Поняття "поліпрофесійна мобільність" майбутнього соціального працівника в наукових дослідженнях (2018)
Лаппо В. В. - Історико-педагогічна ретроспектива проблеми духовного становлення особистості (2018)
Мигович І. В. - Інституційний рівень інтернаціоналізації системи вищої освіти в Польській Республіці (на матеріалі аналізу роботи Варшавського університету) (2018)
Тєтєрєв В. О. - Організація самостійної роботи студентів в умовах трансформації освіти (2018)
Чернецька Ю. І. - Стан розробленості проблеми співзалежності в наукових дослідженнях, Куліненко А. М. (2018)
Шевчук О. Б. - Аналіз і формалізація понятійного апарату дидактичних систем: інформаційний підхід (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дмитренко Г. А. - Від ефективного управління трудовим потенціалом (персоналом) організацій до ефективного державного управління: проблеми впровадження системного підходу (2018)
Романова Л. В. - Четверта промислова революція: проблеми і напрями удосконалення управління кадровим потенціалом підприємства (2018)
Вейнгард К. А. - Экономическое сознание и мотивация к труду как важнейшие компоненты продуктивной преобразовательной деятельности человека (2018)
Головач Н. В. - До аналізу світового досвіду економічної освіти фахівців з управління персоналом (2018)
Dikarev O. - China’s "the one belt and one road" initiative: origins and modernity of resources diplomacy (2018)
Згалат-Лозинська Л. О. - Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств (2018)
Зінченко С. Г. - Оцінка витрат на якість в сучасних умовах (2018)
Новальська Н. І. - Економічна кон’юнктура і тенденції розвитку ринку продовольства (2018)
Приказка С. І. - До проблеми формування сучасних механізмів державного регулювання економічних процесів (2018)
Фещенко О. Л. - Qualitative analysis of the investment decision risk, Якимова Ю. М. (2018)
Nedbalek K. - Detriment — methods of calculation of damage compensation in the Сzech Republic 2018 (2018)
Бігдаш В. Д. - Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України (2018)
Ліщенко А. В. - Структура ризиків підприємств молокопереробної промисловості (2018)
Мельник Б. Ю. - Економічний зміст категорій "персонал" "кадрові ресурси", "кадрове забезпечення" та "кадровий потенціал" у банківській сфері та їх складових (2018)
Шабан К. С. - Процес формування та реалізації маркетингової інноваційної політики поліграфічних підприємств (2018)
Відомості видавництва (2018)
Аракелян М. - Методологічні засади дослідження інституту адвокатури як елемента правозахисної системи України (2018)
Іванченко О. - Подолання правових колізій – пріоритетне завдання сучасної юридичної науки (2018)
Швець А. - Концептуальні проблеми розвитку інноваційних форм діяльності депутатів місцевих рад в Україні (2018)
Alenin Yu. - Determining the principle of proportionality in criminal proceedings, Voloshyna V. (2018)
Полянський Ю. - Окремі питання функціонування прокурорського самоврядування в Україні (2018)
Скуріхін С. - Правовий досвід як мета та засіб правової соціалізації (2018)
Зверховська В. - Правова природа договору про надання медичних послуг (2018)
Владишевська В. - Нормативно-правове та інституційне упорядкування здійснення діяльності поліграфологів у рамках кримінального провадження: зарубіжний досвід (2018)
Жебровська К. - Європейська ціннісна парадигма крізь призму освітнього, культурного та наукового розвитку (2018)
Гасымов Айдын Эйлас оглы - История развития уголовного законодательства Азербайджана об экологических преступлениях, Гусейнова Шахла Асадулла кызы (2018)
Хімченко С. - Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України за порушення прав людини у сфері медичної діяльності, Хімченко А. (2018)
Рябошапченко А. - Правові засади економічного співробітництва України та Австрійської Республіки крізь призму інтеграційних процесів у Європі (2018)
Стаценко О. - Проблеми застосування набувальної давності на нерухоме майно в Україні (2018)
Козакевич О. - Право на доступ до правосуддя: загальнотеоретичний аспект (2018)
Абдуллаєв Р. - Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти колишніх українських високопосадовців і чиновників (2018)
Слатвінська В. - Принципи господарсько-правового регулювання водного транспорту (2018)
Катренко А. - Інтерес у зобов’язаннях, що виникають у зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2018)
Бобошко О. - До питання правових наслідків зміни або розірвання договорів у зв’язку з істотними змінами обставин (2018)
Спасова К. - Загальна характеристика компенсації моральної шкоди як способу захисту порушених прав у соціальних мережах (2018)
80-Річний ювілей професора В. В. Долежана (2018)
70-Річний ювілей професора Є. О. Харитонова (2018)
Чулінда Л. - Круглий стіл до 22-ї річниці Конституції України (2018)
Тіщенко В. - Рецензія на монографію М.В. Шепітька "Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії" (2018)
Межов О. - Комунікативно-прагматичні парадигми речень у сучасній українській мові, Костусяк Н. (2019)
Мізін К. - Особливості відтворення українською мовою номінацій емоції "страх" у романі П. Зюскінда "Das Parfüm" (2019)
Навальна М. - Складнощі редагування трансформованих висловів у сучасних українаських мас-медіа (2019)
Грозян Н. - Детермінантні члени речення в сучасному мовознавстві (2019)
Левченко Т. - Функціонування лексико-тематичних груп у соціальних діалектах, Чубань Т. (2019)
Бугайова О. - Специфіка вживання дієслівних форм у текстах соціальної реклами (2019)
Шинкар Т. - Актуалізація англіцизмів у сучасному медіатексті (2019)
Прудникова Т. - Фразеологічні одиниці української мови з компонентом душа: структурно-граматичні моделі (2019)
Зленко А. - Соціокомунікативні аспекти розвитку студентського самоврядування українських вишів, Ісайкіна О. (2019)
Овсієнко А. - Зовнішній вигляд як запорука позитивного іміджу ділової людини (2019)
Холоденко В. - Видання Переяславщини: історія, розвиток та перспективи (2019)
Проповідь Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, виголошена 1 вересня 2018 року в академічному храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова (2018)
Слово Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, виголошене 1 вересня 2018 року в актовій залі Київської православної богословської академії (2018)
Епіфаній (Думенко) (митрополит) - Право на автокефалію Української Православної Церкви (2018)
Феогност (Бодоряк) (архімандрит) - Місце і роль ігумена в житті чернечої громади Великого скиту (2018)
Бойко П. (протоієрей) - Церковно-богослужбова діяльність святителя Петра Могили (2018)
Готич М. - Теологічне відділення філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: процес відродження та специфіка функціонування в 90-і рр. ХХ ст. (2018)
Дідора В. (протодиякон) - Свято-Михайлівський Видубицький монастир у період революційних подій в Україні (2018)
Zβόνσκα Λ. - Η πολυσημεία του συνδέσμου kai στο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης (2018)
Клос В. (протоієрей) - Хрещення Руси-України рівноапостольним князем Володимиром Великим за свідченням праць святителя Іларіона та пресвітера Якова (2018)
Колот С. (священик) - Помісна Церква та її предстоятель в екклезіології священномученика Ігнатія Антіохійського (2018)
Лесюк М. (протоієрей) - Церковно-адміністративна діяльність святого Патріарха Фотія та становище Візантійської імперії у ІХ столітті (2018)
Лозінський К. (протоієрей) - Християнський погляд на секуляризацію суспільства та її наслідки для сучасної сім’ї (2018)
Лопатинський П. (протодиякон) - Я – особистісь чи індивід? (2018)
Маланяк О. (протоієрей) - Старозавітні теофанії в антропоморфізмах Святого Писання (2018)
Мельник П. (протоієрей) - Оптимізм як характерна особливість християнського світогляду (2018)
Мицик Ю. (протоієрей) - З документації чернігівського єпископа ХVІІІ ст. Іларіона Рогалевського (2018)
Мицик Ю. (протоієрей) - З листів до митрополита Іларіона (Огієнка), Тарасенко І. (2018)
Омельян М. (диякон) - Спасіння як перемога над спокусами на шляху до обоження людини за вченням преподобного Феодора Студита (2018)
Преловська І. - Чи існував Український екзархат Московського Патріархату у 1920 – 1930-ті роки? (2018)
Рожко В. - Нове наукове бачення постаті високопреосвященного Никанора Абрамовича (27.07.1887 – 20/21.03.1969), ієрарха УАПЦ Другого відродження 1941 – 1944 рр. та на еміграції (2018)
Романчук Я. (протоієрей) - Есхатологія Послань апостола Павла до солунян (фессалонікійців) (2018)
Рубан М. (диякон) - Церковно-просвітницька діяльність єпископа Донецького та Луганського Полікарпа (Гуца) – першого ієрарха УПЦ Київського Патріархату на Донбасі (10.10.1927 – 16.08.1993) (2018)
Сидор І. (священик) - Архієпископ Київський і Галицький Варлаам Ванатович: шлях до архієрейства з віддзеркаленням церковних реформ царя Петра I (2018)
Сміх В. (протоієрей) - Проблема клонування у світлі православного вчення про людину. Спроба аналізу (2018)
Степовик Д. - Православ'я і протестантизм в Україні: ретроспективний розвиток, – від протистояння до толерантности й співпраці (До 500-річчя релігійної Реформації) (2018)
Трофимлюк О. (протоієрей) - Свідчення святих отців і церковних письменників про пастирську допомогу бідним (2018)
Chokalyuk S. - Kyiv between Constantinople and Moscow: geopolitics or devotion to the canons of the Church (2018)
Матвієнко В. - А. Л. Ведель і музика богослужіння (до 210-ї річниці з дня упокоєння) (2018)
Звіт про діяльність КПБА у 2016 / 2017 навчальному році (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вольська О. М. - Ефективність публічного управління як результат суспільних процесів у державі (2020)
Грабар Н. С. - Зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки (2020)
Демченко В. М. - Держава та церква: діахронія та перспектива (2020)
Макарук О. В. - Завдання, способи реалізації та моделі державної податкової політики України, Федько Н. В. (2020)
Дурман О. Л. - Аналіз нових концепцій публічного управління та ступінь їх "адекватності" реаліям сучасного світу, Полосьмак К. О. (2020)
Полосьмак К. О. - Відмінності понять "публічне управління" та "державне управління" (2020)
Артем’єв О. С. - Державне управління морегосподарським комплексом України (2020)
Безверхнюк Т. М. - Ресурсний режим як один з інструментів формування державної регуляторної політики, Топалова Е. Х. (2020)
Василенко А. Ю. - Значення формування та реалізації державної політики відкритої науки для ефективної боротьби з явищами академічного плагіату та самоплагіату в Україні (2020)
Домбровська С. М. - Державне регулювання розвитку транспортної сфери (2020)
Домбровська С. М. - Нормативно-правова база щодо регулювання надзвичайних екологічних ситуацій в Україні, Корецький Ю. О. (2020)
Дурман О. Л. - Цілі сталого розвитку як стратегічні напрямки розвитку України на 2015-2030 рр. (2020)
Дурман М. О. - Електронні ресурси та сервіси як інструменти підвищення ефективності державної регуляторної політики, Тохтарова І. М. (2020)
Клюцевський В. І. - Електронне судочинство: шляхи впровадження та зарубіжний досвід (2020)
Криштанович М. Ф. - Механізми державного управління щодо організації системи забезпечення політичної безпеки держави, Криштанович С. В. (2020)
Крук О. В. - Міжнародна трудова міграція та її виклики для України (2020)
Lizakovska S. V. - Cooperation between public authorities and civil society institutes in European Union (2020)
Ломакіна О. В. - Зарубіжний досвід протидії домашьому насильству та насильству за ознакою статі (2020)
Лопушинський І. П. - Мовна політика Королівства Норвегія: актуальність для України, Ковнір О. І. (2020)
Лопушинський І. П. - Державна система управління персоналом "Poclick" як механізм електронного урядування в Україні, Набока С. І., Медведєва А. В. (2020)
Мартиненко В. Ф. - Земля як товар: суперечності та шляхи їх розв’язання (2020)
Палагнюк Ю. В. - Державна політика щодо системи педагогічної освіти як чинник соціальної стабільності та національної безпеки, Костєва Т. Б. (2020)
Парубчак І. О. - Особливості підходів у державному управлінні в системі реформування експертної діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки, Балашов А. М. (2020)
Проніна О. В. - Управління орендними землями сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації в Україні (2020)
Сагач Г. М. - Роль держави та всіх церков у нейтралізації інформаційного тероризму у вимірах екології життя, Мартиненко В. Ф. (2020)
Толуб’як В. С. - Податкове регулювання процесів споживання в контексті впливу на суспільний добробут, Горин В. П. (2020)
Топалова Е. Х. - Актуальні проблеми й здобутки державної міграційної політики в Україні, Ковальська Н. М. (2020)
Філіппова В. Д. - Форсайт-технологія як інструмент формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти (2020)
Шарий В. І. - Механізми управління державною власністю на прикладі Великобританії (2020)
Гаврилюк Н. М. - Психологічні аспекти управлінської діяльності керівника органу публічної влади (2020)
Коваль Г. В. - Реформування процесу проходження державної служби в Україні (2020)
Губа М. І. - Сільський розвиток у системі реформування децентралізації влади, Карташова О. Г., Оленковська Л. П. (2020)
Мальцев У. В. - Функційні ознаки інституту місцевого самоврядування (2020)
Сікорський М. М. - Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування (2020)
Сьомич М. І. - Теоретичні аспекти державного забезпечення і доступу до медичних послуг громади миргородського району Полтавської області (2020)
Епіфаній (Думенко) (митрополит) - Постать священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси, в історії Української Православної Церкви (2017)
Феогност (Бодоряк) (ігумен) - Великий Манявський скит у XVII ст.: специфіка соціально-ієрархічної організації монастирського життя і побуту (2017)
Гунько І. (священик) - Службовий характер психотерапії щодо Церкви та основні причини психічних захворювань (2017)
Гунько М. (диякон) - Втілення священичого служіння у житті і творчості святителя Іоана Золотоустого (2017)
Дем'янчук А. - Українські інтерпретації старовинної Богородичної ікони (2017)
Дещинський Ю. - Свобода як усвідомлена необхідність та невід’ємний сегмент спасіння (2017)
Zvonska L. - Η αναλογια των κατασκευων στα εβραικα και στη κοινη σε αρχαια ελληνικα κειμενα τησ καινησ διαθηκησ (2017)
Клос В. (протоієрей) - Митрополит Київський і всієї Руси Климент Смолятич "Книжник і філософ, яких в Руській землі не було" (1147–1154) (2017)
Колот С. (священик) - Еклезіологічний зміст автокефалії помісних православних Церков (2017)
Кос І. - Рецепція неканонічних книг Старого Завіту у древній Церкві (ІІ−ІІІ ст.) (2017)
Котенко Т. - Пилипа Морачевського, письменника, педагога, філолога, книгознавця, першого перекладача Нового Завіту та Псалтиря українською мовою (до 210 років від дня народження) (2017)
Кузьменко Т. - Сторінка до історії просвітницької праці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у XIX ст. (2017)
Лесюк М. (протоієрей) - Виникнення іконоборства та історія VII Вселенського Собору (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Реалізація ідеї відновлення "pax romana" за правління святого правовірного Юстиніана І Великого (527–565) (2017)
Маланяк О. (протоієрей) - Тріадологія. Тринітарні суперечки в донікейський період (2017)
Миронюк Т. - Православна традиція українського співу в історико-культурній ретроспективі (2017)
Мицик Ю. (протоієрей) - Справа лубенського священика Василя Яновича (кінець ХVІІ – перша чверть ХVІІІ ст.) (2017)
Мицик Ю. (протоієрей) - З листів оборонця Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (М. О. Макаренко – М. С. Грушевському), Тарасенко І. (2017)
Никитенко Л. (протоієрей) - Основні принципи буття Церкви у світлі еклезіологічних проблем (2017)
Олійников В. - Формально-синтаксичні ознаки реченнєвих побудов зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2017)
Рожко В. - Нищення православних святинь на історичній Волині комуномосковським окупантом у 1944–1988 рр. (2017)
Романчук Я. (протоієрей) - Настанови віруючим у контексті вчення про християнську свободу згідно з Першим посланням святого апостола Павла до коринфян (2017)
Ромаш В. - Особливості виховного процесу в Києво-Могилянській Академії (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (2017)
Рубан М. (диякон) - Бахмутські церковноприходські школи – первинні ланки початкової освіти у XIX – на початку XX ст., Татаринов С. (2017)
Сидор І. (священик) - Державно-церковні відносини в Московії після утворення Московського Патріархату 1589 року (2017)
Сич Т. - Погляд Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на автокефалію Української Церкви (2017)
Степовик Д. - Ікона в системі сучасного українського монументального церковного малярства (Зближення станкових і монументальних форм) (2017)
Трофимлюк О. (протоієрей) - Пастирська допомога хворим: історія співпраці Церкви та медицини у Візантії та Руси-Україні (2017)
Фурсенко Є. - Догмат викуплення в богослужінні Великої п'ятниці (2017)
Харлан А. - Розвиток писемності під впливом запровадження християнства у Київській Русі (2017)
Чокалюк С. - Церковна територія та питання юрисдикції (2017)
Мирончук О. - "Cвятість" у Cоборному посланні святого апостола Якова (2017)
Звіт про діяльність КПБА у 2015 / 2016 навчальному році (2017)
Відомості про авторів (2017)
Петров В. В. - Високотемпературні відбивальні покриття для носіїв довготривалого зберігання даних, Крючин А. А., Рубіш В. М., Шиховець О. В., Міхальченко С. А. (2019)
Додонов Є. О. - Пошук компромісних організаційних рішень засобами багатокритеріальної оптимізації, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2019)
Салієва О. В. - Розробка когнітивної моделі для аналізу впливу загроз на рівень захищеності комп’ютерної мережі, Яремчук Ю. Є. (2019)
Ланде Д. В. - Визначення вагових значень зв’язків у мережі термінів, Дмитренко О. О. (2019)
Волинець О. Ю. - Удосконалення моделі керування доступом на основі ролей у приватних хмарних середовищах, Куліш Д. В., Приймак А. В., Яремчук Я. Ю. (2019)
Брицкий А. И. - Применение мембранных датчиков в системах гидролокации с использованием цифровых лазерных интерферометров, Токалин О. А. (2019)
Зубок В. Ю. - Формальний опис об’єктів і процесів глобальної маршрутизації у мережі Інтернет для оцінки впливу кібератак на маршрутизацію (2019)
Циганок В. В. - Підтримка прийняття рішень при побудові стратегії підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку міської транспортної інфраструктури, Андрійчук О. В., Каденко С. В., Карабчук О. В. (2019)
Інформаційне повідомлення (2019)
Реферати (2019)
Васьківська Г.О. - Дидактичні аспекти соціалізації старшокласників в умовах профільного навчання (2018)
Добровіцька О. О. - Визначення толерантної освіченості у майбутніх соціальних працівників (2018)
Іхаб Макхулі - Технологічний підхід у формуванні готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до роботи в умовах поліетнічного освітнього простору (2018)
Кабацька О. В. - Виявлення здоров’язбережувальної спрямованості професійної підготовки студентів різних університетів на основі вивчення та порівняння їх навчальних планів, Ковальова П. О. (2018)
Калініна І. М. - Зміст системи педагогічної підтримки особи-стісно-професійного становлення молодих держслужбовців (2018)
Коваленко В. Є. - Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Котєнєва І. С. - Про актуальність підготовки майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікативних технологій в професійній діяльності, Батуленко В. І. (2018)
Крохмаль І. М. - Аналіз сучасної системи професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця в закладах вищої освіти України (2018)
Міронов Р. А. - Філософські засади підготовки майбутніх психологів до психотерапевтичної діяльності в закладах загальної середньої освіти (2018)
Павлик Н. П. - Логіко-структурна матриця організації неформальної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2018)
Паславська І. С. - Ризик-менеджмент як новітня технологія в системі управління вищим навчальним закладом (2018)
Пашко Т. А. - Індивідуально-психологічні детермінанти професійного становлення психолога (2018)
Савченко О. С. - Методологічні принципи виокремлення управлінських дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 073 "Менеджмент", Колосов А. М. (2018)
Слижук О. А. - Сучасна українська література для підлітків: вивчення та викладання в школі (2018)
Сомова О. О. - Переваги стратегічного менеджменту в системі управління сучасного освітнього закладу (2018)
Спіріна Т. П. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми, Піхур Г. А. (2018)
Товстуха О. М. - Психолого-педагогічні особливості організації навчального процесу для студентів-прикордонників у ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (2018)
Шароватова О. П. - Про гендерні аспекти у змісті навчально-виховного процесу при підготовці майбутніх фахівців з охорони праці (2018)
Бадер С. О. - Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації студентів першого року навчання (2018)
Богайчук В. Ж. - Соціальна ідентичність в умовах гібрідної війни (2018)
Гнатюк Р. О. - Система соціального супроводу ВІЛ-інфікованих в місцевих громадах Естонії, Попова А. О. (2018)
Грабовенко Н. В. - Досвід соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю у Німеччині та шляхи його імплементації в українських реаліях, Марчук Н. Г. (2018)
Ігнатенко К. В. - Ознаки та наслідки посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та шляхи його подолання (2018)
Кабусь Н. Д. - Стратегічні напрями соціально-педагогічної інноватики (2018)
Караман О. Л. - Досвід діяльності Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України (на базі ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка") в умовах гібридної війни на сході України, Курило В. С., Савченко С. В. (2018)
Коротаєва А. А. - Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном, Сапіга С. В. (2018)
Краснова Н. П. - Девіантна поведінка підлітків як форма прояву дефіциту морального розвитку особистості (2018)
Литвинова Н. А. - Соціально-педагогічна підтримка молоді у недержавних організаціях (2018)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна робота щодо розвитку соціальної активності молоді у закладах освіти міста, Стародуб Т. О. (2018)
Суліцький В. В. - Ефективність проведення соціально-педагогічної профілактики суїцидальної та аутодеструктивної поведінки серед студентської молоді, Пелешенко М. Л. (2018)
Юрків Я. І. - Медіація як спосіб вирішення конфліктів (2018)
Божко Т. О. - Художньо-образні засоби і прийоми дизайну туристичних путівників, Кіколенко Н. Ю. (2018)
Габрель Т. М. - Розробка настільних ігор як прикладний метод навчання дизайну взаємодії (2018)
Грищенко О. - Курсовий проект "Книга художника" в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, його інтеграція в сучасний мистецький простір (2018)
Заваринська Х. М. - Персоніфікації в українській панегіричній гравюрі кінця ХVI — ХVII століття: іконографія ранніх зразків алегорій наук (2018)
Косів В. М. - Шрифт як засіб національної ідентифікації у графічному дизайні української діаспори 1945–1989 років (2018)
Косів Р. Р. - Еволюція стилістики декоративного обрамлення ікон риботицьких майстрів у 1670–1760-х роках (2018)
Лесів Т. В. - Візантизм як парадигма сакральної творчості (на прикладі церковного малярства Галичини XX — початку ХХІ століття) (2018)
Ferenz B. - Arrangement of classical compositions for the "100 guitars" orchestra: from analysis to interpretation (2018)
Герчанівська П. Е. - Тотожність та відмінність культурологічних та антропологічних шкіл (2019)
Гуменюк Т. К. - Культура початку третього тисячоліття: дискурс нового світовідчуття (2019)
Більченко Є. В. - Культурологізація системи управління підприємствами як симптом глобальної локальності, Калита Т. В., Заряжко Т. В. (2019)
Вєдєнєєв Д. В. - Становлення культурної дипломатії Української Народної Республіки періоду директорії (1918–1920 рр.) (2019)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура як антитеза масовій культурі (на прикладі порівняння ідей Макса Горкгаймера, Теодора Адорно та Еверетта М. Роджерса) (2019)
Denysіuk Zh. - Memetics and framing in constructing the Value-sense concepts of the Modern socio-cultural space (2019)
Вавженчук С. Я. - Право на працю як соціокультурний феномен, Биркович О. І., Биркович Т. І. (2019)
Волошин Ю. О. - Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав, Єпіфанов О. В., Марцеляк О. В., Карпачова Н .І. (2019)
Бездрабко В. В. - Літературна спадщина Миколи Гоголя як джерело дослідження історії бюрократії (2019)
Копієвська О. Р. - Культурні практики в дискурсі Cultural Studies (2019)
Бліхар М. М. - Соціокультурний розвиток об’єднаних територіальних громад у процесі децентралізації, Бурило Ю. П., Пархоменко-Куцевіл О. І. (2019)
Брацкі А. - Українські культурологічні студії Антонія Марцінковського: пошуки джерел націєтворення (2019)
Гедьо А. - Конфесійні та етнокультурні маркери в метричних книгах, В. В., Кригіна О. В. (2019)
Гиренко І. В. - Українська мова як соціокультурний та правовий феномен, Кравчук М. Ю., Курило В .І. (2019)
Дубровіна Л. А. - Національні бібліотеки Національної академії наук України в процесі атестації наукових установ: аспект оцінювання публікаційної активності (2019)
Karpenko O. - Formation and realization of Participative Culture in the Conditions of the Digital society development: communicative governance and cyberhygiene (2019)
Kniazevych A. - The Synergetics as a Concept of social development, Dmytruk V., Hrynokh N. (2019)
Корнієнко В. В. - Художній світ людини як комунікативна система: культурологічне осягнення (2019)
Kryvosheya T. - Study of the Memoir heritage of V. Pukhalsky in the Context of memorial Cultural studies methodology, Romanenko A. (2019)
Надтока Г. М. - Політичні та Етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХIХ – поч. ХХ ст.), Горпинченко І. В. (2019)
Prusov D. - Open innovations: Cross-Cultural factors in the Context of Globalization, Novikova I. (2019)
Paziuk A. - Global cybersecurity Culture in the International discourse: values and principles, Mitsik V. (2019)
Petrova I. - Theoretical reflections of the Leisure activities in the Culture of the European Enlightenment (2019)
Сабадаш Ю. С. - Особливості наукового та релігійного світоглядів: культурологічний аспект, Панченко С. А. (2019)
Сіверс В. А. - Невдоволення державою як супутній феномен смислової дискурсу культури пустотності (2019)
Tatsiy V. - Legal Culture and State-building: correlation specifics in modern Ukraine, Danilyan O. (2019)
Шевченко О. О. - Соціокультурна сфера сільських територій у контексті сталого розвитку (2019)
Шевченко Н. О. - Сільський туризм у контексті розвитку соціокультурних послуг в умовах децентралізації в Україні, Руденко Ю. О. (2019)
Шемаєва Г. В. - Міжкультурний діалог у контексті бібліотечної взаємодії (2019)
Shynkaruk L. - Self-identity and Polycultural space of Postmodernity: new faces of Shamanism, Danylova T., Fedyk O. (2019)
Yurinets Yu. - Problems of Terminological unification in the Field of public governance bytransboundary movement of cultural values, Belkin M. Belkin L. (2019)
Бойко Л. П. - Соціокультурне значення молодіжних субкультур у сучасних реаліях (2019)
Вовк Н. С. - Репрезентація культурної спадщини України через електронні виставки, Лісіна С. О. (2019)
Іванюк О. Л. - Київська преса 1914-1917 рр. про увічнення пам’яті про Першу світову війну (2019)
Власенко Ф. П. - Посткультура в контексті трансгуманізму, Левченюк Є. В., Товмаш Д. А. (2019)
Gavelya O. - The Cultural values of the Gifted personality in their traditional and plural representations, Shkil S. (2019)
Hololobova K. - Sufi poetry: a pearl of the Middle east Culture (2019)
Горбань Ю. І. - Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень (2019)
Гоц Л. С. - Медіа-війни крізь призму Cinema Studies: між Фуко та Бодріяром (2019)
Громовчук М. В. - Освітні процеси як основа становлення правосвідомості в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.), Cидоренко О. О. (2019)
Бачинська Н. А. - Діалог культур: бібліотека як міжкультурний хаб, Гоян І. М., Кичкирук Т. В. (2019)
Музика Ю. Д. - Фізична культура як феномен розвитку особистості, Юденко О. В., Котов С. М. (2019)
Pavlovska S. - Features of the Use of Children's and Women's images in the Depiction of victims in soviet propaganda materials in the Second World War, Hrytsiuk V. (2019)
Паламарчук С. П. - Основні етапи формування та розвитку екологічної правової культури в сучасному суспільстві, Биркович В. І., Світличний О. П. (2019)
Пилипів В. І. - Символи у культурному просторі людства (2019)
Руснак Ю. М. - Культурний простір Буковинської весільної обрядовості, Філіпчук Н. О. (2019)
Sudarenko O. - Financing of Culture as one of the Ways for Solving Socio-cultural problems, Senchenko L. (2019)
Устименко Л. М. - Культурно-рекреаційні потреби в контексті розвитку туризму, Булгакова Н. В. (2019)
Коваленко Є. Я. - Управлінська культура людських відносин (2019)
Kovtun O. - Intercultural communication as a component of the formation of students’ socio-cultural competence in teaching foreign language in higher education, Kovtun O. Ihnatenko N. (2019)
Руденко С. Б. - Спростування теорій екомузею та нової музеології (2019)
Немеш А. М. - Теоретична рефлексія семіотичної комунікації: соціокультурний аспект (2019)
Волкова Г. В. - Ритуал в культурі пoставангарду (2019)
Недзельський Р. С. - Проблема розвитку культурної політики в Україні в контексті національного культурного простору (2019)
Андросова Д. В. - Гармонізації професором Одеської державної консерваторії С. Орфеєвим Степених і Прокименів для богослужіння (2019)
Bezruchko O. - The initial stage in G.O. Avenarius’ research and Academic career in the Field of Cinematography (2019)
Бермес І. Л. - Соціокультурні функції польських товариств Дрогобича (перша третина ХХ ст.) (2019)
Бліхар В. С. - Студії історії дизайну: аналітична модель викладання, Цимбала Л. І., Забзалюк Д. Є. (2019)
Гоцалюк А. А. - Хореографія як засіб вираження поліжанрових художніх форм (2019)
Gronek A. - An Anonymous painter in the 1680s in western lemkivshchyna. Characteristics of his style (2019)
Добко Т. В. - Живопис Леоніда Гопанчука: проблеми дослідження творчої спадщини (2019)
Зосім О. Л. - Духовна пісня в жанровій системі сакральної музики: питання термінології (2019)
Капелюшний В. П. - Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія, Конта Р. М., Ховайба Н. Г. (2019)
Karpov V. - Examination of Works of art in the Chronotop of Culture: aspects of Professional training of Specialists (2019)
Муравська О. В. - "Літургійний рух" та його роль у західноєвропейській культурно-історичній та музичній традиції XIX-XX ст. (2019)
Rohotchenko O. - Ukrainian Second-stage nonconformism: features of Development (2019)
Рой Є. Є. - Історико-культурні передумови створення Державного ансамблю танцю України mяк форми репрезентації національного мистецтва народної хореографії (2019)
Рощенко О. Г. - Музикознавче акме Наталії Савицької: на шляху до музикологічної акмеології (2019)
Фрицюк В. А. - Рок-культура 1970-80-х років та музичний романтизм ХІХ століття: типологія феноменів, Ліва Н. В. (2019)
Школьна О. В. - Діяльність Києво-Межигірської фаянсової фабрики доби Барських за першоджерелами (2019)
Юган Н. Л. - Формування національної ідентичності українського суспільства засобами театру (2019)
Буркацький З. П. - Історичні передумови кларнетної техніки й концепція віртуозної гри на цьому інструменті (2019)
Horbal V. - Composition of Orchestra and Principles of Orchestral Writing in Concerto Grosso G-Dur № 2 by Johann Georg Pisendel (2019)
Гутник І. М. - Стилізація у професійному народному хореографічному мистецтві сучасності (2019)
Гавран І. А. - Формування педагогічної емпатії студентів як завдання сучасної мистецької освіти (2019)
Dobrovolska V. - Information research resources of the Historical and Cultural sphere on the Internet, Myna Zh., Bilushchak T. (2019)
Дубрівна А. П. - Концептосфера аналізу абстракції в образотворчому мистецтві як елемента художньої культури (2019)
Жишкович М. А. - Архетип кохання у солоспівах композитора діаспори Ігоря Соневицького, Калин Р. Й. (2019)
Kablova T. - Musical ethos of the Epoch of Middle ages (2019)
Kaznacheieva T. - The waltz genre in the XIX century opera: the Realization of various dramaturgical functions (2019)
Колосніченко М. В. - Ретроспективність як проектна практика формування актуальних образів системі моди ХХІ століття, Чупріна Н. В. (2019)
Комаревич І. Л. - Теоретичні засади фізіології співочого апарату та постановки голосу (2019)
Крипчук М. В. - Сучасні етнофестивалі харківщини: традиції, досвід, сьогодення, Касьяненко А. С. (2019)
Мазур В. П. - Стильові особливості сцени "оплакування" з плащаниці церкви Зішестя Святого Духа села Шкарівка Київської області (2019)
Медведева А. О. - Маска як елемент театральної культури: наукова рефлексія (2019)
Медвідь Т. А. - Твори української літератури на вітчизняній балетній сцені (2019)
Нєйчева Л. В. - Кирило-Мефодіївська традиція як епіцентр національних християнських установок Болгарії (2019)
Овчаренко О. І. - Композиція як пошук нового стилю, Подволоцька О. С. (2019)
Рижова О. О. - Китайська тема в німецькому й українському символізмі (на прикладіпорівняння інструментальної фактури в "Пісні про землю" Г.Малера й циклу на вірші китайських поетів Б.Лятошинського) (2019)
Савчин Л. М. - Творчі заходи як дієва форма оптимізації активності студентів-хореографів (2019)
Соланський С. С. - Художньо-інтерпретаційний дискурс Бахіанства у глокалізованому просторі (на прикладі рецепції клавірної творчості композитора у Львові), Ластовецька-Соланська З. М. (2019)
Стець Г. В. - Мистецька постать Отця Йосифа Кишакевича у контексті розвитку української музичної культури Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2019)
Татарнікова А. А. - Парадигма християнського славослів’я у творчості г. Ф. Генделя (2019)
Chernoivanenko A. - Musical and instrumental foundations of modern composition techniques (2019)
Шевченко Л. М. - Традиції культури мистецької франції та фортепіанні концерти К. Сен-Санса (2019)
Bondar I. - Differentiation of Computer-aided form-making interpretations in the Architectural design of postmodernism (2019)
Герц І. І. - Розкриття ідейно-образного змісту класичної музики балетах Ханса ван Манена (2019)
Грек В. А. - Імпровізація в хореографії: поліаспектність проявів (2019)
Сіненко О. О. - Естрадний вокал як відмінна риса урбаністичної культури (2019)
Щербаков Я. І. - Теорія індійського санскритського походження китайської драми Чжуцзюйшо у контексті студій історії культури Сходу (2019)
Цугорка О. П. - Естетичні традиції українського барокового іконопису в сучасному сакральному мистецтві (2019)
Sherbynyn S. - The inverse forms of Women's activities in the traditional Ukrainian culture of XVI-XIX centuries (2019)
Криволапов М. О. - Рецезія на монографію Марини Бардік "Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття” (2019)
Title, content (2020)
Didkovskyi V. - Experimental researching of biological objects noninvasive passive acoustothermometry features, Naida S., Drozdenko O., Drozdenko K. (2020)
Seydaliyev I. M. - The choice of the method and technical means for the automatic control of the insulation thickness of the frames in the winding process (2020)
Matvienko S. - Determination of composition based on thermal conductivity by thermistor direct heating method, Shevchenko V., Tereshchenko M., Kravchenko A., Ivanenko R. (2020)
Chumack V. - Mathemathical modeling of a synchronous generator with combined excitation, Tsyvinskyi S., Kovalenko M., Ponomarev O., Tkachuk I. (2020)
Alpatov A. - Synthesizing an algorithm to control the angular motion of spacecraft equipped with an aeromagnetic deorbiting system, Khoroshylov S., Lapkhanov E. (2020)
Khadzhynova S. - Effect of the primer on barcode quality in ink-jet printing (2020)
Demianchuk B. - Development of an intensive microwave-thermal treatment technology for heterogenic environments, Kolesnychenko N., Ugol’nikov A., Lapkin A. (2020)
Wijayanti W. - A numerical study of proton exchange membrane fuel cell performances affected by various porosities of gas difussion layer materials, Kusumastuti R., Sasmoko Sasmoko, Sasongko M. N. (2020)
Abstract and References (2020)
Магамадов А. Р. - Смолянкин Тимофей Сергеевич - 120 лет со дня рождения. Энтузиаст портовой эксплуатации (2019)
Егоров Г. В. - Концепция многофункционального ледокола - судна обеспечения мощностью 22 МВТ, Автутов Н. В. (2019)
Егоров А. Г. - Модернизация и конверсия речных круизных пассажирских судов (2019)
Кукалець Л. М. - Застосування ймовірнісних методів оцінки ризиків модернізації пасажирських суден внутрішнього та змішаного плавання (2019)
Урсолов А. И. - Решение задач центровки валопровода с обратными связями обобщённым методом релаксации (2019)
Бугаєнко Б. В. - Розробка припою для паяння жароміцних нікелевих сплавів суднових газових турбін (2019)
Вассерман А. А. - Выбор оптиального давления промежуточного перегрева пара в цикле паротурбинной установки (2019)
Кузнецов В. А. - Диагностика технического состояния малооборотных двигателей (2019)
Панченко Т. Д. - Ідентифікація теплогідравлічних характеристик каналів складного профілю, Стародуб В. І., Тузова І. А., Челабчі В.В., Челабчі В. М. (2019)
Корниец Т. Е. - Практика предоставления независимых инспекционных услуг при организации контейнерных перевозок шрота подсолнечного, Смаркалова А. К. (2019)
Коскіна Ю. О. - Планування складових часу рейса з урахуванням умов чартер-партії щодо сталійного часу (2019)
Мурадь’ян А. О. - Обгрунтування методики планування підведення залізничних вагонів у транспортні вузли під морські судна, Русанова С. С. (2019)
Блажко А. П. - Оцінювання стану поверхневих вод північно-західного причорномор'я за вмістом синтетичних поверхнево-активних речовин (2019)
Чернова Л. С. - Система символьної математики Maple® в методі проекцій для задач дискретної оптимізації (2019)
Подання наукових статей до опублікування (2019)
Бойчук О. В. - Чинник системності в інноваційному дизайні (2019)
Мачулін Л. І. - До проблеми регуманізації дегуманізованого мистецтва (2019)
Будник А. - Типографіка, шрифтова обкладинка та елементи навігації (рубрики) українських журналів 1920–1930-х років (2019)
Дундяк І. - Новації в іконостасах українських храмів діаспори другої половини ХХ століття в контексті ансамблевості церковного інтер'єру (2019)
Заваринська Х. М. - Алегорії наук в українській панегіричній гравюрі першої половини ХVIIІ століття (2019)
Зінчук О. О. - Сучасна львівська школа акварелі: водяна техніка в аркушах Галини Отчич (2019)
Коржева А. І. - Дитячі епітафії іконографічного типу "putto dormiente" другої половини XVI століття на сучасних західноукраїнських землях: еволюція та образно-стилістичні особливості (2019)
Токар М. І. - Еволюція ілюстративних концепцій у виданнях творів для дітей І. Франка (друга половина ХХ століття), Соболєв О. В. (2019)
Соколюк Л. Д. - Українська художня культура в контексті авангардних мистецьких пошуків (перша третина ХХ століття) (2019)
Мазур В. А. - Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у ґрунт, Гунько І. В., Бабин І. А. (2018)
Павленко С. І - Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду, Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В, Грисенко А. І. (2018)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динамічних режимів електропастеризатора молока з інфрачервоним випромінювачем, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2018)
Грицун А. В. - Обґрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки, Бабин І. А. (2018)
Руткевич В. С. - Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів (2018)
Матвієнко С. В. - Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи rc–фільтрів з обмежувачами перенапргу та телеметрією напруг, Янович В. П., Рубаненко О. О., Явдик В. В. (2018)
Стаднік М. І. - Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики, Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. (2018)
Середа Л. П. - Технологія отримання біопалива з курячого посліду, Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. (2018)
Галущак О. О. - Рекомендації щодо використання регулювання відсоткового складу суміші палив для дизеля, Рябошапка В. Б., Комаха В. П. (2018)
Стаднік М. І. - Аналіз надійності роботи агрегатів малої гес та розробка рекомндацій до її підвищення, Васильківський В. А. (2018)
Стаднік М. І. А. - Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачаня тваринницької ферми при використанні біогазу (2018)
Мазур В. А. - Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків, Гунько І. В., Яцковська Р. О. (2018)
Дубчак В. М. - Про одну модифікацію методу гауса розв’язування систем алгебраїчних рівнянь в енергетичних задачах, Новицька Л. І. (2018)
Янович В. П. - Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території вінницької області, Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. (2018)
Гунько І. В. - Імітаційне моделювання селекційного процесу цукрових буряків, Дячинська О. М., Присяжнюк О. І. (2018)
Шимко Л. С. - Результати досліджень неперервного гравітаційного витоку зернових матеріалів із фізичної моделі самоскидного бункера (2018)
Колесник Л. Г. - Математична модель горіння системи подвійного палива в роботі машинно-тракторного агрегата (2018)
Ярмоленко О. С. - Первинна переробробка насіння гірчиці (2018)
Малаков О. І. - Сучасний стан технічного рівня машин для скошування трав на сіно (2018)
Чуйко С. Л. - Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет (2018)
Скрипник І. М. - Слово про Вчителя. До 100­річчя доктора медичних наук, професора Української медичної стоматологічної академії Максима Андрійовича Дудченка, Маслова Г. С., Гопко О. Ф., Шевченко Т. І., Сорокіна С. І., Шапошник О. А. (2019)
Петюніна О. В. - Порушення емоційного стану та несприятливі події після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: дослідження "випадок– контроль", Копиця М. П., Скринник О. В. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що протікає на тлі автоімунного запалення (2019)
Пивовар С. М. - Модель несприятливого перебігу серцевої недостатності з урахуванням тиреоїдного статусу хворих (2019)
Буряковская А. А. - Связь между уровнем пролактина, нарушениями сна и эффективностью коррекции гликемии у пациентов с сочетанным течением гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа, Исаева А. C. (2019)
Соболь В. О. - Метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням, Лизогуб В. Г., Пузанова О. Г., Мошковська Ю. О. (2019)
Хухліна О. С. - Вплив пролактину на АДФ­індуковану агрегацію тромбоцитів у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дрозд В. Ю., Антонів А. А., Рощук О. І. (2019)
В'юн Т. І. - Кореляційні зв’язки між клініко­анамнестичними характеристиками та біохімічними показниками метаболізму кісткової тканини з коморбідністю хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії (2019)
Філіпюк А. Л. - Тромбоцитарно ­коагуляційний гемостаз за умов поєднаного ураження серця та жовчного міхура, Стрільчук Л. М. (2019)
Пильов Д. І. - Взаємозв'язок васпіна, TNF­ α та показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу (2019)
Волошин О. І. - Синдром хронічної втоми: клініко-­патофізіологічні, діагностичні та диференційно-­діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень. Частина, Сенюк Б. П., Волошина Л. О., Присяжнюк В.П., Доголіч О.І. (2019)
Головач І. Ю. - Ідіопатичні запальні міопатії: складнощі діагностики, Єгудіна Є. Д. (2019)
Черновол А. С. - Лабиальный герпес: взляд на проблему, варианты оптимизации наружной терапии (2019)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2019 року (2019)
До відома авторів (2019)
Богомолова М. - Охорона дитинства в системі соціального виховання дітей у 20-30 рр. ХХ ст. в Україні (2019)
Ковпак О. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів-заочників педагогічних закладів освіти в Україні (50-70-ті рр. ХХ ст.) (2019)
Максимовська Н. О. - Еволюція студентського дозвілля в Україні: історико-педагогічний аспект (2019)
Мальцева О. І. - Питання про значення сімейного виховання у творах українських педагогів початку ХХ століття (2019)
Могильова Н. М. - Психолого-педагогічні особливості соціалізації дітей з порушеннями мовлення в умовах сучасного дошкільного закладу (2019)
Мухіна А. Ю. - Особливості застосування методу прикладного аналізу поведінки дітей з розладами аутистичного спектру, Сєромаха Н. Є. (2019)
Кокнова Т. А. - Специфіка формування лінгвометодичної компетентності в розвинутих країнах світу у розрізі профільно-орієнтованих дисциплін (2019)
Кременчук А. С. - Поняття "полікультурна компетентність майбутнього медика" (2019)
Мороз Я. Е. - Нормативно-правова база як основа проектування змісту і технологій формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців сфери туризму (2019)
Назмієв А. О. - Формування соціальної компетентності крізь призму психологічних наук (2019)
Пришляк О. Ю. - Проблема визначення сутності полікультурної компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу (2019)
Головко М. Б. - Досвід педагогічного упроводу дошкільного дитинства в сучасних Монтессорі-закладах України, Ракітянська С. С. (2019)
Греб М. М. - Особливості використання дидактичного потенціалу проблемного підходу на уроках української мови у профільній школі (2019)
Гречишкіна І. А. - Вимоги до наочності у навчанні мовлення молодших дошкільників (2019)
Ковальова Т. О. - Нормативно-правова база роботи в команді в професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Кравчишина О. О. - Використання технологій когнітивно-контекстного навчання в процесі медіаосвіти майбутніх вихователів (2019)
Ларіонова Н. Б. - Модель науково-методичного супроводу формування готовності вчителя початкових класів до роботи умовах Нової української школи закладами післядипломної педагогічної освіти (2019)
Бадер С. О. - Проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій особистості у психологічній науці (2019)
Безбородих С. М. - Використання рефлексивних технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів (2019)
Вертугіна В. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування гендерної самоідентичності дитини засобом ІКТ, Пугач А. Ю. (2019)
Гаращенко Л. В. - Шляхи вдосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності (2019)
Докучаєва В. В. - Проектувальна компетентність як цільова домінанта розвитку концепції Нової української школи (2019)
Дудник О. М. - Впровадження системи педагогічних задач контекстної спрямованості у професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Єпіхіна М. А. - Педагогіка партнерства: аналіз зарубіжного досвіду (2019)
Зажарська Г. П. - Основні напрямки з розвитку мовлення молодших школярів відповідно до засад Нової української школи (2019)
Козак Л. В. - Місце і роль медіа-технологій у підготовці майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, Козлітін Д. О. (2019)
Кондратюк С. Г. - Шляхи використання літератури напрямку нон-фікшн у закладах дошкільної освіти: інтегрований підхід (2019)
Починкова М. М. - Критичне мислення в контексті вимог Нової української школи (2019)
Стаєнна О. О. - Використання квестів у професійній підготовці майбутніх педагогів (2019)
Толмачова І. Г. - Роль медіа-засобів у формуванні медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Черв’якова Н. І. - Педагогіка партнерства як основа формування інноваційного освітнього середовища нової української школи (2019)
Яворська С. Т. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах психолінгвістики, Порядченко Л. А. (2019)
Коваленко В. Є. - Профілактика віктимної поведінки дітей з легкими інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної форми навчання (2019)
Коваленко В. Є. - Використання елементів каністерапії в логокорекційній роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями, Введенська В. Л. (2019)
Проскурняк О. І. - Визначення стану сформованості екологічної культури в учнів молодших класів з порушеннями інтелекту (2019)
Тельна О. А. - Універсальний дизайн у навчанні як фактор інтенсифікації інклюзивної освіти (2019)
Title, content (2020)
Issayeva I. - An increase of the loading capacity and reliability of gears by methods of optimizing involute gearing parameters, Povetkin V., Alpeisov A., Bukayeva A., Arinova D. (2020)
Tkachuk M. M. - A semi-analytical method for analys of contact interaction between structural elements along aligned surfaces, Grabovskiy A., Tkachuk M. A., Saverska M., Hrechka I. (2020)
Trapezon K. - Construction of an algorithm to analytically solve a problem on the free vibrations of a composite plate of variable thickness, Trapezon A. (2020)
Андрущенко Н. В. - Влияние религиозно-мифологического мировоззрения на характер символики прикладного искусства Дальнего Востока: перегородчатая эмаль Китая и Японии в собрании ОММЛК (2016)
Bambura A. - The stressed-deformed state of slab reinforced-concrete hollow structures considering the biaxial compression of concrete, Mel’nyk I., Bilozir V., Sorokhtey V., Prystavskyi T., Partuta V. (2020)
Бондаренко І. В. - Арт-ландшафти в дизайні сучасного середовища та їх характеристики, Туманов І. М., Тітаренко Н. О. (2016)
Nazarenko I. - Determination of the workflow of energy-saving vibration unit with polyphase spectrum of vibrations, Svidersky A., Kostenyuk A., Dedov O., Kyzminec N., Slipetskyi V. (2020)
Гоголь В. Д. - Скульптура як мистецтво дотику (2016)
Filimonikhin G. - Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports, Filimonikhina I., Pirogov V., Rahulin S., Sadovyi M., Strautmanis G., Tryfonova O., Yakymenko M. (2020)
Комарницкая Л. А. - Иронический образ в современном искусстве (2016)
Bannikov D. - Development of dynamic integral evaluation method of technical state of one-section electric locomotive body, Yakovliev S. (2020)
Kiuntsli R. - Harmonization of unique universal relation of three dimensional temple solutions as dominating spiritual sacred renovation of architectural environment in ukrainian village (2016)
Fomin O. - Substantiating the optimization of the load-bearing structure of a hopper car for transporting pellets and hot agglomerate, Lovska A., Skliarenko I., Klochkov Yu. (2020)
Метельницька Д. Г. - Образно-стильові особливості карикатур Анатолія Петрицького до журналу "Червоний перець" (2016)
Abstract and References (2020)
Рижова О. О. - Ікони іконостаса печерної церкви Святого Преподобного Феодосія на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври: особливості зображень, написи, уточнення атрибуції (2016)
Спасскова О. П. - Художнє осмислення історичних образів у циклі гравюр В. Єфименка до "Слова о полку Ігоревім" (2016)
Гончарук О. В. - Портретна скульптура Львова початку ХХІ сторіччя: провідні тенденції розвитку (2016)
Станичнов О. О. - Особливості дитячих портретів у живописі польських митців доби сецесії (2016)
Чечик В. В. - Сценографія Вадима Меллера в контексті театральних експериментів художників Бавгаузу 1920-х років (2016)
Бреславець Г. М. - Культуротворча специфіка мистецької реконструкції фольклорного тексту в контексті загальних тенденцій фольклоризму в музичному мистецтві межі ХХ–ХХІ сторіч (2016)
Genkin А. О. - Klavierimprovisation als Mittel der ästhetischen Förderung des Spielers (2016)
Коновалова И. Ю. - Понятие "личность композитора": опыт терминологической дескрипции (2016)
Ли Мин - Культурно-эстетические предпосылки преобладания высокой певческой форманты в китайской вокальной традиции (2016)
Лиманська О. В. - До вивчення впливу етнічних культур інших народів на формування танцювального мистецтва Слобожанщини (2016)
Миславский В. Н. - Комедии в украинском кинематографе 1920-х годов (2016)
Оленіна О. Ю. - Мережевий проект як нова художня форма (2016)
Вежбовська Л. Р. - Специфіка застосування кольору в інфографіці на гендерну тематику, Голубнича Г. В. (2019)
Купчинська Л. О. - Архів Івана Ґудза — джерело дослідження раннього періоду творчої діяльності Луки Долинського (2019)
Мітченко В. С. - Авангардистські прийоми шрифтотворення харківських художників першої третини XX століття (2019)
Павлунь В. Р. - Хронотопічні особливості творів Костянтина Литвина в контексті постімпресіоністичних реновацій в українському живописі другої половини ХХ століття (2019)
Григор’єва О. Б. - Неоромантичні тенденції у творчості Д. Клебанова (на прикладі вокального циклу на вірші Г. Гейне) (2019)
Лошков Ю. І. - Інфраструктура джазового виконавства в Україні (2019)
Чистякова Д. А. - Струнно-смичковий квартет у контексті камерно-інструментального стилю Б. Лятошинського (2019)
Тарасюк Б. - Україна є одним із символів демократичних європейських цінностей (2005)
Яловий В. - Київ — європейський стандарт (2005)
Кривонос П. - Дипломатам про Україну щиро і широко (2005)
Ніколаєнко С. - Реформування системи освіти України в контексті світових інтеграційних процесів (2005)
Губерський Л. - Український погляд на історію дипломатії (2005)
Кулінич М. - Освітня підготовка сучасного дипломата: міжнародний вимір (2005)
Шкляр Л. - Вибір координат (2005)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2005)
Сташевський С. - Ще гриміла війна,а народи думали про мир (2005)
О'Доннелл Ф. М. - Глобальна стабільність через багатосторонність і чому сильна ООН є важливою для захисту свободи та процвітання (2005)
Віднянський С. - На захисті стабільності у світі (2005)
Гончар Б. - Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН (2005)
Лозицький В. - "Слабкість діяльності делегації в ігноруванні дрібних протиріч". Документ про Сан-Франциську конференцію 1945 р. (2005)
Кудряченко А. - Ялтинська конференція: погляд через десятиліття (2005)
Стрішенець Н. - Депозитарій ООН в Україні (2005)
Матяш І. - Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії в Угорщині у світлі архівних документів (2005)
Даниленко В. - Щоденник посла УНР у Греції Ф. Матушевського (2005)
Матвієнко В. - Віденське відрядження Андрія Ніковського (2005)
Войцехівська І. - Памятка дипломатичного джерелознавства (2005)
Солонська Н. - Дипломатичний архів бібліотеки Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції (2005)
Борисенко В. - Закономірності і парадокси української дипломатії (1654—1657) (2005)
Бульвінський А. - Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV—XVIII ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності (2005)
Солдатенко В. - Надзвичайне повноважне посольство УНР до РСФСР навесні 1918 р. (2005)
Гошуляк І. - "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2005)
Дробот І. - Україна в геополітичних планах західноєвропейських держав напередодні Другої світової війни (2005)
Посли України в іноземних державах (2005)
Іноземні посли в Україні (2005)
Штюдеманн Д. - Німецько-українські зв’язки: стабільність і нові горизонти (2005)
Катамадзе Г. - В єдиній сім’ї європейських народів (2005)
Гуменюк Б. - Щодо українсько-кіпрського економічного співробітництва (2005)
Шпек Р. - Україна—ЄС сьогодні (2005)
Гнатишин І. - Щоб завжди залишатися друзями (2005)
Фуркало В. - Перший масштабний збройний конфлікт повоєнного часу (2005)
Мушка Ю. - Микола Галаган про діяльність першого українського дипломатичного представництва в Угорщині (2005)
Даниленко В. - Володимир Вернадський про українсько-російські взаємини (2005)
Кравченко В. - Міфи зруйновано: хай живуть стереотипи! (2005)
Денисенко А. - Планетарність проповідей Йосифа Сліпого (2005)
Сосса Р. - Значення картографії у визначенні державних кордонів (на прикладі діяльності Євгена Ромера) (2005)
Андрусишин Б. - Дипломатична спроба визнання автокефальної української церкви Вселенським патріархом у добу української революції (2005)
Ялова О. - Поняття "міжнародний імідж" у системі міжнародної інформації та філософії (2005)
Янковий В. - Київський політехнічний інститут: дипломатія мовою науки (2005)
Калакура О. - Українсько-польська дипломатія XX століття (2005)
Головченко В. - Шляхом "конструктивного партнерства" (сучасні українсько-турецькі відносини: здобутки і перспективи) (2005)
Чуприна П. - Національна опера України в контексті міжнародних зв’язків сучасної української художньої культури (2005)
Лубченко І. - Українська журналістика у світовому контексті (2005)
Сорока М. - Олімпійський спокій тільки сниться (2005)
Олійник Б. - На захист правди (2005)
Денисенко В. - Шлях України до глобального світу у фактах (2005)
Лубківський М. - Дипломатичне досьє. 2004 рік (2005)
Gonchar O. - Development of Art-Students’ Positive Attitudes Towards Physical Education by Means of Universal Design, Danylenko V., Kryvuts S., Zhernoklova G. (2019)
Габрель Т. М. - Настільні ігри в освіті та творчості дизайнера, Мільчевич С. І. (2019)
Романенко Н. Г. - Перепрофілювання інтер’єрів застарілих будівель села як один із напрямків розвитку екологічного дизайну, Шкребтій Н. Ю. (2019)
Когут В. А. - Відеоарт Львова 1990-х років (на прикладі медійної групи "AKUVIDO"): становлення та соціальний контекст діяльності (2019)
Стешенко С. В. - Архітектурний ансамбль Спасового скиту під Борками на Харківщині: спроба реконструкції (2019)
Шауліс К. К. - Еволюція образів у японській екологічній графіці ХІХ — початку ХХ століття (2019)
Широка О. Б. - Сюжет "Каяття апостола Петра" в українській іконографії Страстей Христових та Акафістах Ісусу Христу XVI–XVIII століть (2019)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Проблеми класифікації полістилістики в сучасному музикознавстві (2019)
Поспєлов О. О. - Особливості розвитку циркового мистецтва у Львові та Станіславові у 1870-х роках (2019)
Тищик В. - Концертний триптих для баяна В. Власова за мотивами картини І. Босха "Страшний суд": до питання про музичну реінтерпретацію (2019)
Contents (2019)
Tuchak T. V. - Accounting tools and tax optimization schemes (2019)
Ramskyi A. Yu. - Comparison worldwide and Ukrainian practice of bank stress testing, Sobolieva-Tereshchenko O. A., Zharnikova V. V. (2019)
Shyshkin V. O. - Corporate social responsibility system management of the modern enterprise, Onyshchenko O. A., Petrov V. M., Aliieva-Yaroshenko T. E. (2019)
Munawwaroh S. - Policy implementation of working culture development in ministry of religious affairs, Larasati E., Suwitri S., Warsono H. (2019)
Christina I. D. - Digital marketing strategy in promoting product, Fenni Fenni, Roselina D. (2019)
Saputro Ahmad B. G. - A study of Ramadan effect on the Indonesia Stock Exchange, Utami W. (2019)
Vorobiov K. S. - Safety of coffee production as the main competitive advantage of the company in the market, Hurzhii N. M., Lysenko M. O. (2019)
Onyshchenko O. A. - Features of inventory management in logistics system of a trading enterprise, Bukharina O. O., Tupikina A. S. (2019)
Колонка головного редактора (2018)
Печерські каштани. XVIII Міжнародний конкурс молодих дизайнерів – модельєрів (2018)
Повноліття молодої моди (2018)
Долженко А. - Дизайнерський проект освітян став візитівкою України (2018)
Дюденко В. - Інтерв'ю з членами жюрі конкурсу, Дюденко І. (2018)
Переможці конкурсу "Печерські каштани". Інтерв'ю після перемоги (2018)
Eurasia Fur Futures Ukraine. Міжнародний форум майбутніх дизайнерів хутряних виробів (2018)
Актуальні проблеми сучасного дизайну. Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Гаряча крига. Всеукраїнський фотоконкурс (2018)
ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму "Текстильна та легка промисловість" (2018)
Гараніна О. О. - Дослідження структури наномодифікованих поліакрилонітрильних волокон методом ІЧ-спектроскопії, Варданян А. О., Остапченко В. М. (2018)
Первая Н. В. - Обґрунтування доцільності використання штучних шкір для виготовлення взуття, Андреєва О. А, Майстренко Л. А. (2018)
Смирнова К. О. - Розробка принципу систематизації текстильних ниток за ознакою ворсистості, Закора О. В. (2018)
Цимбал Т. В. - Дослідження розгорток поверхні жіночої фігури різних типів постави методом "кокона", Скиба М. Є. (2018)
Михайловська О. А. - Художньо-конструктивні ознаки та параметри формотворення модульного взуття, Домбровський А. Б. (2018)
Центр енергоефективності (2018)
Зроблено в Києві. Виставка-презентація промислової продукції київських виробників (2018)
Поворозник М. - Промисловість Києва (2018)
Промислова еволюція української модної індустрії (2018)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. VIII міжнародна науково-практична конференція (2018)
Гройсман В. - Шляхом реформ (2018)
Первая Н. В. - Дослідження фізико-хімічних і технологічних властивостей препаратів для жирування шкіряного напівфабрикату, Андреєва О. А., Ніконова А. В., Сорока Ю. Ф., Лагодна К. М. (2018)
Супрун Н. П. - Розробка дидактичних ігор з використанням текстильних матеріалів для дітей з відхиленням у розвитку, Скрипченко А. Г. (2018)
Галавська Л. Є. - Впровадження інноваційних технологій у виробництво армійських трекінгових шкарпеток, Швиданенко О. А., Шатило Т. В. (2018)
Хоменко О. Ю. - Удосконалення художньо-композиційних характеристик сучасного жіночого одягу на основі дослідження мистецького напрямку "Кубізм", Ніколаєва Т. І., Ніколаєва Т. В. (2018)
Мокроусова О. Р. - Оцінювання екологічності натуральних шкір як матеріалів біогенного походження, Андреєва О. А., Гаркавенко С. С., Ніконова А. В., Охмат О. А., Паламар В. А. (2018)
Smart life-collar designed to prevent drowning (2018)
Арутюнян І. А. - Будівельна логістика як альтернатива розвитку виробничого кластеру будівельної галузі (2019)
Арутюнян І. А. - Оптимізація організаційних схем функціонально-планувальної інфраструктури міст за рахунок дорожнього будівництва та ремонту дорожнього полотна, Банах А. В., Арутюнян Є. Е. (2019)
Безсалий В. М. - Ефективність сталевих тонкостінних оцинкованих профілів для аркових елементів, Банніков Д. О. (2019)
Гузиєнко М. В. - Розробка альтернативного виду міського транспорту із загальним підвищенням рівня безпеки пасажирів, Сухіна Л. А. (2019)
Данкевич Н. О. - Підвищення ефективності організаційних рішень у складі проекту організації будівництва (2019)
Кичма А. О. - Проблеми опорних конструкцій надземних ділянок нафтогазопроводів тривалої експлуатації, Лучко Й. Й., Кравець І. Б. (2019)
Кожушко В. П. - Анализ работы лоткового элемента прямоугольной обделки пешеходного тоннеля, Краснов С. Н. (2019)
Петренко В. Д. - Відновлення міцносних та деформативних характеристик земляного полотна та його основи армуванням ґрунтоцементними елементами, Тютькін О. Л., Крисан В. І., Крисан В. В. (2019)
Пшінько О. М. - Стратегія землеустрою та геодезичних вишукувань під час проектування та будівництва автомобільних доріг і залізниць, Радкевич А. В., Громова О. В., Краснюк А. В., Щербак А. С., Бочарова Н. П. (2019)
Marochka V. V. - Analysis of the problems of sections with the transitional rigidity indicator in world bridging, Boboshko S. H. (2019)
Кузьміних М. В. - Особливості мистецтва намбань бйобу школи Кано (2017)
Станичнов О. О. - Трансформація стилю модерн у мистецтві та його рефлексія у назві (2017)
Халайцан В. П. - Ландшафтні композиції маєткових парків Поділля XVIII — поч. XX ст.: філософсько-світоглядний контекст фундації (2017)
Жердев В. В. - Религиозные сюжеты в творчестве А. П. Боголюбова (2017)
Завершинський В. В. - Постпетриківка: стильова еволюція традиційного розпису в авторській інтерпретації Олександра Опарія (2017)
Коржева А. І. - Образно-стилістичні особливості портретів Сенявських (на прикладі саркофагів із замкового костелу в Бережанах) (2017)
Косів В. М. - Оп арт в українському радянському плакаті: абстракція і національна ідентичність (2017)
Косів Р. Р. - Іконографія Різдва Христового з історією дитинства у творчості риботицьких майстрів 1680–1720-х років (2017)
Приймак Х. П. - Структура та художні особливості комплексу народного одягу Сокальщини другої половини XIX — першої третини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (2017)
Рибалко С. - Театр но в образотворчому мистецтві другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: формування сюжетно-тематичного комплексу (2017)
Рижова О. О. - Дослідження та атрибуція ікон "Трійця Новозавітна" та "Благовіщення" з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2017)
Студницький І. Р. - Архітектура типових вокзалів української Цислейтанії другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості (2017)
Федак М. І. - Іконостас кінця XVI — початку XVII ст. із церкви Св. Миколая с. Тур’є на Старосамбірщині (2017)
Фединчук О. - Характер шийно-нагрудних прикрас євреїв Буковини (2017)
Шуліка В. В. - Ікони Пресвятої Трійці в слобожанському іконостасі першої половини XVIII сторіччя (2017)
Вежневець І. Л. - Наративна складова жанру "музичний портрет" на прикладі вокальних портретів Ф. Пуленка (2017)
Малый Д. - Композиторское мышление в аспекте взаимообусловленности мировоззрения и техники письма (на примере творчества композиторов второй половины XX века) (2017)
Мачулін Л. І. - Трансформація дефініції "місто" в глобальному світі: проблеми методології (2017)
Підлісна О. В. - Дизайнерські інновації і промислові території: підвищення креативності середовища (на прикладі Харкова) (2017)
Тарасов В. В. - Бартерна комунікація у середовищі "переміщених осіб" 1945–1948 рр. у Німеччині та Австрії (за матеріалами візуальних та документальних джерел) (2017)
Фурдичко А. - Фольклоризм на оперній сцені України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2017)
Хабарова І. М. - Взаємодія технологій та формоутворення в процесах проектування одягу (2017)
Шарабар К. В. - Козацька історія в мистецькому дискурсі романтиків: козацький міф чи історична достовірність? (2017)
Содержание (2019)
Пилипака С. Ф. - Визначення траєкторій і швидкостей точок, що перебувають у складному русі, на прикладі веденої ланки плоского механізму, Чепіжний А. В. (2019)
Селезов И. Т. - Обобщенная модель феррогидродинамики для учета нестационарных температурных полей в магнитожидкосном герметизаторе, Радионов А. В., Савченко С. А. (2019)
Martsinkovskii V. S. - Increasing the adhesive strength of metals in the sliding bearings babbit coatings, Kirik G. V., Zarkov P. E., Lazarenko A. D. (2019)
Кушниров П. В. - Регулирование положения режущих вставок в сборных торцовых фрезах, Дегтярев И. М., Ступин Б. А., Евтухов А. В., Руденко А. Б. (2019)
Тарельник В. Б. - Конструктивные и технологические способы повышения качества торцевых импульсных уплотнений, Коноплянченко Е. В., Волошко Т. П., Бакулин А. А., Мельник И. А. (2019)
Рожкова Л. Г. - Децентралізація енергопостачання і експлуатаційні характеристики автономних вітроустановок (2019)
Донець С. Є. - Особливості врахування фізичних ефектів при термографічному моніторингу стану гідротехнічних споруд, Литвиненко В. В., Мєлякова О. А., Прохоренко Є. М., Шатов В. В. (2019)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2019)
К сведению авторов журнала (2019)
Hovorun A. V. - Empathy as an Integral Part of Design Thinking of the Students of Art Educational Establishments, Petuhova O. I. (2019)
Катріченко К. О. - Інклюзивний підхід у формуванні дизайну предметно-просторового середовища школи: історичні передумови, напрямки розвитку (2019)
Береговська Х. О. - Дефініція страху в малярстві Василя Курилика (2019)
Lai Yuege. - Motif of Triumph of Life in the Images of Flora–Spring – in the Art of 4th–18th Century (2019)
Мельничук Л. Ю. - Учні Рембрандта і художники його часу в мистецьких колекціях Слобожанщини (2019)
Пандирєва Є. А. - Аналіз способів створення каліграфіті (2019)
Садова-Мандюк О. - Життєпис Юліана Буцманюка та етапи його творчого шляху (2019)
Стульнікова Ю. О. - Паперовий декор XVIII–XIX столітьв Україні. Прототип витинанки (2019)
Токар М. І. - Сучасні наукові студії книжкової дитячої графіки (2019)
Генкін А. О. - Інструктивний етюд як алгоритм становлення виконавського мистецтва 1780–1840-х років (2019)
Горбаль Я. М. - Енергетика диригентського жесту (2019)
Гумінюк С. П. - Фортепіанна творчість Тору Такеміцу в контексті стильових резонансів з культурою японської традиції та композиторських шкіл Заходу: на прикладі Ескізу дощового дерева ІІ для фортепіано (2019)
Жданов М. М. - Інтонаційна символіка хорової кантати О. Польового "Веснянки" (на вірші І. Франка) (2019)
Манько С. Б. - Аналіз напряму world music у музичній культурі України (на прикладі творчості сучасних артистів естради) (2019)
Осадча В. М. - Неоромантичний симфонізм та його жанрово-стильові метаморфози в сучасній українській музиці (на матеріалі Пісенної симфонії "За Чумацьким шляхом" Ю. Алжнєва) (2019)
Рябуха Т. М. - Специфіка впливу джазового співу на естрадне мистецтво України (2019)
Смородська М. М. - Методологічні проблеми дослідження соулу в Україні як явища культури (2019)
Тимошенко А. В. - Жанрово-стильові метаморфози пісні "Les Feuilles mortes" у дзеркалі інтерпретацій (2019)
Чистякова Д. А. - Струнно-смичковий квартетний стиль (музикологічний дискурс) (2019)
Хвесик М. А. - Публічно-приватне партнерство в забезпеченні сталого просторового розвитку, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2020)
Швиданенко О. А. - Формування економіки знань у регіонах України, Бусарєва Т. Г. (2020)
Литовченко І. Л. - Трансформація ринку в сучасних умовах переходу до цифрової економіки (2020)
Волохова І. С. - Вектори поглиблення фінансової децентралізації в Україні (2020)
Липчук В. В. - NEET – нове соціально-економічне явище (2020)
Ярым-Агаев А. Н. - Доля расходов на питание как показатель благосостояния общества, Пилипенко Е. В. (2020)
Kisterskyy L. - Inscrutable ways of Europe: in search for harmony, Romanenko O., Lypova T. (2020)
Редакційна політика та етичні норми (2020)
Бричко М. - Криза довіри до фінансового сектору економіки та макроекономічна стабільність: структурне моделювання зв'язків, Літовцева В., Кравченко О. (2019)
Шишкін В. - Організація внутрішньовиробничих перевезень як засіб підвищення конкурентоспроможності промислового сектору країни, Онищенко Щ., Ревуцький І. (2019)
Семеног А. - Iнтернет-економіка: еволюція від теорії інформаційного до мережевого суспільства (2019)
Шумкова В. - Управління асортиментною політикою аграрного підприємства, Шумкова О. (2019)
Безверхнюк Т. - Застосування інструментів портфельного управління в розвитку територій, Сенча І., Пєклун К. (2019)
Винник Т. - Інноваційна активність забудовників в контексті сталого розвитку, Константюк Н. (2019)
Жердецька Л. - Цільове ціноутворення в банківському маркетингу: приклад українських банків (2019)
Любохинець Л. - Управління стратегічними активами машинобудівних підприємств за умов розвитку технологічних процесів, Бушовська Л., Поплавська О. (2019)
Metelenko N. - Identification of risks of loss of financial security at Ukrainian industry enterprises (2019)
Голич Н. - Процес децентралізації як чинник розвитку бізнес-середовища територіальних громад, Панухник О. (2019)
Сакун Г. - Соціальна відповідальність готелів як фактор подолання вхідних бар’єрів на ринок готельних послуг, Станкевич І., Тардаскіна Т. (2019)
Стадник В. - Функція маркетингу в мінімізації ризиків партнерської взаємодії в бізнес-системах індустрії туризму, Соколюк Г., Головчук Ю. (2019)
Пахомова Т. - Соціальна довіра до органів публічної влади як категорія соціального управління, Рокотянська А. (2019)
Головкова Л. - Cучасний стан і структура ринку пасажирських перевезень в Україні, Руденко М. (2019)
Кислова Л. - Роль фірмового стилю у підвищенні конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії, Горбашевська М. (2019)
Малюта Л. - Трансформування моделі управління розвитком інтелектуального потенціалу промислового підприємства: компетентнісний підхід, Островська Г., Кузь Т. (2019)
Онищенко Ю. - Передумови формування цифрової бізнес-моделі банків в Украї (2019)
Побоча К. - Пенсійна реформа в Україні очима молоді, Федина В. (2019)
Продіус О. - Стратегування інноваційного розвитку в системі управління підприємства (2019)
Андрушків Б. - Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки…, Владимир О., Кирич Н., Погайдак О., Гагалюк О. (2019)
Бакушевич І. - Прикладні аспекти євроінтеграційного розвитку регіонів України, Гощинська Д., Мартиняк І. (2019)
Кужда Т. - Розвиток екологічно відповідального бізнесу в Україні та світі, Луциків І., Шведа Н. (2019)
Балабаниць А. - Методичний підхід до оцінки якості обслуговування споживачів готельних послуг, Гапонюк О. (2019)
Грушко В. - Еволюція капіталу та економізація геополітичної реальності (2019)
Струтинська І. - Методологічний підхід до дослідження процесів цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі підприємство-галузь-регіон-країна (2019)
Моначин І. - Фактори трудової міграції українців в країни Європейського Союзу, Періг І. (2019)
Шелудько Л. - Генезис формування дефініції "продовольча безпека" (2019)
Лук’янчук О. - Інноваційна стратегія: сутність, особливості використання, економічний ефект, Ткачук Т. (2019)
Федорова Т. - Цифрова деконструкція ціннісних ланцюгів: причини та наслідки. акцент на сервісних та інформаційних посередників, Литовченко І. (2019)
Kodrić M. - Intercultural capital in the development of the postmodern world (2019)
Химич І. - Діаманти: від фізичних властивостей та комерційної вигоди до незмінного модного тренду на довгі роки, Тимошик Н., Подвірна Т. (2019)
Литвинюк Л. К. - Вплив концептуально-семантичних принципів проектування на візуальну ідентифікацію закладів мистецтва (2018)
Косів В. М. - Інтернаціональний стиль національної ідентифікації: українські парадокси графічного дизайну (2018)
Гринда Б. І. - Образ Церкви в середньовічній рукописній книзі: західно-європейська і києворуська іконографічні традиції (2018)
Косів Р. Р. - Твори автора чину Моління 1690 року з церкви в Рушельчичах у контексті діяльності риботицького малярського осередку (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Ктиторські портрети Юстиніана Великого та імператриці Феодори на завісі у вівтарі Св. Софії Константинопольської (2018)
Решетньова Г. О. - Оскар Гансен: нові біографічні відомості (2018)
Рижова О. О. - Особливості іконографії композиції "Благовіщення" в київських та лаврських іконах кінця XVII — початку XIХ століття (2018)
Калашник М. П. - Информационная аура венской культуры классико-романтической эпохи, Логвин Д. Г. (2018)
Осока О. В. - Театральність та її втілення у творчості художників-романтиків (Е. Т. А. Гофман — Р. Шуман) (2018)
Седюк І. О. - Фольклорні мотиви у творах для двох фортепіано (2018)
Уманець О. В. - Аксіологічні колізії в інтерпретації фаустіани в повісті "1313" Н. Королевої (2018)
Филипчук М. - Мова диригентського жесту як засіб художньої виразності у творчості керівника джазового оркестру періоду свінгу (2018)
Фурдичко А. - Музичний фольклорний контент і фольклоризм у мережі Інтернет (2018)
Бадер С. О. - Проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій особистості у соціологічних вимірах (2019)
Гордій Н. М. - Живопис як засіб розвитку мовленнєвої компетентності дітей шостого року життя, Корякіна І. В. (2019)
Труш І. А. - Зміст і коротка характеристика поняття "дитяча творчість" у науково-педагогічній літературі (2019)
Зажарська Г. П. - Шляхи формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та літературного читання (2019)
Кизилова В. В. - Робота з творами на історичну тему в контексті реалізацій ключових компетентностей Нової української школи (2019)
Лапшина І. М. - Особливості організації мовно-літературної освіти на адаптаційно-ігровому етапі навчання учнів других класів (2019)
Родюк Н. Ю. - Шляхи ефективного формування діалогічного мовлення учнів на уроках навчання грамоти, Голюк О. А. (2019)
Рудь С. М. - Обогащение лексического и грамматического строя речи младших школьников именами прилагательными (2019)
Александрова В. Ф. - Використання технологій комплексного аналізу тексту на уроках української мови та у позакласній роботі з учнями 8–9 класів (2019)
Андрієць О. М. - Текстоцентризм у розвитку дискурсної компетентності сучасного старшокласника (2019)
Бондаренко Н. В. - Робота над виразністю й образністю українського мовлення старшокласників (2019)
Варданян М. В. - "Про що не мовчать дитячі голоси?": проблематика "небезпечного" в українській еміграційній літературі для дітей та юнацтва (2019)
Галаєвська Л. В. - Роль інтерактивного навчання в розвитку комунікативної компетентності учнів (2019)
Гоголь Н. В. - Ґенеза проблеми культурологічного підходу у викладанні словесності в методичній думці другої половини ХІХ століття (2019)
Голуб Н. Б. - Оцінювальні жанри на уроках української мови в 10–11 класах ліцею (2019)
Мордовцева Н. В. - Зміст роботи з лінгвістичними міні-текстами на уроках української мови під час вивчення теми "Морфологія" (2019)
Попова Л. О. - Класифікація засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови (2019)
Скиба О. В. - Весільні традиції та обрядодії в контексті компаративного вивчення української та зарубіжної літератур у сучасній школі (2019)
Слижук О. А. - Ігрові технології на уроці позакласного читання фентезі ("Петрусь химородник" Дари Корній) (2019)
Яценко Т. О. - Розвиток читацької компетентності учнів ліцею у контексті нової парадигми шкільної літературної освіти (2019)
Дмитренко А. П. - До питання про термінологічні дефініції з проблеми формування професійної компетентності майбутніх вихователів (2019)
Каліш В. А. - Формування морфологічної компетенції студентів-філологів (2019)
Кравчук О. М. - Удосконалення навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів I курсу (2019)
Мельник Л. В. - Подолання діалектного впливу у процесі роботи над підвищенням культури мовлення студентів (2019)
Попович А. С. - Формування стилістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти (2019)
Романюк С. З. - Методологічні засади підготовки підручників української мови для шкіл з навчанням мовами національних меншин (2019)
Цінько С. В. - Педагогічна практика – важливий засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів словесності (2019)
Чайка О. М. - Комплексна методика розвитку творчої самостійності майбутніх учителів зарубіжної літератури в процесі їх методичної підготовки (2019)
Алфьорова З. І. - Теоретичні та практичні засади формування "універсального погляду" в сучасному аудіовізуальному мистецтві (операторський аспект), Алфьоров А. М. (2018)
Ганоцька О. В. - Дизайн упаковки майбутнього: прогностичні тенденції розвитку (2018)
Малина В. В. - Ставрос і кайрос (2018)
Zherdiev V. - Florentine murals of P. S. Sharvarok in the context of documentary sources (2018)
Кіс-Федорук О. М. - Екслібрис Павла Ковжуна (2018)
Косів В. М. - Соцреалізм в українському графічному дизайні 1945–1989: реальність і фікція національної форми (2018)
Косів Р. Р. - Двобічні ікони риботицьких майстрів 1690–1730-х років: призначення, іконографія та художні особливості (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Вівтарний ківорій Св. Софії Константинопольської: спроба реконструкції (2018)
Рижова О. О. - Особливості стилю, іконографії, техніки та технології ікон зі зворотного боку іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври (2018)
Akdenizli F. - The Role of State Universities in Graphic Design Education in Turkey (2018)
Алжнєв Ю. Б. - Роль міжетнічних взаємовпливів у розвитку народно-оркестрового виконавства, Осадча В. М. (2016)
Безпалько С. В. - Орнамент петриківського розпису та його структурні елементи (2016)
Бойко А. М. - Розвиток стилю Classical Crossover в естрадному вокально-виконавському мистецтві (2016)
Воскобойнікова Ю. В. - Регентська репертуарна політика в сучасній церковно-хоровій практиці (2016)
Гардабхадзе І. А. - Соціальні аспекти інноваційної діяльності у фешн-дизайні (2016)
Гончарук О. В. - Портретна скульптура Львова 90-х років ХХ сторіччя у контексті часу (2016)
Жердев В. В. - Национальная проблематика в берлинском и харьковском проектах Н. Васильева (2016)
Киргизбаєва І. Ю. - Особливості формування пішохідних просторів у центральних частинах міст Німеччини, Яручик Л. О. (2016)
Kiuntsli R. - Renaissance of chutir setelments as a whole harmonious space of the system of rural setelments (2016)
Лисиця С. В. - Атрактивні елементи в телевізійних програмах про здоровий спосіб життя (2016)
Ма Цзяцзя - Интерпретация китайской поэзии в вокальном цикле Н. Пейко "Оборванные строки" (2016)
Миславский В. Н. - Экспортно-импортная деятельность ВУФКУ в 1920-е годы (2016)
Оленина Е. Ю. - Пластический образ в динамике перехода от модерна к постмодерну, Глебова Т. А. (2016)
Poluboyarina I. - Innovative methods in forming performing mastery of students-musicians, Pristalov I. (2016)
Походенко К. Р. - Інноваційні дизайнерські прийоми формотворення меблів для інтерактивного середовища вищих навчальних закладів, Трегуб Н. Є., Шкуратова Т. С. (2016)
Смоляр О. В. - Естетичні завдання формування житлового інтер’єру готелів із використанням монументально-декоративного мистецтва (2016)
Сосницький Ю. О. - Визначення екологічних принципів організації об’єктів предметно-просторового середовища, Кравець В. Й. (2016)
Черная Е. Б. - Трактовка жанра фортепианной миниатюры в "классическом" периоде творчества А. Караманова (2016)
Білякович Л. М. - Концептуальні засади прогнозування модних тенденцій у дизайні: класичний і постмодерністський дискурси (2018)
Ван Чжаохуй. - Архітектурно-дизайнерське рішення Tree Art Museum в Пекіні: переосмислення традиційних підходів (2018)
Малина В. В. - Хрестокамінь і ставрологія (2018)
Вежбовська Л. Р. - Динаміка образу в автопортретах Казимира Малевича (2018)
Гомирева О. І. - Аналіз акварельних портретів Тараса Шевченка (2018)
Дудник І. М. - Теоретичні засади дослідження мистецтва кириличного друкарського шрифту XVI–XVII ст. (2018)
Косів В. М. - Капіталістичне за формою, національне за змістом: поп-арт в українському радянському естрадному плакаті (2018)
Косів Р. Р. - "Проста робота риботицька": твори майстра апостольського ярусу з церкви в Раковій на Лемківщині 1730–1750-х років (2018)
Маркова В. А. - Театральный плакат В. Куликова в контексте рекламной коммуникации, Суховей А. Н. (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Церковні завіси у творі св. Германа "Сказание о Церкви и рассмотрение таинств": роль і символіка (2018)
Паньків Г. С. - Історичний контекст проявлення родових дефініцій у мистецтві живопису (2018)
Шеретюк Р. - Пам’ятки сакрального мистецтва ордену піарів на Волині: історія та сучасність (2018)
Бацак К. Ю. - Бацак К. Ю. Італійська оперна антреприза В. Андросова — Є. Кехрібарджі в міському театрі Одеси (квітень 1853 — березень 1854) (2018)
Андронов В. А. - Разработка математической модели обнаружения объемных антропогенных загрязнений воды, Дивизинюк М. М., Иванов Е. В., Рыбка Е. А., Сулима А. П. (2019)
Говаленков С. В. - Ідентифікація параметрів моделі ізолюючої поверхні полум’я при горінні нафтопродуктів в резервуарі, Семків О. М., Карпець К. М., Безугла Ю. С. (2019)
Belyuchenko D. - Analysis of the influence of the time of the year on the operational deployment of fire truck tanks of different class, Maksymov A., Streletc V. (2019)
Єременко С. А. - Рішення окремої задачі інформаційної логістики при формуванні математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру, Прокопенко О. В., Шевченко Р. І. (2019)
Комяк В. М. - Розробка математичної моделі оптимізації вибору шляхів та засобів для евакуації з висотних будівель, Данілін О. М., Комяк В. В., Кязімов К. Т. (2019)
Закора О. В. - Алгоритми визначення глибини цілі при довільному зсуві антен двоканального приймача міношукача VLF-системи, Фещенко А. Б. (2019)
Мелещенко Р. Г. - Инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера с помощью контроля загрязнения атмосферного воздуха (2019)
Тарасенко О. А. - Уточнення і верифікація математичної моделі швидкості приземного вітру, Мєтєльов О. В., Говаленков С. В., Максименко М. В. (2019)
Матухно В. В. - Влияние неточности измерения нормальной скорости распространения пламени на выбор критического диаметра огнегасящего канала огнепреградителя, Бугаев А. Ю. (2019)
Тарадуда Д. В. - Підхід до кількісної оцінки стану безпеки потенційно небезпечих об’єктів, Демент М. О., Неклонський І. М., Медведєва Д. О. (2019)
Шевченко Р. І. - Математична модель циклічних навантажень захисного пристрою для попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з імпульсним характером викидання небезпечної хімічної речовини, Стрілець В. В. (2019)
Лєвтєров О. А. - Розробка математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення усередині потенційно-небезпечного об’єкту (2019)
Пєтухов Р. А. - Дослідження часу втрати текучості гелеутворюючих систем Nа2O ∙ 2,5SiO2 + NH4Cl та Na2O ∙ 2,5SiO2 + (NH4)2SO4, які запропоновано використовувати для одержання ізолюючих пін, Кірєєв О. О., Слепужніков Є. Д. (2019)
Новожилова М. В. - Розробка ієрархічної стратегії підвищення рівня техногенної безпеки території, Чуб О. І., Михайловська Ю. В., Гудак Р. В., Мележик Р. С. (2019)
Лобойченко В. М. - Розробка процедури ідентифікації факторів небезпеки на об’єктах малотонажного хімічного виробництва (2019)
Трефилова Л. Н. - Радиационные дефекты в кристаллах CsI:Tl и их влияние на сцинтилляционный процесс, Яковлев В. Ю., Алексеев В. Д., Лебединский А. М., Шпилинская А. Л., Карнаухова Г. О., Тарахно Е. В. (2019)
Бенях Н. - Теоретична спадщина Михайла Бойчука (2017)
Бокотей М. А. - Вплив міжнародного руху студійного скла на дизайн гутних виробів (2017)
Лопухова С. О. - Рисунок у підготовці дизайнерів (2017)
Сосницький Ю. О. - Інноваційні принципи та прийоми організації об’єктів реклами площі Конституції у м. Харків (2017)
Suhorukova L. A. - Music video as a multimedia design object: history and establishment (2017)
Винокур О. М. - Становлення та формотворення етнічної сорочки Волині (2017)
Kiuntsli R. - Phenomenon of Ukrainian modern of XXI century (2017)
Ламонова О. В. - Василь Федорович Мироненко: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ імені М. Т. Рильського) (2017)
Метельницька Д. Г. - Монументальні панно Анатолія Петрицького (1915–1930) (2017)
Перетятко Д. Ю. - Вплив функційного призначення споруд на формотворення вхідних груп в архітектурі Львова періоду ар-деко (2017)
Стешенко С. В. - Іконописна спадщина художника-символіста Олександра Савінова на Харківщині (2017)
Ґедзь О. П. - Камерно-вокальна спадщина маловідомих українських композиторів кінця ХІХ — початку ХХ століття (2017)
Лю Нань. - Особенности поэтики и проблема интерпретации вокального цикла Модеста Мусоргского "Песни и пляски смерти" (2017)
Присяжная Е. В. - Жанровая стилистика романса: методологические аспекты проблемы (2017)
Сетьян Г. Г. - Органология фортепиано: "образ" инструмента и его стилевые воплощения (2017)
Фісун М. М. - Соул у просторі сучасного українського мистецтва естради (2017)
Миславський В. Н. - Дитячі фільми в українському кінематографі 1920-х рр. (2017)
Фурдичко А. - Регіональні вторинні музичні фольклорні колективи як складова фольклористичного руху України кінця XX — початку XXI століття (2017)
Шмегельська Ю. В. - Розвиток та формування конкурсів перукарського мистецтва в Україні (2017)
Ливацький О. В. - Методика виховання фізичних якостей здобувачів середньої освіти в умовах допрофільної підготовки (2019)
Полулященко Т. Л. - Сучасні вимоги до навчально-виховного процесу з фізичного виховання учнів основної школи (2019)
Крошка С. А. - Симбіоз інноваційної фізкультурно-оздоровчої діяльності закладів вищої та дошкільної освіти, Клименко О. В. (2019)
Бабич В. І. - Методика викладання теоретичної складової фізичного виховання в контексті формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Дубовой О. В., Полулященко Ю. М. (2019)
Довгань Н. Ю. - Виховання фізичної культури студентів закладів вищої освіти у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (теоретико-методичний аспект) (2019)
Жалій Р. В. - Формування готовності майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії до застосування здоров’язбережувальної компетентності в умовах технічного ЗВО (2019)
Мартинова Н. П. - Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти (2019)
Полулященко Ю. М. - Феноменологічна редукція ідеї підготовки учителя фізичної культури для виховання патріотичних цінностей, Саєнко В. Г., Толчєва Г. В., Blaszczyszyn M. (2019)
Фоменко О. В. - Особливості методики занять фізичними вправами засобами "алтимат" фризбі на позааудиторних заняттях зі студентами I-II курсів закладів вищої освіти, Фоменко В. Х. (2019)
Леонтьєва І. В. - Форми обліку успішності студентів навчально-наукового інститута фізичного виховання і спорта в процесі вивчення дисципліни "Футбол з методикою викладання", Леонтьєв О. В. (2019)
Отравенко О. В. - Здоров’язбережувальна компетентність як складова якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти (2019)
Гадючко О. С. - Сутність управління інноваційно-педагогічною діяльністю здобувачів вищої освіти спеціальності "Фізична культура і спорт" (2019)
Рикун К. А. - До проблеми управління роботою з батьками у дитячо-юнацьких спортивних школах, Мазін В. М. (2019)
Афтимичук О. Е. - Особенности занятий силовым фитнессом с детьми и подростками (2019)
Ворона В. В. - Вплив занять з лижної підготовки на рівень фізичної підготовленості і фізичного здоров’я учнів 5–6 класів, Ратов А. М. (2019)
Гончаренко В. І. - Фізична та функціональна підготовленість висококваліфікованих спортсменок різних ігрових амплуа в хокеї на траві (2019)
Гордієнко П. Ю. - Спортивно-технічна підготовка юних футболістів (2019)
Омельченко А. О. - Методика вдосконалення координаційної підготовки як дієвого засобу підвищення технічної майстерності гімнасток 8-10 років (2019)
Чумак С. В. - Особливості техніко-тактичної та психологічної підготовки юних спортсменів-більярдистів, Шинкарьов С. І. (2019)
Рибалко Л. М. - Застосування адаптивної фізичної культури у відновленні компенсаторних функцій хребта при остеохондрозі у осіб другого зрілого віку (2019)
Татарченко Л. І. - Лікувальна фізична культура як профілактика та терапія захворювань нервової та серцево-судинної системи серед студентів, Дудник М. В. (2019)
Хотієнко С. В. - Корекція і профілатика порушення постави у студентів на заняттях з фізичної культури, Татарченко Л. І. (2019)
Академік В. І. Моссаковський –зразок наукової досконалості,стратегічного відчуття нового, конструктивної цілеспрямованості та яскравої особистості. До 100-річчя з дня народження (2019)
Босаков С. В. - Две контактные задачи о вдавливании кольцевогоштампа в упругий слой (2019)
Босаков С. В. - Расчет шарнирно-сочлененных прямоугольных плит на упругом основании, Козунова О. В. (2019)
Василевська М. О. - Дослідження розподілу напружень в околі імпланта тазостегнового суглоба, Дзюба А. П. (2019)
Воробьев Ю. С. - Влияние полочных разрезных связей на колебания рабочих колес газотурбинных двигателей, Овчарова Н. Ю., Жондковски Р., Кулишов С. Б. , Скрицкий А. Н. (2019)
Гарт Е. Л. - Вплив кільцевого включення на напружено-деформований стан сферичної оболонки з круговим отвором при дії рівномірного внутрішнього тиску, Гудрамович В. С. , Марченко О. А. (2019)
Годес Ю. Я. - Моделирование колебаний упругого многослойного кольца с неоднородными слоями, Кочеткова И. Б. (2019)
Голоскубова Н. С. - Устойчивость бегущих волн в модели ДНК Пейрара – Бишопа, Михлин Ю. В., Кириллова Н. А. (2019)
Гонтаровский П. П. - Исследование напряженно-деформированного состояния топливного бака вафельной конструкции ракеты-носителя, Сметанкина Н. В., Гармаш Н. Г., Глядя А. А., Клименко Д. В., Сиренко В. Н. (2019)
Григоренко О. Я. - Застосування експериментального і числового методів до дослідження вільних коливань прямокутних пластин, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Новицький В. С. (2019)
Дегтяренко П. Г. - К расчету на устойчивость комбинированной оболочечной конструкции с учетом дискретности расположения промежуточных шпангоутов, Грищак В. З., Дьяченко Н. Н. (2019)
Xocceйни Каклар Д. - Колебания функционально-градиентной цилиндрической оболочки, контактирующей с вязкоупругой жидкостью (2019)
Зайцев Б. Ф. - Приближенная модель упруго-пластического анализа динамики элементов пиротехнической системы отделения обтекателя ракеты, Протасова Т. В., Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Акимов Д. В. (2019)
Латифов Ф. С. - Свободные колебания подпорных стенок, состоящих из подкрепленных ортотропных цилиндрических оболочек, контактирующих с неоднородным вязкоупругим грунтом, Ганиев Д. С. (2019)
Медникова М. А. - Контроль точности решения при определении напряженного состояния в ослабленных отверстием цилиндрических оболочках (2019)
Панин К. В. - Концентрация напряжений при упругопластическом деформировании (2019)
Плашенко С. О. - Зв’язана задача про течію рідини у нелінійно-деформівній трубі, Кузьменко В. І. (2019)
Урсолов О. І. - Матриця жорсткості стрижневого скінченного елемента на пружній основі з нелінійною жорсткістю уздовж елемента, Батрак Ю. А. (2019)
Шафиеи Матанаг Х. - Свободные колебания продольно подкрепленной конической оболочки смассой, присоединенной на пружинах, контактирующей с неоднородной средой (2019)
Latifov F. S. - Oscillation of anisotropic inhomogeneous cylindrical shell with liquid supported by cross-ribs, Badirov Z. M. (2019)
Pogrebnoy O. V. - Modeling of element damage of biomechanical system under action of external force factors (2019)
Radjabov V. G. - Forced vibrations of inhomogeneous nano-microelements on non local theory of Eringen (2019)
Вихідні дані (2019)
Полтавський А. П. - Соціально-біологічні аспекти фізичної культури, Савенко В. О., Брусак О. М. (2019)
Полулященко Ю. М. - Психолого-педагогічні засади виховання патріотичних цінностей учнівської молоді (2019)
Савко Э. И. - Студенческая молодежь и ее духовно-нравственные и культурные ценности здоровья, Подоляко Т. С. (2019)
Бицюк В. В. - Модель формування професійної суб’єктності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2019)
Борисенко Л. Л - Використання здоров’язберігаючих технологій – важлива складова професійних компетентностей майбутніх фахівців, Крошка С. А. (2019)
Волошко Л. Б. - Групові форми навчальної діяльності у підготовці майбутніх фізичних терапевтів як фактор формування культури міжособистісної взаємодії (2019)
Жалій Т. В. - Поняття про готовність майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії до застосування здоров’язбережувальної компетентності у професійній діяльності, Лесковець В. І. (2019)
Жалій Р. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної діяльності, Смірнов А. А. (2019)
Мороз Ю. М. - Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної рекреації в системі фізичного виховання, Остапов А. В., Остапова О. О. (2019)
Отравенко О. В. - Формування особистісного іміджу та мотивації до рухової активності здобувачів вищої освіти, Подибайло О. Ю. (2019)
Пелипась Д. С. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з спортивно-патріотичного виховання здобувачів базової середньої освіти (2019)
Радченко А. В. - Поняття основи здоров’я у професійній підготовці майбутніх вчителів відповідного напрямку (2019)
Шинкарьова О. Д. - Сучасний стан готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до організації позааудиторної діяльності з фітнесу (2019)
Школа О. М. - Формування готовності впровадження здоров’язбережувальних технологій в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Бойченко А. В., Суровов О. А. (2019)
Березуєва Т. С. - Формування позитивної мотивації здобувачів базової середньої освіти на здоровий спосіб життя (2019)
Гайдук Н. О. - Формування здорового способу життя майбутніх педагогів в сучасних умовах функціонування українського суспільства, Ярошенко П. В. (2019)
Жалій Т. В. - Методика проведення гімнастики для очей у процесі вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері", Савченко О. В. (2019)
Зубченко Л. В. - Формування здорового способу життя студентів Донецького юридичного інституту засобами фізичного виховання (2019)
Карпенко М. І. - Взаємодія школи та сім?ї у роботі зі здоров?язбереження підлітків (2019)
Кий-Кокарєва В. Г. - Здоров’язберігаючі технології та їх вплив на рівень функціонального стану студентів, Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2019)
Очкалов О. Ф. - Застосування методики проведення релаксації у процесi пiдготовки вчителів фізичного виховання (2019)
Щурова Н. В. - Здоров’язберігаюча діяльність як умова зміцнення здоров’я підростаючого покоління (2019)
Білецька А. О. - Пошук потенційних змін у робочому процесі графічного дизайнера (2019)
Вей Веньцзюнь - Ретроспектива формирования архитектурно-ландшафтных комплексов на территории Китая, Трегуб Н. Е. (2019)
Пашкевич К. Л. - Дослідження принципів формування сучасного чоловічого гардеробу, Лю Цзянсінь, Костогриз Ю. О. (2019)
Beregovska KhІ - Immigrant themes in the multicultural community of Canada through the artwork of William Kurelek (2019)
Величко Н. В. - Визначення терміна "інтерактивна дитяча друкована навчальна книга" в контексті графічного дизайну (2019)
Садова-Мандюк О. В. - Творче обличчя Ю. Буцманюка на тлі новітніх тенденцій монументального релігійного малярства Галичини першої половини ХХ століття (2019)
Ван Дуаньгуй - Ритмические особенности китайской песни (на материале современных обработок мелодий для голоса и фортепиано) (2019)
Воскобойнікова Ю. В. - Церковно-співочі традиції православної діаспори: сучасний стан (2019)
Hromchenko V. - To the Question Functional Designation of Ancient Wind Instrumentation (2019)
Круліковська Т. П. - Стильовий комплекс гобоя у світлі органології інструмента (2019)
Кучма Н. А. - Жанр фортепианного этюда в творчестве харьковских композиторов (2019)
Максименко К. А. - Особливості сценічних танців у французьких музично-театральних постановках ХVІІ–ХVІІІ століть (2019)
Савченко Г. С. - Тематичні та темброві процеси в сонатних allegri Паризьких симфоній Й. Гайдна (2019)
Сетьян Г. Г. - Фактура фортепианных произведений П. Чайковского: аспекты жанровой стилистики (2019)
Starikova E. - The role of the intellectual and emotional component in the process of vocal performance (2019)
Сунь Бо - Авторская концепция вокальной поэмы Г. Свиридова "Петербург" как трансценденция сотворчества (2019)
Цуранова О. О. - Фольклорні витоки духовно-музичної творчості Л. Дичко (на прикладі "Урочистої Літургії"), Халєєва О. В. (2019)
Чжан Сянюн - Теоретичне обґрунтування понять "професійно важливі якості" та "здібності" в контексті розвитку виконавської майстерності піаністів (2019)
Чистякова Д. А. - Параметри та складові камерно-інструментального стилетворення: етимологічний дискурс (2019)
Гарт Е. Л. - Взаємовплив кругового отвору і оточуючих його еліптичних включень при пружному деформуванні прямокутної пластини, Рибалко Я. В. (2019)
Гарт Е. Л. - Вибір раціональних параметрів підкріплюючих елементів при комп’ютерному моделюванні поведінки циліндричної оболонки з двома прямокутними отворами, Терьохін Б. І. (2019)
Дегтяренко П. Г. - Постановка и основные разрешающие уравнения задачи устойчивости оболочечной конструкции типа "бочка-оживало" при действии внешнего давления, Грищак В. З., Грищак Д. Д., Дьяченко Н. Н (2019)
Дзюба А. П. - Алгоритм розрахунку циліндричної оболонки зі змінною в окружному напрямку жорсткістю на основі дискретно-континуального підходу, Сафронова І. А., Левитіна Л. Д (2019)
Дисковский А. А. - Оптимизация топологии структуры функционально-градиентного материала стержня в задаче устойчивости, Рыбальченко Л. В., Гавриш О. С. (2019)
Заяц В. И. - Форма решения задачи термоупругости для тел конечных размеров, Иващенко П. А. (2019)
Зеленский В. С. - Пространственная задача устойчивости композитного материала, армированного двумя параллельными короткими волокнами, Декрет В. А., Быстров В. М. (2019)
Каиров А. С. - Собственные колебания ребристых цилиндрических оболочек с отверстиями, Латанская Л. А., Каиров В. А. (2019)
Клименко М. І. - Термомеханічне деформування порожнистого композитного циліндра за різних типів армування композиту, Гребенюк С. М., Богуславська А. М. (2019)
Луговoй П. З. - Взаимодействие ударных волн с горными выработками, Гребенюк Т. В. (2019)
Маланчук Н. І. - Вплив внутрішньої зосередженої сили на локальне фрикційне проковзування півпросторів (2019)
Михайлишин В. С. - Математична модель термопружно-пластичних процесів при технологічному зварюванні (2019)
Панин К. В. - Кручення зі згином та розтягом пружно-пластичного стержня (2019)
Селиванов Ю. М. - Современные интерференционно-оптические технологии исследования и неразрушающего контроля неоднородных конструкций (обзор), Кузенный С. С. (2019)
Шпорта А. Г. - Контактна взаємодія стрингера та ортотропної пластини з криволінійною анізотропією (2019)
Morhun S. А. - Gas turbine engines impellers forced vibration and stress-strain state investigation (2019)
Pogrebnoy O. V. - Modeling of biomechanical system element structure (2019)
Вихідні дані (2019)
Гафіяк А. М. - Підготовка фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій з використанням Business Intelligence System (2019)
Глоба Г. В. - Аналіз статусу фізичного виховання в загальноосвітніх школах Малайзії, Віцько С. М., Гєтун В. А. (2019)
Гончаренко М. С. - Вивчення впливу тактильного кольоросприйняття на стан енергоінформаційної складової здоров’я дітей з патологією зору, Камнєва Т. П., Титар В. П. (2019)
Граматик Н. - Еколого-педагогічна компетентність майбутніх бакалаврів природничих наук як передумова позитивної динаміки професіоналізму (2019)
Гуров С. Ю. - Еволюція духовно-моральних цінностей в античній літературі (2019)
Дияк В. В. - Організація дослідно-експериментальної роботи з соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ (2019)
Дубель І. М. - Особливості структурних взаємозв'язків у системі краєзнавчих знань та компетентностей (2019)
Миропольська Н. Є. - Мультилігвізм як уведення в світ художніх цінностей (2019)
Надточій В. О. - Різнорівневі РГР як засіб комплексної перевірки знань студентів з електрики та магнетизму, Лимарєва Ю. М., Черняков Д. А. (2019)
Олексюк О. М. - Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти (2019)
Осадча Н. О. - Духовне і культурно-психологічне в сучасному педагогічному мисленні (2019)
Пантелеева Е. Я. - Воспитание семейных ценностей у студентов гуманитарного факультета средствами аутентичной французской песни, Сергиенко М. С. (2019)
Пліско Є. Ю. - Історіографія та джерелознавство в історико-педагогічних дослідженнях. На прикладі дослідження історії розвитку соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (1917-2015 рр.) (2019)
Попова О. В. - Педагогічні умови формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів в процесі фахової підготовки (2019)
Проскунін В. М. - Методичні рекомендації до викладання курсу "Історія соціальної роботи" для студентів ЗВО, Кондрашова Т. В. (2019)
Роганов М. Л. - Організація навчального процесу з використанням електронних навчальних матеріалів, Роганов М. М. (2019)
Сбітнєва О. Ф. - Історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва (2019)
Стьопкін А. В. - Офісний пакет OpenOffice на уроках фізики, Демченко С. О., Михайленко А. А. (2019)
Ткач М. М. - Концепт професійного світорозуміння майбутнього вчителя музичного мистецтва у постнекласичному дискурсі (2019)
Тушко К. Ю. - Оцінка впливу реалізації експериментальної технології на здатність майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії (2019)
Цибулько О. С. - Духовні орієнтири радянської педагогіки (2019)
Шумовецька С. П. - Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної культури (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Єфименко Т. І. - Від головного редактора журналу (2020)
Любіч О. О. - Макроекономічні аспекти фінансової стабільності України, Дробязко А. О. (2020)
Тимченко О. М. - Наслідки податкових трансформацій у країнах ЄС та США (2020)
Диба М. І. - Інвестиційна привабливість надання програмного забезпечення як послуги в економіці спільної участі, Гернего Ю. О. (2020)
Опарін В. М. - Імперативи бюджетного регулювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації, Сарнецька Я. А. (2020)
Возняк Г. В. - Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації, Жеребило І. В. (2020)
Хвесик М. А. - Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять, Левковська Л. В., Сакаль О. В., Клиновий Д. В. (2020)
Рязанова Н. С. - Енергоінформаційна природа вартості, Федосов В. М. (2020)
Chumakova I. - Updating transparency and accountability mechanisms for utility companies under decentralization (2020)
Галудзіна-Горобець В. І. - Творчість John Galliano та постмодерністські інспірації історизму в дизайні одягу кінця ХХ — початку ХХІ століття (2019)
Гнатишин О. Ю. - Об'ємно-просторова організація внутрішнього простору медичних закладів для дітей: типи, види та напрямки процесу сприйняття (2019)
Тининика А. С. - Соціально-технологічні аспекти екологічного проектування житлового інтер'єру (2019)
Чуботіна І. М. - Чоловічий костюм в українському кіно 1960–1970-х років: образи і мода (2019)
Щербина Е. Б. - Мистецьке життя як чинник національного відродження України (2019)
Василишина Н. А. - Зв'язок французького живопису з темою національно-визвольної боротьби в Греції (2019)
Кадурина А. О. - Кессоны и их символы. Трансформация во времени (2019)
Мельникова У. П. - Проблема національного мистецтва в естетичних дискусіях 1920-х років (2019)
Калашник М. П. - Естетичний ідеал "епохи віртуозів", Генкін А. О. (2019)
Лі Хань - Культурологічні засади дослідження історичного костюмного комплексу на матеріалі кінематографа Китаю (2019)
Осипенко В. В. - Етнопроект "Візерунчасті пісні" С. Карпенко: традиція та її сучасне сценічне відтворення (2019)
Рум'янцева А. Ю. - Специфіка втілення методичних принципів харківської фортепіанної школи в педагогіці Ю. Ф. Вахраньова (2019)
Семенова Н. М. - Українська балетна музика та її вплив на розвиток національної балетної вистави другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2019)
Слупський В. В. - Ансамблі alta musique у добу пізнього Середньовіччя та Відродження, Слупська Н. В. (2019)
Стецюк Р. А. - Органология саксофона: историография, прообразы, современные модификации (2019)
Барталёв С. А. - Распознавание пахотных земель на основе измерений вегетационного индекса, Закора А. П. (2019)
Савченко І. Д. - Модель радіолінії з підвищеною інформативністю для низькоорбітального супутника, Кулабухов А.М., Масальський В.О., Тищенко А.В. (2019)
Манько Т. А. - Вопросы химии и технологии изготовления резиновых смесей для внутреннего теплозащитного покрытия ракетного двигателя твердого топлива, Козис К. В. (2019)
Подольчак С. М. - Оцінка результатів випробувань на надійність ракетного двигуна на основі логіко-ймовірнісного методу (2019)
Пророка В. А. - Перспективи застосування анізогрідних сітчатих структур в конструкціях адаптерів ракет-носіїв, Ліповський В. І. (2019)
Олишевский Г. С. - Обоснование рациональной технологии утилизации теплоты системы кондиционирования для горячего теплоснабжения, Олишевский И.Г. (2019)
Сокол Г. І. - До розрахунку характеристик акустичного поля гвинтів квадрокоптеру, Некрасов В. Є., Жмурко В. С. (2019)
Ащепкова Н. С. - Анализ устойчивости программных движений манипулятора с использованием МАTHСАD (2019)
Пономарьов О. М. - Наземне експериментальне відпрацювання елементів автоматики пневмогідравлічних систем ракетно-космічної техніки (2019)
Плетень С. А. - Информационно-измерительная система для электрической ракетной двигательной установки, Петренко А. Н. (2019)
Хорольський М. С. - Дослідження напружено-деформованого стану металевої арматури в гумотехнічних виробах при їх виготовленні, Санін А. Ф. (2019)
Калинина Н. Е. - Обработка свариваемых алюминиевых сплавов тугоплавкими модификаторами - эффективный способ повышения свойств, Носова Т. В., Калинин А. В., Мамчур С. И., Шахов А. А., Мамчур И. А. (2019)
Тищенко А. В. - Синтез адаптивной системы автоматического управления летательным аппаратом с многомерным ПИ-регулятором, Кулабухов А. М., Масальський В. А. (2019)
Луць О. В. - Методика расчета программ углового движения космического аппарата при съемке поверхности Земли в режиме площадной съемки, Борщева Г. А., Ярмольчук Е. Д., Манойленко А. А. (2019)
Сидоров И. А. - Математическая модель для решения задачи навигации и угловой ориентации космического аппарата, Манойленко А. А. (2019)
Шептун Ю. Д. - Керування з редукуванням збурюючих факторів, Спіркін С. В. (2019)
Клименко С. В. - Інформаційна технологія прийняття рішень в задачах моніторингу психічного стану особистості, Уколова Ю.О., Клименко О. Д. (2019)
Падун О.М. - Розробка стенду для наземних випробувань системи орієнтації та стабілізації наносупутників серії POLYITAN, Коваленко Є. Ю., Рассамакін Б. М., Остапчук С. В., Пінчук А. І. (2019)
Величко Л. О. - Мировые планы освоения Луны: место ГП "КБ "ЮЖНОЕ", Ермоленко Е. А. (2019)
Гардабхадзе І. А. - Дизайн постцифрового періоду: тенденції і перспективи (2019)
Гнатишин О. Ю. - Актуалізація субмерсивного методу у формуванні дизайну внутрішнього простору медичних закладів для дітей (2019)
Корнейко Ю. М. - Арттехнології в підготовці майбутніх фахівців мистецького профілю (2019)
Кузнецова В. М. - Використання артпедагогічних технологій у вищій школі (2019)
Пузур М. В. - Аспекты протодизайна в научных трудах, посвященных современным тенденциям формообразования (2019)
Пітеніна В. Є. - Творчість Охріма Судомори в контексті стилістичних пошуків початку ХХ століття. Книжкові та журнальні роботи 1911–1919 років (2019)
Садова-Мандюк О. - Стенопись Ю. Буцманюка в часовне Покрова Прсв. Богородицы: авторская интерпретация иконографии (2019)
Алжнєв Ю. - Авторські засади музичної драматургії у творчості сучасних українських композиторів (2019)
Довжинець І. Г. - Музична освіта в Сумах: етапи становлення та особистості (2019)
Kalashnik M. - Piano school of Odessa to Ukrainian XX century culture, Shevchenko L. (2019)
Савченко Г. С. - Темброво-фактурна структура ранніх оркестрових творів І. Ф. Стравінського (від Симфонії Es-dur до балету "Жар-птиця" ) (2019)
Смірнова І. В. - Феномен змішаного ансамблю у творчості Й. Брамса: особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки (2019)
Харенко А. О. - Основні тенденції взаємодії джазу та фольклору в харківському культурному просторі (2019)
Харковина Є. Г. - Стилістичні вектори взаємодії килимарства Полтавщини ХVІІІ–ХІХ століть зі світовими центрами ткацтва (2019)
Генкін А. О. - Піаністичні настанови К. Черні в юнацьких етюдах Ф. Ліста (2019)
Зборовец И. В. - Эпопея мудрого смеха. О новой книге поэта А. Житницкого (2019)
Ільяшенко Т. П. - Необарокова тенденція у фортепіанних творах Володимира Стеценка (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського